Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2013:13047

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
10-12-2013
Datum publicatie
09-01-2014
Zaaknummer
15/840042-12
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Promis; onderzoek Samoa; medeplegen invoer cocaïne in Nederland en bewegen ambtenaren in strijd met hun plicht iets te doen of na te laten; beroep niet-ontvankelijkheid Openbaar Ministerie verworpen; verwerping bewijsmiddelverweer; bewijsoverweging; bewezenverklaring; straftoemeting.

De rechtbank neemt op grond van de inhoud van het dossier in aanmerking dat verdachte bij de invoer van de cocaïne op 6 september 2012 een organiserende en coördinerende rol heeft gehad. Zo heeft verdachte middels pingberichten contact gehad met [medeverdachte 1] die - naar de rechtbank aanneemt - in Suriname verbleef en aldaar contacten had met toeleveranciers van cocaïne. Verdachte heeft [medeverdachte 1] onder meer geïnformeerd over de gang van zaken bij de douane, aanwijzingen gegeven over de wijze waarop de cocaïne verborgen diende te worden en aangegeven op welke dag het pakket verzonden diende te worden. In Nederland heeft verdachte contacten gehad met oud-collegae, de douaniers [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3], teneinde hen te bewegen het betreffende pakket zonder controle door te laten. Verdachte heeft beide douaniers hiervoor aanzienlijke beloningen in het vooruitzicht gesteld. Ook onderhield verdachte contacten met [medeverdachte 4] en [medeverdachte 5], die onder meer waren betrokken bij het doorgeven van het pakketnummer aan [medeverdachte 3] en het afhalen van het pakket bij de expediteur.

Verdachte was vanaf 19 september 2005 meerdere jaren werkzaam als douanier op Schiphol, laatstelijk bij de afdeling Post en Koeriers. Op verzoek van verdachte is aan hem op 31 juli 2012 ontslag verleend. De rechtbank rekent het verdachte zwaar aan dat hij bij de bewezen verklaarde feiten misbruik heeft gemaakt van de kennis die hij als oud-douaneambtenaar had over het fungeren van de douane en de wijze waarop pakketten uit Suriname worden gecontroleerd. De rechtbank acht het bijzonder kwalijk dat verdachte als oud-douanier zijn collegae [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3], die nog wel werkzaam waren bij de douane, heeft omgekocht en hierdoor heeft betrokken bij het plegen van ernstige strafbare feiten als de onderhavige.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf

Locatie Schiphol

Meervoudige strafkamer

Parketnummer: 15/840042-12 (P)

Uitspraakdatum: 10 december 2013

Tegenspraak

Vonnis

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 22 november 2013 en 25 november 2013 in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens op het adres [adres 1].

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie

mr. L.B. Haneveld en van wat verdachte en zijn raadsman, mr. G.N. Weski, advocaat te Rotterdam, naar voren hebben gebracht.

1. Tenlastelegging

Aan verdachte is, na de toegelaten vordering nadere omschrijving van de tenlastelegging als bedoeld in artikel 314a van het Wetboek van Strafvordering ter terechtzitting van 23 april 2013, ten laste gelegd dat:

Feit 1:

hij op of omstreeks 06 september 2012 te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland heeft gebracht, al dan niet als bedoeld in artikel 1 lid 4 van de Opiumwet, ongeveer 10.980 gram, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

Feit 2:

hij op een of meer tijdstippen gelegen in of omstreeks de periode van 1 augustus 2012 tot 30 oktober 2012 te Schiedam, en/of Barendrecht en/of Amsterdam en/of Rotterdam en/of Almere en/of Capelle aan den IJssel, althans in Nederland en/of in Suriname, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk (een) ambtena(a)r(en) - te weten [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3]- in dienst van de Douane op de Luchthaven Schiphol, (een) gift(en) of belofte(n) heeft/hebben gedaan (telkens) met het oogmerk om die ambtena(a)r(en) te bewegen in zijn/hun bediening, in strijd met zijn/hun plicht, iets te doen of na te laten, te weten, dat hij verdachte en/of zijn mededader(s), (telkens) voornoemde [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3], in voormelde periode de belofte heeft/hebben gedaan:

-dat binnen één jaar of twee jaar 1 miljoen per persoon klaar ligt althans dat er een geldbedrag, althans een beloning klaar ligt en/of

-dat hij ([medeverdachte 3]) een mooi bedrag en/of iets moois krijgt zijnde die gift of belofte (telkens) gedaan met het oogmerk om die [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] te bewegen in zijn/hun bediening, in strijd met zijn/hun plicht, iets te doen of iets na te laten, te weten een pakket met hierin cocaïne zonder (volledige) douanecontrole en/of ongehinderd, door de

douanecontrole op de luchthaven Schiphol te laten gaan (van airside naar landside).

2. Beroep op niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie

De verdediging heeft de rechtbank verzocht het openbaar ministerie niet-ontvankelijk te verklaren. Aangevoerd is dat na vergelijking met de verbatim uitgewerkte verhoren van 31 oktober 2012 en 1 november 2012 is gebleken dat bewust ontlastende passages niet zijn opgenomen in het proces-verbaal van verhoor van medeverdachte [medeverdachte 3]. Dit betreft een onherstelbaar en de integriteit van het onderzoek schendend vormverzuim, waarvoor maar één sanctie past, namelijk de niet ontvankelijkheid van het openbaar ministerie.

Nog daargelaten of er sprake is van enig vormverzuim, kan het door de raadsman verwoorde vormverzuim niet aangemerkt worden als een vormverzuim als bedoeld in artikel 359a Sv, nu dit slechts ziet op een vormverzuim begaan binnen het onderzoek tegen de verdachte terzake het aan hem ten laste gelegde feit.

Overig Voorvragen

De rechtbank heeft ook overigens vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat het openbaar ministerie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

3. Bespreking van een op bewijsuitsluiting gericht verweer

De verdediging is van menig dat de enige belastende verklaring in dit dossier wordt gevormd door verklaring van [medeverdachte 3] afgelegd tijdens zijn verhoor op 1 november 2012. De verdediging heeft deze belastende verklaring van [medeverdachte 3] niet kunnen toetsen omdat hij zich heeft beroepen op zijn verschoningsrecht toen hij door de rechter-commissaris werd gehoord als getuige. Nu er voorts geen andersoortig direct bewijsmateriaal aanwezig is, is er sprake van schending van artikel 6 EVRM en dient de verklaring van [medeverdachte 3] niet tot het bewijs te worden gebezigd.

De rechtbank verwerpt dit verweer. Gebleken is dat [medeverdachte 3] tijdens zijn verhoor als getuige door de rechter-commissaris zich weliswaar op zijn verschoningsrecht heeft beroepen, maar dit maakt naar het oordeel van de rechtbank niet dat er hierdoor sprake is van schending van artikel 6 EVRM, nu de inhoud van de verklaringen van [medeverdachte 3] op 31 oktober 2012 en 1 november 2012 ook door andere bewijsmiddelen wordt ondersteund, met name door de vele pingberichten die onder meer door verdachte zelf zijn verstuurd. De rechtbank acht de verklaringen van [medeverdachte 3] geloofwaardig en betrouwbaar, niet alleen gelet op de inhoud van de vele pingberichten die de verklaringen van [medeverdachte 3] ondersteunen, maar ook gelet op het feit dat [medeverdachte 3] met de door hem afgelegde verklaringen niet alleen enkele van zijn medeverdachten heeft belast, waaronder verdachte [verdachte], maar in belangrijke mate ook vooral zichzelf.

De rechtbank betrekt daarbij dat verdachte heeft zich gedurende het onderzoek als ook ter terechtzitting op zijn zwijgrecht heeft beroepen. Verdachte heeft zich verder beperkt tot de ontkenning dat hij betrokken is geweest bij de tenlastegelegde feiten, hij heeft daarmee noch een verklaring willen geven voor de belastende verklaring die medeverdachte [medeverdachte 3] over hem heeft afgelegd noch voor de overige stukken die zich in het dossier bevinden. Bovendien heeft hij geen antwoord willen geven op de vragen met betrekking tot de inhoud van de vele (versluierde) pingberichten die hij onder meer naar zijn mede-verdachten heeft verstuurd en die naar het oordeel van de rechtbank dan ook niet anders kunnen worden gelezen dan dat zij feitelijk betrekking hebben op de invoer van cocaïne en de personen die hierbij betrokken zijn.

De rechtbank is van oordeel dat uit de verklaringen van medeverdachte [medeverdachte 3], de tapgesprekken, de observaties, de verrichte aanhoudingen en daarbij aangetroffen goederen, één en ander in onderling verband en samenhang bezien, wettig en overtuigend is bewezen dat verdachte bij de onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten is betrokken.

De rechtbank betrekt hierbij de omstandigheid dat verdachte zich heeft beroepen op zijn zwijgrecht hetgeen inhoudt dat hij voor bovengenoemde feiten en omstandigheden geen redengevende, die feiten ontzenuwende verklaring heeft kunnen of willen geven.

4. Inleiding1

Op 20 februari 2012 is het opsporingsonderzoek Samoa gestart. Dit onderzoek richt zich op mogelijke betrokkenheid van personeel van de douane op Schiphol bij de invoer van cocaïne. Aanleiding tot het instellen van het onderzoek is de inbeslagneming van twee pakketten met cocaïne die op 17 januari 2012 met vlucht PY 994 vanuit Paramaribo op de luchthaven waren aangevoerd. Deze pakketten bevatten respectievelijk 20.599 gram en 19.794 gram cocaïne.2 Pakketpost uit Suriname valt sinds 2005 onder de 100 % controle en daarom moeten alle uit Suriname aangevoerde pakketten door de douane (unit Post & Koeriers) worden gescand voordat eventuele vervolgstappen betreffende de controle worden ondernomen.3 Op 6 september 2012 onderschepte het Cargo Harc Team op Schiphol een pakket waarin zich 10.980 gram cocaïne bevond. Het pakket bevond zich in de scanloods van de douane op een bellykar temidden van reeds door de douane gecontroleerde pakketten.4

In onderzoek Samoa komen meerdere verdachten naar voren en zijn de zaaksdossiers 1, 2, 3, 4 en 6 samengesteld. De aan verdachte ten laste gelegde feiten hebben alleen betrekking op zaaksdossier 2. In dit zaaksdossier komen als verdachten naar voren: [medeverdachte 3] (hierna te noemen: [medeverdachte 3]), [medeverdachte 2] (hierna te noemen: [medeverdachte 2]), [verdachte] (hierna te noemen [verdachte]), [medeverdachte 5] (hierna te noemen: [medeverdachte 5]), [medeverdachte 4] (hierna te noemen: [medeverdachte 4]) en [medeverdachte 6] (hierna te noemen: [medeverdachte 6]).5

In het onderzoek Samoa is telecommunicatie opgenomen en afgeluisterd en zijn verschillende telefoon-, IMEI-, en pingnummers en pingnamen naar voren gekomen. Pingnummers zijn unieke nummers van BlackBerry smartphones, waarmee de gebruikers van deze toestellen met elkaar kunnen communiceren (‘pingen’). De pincode kan gekoppeld worden aan de door de gebruiker opgegeven naam, hetzij de eigen naam hetzij een bijnaam. Een IMEI-nummer heeft als eigenschap dat het verbonden is met de mobiele telefoon die gebruikt wordt. Het IMEI-nummer blijft bij het toestel en verandert nooit. Mocht de gebruiker een andere simkaart in het toestel stoppen, dan blijft het IMEInummer hetzelfde maar het 06-nummer verandert wel.

Alvorens het zaaksdossier 2 te bespreken, zal de rechtbank aangeven welke nummers en/of pinnummers en/of pingnamen en/of namen genoemd in de pingconversaties zij aan welke verdachte toeschrijft en op grond waarvan.

Gebleken is dat [medeverdachte 3] gebruik heeft gemaakt van de telefoonnummers [telefoonnummer 1] en [telefoonnummer 2].6 Simkaarten met deze nummers waren geplaatst in telefoontoestellen met de unieke IMEI-nummers [imei-nummer 1] en [imei-nummer 2].7 Dit eerste telefoontoestel is tijdens een doorzoeking van de woning van [medeverdachte 3] in beslag genomen8. Het tweede telefoontoestel is op 30 oktober 2012 bij de vriendin van [medeverdachte 3] in beslag genomen.9 [medeverdachte 3] werd in pingberichten, zoals weergegeven in het proces-verbaal bevindingen, ook wel 'M' of '[M]' genoemd.10 De rechtbank is van oordeel, op grond van het voorgaande en de bevindingen met betrekking tot de identiteit van “[M]” en het onderzoek telefooncommunicatie dat de voornoemde telefoonnummers toebehoorden aan en in gebruik waren bij [medeverdachte 3] en daar waar in de pingconversaties(o.a. tussen [medeverdachte 7] en [medeverdachte 1]) gesproken wordt over ‘M’ dan wel “[M]” hiermee verdachte [medeverdachte 3] bedoeld wordt.

[medeverdachte 2] maakte gebruik van telefoonnummer [telefoonnummer 3] en zijn pingnaam was [G]11. Zijn pinnummer was [pin-nummer 1].12. [medeverdachte 2] werd in pingberichten, zoals weergegeven in het proces-verbaal bevindingen, ook wel 'G' of '[G]' genoemd.13 [medeverdachte 2] was al enige jaren de enige gebruiker van genoemd nummer14, dat was geplaatst in een telefoontoestel met het IMEI-nummer [imei-nummer 3].15 . Dit toestel is tijdens een doorzoeking in de woning van [medeverdachte 2] in beslag genomen16 Bovendien heeft hij verklaard dat hij deze telefoon nooit uitleende17 De rechtbank is van oordeel op grond van het voorgaande en de bevindingen met betrekking tot het onderzoek telefooncommunicatie en tot de identiteit van “[G]” dat voornoemd telefoonnummer, voornoemd pinnummer en voornoemde pingnaam toebehoren aan en gebruikt werden door [medeverdachte 2] en dat daar waar in de pingconversatie(o.a. tussen [medeverdachte 7] en [medeverdachte 1]) gesproken wordt over ‘G’ dan wel ‘[G]’ hiermee verdachte [medeverdachte 2] wordt bedoeld.

[verdachte] maakte gedurende het onderzoek gebruik van een telefoon met het IMEI-nummer [imei-nummer 4]. Voor pingberichten die via deze telefoonaansluiting verzonden worden werd gebruik gemaakt van het pinnummer [pin-nummer 2] en de pingnaam [medeverdachte 7]18 en deze berichten worden onder meer verstuurd naar '[medeverdachte 1]'' ohm namah [medeverdachte 1] hare hare maha dew'' trimurti' (hierna te noemen [medeverdachte 1]). De identiteit van deze [medeverdachte 1] kon worden vastgesteld als zijnde [medeverdachte 6].19 Ook maakte [verdachte] gebruik van de pingnaam [K]20 en pinnummer [pin-nummer 3]21 en berichten met deze pingnaam en dit pinnummer werden verzonden vanaf de telefoon met het IMEI-nummer [imei-nummer 5]. Deze beide telefoons van [verdachte] zijn getapt sinds 20 juni 2012.22 Daarnaast maakte [verdachte] nog gebruik van een telefoontoestel met het IMEI-nummer [imei-nummer 6]. Onder meer voornoemde telefoontoestellen zijn aangetroffen en in beslag genomen tijdens de doorzoeking in de woning van [verdachte]. Tijdens de doorzoeking is ook de simkaarthouder van telefoonnummer [telefoonnummer 4] (gebruikt in de telefoon met het IMEI-nummer [imei-nummer 5]) aangetroffen en in beslag genomen.23

De rechtbank is van oordeel op grond van het voorgaande en de bevindingen met betrekking tot de identiteit van’[K]’ en ‘[K]’, zoals blijkt uit het proces-verbaal van bevindingen, dat voornoemde telefoonaansluitingen toebehoren aan en gebruikt werden door [verdachte], waarbij [verdachte] het pingnummer [pin-nummer 3] met pingnaam ‘[K]’en het pingnummer [pin-nummer 2] met pingnaam‘[medeverdachte 7]’ gebruikte. De onder voornoemde pingnamen gevoerde pingconversaties betreffen conversaties van en met [verdachte].

[medeverdachte 5] maakte gedurende het onderzoek gebruik van telefoonnummer [telefoonnummer 5]24 en wordt door [medeverdachte 7] en [medeverdachte 1] 'mc' danwel '[mc]' genoemd.25 Ook [medeverdachte 3] kent hem als [mc] en gebruikt tevens deze benaming als hij met anderen over [medeverdachte 5] spreekt. [medeverdachte 5] wordt ook door [verdachte] MC genoemd.26 [mc]. [medeverdachte 5] maakt gebruik van het pinummer [pin-nummer 4]27, dat is gekoppeld aan de telefoonaansluiting met het IMEI-nummer [telefoonnummer 6]28. Dit telefoontoestel wordt tijdens een doorzoeking op 30 oktober 2012 aangetroffen in de woning van [medeverdachte 5].

Ook wordt een telefoontoestel aangetroffen29 met het IMEI-nummer [imei-nummer 7], waarin telefoonnummer [telefoonnummer 7] is gebruikt.30 In deze woning wordt eveneens een telefoontoestel31met het IMEI-nummer [imei-nummer 8] en een telefoontoestel32 met het IMEI-nummer [imei-nummer 9] gevonden. Uit onderzoek is gebleken dat in deze laatste twee telefoons beide het telefoonnummer [telefoonnummer 8] is gebruikt.33

Het betreffende telefoonnummer stond bovendien vermeld op het pakket dat op 6 september 2012 werd aangetroffen en waarin 10.980 gram cocaïne bleek te zitten.34

De rechtbank is van oordeel op grond van het voorgaande en de bevindingen met betrekking tot de identiteit van ‘[mc]’ en het onderzoek van telecommunicatie, zoals dat blijkt uit het proces-verbaal van bevindingen, dat voornoemde telefoonnummers, het pinnummer met pingnaam [mc] toegeschreven wordt aan en gebruikt wordt door [medeverdachte 5] en dat daar waar in de pingconversatie(o.a. tussen [medeverdachte 7] en [medeverdachte 1]) gesproken wordt over ‘mc’ dan wel ‘[mc]’ hiermee verdachte [medeverdachte 5] wordt bedoeld.

[medeverdachte 4] maakte gebruik van het telefoonnummer [telefoonnummer 9]35, in het telefoontoestel met IMEI-nummer [imei-nummer 10] welke bij een doorzoeking in de woning van [medeverdachte 4] in beslag is genomen. [medeverdachte 4] wordt door [medeverdachte 7] en [medeverdachte 1] aangeduid als '[R]'36 en ook [medeverdachte 3] noemt [medeverdachte 4] [R]. Het telefoonnummer van [medeverdachte 4] staat ook onder de naam [R] opgeslagen in de telefoon van [medeverdachte 3].37 [R] maakt gebruik van het pinnummer [pin-nummer 5], dat is gekoppeld aan het IMEI-nummer [imei-nummer 11]38. De telefoon met dit IMEI-nummer wordt ook tijdens de doorzoeking in de woning van verdachte in beslag genomen.39 [medeverdachte 4] maakte verder gebruik van telefoonnummer [telefoonnummer 10], dat is gebruikt in het telefoontoestel met het IMEI-nummer [imei-nummer 12]40, welke eveneens onder hem in beslag is genomen.41

De rechtbank is van oordeel op grond van het voorgaande en de bevindingen met betrekking tot de identiteit van ‘[R]’en het onderzoek telecommunicatie dat voornoemd telefoonnummer, voornoemd pinnummer en voornoemde pingnaam toebehoren aan en gebruikt werden door [medeverdachte 4] en dat daar waar in de pingconversatie (o.a. tussen [medeverdachte 7] en [medeverdachte 1]) gesproken wordt over ‘[R]’ hiermee verdachte [medeverdachte 4] wordt bedoeld.

Op 30 oktober 2010 zijn [medeverdachte 3], [medeverdachte 2], [verdachte], [medeverdachte 4] en [medeverdachte 5] in hun woningen aangehouden.

5. Bewijs

5.1. Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gerekwireerd tot bewezenverklaring van de ten laste gelegde feiten.

5.2. Redengevende feiten en omstandigheden

De rechtbank komt tot bewezenverklaring van de ten laste gelegde feiten op grond van het volgende.

Op 17 januari 2012 reageert in de scanloods van de douane op de luchthaven Schiphol een speurhond positief op een pakket42 dat op een bellykar ligt temidden van reeds door de douane gecontroleerde pakketten, die klaar staan om overgedragen te worden aan de vervoerder.43 Het pakket ligt rechts tegen de achterwand op de bodem van de bellykar. Het valt hondengeleider [verbalisant 1] op dat dit pakket niet is gecontroleerd.44 Douanier [verbalisant 2] is op dat moment ook aanwezig in de scanloods en volgens haar is het pakket niet gescand.45 Volgens [verbalisant 3], directeur Schiphol Cargo van de Belastingdienst/Douane, is dit niet conform de wijze waarop de douane op Schiphol pakketpost uit Suriname dient te controleren, nu post uit dit land sinds 2005 onder de 100 % controle valt en daardoor altijd door de douane moet worden gescand.46 Nadat douanier [medeverdachte 2] in de scanloods het pakket (met nummer [nummer]) op verzoek van de hondengeleider opent47, blijkt er een aantal rechthoekige pakketten met een rubberen buitenverpakking in te zitten die een witte substantie bevatten. Uit de MMC-cocaïne/cracktest blijkt deze substantie vermoedelijk cocaïne te bevatten.48 De drugs waren verpakt in elf pakketten met een nettogewicht van in totaal 20.599 gram.49

Op 18 januari 2012, na controle van de lijst waarop alle pakketten staan vermeld die onder airwaybill nummer [nummer] op 17 januari 2012 zijn binnengekomen, valt het medewerkers van de douane op dat de afzender van het pakket dat ruim twintig kilo cocaïne bevat, nog een tweede pakket met pakketnummer [nummer], heeft verzonden dat nagenoeg hetzelfde gewicht heeft.50 De pakketten hebben opeenvolgende nummers en uit de controlelijst blijkt dat pakket 2 eveneens niet is gecontroleerd door de douane.51 Deze zending ligt op 18 januari 2012 inmiddels bij een lokaal distributiekantoor,52 waar het diezelfde dag in beslag is genomen.53 Dit pakket blijkt eveneens cocaïne te bevatten54, verpakt in tien pakketten met een nettogewicht van in totaal 19.794 gram.55

Bij de Criminele Inlichtingen Eenheid bij de Rijksrecherche komt in februari 2012 via een informant de volgende informatie binnen:

''Ene [verdachte] is werkzaam bij de afdeling van de douane op Schiphol waar binnenkomende postparketten worden gecontroleerd. [verdachte] werkt samen met andere douaniers om verdovende middelen binnen te halen.''

Uit onderzoek is gebleken dat met [verdachte] wordt bedoeld: [verdachte].56 [verdachte] is werkzaam bij de douane op Schiphol57 op de afdeling Post en Koeriers.58 Sinds 20 juni 2012 worden er twee telefoons van [verdachte] getapt.59

Op 3 augustus 2012 (13:09:22 uur) pingt [verdachte] onder de pingnaam [medeverdachte 7] ([pin-nummer 2])60 met [medeverdachte 1] ([pin-nummer 6]) en hebben zij onder meer de volgende conversatie:

G: [M] is aan het werk

(…)

S: Kunnen we geen doos voor [M] sturen Of pdo

(…)

S: Maar er wordt gewerk op doos als we nw geen puur meer doen maar verstopt in doos in groente zou toch kunnen [B] is exper om in groente te verstoppn en niet veel 5max overweeg het

(…)

G: Die geur is prblm… Van groente nieuwe regel is verpl daggoe eroverheen..

S: Nee word in dunne buizn en dan antidog dan verstoppn dagoe gaat niet vinden pluis uit met [M] dan

(…)

G: Als je in blik kan zetten. Dgfree dan zou wel optie zijn.61

Met pdo of podo wordt podosirie bedoeld. Dit is een drank die in jerrycans wordt vervoerd62 en gemaakt is van een soort bessen. Podosirie heeft een rode kleur en wordt regelmatig vanuit Suriname naar Nederland getransporteerd. De douane treft het op bijna iedere vracht aan. Het is niet verboden om podosirie in te voeren.63

Op 8 augustus 2012 (16:13:39) laat [medeverdachte 7] aan [medeverdachte 1] weten:

G: [G] en [M] zijn aan het kijken of der mogelijkheid is voor klein.. Ik denk wel dat die er is…(…) Ik hoor 1 van deze dagen. Ze gaan rooster checken en treintijden.64

Op 10 augustus 2012 (15:24:20 uur) vraagt [medeverdachte 1] aan [medeverdachte 7]:

S: Maar bro hoe zit met [M] en [G](…)

G: [M] wil me pers zien morgen op schiph hij heeft dienst. (...) Hij zegt hij heeft dtms maar wil eerst met me afstemmen hoe we gaan zetten.. Dit en Dat.. Hij wil weinig via ping zeggen liever pers…65

Op 22 augustus 2012 (18:24:42 uur) informeert [medeverdachte 7] [medeverdachte 1] als volgt:

G: Kan je melden aan jw mensen eentje staat niet op de post. Die dag die is eraf gehaald in verband met actie. Waardoor we bij de scan in de knoop komen..m Wat ik van m begrijp is dat hij g nodig heeft. Want van de nieuwe werkwijze moet een ieder verplicht met 2 man en 1 observatie scannen. Als m ds erin gooit moet g sleutel van scan uitzetten en aan. Zogenaamde storing. Of vastlopen. Waardoor die scanblad niet opgeslagen wordt (…) Zaterdag zegt g hij komt pers naar mij toe in Feyenoord.. Ik wil dat m er ook bij is… Je moet d zeggen. Aankomende week. Wegens er is deze week actie invoer. Waardoor alles 1000% scan is. Daarbij komen scanspecialisten meekijken die normaal niet erbij zijn. Waardoor 1 van onze mensen niet op zijn plek staat.(…) Ik baal dat ik er zelf niet sta… Ik kon echt alles alleen doen.. Zet wo en do.. die zijn beste dagn..66

Op 23 augustus 2012 (16:49:11 uur) laat [medeverdachte 7] aan [medeverdachte 1] weten:

G: Zaterdag komen [M] en [G]. (…) Deze week gaat er geshoet worden. G. heb ik gisteren mijn garantie gegeven. Heb hem beloofdt dat als hij voor ons even zijn best doet dat ik. Voor hem en [M] ga zorgen dat in Su.. Binnen een jaar 1 mil per pers.. Klaarligt… Daarmee is hij akkoord gegaan. Heb hem duidelijk gemaakt dat jw man pandiet garantie geeft voor die dgfree.. Ik merk aan g dat dat die grootste drempel is.. Hij is als de dood dat dagoe ruikt.. En toen ik die deal maakte met die 1 mil is hij overstag gegaan… (…) Ik moest ze petten [M].. Doet alle moeite. Voor ons maar [G] is bang… Als ik daar nog zat zou ik ons allang uit alle prblmen halen.. Als we binnen deze week minimaal 2x 5 kunnen shoeten..

S: Oke ga van uit dat we komende week eruit zijn ga daarop afsprkn maken67

Op 24 augustus 2012 (19:59:45) pingt [medeverdachte 1] aan [medeverdachte 7]:

S: Oke ik weet later meer maar aub stem met [G].(…)

G: Ja morgen 13 zie ik hem in feyenoord68

Op 25 augustus 2012 heeft [verdachte] om 14:15 uur in Rotterdam een ontmoeting met [medeverdachte 2] die zeker tot 16:00 uur duurt. [verdachte] en [medeverdachte 2] gaan om 14:37 uur samen wat eten en drinken in het restaurant van het filiaal van V&D aan de Hoogstraat in Rotterdam en om 15:25 uur69 drinken zij iets in het restaurant van de Bijenkorf aan de Coolsingel.70

[medeverdachte 7] pingt de volgende dag (12:05:55 uur) aan [medeverdachte 1]:

G: Gesprek met [G] gisteren was goed gegaan… Bijna vier uur lang met hem gesproken… Sinds die ding van gogo.. Is hij echt down.. Hij voeldt dat ze hem in de gatn houden…

S: Wat is uiteindelijk uit de bus bro gaat er gewerkt wordn komende week of niet

G: Er gaat gewerkt worden… Alleen we moeten alles wijzigen zegt hij… Geen feyenoord meer Of fc utrecht..m Liever ado den haag.. Maak alles klaar voor wo of do..

S: Oke

G: Alleen niet meer dan 5 Was zijn verzoek…(…) Anders wil die niet.. Ik heb hem uitgelegd dat we meer prjcten hebben.. En dat we zorgen dat binnen 2 jaar als hij en m met pensioen willen.. Er p p 1 klaarligt Dat moet haalbaar zijn71

Op 29 augustus 2012 (11:51:24 uur) pingt [medeverdachte 7] aan [medeverdachte 1]:

G: Jij moet mij de dagen geven waarop jij pdo kan zetten… Voor [M] is zat de beste dag dan zijn er weinig menser Maar dat gaat niet aan jw kant…(…) Hij heeft vanaf ma hele week 1400 dienst… Welke dagen kan je zetten dan ga ik afstemmen met hem.. (…) Je moet rekening houden hij gaat die ds moeten openen en 1 pdo moeten openmaken…

S: Ja oke ga kijkn of 2kan in een doos de probleem is het gaat zwaar wordn een doos mag hier niet meer dan 22k wegn

G: Je kan tog 1 grote pdo zetten met lai.. En 2 kleine zonder lai..

S: Pas niet in een doos yaar oke ga het regeln 1met laai 1zonder maar geef jij mij data precies welke dag ik kan zetten

G: Als je me laat weten welke dag je pdo kan zetten kan ik [M] laten zeggen..

S: Elke dag behalfe dagn van surpost dus. Dinsdag woensdag donderdag zaterdag denk maandag ook Nu moet jij me zeggn wat beste is72

Diezelfde dag (21:20:32 uur) pingt [medeverdachte 1] aan [medeverdachte 7]:

S: heb je al gesprokn met [M] (…)

G:[M] geeft me zaterdag is zowiezo optie voor hem.. (…) zaterdag de volgende heeft hij vast dienst met domme mensen dus die optie geeft die voorkeur… Vanaf maandag heeft die hele week 14 uur diensten… Alleen hij geeft aan hij weet niet precies welke dag hij waar staat pas op de dag zelf wordt indeling gemaakt wie waar gaat… Hij gaat proberen of wo of do of vr..

S: Oke maar wanneer moet ik zettn

(…)

G: Maar daar kan hij pas vanaf maandag uitspraak over doen… Hij zegt als hij nu een dag zegt en heytblijkt dat hij er niet staat dan is het niet netjes.(…) Hij gaat een truc moeten spelen doormiddel van te zeggen dat hij bijv.. Eten voor collega's brengt dan zetten ze hem zeker die dag op surp.. Maar hij kan niet vandaag al zeggen jongens ik neem volgende week wo of do eten mee.. Zet me op surp.. Dat gaat het hem verdacht maken zegt hij.. Ik heb hem uitgelegt dat jij minim 2 dagen van te voren moet weten..

S: 1dag is ook goed lig nu klaar 73

Op donderdag 30 augustus 2012 verlaat [verdachte] om 13:48 uur een woning aan de [adres 2] te Barendrecht. Hij stapt in een rode Honda Civic met het kenteken [01-AB-CD] en vertrekt met deze auto naar Amsterdam, waar hij de auto om 15:34 uur parkeert in parkeergarage De Kolk aan de Nieuwezijds Voorburgwal. Op het terras van café London Bridge, gelegen aan diezelfde straat, zit om 15:37 uur [medeverdachte 3].. Hij verlaat het café en ontmoet om 15:44 uur [verdachte]. Ze lopen naar de Bijenkorf op het Damrak en nemen daar plaats in het restaurant op de vijfde verdieping.74

[medeverdachte 7] bericht [medeverdachte 1] vervolgens om 16:05:00 uur:

G: Ben net aangekomen in Amsterdam.. Ben juist speciaal daarvoor naar ams gereden.. (…) [M] zegt 2 pdo is goed toch.. Die dzn zijn over algemeen altijd zwaar (…) Ik loop nui parkeergarage uit om hem te ontmoeten..Ik ga je zolijk bellen.. Of pingen..75

Om 16:29 uur verlaten [verdachte] en [medeverdachte 3] het restaurant en lopen naar de lift. Daar geeft [verdachte] aan [medeverdachte 3] een mobiele telefoon die enige gelijkenis vertoont met een Blackberry. [medeverdachte 3] geeft de telefoon enige tijd later weer terug aan [verdachte]. Ze verlaten de Bijenkorf, staan om 16:51 uur op de roltrap in de Torenpassage aan de Kalverstraat en blijven in ieder geval tot 17:00 uur bij elkaar.76

Tijdens een ontmoeting tussen [medeverdachte 3] en [verdachte] in Amsterdam, heeft [verdachte] aan [medeverdachte 3] gevraagd of hij geïnteresseerd was in het doorgooien van een pakket. Voor [medeverdachte 3] was duidelijk dat hiermee werd bedoeld dat hij een pakket moest doorlaten.77

Later die avond pingt [medeverdachte 7] om om 18:23:42 uur aan [medeverdachte 1]:

G: OK… [M] legt uit maandag gaat hij naar werk.. Daar moet hij even iets spelen dat hij zeker op surp staat.. Want stel dat ze hem ergens anders indelen en jij hebt al gezet. Dat is fok op….

S: Oke meld je me dus maandag78

Op 30 augustus 2012 vraagt [medeverdachte 7] aan [medeverdachte 1] om 15:08:56 uur:

G: Aankomende do.. Kan je zetten [M] pingde me.. Die dag moet je focussen ma geef die definitief.. Dat is de beste dag.. Enigste wat je kan doen is kan je die pdo niet al te zwaar maken..

S: Oke ik regel zeker

G: En zet die lai 9 a 10 en maak die andere pdo slag kleiner.. Er zijn kleine modellen jerryc.. Wij gaan deze kansen niet vaak meer krijgen.. (…) Als je kan 9 zetten in pdo. Zou beter zijn..

(…)

S: Ik ga zo naar [B] dan dus woensdg het enig surpst neem geen podo aan en woensdg is sur maar ik chek

G: Ok chek do moet het bij [M] zijn.. Want vrijdag is een team uitje..79

Op 2 september 2012 (18:10:09 uur) pingt [medeverdachte 1] aan [medeverdachte 7]:

S: Kuck bona laaris je hebt toch geen verbod om te pingen woensdg is alles stanbay om te zettn hiet 1kleine en een grote in die 120 liter ds. In die grote doos zit en diekleine podo is normaal in totaal ron 35 klo gewicht maar zit maar 5 in meld me

G: Is perfect toch…80

Op 3 september 2012 (13:30:29 uur) bericht [medeverdachte 1] aan [medeverdachte 7] vervolgens:

S: Oke maar er is een groto podo en een kleine is direkt te zien Maar woensdag is zeker voor mij toch

(…)

G: Voor [M] is belangerijk.. Dan weet hij precies..

S: Wat

G: Is die kleine aan de bovenkant of onderkant van de ds.. Aan welke kant hij moet openmaken Die pdo

S: Oke is goed dat ga ik je meldn

G: Als je dat uit kan zoeken is belangerijk…

S: Zoizo 1grote podo en 1kleine in die kleine gaat niks zittn Maar ik laat je weten

G: Ok mooi.. 81

Later die dag (15:50:07 uur) informeert [mc] ([pin-nummer 4]) bij [medeverdachte 7]:

Mc: Wann. Is. Dr. Werk. Voor me.

G: Deze week..

Mc: Ja. Cker. Wete82

Op 4 september 2012 (17:17:49 uur) pingt [medeverdachte 7] aan [R] ([pin-nummer 5])

G: Je broer gaat je iets geven die kan je dat brengen voor [M] morgen..

R: Ok hoe laat

G: Voor 13 uur moet hij hebben..

R: Ik ben morgen om 830 bij jouw ok bro83

Op 4 september 2012 (18:50:23 uur) vraagt [medeverdachte 7] aan [medeverdachte 1]:

G: Heb je adres al.. Voor [R]

S: Ja mc had gegev

G: Ok heb je ds nr.. Want [R] moet alle gegevens aan [M] geven. m morgen

S: Nee toch morgn ochtend heb ik het bro zodra het naar boven gaat Vandaag heb ik afgegevn ze schrijvn de nummer tijdens transport Zo hebben we altijd gwerk

G: Ok.. Zodra je heb t laat me weten

S: Ja morgn vroeg84

Op 5 september 2012 (13:12:57 uur) pingt [K] ([pin-nummer 3]) aan [medeverdachte 1]:

KM: Heb die gegevens nodig..

S: [B] kan elke moment hier zijn

(…)

KM: Zodra je gegevens hebt.. (…) Ping het door naar [R]… Alles naam afz ds nr.. En aan welke kant [M] moet openen.. Hij heeft adres van [medeverdachte 8].. En gaat naar hem… Ik heb hem vanmorgen al benzinegeld gegeven dus hij is standby..

S: Oke voordat ik naar hem stuur stuur ik eerst naar jw

KM: Ok..

S: Tot zo dan

KM: Ok ik wacht..

Vervolgens pingt [medeverdachte 1] om 14:15:43 uur het volgende bericht aan [K]:

S: Afz: [nummer].

[adres 3].

Uitvlucht. Telefoon: [telefoonnummer 11].

ONTV: [naam].

[adres 4].

DELFT. [adres 4]. tel:[telefoonnummer 12].

PAKnumr: [nummer]

(…)

KM: Dit moet je naar [R] sturen [R] moet gaan brengen bij [M]..

S: Heb al gedaan regl jij evn verder aub

KM: Heb [R] gesproken.. Hij moet nu zorgen dat het bij [M] komt.. Jij moet alleen [R] nog melden welke kant [M] moet openmaken..

S: Oke bhai laat [M] aub goed regeln (…) Boven kant open maken er zit 2pdo in een doos de bovenste is normaal en is de kleine en onderste is met85

Om 15:09 uur belt [medeverdachte 4] [medeverdachte 3]. [medeverdachte 3] zegt dat hij op het werk is in de auto en vraagt [medeverdachte 4] even te wachten. [medeverdachte 3] zegt dat hij pas rond een uur of elf thuis is. [medeverdachte 4] zegt dat dit goed is en zegt dat hij dan rond elf uur bij [medeverdachte 3] is.86

Vervolgens pingt [K] om 16:00:33 uur aan [medeverdachte 1]:

KM: Geeft deze info aan [R].. Bro..Is belangrijk. Dat hij dat aan [M] doorgeeft….

S: Heb gezegd bhai

KM: Mooi

S: Maar leg jij hem ook evn laat hij even bij je komen Als jij daar zou zitten haddn we allang een paar miljn

KM: Ik heb van [medeverdachte 8] begrepen dat hij. Al contact heeft gehad met [R] vanavond spreken ze af…87

's Avonds pingt [medeverdachte 1] om 20:57:51 uur aan [K]:

S: Broer hier is alles 100 zit al in de kist

KM: Mooi

S: Laat [M] aub goed doen bhai

KM: Ik hoop dat hij het kan.. Yaar… Ik heb hem vaker begleidt

(…)

S: 9stk

KM: Is [R] al vertrokken.. Geef hem goede instructies.. Weet je wat je moet doen… Als [R] met [M] is… Laat hij dan.. [M] even met jw pingen.. Dan laat hij [M] op zijn png met jw pingen.. Jij kan alle antw op zijn vragen geven.. Enigste ik had gezegdt 5 stk..

S: Is goed (…)

KM: Jij zegt nu 9 stk..

S: Je zij 9 toen zij ik 5 dag laat me gewoon 9doen88

Die avond heeft [medeverdachte 3] een ontmoeting met Ramon [medeverdachte 4] alias [R], die hem het nummer van het pakket geeft waar cocaïne in zit en [medeverdachte 3] de opdracht geeft om de doos met het betreffende BSL-nummer zonder controle door te laten. Voor [medeverdachte 3] is het voldoende dat hij het nummer kent. [R] heeft ook tegen [medeverdachte 3] gezegd dat ze een mooi bedrag voor hem hebben.89

Op 6 september 2012 vraagt [K] om 11:39:55 uur aan [R]:

KM: Wat zei [M] Gaat het hem lukken90

Vervolgens pingt [K] om 11:43:07 uur [G] ([pin-nummer 1]):

KM: Welke dienst heb je..

G: Moet straks beginnen man. Avond

KM: Ow je zit met [naam]… Dat wordt zeker nasi eten..

G: Ja klopt ja. Had vroeg maar harm vroeg me te ruilen. Haha…

(…)

KM: Die jongen.. kan wel wat hulp gebruiken… Met die spleetogen ziet hij nix

G: Ole mooi, man. Volhouden je weet elk begin is moeilijk Haha.… nee zeker help ik m een beetje. Kijken waar hij op moet letten

KM: Ok mooi..91

Vervolgens pingt [medeverdachte 1] om 12:08:38 uur aan [K]:

S: [R] heeft toch gegevns gebracht Toen [R] bij [M] was las hij mee heb gezegd dat de bovenste van die ds normaal is en benedn die grote zwanger is92

[K] pingt om 12:40:01 uur aan [medeverdachte 1]:

KM: Ik kreeg door [G] heeft ook late dienst…

S: Laten ze het door laten gaan zaterdag is ons grote hoofd pijn over93

Middels videocamera’s, verdekt in de scanloods van de douane op Schiphol geplaatst, zijn opnames gemaakt die door verbalisanten op hetzelfde moment ‘live’ werden bekeken.

Om 14:20 uur komt een plaat met pakketten binnen94, afkomstig van de vlucht PY 994 uit Paramaribo.95 en de douane begint om 14:29 uur met het controleren van de pakketten. [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] hebben vanaf 14:00 uur dienst96 en zijn beiden in de scanloods aanwezig.97 [medeverdachte 2] zou die dag eigenlijk een vroege dienst hebben maar hij heeft geruild met een collega.98 In vergelijking met hun collegae zijn [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] veel meer bezig de pakketten die op de plaat staan op te tillen, te bekijken en te verplaatsen zonder deze pakketten vervolgens ter controle mee te nemen naar het scanapparaat of één van de snijtafels. Dit zijn tafels in de loods waar de pakketten normaal gesproken worden geopend en gecontroleerd.99

Om 17:00:32 uur pingt [K] aan [medeverdachte 1]:

KM: Ik hoor niks en denk ook dat ik niz ga horen.. Mier gaat zowiezo.. Niet pngen.. Ik denk dar [R] in de avond langs moet gaan… Om verhaal te halen.. Of het conform is of niet… Ik baal man.. Ik had 5 gezegdt en nu is 9 hgoe ga ik uitleggen yaar..

(…)

S: Dan hebbn ze wat centen yaar

KM: Pas als [R] na werk daar gaat.. Hoop dat het goed gaat yaar hoop het echt..

S: Kan hij jw nt pingen100

Vervolgens pingt [K] om 17:05:05 uur aan [G]:

KM: Luilak Hoe is het.. Wat doen jullie snijden jullie spek en bonen of wat

G: ja man Druk druk die [naam] denkt alleen maan aan zn nasie101

[medeverdachte 1] reageert om 17:14:02 uur als volgt tegenover [K]:

S: Maar jij bnt exper yaar het moet toch al achter d rug zijn nu (…) Had gistr mt [M] geping hij zij maak j niet druk ga j niet laten valln

KM: Nee man kan nog uren duren102

En om 17:16:52 uur pingt [medeverdachte 1] aan [K]:

S: Ka hoiga yaar ik zou nooit extra zettn jij zij ik dg laat me meer neemn zodoende

KM: Laten we zien wat er gebeurt bro.. Dat mier ons maakt.. Ik heb hem en [G] beloofd binnen 2 jaar allebei 1 mil klaarleggen..

S: Hoelaat is de vlucht aangekomen daar

KM: Die belofte moet ik nakomen voor ze…

KM: 13:38 dat betekend pas 1500 in lds..

S: Ja als ze doen hoe ze moeten werkn sta ik samen met jw wat is 2mil ga voor ze werkn samen met jw103

Tussen 17:52 uur en 18:41 uur is het douanepersoneel niet in de scanloods aanwezig.104 Om 19:08:21 uur pingt [K] aan [medeverdachte 1]:

KM: Nog niets gehoord

S: Ka howe he yaar mensn van boven belln contunu ze willn ook weten hoe of wat

KM: Die jongens werken tot 22.30 ze pingen niet..

S: Als iets mis gaat zijn z hier ook de lul en ik nog diepen in de shit moet echt nu vluchten denk ik had echt nooit gedacht dat ik in zo een sytuatie zou belanden in me leven kan geen kant op

KM: Ze moeten geduld hebben(…) Als ze klaar met werken zij.. gaat [R].. Naar mier Om te checken hoe of wat..

S: Oke bhai105

Om 19:25 uur zijn de pakketten van de eerste plaat verwerkt en komt er een tweede plaat binnen. [medeverdachte 3] en [medeverdachte 2] zijn wederom meer dan hun collegae bezig met het optillen, bekijken en verplaatsen van pakketten zonder deze vervolgens ter controle mee te nemen.106

Om 19:31:44 uur pingt [R] aan [K]:

R: Hoe doen we met je neef

KM: Jemoet savonds even langsgaan..

R: Dan moet ik hem niet bellen of wel

KM: Je moet hem pas savonds bellen.. Na 22.00 Uur als die klaar is met werk.. Zorg dat je al aan die kant bent..

R: Dan bel ik hem niet dan ben ik gewoon voor zijn deur

KM: Ok dat is goed tog

R: ok dan hoor je dalijk van me107.

Om 20:28 uur loopt [medeverdachte 3] naar een mobiele tillift en neemt deze mee naar de plaat. Op de tillift plaatst [medeverdachte 3] een groot wit pakket108 dat hij heeft gevonden aan de hand van het nummer dat hij van [R] heeft gekregen.109 Hij haalt dit pakket niet door de scan, maar rijdt ermee naar een snijtafel. Daar snijdt hij het pakket aan de bovenkant open110, haalt er kranten uit111 en ook een klein voorwerp, dat hij vervolgens meteen weer terugstopt in het pakket112. [medeverdachte 3] ziet dat er een jerrycan in de doos zit113, maakt het pakket dicht en brengt het pakket naar de bellykar114, waar hij het tegen de achterkant van de bellykar schuift en een kleiner pakketje van de bellykar pakt en bovenop het witte pakket plaatst.115 Nadat de douaniers de controle op de pakketpost hebben afgerond en hun overige werkzaamheden hebben beëindigd, verlaten zij de scanloods. Vervolgens betreden opsporingsambtenaren en een lid van het onderzoeksteam de scanloods waarna zij de bellykar onderzoeken. Hierop vinden zij een groot wit pakket met als geadresseerde [naam], [adres 4], [adres 4] en tevens het telefoonnummer [telefoonnummer 12]116. Als afzender staat vermeld: [adres 3]. Het pakketnummer is [nummer]117. In dit pakket zitten een kleine en een grote jerrycan met podosirie. De kleine jerrycan bevat geen drugs, maar in de grote jerrycan zijn tussen purschuim met daarop een dun laagje rode vloeistof elf pakketten verborgen waarin118 zich cocaïne bevindt119, met een totaalgewicht van 10.980 gram.120 Het pakket is in beslag genomen.121

Als [medeverdachte 3] om 22:20 uur uit het Cargo gebouw bij Schiphol loopt122, heeft hij [medeverdachte 4]123 aan de telefoon124. [medeverdachte 3] zegt dat hij net klaar is met werken, door zijn vriendinnetje wordt opgehaald en lekker naar huis gaat. [medeverdachte 4] zegt dat hij in de buurt is en vraagt hoe laat [medeverdachte 3] er is. [medeverdachte 3] antwoordt dat hij over een half uurtje wel thuis is. [medeverdachte 4] zegt dat hij daar dan gewoon voor staat. [medeverdachte 3] merkt op dat dat goed is.125 Hij stapt vervolgens in een groene Fiat Punto met het kenteken [AB-CD-12] en gaat op de bijrijdersstoel zitten. De auto wordt bestuurd door een blanke vrouw. Om 22:47 uur parkeert de auto bij de woning van [medeverdachte 3] aan de [adres 5] te Amsterdam. [medeverdachte 3] gaat de woning binnen, om deze vervolgens om 23:07 uur te verlaten en in te stappen in een zwarte Volkswagen Polo die is voorzien van het kenteken [12-ABC-3]. [medeverdachte 3] gaat aan de bijrijderskant zitten en de auto vertrekt om 23:12 uur. De bestuurder is een getinte man. Om 00:03 uur stopt de auto in Rotterdam ter hoogte van de Olympusflat aan de [adres 6]. [medeverdachte 3] stapt om 00:04 uur uit, de auto vertrekt en [medeverdachte 3] loopt in de richting van de flat.126

In Nederland zou het pakket terecht komen bij distributiekantoor [distributiekantoor]. Volgens directeur [directeur] krijgt het bedrijf een lijst waarop de ontvangers van de aangeleverde pakketten vermeld staan. Als het pakket en de lijst zijn ontvangen, wordt het telefoonnummer dat op het pakket staat gebeld. Het is bij het afhalen van een pakket niet noodzakelijk dat de naam van de ontvanger overeenkomt met de naam van degene die het pakket daadwerkelijk komt ophalen.127 Op het pakket staat het telefoonnummer [telefoonnummer 8] vermeld128, zijnde het nummer dat is gebruikt in meerdere telefoontoestellen die bij [medeverdachte 5] thuis zijn aangetroffen.129

Op 7 september informeert [medeverdachte 7] om 13:22:48 uur bij [medeverdachte 1]:

G: Heb je al nieuws

S: Nee niks ze zeggn laat in de middag Die eigennaar waar het komt is mijn grote vriend in denhaag (…) [directeur]. Van [distributiekantoor] (…) Zodra ik wat hoor meld ik je

G: Laten we straks even goed doornemen hoe we alles gaan wegzetten..

(…)

S: Denhaag [distributiekantoor]. Heemstr (…) Is nieuwe bedrijf hier bankshipping die werkn met [distributiekantoor]130

Om 13:50:50 uur pingt Mc hammer. Bokito jr aan [medeverdachte 7]:

Mc: Nog niks131

Om 7 september 2012 pingt [medeverdachte 7] om 14:59:23 aan [mc]:

G: Mc ben toevallig op de markt in Su… (…) Pakketten zijn er al.. Zag ik… Alleen ze zijn de adfministratie aan het doen…132

En om 15:01:37 pingt [medeverdachte 7] aan [medeverdachte 1]:

G: Ik ben met [R] even langs de paketten dienst gelopen.. Ik zag dat de pakketten al binnen zijn…

S: Oke ga mc pingen133

[mc] pingt om 15:04:02 uur aan [medeverdachte 7]:

Mc: Sta. Agter [naam]. Geparkeerd m (…) ping je zo134

[mc] pingt vervolgens om 15:40:06 uur aan [medeverdachte 7]:

Mc: Jo. Die. Ding. Is. Er. Niet. Staat wel op de. Lijst. maar is. Niet geleverd.135

En [medeverdachte 1] pingt dan om 15:40:53 uur aan [medeverdachte 7]:

S: Die boy komt terug. Net..trug. Hih zeg. Pakket. Staat wel op lijst.. maar is er niet.. Dt schrijf mc mij136

In de periode van 7 tot 11 september 2012 is er met telefoonnummer [telefoonnummer 8] gebeld met distributiekantoor [distributiekantoor].137

Op 10 september 2012 (13:40:19 uur) pingt [medeverdachte 7] aan [medeverdachte 1]:

G: [G] pingt mij vaker hij vraagt ook meerdere hoeveel van hem nog bij ons ligt.. Ik kan hem geen ant geven want ik weet zelf niet.. Straks in nov komt hij naar su.. Hij wil paisa gebruiken voor verbouwing huis.. [M] zelfde verhaal... Die wil ook iets doen met zijn paisa..138

Op 4 oktober 2012 (11:00:20 uur) pingt [medeverdachte 7] aan [medeverdachte 1]:

G: [G] kwam gisteren ook.. Hij wil 10 nu hebben.. Euro (…) Ik dacht alsdie van [M] loopt kunnen we een 10 aan hem geven.. (…) Hij zegt dan is die voorlopig zoet139

5.3. Bewijsoverweging

Verdachte heeft zich gedurende het onderzoek als ook ter terechtzitting op zijn zwijgrecht beroepen. Verdachte heeft zich verder beperkt tot de ontkenning dat hij betrokken is geweest bij de tenlastegelegde feiten; hij heeft daarmee noch een verklaring willen geven voor de belastende verklaring die medeverdachte [medeverdachte 3] over hem heeft afgelegd noch voor de overige stukken die zich in het dossier bevinden. Bovendien heeft hij geen antwoord willen geven op de vragen met betrekking tot de inhoud van de vele (versluierde) pingberichten die hij onder meer naar zijn mede-verdachten heeft verstuurd en die naar het oordeel van de rechtbank dan ook niet anders kunnen worden gelezen dan dat zij feitelijk betrekking hebben op de invoer van cocaïne en de personen die hierbij betrokken zijn.

De rechtbank is van oordeel dat uit de verklaringen van medeverdachte [medeverdachte 3], de tapgesprekken, de observaties, de verrichte aanhoudingen en daarbij aangetroffen goederen, één en ander in onderling verband en samenhang bezien, wettig en overtuigend is bewezen dat verdachte bij de onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten is betrokken.

De rechtbank betrekt hierbij de omstandigheid dat verdachte zich heeft beroepen op zijn zwijgrecht hetgeen inhoudt dat hij voor bovengenoemde feiten en omstandigheden geen redengevende, die feiten ontzenuwende verklaring heeft kunnen of willen geven.

Door het openbaar ministerie is tevens het medeplegen ten laste gelegd. De rechtbank overweegt hieromtrent het volgende. Bij medeplegen dient er sprake te zijn van nauwe en bewuste samenwerking en een gezamenlijke uitvoering. Voor een bewezenverklaring van medeplegen is niet vereist dat verdachte op de hoogte is geweest van de precieze gedragingen van zijn mededaders.

Op grond van onder meer de inhoud van de tapgesprekken, de observaties en de verklaring van [medeverdachte 3], zoals hiervoor opgenomen onder de redengevende feiten en omstandigheden, volgt hoe (het organiseren van) de invoer van de cocaïne en de omkoping van douanebeambten [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] is verlopen en wat de rol van verdachte en zijn medeverdachten hierbij is geweest.

[verdachte] was degene die de invoer van de cocaïne vanuit Suriname feitelijk organiseerde en hiertoe contact onderhield met [medeverdachte 6] alias [medeverdachte 1]. [verdachte] beschikte als voormalig douaneambtenaar over de benodigde kennis en informeerde [medeverdachte 1] onder meer over de gang van zaken bij de douane, het dienstrooster van [medeverdachte 3] en de wijze waarop de cocaïne verpakt moest worden. Daarbij was het belangrijk dat de drugs niet konden worden geroken door een speurhond. [medeverdachte 1] liet [verdachte] onder meer vervolgens weten aan welke kant de doos opengemaakt moest worden en in welke jerrycan de drugs verstopt waren.

[verdachte] had ook contact met zijn ex-collegae [medeverdachte 3] en [medeverdachte 2], onder meer over hun dienstroosters. [verdachte] benaderde [medeverdachte 3] met de vraag of hij geïnteresseerd was in het doorlaten van een pakket en [verdachte] stelde [medeverdachte 2] een beloning van 1 mil in het vooruitzicht als hij mee zou doen, waarna deze overstag ging.

[medeverdachte 2] had [verdachte] laten weten dat alles gewijzigd moest worden en dat een pakket niet meer naar Rotterdam of Utrecht moest gaan, maar liever naar Den Haag. [verdachte] gaf dit door aan [medeverdachte 1]. [medeverdachte 5] alias [mc] leverde [medeverdachte 1] het adres dat op het pakket met cocaïne werd vermeld. Dit was weliswaar een adres in Delft, maar het pakket zou worden afgeleverd bij een distributiekantoor in Den Haag. Op dit pakket stond tevens het mobiele nummer van [medeverdachte 5] vermeld. Als het pakket in Nederland bij het distributiekantoor zou liggen, zou immers het telefoonnummer dat op het pakket staat worden gebeld met de mededeling dat het pakket was gearriveerd. [medeverdachte 1] gaf de naam van de geadresseerde, diens adresgegevens en het unieke pakketnummer door aan [verdachte] en R.S. [medeverdachte 4], alias [R]. [medeverdachte 4] gaf op zijn beurt [medeverdachte 3] de opdracht om de doos met het betreffende pakketnummer zonder controle door te laten en hij heeft [medeverdachte 3] verteld dat ze een mooi bedrag voor hem hadden.

Toen het pakket met cocaïne op 6 september bij de scanloods van de douane arriveerde hadden [medeverdachte 3] en [medeverdachte 2] op dat moment dienst. In de scanloods zochten zij naar het desbetreffende pakket, dat door [medeverdachte 3] vervolgens werd opengemaakt en dat hij daarna zonder nadere controle en ongescand op de bellykar zette. Nadat de dienst van de douaniers was afgelopen en zij de scanloods hadden verlaten, werd dit pakket door opsporingsambtenaren in beslag genomen. Dit was bij verdachte en zijn medeverdachten echter niet bekend. Volgens afspraak ging [medeverdachte 4] overigens nog langs bij [medeverdachte 3] toen deze thuis kwam uit zijn werk.

Op 7 september hadden [verdachte], [medeverdachte 1] en [medeverdachte 5] via de ping contact met elkaar over de vraag of het pakket al bij de pakkettendienst was aangekomen. [verdachte] en [medeverdachte 4] zijn die dag ook langs de pakkettendienst gelopen. ’s Middags pingden zowel [medeverdachte 5] als [medeverdachte 1] vrijwel gelijktijdig aan [verdachte] dat het pakket wel op de lijst stond, maar niet was geleverd. Uit onderzoek naar de mobiele telefoon van [medeverdachte 5] is gebleken dat er met deze telefoon tussen 7 en 11 september 2012 veelvuldig is gebeld naar de pakkettendienst.

De rechtbank is van oordeel dat gelet op de hiervoor onder de redengevende feiten en omstandigheden opgenomen bewijsmiddelen er sprake is geweest van nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachte en zijn mededaders. Hoewel op grond van het dossier niet kan worden gezegd dat bij (het plannen van) de invoer van de cocaïne de rol van elke verdachte even groot was, leverden zij naar het oordeel van de rechtbank wel allemaal een essentiële bijdrage aan de invoer van harddrugs. Iedere verdachte had een specifieke taak, die nodig was om het vervoer van het pakket met daarin de cocaïne vanuit Suriname naar Nederland te doen slagen. Indien één van deze ‘schakels’ zou wegvallen, zou het niet lukken om het pakket met cocaïne van verzender [medeverdachte 1] uiteindelijk naar afhaler [medeverdachte 5] te zenden. De rechtbank acht het tenlastegelegde medeplegen dan ook bewezen.

5.4. Bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de ten laste gelegde feiten heeft begaan, met dien verstande dat

Feit 1:

hij op 6 september 2012 te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland heeft gebracht 10.980 gram van een materiaal bevattende cocaïne.

Feit 2:

hij in de periode van 1 augustus 2012 tot 30 oktober 2012 in Nederland en/of in Suriname, tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk ambtenaren - te weten [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3]- in dienst van de Douane op de Luchthaven Schiphol, een belofte heeft gedaan met het oogmerk om die ambtenaren te bewegen in hun bediening, in strijd met hun plicht, iets te doen of na te laten, te weten, dat hij verdachte en/of zijn mededaders, voornoemde [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3], in voormelde periode de belofte heeft gedaan:

-dat binnen één jaar of twee jaar 1 miljoen per persoon klaar ligt althans dat er een geldbedrag, althans een beloning klaar ligt en

-dat hij ([medeverdachte 3]) een mooi bedrag en/of iets moois krijgt

zijnde die gift of belofte gedaan met het oogmerk om die [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] te bewegen in hun bediening, in strijd met zijn/hun plicht, iets te doen of iets na te laten, te weten een pakket met hierin cocaïne zonder (volledige) douanecontrole en/of ongehinderd, door de douanecontrole op de luchthaven Schiphol te laten gaan van airside naar landside.

Hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hier als bewezen is aangenomen, is niet bewezen. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

6. Kwalificatie en strafbaarheid van de feiten

Het bewezenverklaarde levert op:

Ten aanzien van feit 1

medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2, onder A, van de Opiumwet gegeven verbod.

Ten aanzien van feit 2

medeplegen van aan een ambtenaar een gift of belofte doen dan wel een dienst verlenen of aanbieden met het oogmerk om hem te bewegen in zijn bediening, in strijd met zijn plicht, iets te doen of na te laten, meermalen gepleegd.

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden waardoor de wederrechtelijkheid aan het bewezenverklaarde zou ontbreken. Het bewezenverklaarde is derhalve strafbaar.

7. Strafbaarheid van verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is derhalve strafbaar.

8. Motivering van de sanctie

8.1. Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van acht jaren, met aftrek van de tijd die verdachte reeds in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht.

8.2. Oordeel van de rechtbank

Bij de beslissing over de sanctie die aan verdachte moet worden opgelegd, heeft de rechtbank zich laten leiden door de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, alsmede de persoon van verdachte, zoals van een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

In het bijzonder heeft de rechtbank het volgende in aanmerking genomen.

De rechtbank neemt op grond van de inhoud van het dossier in aanmerking dat verdachte bij de invoer van de cocaïne op 6 september 2012 een organiserende en coördinerende rol heeft gehad. Zo heeft verdachte middels pingberichten contact gehad met [medeverdachte 1] die - naar de rechtbank aanneemt - in Suriname verbleef en aldaar contacten had met toeleveranciers van cocaïne. Verdachte heeft [medeverdachte 1] onder meer geïnformeerd over de gang van zaken bij de douane, aanwijzingen gegeven over de wijze waarop de cocaïne verborgen diende te worden en aangegeven op welke dag het pakket verzonden diende te worden. In Nederland heeft verdachte contacten gehad met oud-collegae, de douaniers [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3], teneinde hen te bewegen het betreffende pakket zonder controle door te laten. Verdachte heeft beide douaniers hiervoor aanzienlijke beloningen in het vooruitzicht gesteld. Ook onderhield verdachte contacten met [medeverdachte 4] en [medeverdachte 5], die onder meer waren betrokken bij het doorgeven van het pakketnummer aan [medeverdachte 3] en het afhalen van het pakket bij de expediteur.

Aldus heeft verdachte een belangrijke bijdrage geleverd aan de instandhouding van het internationale drugscircuit. Het gaat hierbij om cocaïne, een stof die gevaarlijk is voor de gezondheid van gebruikers, met alle gevolgen voor de gebruikers en voor de maatschappij van dien. Drugshandel gaat immers vaak gepaard met geweldscriminaliteit en leidt tot vele vormen van vermogenscriminaliteit bij de verslaafden. Met de handel in deze stoffen wordt veel geld verdiend. Kennelijk heeft verdachte zich, met voorbijzien aan de gezondheidsrisico’s voor anderen, enkel laten leiden door het oogmerk van financieel gewin.

Verdachte was vanaf 19 september 2005 meerdere jaren werkzaam als douanier op Schiphol, laatstelijk bij de afdeling Post en Koeriers. Op verzoek van verdachte is aan hem op 31 juli 2012 ontslag verleend. De rechtbank rekent het verdachte zwaar aan dat hij bij de bewezen verklaarde feiten misbruik heeft gemaakt van de kennis die hij als oud-douaneambtenaar had over het fungeren van de douane en de wijze waarop pakketten uit Suriname worden gecontroleerd. De rechtbank acht het bijzonder kwalijk dat verdachte als oud-douanier zijn collegae [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3], die nog wel werkzaam waren bij de douane, heeft omgekocht en hierdoor heeft betrokken bij het plegen van ernstige strafbare feiten als de onderhavige. Hoewel de rechtbank daar in de strafmaat verder geen rekening mee zal houden, bevat het dossier aanwijzingen dat verdachte ook in de tijd dat hij nog zelf als douanier werkzaam was heeft meegewerkt aan de invoer van harddrugs.

Door zijn handelen heeft hij de integriteit van de douane op Schiphol ernstig in diskrediet gebracht. Aldus heeft verdachte getracht het systeem van controle op de internationale drugshandel te ondermijnen. Ten nadele van verdachte heeft de rechtbank in aanmerking genomen dat verdachte door zijn houding ervan blijk gegeven heeft het laakbare van zijn handelen niet in te (willen) zien.

De rechtbank merkt op, dat de officier van justitie bij een eis van een gevangenisstraf voor de duur van acht jaren – kennelijk – de ernst van de zaak anders waardeert dan de rechtbank.

9. Toepasselijke wettelijke voorschriften

De volgende wetsartikelen zijn van toepassing:

artikel 47, 57, 177 van het Wetboek van Strafrecht.

artikel 2, 10 van de Opiumwet.

10. Beslissing

De rechtbank:

Verklaart bewezen dat verdachte de onder feit 1 en feit 2 ten laste gelegde feiten heeft begaan zoals hiervoor onder 5.4 weergegeven.

Verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt hem daarvan vrij.

Bepaalt dat onder onder feit 1 en feit 2 bewezen verklaarde feiten de hierboven onder 6. vermelde strafbare feiten opleveren.

Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 (zegge: ZES) jaren.

Bepaalt dat de tijd die verdachte vóór de tenuitvoerlegging van dit vonnis in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Verstaat dat de schorsing van de voorlopige hechtenis is beëindigd.

Samenstelling rechtbank en uitspraakdatum

Dit vonnis is gewezen door

mr. W.J. van Andel, voorzitter,

mrs. C.A.M. van der Heijden en I.M. Nusselder, rechters,

in tegenwoordigheid van de griffier J.A. Huismans,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 10 december 2013.

1 De door de rechtbank in de voetnoten als proces-verbaal aangeduide bewijsmiddelen zijn in de wettelijke vorm opgemaakt door personen die daartoe bevoegd zijn en voldoen ook overigens aan de daaraan bij wet gestelde eisen.

2 Proces-verbaal algemeen dossier onderzoek Samoa d.d. 4 april 2012 (dossierpagina 017 e.v.).

3 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 1 november 2012 (zaaksdossier 2, dossierpagina 121).

4 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 19 oktober 2012 (zaaksdossier 2, dossierpagina 098 en 099).

5 Proces-verbaal van relaas d.d. 2 april 2013 (zaaksdossier 2, dossierpagina 8).

6 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 3] d.d. 30 oktober 2012 (persoonsdossier [medeverdachte 3], dossierpagina 128), proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 1] d.d. 15 november 2012 (zaaksdossier 2, dossierpagina 344 e.v.).

7 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 19 maart 2013 (persoonsdossier [medeverdachte 3], dossierpagina 017).

8 Proces-verbaal van binnentreden in woning d.d. 30 oktober 2012 (persoonsdossier [medeverdachte 3], dossierpagina103), proces-verbaal van bevindingen d.d. 19 maart 2013 (persoonsdossier [medeverdachte 3], dossierpagina 022).

9 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 18 maart 2013 (persoonsdossier [medeverdachte 3], dossierpagina 022).

10 Proces-verbaal van verdenking d.d. 18 oktober 2012 (bijlage 8, dossierpagina 022 en 023). proces-verbaal van verhoor van verdachte [medeverdachte 3] (zaaksdossier 2, dossierpagina 209), proces-verbaal van bevindingen d.d. 18 maart 2013 (persoonsdossier [medeverdachte 3], dossierpagina 022)

11 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 2] d.d. 30 oktober 2012 (persoonsdossier [medeverdachte 2], dossierpagina 141), proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 1] d.d. 15 november 2012 (zaaksdossier 2, dossierpagina 347).

12 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 1] d.d. 15 november 2012 (zaaksdossier 2, dossierpagina 347 e.v.).

13 Proces-verbaal van verdenking d.d. 18 oktober 2012 (bijlage 8, dossierpagina 21 en 22), proces-verbaal van bevindingen d.d. 14 maart 2013 (persoonsdossier [medeverdachte 2], dossierpagina 17 t/m 22).

14 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 2] d.d. 11 december 2012 (zaaksdossier 2, dossierpagina 168).

15 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 14 maart 2013 (persoonsdossier [medeverdachte 2], dossierpagina 18).

16 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagname (door rechter-commissaris mr. R.M. Berendsen d.d. 30 oktober 2012), proces-verbaal van bevindingen d.d. 14 maart 2013 (persoonsdossier [medeverdachte 2], dossierpagina 21).

17 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 2] d.d. 30 oktober 2012, (persoonsdossier [medeverdachte 2], dossierpagina 142).

18 Proces-verbaal van verdenking d.d. 18 oktober 2012 (bijlage 8, dossierpagina 006), proces-verbaal van bevindingen d.d. 14 maart 2013 (persoonsdossier [verdachte], dossierpagina 18 t/m 21).

19 Proces-verbaal van verdenking d.d. 18 oktober 2012 (bijlage 8, dossierpagina 025 en 026).

20 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 1] d.d. 15 november 2012 (zaaksdossier 2, dossierpagina 347), proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 2] d.d. 11 december 2012 (zaaksdossier 2, dossierpagina 169), proces-verbaal van verdenking d.d. 18 oktober 2012 (bijlage 8, dossierpagina 023), proces-verbaal van bevindingen d.d. 14 maart 2013 (persoonsdossier [verdachte], dossierpagina 18 t/m 21).

21 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 1] d.d. 15 november 2012 (zaaksdossier 2, dossierpagina 347), proces-verbaal van verdenking d.d. 18 oktober 2012 (bijlage 8, dossierpagina 006).

22 Proces-verbaal van verdenking d.d. 18 oktober 2012 (bijlage 8, dossierpagina 006).

23 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 13 november 2012 (beslagdossier, dossierpagina 052 en 053), proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming (door rechter-commissaris mr. A. Verweij) d.d. 14 november 2012,

24 Proces-verbaal van verdenking d.d. 18 oktober 2012 (bijlage 8, dossierpagina 021), proces-verbaal van bevindingen d.d. 7 maart 2013 (persoonsdossier R.J. [medeverdachte 5], dossierpagina 0019).

25 Proces-verbaal van verdenking d.d. 18 oktober 2012 (bijlage 8, dossierpagina 007, 020 en 021).

26 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 3] d.d. 31 oktober 2012 (zaaksdossier 2, dossierpagina 203).

27 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 7 maart 2013 (persoonsdossier [medeverdachte 5], dossierpagina 0016).

28 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 7 maart 2013 (persoonsdossier [medeverdachte 5], dossierpagina 0020).

29 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming (door rechter-commissaris mr. A. Verweij) d.d. 5 november 2012, proces-verbaal van bevindingen d.d. 7 maart 2013 (persoonsdossier [medeverdachte 5], dossierpagina 0020).

30 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 7 maart 2013 (persoonsdossier [medeverdachte 5], dossierpagina 0020).

31 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming (door rechter-commissaris mr. A. Verweij) d.d. 5 november 2012, proces-verbaal van bevindingen d.d. 7 maart 2013 (persoonsdossier [medeverdachte 5], dossierpagina 0022).

32 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming (door rechter-commissaris mr. A. Verweij) d.d. 5 november 2012, proces-verbaal van bevindingen d.d. 7 maart 2013 (persoonsdossier [medeverdachte 5], dossierpagina 0022).

33 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 7 maart 2013 (persoonsdossier [medeverdachte 5], dossierpagina 0015 t/m 0022).

34 Proces-verbaal (van bevindingen m.b.t. uitpakken verdovende middelen zending d.d. 19 september 2012 (zaakdossier 2, dossierpagina 075 e.v.), een schriftelijk stuk, te weten een rapport van het NFI d.d. 12 oktober 2012 (zaaksdossier 2, dossierpagina 103 e.v.).

35 Proces-verbaal van verhoor van verdachte (4) d.d. 20 december 2012 (persoonsdossier [medeverdachte 4], dossierpagina 142), proces-verbaal van bevindingen d.d. 21 maart 2013 (persoonsdossier [medeverdachte 4], dossierpagina 017).

36 Proces-verbaal van verdenking d.d. 18 oktober 2012 (bijlage 8, dossierpagina 024 en het proces-verbaal van bevindingen d.d. 21 maart 2013 (persoonsdossier [medeverdachte 4], dossierpagina 017).

37 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 3] d.d. 31 oktober 2012 (zaaksdossier 2, dossierpagina 203).

38 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 21 maart 2013 (persoonsdossier [medeverdachte 4], dossierpagina 021).

39 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming (door rechter-commissaris mr., A. Verweij) d.d. 5 november 2012, proces-verbaal van bevindingen d.d. 21 maart 2013 (persoonsdossier [medeverdachte 4], dossierpagina 021).

40 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 21 maart 2013 (persoonsdossier [medeverdachte 4], dossierpagina 021).

41 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming (door rechter-commissaris mr., A. Verweij) d.d. 5 november 2012, proces-verbaal van bevindingen d.d. 21 maart 2013 (persoonsdossier [medeverdachte 4], dossierpagina 021).

42 Proces-verbaal d.d. 17 januari 2012 (zaaksdossier 1, dossierpagina 070).

43 Proces-verbaal d.d. 19 januari 2012 (zaaksdossier 1, dossierpagina 093).

44 Proces-verbaal d.d. 19 januari 2012 (zaaksdossier 1, dossierpagina 098 en 99.).

45 Proces-verbaal van verhoor getuige [verbalisant 2] d.d. 13 november 2012 (zaaksdossier 1, dossierpagina 334 een 335.), proces-verbaal d.d. 19 januari 2012 (zaaksdossier 1, dossierpagina 094 ).

46 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 1 november 2012 waarin gerelateerd een gesprek met de heer. C.L. Lostro, d.d. 12 maart 2012 (zaaksdossier 2, dossierpagina 121 .).

47 Proces-verbaal d.d. 18 januari 2013 (zaaksdossier 1, dossierpagina 071).

48 Proces-verbaal d.d. 18 januari 2013 (zaaksdossier 1, dossierpagina 071 e.v.), proces-verbaal (van bevindingen m.b.t. uitpakken verdovende middelen zending) d.d. 27 januari 2013 (zaaksdossier 1, dossierpagina 106 tot en met 110), een schriftelijk stuk, te weten een rapport van het Nederlands Forensisch Instituut d.d. 13 februari 2012 (zaaksdossier 1, dossierpagina 127 tot en met 131.).

49 Proces-verbaal (van bevindingen m.b.t. uitpakken verdovende middelen zending) d.d. 27 januari 2013 (zaaksdossier 1, dossierpagina 109 ).

50 Proces-verbaal d.d. 19 januari 2012 (zaaksdossier 1, dossierpagina 083 ).

51 Proces-verbaal d.d. 19 januari 2012 (zaaksdossier 1, dossierpagina 094 en 095).

52 Proces-verbaal d.d. 19 januari 2012 (zaaksdossier 1, dossierpagina 083).

53 Proces-verbaal d.d. 19 januari 2012 (zaaksdossier 1, dossierpagina 084 ), proces-verbaal d.d. 30 januari 2012 (zaaksdossier 1, dossierpagina 080 en 081).

54 Proces-verbaal (van bevindingen m.b.t. uitpakken verdovende middelen zending) d.d. 2 februari 2013 (zaaksdossier 1, dossierpagina 117 e.v.), een schriftelijk stuk, te weten een rapport van het Nederlands Forensisch Instituut d.d. 15 februari 2012 (zaaksdossier 1, dossierpagina 130 e.v.).

55 Proces-verbaal (van bevindingen m.b.t. uitpakken verdovende middelen zending) d.d. 2 februari 2013 (zaaksdossier 1, dossierpagina 120).

56 Proces-verbaal d.d. 21 februari 2012 (zaaksdossier 2, dossierpagina 108).

57 Een schriftelijk stuk, te weten een brief van de Belastingdienst Douane West kantoor Hoofddorp d.d. 12 juni 2007, betreffende benoeming met wijziging standplaats (persoonsdossier [verdachte], dossierpagina 26), proces-verbaal d.d. 21 februari 2012 (zaaksdossier 2, dossierpagina 108) .

58 Proces-verbaal d.d. 21 februari 2012 (zaaksdossier 2, dossierpagina 108 e.v.).

59 Proces-verbaal van verdenking d.d. 18 oktober 2012 (bijlage 8, dossierpagina 006)

60 Proces-verbaal van verdenking d.d. 18 oktober 2012 (bijlage 8, dossierpagina 006).

61 Proces-verbaal van relaas d.d. 2 april 2013 (zaaksdossier 2, dossierpagina 013).

62 Proces-verbaal van relaas d.d. 2 april 2013 (zaaksdossier 2, dossierpagina 027).

63 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 3] d.d. 31 oktober 2013 (zaaksdossier 2, dossierpagina 210).

64 Proces-verbaal van relaas d.d. 2 april 2013 (zaaksdossier 2, dossierpagina 014).

65 Proces-verbaal van relaas d.d. 2 april 2013 (zaaksdossier 2, dossierpagina 015).

66 Proces-verbaal van relaas d.d. 2 april 2013 (zaaksdossier 2, dossierpagina 015).

67 Proces-verbaal van relaas d.d. 2 april 2013 (zaaksdossier 2, dossierpagina 016).

68 Proces-verbaal van relaas d.d. 2 april 2013 (zaaksdossier 2, dossierpagina 017).

69 Proces-verbaal van observatie d.d. 7 september 2012 (zaaksdossier 1, dossierpagina 184 e.v.).

70 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 2] d.d. 8 november 2012 (zaaksdossier 2, dossierpagina 148), proces-verbaal van observatie d.d. 7 september 2012 (zaaksdossier 1, dossierpagina 184 tot en met 188)

71 Proces-verbaal van relaas d.d. 2 april 2013 (zaaksdossier 2, dossierpagina 018).

72 Proces-verbaal van relaas d.d. 2 april 2013 (zaaksdossier 2, dossierpagina 023).

73 Proces-verbaal van relaas d.d. 2 april 2013 (zaaksdossier 2, dossierpagina 024).

74 Proces-verbaal van observatie d.d. 4 september 2012 (zaaksdossier 2, dossierpagina 110 e.v.).

75 Proces-verbaal van relaas d.d. 2 april 2013 (zaaksdossier 2, dossierpagina 025).

76 Proces-verbaal van observatie d.d. 4 september 2012 (zaaksdossier 2, dossierpagina 110 e.v.).

77 Proces-verbaal van verhoor van verdachte [medeverdachte 3] d.d. 1 november 2012 (zaaksdossier 2, dossierpagina 228).

78 Proces-verbaal van relaas d.d. 2 april 2013 (zaaksdossier 2, dossierpagina 025).

79 Proces-verbaal van relaas d.d. 2 april 2013 (zaaksdossier 2, dossierpagina 026).

80 Proces-verbaal van relaas d.d. 2 april 2013 (zaaksdossier 2, dossierpagina 026 en 027).

81 Proces-verbaal van relaas d.d. 2 april 2013 (zaaksdossier 2, dossierpagina 027).

82 Proces-verbaal van relaas d.d. 2 april 2013 (zaaksdossier 2, dossierpagina 028).

83 Proces-verbaal van relaas d.d. 2 april 2013 (zaaksdossier 2, dossierpagina 028).

84 Proces-verbaal van relaas d.d. 2 april 2013 (zaaksdossier 2, dossierpagina 028).

85 Proces-verbaal aanvraag doorzoeking ter inbeslagneming d.d. 25 oktober 2012 ( zaaksdossier 6, dossierpagina 014).

86 Proces-verbaal aanvraag doorzoeking ter inbeslagneming d.d. 25 oktober 2012 ( zaaksdossier 6, dossierpagina 015).

87 Proces-verbaal aanvraag doorzoeking ter inbeslagneming d.d. 25 oktober 2012 ( zaaksdossier 6, dossierpagina 015).

88 Proces-verbaal van relaas d.d. 2 april 2013 (zaaksdossier 2, dossierpagina 030).

89 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 3] d.d. 31 oktober 2012 (zaaksdossier 2, dossierpagina 228).

90 Proces-verbaal van relaas d.d. 2 april 2013 (zaaksdossier 2, dossierpagina 030).

91 Proces-verbaal van relaas d.d. 2 april 2013 (zaaksdossier 2, dossierpagina 031).

92 Proces-verbaal van relaas d.d. 2 april 2013 (zaaksdossier 2, dossierpagina 031).

93 Proces-verbaal van relaas d.d. 2 april 2013 (zaaksdossier 2, dossierpagina 032)

94 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 1 november 2012 (zaaksdossier 2, dossierpagina 122).

95 Proces-verbaal bevindingen d.d. 19 oktober 2012 (zaaksdossier 2, dossierpagina 098).

96 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 1 november 2012 (zaaksdossier 2, dossierpagina 121).

97 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 1 november 2012 (zaaksdossier 2, dossierpagina 122.

98 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 2] d.d. 8 november 2012 (zaaksdossier 2, dossierpagina 149).

99 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 1 november 2012(zaaksdossier 2, dossierpagina 122 en 123).

100 Proces-verbaal van relaas d.d. 2 april 2013 (zaaksdossier 2, dossierpagina 032).

101 Proces-verbaal van relaas d.d. 2 april 2013 (zaaksdossier 2, dossierpagina 032 en 033).

102 Proces-verbaal van relaas d.d. 2 april 2013 (zaaksdossier 2, dossierpagina 033).

103 Proces-verbaal van relaas d.d. 2 april 2013 (zaaksdossier 2, dossierpagina 033).

104 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 1 november 2012 (zaaksdossier 2, dossierpagina 123).

105 Proces-verbaal van relaas d.d. 2 april 2013 (zaaksdossier 2, dossierpagina 034).

106 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 1 november 2012 (zaaksdossier 2, dossierpagina 123).

107 Proces-verbaal aanvraag doorzoeking ter inbeslagneming d.d. 25 oktober 2012 (zaaksdossier 6, dossierpagina 017).

108 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 1 november 2012 (zaaksdossier 2, dossierpagina 123

109 Proces-verbaal van verhoor van verdachte [medeverdachte 3] d.d. 31 oktober 2012 (zaaksdossier 2, dossierpagina 213).

110 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 1 november 2012 (zaaksdossier 2, dossierpagina 123

111 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 1 november 2012 (zaaksdossier 2, dossierpagina 123), proces-verbaal van verhoor van verdachte [medeverdachte 3] d.d. 31 oktober 2012 (zaaksdossier 2, dossierpagina 213).

112 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 1 november 2012 (zaaksdossier 2, dossierpagina 123).

113 Proces-verbaal van verhoor van verdachte [medeverdachte 3] d.d. 31 oktober 2012 (zaaksdossier 2, dossierpagina 213).

114 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 1 november 2012 (zaaksdossier 2, dossierpagina 124), proces-verbaal van verhoor van verdachte [medeverdachte 3] d.d. 31 oktober 2012 (zaaksdossier 2, dossierpagina 213).

115 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 1 november 2012 (zaaksdossier 2, dossierpagina 123).

116 Proces-verbaal (van bevindingen m.b.t. uitpakken verdovende middelen zending d.d. 19 september 2012 (zaakdossier 2, dossierpagina 075 e.v.).

117 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 1 november 2012 (zaaksdossier 2, dossierpagina 124).

118 Proces-verbaal (van bevindingen m.b.t. uitpakken verdovende middelen zending d.d. 19 september 2012 (zaakdossier 2, dossierpagina 076).

119 Proces-verbaal (van bevindingen m.b.t. uitpakken verdovende middelen zending d.d. 19 september 2012 (zaakdossier 2, dossierpagina 075 e.v.), een schriftelijk stuk, te weten een rapport van het Nederlands Forensisch Instituut d.d. 12 oktober 2012 (zaaksdossier 2, dossierpagina 103 e.v.).

120 Proces-verbaal (van bevindingen m.b.t. uitpakken verdovende middelen zending d.d. 19 september 2012 (zaakdossier 2, dossierpagina 078).

121 Proces-verbaal bevindingen d.d. 19 oktober 2012 (zaaksdossier 2, dossierpagina 099).

122 Proces-verbaal van observatie d.d. 11 september 2012 (zaaksdossier 2, dossierpagina 115).

123 Proces-verbaal van relaas d.d. 2 april 2013 (zaaksdossier 2, dossierpagina 035).

124 Proces-verbaal van observatie d.d. 11 september 2012 (zaaksdossier 2, dossierpagina 115).

125 Proces-verbaal van relaas d.d. 2 april 2013 (zaaksdossier 2, dossierpagina 035).

126 Proces-verbaal van observatie d.d. 11 september 2012 (zaaksdossier 2, dossierpagina 115 en 116).

127 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 31 januari 2013 (zaaksdossier 2, dossierpagina 397 en 398).

128 Proces-verbaal (van bevindingen m.b.t. uitpakken verdovende middelen zending d.d. 19 september 2012 (zaakdossier 2, dossierpagina 075 e.v.).

129 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 7 maart 2013 (persoonsdossier [medeverdachte 5], dossierpagina 0022).

130 Proces-verbaal van relaas, d.d. 2 april 2013 (zaaksdossier 2, dossierpagina 039).

131 Proces-verbaal van relaas d.d. 2 april 2013 (zaaksdossier 2, dossierpagina 039).

132 Proces-verbaal van relaas d.d. 2 april 2013 (zaaksdossier 2, dossierpagina 039).

133 Proces-verbaal van relaas d.d. 17 januari 2013 (zaaksdossier 4, dossierpagina 016).

134 Proces-verbaal van relaas d.d. 17 januari 2013 (zaaksdossier 4, dossierpagina 016).

135 Proces-verbaal van relaas d.d. 17 januari 2013 (zaaksdossier 4, dossierpagina 016).

136 Proces-verbaal van relaas d.d. 17 januari 2013 (zaaksdossier 4, dossierpagina 016).

137 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 7 maart 2013 (persoonsdossier [medeverdachte 5], dossierpagina 0021).

138 Proces-verbaal van relaas d.d. 2 april 2013 (zaaksdossier 2, dossierpagina 019).

139 Proces-verbaal van relaas d.d. 2 april 2013 (zaaksdossier 2, dossierpagina 019).