Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2021:2812

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
25-06-2021
Datum publicatie
30-06-2021
Zaaknummer
522656 / HA RK 21-131
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Wraking
Inhoudsindicatie

Wrakingszaak. Verzoek tot wraking ongegrond. Beslissing tot online zitting geen blijk van vooringenomenheid.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

WRAKINGSKAMER

Locatie: Lelystad

Zaaknummer/rekestnummer: 522656 / HA RK 21-131

Beslissing van de meervoudige kamer voor de behandeling van wrakingszaken van

25 juni 2021

op het verzoek in de zin van artikel 36 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (verder: Rv) van:

[verzoeker] ,

verblijvende te [woonplaats] ,

(verder te noemen: verzoeker),

advocaat: mr. J.A. Neslo, advocaat te Almere.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het proces-verbaal van de zitting van 2 juni 2021 met daarin opgenomen het wrakingsverzoek van verzoeker gericht tegen mr. M.E.A. Braeken;

- de schriftelijke reactie op het wrakingsverzoek van mr. M.E.A. Braeken van 9 juni 2021.

1.2.

Het wrakingsverzoek is op 11 juni 2021 in het openbaar behandeld door de meervoudige kamer voor de behandeling van wrakingszaken (verder: de wrakingskamer).

Bij de mondelinge behandeling zijn verzoeker en mr. Neslo verschenen. Mr. Braeken is met bericht van verhindering niet verschenen.

1.3.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 Het wrakingsverzoek

2.1.

Het verzoek tot wraking is gericht tegen mr. M.E.A. Braeken als behandelend rechter (hierna te noemen: de rechter), in de zaak met het zaaknummer C/16/521836 / FZ RK 21-110. Op 2 juni 2021 stond de mondelinge behandeling gepland van het verzoek van de officier van justitie om een zorgmachtiging voor verzoeker te verlenen op grond van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.

2.2.

Verzoeker legt aan zijn wrakingsverzoek ten grondslag dat hij onvoldoende tijd heeft gekregen om zich met zijn advocaat voor te bereiden op de zitting. Hij werd een half uur voor aanvang van de zitting wakker gemaakt en voelde zich volledig overrompeld. De e-mail die de dag voor de zitting aan hem was verstuurd, had hij niet gezien. Hij was er dus niet van op de hoogte dat het verzoek van de officier van justitie die dag behandeld zou worden. Verzoeker meent dat hij zich had moeten kunnen voorbereiden en zich mentaal op de zitting had moeten kunnen instellen. Door de ad hoc gang van zaken was dit voor hem niet mogelijk. Voorts meent verzoeker dat een online zitting geen recht doet aan zijn zaak. Daarom heeft hij niet met de rechter in gesprek willen gaan.

2.3.

De rechter heeft niet berust in de wraking. In haar schriftelijke reactie geeft zij aan dat een verzoek van de officier van justitie om een zorgmachtiging te verlenen binnen drie weken op zitting wordt behandeld en de advocaat van betrokkene en de instelling een week voor de zitting hiervan op de hoogte worden gesteld. De advocaat van verzoeker heeft op de zitting toegelicht dat het haar maar een half uur voor de zitting was gelukt om verzoeker aan de telefoon te krijgen, omdat hij nog sliep. De rechter wilde met verzoeker in gesprek. Het door verzoeker gestelde tekort aan voorbereidingstijd had besproken kunnen worden en er had gekeken kunnen worden of er een mogelijkheid was om de zaak op een ander tijdstip te laten plaatsvinden. Verzoeker liep echter meteen weg en wilde niet in gesprek, omdat een behandeling via Skype door hem niet als rechtsgeldig wordt gezien. Mondelinge behandelingen vinden sinds april vorig jaar als gevolg van de Covid-19 pandemie plaats via Skype. Het houden van een fysieke zitting is op dit moment daardoor niet mogelijk. Van enige vooringenomenheid of partijdigheid jegens verzoeker is volgens de rechter geen sprake.

3 De beoordeling

3.1.

Artikel 36 Rv bepaalt dat elk van de rechters die een zaak behandelen op verzoek van een partij kan worden gewraakt op grond van feiten of omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen leiden.

3.2.

De wrakingskamer onderzoekt in een wrakingsprocedure of de onpartijdigheid van de rechter schade lijdt. Een rechter wordt geacht partijdig te zijn tot het tegendeel vaststaat. Van dat laatste kan sprake zijn indien uit zijn of haar overtuiging of gedrag persoonlijke vooringenomenheid tegenover een procespartij blijkt. Daarnaast kan een procespartij de indruk krijgen dat de rechter vooringenomen is. Het gezichtspunt van de procespartij is hier van belang maar speelt geen doorslaggevende rol. Beslissend is of de vrees voor partijdigheid objectief gerechtvaardigd is. Komt vooringenomenheid of een gerechtvaardigd vermoeden daarvan vast te staan, dan lijdt de rechterlijke onpartijdigheid schade. De wrakingskamer zal het wrakingsverzoek aan de hand van de hiervoor genoemde maatstaven beoordelen.

3.3.

De wrakingskamer is van oordeel dat de rechter geen blijk heeft gegeven van enige vooringenomenheid of partijdigheid en verklaart het verzoek daarom ongegrond. Daarvoor is het volgende van belang.

3.4.

Uit het proces-verbaal van de zitting van 2 juni 2021 blijkt dat verzoeker op de ochtend van de zitting wakker is gemaakt, maar hij zijn bed niet uit wilde komen. Zijn advocaat heeft later die ochtend opnieuw gebeld en gezegd dat hij uit bed moest komen. Verzoeker voelde zich op dat moment overvallen, omdat hij geen weet had van de zitting. De wrakingskamer kan begrijpen dat dit voor verzoeker een vervelende situatie is geweest. Vooringenomenheid van de rechter kan uit deze omstandigheden echter niet worden afgeleid. De rechter heeft op de zitting met verzoeker over de gang van zaken in gesprek willen gaan en de mogelijkheid willen bekijken of de zaak op een ander tijdstip zou kunnen plaatsvinden, maar verzoeker heeft dit geweigerd. Verzoeker wil dat de behandeling in de instelling plaatsvindt. Sinds april 2020 vinden zittingen als gevolg van de Covid-19 pandemie online plaats via Skype. De bevoegdheid van de rechtbank om zittingen via Skype te houden, is gebaseerd op de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 Justitie en Veiligheid. Fysieke zittingen zijn in deze procedures door de coronamaatregelen op dit moment nog niet mogelijk. Het feit dat de zitting via Skype plaatsvond getuigt dan ook niet van vooringenomenheid van de rechter en biedt geen grond voor wraking.

3.5.

De rechter heeft om verdere vertraging in de procedure te voorkomen verzocht een wrakingsverbod op te leggen. Voor het opleggen van een wrakingsverbod ziet de wrakingskamer geen aanleiding nu verzoeker er geen blijk van heeft gegeven te willen voorkomen dat zijn zaak door deze rechter wordt behandeld en de voortgang van de zaak te willen frustreren en aldus misbruik te (willen) maken van het middel wraking.

4 De beslissing

De wrakingskamer:

4.1.

verklaart het verzoek tot wraking ongegrond;

4.2.

draagt de griffier van de wrakingskamer op deze beslissing toe te zenden aan verzoeker, de gewraakte rechter, andere betrokken partijen, alsmede aan de voorzitter van het team Familierecht, waarin de rechter werkzaam is en de president van deze rechtbank;

4.3.

bepaalt dat de procedure van verzoeker met zaaknummer C/16/521836 / FZ RK

21-110 dient te worden voortgezet in de stand waarin deze zich bevond op het moment van de schorsing vanwege het wrakingsverzoek.

Deze beslissing is gegeven door mr. H.A. Brouwer, voorzitter, en mr. A. van Dijk en

mr. A.M. Crouwel als leden van de wrakingskamer, bijgestaan door mr. K.F. van Dam, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 25 juni 2021.

de griffier de voorzitter

de griffier is buiten staat

deze beslissing te ondertekenen

Tegen deze beslissing staat geen rechtsmiddel open.