Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2021:1250

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
29-03-2021
Datum publicatie
03-04-2021
Zaaknummer
16/705833-17 (P)
Rechtsgebieden
Materieel strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 8 jaren voor zijn deelname aan een criminele organisatie en het (als medepleger) uitvoeren van grote hoeveelheden harddrugs naar Groot-Brittannië.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Strafrecht

Locatie Utrecht, zitting houdende in de beveiligde rechtbank ‘De Bunker’ in Amsterdam

Parketnummer: 16/705833-17 (P)

Vonnis van de meervoudige kamer van 29 maart 2021

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren op [1989] te [geboorteplaats] ,

ingeschreven in de Basisregistratie personen op het adres

[adres] , [postcode] te [woonplaats] .

1 ONDERZOEK TER TERECHTZITTING

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgevonden op:

 28 28 augustus 2019, 11 september 2019, 15 november 2019, 30 januari 2020 en 23 april 2020 (regie-/pro formazittingen);

 28 6, 10 en 12 november 2020 (inhoudelijke behandeling);

 28 29 maart 2021 (sluiting van het onderzoek).

De verdachte is in persoon verschenen en heeft zich ter terechtzitting laten bijstaan door

mr. L. de Leon, advocaat te Utrecht.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de standpunten en de vordering van de officieren van justitie, mrs. B.E.M. van de Ven en J. Zeilstra (hierna gezamenlijk te noemen: de officier van justitie), en van wat de verdachte en zijn raadsman naar voren hebben gebracht.

Aanleiding

Dit vonnis betreft de strafzaak van verdachte [verdachte] . Deze strafzaak komt voort uit het opsporingsonderzoek dat bekend is onder de naam 09Napoles. Onderzoek 09Napoles werd in december 2016 opgestart naar aanleiding van een reeks liquidaties, waaronder die van [slachtoffer 1] in september 2015. In de telefoon van [slachtoffer 1] werden versleutelde berichten aangetroffen over internationale drugshandel die vermoedelijk afkomstig waren van [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] , medeverdachten van verdachte [verdachte] . Uit onderzoeken van de Britse politie bleek dat deze medeverdachten vermoedelijk betrokken waren bij een aantal in 2015 en 2016 in Groot-Brittannië onderschepte drugstransporten. Verdachte zou daartoe met hen hebben samengewerkt. De Britse politie heeft via rechtshulpverzoeken contact opgenomen met de Nederlandse autoriteiten, wat er uiteindelijk toe heeft geleid dat een groot aantal Britse dossierstukken aan het dossier 09Napoles zijn toegevoegd. Verdachte en zijn medeverdachten genaamd [medeverdachte 1] , [medeverdachte 2] , [medeverdachte 3] , [medeverdachte 4] , [medeverdachte 5] en [medeverdachte 6] zijn na een langdurig opsporingsonderzoek aangehouden in oktober 2018.

2 TENLASTELEGGING


Op de zitting van 6 november 2020 is de tenlastelegging gewijzigd. Deze tenlastelegging is, met wijziging, als bijlage I aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

1. in de periode van 31 december 2015 tot en met 31 december 2016 in Nederland en/of Groot-Brittannië, samen met [medeverdachte 1] , [medeverdachte 2] , [medeverdachte 6] , [medeverdachte 4] , [medeverdachte 3] , [medeverdachte 5] en/of anderen, heeft deelgenomen aan:

a. een criminele organisatie met als oogmerk het plegen van misdrijven als bedoeld in de Opiumwet

en/of

b. een criminele organisatie met als oogmerk het plegen van de volgende misdrijven:

- (voorbereiding van) moord en/of doodslag;

- het voorhanden hebben van wapens en munitie;

- het witwassen van vermogensbestanddelen afkomstig uit de drugshandel.

2. in de periode van 31 december 2015 tot en met 31 december 2016 in Nederland, samen met anderen, meerdere keren grote hoeveelheden harddrugs buiten het grondgebied van Nederland naar Groot-Brittannië heeft gebracht en/of heeft verkocht, afgeleverd, verstrekt en vervoerd;

subsidiair

in de periode van 31 december 2015 tot en met 31 december 2016 medeplichtig is geweest aan het onder 2 primair ten laste gelegde.

3 VOORVRAGEN

De dagvaarding is geldig, de rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het ten laste gelegde, de officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging van verdachte en er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging. Dat betekent dat er geen formele belemmeringen zijn die maken dat de rechtbank deze strafzaak niet inhoudelijk kan beoordelen.

4 WAARDERING VAN HET BEWIJS

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat wettig en overtuigend kan worden bewezen dat verdachte zich samen met anderen – gedurende een deel van de onder feit 2 ten laste gelegde periode – heeft schuldig gemaakt aan het transporteren van harddrugs van Nederland naar Groot-Brittannië. Verdachte was volgens de officier van justitie als medepleger betrokken bij de transportlijn (twaalf transporten) die wordt omschreven in het zaaksdossier met de naam Rainham (onderzoek Cigua).

De officier van justitie heeft ten aanzien van feit 1 betoogd dat wettig en overtuigend kan worden bewezen dat verdachte in het kader van zijn betrokkenheid bij voormelde transportlijn heeft deelgenomen aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 11b van de Opiumwet. Verdachte moet volgens de officier van justitie worden vrijgesproken van deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr), omdat niet kan worden bewezen dat verdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie die als oogmerk had het plegen (of voorbereiden) van moorden, het voorhanden hebben van wapens en munitie en/of het witwassen van het met de drugshandel verdiende geld.

De rechtbank zal de standpunten van de officier van justitie – ten behoeve van de leesbaarheid van dit vonnis en voor zover van belang voor de beoordeling – bespreken in paragraaf 4.3.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft vrijspraak bepleit van de aan verdachte ten laste gelegde feiten. De raadsman heeft daartoe een aantal bewijsverweren gevoerd. Deze worden – voor zover van belang voor de beoordeling – besproken in paragraaf 4.3.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

4.3.1

Bewijsmiddelen ten aanzien van de feiten 1 en 2

De rechtbank merkt vooraf het volgende op. De bewijsmiddelen zijn opgenomen in een bij dit vonnis gevoegde bijlage (bijlage II) en dienen op deze plaats als ingelast te worden beschouwd. De bewijsmiddelen worden steeds gebruikt voor het bewijs van het feit of de feiten, waarop zij blijkens hun inhoud uitdrukkelijk betrekking hebben.

4.3.2

Bewijsoverwegingen ten aanzien van de feiten 1 en 2

4.3.2.1 Overwegingen ten aanzien van de voor het bewijs gebruikte PGP-mailberichten

De rechtbank heeft voor het bewijs gebruik gemaakt van berichten die zijn verstuurd met Pretty Good Privacy telefoons, telefoons waarmee versleutelde berichten kunnen worden verstuurd. Hoewel niet is gebleken dat verdachte gebruik heeft gemaakt van zo’n telefoon, heeft de rechtbank voor het bewijs van de onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten wel gebruik gemaakt van berichten die door medeverdachten met Pretty Good Privacy-telefoons zijn verstuurd. Voordat de rechtbank nader ingaat op de aan verdachte ten laste gelegde feiten, gaat de rechtbank – ten behoeve van de leesbaarheid van dit vonnis – in op de PGP-mailadressen die aan medeverdachten worden toegeschreven en op het versluierde taalgebruik dat door de gebruikers van die PGP-mailadressen wordt gehanteerd.

De PGP-mailadressen van medeverdachten

Het procesdossier bevat veel PGP-mailberichten die volgens de officier van justitie door en aan medeverdachten zijn verstuurd. De rechtbank heeft in bijlage II (de bewijsbijlage) een aantal korte overwegingen gewijd aan de mailadressen die aan hen worden toegeschreven. Die overwegingen moeten als hier ingelast worden beschouwd (hoofdstuk 1 van bijlage II).

In die overwegingen concludeert de rechtbank, kortgezegd, dat:

- [medeverdachte 1] gebruik heeft gemaakt van de PGP-mailadressen [e-mailadres] ,

[e-mailadres] en [e-mailadres] ;

- [medeverdachte 2] gebruik heeft gemaakt van de PGP-mailadressen [e-mailadres] ,
, [e-mailadres] , [e-mailadres] en
;

- [medeverdachte 4] gebruik heeft gemaakt van PGP-mailadres [e-mailadres] ;

- [medeverdachte 3] gebruik heeft gemaakt van PGP-mailadres [e-mailadres] .

Het versluierde taalgebruik in de voor het bewijs gebruikte PGP-berichten

Uit de voor het bewijs gebruikte PGP-berichten leidt de rechtbank af dat medeverdachten en anderen vaak door middel van versluierde taal communiceerden. Voor de deelnemers aan de gesprekken is duidelijk waarover wordt gesproken, maar op basis van de letterlijke tekst van de gesprekken is dat voor een buitenstaander niet per se het geval.

Om de betekenis en strekking van de in de bewijsmiddelen weergegeven woorden en gesprekken te duiden, heeft de rechtbank de bewijsmiddelen in onderlinge samenhang beschouwd. De rechtbank heeft daarbij onder meer rekening gehouden met de continuïteit waarmee bepaalde woorden of uitdrukkingen voorkomen, de context waarin deze worden gebruikt, gebeurtenissen waarvan is vastgesteld dat deze hebben plaatsgevonden en met de in het onderzoek aangetroffen en/of in beslag genomen goederen.

Ten behoeve van de leesbaarheid van de in de bewijsbijlage opgenomen PGP-berichten en de hierna volgende overwegingen, stelt de rechtbank ten aanzien van een aantal veelgebruikte woorden het volgende vast.

Verdovende middelen

In de bewijsbijlage zijn PGP-berichten opgenomen van medeverdachten [medeverdachte 1] , [medeverdachte 2] , [medeverdachte 4] en anderen die zijn verzonden in de periode van 24 augustus 2015 tot en met 31 mei 2016. Uit die PGP-berichten blijkt dat in deze periode veelvuldig werd gesproken over het transporteren van goederen naar Groot-Brittannië. De goederen die naar Groot-Brittannië moesten worden getransporteerd werden doorgaans aangeduid met woorden als ‘vieze’, ‘dure’, ‘wit’ en ‘bruin’ en een enkele maal met ‘rolex’, ‘charlie’, ‘goede vrouwen’, ‘aa’ en ‘eagle’. Dat met deze woorden harddrugs werden bedoeld, kan naar het oordeel van de rechtbank onder meer worden afgeleid uit de context waarin de woorden werden gebruikt. Zo werd in gesprekken over het transporteren van (de met voormelde woorden aangeduide) goederen veelvuldig gesproken over aantallen en inkoop- en verkoopprijzen. Daarnaast werd gesproken over junks die ‘vieze’ en/of ‘dure’ hebben getest, over het uitkoken van de handel, over ‘vieze’ die alleen kan worden gespoten, over het opsnuiven van ‘die kkzooi’ en over de kwaliteit, glans en geur van ‘vieze’ en/of ‘dure’.

Dat met de hiervoor genoemde woorden specifiek heroïne en cocaïne werden bedoeld, blijkt naar het oordeel van de rechtbank uit het volgende.

Het zijn feiten van algemene bekendheid dat cocaïne wit van kleur is en heroïne bruin, en dat cocaïne doorgaans wordt gesnoven en heroïne geïnjecteerd (‘gespoten’). In straattaal wordt voor cocaïne doorgaans het woord ‘wit’ gebruikt en voor heroïne het woord ‘bruin’.1 Het staat naar het oordeel van de rechtbank dan ook vast dat in de voor het bewijs gebruikte PGP-berichten de woorden ‘wit’ en ‘bruin’ werden gebruikt als werd gesproken over cocaïne en heroïne. Dat met ‘dure’, ‘charlie’ en ‘rolex’ ook cocaïne werd bedoeld en met ‘vieze’ heroïne, blijkt naar het oordeel van de rechtbank uit – onder meer – de voor het bewijs gebezigde gesprekken tussen medeverdachte [medeverdachte 1] en [slachtoffer 1] van augustus en september 2015. Uit die gesprekken en de aantallen die daarin worden genoemd kan namelijk worden afgeleid dat de woorden ‘dure’, ‘charlie’ en ‘rolex’ als synoniemen van het woord wit werden gebruikt en dat het woord ‘vieze’ een ander woord was voor ‘bruin’.

Daar komt nog bij dat niet alleen op grond van de (context en inhoud van) de PGP-berichten zelf, maar ook op grond van andere bewijsmiddelen kan worden geconcludeerd dat werd gesproken over de drugssoorten cocaïne en heroïne. Zo blijkt uit hierna nog te bespreken bewijsmiddelen dat verdachte en een aantal medeverdachten betrokken waren bij het transporteren van drugs naar Groot-Brittannië. De rechtbank gaat verderop in het vonnis nader in op die betrokkenheid. In dit kader is echter van belang dat bij de onderschepping van een transport enkel grote hoeveelheden heroïne en cocaïne zijn aangetroffen.

Gelet op al het voorgaande staat naar het oordeel van de rechtbank vast dat in de voor het bewijs gebruikte PGP-berichten met de woorden ‘vieze’, ‘dure’, ‘wit’, ‘bruin’, ‘rolex’, ‘charlie’ en ook ‘goede vrouwen’, ‘aa’ en ‘eagle’, cocaïne en/of heroïne werden bedoeld.

Geld

Het woord ‘pap’ komt in veel PGP-gesprekken voor. ‘Pap’ (afkorting van ‘paper’) is straattaal voor geld.2 Dat medeverdachten en anderen met het woord ‘pap’ ook daadwerkelijk geld bedoelden, kan naar het oordeel van de rechtbank worden afgeleid uit de inhoud en context van de PGP-berichten, bezien in het licht van de overige, hierna nog te bespreken bewijsmiddelen in dit dossier.

Medeverdachte [medeverdachte 1] sprak bijvoorbeeld met regelmaat over het wisselen van ‘pap’ bij een wisselaar. In één van die gesprekken vroeg hij of hij de ‘pap’ – zodra het was gestort – moest afgeven bij de wisselaar van zijn gesprekspartner. In een ander gesprek schreef hij dat ze elke paar ‘mil’ wisselen. Verder schreef [medeverdachte 4] in een PGP-bericht aan [medeverdachte 1] dat hij het waarschijnlijk wel zou redden met het geld dat hij nog over had. [medeverdachte 1] schreef daarop dat het wel goed zou komen, omdat [medeverdachte 4] de volgende dag waarschijnlijk weer ‘pap’ kon aanpakken.

Vuurwapens

Het woord ‘yzer’ komt in enkele voor het bewijs gebruikte PGP-berichten voor. In straattaal wordt voor de woorden vuurwapen en/of pistool doorgaans het woord ‘yzer’ gebruikt.3 Dat met het woord yzer in de voor het bewijs opgenomen PGP-berichten ook daadwerkelijk een vuurwapen wordt bedoeld, blijkt naar het oordeel van de rechtbank onder meer uit de omstandigheid dat onder de medeverdachten die het woord ‘yzer’ in hun PGP-berichten gebruikten, een aanzienlijk aantal wapens en munitie is aangetroffen.

Conclusie

Gelet op het voorgaande zal de rechtbank bij het bespreken van PGP-berichten in de hierna volgende overwegingen de woorden cocaïne, heroïne, geld en (vuur)wapen gebruiken in plaats van de hiervoor besproken verdekte termen.

4.3.2.2 Overwegingen ten aanzien van het bewijs voor feit 2

Inleiding

Aan verdachte is onder feit 2 primair ten laste gelegd dat hij in de periode van 31 december 2015 tot en met 31 december 2016 in Nederland, samen met anderen, opzettelijk grote hoeveelheden cocaïne en heroïne van Nederland naar Groot-Brittannië heeft gebracht en/of heeft verstrekt, verkocht, afgeleverd en vervoerd. Subsidiair is ten laste gelegd dat verdachte daaraan medeplichtig was. Ten behoeve van de leesbaarheid van deze paragraaf merkt de rechtbank alvast het volgende op.

Het procesdossier 09Napoles bevat onder meer de zaaksdossiers Gravesend (onderzoek Creek), Manchester (onderzoek Wheat), Rainham (onderzoek Cigua) en [plaatsnaam] . Dit betreffen onderzoeken van de Nederlandse en Britse politie naar aanleiding van in Groot-Brittannië onderschepte drugstransporten. Uit de hierna volgende overwegingen zal blijken dat de rechtbank bewezen acht dat verdachte betrokken was bij de in het zaaksdossier Rainham omschreven transportlijnen, maar niet bij de transportlijnen die zijn omschreven in de zaaksdossiers Gravesend, Manchester en [plaatsnaam] . Ten behoeve van het bewijs van een aantal in de onder de feiten 1 en 2 opgenomen bestanddelen maakt de rechtbank echter wél gebruik van (schakel)bewijsmiddelen die voortvloeien uit de zaaksdossiers Gravesend, Manchester en [plaatsnaam] .

De rechtbank gaat in deze paragraaf daarom eerst in op de feiten en omstandigheden die voortvloeien uit alle hiervoor genoemde zaaksdossiers. De rechtbank bespreekt vervolgens welke conclusies zij op grond van die feiten en omstandigheden trekt over de rol van verdachte.

De feiten met betrekking tot onderzoek Creek, zaaksdossier Gravesend

Op grond van de bewijsmiddelen, opgenomen in de bewijsbijlage onder paragraaf 2.1, kan naar het oordeel van de rechtbank het volgende worden vastgesteld.


Onderschepping

Onderzoek Creek is een drugsonderzoek van de politie te [plaatsnaam] , een plaats in het graafschap [.] in Engeland. Op 5 maart 2015 werd door de politie in [plaatsnaam] gezien dat [A] een koffer overhandigde aan een persoon genaamd [B] . In deze koffer zaten – zo bleek later – tien blokken met verdovende middelen. In de auto van [A] werden drie exact dezelfde koffers aangetroffen waarin ook een aantal pakjes met verdovende middelen zat. Uit in Groot-Brittannië verricht laboratoriumonderzoek bleek dat het in totaal ging om ongeveer dertig kilo heroïne en twaalf kilo cocaïne.

[A] bleek te verblijven in hotel [hotel] in [plaatsnaam] . Hij verbleef daar samen met [C] . [A] en [C] zijn in Groot-Brittannië uiteindelijk veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen voor de handel in verdovende middelen.

[C] en [A] bleken al zo’n half jaar regelmatig in hotel [hotel] te hebben overnacht. Uit reisgegevens blijkt dat [C] en [A] in de periode van 29 april 2014 tot en met 4 maart 2015 nagenoeg iedere maand één- tot tweemaal voor één of enkele dagen naar Groot-Brittannië zijn gereisd, zowel samen als alleen. Op 29 april, 8 mei en 19 mei 2014 vloog [C] niet samen met [A] , maar met medeverdachte [medeverdachte 2] van Amsterdam naar Londen. Uit bonnen die in de woning van [medeverdachte 2] zijn aangetroffen kan worden afgeleid dat hij kort daarvoor, namelijk op 12 en 13 maart 2014, heeft overnacht in het hiervoor al genoemde hotel [hotel] in [plaatsnaam] .


Bedrijven en loodsen

In de hotelkamer van [A] en [C] werd een transportbrief aangetroffen van het bedrijf [bedrijfsnaam 10] Ltd. met daarop het adres van een loods in [plaatsnaam] (ook in het graafschap [.] ). Dit bedrijf stond op naam van een persoon genaamd [D] . Hij huurde ook de loods in [plaatsnaam] . In die loods zijn op 6 maart 2015 – onder meer – ontvangstbewijzen voor zwarte koffers, een vorkheftruck, krimpfolie en een groot aantal dozen van www. [bedrijfsnaam 1] .nl aangetroffen. In en naast die dozen lagen jumpstarters/acculaders. Een aantal in de loods aangetroffen jumpstarters/acculaders was hol van binnen. De accu’s waren uit deze jumpstarters/acculaders verwijderd en vervangen door een met lood beklede verpakking. In deze accu’s paste ongeveer een kilo van de verdovende middelen, precies de grootte van een pak.

Tijdens de doorzoeking van de loods in [plaatsnaam] kwam een chauffeur met een Nederlandse vrachtwagen aan bij de loods, die daar pallets met auto-onderdelen kwam ophalen. Hij had een vrachtbrief bij zich waaruit bleek dat de pallets moesten worden vervoerd naar een bedrijf met een loods aan de [adres] in [plaatsnaam] (hierna: de loods in [plaatsnaam] ). Deze loods bleek te zijn gehuurd door [D] , de persoon die ook de loods in [plaatsnaam] huurde. In de loods in [plaatsnaam] werden (ook) een vorkheftruck, dozen met krimpfolie en ( [bedrijfsnaam 1] dozen met) acculaders aangetroffen. Een aantal acculaders was uitgehold en met lood bekleed, op exact dezelfde manier als de jumpstarters/acculaders in de loods in [plaatsnaam] . De eigenaar en verhuurder van de loods in [plaatsnaam] zag wekelijks personen die bij de loods bezig waren pallets met dozen met acculaders te laden en lossen en herkende [medeverdachte 2] als een van de personen die hier wel eens bij was.

Transportbrief in woning medeverdachte [medeverdachte 2]

Eind juni 2014 is de woning van [medeverdachte 2] in het kader van een ander strafrechtelijk onderzoek doorzocht. In de woning werd een transportbrief aangetroffen die overeenkwam met de transportbrief die de chauffeur bij zich had toen hij op 6 maart 2015 aankwam bij de loods in [plaatsnaam] . De transportbrief in de woning van [medeverdachte 2] had namelijk betrekking op 31 pallets met auto-onderdelen die op 6 juni 2014 namens het hiervoor al genoemde bedrijf [bedrijfsnaam 10] Ltd. vanaf de loods in [plaatsnaam] moesten worden getransporteerd naar de loods in [plaatsnaam] . Naast de transportbrief werden in de woning van [medeverdachte 2] een (Engelse) aankoop- en transportbon van een vorkheftruck van 4 maart 2014 aangetroffen. Deze vorkheftruck moest worden afgeleverd bij de loods van [bedrijfsnaam 10] Ltd. in [plaatsnaam] .

Transporten

De dagen 6 juni 2014 en 5 maart 2015 blijken niet de enigen te zijn waarop transporten van auto-onderdelen plaatsvonden tussen de loods in [plaatsnaam] en de loods van het bedrijf [bedrijfsnaam 10] Ltd. in [plaatsnaam] . Uit de bewijsmiddelen blijkt dat het eerste transport tussen beide loodsen plaatsvond op 12 maart 2014, de dag waarop [medeverdachte 2] overnachtte in hotel [hotel] . Het ging om een lading auto-onderdelen van [bedrijfsnaam 1] , die in opdracht van een Nederlands bedrijf op naam van [D] naar het Britse bedrijf op naam van diezelfde [D] ( [bedrijfsnaam 10] Ltd.) werd getransporteerd.

Na dat eerste transport vonden tot en met 5 maart 2015 minimaal 17 transporten (nagenoeg één tot tweemaal per maand) plaats van telkens zo’n 28 tot 34 pallets met auto-onderdelen (vaak omschreven als [bedrijfsnaam 1] , [.] ). Binnen 2 tot 5 dagen na aankomst van zo’n transport in [plaatsnaam] ging weer eenzelfde transport retour naar de loods in [plaatsnaam] . Volgens de eigenaar en verhuurder van de loods in [plaatsnaam] leek het erop dat iedere keer niet soortgelijke, maar exact dezelfde pallets met acculaders werden gebracht en gehaald: ‘(…) dan kwam bijvoorbeeld een week later weer een doos met een zelfde scheur erin terug’, aldus de eigenaar.

De feiten met betrekking tot onderzoek Wheat, zaaksdossier Manchester

De rechtbank stelt op grond van de bewijsmiddelen, opgenomen in de bewijsbijlage onder paragraaf 2.2, het volgende vast.

Onderschepping

Op 12 november 2015 werd in Groot-Brittannië een drugstransport onderschept dat afkomstig was van de Dominicaanse Republiek. De onderschepping werd nog even geheim gehouden en het transport werd onder controle van de politie op 23 november 2015 afgeleverd bij een loods. De container die werd getransporteerd bleek gevuld met dozen waarin jumpstarters/acculaders van het merk [bedrijfsnaam 1] zaten. Vijftig jumpstarters/acculaders waren uitgehold (de accu’s waren verwijderd) en de holle ruimtes waren bekleed met lood, op dezelfde wijze als de jumpstarters/acculaders in het hiervoor besproken onderzoek met de naam Creek. In de holle ruimtes van deze vijftig jumpstarters/acculaders zaten vacuüm verpakte blokken cocaïne. In totaal bleek in de acculaders 47 kilo cocaïne te zijn verstopt. De dozen waarin de jumpstarters/acculaders met cocaïne zaten, waren gemarkeerd met een zwarte stip.

Contacten van medeverdachten [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1]

De Britse [E] werd op 23 november 2015 vanuit de hiervoor genoemde loods door de politie gevolgd naar de boerderij waar [F] op dat moment verbleef. [F] , [E] en [H] zijn na de aflevering van het transport op 23 november 2015 aangehouden en uiteindelijk veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen voor de import en handel in verdovende middelen.

Uit de bewijsmiddelen blijkt dat medeverdachte [medeverdachte 2] vanaf augustus 2015 tot en met november 2015 iedere maand in Manchester is geweest. In november, slechts drie dagen voor aankomst van het hierboven genoemde transport, had hij een ontmoeting met [F] en [E] in [plaatsnaam] . Een maand eerder, op 13 oktober 2015, bevond [medeverdachte 2] zich ook al in [plaatsnaam] , zo blijkt uit een PGP-bericht van [medeverdachte 2] aan [medeverdachte 1] .

Uit de onderlinge samenhang tussen voorgaande feiten enerzijds en de inhoud, data en afzenders van de in de bewijsmiddelen opgenomen PGP-berichten anderzijds, blijkt dat [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] in oktober en november 2015 met elkaar én met [F] en [H] spraken over het drugstransport dat op 12 november 2015 is onderschept.

Zo sprak [medeverdachte 1] op 13 oktober 2015 – de dag waarop [medeverdachte 2] in [plaatsnaam] was – met [H] over ‘Domi’4, het Verenigd Koninkrijk en de prijzen van harddrugs. Met een ander contact sprak [medeverdachte 1] over ‘Domi’ en over het vacumeren en wegleggen van iets (‘ze’) in ‘media’, omdat het voor ‘manch’5 was.

Op 10 november 2015 werden [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] er door [F] van op de hoogte gebracht dat de douane ‘de container’ door middel van röntgenapparatuur zou controleren. Die controle zou volgens [medeverdachte 1] geen problemen opleveren, omdat de lading scanbestendig was. [medeverdachte 2] verwachtte dat de douane ook een steekproef zou doen, omdat het zo lang duurde. Op 12 november 2015 schreef een contact aan [medeverdachte 1] dat er niks aan de hand was als de douane tijdens een steekproef ‘een lege’ zou pakken. [F] stelde voor om ‘ [E] ’ te sturen [de rechtbank begrijpt: [E] naar de loods te sturen]: ‘dan weten we of [E] de gevangenis in gaat, hahaha’, aldus [F] .

Op 23 november 2015, de dag waarop [E] en [F] zijn aangehouden, zei [medeverdachte 1] nog tegen [F] dat [E] wat nepwerk moest gaan uitvoeren in de loods. Later die dag werd [medeverdachte 1] er door [F] van op de hoogte gebracht dat [E] vanuit de loods naar de boerderij was gereden en dat de politie hem was gevolgd. De politie zat overal. [F] vroeg of [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] de telefoons van [E] en [H] direct wilden schoonvegen.

De feiten met betrekking tot onderzoek Cigua, zaaksdossier Rainham

Op grond van de bewijsmiddelen, opgenomen in de bewijsbijlage onder paragraaf 2.3, kan naar het oordeel van de rechtbank het volgende worden vastgesteld.

Onderschepping

Het onderzoek met de naam Cigua is een onderzoek van de politie te [plaatsnaam] (Groot-Brittannië). Op 12 oktober 2016 werd door de grenspolitie in Groot-Brittannië een transport gecontroleerd dat uit Nederland was gekomen. Het ging om een oplegger met 28 pallets met accu’s. Op die accu’s zaten etiketten van ‘BT Battery’. Een aantal accu’s bleek aan de binnenkant met lood bekleed. In de accu’s zaten pakketten met verdovende middelen die vacuüm waren verpakt en gemarkeerd (strepen of stickers in verschillende kleuren). In totaal werd er 55 kilo heroïne en 60 kilo cocaïne aangetroffen.


Bedrijven, loodsen en transporten en de betrokkenheid van verdachte

De onderschepte lading was naar Groot-Brittannië getransporteerd vanaf een loods in [plaatsnaam] , Nederland. Afzender van de lading was het bedrijf [bedrijfsnaam 14] B.V. Dit bedrijf stond op naam van verdachte, die het bedrijf eind december 2015 voor slechts 1 euro had overgenomen. Uit belastingaangiften bleek dat voor de jaren 2015 tot en met 2017 geen inkomsten waren opgegeven. Verdachte huurde (namens [bedrijfsnaam 14] B.V.) ook de loods in [plaatsnaam] en had – na de onderschepping van het transport op 12 oktober 2016 – contact met de douane. Na die onderschepping is voor de loods geen huur meer betaald en kreeg de eigenaar van de loods verdachte niet meer te pakken.

Uit de bewijsmiddelen blijkt dat in opdracht van [bedrijfsnaam 14] B.V. in de periode van 20 april 2016 tot en met 12 oktober 2016 dertienmaal accu’s en auto-onderdelen vanaf de loods in [plaatsnaam] naar de loodsen van drie bedrijven in Groot-Brittannië zijn getransporteerd. Na aankomst van een lading bij één van die loodsen werd doorgaans binnen een paar dagen eenzelfde lading weer getransporteerd naar de loods in [plaatsnaam] .

Eén van de hiervoor genoemde Britse bedrijven was [bedrijfsnaam 15] Ltd., opgericht in januari 2016. Dit bedrijf stond ook op naam van verdachte. Uit informatie van de Britse belastingdienst blijkt dat het bedrijf nooit belasting heeft afgedragen. Verdachte huurde namens [bedrijfsnaam 15] Ltd. ook een loods [plaatsnaam] (Groot-Brittannië). In deze loods werden onder meer een vorkheftruck, zwarte en doorzichtige folie, verpakkingsdozen van accustarters, pakbonnen van transporten, een rol bubbelfolie en bonnen van (sport)tassen aangetroffen.

De geadresseerde van het op 12 oktober 2016 onderschepte transport was echter niet het bedrijf [bedrijfsnaam 15] Ltd., maar het bedrijf [bedrijfsnaam 16] Ltd., met een loods in [plaatsnaam] , Groot-Brittannië. De verhuurder van de loods verklaarde dat om de paar weken bij de loods een vrachtwagen aankwam met accu’s op pallets die waren verpakt in cellofaan. Deze accu’s werden diezelfde dag weer op een andere vrachtwagen geladen en weggereden. Het bedrijf [bedrijfsnaam 16] Ltd. stond op naam van een man uit Litouwen, genaamd [I] , en de loods in [plaatsnaam] werd door diezelfde man gehuurd. Het derde Britse bedrijf dat accu’s en auto-onderdelen van [bedrijfsnaam 14] B.V. ontving was [bedrijfsnaam 22] Ltd. Dit bedrijf stond op naam van een andere man uit Litouwen, genaamd [J] , die namens het bedrijf ook een loods huurde. [J] verklaarde dat hij was betaald voor het op naam zetten van het bedrijf en het huren van de loods.

Betrokkenheid van medeverdachten [medeverdachte 1] , [medeverdachte 2] en [medeverdachte 4]

Het eerste transport dat (blijkens de bewijsmiddelen) in opdracht van [bedrijfsnaam 14] B.V. is uitgevoerd vertrok op 20 april 2016 vanuit [plaatsnaam] en kwam op 25 april 2016 aan bij de loods in [plaatsnaam] .

Uit de voor het bewijs gebezigde PGP-berichten blijkt dat medeverdachte [medeverdachte 1] in berichten voorafgaand aan dat eerste transport met anderen sprak over het regelen van alle papieren, het betalen van katvangers, het wijzigen/op naam zetten van ‘iets’ bij de Kamer van Koophandel en het betalen van huur voor ‘het pand’. Uit de inhoud van andere berichten van en aan [medeverdachte 1] leidt de rechtbank af dat (namens [medeverdachte 1] ) in die periode contact werd opgenomen met klanten om te vragen of zij – tegen betaling – pakketten met cocaïne en/of heroïne (‘dure en/of vieze’) mee wilden laten transporteren naar Groot-Brittannië. Een deel van de lading was gevuld met ‘eigen’ pakketten van [medeverdachte 1] , maar er was doorgaans ook nog ruimte voor pakketten van anderen. Die pakketten konden een dag voor vertrek, op 19 april 2016, gevacumeerd en gemarkeerd worden aangeleverd. Op 18 april 2016 vroeg NN4k6 aan [medeverdachte 1] of hij en [medeverdachte 2] (‘ [bijnaam] ’ genoemd) de planning voor de volgende dag konden gaan maken. [medeverdachte 1] vond dat goed. NN4k vroeg vervolgens aan [medeverdachte 1] hoe de heroïne moest worden gevacumeerd. [medeverdachte 1] antwoordde daarop dat NN4k dat aan [medeverdachte 2] (‘ [bijnaam] ’) moest vragen. Kort na dat gesprek nam [medeverdachte 2] contact op met NN4k om hem mee te delen hoe de heroïne moest worden verpakt. [medeverdachte 2] vertelde ook dat hij de drugs de volgende ochtend zou aanpakken.

Voorafgaand aan de transporten van [bedrijfsnaam 14] B.V. in mei 2016 werden door [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] soortgelijke berichten gestuurd. [medeverdachte 1] sprak met zijn klanten over de hoeveelheden die nog mee konden op de transporten, over de prijzen daarvan en over de (in- en verkoop)prijzen van cocaïne en heroïne. Ook vertelde hij dat hij met een topsysteem werkte, omdat de te transporteren lading scanbestendig (‘scan proef’) zou zijn. Vragen over het vacumeren van de drugs en het aanpakken daarvan liet hij beantwoorden door [medeverdachte 2] . [medeverdachte 2] maakte vervolgens afspraken met klanten over het aanpakken of afgeven van de drugs of het geld.

Uit andere PGP berichten blijkt dat medeverdachte [medeverdachte 4] vanaf april 2016 in opdracht van [medeverdachte 1] allerlei werkzaamheden verrichtte met betrekking tot de transporten van Nederland naar Groot-Brittannië. Die werkzaamheden bestonden onder meer uit het – in Groot-Brittannië – in ontvangst nemen van een vorkheftruck, het regelen van een Britse auto waarin een ‘stash’ (opbergruimte)7 kon worden gemaakt, het laden en lossen van transporten en het aanpakken van (contant) geld. Dat [medeverdachte 4] hielp bij het laden en lossen van naar Groot-Brittannië getransporteerde accu’s blijkt onder meer uit een bericht van [medeverdachte 1] van 21 mei 2016 waarin hij [medeverdachte 4] opdroeg om rustiger te werk te gaan met de accu’s, omdat er een paar kapot waren. [medeverdachte 4] werd voor zijn werkzaamheden betaald door [medeverdachte 1] .

Dat [medeverdachte 1] , [medeverdachte 2] en [medeverdachte 4] met elkaar en anderen in de voor het bewijs gebezigde PGP-berichten ook daadwerkelijk spraken over de transporten die in opdracht van [bedrijfsnaam 14] B.V. werden uitgevoerd, kan naar het oordeel van de rechtbank niet alleen worden afgeleid uit de data en inhoud van die berichten, maar ook uit het volgende.

Enige tijd na de onderschepping van het transport op 12 oktober 2016 werd in de loods in [plaatsnaam] een flesje in beslag genomen waarop DNA is aangetroffen dat een match heeft opgeleverd met het DNA-profiel van [medeverdachte 4] . Verder kreeg [medeverdachte 4] op 21 april 2016, vlak voor aankomst van het eerste transport in [plaatsnaam] , (via een PGP-bericht) opdracht van [medeverdachte 1] om zich tegenover het bedrijf [bedrijfsnaam 17] voor te doen als [V] van [bedrijfsnaam 15] Ltd. [bedrijfsnaam 17] is het vervoersbedrijf dat het eerste transport voor [bedrijfsnaam 14] B.V. heeft uitgevoerd en uit een e-mailbericht van [bedrijfsnaam 14] B.V. aan [bedrijfsnaam 17] blijkt dat over het lossen van de lading op 25 april 2016 in [plaatsnaam] contact kon worden opgenomen met [V] van [bedrijfsnaam 15] Ltd. [medeverdachte 4] werd op 29 juni 2016 in verband met een ander feit aangehouden in Groot-Brittannië. In zijn auto lagen allerlei documenten en goederen die betrekking hadden op de transporten van [bedrijfsnaam 14] B.V., het bedrijf [bedrijfsnaam 15] Ltd. en de loods in [plaatsnaam] . Uit reisgegevens blijkt ook dat [medeverdachte 4] meestal in Groot-Brittannië was op en rondom de data van transporten vanuit [plaatsnaam] naar [plaatsnaam] en vice versa.

Onderzoek naar de verpakking van de verdovende middelen

De op 12 oktober 2016 in Groot-Brittannië onderschepte heroïne en cocaïne waren vacuüm verpakt. Een aantal verpakkingen is in beslag genomen voor forensisch onderzoek. Op 8 oktober 2018 werden de woningen en loodsen van alle verdachten in onderzoek 09Napoles doorzocht. In de loods van medeverdachte [medeverdachte 3] werd een vacuümmachine aangetroffen. Op één van die zakken zat een rond stickertje, gelijksoortig aan de stickertjes die op de plastic zakken zaten waarin de in oktober 2016 onderschepte verdovende middelen waren verpakt (gevacumeerd). Er is een vergelijkend onderzoek gedaan naar de in 2016 in beslag genomen vacuümzakken en de in 2018 aangetroffen vacuümmachine. De resultaten van dit vergelijkend onderzoek zijn extreem veel (meer dan een miljoen keer) waarschijnlijker wanneer de vacuümzakken zijn dichtgemaakt met de in de loods van [medeverdachte 3] in beslag genomen vacuümmachine, dan wanneer de vacuümzakken zijn dichtgemaakt met een willekeurige andere vacuümmachine.

De rechtbank heeft deze onderzoeksresultaten beoordeeld in het licht van de overige bewijsmiddelen in dit dossier, waaronder de contacten tussen medeverdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] en de andere in de loods en woning van [medeverdachte 3] aangetroffen goederen (waarop de rechtbank verderop in het vonnis nader zal ingaan). Op grond van de samenhang tussen die bewijsmiddelen en de onderzoekresultaten komt de rechtbank tot de conclusie dat een aantal van de in Groot-Brittannië onderschepte pakketten met heroïne en/of cocaïne vacuüm waren verpakt met één van de vacuümmachines uit de loods van medeverdachte [medeverdachte 3] .

De feiten met betrekking tot onderzoek (en zaaksdossier) [plaatsnaam]

Onderzoek [plaatsnaam] is een onderzoek van de Nederlandse politie dat is gestart omdat op grond van PGP-berichten van medeverdachte [medeverdachte 2] het vermoeden was ontstaan dat in 2016 drugstransporten hadden plaatsgevonden tussen [plaatsnaam] en Groot-Brittannië. Op grond van de bewijsmiddelen, opgenomen in de bewijsbijlage onder paragraaf 2.4, kan naar het oordeel van de rechtbank het volgende worden vastgesteld.

Bedrijf en loods in [plaatsnaam]

In PGP-berichten van 5 april 2016 van [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] aan de eerder in dit vonnis al genoemde NN4k werd gesproken over een transport naar ‘de overkant’, over ‘uk tijd’, over pallets én over ‘dure’ die pas in het systeem pasten nadat er wat vacuümzakken waren afgehaald. [medeverdachte 2] schreef dat ‘het’ moest naar het adres: [adres] in [plaatsnaam] .

Uit onderzoek bleek dat het pand op dit adres vanaf 1 augustus 2015 tot en met juli 2017 werd gehuurd door het bedrijf [bedrijfsnaam 18] B.V, dat vanaf 24 maart 2016 [bedrijfsnaam 19] B.V. heette. Een persoon genaamd [D] was vanaf 22 maart 2016 bestuurder van dit bedrijf. Deze [D] kwam ook al voor in onderzoek Creek, namelijk als huurder van de loodsen in [plaatsnaam] en [plaatsnaam] en als bestuurder van het bedrijf [bedrijfsnaam 10] Ltd. Uit afschriften van de bankrekening van het bedrijf [bedrijfsnaam 18] B.V. bleek dat tussen 2015 en 2017 ruim

€ 93.000,- (contant) op de rekening was gestort, maar dat geen andere inkomsten waren binnengekomen. Verder bleek dat het bedrijf in 2015 een bedrag van bijna € 60.000,- had overgemaakt naar een Pools bedrijf dat accu’s verkocht. Ook heeft het bedrijf in – onder meer – april 2016 een groot aantal stickers besteld. Deze stickers bleken exact overeen te komen met de stickers op de accu’s die op 12 oktober 2016 in het hiervoor besproken onderzoek Cigua zijn onderschept. De stickers waren door het bedrijf [bedrijfsnaam 18] besteld met het e-mailadres van [bedrijfsnaam 14] B.V., dat blijkens het onderzoek Cigua op naam stond van verdachte en afzender was van de op 12 oktober 2016 onderschepte lading.

Transporten naar [plaatsnaam]

Uit de bankafschriften van [bedrijfsnaam 18] B.V. bleek ook dat het bedrijf geld had overgemaakt aan de transportbedrijven [tramsportbedrijf 1] en [transportbedrijf 2] . Uit gegevens van die transportbedrijven bleek dat in de periode van 4 september 2015 tot en met 30 oktober 2015 in totaal vijf transporten waren uitgevoerd in opdracht van [bedrijfsnaam 18] B.V. Het ging om transporten van accu’s die moesten worden vervoerd vanuit het pand van [bedrijfsnaam 18] B.V. in [plaatsnaam] naar het bedrijf [bedrijfsnaam 20] in [plaatsnaam] [de rechtbank begrijpt: een stad in het graafschap Greater Manchester, Engeland].

Het bedrijf [bedrijfsnaam 20] was op 16 oktober 2015 ingeschreven in het bedrijvenregister in Groot-Brittannië. De directeur van het bedrijf bleek [E] , veroordeelde in het hiervoor besproken onderzoek Wheat en een contact van medeverdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] .

Transport naar [wijk]

Op 11 april 2016 schreef [medeverdachte 2] in een PGP-bericht aan een onbekende dat ‘het transport’ onderweg was. Verder mailde hij deze onbekende het adres van het pand van [bedrijfsnaam 18] B.V. in [plaatsnaam] en het adres van een loods in [wijk] [de rechtbank begrijpt: een wijk in Londen, Engeland]. Op 12 april 2016 schreef [medeverdachte 2] in een PGP-bericht aan NN4k dat de jongens in de loods moeten wachten en dat ‘onze’ trailer rood is en dat op de zijkant ‘ [transportbedrijf 3] ’ staat. [medeverdachte 2] vroeg vervolgens aan NN4k of de lading al was aangekomen en of ze de Litouwer – een goede werker – wel konden vertrouwen.

Naar aanleiding van voormelde berichten is nader onderzoek verricht. Uit dat onderzoek bleek dat een vervoersbedrijf met de naam [transportbedrijf 3] een transport had uitgevoerd in opdracht van het bedrijf [bedrijfsnaam 19] . Het ging om het transporteren van een lading ‘truck filters’ vanuit de loods in [plaatsnaam] naar de hiervoor genoemde loods in [wijk] . Het transport was op 11 april 2016 vertrokken vanuit [plaatsnaam] en op 13 april 2016 aangekomen bij de loods in [wijk] . De geadresseerde van het transport was het bedrijf [bedrijfsnaam 22] Ltd.

Dit bedrijf kwam in onderzoek Cigua ook voor als de geadresseerde van een transport dat in opdracht van [bedrijfsnaam 14] B.V. was uitgevoerd. Dit transport moest worden vervoerd naar een loods in [wijk] . Het bedrijf [bedrijfsnaam 22] Ltd. stond op naam van de Litouwer [J] . [J] verklaarde dat was betaald voor het op naam zetten van het bedrijf. Hij verklaarde dat hij ook nog een pand had gehuurd in [wijk] .

Betrokkenheid van [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1]

Uit de onderlinge samenhang tussen de hiervoor besproken bewijsmiddelen en de inhoud en data van de in paragraaf 2.4 van de bewijsbijlage opgenomen PGP-berichten van [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] kan naar het oordeel van de rechtbank worden afgeleid dat zij met elkaar en met anderen spraken over het transport van 11 april 2016 dat is uitgevoerd door het bedrijf [transportbedrijf 3] . [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] spraken met elkaar en met anderen over de adressen van de loodsen in [plaatsnaam] en [wijk] , over het inbouwen van de lading, over het insealen van de lading met zwarte en witte folie, over klanten, over prijzen, over het wisselen van geld en over het laten terugkomen van de vrachtwagen met geld (pap).

De rechtbank concludeert op grond van de berichten dat [medeverdachte 1] het transport regelde en de mensen aanstuurde en betaalde die ten aanzien van dat transport werkzaamheden verrichtten in Nederland en Groot-Brittannië. Verder benaderde [medeverdachte 1] klanten om hen mee te delen dat er weer een transport van hem zou vertrekken en hen te vragen of ze ‘spullen’ wilden meegeven. [medeverdachte 1] verwees veel contacten naar [medeverdachte 2] voor informatie over alle praktische zaken rondom het laden en lossen van het transport. [medeverdachte 2] had met name contact met anderen over het aanpakken van ‘spullen’, de vertrek- en aankomstdata van het transport, het laden en lossen en de manier waarop de ‘spullen’ geseald moesten worden. [medeverdachte 2] werd voor zijn werkzaamheden betaald door [medeverdachte 1] .

Conclusies van de rechtbank ten aanzien van feit 2

Ging het telkens om transporten van heroïne en/of cocaïne?

Uit de hiervoor omschreven feiten en omstandigheden blijkt dat in de onderhavige zaak grote hoeveelheden cocaïne en heroïne zijn aangetroffen in ladingen die vanuit de loodsen in [plaatsnaam] en [plaatsnaam] naar de loodsen in [plaatsnaam] en [plaatsnaam] werden getransporteerd.8 In de vanuit de Dominicaanse Republiek naar Groot-Brittannië getransporteerde lading is eveneens een grote hoeveelheid cocaïne aangetroffen.9 De ladingen die vanuit de loodsen in [plaatsnaam] en [plaatsnaam] naar de loodsen in [plaatsnaam] , [wijk] (zaaksdossier Rainham), [plaatsnaam] en [wijk] (zaaksdossier [plaatsnaam] ) werden getransporteerd, zijn niet onderschept.

Het hof Amsterdam heeft in één van de zogeheten ‘Pan’ arresten als uitgangspunt genomen dat de opzettelijke in- of uitvoer van verdovende middelen in beginsel pas voor bewezenverklaring in aanmerking komt als tijdens het opsporingsonderzoek ook feitelijk een hoeveelheid verdovende middelen is aangetroffen. Voor gevallen waarin géén verdovende middelen zijn aangetroffen heeft het hof het volgende toetsingskader (voor het gebruik van schakelbewijs) geformuleerd:

‘(…) het hof (is) van oordeel dat ook in die gevallen in beginsel een bewezenverklaring mogelijk is, mits op grond van het samenstel van feiten en omstandigheden geen andere conclusie mogelijk is dan dat sprake is geweest van handelingen met betrekking tot cocaïne. Deze conclusie kan worden getrokken indien blijkt van een patroon van handelingen en gebeurtenissen dat in aanzienlijke mate overeenkomt met het patroon, beschreven in een zaaksdossier waarin wél een hoeveelheid cocaïne is aangetroffen en inbeslaggenomen en dat tot een bewezenverklaring van een de verdachte ten laste gelegd feit heeft geleid. Daarbij is onder meer de combinatie van de betrokken personen, het gebezigde taalgebruik in de afgeluisterde en opgenomen telefoongesprekken en de modus operandi van betekenis’.10

De rechtbank is van oordeel dat het, gelet op (a.) de inhoud en het gebezigde taalgebruik in de voor het bewijs gebruikte PGP-berichten, (b.) de combinatie van de bij de verschillende transportlijnen betrokken personen en bedrijven én (c.) de modus operandi die ten aanzien van alle transportlijnen werd gehanteerd, niet anders kan dan dat óók in de niet onderschepte ladingen cocaïne en heroïne waren verstopt.

De PGP-berichten (a.)

De rechtbank wijst daartoe allereerst op de reeds besproken en in de bewijsbijlage (hoofdstuk 2) opgenomen PGP-berichten, waarin de bij de verschillende transportlijnen betrokken personen in overeenkomstige versluierde taal spraken over het transporteren van cocaïne en heroïne naar Groot-Brittannië.

De bij de verschillende transportlijnen betrokken personen en bedrijven (b.)

De rechtbank kent daarnaast betekenis toe aan de combinatie van personen en bedrijven die aan alle of aan een aantal van de in deze paragraaf besproken transportlijnen kunnen worden gerelateerd. De rechtbank wijst bijvoorbeeld op de betrokkenheid van:

 • -

  medeverdachte [medeverdachte 1] bij de zaaksdossiers Gravesend (Creek), Manchester (Wheat), Rainham (Cigua) en [plaatsnaam] ;

 • -

  medeverdachte [medeverdachte 2] bij de zaaksdossiers Gravesend (Creek), Manchester (Wheat), Rainham (Cigua) en [plaatsnaam] ;

 • -

  [E] bij de zaaksdossiers Gravesend (Creek), Manchester (Wheat) en [plaatsnaam] ;

 • -

  [C] bij de zaaksdossiers Gravesend (Creek) en Manchester (Wheat);

 • -

  [D] bij de zaaksdossiers Gravesend (Creek) en [plaatsnaam] ;

 • -

  [J] bij de zaaksdossiers Rainham (Cigua) en [plaatsnaam] ;

 • -

  het bedrijf [bedrijfsnaam 10] Ltd. bij de zaaksdossiers Gravesend (Creek) en Manchester

(Wheat);

- het bedrijf [bedrijfsnaam 22] Ltd. bij de zaaksdossiers Rainham (Cigua) en

[plaatsnaam] ;

- het bedrijf [bedrijfsnaam 14] B.V. bij de zaaksdossiers Rainham (Cigua) en

[plaatsnaam] .

De modus operandi (c.)

De rechtbank neemt tot slot in aanmerking dat ten aanzien van alle in deze paragraaf besproken transportlijnen een overeenkomstige modus operandi (manier van werken) werd gehanteerd. Zo waren het altijd auto-onderdelen die via de verschillende transportlijnen naar Groot-Brittannië werden vervoerd. In bijna alle gevallen ging het om een transport van accu’s of acculaders/jumpstarters. De pakketten cocaïne en heroïne die in 2015 en 2016 zijn onderschept, waren verstopt in uitgeholde accu’s en/of acculaders/jumpstarters die van binnen waren bekleed met lood. De pakketten waren vacuüm verpakt en gemarkeerd met stickers. De meeste transporten vonden plaats tussen loodsen in Nederland en Groot-Brittannië. In alle loodsen die zijn doorzocht werden vorkheftrucks, (al dan niet uitgeholde en met lood beklede) accu’s of jumpstarters/acculaders, verpakkingsdozen van accu’s of van jumpstarters/ acculaders, verpakkingsfolie en bonnen van koffers of tassen aangetroffen.

Uit de voor het bewijs gebezigde transportbrieven blijkt dat een paar dagen na aankomst van een lading met auto-onderdelen bij een loods in Groot-Brittannië, een overeenkomstige lading met auto-onderdelen vanuit diezelfde loods weer terug naar Nederland werd getransporteerd. De eigenaar van de loods in [plaatsnaam] verklaarde daarover bijvoorbeeld dat hij had gezien dat een bepaalde doos met een scheur erin naar Groot-Brittannië werd getransporteerd en dat diezelfde doos met scheur een week later weer in de loods in [plaatsnaam] stond.

De rechtbank concludeert op grond van al het voorgaande dat (letterlijk) dezelfde accu’s of jumpstarters/acculaders – nadat de pakketten met verdovende middelen er in Groot-Brittannië waren uitgehaald – weer terug naar Nederland werden getransporteerd, zodat ze konden worden hergebruikt voor het volgende transport. De rechtbank heeft in het dossier in geen enkel geval een andere, logische en legale verklaring kunnen vinden voor het heen en weer transporteren van auto-onderdelen. Uit niets is bijvoorbeeld gebleken dat de accu’s of acculaders/jumpstaters in Groot-Brittannië werden verkocht. Uit de bewijsmiddelen is wél gebleken dat de verzendende en ontvangende bedrijven in veel gevallen kort voor de start van een reeks transporten waren opgericht of op naam waren gezet en geen inkomsten genereerden, maar wel met contant (gestort) geld voor transporten of daaraan gerelateerde zaken betaalden. Ook werden transporten uitgevoerd tussen bedrijven die op naam stonden van één en dezelfde persoon, onder wie verdachte. [medeverdachte 1] sprak voor de start van een nieuwe transportlijn in PGP-berichten bovendien over het op naam zetten van bedrijven bij de Kamer van Koophandel.

Conclusie

De rechtbank is op grond van het samenstel van de in deze paragraaf besproken feiten en omstandigheden van oordeel dat geen andere conclusie mogelijk is dan dat in nagenoeg alle ladingen (mogelijke proeftransporten daargelaten) die vanuit de loodsen in [plaatsnaam] , [plaatsnaam] en [plaatsnaam] naar de loodsen in Groot-Brittannië werden getransporteerd, cocaïne en heroïne waren verstopt. De rechtbank kan niet vaststellen om welke hoeveelheden harddrugs het precies ging. Gelet op de hoeveelheid onderschepte drugs, het aantal transporten dat is uitgevoerd, de hiervoor genoemde modus operandi, de aantallen die in de PGP-berichten werden genoemd (‘transporten van 100 en 40’) en de periode waarin de transporten hebben plaatsgevonden, stelt de rechtbank vast dat het in totaal om minstens 2500 kilo moet zijn gegaan.

Was verdachte medepleger van het onder feit 2 ten laste gelegde?

Onder feit 2 is primair ten laste gelegd dat verdachte samen met anderen, als medepleger, grote hoeveelheden cocaïne en heroïne buiten het grondgebied van Nederland naar Groot-Brittannië heeft gebracht en/of heeft verstrekt, afgeleverd, vervoerd en verkocht. Subsidiair is ten laste gelegd dat verdachte daaraan medeplichtig was.

In de maanden april tot en met oktober 2016 vonden dertien drugstransporten plaats vanuit de loods in [plaatsnaam] naar de loodsen in [plaatsnaam] , [wijk] en [plaatsnaam] . Op grond van de onder zaaksdossier Rainham opgenomen bewijsmiddelen kan naar het oordeel van de rechtbank worden vastgesteld dat verdachte betrokken was bij die transporten. Om tot een bewezenverklaring van het onder feit 2 primair ten laste gelegde te komen moet die betrokkenheid echter zodanig zijn geweest dat verdachte daarvan in het kader van medeplegen een verwijt kan worden gemaakt. Van medeplegen is sprake indien verdachte ten aanzien van het ten laste gelegde feit nauw en bewust met een ander of anderen heeft samengewerkt én dat de bijdrage van verdachte aan het ten laste gelegde van voldoende gewicht was.

De raadsman heeft vrijspraak bepleit van feit 2, omdat verdachte niet als medepleger, maar hooguit als katvanger kan worden aangemerkt. De bedrijven [bedrijfsnaam 14] B.V. en [bedrijfsnaam 15] Ltd. en de huurcontracten van de loodsen in [plaatsnaam] en [plaatsnaam] stonden op naam van verdachte. Dat verdachte ook daadwerkelijk degene was die namens die bedrijven contact heeft gehad over de transporten met andere bedrijven, personen en/of de Britse douane, kan op grond van de bewijsmiddelen echter niet worden vastgesteld, aldus de raadsman.

De rechtbank is het niet eens met de raadsman. Naar het oordeel van de rechtbank heeft verdachte namelijk wel degelijk een belangrijke rol vervuld bij het uitvoeren van harddrugs vanuit Nederland naar Groot-Brittannië. Zo vonden de dertien drugstransporten tussen de loods in [plaatsnaam] en de loodsen in Rainham, [wijk] en [plaatsnaam] plaats in opdracht van het bedrijf [bedrijfsnaam 14] B.V. Verdachte heeft dit bedrijf op 31 december 2015 voor slechts 1 euro overgenomen en op zijn naam laten zetten. Er is door dit bedrijf in de jaren 2015, 2016 en 2017 geen omzet opgegeven aan de belastingdienst. Het Britse bedrijf [bedrijfsnaam 15] Ltd. is op 25 januari 2016 opgericht. Verdachte was directeur van dit bedrijf en het bedrijf [bedrijfsnaam 14] B.V. had een aandeel in het bedrijf. Niet is gebleken dat het bedrijf [bedrijfsnaam 15] Ltd. ooit accijnzen of belasting heeft afgedragen.

In april 2016 vond het eerste transport in opdracht van [bedrijfsnaam 14] B.V. plaats vanuit de loods in [plaatsnaam] naar de loods in [plaatsnaam] . De ontvanger van dit transport was [bedrijfsnaam 15] Ltd. Verdachte had beide loodsen (in [plaatsnaam] én in [plaatsnaam] ) vanaf april 2016 gehuurd.

De rechtbank leidt uit de bewijsmiddelen af dat verdachte over de transporten die in opdracht van [bedrijfsnaam 14] B.V. werden uitgevoerd in persoon, telefonisch (nummer * [telefoonnummer] ) of via het mailadres van [bedrijfsnaam 14] B.V. ( [e-mailadres] ) contact had met verhuurders van loodsen, transportbedrijven en/of douanebeambten. Zo blijkt uit reisgegevens en getuigenverklaringen dat verdachte meermalen naar Groot-Brittannië is gereisd, alwaar hij zich tegenover verhuurders van verschillende loodsen voordeed als vertegenwoordiger van het bedrijf [bedrijfsnaam 15] Ltd, een bedrijf dat, aldus verdachte, auto-accu’s importeerde. Hij gaf hierbij telefoonnummer * [telefoonnummer] en mailadres [e-mailadres] op. Aan één van de verhuurders overhandigde verdachte een paspoort op zijn naam. Bij het aangaan van het huurcontract voor de loods in [plaatsnaam] heeft verdachte de verhuurder verteld dat hij een bedrijf zou starten in automaterialen/onderdelen. Hij heeft daarbij ook een uittreksel KvK van het bedrijf [bedrijfsnaam 14] B.V. overgelegd. De verhuurder kon verdachte bereiken op telefoonnummer * [telefoonnummer] en op mailadres [e-mailadres] . Via het mailadres van [bedrijfsnaam 14] B.V. gaf verdachte transportbedrijven opdracht tot het uitvoeren van (een aantal van) de transporten tussen de loods in [plaatsnaam] en de loodsen in [plaatsnaam] , [wijk] en [plaatsnaam] . Met telefoonnummer * [telefoonnummer] had verdachte contact met – onder meer – een Britse douanebeambte over de lading die op 12 oktober 2016 is gecontroleerd en waarin grote hoeveelheden cocaïne en heroïne zijn aangetroffen. De transportbedrijven en verhuurders van de loodsen werden betaald vanaf de zakelijke rekening van [bedrijfsnaam 14] B.V. Verdachte was de wettelijke vertegenwoordiger van deze rekening. Na het onderschepte transport van 12 oktober 2016 was verdachte niet meer bereikbaar en werd niet langer voor de huur van de loodsen betaald.

De raadsman heeft betoogd dat niet verdachte, maar een ánder zijn naam heeft gebruikt bij het verzenden van mails en het plegen van telefoontjes namens [bedrijfsnaam 14] B.V. Dit is naar het oordeel van de rechtbank niet aannemelijk geworden, nu verdachte dit niet zelf heeft verklaard en het procesdossier hiervoor geen enkel aanknopingspunt biedt, terwijl uit datzelfde dossier wel is gebleken dat verdachte meermalen naar Groot-Brittannië is afgereisd om [bedrijfsnaam 14] B.V. en/of [bedrijfsnaam 15] Ltd. te vertegenwoordigen. Ook tegenover de verhuurder van de loods in [plaatsnaam] heeft verdachte zich voorgedaan als de eigenaar van [bedrijfsnaam 14] B.V. en was hij bereikbaar op het telefoonnummer * [telefoonnummer] en het mailadres van [bedrijfsnaam 14] B.V.

De rechtbank leidt uit het voorgaande af dat het niet anders kan dan dat (a.) verdachte wist dat de transporten die in opdracht van [bedrijfsnaam 14] B.V. werden uitgevoerd, drugstransporten betroffen en (b.) dat verdachte opzettelijk aan de voorbereiding en uitvoering van die transporten heeft meegewerkt. Alle handelingen van verdachte waren er immers op gericht de drugstransporten een ogenschijnlijk legaal karakter te geven. Verdachte heeft daarmee een significante en onmisbare bijdrage geleverd aan de voorbereiding en de gezamenlijke uitvoering van het transporteren van grote hoeveelheden cocaïne en heroïne vanuit Nederland naar Groot-Brittannië. Er is dan ook sprake van de voor het medeplegen noodzakelijke nauwe en bewuste samenwerking van verdachte met anderen.

De rechtbank is van oordeel dat op grond van al het voorgaande wettig en overtuigend kan worden bewezen dat verdachte, samen met anderen, grote hoeveelheden cocaïne en/of heroïne vanuit de loods in [plaatsnaam] naar de loodsen in [plaatsnaam] , [wijk] en [plaatsnaam] heeft getransporteerd. Gelet op wat hiervoor is overwogen over de hoeveelheden harddrugs die vanuit Nederland naar Groot-Brittannië werden vervoerd, moet het ten aanzien van voormelde dertien transporten om minstens 955 kilo cocaïne en heroïne zijn gegaan.

Conclusie

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte in de periode van 31 december 2015 tot en met 13 oktober 2016, samen met anderen, grote hoeveelheden cocaïne en heroïne buiten het grondgebied van Nederland (naar Groot-Brittannië) heeft gebracht en heeft vervoerd.

Partiële vrijspraak

Zoals in de inleiding van deze paragraaf reeds aangekondigd, acht de rechtbank niet bewezen dat verdachte betrokken was bij de drugstransporten die zijn omschreven in zaaksdossier [plaatsnaam] . Het procesdossier bevat daarvoor simpelweg onvoldoende aanknopingspunten. Dat geldt ook voor de transporten die zijn omschreven in de zaaksdossiers Gravesend en Manchester, die overigens ook hebben plaatsgevonden buiten de aan verdachte ten laste gelegde periode. De rechtbank is van oordeel dat ook niet kan worden bewezen dat verdachte zich in de periode van 14 oktober 2016 tot en met 31 december 2016 elders of op andere wijze heeft schuldig gemaakt aan het onder feit 2 ten laste gelegde. De rechtbank zal verdachte daarom vrijspreken van die gedeeltes van de ten laste gelegde periode.

4.3.2.3 Overwegingen ten aanzien van het bewijs voor feit 1

Onder feit 1 (deel a) is ten laste gelegd dat verdachte in de periode van 31 december 2015 tot en met 31 december 2016 heeft deelgenomen aan een criminele organisatie die als oogmerk had het plegen van misdrijven als bedoeld in de Opiumwet en misdrijven als (het voorbereiden van) moord of doodslag, het voorhanden hebben van wapens en munitie en het witwassen van geld uit de drugshandel.

De raadsman heeft betoogd dat niet wettig en overtuigend kan worden bewezen dat verdachte het onder 1 ten laste gelegde feit heeft gepleegd en hij heeft daartoe – met name – bewijsverweren gevoerd. Een aantal verweren is al aan de orde gekomen in de vorige paragraaf. Andere bewijsverweren worden, voor zover van belang voor de beoordeling, in deze paragraaf besproken. De rechtbank overweegt het volgende.

Juridisch kader

Deelname aan een criminele organisatie is strafbaar gesteld in artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr) en in artikel 11b van de Opiumwet. Een organisatie in de zin van voormelde artikelen is een samenwerkingsverband tussen twee of meer personen met een zekere duurzaamheid en structuur. Niet vereist is dat verdachte heeft samengewerkt of bekend was met alle deelnemers aan de organisatie.

Het oogmerk van deze organisatie moet gericht zijn op het plegen van misdrijven. Voor een bewezenverklaring is voldoende dat het plegen van misdrijven door de organisatie wordt beoogd. Dat betekent dat nog geen aanvang hoeft te zijn gemaakt met het daadwerkelijke plegen daarvan.

Om van deelneming te kunnen spreken is vereist dat verdachte tot het samenwerkingsverband behoorde en dat hij een aandeel had in – of ondersteuning gaf aan – gedragingen die strekten tot óf rechtstreeks verband hielden met de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie.

In het bestanddeel deelneming aan een organisatie ligt tevens het opzet van verdachte besloten.

Verdachte moet dus opzettelijk hebben deelgenomen aan een organisatie die het plegen van misdrijven tot oogmerk had. Dat betekent dat hij in zijn algemeenheid moet hebben geweten dat de organisatie het plegen van misdrijven beoogde. Niet vereist is dat het opzet van verdachte zelf was gericht op het plegen van misdrijven of dat hij heeft deelgenomen aan (reeds binnen de organisatie gepleegde) misdrijven.11 Voor een bewezenverklaring is evenmin vereist dat verdachte heeft geweten van alle soorten misdrijven waarop het oogmerk van de organisatie was gericht.12

Beoordeling van het ten laste gelegde

Organisatie

Naar het oordeel van de rechtbank kan op grond van de bewijsmiddelen, in onderlinge samenhang bezien, worden vastgesteld dat verdachte, [medeverdachte 1] , [medeverdachte 2] , [medeverdachte 4] en [medeverdachte 3] deel uitmaakten van een samenwerkingsverband met een zekere duurzaamheid en structuur. Uit de duur en inhoud van de contacten van medeverdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] met elkaar en met anderen, onder wie verdachte, over de organisatie en werkzaamheden met betrekking tot de drugstransporten naar Groot-Brittannië, leidt de rechtbank af dat sprake was van een duurzaam samenwerkingsverband. Dat dit samenwerkingsverband naast duurzaamheid ook een zekere structuur kende, blijkt onder meer uit de georganiseerde manier waarop transportlijnen werden opgezet en uit de onderlinge rolverdeling. Zo werden voor de start van een transportlijn bedrijven op naam van (in sommige gevallen) katvangers gezet en werden loodsen gehuurd. Uit de bewijsmiddelen blijkt dat [medeverdachte 1] het binnen het samenwerkingsverband voor het zeggen had. [medeverdachte 1] gaf anderen, waaronder medeverdachten [medeverdachte 4] en [medeverdachte 2] , opdrachten en bepaalde hoeveel zij voor hun werkzaamheden betaald kregen. [medeverdachte 2] had een coördinerende en uitvoerende rol met betrekking tot de drugstransporten en verdachte, [medeverdachte 4] en [medeverdachte 3] hadden uitvoerende en facilitaire rollen binnen de organisatie.

Het oogmerk van de organisatie

De rechtbank acht – anders dan door de officier van justitie en de raadsman betoogd – wettig en overtuigend bewezen dat het oogmerk van de organisatie was gericht op zowel het plegen van misdrijven als bedoeld in de Opiumwet als op het plegen van andere misdrijven, waaronder het voorhanden hebben van wapens en munitie, moord, opzetheling en het witwassen van het met de drugshandel verdiende geld. De rechtbank overweegt het volgende.

Het plegen van misdrijven als bedoeld in de Opiumwet en de wet Wapens en Munitie

Uit de bewijsmiddelen en voorgaande overwegingen blijkt dat het onder 1 bewezen verklaarde feit is gepleegd in georganiseerd verband. Dat het oogmerk van de organisatie was gericht op het plegen van delicten als bedoeld in artikel 10, vierde en vijfde lid, van de Opiumwet, kan naar het oordeel van de rechtbank dan ook worden afgeleid uit wat reeds in paragraaf 4.3.2.2 is overwogen. Uit het in die paragraaf overwogene blijkt ook dat de drugstransporten van de organisatie plaatsvonden in de periode van 1 januari 2014 (zaaksdossier Gravesend) tot en met 12 oktober 2016 (zaaksdossier Rainham). Hoewel het procesdossier onvoldoende bewijs bevat voor concrete drugstransporten ná 12 oktober 2016, kan naar het oordeel van de rechtbank zonder meer worden geconcludeerd dat het oogmerk van de organisatie ook ná die datum nog was gericht op het plegen van misdrijven als bedoeld in de Opiumwet. Zo is op 8 oktober 2018 in de Renault Kangoo waarvan [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] gebruikmaakten een soortgelijke jumpstarter aangetroffen als de jumpstarters waarin de verdovende middelen in 2015 in Groot-Brittannië waren verstopt (zaaksdossier Manchester/Wheat). Diezelfde dag werden in de (gestolen) Volkswagen Transporter van [medeverdachte 1] kartonnen dozen aangetroffen die vergelijkbaar waren met de dozen die in 2015 in Groot-Brittannië zijn onderschept. De rechtbank wijst daarnaast op het volgende.

Uit verschillende in de bewijsbijlage opgenomen PGP-berichten uit 2015 en 2016 blijkt dat [medeverdachte 1] met [medeverdachte 2] , [medeverdachte 3] en anderen niet alleen sprak over het transporteren van drugs, maar ook over wapens. Een soortgelijk wapen als waar [medeverdachte 1] over sprak, een machinegeweer, is in november 2018 aangetroffen in een garagebox aan de [adres] in [plaatsnaam] . [medeverdachte 1] had dit wapen naar het oordeel van de rechtbank voorhanden. [medeverdachte 1] had, samen met [medeverdachte 2] , ook een aanzienlijk aantal vuurwapens, handgranaten en munitie voorhanden in een garagebox aan de [adres] in [plaatsnaam] . Deze zijn aangetroffen tijdens een doorzoeking op 8 oktober 2018. In de loods van medeverdachte [medeverdachte 3] in [plaatsnaam] zijn ook wapens en munitie aangetroffen. Naar het oordeel van de rechtbank kan voormelde wapenvoorraad van de organisatie in direct verband worden gebracht met de georganiseerde handel in drugs(transporten). Het is een feit van algemene bekendheid dat de grootschalige, internationale handel in harddrugs doorgaans gepaard gaat met geweld en levensdelicten, uitgevoerd met wapens zoals aangetroffen in de genoemde garageboxen en loods. Daar komt nog bij uit de verschillende bewijsmiddelen (waaronder het vergelijkend sporenonderzoek) blijkt dat een groot deel van de wapens, handgranaten en munitie in de garagebox aan de [adres] en de loods in [plaatsnaam] vacuüm was verpakt met vacuummachines uit de loods van [medeverdachte 1] in [plaatsnaam] . Zoals onder feit 2 is overwogen, werden ook de te transporteren drugs op een dergelijke manier verpakt.

De rechtbank concludeert op grond van al het voorgaande dat het oogmerk van de organisatie in de periode van 1 januari 2014 tot 8 oktober 2018 was gericht op het plegen van misdrijven als bedoeld in de Opiumwet. De rechtbank is daarnaast van oordeel dat het oogmerk van de organisatie in diezelfde periode – in het kader van de internationale handel in drugs – óók was gericht op het voorhanden hebben van wapens en munitie.

Het voorbereiden en/of plegen van moord en/of doodslag

Uit PGP-berichten van [medeverdachte 1] leidt de rechtbank af dat hij met [medeverdachte 2] en anderen sprak over het doden van concurrenten en/of mensen die hun (betalings)verplichtingen niet nakwamen. Zo stuurde hij in de periode van oktober 2015 tot en met mei 2016, de periode waarin de organisatie zich bezighield met de grootschalige, internationale handel in drugs – onder meer de volgende berichten aan anderen:13

‘Ja ze hebbe hem allemaal late zitte en nog probere te neuke die kk zwager zoiezo die kk pet ook wie daarvandaan komt maar let op wat ik ga doen ik moet eve me kop erbij houde en me zaakjes op droge zette dan gaat er oorlog plaats vinde bij ons ik leg ze allemaal plat in een maand tijd ga alles in kaart brenge en dan achter elkaar boem boem afgelopen met ze! (…)’

‘(…) heb idee dat [.] gewoon vanaf begin liever niet wilt opnaam hebben! Maar luister dan heeft die mij aan lijntje gehouide en heeft die een probleem! (…) Maar ik garandeer je bro als die me laat stikke ik hem opknap! En je weet ik dreig niet bro ik doe het!’


‘Ja dat weet ik al een tijdje en papa was town direct erheen gegaan en had hem de kans gegeven of in een kogel regen te sterve of betale toen had ik met 2dagen me geld vriend.’

Verder voerde [medeverdachte 1] op 17 april 2016, de dag waarop [slachtoffer 2] in [plaatsnaam] is geliquideerd, kort na die liquidatie de volgende gesprekken:

Onbekende: ‘Alles goed tijger? Hoorde knalpartij in [plaatsnaam] . Geen bekenden
toch?’

[medeverdachte 1] : ‘Weet al wie het is ouw haha niet van ons.’

[L] : Wat is er [plaatsnaam] gebeurt sir?

[medeverdachte 1] : Ja ik weet niet heli cirkelt hele tijd maar nog niks over gehoort 1tje gewond AT is er ook! Wij zijn het niet hahahah en u ook niet anders vraagt u niet hahah.14

Dat in voorgaande berichten daadwerkelijk en serieus werd gesproken over het vermoorden (liquideren) van mensen, blijkt naar het oordeel van de rechtbank uit het volgende.

Op grond van de bewijsmiddelen kan worden vastgesteld dat de organisatie waaraan [medeverdachte 1] leidinggaf gebruik maakte van garageboxen waarin (a.) gestolen (snelle) auto’s met gestolen kentekenplaten stonden die bij het plegen van strafbare feiten niet meteen te traceren waren, en (b.) een aanzienlijke voorraad vuurwapens, munitie en handgranaten is aangetroffen. Daarnaast kan uit PGP-berichten van [medeverdachte 1] worden afgeleid dat de organisatie gebruik maakte van trackers waarmee auto’s van anderen konden worden gevolgd.

De combinatie van de PGP-berichten van [medeverdachte 1] , zijn rol in de organisatie en de in de garageboxen aangetroffen voorraad wapens, munitie, handgranaten en auto (BMW), brengt de rechtbank tot het oordeel dat het niet anders kan dan dat de organisatie het oogmerk had om vanuit garageboxen liquidaties te (kunnen) plegen. De rechtbank merkt in dit verband nogmaals op dat een feit van algemene bekendheid is dat de internationale, grootschalige handel in harddrugs doorgaans gepaard gaat met geweld en liquidaties, uitgevoerd met wapens zoals aangetroffen in dit onderzoek.

Het ten laste gelegde oogmerk op het voorbereiden van liquidaties komt de rechtbank onlogisch voor.15 Voorbereiding (artikel 46 Sr) komt na artikel 45 Sr (poging) en is in het leven geroepen om niet gerealiseerde misdrijven, die om andere redenen dan een vrijwillige terugtred, nog niet tot een begin van een uitvoering zijn gekomen, toch strafbaar te kunnen stellen. Het is moeilijk voorstelbaar dat het oogmerk van een criminele organisatie is gericht op onvoltooide misdrijven.

Opzetheling

In de garagebox aan de [adres] in [plaatsnaam] is – zoals hiervoor al kort aangestipt – ook een gestolen auto (BMW) aangetroffen. Naar het oordeel van de rechtbank kan uit de bewijsmiddelen worden afgeleid dat medeverdachte [medeverdachte 2] deze auto – in het kader van zijn werkzaamheden voor de organisatie – heeft geheeld. Op die auto zaten gestolen kentekenplaten en op een kluis in de garagebox lagen nog meer gestolen kentekenplaten. Bij de loods in [plaatsnaam] is een gestolen auto (Volkswagen Transporter) aangetroffen waarvan [medeverdachte 1] gebruikmaakte en die naar het oordeel van de rechtbank door [medeverdachte 1] is geheeld. Op die auto zaten kentekenplaten die jaren geleden zijn gestolen. De kentekenplaten op de gestolen auto in de garagebox in [plaatsnaam] bleken van diezelfde diefstal afkomstig. Verder zijn in de woning van [medeverdachte 2] ook gestolen kentekenplaten aangetroffen.

De rechtbank concludeert op grond van het voorgaande, in onderling verband bezien met de misdrijven die door de organisatie werden beoogd en zijn gepleegd, dat het oogmerk van de organisatie ook was gericht op het (opzettelijk) helen van auto’s en kentekenplaten.

Het witwassen van het met de handel in drugs verdiende geld

Uit de in bijlage II opgenomen bewijsmiddelen blijkt dat de criminele organisatie geld (‘pap’) verdiende met de internationale handel in drugs. Zo werd in PGP-berichten veelvuldig gesproken over de prijzen van de in opdracht van [medeverdachte 1] georganiseerde transporten en de prijzen van de te transporteren (en in Groot-Brittannië te verkopen) harddrugs zelf. Dat met de handel aanzienlijke geldbedragen werden verdiend, kan onder meer worden afgeleid uit een gesprek van [medeverdachte 1] met een vast contact van hem en [medeverdachte 2] in april 2016. [medeverdachte 1] besprak met diegene wat ze overhielden na aftrek van de kosten van het drugstransport, waarop [medeverdachte 1] schreef: ‘Ik doe het nog voor de kids, voor mezelf ben ik al lang klaar’. Typerend zijn ook de in de bewijsbijlage opgenomen gesprekken tussen [medeverdachte 1] en [slachtoffer 1] in 2015 waarin onder meer het volgende werd gezegd:

‘ [medeverdachte 1] : (…) als klant ok vind is het goed haha ik hoef het gelukkig niet op te snuive die kk zooi.

[slachtoffer 1] : Klopt klant is koning nee weg met die rotzooi is om centen te maken niet om junk te
worden (…) en

[slachtoffer 1] : Ik heb 3000 euro gezegd voor tp (…) is 16000 met zn 2 en lekker verdient toch?

[medeverdachte 1] : (…) Kijk bro we verdiene (…) aan transport.’16

Om in de onderhavige zaak tot een bewezenverklaring van voormeld oogmerk te komen, is ingevolge artikel 420bis, eerste lid, onder b Sr niet alleen vereist dat het wit te wassen geld afkomstig was uit eigen misdrijf, maar ook dat de criminele organisatie beoogde dat geld te verwerven, gebruiken, voorhanden te hebben of om te zetten. Met het omzetten van het geld wordt het wisselen van geld met een andere geldswaarde of met handelsartikelen bedoeld. Van gebruikmaken in de zin van artikel 420bis, eerste lid, onder b Sr is sprake als het geld wordt aangewend ten behoeve van de witwasser zelf of van derden. Uit de bewijsmiddelen kan naar het oordeel van de rechtbank worden afgeleid dat de criminele organisatie het met de handel in harddrugs verdiende geld heeft omgezet en gebruikt. Zo werden op de bankrekeningen van de bedrijven [bedrijfsnaam 14] B.V. en [bedrijfsnaam 18] B.V. – bedrijven die door de criminele organisatie werden gebruikt voor het uitvoeren van een aantal van de onder 2 bewezen verklaarde drugstransporten – aanzienlijke contante geldbedragen gestort. Daarnaast ontving medeverdachte [medeverdachte 4] tijdens zijn verblijf in Groot-Brittannië met regelmaat contante geldbedragen ten behoeve van zijn werkzaamheden voor de organisatie. Nu de rechtbank in het dossier geen enkele logische en legale verklaring heeft kunnen vinden voor de herkomst van deze contante geldbedragen en hierover in het geheel geen verklaringen zijn afgelegd door verdachte en zijn medeverdachten, kan het naar het oordeel van de rechtbank niet anders dan dat deze bedragen afkomstig zijn van de handel in drugs. De criminele organisatie heeft deze contante geldbedragen witgewassen door ze op de rekeningen van voormelde bedrijven te storten en vervolgens – ten behoeve van de organisatie zelf – te gebruiken voor het (giraal) betalen van (a.) de huur van de loodsen in Nederland en Groot-Brittannië, (b.) rekeningen van transportbedrijven en (c.) rekeningen van een [webwinkel] en een bedrijf in Polen dat handelt in accu’s en batterijen. Medeverdachte [medeverdachte 4] heeft de door hem ontvangen contante geldbedragen witgewassen door er bijvoorbeeld zijn verblijf in het Britse hostel van te betalen. [medeverdachte 4] verbleef in dat hostel in het kader van zijn werkzaamheden voor de criminele organisatie.

Gelet op het voorgaande acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat het oogmerk van de criminele organisatie óók was gericht op het witwassen van het met de drugshandel verdiende geld (als bedoeld in artikel 420bis Sr).

Over het in de woning van medeverdachte [medeverdachte 3] aangetroffen geldbedrag overweegt de rechtbank het volgende.

Zoals hierna nog zal blijken, is de rechtbank van oordeel dat medeverdachte [medeverdachte 3] heeft deelgenomen aan de criminele organisatie die was gericht op – onder meer – het plegen van misdrijven als bedoeld in de Opiumwet. Uit de bewijsmiddelen blijkt dat onder hem een contant geldbedrag van € 100.000,- in beslag is genomen. Dit geldbedrag is aangetroffen in een tas, die weer in een Albert Heijn tas zat. Deze Albert Heijn tas zat weer in een koffer, die op de zolder van de woning van [medeverdachte 3] lag. [medeverdachte 3] heeft verklaard dat het verstopte geld inkomsten uit zijn motorzaak betrof. De rechtbank acht die verklaring niet geloofwaardig, nu deze op geen enkele manier met stukken is onderbouwd en dus niet kan worden geverifieerd. Daarbij komt dat het geldbedrag was geseald met de vacuümmachine die is aangetroffen in de al meerdere keren genoemde loods van [medeverdachte 1] in [plaatsnaam] , terwijl [medeverdachte 3] heeft verklaard dat hij voor het sealen de vacuümmachine uit zijn eigen loods in [plaatsnaam] heeft gebruikt. De vacuümmachine uit de loods in [plaatsnaam] is echter gebruikt voor het sealen van een aantal naar Groot-Brittannië getransporteerde pakketten heroïne en cocaïne.

Gelet op het voorgaande en de betrokkenheid van [medeverdachte 3] bij zowel de criminele organisatie als het onder feit 2 ten laste gelegde, kan het naar het oordeel van de rechtbank niet anders dan dat het in de woning van [medeverdachte 3] aangetroffen geldbedrag ook afkomstig is van de handel in drugs. Het enkele verstoppen van dit geldbedrag door [medeverdachte 3] op zijn zolder levert nog geen witwassen op in de zin van artikel 420bis Sr, maar voor een bewezenverklaring van het oogmerk van de criminele organisatie is voldoende dat het witwassen van dat geldbedrag door de organisatie werd beoogd. Dat dit laatste het geval is, acht de rechtbank bewezen omdat de organisatie de transporten (deels) financierde met contant geld dat – zoals mag worden aangenomen – afkomstig was uit de opbrengsten van eerdere transporten.

Tussenconclusie over het oogmerk van de organisatie

Gelet op al het voorgaande acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat het oogmerk van de organisatie in de periode van 1 januari 2014 tot 8 oktober 2018 was gericht op het plegen van misdrijven als bedoeld in de Opiumwet én op het plegen van moorden, het voorhanden hebben van wapens en munitie, opzetheling en witwassen.

De rol van verdachte

Uit de bewijsmiddelen vloeit naar het oordeel van de rechtbank voort dat verdachte gedurende een deel van de hierboven genoemde periode, namelijk van 31 december 2015 tot en met 13 oktober 2016, samen met [medeverdachte 1] , [medeverdachte 2] , [medeverdachte 4] , [medeverdachte 3] en één of meer anderen opzettelijk heeft deelgenomen aan een criminele organisatie die als oogmerk had het plegen van misdrijven als bedoeld in de Opiumwet en het plegen van misdrijven als moord, opzetheling, witwassen en het voorhanden hebben van wapens en munitie. Dat uit de bewijsmiddelen niet kan worden afgeleid dat verdachte met alle hiervoor genoemde personen contact heeft gehad doet daar niet aan af, nu voor een bewezenverklaring niet is vereist dat verdachte met alle deelnemers aan de organisatie heeft samengewerkt. Zowel verdachte als zijn medeverdachten hebben een aandeel gehad in gedragingen die rechtstreeks verband hielden met de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie. Het aandeel van verdachte bestond uit de werkzaamheden die hij ten behoeve van de in 2016 uitgevoerde drugstransporten heeft verricht. Uit wat daarover eerder al is overwogen, blijkt zonder meer dat verdachte er – meer dan in algemene zin – van op de hoogte was dat de organisatie was gericht op het plegen van misdrijven (waaronder het vervoer van verdovende middelen). Dat verdachte niet bij alle misdrijven van de organisatie betrokken was en – wellicht – niet wist welke (soort) misdrijven verder allemaal onder het oogmerk van de organisatie vielen, maakt het vorenstaande niet anders. Het gaat er immers níet om dat het opzet van verdachte zelf was gericht op het plegen van misdrijven of dat hij heeft deelgenomen aan (reeds binnen de organisatie gepleegde) misdrijven, maar of uit de bewijsmiddelen kan worden afgeleid dat hij opzettelijk heeft deelgenomen aan een organisatie die het plegen van misdrijven als oogmerk had.

Conclusie

Op grond van al het voorgaande acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte in de periode van 31 december 2015 tot en met 13 oktober 2016 met [medeverdachte 1] , [medeverdachte 2] , [medeverdachte 4] , [medeverdachte 3] en één of meer anderen heeft deelgenomen aan een criminele organisatie met als oogmerk het plegen van misdrijven als bedoeld in artikel 10, vierde en vijfde lid, van de Opiumwet en het plegen van moorden, het voorhanden hebben van wapens en munitie en het witwassen van geld dat afkomstig was uit de handel in drugs.

Partiële vrijspraak

De rechtbank acht niet bewezen dat verdachte met medeverdachten [medeverdachte 6] en [medeverdachte 5] heeft deelgenomen aan de organisatie. Het procesdossier bevat hiervoor onvoldoende wettig en overtuigend bewijs. De rechtbank acht om diezelfde reden niet bewezen dat de organisatie was gericht op het transporteren van softdrugs. De rechtbank zal verdachte daarom vrijspreken van deze onderdelen van het onder feit 1 ten laste gelegde. Dat geldt ook voor de onder feit 1 ten laste gelegde periode van 14 oktober 2016 tot en met 31 december 2016, nu de rechtbank niet bewezen acht dat verdachte in die periode heeft deelgenomen aan een criminele organisatie.

5 BEWEZENVERKLARING

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte:

1. in de periode van 31 december 2015 tot en met 13 oktober 2016 te [plaatsnaam] en elders in Nederland en in Groot-Brittannië, heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, te weten (onder andere) [medeverdachte 1] , [medeverdachte 2] , [medeverdachte 4] en [medeverdachte 3] , welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven als bedoeld in artikel 10, vierde en vijfde lid, van de Opiumwet

en

in de periode van 31 december 2015 tot en met 13 oktober 2016 te [plaatsnaam] en elders in Nederland en in Groot-Brittannië heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, te weten onder andere [medeverdachte 1] ,

[medeverdachte 2] , [medeverdachte 4] , en [medeverdachte 3] , welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, te weten:

 • -

  het opzettelijk en met voorbedachten rade een ander van het leven beroven en

 • -

  het voorhanden hebben van wapens en van munitie van de categorieën II en III en

 • -

  het witwassen van vermogensbestanddelen afkomstig van de handel in drugs zoals
  bedoeld in artikel 420bis Wetboek van Strafrecht;

2. in de periode van 31 december 2015 tot en met 13 oktober 2016 in Nederland en in Groot-Brittannië, tezamen en in vereniging met anderen, meermalen opzettelijk buiten het grondgebied van Nederland – te weten naar Groot-Brittannië – heeft gebracht en heeft vervoerd, telkens grote hoeveelheden van een materiaal bevattende cocaïne en heroïne, zijnde cocaïne en/of heroïne middelen vermeld op de bij die wet behorende lijst 1.

Voor zover in het bewezen verklaarde deel van de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet in de verdediging geschaad.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. Verdachte wordt hiervan vrijgesproken.

6 STRAFBAARHEID VAN DE FEITEN

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezen verklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.

Het bewezen verklaarde levert volgens de wet de volgende strafbare feiten op:

1. deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van een misdrijven als bedoeld in artikel 10, vierde en vijfde lid, van de Opiumwet

en

deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven.

2. medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder A van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd;

en

medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder B van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd.

7 STRAFBAARHEID VAN VERDACHTE

Er is geen omstandigheid gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

8 OPLEGGING VAN STRAF

8.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd verdachte ter zake van het door de officier van justitie bewezen geachte te veroordelen tot een gevangenisstraf van 6 jaren met aftrek van het voorarrest.

8.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft de rechtbank – indien zij tot een bewezenverklaring komt – verzocht om verdachte een substantieel lagere straf op te leggen dan door de officier van justitie gevorderd. De raadsman heeft daartoe gewezen op het beperkte aandeel van verdachte in het bewezen verklaarde, zijn (blanco) strafblad en zijn persoonlijke omstandigheden.

8.3

Het oordeel van de rechtbank

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de ernst van het bewezen verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals ter terechtzitting is gebleken.

De ernst van de bewezen verklaarde feiten

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan ernstige strafbare feiten. Hij heeft gedurende ruim 9 maanden deelgenomen aan een criminele organisatie die was gericht op – onder meer – de grootschalige, internationale handel in harddrugs. Verdachte heeft, samen met anderen, een hoeveelheid van minstens 955 kilo cocaïne en heroïne vanuit Nederland naar Groot-Brittannië getransporteerd. Verdachte is daarmee medeverantwoordelijk voor zowel de problemen van kwetsbare verslaafden als de overlast en gevoelens van onveiligheid die gepaard gaan met de grootschalige handel in harddrugs. Het is algemeen bekend dat cocaïne en heroïne sterk verslavend zijn en schade toebrengen aan de gezondheid van de gebruikers van deze middelen. Verslaafde gebruikers plegen bovendien vaak vermogensfeiten om hun drugsgebruik te kunnen bekostigen, met alle schadelijke gevolgen voor de samenleving van dien.

Daar komt bij dat achter de grootschalige, internationale handel in harddrugs een wereld van georganiseerde criminaliteit schuilgaat die steeds meer wordt gekenmerkt door ondermijning, intimidatie en geweld. Met name dit laatste baart de rechtbank ernstige zorgen en de rechtbank neemt het verdachte dan ook bijzonder kwalijk dat hij onderdeel uitmaakte van die wereld. De organisatie waaraan verdachte deelnam was namelijk niet alleen gericht op de grootschalige, internationale handel in drugs, maar ook op het plegen van liquidaties, het witwassen van het met de drugshandel verdiende geld, het helen van auto’s en het voorhanden hebben van wapens en munitie.

In verschillende garageboxen die door leden van de criminele organisatie werden gebruikt, zijn vuurwapens, handgranaten en munitie, alsmede geheelde auto’s en kentekenplaten aangetroffen. Het behoeft geen betoog dat de organisatie met het ongecontroleerde bezit van wapens en munitie onaanvaardbare risico’s voor de veiligheid van personen in het leven heeft geroepen. Hoewel in deze zaak geen geweldsfeiten bewezen zijn verklaard, staat naar het oordeel van de rechtbank vast dat de wapenvoorraad en geheelde auto’s en kentekenplaten die in de garageboxen zijn aangetroffen, direct verband hielden met de grootschalige handel in drugs en het daarmee gepaard gaande oogmerk op het plegen van liquidaties. Het witwassen van geld dat afkomstig is van de handel in drugs vormt daarnaast een ernstige bedreiging voor de legale economie. Met dat witgewassen geld wordt bovendien vaak ander strafbaar handelen gefaciliteerd.

Het in georganiseerd verband plegen van de hiervoor omschreven misdrijven werkt zeer ontwrichtend voor de samenleving. Verdachte heeft zich hier – kennelijk – niet om bekommerd. De rechtbank rekent verdachte dit aan.

De rechtbank houdt bij het bepalen van de straf rekening met de rol die verdachte binnen de organisatie heeft vervuld en de periode waarin hij dat heeft gedaan. Verdachte heeft met zijn werkzaamheden voor de organisatie een onmisbare bijdrage geleverd aan de drugstransporten die plaatsvonden tussen Nederland en Groot-Brittannië. Alle werkzaamheden van verdachte waren er immers op gericht de drugstransporten een ogenschijnlijk legaal karakter te geven. In die zin vervulde verdachte dan ook een belangrijke rol binnen de criminele organisatie. De rechtbank zal bij het bepalen van de straf in het voordeel van verdachte echter wel rekening houden met het feit dat verdachte deze rol gedurende een beperkte periode heeft vervuld.

De persoonlijke omstandigheden van verdachte

De rechtbank heeft kennisgenomen van het strafblad van verdachte van 4 november 2020, waaruit blijkt dat verdachte niet eerder is veroordeeld voor strafbare feiten. De rechtbank ziet geen aanleiding om hier in het voordeel van verdachte rekening mee te houden. Gelet op de aard en ernst van de bewezen verklaarde feiten ziet de rechtbank evenmin aanleiding om bij het bepalen van de straf rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van verdachte.

De strafoplegging

De rechtbank is op grond van de hiervoor besproken ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn gepleegd en de persoon van verdachte van oordeel dat aan verdachte een langdurige, onvoorwaardelijke gevangenisstraf moet worden opgelegd. De rechtbank acht het vanuit het oogpunt van zowel speciale als generale preventie bovendien van groot belang dat in de strafoplegging tot uiting komt dat misdrijven als de onderhavige op de lange termijn niet lonen en dat op het plegen daarvan een zeer stevige reactie van de strafrechter volgt.

Om te bevorderden dat landelijk voor dezelfde feiten door rechtbanken ongeveer dezelfde straffen worden opgelegd, zijn binnen de rechtspraak oriëntatiepunten voor de straftoemeting ontwikkeld. De rechtbank houdt bij het bepalen van de hoogte van de aan verdachte op te leggen gevangenisstraf rekening met die oriëntatiepunten. Voor het – in georganiseerd verband – uitvoeren van meer dan 20 kilo harddrugs geldt als oriëntatiepunt een gevangenisstraf van tenminste zes jaren. Verdachte heeft samen met anderen minstens 955 kilo harddrugs, uitgevoerd. Voor het deelnemen aan een criminele organisatie zijn geen oriëntatiepunten ontwikkeld.

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte moet worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van zes jaren. De rechtbank is van oordeel dat aan verdachte een hogere gevangenisstraf moet worden opgelegd dan door de officier van justitie gevorderd. De rechtbank heeft daarbij in aanmerking genomen dat zij niet alleen bewezen acht dat verdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie als bedoeld in de Opiumwet, maar ook – anders dan de officier van justitie – aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 140 Sr. Daarnaast heeft verdachte een groter aantal kilo’s harddrugs uitgevoerd dan door de officier van justitie genoemd.

Conclusie

De rechtbank vindt het – alles afwegende – passend om verdachte voor de bewezen verklaarde feiten een gevangenisstraf op te leggen voor de duur van 8 jaren, met aftrek van de tijd die verdachte in verzekering heeft doorgebracht.


Voorlopige hechtenis

Verdachte is na zijn aanhouding in verzekering gesteld. Hij heeft – anders dan zijn medeverdachten – niet in voorlopige hechtenis gezeten. Verdachte wordt bij dit vonnis echter veroordeeld tot een langdurige onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor zijn deelname aan een criminele organisatie en het medeplegen van het uitvoeren van grote hoeveelheden harddrugs. De veroordeling betreft feiten waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten en waarvoor aldus ernstige bezwaren bestaan. Verder is sprake van een veroordeling voor een feit – de (georganiseerde) uitvoer van grote hoeveelheden harddrugs – waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren is gesteld en waardoor de rechtsorde ernstig is geschokt. De rechtbank is in de strafmotivernig al uitgebreid ingegaan op de ernst van het onder feit 2 bewezen verklaarde en de gevolgen daarvan voor de samenleving.

De rechtbank onderkent het belang van verdachte bij het afwachten van een eventueel hoger beroep in zijn zaak in vrijheid. Bij afweging van dit belang van verdachte tegen de belangen van de samenleving bij rechtshandhaving wegen de belangen van de samenleving echter zwaarder. Deze belangen rechtvaardigen naar het oordeel van de rechtbank een bevel tot gevangenneming. De rechtbank zal daarom de gevangenneming van verdachte bevelen voor het onder feit 2 ten laste gelegde.

9 TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

De beslissing berust op de artikelen 47, 57 en 140 van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 2, 10 en 11b van de Opiumwet, zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

10 BESLISSING

De rechtbank:

Bewezenverklaring

- verklaart het onder de feiten 1 en 2 ten laste gelegde bewezen zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld;

- verklaart het meer of anders ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij;

Strafbaarheid

- verklaart het bewezen verklaarde strafbaar en kwalificeert dit zoals hiervoor in rubriek 6 is vermeld;

- verklaart verdachte strafbaar;

Oplegging straf

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 8 jaren;

- bepaalt dat de tijd, door verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht;

Voorlopige hechtenis

- beveelt de gevangenneming van verdachte.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.J.P. Schotman voorzitter, mrs. E.H.M. Druijf en

E.J.W. Verhaagh, rechters, in tegenwoordigheid van mr. P.M. Lindeman, griffier,

en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van 29 maart 2021.

De voorzitter is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

BIJLAGE 1: DE TENLASTELEGGING

Aan verdachte wordt ten laste gelegd dat:

1. hij in of omstreeks de periode van 31 december 2015 tot en met 31 december 2016 te Ochten en/of Gendringen en/of elders in Nederland en/of in Groot-Brittannië, heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, te weten (onder andere) [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 4] en/of [medeverdachte 6] en/of [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 5] , welke organisatie tot oogmerk had het plegen van één of meer misdrijven als bedoeld in artikel 10 derde, vierde, vijfde lid, 10a eerste lid, 11 derde, vijfde lid en/of 11a Opiumwet;

artikel 11a(oud)/l11b Opiumwet en artikel 140 lid 3 Wetboek van Strafrecht

en/of

hij in of omstreeks de periode van 31 december 2015 tot en met 31 december 2016 te Ochten en/of Gendringen en/of elders in Nederland en/of in Groot-Brittannië, heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, te weten (onder andere) [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 4] en/of [medeverdachte 6] en/of [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 5] , welke organisatie tot oogmerk had het plegen van één of meer misdrijven, te weten (onder meer)

- het opzettelijk en al dan niet met voorbedachten rade een ander van het leven te beroven
(zoals bedoeld in de artikelen 287 en 289 Wetboek van Strafrecht) en/of de voorbereiding
daarvan (zoals bedoeld in artikel 46 Wetboek van Strafrecht) door het opzettelijk
voorwerpen en/of stoffen en/of informatiedragers en/of ruimten en/of vervoermiddelen,
bestemd tot het begaan van dat/die misdrijf/misdrijven, verwerven en/of vervaardigen
en/of voorhanden te hebben en/of

- het voorhanden hebben van één of meer wapens en/of van munitie van de categorieën II
en/of III (zoals bedoeld in artikel 26 Wet Wapens en Munitie) en/of

- het witwassen van vermogensbestanddelen afkomstig van de handel in drugs (zoals
bedoeld in artikel 420bis Wetboek van Strafrecht);

artikel 140 lid 1 en lid 3 Wetboek van Strafrecht

art 10 lid 5 Opiumwet

art 2 ahf/ond A Opiumwet

2. hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 31 december 2015 tot en met 31 december 2016 in Nederland en/of in Groot-Brittannië, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (meermalen) opzettelijk buiten het grondgebied van Nederland – te weten naar Groot-Brittannië – heeft gebracht en/of heeft verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd, althans opzettelijk aanwezig heeft gehad, (telkens) één of meerdere grote hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende cocaïne en/of heroïne, zijnde cocaïne en/of heroïne zijnde (een) middel(en) vermeld op de bij die wet behorende lijst 1, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

art 10 lid 5 Opiumwet

subsidiair

[medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] of een of meer anderen op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode 1 januari 2013 tot en met 8 oktober 2018 in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (meermalen) opzettelijk buiten het grondgebied van Nederland - te weten naar Groot-Brittannië — heeft/hebben gebracht en/of heeft/hebben verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd, althans opzettelijk aanwezig heeft/hebben gehad, (telkens) één of meerdere grote hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende cocaïne en/of heroïne, zijnde cocaïne en/of heroïne zijnde (een) middel(en) vermeld op de bij die wet behorende lijst 1, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet, tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven verdachte op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 31 december 2015 tot en met 31 december 2016 te Ochten en/of Veenendaal en/of Gendringen en/of Rainham , in elk geval in Nederland en/of in Groot-Brittannië, meermalen, althans eenmaal (telkens) opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest, door

- bedrijven op zijn naam te (laten) zetten ten behoeve van transport naar Groot-Brittannië
en/of

- bedrijfsruimten in Nederland en Groot-Brittannië ter beschikking te stellen en/of

- betalingen (waaronder huur) te verrichten en/of

- contact te onderhouden met transportbedrijven en/of de ambtenaren van de douane en/of

- logistieke ondersteuning te verrichten.

art 2 ahf/ond A Opiumwet

art 2 ahf/ond B Opiumwet

art 2 ahf/ond C Opiumwet

art 48 lid 1 Wetboek van Strafrecht

art 48 lid 2 Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

art 10 lid 4 Opiumwet

BIJLAGE 2: DE BEWIJSMIDDELEN 17

1 De bijnamen en e-mailadressen van verdachten in het onderzoek 09Napoles

1.1

E-mailadres [e-mailadres]

Een getuigenverklaring van [getuige 20] , Engels opsporingsambtenaar, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 29 juni 2016 werd een bestelbus staande gehouden in Camberley (de rechtbank begrijpt: in Surrey, Engeland). De bestelbus had een volledig lekke linkerband. De bestuurder was [medeverdachte 4] ( [1986] ).18 De auto werd doorzocht en er werd – onder meer – een tas met daarin een BlackBerry mobiele telefoon in beslag genomen.19 Het tijdstip van aanhouding van [medeverdachte 4] was 00.30 uur.20

Een proces-verbaal van verhoor van [medeverdachte 4] door de Engelse politie, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

[medeverdachte 4] : Ik was vandaag (29 juni 2016) onderweg van [plaatsnaam] naar Londen.21

Verbalisant: Er zijn wat spullen in de auto aangetroffen, waaronder een tas met een
BlackBerry telefoon. Is dit van u?

[medeverdachte 4] : Dat is van mij.22

Een proces-verbaal van identificatie [e-mailadres] (documentcode 20180911. 1358), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven

Op 29 juni 2016 werd [medeverdachte 4] door de politie te Surrey (Engeland) gecontroleerd in een auto. In genoemde auto werd een tas aangetroffen met daarin een BlackBerry telefoon. Dit toestel bleek een PGP toestel te zijn.23 Aan de BlackBerry was het e-mailadres [e-mailadres] gekoppeld.

Uit berichten in de BlackBerry telefoon blijkt dat er op 28 juni 2016 om 22.36 uur met e-mailadres [e-mailadres] het volgende bericht is verzonden naar een onbekend ander

e-mailadres: ‘Ja net klapband gehad bij Londen’.

In de BlackBerry was te zien dat – onder meer – de volgende contacten in de telefoon waren opgeslagen:

- [e-mailadres] onder de naam ‘ [bijnaam] ’

- [e-mailadres] onder de naam ‘ [bijnaam] ’.24

Een proces-verbaal van bevindingen aanvulling identificatie [e-mailadres] (documentcode 20181012.1012), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven

Uit berichten uit de nalevering uit de PGPsafe-server blijkt dat er met het e-mailadres [e-mailadres] in april 2016 de volgende berichten zijn gestuurd:

(…) [medeverdachte 4] heet ik!25

E-mail per direct verzenden naar [e-mailadres] .

[medeverdachte 4] . [1986] .

De persoonsgegevens in de berichten komen nagenoeg volledig overeen met de persoonsgegevens van [medeverdachte 4] .26

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20180919.0751), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Uit berichten uit de PGPsafe-server blijkt dat tegencontacten de bijnaam ‘ [bijnaam] ’ hebben gekoppeld aan-mailadres [e-mailadres] .27

Bewijsoverweging ten aanzien van e-mailadres [e-mailadres]

Op grond van voormelde bewijsmiddelen, in onderling verband bezien met de hierna volgende bewijsmiddelen onder paragraaf 2.3 (over het onderzoek Cigua, Rainham), stelt de rechtbank vast dat [medeverdachte 4] in – tenminste – de periode van 9 april 2016 tot en met 29 juni 2016 gebruik heeft gemaakt van PGP e-mailadres [e-mailadres] . Zijn bijnaam was ‘ [bijnaam] ’.

Ten behoeve van de leesbaarheid van het vonnis zal de rechtbank bij het weergeven van e-mailberichten in plaats van voormeld e-mailadres de naam van [medeverdachte 4] vermelden.

1.2

E-mailadres [e-mailadres]

Een rapportage van de politie Eenheid Midden-Nederland (documentcode 181113.1200), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

In de beschikbare PGP-data is onderzoek gedaan naar e-mailadres [e-mailadres] .28 Dit e-mailadres heeft de volgende bijnamen gekregen van tegencontacten: ‘ [plaatsnaam] ’ en ‘ [bijnaam] ’.

[medeverdachte 3] is woonachtig in [plaatsnaam] en is eigenaar van het bedrijf [bedrijfsnaam 3] . Naast de bijnaam ‘ [bijnaam] ’ kan ook uit de inhoud van de gesprekken worden opgemaakt dat de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] eigenaar is van een motorzaak.29

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190725.1008), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Onderstaande berichten zijn afkomstig uit de Ennetcom-server.

De gebruiker van het e-mailadres [e-mailadres] stuurt op 17 juni 2015 het volgende bericht: ‘Ik vertrek maandag naar alicante dan heb ik ook meteen pap daar’.

De gebruiker van het e-mailadres [e-mailadres] stuurt op 19 november 2015 het volgende bericht: ‘Rustig net terug uit milaan motor beurs’.30

Bij berichten tussen de gebruiker van het e-mailadres [e-mailadres] en een onbekende gebruiker wordt als ontvanger de naam ‘ [medeverdachte 3] ’ voorafgegaan aan het PGP-emailadres [e-mailadres] .

Uit onderzoek is gebleken dat het PGP e-mailadres [e-mailadres] door verschillende tegencontacten is opgeslagen onder – onder meer – de namen:

[bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [medeverdachte 3] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [plaatsnaam] [medeverdachte 3] , [plaatsnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] .31

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 190304.1102), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

In dit onderzoek zijn reisgegevens opgevraagd bij ‘ [reisbureau] ’.32 Daaruit blijkt dat [medeverdachte 3] met [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] op 22 juni 2015 van Amsterdam naar Alicante is gevlogen en dat hij met [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] op 16 november 2015 van Amsterdam naar Milaan gevlogen.33

Een proces-verbaal (documentcode 20190416), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Tijdens de doorzoeking in de woning van [medeverdachte 3] op 8 oktober 2018 werd een mobiele telefoon in beslag genomen. In deze telefoon bleek – onder meer – het volgende contact te zijn opgeslagen: ‘ [bijnaam] ’ met telefoonnummer [telefoonnummer] (* [telefoonnummer] ).

Tijdens onderzoek 09Napoles werd vastgesteld dat het telefoonnummer * [telefoonnummer] in gebruik was bij [medeverdachte 1] en dat ‘ [bijnaam] ’ een bijnaam is van [medeverdachte 1] .34

Uit gegevens in de Ennetcom-server blijkt het volgende:

Het PGP-emailadres [e-mailadres] heeft de volgende PGP e-mailadressen opgeslagen:

PGP e-mailadres

Naam

Opgeslagen op

[e-mailadres]

[bijnaam]

22-09-2015

[e-mailadres]

[bijnaam]

09-11-2015

[e-mailadres]

[bijnaam]

29-05-201535

Bewijsoverweging ten aanzien van e-mailadres [e-mailadres]

Op grond van voormelde bewijsmiddelen, beoordeeld in het licht van de hierna opgenomen bewijsmiddelen, stelt de rechtbank vast dat [medeverdachte 3] in – tenminste – de periode van 23 januari 2015 tot en met 26 januari 2016 de gebruiker was van e-mailadres [e-mailadres] .

Ten behoeve van de leesbaarheid van het vonnis zal de rechtbank bij het weergeven van

e-mailberichten in plaats van voormeld e-mailadres de naam van [medeverdachte 3] vermelden.

1.3

E-mailadressen [e-mailadres] , [e-mailadres] en [e-mailadres]

Een proces-verbaal identificatie [e-mailadres] (documentcode 20181012.0949), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Onderstaande berichten zijn afkomstig uit de PGPsafe-server.36

Gesprek tussen de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] en de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] op 15 april 2016:

[bijnaam] : Eve voor bezoek welke gegevens heb je nodig van me? Dan stuur ik je ze.

[.] : Ik heb nodig naam, geb dat, adres van inschrijving (…)

[bijnaam] : [medeverdachte 1] !

[1983]

[adres] [plaatsnaam]

Geb plaats [plaatsnaam] .

Zo nou geef ik wel heel veel vertrouwelijke info vrij haha.37

Deze persoonsgegevens komen volledig overeen met de persoonsgegevens van verdachte [medeverdachte 1] .38

Een bericht van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] aan [e-mailadres] op 13 april 2016:

[bijnaam] : He vraagje woude jullie nou ook met kerst en oud en nieuw naar curacao? Ik
wil gaan boeke alvast anders geen plek meer.39

Op 10 november 2015 stuurt de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] het volgende bericht aan de gebruiker van [e-mailadres] :

[.] : Heb we’ll zin in dubai broer. Moet we’ll een beetje formula 1 kijken voor we gaan ofniet? Heb helemaal geen verstand van die sport broer! Haha maar vind we’ll gezellig.

Op 27 november tot en met 29 november 2015 vond de Formule 1 Grand Prix van Abu Dhabi plaats. Uit financieel onderzoek is gebleken dat er een creditcard op naam van [medeverdachte 1] op 23 november 2015 is gebruikt bij een hotel in Dubai en op 26 november 2015bij een luxe hotel in Abu Dhabi, dat zich op het Formule 1 circuit van Abu Dhabi bevindt.40

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 190220.1547), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

In dit onderzoek zijn reisgegevens opgevraagd bij [reisbureau] van [medeverdachte 1] ( [1983] ).41 Uit die gegevens blijkt dat [medeverdachte 1] op 23 december 2016 met zijn gezin van Amsterdam naar Curaçao is gevlogen en op 8 januari 2017 van Curaçao naar Amsterdam.42 Op 23 november 2015 is [medeverdachte 1] met [medeverdachte 2] naar Dubai gevlogen en op 1 december 2015 zijn ze weer teruggevlogen.43

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190628.1428), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Uit gegevens, afkomstig uit Ennetcom-data, blijkt dat het e-mailadres [e-mailadres] door tegencontacten is opgeslagen onder de volgende namen: [bijnaam] , [bijnaam] (9x), [bijnaam] (2x), [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [U] , [bijnaam] , [bijnaam] (2x), [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] (3x), [T] , [T] . 44

Een proces-verbaal van identificatie [e-mailadres] (documentcode 20180911.1312), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Uit informatie uit de Ennetcom-server en de PGPsafe-server blijkt dat afzonderlijke tegencontacten van het e-mailadres [e-mailadres] dit e-mailadres onder de volgende namen hadden opgeslagen: [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [U] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] .

De bijnaam ‘ [bijnaam] ’ betreft zeer vermoedelijk de bijnaam van [medeverdachte 1] .

De bijnamen ‘ [bijnaam] ’ en ‘ [bijnaam] ’ duiden mogelijk op ‘ [medeverdachte 1] [bijnaam] ’ en ‘ [bijnaam] ’.

De bijnaam ‘ [bijnaam] ’ duidt mogelijk op de geringe lengte van [medeverdachte 1] en zijn woonplaats [plaatsnaam] .

De bijnaam [U] zou kunnen duiden op [U] , dit is een bekende [.] die evenals [medeverdachte 1] een geringe lengte heeft, namelijk 1.58 meter.

De bijnaam ‘ [bijnaam] ’ duidt vermoedelijk op het snoepje van het merk [bijnaam] . 45

Een proces-verbaal van aanvulling identificatie [e-mailadres] (documentcode 20181012.0922), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Berichten uit de nalevering PGPsafe-server.

Op 12 april 2016 stuurt de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] het volgende bericht:46 Me meisje is over 11 dagen jarig (…).

De geboortedatum van de vriendin van [medeverdachte 1] , genaamd [M] , is [1985] .47

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190514.1223), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Onderstaande berichten zijn afkomstig uit de PGPsafe-server.

Op 23 mei 2016 stuurt de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] de volgende berichten:

[.] : Moet morge denk naar barca.

Ik ben eve [plaatsnaam] ticket boeke

Ik vlieg zelf ok eve naar barca morge.48

Op 24 mei 2016 stuurt de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] de volgende berichten:

[.] : Ik vkieg zo eve naar barca en morge weer terug

Uit onderzoek bij [reisbureau] te [plaatsnaam] is gebleken dat [medeverdachte 1] op 24 mei 2016 van Eindhoven naar Barcelona is gevlogen en op 25 mei 2016 vanuit Barcelona weer naar Eindhoven. De factuurdatum van de vluchten is 23 mei 2016.49

Een proces-verbaal van bevindingen (20190628.1339), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Uit Ennetcom-data blijkt dat het e-mailadres [e-mailadres] in de periode van 29 mei 2015 tot en met 14 maart 2016 is opgeslagen door tegencontacten onder de volgende bijnamen: [T] (3x), [T] (5x), [bijnaam] , [bijnaam] (2x), [bijnaam] , [bijnaam] , [U] 2x).50

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20180911.1326), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

[medeverdachte 1] heeft een lengte van 1.67 meter. De bijnamen van [medeverdachte 1] ( [bijnaam] , [T] , [bijnaam] en [bijnaam] ) duiden allen op een persoon met geringe lengte ( [bijnaam] , [bijnaam] , [T] [de rechtbank begrijpt: een zanger met een lengte van 1.52 meter]). 51

Bewijsoverweging ten aanzien van e-mailadressen [e-mailadres] en [e-mailadres]

Op grond van voormelde bewijsmiddelen, in onderling verband bezien met de overige in dit vonnis opgenomen bewijsmiddelen, stelt de rechtbank vast dat [medeverdachte 1] in (tenminste):

- de periode van 22 september 2015 tot en met 19 april 2016 gebruik maakte van e-mailadres
[e-mailadres] ;

- de periode van 5 april 2016 tot en met 31 mei 2016 gebruik maakte van e-mailadres
[e-mailadres] ;

- de periode van 29 mei 2015 tot en met 14 maart 2016 gebruik maakte van e-mailadres
[e-mailadres] .

Ten behoeve van de leesbaarheid van het vonnis zal de rechtbank bij het weergeven van e-mailberichten in plaats van voormelde e-mailadressen de naam van [medeverdachte 1] vermelden.

1.4

[e-mailadres] , [e-mailadres] , [e-mailadres] ,
[e-mailadres] en [e-mailadres]

Een verklaring van getuige [getuige 11] ten overstaan van de rechter-commissaris, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Vraag: Weet u wie in het gesprek wordt bedoeld met [bijnaam] ?

Antwoord: Ja, dat is [medeverdachte 2] toch?52

Een proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 13] (documentcode 190415.1349), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Antwoord: Hoe ik [medeverdachte 2] ken? Als [bijnaam] .53

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 1607120900), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Binnen het onderzoek met de naam [.] in 2013 werd [medeverdachte 2] als getuige gehoord. Drie andere getuigen in dit onderzoek verklaarden afzonderlijk van elkaar dat zij [medeverdachte 2] kenden onder de bijnaam ‘ [bijnaam] ’.54

[e-mailadres]

Een proces-verbaal van (documentcode 1607120900), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Binnen het onderzoek [.] is onder het slachtoffer, [slachtoffer 1] , een BlackBerry PGP aangetroffen en in beslag genomen. Eén van de contacten van [slachtoffer 1] in augustus en september 2015 bleek een persoon met de bijnaam ‘ [bijnaam] ’. In de berichtgeving tussen [slachtoffer 1] en [bijnaam] wordt gesproken over een persoon die wordt aangeduid met ‘die [bijnaam] ’. Verder blijkt uit de berichten in de telefoon van [slachtoffer 1] dat ‘ [bijnaam] ’ chauffeursdiensten verrichtte voor een contact van [slachtoffer 1] met de bijnaam ‘ [T] ’.55

‘ [bijnaam] ’ gebruikt het volgende PGP e-mailadres: [e-mailadres] .

Dit e-mailadres is gekoppeld aan pin- en imeinummers. Uit de historische verkeersgegevens over de periode juli 2015 tot en met januari 2016 blijkt dat de meest voorkomende mastlocaties liggen in [plaatsnaam] . Het woonadres van verdachte [medeverdachte 2] tot oktober 2015 lag in het gebied van de meest aangestraalde mastlocaties.

Op basis van historische telecomgegevens van ‘ [bijnaam] ’ als hierboven genoemd is gebleken dat ‘ [bijnaam] ’ op 7 september 2015 en op 9 september 2015 kennelijk op of in de nabijheid van vliegveld Eindhoven was. Tussen deze data waren geen telecomregistraties zichtbaar. Hierop werden vluchtgegevens opgevraagd. Op de vlucht van Eindhoven naar Manchester op 7 september en op de vlucht Manchester naar Eindhoven op 9 september 2015 stond op de passagierslijst: [medeverdachte 2] . Geen van de andere inzittenden op de vlucht had een woonadres in [plaatsnaam] .56

Een samenvatting van ‘operatie Western’ van het Engelse Openbaar Ministerie, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

De Engelse zaak met de naam Western (Manchester) draait om een samenspanning gericht op de levering van 2 kg cocaïne. Aan het hoofd van de samenspanning stond [F] . De verdovende middelen werden namens de samenspanning opgehaald door [N] .57

Een proces-verbaal zaaksdossier Manchester (documentcode 190128.0954), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

In het drugsonderzoek Western van de politie te Manchester, Engeland, werd de (BlackBerry PGP) telefoon van koerier [N] in beslag genomen.58 In die telefoon stond het volgende contact opgeslagen: e-mailadres [e-mailadres] onder de naam: ‘ [bijnaam] ’.59

[e-mailadres] , [e-mailadres] en [e-mailadres]

Een proces-verbaal zaaksdossier Manchester (documentcode 190128.0954), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Onderzoek Wheat is een drugsonderzoek van de politie te Manchester, Engeland.60

Op 12 november 2015 werd een drugstransport onderschept van 47 kilo cocaïne met een straatwaarde van ruim 15 miljoen pond. Op 23 november 2015 werd dit transport gecontroleerd afgeleverd. Verdachten [F] en [E] werden in Engeland aangehouden en veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen voor de samenwerking in crimineel verband met betrekking tot de handel in verdovende middelen.61

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20170424.1012.9743), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Binnen het onderzoek Wheat werd door middel van observatie door de politie in Manchester vastgesteld dat een persoon op 9 november 2015 een ontmoeting heeft gehad met [F] en [E] . Deze persoon werd na de ontmoeting gevolgd naar de luchthaven te Manchester. Aan de hand van de identiteitscontrole van het paspoort en vluchtgegevens bleek deze man te zijn: [medeverdachte 2] .62

Een samenvatting van ‘operatie Wheat’ van het Engelse Openbaar Ministerie, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Bij de samenvatting is fotobewijs gevoegd. Onder foto 1 staat: Observatie op 9 november 2015; [medeverdachte 2] in [.] [de rechtbank begrijpt: [.] is onderdeel van de stad [plaatsnaam] , in het graafschap Greater Manchester].63

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190116.1200), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

De PGP-telefoon van [F] is in beslag genomen.64 Het e-mailadres

[e-mailadres] stond daarin opgeslagen onder de naam ‘ [bijnaam] ’ en het

e-mailadres [e-mailadres] stond opgeslagen onder de naam ‘ [bijnaam] ’.65

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190530.1223), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Uit onderzoek in de Ennetcom-server blijkt het volgende t.a.v. e-mailadres

[e-mailadres] :

 • -

  e-mailadres (…) heeft e-mailadres [e-mailadres] opgeslagen onder de naam: ‘ [bijnaam] ’.

 • -

  e-mailadres (…) heeft e-mailadres [e-mailadres] op 28 oktober 2015 opgeslagen onder de naam: ‘ [bijnaam] ’;

 • -

  e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 3] ) heeft e-mailadres [e-mailadres] op 28 oktober 2015 opgeslagen onder de naam: ‘ [bijnaam] ’.

Uit onderzoek in de Ennetcom-server blijkt het volgende t.a.v. e-mailadres [e-mailadres] :

 • -

  e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 3] ) heeft e-mailadres [e-mailadres] op 28 september 2015 opgeslagen onder de naam ‘ [bijnaam] ’;

 • -

  [e-mailadres] ( [F] ) heeft e-mailadres [e-mailadres] op 28 september 2015 opgeslagen onder de naam ‘ [bijnaam] ’;

 • -

  e-mailadressen (…), (…) en (…) hebben e-mailadres [e-mailadres] in maart, september en oktober 2015 opgeslagen onder resp. de namen: ‘ [bijnaam] ’, ‘ [bijnaam] ’ en ‘ [bijnaam] ’.66

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190116.1200), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Onderstaande berichten zijn afkomstig uit de PGPsafe-server.

Een gesprek van 13 oktober 2015 tussen de gebruikers van e-mailadressen

[e-mailadres] ( [medeverdachte 1] ) en [e-mailadres] :

[medeverdachte 1] : Hoe laat vlieg je?

[.] : 16.10 uk tijd dus land rond 18u amsterdam.

[.] : Dat [plaatsnaam] is wel gekke stad (…). Gistere gozer ontmoet (…)

De verdachten uit het onderzoek Wheat kwamen uit [plaatsnaam] en waren lid van de ‘ [plaatsnaam] gang’ (de rechtbank begrijpt: [plaatsnaam] is een plaats in het graafschap Greater Manchester).67


Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 190304.1102), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

In dit onderzoek zijn reisgegevens opgevraagd bij ‘ [reisbureau] ’ van [medeverdachte 2] .68 Daaruit blijkt dat [medeverdachte 2] op 9 oktober 2015 vanuit Eindhoven naar Manchester is gevlogen.69

[e-mailadres] , [e-mailadres] en [e-mailadres] en [e-mailadres]

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190628.1421), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Gegevens afkomstig uit de Ennetcom-data waaruit blijkt onder welke namen en op welke datum het e-mailadres [e-mailadres] door anderen is opgeslagen:

 • -

  op 26 januari 2016 opgeslagen onder de naam ‘ [bijnaam] ’ door e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 3] );

 • -

  op 26 januari 2016 opgeslagen onder de naam ‘ [bijnaam] ’ door e-mailadres (…);

 • -

  op 18 februari 2016 opgeslagen onder de naam ‘ [bijnaam] ’ door e-mailadres (…);

 • -

  op 1 maart 2016 opgeslagen onder de naam ‘ [bijnaam] ’ door e-mailadres (...);

 • -

  op 22 maart 2016 opgeslagen onder de naam ‘ [bijnaam] ’ door e-mailadres (...);

 • -

  op 13 april 2016 opgeslagen onder de naam ‘ [bijnaam] ’ door e-mailadres (…).70

Een proces-verbaal identificatie [e-mailadres] (documentcode 20180911.1340), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Aanleiding

Op 29 juni 2016 werd [medeverdachte 4] aangehouden in een personenauto in Engeland. In de auto werd een BlackBerry PGP telefoon aangetroffen. [medeverdachte 4] verklaarde dat deze BlackBerry telefoon zijn eigendom was. In de contactenlijst van de BlackBerry PGP telefoon stond een contact met de naam: ‘ [bijnaam] ’ met e-mailadres: [e-mailadres] .71

[bijnaam] - [bijnaam]

Uit gegevens met betrekking tot e-mailadres [e-mailadres] blijkt dat tegencontacten onder meer de volgende bijnamen gaven aan de gebruiker van dit e-mailadres:

[bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] en [bijnaam] .

Het is aannemelijk dat ‘ [bijnaam] ’ ook eeen van de bijnamen van [medeverdachte 2] is.

Het e-mailadres [e-mailadres] is in ieder geval in gebruik geweest tot 23 mei 2016.

Uit de gegevens met betrekking tot e-mailadres [e-mailadres] blijkt dat tegencontacten onder meer de volgende bijnamen gaven aan de gebruiker van dit e-mailadres:72

[bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] .

Berichten uit de Ennetcom-server

Berichten van [e-mailadres] ( [medeverdachte 1] ) aan [e-mailadres] op 7 april 2016 tussen 12.51 en 13.51 uur:

[medeverdachte 1] : Ja kater kan [bijnaam] het aanpakke ouwe is nu eve druk ik laat hem jou kontajte

[medeverdachte 1] : Maak eve een stapel van 22800 ouwe dat moet [bijnaam] afgwven ik tex hem als
die reageer en pak zelf eve een rug en restant moet die eve weglegge maar dat stuur ik hem wel.

Bericht van [e-mailadres] aan [e-mailadres] op 7 april 2016 om 13.59 u:

[.] : Yoo alles goed

Bericht van [e-mailadres] aan [e-mailadres] op 7 april 2016 om 14.15uur:

[medeverdachte 1] : Ja als je wilt dus 22800 apart en rug voor jezelf en wat over is ok aan [bijnaam] geven!73

Bericht van [e-mailadres] aan [e-mailadres] op 7 april 2016 om 14.17 u:

[.] : Ben je al thuis? Want ik ben zo je buurt maat al. Kan nu? Ik ben daar precies.

Gezien deze berichten lijkt het erop dat in beide berichten over dezelfde persoon wordt gesproken en dat [bijnaam] en [bijnaam] één en dezelfde persoon zijn.74

Berichten van het e-mailadres [e-mailadres] aan (NN) op 21 mei 2016:

[.] : Ik ben met mijn zeer luxuese benz.

Haha ja zwarte.

Uit politiesystemen blijkt dat [medeverdachte 2] op 25 oktober 2015 werd aangehouden toen hij reed in een zwarte Mercedes-Benz. Het voertuig stond in de periode van 14 augustus 2015 tot 24 november 2015 op naam van de ex-vriendin van [medeverdachte 2] . Op 24 november 2015 werd het voertuig op naam gezet van de huidige vriendin van [medeverdachte 2] , [O] .

Berichten van [e-mailadres] aan de gebruiker van e-mailadres

[e-mailadres] op 23 mei 2016 tussen 15:57 uur en 16:08 uur:

[.] : Ben alweer ondw naar huis lief, nog 15 km

Sta in de file bij the wall, hongerrrrrrrrr.

Bijnaaaaaaa ben 2 min. 75

The Wall bevindt zich langs de Rijksweg A2, vanuit Amsterdam gezien vlak voor de Leidsche Rijntunnel bij [plaatsnaam] . In deze rijrichting staat op de Rijksweg A2 dagelijks file rond 16.00 uur.

De afstand tussen (toenmalige) woning van [medeverdachte 2] en [O] en The Wall bedraagt ongeveer 13 kilometer. Vier minuten voordat de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] zegt dat hij in de file staat bij The Wall stuurt hij dat hij nog 15 kilometer moet.

Bericht van [e-mailadres] aan [e-mailadres] op 23 mei 2016:

[.] : Ja ik ben ook echt dankbaar weet niet aan wie of wat dat jij op me gevallen
bent. Ben zo blij dat je broertje me waterscooter heeft kort gevaren hahaha.

Uit de politiesystemen blijkt dat [medeverdachte 2] regelmatig met vrienden op waterscooters vaart bij [plaatsnaam] . [medeverdachte 2] heeft een relatie met [O] . Zij heeft een broertje, genaamd [P] .76

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 201904021300), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

In de woning van [medeverdachte 2] werd een iPhone in beslag genomen.77 In deze iPhone stond onder meer de volgende notitie:

Creation time: 29-03-2018

Titel: Blackberry10.

Body: Blackberry10. [bijnaam]

Summary: [bijnaam]

In de telefoon waren ook notities aanwezig met betrekking tot e-mailadressen van [medeverdachte 2] en [O] .78

Een proces-verbaal aanvulling identificatie [e-mailadres] (documentcode 20181012.1451), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Berichten uit de PGPsafe-server van [e-mailadres] en [e-mailadres] op 13 april 2016:

[.] : Mis je lief! Raar he die ene vis is gewoon weg.

[.] : Mis jou lieverd! [P] vroeg net, hoest met de vissen.79

Bericht van [e-mailadres] aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] op 14 april 2016:

[.] : [plaatsnaam] , [.] .80

[medeverdachte 2] stond op 14 april 2016 ingeschreven op het adres [adres] in [plaatsnaam] . Het [.] is een parkeerplaats direct achter de woning aan de [adres] .81

Een proces-verbaal van extra aanvulling identificatie [e-mailadres] (documentcode 20190501.1545), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 8 oktober 2018 vond een doorzoeking plaats in de woning van [medeverdachte 2] en [O] in [plaatsnaam] .

Er is een mobiele telefoon in beslag genomen, waarin foto’s stonden van [medeverdachte 2] met onder meer [medeverdachte 1] in de Dominicaanse Republiek.82 Het mailadres [e-mailadres] was gekoppeld aan het account van de telefoon. Ik zag de volgende notitie in de telefoon staan:

 • -

  notitie van 28 januari 2016: [.] ;

 • -

  notitie van 22 februari 2016: [.] .

Uit berichten van [e-mailadres] aan [e-mailadres] van mei 2016 blijkt dat de gebruikers van deze e-mailadressen vermoedelijk een relatie met elkaar hebben.83

[e-mailadres] , [e-mailadres] en [e-mailadres] , [e-mailadres] en [e-mailadres]

Een proces-verbaal van bevindingen identificatie [e-mailadres] (documentcode 20190510.1514), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

In de gegevens afkomstig uit de ennetcom-server trof ik een notitie aan in de mailbox van de gebruikersnaam [gebuikersnaam] (identiteit onbekend).84 Ik zag dat de notitie was gemaakt op 16 december 2015 en de volgende tekst bevatte:

Tata [e-mailadres]

Mercedes c klasse van tata die die mails 2x bracht.

[kenteken] .

‘Tata’ is straattaal voor ‘Nederlander’.

Uit onderzoek naar het kenteken [kenteken] blijkt dat dit voertuig, een zwarte Mercedes C220 van 24 november 2015 tot 10 november 2016 op naam stond van [O] , de vriendin van [medeverdachte 2] en dat [medeverdachte 2] in oktober 2015 in de Mercedes is aangehouden.85

Een proces-verbaal (documentcode 20190416), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Tijdens de doorzoeking in de woning van [medeverdachte 3] op 8 oktober 2018 werd een mobiele telefoon in beslag genomen. In deze telefoon bleek het volgende contact te zijn opgeslagen: ‘ [bijnaam] ’ met telefoonnummer [telefoonnummer] (* [telefoonnummer] ).

Tijdens onderzoek 09Napoles werd vastgesteld dat het telefoonnummer * [telefoonnummer] in gebruik was bij [medeverdachte 2] .86

Uit gegevens in de Ennetcom-server blijkt het volgende:

Het PGP-emailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 3] ) heeft de volgende PGP e-mailadressen opgeslagen:

PGP e-mailadres

Naam

Opgeslagen op

[e-mailadres]

[bijnaam]

26-01-2016

[e-mailadres]

[bijnaam]

28-09-2015

[e-mailadres]

[bijnaam]

23-12-2015

[e-mailadres]

[bijnaam]

08-12-2015

[e-mailadres]

[bijnaam]

28-10-2015

[e-mailadres]

[bijnaam]

07-04-201587


Bewijsoverweging ten aanzien vane-mailadressen [e-mailadres] ,

[e-mailadres] , [e-mailadres] , [e-mailadres] en

[e-mailadres]

Op grond van voormelde bewijsmiddelen, in onderling verband bezien met de overige in dit vonnis opgenomen bewijsmiddelen, stelt de rechtbank vast dat [medeverdachte 2] in (tenminste):

 • -

  de periode van ongeveer juli 2015 tot oktober 2015 gebruik heeft gemaakt van e-mailadres [e-mailadres] ;

 • -

  de periode van 28 oktober 2015 tot en met 23 november 2015 gebruik heeft gemaakt van e-mailadres [e-mailadres] ;

 • -

  de periode van 28 september 2015 tot eind oktober 2015 gebruik heeft gemaakt van

e-mailadres [e-mailadres] ;

- de periode van 26 januari 2016 tot en met 23 mei 2016 gebruik heeft gemaakt van

e-mailadres [e-mailadres] ;

- de periode van 8 december 2015 tot en met 26 mei 2016 gebruik heeft gemaakt van

e-mailadres [e-mailadres] .

Ten behoeve van de leesbaarheid van het vonnis zal de rechtbank bij het weergeven van

e-mailberichten in plaats van voormelde e-mailadressen de achternaam van medeverdachte [medeverdachte 2] vermelden.

2 Engelse onderzoeken, onderzoek [plaatsnaam] en gesprekken met [slachtoffer 1]

2.1

Onderzoek Creek, Gravesend

Aantreffen verdovende middelen

Een rechtshulpverzoek van de politie te [plaatsnaam] , Engeland, aan de Nederlandse politie, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 5 maart 2015 was er operationeel toezicht actief in [plaatsnaam] , [.] , om de levering van een grote hoeveelheid verdovende middelen te controleren. [A] overhandigde een zwarte koffer aan [B] , die de koffer in de kofferbak van zijn auto deed. [A] ging vervolgens hotel [hotel] binnen.

De politie heeft [B] een paar minuten later tegengehouden. Diens auto is doorzocht en in de koffer bleken tien blokken van vermoedelijk verdovende middelen te zitten.

[A] is ook aangehouden. In zijn auto zijn drie identieke zwarte koffers gevonden. In alle koffers zaten een aantal pakjes met vermoedelijk verdovende middelen.88

Laboratoriumanalyse van de verdovende middelen heeft bevestigd dat het gaat om ongeveer 30 kilo heroïne van importzuiverheid en sterkte en 12 kilo cocaïne van importzuiverheid en sterkte.

De hotelkamer van [A] in het [hotel] hotel is doorzocht. [A] bleek de kamer te delen met beklaagde [C] , die in het hotel gearresteerd is. Het hotelpersoneel bevestigde dat [A] en [C] de afgelopen zes maanden regelmatig in het hotel hadden overnacht 89

Een proces-verbaal zaaksdossier Gravesend (documentcode 190802.1513), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Tijdens de doorzoeking in de hotelkamer van [A] en [C] werd een transportbrief aangetroffen van [bedrijfsnaam 10] ltd. met het adres:

[bedrijventerrein 1]

[.]

[plaatsnaam] , [postcode] .90

[A] en [C] zijn in Engeland veroordeeld voor de handel in verdovende middelen tot respectievelijk 14 en 13 jaar gevangenisstraf.91

Bedrijven en loodsen in Nederland en Engeland

Een rechtshulpverzoek van de politie te [plaatsnaam] , Engeland aan de Nederlandse politie, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 6 maart 2015 is de unit op bedrijventerrein [bedrijventerrein 1] doorzocht. In de unit zijn ontvangstbewijzen gevonden voor zwarte koffers. In de unit heeft de politie ook een groot aantal pallets gevonden met daarop dozen vol auto batterijladers.92 Een bepaald percentage van die batterijladers was aangepast zodat ze hol waren van binnen en er ongeveer een kilo inpaste van de verdovende middelen, precies de grootte van een pak.93

Een (vanuit het Engels in het Nederlands vertaalde) getuigenverklaring van een Engelse politieagent, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 6 maart 2015 was ik op industrieterrein [bedrijventerrein 1] in [plaatsnaam] voor onderzoek. Ik zag een Nederlandse vrachtwagen rondrijden. De chauffeur verklaarde dat hij een aantal pallets met auto-onderdelen moest ophalen bij Unit [.] . De auto-onderdelen moest naar Nederland.94 In de unit zagen wij een vorkheftruck en een stapel bruine kartonnen dozen op pallets. Op elke doos stond ‘WWW. [bedrijfsnaam 1] .NL’ en in elke doos zaten twee kleinere dozen waarop stond [bedrijfsnaam 1] met in elke doos een jumpstarterset. De dozen die van de pallets afgehaald leken te zijn, stonden op stapels aan de achterkant van de unit. Naast deze dozen stonden 42 jumpstart-sets. Ik zag dat (van) deze jumpstart-sets de accu was verwijderd en vervangen door een rechthoekige met lood beklede verpakking waarin een pak verdovende middelen van een kilo paste. Elders in de unit waren meer dozen met jumpstart-sets die ernaar uitzagen alsof men bezig was ze opnieuw te verpakken en in krimpfolie te wikkelen en er waren ook pallets met andere auto-onderdelen die op dezelfde manier in krimpfolie waren verpakt.95


Een proces-verbaal zaaksdossier Gravesend (documentcode 190802.1513), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Tijdens het onderzoek op het [bedrijventerrein 1] kwam er een chauffeur aan in een Nederlandse vrachtwagen. Hij kwam 29 pallets met jumpstarters ophalen bij Unit [.] . Hij was in het bezit van een Nederlandse vrachtbrief d.d. 5 maart 2015. De pallets moesten worden vervoerd naar: [bedrijfsnaam 4] bv, [adres] te [plaatsnaam] .96

Een CMR vrachtbrief d.d. 5 maart 2015, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

4 maart 2015 - Afzender: [bedrijfsnaam 4] bv, [adres] , [plaatsnaam]

5 maart 2015 - Ontvanger: [bedrijventerrein 1] , [.] , [plaatsnaam]
[.] [postcode]

Vervoerder: [transportbedrijf 7] .

Goederen: 29 pallets [bedrijfsnaam 1]97


Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode NAP-AH-050), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Jumpstarters van het merk [bedrijfsnaam 1] werden verkocht door het bedrijf [bedrijfsnaam 5] B.V. De historische gegevens van deze leverancier werden gevorderd.98 Uit drie facturen bleek dat het bedrijf [bedrijfsnaam 4] B.V. in 2014 in totaal 1255 jumpstarters bij [bedrijfsnaam 5] B.V. heeft gekocht voor een bedrag van € 38.973,92. Alle jumpstarters zijn contant betaald.99

Een (vanuit het Engels in het Nederlands vertaalde) getuigenverklaring van [getuige 14] , manager commercieel vastgoed, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

De huurder van Unit [.] , [bedrijventerrein 1] , [.] , [plaatsnaam] [.] , [postcode] : [D] , met een zakelijk adres op naam van [bedrijfsnaam 10] Ltd.100

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode NAP-AH-19), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

[D] was bestuurder van [bedrijfsnaam 10] Ltd vanaf 9 januari 2014.

Hij huurde de bedrijfsruimte in [plaatsnaam] en hij was vanaf november 2013 huurder van de loods aan de [adres] te [plaatsnaam] .101

Een proces-verbaal van bevindingen (proces-verbaalnummer 374), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

In e-mailcommunicatie is te zien dat er vanaf het emailadres [e-mailadres] .com

wordt gemaild naar een medewerker van [bedrijfsnaam 6] . De medewerker van [bedrijfsnaam 6] spreekt de medewerker van ‘ [bedrijfsnaam 10] ’ aan met: mr. [C] .102

Een (vanuit het Engels in het Nederlands vertaalde) getuigenverklaring van een Engelse politieagent, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 13 mei 2015 is de unit aan de [adres] in [plaatsnaam] doorzocht. Ik zag in de unit veel (lege) dozen auto-accu’s en ik heb een paar accu-oplaadsets gezien die waren uitgehold en bekleed met een loodplak, groot genoeg voor een pakket drugs van 1 kilo. Ze waren exact hetzelfde als degene die waren aangetroffen op het industrieterrein in [plaatsnaam] .

Ik heb foto’s gemaakt in de unit (loods):

 • -

  van [bedrijfsnaam 1] .nl dozen;

 • -

  van een doos van [bedrijfsnaam 1] ;

 • -

  van accuoplader-sets op krimpfolie;103

 • -

  van grote kartonnen dozen met weggegooide krimpfolie;

 • -

  van een vorkheftruck.104

Een proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 15] bij de rechter-commissaris, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Bent u eigenaar van de loods aan de [adres] in [plaatsnaam] ?

Ja. Ik verhuurde (een deel van) de loods aan een bedrijf.
Hoe vaak zag u mensen bij de loods in de periode november 2013 tot mei 2015?

Twee of drie keer per week. Zij kwamen sowieso zo goed als elke week één keer lossen en één keer laden. Later had ik het gevoel dat ik continu dezelfde pallets terug zag komen.


Wat bedoelt u met ‘dezelfde pallets’?

Hetzelfde type maar ook exact dezelfde spullen, bijvoorbeeld een doos met een scheur erin. Dan kwam bijvoorbeeld een week later weer een doos met een zelfde scheur erin terug.

Vrachtwagens kwamen pallets halen en brengen. Ik zag die dozen, die acculaders, wel regelmatig.105

Een proces-verbaal van fotobewijsconfrontatie (documentcode: 190527.1657), voor zover inhoudende, zakelijk weergeven:

Ik, verbalisant, hield een meervoudige fotobewijsconfrontatie met getuige [getuige 15] . Bij deze confrontatie werden aan de getuige 12 foto’s van personen getoond, waaronder de foto van [medeverdachte 2] .106 Deze foto stond op plaats 7.107 De getuige [getuige 15] herkende de persoon op foto nummer 7 als een persoon die er ook wel eens bij was en die hielp met laden en lossen.108

Transporten

Een proces-verbaal van bevindingen (proces-verbaalnummer 336), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Bij transportbedrijf [transportbedrijf 7] is de administratie opgevraagd.109 Hieruit blijkt dat er in de periode van 12 maart 2014 tot en met 15 maart 2015 elf transporten waren verzorgd van bedrijven:

 • -

  van: [adres] te [plaatsnaam]

 • -

  naar: [bedrijfsnaam 10] Ltd., [bedrijventerrein 1] , [.] , [plaatsnaam] [.] .

Vertrek

Lading

Pallets

Verzender

Ontvanger

12-03-2014

[bedrijfsnaam 1]

31 pallets

[verzendbedrijf 1] B.V.

[bedrijfsnaam 10] Ltd.

11-06-2014

[bedrijfsnaam 1]

31 pallets

[verzendbedrijf 2]

[bedrijfsnaam 10] Ltd.

09-07-2014

[bedrijfsnaam 1]

34 pallets

[verzendbedrijf 1] bv

[bedrijfsnaam 10] Ltd.

17-09-2014

[bedrijfsnaam 1]

33 pallets

[verzendbedrijf 1] bv

[bedrijfsnaam 10] Ltd.

08-10-2014

[bedrijfsnaam 1]

31 pallets

[verzendbedrijf 1] bv

[bedrijfsnaam 10] Ltd.

29-10-2014

[bedrijfsnaam 1]

31 pallets

[verzendbedrijf 1] bv

[bedrijfsnaam 10] Ltd.

21-01-2015

[bedrijfsnaam 1]

31 pallets

[bedrijfsnaam 4]

[bedrijfsnaam 10] Ltd.

29-01-2015

[bedrijfsnaam 1]

30 pallets

[bedrijfsnaam 4] bv

[bedrijfsnaam 10] Ltd.

05-02-2015

[bedrijfsnaam 1]

29 pallets

[bedrijfsnaam 4] bv

[bedrijfsnaam 10] Ltd.

19-02-2015

[bedrijfsnaam 1]

29 pallets

[bedrijfsnaam 4] bv

[bedrijfsnaam 10] Ltd.

04-03-2015

[bedrijfsnaam 1]

29 pallets

[bedrijfsnaam 4] bv

[bedrijfsnaam 10] Ltd.110

Uit een uittreksel van de Kamer van Koophandel blijkt dat [D] van 8 januari 2014 t/m 13 april 2015 bestuurder en enig aandeelhouder was van [verzendbedrijf 1] B.V.111

Een proces-verbaal van bevindingen (proces-verbaalnummer 1902061515.BOB104A), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Bij transportbedrijf [transportbedrijf 4] is administratie opgevraagd. Daaruit bleek dat in opdracht van [verzendbedrijf 2] (met een rekeningnummer op naam van [D] ), zeven transporten zijn uitgevoerd:112

 • -

  van: [adres] in [plaatsnaam]

 • -

  naar: [bedrijfsnaam 10] Ltd op het adres Unit [.] [bedrijventerrein 1]
  [.] .

Vertrek

[plaatsnaam] naar [plaatsnaam]

Pallets

Verzender

Ontvanger

30-04-2014

[bedrijfsnaam 1]

31 pallets

[verzendbedrijf 2]

[bedrijfsnaam 10] Ltd.

18-06-2014

[bedrijfsnaam 1]

28 pallets

[verzendbedrijf 2]

[bedrijfsnaam 10] Ltd.

20-08-2014

[bedrijfsnaam 1]

33 pallets

[verzendbedrijf 2]

[bedrijfsnaam 10] Ltd.

24-09-2014

[bedrijfsnaam 1]

33 pallets

[verzendbedrijf 2]

[bedrijfsnaam 10] Ltd.

15-10-2014

[bedrijfsnaam 1]

33 pallets

[verzendbedrijf 2]

[bedrijfsnaam 10] Ltd.

05-11-2014

[bedrijfsnaam 1]

33 pallets

[verzendbedrijf 2]

[bedrijfsnaam 10] Ltd.

26-11-2014

[bedrijfsnaam 1]

31 pallets

[verzendbedrijf 2]

[bedrijfsnaam 10] Ltd.

Op de transportdocumenten van 15 oktober 2014 en 26 november 2014 staat als afzender: [verzendbedrijf 1] B.V., [adres] in [plaatsnaam] .113

Een (vanuit het Engels naar het Nederlands vertaalde) getuigenverklaring van [getuige 16] , voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik ben werkzaam voor internationaal vervoersbedrijf [bedrijfsnaam 7] . Een van de bedrijven waarvoor wij het vervoer regelen is een bedrijf genaamd [bedrijfsnaam 10] Ltd. Zij zijn begin 2014 klant bij ons geworden. Het bedrijf gaf als adres van een magazijn op: [bedrijventerrein 1] , [.] , [plaatsnaam] , [.] , [.] , [postcode] en een bestemmingsadres: [adres] in [plaatsnaam] .

De vracht bestond altijd uit auto-onderdelen en:

 • -

  het ophaaladres was altijd: [bedrijfsnaam 10] Ltd., [bedrijventerrein 1]
  , [.] , [plaatsnaam] in [.] ;

 • -

  het bestemmingsadres was altijd: [adres] in [plaatsnaam] .

Ik overleg de volgende bevestigingen voor het ophalen (de rechtbank begrijpt: vrachtbrieven):114

Vertrek

Lading

Verzender

Ontvanger

14-03-2014

31 pallets of car parts (niparts)

[bedrijfsnaam 10] Ltd.

[verzendbedrijf 1] B.V.

02-05-2014

31 pallets of car parts

[bedrijfsnaam 10] Ltd.

[verzendbedrijf 2]

06-06-2014

31 pallets of car parts

[bedrijfsnaam 10] Ltd.

[verzendbedrijf 2]

13-06-2014

31 pallets of car parts

[bedrijfsnaam 10] Ltd.

[verzendbedrijf 2]

20-06-2014

31 pallets of car parts

[bedrijfsnaam 10] Ltd.

[verzendbedrijf 2]

11-07-2014

28 pallets of car parts

[bedrijfsnaam 10] Ltd.

[verzendbedrijf 2]

22-08-2014

Full load pallets of car parts

[bedrijfsnaam 10] Ltd.

[verzendbedrijf 2]

19-09-2014

Full load pallets of car parts

[bedrijfsnaam 10] Ltd.

[verzendbedrijf 2]

26-09-2014

Full load pallets of car parts

[bedrijfsnaam 10] Ltd.

[verzendbedrijf 2]

10-10-2014

Full load pallets of car parts

[bedrijfsnaam 10] Ltd.

[verzendbedrijf 2] 115

17-10-2014

Full load pallets of car parts

[bedrijfsnaam 10] Ltd.

[verzendbedrijf 2]

31-10-2014

Full load pallets of car parts

[bedrijfsnaam 10] Ltd.

[verzendbedrijf 2]

10-11-2014

Full load pallets of car parts

[bedrijfsnaam 10] Ltd.

[verzendbedrijf 2]

28-11-2014

Full load pallets of car parts

[bedrijfsnaam 10] Ltd.

[verzendbedrijf 2]

23-01-2015

Full load pallets of car parts

[bedrijfsnaam 10] Ltd.

[verzendbedrijf 2]

30-01-2015

Full load pallets of car parts

[bedrijfsnaam 10] Ltd.

[verzendbedrijf 2]

07-02-2015

Full load pallets of car parts

[bedrijfsnaam 10] Ltd.

[verzendbedrijf 2]

23-02-2015

Full load pallets of car parts

[bedrijfsnaam 10] Ltd.

[verzendbedrijf 2]

06-03-2015

Full load pallets of car parts

[bedrijfsnaam 10] Ltd.

[verzendbedrijf 2]

Met betrekking tot de boeking van 6 maart 2015: toen de chauffeur aankwam was er niemand, dus er is niets opgehaald.116

Een (vanuit het Engels naar het Nederlands vertaalde) getuigenverklaring van [getuige 16] , voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik werk voor [bedrijfsnaam 7] en ik heb ook nog een aanvraagformulier van 13 maart 2014 van [bedrijfsnaam 10] Ltd. om (de rechtbank begrijpt: bij [bedrijfsnaam 7] ) een credit rekening te openen. Op de achterkant van het formulier staan gegevens van de directeur, [D] . 117

Reisbewegingen

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 190304.1102), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

In dit onderzoek zijn reisgegevens (de rechtbank begrijpt: vluchtgegevens) opgevraagd bij ‘ [reisbureau] ’ van, onder meer, [medeverdachte 2] en [C] .118 Daaruit blijkt het volgende:

Datum

Bestemming

Reizigers

29-04-2014

Amsterdam – Londen Gatwick

[medeverdachte 2] en [C]

01-05-2014

Londen Gatwick - Amsterdam

[medeverdachte 2] en [C]

08-05-2014

Amsterdam – Londen

[medeverdachte 2] en [C]

19-05-2014

Amsterdam – Londen

[medeverdachte 2] en [C]119

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 201711281225.17652), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Uit opgevraagde reisgegevens van – onder meer – [C] en [A] blijkt het volgende:

Datum

Bestemming

Reizigers

10-05-2014

Londen – Amsterdam

[C]

23-05-2014

Londen – Amsterdam

[C]

21-08-2014

Calais – Dover

[C] en [A]

22-08-2014

Dover – Calais

[C] en [A]

18-09-2014

Calais – Dover

[C] en [A]

24-09-2014

Amsterdam – Londen

[A]

25-09-2014

Amsterdam – Londen

[C]

26-09-2014

Londen – Amsterdam

[C] en [A]

08-10-2014

Amsterdam – Londen

[C] en [A]

10-10-2014

Londen – Amsterdam

[C] en [A]

29-10-2014

Amsterdam –Londen

[C] en [A]

31-10-2014

Londen – Amsterdam

[C] en [A]

05-11-2014

Amsterdam – Londen

[C] en [A]

07-11-2014

Londen – Amsterdam

[C] en [A]120

26-11-2014

Amsterdam – Londen

[A]

28-11-2014

Londen – Amsterdam

[A]

22-01-2015

Calais – Dover

[C] en [A]

29-01-2015

Amsterdam – Londen

[C] en [A]

31-01-2015

Londen – Amsterdam

[C] en [A]

05-02-2015

Amsterdam – Londen

[C] en [A]

07-02-2015

Londen – Amsterdam

[C] en [A]

19-02-2015

Amsterdam – Londen

[C] en [A]

21-02-2015

Londen – Amsterdam

[C] en [A]

04-03-2015

Amsterdam – Londen

[A] 121

Doorzoeking in de woning van [medeverdachte 2]

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20170821.1610.8490), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 23 juni 2014 werd een doorzoeking uitgevoerd in de woning van [medeverdachte 2] in [plaatsnaam] in een onderzoek naar internationale drugshandel, genaamd Alfetta. Binnen dit onderzoek werd [medeverdachte 2] als verdachte aangemerkt. .122

In de woning werden aangetroffen:

- Internationale transportbrief d.d. 6-6-2014 van een internationaal transportbedrijf. Het betreft een vrachtbrief van 31 pallets auto onderdelen.

o Afzender: [bedrijfsnaam 10] ltd. [bedrijventerrein 1] , [.] , [postcode] , [plaatsnaam] GB.

o Geadresseerde: [verzendbedrijf 2] , [adres] , [plaatsnaam] , NL;

- Aankoop- en transportbon d.d. 4-3-2014 [bedrijfsnaam 8] Ltd. Betreft een bon van een vorkheftruck.

o Afleveradres: [bedrijfsnaam 10] ltd. [bedrijventerrein 1] , [.] . [plaatsnaam] , [.] ;

 • -

  Visitekaartje [bedrijfsnaam 8] Ltd.;

 • -

  Aankoopbonnen luchthaven Londen Gatwick d.d. 3-3-2014;123

- Boardingpass British Airways vlucht [vluchtnummer] 23 mei Londen naar Amsterdam;124

 • -

  2 bonnen van overnachtingen op naam van [medeverdachte 2] , d.d. 12-3-14 en 13-3-14 in [hotel] Hotel [plaatsnaam] , [.] ;

 • -

  2 aankoopbonnen Carphone Warehouse d.d. 13-3-14:
  * 2x Prepaid Nokia;
  * 2x Lebararacombi SIM.125

2.2

Manchester, Wheat

Aantreffen verdovende middelen

Een proces-verbaal zaaksdossier Manchester (documentcode 190128.0954), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Onderzoek Wheat is een drugsonderzoek van de politie te Manchester, Engeland. Door het onderzoeksteam Wheat werd contact opgenomen met het onderzoeksteam 09Napoles, omdat verdachte [medeverdachte 2] in het onderzoek Wheat naar voren kwam. De Engelse onderzoeksgegevens werden door middel van een rechtshulpverzoek verkregen en zijn overgedragen door de politie van Manchester.126


Op 12 november 2015 werd een drugstransport onderschept van 47 kilo cocaïne met een straatwaarde van ruim 15 miljoen pond.

Op 23 november 2015 werd dit transport gecontroleerd afgeleverd. De container, gevuld met jumpstarters, was afkomstig uit de Dominicaanse Republiek. 50 jumpstarters waren geprepareerd en voorzien van cocaïne. Na aflevering van de container werden meerdere verdachten aangehouden. Onderstaande verdachten zijn in Engeland veroordeeld voor de samenwerking in crimineel verband met betrekking tot het bij zich hebben, verhandelen, importeren van verdovende middelen:

Verdachte

Rol

Veroordeeld tot

[F]

Hoofd organisatie, coördinatie invoer vedomi

16 jaar gevangenisstraf

[E]

Onderhouden contact, regelde huur opslag

14 jaar gevangenisstraf

[H]

Gaf opdrachten [F] door aan rest groep

12 jaar gevangenisstraf

[Q]

Hulpje van vader [E]

6 jaar gevangenisstraf


Uit onderzoek bleek dat de jumpstarters die cocaïne bevatten, geprepareerd waren door in de binnenzijde de oorspronkelijke accu’s te verwijderen en een holle ruimte te maken waarin de drugs werden verstopt. Deze holle ruimte was bekleed met lood. Tevens waren de blokken cocaïne vacuüm verpakt. De dozen waarin de jumpstarters met drugs zaten hadden een markering in de vorm van een zwarte stip. De jumpstarters waren van het merk [bedrijfsnaam 1] .127

Ontmoeting [medeverdachte 2] met [E] en [F] in Manchester

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20170424.1012.9743), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Binnen het onderzoek Wheat werd door middel van observatie door de politie in Manchester vastgesteld dat een persoon op 9 november 2015 een ontmoeting heeft gehad met [F] en [E] . Deze persoon werd na de ontmoeting gevolgd naar de luchthaven te Manchester. Aan de hand van de identiteitscontrole van het paspoort en vluchtgegevens bleek deze man te zijn: [medeverdachte 2] .128


Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 190304.1102), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

In dit onderzoek zijn reisgegevens van [medeverdachte 2] opgevraagd bij ‘ [reisbureau] ’.129 Daaruit blijkt het volgende:

Datum

Bestemming

Reiziger

23-08-2015

Amsterdam – Manchester

[medeverdachte 2]

24-08-2015

Manchester – Amsterdam

[medeverdachte 2]

07-09-2015

Eindhoven – Manchester

[medeverdachte 2]

17-09-2015

Amsterdam- Manchester

[medeverdachte 2]

09-10-2015

Eindhoven – Manchester

[medeverdachte 2]

02-11-2015

Amsterdam – Manchester

[medeverdachte 2]

09-11-2015

Manchester – Amsterdam

[medeverdachte 2] 130

Vrachtbrief in woning [E] met gegevens uit onderzoek Creek, Gravesend

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 180208.0804), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

In de woning van de Engelse verdachte [E] is binnen onderzoek Wheat op 23 november 2015 een vrachtbrief d.d. 4 januari 2015131 aangetroffen met daarop de volgende gegevens:


Lading: 2 pallets, 90 pakketten Jumpstarters

Afzender: [.] , (…..) [plaatsnaam] , Dominican Republic

Geadresseerde: [bedrijventerrein 1] , [.] [plaatsnaam] , England

Transport melden: Zelfde als geadresseerde: [e-mailadres]

Vervoerder: [bedrijfsnaam 6]132

Uit e-mailcorrespondentie tussen [bedrijfsnaam 6] en het bedrijf [bedrijfsnaam 10] blijkt dat [bedrijfsnaam 10] het afleveradres tussentijds, in april 2015133, heeft gewijzigd van [plaatsnaam] , [.] , naar een adres in [plaatsnaam] , nabij Manchester. In e-mails van april 2015 is te zien dat een medewerker van [bedrijfsnaam 6] zich richt tot meneer [C] van het bedrijf [bedrijfsnaam 10] met het emailadres [e-mailadres] . Door het bedrijf [bedrijfsnaam 10] is een invoice verzonden naar het bedrijf [bedrijfsnaam 6] . Op die invoice staat het volgende:

Client: [bedrijfsnaam 9] LTD.

Rep: [C]

Adres: [.] [plaatsnaam] , [.] , [postcode] Unit [.] , England

E-mail: [e-mailadres]

90 dozen jumpstarters.134

Jumpstarters

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode NAP-AH-050), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Jumpstarters van het merk [bedrijfsnaam 1] worden verkocht door het bedrijf [bedrijfsnaam 5] B.V. De historische gegevens van deze leverancier werden gevorderd.135 Uit een factuur bleek dat het bedrijf [bedrijfsnaam 4] B.V.:

- in 2014 in totaal 1255 jumpstarters bij [bedrijfsnaam 5] heeft gekocht voor een bedrag van

€ 38.973,92.

- op 24 augustus 2015 360 jumpstarters heeft gekocht voor een bedrag van € 13.059,29.

Alle jumpstarters zijn contant betaald.136

Een proces-verbaal van doorzoeking (documentcode 20190503.1015), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 8 oktober 2018 werd deel A van de loods aan de [adres] te [plaatsnaam] doorzocht. Dit deel van de loods werd volgens de eigenaar al ongeveer 5 jaar gehuurd door [medeverdachte 1] .137 Op de binnenplaats waaraan deze loods grenst werd een Volkswagen Transporter aangetroffen. Op de laadvloer van deze auto lagen 4 uiteengevouwen kartonnen dozen met een soortgelijk opschrift als op de dozen die in Engeland werden onderschept in 2015 en waarin Jumpstarters zaten die geprepareerd waren met een partij harddrugs. Het enige verschil met de verpakkingsdozen die in 2015 in Manchester, Engeland in beslag werden genomen was dat er op die dozen ‘Made in Dominican Republic’ stond in plaats van ‘Made in China’.

Door de verhuurder van de loods werd verklaard dat [medeverdachte 1] de gebruiker was van de auto.138


Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode: 20181121.1000), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Wij, verbalisanten, hebben een directielid van het bedrijf [bedrijfsnaam 5] foto’s getoond van:

 1. de dozen die zijn aangetroffen in Manchester waarop staat ‘Made in Dominican Republic;

 2. de dozen die zijn aangetroffen in de Volkswagen Transporter in [plaatsnaam] waarop staat: ‘Made in China’.

Op de dozen op beide foto’s was behalve de naam van het land de overige informatie hetzelfde:

 • -

  Itemnr: [nummer] ;

 • -

  Jumpstarter [nummer] ;

 • -

  Packingunit: [.] ;

 • -

  Barcode: [barcode] ;

 • -

  [website] .139

Samengevat en de foto’s bekijkend, wordt duidelijk dat de dozen niet van [bedrijfsnaam 5] zijn, maar dat de artikelnummers en de barcodes op de dozen wel overeenkomen met nummers van de jumpstarters in de administratie van [bedrijfsnaam 5] .140

Een proces-verbaal van doorzoeking (documentcode 20190425.1100), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 8 oktober 2018 is de woning van [medeverdachte 2] in [plaatsnaam] doorzocht.141 Vlakbij de woning van [medeverdachte 2] is een Renault Kangoo (met kenteken [kenteken] ) aangetroffen en in beslag genomen. In de auto werd een verborgen ruimte aangetroffen.142 In de laadruimte werd een zogenaamde Jumpstarter van het merk [bedrijfsnaam 1] aangetroffen. Dit betrof een soortgelijke Jumpstarter als de Jumpstarters die in november 2015 in Engeland in het onderzoek Wheat in beslag genomen zijn en waarin harddrugs verstopt zaten.143

In het dashboardkastje van de Renault werd een sleutelbos aangetroffen. Eén van de sleutels paste op het slot van de toegangsdeur van de loods aan de [straatnaam] in [plaatsnaam] .144

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 181218.1048), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

In 2018 zijn camerabeelden opgenomen van activiteiten die plaatsvonden op de binnenplaats waaraan de loods aan de [adres] in [plaatsnaam] ligt.

Op de beelden is – onder meer – het volgende te zien:

11 augustus 2018: [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] komen in de Renault Kangoo de
binnenplaats opgereden.145

30 augustus 2018: [medeverdachte 1] komt met de Kangoo de binnenplaats oprijden. De
roldeur van loods A wordt geopend.

5 september 2018: [medeverdachte 2] komt aan met de Volvo, gaat even naar loods A en rijdt
met de Kangoo weer weg. In de avond komt hij de Kangoo weer
ruilen voor de Volvo.

6 september 2018: [medeverdachte 1] pakt wat uit loods A en rijdt weg met de Kangoo.

7 september 2018: [medeverdachte 1] komt met de Kangoo de binnenplaats op. [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1]
rijden kort hierna weg in de Renault Kangoo.

9 september 2018: [medeverdachte 2] komt met zijn Volvo de binnenplaats oprijden. Men
laadt verschillende goederen over van de Volvo naar de Kangoo.
en een onbekende rijden samen in de Kangoo weg.

11 september 2018: [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] komen in de Kangoo de binnenplaats
oprijden.146

Versleutelde e-mailberichten

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190116.1200), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Uit het Engelse onderzoek Wheat blijkt dat meerdere Engelse verdachten gebruik maakten van PGP (pretty good privacy) e-mailadressen:

Verdachte

Bijnaam

E-mailadres

[F]

[bijnaam]

[e-mailadres]

[H]

[bijnaam]

[e-mailadres]

De PGP-telefoon van [F] is in beslag genomen.147 Het PGP e-mailadres [e-mailadres] stond in de telefoon van [F] opgeslagen onder de naam ‘ [bijnaam] ’ en e-mailadres [e-mailadres] onder de naam ‘ [bijnaam] ’.148

De in dit proces-verbaal opgenomen e-mailberichten die door en aan Engelse personen zijn gestuurd, zijn vanuit het Engels naar het Nederlands vertaald.

Hieronder volgt een aantal e-mailberichten van oktober 2015:

13 oktober 2015 , bericht van [medeverdachte 2] aan [medeverdachte 1]

[medeverdachte 2] : Dat [plaatsnaam] is wel gekke stad g, allemaal kroegenvechters (…). Gistere gozer ontmoet (…)

13 oktober 2015, berichten van [medeverdachte 1] aan onbekenden (ook contacten van [F] )

[medeverdachte 1] : (…) dan pak je van die 130 er 119 vanaf en die betaal je aan die man moet
145e zijn maar die jonge moest mij nog 26e betale dan is dat gelijk verrekent!
Is het duidelijk? En die 5x checke wij dan weer eve dan vacumeren en
weglegge in media die zijn voor manch.

[medeverdachte 1] : (…) dus pak die ton ok149

[medeverdachte 1] : Domi is allemaal duidelijk? Weet jij wanneer ze het versturen en wanneer
het aankomt?

13 oktober 2015, gesprek tussen [medeverdachte 1] en [H]

[medeverdachte 1] : (…) Domi vertrekken de 17e en komt de 30e bij jou aan.

[H] : Is dat definitief, vriend

[medeverdachte 1] : Ja, ze hebben het ook naar [E] gestuurd volgens mij vriend.150

[H] : Ik heb 2 telefoons nodig voor mijn vrienden kun jij dat voor me regelen.

[medeverdachte 1] : En wat vraagt die man voor een rit van mij naar het VK?

[medeverdachte 1] : Ik stuur je tomoz foto’s van de nieuwe vrouwen vriend!! Wat zijn de prijzen?
Want ik krijg ook geen 32,5/33p de prijzen hier stijgen niet veel goede
vrouwen.

[H] : Op dit moment. Ik heb ze voor 31 verkocht. Maar als het leuke vrouwen zijn.
Hopelijk wordt het beter en de prijs ook.

[medeverdachte 1] : 15.000 naar het VK en terug? En wat bedoelt hij met alle papieren
goed/meteen?

[medeverdachte 1] : Ja, zolang het doorgaat vriend, het is ook beter om een bedrijfsnaam te hebben
waar het heen moet met een nr zoals dit maar niet met dezelfde kerel die achter
het bedrijf zit alles moet apart gehouden worden je weet maar nooit dus als er

iets gebeurt dat we niet alles kwijt zijn.151

Op 16 oktober 2015 wordt het bedrijf [bedrijfsnaam 20] Ltd door [E] ingeschreven in het bedrijvenregister in Engeland.

Hieronder volgt een aantal e-mailberichten van november 2015:

10 november 2015, gesprek tussen [medeverdachte 1] en [F]

: Lees hieronder.

--------------------

Origineel bericht

Douane doet een totale controle van de container ze heeft gezegd dat het
door röntgen gaat en zo ze heeft gezegd dat dat is vanwege het type vracht.

-------------------

Ik ga nu [E] ontmoeten het is scanbestendig dus wat denk je.152

[medeverdachte 1] : Ja die röntgen is niet het probleem vriend je gaat het zien.

[F] : Okay, nou ja, dat is wat er gaat gebeuren vriend. Zij controleren het maar als
ze bellen en zeggen dat het okay is, dan gaan we [E] sturen om te betalen.
Dus dan weten we of [E] de gevangenis ingaat, hahaha.

10 november 2015, gesprek tussen [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1]

stuurt het bericht van [F] over de douane controle door naar [medeverdachte 2] .

[medeverdachte 2] : Oke weten we gelijk waarom het zolang duurt. Hopen op het beste g.153

[medeverdachte 1] : Ja tog en nu weet je of systeem echt top is haha. Maar zoude ze alles gaan
leeghalen of gewoon een scan.

[medeverdachte 2] : Ik denk dan toch dat ze paar steekproef nemen ervan als ze zoveel moeite
gaan doen. Want alleen door een scan is zo gebeurt.154


10 november 2015, gesprek tussen [medeverdachte 1] en [e-mailadres]

[.] : Ok moet kunnen dus dat die vlekkeloos door de scan gaat hopen dat het goed
komt en hoe weet opa welkes die moet hebben dan heeft die ze gemarkeerd?

Laten we bidden dat het erdoorheenkomt weten ze hoelang ze erover doen
door de scan heen?

11 november 2015, gesprek tussen [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1]

: Ja vreemd verhaal maar als fout is krijge we dat vanaf domi ook te horen

[medeverdachte 2] : Oke g, wie heb je gecontact?

[medeverdachte 1] : Iedereen we’ll confirm behalve [E]

[medeverdachte 2] : [E] ze BB is stuk!155

12 november 2015, gesprek tussen [medeverdachte 1] en [e-mailadres]

[.] : (…) maar als ze goed scanproof zyn en mochten ze steekproef doen en 1 per
pallet openmaken en ze pakken elke x een lege dan is er niks aan de hand
maar als ze al wat gevonden haden dan had je het allang gehoord lykt my.156

Processen-verbaal van PGP berichten van [F] (documentcodes 20170210.1700 en 171108.1112), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Onder de verdachte [F] werd een BlackBerry in beslag genomen. Deze werd uitgelezen. Het e-mailadres dat aan de BlackBerry was gekoppeld: [e-mailadres] .

Er zijn schermafbeeldingen gemaakt van berichten tussen de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [F] ) en de gebruiker van e-mailadres

[e-mailadres] .157 Het betreft berichten van 23 november 2015.158 Deze berichten zijn vanuit het Engels in het Nederlands vertaald:159

[medeverdachte 1] : Ja vriend, hou je ogen open en laat [E] wat nepwerk uitvoeren in de unit.

[F] : Ik heb de man van domi verteld dat het in de unit geplaatst zou worden.160

[medeverdachte 1] : Heeft [E] gekeken of de klanten enige dozen hebben opengemaakt? Of is
alles nog dicht, zoals gewoonlijk?

[F] : Nee, de politie heeft me achterna gezeten; [E] werd gevolgd.

[medeverdachte 1] : Wat bedoel je? Bedoel je dat de politie daar is?161

[F] : De politie zitten overal. Veeg [E] ’s telefoon schoon en [H] . We zijn
verneukt. (….)

Nee makker ik struikel over politiemensen.Je moet de telefoons schoonvegen.

Kun jij ons jouw kant uit krijgen? [E] kwam vanaf de unit naar de boerderij. Daarna kwamen hordes gewapende politiemensen. [E] zit nu in de bak.162

[medeverdachte 1] : Dit is klote man. Waarom kwam hij? Ga daar weg, snap je. Ga naar een
veilig plek. Ik ga iets regelen.

[F] : Veeg de telefoons schoon, maat (vertaling van: ‘Wipe the phones [.] ’)163

[medeverdachte 1] : Welke telefoons? Die van jou?

[F] : Laat de toestellen van mij (….) aan staan. Zorg dat de andere weggegooid
worden.

[medeverdachte 1] : Ja, dat doe ik al/dat heb ik gedaan.

[F] : Deze verwijderen: [e-mailadres] .164

[medeverdachte 1] : Ja ik geef door aan de mensen vriend. Waarom komt die [E] naar jou. Ik
heb hem gezegd dat hij weg moest blijven. Maar kut, hoe hebben ze het nu al
kunnen pakken? En wat denk je, gaan ze bij jou ook zoeken? En denk je dat
zij niks zullen zeggen? We moeten dit gaan oplossen. Dit is echt klote.165

Een proces-verbaal zaaksdossier Manchester (documentcode 190128.0954), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 23 november 2015 vroeg [F] ook aan [medeverdachte 2] om de telefoons van de medeverdachten te (laten) wissen.166

Een proces-verbaal van bevindingen met bijlage 2 (documentcode 20190116.1200), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Het PGP e-mailadres [e-mailadres] stond opgeslagen in de telefoon van [F] onder de naam ‘ [bijnaam] ’.167

In de telefoon staat een e-mail van 23 november 2015, gericht aan ‘ [bijnaam] ’, waarin staat:

‘Wipe the phone [E] and [H] [.] . Soon as’.168

2.3

Rainham, Cigua

Aantreffen en onderzoek verdovende middelen

Een Engels proces-verbaal van politie in onderzoek Cigua (documentcode CIG-DOC-01), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Onderzoek Cigua is een onderzoek van de NCA (de rechtbank begrijpt: National Crime Agency van het Verenigd Koninkrijk) naar de invoer van verdovende middelen vanuit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk. In de loop van het onderzoek is contact opgenomen met de Dienst Regionale Politie van Utrecht.169

Op 12 oktober 2016 werd door de grenspolitie van Purfleet in Essex (Engeland) een oplegger gecontroleerd met nummer [nummer] die vanuit [plaatsnaam] , Nederland, was aangekomen. Bij het transport ging het om één vracht die was opgegeven als 28 pallets ‘natte accu’s’, zoals gebruikt in motorvoertuigen. Uit onderzoek bleek dat er op elke pallet een aantal namaakaccu’s stonden met daaromheen echte accu’s. In de namaakaccu’s werd een aantal verdachte pakjes aangetroffen. Forensisch onderzoek van een representatief monster van de verborgen pakketjes in de accu’s wees uit dat het bij de totale hoeveelheid aangetroffen verdovende middelen ging om 55 kg heroïne en 60 kg cocaïne.

Op de vervoersdocumenten stond:

De geadresseerde: [bedrijfsnaam 16] Ltd, Unit [.] , [bedrijventerrein 2] , [.] ,
[plaatsnaam] ;

De afzender: [bedrijfsnaam 14] BV, [adres] te [plaatsnaam] , Nederland.170

[bedrijfsnaam 14] BV heeft sinds april 2016 zendingen met accu’s en auto-onderdelen vanuit Nederland naar drie adressen in het Verenigd Koninkrijk uitgevoerd:

 • -

  [bedrijfsnaam 16] Ltd [bedrijfsnaam 16] Ltd, Unit [.] , [bedrijventerrein 2] , [plaatsnaam] ;

 • -

  [bedrijfsnaam 22] Ltd, Unit [.] (….) [wijk] ;

 • -

  [bedrijfsnaam 15] Ltd, [bedrijventerrein 3] , [.] , [plaatsnaam] .171

Een getuigenverklaring van [getuige 17] , werkzaam bij de Engelse douane, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik ben douanebeambte, in dienst bij de Terminal in Purfleet, Essex. Wij onderzochten op 13 oktober 2016 de lading van de oplegger met nummer [nummer] . De lading bestond uit pallets grote zwarte accu’s van verschillende afmetingen met zwarte en blauwe etiketten erop met daarop de tekst: (…) [.] , [website] .

Een collega verwijderde de bovenkant van een accu waaronder 3 in bruine tape met een rode streep verpakte pakketten zichtbaar werden die in doorzichtig plastic vacuüm getrokken waren. De accuhouder was met lood bekleed en had hout aan beide kanten.172 Een collega verwijderde de bovenkant van een andere accu waaronder 1 in bruine tape met een rode streep verpakt pakket zichtbaar werd dat in doorzichtig plastic vacuüm was getrokken en 6 in bruine tape verpakte pakketten met 2 ronde blauwe stickers erop. De accuhouder was met lood bekleed en had hout aan beide kanten.173

Een getuigenverklaring van [getuige 18] , werkzaam bij de Engelse douane, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 12 oktober 2016 was ik als douane beambte aan het werk in Purfleet Essex. Ik heb een pallet met auto accu’s van de oplegger [nummer] gehaald en deze door de röntgenapparatuur gehaald. Op 13 oktober 2016 hebben wij pallets met accu’s onderzocht.174 Ik heb het aantal en type van de uit elke accu verwijderde pakketten genoteerd. Ik zag dat mijn collega een test uitvoerde op één van de pakketten die uit een accu was verwijderd. De test verkleurde bruin, wat een aanwijzing is voor een opium substantie. Collega [R] maakte het deksel van een accu open, waarin zes in bruine krimpfolie verpakte pakketten zaten met een rood zegel. De tekst op het zegel bestond uit een nummer, t.w. [nummer] . Er werd een tweede accudeksel verwijderd waarin vijf pakketten zaten en wat papieren. Collega [R] verwijderde de papieren en ik zag een export CMR alsmede een paklijst voor 28 pallets met accu’s.175

De in tape verpakte pakketten werden in beslag genomen en verzegeld:

 • -

  EA0283464, gewicht +/- 1,25 kg, gemerkt [R] 0001;

 • -

  EA0328318, gewicht +/- 2,1 kg, gemerkt [R] 0002;

 • -

  EA0328293, gewicht +/- 2,1 kg, gemerkt [R] 0003;

 • -

  EA0328302, gewicht +/- 1,25 kg, gemerkt [R] 0004;

 • -

  EA0328304, gewicht +/- 2,5 kg, gemerkt [R] 0005;

 • -

  EA0328315, gewicht +/- 1,5 kg, gemerkt [R] 0006;

 • -

  EA0328316, gewicht +/- 0,5 kg, gemerkt [R] 0007;

 • -

  EA0328317, gewicht +/- 1,8 kg, gemerkt [R] 0008;

 • -

  EA0328303, gewicht +/- 2,5 kg, gemerkt [R] 0009;

 • -

  EA0328305, gewicht +/- 1,1 kg, gemerkt [R] 0010;

 • -

  (...).176

Een forensisch drugsrapport (kenmerk LGC-16222855-DRG-01), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Onderzochte bewijsmiddelen

Resultaten

[R] 0001 (EAO283464)

geperst wit poeder

1 kg

cocaïne

[R] 0002 (EA0328318)

geperst bruin poeder

1,99 kg

heroïne

[R] 0003 (EA0328293)

geperst wit poeder

1 kg

cocaïne177

[R] 0001 (EA0328302)178

geperst wit poeder

975 g

cocaïne

[R] 0005 (EA0328304)

geperst wit poeder

geperst bruin poeder

992 g

993 g

cocaïne

heroïne

[R] 0006 (EA0328315)

geperst wit poeder

999 g

cocaïne

[R] 0007 (EA0328316)

geperst bruin poeder

494 g

heroïne

[R] 0008 (EA0328318)179

geperst bruin poeder

1,48 kg

heroïne

[R] 0009 (EA0328303)

geperst wit poeder

2 kg

cocaïne180

[R] 0008 (EA0328305)181

geperst bruin poeder

994 g

heroïne182

Bedrijven

Een Engels proces-verbaal van politie in onderzoek Cigua (documentcode CIG-DOC-01), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

[bedrijfsnaam 14] BV heeft sinds april 2016 zendingen met accu’s en auto-onderdelen vanuit Nederland naar drie adressen in het Verenigd Koninkrijk uitgevoerd:

 • -

  [bedrijfsnaam 16] Ltd [bedrijfsnaam 16] Ltd, Unit [.] , [bedrijventerrein 2] , [plaatsnaam] ;

 • -

  [bedrijfsnaam 22] Ltd, Unit [.] (….) [wijk] ;

 • -

  [bedrijfsnaam 15] Ltd, [bedrijventerrein 3] , [.] , [plaatsnaam] .183

[bedrijfsnaam 14] BV en de huur van de loods in [plaatsnaam]

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20170110.1400), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

De afzender van de op 12 oktober 2016 onderschepte lading was het bedrijf [bedrijfsnaam 14] BV.184 Dit bedrijf is per 31 december 2015 op naam van [verdachte] gezet na een overname voor € 1 euro. In verband met het lage bedrag van één euro en het feit dat [verdachte] geen duidelijke antwoorden kon geven op verdiepingsvragen die hem gesteld werden tijdens de overname werd door de notaris melding gemaakt van een verdachte overname.185

Een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Uit belastingaangiften van het bedrijf [bedrijfsnaam 14] BV blijkt dat in de jaren 2015, 2016 en 2017 door [bedrijfsnaam 14] geen omzet was opgegeven.186


Een proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 19] (documentcode 20190130.1035.15395), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik, verbalisant, hoorde de getuige zeggen dat:

 • -

  hij (de rechtbank begrijpt: de loods aan) de [adres] te [plaatsnaam] tussen april 2016 en december 2016 heeft verhuurd aan [bedrijfsnaam 14] , op naam van [verdachte] ;

 • -

  de betalingen per bank gingen, dit was een maandelijks bedrag €1427,80;

 • -

  dit de betalingen van bankrekeningnummer [rekeningnummer] , op naam van [bedrijfsnaam 14]

 • -

  kwamen;

 • -

  hij in november/december 2016 geen betalingen meer ontving en [verdachte] niet meer te pakken kreeg;

 • -

  hij [verdachte] daarvoor kon bereiken via telefoonnummer [telefoonnummer] (hierna * [telefoonnummer] ) en [e-mailadres] ;187

- [verdachte] hem bij het aangaan van het contract had verteld dat hij een bedrijf zou starten in

automaterialen/onderdelen;

- hij weet dat er een uittreksel van de KvK van [bedrijfsnaam 14] bij het huurcontract zat.188

Een rapport van de politie inzake historische telecomgegevens van telefoonnummer * [telefoonnummer] , voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Uit de historische telecomgegevens van telefoonnummer * [telefoonnummer] blijkt:

 • -

  dat het nummer op 10 oktober 2016 belt met een nummer dat volgens google hoort bij het bedrijf " [transportbedrijf 5] ' te [plaatsnaam] . [transportbedrijf 5] blijk de vervoerder te zijn geweest van het onderschepte transport in Engeland op 12 oktober 2016;

 • -

  dat het nummer op 12 en 13 oktober 2016 belt met een Engels nummer dat blijkt te horen bij de ‘United Kingdom Border Force’ (de rechtbank begrijpt: de Britse douane).189

Een getuigenverklaring van [getuige 1] , voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik ben douane beambte en voerde op 12 oktober 2016 controles uit van de unit [nummer] die vanuit [plaatsnaam] naar Purfleet was gekomen. Op 12 oktober 2016 belde de heer [verdachte] van [bedrijfsnaam 14] BV mij (nadat ik hem had gebeld, maar hem niet te pakken kreeg). Ik heb de volgende vragen aan de heer [verdachte] gesteld:

V: Handelt u vanuit [adres] in [plaatsnaam]

A: Ja.

V: Verscheept u goederen naar [plaatsnaam]

A: Ja. Accu’s voor auto’s.

V: Naar welk bedrijf gaan de goederen?

A: [bedrijfsnaam 16] Ltd.

V: Wat is uw e-mailadres?

A: [e-mailadres]190

[bedrijfsnaam 15] Ltd en de huur van de loods in [plaatsnaam]

Een getuigenverklaring van [getuige 2] , Engels opsporingsambtenaar, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Uit gegevens van de Kamer van Koophandel over [bedrijfsnaam 15] Ltd. blijkt het volgende.

Het bedrijf is op 25 januari 2016 opgericht en de directeur blijkt te zijn: [verdachte] .

Er staat verder dat het bedrijf [bedrijfsnaam 14] BV een aandeel heeft in [bedrijfsnaam 15] Ltd.191 Ik heb geen bewijzen aangetroffen die erop wijzen dat [bedrijfsnaam 15] Ltd. in het Verenigd Koninkrijk ooit accijnzen of belasting heeft afgedragen.192

Een getuigenverklaring van [getuige 3] , voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik werk voor een bedrijf dat optreedt als agent bij commerciële huurobjecten. Een klant van ons is [bedrijfsnaam 11] Ltd. De [bedrijfsnaam 11] had een business unit te huur, namelijk [bedrijventerrein 3] , [.] , [plaatsnaam] . [verdachte] nam hierover contact met mij op. Op 2 maart 2016 heb ik met [verdachte] twee panden bezocht, waaronder voormelde business unit. [verdachte] zei diezelfde dag nog dat hij de business unit in [plaatsnaam] wilde huren. Na die dag heb ik contact gehad met [verdachte] over de mail en de telefoon. Het telefoonnummer dat hij doorgaf was: * [telefoonnummer] . [verdachte] zei dat hij [bedrijfsnaam 15] Ltd. vertegenwoordigde193, een bedrijf dat zich bezighield met het importeren van auto accu’s.194

Het e-mailadres waarmee [verdachte] mailde: [e-mailadres] .195

Een getuigenverklaring van [getuige 2] , Engels opsporingsambtenaar, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik heb de reisbewegingen van [verdachte] onderzocht. Uit informatie van afzonderlijke reisorganisaties is het volgende gebleken:

Datum

Reis

Vervoer

Reiziger

01-03-2016

Amsterdam –> Birmingham

Vlucht

[verdachte]

03-03-2016

Birmingham –> Luton

Vlucht

[verdachte] 196

Een getuigenverklaring van [getuige 9] , voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik werk bij een bedrijf ( [bedrijfsnaam 11] Ltd.) dat zakelijke panden verhuurt. Op 2 maart 2016 werd mij meegedeeld dat een klant, genaamd [verdachte] , het volgende pand wilde huren:

[bedrijventerrein 3] , [.] , [plaatsnaam] .

Ik heb 3 kwartaalbetalingen ontvangen voor de huur van deze unit, die van 1 april 2016, 1 juli 2016 en 1 oktober 2016.197

Een getuigenverklaring van [getuige 4] , voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik werk voor het bedrijf [bedrijfsnaam 12] UK. Op 12 augustus 2016 ontving het bedrijf een mail van het bedrijf [bedrijfsnaam 14] Ltd, waarin kenbaar werd gemaakt dat zij interesse hadden in de huur van een business unit op het [bedrijventerrein 4] in [plaatsnaam] . Ik heb deze e-mail opgepakt en de klant stelde zich uiteindelijk via de e-mail voor als [verdachte] met telefoonnummer * [telefoonnummer] . Ik heb een bezichtiging voor hem geregeld op 2 september 2016 met een collega van mij.198 Wij spraken daarna per e-mail ( [verdachte] via [e-mailadres] ) af dat [verdachte] op 20 september 2016 naar [bedrijfsnaam 12] in Letchworth zou komen voor de ondertekening van het contract. Op 20 september 2016 verscheen er een man die zich voorstelde als [verdachte] . Hij overhandigde mij zijn paspoort zodat ik daarvan een kopie kon maken. Ik kan bevestigen dat de man die ik op 20 september 2016 heb ontmoet, naar mijn mening de persoon was die op de foto van het paspoort stond afgebeeld.

Er is een overeenkomst getekend voor de huur voor 6 maanden, maar na de eerste betaling die hij op 20 september 2016 had gedaan, zijn geen betalingen meer ontvangen.199

Een getuigenverklaring van [getuige 2] , Engels opsporingsambtenaar, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik heb de reisbewegingen van [verdachte] onderzocht. Uit informatie van afzonderlijke reisorganisaties is het volgende gebleken:

Datum

Reis

Vervoer

Reiziger

02-09-2016

Dover, UK –> Duinkerken, Frankrijk

Veerboot

[verdachte]

20-09-2016

retour Duinkerken, Frankrijk – Dover, UK

Veerboot

[verdachte] 200

[bedrijfsnaam 16] Ltd en [bedrijfsnaam 22] Ltd

Een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

[bedrijfsnaam 16] Ltd werd op 16 juni 2016 ingeschreven in het Verenigd Koninkrijk op naam van een Litouwer, genaamd [I] . Hij huurde ook Unit [.] op het adres: [bedrijventerrein 2] te [plaatsnaam] . 201 In de bedrijfsruimte werd een doorzoeking uitgevoerd op 26 oktober 2016. In de ruimte werd onder meer industrieel cellofaanfolie in beslag genomen.202

Een getuigenverklaring van [getuige 5] van 1 november 2016, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik heb de loods Unit [.] op het adres [bedrijventerrein 2] te [plaatsnaam] in juni 2016 verhuurd aan [I] . Ik herinner me dat er een week of twee nadat de huurperiode was ingegaan een vrachtwagen aankwam bij de unit, beladen met accu’s op pallets. De pallets waren verpakt in cellofaan. Ik heb met mijn vorkheftruck geholpen, omdat de vorkheftruck van [I] niet werkte. Diezelfde dag werden de accu’s weer op een andere vrachtwagen geladen en verwijderd. Twee of drie weken later werd er weer een vrachtwagen met accu’s afgeleverd bij de unit.203 Na de aflevering werden de accu’s twee dagen later op een andere vrachtwagen geladen en verwijderd. Ongeveer een maand geleden zag ik weer dat er een vrachtwachten bij Unit [.] kwam. De vracht bestond uit pallets. Ik heb nu zo’n twee weken lang geen activiteit gezien bij de Unit.204

Een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

[bedrijfsnaam 22] Ltd werd op 29 januari 2016 ingeschreven in het Verenigd Koninkrijk op naam van een Litouwer, genaamd [J] . Hij heeft verklaard dat hem was gevraagd om te helpen met het op naam zetten van een bedrijf en het huren van een bedrijfsruimte. Hij kreeg hier naar eigen zeggen 2000 Britse ponden voor. Hij verklaarde dat hij ook een pand had gehuurd in een plaats genaamd [wijk] in Engeland.205

Een proces-verbaal van bevindingen (Documentcode 20190301.15.25), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Bericht van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 2] ) aan [e-mailadres] op 12 april 2016:

[medeverdachte 2] : Ja die uit litouwen ook goeie werker snapte alles direct zelfde denkwijzen maat das top. Zijn ze te vetrouwen? Is de lading er al?206

Transporten

Een proces-verbaal van verstrekking gevorderde gegevens, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Door de ING Bank zijn de banktransacties verstrekt van de zakelijke rekening op naam van [bedrijfsnaam 14] BV. De wettelijke vertegenwoordiger is: [verdachte] ( [1989] ).

Uit de banktransacties blijkt het volgende.

De voeding van de bankrekening gaat middels 18 contante stortingen die zijn verricht in de periode 17 februari 2016 tot en met 22 september 2016 voor een totaalbedrag van € 65.530.207 In de periode van 17 februari 2016 tot en met 19 oktober 2016 is geld overgemaakt aan de verhuurders van de loodsen in [plaatsnaam] en [plaatsnaam] en aan de volgende transportbedrijven:

 • -

  [tramsportbedrijf 1]

 • -

  [bedrijfsnaam 17] ;

 • -

  [transportbedrijf 2] ;

 • -

  [transportbedrijf 6] .208

Een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

De transporten die door [tramsportbedrijf 1] , [bedrijfsnaam 17] , [transportbedrijf 2] en [transportbedrijf 6] tussen 20 april 2016 en 12 oktober 2016 voor [bedrijfsnaam 14] BV werden verzorgd betroffen – vastgesteld aan de hand van e-mails en vrachtbrieven – accu’s, BT battery’s en airfilters (de rechtbank begrijpt: luchtfilters).209

Een getuigenverklaring van [getuige 6] , voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik werk voor [tramsportbedrijf 1] . Op 19 april 2016 werd contact opgenomen met onze afdeling verkoop door [verdachte] , vertegenwoordiger van [bedrijfsnaam 14] BV. [verdachte] wilde opleggers vervoerd hebben tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk.210

Een getuigenverklaring (met bijlage) van [getuige 6] , voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik overleg een overzicht van de 12 transporten die [tramsportbedrijf 1] heeft uitgevoerd voor [bedrijfsnaam 14] BV:211

Vertrek – Aankomst

Van

Naar

03-05-2016 – 05-05-2016

[bedrijfsnaam 14] BV, [plaatsnaam]

[bedrijfsnaam 22] Ltd., [wijk]

13-05-2016 – 17-05-2016

[bedrijfsnaam 15] Ltd, [plaatsnaam]

[bedrijfsnaam 14] BV, [plaatsnaam]

27-05-2016 – 31-05-2016

[bedrijfsnaam 15] Ltd, [plaatsnaam]

[bedrijfsnaam 14] BV, [plaatsnaam]

13-06-2016 – 15-06-2016

[bedrijfsnaam 15] Ltd, [plaatsnaam]

[bedrijfsnaam 14] BV, [plaatsnaam]

16-06-2016 – 17-06-2016

[bedrijfsnaam 14] BV, [plaatsnaam]

[bedrijfsnaam 15] Ltd, [plaatsnaam]

28-06-2016 – 30-06-2016

[bedrijfsnaam 15] Ltd, [plaatsnaam]

[bedrijfsnaam 14] BV, [plaatsnaam]

12-07-2016 – 14-07-2016

[bedrijfsnaam 16] Ltd, [plaatsnaam]

[bedrijfsnaam 14] BV, [plaatsnaam]

22-07-2016 – 26-07-2016

[bedrijfsnaam 16] Ltd, [plaatsnaam]

[bedrijfsnaam 14] BV, [plaatsnaam]

05-08-2016 – 09-08-2016

[bedrijfsnaam 15] Ltd, [plaatsnaam]

[bedrijfsnaam 14] BV, [plaatsnaam]

20-09-2016 – 23-09-2016

[bedrijfsnaam 16] Ltd, [plaatsnaam]

[bedrijfsnaam 14] BV, [plaatsnaam]

27-09-2016 – 29-09-2016

[bedrijfsnaam 16] Ltd, [plaatsnaam]

[bedrijfsnaam 14] BV, [plaatsnaam]

30-09-2016 – 04-10-2016

[bedrijfsnaam 16] Ltd, [plaatsnaam]

[bedrijfsnaam 14] BV, [plaatsnaam]212

Een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Uit vrachtbrieven, mailwisselingen, transporten en facturen blijkt dat [bedrijfsnaam 17] in totaal 9 transporten voor [bedrijfsnaam 14] BV heeft uitgevoerd, waaronder het transport van 12 oktober 2016 dat door de borderforce werd onderschept:

Vertrek – Aankomst

Van

Naar

20-04-2016 – 25-04-2016

[bedrijfsnaam 14] BV, [plaatsnaam]

[bedrijfsnaam 15] Ltd, [plaatsnaam]

13-05-2016 – 18-05-2016

[bedrijfsnaam 22] Ltd., [wijk]

[bedrijfsnaam 14] BV, [plaatsnaam]

23-05-2016 – 25-05-2016

[bedrijfsnaam 14] BV, [plaatsnaam]

[bedrijfsnaam 15] Ltd, [plaatsnaam]

06-06-2016 – 08-06-2016

[bedrijfsnaam 14] BV, [plaatsnaam]

[bedrijfsnaam 15] Ltd, [plaatsnaam] 213

20-06-2016 – 23-06-2016

[bedrijfsnaam 15] Ltd, [plaatsnaam]

[bedrijfsnaam 14] BV, [plaatsnaam]

06-07-2016 – 11-07-2016

[bedrijfsnaam 14] BV, [plaatsnaam]

[bedrijfsnaam 16] Ltd, [plaatsnaam]

14-09-2016 – 19-09-2016

[bedrijfsnaam 14] BV, [plaatsnaam]

[bedrijfsnaam 16] Ltd, [plaatsnaam]

21-09-2016 – 23-09-2016

[bedrijfsnaam 14] BV, [plaatsnaam]

[bedrijfsnaam 16] Ltd, [plaatsnaam]

– 12-10-2016

[bedrijfsnaam 14] BV, [plaatsnaam]

[bedrijfsnaam 16] Ltd, [plaatsnaam]214

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20181113), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Uit transportbrieven, factuurgegevens en mailwisselingen die zijn gevorderd van het bedrijf [transportbedrijf 2] blijkt dat zij de volgende transporten hebben verzorgd:

Vertrek – Aankomst

Van

Naar

22-06-2016 – 24-06-2016

[bedrijfsnaam 14] BV, [plaatsnaam]

[bedrijfsnaam 15] Ltd, [plaatsnaam]215

18-07-2016 – 20-07-2016

[bedrijfsnaam 14] BV, [plaatsnaam]

[bedrijfsnaam 16] Ltd, [plaatsnaam]

01-08-2016 –

[bedrijfsnaam 14] BV, [plaatsnaam]

[bedrijfsnaam 15] Ltd, [plaatsnaam]216

Lading op 22 juni 2016:

[verdachte] van [.] verzoekt per e-mail om 27 pallets accu’s te transporteren.217

Lading op 18 juli 2016:

[verdachte] van [.] verzoekt per e-mail om 20 europapallets en 5 blokpallets te vervoeren.

Lading op 1 augustus 2016:

[.] verzoekt per e-mail om 28 pallets accu’s te vervoeren.

Uit transportbrieven, factuurgegevens en mailwisselingen die zijn gevorderd van het bedrijf [transportbedrijf 6] blijkt dat zij het volgende transport hebben verzorgd:

Vertrek – Aankomst

Van

Naar

26-09-2016 –

[bedrijfsnaam 14] BV, [plaatsnaam]

[bedrijfsnaam 16] Ltd, [plaatsnaam]

Lading op 26 september 2016:

[verdachte] / [.] verzoekt per e-mail om 28 pallets accu’s te vervoeren.218

[plaatsnaam]

Een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 1 december 2016 werd de bedrijfsruimte in [plaatsnaam] , [bedrijventerrein 3] , [.] doorzocht. In de ruimte werden schroevendraaiers, diverse soorten zwart en transparant verpakkingsfolie en meerdere goederenlijsten aangetroffen. In de ruimte werden ook etiketten gevonden van onder andere tassen/zakken en verder lag er een grote sporttas. Van de goederen en doorzoeking werden foto’s gemaakt. Op de foto’s is onder meer te zien:

- een hoeveelheid vuilniszakken, gevuld met zwart en transparant verpakkingsfolie;

twee groen gekleurde dozen waarop een accustarter staat afgebeeld. Deze dozen zijn overeenkomstig aan de dozen van de accustarters die in de deelonderzoeken ‘Creek’ en ‘Wheat’ werden aangetroffen;

 • -

  pakbonnen van transporten van [.] ;

 • -

  een rol bubbelfolie;219

- een vorkheftruck.220

Een getuigenverklaring van [getuige 7] , verkoper van de vorkheftruck, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

We hebben de aflevering van de vorkheftruck verzorgd op het volgende adres:

[bedrijfsnaam 15] Ltd, [bedrijventerrein 3] , [.] , [plaatsnaam] .

Op 11 april 2016 werd contact opgenomen met het bedrijf over de aankoop van de vorkheftruck en de aankoop is op 12 april 2016 afgerond. De vorkheftruck kostte 5.820,- pond en is contant betaald.221 De persoon van [bedrijfsnaam 15] Ltd stelde zich via de mail voor als: [verdachte]222 met e-mailadres: [e-mailadres] .223

Een getuigenverklaring van [getuige 8] , Engels opsporingsambtenaar, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 1 december 2016 bracht ik een bezoek aan [bedrijfsnaam 15] Ltd, [bedrijventerrein 3] , [.] , [plaatsnaam] .224

Tijdens de doorzoeking werd door mij het volgende voorwerp in beslag genomen:

een plastic flesje van ‘KA’ limonade (pineapple), aangetroffen op de trap in de loods (kenmerk bewijsmiddel: JP/16/01/12/16).225

Een rapport van een match van de Nationale Databank (Verenigd Koninkrijk) van 28 december 2016, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Rapport van een match van de Nationale DNA Databank tussen:

 • -

  naam verdachte: [medeverdachte 4]

 • -

  geboortedatum: [1986]

 • -

  type monster: wangslijm verdachte

 • -

  DNA Profiel: volledig

en

 • -

  kenmerk bewijsmiddel: JP/16/01/12/16

 • -

  type monster: speekselvlek

 • -

  DNA profiel: volledig.226

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode: 20190626.1131), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Transportbedrijf [bedrijfsnaam 17] heeft op 20 april 2016 een transport voor het bedrijf [bedrijfsnaam 15]

LTD met als lading starters/battery's uitgevoerd tussen [plaatsnaam] en [plaatsnaam] (Engeland).

Ik ontving van [bedrijfsnaam 17] meerdere mailwisselingen tussen [bedrijfsnaam 17] en [bedrijfsnaam 14] . Alle mails die afkomstig waren vanuit [bedrijfsnaam 14] waren ondertekend door [verdachte] .

In een mail van 21 april 2016 stuurt [bedrijfsnaam 17] dat de zending is ingeboekt om maandag te gaan lossen. Dat zou dan gaan om maandag 25 april 2016.227


In een gesprek tussen de gebruikers van PGP e-mailadressen [e-mailadres] ( [medeverdachte 1] ) en [e-mailadres] ( [medeverdachte 4] ) van 21 april 2016 wordt het volgende gezegd:

[medeverdachte 1] : Onder gap

[medeverdachte 1] Kapper (04/21/2016)
[bedrijfsnaam 15] zijn eigen naam [V] doen, bedrijf dat belt is [bedrijfsnaam 17] .

[medeverdachte 1] : Dit zijn gegevens wie je moet gebruike ok snap je het??

[medeverdachte 4] : Ik ben dus [V] . Oke.

[medeverdachte 1] : Welke reden gaven ze dat ze niet vandaag of morge konde aflevere gap?

In een e-mail van 21 april 2016 stuurt transportbedrijf [bedrijfsnaam 17] een e-mail aan [bedrijfsnaam 14] met het verzoek om – met betrekking tot de lossing morgen in [plaatsnaam] – voor een ander nummer te zorgen.

Diezelfde dag stuurt [bedrijfsnaam 14] de volgende mail terug:

Contactgegevens afleveradres

[bedrijfsnaam 15] Ltd.

[V]

[telefoonnummer] (hierna * [telefoonnummer] ).228

Een getuigenverklaring van [getuige 9] , voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik werk voor de [bedrijfsnaam 11] Ltd, verhuurder van [bedrijventerrein 3] , [.] , [plaatsnaam] . Op 9 juli 2016 was ik aanwezig bij de Unit en ik stelde mij voor aan een man die op dat adres aan het werk was. Hij vertelde me dat hij [V] heette. Hij was op dat moment een levering in ontvangst aan het nemen die met een vrachtwagen werd gebracht.229 De goederen bestonden uit auto-accu’s. [V] vertelde mij dat hij voor [bedrijfsnaam 15] Ltd. werkte. Hij vertelde me dat hij op zoek was naar woonruimte in het Verenigd Koninkrijk. [V] gaf mij zijn telefoonnummer: * [telefoonnummer] .230

Een tapgesprek (sessienummer 5315), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Een gesprek tussen de gebruiker van telefoonnummer * [telefoonnummer] en de gebruiker van telefoonnummer *(….) op 28 juni 2016 om 23.30 uur:

De gebruiker van telefoonnummer * [telefoonnummer] zegt dat hij een keiharde klapband heeft gehad op de snelweg en in de middle of nowhere staat ergens in Londen.231

Een getuigenverklaring van [getuige 20] , Engels opsporingsambtenaar, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 29 juni 2016 werd een witte Opel Combo met kenteken [kenteken] staande gehouden in Camberley (de rechtbank begrijpt: in Surrey, Engeland). De bestelbus had een volledig lekke linkerband. De bestuurder was [medeverdachte 4] ( [1986] ).232 Hij verklaarde dat hij vandaag vanuit [plaatsnaam] was gekomen en op weg was naar Londen. De auto werd doorzocht en er werd – onder meer – een tas met daarin een BlackBerry mobiele telefoon in beslag genomen.233 Het tijdstip van aanhouding van [medeverdachte 4] was 00.30 uur.234

Een proces-verbaal van verhoor van [medeverdachte 4] door de Engelse politie, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

[medeverdachte 4] : Ik was vandaag (29 juni 2016) onderweg van [plaatsnaam] naar Londen.235

[medeverdachte 4] : Ik verbleef in [plaatsnaam] in het [hostel] .236


Verbalisant: Er zijn wat spullen in de auto aangetroffen, waaronder een tas met een
BlackBerry telefoon. Is dit van u?

[medeverdachte 4] : Dat is van mij.237

Een getuigenverklaring van [getuige 10] , Engels opsporingsambtenaar, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik heb de in beslag genomen witte Opel Combo met kenteken [kenteken] onderzocht. In de auto, tussen de bestuurders- en bijrijdersstoel lagen een aantal documenten:

 • -

  een ‘Dangerous Goods Declaration’ met daarop:

 • -

  gegevens verzender: [bedrijfsnaam 14] BV, [adres] , [plaatsnaam] ;238

kenmerk: [kenmerk] ;

een doos waarop stond vermeld: [bedrijfsnaam 15] Ltd [bedrijventerrein 3] [.] , [plaatsnaam] ;

een doos waarop stond: ‘aantal en type verpakkingen, beschrijving goederen’ met de volgende inhoud:

‘accu’s nat gevuld met zuur elektrische opslag 988 stuks 28 pallets (….) accu’s zijn op pallets verpakt. Pallets zijn verpakt met krimpfolie.

meerdere dozen van ondergetekende [bedrijfsnaam 14] BV, [plaatsnaam] , 06/06/2016, waaronder:

doos 1, voorzien van de gegevens: [bedrijfsnaam 15] Ltd [bedrijventerrein 3] [.] [plaatsnaam] , en telefoonnummer * [telefoonnummer] ;

doos 2, voorzien van de gegevens: [adres] , [plaatsnaam] ;

doos 3, voorzien van de gegevens: [bedrijfsnaam 14] BV, [adres] [plaatsnaam] en telefoonnummer (* [telefoonnummer] );239

doos 6, voorzien van onder meer de volgende informatie:

 [.] ‘STARTER ACCU’ 220AH 3 pallets 2074,20;

 [.] ‘STARTER ACCU 220AH 3 pallets 1653,60;

doos 13, voorzien van handgeschreven tekst: ‘Zegel nr. [nummer] ’;

doos 22, voorzien van de gegevens [bedrijfsnaam 15] LTd;

doos 24, waarop stond ’13-06-2016 [plaatsnaam] ’;

een paklijst van [bedrijfsnaam 15] Ltd, Unit [.] , [plaatsnaam] met als omschrijving:

 [.] STARTER/ACCU 3 pallets;

 [.] STARTER/ACCU (…);240

- een factuur met vervaldatum 18 augustus 2016 van een tapepistool, pakket tape en bubbeltjesplastic.241

Een getuigenverklaring van [getuige 2] , Engels opsporingsambtenaar, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik heb onderzoek gedaan naar de reisbewegingen van [medeverdachte 4] . Uit gegevens van verschillende reisorganisaties blijkt het volgende:

Datum

Reis

Vervoer

Reiziger

15-03-2016

Amsterdam –> Gatwick (VK)

Vlucht

[medeverdachte 4]

09-04-2016

Amsterdam –> Luton (VK)

Vlucht

[medeverdachte 4]

28-05-2016

East Midlands (VK) –> Amsterdam

Vlucht

[medeverdachte 4]

06-06-2016

Groningen –> Southend (VK)

Vlucht

[medeverdachte 4]

14-06-2016

Birmingham (VK) –> Amsterdam

Vlucht

[medeverdachte 4]

16-06-2016

Amsterdam –> Birmingham (VK)

Vlucht

[medeverdachte 4]

30-06-2016

London (VK) –> Amsterdam

Trein

[medeverdachte 4]

30-07-2016

Amsterdam –> Birmingham (VK)

Vlucht

[medeverdachte 4]

06-08-2016

London (VK)–> Amsterdam

Trein

[medeverdachte 4]

26-09-2016

Amsterdam –> Gatwick (VK)

Vlucht

[medeverdachte 4] 242

Een getuigenverklaring van [getuige 12] , voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik ben eigenaar van het [hostel] in [plaatsnaam] . Ik heb aan de hand van accounts records een ruwe schatting gemaakt van wanneer [medeverdachte 4] bij ons heeft verbleven:

Data

Verblijf

17-04-2016

10 nachten

tussen 11-05-2016 en 31-05-2016

17 nachten

06-06-2016

4 nachten

16-06-2016

11 nachten

30-07-2016

7 nachten verbleven, waaraan op 04-08-2016 nog 2 nachten zijn toegevoegd

[medeverdachte 4] heeft alles contant betaald.243

Transportbrieven

Een proces-verbaal van bevindingen (proces-verbaalnummer: 201906251000), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik heb de transportbrieven die in de onderzoeken 09Napoles, Creek en Cigua in beslag zijn genomen onderzocht.244 Bij meerdere transportbrieven uit 2016 met als opdrachtgever [bedrijfsnaam 14] is de contactpersoon van [bedrijfsnaam 14] : [verdachte] . Drie transportbrieven uit onderzoek Cigua uit 2016 zijn ondertekend door [V] als ontvanger.245

Minimaal 25 van de vrachtbrieven die in de onderzoeken 09Napoles, Creek en Cigua in beslag zijn genomen zijn geleverd door: CMRconcurrent is onderdeel van Logistiekconcurrent.nl. De brieven zijn daar besteld of samengesteld middels een door CMRconcurrent/ Logistiekconcurrent aangeleverd softwareprogramma.246

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20181113), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Via de website van Logistiekconcurrent is met e-mailadres [e-mailadres] op naam van [verdachte] van [bedrijfsnaam 14] een software programma gekocht. Een salesmedewerker van het bedrijf Logistiekconcurrent verklaarde dat met dit programma CMR formulieren konden worden gegenereerd.247

Een proces-verbaal van doorzoeking (documentcode 20190425.1100), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Tijdens een doorzoeking in de woning van [medeverdachte 2] in [plaatsnaam] op 8 oktober 2018248 is op de vloer van de slaapkamer van [medeverdachte 2] een doos aangetroffen met daarin zo’n 50 á 100 originele blanco CMR-vrachtbrieven. Dergelijke vrachtbrieven zijn vrij verkrijgbaar en te bestellen via onder andere logistiekconcurrent.nl.249

De vacuümzakken waarin verdovende middelen waren verpakt

Een rapport van het bureau Analyse en Onderzoek van de politie (documentcode 181113.1200), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 12 november 2015 stuurde de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 3] ) het volgende e-mailbericht aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] :

‘Maat kunnen we hase leveren in uk om te beginnen 5 kilo’.

Met "hase" wordt waarschijnlijk "haze" bedoeld, wat een bepaalde wietsoort betreft.250

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 181129.1005), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 8 oktober 2018 vond een doorzoeking plaats in de loods bij de woning van [medeverdachte 3] aan de [adres] in [plaatsnaam] . In een stalen stelling naast een trap op de begane grond werden twee sealapparaten aangetroffen. Deze zijn op 27 november 2018 in beslag genomen. Op de sealapparaten lagen een sporttas en een kartonnen doos met daarin plastic.251

Een proces-verbaal van vergelijkend werktuigsporenonderzoek (zaaknummer WS 062/2018), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 27 november 2018 ontving ik, verbalisant, een vacuümmachine van het merk Henkelman, type Jumbo 35, voorzien van SIN AAKL7916NL.252 Deze vacuümmachine werd in beslag genomen op 27 november 2018 in de loods achter de woning aan de [adres] te [plaatsnaam] .253

Een getuigenverklaring van [getuige 2] , opsporingsambtenaar bij de NCA, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Bewijsmiddel [R] 0020 in zak met het nummer BA01494986 werd geopend. In de zak zaten vijf blokken die in thermisch verzegelde zakken zaten; een aantal was dubbel verzegeld. Op 4 blokken zat een FIFA voetballogo met blauwe stippen. Eén van de blokken was voorzien van zwarte tape met een rode streep. 10 thermisch verzegelde zakken werden apart gehouden en geplaatst in verzegelde zak P05016412 die ik, [getuige 2] , overleg aan de Nederlandse opsporingsambtenaar [verbalisant] .254

Een proces-verbaal van bevindingen (proces-verbaalnummer 2017085110-111), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik, verbalisant [verbalisant] , ontving van [getuige 2] een verzegelde zak met nummer P05016412 met daarin: 10 vacuümzakken, veiliggesteld vanaf 4 blokken voorzien van een FIFA voetbal logo en blauwe plakstippen en 1 blok met zwarte verpakkingstape en rode smalle tape.255 De vacuüm zakken zijn als volgt ingevoerd:

P05016412: SIN AAIX4444NL t/m SINAAIX4453NL.256

Een rapport van het Nederlands Forensisch Instituut ‘Een vergelijkend onderzoek aan sealnaden en vacuüm machines’, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Hypothese 1: De vacuümzak [SIN X] is dichtgemaakt met vacuümsealmachine [SIN Y];

Hypothese 2: De vacuümzak [SIN X] is dichtgemaakt met een willekeurig ander
vacuümsealmachine dan [SIN Y].257

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten en de gestelde hypothesen wordt het volgende geconcludeerd ten aanzien van de vacuüm zakken AAIX4444NL t/m SINAAIX4451 en vacuümsealmachine AAKL7916NL:

De bevindingen van het onderzoek zijn extreem veel waarschijnlijker (meer dan één miljoen keer) wanneer hypothese 1 waar is, dan wanneer hypothese 2 waar is.258

Een proces-verbaal van bevindingen (aantreffen groene sticker), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

In de loods bij de woning van [medeverdachte 3] werden vacuümmachines en een hoeveelheid plastic zakken in beslag genomen, deels verpakt in een kartonnen doos en een zwarte sporttas. Ik zag dat op één van die plastic zakken een groen rond stickertje was geplakt met een doorsnede van 8 mm.259 Soortgelijke ronde stickertjes in de kleuren blauw en geel werden aangetroffen op plastic vacuümzakken, afkomstig van een zending in England onderschepte verdovende middelen. Wij zagen dat deze stickers gelijksoortig waren aan de groene en dezelfde doorsnede bleken te hebben.260

Een proces-verbaal van bevindingen (proces-verbaalnummer 1906120901), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op camerabeelden van de woning met bedrijfsruimte aan de [adres] in [plaatsnaam] van [medeverdachte 3] is op 13 september 2018 het volgende te zien261:

- [medeverdachte 2] rijdt het terrein op, stapt uit en omhelst [medeverdachte 3]262;

 • -

  [medeverdachte 2] pakt een tasje van de achterbank en laat de inhoud aan [medeverdachte 3] zien. [medeverdachte 2] draagt in zijn handen een doos die hij uit het tasje heeft gehaald. Ze gaan naar binnen.

 • -

  [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] komen naar buiten. Het lijkt alsof [medeverdachte 3] een stapeltje briefgeld opvouwt en er een elastiekje omdoet.263

 • -

  [medeverdachte 2] tilt een koffer van de achterbank. De koffer wordt naar binnen gebracht.

 • -

  [medeverdachte 2] rolt een koffer naar de bedrijfswagen van [medeverdachte 3] . Hij draagt een handschoen.264

Versleutelde e-mailberichten van april 2016

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20181228.0945), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Hieronder volgt een overzicht van berichten in de aanloop naar het transport van woensdag 20 april 2016.

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres]

8 april 2016

[medeverdachte 1] : Ik tex jou morge als me man kan geven die is dan in lon of bm.

9 april 2016

[medeverdachte 1] : Hebbe alleen 1 probleempje met onze tp we krijge die jonge wie alles regelt
niet meer te pakke denke dat die vast zit ma [bijnaam] heeft zo afspraak om eve
uit te zoeke hoe en wat.

Ja van 40 bro maar dan is iets vertraging want dan neemt [bijnaam] alles over.

Nee we moete alles eve omzette straks weet ik meer ik ga zoiezo wel probere volgende week eruit te kunne.

Hij tex me net had storing pff tp gaat maandag morge wel eruit broer gelukkig.

Ja je krijgt straks adres bro. Ik ga eve vragen. Code is [bijnaam] .265

------------------------

[bijnaam] (04/09/2016 @ 7:12 pm)

Sorry vd vertraging. Had problemen met die telefoon. Ze kunnen het ophalen bij mij. Pc: [postcode] .

-----------------------

Postcode [postcode] behoort toe aan een adres in Londen.

[medeverdachte 4] is op 9 april 2016 van Amsterdam naar Londen gevlogen.

10 april 2016

[medeverdachte 1] : Volgende week brurr heb je goede klabte die erop wille? Genoeg ruimte bro.

11 april 2016

[medeverdachte 1] : Ok brurr ik heb tp hahah.266

Bro tp gaat next week hoeveel heb je??

Tp 100 gaat next week 40 weet niet of op tojd terug is.

Ja klopt maar ga nu eve die 100 vulle.

Bericht van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres]

11 april 2016

[medeverdachte 1] : Volgende week gaat tp uk weer.267

Bericht van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 4] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres]

11 april 2016

[medeverdachte 4] : Morgen bezichtiging huisje. Alleen even auto regelen. Dan vanaf maandag
aan de bak. Ik ga morgen naar london dan. Moet auto hebben.

Bericht van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 4] )

12 april 2016

[.] : Pak dan taxi naar adres heftruck. Kijk je zakken zo even na. Of je geen
papiertjes met adres of wat dan ook bij je heb. Voordat je gaat rijden. Is mooi
kunnen we ook een stash inmaken. Een opel of vauxakl is dat toch, met houten
laadvloer?268

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 4] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres]

12 april 2016

[medeverdachte 4] : Moet vrijdag die auto hebben. Ben vanuit bham naar london gekomen voor onze vriend (…). Werk start maandag.269

Gesprek tussen de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 4] ) en de

gebruiker van e-mailadres [e-mailadres]

12 april 2016

[medeverdachte 4] : Bro gaat lukken anders zoek ik nu zelf iets? Zo rond de 1200. Not registered to my name. En kan er een schoon iemand op? Thanks. Dan rij ik mee naar london. 270

[.] : Dat kost geld om op iemand ze naam te zetten. Die kan 1000 pond ervoor vrage is dat goed?

[medeverdachte 4] : Als het een goed iemand is, en jij pakt die verantwoording, kan het.

[.] : Ik pak geen verantwoording pik. Dat is bij jou.

[medeverdachte 4] : Hoe zeker kan ik zijn dat het geen bekende is van de smeris etc. Dat is niet mijn verantwoording.271

[.] : je auto staat klaar je hebt pap toch?272

Bericht van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres]

[medeverdachte 1] : Morge gap [bijnaam] kan huis huren maar heeft nu te weinig makkelijste is om als
jou mensen klaar zijn hem die pap te geven maar tot eerste tp eve in goedkoop
hotel of hosting te laten slapen wat denk jij?273

Gesprek tussen de gebruiker van e-mailadressen [e-mailadres] en [e-mailadres] ( [medeverdachte 1] ) en de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 4] )

13 april 2016

[medeverdachte 1] : Alles goed gap? Lukt alles een beetje? Had je ook al een mooie tassen zaak
gebonde om af te geven?

[medeverdachte 4] : Ja gaat aardig. Ben nu nog steeds met die auto bezig en dan richting bham
rijden. Daar hotel pakken tot zondag. Tassenzaak vind ik in de buurt.

[medeverdachte 1] : Ok top paj gewoon nette goedkope tasse waar er 20 30 ingaan.

[medeverdachte 4] : Heb hier nu nog 1200p. Hotelletje tot zondag of maandag 320 max, tasjes
100, brandstof en vreten en beltegoed. Red ik wel toch? Vrijdag komt
heftruck op adres. Enige wat ik nu nog moet hebben is woonruimte.

[medeverdachte 1] : Ja klopt dat komt wel goed en denk dat je morge weer pap aan kan pakke.274

Gesprekken tussen de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 1] ) en de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres]

13 april 2016

[medeverdachte 1] : Middag maat vraagje heb je wat voor uk? Volgende weet gaat die.275

14 april 2016

[medeverdachte 1] : Had jij eem richt lijn maat wat je heb v uk?

[.] : Daarom moet ik jou hebben, weet niet op welke ik kan [plaatsnaam] of london weet niet wat ik moet betalen?

[medeverdachte 1] : Ok maat word bm en kost 2rug276

[.] : Oke maat wanneer inleveren en afgeven in [plaatsnaam] ?

[medeverdachte 1] : Inlevere dingsdag/ woe weg dond daar als vroeg is dond afgeven als later is vrijdag ochtebd afgeven.

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres]

14 april 2016

[medeverdachte 1] : Morge bro hoe wil jij doen met pap? En wat had jij in gedachte voor jou jonge? Dan gooi ik het straks in de groep.

Nee [bijnaam] word betaalt omdat [bijnaam] toen een dure vrouw had en geen geld om te investere broer!

Ik ga overlegge maar 100 pp word te gek denk ik.

En laat me weten ober tp pap of je dt van jou enzo er al af laat hale

Wil iedereen betale vandaag.

En kijk voor tp’s aantallen waar qe opkomen vandaag

Ja dat is het de rest wat overblijft moet naar ons dan kunne we alles weg gaan strepen.

Ja daarom die kat komt erbij alles dus blijft denk weinig over x erop doen we dan restant vd koste wij hebbe de meeste koste broer

Ik doe het nog voor de kids voor mezelf ben ik al lang lang klaar.

Ok vraag [bijnaam] eve ik dacht vanaf 10u ofzo.277

En die wie hier opnaam heeft moet nog kvk wijzige staat op vorige naam en eigenaar ontmoete en huur betale kk katvangers pffff. Elke katvanger is een loser haha.

We gaan nu eerst 100 vulle en deze om de week doen of we moete echt genoeg klante hebbe.

We gaan 100 eerat vulle en als we echt genoeg hebbe doen we 40 maar dat moet eerst op papier alles in orse zijn

Hahaha bro ophale doen we zelf hij moet kvkverandere en eigenaar ziem van pand en huur betale bro.

Elke week waren we zoiezo niet vanplan broer 2 lijne om de week is beter en minder risk ook ivm [bijnaam] .

Kijk kapper zeg als die 40 onze 100 gaat bijte schiet zoiezo niet op dan verkope we deze hele lijn aan jou

Nee zie je verkeerd om de week verlagen we het risico broer.

Nee kijk we hebben express nu 2 lijnd om dan metbelke lijn om de week te gaan en deze gaan we kometen uitbreide van ons snapje naar 60 of 80 kijk en de bedoeling is dat we beide lijne vulle en niet half weg gaan snapje!278

Dan heb je verkeerd gedacht bro als we om de week gaan spreide we risico en is de kans groter dat we langer lopen broer we kunne hier nog 10 pings aan versturen maar het gaat op onze manier of we stoppe wil er geen ruzie over.

Kijk broer met tp moet je na ons luistere wij weten hoe dit werkt en hebbe ervaring snapje wij gaan niks forcere meer want je ziet hoekang het duurt voordat je weer nieuw systeem heb en alles geregelt. En nee tp blijft zelfde.

Nee broer we gaan om de week. 279

[De rechtbank begrijpt: ‘woe’ = woensdag 20 april 2016].

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 4] )

14 april 2016

[.] : Heftruck komt morgen ochtend. Zorg dat je er dan ben. Maak hem gelijk goed
schoon. Alle stickers en plaatjes eraf.280

Gesprek tussen de gebruiker van e-mailadressen [e-mailadres] en [e-mailadres] ( [medeverdachte 1] ) en de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 4] )

14 april 2016

[medeverdachte 1] : Morge gap hou eve alle koste bij aub wie je maajt goed dan dat als ik erom
vraag je mij eve door kan sture goed

[medeverdachte 1] : Morge neem jij die heftruck in ontvangst tog?

[medeverdachte 4] : Ja heftruck regel ik ontvangst. Daarna komnt een vriendin van me die hier
woont helpen met huisje vinden enzo. Zij denkt dat ik hier fotografie cursus
kom doen.281

Gesprek tussen de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 4] ) en de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres]

14 april 2016

[.] : Je moet zaterdag ook pap bij hem pakken 12300.p

[medeverdachte 4] : Morgen heftruck installeren. Dan komt die chick uit london. Zij kan helpen met woning huren. Dat van cash is onzin. Vragen bijna alemaal bank gegevens. Dus aangezien er niks gaat gebeuren in die osso open ik rekening en huur.

[.] : Ja precies is gewoon afgeven allemaal en anders moet je checken of ze een stash kunnen maken voor pap ofzo snap je.

[medeverdachte 4] : Is geen pap gelukkig. Stash gaan we maken. Alles doorgenomen. Is geen kattenpis moet ik je bekennen. Maar wie niet waagt wie niet wint.

[.] : Je krijg je stash in de auto? Of huis? Ok pap hoef je niet te doen?

[medeverdachte 4] : Nee geen pap. Stash in auto. Alles wordt op zelfde dag uitgegeven, de dag ervoor lossen. Allemaal per 10 of meer rijden. Dus 2 dag zijn heel intensief. De rest rust of andere dingen doen.282

[.] :: Heb je een tom tom?

[medeverdachte 4] : Nee. Alles afgeven in de buurt. Niet ver. Ga morgen plekken kijken zonder cam.283

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres]

15 april 2016

[medeverdachte 1] : Mij bevestige ze ook vandaag ik heb er zoiezo 20 en denk komt bij maar laat mijaar weten kan 110 op ligt beetje aan de maten.

Laat me weten als pap geregelt kan worde dan ronde we af.

(…)

Dinsdag ochtend afgeven woe eruit vrijdag daar.

Ok nee hoeft niet te helpen hij kan sleutel aan [bijnaam] geven dan kan die katvanger met de eigenaar afspreje broer eve alles in orde maken.284

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 1] ) aan gebruiker van e-mailadres [e-mailadres]

15 april 2016

[medeverdachte 1] : Middag ik vermoed dinsdag vacuum verpakt aub! Em dan eve een tape erom
wie van wie is.285

Bericht van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 4] ) aan de

gebruiker van e-mailadres [e-mailadres]

15 april 2016

[medeverdachte 4] : Kom op man even prioriteiten stellen hier, is geen coffeeshop dit. Ben vanaf vandaag echt aan het werk namelijk, denk aan mijn veiligheid.286

Gesprek tussen de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 4] ) en de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres]

16 april 2016

[medeverdachte 4] : Ik rij wel naar london gaat even duren. Waar moet pap afgegeven worden? En is hij klaar?

[.] : Ja hij is klaar op 1000p na heb [bijnaam] de berekening gegeven spreek met elkaar een punt af.

Gesprek tussen de gebruiker van e-mailadressen [e-mailadres] en [e-mailadres] ( [medeverdachte 1] ) en de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres]

16 april 2016

[medeverdachte 1] : Waarom rekene ze niet alles af gelijk? En ja laat ze maar aan [bijnaam] geven en stuur mij eve calculatie!

[.] : 28500 – 14200 = 14300 – 2000p = 12300. Hij geeft [bijnaam] nu 11300. Dan staat alleen 1000p open die geef die maandag af want wil hem hier snel zien om volgende job te bespreken.

[.] : Morgen heb die die pap compleet, hij komt morgen pas naar me toe [bijnaam] is al in london dan pakt die pap aan. Wanneer gaan de wielen? Zijn we dan nog wel op tijd voor deze week?287

Gesprek tussen de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 1] ) en de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 4] )

16 april 2016

[medeverdachte 1] : He gap ja hou het geld gewoon bij je en noteer alles ok! Ping me op deze andere heeft eve storing dus die andere kan jou ok niet bereike. Verders alles daar onder controle?

[medeverdachte 4] : Alles onder controle. Wacht nu op pap maar die gasten doen lang. Moet alleen nog even tasjes halen morgen.

[medeverdachte 1] : Ok gap wat voor auto heb je?

[medeverdachte 4] : Combo opel. Oud beestje maar rijdt prima.

[medeverdachte 1] : Ok en dan zoveel geld betale?? Dat zijn geen profesionele gaste wie jou van een oude kk auto voorzien gap dat kan echt niet met dit werk!288

[medeverdachte 1] : Ok gap gaat helemaal goedkome. Geld voor jouw wil je dat we dat aan jou geven of aan die andere??

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres]

16 april 2016

[medeverdachte 1] : Nog wat klante gesproke??

Is te duur bro maar ik ga overlegge.

Dat kan toch pas maandag bro wacht tot dan hebbe we zeker dat pand bekeke

Wat is ink en verk bro?289

Delen bro niet zo miereneuke! Weet je ak verkoop boor doe 7vieze??

17 april 2016

[medeverdachte 1] : Die is gek ik zet niet mee broer is weinig winst doe maar tp gewoon extra.

[medeverdachte 1] : Is 3rug winst bro min tp enzo die gozer denkt zeker dat ik vam gistere komt welje mongool gaat er nu16rugge investere voor 3rugge winst??

[.] : Heb m doorgestuurd broer. Kijken wat ie zegt, wat is nu de prijs van vies? Inkoop is 15.750.

Wat is de prijs wat we moete hebben? Geef ik t door.

[medeverdachte 1] : Kan je me eve jou aantalle sturen wie zeker mee gaan? Jij had tog 20/35/7??290

[.] : Broer hij wil voor ons -8 wisselen als we meedoen zegt 24 procent winst die
jongen van 7 wat denk je broer? Of wil j alleen tp pakken op hem?

[medeverdachte 1] : Vraag is hoeveel winst er over blijft dan??

Ja doe maar broer ik zet wel mee moet die pap hebbe?

[.] : Hoe jij wil broer anders doen ik t alleen voor jou dat j tp word gevult.

[medeverdachte 1] : Ja ga vragen nu gelijk wil jij niet meezette dan?

Dinsdagochtend alles aanlevere bro gevacumeerd aub.

[.] : Ok broer doen ik dat.

[medeverdachte 1] : Ok broer verder geen meelopers?

[.] : Sharkie 1 vies meedoen ook broer zal ik hem details vragen?

[medeverdachte 1] : 5rugge is te weinig bro

[.] : Broer j gunt me echt niet he met die tp? Kann misschien nog andere klant 7 duren doen broer, wilt betalen 28 p kann j doorsturen. Pakken we 5000 euro winst. Kann pakken voor 25000.291

[.] : 5 rug t weinig? (…) betaal ik jou als eerst uit met die duur.

[medeverdachte 1] : Ok bro maar als jij 25 euro betaakt en 28p terugkrijgt heeft geen zin dan betale ze je onder de markt ik krijg zelf makkelijk 30p bro.

[.] : 45 + 7 ga ik nu bevestigen broer en wil naar een klant 7 duur gooiden zitten we op 59.

Die klant wil 28 betalen in brimingham.

We moeten vies inkoop betalen broer. Heb net toevallig voor 7 duur getex wacht op antwoord.

[medeverdachte 1] : Dinsdag bro tijd en locatie hoor je morge goed?292

Gesprek tussen de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 1] ) en de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 4] )

17 april 2016

[medeverdachte 4] : Is het niet een idee dat ik nu terug naar NL kom om er bij te zijn als het erin gaat? Maakt stuk makkelijker.

[medeverdachte 1] : Dat zou misschien wel een idee zijn ja maar dat bevestig ik je vandaag goed?293

Gesprek tussen de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 1] ) en de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres]

17 april 2016

[medeverdachte 1] : Ligt aan prijze gap top spulle koste hier nu 25/26 en als je dan maar weinig beurt heeft geen zin. We zitte nu precies in de overgang dat bij ons duurder word en uk eve blijft staan je moest haast wel 32p beure wil he interessant zijn.294

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres]

18 april 2016

[.] : Zal ik zo de planning maken met [bijnaam] ? Voor morgen ochtend?

[medeverdachte 1] : Ok en nog wat van 7 gehoort?

[.] : 7 duur ga ik nogmaals vragen broer, vandaag 100 procent bevestig van jah of nee ga ik ook de planning van morgen daarop aanpassen broer.295

[medeverdachte 1] : Poei moet je [bijnaam] vragen bro

[.] : Heb j afmetingen me vriend van vieze vraag of die z half moet laten of 2 opmekaar moet vacumeren??

[medeverdachte 1] : Bro stuur mij eve de inkopen en verkopen aub zodat ik dat netjes bij kan houden.

[.] : Top ga ik doen broer, sharkie viezen schijnen echt toptop te zijn licht van kleur en sterk pakken we voor 15.500 broer die andere heb ingekocht voor 15.750 broer. 2 per group broer. Verkoop ga ik vagen stuur ik door, kann jij nix met duren, sharkie pakken we scherp broer.

Onder broer dan weet j dat hij verkoop z minimaal 16 op markt, wij hebben 15,5 gekregen voor die stuk en als j wil kopen is het 15750 onder… En verkoop staat er ook op

[medeverdachte 1] : Ja had geleze bro laat me maar weten wanneer je die pap moet hebbe dan laat ik afgeven bro.

[.] : Broer hoe gaan we t werk met afgeven? Denk beste afspraak maken en bij afspraak met tokan afgeven denk dat is het beste of hadden jullie wat anders in gedachten broer?296

[.] : Okidoki. Hoeveel totaal zit erop? Van mij kant heb ik

30,5 shark

7

20

Zijn er 57,5 stuks totaal. Hoeveel heb jij er broer?

[.] : Komt ie aan jongens dit is de planning voor de ochtend:

-09.00 kale 20 (Opel blauw)

-09.30 golu 7. (volkswagen creme)

-10.00 shark 30.5 (maroc zilvere hyundai)

Totaal 57,5 stuks van 3 groepen.

Die van shark 30.5 zitten 2 duren tussen.

Gesprek tussen de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] en de gebruiker van

e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 2] )

18 april 2016

[medeverdachte 2] : Yoo ik stuur je later op de dag adres voor morgenochtend.

Hoeveel klanten heb je maat eerste om 9u sochtends

[.] : Maat had alles als doorgenomen met [bijnaam] , 9 uur, 9.30 en 10.00 uur. Op het adres wat hij me heb gegeven makro.

Heb j afmetingen me vriend van vieze vraag of die z half moet laten of 2 opmekaar moet vacumeren ??

[medeverdachte 2] : Doe maar half altijd beter.

[.] : Heb je de maten voor me? Wie pakt aan morgen maat?

[medeverdachte 2] : Ik pak aan. Alle 3 zijn aparte klanten vriend?297

[.] : Yes alle 3 aparte klanten. Broer hoe gaan we t werk met afgeven? Denk beste afspraak maken en bij afspraak met tokan afgeven denk dat is het beste of hadden jullie wat anders in gedachten broer?

[.] : Komt ie aan jongens dit is de planning voor de ochtend:

-09.00 kale 20 (Opel blauw)

-09.30 golu 7. (volkswagen creme)

-10.00 shark 30.5 (maroc zilvere hyundai)

Totaal 57,5 stuks van 3 groepen.

Die van shark 30.5 zitten 2 duren tussen.

[.] : J ken 2 van die group die van 7 ken j alleen niet.

[medeverdachte 2] : Ja idd.298

Gesprek tussen de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 1] ) en de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 4] )

18 april 2016

[medeverdachte 1] : Morge gap kan je eve een nr sturen zodat tp je kan bereike als ze komen lossen? Dan moet je wel engels praten he?

[medeverdachte 4] : Ja geen probleem mijn engels is perfect.299

Gesprek tussen de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 2] ) en de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres]

19 april 2016

[medeverdachte 2] : Ben er.

Is niet die kale he.

Is gelukt.

[.] : Nee andere maroc, kale is 10 uur.

Toppie.

[medeverdachte 2] : Ik ook over 2 min.

Ben met hem maat

Ook gelukt.

Lekker he als iedereen op tijd is, is top zo.

[.] : Top aangepakt?

[medeverdachte 2] : Haha ja die moet een dure afstaan.

[.] : Top ik vraag als anderen op schema is.

[medeverdachte 2] : Is goed.

[.] : Jahzeker zo moet t voortaan met alle klanten, wie laat komt krijgt strafpunten! Hahaha. Of alles afpakken en in beslag! Hahah.

Kale maroc is er met 10 minuten maat.

[medeverdachte 2] : Ook gelukt. Echt perfect verlopen maat.

[.] : Alles keurig op tijd voor tijd afgegeven.300

Hopen dat alles goedkomt. 30.5 was 32 geworden dus zittien op een totaal van 59 van mijn.

[medeverdachte 2] : Die 7 waren nirt vacuum verpakt.

[.] : Bro die dingen waren niet vacuum getrokken ik laat z aan die jongens doen.

[medeverdachte 2] : We hebben ze verpak.

[.] : Topper dank je. Welke aantallen gaan erop geef ik het door.

[medeverdachte 2] : 79 maat. 301

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 1] )

19 april 2016

[.] : Alles keurig op tijd voor tijd afgegeven.

[medeverdachte 1] : Ok top bro.302

Gesprek tussen de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 1] ) en de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres]

19 april 2016

[.] : Wat voor blokken kan jij regelen?

[medeverdachte 1] : Blokke met 777 erop maar alles is duur maatje nu voor goede spulle en hoor net dat er ook wat vochtigere tusse zitte.

Vrage mij 25.303

Gesprek tussen de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 2] ) en de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] (vertaald vanuit het Engels)

21 april 2016

[.] : Zien we je morgen of zat?

[medeverdachte 2] : Morgen vriend.

[.] : Waar ben jij zodat ik weet hoe laat ik moet vetrekken.

[medeverdachte 2] : [plaatsnaam] .304

Gesprek tussen de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 1] ) en de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 4] )

21 april 2016

[medeverdachte 1] : Onder gap

[medeverdachte 1] Kapper (04/21/2016 @ 11:27 am)

[bedrijfsnaam 15] zijn eigen naam [V] doen, bedrijf dat belt is [bedrijfsnaam 17] .

[medeverdachte 1] : Dit zijn gegevens wie je moet gebruike ok snap je het??

[medeverdachte 4] : Ik ben dus [V] . Oke.

[medeverdachte 1] : Welke reden gaven ze dat ze niet vandaag of morge konde aflevere gap?305

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 4] )

21 april 2016

[.] : Waar was truck aangekomen? Bij de boot. Maandagochtend komt tp.

Het transport dat op woensdag 20 april 2016 door [bedrijfsnaam 14] BV vanuit Nederland naar Engeland werd verzonden is op maandag 25 april 2016 door transportbedrijf [bedrijfsnaam 17] afgeleverd bij [bedrijfsnaam 15] Ltd te [plaatsnaam] .306

Versleutelde e-mailberichten van mei 2016

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190614.1616), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

In dit proces-verbaal zijn berichten opgenomen uit de maand mei 2016 die vermoedelijk betrekking hebben op de transporten uit het onderzoek Cigua.

Bericht van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 4] )

13 mei 2016

[medeverdachte 1] : Morge gap zorg je dat die tp telefoon aam heb em dat je bij pand bent tp ging losse dan jou lading ophalen.307

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 2] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres]

13 mei 2016

[medeverdachte 2] : Yoo maat heb pap voor je.

Ja is goed 10 carpool kan je haje komen bij [.] .

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 4] )

14 mei 2016

[medeverdachte 1] : Ok top tog hoeveel geld moet je hebbe?

Ben je in bm nou?

Ok ik geef je mail aam een vroend van die gaat je 1000£ gevem dan.308

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres]

15 mei 2016

[medeverdachte 1] : Morge topper die handel is ok ik ga straks eve uitkoke en had foto na klant gestuurt die zij we gaan ervoor dus ga ze kope en als we jou tp kune genruike hooie we ze erop en desnoods doe vieze dr bij.

Ik koop 10 van deze blokke want klant pakt er al 5 en dan hebbe we 6x vies ligge heb je al vaker met ze tp gewerkt? Weet je hoe het gaat en of er meer op gaat?

Ok topper gaat zoiezp goedkome tp van mij gaat domd eruit maar word pas ma afgelevert dan vanwege het weekend dus we gaam zoiezo.

Spulle zijn top koke dikje. Dikke 9 uit geur vind zelf niet super pak ze morge gap.

Weet jij wat tp mee wilt lopen?

(…) dan gooi ik wel op onze tp beter gap.

Doet die klant niet gap is echt een zeiker wou hem er 15 sture maar wilt er maar 10 en pakt helft op crediet em die 6 voeze weet je dat is eve uitprobere.

Nee dan gebruik ik lekker me eige wiele gap ik kan andere top wiele pakke.

Ik gooi die vam ons bij die wiele vam dond erop gap

Gaan er meer op gap maareen serieuze groepe en scan proef lading stage top systeem veel mee gewerkt al.309

Ik paj ze denk v 17,5p gap wat kan jij beure?

Ok spulle ligge lon me jonge in bm maar regel wel eve iets 2 stuks doen?

Kwaliteot gap moete ze zelf checke ik hen er de balle verstand van.

Me chaf heeft pgp gap.

Ja is mijn man komt van hier geneurt niks gap ik heb met ze mail al doorgegeve om aam te pakke gap.

Ik laat mijn man aanpakke morge.

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 4] )

15 mei 2016

[medeverdachte 1] : Avond gap kan jij morge eve tusse iets in regele dus 2x vieze aanpakke em afgebem. Is beide in lon dus wat je doet je pakt aan em laat amdere klant 20 min later in die buurt komen.

Laatij weten aub hoelaat en waar je aanpakt dan ga ik afspraak makem om af te geven.310

16 mei 2016

[medeverdachte 1] : Morge wat heb je afgesproke??311

Ok dam ga ik afspraak maken om af te geven om 14u uk tijd doen?

Ja kan ook gap.312

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres]

16 mei 2016

[medeverdachte 1] : Morge gap me man pakt romd 13u aan. Jou man haalt direct op als mij man
heeft gap?313

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 4] )

16 mei 2016

[medeverdachte 1] : Je was 40min te laat krijg ik te horen gap vandaar maar word nu geregelt ga
aub miet mde metro enzo in met die spulle wacht daar in de buurt.

Ze kome met grijze vw golf ophale code is [bijnaam] .

Wat voor klere draag je?

Ok ga doorgevem.

Heb je geld ontvange??

Top gap gas op die lollie hahah.

Is het gelukt? Ik ga eve zegge dan.314

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres]

16 mei 2016

[medeverdachte 1] : Is afgegeve gap.

Net die spulle gekicht gap 1x aa en 9x eagle. We gaan nog eve stampe ok.

Uit onderzoek 26Koper is gebleken dat ‘Adelaar’ (Eagle) mogelijk een benaming is voor een kilo cocaïne.315

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20180914.1323), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

In dit proces-verbaal zijn berichten opgenomen, afkomstig uit de PGPsafe-server.

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres]

17 mei 2016

[medeverdachte 1] : Je ziet het hoe kut het is he met die vieze die amdere wie heb aamgepakt eerkt er gewoon mee is alleen voor spuite gekoof ik.316

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190614.1616), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

In dit proces-verbaal zijn berichten opgenomen uit de maand mei 2016 die vermoedelijk betrekking hebben op de transporten uit het onderzoek Cigua.

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres]

17 mei 2016

[medeverdachte 1] : Wat had je voor uk is zondag inlevere maat ma weg woe daaezp.

18 mei 2016

[medeverdachte 1] : Morge maat nog niks voor uk??

Die is alweer continu gegaan maat we hebne 2systeme gaan om de week is nog ruimte voor rond de 30/40 ligt aan vorm.317

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres]

20 mei 2016

[medeverdachte 1] : he gap trouwens er ligge 20 van die bruine wie wij oom gaan sturen die kunne we jou mensen alvast geve als je wil wij krijge er 10 nl projs en 10 krijge we voor leuke prijs.

lk heb nu net gepingd die 10 van ons koste gewoon nl prijs en die 10 van hun dan krojge we 1000p onder de markt maargoed de prijs bepale wij natuurlijk.

Die prijs na hun toe komt goed gap maar dacht dan kunne we direct starte en
wissele doen we niet via neef hoor gap dat duurt echt te lang ik heb andere
wisselaar die is top en smel.

Ok geen probleem gap maar die 6 vieze van ons zelf wel sturen ook naar ze??

Die 6 zijn al bij tp die moet die hoe dan ook wel gaan verkope he gap??318

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres]

20 mei 2016

[medeverdachte 1] : Morge maat had jij al eem richtlijn hoeveel jij op tp ging zette

Morge maat had jij toevallig tp voor takke naar uk?

Ja zondagochtend als kan maat maar takke tp heb ik intereesse in wil eve weten wat min aantal is enzo.

Avond maat gooi er maar op maat.

21 mei 2016

[medeverdachte 1] : Ok maat ga ik nu overlegge vavumere ze het zelf dubbel aub?319

Ok top. Die [bijnaam] oor gaat je pinge om af te spreje. Waar ligt het maat?

Nog wat van takke tp gehoort?

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 2] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres]

21 mei 2016

[medeverdachte 2] : Yoo zullen we die 10 bij haje carpool. [.] doen maat om 11u.

Nee zondag is goed als die sporttas heedt.320

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 4] )

21 mei 2016

[medeverdachte 1] : Hey gap je moet rustiger te werk gaan er waren accu’s kapot en lekte accu
zuur als ze dat zien.krijge we gezeik dus aub werk rustig en met beleid ja??

22 mei 2016

[medeverdachte 1] : Hoe is het gap? Heb je alles gereegelt de juiste tasse of koffers auto?? Woe komt die aan maar misschien dinsdag dus alles moet gereegelt zijn aub.

Bericht van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres]

22 mei 2016

[medeverdachte 1] : Zitte er incl jou 94 op vieze en dure maat.

Bericht van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres]

22 mei 2016

[medeverdachte 1] : Morge topper op tp zitte er 94 incl doe 10 en 6 vieze van.ons alleen blokke en vieze.321 We geven jou jongens gewoon direct die 6 stuks tog?

Bericht van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 4] )

23 mei 2016

[medeverdachte 1] : Ja is goed gap morge of woe is er werk. Je word gebelt dus zorg dat je bereikbaar bent en laat ons direct weten hoekaat ze komen bezorgen ok?? Diezelfde gast komt morge weer pap brenge kan je me postcode sture vlak bij jou? Dan regel ik dat je morge weer grootste gedeekte kan afgeven.322

Gesprek tussen de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 2] ) en de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 4] )

26 mei 2016

[medeverdachte 4] : Dat zou betekene dat hij superman heeft? En dat kan niet!! Die heeft die kerel

in die blauwe audi

[medeverdachte 2] : Je hebt ook niet van die 40/verwisselt tog

[medeverdachte 4] : Maar als ze geen rode sticker hebben, wat hebben ze dan??

[medeverdachte 2] : Je hebt alles goed gedaan maat! Zijn gewoon debielen.323

Bericht van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 4] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres]

27 mei 2016

[medeverdachte 4] : Hij zegt dat ik 5 rug krijg en dat is denk voor beide rondes die ik heb gedaan. Aardige aantallen hoor haha.324

Bericht van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres]

31 mei 2016

[medeverdachte 1] : Morge maat uk is zondag inleveren maamdag eruit woe daarzo laat me wel eve vantevoren aantalle weten aub.325

2.4

[plaatsnaam]

Aanleiding onderzoek

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190301.15.35), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

In dit proces-verbaal zijn berichten opgenomen die liggen in de periode van 5 april 2016 tot en met 15 april 2016, afkomstig van de Ennetcom-server of de PGPsafe-server.

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres]

5 april 2016

[medeverdachte 1] : Goedemorge bro kwam die jonge nog over naar deze kant?

Ok moet weten anders moet ik tp afzegge

Morge bro de tp is wat vertraagt dus kan dat die er pas om 17u is.

Ok is goed bro er passe spulle niet in systeem hoe gaan we dat oplosse??

Ok regel met [bijnaam] broer.

16u uk tijd ongeveer kome ze laden bro

Avond broer is er geladen?

Ok bo dat komt goed want tp kwam pas waarschijnlijk dond aan en dan ben ik bang dat we pas na weekend weer kunne vertsdure en de lading moet er zoiezo eerst zijn omdat [bijnaam] hem alles moet uit legge en katen zien.326

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 2] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres]

5 april 2016

[medeverdachte 2] : Gm maat, hebben ze cmr gehaald?

Sommige dure passen njet in systeem bro

Had er net 10 gingen er maar 8 van in.

Ga ik probere maar ze zijn te lang snapte ik ga wel proberen.

Ja 20 pallets idd. Verpakking eraf gehaalt

Het moet naar adres: [adres] , [postcode] [plaatsnaam]

Hoe gaat het aan de overkant lukt het de jongebs?

En alle 40 waren voor 1 klant tog broer.

Ze passen nu wel maat paar vacuumzakken erafgehaalt.

Is het gelukt aan de overkant??327

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190604.1124), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Nader onderzoek naar het adres [adres] in [plaatsnaam] leverde op dat dit pand vanaf 1 augustus 2015 – juli 2017 werd verhuurd aan het bedrijf [bedrijfsnaam 18] BV.328

[bedrijfsnaam 18] BV / [bedrijfsnaam 19] BV

Een overzicht van wijzigingen van de Kamer van Koophandel, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

 • -

  Op 24 maart 2016 is de handelsnaam gewijzigd van [bedrijfsnaam 18] BV in [bedrijfsnaam 19] BV.

 • -

  Op 22 maart 2016 is [S] uitgetreden als bestuurder en is [D] toegetreden als bestuurder.

 • -

  De activiteitomschrijving van de BV: het handelen in accu’s en andere auto-onderdelen, daaronder begrepen import en export van deze artikelen.329

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190401.0902.10707), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik, verbalisant, bekeek de bankrekening op naam van [bedrijfsnaam 18] BV. Hierop zag ik dat in juli, augustus, september en oktober 2015 betalingen zijn geweest naar een bedrijf genaamd [bedrijfsnaam 23] . In totaal was er voor € 59.083,54 overgemaakt naar [bedrijfsnaam 23] . [bedrijfsnaam 23] is een bedrijf in Polen dat handelt in accu’s en batterijen. 330 Op de rekening van [bedrijfsnaam 18] BV was ook te zien dat zij drie overschrijvingen hadden gedaan naar [webwinkel] . Wij kregen van [webwinkel] de mededeling dat het bedrijf [bedrijfsnaam 18] BV als e-mailadres had opgegeven: [e-mailadres] .

Het bedrijf had in augustus en oktober 2015 en in april 2016 stickers besteld.331 In totaal heeft [webwinkel] 3660 stickers geleverd.

Op 12 oktober 2016 is in Purfleet (Engeland) een drugstransport onderschept met stickers. De stickers die zijn aangetroffen op de accu’s van de onderschepte drugslading zijn dezelfde stickers die [bedrijfsnaam 18] BV heeft besteld bij [webwinkel] .332

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190408.1600.10707), voor zover inhoudende, zakelijk weergeven:

Uit gegevens van de ING Bank over de rekening op naam van [bedrijfsnaam 18] BV blijkt het volgende:

 • -

  In de periode 1 juli 2015 t/m 1 januari 2017 is € 93.200 contant geld gestort in [plaatsnaam] en Vianen;

 • -

  Verder zijn er geen inkomsten binnengekomen op deze rekening;

 • -

  Er zijn transportbedrijven betaald, waaronder [tramsportbedrijf 1] en [transportbedrijf 2] .333

Transporten

[tramsportbedrijf 1] , [transportbedrijf 2] en [bedrijfsnaam 20]

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190403.0903.10707), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Uit gegevens van transportbedrijf [tramsportbedrijf 1] valt op te maken dat er twee transporten zijn uitgevoerd voor het bedrijf [bedrijfsnaam 18] BV tussen [plaatsnaam] en [plaatsnaam] (Groot-Brittannië) met als lading accu’s/batteries:

Vertrek Aankomst

Van

Naar

15-09-2015 – 17-09-2015

[bedrijfsnaam 18] BV

[plaatsnaam] , NL, [postcode]

[bedrijfsnaam 20] , [plaatsnaam] , UK, [postcode]

28-10-2015 – 30-10-2015

[bedrijfsnaam 18] BV

[plaatsnaam] , NL, [postcode]

[bedrijfsnaam 20] , [plaatsnaam] , UK, [postcode]334

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190527.1104.), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Uit gegevens van transportbedrijf [transportbedrijf 2] valt op te maken dat er drie transporten zijn uitgevoerd voor het bedrijf [bedrijfsnaam 18] BV tussen [plaatsnaam] en [plaatsnaam] (Groot-Brittannië) met als lading accu’s.

Vertrek Aankomst

Van

Naar

04-09-2015 – 07-09-2015

[bedrijfsnaam 18] BV

[plaatsnaam] , NL, [postcode]

[bedrijfsnaam 20]

[plaatsnaam] , UK, [postcode]

07-10-2015 – 09-10-2015

[bedrijfsnaam 18] BV

[plaatsnaam] , NL, [postcode]

[bedrijfsnaam 20]

[plaatsnaam] , UK, [postcode]

22-10-2015 – 23-10-2015

[bedrijfsnaam 18] BV

[plaatsnaam] , NL, [postcode]

[bedrijfsnaam 20]

[plaatsnaam] , UK, [postcode]335

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190405.0959), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Het bedrijf [bedrijfsnaam 20] werd op 16 oktober 2015 ingeschreven in het bedrijvenregister in Engeland. De directeur van dit bedrijf was [E] . Op 23 november 2015 trad [E] af als directeur en werd zijn zoon [Q] aangesteld als directeur.

Zowel [E] als [Q] werden voor onderzoek Wheat veroordeeld in Engeland.336

[transportbedrijf 3] – [bedrijfsnaam 22]

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190301.15.35), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

In dit proces-verbaal zijn berichten opgenomen die liggen in de periode van 5 april 2016 tot en met 15 april 2016 en voornamelijk betrekking hebben op transporten tussen [plaatsnaam] en [wijk] , afkomstig van de Ennetcom-server of de PGPsafe-server.337

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 2] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres]

11 april 2016

[medeverdachte 2] : Was even wezeb kijke of de truck er was.

[adres] , [postcode] ,

Warehouse unit [.] , [bedrijventerrein 5] , [wijk] , postcode [postcode]

Tp is onderwwg!338

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 2] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres]

12 april 2016

[medeverdachte 2] : Ja vast laten kome bro, ja dat is altijd afwachten hoelaat jonge moet in die loods wachten. Ja terug wordt geregelt.

Vraag wat voor kleur trajler en wat er op de zijkant staat bro.

Onze trailer is rood met op de zijkant: [transportbedrijf 3] .339

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190513.0934), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Vertrek Aankomst

Van

Naar

11-04-2016 – 13-04-2016

[bedrijfsnaam 19]

[plaatsnaam] , NL, [postcode]

[bedrijfsnaam 22]

[wijk] , UK, [postcode] 340

[transportbedrijf 3] heeft 1 transport uitgevoerd voor het bedrijf [bedrijfsnaam 19] met als lading truck filters tussen [plaatsnaam] en [wijk] (Groot-Brittanië).

Een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510.DOSS), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

[bedrijfsnaam 22] Ltd werd op 29 januari 2016 ingeschreven in het Verenigd Koninkrijk op naam van een Litouwer, genaamd [J] . Hij heeft verklaard dat hem was gevraagd om te helpen met het op naam zetten van een bedrijf en het huren van een bedrijfsruimte. Hij kreeg hier naar eigen zeggen 2000 Britse ponden voor. Hij verklaarde dat hij ook een pand had gehuurd in een plaats genaamd [wijk] in Engeland.341

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190301.15.25 PVB), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Bericht van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 2] ) aan [e-mailadres] op 12 april 2016:

Ja die uit litouwen ook goeie werker snapte alles direct zelfde denkwijzen maat das top. Zijn ze te vetrouwen? Is de lading er al?342

Versleutelde e-mailberichten van april 2016

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190301.15.35), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

In dit proces-verbaal zijn berichten opgenomen die liggen in de periode van 5 april 2016 tot en met 15 april 2016 2016 en voornamelijk betrekking hebben op transporten tussen [plaatsnaam] en [wijk] , afkomstig van de Ennetcom-server of de PGPsafe-server.343

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres]

6 april 2016

[medeverdachte 1] : Tp is er al bro en heb volgende rit al vol 42 x 2 klanten 5 stuks meelopen ink 24 verk 29p!

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 2] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres]

6 april 2016

[medeverdachte 2] : Hij gaat pas maandag pffff hoor ik net.

Dat pas dinsdsg daar is.

We gaan wel inbouwen zo maat.344

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 2] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres]

6 april 2016

[medeverdachte 2] : Yooo maat 9 kunnen er niet mee zijn te lang.

Heb er nog 1 ingekregen.

Heb er nu 8 over. Zoveel mogelijk erin doen wel? Ja alles eraf deze 8 gaan niet.

Bij mij passen ze niet in de stash maat.

Ik laat ze liggen waar ze nu liggen oke? Ik heb zekfde probleem.zonder stash.

Oke wel eigen verantwoording bro bij ons is ook heet. Ja ik weet is ook elke dag controles he.

Tp heeft nog plek voor 8 stuks bro.

Spullen liggen veilig bro.345

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres]

7 april 2016

[medeverdachte 1] : Morge bro er kunn er nog 10 mee op tp jij had nog iemand met 10 tog? Dan zitte we vol is zonde om niet vol te gaan.

Ok word naar weekend pas.

We gaan eerst de kistebterug halen hoor broer dan weet je dat.

Dat kan pas morge als het lukt bro zijn druk nu met spulle aanpakke.346

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 2] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres]

7 april 2016

[medeverdachte 2] : Morgen ruilen die spullen maat?347

8 april 2016

[medeverdachte 2] : 8 zijn aan je bro gegeven.

Los kunnen er wel 40 in miss ofzo.

Ik kan die 8 zo wel aanpakkeb en weglegge

Ja dat redt ik niet idd beter morgen aanpakke en inbouwe he.348

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 2] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres]

11 april 2016

[medeverdachte 2] : Tp komt tussen 11 en 14u maat.

Bedoel aan onze kant.

Ja morgen daar maat.

Tp is er we zijn aan laden.

Kan je nooit zeggen heeft met verkeer te maken met de boot met alles.349

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 2] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres]

11 april 2016

[medeverdachte 2] : Was even weze kijke of de truck er was

Ja benner bijna

[adres] , [postcode] ,

Warehouse unit [.] , [bedrijventerrein 5] , [wijk] , postcode [postcode]

Tp is onderwwg!350

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres]

11 april 2016

[medeverdachte 1] : Ok brurr ik heb tp hahah.

Ze zijn tp aan het laden.

Vraag evevaan [bijnaam] bro en hoe bedoelt die over dat systeem???

Ja geen autos meeneme bro voor gps snapej

Maar [bijnaam] legt alles precies uit bro.

Bro wat is de prijs in turkihke voor blokke?

Tp 100 gaat next week 40 weet niet of op tojd terug is.

Ja klopt maar ga nu eve die 100 vulle hahahah 351

12 april 2016

[medeverdachte 1] : Morge bro laat mebweten als tp er isbok laat jongens er hele dag aanwezig zijn. Enbdie jongens moete nu zelf ook diebtp terug gaan regele goed?

Vraag [bijnaam] eve bro ik weet niet.

Ik was er niet bij met laden [bijnaam] noteert vaak het kenteke vraag hem eventjes.352

Lijkt me stug dat er wat aan de hand is bro.

Niks aan de hand bro is niet die van ons zegt [bijnaam] .

Dat zou kunne ja waren ze al in paniek ghaahahahahahahaha.

Bro laat ze wel die vracgtwagen eve in de gaten houde wat er gebeurt ok???

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 2] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres]

12 april 2016

[medeverdachte 2] : Ja vast laten kome bro, ja dat is altijd afwachten hoelaat jonge moet in die loods wachten. Ja terug wordt geregelt.

Gebeurt ook heel vaak dat ze dan zeggen hij is er om 10u en dan komt ie pas om 16u ofzo echt vaak meegemaakt.

Vraag wat voor kleur trajler en wat er op de zijkant staat bro. Onze trailer is rood met op de zijkant: [transportbedrijf 3] .353

Nee is hem niet. Tis hem 100% niet.

Ja ben onderweg.

Vraag is of er 1 politie auto bijstaat vriend.

Ik heb alles maar de trailer word op de boot gezet en dan komt een engelse truck hem ophalen bro, dus nl truck kan sws niet.

Nee [transportbedrijf 3] trailer is het, de truck weten we nooit.

Ja die uit Litouwen ook goeie werker snapte alles direct zelfde denkwijzen maat das top. Zijn ze te vetrouwen? Is de lading er al?

He tp is net gebelt zd hebben vertraging wordt of einde middag of morgenochtend.

18u redden ze niet dus word morgeochtend.354

Zodra ik morgenochtend wat hoor laat ik je het gelijk weten.355

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres]

13 april 2016

[medeverdachte 1] : Morge bro laat me weten aks tp er is en zorg dat je mensen klaar staan.

En als de lading gelost is laat ze eve wachte tot de avond met eruit halenoor de zejerheid snapje!

En broer kan jij is jou afdraaiers vragen of ze van ephidrine naar ice kunne draaie???

En we moete snel meer lijne op gaam zette maar alles gescheide houde.

Ja beste laat ze eve weg gaan en goed oplette of ze gevolgd worden is denk niks maar ik werk altijd veilig broer! Beter handel kwijt als mensen vast! En laat ze kijke of het nog verpajt is zoals we gestuurt hebbe bro of plastic eraf is gehaalt.

Bro tp heeft gebeld dat er in unit 17 gelost moet worden inplv unit 2 dat vinde ze vreemd wat hebbe die jongens gedaan?

Weet niet maar dit moeten ze niet doen bro ga je gezeik en argwaan mee krijgen gewoon adres kloppend geven. Ik ga niet me systeem en lijn op spel zette door een paar schijters.356

Morge qord weer opgehaakt he

Vraag [bijnaam] eve

Volgende concentreer ik op die 100 bro als je 40 kan vulle nog better.

We kunne ook om de week gaan bro als we niet aan aantalle komen.357

[medeverdachte 1] : Dus geef die jongens 40x200 en ik laat je weten wat er dan nog open staat ok. Tp’s zitte er weer bij!

Wat geef je jou jongen wie met [bijnaam] werkt

Kijk we zitte met veel mense dus blijft weinig over ik moet dat ok nog ege bespreke omdat de koste eve terug moeten.

40x250 delen wij 40x200 heef je jongens uk de rest gaat vd rekening af wie er open staat.

Ja dat moete we bespreke tog ook voor [bijnaam] en die kat moet betaalt worde de rest hale we eraf.

En onze gaat op woensdag bro die van 100.358

[medeverdachte 1] spreekt over ‘ephidrine en ‘ice’. ‘Ice’ is een benaming voor methamfetamine. Methamfetamine kan worden gesynthetiseerd uit efedrine.

Gesprek tussen de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 2] ) en de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres]

13 april 2016

[medeverdachte 2] : Yoo laat ze maar erheen gaan. Hij komt tussen nu en9 uur.

Laat ze het lossen, dan even uurtje laten staanngoed beetje kijken of ze beweging zirn.

En dan eruit.

Laat me gelijk weten als die er is he geef ik het hier door allemaal.

Had je al contact met die klant?359

Zijn je jongens al bij loods.

Truck is er om 10u engelse tijd maat.

Top, ik heb er goed gevoel over!

Ik ook bro gaat goedkomen. Ik loop diegene die tp belt te pushen dus komt goed.

Tp is er elk moment.

Die contact die je mij stuurde is dat die litouwe?

Laat ze scherp zijn voor hun eigen veiligheid.

Ik zou als chauff weg is gelijk beginnen.

En zijn ze al bezig met uithalen?360

Ja zwarte folie allemaal.

Heb alles uitgelegd.

Gewoon afwissel hun, wij doen altijd vanaf nl zwart.

Alles eraf halen en opnieuw insealen, even netjes maken hoeft niet altijd.

[.] : Ok maar normaal was witte folie tog vandaar die vraag, moeten z nou met witte folie weer doen of zwart houden want zijn zwart binnen gekomen!

[medeverdachte 2] : Ja doe maar. Zijn ze bezig?

Oke laat ons weten direct aub we zitten in spanning hahahha.

[.] : Yes bezig met eruit halen gabber. J hoor zo met afgeven als ik tijd heb. Alles onder controle.

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 1] )

13 april 2016

[.] : Ok maar normaal was witte folie tog vandaar die vraag, moeten z nou met witte folie weer doen of zwart houden want zijn zwart binnen gekomen!

Yes bezig met eruit halen gabber. J hoor zo met afgeven als ik tijd heb. Alles onder controle.361

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 2] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres]

13 april 2016

[medeverdachte 2] : De klant is iig al in de buurt hahaha.

Ze komen bij hun morge weet laden tusse 10 en 14 dus ze moete alles ook weer in orde maken he.

Laat ze niet bij eigen loods afgeven eh broeder.

Wanneer gaan ze afgeven.

Oke man.

Ik heb ook cmr hier wacht ontvang jij foto?

Op cmr staat unit [.] maar de chauff belde op dat ze bij unit [.] aan lossen waren ipv 2.362

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 1] )

13 april 2016

[.] : Ja ik laat je gelijk weten gap, ik heb me telefoon bij de hand al sinds
vanmorgen maar ik denk dat okay is gap. Is eerste keer dit inderdaad gap.

Tussen 6 en 9, ik ga ff bellen nu.

Hij praat heel normaal tegen me in ieder geval. Wel spannend man Pff.

Haha gap, over 1 uur, 10 uur engelse tijd, komt ie lossen.

Pfff hij is er gap he. Nu even afwachten wat gaat gebeuren gap..Maar denk dat goed zit.

Ja is kut, want ze bellen mij dat er gelost moet worden in unit [.] maar op papier staat unit [.] .

Gap het is unit [.] , dat is het adres wat op de cmr staat, wat jij mij gegeven heb. Vorige week was gewoon unit [.] gap. Zoals adres die hoort bij unit [.] .

(…) anders krijgen ze argwaan.

Gap ik heb een stress gehad hahahhahaha.

Ja weet ik, maar is te duur gap…Die ronde verkopen ze voor 16. Kan ik zo pakken voor je. Wat krijg jij nu in UK dan?

Maar als je 19p krijgt is goed gap. Dan zit er 7 ruggen winst op minus tp kosten natuurlijk.

Want je wisselt ze hirr natuurlijk, niet met wisselaar. Staat nu op 1,26.

Wil klant meelopen gap?

Hahaha nee joh, met deze tp gaat goed gap. We zijn nog nooit gevallen.

Ik wel gap, heb vertrouwen in systeem man. Elke week 40 of 50 gap, tikt aan he...

Hij laat ze pap gewoon met vrachtwagen terug komen.

Laat hem morgen halen bij mij, laat hem testen.363

Wat krijg jij nu voor die dure dan aan overkant?

Donderdag, morgen dus laden tussen 10.00 en 14.00 [wijk] .

Vrijdag lossen tussen tussen 10.30 en 12.00 [plaatsnaam] .

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 2] )

13 april 2016

[.] : Donderdag, morgen dus laden tussen 10.00 en 14.00 [wijk] .

Vrijdag lossen tussen tussen 10.30 en 12.00 [plaatsnaam] .364

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres]

14 april 2016

[medeverdachte 1] : Morge bro hoe wil jij doen met pap? En wat had jij in gedachte voor jou jonge? Dan gooi ik het straks in de groep.

Nee [bijnaam] word betaalt omdat [bijnaam] toen een dure vrouw had en geen geld om te investere broer!

Ik ga overlegge maar 100 pp word te gek denk ik.

En laat me weten ober tp pap of je dt van jou enzo er al af laat hale

Wil iedereen betale vandaag.

En kijk voor tp’s aantallen waar qe opkomen vandaag

Ja dat is het de rest wat overblijft moet naar ons dan kunne we alles weg gaan strepen

Ja daarom die kat komt erbij alles dus blijft denk weinig over x erop doen we dan restant vd koste wij hebbe de meeste koste broer

Ik doe het nog voor de kids voor mezelf ben ik al lang lang klaar.

Ok vraag [bijnaam] eve ik dacht vanaf 10u ofzo.365

En die wie hier opnaam heeft moet nog kvk wijzige staat op vorige naam en eigenaar ontmoete en huur betale kk katvangers pffff. Elke katvanger is een loser haha.

We gaan nu eerst 100 vulle en deze om de week doen of we moete echt genoeg klante hebbe.

We gaan 100 eerat vulle en als we echt genoeg hebbe doen we 40 maar dat moet eerst op papier alles in orse zijn

Hahaha bro ophale doen we zelf hij moet kvkverandere en eigenaar ziem van pand en huur betale bro.

Elke week waren we zoiezo niet vanplan broer 2 lijne om de week is beter en minder risk ook ivm [bijnaam] .

Kijk kapper zeg als die 40 onze 100 gaat bijte schiet zoiezo niet op dan verkope we deze hele lijn aan jou

Nee zie je verkeerd om de week verlagen we het risico broer.

Nee kijk we hebben express nu 2 lijnd om dan metbelke lijn om de week te gaan en deze gaan we kometen uitbreide van ons snapje naar 60 of 80 kijk en de bedoeling is dat we beide lijne vulle en niet half weg gaan snapje!366

Dan heb je verkeerd gedacht bro als we om de week gaan spreide we risico en is de kans groter dat we langer lopen broer we kunne hier nog 10 pings aan versturen maar het gaat op onze manier of we stoppe wil er geen ruzie over.

Kijk broer met tp moet je na ons luistere wij weten hoe dit werkt en hebbe ervaring snapje wij gaan niks forcere meer want je ziet hoekang het duurt voordat je weer nieuw systeem heb en alles geregelt. En nee tp blijft zelfde.

Nee broer we gaan om de week. 367

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 2] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres]

14 april 2016

[medeverdachte 2] : Lekker he tp goed. Ben blij om (…) veeel werk verricht iig niet voor niks
geweest!!

Tussn 10 en 14 uur vriend. [adres] , [postcode] [plaatsnaam] .

Nog niet geladen? Daaro maat.

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 2] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres]

14 april 2016

[medeverdachte 2] : Yoo bro morgen komt tp losse.

Ja laat ik je zo weten ik ben er zelf niet bii ga je sleutel geven.368

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 1] )

14 april 2016

[.] : De facturen krijg je van me gap.

Vorige week reeds betaald:

Heen: 1830

Terug: 1089

Deze week nog niet betaald:

Heen: 1700

Terug: 1400

Gap ik weet niks van het pand. (…)

KvK zal ik vandaag wel heen gaan weer gap..

Gap, stuur ff door naar [bijnaam] , ik kan [bijnaam] niet sturen. Weet niet waarom, hij zegt sleutel niet gevonden ofzo.

Wil je mij even alle gegevens van pand geven, naam eigenaar, tl nr etc etc.. Huur moet betaald worden, maar moeten wel factuur hebben netjes..

Vroeg ik net [bijnaam] ook al.. Hij zou die gasten ff vragen.

Ik ping [bijnaam] , maar hij reageert niet.. Ze hadden geladen toch?369

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres]

15 april 2016

[medeverdachte 1] : Bro je heb hun 10p gegeve wij hure voor 10p een heel jaar een pand dit schiet niet op zo kunne koste blijve maken.

Ik ga mij jongens wel eve een pand laten zoeke beter wij weten exact wat goed is broer.

Welke jonge die rus? Die jongens [bijnaam] en die werker van jou geven we 50 de man broer

En later als we gaan uitbreide gaan ze eer verdiene.

Ok nee hoeft niet te helpe hij kan sleutel aan [bijnaam] geven dan kan die katvanger met de eigenaar afspreje broer.370

2.5

Berichten van verdachte, [medeverdachte 1] en [slachtoffer 1]

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 1907041530), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

is op 19 september 2015 geliquideerd. Bij hem werd een PGP toestel aangetroffen. Aan dit toestel bleek e-mailadres [e-mailadres] gekoppeld te zijn.

In dit toestel stonden berichten van en aan de gebruikers van:

e-mailadres: [e-mailadres] , opgeslagen onder de naam [T] ( [medeverdachte 1] );

e-mailadres: [e-mailadres] , opgeslagen onder de naam [bijnaam] ( [medeverdachte 2] ).371

Gesprek van 24 augustus 2015 tussen [medeverdachte 1] en [slachtoffer 1] om 14.06 uur

[slachtoffer 1] : Bro kan jouw chauffeur straks naar mij rijden bro?

[medeverdachte 1] : Die ene chaf is uk nu maar ik ga wel eve iemand regele.

[medeverdachte 1] : Ik laat ze morgeochtend ophalen broer! Dan is me vaste chaf dr weer!

[slachtoffer 1] : Ja wij sturen ze bro we doen deze x 10.

Gesprek van 24 augustus 2015 tussen [medeverdachte 2] en [slachtoffer 1] om 19.11 uur

[medeverdachte 2] : Hee vriend, morgen 10 aanpakken?372

[slachtoffer 1] : Je hebt daar nog 2 toch bro 1 was niet mooi breng die mee dan geef ik je nog 9 is totaal 10.

[medeverdachte 2] : Oke spreken we af izeist?

[slachtoffer 1] : Heb je stash auto vriend?

[medeverdachte 2] : Ja tuurlijk wa denkte gij. Pannekoeke ofzo.373

Gesprek van 25 augustus 2015 tussen [medeverdachte 1] en [slachtoffer 1] van 09.00 tot 09.26 uur

[medeverdachte 1] : Morge bro me chaf had jouw al gekontakt tog?

[slachtoffer 1] : Ja broer ik ga hem zo mailen.

[slachtoffer 1] : Die engelse willen alleen die colombiaanse broer.374

Gesprek van 25 augustus 2015 tussen [medeverdachte 2] en [slachtoffer 1] van 10.12 tot 12.32 uur

[medeverdachte 2] : Had je al adres en (…) waar ik zo 9 aanpak?375

[slachtoffer 1] : Ik ga je straks sturen vriend heb al in de ochtend met die kleine overlegd.376

[medeverdachte 2] : (..) Hee vriend vanaf 19u kan ik niet meer.

Gesprek van 25 augustus 2015 tussen [medeverdachte 1] en [slachtoffer 1]

: Dan ga ik rijden voor 19u ben ik bij jouw goed?

[medeverdachte 1] : Ok sluit maar kort met chaf waar die moet komen ok broer.

Gesprek van 25 augustus 2015 tussen [medeverdachte 2] en [slachtoffer 1]

[medeverdachte 2] : Moeten ze nog uit zuid amerika komen?

[slachtoffer 1] : Haahaa nee ik moet even wat afwikkelen vriend heb onze kleine vriend gezegd 19u heeft ie ze.377

Gesprek van 26 augustus 2015 tussen [medeverdachte 1] en [slachtoffer 1]

[medeverdachte 1] : Ja hoorde dat geur niet goed is.

[slachtoffer 1] : Die geur kan door die folie komen wat eromheen zit.378

[slachtoffer 1] : Iedereen vind ze top broer echt maar smaken verschillen.

[medeverdachte 1] : Ja maar heb zelf gezien tog ook die ene maar goed als klant ok vind is het goed
haha ik hoef het gelukkig niet op te snuive die kk zooi.

[slachtoffer 1] : Klopt klant is koning nee weg met die rotzooi is om centen te maken niet om junk te worden haaahaa.379

Gesprek van 27 augustus 2015 tussen [medeverdachte 1] en [slachtoffer 1]

[medeverdachte 1] : Onder vieze niet goed bro.380

[medeverdachte 1] : Ik heb hier junk laten teste hun sturen dit in uk381

[slachtoffer 1] : Bro (…) is there going tob e a lot loading (…) how we are going to pay them (...) Cause I am thinking to send 10 brown and 6 white.

Heb je ontvangen bro?

[medeverdachte 1] : It goes in a machine is 1 tp! I work whit this for 5 years there go max 3 clients

on and the amount will be between 50 and 100! Only white and brown! And this system take a few days! The other tp goes in a scanproof system but they ask high price there also go between 60 and 100! Also only whit and brown.382

Berichten van 30 augustus 2015 van [medeverdachte 1] aan [slachtoffer 1]

[medeverdachte 1] : Bro ik ga geen centje pakke op wissele ben geen kruimelaar dat weet je

[medeverdachte 1] : Bro ik kan de meeste grote wisselaars wij wissele elke paar mil ga maar zoeke
wij weten de martk prijze.383

Gesprek van 3 september 2015 tussen [medeverdachte 1] en [slachtoffer 1]

[medeverdachte 1] : Morge bro alles goed? Tp word 3u opgehaalt gaat weekend over ma daarzo!

Er zit op 20x bruin

10x wit van ons

En 17x wit!

[medeverdachte 1] : Had jij ook bevestiging van jouw man gehad van 2x vies?384

Berichten van 6 september 2015 van [slachtoffer 1] aan [medeverdachte 1] om 1.55 en 7.11 uur

[slachtoffer 1] : Hoe gaat t bro?

[slachtoffer 1] : Gmorgen bro hoe gaat t?

Gesprek van 6 september 2015 tussen [medeverdachte 2] en [slachtoffer 1] van 07.59 tot 08.22 uur

[slachtoffer 1] : Gmorgen vriend hoe gaat t? Alles ok met die kleine?

[medeverdachte 2] : Ja gaat goed met hem hij kan ff niet reageren.

[slachtoffer 1] : Ligt zn pgp eruit? Ik ga wat aanpakken daar sprak ik m over wat op tp zou gaat 11 vieze 6 dure moet ik ze bij mij stashen (…) kan je hem vragen vriend?

[medeverdachte 2] : Hij kan niet reageren dus ik kan ook niet vragen, vanmiddag doet ie t weer.385

Bericht van 6 september 2015 van [medeverdachte 1] aan [slachtoffer 1] om 11.05 uur

[medeverdachte 1] : Goed bro net geland parijs eve tussenstop straks thuis.386

Gesprek van 7 september 2015 tussen [medeverdachte 1] en [slachtoffer 1]

: Ok bro vraagje ik pak nu die vieze aan en 6 dure die laat ik later bij jouw in de buurt afgooien voor die engelse vriend van me wanneer gaat die dan?

[medeverdachte 1] : Ok bro die gaat als deze weer terug zijn denk woe/do eruit bro.

[slachtoffer 1] : Ik heb 3000 euro gezegd voor tp dus is is toch 1000 per stuk is 16000 met zn 2 en lekker verdient toch?

[medeverdachte 1] : Ja ligt eraan een tp kost 2 en die scanproef 2250 daar zitte wij nu ook op.

[medeverdachte 1] : Tp is aangekomen zijn nu aan losse bro halen vanavond uit systeem morgeochtend hebbe de klante het in handen!387

[slachtoffer 1] : Kan ik morgen die 17 stuks afgeven? 11 vieze en 6 dure bro?

[medeverdachte 1] : Ok ja maar geef ze dan alle 2 eve een aparte kleur zodat tp geen foute kan
maken.

[slachtoffer 1] : Ja ga ik doen stikker erop ook. Goed?388

Gesprek van 9 september 2015 tussen [medeverdachte 1] en [slachtoffer 1]

[medeverdachte 1] : Hoe is ie bro? Wou je die spulle nog geven voor tp?

[slachtoffer 1] : Ja heb ze net binnen kan chauffeur ze later ophalen bro?

[slachtoffer 1] : Broer kan jij 6 nog 2 x vacuum laten trekken.

[medeverdachte 1] : Ja kan is geen probleem.

Hoelaat wil je afspreke morge bro?

[slachtoffer 1] : 12 u is dat goed bro?

[medeverdachte 1] : Ok bro waar had je in gedachten?

[slachtoffer 1] : Zeist bro.389

Gesprek van 10 september 2015 tussen [medeverdachte 1] en [slachtoffer 1]

: Als je engelsen snel zijn kunnen we weer sturen dit weekend?

[medeverdachte 1] : Nee ze hebbe moeite met kwaliteit bro uk ligt ook vol. Ze klagen over de geur
glans en hard worde pffffff.

[medeverdachte 1] : Als pap gestort word moet bij jouw wisselaar laten afgeven bro?390

Gesprek van 11 september 2015 tussen [medeverdachte 1] en [slachtoffer 1] van 10.28 tot 15.08 uur

[medeverdachte 1] : Ja liefst zo groot mogelijk en vacuum verpakt met tape eromheen en verpakke in dikte en grote van blokke.

Moest me chaf die spulle nog aanpakke bro vandaag?

[slachtoffer 1] : Ja kan ik ze anders morgen vroeg afgeven om 10 u? In zeist in de morgen?

[medeverdachte 1] : Ja is goed.391

Gesprek van 11 september 2015 tussen [medeverdachte 2] en [slachtoffer 1] van 15.58 uur tot 18.09 uur

[medeverdachte 2] : Yoo morgen had je wat?

Wel vroeg als kan ben om 11u weg.

[slachtoffer 1] : Om 10 u half 11 zo392

Zeist moet je komen?

[medeverdachte 2] : Ik ben daar morgen dan 10u oke man.393

Gesprek van 12 september 2015 tussen [medeverdachte 2] en [slachtoffer 1] van 09.09 tot 09.14 uur

[medeverdachte 2] : Nog steeds zelfde tijd aanpakken?

[slachtoffer 1] : Ja klopt hij rijd zo bij mij weg neemt die dure nu mee en haalt die vieze op. Dan heb je ze beiden in Zeist.

[medeverdachte 2] : oke top man.394

Gesprek van 12 september 2015 tussen [medeverdachte 1] en [slachtoffer 1] van 09.28 tot 09.30 uur

[medeverdachte 1] : Of je heb ze al gemertk he bro

[slachtoffer 1] : Bedoel je een nummer erop zetten bro?

[slachtoffer 1] : Ik heb gele stikkers erop gezet en ik heb een pak stikkers meegegen.395

Gesprek van 12 september 2015 tussen [medeverdachte 2] en [slachtoffer 1] van 09.31 tot 10.53 uur

[medeverdachte 2] : Ok hoelaat kan k daar terecht

[slachtoffer 1] : Kwart over 10 ong is hij daar.

[medeverdachte 2] : Oke man.396

[medeverdachte 2] : Tomtom werkt niet goed man pakt geen gps, laat hem anders met spulle naar die flat komen.

[slachtoffer 1] : Hij moet daar die vieze voor je pakken die flat is niet goed daar rijd veel pol. rond.397

[medeverdachte 2] : Hij doet t, 10 min rijden, dus kan je man vast alles pakken kan k gelijk door.398

[slachtoffer 1] : Vriend hij staat er hij moest 1 stikkeren van mij

[medeverdachte 2] : Ja heb alles man.399

Gesprek van 12 september 2015 tussen [medeverdachte 1] en [slachtoffer 1] van 10.57 tot 11.10 uur

[slachtoffer 1] : Ze hebben mekaar gezien bro je man is aan t rijden. Is er nog plek op tp bro.

[medeverdachte 1] : Ja heb 2 tp,s bro deze week

[slachtoffer 1] : Ok bro allebij scanproef?400

[medeverdachte 1] : Yep die wie je nu gegeven heb is 1klant tog?

[slachtoffer 1] : 1 klant maar daar voor 2 aparte klanten. In uk moet aan 2 mensen gegeven worden wat ik je had doorgegeven.

[medeverdachte 1] : Ok kan 1 klant aanpakke en dat ze onderling regele tp wilt niet aan teveel klante afgeven bro.

[slachtoffer 1] : I ga vragen bro maar had doorgegeven dat t kon omdat je zei je moet ze alleen markeren met sticker ofzo?401

Gesprek van 14 september 2015 tussen [medeverdachte 1] en [slachtoffer 1]

: Ja die rolex gaat allemaal naar uk rolex is top broer

[medeverdachte 1] : Ok ja dan gaan we die sturen want mij mensen zijn altijd heel snel normaal goede spulle verkopen zichzelf dit moet gemixt worde en op straat verkocht worde hun sterkte is groothandel doorwerke. Je gaat zien ik stuur ze nu weer toppers denk heb daar nog eerder me pap van als die andere!

[medeverdachte 1] : Tp van morge zit vol die van jouw gaat donderdag mee.

[slachtoffer 1] : Meen je niet bro die mensen maken me gek.

[medeverdachte 1] : (…) Kijk bro we verdiene alleen aan transport en waar ik zelf opzit gaat voor natuurlijk.402

[medeverdachte 1] : Ze kunne misschien alsnog mee bro!

[slachtoffer 1] : Ok top bro. En gaan wij donderdag dan wat erop zetten samen?

[medeverdachte 1] : Ja ik zet elke x erop bro ik weet vanavond ze gaan nu passe wat erin gaat.

Gesprek van 14 september 2015 tussen [medeverdachte 2] en [slachtoffer 1]

[medeverdachte 2] : Hee vriend hoe zit t nou met die van jou want die die vriend van je had gestickerd maar de helft is eraf.

[slachtoffer 1] : 1 vieze en 6 dure stikkeren.

[slachtoffer 1] : 6 rolex moet gemarkeerd worden en 1 vieze. Die troep haaha.

[medeverdachte 2] : Dus die gaan naar 1 klant? 6 rolex en 1 vieze.

[slachtoffer 1] : Ja klopt. En die andere 10. Naar andere klant.403

Gesprek van 16 september 2015 tussen [medeverdachte 1] en [slachtoffer 1]

: Lees bro.

Bro i have spoken to wayne he is not able to pick it but (…) So 10 brown (…) And I will give you another pgp for the 6 white and one brown.

[De Rechtbank begrijpt dat er wordt gesproken over ’10 bruin’ en ‘6 wit en 1 bruin’].

[medeverdachte 1] : Dan word het lastig bro ik ga eve vragen maar (…) hij wilt zoiezo niet onder
de 10 afgeven.404

[medeverdachte 1] : Spullen vonde ze niet goed geur niet glans niet en koken apart!405

[medeverdachte 1] : Hij moet wel rieel blijve en niet gaan stresse voor kut kwaliteit. Ik zei het jouw al vantevoren wist je nog! Ik wrk al zolang uk bro ik weet echt wat ze wille daarzo hun niet!406

[slachtoffer 1] : Lees bro.

Ok bro [.] will take evertything… 11 boxes of brown, 6 boxes of charlie..

[De Rechtbank begrijpt dat er wordt gesproken over ‘11 dozen bruin’ en ‘6 dozen charlie’].

Gesprek van 17 september 2015 tussen [medeverdachte 1] en [slachtoffer 1]

: tp gaat wel toch bro?

[medeverdachte 1] : Ja ben aan wachte bro op info.407

[medeverdachte 1] : Ok goed bezig bro hoop dat ze je een beetje goede prijs geven want ik krijg gewoon v 27 bro pak straks weer aan is nieuwe partij binne van me eigen mensen!

[slachtoffer 1] : Jij verkoopt niks hier jij stuurd alles door toch?

[medeverdachte 1] : Ja wij sturen alles bro.

[medeverdachte 1] : Ik geef morgenochjtend af aan tp bro gaan er zoals nu eruit ziet 79 op.408

Gesprek van 18 september 2015 tussen [medeverdachte 1] en [slachtoffer 1]

[medeverdachte 1] : Jou deel is al bij tp broer. Gaan er 79 op! Dure en vieze ik laat je weten als ik weet wanneer over ga ma denk weekend en ma/di geven ze af.409

[medeverdachte 1] : Ja bro zodra die bevestiging heb vd boot

[medeverdachte 1] : Ze hoeve niet te stresse bro komt goed werk al 5j met deze tp.

[slachtoffer 1] : Ok bro dat weet ik van jou. Dat t goed is.

[slachtoffer 1] : Bro ik heb met ze gepraat na deze mogen we 3 a 4 stuks meezetten. Zijn top jongens en sterk. Die jongen heeft in england paar jaar gezeten sterke groep 7 milj pond cash gepakt en veel spullen hele rijke goeie jongens.

[medeverdachte 1] : Ok broer is goed topper ben je.410

3 Wapens, munitie, auto’s en kentekens

3.1

De woning van [medeverdachte 2] in [plaatsnaam]

Een proces-verbaal van doorzoeking (documentcode 20190425.1100), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 8 oktober 2018 werd binnengetreden in een woning aan de [adres] in [plaatsnaam] . In de woning werd aangehouden: [medeverdachte 2] , wonende [adres] te [plaatsnaam] . In aansluiting daarop werd een doorzoeking in de woning verricht.411 In een ladekast op de slaapkamer van [medeverdachte 2] werd het navolgende aangetroffen:

 • -

  Een huurcontract d.d. 24 januari 2017 op naam van [medeverdachte 5] voor de huur van een garagebox aan de [adres] te [plaatsnaam] .

 • -

  Twee nota’s van de betaling van de huur van deze garagebox voor de periodes januari 2017 t/m januari 2018 en februari 2018 t/m januari 2019.412

Verder werd in de woning aangetroffen een vuilniszak met daarin:

 • -

  2 kentekenplaten met kenteken [kenteken] ;

 • -

  2 lege verpakkingsdozen Magtech 40 S&W voor scherpe patronen van een kaliber van 9 mm (munitie);

 • -

  2 lege verpakkingsdozen Magtech 50 voor scherpe patronen van een kaliber van 9 mm (munitie);

 • -

  1 plastic rekje voor patronen van een kaliber van 9 mm;

 • -

  1 plastic rekje voor patronen van een kaliber groter dan 9 mm.

Het geheel was verzwaard met 2 bakstenen.

De 2 kentekenplaten bleken te zijn afgegeven voor een BMW personenauto. Uit een aangifte blijkt dat de kentekenplaten in de nacht van 31 maart 2014 op 1 april 2014 zijn gestolen.413

Een proces-verbaal van verhoor [medeverdachte 5] (documentcode ) voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Iemand heeft mij gevraagd om een garagebox te huren. Ik heb de huur toen contant betaald.414 Nadat ik de box had gehuurd, ben ik er nooit meer geweest.415

3.2

De garagebox aan de [adres] in [plaatsnaam]

De BMW en kentekenplaten

Een proces-verbaal van (documentcode 20190506.1010) voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 8 oktober 2018 werd een doorzoeking verricht in de garagebox aan de [adres] in [plaatsnaam] .416 In deze garagebox werden een kluis, een archiefkast en een ontvreemde personenauto van het merk BMW, type M5 aangetroffen.

De BMW was zwart gelamineerd. Vermoedelijk was de originele kleur grijs.417 De BMW was aan de voor- en achterzijde voorzien van kentekenplaat [kenteken] . Uit onderzoek bleek dat zowel de BMW als de daarop aanwezige kentekenplaten van diefstal afkomstig waren. De BMW was oorspronkelijk voorzien van andere kentekenplaten. Dit is vastgesteld aan de hand van het VIN-nummer, dat bij deze auto niet was vervalst. Uit nader onderzoek (waaronder een aangifte) bleek dat deze BMW in de nacht van 17 mei 2017 was weggenomen.418

De valse kentekenplaten op de BMW waren voorzien van lamineercodes (…) [nummer] en (…) [nummer] . Uit informatie bij de RDW en het LIV bleek het volgende: op 25 april 2001 heeft een inbraak plaatsgevonden bij bedrijf [bedrijfsnaam 13] te [plaatsnaam] . Bij deze inbraak werden 700 blanco kentekenplaten buitgemaakt. Deze platen waren al wel voorzien van een lamineercode, maar nog niet van een cijfer-lettercombinatie. De valse kentekenplaten op de BMW bleken uit deze partij van 700 stuks blanco kentekenplaten te komen. Op een later tijdstip zijn de blanco kentekenplaten kennelijk voorzien van de cijfer- en lettercombinatie [kenteken] . De originele kentekenplaten met die cijfer- en lettercombinatie bleken volgens opgaaf van de RDW te zijn voorzien van andere lamineercodes.419


Op de kluis in de garagebox werd een pakketje aangetroffen wat in een zwarte folie was geseald of gewikkeld. In de archiefkast werd eveneens een pakketje aangetroffen dat in zwarte folie was geseald of gewikkeld.

Het pakket op de kluis bleek 2 sets Nederlandse kentekenplaten te bevatten, voorzien
van de cijfer- en lettercombinaties: [kenteken] en [kenteken] .420

Uit nader onderzoek (aan onder meer de lamineercodes) bleek dat de 4 kentekenplaten afkomstig waren uit een partij van 500 blanco gestolen kentekenplaten bij het bedrijf [bedrijfsnaam 21] te [plaatsnaam] in augustus 2017.421

Wapens en munitie (en de categorisering daarvan)

Een proces-verbaal van doorzoeking (documentcode 20190506.1010) voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 8 oktober 2018 werd een doorzoeking verricht in de garagebox aan de [adres] in [plaatsnaam] .422 In deze garagebox werden onder meer een kluis en een archiefkast aangetroffen.423 Na inventarisatie bleek dat navolgende goederen in de kluis en archiefkast lagen:

 • -

  pistool, merk Heckler & Koch, kaliber 9x19mm (AAMF6896NL);

 • -

  plastic zak, folie afkomstig van AAMF6896NL (AAMF6895NL);

 • -

  pistool, merk Star, kaliber 9x19 mm (AAMF6897NL);

 • -

  plastic zak, folie afkomstig van AAMF6897NL (AAMF6898NL);

 • -

  revolver, merk Taurus, kaliber .32 Long (AAMF6899NL);

 • -

  pistool, merk HS, kaliber 9x19 mm (AAMF6902NL);

 • -

  plastic zak, folie afkomstig van SIN: AAMF6902NL (AAMF6901NL);

 • -

  pistool, merk CZ, kaliber 9x19 mm (AAMF6866NL);

 • -

  revolver, merk Taurus, kaliber .22LR (AAMF6904NL);

 • -

  pistool, merk Astra, kaliber 6.35 mm;

 • -

  plastic zak, folie afkomstig van SIN: AAMF6906NL (AAMF6905NL);

 • -

  pistool, merk Thompson, kaliber .44 Rem Mag;

 • -

  enkelloops kogelgeweer, merk Colt, kaliber .222RM (AAMF6911NL);424

- enkelloops kogelgeweer, merk Colt, kaliber .223 (AAMF6910NL);

- diverse munitie, waaronder/en:
- doosje patronen geseald (AAMF6882NL);
- drie houders, geseald (AAMF6883NL);
- plastic doosje patronen geseald (AAMF6885NL);
- drie houders geseald (AAMF6886NL);
- drie houders geseald incl. patronen (AAMF6887NL);
- vier doosjes patronen geseald (AAMF6888NL).425

In de archiefkast werden verder aangetroffen426:

- een wapendoos met daarin een dicht gesealde plastic zak met vier handgranaten (AAIN4912NL);427

- een dicht gesealde zak met daarin zes handgranaten (AAIN4913NL).428

Een aantal vuurwapens en de handgranaten zaten verpakt in plastic zakken die vervolgens dicht geseald waren.429

Een proces-verbaal van doorzoeking (documentcode 20190425.1100), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Bij de doorzoeking in de garagebox aan de [adres] in [plaatsnaam] werden onder meer 2 munitiedoosjes van het merk Magtech aangetroffen. Deze doosjes bleken scherpe patronen te bevatten van het kaliber 9 mm. De 2 lege doosjes Magtech die in de woning van [medeverdachte 2] werden aangetroffen bleken identiek te zijn aan de 2 doosjes munitie die op de [adres] in [plaatsnaam] werden aangetroffen.430


Een rapportage PGP berichten (documentcode 181220.1400), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Een bericht van 13-10-2015 van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 2] ):

[medeverdachte 1] : Hahahaha jij ben maf eve een tp sturen voor ijzers dat gaat m niet worden.

IJzer is een veelgebruikte benaming voor een vuurwapen.

Een bericht van 10-11-2015 van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres]431 ( [medeverdachte 2] ):

[medeverdachte 2] : Die yzer van de jet heb ik in loods liggen.432

Een proces-verbaal van bevindingen – categorisering wapens en munitie (proces-verbaalnummer PL0900-2017085110 -114), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Onderzoek in het kader van de Wet wapens en munitie naar de goederen, aangetroffen op het adres [straatnaam] in [plaatsnaam] .

Goed

SIN

Wapen/Munitie

Cat. (WWM)

Pistool, Heckler & Koch, 9mm

AAMF6896NL

vuurwapen

III433

Pistool, Star, 9mm

AAMF6897NL

vuurwapen

III434

Revolver, Taurus, .23 Long

AAMF6899NL

vuurwapen

III435

Pistool, HS, 9mm

AAMF6902NL

vuurwapen

III436

Pistool, merk CZ, 9mm

AAMF6866NL

vuurwapen

III437

Revolver, Taurus, .22LR

AAMF6904NL

vuurwapen

III438

Pistool, Astra, 6.35mm,

AAMF6906NL

vuurwapen

III439

Pistool, Thompson, .44 Rem Mag

AAMF6907NL

vuurwapen

III440

Enkelloops kogelgeweer, Colt, .222RM

AAMF6911NL

vuurwapen

III441

Enkelloops kogelgeweer, Colt, .223

AAMF6910NL

vuurwapen

III442

2590 scherpe patronen

munitie

III443

1 scherpe patroon

AAMF6887NL

munitie

II444

Een proces-verbaal van bevindingen – categorisering handgranaten (proces-verbaalnummer PL0900-2017085110-126), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Onderzoek in het kader van de Wet wapens en munitie naar de goederen, aangetroffen op het adres [straatnaam] in [plaatsnaam] .

Goed: 10 handgranaten

Categorie: II445

De vacuümzakken waarin de wapens en munitie waren verpakt

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190503.1015), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 8 oktober 2018 werd deel A van de loods aan de [adres] te [plaatsnaam] doorzocht. Dit deel van de loods werd volgens de eigenaar al ongeveer 5 jaar gehuurd door [medeverdachte 1] .446

Tijdens de doorzoeking werden onder meer 2 vacuümmachines in beslag genomen.447

Een proces-verbaal van vergelijkend werktuigsporenonderzoek (zaaknummer WS 062/2018), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik, verbalisant, ontving een vacuümmachine van het merk Henkelman, type Jumbo Plus, voorzien van het SIN: AAKL7913NL. Deze vacuümmachine werd aangetroffen tijdens een doorzoeking in een loods aan de [adres] te [plaatsnaam] op 8 oktober 2018.448

Een proces-verbaal camerabeelden [straatnaam] (documentcode 20181212.1100), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Van 20 juni 2018 tot en met 8 oktober 2018 zijn beelden opgenomen van de activiteiten die plaatsvonden op de binnenplaats waaraan de loodsen aan de [adres] in [plaatsnaam] liggen. Met betrekking tot die beelden kan gesteld worden dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] regelmatig op de binnenplaats kwamen en bezoeken brachten aan de loodsen.449

Een proces-verbaal van doorzoeking (documentcode 20190425.1100), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 8 oktober 2018 is de woning van [medeverdachte 2] in [plaatsnaam] doorzocht.450 Vlakbij de woning van [medeverdachte 2] is een Renault Kangoo (met kenteken [kenteken] ) aangetroffen en in beslag genomen. In het dashboardkastje van de Renault werd een sleutelbos aangetroffen. Eén van de sleutels paste op het slot van de toegangsdeur van de loods aan de [straatnaam] in [plaatsnaam] .451

Een rapport van het Nederlands Forensisch Instituut ‘Een vergelijkend onderzoek aan sealnaden en vacuüm machines’, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

SIN

Omschrijving

AAIN4912NL

zak plastic (verpakking van 4 handgranaten)

AAIN4913NL

zak plastic (verpakking van 6 handgranaten)

AAKL7928NL

zak plastic (verpakking van 3 magazijnen AAMF6887NL)

AAKL7927NL

zak plastic (verpakking munitie AAMF6885NL)452

AAKL7926NL

zak plastic (verpakking van 3 magazijnen AAMF6883NL)

AAKL7924NL

zak plastic (verpakking 4 ds munitie AAMF6888NL)

AAKL7923NL

zak plastic (verpakking munitie AAMF6882NL)

AAKL7922NL

zak plastic (verpakking munitie AAMF6884NL)453

Conclusie

Hypothese 1: De vacuümzak [SIN X] is dichtgemaakt met vacuümsealmachine [SIN Y];

Hypothese 2: De vacuümzak [SIN X] is dichtgemaakt met een willekeurig ander
vacuümsealmachine dan [SIN Y].

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten en de gestelde hypothesen wordt het volgende geconcludeerd ten aanzien van de vacuümzakken:

SIN AAMF6895NL, SIN AAMF6898NL, SIN AAMF6901NL, SIN AAMF6905NL,

SIN AAIN4912NL, SIN AAIN4913NL, SIN AAKL7928NL, SIN AAKL7927NL,

SIN AAKL7926NL, SIN AAKL7923NL, SIN AAKL7922NL en SIN AAKL7924NL.

en de sealmachine SIN AAKL7913NL:

De bevindingen van het onderzoek zijn extreem veel waarschijnlijker (meer dan één miljoen keer) wanneer hypothese 1 waar is, dan wanneer hypothese 2 waar is.454

3.3

De loods aan de [adres] in [plaatsnaam]

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190503.1015), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 8 oktober 2018 werd deel A van de loods aan de [adres] te [plaatsnaam] doorzocht. Dit deel van de loods werd volgens de eigenaar al ongeveer 5 jaar gehuurd door [medeverdachte 1] .455 Op de binnenplaats waaraan deze loods grenst is een Volkswagen Transporter aangetroffen. Door de verhuurder van de loods werd verklaard dat [medeverdachte 1] de gebruiker van de Volkswagen Transporter was.

Op de Volkswagen zaten kentekenplaten met kenteken [kenteken] . De lamineercodes die in deze kentekenplaten waren gedrukt zijn (…) [nummer] en (…) [nummer] .

Een lamineercode is een unieke code die in elke kentekenplaat wordt aangebracht. Via de RDW is te achterhalen welke lamineercode bij een bepaald kenteken is uitgegeven.456

Uit onderzoek bleek dat de Volkswagen Transporter van diefstal afkomstig was. Op 3 maart 2016 is aangifte van deze diefstal gedaan. Het oorspronkelijke kenteken dat bij deze Volkswagen hoorde is [kenteken] . De kentekenplaten op de Volkswagen Transporter (met kenteken [kenteken] ) bleken afkomstig van een inbraak uit 2001 bij het bedrijf [bedrijfsnaam 13] in [plaatsnaam] . Op het moment van de inbraak waren de kentekenplaten al wel voorzien van een lamineercode, maar niet van cijfer-lettercombinaties. Op een later tijdstip zijn de blanco kentekenplaten die op de Volkswagen zijn aangetroffen kennelijk voorzien van de combinatie [kenteken] . De originele kentekenplaten met diezelfde combinatie bleken volgens opgaaf van de RDW echter te zijn voorzien van de lamineercodes:

- (…) [nummer] ;

- (…) [nummer] .

Op 8 oktober 2018 vond ook een doorzoeking plaats in de garagebox aan de [adres] in [plaatsnaam] . De BMW die in die garage werd aangetroffen, was voorzien van kentekenplaten die uit dezelfde (de rechtbank begrijpt: gestolen) partij kwamen als de kentekenplaten die op de Volkswagen Transporter werden aangetroffen.457

Verder werden in de loods aangetroffen:

- plastic vacuüm zakken 20 x 40;

- plastic vacuüm zakken 35 x 25;

- plastic folie doorzichtig op een rol;

- plastic folie zwart op een rol (3x);

- een stickervel met geel/zwarte cijfers.458

Een proces-verbaal van camerabeelden [straatnaam] (documentcode 20181212.1100), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Dit betreft een proces-verbaal van de opgenomen camerabeelden op de binnenplaats van het

perceel aan de [adres] te [plaatsnaam] .

1 oktober 2018: [medeverdachte 1] komt met de Volkswagen transporter ( [kenteken] ) de
binnenplaats oprijden.459

3.4

De woning en loods aan de [straatnaam] in [plaatsnaam]

Wapens, munitie en contant geld

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190111.1000), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 8 oktober 2018 werd de woning van [medeverdachte 3] aan de [adres] in [plaatsnaam] doorzocht. Achter de woning van [medeverdachte 3] lag een loods die bij de woning hoorde. Ook deze loods werd doorzocht.460

In de loods achter de woning werden verschillende wapens en munitie aangetroffen die afzonderlijk waren verpakt en in plastic waren geseald:

 • -

  een vuurwapen, pistool, van het merk FN Browning, kaliber 9 mm;

 • -

  een vuurwapen, pistool, van het merk Ruger, kaliber .22lr.;461

 • -

  een vuurwapen, pistool, van het merk Baretta, kaliber 9 mm;

 • -

  een vuurwapen, pistool, van het merk FN Browning, kaliber 9 mm;

 • -

  munitie: 50 scherpe patronen van het kaliber 9mm;

 • -

  munitie: 660 scherpe patronen van het kaliber 7.26 x 39 mm;462

- munitie: 25 scherpe patronen van het kaliber 9 mm.463

Een proces-verbaal van aantreffen wapens en munitie (PL0900 – 2017085110), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 8 oktober 2018 werd de loods aan de [adres] in [plaatsnaam] doorzocht. Het grootste deel van de loods bleek in gebruik voor stalling van motoren en diverse goederen. Rechts in de loods was over de hele diepte een ruimte afgescheiden door een houten wand. Daarboven bevond zich een verdiepingsvloer. De verdiepingsvloer was vanuit de grote ruimte met motoren te bereiken via een trap. Met een stuk doorzichtig plastic was het voorste deel van de verdiepingsvloer afgescheiden.

Op deze verdiepingsvloer waren diverse goederen zoals gebruikte meubels en lampen, motorkleding en dozen met administratie en fotoboeken opgeslagen.464 Tegen de wand stond een houten kast. Op een T-shirt, een helm en een bruine kartonnen doos na was deze kast leeg.465 In de kartonnen doos bevonden zich een langwerpige metalen verpakking met opschrift en 4 plastic verpakkingen met daarin op pistolen, houders en munitie lijkende voorwerpen.466 De kartonnen doos, waarin deze goederen zich bevonden, was voorzien van een sticker waaruit wordt vermoed dat deze doos voorheen diende als verpakking van een windscherm voor een KTM Super Adventure R 1290.467

Een proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 3] (documentcode 201811071000), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

V: De wapens zijn in een doos gevonden, blijkt een doos met opschrift KTM windscherm 1290 adventure R 2018. Wat betekent dit opschrift?

A: KTM is het merk van een motorfiets. Dus het zal een doos zijn van onderdelen.

A: (…) Wij bestellen onderdelen van KTM.468

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190513.1046), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 8 oktober 2018 werd op de zolder van de woning van [medeverdachte 3] aan de [adres] in [medeverdachte 3] een koffer aangetroffen.469 In de koffer zat een Albert Heijn tas met daarin een andere tas. Vervolgens werden twee gesealde verpakkingen met gelijke stapels gebundeld geld aangetroffen.470 De gesealde verpakkingen met stapeltjes gebundeld geld werden door ons geteld en het bleek € 100.000,- te zijn.471

Een proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 3] (documentcode 201811071000), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

V:Wie heeft dat geld op zolder geborgen?

A: Dat heb ik gedaan.472

Kennisgevingen van inbeslagneming (registratienummer 2017085110-32), voor zover inhoudende, zakelijk weergeven:

Inbeslagneming: 8 oktober 2018

Beslagene: [medeverdachte 3]

Adres: [adres] in [plaatsnaam]

SIN: AALJ1860NL: vuurwapen Browning;

SIN: AALJ1862NL: vuurwapen Ruger;

SIN: AALJ1863NL: plastic verpakking van wapen AALJ1862NL;

SIN: AALJ1851NL: vuurwapen Beretta;

SIN: AALJ1854NL: plastic verpakking van wapen AALJ1851NL;

SIN: AALJ1856NL: vuurwapen Browning;

SIN: AALJ1855NL: plastic verpakking van wapen AALJ1856NL;

SIN: AALJ1866NL: munitie: 50 patronen

SIN: AALJ1867NL: metalen kist met vermoedelijk munitie;

SIN: AALJ1865NL: munitie, 25 stuks;

SIN: AAKL7908NL: plastic verpakking van partij bankbiljetten.473

Een proces-verbaal van categorisering (proces-verbaalnummer 2017085110-62), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Onderzoek naar wapens en munitie, aangetroffen op het adres [adres] in [plaatsnaam] .

Goed

SIN

Wapen/Munitie

Cat. (WWM)

Pistool, FN Browning, kaliber 9 mm

AALJ1860NL

vuurwapen

III474

Pistool, Ruger, kaliber .22lr

AALJ1862NL

vuurwapen

III475

Pistool, Beretta, kaliber 9 mm

AALJ1851NL

vuurwapen

III476

Pistool, FN Browning, kaliber 9 mm

AALJ1856NL

vuurwapen

III477

50 scherpe patronen

AALJ1866NL

munitie

III478

660 scherpe patronen

AALJ1867NL

munitie

III479

25 scherpe patronen

AALJ1865NL

munitie

III480

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode: 20190111.1000), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Er zijn 2 pistolen van het merk FN Browning in beslaggenomen. Het enige verschil was dat de ene Browning niet voorzien was van een wapennummer, terwijl de andere Browning oorspronkelijk wel van een wapennummer was voorzien, doch dat dit wapennummer verwijderd was.481

De vacuümzakken waarin de wapens, munitie en het geld waren verpakt

Een proces-verbaal van vergelijkend werktuigsporenonderzoek (zaaknummer WS 062/2018), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 27 november 2018 ontving ik, verbalisant, een vacuümmachine van het merk Henkelman, type Jumbo 35, voorzien van SIN AAKL7916NL.482 Deze vacuümmachine werd in beslag genomen op 27 november 2018 in de loods achter de woning aan de [adres] te [plaatsnaam] .483

Een proces-verbaal van vergelijkend werktuigsporenonderzoek (zaaknummer WS 062/2018), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik, verbalisant, ontving:

 • -

  een vacuümmachine van het merk Henkelman, type Jumbo Plus, voorzien van het SIN: AAKL7913NL;

 • -

  een vacuümmachine van het merk Henkelman, type Jumbo 42, voorzien van het SIN: AAKL7914NL.

Deze vacuümmachines werden aangetroffen tijdens een doorzoeking in een loods aan de [adres] te [plaatsnaam] op 8 oktober 2018.484

Een proces-verbaal van vergelijkend werktuigsporenonderzoek (zaaknummer WS 062/2018), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Het volgende werd op 27 november 2018 in beslag genomen in de loods achter de woning aan de [adres] in [plaatsnaam] :

 • -

  480 lege vacuümzakken, in diverse afmetingen, in een kartonnen doos;

 • -

  711 lege vacuümzakken, in diverse afmetingen, in een zwarte sporttas.485

Een rapport van het Nederlands Forensisch Instituut ‘Een vergelijkend onderzoek aan sealnaden en vacuüm machines’, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Hypothese 1: De vacuümzak [SIN X] is dichtgemaakt met vacuümsealmachine [SIN Y];

Hypothese 2: De vacuümzak [SIN X] is dichtgemaakt met een willekeurig ander
vacuümsealmachine dan [SIN Y].

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten en de gestelde hypothesen wordt het volgende geconcludeerd ten aanzien van de vacuümzakken SIN AALJ1855NL, SIN AALJ1854NL en AAKL7908NL en de sealmachine AAKL7914NL:

De bevindingen van het onderzoek zijn extreem veel waarschijnlijker (meer dan één miljoen keer) wanneer hypothese 1 waar is, dan wanneer hypothese 2 waar is.

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten en de gestelde hypothesen wordt het volgende geconcludeerd ten aanzien van de vacuümzak AALJ1863NL en de sealmachine AAKL7913NL:

De bevindingen van het onderzoek zijn extreem veel waarschijnlijker (meer dan één miljoen keer) wanneer hypothese 1 waar is, dan wanneer hypothese 2 waar is.486

Versleutelde e-mailberichten

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190725.1004), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Gesprek op 23 januari 2015 tussen de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] en de gebruiker van [e-mailadres] ( [medeverdachte 3] )

[.] : Maatje. Dat klein pistooltje. Wat wou je daar voor geven vriend

[medeverdachte 3] : Jij vraag veel teveel

[.] : Wat wou jij geven

[.] : Wil jij hem hebben voor 1750. Ik heb net een klein rolletje gekocht487

[medeverdachte 3] , 14:49u: Voor mij is het niks maar kijk wel effe verder.

Een gesprek op 23 januari 2015 tussen de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 1] ) en [e-mailadres] ( [medeverdachte 3] )

[medeverdachte 3] : Dat kleine pistooltje wat hier laatst lag wat is dat jou waard

[medeverdachte 1] , 14.52u: Wat voor kaliber?

[medeverdachte 3] : Klein volgens mij 6 mm

[medeverdachte 1] : Is veelste duur welk merk?

[medeverdachte 3] : Weet ik niet maar laat maar.488

3.5

De garagebox aan de [adres] in [plaatsnaam]

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 1904301300), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 22 november 2018 vond een doorzoeking plaats in de garagebox aan de [adres] in [plaatsnaam] .489 In de garagebox werd een Toyota Yaris (kenteken [kenteken] ), aangetroffen. In de kofferbak van dit voertuig werden de volgende goederen aangetroffen:

- een doos met het opschrift ‘Macbook Pro’ met daarin490

90 scherpe patronen, afkomstig uit één van de patroonmagazijnen, behorende bij het hieronder omschreven machinegeweer;

10 doosjes met in totaalvijfhonderd (500) scherpe patronen, kaliber 5.65 x 45 millimeter;

40 scherpe patronen, kaliber 5.65 x 45 millimeter, afkomstig uit een sok;

een machinegeweer van het merk Colt Canada, model C7, geschikt om zowel semi- als volautomatisch te vuren, inclusief vier daarbij behorende patroonmagazijnen, inclusief vizier en opzetstuk handvat met uitschuifbaar voetstuk.491

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode PL0900-2017085110-110), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Naar aanleiding van de onder dit proces, in de kofferbak van een Toyota Yaris, voorzien van het kenteken [kenteken] , aangetroffen en in beslag genomen voorwerpen, is door mij in het kader van de Wet wapens en munitie, een nader onderzoek aan deze voorwerpen ingesteld, waarbij het onderstaande werd bevonden.

Goed

SIN

Wapen/Munitie

Cat. (WWM)

Machinegeweer Colt Canada C7

AAMF9174NL

vuurwapen

II492

630 scherpe patronen

AAMF9169NL

munitie

III493

Kennisgevingen van inbeslagneming (registratienummers 2017085110-96), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

In een ontvreemde personenauto werden de navolgende goederen aangetroffen. De auto werd aangetroffen bij een zoeking in een garagebox:

Object: Doos

Type: Mac Book Pro

SIN: AAMF9169NL

Inhoud: Diverse munitie, houders en textiel494

Een proces-verbaal van dactyloscopisch vooronderzoek (proces-verbaalnummer 2017085110-100), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Sporendrager

SIN: AAMI0979NL

Relatie met SIN: AAMF9169NL

Spoortype: Dacty

Plaats veiligstellen: Binnenzijde plastic tas uit doos laptop495

Een rapport Dactyloscopisch onderzoek (kenmerk 2017085110), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Met de afbeelding van dactyloscopisch spoor AAMI0979NL is een vergelijkend onderzoek uitgevoerd in de verzameling referentieafdrukken in Havank. Dit onderzoek heeft geleid tot individualisatie van het spoor op een persoon geregistreerd in Havank onder de naam [medeverdachte 1] .496

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 181213.1026), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Binnen het onderzoek werd onderzoek gedaan naar berichten in de servers van PGPsafe.net en Ennetcom. Tussen die berichten stond het volgende bericht van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] :

Heb wat super diks gekocht voor me collectie een colt c7 machine geweer met laser erop wie jij alleen ziet een nachtkijker dat mensen oplicht en een handgreep waar je die pootjes uitklapt om neer te zette echt een kanon maat hahaha.497

Een proces-verbaal van verhoor [K] (documentcode 20190221.1125), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

V: Op 22 november 2018 heb jij verklaard dat jij de huurder bent van de garagebox aan de
[adres] in [plaatsnaam] en dat jij die box al 3 of 4 jaar huurde. Klopt dat?

A: Ja.498

V: Uit onderzoek is gebleken dat jij een Renault Kangoo ( [kenteken] ) op naam hebt staan.
Wie maken er gebruik van dit voertuig?

A: [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] .499

4 Overige versleutelde e-mailberichten van [medeverdachte 1]

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 181220.1400), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Bericht van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 2] )

13 oktober 2015

: Ja ze hebbe hem allemaal late zitte en nog probere te neuke die kk zwager
zoiezo die kk pet ook wie daarvandaan komt maar let op wat ik ga doen ik
moet eve me kop erbij houde en me zaakjes op droge zette dan gaat er oorlog

plaats vinde bij ons ik leg ze allemaal plat in een maand tijd ga alles in kaart
brenge en dan achter elkaar boem boem afgelopen met ze! Die gozer wie die
anonieme brief gedaan heeft die ouwe en die zwager allemaal weg.500

Gesprek tussen de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres]

13 oktober 2015

[medeverdachte 1] : Is goed die groote bestelling vesten ga nie meer door of wat??

[.] : Goeie kopen waar je je er 5 van heb besteld!! En donderdag geleverd krijgt!!
400 Enguarde prijs voor 17 stuks 550. Die politie vesten 850 bij 17 stks.

400 zijn 3a. 550 zijn enguarde voor de 100e keer kan je losse trauma plaat
inzetten voor ak. En die dure zijn zelfde als wie de wouten hebben ook al
allemaal 3x gestuurd.501

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190806.1056), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres]

21 januari 2016

[medeverdachte 1] : Avond sir hier eve een kleine update ze hebbe vd week de tussenpersoon vd straat getrokke ivm track gevalletje water als je snapt wat ik bedoel! Dus wees voorzichtig ermee!

[medeverdachte 1] : Nope zitte 2 man tussen maar denk meld het je eve het fijne hoor ik vd week!

[medeverdachte 1] : Onder sir hahaha! Dus geen zorgen!

Doorgestuurd bericht:

‘Alles kan! Niks is waterproof! Maar ik heb niemand niks verkocht en namen weet ik als helemaal nie! Ja [bijnaam] en mr money hahahahha.’502

[medeverdachte 1] : En hou eve rekening sir dat kan dat alle tracks van die man wie gelevert zijn
in de gaten worde gehoude! Ik kan weer nieuwe bestelle iets duurder maar
andere leverancier ik heb er nu zelf ook 1tje ergens onder die ga ik vanavond
eraf halen sir en ga nieuwe bestellen sir! U weet veiligheid boven alles ze zitte
dr bovenop

[medeverdachte 1] : Hou eve rekening met tracks sir!

[medeverdachte 1] : Daarom hahaha die van mij gaat eronder uit vanacht ;-)!503

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 181220.1400), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Bericht van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres]

6 april 2016:
[medeverdachte 1] : Ja en weer rug minder als was afgeproke die ouwe die man verdient maar
1ding en dat is de telegraaf en geloof mij daar gaat die in belande.

Bericht van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres]

13 april 2016

[medeverdachte 1] : Bro eve over [.] ik heb nu die auto gekeurt maar heb idee dat [.] gewoon
vanaf begin liever niet wilt opnaam hebben! Maar luister dan heeft die mij aan
lijntje gehouide en heeft die een probleem! (…) Maar ik garandeer je bro als
die me laat stikke ik hem opknap! En je weet ik dreig niet bro ik doe het!504


Bericht van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres]

13 april 2016

[medeverdachte 1] : Ja dat weet ik al een tijdje en papa was town direct erheen gegaan en had hem
de kans gegeven of in een kogel regen te sterve of betale toen had ik met
2dagen me geld vriend.505

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190621.0849), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 17 april 2016 omstreeks 10.00 uur werd [slachtoffer 2] geliquideerd in [plaatsnaam] .


Gesprek tussen de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 1] ) en de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres]

17 april 2016, tussen 10.30 en 12.44 uur
[.] : Alles goed tijger? Hoorde knalpartij in [plaatsnaam] . Geen bekenden toch?
[medeverdachte 1] : Weet al wie het is ouw haha niet van ons.

Gesprek tussen de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [medeverdachte 1] ) en de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [L] )

17 april 2016 vanaf 11.05 uur

[L] : Wat is er [plaatsnaam] gebeurt sir?
[medeverdachte 1] : Ja ik weet niet heli cirkelt hele tijd maar nog niks over gehoort 1tje gewond
AT is er ook! Wij zijn het niet hahahah en u ook niet anders vraagt u niet

hahah.
[L] : Hahaha hoop dat ie slaap sir ! hahaha.
[medeverdachte 1] : Hahah teringlijer vragen naar de bekende weg hahah is het een bekende sir?
Was op afgelegen plek.
[L] : Die kk hakan sir! Hahah
[medeverdachte 1] : Hoop ook dat die slaapt die flikker sir haha pietje stotter
[L] : Sir die kk kk fiest wou niet starten ze zyn506 te voet gevlucht gewoon
ongelooflyk pech! Maar die hak slaapt.
[medeverdachte 1] : Ok dat is top sir maar hoop dat ze weg gekomen zijn sir pff kunne we niet
helpen? Ik hoor dat 1tje is gepakt sir pff hoop niet de juiste kk zooitje.507

1 Zie bijvoorbeeld de (voor een ieder te raadplegen) webpagina’s:
https://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/wat-zijn-de-verschillende-straatnamen-van-drugs/;
https://www.vnn.nl/ik-wil-informatie-drugs-meest-gebruikte-drugs/heroine;
https://straatwoordenboek.nl/letter/b/bruin.

2 Zie bijvoorbeeld pagina 7893 van het algemeen dossier 09Napoles en de webpagina’s
https://straatwoordenboek.nl/letter/p/paper en https://www.straattaalwoorden.nl/woorden/paper/.

3 Zie bijvoorbeeld de webpagina: https://www.straattaalwoorden.nl/woorden/yzers/.

4 [de rechtbank begrijpt: de Dominicaanse Republiek]

5 [de rechtbank begrijpt: Manchester]

6 Een vast contact van [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] en gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] , zie ook
pagina 1361 tot en met 1364.

7 De rechtbank leidt uit de inhoud van de berichten én de Nederlandse vertaling van het Engelse werkwoord ‘to
stash’ (opbergen) af dat met een ‘stash’ een opbergruimte wordt bedoeld.

8 Zaaksdossier Gravesend en een deel van zaaksdossier Rainham.

9 Zaaksdossier Manchester.

10 Hof Amsterdam 17 september 2012, ECLI:NL:GHAMS:2012:BY0654 (onderzoek ‘Pan’).

11 zie HR 15 mei 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA0502.

12 zie HR 5 september 2006, NJ 2007, 336, r.o. 7.3.

13 Zie hoofdstuk 4 van bijlage II (het eerste van de vier berichten werd verzonden aan [medeverdachte 2] ).

14 Zie hoofdstuk 4 van bijlage II.

15 Zie ook rechtbank Amsterdam, 28 november 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:7738.

16 Zie ook paragraaf 2.5 van bijlage II.

17 Wanneer hierna wordt verwezen naar paginanummers betreft dit pagina’s van op ambtseed of ambtsbelofte
opgemaakte processen-verbaal. Deze processen-verbaal zijn als bijlagen opgenomen bij de, door de politie
Midden-Nederland, in de wettelijke vorm opgemaakte processen-verbaal van:
- 10 juli 2019 (algemeen dossier 09Napoles), nr. 190311.1038, doorgenummerd pagina 1 tot en met 7875; - 12 augustus 2019 (aanvullend 1), nr. 20190801.1257, doorgenummerd pagina 7876 tot en met 7947; - 1 november 2019 (aanvullend 2), nr. 190829.1012, doorgenummerd pagina 7948 tot en met 8101; - 15 januari 2020 (aanvullend 3), nr. 200108.1328, doorgenummerd pagina 8102 tot en met 8217; - 29 juni 2020 (aanvullend 4), nr. 20200629.1500.G223, doorgenummerd pagina 8217 tot en met 8397; - 7 september 2020 (aanvullend 5), nr. 200907.1237, doorgenummerd pagina 8398 tot en met 8446; - 22 oktober 2020 (aanvullend 6), nr. 201021.0857, doorgenummerd pagina 8447 tot en met 8524; - 10 juli 2019 (forensisch dossier), nr. 2019143226, doorgenummerd pagina 1 tot en met 861; opgemaakt door de politie Midden-Nederland. Tenzij anders vermeld, zijn dit processen-verbaal in de
wettelijke vorm opgemaakt door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren.

18 Pagina 3776.

19 Pagina 3777.

20 Pagina 3778.

21 Pagina 3822.

22 Pagina 3835.

23 Pagina 1478.

24 Pagina 1479.

25 Pagina 1484.

26 Pagina 1485.

27 Pagina 1488.

28 Pagina 1497.

29 Pagina 1498.

30 Pagina 7879.

31 Pagina 7880.

32 Pagina 689.

33 Pagina 690.

34 Pagina 1500.

35 Pagina 1501.

36 Pagina 1444.

37 Pagina 1445.

38 Pagina 1446.

39 Pagina 1447.

40 Pagina 1448.

41 Pagina 684.

42 Pagina 686.

43 Pagina 685.

44 Pagina’s 1454 en 1455.

45 Pagina 1423.

46 Pagina 1431.

47 Pagina 1432.

48 Pagina 1435.

49 Pagina 1436.

50 Pagina’s 1452 en 1453.

51 Pagina 1439.

52 Een proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 11] ten overstaan van de rechter-commissaris van 10 juni
2020.

53 Pagina 671.

54 Pagina 274.

55 Pagina 272.

56 Pagina 273.

57 Pagina 3109.

58 Pagina 2931.

59 Pagina 2932.

60 Pagina 2931.

61 Pagina 2933.

62 Pagina 2944.

63 Pagina 3211.

64 Pagina 1252.

65 Pagina 1253

66 Pagina 1477.

67 Pagina 1254.

68 Pagina 689.

69 Pagina 690.

70 Pagina 1468.

71 Pagina 1458.

72 Pagina 1459.

73 Pagina 1460.

74 Pagina 1461.

75 Pagina 1462.

76 Pagina 1463.

77 Pagina 6905.

78 Pagina 6906.

79 Pagina’s 1465 en 1466.

80 Pagina 1466.

81 Pagina 1467.

82 Pagina 1470.

83 Pagina 1471.

84 Pagina 1474.

85 Pagina 1475.

86 Pagina 1500.

87 Pagina 1501.

88 Een geschrift, te weten een rechtshulpverzoek van Engeland aan Nederland, gevoegd bij zaaksdossier
Gravesend (Documentcode 190802.1513), pagina 2359.

89 Een geschrift, te weten een rechtshulpverzoek van Engeland aan Nederland, gevoegd bij zaaksdossier
Gravesend (Documentcode 190802.1513), pagina 2360.

90 Pagina 2338, in combinatie met een geschrift, te weten het bij het proces-verbaal gevoegde rechtshulpverzoek
van Engeland aan Nederland, pagina 2360.

91 Pagina 2338.

92 Een geschrift, te weten een rechtshulpverzoek van Engeland aan Nederland, gevoegd bij zaaksdossier Gravesend (Documentcode 190802.1513), pagina 2360.

93 Een geschrift, te weten een rechtshulpverzoek van Engeland aan Nederland, gevoegd bij zaaksdossier
Gravesend (Documentcode 190802.1513), pagina 2361.

94 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 21] van 2 juni 2015, gevoegd bij
zaaksdossier Gravesend (Documentcode 190802.1513), pagina 2396.

95 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 21] van 2 juni 2015, gevoegd bij
zaaksdossier Gravesend (Documentcode 190802.1513), pagina 2397.

96 Pagina 2338 in combinatie met een geschrift, te weten het bij het proces-verbaal gevoegde rechtshulpverzoek
van Engeland aan Nederland, pagina 2361.

97 Een geschrift, te weten een vrachtbrief, gevoegd bij het rechtshulpverzoek van Engeland aan Nederland,
pagina 2564.

98 Pagina 2747.

99 Pagina 2750.

100 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 14] van 28 april 2015, opgesteld door de
Engelse politie en gevoegd bij zaaksdossier Gravesend (Documentcode 190802.1513), pagina 2404.

101 Pagina 2661.

102 Pagina 2852.

103 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 22] van 12 juni 2015, gevoegd bij
zaaksdossier Gravesend (Documentcode 190802.1513), pagina 2412.

104 Pagina 2413.

105 Een proces-verbaal van verhoor van getuige [getuige 15] bij de rechter-commissaris van 18 juni 2020.

106 Pagina 2903.

107 Pagina 2904.

108 Pagina 2905.

109 Pagina 2747.

110 Pagina 2748.

111 Pagina 2754.

112 Pagina 2671.

113 Pagina’s 2672 en 2673.

114 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 16] van 23 april 2015, opgesteld door de Engelse
politie en gevoegd bij zaaksdossier Gravesend (Documentcode 190802.1513), pagina 2486, in combinatie met
de bijgevoegde vrachtbrieven op pagina 2572 t/m 2600.

115 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 16] van 23 april 2015, opgesteld door de Engelse
politie en gevoegd bij zaaksdossier Gravesend (Documentcode 190802.1513), pagina 2487, in combinatie met
de bijgevoegde vrachtbrieven op pagina 2585 t/m 2600.

116 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 16] van 23 april 2015, opgesteld door de Engelse
politie en gevoegd bij zaaksdossier Gravesend (Documentcode 190802.1513), pagina 2488, in combinatie met
de bijgevoegde vrachtbrieven op pagina 2572 t/m 2584.

117 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 16] van 30 april 2015, opgesteld door de Engelse politie en gevoegd bij zaaksdossier Gravesend (Documentcode 190802.1513), pagina 2481.

118 Pagina 689.

119 Pagina 690.

120 Pagina 2832.

121 Pagina 2833.

122 Pagina 2874.

123 Pagina 2877.

124 Pagina 2878.

125 Pagina 2880.

126 Pagina 2931.

127 Pagina 2933.

128 Pagina 2944.

129 Pagina 689.

130 Pagina 690.

131 Een geschrift, te weten een vrachtbrief van 4 januari 2015, als bijlage gevoegd bij een proces-verbaal van
bevindingen (documentcode 180208.084), pagina 2954.

132 Pagina 2948.

133 Een geschrift, te weten een e-mail van 10 april 2015, als bijlage gevoegd bij een proces-verbaal van
bevindingen (documentcode 180208.084), pagina 2958.

134 Pagina 2949.

135 Pagina 2747.

136 Pagina 2750.

137 Pagina’s 6659 en 6660.

138 Pagina’s 6670 en 6672.

139 Pagina 2809.

140 Pagina 2810.

141 Pagina 6850.

142 Pagina 6858.

143 Pagina 6859.

144 Pagina 6856.

145 Pagina 453.

146 Pagina 454.

147 Pagina 1252.

148 Pagina 1253.

149 Pagina 1254.

150 Pagina 1255.

151 Pagina 1256.

152 Pagina 1257.

153 Pagina 1258.

154 Pagina 1259.

155 Pagina 1260.

156 Pagina 1262.

157 Pagina 3014.

158 Pagina 3015 t/m 3027.

159 Pagina 3028.

160 Pagina 3029.

161 Pagina 3030.

162 Pagina 3031.

163 Pagina 3032.

164 Pagina 3033.

165 Pagina 3034.

166 Pagina 2935.

167 Pagina 1253.

168 Een geschrift, te weten een schermafbeelding van een e-mailbericht, als bijlage gevoegd bij een proces-verbaal
van bevindingen (documentcode 20190116.1200), pagina 1282.

169 Een geschrift, te weten een Engels proces-verbaal, als bijlage gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier
Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3304.

170 Een geschrift, te weten een Engels proces-verbaal, als bijlage gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier
Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3305.

171 Een geschrift, te weten een Engels proces-verbaal, als bijlage gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier
Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3306.

172 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 17] , opgesteld door de Engelse politie en als bijlage gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3339.

173 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 17] , opgesteld door de Engelse politie en als
bijlage gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3340.

174 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 18] , opgesteld door de Engelse politie en als bijlage
gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3346.

175 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 18] , opgesteld door de Engelse politie en als bijlage
gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3347.

176 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 18] , opgesteld door de Engelse politie en als bijlage
gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3348.

177 Een geschrift, te weten een Engels forensisch drugsrapport van 28 oktober 2016, gevoegd bij een proces-
verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3410.

178 De rechtbank begrijpt dat sprake is van een typefout en dat hier had moeten staan: [R] 0004 in plaats van
[R] 0001, gelet op de pagina’s 3348 en 3406.

179 De rechtbank begrijpt dat sprake is van een typefout en dat hier had moeten staan: (EA0328317) in plaats van
(EA0328318), gelet op de pagina’s 3348 en 3407.

180 Een geschrift, te weten een Engels forensisch drugsrapport van 28 oktober 2016, gevoegd bij een proces-
verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3411.

181 De rechtbank begrijpt dat sprake is van een typefout en dat hier had moeten staan: [R] 0010 in plaats van
[R] 0008, gelet op pagina’s 3348 en 3407.

182 Een geschrift, te weten een Engels forensisch drugsrapport van 28 oktober 2016, gevoegd bij een proces-
verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3412.

183 Een geschrift, te weten een Engels proces-verbaal, als bijlage gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier
Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3306.

184 Pagina 4182.

185 Pagina 4183.

186 Pagina 3279.

187 Pagina 4187.

188 Pagina 4188.

189 Een geschrift, te weten een rapportage historische telecomgegevens, opgesteld door de politie Eenheid
Midden-Nederland, pagina 4400.

190 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 1] , opgesteld door de Engelse politie en als bijlage
gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 4088 en 4089.

191 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 2] , opgesteld door de Engelse politie en als
bijlage gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 4136.

192 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 2] , opgesteld door de Engelse politie en als
bijlage gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 4137.

193 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 3] , opgesteld door de Engelse politie en als bijlage
gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3520.

194 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 3] , opgesteld door de Engelse politie en als bijlage
gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3521.

195 Een geschrift, te weten een e-mailbericht, gevoegd bij de getuigenverklaring van [getuige 3] , pagina 3524.

196 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 2] , opgesteld door de Engelse politie en als
bijlage gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 4077.

197 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 9] , opgesteld door de Engelse politie en als bijlage
gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3559.

198 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 4] , opgesteld door de Engelse politie en als
bijlage gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3682.

199 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 4] , opgesteld door de Engelse politie en als
bijlage gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3683.

200 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 2] , opgesteld door de Engelse politie en als
bijlage gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 4077.

201 Pagina 3271.

202 Pagina 3272.

203 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 5] , opgesteld door de Engelse politie en als
bijlage gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3416.

204 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 5] , opgesteld door de Engelse politie en als
bijlage gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3417.

205 Pagina 3272.

206 Pagina 1391.

207 Pagina 4301.

208 Pagina 4301 tot en met 4303.

209 Pagina 3284.

210 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 6] , opgesteld door de Engelse politie en als
bijlage gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3703.

211 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 6] , opgesteld door de Engelse politie en als
bijlage gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3732.

212 Een geschrift, te weten een overzicht van transportorders, als bijlage gevoegd bij de getuigenverklaring van
[getuige 6] , pagina 3735.

213 Pagina 3282

214 Pagina 3283.

215 Pagina 4324.

216 Pagina 4325.

217 Pagina 4324.

218 Pagina 4325.

219 Pagina 3274.

220 Pagina 3275.

221 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 7] , opgesteld door de Engelse politie en als
bijlage gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3647.

222 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 7] , opgesteld door de Engelse politie en als
bijlage gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3648.

223 Een geschrift, te weten een e-mailbericht, gevoegd als bijlage bij de getuigenverklaring van [getuige 7] ,
pagina 3649.

224 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring [getuige 8] , opgesteld door de Engelse politie en als bijlage
gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3635.

225 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring [getuige 8] , opgesteld door de Engelse politie en als bijlage
gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3638.

226 Pagina’s 3785 en 3786.

227 Pagina 4403.

228 Pagina 4404.

229 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring [getuige 9] , opgesteld door de Engelse politie en als bijlage
gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3558.

230 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring [getuige 9] , opgesteld door de Engelse politie en als bijlage
gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3557.

231 Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek van 28 juni 2016, sessienummer 5315, pagina 4225.

232 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring [getuige 20] , opgesteld door de Engelse politie en als bijlage
gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3776.

233 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring [getuige 20] , opgesteld door de Engelse politie en als bijlage
gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3777.

234 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring [getuige 20] , opgesteld door de Engelse politie en als bijlage
gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3778.

235 Een geschrift, te weten een proces-verbaal van verhoor, opgesteld door de Engelse politie en als bijlage
gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3822.

236 Een geschrift, te weten een proces-verbaal van verhoor, opgesteld door de Engelse politie en als bijlage
gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3832.

237 Een geschrift, te weten een proces-verbaal van verhoor, opgesteld door de Engelse politie en als bijlage
gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3835.

238 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring [getuige 10] , opgesteld door de Engelse politie en als bijlage gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3852.

239 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring [getuige 10] , opgesteld door de Engelse politie en als bijlage
gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3853.

240 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring [getuige 10] , opgesteld door de Engelse politie en als bijlage
gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3854.

241 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring [getuige 10] , opgesteld door de Engelse politie en als bijlage
gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3855.

242 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 2] , opgesteld door de Engelse politie en als
bijlage gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 4000.

243 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 12] , opgesteld door de Engelse politie en als
bijlage gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3864 (en
zie voor het juiste aantal nachten op 30 juli 2016 de originele Engelstalige verklaring op pagina 3863).

244 Pagina 369.

245 Pagina 370.

246 Pagina 371.

247 Pagina 4325.

248 Pagina 6850.

249 Pagina 6855.

250 Pagina 1497.

251 Pagina 6803.

252 Pagina 718 van het forensisch dossier.

253 Pagina 719 van het forensisch dossier.

254 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 2] , opgesteld door de Engelse politie en als bijlage
gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 4176.

255 Pagina 707 van het forensisch dossier.

256 Pagina’s 710 en 711 van het forensisch dossier.

257 Een geschrift, te weten een rapport van het Nederlands Forensisch Instituut van 9 januari 2020, pagina 8214.

258 Een geschrift, te weten een rapport van het Nederlands Forensisch Instituut van 9 januari 2020, pagina 8215.

259 Pagina 115 van het forensisch dossier.

260 Pagina 116 van het forensisch dossier.

261 Pagina 491.

262 Pagina 492.

263 Pagina 493.

264 Pagina 495.

265 Pagina 1326.

266 Pagina 1327.

267 Pagina 1328.

268 Pagina 1329.

269 Pagina 1330.

270 Pagina 1331.

271 Pagina 1332.

272 Pagina 1333.

273 Pagina 1334.

274 Pagina 1335.

275 Pagina 1336.

276 Pagina 1340.

277 Pagina 1403.

278 Pagina 1404.

279 Pagina 1405.

280 Pagina 1341.

281 Pagina 1342

282 Pagina 1345.

283 Pagina 1346.

284 Pagina 1347.

285 Pagina 1348.

286 Pagina 1349.

287 Pagina 1350.

288 Pagina 1352.

289 Pagina 1353.

290 Pagina 1354.

291 Pagina 1355.

292 Pagina 1356.

293 Pagina 1357.

294 Pagina 1358.

295 Pagina 1361.

296 Pagina 1362

297 Pagina 1363

298 Pagina 1364.

299 Pagina 1365.

300 Pagina 1366.

301 Pagina 1367.

302 Pagina 1366.

303 Pagina 1368.

304 Pagina 1369.

305 Pagina 1370.

306 Pagina 1371.

307 Pagina 1305.

308 Pagina 1306.

309 Pagina 1307.

310 Pagina 1308.

311 Pagina 1309.

312 Pagina 1310

313 Pagina 1309

314 Pagina 1310.

315 Pagina 1309.

316 Pagina 1413.

317 Pagina 1312.

318 Pagina 1313.

319 Pagina 1314.

320 Pagina 1315.

321 Pagina 1316.

322 Pagina 1317.

323 Pagina 1319.

324 Pagina 1320.

325 Pagina 1321.

326 Pagina 1377.

327 Pagina 1378.

328 Pagina 4438.

329 Een geschrift, te weten een overzicht van wijzigingen van de Kamer van Koophandel, als bijlage gevoegd bij
een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190401.1448.10707), pagina 4536.

330 Pagina 4511.

331 Pagina 4514.

332 Pagina 4515.

333 Pagina 4543.

334 Pagina 4537.

335 Pagina’s 4629 en 4630.

336 Pagina 4550.

337 Pagina 1377.

338 Pagina 1387.

339 Pagina 1390.

340 Pagina 4609.

341 Pagina 3272.

342 Pagina 1391.

343 Pagina 1377.

344 Pagina 1380.

345 Pagina 1381.

346 Pagina 1382.

347 Pagina 1383.

348 Pagina 1384.

349 Pagina 1388.

350 Pagina 1387.

351 Pagina 1388.

352 Pagina 1389.

353 Pagina 1390.

354 Pagina 1391.

355 Pagina 1392.

356 Pagina 1393.

357 Pagina 1394.

358 Pagina 1395.

359 Pagina 1396

360 Pagina 1397.

361 Pagina 1398.

362 Pagina 1399.

363 Pagina 1401.

364 Pagina 1402.

365 Pagina 1403.

366 Pagina 1404.

367 Pagina 1405.

368 Pagina 1406.

369 Pagina 1407.

370 Pagina 1408.

371 Pagina 1125.

372 Pagina 1199.

373 Pagina 1198.

374 Pagina 1196.

375 Pagina 1195.

376 Pagina 1196.

377 Pagina 1194.

378 Pagina 1188.

379 Pagina 1187.

380 Pagina 1185.

381 Pagina 1184.

382 Pagina 1183.

383 Pagina 1177.

384 Pagina 1169.

385 Pagina 1167.

386 Pagina 1166.

387 Pagina 1164.

388 Pagina 1163.

389 Pagina 1160.

390 Pagina 1159.

391 Pagina 1158.

392 Pagina 1157.

393 Pagina 1156.

394 Pagina 1155.

395 Pagina 1154.

396 Pagina 1153.

397 Pagina 1152.

398 Pagina 1151.

399 Pagina 1150.

400 Pagina 1149.

401 Pagina 1148.

402 Pagina 1142.

403 Pagina 1141.

404 Pagina 1139.

405 Pagina 1135.

406 Pagina 1134.

407 Pagina 1132

408 Pagina 1131.

409 Pagina 1128.

410 Pagina 1127.

411 Pagina 6850.

412 Pagina 6851.

413 Pagina 6857.

414 Pagina 6356.

415 Pagina 6357.

416 Pagina 7024.

417 Pagina 7025.

418 Pagina 7037.

419 Pagina 7038.

420 Pagina 7039.

421 Pagina 7040.

422 Pagina 7024.

423 Pagina 7025.

424 Pagina 7034 (SIN-nummers wapens op pagina 7027 en SIN-nummers plastic zakken op pagina 7026 en ).

425 Pagina 7035 (en SIN-nummer Colt, kaliber .223 op pagina 7027 en SIN-nummers van verpakkingen
wapens en patronen en houders op pagina 7052 t/m pagina 7056).

426 Pagina 7029.

427 Pagina 7030 (en SIN-nummer in Kennisgeving van inbeslagneming, pagina 7067).

428 Pagina 7031 (en SIN-nummer in Kennisgeving van inbeslagneming, pagina 7067).

429 Pagina 7036.

430 Pagina 6857.

431 Een geschrift, te weten een rapportage van de politie Midden-Nederland van 28 juni 2019, pagina 1515.

432 Een geschrift, te weten een rapportage van de politie Midden-Nederland van 28 juni 2019, pagina 1516.

433 Pagina 225 van het forensisch dossier.

434 Pagina 226 van het forensisch dossier.

435 Pagina 227van het forensisch dossier.

436 Pagina 228 van het forensisch dossier.

437 Pagina 229 van het forensisch dossier.

438 Pagina 230 van het forensisch dossier.

439 Pagina 231 van het forensisch dossier.

440 Pagina 232 van het forensisch dossier.

441 Pagina 233 van het forensisch dossier.

442 Pagina 234 van het forensisch dossier.

443 Pagina 235 tot en met 249 van het forensisch dossier.

444 Pagina 243 van het forensisch dossier.

445 Pagina 419 van het forensisch dossier.

446 Pagina’s 6659 en 6660.

447 Pagina 6666.

448 Pagina 717 van het forensisch dossier.

449 Pagina 743 (uit pagina 742 blijkt dat het gaat om de [adres] in [plaatsnaam] )..

450 Pagina 6850.

451 Pagina 6856.

452 Een geschrift, te weten een rapport van het Nederlands Forensisch Instituut van 9 januari 2020, pagina 8206.

453 Een geschrift, te weten een rapport van het Nederlands Forensisch Instituut van 9 januari 2020, pagina 8207.

454 Een geschrift, te weten een rapport van het Nederlands Forensisch Instituut van 9 januari 2020, pagina 8214.

455 Pagina’s 6659 en 6660.

456 Pagina 6670.

457 Pagina 6671.

458 Pagina 6678.

459 Pagina 755.

460 Pagina 6767.

461 Pagina 6772.

462 Pagina 6773.

463 Pagina 6774.

464 Pagina 6796.

465 Pagina 6797.

466 Pagina 6798.

467 Pagina 6799.

468 Pagina 6233.

469 Pagina 6806.

470 Pagina 6807.

471 Pagina 6808.

472 Pagina 6231.

473 Een geschrift, te weten een kennisgeving van inbeslagneming van 8 oktober 2018, pagina 6831 t/m 6834.

474 Pagina 120 van het forensisch dossier.

475 Pagina 121 van het forensisch dossier.

476 Pagina 123 van het forensisch dossier.

477 Pagina 125 van het forensisch dossier.

478 Pagina 122 van het forensisch dossier.

479 Pagina 124 van het forensisch dossier.

480 Pagina 126 van het forensisch dossier.

481 Pagina 8507.

482 Pagina 718 van het forensisch dossier.

483 Pagina 719 van het forensisch dossier.

484 Pagina 717 van het forensisch dossier.

485 Pagina 697 van het forensisch dossier.

486 Een geschrift, te weten een rapport van het Nederlands Forensisch Instituut van 9 januari 2020, pagina 8214.

487 Pagina 7885.

488 Pagina 7886.

489 Pagina 7079.

490 Pagina 7080.

491 Pagina 7081.

492 Pagina 549 van het forensisch dossier.

493 Pagina 551 van het forensisch dossier.

494 Pagina 7105.

495 Pagina 490 van het forensisch dossier.

496 Een geschrift, te weten een rapport dactyloscopisch onderzoek van de Landelijke Eenheid van 6 februari 2019, pagina 509 van het forensisch dossier.

497 Pagina 7089.

498 Pagina 6507.

499 Pagina 6512.

500 Pagina 1513.

501 Pagina 1516.

502 Pagina 7936.

503 Pagina 7937.

504 Pagina 1513.

505 Pagina 1514.

506 Pagina 1525.

507 Pagina 1526.