Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2021:2840

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
30-06-2021
Datum publicatie
02-07-2021
Zaaknummer
C/16/523243 / KG ZA 21-327
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding. Franchisegever moet aanbod tot sluiten franchiseovereenkomst dat is gedaan in het kader van het verstrekken van het precontractuele informatiepakket gestand doen. Artikel 7:913 en 914 BW.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2021/204
RCR 2021/73
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Civiel recht

handelskamer

locatie Utrecht

zaaknummer / rolnummer: C/16/523243 / KG ZA 21-327

Vonnis in kort geding van 30 juni 2021

in de zaak van

1. de vennootschap onder firma

V.O.F. [eiser sub 1]

gevestigd te [vestigingsplaats]

hierna te noemen: [eiser sub 1]

2. [eiser sub 2]

wonende te [woonplaats]

hierna te noemen: [eiser sub 2]

eisers

hierna samen te noemen: [eisers c.s.]
behandelend advocaat: mr. R.C.W.L. Albers

procesadvocaat mr. M.C. Franken-Schoemaker

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DOMINO'S PIZZA NETHERLANDS B.V.

gevestigd en kantoorhoudende te Nieuwegein

hierna te noemen: Domino's

gedaagde

advocaat mr. S.C. Polkerman

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding met de producties 1 tot en met 33
  - de pleitnota van [eisers c.s.]

 • -

  de pleitnota van Domino's met daarbij de producties 1 tot en met 5

 • -

  de mondelinge behandeling van 16 juni 2021

 • -

  het proces-verbaal van het mondeling vonnis van 16 juni 2021 ten aanzien van één van de
  vorderingen van [eisers c.s.]

1.2.

Aan het einde van de zitting is aan partijen verteld dat er ten aanzien van de vorderingen van [eisers c.s.] waarop nog niet in het mondeling vonnis is beslist op
30 juni 2021 schriftelijk vonnis wordt gewezen.

2 Waar gaat dit kort geding over?

Domino's exploiteert in Nederland de franchiseformule “Domino’s Pizza”.

Domino's heeft via diverse media aangekondigd dat op 16 juni 2021 om 16.00 uur een Domino's vestiging in [vestigingsplaats] wordt geopend.
[eisers c.s.] vordert in dit kort geding primair dat deze opening wordt verboden en dat Domino's wordt veroordeeld om [eisers c.s.] een franchiseovereenkomst met betrekking tot deze vestiging in [vestigingsplaats] aan te bieden, op straffe van een dwangsom. Subsidiair vordert [eisers c.s.] dat Domino's wordt veroordeeld om te goeder trouw de onderhandelingen over het aangaan van de franchiserelatie voort te zetten, op straffe van een dwangsom.
Het door [eisers c.s.] gevorderde verbod is bij mondeling vonnis van 16 juni 2021 afgewezen. In dit vonnis worden de vorderingen van [eisers c.s.] waarover nog geen beslissing is genomen, beoordeeld. Daarbij zullen eerst de voor die beoordeling relevante feiten worden weergegeven.

3 De feiten

3.1.

Voor de beoordeling van de vorderingen die nog voorliggen zijn de hierna te noemen feiten van belang. Daarbij kunnen de volgende fasen worden onderscheiden:

1. het toetreden tot het selectieproces van Domino's en het sluiten van de overeenkomst met als titel “Bevestiging Franchise Intentie / Training Overeenkomst
2. het verstrekken van de sleutel(s) van de vestiging in [vestigingsplaats] aan [eisers c.s.] in
verband met de opening
3. het verstrekken van het Precontractueel Informatie Document (PID) en het concept
van de herziene standaard franchiseovereenkomst
4. de e-mail van [eisers c.s.] van 18 mei 2021 en de daarop tussen partijen gevolgde
correspondentie.

Het toetreden tot het selectieproces en het sluiten van de overeenkomst met als titel Bevestiging Franchise Intentie / Training Overeenkomst

3.2.

[eiser sub 2] heeft in juli 2019 aan Domino's laten weten dat hij graag franchisenemer van Domino's wil worden. Hij was toen al een aantal jaren als manager werkzaam bij een franchisevestiging van een franchisenemer van Domino's.

3.3.

Domino's heeft [eiser sub 2] vervolgens toegelaten tot het selectieproces dat zij heeft ontwikkeld om te beoordelen of iemand geschikt is om franchisenemer van Domino's te worden.

3.4.

In het kader van dit selectieproces heeft [eiser sub 2] op 15 januari 2020 het door Domino's opgestelde document met als titel “Bevestiging Franchise Intentie / Training Overeenkomst” voor akkoord ondertekend.

In deze door [eisers c.s.] als productie 5 overgelegde overeenkomst is onder andere het volgende vermeld:
“ In het kader van de mogelijke opening van een Domino's Pizza filiaal in [vestigingsplaats] verklaren ondergetekenden het volgende:
Domino's Pizza Netherlands B.V. (hierna: Domino's) heeft de intentie om als franchisegever een franchise te verlenen aan:
1. De heer [eiser sub 2]
(…)
voor een Domino's Pizza vestiging in [vestigingsplaats] , (…)
hierna ondergetekende sub 1 te noemen: “potentiële franchisenemer”,
(…)

• Potentiële franchisenemer dient op voorhand het door Domino's aangeleverde formulier
“persoonlijke informatie” alsmede het “Financial Application Form” volledig en naar waarheid in
te vullen en geheel compleet met de daarbij gevraagde bescheiden/informatie in te leveren bij
Domino's. Deze informatie zal op voorhand door de directie van Domino's en de Board of
Directors van Domino’s Enterprises Limited beoordeeld en goedgekeurd dienen te worden
alvorens er aan potentiële franchisenemer een franchise kan worden verleend.

• Indien potentiële franchisenemer geen bestaande franchisenemer van Domino's is, dient potentiële
franchisenemer tenminste een (minimaal) 10 weeks Domino's trainingsprogramma
(definitieve programma wordt in overleg samengesteld) te volgen en met succes te voltooien,
alvorens er aan potentiële franchisenemer een franchise kan worden verleend. Indien potentiële
franchisenemer een bestaande franchisenemer is of voornoemd trainingsprogramma als werknemer
of in een andere hoedanigheid reeds heeft gevolgd, zullen Domino's en potentiële franchisenemer
in gezamenlijk overleg bepalen of en welke eventuele (bij)scholing/training/stage noodzakelijk is
om potentiële franchisenemer een franchise te verlenen.

• De franchise zal worden verleend conform de huidige Standaard Franchise Overeenkomst (SFA)
van Domino's, (…)
(…)

• Deze bevestiging Franchise Intentie / Training Overeenkomst is aan potentiële franchisenemer
verleend tot en met de dag voor openingsdatum van de winkel. Indien potentiële franchisenemer per
deze datum aan alle voorwaarden voor het verlenen van een franchise heeft voldaan en de directie
van Domino's alsmede de Board of Directors van Domino's Pizza Enterprises Limited haar
goedkeuring heeft verleend, zal aan potentiële franchisenemer een franchise (SFA) worden
aangeboden. (…)”
Het verstrekken van de sleutels voor de vestiging in [vestigingsplaats]

3.5.

Op 22 april 2021 heeft Domino's de sleutels van de vestiging in [vestigingsplaats] aan [eiser sub 2] verstrekt.

Het verstrekken van het PID en het concept van de herziene standaard franchiseovereenkomst

3.6.

Bij e-mail van 11 mei 2021 heeft Domino's een precontractueel informatie document (PID) in de zin van de artikelen 7:913 en 7:914 van het Burgerlijk Wetboek (BW), aan [eisers c.s.] toegezonden.

3.6.1.

Dit PID (van ruim 400 pagina’s) begint met een belangrijke kennisgeving van
2 pagina’s, waarin onder meer het volgende is vermeld:


“(…)

Middels het PID wordt aan Kandidaat-Franchisenemer door of namens Domino's (…) verdergaande informatie verstrekt om Kandidaat-Franchisenemer de gelegenheid te bieden, binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid, de nodige maatregelen te (laten) nemen (zoals bijvoorbeeld het inwinnen van onafhankelijk advies), teneinde te bevorderen dat Kandidaat-Franchisenemer onder invloed van de juiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst en daarmee het recht van franchise te verkrijgen en de verplichting aan te gaan een Domino's Pizza Winkel te exploiteren met gebruikmaking van het Domino's Systeem en de Merken. (…).
(…)
De verstrekking van het PID, alsmede elke volgende verstrekking van informatie, verplicht partijen op geen enkele wijze om met elkaar een franchiseovereenkomst aan te gaan. Zolang geen franchiseovereenkomst tot stand is gekomen, is geen sprake van een voor Domino's (…) bindende overeenkomst. Iedere vorm van precontractuele aansprakelijkheid is uitgesloten.

(…)
De franchiseovereenkomst zal niet eerder dan 4 weken nadat het PID is verstrekt tot stand komen, zodat Kandidaat-Franchisenemer voldoende tijd heeft gehad om het Domino's Systeem te leren kennen, tezamen met (de gevolgen van) de rechten en plichten die daarmee samenhangen.
(…)

Kandidaat-Franchisenemer verklaart op datum ondertekening het PID inzake het Domino's Systeem namens zichzelf in privé alsmede namens V.O.F. [eiser sub 1] te hebben ontvangen.
Verder verklaart Kandidaat-Franchisenemer zich door ondertekening akkoord met vorenstaande en zal Kandidaat-Franchisenemer conform vorenstaande omgaan met de door Kandidaat-Franchisenemer ontvangen en nog te ontvangen informatie.”

[eiser sub 2] heeft onderaan deze “belangrijke kennisgeving” zijn handtekening gezet.

Dit is digitaal gebeurd.

3.6.2.

Bij het PID is onder meer gevoegd de “ Franchiseovereenkomst, behorende bij Koopovereenkomst houdende koop, verkoop en overdracht van activa tussen Domino's Pizza Netherlands B.V. en V.O.F. [eiser sub 1] als koper”.

3.7.

Kort na het versturen van het PID heeft Domino's ook nog per e-mail aan
[eisers c.s.] gestuurd een concept van de herziene standaard franchiseovereenkomst (productie 20 van [eisers c.s.] ). Domino's heeft daarbij opgemerkt dat dit concept nog voor advies voorligt bij de Franchise Advies Raad (FAC) en dat er daarom mogelijk nog wijzigingen kunnen volgen. Ook heeft Domino's [eisers c.s.] verzocht om het PID in verband met de verplichte stand still periode zo snel mogelijk voor ontvangst te tekenen.

De e-mail van 18 mei 2021 van [eisers c.s.] en de daarop gevolgde correspondentie tussen partijen
3.8. Bij e-mail van 18 mei 2021 (productie 22 van [eisers c.s.] ) heeft [eiser sub 2] het volgende aan Domino's geschreven:

“Bij deze zoals beloofd nog even mijn bevinding op de mail. Allereerst wil ik even kwijt dat we van de franchiseraad hebben gehoord dat er van hun kant uit voor Januari al advies is gegeven om een addendum aan de oude contracten toe te voegen met de 3-4 punten die daadwerkelijk betrekking hebben op de nieuwe franchise wetgeving. Dit advies is volledig genegeerd, en nu lopen er meerdere winkels (aanzienlijk) vertraging op, omdat de contracten op tig punten in het nadeel van de FN’er zijn aangepast. Zoals je misschien wel begrijpt vind ik dit niet helemaal netjes.

Enkele vondsten die ik zelf in het nieuwe contract hebt gedaan wat ons ervan weerhoudt te tekenen:
(…)
Tot zover mijn belangrijkste bevindingen. Wij sluiten ons ook aan bij het advies van de Franchiseraad en hun advocaat (Remy Albers), dus ook als deze punten allemaal aangepast worden garandeert niet dat wij voor het huidige contract zullen tekenen. Het zou kunnen dat wij het een en ander gemist hebben wat de Franchiseraad er wel uit heeft gehaald. Ook kunnen wij geen vergelijking trekken met het oude contract, wat voor ons een hoop zou schelen.

Ook wil ik hier nog een keer aankaarten dat wij voor 1 juni onze lening bij de ABN opgenomen moeten hebben, anders gaat het ca. 480 Euro per maand kosten om tijdelijk het krediet te laten stallen (…) Mocht het zover komen, wil ik nogmaals vriendelijk verzoeken dat deze kosten bij jullie komen te liggen, omdat er ten eerste flinke veranderingen zijn doorgevoerd in het contract wat ons ervan weerhoudt om te tekenen en ten tweede hebben we door deze veranderingen al c.a. 3 maanden vertraging opgelopen.

Wij hopen heel erg op een fatsoenlijke tijdelijke oplossing zodat we alsnog op korte termijn onze winkel kunnen openen.”

3.9.

Bij e-mail van 19 mei 2021 (productie 23 van [eisers c.s.] ) antwoordt Domino's het volgende:

“ Dank voor je bericht en de uiteenzetting van je bezwaren ten aanzien van de standaard franchiseovereenkomst.
(…)

Gelet op je bezwaren ten aanzien van de voorwaarden voor de samenwerking (zoals opgenomen in de concept-franchiseovereenkomst) en je opmerking dat “als de door jou voorgestelde punten worden doorgevoerd, je nog niet kunt garanderen dat je bereid bent de franchiseovereenkomst te zullen tekenen”, is er wat DPNL betreft helaas geen goede basis voor het verder onderzoeken van de samenwerking. Wij kunnen je geen andere franchiseovereenkomst aanbieden en vinden het jammer dat je afziet van het franchisen bij Domino's. Wij wensen je desalniettemin veel succes in de toekomst!”

3.10.

[eisers c.s.] reageert nog dezelfde dag (dus op 19 mei 2021) op deze e-mail
van Domino's en schrijft daarbij (zie productie 24 van [eisers c.s.] ) het volgende aan
Domino's :

“Het lijkt me een beetje plots en abrupt om het meteen helemaal stil te zetten. (…)

Ik hoop nog steeds dat er een oplossing kan komen, ik weet dat er nog overleg komt met de Raad en zou dit dan ook graag afwachten. (…).”

3.11.

[eisers c.s.] stuurt vervolgens op 21 mei 2021 nog een e-mail aan Domino's (productie 26 van [eisers c.s.] ). Deze e-mail luidt, voor zover van belang, als volgt:

“ (…) We hebben vandaag van de ABN-Amro nog bericht ontvangen dat ze voor woensdag 26 Mei aanstaande willen weten of het krediet tijdelijk gestald moet worden.

Verder hadden [A] en ikzelf een beetje het idee dat we in een vrijwel onmogelijke situatie zaten, met aan de ene kant de FAC die ons afraadt om de huidige overeenkomst te tekenen en aan de andere kant de openingsdatum + marketing die al voor ons ingepland stond en een lening bij de bank die voor 1-6 opgenomen dient te worden. Dus de mail die u als eerste van mij ontving was een poging om uit deze benauwde situatie te komen, het was misschien niet zo handig verwoord, maar aangezien er gesproken werd over een concept overeenkomst waren wij ervan uitgegaan dat hier feedback op geleverd kon worden.

Ik hoop dat dit nog een stukje extra opheldering geeft.”

3.12.

Domino's antwoord daarop bij e-mail van 25 mei 2021 (productie 27 van [eisers c.s.] ) het volgende:

“ Wij hebben uit jouw eerdere e-mails begrepen dat jij bezwaren hebt tegen de voorwaarden voor de samenwerking (zoals opgenomen in de franchiseovereenkomst) en dat wij op diverse punten van mening verschillen over hoe deze samenwerking eruit zou dienen te zien. Daarbij heb je aangegeven de huidige franchiseovereenkomst niet te willen ondertekenen (op advies van de FAC) en dat zelfs als “al deze punten allemaal aangepast worden dat niet garandeert dat jij het huidige contract zal tekenen”. DPNL kan je echter geen andere franchiseovereenkomst aanbieden. Op grond van jouw bezwaren bij de voorwaarden voor de samenwerking (en ook niet constructieve communicatie daarover) heeft DPNL onvoldoende vertrouwen in dat een (succesvolle) samenwerking tot stand kan komen. Dit is dan ook niet “plots en abrupt”. Verder vinden wij het jammer dat je stelt dat DPNL een advies van de FAC “volledig zou hebben genegeerd” en de franchiseovereenkomst “in het nadeel van de franchisenemers heeft aangepast”. Zoals wij hebben uiteengezet is dat niet juist. DPNL ziet daarom geen basis voor het verder onderzoeken van een samenwerking. (…)

Wij maken dus graag een afspraak zodat wij de sleutel van de winkel kunnen ontvangen. Na ontvangst van de sleutel zullen wij de door jou betaalde borg terugbetalen. Zoals eerder aangegeven is DPNL bereid overige kosten die jij wellicht hebt gemaakt in verband met het traject ter verkenning van een mogelijke franchise-samenwerking te vergoeden, voor zover deze kosten redelijk zijn en aantoonbaar gerelateerd aan dit traject.”

3.13.

[eisers c.s.] reageert daar weer op bij e-mail van 30 mei 2021 (productie 28 van [eisers c.s.] ). Deze reactie luidt, voor zover van belang, als volgt:

“ Zoals ik vrijdag ook telefonisch heb laten weten willen wij nog steeds graag door met DPNL en zijn wij ook bereid om daarvoor de voorliggende concept franchiseovereenkomst in overleg met en goedkeuring van de FAC te aanvaarden. Wij hebben zoals aangegeven een en ander verkeerd begrepen en daarom een (achteraf bezien) wat ongelukkig geformuleerde mail gezonden. Daarvoor hebben wij al onze verontschuldigingen aangeboden en gezegd dat de mail als niet verzonden beschouwd kan worden. Wat ons betreft is er dan ook geen enkele valide reden om de stekker eruit te trekken.

Hierbij dus nogmaals het nadrukkelijke verzoek om te bevestigen dat de geplande opening met ons doorgaat.”

3.14.

Domino's heeft daarop het volgende per e-mail van 1 juni 2021 (productie 29 van [eisers c.s.] ) geantwoord:

“ (…) Zoals eerder aangegeven kunnen wij je geen franchiseovereenkomst aanbieden. Het aangaan van een franchiserelatie komt neer op een langdurige contractuele relatie en samenwerking. Het is daarvoor noodzakelijk dat er, al voorafgaand aan het sluiten van de franchiseovereenkomst sprake is van wederzijds vertrouwen en een goede basis voor de toekomstige samenwerking. Zoals toegelicht in onze eerdere e-mails, heeft DPNL onvoldoende vertrouwen in de totstandkoming van een (succesvolle) samenwerking.

(…).”

3.15.

De advocaat van [eisers c.s.] heeft vervolgens bij brief van 4 juni 2021
(productie 31 van [eisers c.s.] ) aan Domino's laten weten dat [eiser sub 2] bereid is om het
bij e-mail van 11 mei 2021 toegestuurde concept van de herziene standaard franchiseovereenkomst voor akkoord te aanvaarden.

3.16.

Domino's heeft daarop laten weten dat zij haar standpunt handhaaft dat zij geen franchiseovereenkomst met [eisers c.s.] wil sluiten.

4 De beoordeling

Primaire vordering: aanbieden van een franchiseovereenkomst
4.1. Dan wordt nu toegekomen aan de beoordeling van de primaire vordering van [eisers c.s.] die ertoe strekt dat Domino's wordt veroordeeld om aan [eiser sub 2] een franchiseovereenkomst aan te bieden.

4.2.

Tijdens de zitting heeft [eisers c.s.] toegelicht dat met “een” franchiseovereenkomst wordt bedoeld het concept van de herziene standaard franchiseovereenkomst zoals toegezonden in de tweede e-mail van 11 mei 2021 (productie 20 van [eisers c.s.] ). [eisers c.s.] is bereid, zo heeft hij tijdens de zitting nogmaals verklaard, die overeenkomst onverkort te aanvaarden, ondanks de bezwaren die hij daartegen (in eerste instantie) had.

4.3.

[eisers c.s.] voert als grondslag voor deze vordering aan dat er op Domino's een aanbiedingsverplichting rust en dat Domino's deze verplichting moet nakomen. Deze aanbiedingsverplichting volgt uit, zo voert [eisers c.s.] aan, het bepaalde in de Bevestiging Franchise Intentie / Training Overeenkomst.

Domino's voert daartegen verweer.

Aanbiedingsverplichting

4.4.

In de Bevestiging Franchise Intentie / Training Overeenkomst is onder andere het volgende vermeld:
“Indien potentiële franchisenemer per deze datum (de voorzieningenrechter lees: de openingsdatum) aan alle voorwaarden voor het verlenen van een franchise heeft voldaan en de directie van Domino's alsmede de Board of Directors van Domino's Pizza Enterprises Limited haar goedkeuring heeft verleend, zal aan potentiële franchisenemer een franchise (SFA) worden aangeboden. (…)”.

Uit deze bepaling volgt naar het oordeel van de voorzieningenrechter dat er een aanbiedingsverplichting op Domino's rust, als [eisers c.s.] op de openingsdatum:
- aan alle voorwaarden voor het verlenen van de franchise heeft voldaan, en
- goedkeuring is verleend door de directie van Domino's en de Board of Directors. Op Domino's rust in dat geval de verplichting om een SFA, dat staat voor de huidige standaard franchiseovereenkomst, aan [eisers c.s.] aan te bieden.
Domino's heeft dit ook niet gemotiveerd betwist.
Het door Domino's in dit verband gevoerde verweer dat de Bevestiging Franchise Intentie / Training Overeenkomst geen intentieovereenkomst, maar een trainingsovereenkomst is, snijdt geen hout. De titel wijst daar al niet op, maar ook, en dat is belangrijker, de inhoud van die overeenkomst en met name de hiervoor geciteerde tekst, biedt daarvoor geen enkel aanknopingspunt.

4.5.

Domino's heeft niet het standpunt ingenomen dat zij geen franchiseovereenkomst hoeft aan te bieden, omdat [eisers c.s.] niet aan alle voorwaarden heeft voldaan en/of de vereiste goedkeuring niet is verleend, zodat zij, in beginsel, verplicht is om haar huidige standaard franchiseovereenkomst aan [eisers c.s.] aan te bieden.

De huidige standaard franchiseovereenkomst is het concept van de herziene standaard franchiseovereenkomst

4.6.

De huidige standaard franchiseovereenkomst is niet de standaard franchiseovereenkomst die bij het PID is gevoegd, maar het concept van de herziene standaard franchiseovereenkomst die nog aan [eisers c.s.] is nagestuurd. Er zijn, zoals Domino's tijdens de zitting heeft verklaard, ook al een aantal franchisenemers die het concept van de herziene standaard franchiseovereenkomst hebben getekend. Reden dat het nog “concept” wordt genoemd is dat Domino's nog in afwachting is van het advies van de Franchiseraad. De standaard franchiseovereenkomst die bij het PID is gevoegd, wordt, zo heeft Domino's toegelicht, niet meer door Domino's gebruikt, omdat deze overeenkomst niet in lijn is met de franchisewetgeving die vanaf 1 januari van dit jaar (2021) van kracht is geworden.


Domino's heeft ook aan haar aanbiedingsverplichting voldaan
4.7. Domino's heeft ook aan haar aanbiedingsverplichting voldaan. Zij heeft in het kader van het PID aan [eisers c.s.] aangeboden om een franchiserelatie aan te gaan op basis van haar huidige standaard franchiseovereenkomst (het concept van de herziene standaard franchiseovereenkomst). Dit wordt als volgt toegelicht.

4.7.1.

Domino's heeft aan [eisers c.s.] op 11 mei 2021 het PID toegezonden. Zij heeft daarmee aan haar verplichting tot het verstrekken van precontractuele informatie als bedoeld in artikel 7:913 BW, in relatie met artikel 7:914 BW, willen voldoen. Ter aanvulling op dit PID is nog dezelfde dag het concept van de herziene standaard franchiseovereenkomst (de huidige standaard franchiseovereenkomst) toegezonden.

4.7.2.

Op basis van artikel 7:913 BW moet de franchisegever allerlei informatie aan de beoogde franchisenemer verstrekken op grond waarvan de beoogde franchisenemer:
- een reële inschatting kan maken van de risico’s die het aangaan en de uitvoering
van de overeenkomst met zich brengen,
- kan beoordelen of, in hoeverre, en onder welke eventuele voorwaarden hij bereid is
om die risico’s aan te gaan.
Tot die te verstrekken informatie behoort onder andere het ontwerp van de franchiseovereenkomst inclusief bijlagen.

4.7.3.

De verstrekking van deze precontractuele informatie moet op grond van artikel 7:914 lid 1 BW ten minste vier weken voor het sluiten van de franchiseovereenkomst geschieden. Dit wordt ook wel de stand still termijn genoemd. Dit is een termijn voor beraad. Tijdens de stand still periode beschikt de beoogd franchisenemer over alle informatie, kan hij stukken bestuderen, vragen stellen en zich laten adviseren door een deskundige, om zo tot een weloverwogen besluit te komen over het al dan niet ondertekenen van de aangeboden franchiseovereenkomst. (MvT, Kamerstukken II 2019/20, 35392,3,
p. 34). Tijdens deze termijn mag de franchisegever op grond van lid 2 van bovengenoemd artikel niet over gaan tot:
a. wijziging van het ontwerp van de franchiseovereenkomst, tenzij deze wijziging in
het voordeel van de franchisenemer strekt,

b. het sluiten met de franchisenemer van de franchiseovereenkomst of enige daarmee
onlosmakelijk verbonden te achten overeenkomst,
c. het aanzetten tot het doen van betalingen of investeringen door de beoogd
franchisenemer die samenhangen met de nog te sluiten franchiseovereenkomst.

4.7.4.

In de hiervoor geschetste inhoud en strekking van de artikelen 7:913 en 7:914 BW ligt besloten dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie een aanbod door de franchisegever wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de als precontractuele informatie bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogd franchisenemer om zich in de stand still periode te beraden of hij dit wil of dat hij nog daarover met de franchisegever in verdere onderhandeling wil treden. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten en moet in deze termijn haar aanbod gestand doen. Het is de franchisenemer die aan zet is.

4.7.5.

Domino's heeft als precontractuele informatie aan [eisers c.s.] verstrekt het concept van de herziene standaardovereenkomst (die zij als huidige standaardovereenkomst gebruikt). Zij heeft daarmee aan [eisers c.s.] aangeboden om op basis van die overeenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten en heeft daarmee aan haar hiervoor besproken aanbiedingsverplichting voldaan. Domino's heeft tijdens de zitting ook beaamd dat dit als een aanbod moet worden opgevat.

Kon Domino's haar aanbod niet langer gestand doen?

4.8.

Domino's heeft echter op 19 mei 2021 aan [eisers c.s.] laten weten dat zij geen franchiseovereenkomst (meer) met hem wil sluiten. Domino's doet daarmee haar eerder gedane aanbod, waartoe zij op grond van haar aanbiedingsverplichting gehouden was, niet langer gestand.

[eisers c.s.] stelt zich op het standpunt dat dit niet is toegestaan en dat Domino's haar aanbod gestand moet doen en haar het aanbod opnieuw moet doen.

4.9.

Dit standpunt van [eisers c.s.] gaat op, omdat, zoals hierna wordt toegelicht, Domino's:
1. haar aanbod tijdens de stand still termijn gestand moet doen, en overigens ook

2. geen gegronde reden had om haar aanbod niet langer gestand te doen.

Domino's moest aanbod tijdens de stand still termijn gestand doen
4.10. Allereerst geldt dat Domino's, gelet op de artikelen 7:913 en 7:914 BW, haar aanbod op 19 mei 2021 nog gestand moest doen, omdat toen nog de stand still termijn (die is begonnen op 11 mei 2021) van vier weken liep (zie 4.7.2. tot en met 4.7.4.).

Geen gegronde reden(en) om aanbod niet langer gestand te doen
4.11. Verder is het zo dat Domino's overigens ook geen gegronde reden(en) had om haar aanbod niet langer gestand te doen.

4.12.

Domino's voert aan dat zij haar aanbod niet langer gestand hoefde te doen, omdat in de “belangrijke kennisgeving” (behorend bij het PID) de volgende bepaling is opgenomen:

“De verstrekking van het PID, alsmede elke volgende verstrekking van informatie, verplicht partijen op geen enkele wijze om met elkaar een franchiseovereenkomst aan te gaan.”

Volgens Domino's heeft [eisers c.s.] hiermee ingestemd, omdat hij de belangrijke kennisgeving voor akkoord heeft ondertekend.

4.13.

Deze reden van Domino's gaat niet op, omdat het beroep op de hiervoor geciteerde bepaling door Domino's in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

Tussen partijen bestaat discussie over de vraag of [eisers c.s.] de belangrijke kennisgeving voor akkoord heeft getekend (zoals Domino's stelt) of dat dit stuk slechts voor ontvangst is getekend (zoals [eisers c.s.] aanvoert). [eisers c.s.] heeft verklaard dat hij de belangrijke kennisgeving (nog) niet had gelezen toen hij digitaal zijn handtekening daaronder plaatste.

Als reden hiervoor voert hij aan dat Domino's erop aandrong om het PID (waaronder de belangrijke kennisgeving) snel voor ontvangst te tekenen, dit in verband met het gaan lopen van de wettelijke stand-still termijn van vier weken. Hij heeft dit toen diezelfde dag nog gedaan. Domino's heeft in haar tweede e-mail van 11 mei 2021 slechts aan [eisers c.s.] verzocht om het PID voor ontvangst te tekenen. Zij heeft niet gevraagd om het PID voor akkoord te ondertekenen. Domino's heeft [eisers c.s.] daarmee op het verkeerde been gezet. Het gaat dan niet aan om [eisers c.s.] aan een bepaling te houden, die hij toen hij tekende niet kende en waarmee hij bovendien ook niet heeft willen instemmen. Daarbij komt nog dat deze bepaling ook nog eens verstopt is in de tekst. Het had op de weg van Domino's gelegen om [eisers c.s.] duidelijk erop te wijzen dat zij deze bepaling had opgenomen in de “belangrijke kennisgeving”. Dit geldt temeer daar [eisers c.s.] er niet op bedacht hoefde te zijn dat deze bepaling onderdeel zou uitmaken van het PID. Deze bepaling hoort niet thuis in het PID.

Het PID strekt er immers toe dat aan de beoogde franchisenemer alle benodigde informatie wordt gegeven, opdat hij een weloverwogen beslissing kan nemen of hij de franchiserelatie wil aangaan of niet.
De bepaling verdraagt zich ook niet met het feit dat in het kader van het PID een aanbod wordt gedaan tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Bovendien staat deze bepaling op gespannen voet met de tussen partijen in het kader van de Bevestiging Franchise Intentie / Training Overeenkomst overeengekomen aanbiedings-verplichting.

4.14.

Als tweede (en laatste) reden voor haar stelling dat zij haar aanbod niet langer gestand hoefde te doen, voert Domino's aan dat zij onvoldoende vertrouwen heeft dat een succesvolle samenwerking tot stand kan komen. De directe aanleiding voor dit gebrek aan vertrouwen is de e-mail van 18 mei 2021 van [eisers c.s.] zoals geciteerd in 3.8. Daarbij heeft, zo heeft Domino's aangevoerd, meegespeeld dat [eisers c.s.] in het kader van het selectieproces een aantal keren is aangesproken op zijn niet constructieve kritische houding en dat [eisers c.s.] andere franchisenemers opstookt om het concept van de herziene standaard franchiseovereenkomst niet te tekenen.

4.15.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat de e-mail van 18 mei 2021 onvoldoende grond biedt voor de conclusie van Domino's dat er geen goede basis meer is voor een vruchtbare samenwerking en dat sprake is van een vertrouwensbreuk.

De e-mail is weliswaar in een pittige toon en daardoor minder constructief geschreven, maar dat moet worden gezien in het licht van de druk die [eisers c.s.] op dat moment had. De opening stond al snel gepland, en de financiering die hij heeft geregeld moest ook worden afgenomen want anders zouden er stallingskosten verschuldigd zijn. Bovendien moet er ruimte zijn voor een gesprek over de voorwaarden van de te sluiten franchiseovereenkomst zoals dat te doen gebruikelijk is. Domino's heeft tijdens de zitting toegelicht dat zij regelmatig met nieuwe franchisenemers maatwerk afspreekt ten opzichte van de standaardovereenkomst. Er kan dus over de inhoud van de overeenkomst worden onderhandeld. [eisers c.s.] hoefde ook niet te verwachten dat Domino's naar aanleiding van zijn e-mail haar aanbod niet meer gestand zou doen en de stekker eruit zou trekken.

Verder is van belang dat [eisers c.s.] onmiddellijk na de reactie van Domino's van
19 mei 2021 zijn verontschuldigingen heeft aangeboden en heeft gezegd dat de e-mail van 18 mei 2021 als niet verzonden kon worden beschouwd. Ook heeft hij laten weten dat hij bereid is al zijn bezwaren te laten varen en de aangeboden franchiseovereenkomst onverkort te tekenen.

4.16.

Ook het argument van Domino's dat [eiser sub 2] in het selectieproces een paar keer is aangesproken op zijn niet constructieve kritische houding, overtuigt niet. Kennelijk was het ook weer niet zo heel erg als Domino's nu doet voorkomen, want anders was Domino's toen al niet verder gegaan en had zij [eisers c.s.] geen aanbod gedaan door middel van het PID. Het argument lijkt er dan ook te zijn bijgesleept.

4.17.

Domino's heeft verder onvoldoende aannemelijk gemaakt dat [eisers c.s.] andere franchisenemers opstookt om de herziene standaard franchiseovereenkomst niet te tekenen.

De conclusie

4.18.

De conclusie is dat Domino's haar aanbod (zoals op 11 mei 2021 gedaan) gestand moet doen. Concreet betekent dit dat zij [eisers c.s.] moet aanbieden om op basis van het concept herziene standaard franchiseovereenkomst een franchiserelatie met betrekking tot de vestiging in [vestigingsplaats] aan te gaan. De primaire vordering is daarom toewijsbaar.

De voorzieningenrechter zal in verband met de dwangsomvordering bepalen dat Domino's binnen uiterlijk 48 uur na de datum van dit vonnis het hiervoor genoemde aanbod aan [eisers c.s.] moet doen. De dwangsom zal verder op de in de beslissing te noemen manier worden toegewezen.

Subsidiaire vordering

4.19.

Aan de beoordeling van de subsidiaire vordering wordt gezien het voorgaande niet toegekomen.

Proces- en nakosten

4.20.

Domino's wordt als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van [eisers c.s.] veroordeeld. Deze kosten worden begroot op € 1.768,81, waarvan:
€ 85,81 aan exploot- en informatiekosten

€ 667 aan griffierecht

€ 1.016 aan salaris advocaat.

4.21.

De door [eisers c.s.] gevorderde nakosten zullen op de in de beslissing te noemen manier worden begroot.

Uitvoerbaar bij voorraad

4.22.

Dit vonnis wordt, zoals gevorderd en ook gebruikelijk is in kort geding, uitvoerbaar bij voorraad verklaard.


5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

veroordeelt Domino's om [eisers c.s.] binnen uiterlijk 48 uur na de datum van dit vonnis aan te bieden om op basis van het concept herziene standaard franchiseovereenkomst een franchiserelatie met betrekking tot de vestiging [vestigingsplaats] aan te gaan,

5.2.

veroordeelt Domino's om wanneer zij in gebreke blijft aan de in 5.2. uitgesproken hoofdveroordeling te voldoen een dwangsom aan [eisers c.s.] te betalen van € 100.000 te vermeerderen met € 10.000 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij in gebreke blijft aan de hoofdveroordeling te voldoen, tot een maximum van € 200.000 is bereikt,

5.3.

veroordeelt Domino's in de proceskosten, aan de zijde van [eiser sub 2] tot op heden begroot op € 1.768,81,

5.4.

veroordeelt Domino's in de kosten die zijn ontstaan na dit vonnis, begroot op
- € 163,00 aan salaris advocaat, als niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan
dit vonnis is voldaan,
en
- € 85,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van dit vonnis, als
er vervolgens betekening heeft plaatsgevonden,

5.5.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.6.

wijst het meer of anders gevorderde af.


Dit vonnis is gewezen door mr. N.V.M. Gehlen, bijgestaan door mr. B.H. van der Graaf als griffier, en in het openbaar uitgesproken op 30 juni 2021.1

1type: BvdG (4374)coll: