Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2021:230

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
27-01-2021
Datum publicatie
28-01-2021
Zaaknummer
16/706547-18 (P)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank heeft bewezen verklaard dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan mensenhandel ten aanzien van een zestal slachtoffers. Hierbij was telkens sprake van een nauwe en bewuste samenwerking met zijn mededader. Daarnaast heeft verdachte zich ook schuldig gemaakt aan het vervaardigen van kinderporno. Verdachte is in het verleden veroordeeld ter zake soortgelijke feiten en aan hem was eerder al een TBS-maatregel met voorwaarden opgelegd. De rechtbank heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 jaren heeft daarnaast ook een TBS-maatregel met dwangverpleging opgelegd. Verder heeft de rechtbank een beslissing genomen over vorderingen van benadeelde partijen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
PS-Updates.nl 2021-0109
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Strafrecht

Zittingsplaats Utrecht

Parketnummer: 16/706547-18 (P)

Vonnis van de meervoudige kamer van 27 januari 2021

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren op [1955] te [geboorteplaats] ,

thans verblijvende in PI Flevoland te Lelystad.

1 ONDERZOEK TER TERECHTZITTING

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen (hierna: zitting(en)) van 16 juli 2019, 14 september 2019, 10 december 2019, 23 januari 2019, 10 april 2020, 23 juni 2020, 3 september 2020, 23 november 2020, 24 november 2020, 26 november 2020 en 14 januari 2021. De inhoudelijke behandeling van de strafzaak heeft plaatsgevonden op 23, 24 en 26 november 2020 en het onderzoek is op de zitting van 14 januari 2021 gesloten.

De inhoudelijke behandeling van de strafzaak alsmede de tegen verdachte [verdachte] (hierna: [verdachte] ) aanhangig gemaakte ontnemingsvordering is op voornoemde data, gelijktijdig, maar niet gevoegd behandeld met de strafzaak en ontnemingsvordering tegen medeverdachte [medeverdachte] (hierna: [medeverdachte] ), onder parketnummer 16/706546-18.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering en standpunten van officier van justitie mr. D.M.A. van der Zwan en van hetgeen verdachte en zijn raadsvrouw mr. A.F.M. Oudijk, advocaat te Utrecht , naar voren hebben gebracht.

Daarnaast heeft de rechtbank kennisgenomen van hetgeen namens de benadeelde partijen naar voren is gebracht, en ook van hetgeen in het kader van het spreekrecht door of namens slachtoffers naar voren is gebracht

2 TENLASTELEGGING

Op de zitting van 10 december 2019 heeft de officier van justitie op grond van artikel 314a van het Wetboek van Strafvordering (Sv) een aanpassing omschrijving tenlastelegging gevorderd, hetgeen door de rechtbank is toegewezen. De nadere omschrijving van de tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht. De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

feit 1: in de periode van 1 maart 2017 tot en met 26 mei 2017 te Utrecht zich samen met een ander ten aanzien van de minderjarige [slachtoffer 1] (hierna: [slachtoffer 1] ), geboren op [1999] , schuldig heeft gemaakt aan mensenhandel;

feit 2: in de periode van [2017] tot en met 30 september 2017 te Utrecht zich samen met een ander ten aanzien van [slachtoffer 1] schuldig heeft gemaakt aan mensenhandel;

feit 3: in de periode van 1 april 2017 tot en met 27 september 2018 samen met een ander kinderpornografische foto’s en/of video’s/films van de minderjarige [slachtoffer 1] heeft gemaakt en/of verspreid en/of in zijn bezit gehad en/of zich tot dat kinderpornografische materiaal via een geautomatiseerd werk en/of door gebruikmaking van een communicatiedienst toegang heeft verschaft;

feit 4: in de periode van 20 oktober 2017 tot en met 3 februari 2018 te Utrecht zich samen met een ander ten aanzien van de minderjarige [slachtoffer 2] (hierna: [slachtoffer 2] ), geboren op [2000] , schuldig heeft gemaakt aan mensenhandel;

feit 5: in de periode van 1 augustus 2018 tot en met 24 augustus 2018 te Utrecht zich samen met een ander ten aanzien van de minderjarige [slachtoffer 3] (hierna: [slachtoffer 3] ), geboren op [2000] , schuldig heeft gemaakt aan mensenhandel;

feit 6: in de periode van 1 augustus 2018 tot en met 24 augustus 2018 te Utrecht tegen betaling seksuele handelingen heeft verricht met [slachtoffer 3] , terwijl die [slachtoffer 3] op dat moment de leeftijd van zestien jaren, maar nog niet die van achttien jaren had bereikt;

feit 7: in de periode van 1 september 2018 tot en met 16 november 2018 te Utrecht zich opzettelijk mondeling heeft geuit tegen [slachtoffer 1] , [slachtoffer 4] (hierna [slachtoffer 4] ) en [slachtoffer 5] (hierna [slachtoffer 5] ), kennelijk om hun verklaringen ten overstaan van de politie te beïnvloeden;

feit 8: in de periode van 1 maart 2018 tot en met 11 april 2018 te Utrecht zich samen met een ander ten aanzien van [slachtoffer 7] (hierna: [slachtoffer 7] ) schuldig heeft gemaakt aan mensenhandel;

feit 9: in de periode van 1 juli 2018 tot en met 31 maart 2019 te Utrecht en/of Hoofdorp en/of Amsterdam zich samen met een ander ten aanzien van [slachtoffer 5] (hierna: [slachtoffer 5] ) schuldig heeft gemaakt aan mensenhandel;

feit 10: in de periode van 20 augustus 2017 tot en met 31 maart 2019 te Utrecht zich samen met een ander ten aanzien van [slachtoffer 6] (hierna: [slachtoffer 6] ) schuldig heeft gemaakt aan mensenhandel;

feit 11: in de periode van [2017] tot en met 31 maart 2019 te Utrecht en/of Zwolle en/of Nijkerk zich samen met een ander ten aanzien van [slachtoffer 4] schuldig heeft gemaakt aan mensenhandel;

feit 12: in de periode van [2017] tot en met 31 maart 2019 te Utrecht (telkens) die [slachtoffer 4] heeft verkracht dan wel subsidiair dat hij [slachtoffer 4] telkens heeft gedwongen tot het plegen en ondergaan ontuchtige handelingen.

3 VOORVRAGEN

3.1

De geldigheid van de dagvaarding

3.1.1

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft bij pleidooi aangesloten bij het verweer dat door de verdediging in de zaak van [medeverdachte] is aangevoerd dat de dagvaarding ten aanzien van de mensenhandelfeiten partieel nietig dient te worden verklaard. In dat kader heeft de verdediging er op gewezen dat de tenlastelegging voor zover deze ziet op de subleden 1, 2, 4 en 9 van artikel 273f, eerste lid van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr), te weinig specifiek en onduidelijk is omdat een feitelijke uitwerking van het ten laste gelegde ontbreekt. Zo ontbreekt volgens de verdediging een nadere feitelijke omschrijving van het in de subleden 6 en 8 opgenomen bestanddeel ‘voordeel trekken’, waaronder een tal van feitelijke handelingen van uiteenlopend karakter kunnen worden gebracht. Aldus is niet voldaan aan de in artikel 261 van het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv) gestelde eis van opgave van het feit.. Indien de tenlastelegging zo moet worden begrepen dat de verfeitelijking opgenomen in de tenlastelegging ziet op alle daarvoor opgenomen subleden dient vrijspraak te volgen. Immers: niet is te bewijzen dat “op of omstreeks een zekere datum / periode ergens in Nederland tezamen en in vereniging of alleen iemand is geworven etc. met het oogmerk van seksuele uitbuiting” als dat niet verder verfeitelijkt is.

3.1.2

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de tenlastelegging geldig is omdat deze voldoet aan de eisen van de wet.

3.1.3

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank is van oordeel dat de dagvaarding ten aanzien van – kort gezegd – de mensenhandelfeiten en ook overigens voldoet aan de in artikel 261 Sv gestelde eisen. De steller van de tenlastelegging heeft er bij de mensenhandelfeiten telkens voor gekozen de verfeitelijking van de handelingen in één keer onder de subleden weer te geven en niet te specificeren per ten laste gelegde sublid van bedoeld artikelonderdeel. Dat de tenlastelegging op deze wijze moet worden gelezen, volgt uit de inhoud van de verfeitelijking. Duidelijk is dat de in de verfeitelijking opgenomen feiten en omstandigheden terugslaan op alle daarvoor genoemde subonderdelen. Zo is bijvoorbeeld het bestanddeel ‘voordeel trekken’ feitelijk weergegeven in de laatste twee gedachtestreepjes van deze verfeitelijking.

Dat de tenlastelegging op deze wijze moet worden gelezen, moet gezien de inhoud van het dossier en het verhandelde te terechtzitting, voor de verdediging voldoende duidelijk zijn geweest, hetgeen overigens ook is gebleken uit het pleidooi van de verdediging, en de rechtbank niet is gebleken dat bij de verdachte verwarring bestond waartegen hij zich diende te verdedigen. Ten overvloede merkt de rechtbank op dat de kennelijk door de verdediging voorgestelde wijze van ten laste leggen waarbij per sublid de verfeitelijking wordt weergegeven, zeer onoverzichtelijk zou worden, temeer daar meerdere zelfde soort feitelijkheden betrekking hebben op meerdere subleden..

3.2

De overige voorvragen

De rechtbank stelt vast dat zij bevoegd is tot kennisneming van het ten laste gelegde, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging van verdachte en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

4 WAARDERING VAN HET BEWIJS

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat niet bewezen kan worden dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het onder 5 ten laste gelegde, te weten tegen betaling seks hebben met de minderjarige [slachtoffer 3] . De overige ten laste gelegde feiten kunnen volgens de officier van justitie wettig en overtuigend bewezen worden. Bij de ten laste gelegde mensenhandelfeiten en het vervaardigen van kinderpornografische filmpjes en foto’s van [slachtoffer 1] is er volgens de officier van justitie telkens sprake geweest van een nauwe en bewuste samenwerking met medeverdachte [verdachte] en aldus van medeplegen.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat de ten laste gelegde feiten niet bewezen kunnen worden en heeft dan ook integrale vrijspraak bepleit.

De verdediging heeft met betrekking tot de mensenhandelfeiten – kort gezegd – aangevoerd dat verdachte de vermeende slachtoffers weliswaar heeft begeleid en dat hij daarvoor 20% van de inkomsten ontving, maar dat geen sprake is geweest van zogenaamde harde dwangmiddelen of dat sprake is geweest van middelen, zoals misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiende overwicht en misbruik van een kwetsbare positie. De vermeende slachtoffers konden zelf beslissen wanneer zij werkten en zij werden geenszins beperkt in hun bewegings- of keuzevrijheid. De jongens konden stoppen met het werk als zij dat wilden en werden niet belemmerd in hun vrijheid om op te houden met prostitutie. Ook is er gelet op de afgedragen percentages van de inkomsten geen sprake van een uitbuitingssituatie.

Ten aanzien van de verweten beïnvloeding van getuigen heeft de verdediging gesteld dat er bij verdachte geen sprake was van opzet op beïnvloeding. Ook ontbreekt bewijs dat verdachte [slachtoffer 5] zou hebben beïnvloed en dat hij een mail heeft gestuurd aan de politie op naam van [slachtoffer 5] .

Tenslotte stelt de verdediging dat er geen bewijs is dat verdachte zich schuldig zou hebben gemaakt aan verkrachting van [slachtoffer 4] .

4.3

Het oordeel van de rechtbank

4.3.1

Vrijspraak feiten 4, 6 en 12

Het onderzoek 03Yukon heeft geleid tot twaalf aan [verdachte] ten laste gelegde feiten.

De rechtbank is van oordeel dat op grond van de verklaringen en bevindingen in het dossier niet kan worden vastgesteld dat verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan het plegen van de feiten 4, 6, en 12. Nu bewijs voor het plegen van deze feiten ontbreekt, zal de rechtbank verdachte van deze feiten vrijspreken. Bij de bespreking van deze feiten zal de rechtbank deze vrijspraken nader motiveren.

4.3.2

Inleidende opmerkingen

Hieronder zullen eerst – na een weergave over de aanleiding van het onderzoek en de aan te halen bewijsmiddelen – achtereenvolgens het juridisch kader met betrekking tot mensenhandel, de betrouwbaarheid van de verklaringen van de vermeende slachtoffers, de gehanteerde modus operandi en een overweging omtrent het medeplegen worden weergegeven.

Vervolgens zal de rechtbank per slachtoffer in het kort weergeven welke feiten en omstandigheden uit de bewijsmiddelen zijn gebleken en wat zij hieruit concludeert ten aanzien van de ten laste gelegde feiten. De bewijsmiddelen die redengevend zijn voor de bewezenverklaring zijn – voor de leesbaarheid van dit vonnis – als bijlage II aan dit vonnis gehecht.

4.3.3

Aanleiding van het onderzoek

Bij de politie, afdeling Team Mensenhandel en Migratiecriminaliteit, kwam in de zomer van 2017 de melding binnen dat op de [adres] te [woonplaats] een escortbedrijf zou zijn gevestigd. De eigenaar van dit bedrijf was volgens de melding [verdachte] . [verdachte] zou minderjarige jongens voor zich hebben werken en in het bezit zijn van kinderporno. Op 22 januari 2018 heeft er een gesprek plaatsgevonden met [verdachte] . Hij is toen geconfronteerd met de ingekomen informatie dat hij vermoedelijk bezig zou zijn met escortwerkzaamheden in de jongensprostitutie, waarbij hij minderjarige jongens voor zich zou laten werken. [verdachte] ontkende zich hieraan schuldig te maken en zou niets meer doen met minderjarigen vanwege zijn verleden.

Door de verdenking van illegale prostitutie heeft de gemeente [woonplaats] de woning van [verdachte] aan de [adres] in [woonplaats] geobserveerd.

Op 16 maart 2018 kwam via de wijkagent een klant in beeld. Deze was met zijn auto vertrokken van de woning aan de [adres] . Tijdens de controle verklaarde deze klant dat hij een mannelijke prostitué had bezocht en dat zich vijf jongens prostitueerden op het adres. Hij verklaarde al twee jaar naar dat adres te gaan. In mei 2018 werd bij de politie gemeld dat in de woning aan de [adres] twee oude mannen met escortjongens aanwezig zouden zijn. De escortjongens zouden de leeftijd hebben van 17 tot 20 jaar. De [adres] betreft het adres van [medeverdachte] .

In de nacht van 4 juni 2018 werden [medeverdachte] en [verdachte] aangetroffen in [woonplaats] . Tijdens de controle viel op dat een ongeveer 18-jarige jongen op de achterbank van de auto zat.

Op 20 september 2018 werd in het kader van mogelijke illegale prostitutie een bestuursrechtelijke controle gehouden op het adres [adres] in [woonplaats] . Op dit adres waren namelijk klantbewegingen waargenomen. In de woning werden toen een klant en een prostitué aangetroffen. [verdachte] werd in de woning op de bank onder een dekentje aangetroffen. De klant verklaarde onder meer dat hij eerder al twee keer een betaalde seksafspraak had gehad op het adres [adres] te [woonplaats] . In de woning werd de laptop van [medeverdachte] door de gemeente ter controle meegenomen en nadat hierop volgens de gemeente veel belastend materiaal werd aangetroffen, is de laptop op 27 september 2018 aan de politie overgedragen.

Na een scan door de politie werd een dag later, op 28 september 2018, het strafrechtelijk onderzoek onder de naam 03Yukon opgestart. Onder leiding van de rechter-commissaris vonden vervolgens doorzoekingen plaats in de woningen van de verdachten en werden veel digitale goederen (telefoons), aantekeningen en spullen die voor seks bedoeld waren in beslag genomen.

Nadien werden er onder meer vele verklaringen door aangevers en de verdachten afgelegd, zijn er diverse getuigen gehoord en heeft de politie (digitaal) onderzoek verricht aan inbeslaggenomen goederen.

4.3.4

De overwegingen

I. Het juridisch kader van artikel 273f Sr

Mensenhandel houdt in dat er een ernstige inbreuk wordt gepleegd op fundamentele rechten als menselijke waardigheid, de lichamelijke en geestelijke integriteit en de persoonlijke vrijheid. In Nederland is mensenhandel strafbaar gesteld in artikel 273f Sr. Uit de totstandkoming van dat artikel en de relevante jurisprudentie volgt dat de strafbaarstelling van mensenhandel is gericht op het tegengaan van uitbuiting van mensen. Uitbuiting moet daarbij beperkt worden uitgelegd. In het tweede lid van artikel 273f Sr formuleert de wetgever wat zij in ieder geval onder uitbuiting verstaat. Met betrekking tot onderhavige zaak is van belang dat uitbuiting tenminste uitbuiting van een ander in de prostitutie en andere vormen van seksuele uitbuiting omvat. Bij mensenhandel moet altijd uitgegaan worden van de intentie van de dader, niet van het slachtoffer.

Dat het slachtoffer de mogelijkheid had zich aan de uitbuitingssituatie te onttrekken, wil in zijn algemeenheid overigens niet zeggen dat er geen sprake van een uitbuitingssituatie was. Daarbij dient ook in aanmerking te worden genomen dat wanneer het slachtoffer door andere dan fysieke maatregelen in de greep van haar uitbuiter wordt gehouden, en onttrekking praktisch gezien wel mogelijk zou zijn, de subjectieve beoordeling door het slachtoffer van de situatie een beletsel kan vormen om zich aan de uitbuitingssituatie te onttrekken.

(Oogmerk van) uitbuiting

Het strafbare feit van artikel 273f, lid 1, sub 1 Sr bevat de volgende bestanddelen: gedragingen, dwangmiddelen en het oogmerk van uitbuiting. De strafwaardigheid van het feit wordt in de kern bepaald door het oogmerk een ander uit te buiten. De Hoge Raad heeft in jurisprudentie overwogen dat het niet nodig is dat het slachtoffer daadwerkelijk wordt uitgebuit. Het volstaat dat de uitbuiting de verdachte voor ogen stond, ook al heeft de uitbuiting zich niet gerealiseerd. De vraag of – en zo ja, wanneer – sprake is van ‘oogmerk van uitbuiting’ in de zin van dit artikel, is niet in algemene termen te beantwoorden, maar is sterk verweven met de omstandigheden van het geval.

De Hoge Raad heeft geoordeeld – voor zover in de onderhavige zaak relevant – dat bij de beantwoording van die vraag onder meer betekenis toekomt aan de aard en duur van de tewerkstelling of de te verrichten activiteit, de beperkingen die zij voor de betrokkene meebrengt en het economisch voordeel dat daarmee door de verdachte wordt behaald. Bij de weging van deze en andere relevante factoren dienen de in de Nederlandse samenleving geldende maatstaven als referentiekader te worden gehanteerd. Daarbij gaat het om een alomvattende weging van de hiervoor genoemde en eventuele andere relevante factoren.

De dwangmiddelen (misbruik van een kwetsbare positie en van een uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht)

In de in artikel 273f, lid 1, sub 1 genoemde dwangmiddelen komt tot uitdrukking dat met de strafbaargestelde gedragingen onder die omstandigheden de vrije keuze van het slachtoffer in het geding is. In zijn algemeenheid kan worden vastgesteld dat de dwangmiddelen ‘misbruik van een kwetsbare positie’ en ‘misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht’ de wil van het slachtoffer beïnvloeden, waaronder is begrepen de keuzemogelijkheid van het slachtoffer, in die zin dat zij leiden tot het ontbreken van vrijwilligheid, waaronder ook valt het ontbreken of de vermindering van de mogelijkheid een bewuste keuze te maken.

Met betrekking tot het dwangmiddel ‘misbruik van een kwetsbare positie’ geldt dat in artikel 273f, lid 6 Sr is bepaald dat daaronder mede wordt begrepen: ‘een situatie waarin een persoon geen andere daadwerkelijke of aanvaardbare keuze heeft dan het misbruik te ondergaan’. Een kwetsbare situatie kan onder andere een gevolg zijn van bijvoorbeeld een verslaving of schulden. De omstandigheid dat het slachtoffer reeds eerder bij prostitutie betrokken was, vormt op zich geen aanwijzing inzake vrijwilligheid.

Met betrekking tot het dwangmiddel ‘misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht’ geldt dat misbruik kan worden verondersteld, indien de betrokkene in een situatie verkeert of komt te verkeren, die niet gelijk is aan de omstandigheden waarin een mondige tewerkgestelde/prostitué pleegt te verkeren. Het misbruik van ‘uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht’ kan veelal uit de omstandigheden worden afgeleid.

Uit de jurisprudentie valt af te leiden dat tussen de begrippen ‘misbruik van een kwetsbare positie’ en ‘misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht’ geen essentieel verschil lijkt te bestaan en dat zij elkaar min of meer overlappen.

Bewijs van opzet op het gebruik van voornoemde dwangmiddelen

Het is vaste rechtspraak dat voor het bewijs van het opzet op het misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht toereikend is dat de dader zich bewust moet zijn geweest van de relevante omstandigheden van de betrokkene waaruit het overwicht voortvloeit, dan wel verondersteld moet worden voort te vloeien. Voorwaardelijk opzet met betrekking tot die omstandigheden moet in die zin aanwezig zijn. Datzelfde geldt in gevallen waarin sprake is van een kwetsbare positie van het slachtoffer. Ten aanzien van de hieronder genoemde feiten moet dan ook worden vastgesteld dat verdachte wetenschap had van de omstandigheden die het vorenbedoeld overwicht of de kwetsbare positie vormen.

Bescherming minderjarige slachtoffers

Omdat de bescherming van minderjarigen centraal staat bij de sub-onderdelen 2, 5 en 8 van artikel 273f Sr, is voor een bewezenverklaring hiervan – in tegenstelling tot bij de sub-onderdelen 1, 3, 4, 6 en 9 van artikel 273f Sr – niet vereist dat komt vast te staan dat sprake is geweest van gebruik van dwangmiddelen. Bij minderjarigen wordt ervan uitgegaan dat zij niet beschikken over een zekere rijpheid die hen in staat stelt de gevolgen van hun handelingen te overzien en zelfstandig beslissingen te nemen. Een eventuele instemming van de minderjarige is dan ook irrelevant. Evenmin is van belang dat een verdachte bekend is met de minderjarigheid van het slachtoffer, nu de minderjarigheid een geobjectiveerd bestanddeel is.

Door het tewerkstellen van minderjarigen in de prostitutie is er in het algemeen sprake van een grote inbreuk op de lichamelijke en geestelijke integriteit van de minderjarige. Reeds indien bewezen kan worden dat verdachte de ten laste gelegde gedragingen heeft verricht ten opzichte van een minderjarige, waarbij in het algemeen aan de exploitatie van prostitutie van minderjarigen misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht inherent is, is sprake van uitbuiting. Het begrip ‘uitbuiting’ moet dan ook niet als bestanddeel in artikel 273f, eerste lid, aanhef en onder 5 en 8 Sr, worden ingelezen en afzonderlijk worden bewezen (vgl. HR 2 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:1823).

II. De betrouwbaarheid van de verklaringen van de slachtoffers

De rechtbank zal zich ambtshalve uitlaten over de betrouwbaarheid van de verklaringen van de in de tenlastelegging genoemde slachtoffers. In dat kader stelt de rechtbank voorop dat in zijn algemeenheid zorgvuldig omgegaan moet worden met verklaringen van getuigen in strafzaken, zoals in casu de verklaring van slachtoffers en/of aangevers. Met name in mensenhandelzaken is bij de beoordeling van de betrouwbaarheid en de waardering van de verklaringen van vermeende slachtoffers en/of aangevers behoedzaamheid op zijn plaats. De betrouwbaarheid van zowel belastende als ontlastende verklaringen in mensenhandelzaken kan onder druk staan of negatief beïnvloed worden door angst, maar ook door gevoelens van voortdurende loyaliteit.

De vermeende slachtoffers en/of aangevers hebben ten overstaan van de politie een verklaring afgelegd en in meerdere gevallen zijn zij later nogmaals door de politie gehoord. [slachtoffer 1] , [slachtoffer 4] , [slachtoffer 7] en [slachtoffer 3] zijn gehoord door de rechter-commissaris. De verdediging heeft toen ook de gelegenheid gehad deze vermeende slachtoffers en/of aangevers te ondervragen.

Omtrent de verklaringen van de vermeende slachtoffers en/of aangevers overweegt de rechtbank dat zij, hoewel niet altijd hetzelfde, wat betreft de kern van het verwijt tegen [verdachte] consistent en gedetailleerd hebben verklaard. Bovendien worden hun verklaringen (deels) ondersteund in tal van andere bewijsmiddelen, zoals de vele (whatsApp)berichten, de inhoud van de laptop van [medeverdachte] , de inhoud van de telefoons van [medeverdachte] en [verdachte] , getuigenverklaringen en andere onderzoeksbevindingen. Daarnaast verklaren aangevers op meerdere, specifieke punten hetzelfde ten aanzien van de werkwijze van [medeverdachte] en [verdachte] (modus operandi), hetgeen hierna nader uiteen wordt gezet.

Voor zover er in hun verklaringen sprake is van inconsistenties, betreffen deze niet de kern verwijt. Indien de verschillende verklaringen van de betreffende vermeende slachtoffers en/of aangevers in hun onderling verband worden bekeken is geenszins sprake van zodanige tegenstrijdigheden dat deze de betrouwbaarheid van de (kern van de) verklaringen aantasten.

Op grond van het vorenstaande acht de rechtbank de verklaringen van de slachtoffers en/of aangevers betrouwbaar en zal de rechtbank deze gebruiken voor het bewijs.

III. Modus operandi (werkwijze)

Voor de modus operandi verwijst de rechtbank naar de bewijsmiddelen die voor de mensenhandelfeiten van de verschillende slachtoffers zijn opgenomen en die betrekking hebben op de hierna te bespreken modus operandi. In aanvulling daarop verwijst de rechtbank naar de bewijsmiddelen die zijn opgenomen in het bewijsmiddelenoverzicht onder het kopje ‘modus operandi’. Deze modus operandi dient ook als bewijsmiddel in aanvulling op de bewijsmiddelen die hierna per slachtoffer zijn uitgewerkt. Uit de bewijsmiddelen volgt dat sprake is van de navolgende gebruikelijke werkwijze van [medeverdachte] en [verdachte] :

Via het internet en voornamelijk via de website van [website] , een chatsite voor gays, werden jonge, kwetsbare jongens door [medeverdachte] en [verdachte] benaderd. De kwetsbare jongens die werden benaderd waren vaak net of nog net geen 18 jaar oud. Uit de verklaringen van de jongens blijkt dat hoe jonger en kinderlijker zij eruit zagen, hoe beter het verkocht. Nadat hiermee was gechat volgde een afspraak. Tijdens deze afspraak of kort hierna werden de jongens gevraagd of bewogen om als zogenaamde payboy prostitutiewerkzaamheden te verrichten.

In het wervingsprocesvond er een proefdate plaats om te kijken of de jongen geschikt was voor prostitutiewerkzaamheden. Bij deze proefdate was [medeverdachte] de ‘klant’ en keek [verdachte] veelal toe. Deze proefdate was bedoeld om te bezien of de betreffende jongen goed met klanten kon omgaan en te beoordelen of hij wel in staat was om seksuele handelingen met mannen te verrichten. [verdachte] maakte ook foto’s en/of filmpjes van de jongens, welke foto’s later bewerkt werden door [medeverdachte] . Van de jongens werden profielen met seksadvertenties geplaatst op de website [website] , waarbij tegen betaling seks met hen werd aangeboden. Ook werd er een nickname voor de jongens bedacht. Deze advertenties werden door [medeverdachte] en/of [verdachte] aangemaakt en beheerd. De jongens kregen een werktelefoon. [verdachte] en/of [medeverdachte] regelden (deels) de communicatie met de klanten. Uit de uitgelezen chats tussen [medeverdachte] en [verdachte] blijkt dat zij ook geregeld onderling contact hadden over het aanbieden van de jongens.

Als betaling voor het gebruik maken van de woning van [medeverdachte] werden de jongens door [verdachte] ertoe bewogen seks te hebben met [medeverdachte] . Ook verklaren meerdere jongens dat zij met [verdachte] moesten tongzoenen als vorm van betaling voor zijn diensten.

Voor een seksdate, waar de jongens tegen betaling seksuele handelingen moesten ondergaan of verrichten bij mannelijke klanten, diende volgens vaste afspraak € 150,- per uur te worden gevraagd. Van dat bedrag moest 20% afgestaan te worden. Deze 20% was bedoeld voor de aanschaf van onder meer condooms, glijmiddel, massage olie en poppers. Uit het onderzoek is gebleken dat bij voorkeur afspraken werden gemaakt voor dates van meer dan 1 uur, kennelijk om daarmee de kosten te verlagen en daarmee de winst te vergroten. Deze afspraken worden bevestigd in de (vele) uitgelezen chatberichten.

Het oogmerk van deze werkwijze was er van meet af aan in gelegen om de jongen zich te laten prostitueren en op die manier geld en (seksuele) voordelen voor zichzelf te vergaren. Vrijwel alle jongens verklaren dat er een standaardtarief van150 euro per uur en 300 euro voor twee uur bij de klant in rekening werd gebracht. Van dat bedrag moesten de jongens 20% afdragen. Deze afspraken worden bevestigd in de (vele) uitgelezen chatberichten.

IV. Medeplegen

In de hiervoor omschreven modus operandi van [medeverdachte] en [verdachte] , ziet de rechtbank een nauwe en bewuste samenwerking tussen beiden. Niet alleen houden verdachten elkaar op de hoogte van waar met welke payboy dates waren geregeld, ook vervulden zij beiden in deze vaste werkwijze elk een rol van aanzienlijk gewicht.

V. De feiten per slachtoffer

A. [slachtoffer 1] (feiten 1 en 2)

Uit de bewijsmiddelen volgt onder meer dat [slachtoffer 1] geboren is op [1999] . In april 2017 heeft [slachtoffer 1] , die dan dus nog 17-jaar is, [medeverdachte] leren kennen via de site [website] . De naam die [slachtoffer 1] op die site gebruikte was [werknaam] . Op 29 april 2017 heeft [slachtoffer 1] met [medeverdachte] afgesproken in diens woning aan de [adres] te [woonplaats] en hebben dan zoals zij vooraf besproken hadden seks met elkaar. Voor deze seksdate heeft [slachtoffer 1] € 100,- betaald gekregen van [medeverdachte] .

Op de laptop van [medeverdachte] staan 2 foto’s met de titels “ [titel 1] ” en “ [titel 1] .” Op de foto’s is te zien dat een blanke man met een buikje een andere man in zijn anus penetreert. Ook werd er een filmpje (nr. 35) aangetroffen waarop is te zien dat een blanke man met een buikje een andere man in zijn anus penetreert, waarbij penis en testikels van de andere man zichtbaar zijn. De foto’s en het filmpje zijn gemaakt op 29 april 2017. De lichaamsdelen op het filmpje tonen sterke overeenkomsten met de lichaamsdelen op de 2 aangetroffen foto’s. [medeverdachte] verklaart bij de politie dat hij op 29 april 2017 een filmpje heeft gemaakt van die eerste seksdate met [slachtoffer 1] en hij het filmpje heeft opgeslagen onder de titelmap ‘ [titel 1] ’.

[medeverdachte] heeft na de date met [slachtoffer 1] contact gezocht met [verdachte] en die is toen naar de woning van [medeverdachte] gekomen. Hier heeft [verdachte] met [slachtoffer 1] besproken wat het werken als payboy inhield, welke afspraken daarbij horen en wat de verdiensten zouden zijn. [verdachte] zei toen ook dat er eerst een proefdate moest komen met [medeverdachte] . Alles geheel volgens de hiervoor weergegeven modus operandi.

De minderjarige [slachtoffer 1] stemde met de voorwaarden in en de proefdate met [medeverdachte] heeft op 3 mei 2017 plaatsgevonden. Hiervoor heeft [slachtoffer 1] € 100,- betaald gekregen van [medeverdachte] , die dit bedrag weer van [verdachte] had gehad. Bij deze proefdate wilde [verdachte] toekijken en hij was dus ook aanwezig bij de seks tussen [slachtoffer 1] en [medeverdachte] . Er zijn toen door [verdachte] ook een foto en/of filmpje gemaakt van die date. Op de laptop van [medeverdachte] is een filmpje (nr. 36) aangetroffen waarop [medeverdachte] aan een andere man vraagt of hij wil dat hij doggy klaarkomt of op zijn rug. Dit filmpje is van 3 mei 2017 en vertoont sterke gelijkenissen met de foto’s op de laptop van [medeverdachte] van 29 april 2017.

Een dag later, 4 mei 2017, stuurt [medeverdachte] een bericht aan [slachtoffer 1] waarin hij zegt: “pff is alweer 24 uur geleden en ik heb zoooooo fucking genoten…wordt ook nog steeds geil van het filmpje dat ik van de doggyneuk heb gemaakt.”

Op het aan [verdachte] toegeschreven IP-adres is de eerste registratie geweest van het profiel van [slachtoffer 1] op [website] . . [verdachte] heeft die foto’s gemaakt voor de site [website] en het profiel voor [slachtoffer 1] aangemaakt. Op deze site had [verdachte] [slachtoffer 1] aangemeld onder zijn werknaam omdat hij de naam [werknaam] niet mooi vond en bij de advertentie stond ook een telefoonnummer vermeld. Dat telefoonnummer hoorde bij de werktelefoon, die [slachtoffer 1] van [verdachte] heeft ontvangen. De meeste klanten werden door [verdachte] geregeld en hij was ook degene die bepaalde hoeveel de klant moest betalen. [verdachte] had een starttarief van 150 euro voor een uur en 300 euro voor 2 uur. Dat tarief had hij volgens [slachtoffer 1] met alle jongens. Standaard moest er 20% aan [verdachte] afgedragen worden. [medeverdachte] heeft ook wel contacten onderhouden met klanten, heeft [slachtoffer 1] zijn profiel gewijzigd en had ook het password tot zijn account op [website] .

Nog voor zijn 18e verjaardag heeft [slachtoffer 1] meerdere seksafspraken met klanten. Deze afspraken zijn geregeld door [verdachte] . De prostitutiewerkzaamheden verrichtte [slachtoffer 1] gedurende in totaal 27 dagen, onder meer in de woningen van [verdachte] en [medeverdachte] . Ook is door [verdachte] geregeld dat [slachtoffer 1] een klant in Amerika heeft bezocht.

Als [slachtoffer 1] geen klanten wilden doen dan probeerde [verdachte] hem te pushen en pakte hij [slachtoffer 1] hard vast bij diens armen en zei dan: “doe het nou, doe het nou!”

Uit informatie van de tante van [slachtoffer 1] , zijn voogd en [instelling 1] volgt dat [slachtoffer 1] overduidelijk een kwetsbare jongen was. Daar komt nog bij dat [slachtoffer 1] dit volgens zijn eigen verklaring zijn persoonlijke situatie ook met [verdachte] had besproken en [verdachte] hem is gevolgd naar zijn verblijf bij [instelling 1] , waarbij tralies aan de voorzijde van de woning te zien zijn.

A.1 Oordeel met betrekking tot feit 3

De rechtbank acht het onder 3 ten laste gelegde bewezen nu uit de beschikbare bewijsmiddelen valt af te leiden dat [medeverdachte] en [slachtoffer 1] 2 seksdates met elkaar hebben gehad, een op 27 april 2017 en een op 3 mei 2017. [slachtoffer 1] verklaart dat er een date is geweest waarbij [verdachte] (de rechtbank begrijpt: [verdachte] ) aanwezig was. Vast staat dat [verdachte] niet aanwezig was bij de date op 27 april 2017, zodat dit de date van 3 mei 2017 moet zijn geweest. Verder verklaart [slachtoffer 1] dat [verdachte] een foto of filmpje heeft gemaakt terwijl hij een date met [medeverdachte] had. Gelet op deze bewijsmiddelen en met verwijzing naar de modus operandi waarbij [verdachte] vaak aanwezig was bij proefdates en foto’s en filmpjes maakte, acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat [verdachte] het kinderpornofilmpje nr. 36 heeft vervaardigd op 3 mei 2017. De rechtbank voegt hieraan dat hoewel [medeverdachte] geen herinnering heeft aan een filmpje gemaakt op 3 mei 2017, het gelet op de bewijsmiddelen in onderlinge samenhang bezien – en met name de verwijzing in de chats naar het doggy style neuken - niet anders dan dat het [medeverdachte] is die op het filmpje van 3 mei 2017 seks heeft met de 17-jarige [slachtoffer 1] .

A.2 Oordeel met betrekking tot feit 1

De rechtbank baseert haar oordeel op de specifiek voor [slachtoffer 1] geldende bewijsmiddelen en de modus operandi. De rechtbank stelt vast dat [slachtoffer 1] door [verdachte] en [medeverdachte] op 17-jarige leeftijd is geworven om zoals [medeverdachte] het stelt bij “de club” te komen werken als prostitué, waarbij zij het oogmerk hadden [slachtoffer 1] uit te buiten. Na de eerste date met [medeverdachte] is immers op initiatief van [medeverdachte] met [verdachte] besproken onder welke voorwaarden [slachtoffer 1] voor hen zou kunnen komen werken en wat de verdiensten zouden zijn. Eén van de afspraken die hierbij hoorde was een proefdate met [medeverdachte] , waarbij [verdachte] aanwezig was. Ook werden onder meer afspraken gemaakt omtrent het uurtarief en het percentage dat afgestaan diende te worden.

Uit deze proefdate en de latere berichten met betrekking tot klanten volgt dat [slachtoffer 1] nog voor zijn 18e verjaardag door [medeverdachte] en [verdachte] ertoe is gebracht om zich beschikbaar te stellen voor het verrichten van seksuele handelingen tegen betaling en dat deze seks tegen betaling met klanten ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. [verdachte] en [medeverdachte] hebben hieruit opzettelijk voordeel getrokken.

Naar het oordeel van de rechtbank blijkt uit de bewijsmiddelen ook bij [slachtoffer 1] de vaste werkwijze tussen [medeverdachte] en [verdachte] . Zoals hiervoor nader gemotiveerd is sprake geweest van een nauwe en bewuste samenwerking en dus van medeplegen.

Wat betreft de periode stelt de rechtbank deze vast van 29 april 2017, zijnde de dag van de eerste date en het gesprek met [verdachte] , tot [2017] , zijnde de dag waarop [slachtoffer 1] 18 jaar is geworden.

A.3 Oordeel met betrekking tot feit 2

Middelen

Uit hetgeen onder feit 1 is geoordeeld blijkt dat [slachtoffer 1] 17 jaar – en dus per definitie

kwetsbaar – was toen hij is geworven door [medeverdachte] en [verdachte] voor het verrichten van prostitutiewerkzaamheden. Naast hetgeen is overwogen onder feit 1 is gebleken dat [slachtoffer 1] niet alleen zeer jong was op het moment dat hij met [medeverdachte] en [verdachte] in zee ging, maar dat hij daarnaast ook kwetsbaar was. Deze kwetsbaarheid moet, gelet op hetgeen getuigen daarover hebben verklaard, ook voor [medeverdachte] en [verdachte] kenbaar zijn geweest. [slachtoffer 1] heeft bovendien verklaard met [verdachte] uitgebreid zijn persoonlijke situatie te hebben besproken. [medeverdachte] en [verdachte] hebben van die kwetsbaarheid misbruik gemaakt.

Uit de verklaring van [slachtoffer 1] bij de rechter-commissaris blijkt dat er ook sprake geweest van zogenaamde ‘harde dwang’. [verdachte] pakte [slachtoffer 1] af en toe hard bij diens arm pakte als hij een klant weigerde en zei “doe het nou, doe het nou!”

Gedragingen

Uit de bewijsmiddelen volgt dat [verdachte] en [medeverdachte] [slachtoffer 1] conform hun vaste werkwijze hebben geworven en vervoerd naar en van zijn klanten. De rechtbank zal ook bewijzen dat [slachtoffer 1] na zijn 18e is geworven, aangezien het niet zo kan zijn dat [slachtoffer 1] weliswaar op zijn 17e is geworven maar het enkele overschrijden van de minderjarige leeftijd zou maken dat [slachtoffer 1] voor de periode ná zijn 18e niet meer zou zijn geworven. Eens geworven blijft geworven, aldus de rechtbank.

Oogmerk van uitbuiting

Het oogmerk van [medeverdachte] en [verdachte] was van meet af aan gericht op het hebben van gewin uit de seksuele uitbuiting van [slachtoffer 1] . Deze bestond niet alleen uit financieel gewin, maar ook uit het ondergaan van seksuele handelingen met [medeverdachte] en [verdachte] . Zo had [medeverdachte] seks met [slachtoffer 1] onder de noemer van een proefdate en verklaart [slachtoffer 1] – hetgeen steun vindt in de verklaringen van de andere jongens – dat [verdachte] altijd intiem wilde zoenen, iets wat hij helemaal niet wilde. Uit de uitgelezen chatberichten aangetroffen op de Wiko telefoon van [medeverdachte] blijkt dat hij hiervan op de hoogte was.

Wat betreft het financiële gewin is al vanaf het eerste fysieke contact met [slachtoffer 1] gesproken over het percentage wat hij af diende te staan voor zijn werkzaamheden en uit de bewijsmiddelen blijkt duidelijk het de bedoeling was dat [slachtoffer 1] zo veel mogelijk klanten zou afwerken. Tekenend in dit kader is dat [verdachte] zo veel mogelijk zogenaamde 2-uursdates van € 300,- wilde omdat dat namelijk minder kosten met zich meebracht en dus meer winst opleverde.

Van de zijde van de verdediging is aangevoerd dat het enkele percentage van 20% niet maakt dat sprake is van een uitbuitingsituatie. Van die 20% werden namelijk alle kosten betaald en het genoemde percentage is bovendien ook niet afwijkend van wat in de prostitutiebranche gebruikelijk is. Uit de bewijsmiddelen volgt echter dat jongens voor klanten ingepland werden en dat het ging om grote totaalbedragen, hetgeen het totaalbedrag aan winst ook aanzienlijk maakt. Daarbij komt dat [slachtoffer 1] zelf verklaart dat hij heel veel klanten, wel 200, heeft gehad, soms drie klanten op één dag.

Verder wijst de rechtbank in dat licht ook op de analyse van de gesprekken tussen [medeverdachte] en [verdachte] waaruit ten aanzien van [slachtoffer 1] (werknaam [werknaam] ) blijkt dat hij een date had met een ‘hoge Belgische ambtenaar’ voor € 600,- en een nachtdate minimaal € 700,- moest kosten, maar dat ook wel kon oplopen tot € 1200,-.

Op grond van de bewijsmiddelen en hetgeen hiervoor ten aanzien van sub 1 is overwogen, kunnen ook het dwingen/bewegen tot het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van diensten (sub 4), het opzettelijk voordeel trekken uit uitbuiting (sub 6) en het dwingen/bewegen van ander tot het bevoordelen van hem (sub 9) worden bewezen.

B. [slachtoffer 2] (feit 4)

B.1 Oordeel met betrekking tot feit 4

Met de verdediging is de rechtbank van oordeel dat op basis van het dossier niet kan worden vastgesteld dat verdachte in de ten laste gelegde periode betrokkenheid heeft gehad bij het opzetten of organiseren van escortwerk van [slachtoffer 2] . De rechtbank acht dan ook niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het onder 4 ten laste gelegde en zal verdachte van dat feit dan ook vrijspreken.

C. [slachtoffer 3] (feiten 5 en 6)

Uit de bewijsmiddelen volgt dat [slachtoffer 3] is geboren op [2000] . In juli 2018 is hij via de site [website] in contact gekomen met [verdachte] . In augustus 2018 spreken [verdachte] en [slachtoffer 3] met elkaar af. [verdachte] heeft [slachtoffer 3] toen naar de woning van [medeverdachte] gereden. Voor de woning hebben [verdachte] en [slachtoffer 3] nog even gewacht omdat [slachtoffer 4] op dat moment in de woning nog bezig was met een klant. [verdachte] heeft [slachtoffer 3] toen die dag verteld hoe het werk ging. [verdachte] vertelde dat [slachtoffer 3] op een dag wel 2000 euro kon verdienen en dat 20% naar [verdachte] zou gaan. [verdachte] vertelde dat hij voor het vervoer zou zorgen. [verdachte] vertelde ook dat hij een proefdate moest doen. Deze proefdate met [medeverdachte] heeft een paar dagen later plaatsgevonden, waarbij [verdachte] aanwezig was en toekeek. Deze proefdate was volgens [slachtoffer 3] een soort rollenspel en hij heeft daarvoor van zowel [verdachte] als [medeverdachte] € 50,- gekregen. Ook zijn er foto’s van [slachtoffer 3] gemaakt. Alles geheel volgens voornoemde modus operandi.

Hoewel het profiel van [slachtoffer 3] op [website] pas na zijn 18e verjaardag door [verdachte] online is gezet, heeft hij als 17-jarige al prostitutiewerkzaamheden verricht. Hij werd toen door [verdachte] namelijk al naar klanten gestuurd als andere jongens niet konden of ziek waren. Hij moest dan tegenover de klanten net doen alsof hij 18 jaar was. [slachtoffer 3] verklaart dat hij in ieder geval meer dan 6 klanten heeft gehad. Een deel van de inkomsten heeft hij volgens afspraak aan [verdachte] afgestaan.

Op 14 augustus 2018 heeft [slachtoffer 3] een telefoon bij de politie ingeleverd. Deze telefoon was de zogenaamde werktelefoon van [slachtoffer 4] . Hierna heeft hij – enkele maanden – geen prostitutiewerkzaamheden meer verricht voor [verdachte] .

Naast het feit dat [slachtoffer 3] nog minderjarig was heeft hij in zijn jeugd in verschillende instellingen gezeten omdat het thuis niet goed ging. Uit een bij de stukken gevoegd rapport is gebleken dat hij een IQ van 68 heeft, hetgeen past bij een persoon met een lichte verstandelijke handicap.

C.1 Oordeel met betrekking tot feit 5

De rechtbank baseert haar oordeel op de specifiek voor [slachtoffer 3] geldende bewijsmiddelen en de modus operandi. De rechtbank stelt vast dat [slachtoffer 3] door [verdachte] en [medeverdachte] op

17-jarige leeftijd is geworven om te komen werken als prostitué, waarbij zij het oogmerk hadden [slachtoffer 3] uit te buiten. De enkele vaststelling dat [slachtoffer 3] 17 was, is voldoende voor een bewezenverklaring, nu de tenlastegelegde periode tót [slachtoffer 3] zijn 18e jaar loopt.

Ten overvloede en meer in het kader van de modus operandi merkt de rechtbank op dat [slachtoffer 3] niet alleen minderjarig, maar ook om andere redenen kwetsbaar was. Deze kwetsbaarheid blijkt niet alleen uit de in het procesdossier gevoegde rapporten, de verklaring van [slachtoffer 3] zelf, maar ook uit de verklaring van [slachtoffer 4] , die zag dat [slachtoffer 3] autistisch overkwam en een rugzakje had.

Na het werven, waarbij de vaste werkwijze is besproken, heeft [slachtoffer 3] zich ook beschikbaar gesteld om te werken als prostitué en is hij als 17-jarige ook daadwerkelijk als prostitué gaan werken. Een deel van de opbrengst heeft hij aan [verdachte] af moeten staan en [medeverdachte] heeft seksuele gunsten verkregen door met [slachtoffer 3] een proefdate te hebben.

Naar het oordeel van de rechtbank is, gelet op de gebruikte bewijsmiddelen en de gehanteerde modus operandi, tussen [medeverdachte] en [verdachte] sprake geweest van een nauwe en bewuste samenwerking en dus van medeplegen. [medeverdachte] heeft immers een essentiële rol gespeeld in het werven van [slachtoffer 3] door een proefdate met hem te hebben om te kijken of hij geschikt was voor prostitutiewerkzaamheden.

Wat betreft de periode stelt de rechtbank deze vast van 1 augustus 2018, zijnde ongeveer de dag van de eerste ontmoeting en het gesprek met [verdachte] , tot 14 augustus 2018, zijnde de dag waarop [slachtoffer 3] de werktelefoon van [slachtoffer 4] heeft ingeleverd bij de politie.

C.2 Oordeel met betrekking tot feit 6

Met de verdediging en de officier van justitie is de rechtbank van oordeel dat het onder 6 ten laste gelegde niet wettig en overtuigend bewezen kan worden. [verdachte] zal dan ook van dat feit vrijgesproken worden.

De rechtbank zal feit 7 op de tenlastelegging van [verdachte] - de beïnvloeding van getuigen - aan het eind van dit hoofdstuk bespreken.

D. [slachtoffer 7] (feit 8)

Uit de bewijsmiddelen volgt dat [slachtoffer 7] in maart 2018 via [website] in contact is gekomen met [verdachte] . [slachtoffer 7] was op dat moment dakloos en had financiële problemen. [slachtoffer 7] had eerder ook al werk gedaan als escort. Kort na dat eerste contact hebben [slachtoffer 7] en [verdachte] afgesproken in een restaurant. [verdachte] heeft [slachtoffer 7] die dag verteld over de werkwijze.

[slachtoffer 7] gaat onder deze omstandigheden akkoord en hierna volgt een toelatingstest, waarbij hij onder meer met [verdachte] lang moest tongzoenen en tepellikken. Ook de gebruikelijke proefdate met [medeverdachte] heeft plaatsgevonden om te laten zien of hij top en bottom was. Voor de proefdate kreeg hij € 50,-. Van [slachtoffer 7] zijn foto’s gemaakt en deze zijn conform de vaste werkwijze bewerkt door [medeverdachte] alvorens deze onder de profielnaam [profielnaam] op websites werden geplaatst.

Op de telefoon van [verdachte] zijn naaktfoto’s en een kopie van het paspoort van [slachtoffer 7] aangetroffen. Ook op de telefoon van [medeverdachte] stonden naaktfoto’s van [slachtoffer 7] . De prostitutiewerkzaamheden verrichtte [slachtoffer 7] gedurende in totaal 12 dagen, onder meer in de woningen van [verdachte] als [medeverdachte] . Ook wordt in de chatgesprekken tussen [medeverdachte] en [verdachte] uitgelezen dat [medeverdachte] op 21 maart 2018 ‘ [werknaam] ’ (zijnde [slachtoffer 7] ) bericht dat hij een deel van de opbrengsten af moet staan.

Voor zijn verblijf in de woning van [medeverdachte] moest hij ter vergoeding daarvan seks met [medeverdachte] hebben. Ook moest hij seksuele handelingen met [verdachte] dulden

D.1 Oordeel met betrekking tot feit 8

De rechtbank baseert haar oordeel op de specifiek voor [slachtoffer 7] geldende bewijsmiddelen en de modus operandi.

Middelen

Om [slachtoffer 7] voor zich te laten werken hebben [medeverdachte] en [verdachte] misbruik gemaakt van de kwetsbare positie waarin hij zich bevond. [slachtoffer 7] was eerder payboy geweest, hij was dakloos en hij had financiële problemen bij een Marokkaanse ‘vriend’. [verdachte] wist dat en bood hem onderdak en een goed verdienmodel. Onder die omstandigheden had [slachtoffer 7] geen werkelijke of aanvaardbare keuze dan zich te prostitueren in dienst van [medeverdachte] en [verdachte] .

Gedragingen

Uit de bewijsmiddelen volgt dat [verdachte] en [medeverdachte] [slachtoffer 7] conform hun vaste werkwijze hebben geworven en in hun woningen hebben gehuisvest om aldaar klanten te ontvangen.

Oogmerk van uitbuiting

Het oogmerk van [medeverdachte] en [verdachte] was van meet af aan gericht op het hebben van gewin uit de seksuele uitbuiting van [slachtoffer 7] . Deze bestond niet alleen uit financieel gewin, maar ook uit het ondergaan van seksuele handelingen met [medeverdachte] en [verdachte] . Zo verklaart hij – net als andere jongens – dat hij [verdachte] moest tongzoenen als vorm van betaling en ook seks moest hebben met [medeverdachte] in de vorm van een proefdate en ter betaling van de huur. Wat betreft het financiële gewin is al vanaf het eerste fysieke contact met [slachtoffer 7] gesproken over het percentage wat hij dient af te staan voor zijn werkzaamheden en wat hij ook heeft afgedragen.

Van de zijde van de verdediging is aangevoerd dat het enkele percentage van 20% niet maakt dat sprake is van een uitbuitingsituatie. Van die 20% werden namelijk alle kosten betaald en het genoemde percentage is bovendien ook niet afwijkend van wat in de prostitutiebranche gebruikelijk is. De rechtbank wijst hierbij naar hetgeen hierover opgenomen is bij [slachtoffer 1] .

Op grond van de bewijsmiddelen en hetgeen hiervoor ten aanzien van sub 1 is overwogen, kunnen ook het dwingen/bewegen tot het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van diensten (sub 4), het opzettelijk voordeel trekken uit uitbuiting (sub 6) en het dwingen/bewegen van ander tot het bevoordelen van hem (sub 9) worden bewezen.

E. [slachtoffer 5] (feit 9)

Uit de bewijsmiddelen blijkt dat [slachtoffer 5] rond juli 2018 in contact is gekomen met [verdachte] , omdat hij op dat moment geen geld had en werk zocht als payboy. Ook gebruikte hij in die periode speed. [verdachte] reageerde al snel op de advertentie, waarbij de werkwijze, zoals genoemd in de modus operandi aan [slachtoffer 5] werd uitgelegd. Kort daarna heeft een afspraak plaatsgevonden waarbij [medeverdachte] opeens als proefdate verscheen. Hij had seks met [medeverdachte] terwijl [verdachte] toekeek. Er werden naaktfoto’s gemaakt, die door [medeverdachte] werden bewerkt, [medeverdachte] en [verdachte] gingen het profiel opstellen en het profiel ging online. Tijdens de bestuurlijke controle op 20 september 2018 werd [slachtoffer 5] aangetroffen in de woning van [medeverdachte] terwijl hij op dat moment een paydate had met een vaste klant.

Op de telefoon van [verdachte] zijn naaktfoto’s van [slachtoffer 5] aangetroffen. De prostitutiewerkzaamheden verrichtte [slachtoffer 5] tot ongeveer de periode van de bestuurlijke inval.

Voor zijn verblijf in de woning van [medeverdachte] moest [slachtoffer 5] ter vergoeding seks hebben met [medeverdachte] . Dat is meerdere keren voorgekomen. Ook moest hij met [verdachte] zoenen.

E.1 Oordeel met betrekking tot feit 9

De rechtbank baseert haar oordeel op de specifiek voor [slachtoffer 5] geldende bewijsmiddelen en de modus operandi.

Middelen

Om [slachtoffer 5] voor zich te laten werken hebben [medeverdachte] en [verdachte] misbruik gemaakt van de kwetsbare positie waarin hij zich bevond. [slachtoffer 5] , net 18 jaar oud, die niet meer thuis woonde gebruikte speed, van welk gebruik [medeverdachte] en [verdachte] op de hoogte waren. Dit laatste wordt ondersteund in de uitgelezen taps van [verdachte] waarin wordt gesproken over een speedverslaving. [slachtoffer 5] verklaart dat hij geld nodig had, onder meer om in zijn drugsgebruik te voorzien. Dat [verdachte] pas na afloop erachter kwam dat [slachtoffer 5] speed gebruikte acht de rechtbank gelet op de verklaring van [slachtoffer 5] en de taps ongeloofwaardig.

Daarnaast heeft [verdachte] verklaard dat [slachtoffer 5] een kennis van [slachtoffer 4] was en zij samen in een huis in [woonplaats] hadden gewoond. Nu [slachtoffer 4] [verdachte] had verteld dat hij begeleid woonde, moet [verdachte] dat ook van [slachtoffer 5] hebben geweten.

[slachtoffer 5] bevond zich om meerdere redenen dan ook in een kwetsbare positie waar [medeverdachte] en [verdachte] misbruik van hebben gemaakt. Onder die omstandigheden had [slachtoffer 5] geen werkelijke of aanvaardbare keuze dan zich te prostitueren in dienst van [medeverdachte] en [verdachte] .

Gedragingen

Uit de bewijsmiddelen volgt dat [verdachte] en [medeverdachte] [slachtoffer 5] conform hun vaste werkwijze hebben geworven en vervoerd naar en van zijn klanten

Oogmerk van uitbuiting

Het oogmerk van [medeverdachte] en [verdachte] was van meet af aan gericht op het hebben van gewin uit de seksuele uitbuiting van [slachtoffer 5] . Deze bestond niet alleen uit financieel gewin, maar ook uit het ondergaan van seksuele handelingen met [medeverdachte] en [verdachte] . Wat betreft het financiële gewin is al voor het eerste fysieke contact met [slachtoffer 5] gesproken over het percentage wat hij dient af te staan voor zijn werkzaamheden. Dit geld heeft [slachtoffer 5] ook daadwerkelijk afgestaan.

Van de zijde van de verdediging is aangevoerd dat het enkele percentage van 20% niet maakt dat sprake is van een uitbuitingsituatie. Van die 20% werden namelijk alle kosten betaald en het genoemde percentage is bovendien ook niet afwijkend van wat in de prostitutiebranche gebruikelijk is. De rechtbank wijst hierbij naar hetgeen hierover opgenomen is bij [slachtoffer 1] .

Op grond van de bewijsmiddelen en hetgeen hiervoor ten aanzien van sub 1 is overwogen, kunnen ook het dwingen/bewegen tot het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van diensten (sub 4), het opzettelijk voordeel trekken uit uitbuiting (sub 6) en het dwingen/bewegen van ander tot het bevoordelen van hem (sub 9) worden bewezen.

F. [slachtoffer 6] (feit 10)

Uit de bewijsmiddelen blijkt dat [slachtoffer 6] is in augustus 2017 met [medeverdachte] in contact gekomen doordat hij op [website] reageerde op een advertentie waarin escorts werden gezocht. [medeverdachte] heeft toen een intakegesprek met [slachtoffer 6] gevoerd waarin aan [slachtoffer 6] werd uitgelegd wat het voor hem zou betekenen om als escort voor [medeverdachte] te werken. [slachtoffer 6] zat destijds in de schulden en dat was voor [medeverdachte] vanaf het begin af aan duidelijk. [medeverdachte] en [slachtoffer 6] hebben met elkaar afgesproken en een proefdate gehad, waarbij [slachtoffer 6] werd goedgekeurd. [medeverdachte] heeft toen foto’s van [slachtoffer 6] gemaakt, de foto’s bewerkt, een profiel opgesteld en de seksadvertentie van [slachtoffer 6] online gezet.

Uit de verklaringen en chatgesprekken volgt dat [medeverdachte] zich intensief bemoeide met de klanten die zich voor [slachtoffer 6] meldden en hij bood [slachtoffer 6] ook aan aan klanten. [medeverdachte] gaf aan welke prijs [slachtoffer 6] kon vragen, vertelde [slachtoffer 6] op welke locatie hij klanten kon ontvangen en [medeverdachte] vervoerde [slachtoffer 6] ook naar klanten. Van donderdag tot zondag verbleef [slachtoffer 6] bij [medeverdachte] . [slachtoffer 6] stond 10 á 15 euro per klant af aan [medeverdachte] . Ook uit de chatgesprekken blijkt dat [slachtoffer 6] geld moest afdragen aan [medeverdachte] en/of [verdachte] .

Uit de verklaringen en chatgesprekken blijkt eveneens de aanwezige rol van [verdachte] . Zo leerde [slachtoffer 6] [verdachte] een week na [medeverdachte] kennen. [verdachte] wist ook dat [slachtoffer 6] in de schulden zat. Er staan naaktfoto’s van [slachtoffer 6] in de telefoon van [verdachte] . [slachtoffer 6] verklaart dat hij van [verdachte] klanten moest ontvangen en [verdachte] erop aandrong dat [slachtoffer 6] nog een klant nam terwijl hij dat soms niet wilde. [slachtoffer 6] kon ook op de [adres] terecht voor klanten en [verdachte] heeft hem ook opgehaald van Schiphol toen de trip naar [A] niet doorging. [verdachte] gaf [slachtoffer 6] een werktelefoon. [slachtoffer 6] moest ook dulden dat [verdachte] met hem zoende, hem bij zijn penis pakte en een vinger in zijn kont stak.

Verder blijkt uit de chatgesprekken dat er overleg plaatsvindt tussen [verdachte] en [medeverdachte] over de werkzaamheden van [slachtoffer 6] .

F.1 Oordeel met betrekking tot feit 10

De rechtbank baseert haar oordeel op de specifiek voor [slachtoffer 6] geldende bewijsmiddelen en de modus operandi.

Middelen

Om [slachtoffer 6] voor zich te laten werken hebben [medeverdachte] en [verdachte] misbruik gemaakt van de kwetsbare positie waarin [slachtoffer 6] zich bevond. [slachtoffer 6] is een jonge jongen die in de schulden zat en naar manieren zocht om van zijn schulden af te komen. [verdachte] en [medeverdachte] waren hiervan op de hoogte en hebben hierop ingespeeld.

Gedragingen

Uit de bewijsmiddelen volgt dat [verdachte] en [medeverdachte] [slachtoffer 6] conform hun vaste werkwijze hebben geworven. Uit de chatgesprekken blijkt duidelijk dat [slachtoffer 6] is geworven door [medeverdachte] en het ritueel van de proefdate heeft ook plaatsgevonden. Dat [verdachte] een week later ten tonele verscheen doet niet af aan de modus operandi waarbij een van beide verdachten contact zoekt met een jongen, een proefdate plaatsvindt en waarna zowel [medeverdachte] als [verdachte] profiteren van de jongen. [slachtoffer 6] is ook vervoerd naar klanten en is bij [medeverdachte] een gedeelte van de week gehuisvest.

Oogmerk van uitbuiting

Het oogmerk van [medeverdachte] en [verdachte] was van meet af aan gericht op het hebben van gewin uit de seksuele uitbuiting van [slachtoffer 5] . Deze bestond niet alleen uit financieel gewin, maar ook uit het ondergaan van seksuele handelingen met [medeverdachte] in de vorm van een proefdate en overige seks met [medeverdachte] en het ondergaan van ontuchtige handelingen door [verdachte] . Dat [slachtoffer 6] instemde met de seks met [medeverdachte] maakt niet dat geen sprake is van uitbuiting. Wat betreft het financiële gewin blijkt [slachtoffer 6] geld heeft afgestaan [medeverdachte] en/of [verdachte] . [slachtoffer 6] zelf ontkent bij de rechter-commissaris dat hij aan [medeverdachte] geld heeft afgedragen, maar de rechtbank acht deze verklaring niet geloofwaardig. De rechtbank hecht meer waarde aan zijn verklaring bij de politie waarin hij aangeeft wel geld te hebben afgestaan. Deze laatste verklaring vindt namelijk steun in andere bewijsmiddelen als chatgesprekken en de modus operandi.

Op grond van de bewijsmiddelen en hetgeen hiervoor ten aanzien van sub 1 is overwogen, kunnen ook het dwingen/bewegen tot het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van diensten (sub 4), het opzettelijk voordeel trekken uit uitbuiting (sub 6) en het dwingen/bewegen van ander tot het bevoordelen van hem (sub 9) worden bewezen.

overweegt daartoe als volgt.

G. [slachtoffer 4] (feit 11 en 12)

Uit de bewijsmiddelen volgt dat [slachtoffer 4] met [verdachte] in contact is gekomen omdat hij thuis ruzie had en hij op [website] vroeg of hij bij iemand kon slapen voor € 100,-, ook voor seks. Al snel daarna is door [verdachte] aan [slachtoffer 4] de vaste werkwijze uitgelegd, zoals genoemd onder het kopje modus operandi, en hierop is dan ook een proefdate met [medeverdachte] gevolgd. Voor deze proefdate kreeg [slachtoffer 4] € 100,- betaald.

Hierna is door [verdachte] en [slachtoffer 4] een account gemaakt op [website] . Voor dit account zijn de door [verdachte] gemaakte en door [medeverdachte] bewerkte foto’s gebruikt. Het account van [slachtoffer 4] , met de werknaam [werknaam] , is aangemaakt op 16 augustus 2018 via het IP adres dat toegeschreven kan worden aan [verdachte] en het eveneens aan [slachtoffer 4] toegeschreven account met de naam toverhond is op 14 september 2017 aangemaakt op hetzelfde IP adres en verwijderd op 21 september 2018. Op zowel de laptop van [medeverdachte] als de telefoon van [verdachte] zijn naaktfoto’s van [slachtoffer 4] aangetroffen.

Conform de vaste afspraken werd er € 150,- voor een uur gevraagd en werd er 20% afgestaan. Het vervoer, het regelen van de klanten en het bepalen van de prijzen werd gedaan door [verdachte] . Ook moest [slachtoffer 4] van [verdachte] seks hebben met [medeverdachte] omdat zij voor het ontvangen van klanten zijn huis mochten gebruiken, hetgeen ook gebeurde.

In totaal heeft [slachtoffer 4] op basis van de analyse van gesprekken tussen [medeverdachte] en [verdachte] 24 dagen gewerkt.

[slachtoffer 4] heeft ook verklaard dat hij seksuele handelingen met [verdachte] moest verrichten en ondergaan.

G.1 Oordeel met betrekking tot feit 11

De rechtbank baseert haar oordeel op de specifiek voor [slachtoffer 4] geldende bewijsmiddelen en de modus operandi.

Middelen

[slachtoffer 4] had thuis, bij zijn begeleid wonen, ruzie en was zodoende op zoek naar een slaapplaats, in welk kader hij bereid was om seksuele handelingen te verrichten. Op basis van deze (zoek)vraag is [verdachte] met [slachtoffer 4] in contact gekomen. [slachtoffer 4] heeft verklaard aan het begin van de contacten met [verdachte] en [medeverdachte] over zijn jeugd en opvoeding te hebben gesproken en dat hij hen heeft verteld dat hij zelfstandig op een kamer woonde met begeleiding en een zogezegd internaatkind was. Dit in combinatie met het feit dat [slachtoffer 4] pas net 18 jaar oud was, maakt dat [slachtoffer 4] geen werkelijke of aanvaardbare keuze had dan zich te prostitueren. Door [slachtoffer 4] voor zich te laten werken is misbruik gemaakt van de kwetsbare positie waarin hij zich bevond, welke positie bij zowel [verdachte] als [medeverdachte] kenbaar was.

Handelingen

Uit de bewijsmiddelen volgt dat [verdachte] en [medeverdachte] conform hun vaste werkwijze [slachtoffer 4] hebben geworven en in hun woningen hebben gehuisvest om aldaar klanten te ontvangen.

Oogmerk van uitbuiting

Het oogmerk van [medeverdachte] en [verdachte] was van meet af aan gericht op het hebben van gewin uit de seksuele uitbuiting van [slachtoffer 4] . Deze bestond niet alleen uit financieel gewin, maar ook uit het ondergaan van seksuele handelingen met [medeverdachte] en [verdachte] . Zo verklaart hij – net als andere jongens – dat hij [verdachte] moest tongzoenen als vorm van betaling. Ook vroeg [verdachte] hem seks te hebben met [medeverdachte] als tegenprestatie voor het gebruiken van zijn woning voor seksdates en heeft [slachtoffer 4] een proefdate met [medeverdachte] gehad. Wat betreft het financiële gewin is al vanaf het begin met [slachtoffer 4] gesproken over het percentage wat hij diende af te staan voor zijn werkzaamheden en hetgeen hij ook heeft afgestaan.

Van de zijde van de verdediging is aangevoerd dat het enkele percentage van 20% niet maakt dat sprake is van een uitbuitingsituatie. Van die 20% werden namelijk alle kosten betaald en het genoemde percentage is bovendien ook niet afwijkend van wat in de prostitutiebranche gebruikelijk is. De rechtbank wijst hierbij naar hetgeen hierover opgenomen is bij [slachtoffer 1] .

Op grond van de bewijsmiddelen en hetgeen hiervoor ten aanzien van sub 1 is overwogen, kunnen ook het dwingen/bewegen tot het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van diensten (sub 4), het opzettelijk voordeel trekken uit uitbuiting (sub 6) en het dwingen/bewegen van ander tot het bevoordelen van hem (sub 9) worden bewezen.

Pleegperiode

De rechtbank acht bewezen dat het bewezen verklaarde is gepleegd in de periode van [2017] , zijnde de week na zijn 18de verjaardag tot en met 21 september 2018, zijnde de dag dat het profiel van [slachtoffer 4] is verwijderd van de site [website] .

G.2 Oordeel met betrekking tot feit 12

De rechtbank acht het onder 12 primair en subsidiair ten laste gelegde niet wettig en overtuigend bewezen. De verklaring van [slachtoffer 4] dat verdachte met zijn vinger in zijn anus is binnengedrongen vindt geen steun in andere bewijsmiddelen. Daarnaast verklaart [slachtoffer 4] ten overstaan van de rechter-commissaris, anders dan eerder bij de politie, niet dat [verdachte] wel eens heeft gedreigd dat hij minder klanten zou krijgen en [slachtoffer 4] om die reden onderging dat [verdachte] seksueel bij hem binnendrong.

H. Het oordeel met betrekking tot feit 7

Uit de bewijsmiddelen volgt dat verdachte de ten laste gelegde telefoongesprekken met de getuigen [slachtoffer 1] en [slachtoffer 4] heeft gevoerd en dat verdachte zich in die gesprekken zo heeft uitgelaten in de richting van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 4] dat hij daarmee kennelijk hun verklaring wilde beïnvloeden. De rechtbank acht het onder 7 ten laste gelegde, voor zover betrekking hebbend op [slachtoffer 1] en [slachtoffer 4] , wettig en overtuigend bewezen.

De rechtbank zal verdachte vrijspreken voor zover het ten laste gelegde ziet op de – kort gezegd – beïnvloeding van de verklaring [slachtoffer 5] omdat de verklaring van [slachtoffer 5] hieromtrent onvoldoende steun vindt in andere bewijsmiddelen.

5 BEWEZENVERKLARING

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte:

1.

in of omstreeks de periode van 1 maart 2017 tot en met 26 mei 2017 in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander,

A) een ander, te weten [slachtoffer 1] , geboren op [1999]

telkens

heeft geworven en vervoerd, met het oogmerk van seksuele uitbuiting van die [slachtoffer 1] , terwijl die [slachtoffer 1] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt

en

ertoe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van

seksuele handelingen met een derde tegen betaling, terwijl die [slachtoffer 1] de leeftijd van

achttien jaren nog niet had bereikt

en

B)

telkens opzettelijk voordeel heeft getrokken uit seksuele handelingen van

die ander, te weten [slachtoffer 1] , met een derde tegen betaling, terwijl die [slachtoffer 1] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt,

zijnde en/of hebbende verdachte en zijn mededader telkens:

- via [website] en/of Whatsapp contact gezocht en/of gehad en/of gehouden met die [slachtoffer 1] en

- via [website] een afspraak gemaakt met

die [slachtoffer 1] en

- een proefdate met [slachtoffer 1] gehad, waarbij [slachtoffer 1] seksueel contact

tegen betaling moest hebben met zijn mededader en

- afspraken met die [slachtoffer 1] gemaakt over seksuele contacten met derden/klanten

en/of over de hoogte van de betaling voor die seksuele contacten en/of over de

locaties van die seksafspraken en/of over het vervoer van en naar die

afspraken en

- een werktelefoon en/of een telefoonnummer voor de werktelefoon geregeld

voor [slachtoffer 1] en

- een profiel aangemaakt en onderhouden op [website] voor [slachtoffer 1] en

- klanten geregeld voor [slachtoffer 1] en

- ruimte aangeboden aan die [slachtoffer 1] waar die [slachtoffer 1] tegen betaling seks kon

hebben met een daar aanwezige klant (gelegen aan de [adres]

en/of de [adres] ) en condooms en glijmiddel verschaft en

- die [slachtoffer 1] opgehaald met de auto en hem daarmee vervoerd (naar de woning

gelegen aan de [adres] en/of [adres] ) en/of naar andere

werklocaties in binnen- en buitenland en

- reistickets en/of visa geboekt en/of geregeld voor die [slachtoffer 1] en

- die [slachtoffer 1] meegenomen naar een pand (gelegen aan de [adres] en/of

[adres] ) en/of andere werklocaties waar die [slachtoffer 1] tegen betaling

seks had met een daar aanwezige klant en

- een deel van het geld dat die [slachtoffer 1] voor die seksafspraken kreeg van die

[slachtoffer 1] gekregen of door die [slachtoffer 1] aan hem, verdachte en/of zijn

mededader laten afgeven en -als gunst voor verdachte en/of zijn mededader van [slachtoffer 1] verlangd dat hij

ontuchtige handelingen door verdachte en/of zijn mededader zou ondergaan

waaronder seksueel binnendringen van zijn, [slachtoffer 1] , lichaam.

2.

in de periode van [2017] tot en met 30 september 2017 in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander,

A) een ander, te weten [slachtoffer 1] ,

telkens door dwang en door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en door misbruik van een kwetsbare positie

- heef geworven ent vervoerd met het oogmerk van seksuele uitbuiting van die [slachtoffer 1] (sub 1°) en

- heeft gedwongen en bewogen zich beschikbaar te stellen tot het

verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard dan wel onder die

omstandigheden handelingen heeft ondernomen waarvan verdachte

en verdachtes mededader wisten of redelijkerwijs moesten vermoeden

dat die [slachtoffer 1] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het

verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard en

B)telkens opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de seksuele uitbuiting

van die ander, te weten die [slachtoffer 1] ,

zijnde en/of hebbende verdachte en zijn mededader telkens

terwijl die [slachtoffer 1] zich op dat moment in een kwetsbare positie bevond,

- via [website] en/of Whatsapp (en/of op andere wijze) contact gezocht en/of

gehad en/of gehouden met die [slachtoffer 1] en/of

- via [website] en/of Whatsapp (en/of op andere wijze) een afspraak gemaakt met

die [slachtoffer 1] en/of

- aan die [slachtoffer 1] voorgehouden dat hij, [slachtoffer 1] , veel geld kon verdienen met

escort/paydates en/of

- een proefdate met [slachtoffer 1] gehad, waarbij [slachtoffer 1] seksueel contact (al dan niet

tegen betaling) moest hebben met zijn mededader verdachte en/of zijn mededader en/of

- afspraken met die [slachtoffer 1] gemaakt over seksuele contacten met klanten

en over de hoogte van de betaling voor die seksuele contacten en over de

locaties van die seksafspraken en over het vervoer van en naar die

afspraken en

- een werktelefoon en/of een telefoonnummer voor de werktelefoon geregeld

en/of gegeven voor/aan [slachtoffer 1] en/of

- een profiel aangemaakt en onderhouden op [website] en/of soortgelijke sites voor [slachtoffer 1] en

- klanten geregeld voor [slachtoffer 1] en

- ruimte aangeboden aan die [slachtoffer 1] waar die [slachtoffer 1] tegen betaling seks kon

hebben met een daar aanwezige klant (gelegen aan de [adres]

en de [adres] ) en condooms en glijmiddel verschaft en

- die [slachtoffer 1] opgehaald met de auto en hem daarmee vervoerd naar de woning

gelegen aan de [adres] en/of [adres] en naar andere

werklocaties in binnen- en buitenland en

- reistickets en/of visa geboekt en/of geregeld voor die [slachtoffer 1] en

- die [slachtoffer 1] meegenomen naar een pand (gelegen aan de [adres] en

[adres] )en/of andere werklocaties waar die [slachtoffer 1] tegen betaling

seks had met een daar aanwezige klant en

- een deel van het geld dat die [slachtoffer 1] voor die seksafspraken kreeg van die

[slachtoffer 1] gekregen en/of door die [slachtoffer 1] aan hem, verdachte en/of zijn

mededader laten afgeven en/of het geld dat die klant(en) betaalden voor

seksuele handelingen met die [slachtoffer 1] geïnd en een deel ervan aan die [slachtoffer 1]

gegeven en

-als gunst voor verdachte en/of zijn mededader van [slachtoffer 1] verlangd dat hij

ontuchtige handelingen door verdachte en/of zijn mededader zou ondergaan

waaronder seksueel binnendringen van zijn, [slachtoffer 1] , lichaam.

3.

hij op 3 mei 2017 te Utrecht tezamen en in vereniging met een ander

afbeeldingen, te weten een film heeft vervaardigd, terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken,te weten telkens [slachtoffer 1] geboren op [1999] ,

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het met de penis anaal penetreren van het lichaam van een persoon die

kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, filmpje 36.

5.

in de periode van 1 augustus 2018 tot en met 14 augustus 2018 in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander,

A) een ander, te weten [slachtoffer 3] , geboren op [2000]

telkens

heeft geworven en vervoerd met het oogmerk van seksuele uitbuiting van die [slachtoffer 3] , terwijl die [slachtoffer 3] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt

en

ertoe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van

seksuele handelingen met een derde tegen betaling , terwijl die [slachtoffer 3] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt

en

B) telkens opzettelijk voordeel heeft getrokken uit seksuele handelingen van

die ander, te weten [slachtoffer 3] , met een derde tegen betaling, terwijl

die [slachtoffer 3] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt,

zijnde en/of hebbende verdachte en zijn mededader telkens:

- via [website] contact gezocht met die [slachtoffer 3] en

- via [website] een afspraak gemaakt met die [slachtoffer 3] en

- aan die [slachtoffer 3] voorgehouden dat hij, [slachtoffer 3] , veel geld kon verdienen met

escort/paydates en

- een proefdate met [slachtoffer 3] gehad, waarbij [slachtoffer 3] seksueel contact

tegen betaling moest hebben met zijn mededader en

- afspraken met die [slachtoffer 3] gemaakt over seksuele contacten met derden/klanten

en over de hoogte van de betaling voor die seksuele contacten en over de

locaties van die seksafspraken en over het vervoer van en naar die

afspraken en

- een werktelefoon en/of een telefoonnummer voor de werktelefoon geregeld

en/of gegeven voor/aan [slachtoffer 3] en

- een profiel / meerdere profielen aangemaakt en/of onderhouden op (onder

andere) [website] voor [slachtoffer 3] en

- klanten geregeld voor [slachtoffer 3] en

- ruimte aangeboden aan die [slachtoffer 3] waar die [slachtoffer 3] tegen betaling seks kon

hebben met een daar aanwezige klant (gelegen aan de [adres]

en/of de [adres] ) en condooms en glijmiddel verschaft en- die [slachtoffer 3] opgehaald met de auto en hem daarmee vervoerd (naar de woning

gelegen aan de [adres] en/of [adres] ) en

- die [slachtoffer 3] meegenomen naar een pand waar die [slachtoffer 3] tegen betaling

seks had met een daar aanwezige klant en

- een deel van het geld dat die [slachtoffer 3] voor die seksafspraken kreeg van die

[slachtoffer 3] gekregen en door die [slachtoffer 3] aan hem, verdachte en/of zijn

mededader(s) laten afgeven en

-als gunst voor verdachte van [slachtoffer 3] verlangd dat hij

ontuchtige handelingen door zijn mededader zou ondergaan

waaronder seksueel binnendringen van zijn, [slachtoffer 3] , lichaam.

7.

hij in de periode van ongeveer 5 november 2018 tot en met 14 november 2018 in Nederland,

telkens opzettelijk mondeling zich jegens [slachtoffer 1] en [slachtoffer 4]

heeft geuit, kennelijk om diens vrijheid om naar waarheid te verklaren of geweten ten overstaan van een ambtenaar van politie een verklaring af te leggen

te beïnvloeden, terwijl hij, verdachte, wist of ernstige reden had te vermoeden dat die

verklaring zou worden afgelegd,

door in een telefoongesprek tegen die [slachtoffer 1] te zeggen

(zakelijk weergegeven):

dat [slachtoffer 1] tegen de politie moet zeggen dat [slachtoffer 1] 18 was toen hij [verdachte]

ontmoette en

dat het klikte en dat toen zijn ze samen op vakantie zijn gegaan (naar Spanje)

dat het contact is nu verwaterd en

dat [slachtoffer 1] op oudere mannen valt en

dat [slachtoffer 1] niet in de escort werkt en

dat hoe minder [slachtoffer 1] verklaart hoe beter het is,

en

door in een telefoongesprek tegen die [slachtoffer 4] te zeggen

(zakelijk weergegeven):

dat [slachtoffer 4] zo min mogelijk moet zeggen en

dat [slachtoffer 4] zo min mogelijk namen noemen en

dat [slachtoffer 4] soms gewoon keihard moet ontkennen en

dat [slachtoffer 4] moet ontkennen dat hij seks met hun heeft gehad en

dat [slachtoffer 4] moet benadrukken geen seks en boven de 18.

8.

in de periode van 1 maart 2018 tot en met 11 april 2018 in Nederland

tezamen en in vereniging met een ander

A) een ander , te weten [slachtoffer 7]

telkens

door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht of door

misbruik van een kwetsbare positie

- heeft geworven en vervoerd, met het oogmerk van seksuele uitbuiting van die naam [slachtoffer 7] (sub 1°) en

- heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het

verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard en

B) telkens opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de seksuele uitbuiting

van die [slachtoffer 7] ,

zijnde en/of hebbende verdachte en zijn mededader telkens:

terwijl [slachtoffer 7] zich op dat moment in een kwetsbare positie bevond,

- via [website] contact gezocht gehad en/of gehouden met die [slachtoffer 7] enen

- via [website] een afspraak gemaakt met die [slachtoffer 7] en

- een proefdate met [slachtoffer 7] gehad, waarbij [slachtoffer 7] seksueel contact moest hebben

met verdachte en zijn medeverdachte en waarbij (seks)foto's

werden gemaakt en

- afspraken met die [slachtoffer 7] gemaakt over seksuele contacten met derden/klanten

en/of over de hoogte van de betaling voor die seksuele contacten en/of over de

locaties van die seksafspraken en/of over het vervoer van en naar die

afspraken en

- een werktelefoon geregeld

voorMilton en

- onderdak aangeboden aan die [slachtoffer 7] en

- een profiel aangemaakt en onderhouden op [website] en [website] en

[website] voor [slachtoffer 7] en

- klanten geregeld voor [slachtoffer 7] en/of contact(en) met klanten onderhouden

voor/namens [slachtoffer 7] en

- ruimte aangeboden aan die [slachtoffer 7] waar die [slachtoffer 7] tegen betaling seks kon

hebben met een daar aanwezige klant (gelegen aan de [adres]

en/of de [adres] en/of elders) en

- die [slachtoffer 7] opgehaald met de auto en hem daarmee vervoerd naar en/of van

(een) woning(en) van mannen/klanten en/of naar (een) hotel(s), alwaar [slachtoffer 7]

tegen betaling seks had met (een) daar aanwezige klant(en) en

- condooms en/of glijmiddel en/of poppers en/of kleding verstrekt aan die

[slachtoffer 7] ten behoeve van een seksafspraak met (een) klant(en) en

- een deel van het geld dat die [slachtoffer 7] voor die seksafspraken kreeg van die

[slachtoffer 7] gekregen en/of door die [slachtoffer 7] aan hem, verdachte en/of zijn

mededader(s) laten afgeven en

- als gunst voor zijn mededader van [slachtoffer 7] verlangd dat hij ontuchtige handelingen door zijn mededader zou ondergaan waaronder seksueel binnendringen van zijn, [slachtoffer 7] , lichaam.

9.

in de periode van 1 juli 2018 tot en met 20 september 2018 te Utrecht elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander

A) een ander, te weten [slachtoffer 5]

telkens door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht of doormisbruik van een kwetsbare positie

- heeft geworven en vervoerd, met het oogmerk van seksuele uitbuiting van die naam [slachtoffer 5] en

- heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het

verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard en

B) telkens opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de seksuele uitbuiting

van die [slachtoffer 5] ,

zijnde en/of hebbende verdachte en zijn mededader telkens:

terwijl [slachtoffer 5] zich op dat moment in een kwetsbare positie bevond,

- via [website] en/of Whatsapp en/of op andere wijze contact gezocht en/of

gehad en/of gehouden met die [slachtoffer 5] en

- via [website] en/of Whatsapp en/of op andere wijze) een afspraak gemaakt met

die [slachtoffer 5] en

- een proefdate met [slachtoffer 5] gehad, waarbij [slachtoffer 5] seksueel contact moest

hebben met verdachte en waarbij (seks)foto's werden gemaakt en

- afspraken met die [slachtoffer 5] gemaakt over seksuele contacten met derden/klanten

en over de hoogte van de betaling voor die seksuele contacten en over de

locaties van die seksafspraken en over het vervoer van en naar die

afspraken en

- een profiel aangemaakt en onderhouden op [website]

voor [slachtoffer 5] en

- klanten geregeld voor [slachtoffer 5] en contact(en) met klanten onderhouden

voor [slachtoffer 5] en

- ruimte aangeboden aan die [slachtoffer 5] waar die [slachtoffer 5] tegen betaling seks kon

hebben met een daar aanwezige (klant (gelegen aan de [adres]

en/of de [adres] en/of elders) en

- die [slachtoffer 5] opgehaald met de auto en hem daarmee vervoerd naar en/of van

(een) woning(en) van klanten, alwaar [slachtoffer 5] tegen betaling seks had met een daar aanwezige klanten en

- condooms en glijmiddel en poppers en kleding verstrekt aan die [slachtoffer 5] ten behoeve van een seksafspraak met (een) klant(en) en

- een deel van het geld dat die [slachtoffer 5] voor die seksafspraken kreeg van die

[slachtoffer 5] gekregen en/of door die [slachtoffer 5] aan hem, verdachte en/of zijn

mededader laten afgeven en

- als gunst voor verdachte en/of zijn mededader van [slachtoffer 5] verlangd dat hij

ontuchtige handelingen door verdachte en zijn mededader zou ondergaan

waaronder seksueel binnendringen van zijn, [slachtoffer 5] , lichaam.

10.

hij in de pleegperiode van 20 augustus 2017 tot en met 31 maart 2019 in Nederland

tezamen en in vereniging met een ander

A) een ander, te weten [slachtoffer 6]

telkens door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht of door misbruik van een kwetsbare positie

- heeft geworven, vervoerd en gehuisvest met het oogmerk van seksuele uitbuiting van die naam [slachtoffer 6] en

- heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het

verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard en

B) telkens opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de seksuele uitbuiting

van die ander, te weten [slachtoffer 6] ,

zijnde en/of hebbende verdachte en/of zijn mededader telkens:

terwijl [slachtoffer 6] zich op dat moment in een kwetsbare positie bevond,

- via [website] en/of Whatsapp contact gezocht en/of gehad en/of gehouden met die [slachtoffer 6] en

- via [website] en/of Whatsapp (en/of op andere wijze) een afspraak gemaakt met

die [slachtoffer 6] en

- een proefdate met [slachtoffer 6] gehad, waarbij [slachtoffer 6] seksueel contact moest hebben met verdachte of zijn medeverdachte en/of waarbij (seks)foto's werden gemaakt en

- afspraken met die [slachtoffer 6] gemaakt over seksuele contacten met derden/klanten

en/of over de hoogte van de betaling voor die seksuele contacten en/of over de

locaties van die seksafspraken en/of over het vervoer van en naar die

afspraken en

- een werktelefoon en/of een telefoonnummer voor de werktelefoon geregeld

en/of gegeven voor/aan [slachtoffer 6] en

- een profiel aangemaakt en/of onderhouden op [website] en/of andere website voor

[slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 6] geholpen met het aanmaken van dit profiel en/of

- klanten geregeld voor [slachtoffer 6] en

- ruimte aangeboden aan die [slachtoffer 6] waar die [slachtoffer 6] tegen betaling seks kon

hebben met een daar aanwezige (derde) man/klant (gelegen aan de [adres]

en/of de [adres] ) en

- die [slachtoffer 6] opgehaald met de auto en hem daarmee vervoerd naar en/of van

(een) woning(en) van mannen/klanten en/of naar (een) hotel(s), alwaar [slachtoffer 6]

tegen betaling seks had met (een) daar aanwezige klant(en) en

- condooms en/of glijmiddel en/of poppers verstrekt aan die [slachtoffer 6] ten

behoeve van een seksafspraak met (een) klant(en) en

- een deel van het geld dat die [slachtoffer 6] voor die seksafspraken kreeg van die

[slachtoffer 6] gekregen en/of door die [slachtoffer 6] aan hem, verdachte en/of zijn

mededader(s) laten afgeven en

- als gunst voor verdachte en/of zijn mededader van [slachtoffer 6] verlangd dat hij

ontuchtige handelingen door verdachte en/of zijn mededader zou ondergaan

waaronder seksueel binnendringen van zijn, [slachtoffer 6] 's, lichaam.

11.

in de periode van [2017] tot en met 21 september 2018 in Nederland

tezamen en in vereniging met een ander

A) een ander, te weten [slachtoffer 4]

telkens door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht of door misbruik van een kwetsbare positie

- heeft geworven, vervoerd en gehuisvest, met het oogmerk van seksuele uitbuiting van die [slachtoffer 4] en

- heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het

verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard en

B) telkens opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de seksuele uitbuiting

van die [slachtoffer 4] ,

zijnde en/of hebbende verdachte en/of zijn mededader telkens:

terwijl [slachtoffer 4] zich op dat moment in een kwetsbare positie bevond,

- via [website] contact gezocht en

- via [website] een afspraak gemaakt met

die [slachtoffer 4] en

- een proefdate met [slachtoffer 4] gehad, waarbij [slachtoffer 4] seksueel contact moest

hebben met één van beide verdachten en waarbij de andere verdachte toekeek en/of

foto's maakte en

- afspraken met die [slachtoffer 4] gemaakt over seksuele contacten met derden/klanten

enover de hoogte van de betaling voor die seksuele contacten en over de

locaties van die seksafspraken en over het vervoer van en naar die

afspraken en

- een werktelefoon eneen telefoonnummer voor de werktelefoon geregeld

voor [slachtoffer 4] en- een profiel aangemaakt en onderhouden op [website] voor [slachtoffer 4] en

- klanten geregeld voor [slachtoffer 4] en

- ruimte aangeboden aan die [slachtoffer 4] waar die [slachtoffer 4] tegen betaling seks kon

hebben met een daar aanwezige klant (gelegen aan de [adres]

en/of de [adres] ) en

- die [slachtoffer 4] meegenomen naar de werkruimtes (gelegen aan de [adres]

en/of [adres] ), waar die [slachtoffer 4] tegen betaling seks had met een daar

aanwezige klant en

- die [slachtoffer 4] opgehaald met de auto en hem daarmee vervoerd naar en/of van

woningen van klanten en naar hotels, alwaar [slachtoffer 4] tegen betaling seks had met een daar aanwezige klant en

- condooms en glijmiddel en poppers en kleding verstrekt aan die [slachtoffer 4] ten behoeve van een seksafspraak met klanten en

- een deel van het geld dat die [slachtoffer 4] voor die seksafspraken kreeg van die

[slachtoffer 4] gekregen en door die [slachtoffer 4] aan hem, verdachte en/of zijn

mededaderlaten afgeven en

- als gunst voor verdachte en/of zijn mededader van [slachtoffer 4] verlangd dat hij

ontuchtige handelingen door zijn mededader zou ondergaan waaronder seksueel binnendringen van zijn, [slachtoffer 4] , lichaam.

Voor zover in het bewezen verklaarde deel van de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet in de verdediging geschaad.

Hetgeen onder 1, 2 3, 5, 7, 8, 9, 10 en 11 meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. Verdachte wordt hiervan vrijgesproken.

6 STRAFBAARHEID VAN DE FEITEN

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezen verklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.

Het onder 1 en 2 bewezen verklaarde levert volgens de wet telkens het volgende strafbare feit op:

de voortgezette handeling van:

mensenhandel, terwijl de persoon ten aanzien van wie het feit wordt gepleegd de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt en het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen.

en

mensenhandel, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen

Het onder 5 bewezen verklaarde levert volgens de wet telkens het volgende strafbare feit op:

mensenhandel, terwijl de persoon ten aanzien van wie het feit wordt gepleegd de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt en het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen.

Het onder 8, 9, 10 en 11 bewezen verklaarde levert volgens de wet telkens het volgende strafbare feit op:

mensenhandel, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen.

Het onder 3 bewezen verklaarde levert volgens de wet het volgende strafbare feit op:

medeplegen van een afbeelding bevattende een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt vervaardigen

Het onder 7 bewezenverklaarde levert volgens de wet het volgende strafbare feit op:

opzettelijk mondeling zich jegens een persoon uiten, kennelijk om diens vrijheid m een verklaring naar waarheid of geweten ten overstaan van een ambtenaar af te leggen te beïnvloeden, terwijl hij weet of ernstige reden heeft te vermoeden dat die verklaring zal worden afgelegd, meermalen gepleegd.

7 STRAFBAARHEID VAN VERDACHTE

Er is geen omstandigheid gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

8 OPLEGGING VAN STRAF EN MAATREGEL

8.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd verdachte ter zake van het door haar bewezen geachte te veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 10 jaren, met aftrek van het voorarrest, en aan verdachte de maatregel van terbeschikkingstelling (hierna: TBS-maatregel) met dwangverpleging op te leggen.

8.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft verzocht aan verdachte een aanzienlijk lagere straf op te leggen dan door de officier van justitie is gevorderd. Daarbij heeft de verdediging er ook op gewezen dat de redelijke termijn is geschonden. Met betrekking tot de gevorderde TBS-maatregel heeft de verdediging te kennen gegeven dat voor het opleggen van een dergelijke maatregel het bestaan van een psychische stoornis noodzakelijk is. Dat van een psychische stoornis ten tijde van de feiten sprake was valt op basis van de stukken en het verhandelde ter terechtzitting niet vast te stellen.

8.3

Het oordeel van de rechtbank

Bij het bepalen van de straf en maatregel heeft de rechtbank rekening gehouden met de ernst van het bewezen verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals ter terechtzitting is gebleken.

De ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn gepleegd

[verdachte] heeft zich, terwijl hij eerder is veroordeeld voor soortgelijke feiten, opnieuw schuldig gemaakt aan mensenhandel ten aanzien van [slachtoffer 1] , [slachtoffer 3] , [slachtoffer 7] , [slachtoffer 5] , [slachtoffer 6] en [slachtoffer 4] , waarbij hij telkens nauw samenwerkte met [medeverdachte] . [medeverdachte] en [verdachte] handelden via een vaste werkwijze, waarbij allereerst via een chatsite op het internet werd gezocht naar jonge, kwetsbare homoseksuele jongens. Aan deze minderjarige en/of in een kwetsbare positie verkerende jongens werd voorgesteld om prostitutie werkzaamheden te verrichten, waarbij werd voorgespiegeld dat goed geld kon worden verdiend. De prijzen en de af te dragen percentages werden echter door [medeverdachte] en [verdachte] bepaald. Voor de rest zou alles voor de jongens door [verdachte] en [medeverdachte] geregeld worden. Eerst diende echter wel een proefdate plaats te vinden, waardoor [verdachte] en [medeverdachte] konden zien of de potentiële prostitué wel geschikt was voor prostitutiewerkzaamheden. Deze proefdate, waarbij [medeverdachte] telkens seks had met de potentiële prostituee, was duidelijk niet enkel bedoeld voor het ronselen van het slachtoffer met het oog op financieel gewin, maar ook voor het seksuele genot van [medeverdachte] en [verdachte] . Ook na deze proefdate moesten de jonge jongens meermaals seksuele handelingen verrichten met en/of dulden van [medeverdachte] en [verdachte] . Zowel de financiële uitbuiting als het vragen en/of genieten van dit voordeel in natura waartoe de jongens zich gedwongen voelden, rekent de rechtbank [verdachte] ernstig aan.

Zoals eerder is overwogen, heeft de rechtbank de rol van [verdachte] als medepleger gekwalificeerd. In het kader van de strafmaat houdt zij ten aanzien van [slachtoffer 1] , [slachtoffer 3] , [slachtoffer 5] en [slachtoffer 4] er in het nadeel van verdachte rekening mee dat uit het dossier blijkt dat het vooral [verdachte] is geweest die voor deze jongens de seksdates met klanten regelde en aan wie het geld moest worden afgedragen. Ook ervaren zij het zo dat het met name [verdachte] was die hen heeft uitgebuit.

[verdachte] heeft zich met zijn handelen in de richting van deze jonge slachtoffers, die door hun leeftijd dan wel en/of in combinatie met hun persoonlijke situatie in een kwetsbare positie verkeerden, ernstige inbreuk gemaakt op fundamentele rechten als menselijke waardigheid en persoonlijke vrijheid. Uit het dossier komt in dat licht ook het beeld naar voren dat [verdachte] hen ook zag als zijn bezit waarmee hij kon doen en laten wat hij wilde.

Bij slachtoffers van mensenhandel en zedenfeiten kunnen lange tijd gevoelens van angst en onzekerheid blijven bestaan, waardoor zij ernstig kunnen worden belemmerd in hun relaties en hun deelname aan het maatschappelijke verkeer. Uit de ter terechtzitting voorgelezen slachtofferverklaringen is ook gebleken hoeveel last de slachtoffers nog steeds ondervinden van hetgeen verdachte hen heeft aangedaan. Zo geven meerdere slachtoffers te kennen dat zij door toedoen van verdachte onder behandeling zijn of bij de hulpverlening lopen, dat zij een vertekend beeld van seks hebben gekregen, dat zij zich vies en misbruikt voelen en dat hetgeen verdachte hen heeft aangedaan hen nog lang zal achtervolgen. Verdachte heeft bij dit alles kennelijk nooit stilgestaan en de lichamelijke en geestelijke integriteit van de jonge jongens, van wie meerdere jongens zelfs minderjarig waren, volledig miskend, maar zich telkens laten leiden door financieel gewin of lustgevoelens. [verdachte] had zich hiervan ook bewust moeten zijn, gelet op zijn strafblad dat hierna nog uiteen zal worden gezet. Het was immers niet de eerste keer dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan zedenfeiten met minderjarigen.

Naast mensenhandel heeft [verdachte] zich schuldig gemaakt aan het vervaardigen van kinderporno. Dit is buitengewoon verwerpelijk, met name omdat bij de vervaardiging hiervan kinderen seksueel worden misbruikt en geëxploiteerd.

Tenslotte heeft [verdachte] zich nog schuldig gemaakt aan het beïnvloeden van twee getuigen door hen op te bellen en te zeggen wat zij bij de politie moeten verklaren. Het doel van de beïnvloeding moet zijn geweest dat de getuigen een zo gunstige mogelijke verklaring over hem zouden afleggen dan wel hun eerdere verklaringen ten gunste van hem en [medeverdachte] zouden bijstellen. Het beïnvloeden van getuigen is een ernstig strafbaar feit. Iedereen die getuige is geweest van voor een strafzaak relevante feiten en omstandigheden, moet daarover ten overstaan van de politie of een rechter onbelemmerd kunnen verklaren. Beperkingen van deze vrijheid, van welke aard ook, ondermijnen de rechtsorde. [verdachte] heeft op onaanvaardbare wijze de uitkomst van een strafgeding proberen te beïnvloeden door de verklaringsvrijheid van de betrokken getuigen aan te tasten.

In strafverzwarende zin houdt de rechtbank er rekening mee dat [verdachte] ten aanzien van de bewezen verklaarde feiten geen openheid van zaken heeft gegeven en dat hij geen enkele verantwoordelijkheid heeft genomen. Integendeel. [verdachte] legt de schuld van de feiten volledig neer bij de slachtoffers, die volgens [verdachte] allemaal leugenachtige verklaringen hebben afgelegd.

De persoon van [verdachte]

De rechtbank heeft kennisgenomen van het de verdachte betreffend uittreksel Justitiële Documentatie (strafblad) van 27 februari 2020. Hieruit volgt dat [verdachte] , zoals hiervoor ook al gemeld, in het verleden meermalen onherroepelijk is veroordeeld ter zake soortgelijke feiten als hiervoor bewezen verklaard. Zo is [verdachte] in 1996 veroordeeld voor ontucht met een minderjarige en is aan hem in 2008 onder meer een TBS-maatregel met voorwaarden opgelegd voor een zestal zedenfeiten met minderjarigen. Deze TBS-maatregel is in april 2011 beëindigd. Hierna is [verdachte] in 2012 veroordeeld voor het vervaardigen van kinderporno en is hij in 2015 veroordeeld ter zake mensenhandel, waarbij sprake was van een minderjarig slachtoffer. Naast voornoemde TBS-maatregel zijn aan [verdachte] telkens ook (deels voorwaardelijke) gevangenisstraffen opgelegd. Deze eerdere veroordelingen, straffen en zelfs een voorwaardelijke TBS-maatregel hebben [verdachte] er niet van weerhouden zich opnieuw schuldig te maken aan zedenfeiten (met minderjarigen).

Naar aanleiding van het consult strafrechtpleging heeft de rechter-commissaris op 28 juni 2019 mede gelet op de weigerachtige houding van [verdachte] bevolen dat verdachte ter observatie in het PBC werd opgenomen, welke beslissing door de rechtbank op 4 juli 2019 is bevestigd. Uit het rapport van de deskundigen van het PBC van 15 januari 2020 is gebleken dat [verdachte] zijn medewerking heeft geweigerd. Zodoende kon er geen psychologisch testonderzoek worden verricht. De beperkte collaterale informatie, de korte contactmomenten en de gedragsobservaties van de groepsleiders gaven een beperkt beeld over het functioneren van [verdachte] en boden onvoldoende onderbouwing om te kunnen komen tot diagnostische conclusies ten aan zien van zijn persoonlijkheid. De deskundigen hebben zich op basis van de observatie en hun eigen onderzoek dan ook niet kunnen uitlaten over bij [verdachte] bestaande stoornis(sen).

De rechtbank overweegt dat, indien sprake is van een weigeraar, volgens vaste jurisprudentie gebruik kan worden gemaakt van informatie over de persoon van de verdachte uit oude gedragskundige adviezen. Oude rapportages kunnen informatie verschaffen en tevens een basis zijn voor het aannemen van een stoornis ten tijde van het ten laste gelegde.

De deskundigen van het PBC hebben in hun rapport eerdere rapportages over [verdachte] aangehaald. Zo is in eerdere Pro Justitia rapportages gesproken over een (gemiddeld) intelligente man die een sterk opgeblazen gevoel van belangrijkheid heeft, arrogant is, misbruik maakt van anderen voor eigen doeleinden en een gebrek aan empathie heeft (Klumpenaar, 2008). Er werd toen bij [verdachte] een narcistische persoonlijkheidsstoornis met theatrale en psychotische trekken gediagnosticeerd. Psychiater Drost heeft in datzelfde jaar een vergelijkbare diagnose gesteld, namelijk een persoonlijkheidsstoornis met narcistische theatrale en antisociale trekken.

In 2011 heeft psychiater Offermans gesteld dat toen alleen nog gesproken kon worden van een narcistische persoonlijkheidsstoornis, in milde vorm. Offermans stelde verder dat het seksuele gedrag van [verdachte] grensoverschrijdend genoemd kon worden. Het grensoverschrijdende zat hem (ook) in het feit dat de jongens met wie betrokkene seksueel contact had, soms licht verstandelijk beperkt waren of emotioneel nog onvolwassen. Zijn seksuele drang werd destijds geduid vanuit persoonlijkheidsproblematiek; als bevredigend voor [verdachte] in narcistische zin.

De deskundigen van het PBC hebben in hun rapport opgemerkt dat de eerder vastgestelde narcistische persoonlijkheidsstoornis in 2011 weliswaar in milde vorm werd waargenomen, maar dat deze stoornis nog aanwezig was. De deskundigen hebben voorts opgemerkt dat, hoewel de ernst of invloed van een persoonlijkheidsstoornis gaandeweg het leven verbleken, de persoonlijkheidsstoornis zelf neigt een duurzaam patroon van afwijkende innerlijke ervaringen en gedragingen te vormen. De rechtbank begrijpt hieruit dat de persoonlijkheidsstoornis zelf dus gedurende het leven aanwezig blijft. In die zin is er sprake van een life time diagnose. Naast deze persoonlijkheidsstoornis merkt de psychologe in het PBC-rapport op dat hetgeen [verdachte] in het verleden over zijn seksuele voorkeuren en gedragingen heeft gezegd in combinatie met collaterale informatie – waaronder de veroordelingen ontucht plegen met iemand onder de 16 jaar en het plegen van zedenmisdrijven na een positief afgeronde TBS-behandeling – vragen oproept over het al dan niet bestaan van een seksuele stoornis. Hoewel wellicht niet pedofilie, kan het gedrag van betrokkene wel als seksueel deviant worden beschouwd.

Terecht stellen de deskundigen dat, nu sprake is van een onvolledig beeld als gevolg van [verdachte] weigering om zijn medewerking te verlenen aan het onderzoek, de diagnostische conclusies van 2008 en 2011 niet zomaar mogen worden overgenomen. Dat is ook niet wat de rechtbank doet, maar het staat de rechtbank wel vrij de bevindingen uit eerdere rapportages te betrekken in de gehele beoordeling van het onderhavige dossier waaruit is gebleken dat verdachte zich opnieuw – en gedurende een lange periode – schuldig heeft gemaakt aan dezelfde soort strafbare feiten als die waarvoor eerder rapportages zijn opgemaakt. Daarbij betrekt de rechtbank ook dat door de verdediging de juistheid van de eerdere diagnoses met betrekking tot de aanwezigheid van een persoonlijkheidsstoornis niet heeft bestreden.

De rechtbank stelt dan, gelet op de hiervoor genoemde oudere rapportages, de aard van de thans bewezen verklaarde feiten in combinatie met de delictpatronen uit het verleden en verdachte zijn ontkennende houding ten opzichte van die bewezenverklaarde feiten, vast dat verdachte nog steeds lijdende is aan een ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens, namelijk een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Deze ziekelijke stoornis was naar het oordeel van de rechtbank ook ten tijde van de bewezenverklaarde feiten aanwezig. Gelet op dezelfde soort en aard van de bewezen verklaarde feiten als waarvoor verdachte eerder en meermalen is veroordeeld, en waarin seksueel misbruik van kwetsbare, jonge jongens een centrale rol speelt heeft de stoornis naar het oordeel van de rechtbank ook doorwerking gehad bij die gepleegde feiten. De rechtbank zal om die reden verdachte als verminderd toerekeningsvatbaar beschouwen.

Strafkader

Om er aan bij te dragen dat in dezelfde soort zaken een zelfde straf wordt opgelegd (rechtseenheid genoemd), heeft het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS) voor verschillende strafbare feiten landelijke uitgangspunten (oriëntatiepunten genoemd) uitgewerkt. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan meerdere feiten, waarbij het zwaartepunt in deze zaak ligt bij de bewezenverklaarde mensenhandel. In verband met het ontbreken van LOVS-oriëntatiepunten voor juist die feiten heeft de rechtbank bij de strafmaat gelet op de ernst van het bewezen verklaarde in verhouding tot andere strafbare feiten, en in de straffen die voor dit soort feiten in soortgelijke situaties worden opgelegd.

Zoals eerder vermeld zal de rechtbank er in het nadeel van [verdachte] rekening mee houden dat zijn rol als medepleger bij bepaalde mensenhandelfeiten groter was dan die van [medeverdachte] .

Tot slot zal in de strafoplegging ten voordele van [verdachte] meewegen dat de rechtbank [verdachte] zal vrijspreken van drie aan hem tenlastegelegde feiten.

Conclusie met betrekking tot de straf

Gelet op al hetgeen hiervoor is overgewogen kan in dit geval niet worden volstaan met een andere straf dan oplegging van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor langere duur. De rechtbank acht een gevangenisstraf voor de duur van 6 jaren, met aftrek van het voorarrest, passend en geboden. Bij het opleggen van de duur van gevangenisstraf betrekt de rechtbank dat [verdachte] erbij gebaat is dat hij binnen een aanvaardbare termijn wordt behandeld.

In hetgeen de verdediging naar voren heeft gebracht met betrekking tot de strafmaat ziet de rechtbank geen aanleiding tot een andersluidend oordeel te komen. De redelijke termijn is niet geschonden nu deze is gaan lopen op 1 april 2019 bij de aanhouding van verdachte.

Maatregel

De rechtbank is van oordeel dat de bij verdachte bestaande stoornis, mede gelet op de ernst van de gepleegde feiten en de veelvuldigheid aan veroordelingen ter zake (soortgelijke) misdrijven, zodanig is dat het vanuit veiligheidsoogpunt onverantwoord is de verdachte onbehandeld terug te laten keren in de maatschappij. De verdachte heeft, door in deze zaak te weigeren medewerking te verlenen aan het onderzoek naar zijn geestvermogens, iedere opening naar andere alternatieve, minder vergaande modaliteiten van beteugeling van het herhalingsgevaar onmogelijk gemaakt. Aan verdachte zal dan ook de TBS-maatregel worden opgelegd omdat de veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen oplegging van die maatregel eist. In dat kader acht de rechtbank tekenend dat door de psychologe van het PBC wordt opgemerkt: “het grensoverschrijdende gedrag zit hem (ook) in het feit dat de jongens met wie betrokkene seksueel contact heeft, soms licht verstandelijk beperkt zijn of emotioneel onvolwassen zijn.” In eerdere rapportages werd het recidiverisico hoog geacht, wegens eerdere zedendelicten in combinatie met weinig zicht op het eigen functioneren en sterk externaliseren. Dat er bij verdachte nog steeds sprake is van een hoog recidiverisico ondanks de ondergane eerdere behandeling heeft (helaas) bevestiging gekregen in de bewezenverklaarde feiten. Gelet op de ernst van de problematiek en het gevaar dat verdachte voor anderen oplevert acht de rechtbank dwangverpleging noodzakelijk.

De rechtbank stelt vast dat de bewezenverklaarde feiten, feiten betreffen waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van 4 jaren of meer is gesteld en dat daarmee ook in dat opzicht is voldaan is aan het vereiste van artikel 37a, eerste lid onder sub 1 van het Wetboek van Strafrecht.

De rechtbank zal bevelen dat [verdachte] van overheidswege zal worden verpleegd, daar het bewezenverklaarde misdrijven betreft die gevaar opleveren voor de lichamelijke integriteit van personen en de algemene veiligheid van personen of goederen die verpleging eist. Nu de maatregel wordt opgelegd ter zake van misdrijven die gericht zijn tegen of gevaar veroorzaken voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen, heeft dit gelet op artikel 38e van het Wetboek van Strafrecht als gevolg dat deze maatregel niet gemaximeerd is en derhalve een periode van vier jaren te boven kan gaan.

9 BENADEELDE PARTIJEN [slachtoffer 1] , [slachtoffer 3] , [slachtoffer 7] , [slachtoffer 5] , [slachtoffer 6] EN [slachtoffer 4]

In dit strafproces hebben zich nog 6 personen als benadeelde partij in het geding gevoegd. Zij hebben vorderingen ingediend tot vergoeding van geleden materiële schade en immateriële schade, die zij ten gevolge van het aan de verdachte ten laste gelegde hebben geleden. In de hieronder weergegeven tabel is achtereenvolgens weergegeven: de naam van de benadeelde partij, de gevorderde materiële schadevergoeding, de gevorderde immateriële schadevergoeding en het/de betreffende feit(en).

Naam

Materiële schade

Immateriële schade

Feit(en)

[slachtoffer 1]

€ 3.530,-

€ 10.000,-

1 en 2

[slachtoffer 3]

€ 7.850,-

€ 10.000,-

5

[slachtoffer 7]

€ 1.250,-

€ 10.000,-

8

[slachtoffer 5]

€ 62.371,76

€ 15.000,-

9

[slachtoffer 6]

€ 5.400,-

€ 10.000,-

10

[slachtoffer 4]

€ 6.630,-

€ 10.000,-

11

[slachtoffer 3] heeft naast de hierboven genoemde bedragen ook proceskosten gevorderd ten bedrage van € 136,02.

[slachtoffer 5] heeft naast de hierboven genoemde bedragen als toekomstige schade een bedrag

van € 89,99 aan nog te maken reiskosten en € 770,- aan eigen risico gevorderd.

9.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de vorderingen van de benadeelde partijen voldoende zijn onderbouwd en dat dit rechtstreekse schade betreft. Voor zover de vorderingen zien op het materiële deel (de afgedragen gelden), kunnen deze worden toegewezen overeenkomstig de bedragen genoemd in het rapport wederrechtelijk verkregen voordeel.

De proceskosten in de zaak [slachtoffer 3] komen volgens de officier van justitie ook voor toewijzing in aanmerking.

Wat betreft de immateriële schade heeft de officier van justitie gevorderd deze telkens toe te wijzen tot een bedrag van € 10.000,- en daarin niet te differentiëren.

De officier van justitie heeft ten aanzien van de op te leggen schadevergoedingen gevorderd telkens de wettelijke rente en de schadevergoedingsmaatregel als bedoeld in artikel 36f op te leggen. Tevens heeft de officier van justitie gevorderd – dat indien bewezen is verklaard dat sprake is geweest van ‘medeplegen’ – de vorderingen hoofdelijk toe te wijzen.

9.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft zich primair, gelet op het gevoerde pleidooi tot vrijspraak op het standpunt gesteld dat die benadeelde partijen in hun vorderingen niet-ontvankelijk verklaard dienen te worden. Subsidiair heeft de raadsvrouw verzocht om de vorderingen aanzienlijk te matigen. Ten aanzien van de immateriële schade heeft de raadsvrouw aangevoerd dat de benadeelde partijen al in de prostitutie werkten en er om die reden niet zonder meer sprake is van een causaal verband.

9.3

Het oordeel van de rechtbank

Materiële schade

Voor wat betreft de materiële schade stelt de rechtbank vast dat zij, zoals hiervoor reeds is vermeld, bewezen acht dat verdachte voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van de benadeelde partijen [slachtoffer 1] , [slachtoffer 3] , [slachtoffer 7] , [slachtoffer 5] , [slachtoffer 6] en [slachtoffer 4] .

Met betrekking tot de materiële schade overweegt de rechtbank dat, nu een deugdelijke financiële administratie ontbreekt en de verdiensten op basis van de verklaringen niet duidelijk zijn geworden, de rechtbank de omzet zelf moet schatten en derhalve ook een schatting moet maken van het schadebedrag. De rechtbank zal bij deze stand van zaken uitgaan van de conservatieve berekeningen genoemd in het rapport wederrechtelijk verkregen voordeel.

De aanpassingen die daarop gedaan zijn de volgende:

Voor [slachtoffer 3] zal de rechtbank het geld van de proefdate á € 50,- afhalen, nu hij dit geld van verdachten heeft gehad.

Voor [slachtoffer 4] klopt de optelsom gemaakt in het ontnemingsrapport niet, zodat de rechtbank van de juiste berekening uitgaat.

Voor [slachtoffer 6] gaat de rechtbank niet uit van hetgeen in het ontnemingsrapport staat vermeld, maar wordt uitgegaan van zijn verklaring dat hij 10 á 15 euro per klant diende af staan. De rechtbank uitgaan van het gemiddelde van € 12,50 en komt dan uit op

54 x 12,50 = € 675,-.

Dit betekent dat de rechtbank de vorderingen voor wat betreft het materiële deel zal toewijzen tot de volgende bedragen:

 • -

  € 1.300,- ( [slachtoffer 1] );

 • -

  € 7.800,- ( [slachtoffer 3] ) + € 136,02 (diverse reiskosten) = € 7.936,02;

 • -

  € 1.250,- ( [slachtoffer 7] );

 • -

  € 2.650,- ( [slachtoffer 5] ) + € 42,59 (reiskosten therapie) = € 2.692,59;

 • -

  € 675,- ( [slachtoffer 6] )

 • -

  € 6.390,- ( [slachtoffer 4] ).

De rechtbank zal de benadeelde partijen [slachtoffer 1] en [slachtoffer 5] in het overige deel van de vordering niet-ontvankelijk verklaren. Voor zover de gevorderde materiële schade van [slachtoffer 5] ziet op de opgelopen studievertraging, is de vraag of en in hoeverre tussen die studievertraging en het bewezen verklaarde feit een causaal verband bestaat. Het onderzoeken of en in hoeverre dit causaal verband bestaat vormt een te grote belasting voor het strafproces en wordt om die reden niet-ontvankelijk verklaard. Eveneens zal het deel van de materiële schade, bestaande uit toekomstige schade bestaande uit nog te maken reiskosten en nog te maken kosten eigen risico, niet-ontvankelijk worden verklaard. Voor zover de gevorderde materiële schade niet-ontvankelijk is verklaard, geldt dat partijen dat deel desgewenst aan de orde kunnen stellen in een procedure bij de burgerlijke rechter.

De door [slachtoffer 3] gevorderde ‘proceskosten’ ten bedrage van € 136,02 merkt de rechtbank aan als materiële schade. Nu dat bedrag voldoende is onderbouwd en niet is betwist door de verdediging wordt dit deel van de vordering als materiële schade toegewezen.

Verdachte zal ook worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partijen hebben gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog zullen maken. Deze kosten worden tot op dit moment begroot op nihil.

Deze toegewezen materiële schade is een rechtstreeks gevolg van het bewezen verklaarde. Nu de verdachte samen met zijn mededader aansprakelijk is voor deze door de benadeelde partijen geleden schade, zullen de genoemde bedragen hoofdelijk worden toegewezen conform artikel 6:102 BW, te vermeerderen met de gevorderde wettelijke rente over dit bedrag vanaf het einde van de bewezenverklaarde periode tot aan de dag der algehele voldoening en met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

Immateriële schade

De rechtbank is van oordeel dat aannemelijk is geworden dat er immateriële schade is geleden en dat deze schade het rechtstreeks gevolg is van de bewezen verklaarde feiten.

In het geval van mensenhandel, zoals bewezen verklaard in de zaken van [slachtoffer 1] , [slachtoffer 7] , [slachtoffer 5] , [slachtoffer 6] , [slachtoffer 3] en [slachtoffer 4] brengen de aard en de ernst van de normschending mee dat de in dit verband relevante nadelige gevolgen daarvan voor de benadeelde zo voor de hand liggen dat een aantasting in de persoon kan worden aangenomen.

De vorderingen lenen zich – naar maatstaven van billijkheid – voor toewijzing tot een bedrag van € 10.000,- ( [slachtoffer 1] , [slachtoffer 7] , [slachtoffer 5] , [slachtoffer 6] , [slachtoffer 3] en [slachtoffer 4] ).

Voor zover door de benadeelde partijen meer immateriële schade is gevorderd, wordt dat deel van de vordering niet-ontvankelijk verklaard.

Nu de verdachte samen met zijn mededader aansprakelijk is voor deze door de benadeelde partijen geleden schade, zullen de genoemde bedragen hoofdelijk worden toegewezen conform artikel 6:102 BW, te vermeerderen met de gevorderde wettelijke rente over dit bedrag vanaf het einde van de bewezenverklaarde periode tot aan de dag der algehele voldoening en met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

Schadevergoedingsmaatregel materiële en immateriële schadevergoeding

Als extra waarborg voor betaling zal de rechtbank aan verdachte de hoofdelijke verplichting opleggen tot betaling aan de Staat van de toegewezen bedragen, te vermeerderen met voornoemde wettelijke rente. Als door verdachte en/of zijn mededader niet wordt betaald, zal deze verplichting worden aangevuld met na te noemen gijzeling, waarbij toepassing van de gijzeling de betalingsverplichting niet opheft.

10 TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

De beslissing berust op de artikelen 36f, 37a, 37b, 56, 57, 285a, 273f van het Wetboek van Strafrecht, zoals de artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

11 BESLISSING

De rechtbank:

Geldigheid dagvaarding

- verklaart de dagvaarding geldig;

Vrijspraak

- verklaart het onder 4, 6 en 12 ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij;

Bewezenverklaring

- verklaart het onder 1, 2 3, 5, 7, 8, 9, 10 en 11 ten laste gelegde bewezen zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld;

- verklaart het onder 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 en 11 meer of anders ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij;

Strafbaarheid

- verklaart het bewezen verklaarde strafbaar en kwalificeert dit zoals hiervoor in rubriek 6 is vermeld;

- verklaart verdachte strafbaar;

Oplegging straf

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 6 jaren;

- bepaalt dat de tijd, door verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht;

Oplegging maatregel

- gelast dat verdachte ter beschikking wordt gesteld en beveelt dat hij van overheidswege wordt verpleegd;

Benadeelde partij [slachtoffer 1]

 • -

  wijst de vordering van [slachtoffer 1] toe tot een bedrag van € 11.300,-;

 • -

  veroordeelt verdachte hoofdelijk tot betaling aan [slachtoffer 1] van het toegewezen bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 30 september 2017 tot de dag van de algehele voldoening, met dien verstande dat indien en voor zover reeds door een ander/anderen (gedeeltelijk) is betaald, verdachte (in zoverre) van deze verplichting zal zijn bevrijd;

 • -

  verklaart [slachtoffer 1] voor wat betreft het meer gevorderde niet-ontvankelijk in de vordering en bepaalt dat de vordering voor dat deel kan worden aangebracht bij de burgerlijke rechter;

 • -

  veroordeelt verdachte ook in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

 • -

  legt verdachte de hoofdelijke verplichting op ten behoeve van [slachtoffer 1] aan de Staat € 11.300,- te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 30 september 2017 . tot de dag van de volledige betaling, bij niet betaling aan te vullen met 91 dagen gijzeling;

 • -

  bepaalt dat verdachte van zijn verplichting tot het vergoeden van schade is bevrijd als hij en/of zijn mededader op een van de hiervoor beschreven manieren de schade aan de benadeelde dan wel aan de Staat heeft vergoed;

Benadeelde partij [slachtoffer 3]

 • -

  wijst de vordering van [slachtoffer 3] toe tot een bedrag van 17.936;-

 • -

  veroordeelt verdachte hoofdelijk tot betaling aan [slachtoffer 3] van het toegewezen bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 14 augustus 2018 tot de dag van de algehele voldoening, met dien verstande dat indien en voor zover reeds door een ander/anderen (gedeeltelijk) is betaald, verdachte (in zoverre) van deze verplichting zal zijn bevrijd;

 • -

  veroordeelt verdachte ook in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

 • -

  legt verdachte de hoofdelijke verplichting op ten behoeve van [slachtoffer 3] aan de Staat € 17.936,- te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 14 augustus 2018 tot de dag van de volledige betaling, bij niet betaling aan te vullen met 124 dagen gijzeling;

 • -

  bepaalt dat verdachte van zijn verplichting tot het vergoeden van schade is bevrijd als hij en/of zijn mededader op een van de hiervoor beschreven manieren de schade aan de benadeelde dan wel aan de Staat heeft vergoed;

Benadeelde partij [slachtoffer 7]

 • -

  wijst de vordering van [slachtoffer 7] toe tot een bedrag van € 11.250-;

 • -

  veroordeelt verdachte hoofdelijk tot betaling aan [slachtoffer 7] van het toegewezen bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 11 april 2018 tot de dag van de algehele voldoening, met dien verstande dat indien en voor zover reeds door een ander/anderen (gedeeltelijk) is betaald, verdachte (in zoverre) van deze verplichting zal zijn bevrijd;

 • -

  veroordeelt verdachte ook in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

 • -

  legt verdachte de hoofdelijke verplichting op ten behoeve van [slachtoffer 7] aan de Staat

€ 11.250 te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 11 april 2018 tot de dag van de volledige betaling, bij niet betaling aan te vullen met 91 dagen gijzeling;

- bepaalt dat verdachte van zijn verplichting tot het vergoeden van schade is bevrijd als hij en/of zijn mededader op een van de hiervoor beschreven manieren de schade aan de benadeelde dan wel aan de Staat heeft vergoed;

Benadeelde partij [slachtoffer 5]

 • -

  wijst de vordering van [slachtoffer 5] toe tot een bedrag van € 12.692,59;

 • -

  veroordeelt verdachte hoofdelijk tot betaling aan [slachtoffer 5] van het toegewezen bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 20 september 2018 tot de dag van de algehele voldoening, met dien verstande dat indien en voor zover reeds door een ander/anderen (gedeeltelijk) is betaald, verdachte (in zoverre) van deze verplichting zal zijn bevrijd;

 • -

  veroordeelt verdachte ook in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

 • -

  legt verdachte de hoofdelijke verplichting op ten behoeve van [slachtoffer 5] aan de Staat € 12.692,59 te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 20 september 2018 tot de dag van de volledige betaling, bij niet betaling aan te vullen met 98 dagen gijzeling;

 • -

  bepaalt dat verdachte van zijn verplichting tot het vergoeden van schade is bevrijd als hij en/of zijn mededader op een van de hiervoor beschreven manieren de schade aan de benadeelde dan wel aan de Staat heeft vergoed.

Benadeelde partij [slachtoffer 6]

 • -

  wijst de vordering van [slachtoffer 6] toe tot een bedrag van € 10.675,-;

 • -

  veroordeelt verdachte hoofdelijk tot betaling aan [slachtoffer 6] van het toegewezen bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 31 maart 2019 tot de dag van de algehele voldoening, met dien verstande dat indien en voor zover reeds door een ander/anderen (gedeeltelijk) is betaald, verdachte (in zoverre) van deze verplichting zal zijn bevrijd;

 • -

  veroordeelt verdachte ook in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

 • -

  legt verdachte de hoofdelijke verplichting op ten behoeve van [slachtoffer 6] aan de Staat

€ 10.675,- te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 31 maart 2019 tot de dag van de volledige betaling, bij niet betaling aan te vullen met 88 dagen gijzeling;

- bepaalt dat verdachte van zijn verplichting tot het vergoeden van schade is bevrijd als hij en/of zijn mededader op een van de hiervoor beschreven manieren de schade aan de benadeelde dan wel aan de Staat heeft vergoed.

Benadeelde partij [slachtoffer 4]

 • -

  wijst de vordering van [slachtoffer 4] toe tot een bedrag van € 16.390,-;

 • -

  veroordeelt verdachte hoofdelijk tot betaling aan [slachtoffer 4] van het toegewezen bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 21 september 2018 tot de dag van de algehele voldoening, met dien verstande dat indien en voor zover reeds door een ander/anderen (gedeeltelijk) is betaald, verdachte (in zoverre) van deze verplichting zal zijn bevrijd;

 • -

  veroordeelt verdachte ook in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

 • -

  legt verdachte de hoofdelijke verplichting op ten behoeve van [slachtoffer 4] aan de Staat € 16.390,- te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 21 september 2018 tot de dag van de volledige betaling, bij niet betaling aan te vullen met 116 dagen gijzeling;

 • -

  bepaalt dat verdachte van zijn verplichting tot het vergoeden van schade is bevrijd als hij en/of zijn mededader op een van de hiervoor beschreven manieren de schade aan de benadeelde dan wel aan de Staat heeft vergoed.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.L.M. van Opstal, voorzitter, mrs. E.H.M. Druijf en J.A. Spee, rechters, in tegenwoordigheid van J.J. Veldhuizen, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van 27 januari 2021.

Bijlage: de tenlastelegging

Aan verdachte wordt ten laste gelegd dat:

1.

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 maart 2017 tot

en met 26 mei 2017 te Utrecht , althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

A) een ander of anderen, te weten [slachtoffer 1] , geboren op [1999]

(telkens)

(sub 2°)

heeft geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest of opgenomen, met het

oogmerk van seksuele uitbuiting van die [slachtoffer 1] (terwijl die [slachtoffer 1] de leeftijd

van achttien jaren nog niet had bereikt)

en/of

(sub 5°)

ertoe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van

seksuele handelingen met en/of voor een derde tegen betaling dan wel ten

aanzien van die [slachtoffer 1] (telkens) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan

verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en)

vermoeden dat die [slachtoffer 1] zich daardoor beschikbaar zou(den) stellen tot het

verrichten van die seksuele handelingen (terwijl die [slachtoffer 1] de leeftijd van

achttien jaren nog niet had bereikt)

en/of

B) (sub 8°)

(telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit seksuele handelingen van

die ander, te weten [slachtoffer 1] , met en/of voor een derde tegen betaling (terwijl

die [slachtoffer 1] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt),

zijnde en/of hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens):

- via [website] en/of Whatsapp (en/of op andere wijze) contact gezocht en/of

gehad en/of gehouden met die [slachtoffer 1] en/of

- via [website] en/of Whatsapp (en/of op andere wijze) een afspraak gemaakt met

die [slachtoffer 1] en/of

- aan die [slachtoffer 1] voorgehouden dat hij, [slachtoffer 1] , veel geld kon verdienen met

escort/paydates en/of

- een proefdate met [slachtoffer 1] gehad, waarbij [slachtoffer 1] seksueel contact (al dan niet

tegen betaling) moest hebben met verdachte en/of zijn mededader en/of

- afspraken met die [slachtoffer 1] gemaakt over seksuele contacten met derden/klanten

en/of over de hoogte van de betaling voor die seksuele contacten en/of over de

locaties van die seksafspraken en/of over het vervoer van en naar die

afspraken en/of

- een werktelefoon en/of een telefoonnummer voor de werktelefoon geregeld

en/of gegeven voor/aan [slachtoffer 1] en/of

- een profiel aangemaakt en/of onderhouden op [website] voor [slachtoffer 1] en/of

- klanten geregeld voor [slachtoffer 1] en/of

- ruimte aangeboden aan die [slachtoffer 1] waar die [slachtoffer 1] tegen betaling seks kon

hebben met een daar aanwezige (derde) man/klant (gelegen aan de [adres]

en/of de [adres] ) en/of condooms en/of glijmiddel verschaft en/of

- die [slachtoffer 1] opgehaald met de auto en hem daarmee vervoerd (naar de woning

gelegen aan de [adres] en/of [adres] ) en/of naar andere

werklocaties in binnen- en buitenland en/of

- reistickets en/of visa geboekt en/of geregeld voor die [slachtoffer 1] en/of

- die [slachtoffer 1] meegenomen naar een pand (gelegen aan de [adres] en/of

[adres] ), (en/of andere werklocaties) waar die [slachtoffer 1] tegen betaling

seks had met een daar aanwezige (derde) man/klant en/of

- een deel van het geld dat die [slachtoffer 1] voor die seksafspraken kreeg van die

[slachtoffer 1] gekregen en/of door die [slachtoffer 1] aan hem, verdachte en/of zijn

mededader(s) laten afgeven en/of het geld dat die klant(en) betaalden voor

seksuele handelingen met die [slachtoffer 1] geïnd en een deel ervan aan die [slachtoffer 1]

gegeven, en/of

-(als gunst voor verdachte en/of zijn mededader) van [slachtoffer 1] verlangd dat hij

ontuchtige handelingen door verdachte en/of zijn mededader zou ondergaan

waaronder seksueel binnendringen van zijn, [slachtoffer 1] , lichaam;

art 273f lid 1 ahf/sub 2° Wetboek van Strafrecht

art 273f lid 1 ahf/sub 5° Wetboek van Strafrecht

art 273f lid 1 ahf/sub 8° Wetboek van Strafrecht

art 273f lid 3 ahf/sub 1° Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

2.

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van [2017] tot

en met 30 september 2017 te Utrecht , althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

A) een ander of anderen, te weten [slachtoffer 1] ,

(telkens) door dwang, geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en)

of door dreiging met geweld of (een) andere feitlijkhe(i)d(en),

door afpersing, fraude, misleiding

dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend

overwicht,

door misbruik van een kwetsbare positie

- heeft geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest of opgenomen, met het

oogmerk van seksuele uitbuiting van die [slachtoffer 1] (sub 1°) en/of

- heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het

verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard dan wel onder die

omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte

en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden

dat die [slachtoffer 1] zich daardoor beschikbaar zou(den) stellen tot het

verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard (sub 4°) en/of

B)(telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de seksuele uitbuiting

van die/een ander of anderen, te weten die [slachtoffer 1] , (sub 6°),

zijnde en/of hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens):

terwijl die [slachtoffer 1] zich op dat moment in een kwetsbare positie bevond,

- via [website] en/of Whatsapp (en/of op andere wijze) contact gezocht en/of

gehad en/of gehouden met die [slachtoffer 1] en/of

- via [website] en/of Whatsapp (en/of op andere wijze) een afspraak gemaakt met

die [slachtoffer 1] en/of

- aan die [slachtoffer 1] voorgehouden dat hij, [slachtoffer 1] , veel geld kon verdienen met

escort/ paydates en/of

- een proefdate met [slachtoffer 1] gehad, waarbij [slachtoffer 1] seksueel contact (al dan niet

tegen betaling) moest hebben met verdachte en/of zijn mededader en/of

- afspraken met die [slachtoffer 1] gemaakt over seksuele contacten met derden/klanten

en/of over de hoogte van de betaling voor die seksuele contacten en/of over de

locaties van die seksafspraken en/of over het vervoer van en naar die

afspraken en/of

- een werktelefoon en/of een telefoonnummer voor de werktelefoon geregeld

en/of gegeven voor/aan [slachtoffer 1] en/of

- een profiel / meerdere profielen aangemaakt en/of onderhouden op (onder

andere) [website] (en/of soortgelijke sites) voor [slachtoffer 1] en/of

- klanten geregeld voor [slachtoffer 1] en/of

- ruimte aangeboden aan die [slachtoffer 1] waar die [slachtoffer 1] tegen betaling seks kon

hebben met een daar aanwezige (derde) man/klant (gelegen aan de [adres]

en/of de [adres] ) en/of condooms en/of glijmiddel verschaft en/of

- die [slachtoffer 1] opgehaald met de auto en hem daarmee vervoerd (naar de woning

gelegen aan de [adres] en/of [adres] ) en/of naar andere

werklocaties in binnen- en buitenland en/of

- reistickets en/of visa geboekt en/of geregeld en/of

- die [slachtoffer 1] meegenomen naar een pand (gelegen aan de [adres] en/of

[adres] ), (en/of andere werklocaties) waar die [slachtoffer 1] tegen betaling

seks had met een daar aanwezige (derde) man/klant en/of

- een deel van het geld dat die [slachtoffer 1] voor die seksafspraken kreeg van die

[slachtoffer 1] gekregen en/of door die [slachtoffer 1] aan hem, verdachte en/of zijn

mededader(s) laten afgeven en/of het geld dat die klant(en) betaalden voor

seksuele handelingen met die [slachtoffer 1] geïnd en een deel ervan aan die [slachtoffer 1]

gegeven en/of

-(als gunst voor verdachte en/of zijn mededader) van [slachtoffer 1] verlangd dat hij

ontuchtige handelingen door verdachte en/of zijn mededader zou ondergaan

waaronder seksueel binnendringen van zijn, [slachtoffer 1] , lichaam;

art 273f lid 1 ahf/sub 1° Wetboek van Strafrecht

art 273f lid 1 ahf/sub 4° Wetboek van Strafrecht

art 273f lid 1 ahf/sub 6° Wetboek van Strafrecht

art 273f lid 1 ahf/sub 9° Wetboek van Strafrecht

art 273f lid 3 ahf/sub 1° Wetboek van Strafrecht

3.

hij in of omstreeks de periode van ongeveer 01 april 2017 tot en met 27

september 2018 te Utrecht en/of elders in Nederland,

tesamen en in vereniging met een of meer ander(en), althans alleen,

meermalen, althans eenmaal telkens

afbeeldingen, te weten foto's en/of video's/films en/of gegevensdragers,

te weten een smartphone (Wiko Lenny) en/of een laptop (HP)

(beide met een foto- en/of filmfunctie) (bevattende voormelde afbeeldingen)

heeft

verspreid en/of

openlijk tentoongesteld en/of

vervaardigd en/of

ingevoerd en/of

doorgevoerd en/of

uitgevoerd en/of

verworven en/of

in bezit gehad en/of

zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met

gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn

waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog

niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken

(te weten telkens [slachtoffer 1] geboren op [1999] )

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het met de penis anaal penetreren van het lichaam van een persoon die

kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(foto's genaamd " [titel 1] " en " [titel 1] " pv p 238

en/of filmpje 35 en/of filmpje 36 pv p 250 en 251)

(art. 240b lid 1 Wetboek van Strafrecht)

4.

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 20 oktober 2017

tot en met 3 februari 2018 te Utrecht , althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

A) een ander of anderen, te weten [slachtoffer 2] , geboren op [2000]

(telkens)

(sub 2°)

heeft geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest of opgenomen, met het

oogmerk van seksuele uitbuiting van die [slachtoffer 2] (terwijl die [slachtoffer 2] de leeftijd van

achttien jaren nog niet had bereikt)

en/of

(sub 5°)

ertoe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van

seksuele handelingen met en/of voor een derde tegen betaling dan wel ten

aanzien van die [slachtoffer 2] (telkens) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan

verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en)

vermoeden dat die [slachtoffer 2] zich daardoor beschikbaar zou(den) stellen tot het

verrichten van die seksuele handelingen (terwijl die [slachtoffer 2] de leeftijd van

achttien jaren nog niet had bereikt)

en/of

B) (sub 8°)

(telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit seksuele handelingen van

die ander, te weten [slachtoffer 2] , met en/of voor een derde tegen betaling (terwijl die

[slachtoffer 2] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt),

zijnde en/of hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens):

- via [website] en/of Whatsapp (en/of op andere wijze) contact gezocht en/of

gehad en/of gehouden met die [slachtoffer 2] en/of

- via [website] en/of Whatsapp (en/of op andere wijze) een afspraak gemaakt met

die [slachtoffer 2] en/of

- aan die [slachtoffer 2] voorgehouden dat hij, [slachtoffer 2] , veel geld kon verdienen met

escort/paydates en/of

- een proefdate met [slachtoffer 2] gehad, waarbij [slachtoffer 2] seksueel contact (al dan niet tegen

betaling) moest hebben met verdachte en/of zijn mededader en/of

- afspraken met die [slachtoffer 2] gemaakt over seksuele contacten met derden/klanten

en/of over de hoogte van de betaling voor die seksuele contacten en/of over de

locaties van die seksafspraken en/of over het vervoer van en naar die

afspraken en/of

- een werktelefoon en/of een telefoonnummer voor de werktelefoon geregeld

en/of gegeven voor/aan [slachtoffer 2] en/of

- een profiel / meerdere profielen aangemaakt en/of onderhouden op (onder

andere) [website] (en/of soortgelijke sites) voor [slachtoffer 2] en/of

- klanten geregeld voor [slachtoffer 2] en/of

- ruimte aangeboden aan die [slachtoffer 2] waar die [slachtoffer 2] tegen betaling seks kon hebben

met een daar aanwezige (derde) man/klant (gelegen aan de [adres] en/of

de [adres] ) en/of condooms en/of glijmiddel verschaft en/of

- die [slachtoffer 2] opgehaald met de auto en hem daarmee vervoerd (naar de woning

gelegen aan de [adres] en/of [adres] ) en/of naar andere

werklocaties in binnen- en buitenland en/of

- reistickets en/of visa gebooekt en/of geregeld voor die [slachtoffer 2] en/of

- die [slachtoffer 2] meegenomen naar een pand (gelegen aan de [adres] en/of

[adres] ), (en/of andere werklocaties) waar die [slachtoffer 2] tegen betaling

seks had met een daar aanwezige (derde) man/klant en/of

- een deel van het geld dat die [slachtoffer 2] voor die seksafspraken kreeg van die [slachtoffer 2]

gekregen en/of door die [slachtoffer 2] aan hem, verdachte en/of zijn mededader(s) laten

afgeven en/of het geld dat die klant(en) betaalden voor seksuele handelingen

met die [slachtoffer 2] geïnd en een deel ervan aan die [slachtoffer 2] gegeven en/of

-(als gunst voor verdachte en/of zijn mededader) van [slachtoffer 2] verlangd dat hij

ontuchtige handelingen door verdachte en/of zijn mededader zou ondergaan

waaronder seksueel binnendringen van zijn, [slachtoffer 2] , lichaam;

art 273f lid 1 ahf/sub 2° Wetboek van Strafrecht

art 273f lid 1 ahf/sub 5° Wetboek van Strafrecht

art 273f lid 1 ahf/sub 8° Wetboek van Strafrecht

art 273f lid 3 ahf/sub 1° Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

5.

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 augustus 2018

tot en met 24 augustus 2018 te Utrecht , althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

A) een ander of anderen, te weten [slachtoffer 3] , geboren op [2000]

(telkens)

(sub 2°)

heeft geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest of opgenomen, met het

oogmerk van seksuele uitbuiting van die [slachtoffer 3] (terwijl die [slachtoffer 3] de leeftijd

van achttien jaren nog niet had bereikt)

en/of

(sub 5°)

ertoe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van

seksuele handelingen met en/of voor een derde tegen betaling dan wel ten

aanzien van die [slachtoffer 3] (telkens) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan

verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en)

vermoeden dat die [slachtoffer 3] zich daardoor beschikbaar zou(den) stellen tot het

verrichten van die seksuele handelingen (terwijl die [slachtoffer 3] de leeftijd van

achttien jaren nog niet had bereikt)

en/of

B) (sub 8°)

(telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit seksuele handelingen van

die ander, te weten [slachtoffer 3] , met en/of voor een derde tegen betaling (terwijl

die [slachtoffer 3] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt),

zijnde en/of hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens):

- via [website] en/of Whatsapp (en/of op andere wijze) contact gezocht en/of

gehad en/of gehouden met die [slachtoffer 3] en/of

- via [website] en/of Whatsapp (en/of op andere wijze) een afspraak gemaakt met

die [slachtoffer 3] en/of

- aan die [slachtoffer 3] voorgehouden dat hij, [slachtoffer 3] , veel geld kon verdienen met

escort/playdates en/of

- een proefdate met [slachtoffer 3] gehad, waarbij [slachtoffer 3] seksueel contact (al dan niet

tegen betaling) moest hebben met verdachte en/of zijn mededader en/of

- afspraken met die [slachtoffer 3] gemaakt over seksuele contacten met derden/klanten

en/of over de hoogte van de betaling voor die seksuele contacten en/of over de

locaties van die seksafspraken en/of over het vervoer van en naar die

afspraken en/of

- een werktelefoon en/of een telefoonnummer voor de werktelefoon geregeld

en/of gegeven voor/aan [slachtoffer 3] en/of

- een profiel / meerdere profielen aangemaakt en/of onderhouden op (onder

andere) [website] (en/of soortgelijke sites) voor [slachtoffer 3] en/of

- klanten geregeld voor [slachtoffer 3] en/of

- ruimte aangeboden aan die [slachtoffer 3] waar die [slachtoffer 3] tegen betaling seks kon

hebben met een daar aanwezige (derde) man/klant (gelegen aan de [adres]

en/of de [adres] ) en/of condooms en/of glijmiddel verschaft en/of

- die [slachtoffer 3] opgehaald met de auto en hem daarmee vervoerd (naar de woning

gelegen aan de [adres] en/of [adres] ) en/of

- die [slachtoffer 3] meegenomen naar een pand (gelegen aan de [adres] en/of

[adres] ), (en/of andere werklocaties) waar die [slachtoffer 3] tegen betaling

seks had met een daar aanwezige (derde) man/klant en/of

- een deel van het geld dat die [slachtoffer 3] voor die seksafspraken kreeg van die

[slachtoffer 3] gekregen en/of door die [slachtoffer 3] aan hem, verdachte en/of zijn

mededader(s) laten afgeven en/of het geld dat die klant(en) betaalden voor

seksuele handelingen met die [slachtoffer 3] geïnd en een deel ervan aan die [slachtoffer 3]

gegeven en/of

-(als gunst voor verdachte en/of zijn mededader) van [slachtoffer 3] verlangd dat hij

ontuchtige handelingen door verdachte en/of zijn mededader zou ondergaan

waaronder seksueel binnendringen van zijn, [slachtoffer 3] , lichaam;

art 273f lid 1 ahf/sub 2° Wetboek van Strafrecht

art 273f lid 1 ahf/sub 5° Wetboek van Strafrecht

art 273f lid 1 ahf/sub 8° Wetboek van Strafrecht

art 273f lid 3 ahf/sub 1° Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

6.

hij in of omstreeks de periode van 1 augustus 2018 tot en met 24 augustus 2018

te Utrecht , althans te Nederland,

ontucht heeft gepleegd met naam [slachtoffer 3] , geboren op [2000]

die zich beschikbaar stelde tot het verrichten van een of meer seksuele

handelingen met een derde tegen betaling

en die de leeftijd van zestien jaren maar nog niet de leeftijd van achttien

jaren had bereikt,

te weten het brengen van zijn, verdachtes, penis in de anus van die [slachtoffer 3]

en/of het maken van heen en weer gaande bewegingen met zijn, verdachtes, penis

in de anus van die [slachtoffer 3]

en/of het tongzoenen met die [slachtoffer 3] ;

art 248b Wetboek van Strafrecht

7.

hij in of omstreeks de periode van ongeveer 01 september 2018 tot en met 16

november 2018 te Utrecht en/of elders in Nederland,

meermalen althans eenmaal

(telkens) opzettelijk mondeling, door gebaren, bij geschrift en/of afbeelding

zich jegens [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 5]

heeft geuit,

kennelijk om dier/diens vrijheid om naar waarheid te verklaren of geweten ten

overstaan van een ambtenaar (van politie) een verklaring af te leggen

te beïnvloeden,

terwijl hij/zij, verdachte, wist of ernstige reden had te vermoeden dat die

verklaring zou worden afgelegd,

door in een telefoongesprek tegen die [slachtoffer 1] te zeggen

(zie p 2291 ev gespreksnummers 213, 214, 215) (zakelijk weergegeven):

dat [slachtoffer 1] tegen de politie moet zeggen dat [slachtoffer 1] 18 was toen hij [verdachte]

ontmoette (en/of)

dat het klikte en dat toen zijn ze samen op vakantie zijn gegaan (naar Spanje)

dat het contact is nu verwaterd (en/of)

dat [slachtoffer 1] op oudere mannen valt (en/of)

dat [slachtoffer 1] niet in de escort werkt (en/of)

dat er in Spanje geen seks heeft plaatsgevonden (en/of)

dat hoe minder [slachtoffer 1] verklaart hoe beter het is,

EN/OF

door in een telefoongesprek tegen die [slachtoffer 4] te zeggen

(zie p 2305 ev gespreksnummer 561) (zakelijk weergegeven):

dat [slachtoffer 4] zo min mogelijk moet zeggen (en/of)

dat [slachtoffer 4] zo min mogelijk namen noemen (en/of)

dat [slachtoffer 4] soms gewoon keihard moet ontkennen (en/of)

dat [slachtoffer 4] moet ontkennen dat hij seks met hun heeft gehad (en/of)

dat [slachtoffer 4] moet benadrukken geen seks en boven de 18,

EN/OF

door tegen die [slachtoffer 5] te zeggen dat hij zijn aangifte/getuigenis in moest

trekken en/of een mail moest sturen aan de politie met die inhoud

(waarna hij, verdachte, voormelde mail aan de politie stuurde met het

mailsysteem en op naam van die [slachtoffer 5] );

art 285a lid 1 Wetboek van Strafrecht

8.

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de pleegperiode van 1 maart

2018 tot en met 11 april 2018 te Utrecht en/of elders in Nederland

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

A) een ander of anderen, te weten [slachtoffer 7]

(telkens) door dwang,(een) andere feitelijkhe(i)d(en) of door dreiging met

(een) andere feitelijkhe(i)d(en), dan wel

door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht of door

misbruik van een kwetsbare positie

- heeft geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest of opgenomen, met het

oogmerk van seksuele uitbuiting van die naam [slachtoffer 7] (sub 1°) en/of

- heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het

verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard dan wel onder die

omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte

en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden

dat die [slachtoffer 7] zich daardoor beschikbaar zou(den) stellen tot het

verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard (sub 4°) en/of

B)(telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de seksuele uitbuiting

van die/een ander of anderen, te weten [slachtoffer 7] , (sub 6°),

zijnde en/of hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens):

terwijl [slachtoffer 7] zich op dat moment in een kwetsbare positie bevond,

- via [website] en/of Whatsapp (en/of op andere wijze) contact gezocht en/of

gehad en/of gehouden met die [slachtoffer 7] en/of

- via [website] en/of Whatsapp (en/of op andere wijze) een afspraak gemaakt met

die [slachtoffer 7] en/of

- een proefdate met [slachtoffer 7] gehad, waarbij [slachtoffer 7] seksueel contact moest hebben

met verdachte of zijn medeverdachte en/of waarbij (seks)foto's en/of filmpjes

werden gemaakt en/of

- afspraken met die [slachtoffer 7] gemaakt over seksuele contacten met derden/klanten

en/of over de hoogte van de betaling voor die seksuele contacten en/of over de

locaties van die seksafspraken en/of over het vervoer van en naar die

afspraken en/of

- een werktelefoon en/of een telefoonnummer voor de werktelefoon geregeld

en/of gegeven voor/aan [slachtoffer 7] en/of

- onderdak aangeboden aan die [slachtoffer 7] en/of

- een profiel aangemaakt en/of onderhouden op [website] en/of [website] en/of

[website] en/of andere websites voor [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 7] geholpen met het

aanmaken van dit profiel en/of

- klanten geregeld voor [slachtoffer 7] en/of contact(en) met klanten onderhouden

voor/namens [slachtoffer 7] en/of

- ruimte aangeboden aan die [slachtoffer 7] waar die [slachtoffer 7] tegen betaling seks kon

hebben met een daar aanwezige (derde) man/klant (gelegen aan de [adres]

en/of de [adres] en/of elders) en/of

- die [slachtoffer 7] opgehaald met de auto en hem daarmee vervoerd naar en/of van

(een) woning(en) van mannen/klanten en/of naar (een) hotel(s), alwaar [slachtoffer 7]

tegen betaling seks had met (een) daar aanwezige klant(en) en/of

-condooms en/of glijmiddel en/of poppers en/of kleding verstrekt aan die

[slachtoffer 7] ten behoeve van een seksafspraak met (een) klant(en) en/of

- een deel van het geld dat die [slachtoffer 7] voor die seksafspraken kreeg van die

[slachtoffer 7] gekregen en/of door die [slachtoffer 7] aan hem, verdachte en/of zijn

mededader(s) laten afgeven en/of het geld dat die klant(en) betaalden voor

seksuele handelingen met die [slachtoffer 7] geïnd en een deel ervan aan die [slachtoffer 7]

gegeven en/of

-(als gunst voor verdachte en/of zijn mededader) van [slachtoffer 7] verlangd dat hij

ontuchtige handelingen door verdachte en/of zijn mededader zou ondergaan

waaronder seksueel binnendringen van zijn, [slachtoffer 7] , lichaam;

art 273f lid 1 ahf/sub 1° Wetboek van Strafrecht

art 273f lid 1 ahf/sub 4° Wetboek van Strafrecht

art 273f lid 1 ahf/sub 6° Wetboek van Strafrecht

art 273f lid 1 ahf/sub 9° Wetboek van Strafrecht

art 273f lid 3 ahf/sub 1° Wetboek van Strafrecht

9.

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de pleegperiode van 1 juli 2018

tot en met 31 maart 2019 te Utrecht en/of Hoofdorp en/of Amsterdam en/of

elders in Nederland

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

A) een ander of anderen, te weten [slachtoffer 5]

(telkens) door dwang,(een) andere feitelijkhe(i)d(en) of door dreiging met

(een) andere feitelijkhe(i)d(en), dan weldoor misbruik van uit feitelijke

omstandigheden voortvloeiend overwicht of doormisbruik van een kwetsbare

positie

- heeft geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest of opgenomen, met het

oogmerk van seksuele uitbuiting van die naam [slachtoffer 5] (sub 1°) en/of

- heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het

verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard dan wel onder die

omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte

en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden

dat die [slachtoffer 5] zich daardoor beschikbaar zou(den) stellen tot het

verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard (sub 4°) en/of

B)(telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de seksuele uitbuiting

van die/een ander of anderen, te weten [slachtoffer 5] , (sub 6°),

zijnde en/of hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens):

terwijl [slachtoffer 5] zich op dat moment in een kwetsbare positie bevond,

- via [website] en/of Whatsapp (en/of op andere wijze) contact gezocht en/of

gehad en/of gehouden met die [slachtoffer 5] en/of

- via [website] en/of Whatsapp (en/of op andere wijze) een afspraak gemaakt met

die [slachtoffer 5] en/of

- een proefdate met [slachtoffer 5] gehad, waarbij [slachtoffer 5] seksueel contact moest

hebben met verdachte of zijn medeverdachte en/of waarbij (seks)foto's en/of

filmpjes werden gemaakt en/of

- afspraken met die [slachtoffer 5] gemaakt over seksuele contacten met derden/klanten

en/of over de hoogte van de betaling voor die seksuele contacten en/of over de

locaties van die seksafspraken en/of over het vervoer van en naar die

afspraken en/of

- een werktelefoon en/of een telefoonnummer voor de werktelefoon geregeld

en/of gegeven voor/aan [slachtoffer 5] en/of

- een profiel aangemaakt en/of onderhouden op [website] en/of andere websites

voor [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 5] geholpen met het aanmaken van dit profiel en/of

- klanten geregeld voor [slachtoffer 5] en/of contact(en) met klanten onderhouden

voor/namens [slachtoffer 5] en/of

- ruimte aangeboden aan die [slachtoffer 5] waar die [slachtoffer 5] tegen betaling seks kon

hebben met een daar aanwezige (derde) man/klant (gelegen aan de [adres]

en/of de [adres] en/of elders) en/of

- die [slachtoffer 5] opgehaald met de auto en hem daarmee vervoerd naar en/of van

(een) woning(en) van mannen/klanten en/of naar (een) hotel(s), alwaar [slachtoffer 5]

tegen betaling seks had met (een) daar aanwezige klant(en) en/of

-condooms en/of glijmiddel en/of poppers en/of kleding verstrekt aan die

[slachtoffer 5] ten behoeve van een seksafspraak met (een) klant(en) en/of

- een deel van het geld dat die [slachtoffer 5] voor die seksafspraken kreeg van die

[slachtoffer 5] gekregen en/of door die [slachtoffer 5] aan hem, verdachte en/of zijn

mededader(s) laten afgeven en/of het geld dat die klant(en) betaalden voor

seksuele handelingen met die [slachtoffer 5] geïnd en een deel ervan aan die [slachtoffer 5]

gegeven en/of

-(als gunst voor verdachte en/of zijn mededader) van [slachtoffer 5] verlangd dat hij

ontuchtige handelingen door verdachte en/of zijn mededader zou ondergaan

waaronder seksueel binnendringen van zijn, [slachtoffer 5] , lichaam;

art 273f lid 1 ahf/sub 1° Wetboek van Strafrecht

art 273f lid 1 ahf/sub 4° Wetboek van Strafrecht

art 273f lid 1 ahf/sub 6° Wetboek van Strafrecht

art 273f lid 1 ahf/sub 9° Wetboek van Strafrecht

art 273f lid 3 ahf/sub 1° Wetboek van Strafrecht

10.

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de pleegperiode van 20 augustus

2017 tot en met 31 maart 2019 te Utrecht en/of elders in Nederland

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

A) een ander of anderen, te weten [slachtoffer 6]

(telkens) door dwang,(een) andere feitelijkhe(i)d(en) of door dreiging met

(een) andere feitelijkhe(i)d(en), dan wel door misbruik van uit feitelijke

omstandigheden voortvloeiend overwicht of door misbruik van een kwetsbare

positie

- heeft geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest of opgenomen, met het

oogmerk van seksuele uitbuiting van die naam [slachtoffer 6] (sub 1°) en/of

- heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het

verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard dan wel onder die

omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte

en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden

dat die [slachtoffer 6] zich daardoor beschikbaar zou(den) stellen tot het

verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard (sub 4°) en/of

B)(telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de seksuele uitbuiting

van die/een ander of anderen, te weten [slachtoffer 6] , (sub 6°),

zijnde en/of hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens):

terwijl [slachtoffer 6] zich op dat moment in een kwetsbare positie bevond,

- via [website] en/of Whatsapp (en/of op andere wijze) contact gezocht en/of

gehad en/of gehouden met die [slachtoffer 6] en/of

- via [website] en/of Whatsapp (en/of op andere wijze) een afspraak gemaakt met

die [slachtoffer 6] en/of

- een proefdate met [slachtoffer 6] gehad, waarbij [slachtoffer 6] seksueel contact moest

hebben

met verdachte of zijn medeverdachte en/of waarbij (seks)foto's werden gemaakt

en/of

- afspraken met die [slachtoffer 6] gemaakt over seksuele contacten met derden/klanten

en/of over de hoogte van de betaling voor die seksuele contacten en/of over de

locaties van die seksafspraken en/of over het vervoer van en naar die

afspraken en/of

- een werktelefoon en/of een telefoonnummer voor de werktelefoon geregeld

en/of gegeven voor/aan [slachtoffer 6] en/of

- een profiel aangemaakt en/of onderhouden op [website] en/of andere website voor

[slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 6] geholpen met het aanmaken van dit profiel en/of

- klanten geregeld voor [slachtoffer 6] en/of

- ruimte aangeboden aan die [slachtoffer 6] waar die [slachtoffer 6] tegen betaling seks kon

hebben met een daar aanwezige (derde) man/klant (gelegen aan de [adres]

en/of de [adres] ) en/of

- die [slachtoffer 6] opgehaald met de auto en hem daarmee vervoerd naar en/of van

(een) woning(en) van mannen/klanten en/of naar (een) hotel(s), alwaar [slachtoffer 6]

tegen betaling seks had met (een) daar aanwezige klant(en) en/of

-condooms en/of glijmiddel en/of poppers verstrekt aan die [slachtoffer 6] ten

behoeve van een seksafspraak met (een) klant(en) en/of

- een deel van het geld dat die [slachtoffer 6] voor die seksafspraken kreeg van die

[slachtoffer 6] gekregen en/of door die [slachtoffer 6] aan hem, verdachte en/of zijn

mededader(s) laten afgeven en/of het geld dat die klant(en) betaalden voor

seksuele handelingen met die [slachtoffer 6] geïnd en een deel ervan aan die [slachtoffer 6]

gegeven en/of

-(als gunst voor verdachte en/of zijn mededader) van [slachtoffer 6] verlangd dat hij

ontuchtige handelingen door verdachte en/of zijn mededader zou ondergaan

waaronder seksueel binnendringen van zijn, [slachtoffer 6] 's, lichaam;

art 273f lid 1 ahf/sub 1° Wetboek van Strafrecht

art 273f lid 1 ahf/sub 4° Wetboek van Strafrecht

art 273f lid 1 ahf/sub 6° Wetboek van Strafrecht

art 273f lid 1 ahf/sub 9° Wetboek van Strafrecht

art 273f lid 3 ahf/sub 1° Wetboek van Strafrecht

11.

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de pleegperiode van 10 augustus

2017 tot en met 31 maart 2019 te Utrecht en/of Zwolle en/of Nijkerk en/of

elders in Nederland

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

A) een ander of anderen, te weten [slachtoffer 4]

(telkens) door dwang,(een) andere feitelijkhe(i)d(en) of door dreiging met

(een) andere feitelijkhe(i)d(en), dan wel door misbruik van uit feitelijke

omstandigheden voortvloeiend overwicht of door misbruik van een kwetsbare

positie

- heeft geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest of opgenomen, met het

oogmerk van seksuele uitbuiting van die naam [slachtoffer 4] (sub 1°) en/of

- heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het

verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard dan wel onder die

omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte

en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden

dat die [slachtoffer 4] zich daardoor beschikbaar zou(den) stellen tot het

verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard (sub 4°) en/of

B)(telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de seksuele uitbuiting

van die/een ander of anderen, te weten [slachtoffer 4] , (sub 6°),

zijnde en/of hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens):

terwijl [slachtoffer 4] zich op dat moment in een kwetsbare positie bevond,

- via [website] en/of Whatsapp (en/of op andere wijze) contact gezocht en/of

gehad en/of gehouden met die [slachtoffer 4] en/of

- via [website] en/of Whatsapp (en/of op andere wijze) een afspraak gemaakt met

die [slachtoffer 4] en/of

- een proefdate met [slachtoffer 4] gehad, waarbij [slachtoffer 4] seksueel contact moest

hebben

met één van beide verdachten en/of waarbij de andere verdachte toekeek en/of

foto's maakte en/of

- afspraken met die [slachtoffer 4] gemaakt over seksuele contacten met derden/klanten

en/of over de hoogte van de betaling voor die seksuele contacten en/of over de

locaties van die seksafspraken en/of over het vervoer van en naar die

afspraken en/of

- een werktelefoon en/of een telefoonnummer voor de werktelefoon geregeld

en/of gegeven voor/aan [slachtoffer 4] en/of

- een profiel aangemaakt en/of onderhouden op [website] en/of andere websites

voor [slachtoffer 4] en/of

- klanten geregeld voor [slachtoffer 4] en/of

- ruimte aangeboden aan die [slachtoffer 4] waar die [slachtoffer 4] tegen betaling seks kon

hebben met een daar aanwezige (derde) man/klant (gelegen aan de [adres]

en/of de [adres] ) en/of

- die [slachtoffer 4] meegenomen naar de werkruimtes (gelegen aan de [adres]

en/of [adres] ), waar die [slachtoffer 4] tegen betaling seks had met een daar

aanwezige (derde) man/klant en/of

- die [slachtoffer 4] opgehaald met de auto en hem daarmee vervoerd naar en/of van

(een) woning(en) van mannen/klanten en/of naar (een) hotel(s), alwaar [slachtoffer 4]

tegen betaling seks had met (een) daar aanwezige klant(en) en/of

-condooms en/of glijmiddel en/of poppers en/of kleding verstrekt aan die

[slachtoffer 4] ten behoeve van een seksafspraak met (een) klant(en) en/of

- een deel van het geld dat die [slachtoffer 4] voor die seksafspraken kreeg van die

[slachtoffer 4] gekregen en/of door die [slachtoffer 4] aan hem, verdachte en/of zijn

mededader(s) laten afgeven en/of het geld dat die klant(en) betaalden voor

seksuele handelingen met die [slachtoffer 4] geïnd en een deel ervan aan die [slachtoffer 4]

gegeven en/of

-(als gunst voor verdachte en/of zijn mededader) van [slachtoffer 4] verlangd dat hij

ontuchtige handelingen door verdachte en/of zijn mededader zou ondergaan

waaronder seksueel binnendringen van zijn, [slachtoffer 4] , lichaam;

art 273f lid 1 ahf/sub 1° Wetboek van Strafrecht

art 273f lid 1 ahf/sub 4° Wetboek van Strafrecht

art 273f lid 1 ahf/sub 6° Wetboek van Strafrecht

art 273f lid 1 ahf/sub 9° Wetboek van Strafrecht

art 273f lid 3 ahf/sub 1° Wetboek van Strafrecht

12.

Primair

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de pleegperiode van 10

augustus 2017 tot en met 31 maart 2019 te Utrecht , althans in het

arrondissement Midden-Nederland,

(telkens) door geweld of een andere feitelijkheid en/of bedreiging met geweld

of een andere feitelijkheid, te weten het dreigen met dat [slachtoffer 4]

minder klanten zou krijgen als hij niet zou meewerken,

[slachtoffer 4] (telkens) heeft gedwongen tot het ondergaan van een of meer

handelingen die (telkens) bestonden uit of mede bestonden uit het seksueel

binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 4] ,

te weten (telkens) het tongzoenen met die [slachtoffer 4] , althans het duwen van de

tong in de mond van die [slachtoffer 4] en/of het likken van de tepel(s) van die

[slachtoffer 4] en/of het betasten van het geslachtsdeel en/of de billen van die

[slachtoffer 4] en/of het brengen van een vinger in de anus van die [slachtoffer 4] ;

art 242 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de pleegperiode van 10

augustus 2017 tot en met 31 maart 2018 te Utrecht , althans in het

arrondissement Midden-Nederland,

(telkens) door geweld of een andere feitelijkheid en/of bedreiging met geweld

of een andere feitelijkheid, te weten het dreigen met dat die [slachtoffer 4] minder

klanten zou krijgen als hij niet zou meewerken,

[slachtoffer 4] (telkens) heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van

een of meer ontuchtige handelingen, te weten (telkens) het tongzoenen met die

[slachtoffer 4] , althans het duwen van de tong in de mond van die [slachtoffer 4] en/of

het likken van de tepel(s) van die [slachtoffer 4] en/of het betasten van het

geslachtsdeel en/of de billen van die [slachtoffer 4] en/of het brengen van een

vinger in de anus van die [slachtoffer 4] ;

art 246 Wetboek van Strafrecht

Bijlage II: de bewijsmiddelen 1

Ten aanzien van modus operandi mensenhandelfeiten

I De bewijsmiddelen zoals hierna opgenomen voor de mensenhandelfeiten van de verschillende slachtoffers waaruit die modus operandi blijkt

II Overige algemene bewijsmiddelen die betrekking hebben op de modus operandi, zijnde:

De bevindingen met betrekking tot de laptop van [medeverdachte] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

Op 27 september 2018 werd een laptop in beslag genomen op de [adres] te [woonplaats] onder [medeverdachte] .2

Ik zag dat er een map op het bureaublad stond met de titel “Rest”, daarin stond het bestand met de titel “Tekst”. Ik zag dat er onder andere de volgende tekst onder het bestand stond:

“Jij 18 en in voor pay..

Jij bent (bijna) 18 en het lijkt je wel wat om te (gaan) werken als escortboy….Dan zoeken we jou. Goede verdiensten, goede begeleiding, centrale plek om zelf te ontvangen, begeleiding en vervoer naar klanten toe. Uitvalsbasis is [woonplaats] , werkgebied is landelijk. Interesse, meld je dan. Stuur een mail naar – [e-mail adres] @outlook.com – Alle mails worden vandaag nog beantwoord.”3

De bevindingen met betrekking tot de Wiko Lenny 2 telefoon van [medeverdachte] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

Tijdens de doorzoeking in de woning van de heer [medeverdachte] , gelegen op de [adres] te [woonplaats] werd een mobiele telefoon van het merk Wiko (type Lenny 2) in de woonkamer aangetroffen en in beslag genomen.4

Ik zag in de Wiko WhatsApp berichten staan tussen de gebruiker van het telefoonnummer

[telefoonnummer] en [medeverdachte] noemt zichzelf ook wel [bijnaam 1] .5 Het genoemde nummer bleek op naam te staan van [B] . [B] bleek een zoon te hebben, genaamd [C] , geboren [2000] .

d.d. 29 december 2017

[bijnaam 1] : Hey [C] . [verdachte] hier

[bijnaam 1] : Je hebt serieuze interesse. Das mooi.

[bijnaam 1] : Wat zijn jou stats?

[telefoonnummer] : Mijn stats zijn 17/192/64

[bijnaam 1] : Hoe sta je tegenover tongen en je laten neuken?

[telefoonnummer] : Hoe oud zijn die mannen vaak?

[bijnaam 1] : Die zijn tussen de 25 en 75

[bijnaam 1] : De meeste tussen 40 en 55

[bijnaam 1] : Dat is in principe de basis van wat nodig is als payboy

[bijnaam 1] : Tongen, pijpen, neuken.

[bijnaam 1] : Je ontvangt op locatie in [woonplaats] , maar er zijn ook wel bezoekdates. Waar je naartoe moet.

[bijnaam 1] : De uitvalbasis is [woonplaats] . Op de dagen dat je wilt werken haal ik je centraal ergens op en ontvang je jouw klanten hier. De klanten zijn vertrouwd met het adres en weten dat het goed zit. Ik breng je ook altijd weer thuis uiteraard. Verder zijn er ook een boel klanten die willen dat je naar gen toekomt. Dat kan overal in Nederland zijn, maar ook België of Duitsland. Daar word naartoe gebracht (…)

[bijnaam 1] : Geldt alleen dat als je gezegd hebt te willen werken en er staan afspraken geboekt dat je er dan ook bent.

[bijnaam 1] : Op de locatie kan ook nog een andere jongen zijn, maar alles wordt zo gepland dat het naast elkaar kan.

[telefoonnummer] : En wat ben jij voor iemand

[bijnaam 1] : Zie mij als een soort van mentor. Ik zorg dat de eerste contacten er komen en dat afspraken gemaakt worden zodat jij je kunt richten op het werk zelf.

[telefoonnummer] : Moet ik wachten tot ik 18 ben?

[bijnaam 1] : Mooi. Ben je in de gelegenheid om snel op gesprek te komen. Misschien morgen ofzo. Zodat we de details kunnen bespreken.6

--

Ik zag in de Wiko WhatsApp berichten staan tussen [telefoonnummer] en [bijnaam 1] .

De WhatsApp berichten starten op 19-07-2016 toen was [D] 16 jaar oud. Op 24-10-2017 vroeg [D] wat hij allemaal moet doen als Payboy. [D] was toen (net 2 weken) 17 jaar oud.

d.d. 19 juli 2016

[bijnaam 1] : [D]

: [verdachte]

d.d. 24 oktober 2017

[D] : Hey van bull

[D] : Wat moet ik allemaal doen als payboy

[bijnaam 1] : Als je tongt, pijp, je laat neuken en knuffelen van klanten toelaat ben je een heel stuk op sprong.

[D] : Hoeveel geld vraag ik

[bijnaam 1] : Wordt dan allemaal geregeld. Je houdt dan 120 over als je klant ontvang van een uur.

[D] : Hoeveel % krijg jij dan?

[bijnaam 1] : 20 dat is voor aanschaf van alle spullen die nodig zijn (…) en als we naar een klant thuis moeten om benzinekosten enzo te betalen.

[D] : Bijna 4 maanden geleden 17 geworden.

[D] : Stel ik kom morgen bij jou binnen wat gaan we dan doen?

[bijnaam 1] : Dan gaan we eerst praten over wat we voor elkaar kunnen betekenen. Eventueel als je dat al wilt al wat kaalscheren en dan doe ik een date met je om te kijken wat je kunt en tijdens de date stuur ik je bij. Uiteraard krijg je en vergoeding ook hiervoor.

[D] : Wat ga je allemaal bij de date met mij doen en hoeveel krijg ik?

[bijnaam 1] : Tongen pijpen neuken. Vergoeding is 100.7

De bevindingen met betrekking tot de Harddisc Seagate die in beslag is genomen voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

Tijdens het onderzoek is gebleken dat [verdachte] gebruik maakt van de naam [bijnaam 2] en van het e-mailaccount [e-mail adres] @live.nl.8

[bijnaam 2] : Lukt het al een beetje? Om via Bull dates te vinden?

[telefoonnummer] : ja hoor, leg maar uit.

[bijnaam 2] : Dat doe ik het liefst in een persoonlijk gesprek.

[telefoonnummer] : hoe zo

[bijnaam 2] : We hebben eigen succesvol systeem en ik ga dat niet meteen prijsgeven. Is zeven jaar aan gewerkt en het werkt. Kan ik je zo meteen bellen? Praat makkelijker. (…)

Hoeveel dates doe je nu per week? En hoeveel dagen heb je ervoor? (…) Ik kan je zeggen dat je zeer goed terecht komt als we tot een samenwerking komen. Ik vraag alleen gewone dingen als hoeveel dagen per week wil je en hoeveel uren heb je daarvoor. Ben je alleen bottom of kan je ook toppen? Laten we straks maar via skype telefoon met elkaar praten.9

De bevindingen met betrekking tot de chatgesprekken tussen verdachte [verdachte] en [medeverdachte] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende: 10

Globaal beeld van de chatgesprekken tussen beide verdachten

Er werd een onderzoek ingesteld in de ‘Wiko’ smartphone van verdachte [medeverdachte] . Het blijkt dat verdachte [verdachte] (onder de naam [bijnaam 2] ) en verdachte [medeverdachte] (onder de naam [bijnaam 1] ) onderling contact hadden via WhatsApp. Er is een chatconversatie tussen beide verdachten aangetroffen in de telefoon van verdachte [medeverdachte] . Deze chat heeft betrekking op de periode van 10 april 2016 tot en met 22 juni 2018. Gedurende deze periode hadden beiden veelvuldig, vrijwel dagelijks, onderling contact via de mobiele chatapplicatie WhatsApp. (…) uit de, vrijwel dagelijkse, gesprekken tussen de verdachten, blijkt dat verdachte [verdachte] zeer actief is voor wat betreft het organiseren van seksafspraken voor de payboys, hierna te noemen jongens, die voor beide verdachten werken. Hij laat hen onder andere klanten ontvangen in zijn eigen woning, destijds aan de [adres] te [woonplaats] . Wanneer er ruimte te kort is, bijvoorbeeld als gevolg van dubbele boeking, vraagt hij aan verdachte [medeverdachte] of de jongens klanten kunnen ontvangen aan de [adres] , de toenmalige woning van verdachte [medeverdachte] . Deze is van de afspraken op de hoogte, ook voor wat betreft het afstaan van een deel van de verdiensten van de jongens. Verdachte [verdachte] zelf is, op het moment dat de jongens klanten ontvangen in de woning van verdachte [medeverdachte] , of zelf op pad met de jongens, of zoals hij het zelf omschrijft, ‘op tournee met de prinsjes’. Wanneer er jongens prostitutieklanten ontvangen in de woning van verdachten [verdachte] aan de [adres] , dan verstopt hij zich in ‘zijn hok’. Dit betreft het berghok. Verdachte [verdachte] en [medeverdachte] hebben verder veel contact met elkaar over wie er op enig moment aan het werk is in hun woningen. Zij communiceren onderling met elkaar via code worden en letters, zoals ‘A’ en ‘B’. Uit de chat valt op de maken dat dit betekent dat een jongen begint, of juist net klaar is met een seksafspraak met de klant.

(..)

Proefdates

Uit de chatgesprekken blijk dat er in elk geval op 4 juli 2017, 30 augustus 2017, 15 maart 2018 en 2 mei 2018 proefdates hebben plaatsgevonden. Dit betrof dan een proefdate waarbij verdachte [medeverdachte] speelde voor klant en seks had met een nieuwe jongen. Tijdens de date werd onder andere ook het belprotocol uitgelegd aan de jongen die de proefdate had.11

Verdiensten

Op 13 juli 2017 werd er gesproken over een twee uursdate. Een ‘goede’ buitenshuis zou 700 euro moeten opbrengen. Het uurtarief wat besproken werd is 150 euro per uur.

Op 19 juli 2017 werd gesproken over een 2 uurs date in Bakkeveen. Hiervoor moest 450 euro betaald worden, inclusief reistijd en reiskosten. Degene die de jongens bracht, [verdachte] of in iets mindere mate [medeverdachte] , die kreeg de vergoeding voor de reiskosten. 12

(..)

Onderstaand enkele highlights van de Whatsapp gesprekken tussen [bijnaam 2] en [bijnaam 1] :

[bijnaam 2] : Nog wat van de andere prinsjes gehoord?

[bijnaam 1] : Nope, niks meer gehoord van de anderen.

(…)

[bijnaam 2] : Vrijdag wordt ook druk met [slachtoffer 6] [E] etc.

(…)

[bijnaam 2] : Ik heb [F] naar huis gebracht. Het klikt erg goed. Lot uit de loterij.

[bijnaam 1] : zeker weten.

(…)

[bijnaam 2] : Super kan [G] een Belg doen om 20u? Tot 22.

[bijnaam 1] : Bij mij of bij jou?

[bijnaam 2] : Op [adres] . Op Vul zijn [F] en [E] doorlopende.

[bijnaam 1] : Ik heb visite in huis.

[bijnaam 2] : Gekkenhuis iedereen wil ze.13

Ik verbalisant [verbalisant 1] heb een nader onderzoek ingesteld in de bovengenoemde telefoon. WhatsApp conversatie tussen participant [bijnaam 1] en [bijnaam 2] . Deze chat start op 10-4-2016. Op 8-3-2017 schrijft [bijnaam 2] : Zit al een uur op [F] te wachten. We hebben Duitsland en Venray voor de boeg.

Op 17-3-2017 schrijft [bijnaam 2] : Ben nu met [F] naar Duitsland.

Op 6-7-2017 schrijft [bijnaam 2] : Misschien alleen spoelen en dan naar Duitsland.

Op 12-7-2017 schrijft [bijnaam 2] : Weet jij of Duitsland voor [H] doorgaat?

Op 19-7-2017 schrijft [bijnaam 1] : Morgen [H] Duitsland en misschien [I] nog 2 avond afspraken. Dan kijk ik of ik na Duitsland de boys gezamenlijk naar huis breng.

[bijnaam 2] antwoord hierop: Dus alleen [H] vandaag? Is Nijkerk en Duitsland al Rond. [bijnaam 1] antwoordt vervolgens: Nu is ie even naar de winkel en we zijn in afwachting van de bevestiging naar Duitsland.14

De bevindingen van verbalisant [verbalisant 2] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

In het kader van onderzoek O3Yukon zijn op vordering van de Officier van Justitie Midden Nederland en met machtiging van de Rechter-commissaris, belast met de behandeling van strafzaken in het Arrondissement Midden Nederland, in parketnummers 16/706546-18 en 16/706547-18, telefoongesprekken welke gevoerd zijn met of via de hieronder vermelde telefoonaansluitingen, opgenomen, afgeluisterd en op schrift gesteld:15

Gespreksnummer 1231-lijn (…) [slachtoffer 4] met lijn (…) [slachtoffer 6] d.d. 17 november 2018 te 18.14 uur.

[slachtoffer 4] : Waarschijnlijk denken ze van oke, ze waren 17 jaar, dat waren ook een paar mensen 17, en daarna pas met [verdachte] een contract. Ik toevallig niet maar een paar andere mensen wel snap je

(…)

[slachtoffer 4] : Zoals [werknaam] en ehh [werknaam] en die [J] volgens mij en dus ja ehh We hebben er al drie die zeventien waren en van de rest kunnen we niks vinden. Dus waarschijnlijk waren de rest ook 17 toen ze begonnen snap je.16

Gespreksnummer 314-lijn (…) [slachtoffer 4] met lijn (…) [slachtoffer 6] d.d. 22 november 2018 te 15.12 uur.

[slachtoffer 4] : Ik moest bijvoorbeeld ook perse met [verdachte] zoenen snap je dat wou [verdachte] en als je dat niet deed dan was hij op zijn teentjes getrapt ja toch

[slachtoffer 6] : Jaa dat wel

[slachtoffer 4] : Hij zat ook gewoon in mijn onderbroek en zo weet je en dat zo zonder te vragen gewoon (…).17

Een andere jongen ( [K] ) komt aan de telefoon

[slachtoffer 4] : (…) een kus ok goed maar elke keer die tong erbij dat hoef ik ook niet perse weet je. Dus soms doe ik het ook weer niet. Dan doe ik gewoon mijn tanden op elkaar. Ja sorry hoor maar dan kom je er ook niet bij en dan gaat hij het nog steeds proberen snap je. .

[K] : ja dat is het.

[slachtoffer 4] : (…) Maar [verdachte] is ook de persoon die elke keer tegen ons allemaal zegt: “Kom op geef [medeverdachte] een beurt weet je. Want het moet zo dankbaar zijn dat we nu deze locatie mogen gebruiken.

[slachtoffer 4] : Dat zegt ie elke keer als ik bij hem was. Kom op wanneer geef je [medeverdachte] weer is een keer een beurt.

(…)

Gespreksnummer 265- lijn, d.d. 6-11-2018, te 19:41 uur:

[slachtoffer 1] ( [slachtoffer 1] ):jouw hele systeem weten ze

[verdachte] ( [verdachte] ): (..)

[slachtoffer 1] : alles, ze hebben alles over over dat jij af en toe jongens bij [medeverdachte] brengt, over die twintig procent, echt alles [verdachte] alles,

Ten aanzien van feit 1 en 2 met betrekking tot [slachtoffer 1] :

De Modus Operandi zoals hiervoor weergegeven

Een akte van geboorte betreffende [slachtoffer 1] en latere vermelding betreffende erkenning voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

Geslachtsnaam: [slachtoffer 1]

Voornamen: [voornamen]

Dag van geboorte: [1999]18

De verklaring van [slachtoffer 1] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

Ik heb [verdachte] leren kenen toen ik nog 17 was. Dat is in april 2017 geweest.

Hoe heb je [verdachte] leren kennen?

Ik had bij zijn vriend, [medeverdachte] , een proefdate en daarna heeft [medeverdachte] hem gebeld en daarna heb ik [verdachte] voor het eerst gezien. Hij noemde zichzelf eerst [verdachte] .

Tussen de eerste ontmoeting met [verdachte] en de tweede keer dat ik hem zag zat denk ik ongeveer een week. Ik heb [medeverdachte] ongeveer 20/21 april 2017 leren kennen. Ik weet die datum nog omdat het eind april was dat ik hem leerde kennen. Ik noemde [medeverdachte] .19

Ik heb [medeverdachte] op internet op [website] leren kennen om een date te hebben. Diezelfde avond heb ik hem nog ontmoet. Ik had een advertentie geplaatst op [website] dat ik een date zocht voor 100 euro en daarna heeft hij daarop gereageerd. Toen hebben we nog gecamd op [website] en toen ben ik in de avond rond 19.00 uur naar hem toe gegaan. Ik had mij op [website] zelf aangemeld met de naam ‘ [werknaam] ’.20

(…)

Op 4 juni 2017 zegt [medeverdachte] in een WhatsAppbericht tegen jou: “hey jongen ik hoorde van [verdachte] je soa. Wat vervelend jongen. Vooral ook nu je de start moet missen. Wat wordt bedoeld met de start?

Ik heb ook nog een keer bij [verdachte] met een klant iets opgelopen. Ik denk dat het WhatsAppbericht daarover gaat. [medeverdachte] zei altijd dat wanneer je in het begin binnenkomt, je veel klanten trekt. Omdat je nieuw bent vinden klanten dat interessant. Ik denk dat ik de proefstart heb gemist omdat ik door de SOA niet ingewerkt kon worden en daardoor klanten miste.

Je verklaarde in jouw eerste verhoor dat je in juni, aug en sept 2017 voor [medeverdachte] en [verdachte] hebt gewerkt. Klopt dat?

Nee. Ik heb dus daarvoor al gewerkt. Dat heb ik gezegd omdat ik nog geen 18 was en ik wist dat je voor je 18e dit werk nog niet mag doen.

In de periode dat ik contact had met [medeverdachte] en [verdachte] maakte ik het meest gebruik van het profiel [profielnaam] op de site [website] . [verdachte] heeft het profiel voor mij aangemaakt. Ik heb wel met [medeverdachte] gekeken naar het profiel en wat dingen aangepast, maar toen was het al gemaakt. Het profiel stond op [verdachte] z’n laptop dus meestal regelde [verdachte] de klanten voor mij. Ik had ook een werktelefoon en dat nummer stond ook op de site. [verdachte] bepaalde de bedragen die de klant moest betalen. Hij had een starttarief van 150 euro voor een uur en 300 euro voor 2 uur. Dat tarief had hij met alle jongens. We moesten standaard 20% aan hem afdragen.21 (…) Daar kocht hij condooms en glijmiddel van. Als je geen 20% aan hem afdroeg, mocht je ook niet bij hem werken.

Ik ben naar een klant in Amerika geweest. Ik ben daar met het vliegtuig heen gegaan. [verdachte] heeft dat voor mij geregeld. [verdachte] heeft het vliegticket geboekt. (…) [verdachte] zei dat als ik bij hem zat, hij mij ook naar klanten kon brengen. Ook kon ik via [verdachte] klanten ontvangen.22

(…) Ik heb met [verdachte] besproken dat ik stoornissen scheen te hebben.23 (...) [verdachte] heeft de naam [werknaam] bedacht want hij vond [werknaam] niet mooi.

Wat voor soort werkzaamheden verrichtte je?

Anale en orale seks. Bevredigen, daarmee bedoel ik aftrekken. Knuffelen en zoenen.24

(…)

Heb je wel eens klanten geweigerd?

Ja. Meestal als [verdachte] de klantentelefoon had, vroeg ik of hij een foto wilde laten zien. Als ik geen interesse had in een zei ik tegen [verdachte] dat ik niet wilde. Dan werd hij soms wat mopperig als we die dag niet veel klanten hadden gehad. Dan probeerde hij mij toch te pushen zodat ik die klant wel zou nemen. (…) Ik denk dat ik ongeveer 200 klanten via [verdachte] heb gehad. Dat is een ruime schatting.

Hoe kom je aan dat aantal?

Omdat het er heel veel zijn geweest. Het is moeilijk om daar een inschatting van te maken. Het waren er in ieder geval heel veel.

Hoe schat je dat nou?

Ik had er maximaal 3 op een dag. Als het echt druk was, werkte ik een week achter elkaar. Dan liep het heel goed.(…)

Als ik een dag ziek was moest ik mij afmelden. Dan kon hij weer doorschuiven met anderen. Als ik aangaf dat ik het zat was of moe was dan ging dat bij [verdachte] met veel gemopper gepaard. Hij probeerde mij dan over te halen (…).25 (…) Als [verdachte] probeerde te pushen dan deed ik het toch maar, want dan was ik van het gezeur af en kon ik daarna naar huis. (…) Af en toe pakte [verdachte] mij wel hard vast (…). Als ik dan geen klanten wilde, en we ruzie daar om hadden, dan pakte hij mij bij mijn arm en zei: “doe het nou, doe het nou!” (…)

Moest je met [verdachte] of [medeverdachte] een overeenkomst aangaan?

Ja. Eigenlijk was de overeenkomst dat je eerst een proefdate had met [medeverdachte] . In mijn geval was dat anders omdat ik eerst [medeverdachte] had leren kennen en toen pas [verdachte] . Normaal was het gebruikelijk dat je eerst [medeverdachte] leerde kennen op de proefdate en dat [verdachte] erbij stond en foto’s maakte en daarna keurde of je goed genoeg was.26 (…) De rol van [verdachte] en [medeverdachte] is eigenlijk allebei hetzelfde, maar [verdachte] was meer mijn begeleider dan [medeverdachte] . Daarom was ik ook meer bij [verdachte] dan bij [medeverdachte] . [verdachte] kocht de condooms en glijmiddel en regelde die spullen ook voor [medeverdachte] . [verdachte] regelde voor mij ook de klanten en het plaatsen van een advertentie.27

Is er wel eens foto of filmmateriaal van jou gemaakt terwijl je seks had?

[verdachte] heeft een foto of een filmpje gemaakt terwijl ik een date had met [medeverdachte] . Het was in ieder geval een van beide. Hij had een toestel bij zich en zei ook in welke positie we moesten gaan.

Was de enige seksdate met [medeverdachte] die keer via [website] ?

Nee. Er is nog een date geweest waar [verdachte] bij was als toeschouwer. [verdachte] vond dat ik alsnog een proefdate moest doen. Ik heb toen ook 100 euro gekregen. [verdachte] gaf dat geld aan [medeverdachte] . Hij zei daarbij: “ik geef dit geld aan jou en het is voor [slachtoffer 1] .” Ik heb dat geld ook later die avond gekregen. De eerste keer was ik 17 jaar, dat was eind april 2017. De tweede keer was tussen april en mei 2017. De tweede keer was sowieso voor mijn verjaardag, [2017] . Beide keren was ik dus 17 jaar.28

Hoe kwam hij (de rechtbank begrijpt: verdachte [verdachte] ) er achter dat jij op een groep zat en hoe jouw leven echt in elkaar zat?

Dat heb ik hem verteld. Hij vertelde mij dat hij mij een keer gevolgd heeft en toen zag waar ik naar binnen ging. Het huis waar de groep was had stangen aan de voorkont, zodat het raam half open kon. Daardoor zag hij dat het een ander huis was dan een normaal huis. Toen hij dat ontdekt had, is hij met mij in gesprek gegaan hoe mijn echte leven er uit zag.29

[medeverdachte] en [verdachte] hebben in mijn ogen dingen gedaan die niet normaal zijn. Ze hebben op een manipulerende manier jongeren geronseld voor de escort. Met name [verdachte] doet dat. [medeverdachte] was de tweede plek voor de ontvangstlocatie. Als het bij [verdachte] vol zat gingen we naar hem. [medeverdachte] woonde op de [adres] .30 Ik had [medeverdachte] ontmoet via [website] . We hebben toen een seksdate gehad. dat was bij [medeverdachte] op de [adres] . Hij betaalde toen 100 euro. Toen de date afgelopen was vertelde [medeverdachte] dat ik veel geld kon verdienen als escort. Hij vertelde dat hij samen met een vriend in de escort zat. Hij belde toen [verdachte] en [medeverdachte] vertelde dat hij een geschikte jongen had gevonden. [verdachte] was er toen binnen een kwartiertje. [verdachte] vertelde mij dat hij mij al een tijdje in de gaten hield via de site [website] . Het plan van [verdachte] was om mij binnen te halen als ik achttien was. [verdachte] stelde voor om over een week verder te gaan want dan zou [M] er ook zijn. [verdachte] wilde dat [M] en ik seks zouden hebben. Hij wilde zien of ik het werk als escort zou kunnen gaan doen. Een week later is het toen wel gebeurd dat [M] en ik seks hadden. [verdachte] heeft toegekeken. [verdachte] gaf instructies aan [M] wat hij moest doen. Het was in de slaapkamer van [verdachte] . Ik denk dat een week erna een foto en filmpje is gemaakt. Ik was toen nog net 17 jaar oud. Volgens mij had ik toen seks met [M] . [verdachte] heeft ook naaktfoto’s genomen.

[verdachte] heeft die foto’s gemaakt voor de site [website] . [verdachte] vertelde dat iedere jongen 20% moest afdragen. [verdachte] bracht ons naar de klanten. [verdachte] regelde alle klanten.31

[verdachte] gebruikte drie namen, [verdachte] , [verdachte] en [verdachte] . Ik noem hem verder [verdachte] .

[verdachte] en [medeverdachte] hebben geld ontvangen van mijn werk in de prostitutie. Als [verdachte] bezig was met een andere jongen dan bracht [medeverdachte] mij.

Ik ben via [verdachte] in contact gekomen met een man die [A] heet. [A] wilde dat ik een week meeging naar Amerika. Dat was in [woonplaats] . [verdachte] heeft voor een visum gezorgd en voor een paspoort. Ik verdiende 3000 euro met die klant in Amerika. [verdachte] kreeg hier 700 of 800 euro voor. Het doel van de reis was om seks met de man te hebben en gezelschap te houden.

Later heb ik [verdachte] verteld dat het niet goed ging met mij (…). [verdachte] vroeg heel intimiderend dat ik over mijn thuissituatie moest vertellen. Hij was heel claimerig en bezitterig. Ik vond dat heel erg vervelend. Een maand later overleed mijn oma. Ik zei tegen hem dat ik een maand wilde rouwen om mijn oma. Hij stalkte mij bijna. Ik wilde privé en werk gescheiden houden, maar hij deed dat niet. Hij vond het vervelend dat hij al die klanten moest afzeggen en dat hij geen inkomsten meer had. Daarna heb ik nog twee maanden gewerkt als payboy voor [verdachte] .32

Ik had een werktelefoon. Ik gebruikte die telefoon voor klanten. Toen ik voor [verdachte] werkte bleef die telefoon ook bij [verdachte] zodat hij de klanten kon beantwoorden. [verdachte] had een prepaid kaartje aan mij gegeven. Hij had heel veel prepaid kaartjes. Als er een nieuwe jongen kwam kreeg deze gelijk een Lebara prepaid kaart.

Tapgesprek [verdachte]

O: [verdachte] geeft jou instructies over wat je moet zeggen tijdens het politieverhoor.

V: [verdachte] zegt: Niets over Pay, wat bedoelde hij hiermee?

A: Hij bedoelde hiermee niets over geld zeggen. Hij wist waarschijnlijk dat het verboden was om een illegaal escortbedrijf te runnen.33

[verdachte] onderhield altijd het contact met de klanten toen ik nog bij [verdachte] zat. [medeverdachte] heeft dat ook weleens gedaan. [medeverdachte] heeft mijn profiel gewijzigd. Hij had onder ander mijn prijs verlaagd. [medeverdachte] wist ook het password.34

[medeverdachte] heeft mij 100 euro betaald voor de eerste seksdate, het klopt dat ik toen 17 jaar oud was. Hij vertelde dat hij en [verdachte] samen in de escort zaten. Ik heb dit voorstel dus al gekregen toen ik 17 jaar oud was. Later is er tussen hen afgesproken dat elke nieuwe jongen een proefdate moest doen met [medeverdachte] . De jongeren moesten laten zien wat ze konden. [verdachte] was daar dan bij aanwezig.

[verdachte] wilde altijd intiem zoenen. Ik wilde dat helemaal niet. Hij deed dan onverwacht zijn tong in mijn mond en dat wilde ik niet. Het was altijd onverwachts. (..) Als ik dan naar huis wilde gaan dan pakte hij je bij de schouder vast en wilde tongzoenen. Hij snapte niet dat ik dat niet wilde. (..)35

Chatbericht d.d. 2 mei 2017

21:35 uur

[bijnaam 1] : Ik doe dat als proefklant normaal altijd bij nieuwe jongens.

[bijnaam 1] : [verdachte] wilt dan graag kijken hoe het gaat.36

De verklaring van een medewerker van Veilig Thuis onder de naam [getuige 1] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende :

Toen [slachtoffer 1] minderjarig was ben ik ongeveer 2 jaar zijn voogd geweest. Het was van zijn 16e tot zijn 18e jaar. Hij is een jongen die met een heel verleden aan het tobben is geweest. Hij is sociaal beperkt. Een vorm van autisme kwam wel bij hem voor. [slachtoffer 1] had ondersteuning nodig op leefgebieden, zoals uit bed komen, kleding voor hem wassen, zijn persoonlijke verzorging en bijvoorbeeld zijn kamer onderhouden. Hij kon zelf niet inzien waar hij ondersteuning bij nodig had. Zoals bij financiën. Hij zei bijvoorbeeld dat hij goed kon rekenen. Toen hij een baantje in de snackbar kreeg kon hij niet goed overweg met een rekenmachine. Hij kon 1 euro niet onderscheiden van 2 euro. Als hij geld terug moest geven wist hij niet hoe hij het moest doen.37

De verklaring van getuige [getuige 2] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

De vader van [slachtoffer 1] is in 2006 opgepakt en heeft tot 1 juni 2018 gevangen gezeten. In 2007 heb ik mij opgeworpen als verzorger van [slachtoffer 1] . [slachtoffer 1] heeft de nodige beperkingen. [slachtoffer 1] heeft een hechtingsstoornis en een verstandelijke beperking. Hij heeft op speciaal onderwijs cluster 4 gezeten.38

De verklaring van een medewerker van [instelling 1] (persoonsgegevens bekend bij Team Mensenhandel) voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

[slachtoffer 1] woonde bij ons op de groep. Het was een behandelgroep. [instelling 1] is een organisatie voor jongeren met en licht verstandelijke beperking. Uit het feit dat [slachtoffer 1] bij [instelling 1] woonde blijkt dat het een jongen is met een verhoogde kwetsbaarheid. [slachtoffer 1] is een jongen die beïnvloedbaar is. Hij liet zich makkelijk meeslepen om iets te doen door andere jongeren.39

De bevindingen met betrekking tot de laptop van [medeverdachte] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

Op 20 september 2018 werd onder [medeverdachte] een laptop van het merk HP, type Pavilon in beslag genomen. (…) Ik zag dat er op de laptop een map stond met de titel “Rest”, daarin stond het bestand met de titel “Tekst”. Ik zag dat er onder andere de volgende tekst stond: (…) Ook stond er de volgende advertentietekst: “ [werknaam] , net 18 jaar en dol op seks.” Met hierop volgend een tekst van een seksadvertentie.40

Op het bureaublad staat een print screen met de titel “ [titel 1] ”. Het is een advertentie op de website www. [website] .nl met de titel “ [titel 1] ” onder de titel staat “18 jaar uit [woonplaats] ”. Op de foto staat een ontblote jongen die met zijn rechterhand zijn stijve penis vasthoudt.41

Ik deed onderzoek in de laptop van [medeverdachte] . (…) Op de laptop van [medeverdachte] staan 2 foto’s met de titels “ [titel 1] ” en “ [titel 1] ”. Op de foto is te zien dat een blanke man met een buikje een andere man in zijn anus penetreert (…). De foto’s zijn gemaakt op 29 april 2017.42

Ik trof in de laptop onder andere de volgende tekst aan:

[slachtoffer 1] …hier mijn antwoord, conclusie en besluit

Zaterdag 29 april 2017 21.16 uur. Je komt binnen op de [adres] nadat je me aansprak op [website] . € 100, heb ik voor je klaarliggen. Toen was ik (of het geld) goed genoeg (…)

Op de eerder genoemde laptop en trof ik 2 (filmpje 35 en filmpje 36) seksfilmpjes aan. De filmpjes staan in de map [map] en hebben geen titel van de gebruiker van de laptop gekregen. Op ene filmpje (nummer 35) is te zien dat een blanke man met een buikje een andere man in zijn anus penetreert. Hierbij zijn de penis en testikels van de tweede man zichtbaar. De lichaamsdelen tonen sterke overeenkomsten met de lichaamsdelen op de 2 aangetroffen foto’s. Tijdens de seks op de filmpjes spreken de mannen tegen elkaar. Ik herken de stem van [medeverdachte] (…) Tijdens het filmpje (nummer 36) vraagt [medeverdachte] aan de andere man of hij wil dat hij doggy klaarkomt of op zijn rug. Hierop antwoordt de andere man dat hij doggy moet klaarkomen.

Filmpje 35 is gemaakt op 29 april 2017 22.10 uur.

Filmpje 36 is gemaakt op 3 mei 2017 21.26 uur.43

De 2 in de laptop aangetroffen seksfilmpjes vertonen sterke gelijkenissen met de eerder genoemde foto’s.44

Op de laptop werd een map met de naam [map] aangetroffen. In de map [map] zat een andere map met de naam [map] . Hierin stonden 5 documenten, waaronder:

Titel: [titel 1] (datum 20-8-2017)

[N] : Hey ik zoek een payjongen

Me: Hey voor wanneer?

[N] : Volgende week op hotel

Me: Oké en waar?

[N] : Op hotel in Antwerpen. Wie ben je?

Me: Oké. Ik heb [H] is 18 jr 179 62 19, Daan 18jr 189 69 20 en [werknaam] die is 18 174 54 18. Hotel date in Antwerpen is 550 date is 2 uur

[N] : Heb je pic van [werknaam] ?

(…)

Me: ik kan je zijn appnummer geven

[N] : Ok

Nummer van [werknaam] is [telefoonnummer] . Alvast heel veel plezier.45

De bevindingen met betrekking tot de Wiko Lenny 2 telefoon van [medeverdachte] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

Tijdens de doorzoeking in de woning van de heer [medeverdachte] , gelegen op de [adres] te [woonplaats] werd een mobiele telefoon van het merk Wiko (type Lenny 2) in de woonkamer aangetroffen en in beslag genomen.

(…) Ik zag in de Wiko WhatsApp berichten staan tussen [telefoonnummer] en [bijnaam 1] . (…) onderstaand enkele gesprekken tussen [WhatsApp] en [bijnaam 1] . [slachtoffer 1] was toen nog 17 jaar oud:

d.d. 30 april 2017

00:04 uur

[bijnaam 1] : Bedankt dat je er was.

00:005 uur

[bijnaam 1] : Ik hoop dat ik je morgen nog tref voor het gesprek.

00:06 uur

[bijnaam 1] : [verdachte] is een goede man maar wat bezitterig.

00:07 uur

[bijnaam 1] : Bijt op een juiste manier van je af.

(…)

[slachtoffer 1] : En jaa lijkt me leuk om alvast een collega te ontmoeten

11:31 uur

[bijnaam 1] : Goed ga ik je met [O] in contact brengen

11:34 uur

[bijnaam 1] : Ik heb je gevonden voor onze club en ik wil graag optimaal met je in contact blijven.

17:07 uur

[bijnaam 1] : Hoe was je gesprek?

17:07 uur

[bijnaam 1] : Gaat het wat worden denk je?

17:09 uur

[slachtoffer 1] : absoluut

17:10 uur

[slachtoffer 1] : Heb vanavond me eerste. Samen met [verdachte] (…) en daar moet ik het even tijdelijk mee doen tot ik 18 ben geworden.

[bijnaam 1] : Je eerste klant bij [verdachte] ? Even om te oefenen?

17:12 uur

[bijnaam 1] : Hoe laats is je date?

17:13 uur

[slachtoffer 1] : Iets van 8 uur volgens mij [verdachte] is t aan het regelen.

Ik zag in de Wiko WhatsApp berichten vanaf 16-09-2016 tot 20-06-2018 van en naar [telefoonnummer] [I] en [bijnaam 1] .

d.d. 30 april 2017

21:19 uur

[bijnaam 1] : Ga ik je nu uitleggen. Er is een nieuwe jongen aan het firmament. Ik trof hem gisteren voor een date bij mij.

21:20 uur

[bijnaam 1] : Nog net geen 18 (27 mei) maar wel een jongen waarvan ik vond dat is een aanwinst.

21:21 uur

[bijnaam 1] : Ik heb [verdachte] gebeld en we hebben met hem gepraat en die jongen ziet het echt wel zitten.

21:22 uur

[bijnaam 1] : Alleen het is dan als vanouds dat [verdachte] hem natuurlijk al een hele tijd het gevolgd (wat ook best zal zijn, want hij kende en wist van hem)

21:23 uur

[bijnaam 1] : Maar dan komt ineens dat claimerige bezittings- en controlegedrang bij [verdachte] opzetten.

21:24 uur

[bijnaam 1] : Alles is dan ineens van hem, als je begrijpt wat ik bedoel.

21:29 uur:

[bijnaam 1] : Jij bent de enige die zich uit heeft geworsteld en ik zou (en [slachtoffer 1] , zoals ie heet ook) het op prijs stellen als jij hem eens zou contacten (..)46

(..)

21:34 uur:

[bijnaam 1] : Ik heb het met hem erover gehad en hij wilde wel in contact komen al met iemand vanuit de club.47

(..)

21:37 uur:

[bijnaam 1] : Hij (de rechtbank begrijpt: [verdachte]) zegt wel dat hij hem in het vizier had en volgende maand wilde inlijven (..)48

d.d. 22 mei 2017

20:58 uur

[bijnaam 1] : je eerste echt grote klant

20:59 uur

[bijnaam 1] : En mag ik je nog een keer neuken voor je jarig bent?

21:00 uur

[slachtoffer 1] : Dacht iets van 7 uur ofzo

21:01 uur

[bijnaam 1] : Oké. Op [adres] of [adres] ?

d.d. 23 mei 2017

18:52 uur

[bijnaam 1] : Heb je dadelijk trio met [M] ?

[slachtoffer 1] : ja gaat zo beginnen

18:53 uur

[bijnaam 1] : Waar heb je dirt?

[slachtoffer 1] : Bij [verdachte]

18:57 uur

[bijnaam 1] : Veel succes en plezier nu met je eerste echte klant bij de club

19:00 uur

[slachtoffer 1] : Dankjee [verdachte] is wel streng hoor ik krijg betaald op me verjaardag

20:04 uur

[bijnaam 1] : Ben zo vreselijk benieuwd hoe je het vond.

21:45 uur

[slachtoffer 1] : Jaa ging supergoedd. Die klant was erg blij met me.

d.d. 30 juli 2017

20:43 uur

[bijnaam 1] : Nee, ik wil graag nog een keer met je neuken.

d.d. 31 juli 2017

10:28 uur

[slachtoffer 1] : [medeverdachte] jongen waar ben je nou toch steeds mee bezig..als je nou niet steeds met je leuter denkt (…) nogmaals ik wil gaf of kan geen seks meer hebben omdat ik met jou en [verdachte] niet te vergeten een zakelijke relatie hebt en je hebt zelf genoeg om te palen.

12:07 uur

[bijnaam 1] : Ik geef mijn antwoord en conclusie die ik hieruit trek vanavond (…)

20:42 uur

[bijnaam 1] : [slachtoffer 1] .. hier mijn antwoord, conclusie en besluit. Zaterdag 29 april 2017 21.16 uur. Je komt binnen op de [adres] nadat je me aansprak op [website] . € 100, heb ik voor je klaarliggen. Toen was ik (en of het geld) goed genoeg…En als een kind zo blij was je toen ik je het voorstel waar je nu goud geld mee verdient deed. (…) Omdat ik goed genoeg ben om die keer dat een andere sufferd iets dubbel boekt of dingen over het hoofd ziet en dat dan de [adres] als uitvalslocatie gebruik kan worden voor een date op te vangen (…) Je gaat namelijk wel met ‘de andere zakenrelatie’ op vakantie. (…) Ik weet hoe het gaat daar. Ik ben niet helemaal van jetje. Tongen, voelen, de hand moet in de broek, pijpen.49

Het telefoonnummer [telefoonnummer] staat in de telefoon onder de naam: [slachtoffer 1] werk.

In de telefoon staat een WhatsApp-chat tussen [bijnaam 1] en [slachtoffer 1] werk. Op 4-5-2017 stuurt [bijnaam 1] het eerste bericht: (…) [medeverdachte] zegt pff is alweer 24 uur geleden en ik heb zoooooo fucking genoten…wordt ook nog steeds geil van het filmpje dat ik van de doggyneuk heb gemaakt.50

De bevindingen met betrekking tot de telefoon van [verdachte] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

Onder [verdachte] werd een Samsung telefoon in beslag genomen.

Van de volgende voor mij ambtshalve bekende personen staan er naakt en gedeeltelijk naaktfoto’s in de telefoon:

- [slachtoffer 1] ( [werknaam] ).51

De bevindingen met betrekking tot de profielen op [website] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

Op basis van twee bevelen vordering verstrekking historische gegevens gericht aan [bedrijf 1] B.V. werd informatie verkregen over 17 verschillende [website] profielen en aanverwante gegevens. Ik, verbalisant, vroeg aan de medewerker van [bedrijf 1] .nl naar de werking van de [website] site en naar de wijze waarop ik de verkregen profielgegevens moest interpreteren. Hij deelde mij het navolgende mede:

Bij het aanmaken van een account moet je een emailadres opgeven. Zodra je dat gedaan hebt

ontvang je op het emailadres een e-mail van [website] met daarin een link. Door op die link te klikken

wordt voor [website] duidelijk dat je geen robot bent en dus een bestaand emailadres hebt ingevuld. Voor de bevestiging van het telefoonnummer geldt hetzelfde. Als je je telefoonnummer hebt ingevuld, dan ontvang je een gratis SMS van [website] met daarin een code van 4 karakters die je vervolgens op de site moet invullen. Daarmee is dan ook je telefoonnummer geverifieerd.

Het 1e IP-adres in de aangeleverde informatie, is altijd het IP-adres waarmee het profiel werd

aangemaakt. Gekoppelde profielen zijn profielen waarvan het telefoonnummer; het IP-adres of iets anders een overeenkomst heeft met een ander profiel.

Het item “Credits gekocht” bevat een lijst van momenten, IP-adres en telefoonnummer van de onbekende die op dat moment de advertentie “omhoog” (eerder in de zoekresultaten) heeft gebeld voor de prijs van € 1,40.

(…)

Uit onderzoek is gebleken dat [verdachte] en [medeverdachte] veelvuldig gebruik maakten van het IP-adres [IP-adres] . Daarnaast maakt [verdachte] ook nog veelvuldig gebruik van de lP-adressen: [IP-adres] en [IP-adres] . [medeverdachte] heeft éénmaal op 7 juni 2017 gebruik heeft gemaakt van de IP-adres [IP-adres] . Uit onderzoek is gebleken dat het IP-adres [IP-adres] in gebruik is geweest bij [P] , [adres] [woonplaats] , zijnde de buurman van [medeverdachte] . Uit onderzoek4 is gebleken dat het IP-adres [IP-adres] in gebruik is bij [Q] , [adres] te [woonplaats] , Zijnde de buurvrouw van [verdachte] .

Samenvattend kan gesteld worden dat [verdachte] en [medeverdachte] gebruik hebben

gemaakt van de IP-adressen:

[IP-adres] ;

[IP-adres] ;

[IP-adres] en

[IP-adres] .

Profiel # [profielnaam]

Gebruiker: Op basis van de aanwezigheid van een kopie van de ID-kaart; de bevindingen ten

aanzien van de foto’s en het DCS-onderzoek is de gebruiker van dit profiel: [slachtoffer 1] ,

geboren op [1999] .

IP-adressen: Ik, [verbalisant 3] , zag dat het eerste IP-adres, dat gebruikt is om het profiel aan te

maken, [IP-adres] is. Ik zag dat het tweede IP-adres [IP-adres] is.

Credits gekocht: Ik zag dat er één (1) credit was gekocht. Ik zag dat er €1,40 betaald was

afkomstig van het telefoonnummer [telefoonnummer] en het IP-adres [IP-adres] .

Tactisch onderzoek:

Op 5 oktober 2018 heb ik de Samsung J3 2016 die bij [verdachte] in beslag was genomen

onderzocht. De betreffende telefoon bleek pas sinds augustus 2018 in gebruik. In de contactiijst trof ik twee keer het telefoonnummer [telefoonnummer] aan, een keer met de naam [naam] en de andere keer met de naam [bijnaam 2] .

In het politiesysteem BVI-IB zag ik dat sinds 30-06-2011 het telefoonnummer [telefoonnummer] is gekoppeld aan de persoon [verdachte] .

Op een ciotbevraging van d.d. 09-10-2018 zag ik dat het telefoonnummer [telefoonnummer] een prepaid nummer is waarvan de provider Lebara KPN is.

Uit voorgenoemd onderzoek is gebleken dat [verdachte] het telefoonnummer [telefoonnummer] gebruikt.

Datums: Ik, [verbalisant 3] , zag dat de datum van plaatsing van het profiel 2017-06-02 te 16:22:12 uur was. Ik zag dat het profiel tussen 2017-06-02 te 16:37:27 uur en 2017-06-09 te 15:38:20 gepauzeerd was. Ik zag dat het profiel op 2017-09-22 te 17:31:02 was verwijderd.52

De verklaring van verdachte [medeverdachte] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

Ik heb [slachtoffer 1] op [website] leren kennen. Hij bood zich aan als payboy. We hebben een date gehad en na afloop kon hij het geld pakken dat ik op het nachtkastje had gelegd. Hij gaf aan dat hij paywerk deed en dat hij daar geld mee wilde verdienen. Ik zei ik ken misschien wel iemand die je daarmee kan helpen. Ik heb contact opgenomen met [verdachte] . Toen [verdachte] kwam is het gesprek vrij snel in handen genomen door [verdachte] .53 Ze hadden afgesproken dat [slachtoffer 1] de volgende dag naar [verdachte] zou komen en de verder details zouden bespreken. Ik heb later nog een date met [slachtoffer 1] gehad. Hij kwam toen met [verdachte] bij mij. Later wilde ik kijken of ik nog een keer een betaalde date kon doen met [slachtoffer 1] . Daar kreeg ik een afwijzend antwoord op. [slachtoffer 1] zei dat hij met mij net als met [verdachte] een zakelijk contact had en verder niks met seks.54 De eerste date was 29 april 2017.55

V: U belde [verdachte] omdat [slachtoffer 1] geld wilde verdienen, waarom belt u [verdachte] wat kan Hij bieden?

(…)

A: Ik wist dat [verdachte] daar een vorm van ervaring in had, er werden dingen besproken, we spraken wel eens met elkaar over het een en ander, en zo heb ik ook [website] leren kennen, maar hoe het werkte wist ik niet. Ik wist de ins en outs niet en [verdachte] wel.56

Er werd mij wel eens gevraagd of ik even plek had. Dat gebeurde ook als ik op het werk was en dat er gevraagd werd of een jongen bij mij terecht kon. Die jongen had dan een afspraak om met iemand seks te hebben.57 [verdachte] had een sleutel van mijn huis.58 Ik wist wel dat er jongens klanten ontvingen bij mij in huis en dat die jongens dit samen met [verdachte] deden.59

V: even terug naar [slachtoffer 1] , u heeft in het dossier gelezen, er is een proces-verbaal geschreven over een filmpje op uw laptop, dat heet [titel 1] , wat kunt u over dat filmpje vertellen? Er is te zien dat een persoon gepenetreerd wordt.

A: tijdens die date is er inderdaad wel even een filmpje geweest (…). Dat is van die eerste date. Tussen mij en [slachtoffer 1] .

V: wie heeft dat gemaakt?

A: ik, met mijn eigen telefoon geloof ik.

V: wie heeft het opgeslagen met die titel?

A: ik zelf. Ik kan me de titelmap herinneren.

V: wat was de titelmap dan?

A: wat mevrouw zegt, [titel 1] .60

De bevindingen met betrekking tot de chatgesprekken tussen verdachte [verdachte] en [medeverdachte] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

In onderstaande chatconversatie tussen [medeverdachte] en [verdachte] gaat het onder andere over het ontdekken van [slachtoffer 1] en over het hebben van seks met 17-jarigen.

(…)

d.d. 26 mei 2017

23:29 uur

[bijnaam 1] : Ik heb het jong gvd binnengebracht

(…)

[bijnaam 2] : Ja voor zijn 18 en ik praat al sinds vijf maart ermee

23:31 uur

[bijnaam 1] : Jaja daar komt de dooddoener weer. Met andere woorden ik heb hem ontdekt en niet jij.

[bijnaam 2] : Nee hoor ik heb slechte ervaringen met 17

23:32 uur

[bijnaam 1] : Dan had je consequent moeten zijn en hem vandaag ook niet op pad moeten sturen61

Uit mijn analyse met betrekking tot het aantal jongens, dat voor beide verdachten gewerkt hebben blijkt het volgende, hetgeen weergegeven is in onderstaand schema. (…) Er is in dit overzicht getracht een objectieve weergave te creëren, derhalve zal er verder slechts het aantal dagen vermeld worden waarop ik, verbalisant, vanuit de chat tussen de verdachten, vast kon stellen dat de betreffende payboy gewerkt heeft (…)

Werknaam in de chat: [werknaam]

Echte naam: [slachtoffer 1]

Aantal werkdagen: 27.62

(…)

Voor individuele dates werd vaak, afhankelijk van welke klanten, een afwijkend, hoger tarief

gerekend dan het standaard tarief. Zo had [werknaam] op 9 september 2017 een date met ‘een hoge

Belgische ambtenaar’ en deze moest hiervoor 600 euro netto betalen. Deze date vond plaats in het Hilton hotel bij Schiphol.

Op 20 augustus 2018 werd er gesproken over het feit dat [werknaam] 4 dates gehad had. Een nachtdate zou minimaal 700 euro moeten kosten, maar kon wel oplopen tot 1200 euro.63

De bevindingen van verbalisant [verbalisant 3] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

Door [slachtoffer 3] werd verklaard dat hij een werktelefoon van [verdachte] gestolen had en ingeleverd bij de politie in Harderwijk. In deze telefoon werd het volgende contact aangetroffen:

- [A] [adres] [woonplaats]64

De bevindingen met betrekking tot afgeluisterde telefoongesprekken voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

In het kader van onderzoek 03Yukon zijn (…) telefoongesprekken opgenomen, afgeluisterd en op schrift gesteld.

Gespreksnummer 213-lijn (…) [verdachte] met lijn (…) werktelefoon [slachtoffer 1] d.d. 5 november 2018 te 15:47 uur:

[verdachte] : (…) Nou dan moet je gewoon zeggen nou ik heb niks te melden. En ken je meneer [verdachte] ? Je bent met hem op reis geweest. Zeg ja we hebben elkaar via een datingsite ontmoet en dat klikte. En toen ben ik eventjes met hem omgegaan. Maarja u wat toen maar net 18 ja. Ik was 18 ja dat klopt.

[verdachte] : niets over dat weekje geen 18 was

NNm0102: nee nee nee nee.

[verdachte] : en je zegt…dan zeg je gewoon dat het klopt en we hebben het leuk gehad. En daarna is het contact verwaterd (…).

[verdachte] : en doet u wel eens P? Of noemt u zich [werknaam] ofzo? Dan zeg je gewoon nee.

[verdachte] : ja dat mag je zeggen ik val nou eenmaal op oudere mannen. En ik kwam hem tegen op internet ik was toen net 18 en nou…dat klikte goede, we zijn op reis gegaan.

[verdachte] : En als ze zeggen doe je wel een escort…eh..dan zeg je nee.65

De verklaring van verdachte [verdachte] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

Ik werd op 29 april 2017 gebeld door de heer [medeverdachte] . Ik rijd daarheen en ik ontmoette daar [slachtoffer 1] .66 (…) Het profiel van [slachtoffer 1] was [profielnaam] . Dat profiel is bij mij thuis aangemaakt. Op 29 april 2017 had [medeverdachte] een paydate met die jongen gehad.67

Ten aanzien van feit 5 met betrekking tot [slachtoffer 3]

De Modus Operandi zoals hiervoor weergegeven

Een akte van geboorte en latere akteverbetering betreffende [slachtoffer 3] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

Geslachtsnaam: [slachtoffer 3]

Voornamen: [voornamen]

Dag van geboorte: [2000] .68

De verklaring van [slachtoffer 3] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

Ik heb in de instellingen [instelling 2] en [instelling 3] gezeten omdat het thuis niet goed ging.69 Mijn vader is er nooit voor mij geweest en ik mis ook een vaderfiguur. Ik heb praktijkonderwijs gevolgd, maar geen diploma gehaald. Ik ben moeilijk lerend. Ze hebben bij mij een Q test gedaan en ik ben volgens mij 70.70

Ik was 17 jaar oud toen ik [verdachte] leerde kennen via een chatsite.71

--

De eerste keer was ik nog 17 jaar. Dat was echt met [slachtoffer 4] en [verdachte] . [verdachte] haalde me op72 en we reden naar [medeverdachte] ’s huis. [verdachte] vertelde hoe het werk ging. [verdachte] vertelde tegen mij dat ik op een dag 1000, 2000 euro kon verdienen en 20% en het extra ging naar [verdachte] . [verdachte] ging de jongens ook vervoeren. Ik was toen 17 jaar. Ik vind geld lekker, omdat ik bewindvoering had. [verdachte] zei die eerste dag dat ik een proefklant kon doen. Er kwam een oude man en ik had er seks mee.73 Ik kreeg in totaal 150 euro, maar 30 euro moest naar [verdachte] . Toen kwam [medeverdachte] thuis en met hem deed ik het ook als proefklant. Met [medeverdachte] deed ik zoenen, pijpen, tongen en geneukt worden. [verdachte] keek toen mee hoe ik het deed.74

[verdachte] zei een paar weken later je kan geld verdienen. Ik heb 2, 3 klanten voor je. Hij haalde me op in Almere Poort, dat was in augustus dus ik dacht lekker geld dus hebben we klanten gedaan. Hij heeft me toen weer naar [instelling 2] gebracht. Ik was toen 17 jaar.75

Ik ging in [verdachte] huis met een vriendin schoonmaken en toen heb ik een telefoon gestolen.76 Dat was voor mijn verjaardag.77 Ik heb gewerkt voor [verdachte] toen ik 17 was in augustus. Na augustus tot december heb ik geen contact meer met hem gehad.78

Eerst beheerde [verdachte] [website] . Toen ik nog 17 was had ik proefklanten via [verdachte] . Ik heb alleen maar in Nederland betaalde seks gehad met klanten. [verdachte] haalde en bracht mij met zijn auto naar de klant.79

V: wat vond je er van om seks met [verdachte] te hebben, neuken en aanraken en tongzoenen?

A: Niet fris en niet fijn. Dat heb ik ook tegen [verdachte] gezegd. (..) Ik vind dat je niet hoeft te zoenen met je leidinggevende.80

V: Als je er nu op terugkijkt dat je seks had met [verdachte] en [medeverdachte] toen je 17 was, wat vind je daarvan?

A: Als ik terugkijk wist ik het ook, dat het niet mocht om betaalde seks te hebben als minderjarige met meerderjarige mannen. Maar ik was toen kwetsbaar en beïnvloedbaar. Ik woonde op de instelling en moest liegen, ik had zware therapie, lastig met mijn familie. (..)

--

A: Hij had eigenlijk meer dan 5000 euro aan mij verdiend aan mij en in de zomervakantie 2000 euro. Eigenlijk heeft hij dus 7000 euro aan mij verdiend.

V: wie is hij?

A: [verdachte] .

V: En als je naar de klant toeging hoeveel moest je dan aan [verdachte] afdragen?

A: Als ik 330 kreeg voor een uur 100/130 en als ik 400 kreeg gaf ik rond de 200 aan [verdachte] . (…) [verdachte] vertelde hoe het ging en [verdachte] bepaalde het. De klanten gaven het aan mij en dan moest ik het aan [verdachte] geven.

[verdachte] haalde en bracht me naar de klant. Als ik het geld niet gaf werd [verdachte] boos en zei hij: “ik wil het geld.”

(…) Vaak is [medeverdachte] ook de proefklant als er een nieuwe jongen komt, ook als hij 17 is. 81

V: (…) hoeveel klanten heb jij gehad op je 17e waarvoor je geld hebt afgedragen aan [verdachte] ?

A: 4 klanten in de omgeving van [woonplaats] . (…) Bij die 4 klanten kreeg ik 400 euro per klant. Daarvan ging er 200 euro naar [verdachte] .82

--

Ik noem [verdachte] . Ik heb [verdachte] op mijn 17e leren kennen via [website] . Mij werd gevraagd of ik extra geld wilde verdienen. [verdachte] vertelde mij dat hij een beste vriend van mijn moeder was. Begin juli 2018 had ik met [verdachte] gesproken via de chat. We hadden afgesproken op een station in [woonplaats] en [verdachte] heeft mij toen opgehaald met de auto. We zijn toen naar een flat gegaan en hebben daar buiten gewacht omdat [slachtoffer 4] nog bezig was met een klant. [verdachte] kreeg een appje van [slachtoffer 4] en toen zijn we naar boven gegaan in de flat. Eén week of een paar dagen nadat ik [verdachte] had leren kennen leerde ik [medeverdachte] kennen. Ik noemde hem [medeverdachte] .83 Ik weet dat ik een proefklant had. Ik heb seks met die proefklant gehad, pijpen, zoenen, tongen en hij pijpte mij. Het was een uurtje. Toen ik die proefdate had waren er een paar andere jongens in de woning en [medeverdachte] en [verdachte] .84 Ik kreeg 130 of 150 euro voor betaald en ik moest 30 euro afgeven aan [verdachte] en [medeverdachte] . Dit was voor condooms en het glijmiddel. Ik heb op een andere dag seks gehad met [medeverdachte] . [verdachte] zei dat ik het eerst met [medeverdachte] moest doen en dan keek [verdachte] hoe ik het deed. Het was een soort rollenspel. Ze hadden allebei 50 euro daarvoor aan mij gegeven. Met [medeverdachte] heb ik één keer seks gehad toen ik 17 jaar was.85

Ik heb ook klanten gehad toen ik 17 jaar was. Ik weet dat omdat het in de zomer was en ik had veel verlof. Ik heb wel meer dan 6 klanten gehad toen ik 17 jaar was. [verdachte] vertelde dat hij twee telefoons had om klanten te kunnen regelen. Als er een jongen uitviel, stuurde hij bijvoorbeeld een foto van mij met de vraag: “Vind je deze jongen ook wat?”. Ik moest dan doen alsof ik 18 was. Ik had seks bij de klanten thuis. Binnen en buiten [woonplaats] . Ik heb een deel van de inkomsten afgestaan aan [verdachte] voor de benzine, boodschappen, condooms, glijmiddel. [verdachte] zei dat hij het geld daarvoor nodig had. Vanaf mijn 18e heb ik geen contact meer met [verdachte] gehad omdat ik een telefoon had meegenomen.86 Op de eerste dag in het huis van [medeverdachte] is er ook een foto van mij gemaakt.

Voor mijn 16e had ik af en toe een date en toen hadden ze voor me betaald. Toen mijn moeder er achter kwam moest ik naar de instelling voor mijn veiligheid.

Wat was de reden dat [verdachte] jouw klanten regelde?

Ik zat in een slechte periode. Ik wilde weg van mijn instelling omdat daar gedoe was. Vervelende omstandigheden. Ik moest af en toe een hele middag werken. Het is één keer gebeurd dat ik ’s morgens begon en door moest tot laat in de avond. Ik vond dat ik wel prima betaald kreeg, maar [verdachte] vroeg meer reiskostenvergoeding omdat [verdachte] geen werk had en ook een slecht inkomen. [verdachte] vroeg meer inkomen. Ik kon beschikken over een deel van de opbrengst.87

[verdachte] heeft mijn profiel aangemaakt op [website] . Op mijn 17de mocht ik klanten doen als andere jongens niet konden. Dan appte [verdachte] naar de klanten en zei dat hij een andere jongen kende die net 18 was geworden en die het ook leuk vond om te doen. [verdachte] stuurde dan een foto van mij naar de klanten.88

De verklaring van [slachtoffer 4] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

Aan [slachtoffer 4] is het volgende gesprek voorgehouden:

[slachtoffer 4] = [slachtoffer 4]

[verdachte] = [verdachte]

[slachtoffer 4] : ze lieten de ID zien van [J] , van [slachtoffer 6]

[verdachte] : Ja,,

[slachtoffer 4] : van [R] ,

[verdachte] : Ja,

[slachtoffer 4] : en nog iemand maar ik wist niet wie die andere persoon was.

[verdachte] : O, maar oja nog één ding, toch niks over [werknaam] he,

[slachtoffer 4] : wie?

[verdachte] : Weet je [werknaam] ,

[slachtoffer 4] : wie is dat?

[verdachte] : Ja dat weet je toch van die mijn telefoon gestolen had.

[slachtoffer 4] : o nee nee niks over hem.

[verdachte] : O gelukkig. Ja, want dat, dat is een extra vervelend verhaal natuurlijk. Omdat, hij net een week nog geen uh he, dus, maar goed, maar die is niet aan de orde geweest.

[slachtoffer 4] : nee.

(…)89

Wie is [werknaam] ?

[verdachte] : Dat is [slachtoffer 3] of [O] .

O: En je maakt net de zin af dat hij nog geen 18 was.

[verdachte] : Ja hij was geen 18 hij was 17.

Ik wist dat hij geen 18 was omdat [slachtoffer 3] / [werknaam] mij dat vertelde toen hij op de bank zat. Hij vertelde dat zelf. Ik, [verdachte] en nog een jongen was daarbij. [verdachte] kende zijn moeder van vroeger. Nu woont [werknaam] ook in een tehuis in Amersfoort. Hij had een telefoon gestolen.

V: Wat kan je vertellen over de telefoon die [werknaam] van [verdachte] gestolen zou hebben?

A: Ik had een werktelefoon en [verdachte] had die in beheer. [werknaam] of een vriendin van hem hebben die telefoon gestolen. Na dat contact met die telefoon wilde [verdachte] geen contact meer met hem.90

Tonen foto

O: deze foto staat onder andere in de telefoon van [verdachte] , de linker persoon ben jij.

V: wie is de persoon naast jou op de foto?

A: Ja dat is [werknaam] en daarnaast ben ik. De foto is gemaakt door [verdachte] . Ik weet zeker dat [werknaam] 17 jaar was op die foto.

O: Uit onderzoek is blijkt dat de persoon naast jou op de foto [slachtoffer 3] heet en dat 1 van zijn werknamen [werknaam] is.

V: Hoe zou jij ( [slachtoffer 3] / [werknaam] ) omschrijven?

A: Ik heb hem 1 keer gezien. Rustig denk ik, autistisch. Ik zag dat hij een rugzakje had (…) Ik had [werknaam] ontmoet bij [verdachte] op de bank. [verdachte] had hem uitgenodigd want hij vertelde dat er een nieuwe jongen was. Ik had daarvoor met hem video gebeld waar [verdachte] bij was op mijn werktelefoon, want [verdachte] wilde hem erbij hebben en ik moest vertellen hoe het werkte en wat ik verdiende.91

O: die gestolen telefoon is door de politie onderzocht en lijkt op een werktelefoon van jou?

A: Ja dat is het ook, dat klopt.

O: Uit het onderzoek in de telefoon is onder andere onderstaande Whatsappchat naar voren gekomen:

(…)

Op 2 augustus 2018 zegt [werknaam] “binnenkort een nieuwe boy. “Hierop zegt [WhatsApp] “leuk man..goed bezig. Leuke jongen?” [werknaam] zegt “Ja zeker [naam] versa”.

[WhatsApp] vraagt om een foto.

Hierop stuurt [werknaam] een foto van [slachtoffer 3] (werknaam [werknaam] ) en een foto waarop hij samen

met [slachtoffer 3] staat.

[WhatsApp] vraagt of de jongen op de foto vanavond al begint. [werknaam] zegt dat hij maandag

misschien begint. Hij loopt een beetje mee zo af en toe en zodra hij zijn studierooster heeft eind

augustus dan op vastere tijden.

Op 5 augustus 2018 stuurt [werknaam] nog een foto van [slachtoffer 3] . Hierop zegt [WhatsApp] “ [werknaam] wil ik wel een keer leuke jongen hoor”. [WhatsApp] vraagt om het nummer van [werknaam] . Hierop zegt [werknaam] dat het voorlopig via hem of [werknaam] gaat.

Op 6 augustus 2018 zegt [werknaam] : “Als jij tijden hebt ik zie hem vanmiddag en dan zorg ik dat hij er

voor jou is.” [WhatsApp] geeft aan dat hij ook wel een trio wil met [werknaam] en [werknaam] . 92

A: Dit zou [verdachte] kunnen zijn want ik werkte alleen op dinsdagen en op de andere dagen gebruikte [verdachte] die telefoon. Op sommige dinsdagen gebruikte [verdachte] ook weleens de telefoon maar grote kans dat ik het dan was. [verdachte] had de telefoon altijd.

O: Uit onderzoek blijkt dat [slachtoffer 3] / [werknaam] 17 jaar was toen hij voor [verdachte] begon te werken als payboy.

V: Wat kan jij hierover verklaren?

A: Ik wist ook wel dat hij 17 was dat was het wel denk ik.93

V: Weet jij of er jongens onder de achttien als payboy gewerkt hebben?

A: Ja dat is [slachtoffer 3] . [verdachte] had toen al wat klantjes voor hem geregeld. Want hij had ook betaalde seks met [medeverdachte] .94

De bevindingen van verbalisant [verbalisant 4] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

Op dinsdag 14 augustus 2018 had ik op [slachtoffer 3] verzoek een gesprek met hem op zijn leefgroep. De locatie betreft [instelling 2] , zijnde een instelling voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblematiek. [slachtoffer 3] vertelde mij:

-dat hij contact had met ene [verdachte] uit [woonplaats] ;

-dat deze [verdachte] met kinderporno bezig zou zijn;

-dat hij bij die [verdachte] in de woning is geweest;

-dat hij een telefoon van die [verdachte] uit zijn woning heeft meegenomen.

Tijdens het verhoor overhandigde [slachtoffer 3] mij de telefoon van het merk Acer. Tevens overhandigde hij mij een papiertje waarop ha enkele telefoonnummers had geschreven van [verdachte] , [slachtoffer 4] en [S] / [medeverdachte] .95

Rapportages, adviezen en verslagen omtrent [slachtoffer 3] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

Exitverslag [instelling 3] d.d. 7 februari 2019 (pag. 3201)

[slachtoffer 3] is een kinderlijke jongen die seksueel wervend gedrag laat zien. Hij is niet opgewassen tegen de jongens en mannen die hem benaderen. Hierdoor loopt hij de kans te worden misbruikt.

Behandeladvies [instelling 3] d.d. 6 februari 2019

[slachtoffer 3] is een jongeman die cognitief op een moeilijk lerend intelligentieniveau functioneert. Naast cognitieve beperkingen is er sprake van taal-/spraakproblematiek. Naast deze beperkingen is [slachtoffer 3] in sociaal-emotioneel opzicht eveneens jongen dan de meeste jongens van zijn leeftijd.

Advies opname [instelling 2] d.d. 13 juli 2017

DSM-IV diagnose (De Waag 31 december 2017)

AsI: 315.9 LeerstoornisNAO

As I: 995.53 Seksueel misbruik van een kind (zorg ten behoeve van het slachtoffer).

Misbruik binnen het gezin.

As II: V62.89 Zwakbegaafdheid

As III: geen, of geen relevante diagnose

As IV: Problemen binnen primaire steungroep

As IV: Financiële problemen

Verslag onderzoek onderwijs instelling [instelling 4] d.d. 6 juli 2017

[slachtoffer 3] behaalt een intelligentie score van 68 (TIQ 68, VIQ 69, PIQ 72). Dat is een score die past bij een jongere met een licht verstandelijke beperking.

Ten aanzien van feit 8 met betrekking tot [slachtoffer 7]

De Modus Operandi zoals hiervoor weergegeven

De verklaring van [slachtoffer 7] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

Ik heb [verdachte] ontmoet op [website] .96 Dat was op 18 maart 2018.97

Opmerking verbalisanten: Wij bespreken hier foto A, zijnde de foto van [verdachte] .

A: Ja dat is [verdachte] .

Ik heb bij hem gewoond aan de [adres] .98 De dag nadat ik hem leerde kennen op [website] gingen [verdachte] en ik naar een restaurant. Hij zei tegen mij dat hij andere jongens heeft werken en dat hij een kennis heeft die [medeverdachte] heet. Ze hebben twee plaatsen, [adres] en [adres] . [verdachte] heeft vijf jongens, met mij erbij. Ik moest een test doen met [medeverdachte] .99 Om te kijken of ik geschikt voor een escort ben. De toelatingstest bestond eruit (…) dat ik met [verdachte] moest kan zoenen, tepels likken, lang tongzoenen. Toen zei [verdachte] tegen mij dat ik het met [medeverdachte] moest doen en [medeverdachte] mij ging neuken. Ze gingen kijken of ik ook met [medeverdachte] kon neuken. Als ik [medeverdachte] kon nemen dan kan ik ook de andere, dus dan kan ik aan de slag. Want [medeverdachte] heeft een grote lul zeg maar. [verdachte] kon dan kijken of ik echt bottom ben. De toelatingstest is gelukt en toen gingen we foto maken van mij om op die website te zetten, [website] , [website] en [website] . Mijn profielnaam was [profielnaam] . [website] is een escortsite.100 Met [verdachte] moest ik de eerste test doen en met [medeverdachte] de laatste test. Om aan te doen dat ik bottom ben. Daar kreeg ik 50 euro voor. Daarna ging ik voor [verdachte] werken en ging hij de klanten voor mij zoeken en benaderen. Er werd een lul foto genomen, een kont foto een body foto en dan ging [medeverdachte] deze bewerken. Hij maakte de foto’s mooier.101 Ik moest 20 procent betalen. Hij vroeg 150 euro voor een date en ik moest dertig euro aan hem geven. Dat was ook voor de kilometers.102 Dit gebeurde allemaal in de drie maanden voor mijn ongeluk op zaterdag 31 maart 2018. Ik heb denk ik twintig klanten gehad.103 [verdachte] maakte de prijsafspraken. [verdachte] had een werktelefoon voor mij gekocht.104 Mijn werknaam was [werknaam] en ik noem mezelf ook [werknaam] .105 Toen ik de test met [medeverdachte] had was [verdachte] aan het kijken. Hij zei alle jongens hebben dat gedaan.106

Ik heb met [verdachte] een keer geneukt. Ik moest met [medeverdachte] neuken om de huur te betalen.107

Na het ongeluk op 31 maart 2018 heb ik nog een date gedaan. Ik heb toen een date gedaan van 400 euro. Ik moest hem toen 20 procent geven en toen ik dat niet deed heeft hij mij eruit gegooid.108

A: Ik moest zoenen met [verdachte] . Dat was heel erg.109 (…) We moesten hem zoenen. Ik heb wel eens gezegd dat ik dat niet wilde, hij zegt hij brengt mij terug. Hij zag dat zoenen als een betaling. Ik moest mijn mond open doen en we moesten tongen anders telde het niet.110 (…) En tepels likken.111

A. Zeg maar hij wil zoenen, hij zei tegen mij alle jongens die hier komen moeten zoenen met hem. Dat is niet leuk (..) en de jongens vinden hem niet leuk. (..).112

De bevindingen met betrekking tot de Wiko Lenny 2 telefoon voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

Op vrijdag 28 september 2018 werd er tijdens een doorzoeking in de woning van de heer [medeverdachte] geboren [1960 ] gelegen op de [adres] te [woonplaats] een mobiele telefoon van het merk Wiko (type Lenny 2) in de woonkamer aangetroffen en in beslag genomen.

Ik heb onderzoek verricht met betrekking tot alle WhatsApp berichten.113

WhatsAppberichten tussen [slachtoffer 7] en [bijnaam 1] ( [medeverdachte] ):

d.d. 20 maart 2018

[bijnaam 1] : Ik ben nog in de huiskamer

[bijnaam 1] : Klant al aan het douchen?

[slachtoffer 7] : Nu114

In de telefoon werden afbeeldingen, waaronder ook pornografische afbeelden, aangetroffen van [slachtoffer 7] .115

De bevindingen met betrekking tot de chatgesprekken tussen verdachte [verdachte] en [medeverdachte] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

Uit de gesprekken bleek onder andere dat verdachte [medeverdachte] jongens aansprak, onder andere [werknaam] , wanneer deze zelf opbrengsten onder zich hield en deze niet afstond (21 maart 2018)116

Uit mijn analyse met betrekking tot het aantal jongens, dat (…) gewerkt hebben blijkt het volgende, hetgeen weergegeven is in onderstaand schema. (…) Er is in dit overzicht getracht een objectieve weergave te creëren, derhalve zal er verder slechts het aantal dagen vermeld worden waarop ik, verbalisant, vanuit de chats tussen [medeverdachte] en [verdachte] , vast kon stellen dat de betreffende payboy gewerkt heeft (…)

Werknaam in de chat: [werknaam]

Echte naam: [slachtoffer 7]

Aantal werkdagen: 12.117

De bevindingen met betrekking tot de telefoon van [verdachte] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

Onder [verdachte] werd een Samsung telefoon in beslag genomen.

Van de volgende voor mij ambtshalve bekende personen staan er naakt en gedeeltelijk naaktfoto’s in de telefoon:

- [slachtoffer 7] .

In de telefoon staat een foto van het paspoort van [slachtoffer 7] .118

De verklaring van verdachte [verdachte] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

[slachtoffer 7] leerde ik kennen ergens rond 14, 15 maart in 2018. Hij zei dat hij in de problemen zat, hij zat ergens waar hij niet kon blijven en vroeg of hij bij mij kon komen. (…) Ik hoorde dat een man met een Marokkaans accent hem belde. Ik hoorde dat die man duizenden euro’s van [slachtoffer 7] eiste omdat hij door [slachtoffer 7] was besmet.119

De verklaring van verdachte [medeverdachte] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

[slachtoffer 7] was dakloos. Ik heb hem denk ik midden 2018 kortstondig bij mij in huis. Omdat hij bij mij in huis was kan het dat hij bij mij thuis klanten heeft ontvangen.120

De bevindingen met betrekking tot de profielen op [website] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

Op basis van twee bevelen vordering verstrekking historische gegevens gericht aan [bedrijf 1] B.V. werd informatie verkregen over 17 verschillende [website] profielen en aanverwante gegevens. Ik, verbalisant, vroeg aan de medewerker van [bedrijf 1] .nl naar de werking van de [website] site en naar de wijze waarop ik de verkregen profielgegevens moest interpreteren. Hij deelde mij het navolgende mede:

18. Profiel# [profielnaam] :

Gebruiker: [slachtoffer 7] , geboren op [1998] , heeft verklaard dat zijn profielnaam bij [website] [profielnaam] is.

E-mailadres: Ik, [verbalisant 3] , zag dat het E-mailadres [e-mail adres] @gmail.com is.

Telefoonnummer: Ik, [verbalisant 3] , zag dat het telefoonnummer [telefoonnummer] is.

Woonplaats: Ik, [verbalisant 3] , zag dat de woonplaats [woonplaats] was.

Datums: Ik, [verbalisant 3] , zag dat de datum van plaatsing van dit profiel 2018-04-12 te 17:55:00 uur was.

Foto’s: Ik, [verbalisant 3] , zag dat er eenentwintig (21) foto’s in dit profiel zaten.121

Ten aanzien van feit 9 met betrekking tot [slachtoffer 5]

De Modus Operandi zoals hiervoor weergegeven

De verklaring van [slachtoffer 5] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

Op mijn 17e ging ik in [woonplaats] begeleid wonen.

V: In die tijd (vanaf je jeugd) gebruikte je toen middelen?

A: Ja ik heb weed, alcohol gebruik vanaf mijn 17e ongeveer en later heb ik ook speed gebruikt.122

Ik was bij de [adres] in [woonplaats] gaan wonen en toen had ik geen geld meer. Ik was toen 2 maanden 18, ik ben in juli 2018 verhuisd. Ik had mijzelf op [website] gezet als payboy. En toen kreeg ik heel snel reactie van [verdachte] . Daar stond in dat er goede service was en dat je overal gewoon naar toe gebracht werd. In de advertentie stond een hoog bedrag dus dat je veel geld kon maken.

(..)

Zijn naam is [slachtoffer 4] . Hij heeft ook op de plek van begeleid wonen gewoond daar hoorde ik al dat hij als escort werkte en dat hij veel geld verdiende.123

(..)

Toen gingen we naar de [adres] , de woning van [verdachte] . Toen kreeg ik een soort van intake (..). [verdachte] zei dat hoe dunner je bent en hoe kinderlijker je eruit ziet hoe beter het verkoopt. (..) Toen ineens vertelde hij me dat er een proefdate ging komen. (..)

Daarna kwam [medeverdachte] boven. Ik kon niet zo goed nep acteren, want ik was geshockeerd dat ik gelijk een proefdate had. Toen gingen we naar de slaapkamer en toen ging ik met [medeverdachte] zoenen en ik ging met [medeverdachte] naar bed. Ik had nog nooit iets anaals gedaan voor geld. (..) Ik was heel strak en het deed pijn.

V: Heb je dat ook geuit?

A: Nee. Ze zagen dat ik pijn had en ze zeiden ga door, ga door enzo en daarna zeiden ze dat ik het goed gedaan had en dat het goed was dat ik had doorgezet.

(..)

Later kwam [verdachte] erbij zitten en ging kijken. Ik vond dit raar.

(..)

V: Wat heb je die dag nog meer voor seksuele handelingen gedaan?

A: Ik heb [medeverdachte] gepijpt en [verdachte] wilde mij steeds tongzoenen. Steeds als ik verstijfde tijdens het zoenen dan werd hij boos. Hij zei dat als ik dat bij klanten zou doen dat ze dan wel zouden weglopen.(..)

Die dag werden er ook naaktfoto’s van mij gemaakt. Dit was na de seksdate. [verdachte] maakte de foto’s.

V: Wat heeft die date je opgeleverd?

A: [medeverdachte] gaf 50 euro aan [verdachte] . En [verdachte] betaalde mij 150 euro en die 100 euro kwam uit de pot. Dit was een pot waar het geld in zat van alle jongens. Na elke date moesten wij (de jongens) 20% van het verdiende geld aan [verdachte] geven en dat ging in de pot. 124

Die dag werd er de afspraak gemaakt dat ik 1 keer in de week seks met [medeverdachte] moest hebben in ruil voor de werkplek in zijn woning zodat ik kanten kon ontvangen in zijn woning.

(..)

V: Hoe ging het verder?

A: Die week waren [verdachte] en [medeverdachte] bezig met het opstellen van mijn profiel. Ze gingen mijn foto’s bewerken. Zo haalde [medeverdachte] de moedervlek op mijn rug weg. (..) mijn nepnaam was [werknaam] .125

[verdachte] haalde mij op en toen moest ik hem gelijk tongzoenen toen ik de auto in stapte dat moesten alle jongens. Ik was altijd terughoudend en ik hield daar niet van. Ik wilde geld maken en geen andere dingen daar omheen. Ik gaf er wel aan toe. (..)126

(..)

V: Hoeveel klanten/ seksdates heb je gehad voor [verdachte] ?

A: De eerste week heb ik ongeveer 4000 euro gemaakt. (..) Toen heeft hij me toch weer zo ver gekregen en toen heb ik ongeveer 50 dates gehad.

(..)

V: Hoeveel weken heb je gewerkt voor [verdachte] ?

A: Ongeveer 8 tot 10 weken.

(..)

V: Waren deze bedragen voor jou?

A: Gedeeltelijk, ik moest dan nog 20% geven aan [verdachte] dit was altijd zo.

(..)

V: Hoe zat het met de seks met [medeverdachte] ?
A: Dat is 3 keer gebeurd. Ik zei vaak tegen [verdachte] dat ik geen seks met [medeverdachte] wilde, maar het was noodzakelijk voor de ontvangstlocatie. (..) Met [medeverdachte] had ik de deal dat ik seks zou hebben wanneer ik een betaalde seksdate had in zijn woning (..).127

V: Wanneer gebruikte jij speed?

A: Ik begon in de periode van [verdachte] en [medeverdachte] met speed. (..)

(..)

A: Op een gegeven moment 2,3,4 gram op een dag. Ik was echt verloren in die tijd.

(..)

V: Wat wisten [verdachte] en [medeverdachte] van jouw speedgebruik?

A: Ze zeiden zolang het je werk niet negatief beïnvloed mag je het gebruiken. Ik bedoel hiermee het sekswerk.128

V: wie regelde de poppers?

A: [verdachte] en [medeverdachte] (..)

In de tas zaten verder nog condooms, glijmiddel, jockstrips (..). [verdachte] zorgde dat die tas werd bijgevuld.129

O: Uit financieel onderzoek blijkt dat [verdachte] op 17 september 2018 250 euro naar [bedrijf 2] BV heeft overgemaakt voor de [adres] in [woonplaats] . In de omschrijving staat [slachtoffer 5] .

(..)

V: waarom maakte [verdachte] dit geld over?

A: Ik had toen mijn verdiende geld met sekswerk aan [verdachte] gegeven en die heeft toen geld overgemaakt voor de huur. Ik had zelf geen geld op mijn rekening. 130

De verklaring van verdachte [verdachte] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

V: Dus [slachtoffer 5]

A: Ik weet niet hoe ik hem leerde kennen, het is een bekende van [slachtoffer 4] (..) Hij kende [slachtoffer 4] vanuit een huis waar ze samen gewoond hadden in [woonplaats] . Hij woonde maar dat ik wist ik pas nadat hij bij mij kwam, op de [adres] , de oude [naam] (..).131

(..)

V: op welke wijze heeft u [slachtoffer 5] ontmoet?

A: [website] en een aanbeveling van [slachtoffer 4] , dat het een leuke jongen is en dat hij hem kende.132

De bevindingen met betrekking tot het uitluisteren van de tapgesprekken van het telefoonnummer [telefoonnummer] , welk nummer in gebruik is bij [verdachte] , voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

Schrijfwijze [slachtoffer 5]

De diverse verbalisanten hebben [slachtoffer 5] , met werknaam [werknaam] , op verschillende wijze geschreven. [slachtoffer 5] wordt ook als [slachtoffer 5] geschreven, [slachtoffer 5] als [slachtoffer 5] en [werknaam] als [werknaam] en [R] .133

Gespreksnummer 714-lijn [verdachte] met [slachtoffer 6]

d.d. 17-11-2018

passage 2

Letterlijk 10.25, [verdachte] :

- [werknaam] die heb je ook gekend. (..)

(..)

- alleen voor wat geld van zijn speed verslaving,

- meer is is niet,

- en harddrugs verslaafd, ze gaan dan heel ver,

- en dan is het een kwetsbare ziel,

(..)134

Sessienummer 265 [verdachte] met [slachtoffer 1]

d.d. 6-11-2018

A: Ja met [slachtoffer 5] ook, die ja, die gaf me wel eens een kusje ofzo (..)

(..)

A: En dat hij van [medeverdachte] wel eens een zoen of een beurt heeft gehad, dat zal als het zo is, is dat in goed overleg gegaan, en dan bemoei ik me daar niet mee, die jongen is achttien (..)135

De bevindingen met betrekking tot de bestuurlijke controle op 20 september 2018 aan de [adres] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

Die dag (20 september 2018) omstreeks 20.25 uur werd door de gemeente ambtenaren de genoemde woning (aan de [adres] te [woonplaats]) betreden. In de woning werd een illegale seksinrichting aangetroffen. Door de gemeente ambtenaren werd een persoon aangetroffen genaamd:

[J] , geboren op [1973] te [woonplaats] .

Deze verklaarde onder andere het volgende:

- Hij had daar een afspraak met ene jongen genaamd [werknaam] .

- Hij had een afspraak voor een uur en daar moest hij € 150,- voor betalen

- Hij had al een keer eerder met [werknaam] afgesproken.136

De bevindingen met betrekking tot de laptop van [medeverdachte] inhoudende:

In de map [map] stond onder andere de naam [werknaam] met hierin 2 foto’s van een bewerkt (naam doorgestreept) en een onbewerkt ID bewijs op naam van:

[slachtoffer 5] (…).137

De bevindingen met betrekking tot de telefoon van [verdachte] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

Onder [verdachte] werd een Samsung telefoon in beslag genomen.

Van de volgende voor mij ambtshalve bekende personen staan er naakt en gedeeltelijk naaktfoto’s in de telefoon:

- [slachtoffer 5] ( [werknaam] ).138

Ten aanzien van feit 10 met betrekking tot [slachtoffer 6]

De Modus Operandi zoals hiervoor weergegeven

De verklaring van [slachtoffer 6] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende: 139

Ik had geen geld meer maar moest wel in mijn onderhoud voorzien. Ik zag op de site [website] dat er gevraagd werd om escort. Ik ben toen in contact gekomen met [medeverdachte] . We hebben wat foto’s gemaakt voor de advertentie en welke tekst er bij moest. [medeverdachte] had mij geld gegeven voor de trein naar [woonplaats] om daar klanten te ontmoeten. Op een gegeven moment leerde ik [verdachte] kennen. Hij kwam dwingend over, Ik moest van [verdachte] klanten ontvangen. Hij drong erop aan dat ik nog een klant nam terwijl ik dat soms niet wilde. 140

[verdachte] heeft mij ook betast. Hij pakte mij bij mijn lul en kont. Hij stak zijn vinger in mijn kontgat. [verdachte] kuste met mij op een dwangmatige manier. Ik stond het maar toe omdat er anders gezeik van kwam. Hij heeft 2 á 3 keer een vinger in mijn anus gestopt. 141

[verdachte] heeft een keer of 10 aan mijn lul en kont gezeten. Ik stond onder bewind. Ik kreeg meer schulden. Ik had tussen de 3000 en 4000 euro schuld. In 2017-2018 zag ik op [website] een advertentie waarin om escort werd gevraagd. Ik ben in contact gekomen met [medeverdachte] en [verdachte] via [website] . Dat was in 2017. Ik had eerst contact met [medeverdachte] en een week later met [verdachte] .142 [medeverdachte] haalde mij op en we gingen naar de [adres] . We bespraken hoe het profiel op [website] eruit moest zien. We hebben foto’s gemaakt. We hadden een soort proefdate. Ik had seks met [medeverdachte] . [medeverdachte] vond dat de proefdate goed ging. De advertentie ging een week of twee weken later online. Een dag later had ik mijn eerste klant. Ik ontving alleen in [woonplaats] op de [adres] . En ook wel eens op de [adres] . Ik had afgesproken dat ik 10 a 15 Euro per klant aan [medeverdachte] gaf. Van dat geld betaalden [medeverdachte] glijmiddel, condooms en poppers van

Ik verdiende 150 Euro per uur. Als ik geluk had ik op een dag 2 of 3 klanten. Het verschilde nogal. Het ene weekend soms 5 klanten, het andere weekend soms niet. Ik heb gewerkt onder [medeverdachte] van de periode in 2017/2018 van de eerste ontmoeting van [medeverdachte] tot de inval bij de politie. Ik deed ook geld in de pot. Ik ging naar klanten toe met mijn eigen auto of [medeverdachte] bracht me met zijn auto.143 [verdachte] regelde heel soms klanten voor mij als zijn eigen jongens er niet waren of druk waren. [verdachte] gaf mij een telefoon zodat ik bereikbaar was voor klanten via whatsapp. Ik kwam in contact met [A] doordat [verdachte] ooit over hem begonnen was. [A] stond al in mijn werktelefoon want dat zei [verdachte] . Ik had afgesproken met [A] dat ik daarnaartoe zou gaan. [medeverdachte] hielp af en toe met Engels. Ik onderhield zelf het contact met [A] .144 Mijn werknaam op [website] was [werknaam] 18.145

De verklaring van getuige [K] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven: 146

Op een gegeven moment waren [slachtoffer 6] en ik daar iedere week. Dat was in de periode voor de inval in 2018.147 [verdachte] had een pot waar de jongens geld moesten stoppen. De jongens moesten daar 10 of 15 procent van hun inkomsten instoppen. Bij [medeverdachte] was dat anders. In het begin was dat wel maar later werd dat niet meer gedaan. [slachtoffer 6] werkte voor [medeverdachte] .148

De verklaring van verdachte [medeverdachte] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

Ik heb [slachtoffer 6] leren keren via [website] . Ik wist ondertussen wel een beetje hoe dat werkte omdat [slachtoffer 1] met [verdachte] , dus ik kreeg dat enigszins mee. Ik heb [slachtoffer 6] daarmee geholpen om het te maken en verder heeft hij het zelf gedaan. Hij vroeg wel eens van hoe moet ik dit, kan ik hier het beste antwoord op geven, wil jij dat voor mij typen. We hebben samen het profiel [profielnaam] aangemaakt. Op mijn eigen laptop denk ik.149

[slachtoffer 6] zat in de schuldsanering, hij woonde anti-kraak. Ik leerde hem op [website] kennen, ik heb hem opgehaald in zijn woonplaats, naar mij gereden, die date gehad, weer terug gebracht, over het werk gepraat, ik zei tegen [slachtoffer 6] dat als hij een plek zocht waar hij het wilde doen het bij mij kon, ik heb hem niet zo vaak opgehaald, hij kwam dan bij mij en bleef het weekend. [website] kwam ter sprake, ik wist hoe het werkte, en toen was het zou ik daar wat op kunnen doen en wil je me helpen, ik zie dan maken we samen een profiel aan dan help ik je. Ik ben daarbij betrokken geweest, dus je kan zeggen dat we dat samen hebben gemaakt dat [website] verhaal. Ik heb het [website] account voor hem online gezet. Hij kon bij mij thuis klanten ontvangen. Ik heb hem in augustus of september 2017 voor het eerst ontmoet.150 Ik denk dat ik [slachtoffer 6] niet heel vaak naar klanten heb gebracht. Als hij ergens heen moest vroeg hij of ik hem kon brengen. Hij was meestal van donderdag tot zondag bij mij.151

De verklaring van verdachte [verdachte] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

Dan [slachtoffer 6] . Ik heb hem ook wel eens geld gegeven, hij zat in de schulden. En [medeverdachte] had een erfenisje, die heeft hem uit de schuldsanering geholpen. Ja, [slachtoffer 6] had schulden. In [woonplaats] had hij een appartement, was iets met een huisbaas, was steeds bonje mee, steeds hoorde ik daarover, onenigheid.152

De bevindingen met betrekking tot de Wiko Lenny2 voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

Conversatie tussen [medeverdachte] en [slachtoffer 6] van 20 augustus 2017:

[bijnaam 1] : Hier dus [verdachte] . Maar jij doet al lang paydates? (…) Eigen klanten kun je gewoon houden, natuurlijk, die hebben jou al een jaar lang bediend.

[slachtoffer 6] : Maar hoe kan ik beginnen??

[bijnaam 1] : We gaan eerst in gesprek met elkaar om te kijken wat jij wilt, wat ik kan bieden en welke afspraken dat we daarin maken. Ook vanwege je schuldsanering of waar zat je in.

[slachtoffer 6] : Bewind.

[bijnaam 1] : Een bewindvoerder. Dan is het belangrijk dat je je geld in je eigen pocket kunt houden en dat niet alles naar de schuldeisers gaat.

Verder is het belangrijk om een profiel op te maken waar klanten je kunnen vinden. In dat profiel zitten foto’s van je body, je pik en je billen, NOOIT je hoofd.

Zodra het basiscontact is gelegd gaan alle contacten via whatsapp, ook de afspraken. Alles gebeurt met een werktelefoon. Misschien dat we snel eens met elkaar in gesprek moeten gaan. Ik kan je dan uitleggen hoe we werken. Je krijgt sowieso een gespreksvergoeding. Alles is vrijwillig. Maar als er afspraken staan voor je wordt verwacht dat je die nakomt. Zeg je op een gegeven moment ik stop ermee, overleggen we wat we doen met de afspraken die er nog staan of je die nog afmaakt (daar gaan we dan wel een beetje van uit) en dan ben je vrij om uit te stappen. Jij bepaalt je werktijden en momenten. Maar geef je die aan wordt je ook verwacht op die tijden en momenten. Als je het ziet zitten wil ik je heel graag snel uitnodigen voor een gesprek.153

Conversatie tussen [medeverdachte] en [T] van 10 oktober 2017:

[bijnaam 1] : Ik weet wel een ander leuke jongen voor je die jij beslist leuk zult vinden.

Die jongen heet [werknaam] . [werknaam] is 18. Als je [werknaam] wilt appen dan kan dat op [telefoonnummer] .154

De verklaring van getuige [getuige 3] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

V:Ook wordt er in de chat tussen u en [bijnaam 1] . over [werknaam] gesproken. [bijnaam 1] . zegt dat hij nog een leuke jongen weet en dat is [werknaam] . Waarom biedt [bijnaam 1] jongens aan?

A: Nou kijk. Dat is op dat moment ontstaan. Ik had gelijk al het idee dat hij iemand is die jongens ronselt om voor hem te werken. Hij kwam toen met [werknaam] aan. 155

De bevindingen met betrekking tot het nader onderzoek Wiko Lenny2 voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

Conversatie tussen [slachtoffer 6] en [medeverdachte] :

[bijnaam 1] : Hey je mailaccount is geworden: [e-mail adres] @hotmail.com en [e-mail adres] @gmail.com. Die laatste is voornamelijk voor de agenda correspondentie. De eerste voor eventueel te mailen met klant.

[slachtoffer 6] : Heb een klant uit België op de sms. En wat kan ik tegen die uit Heerenveen zeggen?

[bijnaam 1] : Was even aan het kijken voor Heerenveen. Kom daar ook maar uit op 450. Is misschien zelfs te doen vanuit jouw plaats. 156 [adres] maar naar de klant MOET je dat anders communiceren. De code van de laptop is [code] .

[slachtoffer 6] : [code] Had hem al gekregen van [verdachte] .

[bijnaam 1] : Lees even je mail NU. Bericht van de Amerikaan. Van wege de hoge kosten aanbod 3 dagen 2000.

[bijnaam 1] : Hoe staat het ervoor? Ik hoor niets van je, ik weet niets. Weet geeneens of je wel binnen bent. Het uur is al ruim voorbij. Ik wacht nog 5 minuten en dan kom ik je zoeken.

[slachtoffer 6] : Ik ben ff met hem pinnen.

[slachtoffer 6] : Beste [medeverdachte] . Ik heb niet zulk goed nieuws gehad. Er bestaat een kans dat ik over 5 werkdagen een uithuisplaatsing kan krijgen dan moet ik binnen 28 dagen eruit gezet worden.157

Op 26-8-2017 zegt [bijnaam 1] dat hij zo een bewerkte face en nude foto van [slachtoffer 6] zal sturen om te laten zien hoe het geworden is. [bijnaam 1] zegt dat hij een week nodig heeft om een goed profiel voor [slachtoffer 6] te maken (foto’s maken en bewerken en tekst schrijven).

[slachtoffer 6] vraagt op 11-9-2017 hoeveel hij moet zeggen. Hierop zegt [bijnaam 1] : “Zet maar in op 900 en dan kunnen zakken tot 750. 900 is van 21-9 of 22 tot 10, 750 is van 23 tot 8 ofzo.158

Op 21-9-2-2017 schrijft [bijnaam 1] : Als ie later kan pas, zou het ook 21 op [adres] kunnen, na de date van [H] .
[bijnaam 1] spreekt meerdere malen over [verdachte] , voorbeeld: “Ik overleg met [verdachte] .”

Op 16-10-2017 vraagt [verdachte] aan [slachtoffer 6] hoe zijn vlucht was. Op 17-10-2017 zegt [slachtoffer 6] dat hij weer onderweg terug is, omdat hij niet werd toegelaten. [bijnaam 1] zegt dat [verdachte] [slachtoffer 6] van Schiphol komt halen.

Op 19-10-2017 stuurt [bijnaam 1] : Ik weet dat het voor jou meer is voor het geld, dat snap ik, maar voor mij is het samenzijn met een knappe jongen. Eigenlijk niet alleen de seks.

[bijnaam 1] zegt over [verdachte] : Want dat kan ik op mijn beurt ook zeggen dat de procenten van [G] en [O] voor mij zijn, want die date altijd hier. Maar dat gaat ook allemaal naar [verdachte] .

Op 19-2-2018 zegt [bijnaam 1] : Ik hou contact met je klantjes.159

Op 16-6-2018 stuurt [bijnaam 1] : Nachtdate in Leuven België volgende week eventueel denk ik er 750 uit kan halen, 850 vindt ie teveel.160

De bevindingen met betrekking tot de chatgesprekken tussen verdachte [verdachte] en [medeverdachte] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

Uit mijn analyse met betrekking tot het aantal jongens, dat (…) gewerkt hebben blijkt het volgende, hetgeen weergegeven is in onderstaand schema. (…) Er is in dit overzicht getracht een objectieve weergave te creëren, derhalve zal er verder slechts het aantal dagen vermeld worden waarop ik, verbalisant, vanuit de chats tussen [medeverdachte] en [verdachte] , vast kon stellen dat de betreffende payboy gewerkt heeft (…)

Werknaam in de chat: [slachtoffer 6] / [werknaam]

Echte naam: [slachtoffer 6]

Aantal werkdagen: 32.161

Op 18 september 2017 had [werknaam] een klant in [woonplaats] . [verdachte] vertelt hierover tegen [medeverdachte] dat 70 euro van de opbrengst voor hem was.162

De bevindingen met betrekking tot de telefoon van [verdachte] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

Onder [verdachte] werd een Samsung telefoon in beslag genomen.

Van de volgende voor mij ambtshalve bekende personen staan er naakt en gedeeltelijk naaktfoto’s in de telefoon:

- [slachtoffer 6] ( [werknaam] ).163

De bevindingen met betrekking tot de laptop van [medeverdachte] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

Op 20 september 2018 werd onder [medeverdachte] een laptop van het merk HP, type Pavilon in beslag genomen. (…) In de map [map] stond andere de map [werknaam] . Van de volgende personen staat er foto’s van id-bewijzen in de map:

(…) [slachtoffer 6] .

Van [slachtoffer 6] staan er ook nog 3 foto’s van zijn gezicht en gekleed bovenlichaam. Tevens staan in de map 12 foto’s waar een jongen naakt en gedeeltelijk naakt op staat. Dit lijkt hetzelfde lichaam. In map [map] staat ook een document met de titel “ [titel 1] ” met daarin 2 seksadvertentieteksten. In 1 van de 2 stelt de jongen zich voor als de 18-jarige [werknaam] .164

Ten aanzien van feiten 11 en 12 met betrekking tot [slachtoffer 4]

De Modus Operandi zoals hiervoor weergegeven

De verklaring van [slachtoffer 4] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

[slachtoffer 4] : geboren [1999] .

Ik heb borderline en ik heb een theatrale persoonlijkheidsstoornis. Ik noemde [verdachte] . Ik heb [verdachte] leren kennen op [website] . Ik had toen ruzie thuis en ik vroeg op [website] of ik bij iemand kon slapen voor 100 euro, dus ook voor seks enzo. Toen kwam ik in contact met [verdachte] .165 Ik was net twee weken of één week 18 jaar. Ik woonde toen nog in [woonplaats] . Ik woonde daar op begeleid kamer wonen. Ik had dus ruzie met mijn begeleider. Ik heb nog nooit bij mijn ouders gewoond. Toen mijn ouders mij en mijn zus kregen, ik ben een tweeling, waren mijn beide ouders verslaafd.166

[verdachte] deed het contact met de klant. Hij had ook mijn telefoon. [verdachte] verstuurde de appjes met de klanten. Als ik er een dag was, deed ik het zelf, maar de rest van de week deed [verdachte] dat. Ik noemde [medeverdachte] . Ik heb [verdachte] en [medeverdachte] dezelfde dag leren kennen. [medeverdachte] zou mijn proefdate zijn en ik heb dezelfde dag ook seks met [medeverdachte] gehad. We gingen eerst naar het huis van [medeverdachte] toe en daar had ik seks met hem. [verdachte] was toen in dezelfde ruimte aanwezig. [verdachte] maakte foto’s. Toen kreeg ik 100 euro van [verdachte] en daarna gingen we naar het huis van [verdachte] toe om te slapen. Ik had hiervoor nog geen contact met [verdachte] . Ik had alleen met hem contact gehad over de proefdate. Elke keer als ik er was bleef ik bij [verdachte] of [medeverdachte] slapen.167 Dat was sowieso één keer per week en ook twee keer een weekend, van vrijdag tot zondag. Ik heb met [verdachte] en [medeverdachte] gesproken over mijn jeugd en mijn opvoeding. Dat was aan het begin van onze contacten. Ik heb gezegd dat ik zelfstandig op een kamer woonde met begeleiding en dat ik in groepen had geleefd. Dat ik zogezegd een internaatkind ben. [verdachte] heeft mijn profiel aangemaakt op [website] . Dat was bij hem thuis op de [adres] in [woonplaats] . Ik ontmoette [verdachte] in de week van mijn 18e verjaardag, vlak erna. Met betrekking tot mijn prostitutiewerkzaamheden stuurde [verdachte] ook foto’s van mij en boekte hij mijn agenda vol. Als er een klant ver weg woonde, reed [verdachte] mij daar naartoe. [verdachte] betaalde de bedragen. Dat kwam neer op 150 euro per uur.168 Ik verrichte sekswerkzaamheden. Het waren minimaal 2 of 3 klanten op een dag, maar soms waren het er ook 8. Ik kon de werktijden niet zelf bepalen.

Kon je stoppen met het prostitutiewerk als je dat wilde?

Dan zou [verdachte] wel teleurgesteld zijn. Soms was ik ziek en dan kreeg ik een boos appje van [verdachte] .

In het begin heb ik voor paydates de woning van [verdachte] aan de [adres] gebruikt. Dat is geweest tot er invallen kwamen en toen gingen we naar [medeverdachte] toe. Het ook nog twee keer bij [V] geweest, maar daarna gingen we terug naar [medeverdachte] . Als er een date was, was hij daar soms ook en dan zat hij met [verdachte] in de kamer achter de schuifdeuren. Bij [V] kwam ik terecht door [verdachte] . [verdachte] is er toen ook beide keren bij geweest. Als ik een paydate bij [verdachte] in huis had dan zat [verdachte] in de meterkast met een matras en een laptop. Dan regelde hij andere dates voor mij met mijn telefoon.169 Ik heb 2 keer seks gehad met [medeverdachte] . Een keer tijdens de proefdate en toen heb ik daar 100 euro voor gekregen. De tweede keer kreeg ik niets. We gebruikten het huis van [medeverdachte] dus [verdachte] vond dat ik dat moest doen omdat we zijn huis gebruikten. [medeverdachte] bewerkte foto’s, want dat kon [verdachte] niet. Van de 150 euro kreeg ik 120 euro. Dat geld wat ik moest afstaan was voor condooms en glijmiddel enzo. .170

Ik vind 8 mensen echt veel als ik er nu over terugdenk voor iemand die 18 is. Kwam vaker voor dat ik meer dan 4 klanten per dag kreeg. Vanuit [verdachte] heb ik druk ervaren. Als hij bijvoorbeeld dates had geregeld dan moest ik die ook afwerken. [verdachte] had ook moeite gedaan om de klant te regelen.171 Wel eens gezegd dat ik geen zin had, maar had ging mij dan overtuigen dat ik wel die klant moest doen. Ik heb ook aangifte gedaan van gedwongen seksuele handelingen die [verdachte] bij mij verrichtte. Bijvoorbeeld als hij met mij wilde zoenen en ik dat niet wilde. Ik deed dat mijn tanden op elkaar maar hij wilde mij tongen. Hij ging ook wel eens in mijn broek om te voelen hoe de klanten het ervaarden.172 Hij ging dan in mijn broek en zat dan aan mijn geslachtsdeel en mijn anus. Wat ik bij de politie heb verklaard, is wat er is gebeurd. Ik moest ook dat tepellikken bij hem doen. Het was in de beginperiode. Hij verrichtte die handelingen best vaak. Ik gaf er gewoon aan toe want hij bleef het maar proberen. Ik vond het vanzelfsprekend omdat het met alle jongen zo ging. Ik heb gezegd tegen [verdachte] dat ik het niet wilde. Hij ging gewoon door.173

Ik was afhankelijk van [verdachte] want ik kreeg geld van hem.174

Toen ik aangifte had gedaan tegen [verdachte] had ik hem daarna gebeld. Ik had namelijk van [slachtoffer 1] gehoord dat hij manipulatief ging doen en daar had ik geen zin in. Dat had ik ook van [slachtoffer 6] gehoord. Dus na mijn verklaringen heb ik hem gebeld en toen was hij niet blij met wat ik had gezegd. Dat heeft de politie ook afgetapt als het goed is.175

De proefdate was met [medeverdachte] . Ik moest allerlei handelingen doen. Zoenen, pijpen en geneukt worden. Ik zou sowieso 100 euro krijgen. Ik werd toen aangenomen. [verdachte] beoordeelde of de seks goed was. [medeverdachte] ook. [verdachte] zat in dezelfde kamer en makte foto’s. Ik zag deze foto’s op de laptop en de telefoon van [verdachte] . [medeverdachte] ging de foto’s bewerken zodat je minder of niet herkenbaar bent, hij haalde dan moedervlekjes o.i.d. weg. Ze vertelden dat ik er veel geld mee kon verdienen.176 [medeverdachte] woont op de [adres] . [verdachte] woont op de [adres] . [verdachte] beheerde de accounts [verdachte] regelde al de dates en reageerde op iedereen. Hij noemde ons allemaal “Prinsjes”. Om een account te maken werd je ID gescand. Aan het account zit ook een telefoonnummer. Deze telefoonnummers kreeg je van [verdachte] . Dit was dan je werktelefoon. Mijn fakenaam was [werknaam] . [verdachte] kreeg 20% van de paydates.177 [verdachte] kocht alles, condooms, glijmiddel, poppers, alles. Hij kocht ook witte sokjes (..).178 Ik werd echt overal in Nederland gebracht. Nijkerk, Zwolle, Friesland echt heel Nederland. Bij escort werk ging ik naar mensen thuis of hotels. Die mensen moesten dan meer betalen want dan kwam er ook reistijd bij. Van alles moest 20% naar [verdachte] .179 [verdachte] maakte de advertenties.180

De bevindingen van verbalisant [verbalisant 2] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

In het kader van onderzoek O3Yukon zijn op vordering van de Officier van Justitie Midden Nederland en met machtiging van de Rechter-commissaris, belast met de behandeling van strafzaken in het Arrondissement Midden Nederland, in parketnummers 16/706546-18 en 16/706547-18, telefoongesprekken welke gevoerd zijn met of via de hieronder vermelde telefoonaansluitingen, opgenomen, afgeluisterd en op schrift gesteld:181

Gespreksnummer 314-lijn (…) [slachtoffer 4] met lijn (…) [slachtoffer 6] d.d. 22 november 2018 te 15.12 uur.

[slachtoffer 4] : Ik moest bijvoorbeeld ook perse met [verdachte] zoenen snap je dat wou [verdachte] en als je dat niet deed dan was hij op zijn teentjes getrapt ja toch

[slachtoffer 6] : Jaa dat wel

[slachtoffer 4] : Hij zat ook gewoon in mijn onderbroek en zo weet je en dat zo zonder te vragen gewoon (…).182

Een andere jongen ( [K] ) komt aan de telefoon

[slachtoffer 4] : (…) een kus ok goed maar elke keer die tong erbij dat hoef ik ook niet perse weet je. Dus soms doe ik het ook weer niet. Dan doe ik gewoon mijn tanden op elkaar. Ja sorry hoor maar dan kom je er ook niet bij en dan gaat hij het nog steeds proberen snap je. .

[K] : ja dat is het.

[slachtoffer 4] : (…) Maar [verdachte] is ook de persoon die elke keer tegen ons allemaal zegt: “Kom op geef [medeverdachte] een beurt weet je. Want het moet zo dankbaar zijn dat we nu deze locatie mogen gebruiken.

[slachtoffer 4] : Dat zegt ie elke keer als ik bij hem was. Kom op wanneer geef je [medeverdachte] weer is een keer een beurt.

(…)

[K] : Nee maar ehh dan zet [verdachte] ook telkens tegen mij. Maar ik maak zelf wel uit of ik dat doe of niet en eh.183

[slachtoffer 4] : (…) het enige waar [verdachte] over praat is werk, werk, werk, werk, van ons werk snap je

(…)

[slachtoffer 4] : (…) [verdachte] die dringt dat op en die zit ook aan je weet je. Ook als je dat niet wil hij gaat toch elke keer toch weer proberen en dan moet je zijn hand maar wegslaan weet je asls hij dan in je onderbroekje zit in de plaats van te zeggen Nee nu ff niet weet je maar dan is ie nog steeds dan gaat ie net zo lang door tot ie aan het einde van de dag wel heeft gevoeld snap je tenminste bij mij.

(…)

[slachtoffer 4] : Ik zat op [website] want ik had ruzie thuis ik wou niet thuis slapen, ik vroeg aan mensen Hoi voor 100 euro ga ik bij je slapen en toen kwam ik bij [verdachte] terecht en dezelfde dag, dezelfde avond nog had ik een proefdate en had [verdachte] alles geregeld.184

De bevindingen met betrekking tot de laptop van [medeverdachte] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

Op 27 september 2018 werd door het team handhaving van de gemeente [woonplaats] een laptop in beslag genomen op de [adres] te [woonplaats] . De laptop werd in beslag genomen onder

[medeverdachte] , geboren op [1960 ] . Op 27 september 2018 werd de laptop

overgedragen aan de politie en werd deze door de politie opnieuw in beslag genomen. Op vrijdag 28 september 2018 deed ik handmatig onderzoek naar de laptop.185

In de map [map] stond van de volgende personen een foto van het ID-bewijs:

- [slachtoffer 4] , geboren [1999] .186

In de map [map] staat onder andere de naam [werknaam] (datum 31-8-2017) met hierin 115 voornamelijk naaktfoto’s van een jongen. Op meerdere foto’s is het gezicht van de jongen zichtbaar en blijkt dat dit dezelfde jongen is als op 1 van de eerder genoemde ID-bewijzen te weten [slachtoffer 4] .187

De bevindingen met betrekking tot de telefoon van [verdachte] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

Onder [verdachte] werd een Samsung telefoon in beslag genomen.

Van de volgende voor mij ambtshalve bekende personen staan er naakt en gedeeltelijk naaktfoto’s in de telefoon:

- [slachtoffer 4] ( [werknaam] )

Tevens staan er foto’s in de telefoon van de identiteitsbewijs van [slachtoffer 4] .188

De verklaring van [getuige 4] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

Ik kwam in contact met de payboys (mannelijke prostituees) via de site [website] . Ik heb de payboys bezocht op de [adres] en de [adres] te [woonplaats] .189 Ik heb 150 euro betaald voor een uur. Ik kwam daar al twee jaar. Ik kwam op beide locaties. Ik heb voor 20 september 2018 [werknaam] , [H] , [werknaam] , [werknaam] en [map] bezocht.190

De bevindingen met betrekking tot de chatgesprekken tussen verdachte [verdachte] en [medeverdachte] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

Uit mijn analyse met betrekking tot het aantal jongens, dat (…) gewerkt hebben blijkt het volgende, hetgeen weergegeven is in onderstaand schema. (…) Er is in dit overzicht getracht een objectieve weergave te creëren, derhalve zal er verder slechts het aantal dagen vermeld worden waarop ik, verbalisant, vanuit de chats tussen [medeverdachte] en [verdachte] , vast kon stellen dat de betreffende payboy gewerkt heeft (…)

Werknaam in de chat: [werknaam]

Echte naam: [slachtoffer 4]

Aantal werkdagen: 24.191

Proefdates

Uit de chatgesprekken blijk dat er in elk geval op 4 juli 2017, 30 augustus 2017, 15 maart 2018 en 2 mei 2018 proefdates hebben plaatsgevonden. Dit betrof dan een proefdate waarbij verdachte [medeverdachte] speelde voor klant en seks had met een nieuwe jongen. Tijdens de date werd onder andere ook het belprotocol uitgelegd aan de jongen die de proefdate had.192

De verklaring van verdachte [medeverdachte] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

[verdachte] zei tegen de jongens: “jullie moeten wel eens in de 14 dagen seks hebben met [medeverdachte] want we mogen zijn huis gebruiken”.193

Ik heb vaker foto’s bewerkt van jongens. Het kan goed mogelijk zijn dat ik ook foto’s heb bewerkt van een afbeelding van [slachtoffer 4] .

De bevindingen met betrekking tot de profielen op [website] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

Op basis van twee bevelen vordering verstrekking historische gegevens gericht aan [bedrijf 1] B.V. werd informatie verkregen over 17 verschillende [website] profielen en aanverwante gegevens. Ik, verbalisant, vroeg aan de medewerker van [bedrijf 1] .nl naar de werking van de [website] site en naar de wijze waarop ik de verkregen profielgegevens moest interpreteren. Hij deelde mij het navolgende mede:

Bij het aanmaken van een account moet je een emailadres opgeven. Zodra je dat gedaan hebt

ontvang je op het emailadres een e-mail van [website] met daarin een link. Door op die link te klikken wordt voor [website] duidelijk dat je geen robot bent en dus een bestaand emailadres hebt ingevuld. Voor de bevestiging van het telefoonnummer geldt hetzelfde. Als je je telefoonnummer hebt ingevuld, dan ontvang je een gratis SMS van [website] met daarin een code van 4 karakters die je vervolgens op de site moet invullen. Daarmee is dan ook je telefoonnummer geverifieerd.

Het 1e IP-adres in de aangeleverde informatie, is altijd het IP-adres waarmee het profiel werd

aangemaakt. Gekoppelde profielen zijn profielen waarvan het telefoonnummer; het IP-adres of iets anders een overeenkomst heeft met een ander profiel.

Het item “Credits gekocht” bevat een lijst van momenten, IP-adres en telefoonnummer van de onbekende die op dat moment de advertentie “omhoog” (eerder in de zoekresultaten) heeft gebeld voor de prijs van € 1,40.

(…)

Uit onderzoek is gebleken dat [verdachte] en [medeverdachte] veelvuldig gebruik maakten van het IP-adres [IP-adres] . Daarnaast maakt [verdachte] ook nog veelvuldig gebruik van de lP-adressen: [IP-adres] en [IP-adres] . [medeverdachte] heeft éénmaal op 7 juni 2017 gebruik heeft gemaakt van de IP-adres [IP-adres] . Uit onderzoek is gebleken dat het IP-adres [IP-adres] in gebruik is geweest bij [P] , [adres] [woonplaats] , zijnde de buurman van [medeverdachte] . Uit onderzoek4 is gebleken dat het IP-adres [IP-adres] in gebruik is bij [Q] , [adres] te [woonplaats] , Zijnde de buurvrouw van [verdachte] .

Samenvattend kan gesteld worden dat [verdachte] en [medeverdachte] gebruik hebben

gemaakt van de IP-adressen:

[IP-adres] ;

[IP-adres] ;

[IP-adres] en

[IP-adres] .194

4. Profiel# [profielnaam]:

Gebruiker: [slachtoffer 4] , geboren op [1999] , heeft verklaard dat zijn profielnaam bij [website] [profielnaam] is.

Telefoonnummer: Ik, [verbalisant 3] , zag dat het telefoonnummer [telefoonnummer] was. Uit onderzoek is gebleken dat het een prepaid nummer betreft.

Woonplaats: Ik zag dat de woonplaats [woonplaats] was.

Profieltekst: Gezien de tekst heeft er kennelijk eerder een ander telefoonnummer gestaan. Tevens wordt er expliciet verwezen naar “woensdag 26 september”. Deze datum gecombineerd met woensdag kwam de afgelopen jaren alleen voor in 2018. Kennelijk doelt men in de tekst dus op woensdag 26 september 2018.195

Foto’s: Ik, verbalisant [verbalisant 5] , zag dat er op de advertentie een foto staat van een naakte jongen die op zijn buik op een bed ligt. Deze foto’s staat ook in de laptop van [medeverdachte] ( [nummer] ). In de laptop staat voornoemde foto in de map “ [map] ” met daarin de submap ‘ [werknaam] ”. De foto heeft in de laptop de titel “ [titel 2] . Bij de eigenschappen van de foto staat dat de foto op 31 augustus 2017 is gemaakt en is gewijzigd. In de map staat een serie van 8 foto’s uit dezelfde serie van voornoemde foto. Op 1 van de foto’s is het gezicht van de jongen zichtbaar. Ik herken deze jongen ambtshalve als zijnde [slachtoffer 4] . In de map staan meerdere naaktfoto’s waarop ik [slachtoffer 4] ambtshalve herken.

IP-adressen: Ik, [verbalisant 3] , zag dat het eerste IP-adres, dat gebruikt is om het profiel aan te

maken, [IP-adres] is.

Ik zag dat het zevende IP-adres [IP-adres] is

Kopie ID(s): Ik, [verbalisant 3] , zag dat er een kopie van de ID kaart van [slachtoffer 4] , geboren op [1999] aan dit profiel gekoppeld was.

Credits gekocht: Ik, [verbalisant 3] , zag dat er zes (6) credits waren gekocht. Daarvan was de aankoop vier (4) keer gekoppeld aan het IP-adres [IP-adres] . In die gevallen werd gebruik gemaakt van de telefoonnummers [telefoonnummer] ; [telefoonnummer] ; [telefoonnummer] en [telefoonnummer] . Eén (1) keer werd een credit gekocht via het IP-adres [IP-adres] , en één keer via [IP-adres] . Daarbij werd in beide gevallen gebruik gemaakt van het telefoonnummer [telefoonnummer] .

Tactisch onderzoek:

Ik, [verbalisant 3] , merk op dat de telefoonnummers [telefoonnummer] en [telefoonnummer] in gebruik zijn bij [verdachte] . Het telefoonnummer [telefoonnummer] is in gebruik is bij [medeverdachte] .

Datums: Ik, [verbalisant 3] , zag dat de datum van plaatsing 2017-09-14 te 20:30:00 uur was. Ik zag dat dit profiel op 2018-09-21 verwijderd was.196

Met betrekking tot feit 7

De bevindingen met betrekking tot afgeluisterde telefoongesprekken voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

In het kader van onderzoek 03Yukon zijn (…) telefoongesprekken opgenomen, afgeluisterd en op schrift gesteld.

Gespreksnummer 561- lijn (…) [verdachte] met (…) lijn [slachtoffer 4] d.d. 14-11-2018 te 18:52 uur:

[verdachte] wgd NNman2616, die zich [slachtoffer 4] noemt:

[verdachte] : (…) je moet zo min mogelijk zeggen, zo min mogelijk namen noemen en ehh ja gewoon keihard ontkennen, klaar!

[verdachte] : (…) Als jij naar het bureau gaat en je laat je verhoren en je zegt joh ik heb nooit seks met uh met hun gehad, ja dan vervalt alles (…). Zeg joh ja kan maar eh hoe heet het ik was achttien en het gaat je niks aan, klaar!

[verdachte] : En ja, wat je moet benadrukken is geen seks en boven de achttien (…)197

De bevindingen met betrekking tot afgeluisterde telefoongesprekken voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

In het kader van onderzoek 03Yukon zijn (…) telefoongesprekken opgenomen, afgeluisterd en op schrift gesteld.

Gespreksnummer 213-lijn (…) [verdachte] met lijn (…) werktelefoon [slachtoffer 1] d.d. 5 november 2018 te 15:47 uur:

[verdachte] : (…) Nou dan moet je gewoon zeggen nou ik heb niks te melden. En ken je meneer [verdachte] ? Je bent met hem op reis geweest. Zeg ja we hebben elkaar via een datingsite ontmoet en dat klikte. En toen ben ik eventjes met hem omgegaan. Maarja u wat toen maar net 18 ja. Ik was 18 ja dat klopt.

[verdachte] : niets over dat weekje geen 18 was

NNm0102: nee nee nee nee.

[verdachte] : en je zegt…dan zeg je gewoon dat het klopt en we hebben het leuk gehad. En daarna is het contact verwaterd (…).

[verdachte] : en doet u wel eens P? Of noemt u zich [werknaam] ofzo? Dan zeg je gewoon nee.

[verdachte] : ja dat mag je zeggen ik val nou eenmaal op oudere mannen. En ik kwam hem tegen op internet ik was toen net 18 en nou…dat klikte goede, we zijn op reis gegaan.

[verdachte] : En als ze zeggen doe je wel een escort…eh..dan zeg je nee.198

De verklaring van [slachtoffer 1] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

Tapgesprek [verdachte]

O: [slachtoffer 1] we hebben ook een gesprek op 5 november 2018 (sessie 213) tussen jou en [verdachte] . Dit is het telefoongesprek voordat jij gehoord wordt door de politie

A: Het gesprek klopt. (…)

O: [verdachte] geeft jou instructies over wat je moet zeggen tijdens het politieverhoor.

V: [verdachte] zegt: Niets over Pay, wat bedoelde hij hiermee?

A: Hij bedoelde hiermee niets over geld zeggen. Hij wist waarschijnlijk dat het verboden was om een illegaal escortbedrijf te runnen.199

De verklaring van [verdachte] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

Ik heb op 5 november 2018 het telefoongesprek, met gespreksnummer 213, met [slachtoffer 1] gevoerd en ik heb op 22 november 2018 het telefoongesprek, met gespreksnummer 561, met [slachtoffer 4] gevoerd.200

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar paginanummers betreffen dit pagina’s van processen-verbaal die als bijlagen zijn opgenomen bij het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal, dossiernummer 2018272252 (onderzoek: 03Yukon), opgemaakt door politie Midden-Nederland, Dienst Regionale Recherche, doorgenummerd 1 tot en met 3429. Wanneer paginanummers verwijzen naar andere processen-verbaal, dan wordt dit expliciet vermeld. Tenzij anders vermeld, zijn dit processen-verbaal die op ambtseed of ambtsbelofte en in de wettelijke vorm zijn opgemaakt door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren.

2 Proces-verbaal onderzoek laptop (handmatig) [medeverdachte] van verbalisant [verbalisant 5] , pag. 212.

3 Idem, pag. 213.

4 Proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 6] “proces-verbaal bevindingen, Wiko Lenny2/A.02.03.001.002/, pag. 273.

5 Verklaring ter zitting.

6 Idem, pag. 279 tot en met 283.

7 Idem, pag. 284 tot en met 287.

8 Proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 2] , pag. 728.

9 Idem. Pag. 729-731.

10 Proces-verbaal van bevindingen van [verbalisant 7] ‘onderzoek chatgesprekken tussen verdachte [verdachte] en [medeverdachte] ’, pag. 531 tot en met 533.

11 Idem, 539.

12 Idem, pag. 539.

13 Proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 6] “proces-verbaal bevindingen, Wiko Lenny2/A.02.03.001.002/, pag. 390 tot en met 393.

14 Proces-verbaal van bevindingen nader onderzoek Wiko Lenny 2 van verbalisant [verbalisant 3] , [verbalisant 5] en [verbalisant 1] , pag. 455.

15 Proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 2] , pag. 244.

16 Idem, pag. 2246.

17 Idem, pag. 2247.

18 Akte van geboorte en latere erkenning betreffende [slachtoffer 1] , pag. 972 en 973.

19 Proces-verbaal van verhoor getuige [slachtoffer 1] bij de rechter-commissaris d.d. 21 januari 2020, pag. 3.

20 Idem, pag. 4.

21 Idem, pag. 6.

22 Idem, pag. 7.

23 Idem, pag. 8.

24 Idem, pag. 9.

25 Idem, pag. 10.

26 Idem, pag. 11.

27 Idem, pag. 12.

28 Idem, pag. 13.

29 Idem, pag. 14.

30 Proces-verbaal van verhoor getuige [slachtoffer 1] d.d. 16 april 2019, pag. 889.

31 Idem, pag. 890.

32 Idem, pag. 891.

33 Idem, pag. 892.

34 Idem, pag. 894.

35 Idem, pag. 895.

36 Idem, pagina 896.

37 Proces-verbaal van verhoor getuige onder de naam [getuige 1] , pag. 920 tot en met 923.

38 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 2] , pag. 906 en 907.

39 Proces-verbaal van verhoor van een medewerker van [instelling 1] , pag. 927 en 928.

40 Proces-verbaal doorzoeking ter inbeslagneming van verbalisant [verbalisant 8] , pag. 181 en 182.

41 Proces-verbaal van verbalisant [verbalisant 5] “aanvullend onderzoek laptop [medeverdachte] ”, pag. 223 en 224.

42 Proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 5] “onderzoek identificatie personen afkomstig laptop [medeverdachte] ”, pag. 245.

43 Proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 5] “onderzoek aangetroffen seksfilmpjes laptop [medeverdachte] ”, pag. 249 en 250.

44 Idem, pag. 251.

45 Proces-verbaal van verbalisant [verbalisant 5] “aanvullend onderzoek laptop [medeverdachte] ”, pag. 227.

46 Idem, pag. 359.

47 Idem, pag. 361.

48 Idem, pag. 361.

49 Proces-verbaal van bevindingen van [verbalisant 6] ‘Wiko Lenny2’, pag. 273 tot en met 311.

50 Proces-verbaal van bevindingen van verbalisanten [verbalisant 3] en [verbalisant 5] “nader onderzoek Wiko Lenny2/A.02.03.001.002”, pag. 451.

51 Proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 5] “onderzoek Samsung ( [verdachte] )” pag. 263

52 Proces-verbaal van bevindingen van verbalisanten [verbalisant 3] en [verbalisant 5] “proces-verbaal [website] resultaat”, pag. 747 tot en met 750.

53 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte] d.d. 9 juli 2019, pag. 112.

54 Idem, pag. 113.

55 Idem, pag. 114

56 Idem, pag. 115.

57 Idem, pag. 117.

58 Idem, pag. 118.

59 Idem, pag. 119.

60 Idem, pag. 121.

61 Proces-verbaal van bevindingen van [verbalisant 7] ‘onderzoek chatgesprekken tussen verdachte [verdachte] en [medeverdachte] ’, pag. 531 tot en met 533.

62 Idem, pag. 538.

63 Idem, 539.

64 Proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 3] , pag. 456.

65 Proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 2] “bevindingen TA007 * [telefoonnummer] ”, pag. 2305 en 2306

66 Proces-verbaal van verhoor verdachte [verdachte] d.d. 6 december 2019, pag. 3110.

67 Idem, pag. 3111.

68 Akte van geboorte en later akteverbetering betreffende [slachtoffer 3] , pag. 1144 en 1145.

69 Proces-verbaal van verhoor [slachtoffer 3] d.d. 15 maart 2019, pag. 1048.

70 Idem, pag. 1052 en 1053.

71 Idem, pag. 1049.

72 Proces-verbaal van verhoor getuige [slachtoffer 3] d.d. 18 maart 2019, pag. 1082.

73 Idem, pag. 1083.

74 Idem, pag. 1084.

75 Idem, pag. 1085.

76 Idem, pag. 1087.

77 Idem, pag. 1088.

78 Idem, pag. 1095.

79 Idem, pag. 1113.

80 Idem, pag. 1114.

81 Proces-verbaal van verhoor getuige [slachtoffer 3] d.d. 24 mei 2019, pag. 1111 en 1112.

82 Idem, pag. 1118.

83 Proces-verbaal van verhoor getuige [slachtoffer 3] van de rechter-commissaris d.d. 28 januari 2020, pag. 2.

84 Idem, pag. 3.

85 Idem, pag. 4.

86 Idem, pag. 5.

87 Idem, pag. 6.

88 Idem, pag. 7.

89 Proces-verbaal van verhoor [slachtoffer 4] , pag. 1353.

90 Idem, pag. 1354.

91 Idem, pag. 1355.

92 Idem, pag. 1356 en proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 5] “onderzoek gestolen telefoon [werknaam] ”, pag. 1151 en 1152.

93 Idem, pag. 1357.

94 Proces-verbaal van verhoor [slachtoffer 4] d.d. 21 mei 2019, pag. 1376.

95 Proces-verbaal van bevindingen van [verbalisant 4] , pag. 1137.

96 Proces-verbaal van verhoor [slachtoffer 7] d.d. 14 december 2018, pag. 1448.

97 Idem, pag. 1449.

98 Idem, pag. 1450.

99 Idem, pag. 1456.

100 Idem, pag. 1457.

101 Idem, pag. 1458.

102 Idem, pag. 1459.

103 Idem, pag. 1460.

104 Idem, pag. 1461.

105 Idem, pag. 1462.

106 Idem, pag. 1465.

107 Idem, pag. 1475.

108 Idem, pag. 1477.

109 Idem, pag. 1451.

110 Idem, pag. 1452.

111 Idem, pag. 1453.

112 Idem, pag. 1464.

113 Proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 6] “bevindingen Wiko Lenny2 A.02.03.001.002), pag. 273 en 274.

114 Idem, pag. 351.

115 Proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 6] “aanvullend proces-verbaal van bevindingen m.b.t. Wiko Lenny2 A.02.03.001.002, pag. 433

116 Proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 7] ‘onderzoek chatgesprekken tussen verdachte [verdachte] en [medeverdachte] ’, pag. 537.

117 Idem, pag. 538.

118 Proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 5] “onderzoek Samsung ( [verdachte] )” pag. 263

119 Proces-verbaal van verhoor van [verdachte] , pag. 3129 en 3130.

120 Proces-verbaal van verhoor van [medeverdachte] , pag. 3378 en 3379.

121 Proces-verbaal van bevindingen van verbalisanten [verbalisant 3] en [verbalisant 5] “proces-verbaal [website] resultaat”, pag. 764.

122 Proces-verbaal van verhoor [slachtoffer 5] d.d. 2 november 2018, pag. 1410.

123 Idem, pag. 1412.

124 Idem, pag. 1413.

125 Idem, pag. 1414.

126 Idem, pag. 1415.

127 Idem, pag. 1416.

128 Proces-verbaal van verhoor [slachtoffer 5] d.d. 17 juli 2019, pag. 1427.

129 Idem, pag. 1428.

130 Idem, pag. 1430 en 1431.

131 Proces-verbaal van verhoor van [verdachte] , pag. 3114.

132 Idem, pag. 3123.

133 Proces-verbaal van bevindingen TA007 * [telefoonnummer] van verbalisant [verbalisant 2] , pagina 2285.

134 Idem, pag. 2311.

135 Idem, pag. 2345.

136 Proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 1] “overdachte dossier/informatie”, pag. 1914.

137 Proces verbaal aanvullend onderzoek laptop [medeverdachte] door verbalisant [verbalisant 5] , pagina 226.

138 Proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 5] “onderzoek Samsung ( [verdachte] )” pag. 263

139 Proces-verbaal van verhoor getuige [slachtoffer 6] , pag. 1383 - 1394.

140 Idem, pag. 1383.

141 Idem, pag. 1384.

142 Idem, pag. 1385.

143 Idem, pag. 1386.

144 Idem, pag. 1387.

145 Idem, pag. 1393.

146 Proces-verbaal van verhoor getuige [K] , pag. 1397-1401.

147 Idem, pag. 1398.

148 Idem, pag. 1399.

149 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte] , pagina 121.

150 Idem, pag. 3375.

151 Idem pag. 3376.

152 Proces-verbaal verhoor van verdachte [verdachte] , pag. 3129.

153 Proces-verbaal van bevindingen Wiko Lenny2 van verbalisant Schlarmann, pag. 365 – 369.

154 Idem, pag. 396 en 397.

155 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 3] , pag. 1624.

156 Proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 5] , pag. 445.

157 Idem, pag. 446.

158 Idem, pag. 448.

159 Idem ,pag. 449.

160 Idem, pag. 450.

161 Proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 7] , pag. 538.

162 Idem, pag. 539.

163 Proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 5] “onderzoek Samsung ( [verdachte] )” pag. 263

164 Proces-verbaal aanvullend onderzoek laptop [medeverdachte] van verbalisant [verbalisant 5] , pagina 226.

165 Proces-verbaal van verhoor [slachtoffer 4] bij de rechter-commissaris, pag. 2.

166 Proces-verbaal van verhoor [slachtoffer 4] d.d. 22 november 2018, pag. 1338.

167 Idem, pag. 3.

168 Idem, pag. 4.

169 Idem, pag. 5.

170 Idem, pag. 6.

171 Idem, pag. 7.

172 Idem, pag. 8.

173 Idem, pag. 9.

174 Idem, pag. 8.

175 Idem, pag. 7

176 Proces-verbaal van verhoor [slachtoffer 4] d.d. 22 november 2018, pag. 1338.

177 Idem, pag. 1339.

178 Idem, pag. 1339.

179 Idem, pag. 1340.

180 Idem, pag. 1343.

181 Proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 2] , pag. 244.

182 Idem, pag. 2247.

183 Idem, pag. 2248.

184 Idem, pag. 2249.

185 Proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 5] “aanvullend onderzoek laptop [medeverdachte] ”, pag. 218.

186 Idem, pag. 226.

187 Idem, 229.

188 Proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 5] “onderzoek Samsung ( [verdachte] )” pag. 263

189 Proces-verbaal van verhoor [getuige 4] , pag. 1589.

190 Idem, pag. 1590.

191 Proces-verbaal van bevindingen van [verbalisant 7] ‘onderzoek chatgesprekken tussen verdachte [verdachte] en [medeverdachte] ’, pag. 538.

192 Idem, 539.

193 Proces-verbaal van verhoor [medeverdachte] , pag. 133.

194 Proces-verbaal van bevindingen van verbalisanten [verbalisant 3] en [verbalisant 5] “proces-verbaal [website] resultaat”, pag. 747 tot en met 749.

195 Idem, pag. 752.

196 Idem, pag. 753.

197 Proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 2] “bevindingen TA007 * [telefoonnummer] ”, pag. 2305 en 2306

198 Proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 2] “bevindingen TA007 * [telefoonnummer] ”, pag. 2305 en 2306

199 Proces-verbaal van verhoor [slachtoffer 1] , pag. 892.

200 Verklaring van [verdachte] , afgelegd ter terechtzitting van 24 november 2020.