Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2013:14081

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
13-12-2013
Datum publicatie
18-08-2014
Zaaknummer
2530127 VV EXPL 13-269
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Werknemer aanvaardt, nadat hij ten gevolge van reorganisatie boventallig is geworden, nieuwe functie. Verschil tussen oude en nieuwe salaris wordt conform Sociaal Plan aangevuld met een persoonlijke toeslag op het nieuwe basissalaris. Werknemer vordert in kort geding toevoeging van voorheen door hem ontvangen toeslag aan nieuwe salaris. De kantonrechter wijst de vordering af, aangezien voorheen door werknemer ontvangen toeslag geen onderdeel is gaan uitmaken van basissalaris.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2014/591
AR-Updates.nl 2014-0721
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling Privaatrecht

Sectie Kanton – locatie Haarlem

zaak/rolnr.: 2530127 VV EXPL 13-269

datum uitspraak: 13 december 2013

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER IN KORT GEDING

inzake

[eiser]

te [woonplaats]

eiser

hierna te noemen [eiser]

gemachtigde mr. M.J.C. van der Heijden

tegen

G4S AVIATION SECURITY B.V.

te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer

gedaagde

hierna te noemen G4S

gemachtigde mr. H.J. Ulehake-Mink

De procedure

[eiser] heeft G4S gedagvaard op 15 november 2013. De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 29 november 2013. De gemachtigden van partijen hebben pleitnotities overgelegd. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen verder naar voren hebben gebracht.

De feiten

1.

[eiser] is sinds 1 juni 1990 in dienst van (de rechtsvoorgangster van) G4S en vanaf
1 oktober 2008 als supervisor.

2.

Het laatstelijk door [eiser] in die functie verdiende salaris bedroeg € 2.740,35 bruto per maand (conform de bij de functie van supervisor behorende salarisschaal 5S) vermeerderd met een vaste toeslag van € 145,- bruto per maand. Op de salarisstroken van [eiser] is laatstgenoemde toeslag aangeduid als “functietoeslag”.

3.

G4S heeft in 2013 een reorganisatie doorgevoerd waardoor de functies van dutymanager, shiftleader en supervisor zijn komen te vervallen.

4.

In verband met deze reorganisatie is met instemming van de ondernemingsraad en de sociale partners (FNV en De Unie) een Sociaal Plan opgesteld.

5.

In het Sociaal Plan is, voor zover relevant, bepaald:

“1. Definities (…)
1.6 Boventallige werknemer
De werknemer aan wie zowel mondeling als schriftelijk is medegedeeld dat zijn arbeidsplaats komt te vervallen als gevolg van het project OOV/OOH. (…)

1.8 Passende functie
Een functie, die wat betreft omvang, inhoud, opleiding, benodigde kennis, vaardigheden, vooruitzichten en plaats in de organisatie, rekening houdend met bezwarende omstandigheden in de persoonlijke levenssfeer, voldoende verwant is aan de functie die de werknemer vervulde voor de optimalisatie en op grond daarvan redelijkerwijs kan worden aangeboden. (…) Een passende functie kan maximaal één functiegroep lager liggen. (…)
3.3. Plaatsingsprocedure (…)
2. Alle werknemers van wie de huidige functie vervalt, worden boventallig. (…)
8. Indien de boventallige kandidaat niet wordt geplaatst in de nieuwe functie, wordt ernaar gestreefd een passende functie aan te bieden.
3.5 Arbeidsvoorwaarden bij aanvaarding van een van de nieuwe functies of passende functie.
Inschaling in de nieuwe functie geschiedt met inachtneming van de bij deze functie behorende beloning. Het bruto salaris zal in een voorkomend geval niet in negatieve zin worden bijgesteld. Concreet betekent dit dat:
- Indien het huidige basissalaris inpasbaar is in de nieuwe salarisschaal, wordt de dichtstbijzijnde periodiek toegepast + een persoonlijke toeslag;
- Indien het huidige basissalaris niet inpasbaar is in de nieuwe salarisschaal, zal het salaris bestaan uit een basissalaris (maximale bedrag van de nieuwe schaal) + een persoonlijke toeslag.
De groei en de indexatie van het salaris zal plaatsvinden over het basissalaris. Reeds bestaande persoonlijke toeslagen zullen, conform in het verleden gemaakte afspraken, behouden blijven. (...)”

6.

[eiser] die door het vervallen van zijn functie van supervisor boventallig was verklaard, heeft gesolliciteerd op nieuwe functies, maar is daarop niet geplaatst. [eiser] heeft uiteindelijk ingestemd met de passende functie van leadagent.

7.

Bij brief van 16 mei 2013 heeft G4S aan [eiser] geschreven:

“(…) Hierna hebben wij jou de functie van Leadagent aangeboden als passende functie. Hierbij bevestigen wij jou dat je deze functie hebt aanvaard. Je nieuwe arbeidsovereenkomst gaat in per 1 juni 2013. Hieronder tref je een overzicht aan van je oude- en nieuwe functie en bijbehorend salaris.

Huidig Nieuw
Functie : Supervisor Functie : Leadagent
Inschaling : 5S15 Inschaling : 4S14
Salaris: : € 2.740,35 (…) Salaris : € 2577,98 bruto
Functietoeslag: : 145,- (…) Persoonlijke toeslag : € 162,37 bruto

8.

G4S heeft bij voormelde brief aan [eiser] een aangepaste arbeidsovereenkomst aangeboden, waarin is vermeld:

“Artikel 2 Functie
1. De functie is ingedeeld in salarisschaal 4S, periodieknummer 14. (…)
Artikel 5 Salaris
1. Het fulltime bruto basissalaris bedraagt voor werknemer € 2.577,98 per maand (…).
3. Werknemer ontvangt een Persoonlijke toeslag van € 162,37 bruto per maand.
4. Werknemer ontvangt een afbouwregeling van de Functietoeslag:
juni 2013 : € 100,00 bruto
(…)
december 2013 : € 14,30 bruto
Per januari 2014 is de Functietoeslag volledig afgebouwd. (…)”

9.

De gemachtigde van [eiser] heeft vervolgens aan G4S laten weten dat hij niet kon instemmen met het nieuwe salaris, omdat de door hem voorheen ontvangen toeslag van
€ 145,- bruto per maand niet betrokken was.

De vordering

[eiser] vordert bij wijze van voorlopige voorziening (samengevat) veroordeling van G4S
tot aanpassing van het salaris met dien verstande dat de maandelijkse toeslag op het bruto maandsalaris van € 2.577,98 € 307,37 is vanaf 1 juni 2013, tot dienovereenkomstige aanpassing van de arbeidsovereenkomst op straffe van een dwangsom en tot betaling van – kort gezegd – het gelet op het voorgaande vanaf 1 juni 2013 te weinig betaalde salaris, de vakantietoeslag en de wettelijke verhoging ex artikel 7:625 BW daarover, vermeerderd met wettelijke rente en proceskosten.

[eiser] legt aan zijn vordering ten grondslag dat G4S ten onrechte de toeslag van € 145,- bruto per maand die [eiser] al ruim tien jaar ontvangt en onderdeel is gaan uitmaken van zijn salaris, bij de bepaling van zijn nieuwe salaris niet heeft meegenomen. Derhalve is sprake van een onredelijk voorstel van G4S tot wijziging van arbeidsvoorwaarden en is [eiser] niet gehouden dit voorstel te aanvaarden.

Het verweer

G4S betwist de vordering. Primair stelt zij zich op het standpunt dat het vereiste spoedeisend belang ontbreekt. Subsidiair voert G4S aan dat de maandelijkse toeslag van € 145,- per maand een functietoeslag was, die met het komen te vervallen van de functie van supervisor eveneens is komen te vervallen. De toeslag is geen onderdeel van het basissalaris en conform het bepaalde in het Sociaal Plan is dan ook terecht geen rekening gehouden met deze toeslag bij het bepalen van de hoogte van het nieuwe salaris.

De beoordeling

1.

De kantonrechter gaat aan het primaire verweer dat de vordering niet spoedeisend is, voorbij gelet op het volgende.

2.

De gevorderde voorlopige voorzieningen zijn slechts toewijsbaar als aan de hand van de feiten en omstandigheden in dit geding de verwachting gewettigd is dat in een tussen partijen nog te voeren bodemprocedure soortgelijke vorderingen zullen worden toegewezen. De kantonrechter is voorshands van oordeel dat dit niet het geval is.

3.

Bij de beoordeling van het geschil moet uitgegaan worden van het Sociaal Plan dat op de reorganisatie van toepassing is. Daaruit volgt dat de voorheen door [eiser] uitgevoerde functie van supervisor is komen te vervallen en dat hij boventallig is verklaard. [eiser] heeft daarna conform het Sociaal Plan gesolliciteerd op de nieuwe functies, maar is daarvoor niet aangenomen. Vervolgens heeft G4S, eveneens conform het Sociaal Plan, een passende functie aangeboden die [eiser] , zij het node, heeft geaccepteerd. De bij de functie van leadagent behorende salarisschaal ligt één schaal lager dan de schaal die hoorde bij de functie van supervisor.

4.

Uit het Sociaal Plan volgt dat wanneer een werknemer een passende functie met een lagere salarisschaal accepteert, zijn salaris niet in negatieve zin zal worden bijgesteld. Het verschil tussen het oude en het nieuwe salaris zal in de vorm van een persoonlijke toeslag aan het nieuwe basissalaris (conform de bij de functie van leadagent behorende maximale salarisschaal) worden toegevoegd.
Het komt dan ook aan op beantwoording van de vraag of de toeslag van € 145,- die [eiser] voorheen ontving, al dan niet onderdeel is gaan uitmaken van zijn basissalaris.

5.

De kantonrechter is van oordeel dat dit niet het geval is en daartoe is het volgende redengevend. De toeslag is op de salarisstroken steeds omschreven als “functietoeslag”. De toeslag diende, anders dan het vaste salaris en eventuele persoonlijke toeslagen, niet als grondslag voor pensioenopbouw, onregelmatigheidstoeslag en vakantiegeld. Toen de toeslag in april 2004 aan [eiser] is toegekend is in de bijbehorende brief van 22 april 2004 vermeld: “Wij willen benadrukken dat deze toeslag tijdelijk is tot het moment dat er nieuwe afspraken met de vakorganisaties zijn gemaakt. Er kunnen dan ook geen verdere rechten voor de toekomst aan ontleend worden.” Nadien hebben nog onderhandelingen plaatsgevonden met de vakbonden over het functiewaarderingstraject, maar daarover is geen overeenstemming bereikt, althans de toeslag is in dat kader niet in het basissalaris opgenomen. De omstandigheid dat [eiser] de toeslag al bijna tien jaar heeft ontvangen en dat hij ook in een eerdere functie van shiftleader de toeslag (van toen nog € 100,- per maand) ontving, maakt de toeslag nog niet tot een vast salaris onderdeel omdat beide functies een functietoeslag kenden. Nu [eiser] die functies niet meer vervult, zijn de daarbij behorende toeslagen komen te vervallen. Indien het standpunt van [eiser] dat de toeslag onderdeel was van zijn salaris, zou worden gevolgd, zou de door hem geaccepteerde functie van leadagent niet meer als passend kunnen worden beschouwd. Immers volgens het Sociaal Plan ligt de salarisschaal van een passende functie maximaal één schaal onder die van de voorheen uitgeoefende functie. Met de toeslag erbij zou het salaris van [eiser] als supervisor uitkomen in 6S, twee schalen hoger dan dat van leadagent (4S).

6.

De vraag of, op basis van HR Stoof/Mammoet sprake is van een eenzijdige functiewijziging en of deze redelijk is, is hier niet aan de orde. Vast staat immers dat de functie van [eiser] is komen te vervallen en dat hij boventallig is verklaard. Dat gegeven zou, indien bij G4S geen andere passende functie voor [eiser] gevonden zou kunnen worden, in beginsel leiden tot beëindiging van het dienstverband. [eiser] heeft geaccepteerd dat zijn functie van supervisor is komen te vervallen en hij heeft een lager ingeschaalde functie aanvaard en moet daarmee geacht worden ook het bijbehorende salaris te aanvaarden, waarbij conform het Sociaal Plan nog een toeslag komt om het verschil tussen het oude en het nieuwe basissalaris te compenseren.

7.

Overigens is de kantonrechter van oordeel dat G4S, uitgaande van de onderhavige reorganisatie waardoor de functie van supervisor is komen te vervallen, jegens [eiser] niet onredelijk heeft gehandeld. Het verschil tussen het oude en het nieuwe salaris wordt immers door middel van een persoonlijke en dus blijvende toeslag gecompenseerd en bovendien is de functietoeslag in zeven maanden afgebouwd.

8.

De conclusie is dan ook dat de vorderingen niet toewijsbaar zijn. Deze zullen dan ook worden afgewezen. De kantonrechter ziet echter in de relatie tussen partijen aanleiding om de proceskosten te compenseren in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

De beslissing

De kantonrechter:

  • -

    wijst de vordering af;

  • -

    compenseert de proceskosten aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.J. Dijk, kantonrechter, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum in aanwezigheid van de griffier.

Coll.