Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2013:10262

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
05-11-2013
Datum publicatie
03-02-2014
Zaaknummer
AWB-12_4994
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHAMS:2015:5203
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Douane. Indeling kabelschoenen of connectoren.

Wetsverwijzingen
Algemene wet bestuursrecht
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Zittingsplaats Haarlem

Bestuursrecht

Zaaknummers: AWB 12/4994 en 12/4997

Uitspraakdatum: 5 november 2013

Uitspraak van de meervoudige douanekamer in de gedingen tussen

[X] B.V., gevestigd te [Z], eiseres,

gemachtigde: mr. J.A. Biermasz,

en

de inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Roosendaal, verweerder.

1 Procesverloop

1.1.

Verweerder heeft met dagtekening 24 februari 2012 aan eiseres een uitnodiging tot betaling (hierna: utb) (nr. 8045.73.463/00.7.0001) van € 15.483,80 aan douanerechten uitgereikt. (AWB 12/4994)

1.2.

Verweerder heeft eveneens met dagtekening 24 februari 2012 een utb (nr. 8045.73.463/00.7.0002) aan eiseres uitgereikt van € 14.605,07 aan douanerechten.

(AWB 12/4997)

1.3.

Verweerder heeft bij in één geschrift vervatte uitspraken op bezwaar van 27 september 2012 de onder 1.2 vermelde utb verminderd met € 1.605,65 tot € 12.999,42 en de onder 1.1 vermelde utb gehandhaafd.

1.4.

Eiseres heeft daartegen beroep ingesteld. Verweerder heeft op de zaken betrekking hebbende stukken overgelegd en een verweerschrift ingediend.

1.5.

Verweerder heeft vóór de zitting een nader stuk ingediend. Een afschrift daarvan is verstrekt aan eiseres.

1.6.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 3 oktober 2013. Namens eiseres is verschenen [A], bijgestaan door gemachtigde en [B]. Namens verweerder zijn verschenen mr. I.M.P. Geppaard en J.A. Buijnsters.

2 Tussen partijen vaststaande feiten

2.1.

Eiseres houdt zich bezig met de import en groothandel van kabelcomponenten, zoals kabelverbindingen, bundelsystemen voor kabels en gereedschappen om voornoemde producten te verwerken.

2.2.

Het assortiment van producten van eiseres is zeer uitgebreid en bevat onder meer een groep bestaande uit ‘Insulated Terminals’ en ‘Non-Insulated Terminals’ (zogenaamde kabelschoenen), welke groep een grote diversiteit aan soorten van producten kent afhankelijk van hun eigenschappen en isolatiemateriaal. Deze producten zijn bedoeld om een elektrische contactverbinding te maken binnen een stroomleiding. Voor zover van belang gaat het in dit geschil om de volgende uitvoeringen van producten:

 • -

  de PVC/nylon ‘Insulated Pin Terminals’;

 • -

  de PVC/nylon ‘Insulated Blade Terminals’;

 • -

  de PVC/nylon ‘(Fully) Insulated Female en Male Disconnectors’ (waaronder het type ‘Flag Terminals’);

 • -

  de PVC/nylon ‘Insulated Piggy-Back Connectors’;

 • -

  de PVC/nylon ‘(Fully) Insulated Receptacle Disconnectors’, en

 • -

  de PVC/nylon ‘(Fully) Insulated Bullet Disconnectors’.

De goederen betreffen kabelschoenen vervaardigd van koper en voorzien van een omhulsel van isolatiemateriaal van kunststof of nylon. De kabelschoenen zijn aan één zijde voorzien van een klemvoorziening voor draad of kabel en aan de andere zijde van een klemgedeelte (in vrouwelijke of mannelijke vorm) voor het maken van contact. De contactverbindingen die zij tot stand brengen zijn éénwegverbindingen.

Voor zover hierna wordt gesproken over ‘connectoren’ worden daarmee alle hiervoor vermelde producten bedoeld.

2.3.

In het jaar 2010 zijn op naam van eiseres 30 aangiften voor het brengen in het vrije verkeer gedaan met als goederenomschrijving ‘aansluittoestellen en contactverbindingen voor draad en kabels en/of voor elektrische stroomleidingen’ met GN-code 8536 90 10. Deze aangiften hadden onder meer betrekking op de onder 2.2 vermelde goederen.

2.4.

In de jaren 2009 en 2011 zijn op naam van eiseres respectievelijk 10 en 11 aangiften voor het brengen in het vrije verkeer gedaan met GN-code 8536 90 10. Deze aangiften hadden eveneens onder meer betrekking op de onder 2.2 vermelde goederen.

2.5.

De douane heeft bij eiseres een controle na invoer op grond van artikel 78 van het Communautair douanewetboek ingesteld voor het jaar 2010. Hiervan is een controlerapport opgesteld met datum 6 februari 2012. Naar aanleiding van de bevindingen bij deze controle heeft verweerder de controle uitgebreid met het jaar 2009 en de periode 1 januari 2011 tot en met 4 augustus 2011. Ook hiervan is een controlerapport opgesteld met datum 6 februari 2012. Op basis van de resultaten van deze onderzoeken heeft verweerder de utb’s opgelegd.

3 Geschil

In geschil is de indeling in de gecombineerde nomenclatuur (hierna: GN) van de onder 2.2 vermelde kabelschoenen of connectoren.

Eiseres staat indeling voor onder GN-code 8536 90 10, terwijl verweerder zich op het standpunt stelt dat de connectoren moeten worden ingedeeld onder GN-code 8536 69 90.

Eiseres concludeert tot gegrondverklaring van de beroepen, vernietiging van de uitspraken op bezwaar en vernietiging van de utb’s.

Verweerder concludeert tot ongegrondverklaring van de beroepen.

4 Het toepasselijke recht

Post 8536 van de GN luidt, voor zover van belang, als volgt:

8536 Toestellen voor het inschakelen, uitschakelen, omschakelen, aansluiten of verdelen van of voor het beveiligen tegen elektrische stroom (bijvoorbeeld schakelaars, relais, zekeringen, golfafvlakkers, contactdozen en contactstoppen (stekkers), lamp- en buishouders en andere verbindingsstukken, aansluitdozen en -kasten), voor een spanning van niet meer dan 1 000 V; verbindingsstukken voor optische vezels, optischevezelbundels of optischevezelkabels:

(…)

– lamp- en buishouders, contactdozen en contactstoppen (stekkers):

– – lamp- en buishouders:

(…)

– – andere:

(…)

8536 69 90 – – – andere

(…)

– andere toestellen:

(…)

8536 90 10 – – aansluittoestellen en contactverbindingen voor draad en kabels

(…)

Toelichting IDR

Deze post omvat elektrische toestellen voor een spanning van niet meer dan 1000 V, die in de regel worden gebruikt in woningen en bedrijfsinstallaties. (…)

Tot post 85.36 behoren onder meer:

(…)

III. Artikelen voor het aansluiten of verdelen van elektrische stroom

Deze apparatuur dient voor de onderlinge verbinding van de verschillende gedeelten van een stroomketen. Hiervan kunnen worden genoemd:

A. contactdozen (stopcontacten) en contactstoppen (stekkers). Zij dienen voor het aansluiten van een verplaatsbaar toestel of een verplaatsbaar deel van de leiding op een doorgaans vaste installatie. Er bestaan verschillende soorten, zoals:

1. contactstoppen of stekkers en contactdozen (koppelcontactstoppen of contactstekkers daaronder begrepen), waarvan de pennen van de een passen in de contactbussen van de ander. Naast de pennen of andere delen voor het maken van de elektrische aansluiting zijn ze dikwijls nog voorzien van een aardcontact (randaarding, derde pen);

(…)

B. andere contactverbindingen. Hieronder vallen onder meer kroonsteentjes of kroonklemmen en draadverbindingsklemmen, alsmede eindverbindingsstukken (krokodilklemmen, kabelschoenen, enz.), die aan het eind van een draadleiding worden gemonteerd om de aansluiting te vergemakkelijken.

Onder deze groep worden ook ingedeeld kroonklemstrippen (klemmenblokken, soldeerstrippen), die worden gebruikt bij de radiomontage of in andere bedrijfstakken en gewoonlijk bestaan uit een klemmenstrook van isolerend materiaal, voorzien van een aantal contactstrippen, waaraan de draden gewoonlijk worden gesoldeerd;

(…)

Toelichting EG

Onderverdelingen 8536 69 10 t/m 8536 69 90

Tot deze onderverdeling behoren elektromechanische stekkers en contrastekkers waarmee meerwegverbindingen tussen bijvoorbeeld apparaten, kabels en printkaarten tot stand kunnen worden gebracht door de stekkers in de contrastekkers te steken zonder verdere montage.

De verbindingsstukken mogen aan beide uiteinden van een stekker of contrastekker zijn voorzien, dan wel van een stekker of contrastekker aan het ene uiteinde en van een ander soort contact aan het andere (bijvoorbeeld van een krimp-, klem-, soldeer- of schroefcontact).

Tot deze onderverdeling behoren ook stekkerverbindingen bestaande uit een combinatie van stekker en contrastekker (twee onderdelen). De stekker en de contrastekker zijn beide behalve van het stekkercontact nog van een ander soort contact voorzien.

Tot deze onderverdeling behoren niet aansluit- of contactelementen waarmee langs andere weg (bijvoorbeeld met krimp-, klem-, soldeer- of schroefcontacten) een elektrische verbinding tot stand wordt gebracht. Deze vallen onder onderverdeling 8536 90.

Onderverdeling 8536 90 10

Tot deze onderverdeling behoren alle eindconnectoren die aan de uiteinden van draad of kabels worden bevestigd om een elektrische verbinding tot stand te brengen langs andere weg dan door insteken (bijvoorbeeld met krimp-, klem-, soldeer- of schroefcontacten).

5 Beoordeling van het geschil

5.1.

Voor de indeling zijn wettelijk bepalend de bewoordingen van de posten en de aantekeningen op de afdelingen of op de hoofdstukken. Het is vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJ EU), dat in het belang van de rechtszekerheid en van een gemakkelijke controle, het beslissende criterium voor de tariefindeling van goederen in de regel moet worden gezocht in hun objectieve kenmerken en eigenschappen, zoals deze in de tekst van de post zijn omschreven. De door de Commissie vastgestelde toelichtingen op de GN en de in het kader van de Werelddouaneorganisatie uitgewerkte toelichtingen op het geharmoniseerd systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen (GS) zijn, hoewel rechtens niet bindend, belangrijke hulpmiddelen bij de uitlegging van de draagwijdte van de verschillende tariefposten.

5.2.

Eiseres stelt zich op het standpunt dat de connectoren moeten worden ingedeeld onder GN-code 8536 90 10, omdat sprake is van contactverbindingen voor draad. De connectoren worden aan het uiteinde van een draad bevestigd en kunnen vervolgens een elektrische verbinding tot stand brengen door te klemmen of te schroeven. Bij de GN-code 8536 69 10, die verweerder voorstaat, is sprake van stekkers die een meerwegverbinding tot stand brengen, bijvoorbeeld door een plus-, min- en een aardedraad. Het betreft dus meerpolige stekkers die, wanneer de verbindingen door insteken tot stand zijn gebracht, een apparaat direct laten werken. Dit is anders bij de onderhavige connectoren, die slechts aan één draad worden bevestigd en met één andere draad worden verbonden (éénwegverbinding) en niet in staat zijn met één connector een verbinding tot stand te brengen die het apparaat direct laat werken, omdat daarvoor meerdere contacten nodig zijn. De verbinding komt tot stand door de connectoren aan elkaar te klemmen of vast te schroeven. De connectoren zijn geen stekkers die op eenvoudige wijze in een stopcontact of een contrastekker worden gestoken.

5.3.

Verweerder stelt dat de connectoren als contactdozen en contactstoppen onder GN-code 8536 6990 moeten worden ingedeeld, omdat de elektrische verbinding tot stand wordt gebracht door middel van het insteken van de stekkers in de contrastekkers. Of sprake is van een éénwegverbinding of een meerwegverbinding is voor de indeling niet relevant. Er is volgens verweerder geen sprake van een klemcontact, ook al beschikken de connectoren over een zeker klemmend vermogen. Op grond van de toelichting EG op onderverdeling 8536 90 10 zijn de connectoren hiervan uitgesloten.

5.4.

Partijen zijn het erover eens dat de connectoren moeten worden ingedeeld onder post 8536. De rechtbank ziet dit niet anders en zal partijen hierin volgen. Hetgeen hen echter verdeeld houdt, is de indeling in de postonderverdeling, de GN-code.

5.5.

De connectoren betreffen contactverbindingen voor (elektrische) draad. Uit de objectieve kenmerken en eigenschappen van de connectoren, zoals onder 2.2 opgenomen, blijkt dat zij zijn bestemd om een elektrische éénwegverbinding tot stand te brengen. De connectoren, in mannelijke of vrouwelijke vorm, moeten daartoe worden bevestigd aan het uiteinde van een draad door middel van klemming, waarbij om een verbinding tot stand te brengen het uitstekende deel in verschillende verschijningsvormen (het mannetje) van het contact moet worden bevestigd aan of aangebracht in de uitholling in de verschillende verschijningsvormen van het corresponderende deel van het contact (het vrouwtje). Dit bevestigen geschiedt door middel van klemming van het uitstekende deel van de ene connector in de uitsparing van de andere connector. Door het aanbrengen van deze contactverbindingen ontstaat steeds een éénwegverbinding. Om een meerwegverbinding te kunnen verkrijgen moeten meerdere draden elk worden voorzien van de onderhavige connectoren en met elkaar worden verbonden. Met één connector of één connectorset (mannetje en vrouwtje) kan geen meerwegverbinding worden gerealiseerd. Uit de toelichting IDR leidt de rechtbank af dat contactstoppen oftewel stekkers dienen voor het aansluiten van een verplaatsbaar toestel of een verplaatsbaar deel van de leiding op een doorgaans vaste installatie. Anders dan bij de onderhavige connectoren gaat het daarbij telkens om een meerwegverbinding, hetgeen uit de toelichting IDR kan worden afgeleid. Ook uit de toelichting EG op postonderverdelingen 8536 69 10 tot en met 8536 69 90 kan worden afgeleid dat deze onderverdelingen zijn bedoeld voor stekkers en contrastekkers die een meerwegverbinding tot stand brengen. Een éénpolige verbinding kan naar haar aard geen stekker zijn, omdat een stekker steeds meerpolig is. De connectoren die worden aangebracht aan het uiteinde van de draad dragen er slechts zorg voor dat de stroom in één richting wordt doorgeleid. Anders dan een stekker kan één enkele connector of één enkele set connectoren (mannetje en vrouwtje) geen apparatuur of toestel aansluiten op een installatie, omdat hij slechts een enkele draad met een enkele andere draad kan verbinden. Van een gesloten stroomcircuit dat nodig is voor de werking van een elektrisch apparaat of toestel is dan geen sprake. Dat de connectoren ook losgekoppeld kunnen worden, is daarom voor de indeling irrelevant.

5.6.

De connectoren worden als contactverbinding voor draad met name genoemd in de post en de postonderverdeling en moeten gelet op de bewoordingen van de post en de postonderverdeling daarom worden ingedeeld onder postonderverdeling 8536 90 10. De toelichting EG op postonderverdeling 8536 90 10 maakt dit niet anders. De rechtbank zal de beroepen daarom gegrond verklaren.

5.7.

Voor zover de correctie met betrekking tot het product “heat schrinkable tubung”, zijnde een plastic krimpkous, nog in geschil is, merkt de rechtbank op dat eiseres op dit punt niets heeft aangevoerd en dat deze correctie reeds daarom in stand moet blijven.

6 Proceskosten

De rechtbank vindt aanleiding verweerder te veroordelen in de kosten die eiseres in verband met de behandeling van de beroepen redelijkerwijs heeft moeten maken. Deze kosten zijn op de voet van het Besluit proceskosten bestuursrecht voor de door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand vastgesteld op € 944 (1 punt voor het indienen van het beroepschrift, 1 punt voor het verschijnen ter zitting met een waarde per punt van € 472 en een wegingsfactor 1).

7 Beslissing

De rechtbank:

 • -

  verklaart de beroepen gegrond;

 • -

  vernietigt de uitspraken op bezwaar;

 • -

  vermindert de onder 1.1 vermelde utb tot € 674,31 en vernietigt de onder 1.2 vermelde utb;

- veroordeelt verweerder in de proceskosten van eiseres ten bedrage van € 944;

- gelast dat verweerder het door eiseres betaalde griffierecht van € 310 vergoedt.

Deze uitspraak is gedaan door mr. M.C.A. Onderwater, voorzitter, mr. A. van Dongen en
mr. A.E. Keulemans, rechters, in tegenwoordigheid van mr. S. Plesman-Jalink, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 5 november 2013.

Afschrift verzonden aan partijen op:

De rechtbank heeft geen bezwaar tegen afgifte door de griffier van een afschrift van de uitspraak in geanonimiseerde vorm.

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kunnen partijen binnen zes weken na de verzenddatum hoger beroep instellen bij het gerechtshof te Amsterdam (douanekamer), Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam.

Bij het instellen van hoger beroep dient het volgende in acht te worden genomen:

1 - bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd;
2 - het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:
a. de naam en het adres van de indiener;

b. een dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het hoger beroep is ingesteld;

d. de gronden van het hoger beroep.