Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2013:11498

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
28-11-2013
Datum publicatie
29-11-2013
Zaaknummer
2195525 / CV EXPL 13-8168
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Onderhoudsbedrijf dient zelfstandig de risico's in te schatten die zij neemt alvorens met een zware gazonmaaier een houten fiets- en wandelbrug op te rijden. Het bedrijf is daarom jegens de gemeente aansprakelijk voor schade aan een brug nu zij heeft nagelaten vooraf informatie over het draagvermogen van de brug in te winnen. Er is evenwel sprake van aanzienlijke mate van eigen schuld van de gemeente. Hoewel de gemeente wist dat het onderhoudsbedrijf en ander motorvoertuigen gebruik maken van de brug, heeft de gemeente nagelaten het onderhoudsbedrijf te informeren over het beperkte draagvermogen van de brug.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 6
Burgerlijk Wetboek Boek 6 101
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2014/29
JA 2014/4
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling Privaatrecht

Sectie Kanton – locatie Haarlem

zaak/rolnr.:2195525 / CV EXPL 13-8168

datum uitspraak: 28 november 2013

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

inzake

de publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Heemskerk

te Heemskerk

eiseres

hierna te noemen de Gemeente

gemachtigde gerechtsdeurwaarder C.H.J. Wijers

tegen

de besloten vennootschap Aannemingsbedrijf Growepa B.V.

te Amerongen, gemeente Utrechtse Heuvelrug

gedaagde

hierna te noemen Growepa

gemachtigde H.D.L. Pak

De procedure

De Gemeente heeft Growepa gedagvaard op 25 juni 2013. Growepa heeft schriftelijk geantwoord. Partijen hebben bewijsstukken, waaronder foto’s, overgelegd.

Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.De kantonrechter heeft bij tussenvonnis van 22 augustus 2013 een comparitie van partijen gelast, die heeft plaatsgevonden op 31 oktober 2013. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen verder naar voren hebben gebracht. Bij ontstentenis van de comparitierechter wordt dit vonnis door na te noemen kantonrechter gewezen.

De feiten

Growepa voert voor en in opdracht van de Gemeente met zelfrijdende gazonmaaiers werkzaamheden uit inzake het maaien van gazons. Growepa maakt daarbij gebruik van fietspaden en bruggen om de maaipercelen te bereiken. Op 30 mei 2012 (en niet: 13 juni 2012 zoals Growepa stelt) is een gazonmaaier met een asdruk van ca 1.680 kg door een brug aan de Euratomsingel te Heemskerk gezakt. Over de betreffende brug (van ruim 3 meter breed) loopt een fietspad (ca 2 meter breed) met een daarnaast gelegen voetpad (ruim 1 meter breed). Op ca 10 meter van de ene kant en ca 50 meter van de andere kant van de brug staat rechts naast het fietspad een blauw bord met daarop afgebeeld een wit rijwiel teneinde aan te geven dat vanaf die punten een fietspad (in de richting van de brug) loopt. Bij die punten staat tevens in het midden van het fietspad een geel zuiltje met daarop een rond blauw bord met een witte, schuin naar rechts-beneden wijzende pijl teneinde de fietsers die uit tegenovergestelde richtingen komen aanrijden te gebieden op de (voor hen) rechter helft van het fietspad te (blijven) rijden.

De kosten verbonden aan het herstel van een zestal kapotte planken van de brug bedragen

volgens opgave van 11 juni 2012 van Streetlife BV te Leiden € 1.976,50. Ook na meerdere betalingssommaties heeft Growepa genoemde herstelkosten niet aan de Gemeente voldaan.

De vordering

De Gemeente vordert (samengevat) veroordeling van Growepa tot betaling van in totaal

€ 2.480,72, vermeerderd met wettelijke rente vanaf 30 mei 2012 en met de gedingkosten. De Gemeente legt aan de vordering ten grondslag dat de brug alleen bestemd is voor, wat zij noemt, fiets- en voetgangers. De planken van het brugdek zijn nieuw aangebracht in 2010 en vervaardigd van houtcomposiet, bestaande uit 25% hoogwaardige kunststof en 75% houtvezels. De brug is onderdeel van een fiets-/voetpad en alszodanig ook herkenbaar. Het fietspad is aangegeven met borden. Voor de fiets- en voetgangers is het niet nodig om een bord met maximale belasting te plaatsen, aldus de Gemeente, die voorts nog betoogt dat Growepa zelf het risico heeft genomen om toch met een zwaar voertuig de brug op te rijden en daarvan thans de schadelijke gevolgen dient te dragen.

Het verweer

Growepa betwist de vordering. Zij betoogt dat zij volgens de met de Gemeente gesloten overeenkomst gerechtigd is gebruik te maken van voetpaden, wegen en fietspaden om de gazons te bereiken met haar zelfrijdende maaiers. Zij maakt dan ook gebruik van fietspaden en bruggen om de maaipercelen te bereiken. Bij de bruggen zijn geen borden geplaatst met vermelding van de maximale asdruk en ook geen paaltjes om de doorgang van maaimachines te beletten. De Gemeente maakt zelf ook gebruik van de bruggen bij het opruimen van vuil met busjes en bij het vegen en bestrooien van fietspaden. Dat de maaier door het brugdek is gezakt moet te wijten zijn aan slecht onderhoud of een materiaalmanco in de planken van de brug. Nadat de brug was hersteld is weer veelvuldig probleemloos met motorvoertuigen, gazonmaaiers en veegauto’s daarover heengereden, in de winter 2012/2013 met strooi- en sneeuwruim voertuigen. Ook thans heeft de Gemeente nog nagelaten bij de brug op de maximale asdruk te wijzen; zij acht het kennelijk verantwoord met motorvoertuigen en maaiers daarover heen te rijden, aldus Growepa, die voorts betwist buitengerechtelijke kosten verschuldigd te zijn.

De beoordeling

Ook indien met Growepa wordt aangenomen dat zij op de voet van de door haar met de Gemeente gesloten overeenkomst is gerechtigd gebruik te maken van de brug, ontslaat die bevoegdheid haar niet van de gehoudenheid zelfstandig een afweging te maken van de risico’s die zij neemt door met een – naar de overgelegde foto’s laten zien – vrij compacte grasmaaier van ca 1680 kg een brug met houten dek op te rijden, welke brug blijkens de geplaatste verkeersborden en inrichting exclusief voor fietsers en voetgangers is opengesteld. Growepa heeft het onzekere voor het zekere genomen door de brug op te rijden zonder eerst bij de Gemeente te informeren of de brug het gewicht van de maaier wel toeliet. De omstandigheid dat al eerder probleemloos met een maaier over de brug was gereden en dat ook andere motorvoertuigen dat gedaan hadden en thans nog doen, ontheft Growepa niet van deze op haar rustende, jegens de Gemeente als eigenaresse van de brug bestaande zelfstandige informatieinwinningsverplichting. Derhalve: door na te laten tijdig bij de Gemeente navraag te doen naar het draagvermogen van de brug heeft Growepa onvoldoende informatie ingewonnen om een behoorlijke afweging te kunnen maken van de risico’s die verbonden waren aan het gebruik van de brug als short-cut naar het volgende door haar te maaien veld. Hierdoor heeft Growepa jegens de Gemeente onzorgvuldig gehandeld en is zij jegens de Gemeente aansprakelijk voor de schade die aan de brug is ontstaan door deze zondermeer met een dermate zware maaier op te rijden. Hierbij is nog van belang dat van slecht onderhoud of materiaal van de brug niet is gebleken. Growepa zegt dat nu wel, maar tegen de gemotiveerde betwisting daarvan door de Gemeente heeft zij dit verweer niet nader onderbouwd.

Bij dit alles dient zich evenwel nog een ander perspectief aan: de Gemeente betwist niet dat Growepa bij het maaien veelvuldig van de brug gebruik maakt en dat ook regelmatig met andere motorvoertuigen over de brug wordt gereden, ook voor het bestrooien van het fietspad in de winter (hetgeen voor de hand ligt bij een dergelijke op- en aflopende constructie waarbij gladheid na sneeuwval gemakkelijk vrij spel krijgt). De Gemeente moet dus van dit gebruik hebben geweten.

Vanwege deze wetenschap had zij Growepa als haar contractspartij kunnen en dus ook behoren te waarschuwen voor de risico’s die zij nam door het gebruik van de brug met de zware maaier, ook wanneer de Gemeente niet op de hoogte was van het exacte gewicht van de maaiers van Growepa. Aldus had zij Growepa kunnen en daarom ook moeten behoeden voor het onderhavige ongeval. Een behoorlijk optredende overheid schept immers niet alleen orde door het plaatsen van borden, maar ook door haar wederpartij tijdig te waarschuwen voor haar bekende gevaren en risico’s die de wederpartij beter niet kan lopen. Niet is gebleken dat de Gemeente op enig moment Growepa voor het beperkte draagvermogen van de brug heeft gewaarschuwd en dat Growepa die waarschuwing in de wind heeft geslagen.

Aldus beschouwd is sprake van een aanzienlijke mate van eigen schuld van de Gemeente als bedoeld in artikel 6:101 lid 1 BW terzake van de aan de brug toegebrachte schade.

Alles afwegend is de kantonrechter van oordeel dat in dit geval de aan ieder van partijen toe te rekenen omstandigheden voor 50% tot de schade hebben bijgedragen, zodat Growepa een bedrag van € 988,25 aan de Gemeente dient te vergoeden. Deze verdeling is billijk zodat hiervan geen correctie hoeft plaats te vinden als in genoemde bepaling voorzien.

Gelet op het voorgaande kan niet worden gezegd dat Growepa geen goede grond had niet tot betaling van het door de Gemeente van haar gevorderde bedrag van € 1.976,50 over te gaan. Op de door haar tevens gevorderde buitengerechtelijke kosten heeft de Gemeente dan ook geen aanspraak; wél op de wettelijke rente over het toe te wijzen bedrag van de vergoeding.

De proceskosten zullen bij deze uitkomst tussen partijen worden gecompenseerd als na te melden.

De beslissing

De kantonrechter:

- veroordeelt Growepa tot betaling aan de Gemeente van € 988,25 te vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf 30 mei 2012 tot aan de dag van de algehele voldoening;

- verklaart vorenstaande betalingsveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

- compenseert de proceskosten tussen partijen aldus dat ieder van hen de eigen kosten draagt;

- wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. D.P. Ruitinga en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum in aanwezigheid van de griffier.

Coll.