Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2021:5343

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
27-10-2021
Datum publicatie
05-11-2021
Zaaknummer
8978167 ME VERZ 21-15 ho/1524
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

Appartementsrecht. Verzoek om bindend ad hoc adviseur aan te stellen is afgewezen omdat niet is gebleken van staking van stemmen in de vergadering.

Vernietiging/nietigverklaring van vergaderbesluiten afgewezen. De vergaderstukken waren te laat overgelegd, maar het bestuur heeft toegezegd een nieuwe vergadering uit te roepen.

Zelfstandig verzoeken tot onthouding van gedragingen van verzoekers, waaronder het frustreren van de vergadering en het tegenstemmen op vergaderingen, afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Civiel recht

kantonrechter

locatie Almere

zaaknummer: 8978167 ME VERZ 21-15 ho/1524

Beschikking van 27 oktober 2021

inzake

1 [verzoeker/verzoekster sub 1] ,

wonende te [woonplaats]

2 [verzoeker/verzoekster sub 2] ,

wonende te [woonplaats] ,

verzoekende partij in het verzoekschrift,

verwerende partij in het zelfstandig tegenverzoek,

procederende in persoon,

tegen:

de vereniging

VERENIGING VAN EIGENAARS [straatnaam] [nummeraanduiding 1] - [nummeraanduiding 2],

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

verwerende partij in het verzoekschrift,

verzoekende partij in het zelfstandig tegenverzoek,

gemachtigde: mr. J.S. Scheer.

Verzoekers zullen hierna gezamenlijk [verzoeker/verzoekster sub 1] c.s. en afzonderlijk [verzoeker/verzoekster sub 1] en [verzoeker/verzoekster sub 2] genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

De procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met bijlagen ingekomen op de griffie op 15 januari 2021;

- het aanvullend verzoekschrift met bijlagen ingekomen op de griffie op 24 maart 2021;

- het verweerschrift tevens houdende zelfstandig tegenverzoek met bijlagen van de VvE ingekomen op de griffie op 22 september 2021;

- de mondelinge behandeling op 29 september 2021, waar zijn verschenen:

- [verzoeker/verzoekster sub 1] en [verzoeker/verzoekster sub 2] ;

- mevrouw [A] en mevrouw [B] , bestuurders van de VvE, bijgestaan door mr. Scheer;

- de pleitaantekeningen van mr. Scheer;

- de zittingsaantekeningen van de griffier;

- het verkort proces-verbaal van de mondelinge behandeling van 29

september 2021.

1.2.

Ten slotte is beschikking bepaald op vandaag.

2 De feiten

2.1.

Bij notariële akte van splitsing van 29 augustus 1997 is het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van het perceel grond met de daarop gestichte opstallen, plaatselijk bekend [straatnaam] [nummeraanduiding 1] - [nummeraanduiding 2] (even) te [plaatsnaam] , kadastraal bekend gemeente [naam gemeente] , sectie [letteraanduiding] , nummer [nummeraanduiding 3] , groot zestien are dertien centiare, gesplitst in 20 appartementsrechten, te weten tien appartementsrechten voor winkel/horeca/bedrijfsruimte op de begane grond en tien maisonnettewoningen op de eerste en tweede verdieping.

2.2.

[verzoeker/verzoekster sub 1] is eigenaar van het appartementsrecht rechtgevende tot het uitsluitend gebruik van de maisonnettewoning aan het adres [straatnaam] [nummeraanduiding 4] in [plaatsnaam] .

2.3.

[verzoeker/verzoekster sub 2] is eigenaar van het appartementsrecht rechtgevende tot het uitsluitend gebruik van de maisonnettewoning aan het adres [straatnaam] [nummeraanduiding 5] in [plaatsnaam] .

2.4.

Bij de akte van splitsing is tevens de VvE, de Vereniging van Eigenaars [straatnaam] [nummeraanduiding 1] - [nummeraanduiding 2] te [vestigingsplaats] opgericht.

2.5.

[verzoeker/verzoekster sub 1] en [verzoeker/verzoekster sub 2] zijn van rechtswege lid van de VvE.

2.6.

[bedrijfsnaam] 1 B.V. (hierna [bedrijfsnaam] ) is eigenaar van de tien appartementsrechten voor de winkel/horeca/bedrijfsruimte en van één appartementsrecht voor een maisonnettewoning en heeft daarmee elf stemmen in de vergadering van eigenaars.

2.7.

In de splitsingsakte is het Modelreglement 1992 (hierna het Modelreglement) van toepassing verklaard. Ten aanzien van een aantal artikelen van het Modelreglement zijn in de splitstingsakte artikelen nader uitgewerkt en aangevuld waarbij de aanduidingen tussen haakjes verwijzingen zijn naar de corresponderende artikelen van het Modelreglement.

2.8.

In artikel 33 van het Modelreglement staat:

“(…)

8. De oproeping ter vergadering vindt plaats met een termijn van tenminste vijftien dagen - de dag van oproeping en vergadering daaronder niet meegerekend – en wordt verzonden naar de werkelijke, of in overeenstemming met artikel 1:15 van het Burgerlijk Wetboek, de gekozen woonplaats van de eigenaars, zij bevat de opgave van de punten der agenda alsmede de plaats en het tijdstip van de vergadering.

(…)”

2.9.

In artikel XIV (artikel 37) van het splitsingsreglement staat:

“Aan artikel 37 wordt toegevoegd:

6. (…)

7. Iedere eigenaar heeft het recht, bij gebleken staking van stemmen in een vergadering van eigenaars, indien naar zijn mening de vereniging onbestuurbaar is geworden of het om een andere reden gewenst is, dat een onmiddellijke voorziening wordt getroffen, bij aangetekend schrijven de kantonrechter, in wiens ressort het registergoed is gelegen, te verzoeken een adviseur ad hoc te benoemen.

(…)”

3 Het verzoek en het verweer

3.1.

[verzoeker/verzoekster sub 1] c.s. verzoekt de kantonrechter:

I. een adviseur ad hoc aan te stellen;

II. het besluit ‘Package Deal’, agendapunt 9 van de algemene ledenvergadering van 15 december 2020 nietig te verklaren;

III. het besluit Huishoudelijk Reglement ‘agendapunt 11 E Bespreking Huishoudelijk Reglement’ van de algemene ledenvergadering van 15 december 2020 nietig te verklaren.

3.2.

De VvE voert verweer en concludeert tot afwijzing van de verzoeken. De VvE verzoekt bij zelfstandig verzoek [verzoeker/verzoekster sub 1] c.s. zich te laten onthouden van:

  1. frustreren van de vergaderingen;

  2. altijd tegen te stemmen;

  3. het beïnvloeden van de overige bestuursleden tot het wantrouwen van het huidige bestuur;

en zich verder coöperatief op te stellen bij het nemen van besluiten en het bijwonen van de vergadering.

3.3.

Op de stellingen van partijen zal, voor zover voor de beoordeling van belang, nader worden ingegaan.

4 De beoordeling

de inleidende verzoeken

1. benoeming adviseur ad hoc

4.1.

Partijen verschillen van mening over het functioneren van het bestuur van de VvE. [verzoeker/verzoekster sub 1] c.s. heeft in zijn verzoekschrift gesteld dat het bestuur naar eigen inzicht invulling geeft aan haar rol, waarbij het algemeen belang van de VvE ondergeschikt is geraakt. [verzoeker/verzoekster sub 1] c.s. stelt ondermeer dat er geen grootonderhoud wordt gepleegd en dat er geen besluiten worden genomen over urgente zaken, zoals het gevelonderhoud.

De VvE heeft aangevoerd dat het bestuur met de nodige problemen uit het verleden kampt. Met name de scheve verdeling waarbij de meerderheid van de stemmen in handen is van de grooteigenaar heeft voor deze problemen gezorgd. Het bestuur heeft veel moeite gestoken om samen met [bedrijfsnaam] , de nieuwe grooteigenaar, en de eigenaars gezamenlijk het pand te kunnen verbeteren, de achterstanden in te halen en het pand naar een hoger niveau te tillen. [verzoeker/verzoekster sub 1] is zelf bestuurder van de VvE geweest en weet daarom van de complexiteit van de problemen.

4.2.

De kantonrechter overweegt als volgt. In artikel XIV lid 7 is bepaald dat bij een gebleken staking van stemmen in een vergadering van eigenaars een adviseur ad hoc benoemd kan worden. Geen van partijen heeft aangevoerd en onderbouwd dat sprake is geweest van een staking van stemming in de vergadering van eigenaars.

[verzoeker/verzoekster sub 1] c.s. heeft nog gesteld dat de tekst van artikel XIV lid 7 ook anders gelezen kan worden. De kantonrechter gaat aan deze stelling voorbij. Bij de uitleg van de splitsingsakte staat de objectieve uitleg van de splitsingsakte voorop. Het komt aan op de uitleg van deze bepaling in de akte van splitsing en met name op de daarin tot uitdrukking gebrachte bedoeling van degene die tot splitsing is overgegaan. Deze bedoeling moet naar objectieve maatstaven worden afgeleid uit de tekst van de akte. Uit de tekst is af te leiden dat bij een gebleken van een staking van stemming in een algemene vergadering van eigenaars, iedere eigenaar het recht heeft de kantonrechter te verzoeken om een adviseur ad hoc te benoemen. Uit de tekst van het artikel is niet af te leiden dat een dergelijk verzoek ook mogelijk is zonder een staking van stemming in een algemene vergadering van eigenaars.

Nu niet gebleken is van een staking van de stemmen in de vergadering van eigenaars, komt [verzoeker/verzoekster sub 1] c.s. geen recht toe de kantonrechter te verzoeken om een adviseur ad hoc te benoemen. Het verzoek om een adviseur ad hoc te benoemen zal daarom worden afgewezen.

2. vernietigbaarheid en nietigheid besluiten

4.3.

Uit de stellingen van [verzoeker/verzoekster sub 1] c.s. en het verhandelde op de zitting begrijpt de kantonrechter dat [verzoeker/verzoekster sub 1] c.s. heeft verzocht de besluiten ten aanzien van de ‘package deal’ en het Huishoudelijk Reglement nietig te verklaren dan wel te vernietigen. [verzoeker/verzoekster sub 1] c.s. heeft zich hierbij beroepen op de omstandigheid dat de stukken voor de besluitvorming niet tijdig zijn ontvangen, zodat de vergadering van eigenaars niet tijdig is geïnformeerd. Tijdens de mondelinge behandeling is vast komen te staan dat de oproep en de agenda voor de vergadering van 15 december 2020 tijdig is gedaan. De VvE heeft tijdens de mondelinge behandeling erkend dat de stukken voor het besluit over het Huishoudelijk Reglement en de ‘packagedeal’ op de dag van de vergadering per e-mail aan de eigenaars zijn verzonden. De kantonrechter concludeert dan ook dat deze stukken niet op tijd aan de eigenaars ter beschikking zijn gesteld. Het bestuur van de VvE heeft op de zitting echter toegezegd dat ten aanzien van deze besluiten een nieuwe vergadering zal worden bijeengeroepen. Het bestuur van de VvE zal ervoor zorgdragen dat de agenda en de stukken nu wel tijdig aan de eigenaars zullen worden toegestuurd. Met deze toezegging zijn de besluiten buiten werking gesteld, zodat [verzoeker/verzoekster sub 1] c.s. geen belang meer heeft bij vernietiging hiervan. Deze verzoeken zullen daarom eveneens worden afgewezen.

het zelfstandig tegenverzoek

4.4.

De VvE heeft een zelfstandig tegenverzoek ingediend, waarbij is verzocht om [verzoeker/verzoekster sub 1] c.s. zich te laten onthouden van een aantal gedragingen. De kantonrechter overweegt als volgt. Het staat [verzoeker/verzoekster sub 1] c.s. vrij gebruik te maken van aan hem toekomende rechten, hieronder vallen het recht tijdens de vergadering van eigenaars vragen te stellen, opmerkingen te maken en tegen besluiten te stemmen. Nu niet is gebleken dat [verzoeker/verzoekster sub 1] c.s. oneigenlijk gebruik maakt van zijn rechten, bestaat er geen aanleiding om deze rechten aan [verzoeker/verzoekster sub 1] c.s. te ontzeggen.

Ten aanzien van het beïnvloeden van de overige bestuursleden door [verzoeker/verzoekster sub 1] c.s. kan de kantonrechter niet beoordelen wat er heeft plaatsgevonden en waaruit het gedrag van [verzoeker/verzoekster sub 1] c.s. zou bestaan. De tegenverzoeken zullen daarom eveneens worden afgewezen.

4.5.

De kantonrechter merkt nog op dat in het algemeen heeft te gelden dat zowel [verzoeker/verzoekster sub 1] c.s., de overige appartementseigenaars als het bestuur van de VvE zich over en weer redelijk en billijk dienen te gedragen, zoals door artikel 2:8 BW is vereist. Daarnaast dienen [verzoeker/verzoekster sub 1] c.s., het bestuur van de VvE en de overige eigenaars zich naar de algemene gedragsnormen te gedragen tijdens vergaderingen, wat onder andere inhoudt dat partijen elkaar laten uitpraten, elkaar niet in voortdurend in de rede vallen en er geen beledigingen mogen worden geuit.

5 De beslissing

in het inleidend verzoek en in de zelfstandig tegenverzoeken

5.1.

wijst de verzoeken af.

Deze beschikking is gewezen door mr. A.S. Penders, kantonrechter, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 27 oktober 2021.