Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2021:1228

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
29-03-2021
Datum publicatie
30-03-2021
Zaaknummer
16/707362-17 (P)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 14 jaren voor zijn deelname aan een criminele organisatie en het (als medepleger) uitvoeren van grote hoeveelheden harddrugs naar Groot-Brittannië, het voorhanden hebben van wapens en munitie en opzetheling.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Strafrecht

Locatie Utrecht, zitting houdende in de beveiligde rechtbank ‘De Bunker’ in Amsterdam

Parketnummer: 16/707362-17 (P)

Vonnis van de meervoudige kamer van 29 maart 2021

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren op [1987] te [geboorteplaats] ,

ingeschreven in de Basisregistratie personen op het adres

[adres] te [woonplaats] ,

op dit moment gedetineerd in het Huis van Bewaring P.I. Nieuwegein.

1 ONDERZOEK TER TERECHTZITTING

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgevonden op:

23 januari 2019, 10 april 2019, 5 juni 2019, 28 augustus 2019, 11 september 2019,

15 november 2019 (regie-/pro formazittingen);

 30 30 januari 2020, 23 april 2020, 6 mei 2020, 7 juli 2020, 25 september 2020 (pro formazittingen) en 5, 6, 9, 10, 11, 12 en 13 november 2020 (inhoudelijke behandeling);

 30 29 januari 2021 (pro formazitting);

 30 29 maart 2021 (sluiting van het onderzoek).

De verdachte is in persoon verschenen en heeft zich ter terechtzitting laten bijstaan door

mr. D. Fontein, advocaat te Koog aan de Zaan.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de standpunten en de vordering van de officieren van justitie, mrs. B.E.M. van de Ven en J. Zeilstra (hierna gezamenlijk te noemen: de officier van justitie), en van wat de verdachte en zijn raadsman naar voren hebben gebracht.

Aanleiding

Dit vonnis betreft de strafzaak van de verdachte [verdachte] . Deze strafzaak komt voort uit het opsporingsonderzoek dat bekend is onder de naam 09Napoles. Onderzoek 09Napoles werd in december 2016 opgestart naar aanleiding van een reeks liquidaties, waaronder die van [slachtoffer 1] in september 2015. In de telefoon van [slachtoffer 1] werden versleutelde berichten aangetroffen over internationale drugshandel die vermoedelijk afkomstig waren van verdachte en medeverdachte [medeverdachte 1] . Verder bleek uit Engelse onderzoeken naar een aantal in 2015 en 2016 onderschepte drugstransporten dat verdachte en een aantal medeverdachten vermoedelijk betrokken waren bij deze transporten. De Engelse politie heeft via rechtshulpverzoeken contact opgenomen met de Nederlandse autoriteiten, wat er uiteindelijk toe heeft geleid dat een groot aantal Engelse dossierstukken aan het dossier 09Napoles zijn toegevoegd. Verdachte en zijn medeverdachten, genaamd [medeverdachte 1] , [medeverdachte 2] , [medeverdachte 3] , [medeverdachte 4] , [medeverdachte 5] en [medeverdachte 6] zijn na een langdurig opsporingsonderzoek aangehouden in oktober 2018.

2 TENLASTELEGGING


De tenlastelegging is op de zitting van 28 augustus 2019 nader omschreven. Op de zitting van 5 november 2020 is die nader omschreven tenlastelegging gewijzigd. Deze tenlastelegging is, met wijziging, als bijlage I aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

1. in de periode van 1 januari 2013 tot en met 8 oktober 2018 in Nederland, samen met anderen, meerdere keren grote hoeveelheden harddrugs buiten het grondgebied van Nederland naar Groot-Brittannië heeft gebracht en/of heeft verkocht, afgeleverd, verstrekt en vervoerd;

2. in de periode van 1 januari 2013 tot en met 8 oktober 2018 in Nederland en/of Groot-Brittannië als leider, samen met [medeverdachte 1] , [medeverdachte 3] , [medeverdachte 6] , [medeverdachte 2] , [medeverdachte 5] , [medeverdachte 4] en/of anderen, heeft deelgenomen aan:

a. een criminele organisatie met als oogmerk het plegen van misdrijven als bedoeld in de Opiumwet en/of

b. een criminele organisatie met als oogmerk het plegen van de volgende misdrijven:

- (voorbereiding van) moord en/of doodslag;

- het voorhanden hebben van wapens en munitie;

- het witwassen van vermogensbestanddelen afkomstig uit de drugshandel;

- diefstal;

- opzetheling;

3. op 8 oktober 2018 in Bilthoven , samen met anderen, wapens, handgranaten en munitie voorhanden heeft gehad;

4. op 8 oktober 2018 in Oss, samen met anderen, wapens en munitie voorhanden heeft gehad;

5. op 8 oktober 2018 in Bilthoven , samen met anderen, een auto voorhanden heeft gehad, terwijl hij wist dat deze auto van misdrijf afkomstig was.

3 VOORVRAGEN

Voordat de rechtbank een oordeel kan geven over de vraag of verdachte de ten laste gelegde feiten heeft gepleegd, moeten de volgende voorvragen worden beantwoord:

 • -

  Is de dagvaarding geldig?

 • -

  Is de rechtbank bevoegd om deze zaak te beoordelen?

 • -

  Is de officier van justitie ontvankelijk in de vervolging van de verdachte?

 • -

  Zijn er redenen om de vervolging uit te stellen?

De raadsman heeft in dit kader betoogd dat de dagvaarding ten aanzien van feit 1 nietig moet worden verklaard. Daarnaast heeft de raadsman de rechtbank verzocht de officier van justitie – bij gebrek aan rechtsmacht – niet-ontvankelijk te verklaren in de vervolging van verdachte ten aanzien van een gedeelte van het dossier, te weten het zaaksdossier met de naam ‘Manchester’.

Geldigheid van de dagvaarding

In artikel 261 van het Wetboek van Strafvordering (Sv) is bepaald aan welke eisen een belangrijk deel van de dagvaarding, namelijk de tenlastelegging, moet voldoen. Eén van die eisen is dat in de tenlastelegging voldoende feitelijk en duidelijk is omschreven wat verdachte wordt verweten, zodat hij weet waartegen hij zich moet verdedigen.

De raadsman heeft betoogd dat de tenlastelegging van feit 1 onvoldoende feitelijk en duidelijk is. Het is verdachte bijvoorbeeld niet duidelijk bij welke drugstransporten hij volgens de officier van justitie precies betrokken is geweest. Dat betekent dat de tenlastelegging niet voldoet aan de eisen van artikel 261 Sv. De raadsman heeft de rechtbank daarom verzocht de dagvaarding ten aanzien van feit 1 nietig te verklaren.

De rechtbank oordeelt als volgt.

Uit de tenlastelegging kan worden afgeleid dat feit 1 met name ziet op de betrokkenheid van verdachte bij meerdere transporten van grote hoeveelheden harddrugs van Nederland naar Groot-Brittannië. De rechtbank is van oordeel dat dit voldoende feitelijk en duidelijk is. Dat in de tenlastelegging niet is gespecificeerd bij welke drugstransporten verdachte precies betrokken zou zijn geweest, doet daar niet aan af. Het dossier biedt in dat kader genoeg verheldering. Daar komt bij dat op grond van wat door en namens verdachte ter terechtzitting is aangevoerd kan worden geconcludeerd dat het de verdediging feitelijk gezien duidelijk was welke verwijten verdachte worden gemaakt en waartegen hij zich dus moest verdedigen.

Gelet op het voorgaande verwerpt de rechtbank het verweer van de raadsman. Nu de dagvaarding ook overigens voldoet aan de vereisten van artikel 261 Sv is de dagvaarding geldig.

Ontvankelijkheid van de officier van justitie

De raadsman heeft betoogd dat de officier van justitie niet-ontvankelijk moet worden verklaard in de vervolging ten aanzien van een deel van het procesdossier, te weten het zaaksdossier ‘Manchester’, omdat de officier van justitie ten aanzien van dat dossier geen rechtsmacht heeft. Het dossier ‘Manchester’ bevat geen strafbare zaken voor de Nederlandse wet, nu geen transport heeft plaatsgevonden van of naar Nederlands grondgebied, maar van de Dominicaanse Republiek naar Groot-Brittannië, aldus de raadsman.

De rechtbank oordeelt als volgt.

Onderzocht dient te worden of rechtsmacht bestaat op grond van artikel 2 van het Wetboek van Strafrecht (Sr). Ingevolge dit artikel is de Nederlandse strafwet van toepassing op iedereen die zich in Nederland aan enig strafbaar feit schuldig maakt. Volgens vaste jurisprudentie en op grond van de hiervoor genoemde wetsbepaling is naast vervolging van een strafbaar feit in Nederland ook ten aanzien van de van dat strafbare feit deel uitmakende gedragingen die buiten Nederland hebben plaatsgevonden vervolging mogelijk, mits deze gedragingen deel uitmaken van een strafbaar feit dat zowel in Nederland als in het buitenland is gepleegd. De rechtsmacht geldt in dat geval voor het gehele feitencomplex.1

In de tenlastelegging zijn onder 1 en 2 feiten opgenomen die zijn gepleegd in Nederland of in Nederland én Groot-Brittannië. De Nederlandse strafwet is daarom op het geheel van het onder 1 en 2 aan verdachte ten laste gelegde van toepassing. De officier van justitie is dus ontvankelijk in de vervolging.

Het transport dat zou hebben plaatsgevonden vanuit de Dominicaanse Republiek naar Groot-Brittannië is niet in de tenlastelegging opgenomen. Voor zover de raadsman heeft willen betogen dat de stukken in het zaaksdossier ‘Manchester’ niet mogen worden gebruikt als ondersteunend bewijs van de wél onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten, geldt dat deze vraag moet worden beantwoord in het kader van de waardering van het bewijs.

Antwoorden op de voorvragen

De rechtbank is van oordeel dat geen sprake is van een formele belemmering die maakt dat de rechtbank deze strafzaak niet inhoudelijk kan beoordelen. De dagvaarding is geldig, de rechtbank is bevoegd om kennis te nemen van de ten laste gelegde feiten en de officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging van verdachte voor alle ten laste gelegde feiten. Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 WAARDERING VAN HET BEWIJS

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat wettig en overtuigend kan worden bewezen dat verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan alle ten laste gelegde feiten. De officier van justitie heeft daarbij wel betoogd dat verdachte van een deel van het onder feit 2 ten laste gelegde moet worden vrijgesproken, omdat niet kan worden bewezen dat verdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie die als oogmerk had het plegen (of voorbereiden) van moorden en misdrijven als diefstal, heling en witwassen. De rechtbank zal de standpunten van de officier van justitie – ten behoeve van de leesbaarheid van dit vonnis en voor zover van belang voor de beoordeling – bespreken in paragraaf 4.3.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft vrijspraak bepleit van alle aan verdachte ten laste gelegde feiten. Ook zijn standpunten worden – voor zover van belang voor de beoordeling – besproken in paragraaf 4.3.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

4.3.1

Vrijspraak

De rechtbank zal verdachte vrijspreken van het onder 4 ten laste gelegde. De rechtbank zal deze vrijspraak in paragraaf 4.3.4 nader motiveren.

4.3.2

Bewijsmiddelen ten aanzien van de feiten 1, 2, 3 en 5

De rechtbank merkt vooraf het volgende op. De bewijsmiddelen zijn opgenomen in een bij dit vonnis gevoegde bijlage (bijlage II) en dienen op deze plaats als ingelast te worden beschouwd. De bewijsmiddelen worden steeds gebruikt voor het bewijs van het feit of de feiten, waarop zij blijkens hun inhoud uitdrukkelijk betrekking hebben.

4.3.3

Bewijsoverwegingen ten aanzien van de feiten 1, 2, 3 en 5

4.3.3.1 Overwegingen ten aanzien van de voor het bewijs gebruikte PGP-mailberichten

De rechtbank heeft voor het bewijs van de onder 1, 2, 3 en 5 ten laste gelegde feiten gebruik gemaakt van mailberichten die zijn verstuurd met zogeheten Pretty Good Privacy (PGP)-telefoons, telefoons waarmee versleutelde berichten kunnen worden verstuurd. Voordat de rechtbank (in de paragrafen 4.3.3.2 t/m 4.3.3.5) nader ingaat op de aan verdachte ten laste gelegde feiten, gaat de rechtbank in deze paragraaf – ten behoeve van de leesbaarheid van dit vonnis – in op de PGP-mailadressen die aan verdachte en medeverdachten worden toegeschreven en op de verweren die de raadsman daarover, en over PGP-berichten in het algemeen, heeft gevoerd. Tot slot wijdt de rechtbank in deze paragraaf een overweging aan het versluierde taalgebruik dat in de PGP-berichten wordt gehanteerd.

De PGP-mailadressen van verdachte en medeverdachten

Het procesdossier bevat veel PGP-mailberichten die volgens de officier van justitie door verdachte en zijn medeverdachten zijn verstuurd. Volgens de raadsman kan echter niet worden bewezen dat verdachte de gebruiker is geweest van de aan hem toegeschreven mailadressen. De rechtbank ziet dit anders en heeft daaraan in bijlage II (de bewijsbijlage) een overweging gewijd, die als hier ingelast moeten worden beschouwd (paragraaf 1.4 van bijlage II). Dat geldt ook voor de in die bijlage opgenomen overwegingen ten aanzien van de mailadressen die aan de medeverdachten worden toegeschreven (paragrafen 1.1 t/m 1.3 van bijlage II). In die overwegingen concludeert de rechtbank, kortgezegd, dat:

- verdachte gebruik heeft gemaakt van de PGP-mailadressen: [PGP-mailadres] @pgpsafe.net,
@activeshield.net, [PGP-mailadres] @encromail.ch, [PGP-mailadres] @pgpsafe.net en
@encromail.ch;

- [medeverdachte 1] gebruik heeft gemaakt van de PGP-mailadressen: [PGP-mailadres] @pgpsafe.net,

[PGP-mailadres] @activeshield.net en [bijnaam] @pgpsafe.net;

- [medeverdachte 2] gebruik heeft gemaakt van PGP-mailadres: [PGP-mailadres] @ennetcom.biz;

- [medeverdachte 3] gebruik heeft gemaakt van PGP-mailadres: [PGP-mailadres] @pgpsafe.net.

Vormverzuimen met betrekking tot PGP-berichten, afkomstig van de servers van Ennetcom

De PGP-mailberichten die zijn opgenomen in het procesdossier zijn afkomstig van in beslag genomen PGP-telefoons en van de servers van PGPsafe en Ennetcom. Het Nederlandse bedrijf Ennetcom leverde diensten op het gebied van versleutelde communicatie. Met telefoontoestellen voorzien van specifieke software konden via mailadressen versleutelde berichten worden verzonden. De gebruikers van de telefoons en mailadressen konden zo (schijnbaar) anoniem communiceren. De encryptiesleutels waren opgeslagen op de servers van Ennetcom in Canada. In april 2016 – na een rechtshulpverzoek van Nederland aan de Canadese autoriteiten – zijn de gegevens op de Ennetcom-servers veiliggesteld. Het rechtshulpverzoek zag op vier lopende strafrechtelijke onderzoeken, waarvan het onderzoek 09Napoles geen deel uitmaakte; dit onderzoek is pas in december 2016 opgestart.

In september 2016 besliste het Superior Court of Justice in Canada dat de bij Ennetcom in beslag genomen data aan Nederland mochten worden verstrekt, maar alleen in de vier voormelde onderzoeken mochten worden gebruikt. De Canadese rechter bepaalde daarbij dat in andere onderzoeken enkel gebruik kan worden gemaakt van Ennetcom-data indien een Nederlandse rechter daarvoor toestemming heeft gegeven, om ‘fishing expeditions’ van de Nederlandse autoriteiten te voorkomen en om derden te beschermen.2

De raadsman heeft onder verwijzing naar de verweren die door raadslieden in 2018 in de Tandem III zaak3 zijn gevoerd, betoogd dat de berichten uit de Ennetcom-servers niet voor het bewijs kunnen worden gebruikt, omdat ten aanzien van de verkrijging van deze berichten sprake is van onherstelbare en verstrekkende vormverzuimen als bedoeld in artikel 359a Sv. De rechtbank begrijpt het verweer van de raadsman aldus dat volgens hem in het voorbereidend onderzoek in de zaak van verdachte is gehandeld:

 • -

  in strijd met de bedoeling van de Canadese rechter;

 • -

  in strijd met artikel 126ng, tweede lid, Sv4, nu een ongeclausuleerde machtiging door de rechter-commissaris zou zijn afgegeven;

- in strijd met het recht op privacy als bedoeld in artikel 8 van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM).

De raadsman heeft verder gesteld dat het Nederlands onderzoeksteam de Ennetcom-gegevens nooit met de Britse autoriteiten had mogen delen, gelet op de voorwaarden die de Canadese rechter hieromtrent heeft gesteld.

Uit vaste rechtspraak van de Hoge Raad5 volgt dat sprake kan zijn van vormverzuimen als bedoeld in artikel 359a Sv indien strafprocesrechtelijke geschreven en ongeschreven vormvoorschriften in het voorbereidend onderzoek niet zijn nageleefd. De rechtbank is van oordeel dat daarvan ten aanzien van de verkrijging van de Ennetcom-data geen sprake is en overweegt daartoe het volgende.

De Canadese rechter heeft op 19 september 2016 bepaald dat in onderzoeken als het onderhavige onderzoek 09Napoles enkel na een machtiging van de Nederlandse rechter toegang kan worden verkregen tot de berichten op de servers van Ennetcom. De Canadese rechter heeft geen nadere voorwaarden of beperkingen gesteld aan het doorzoeken en het gebruiken van informatie uit die servers. Uit de beschikkingen van de rechter-commissaris van 17 april 20186 en 11 februari 20197 in het onderzoek 09Napoles blijkt dat de rechter-commissaris machtigingen heeft afgegeven voor het verrichten van onderzoek aan en in de gegevens op de servers van Ennetcom. Dit waren – anders dan door de raadsman betoogd – geen ongeclausuleerde machtigingen. De rechter-commissaris heeft in zijn beschikkingen immers bepaald dat het onderzoek – ter voorkoming van zogeheten ‘fishing expeditions’ waardoor de belangen van derden in het gedrang zouden kunnen komen – moest worden gericht op gegevens die betrekking hebben op verdachte en zijn medeverdachten en op de feiten waarvan zij werden verdacht. Dit maakt dat in het voorbereidend onderzoek in de zaak van verdachte naar het oordeel van de rechtbank níet is gehandeld in strijd met a. de bedoeling van de Canadese rechter en b. artikel 126ng, tweede lid, Sv. De rechtbank is van oordeel dat evenmin is gehandeld in strijd met artikel 8 EVRM, nu het onderzoek noodzakelijk was en de machtigingen van de rechter-commissaris voldoende waarborgen boden om een onnodige inbreuk op de privacy van verdachte en andere Ennetcom-gebruikers te voorkomen. Gelet op al het voorgaande is naar het oordeel van de rechtbank geen sprake van vormverzuimen als bedoeld in artikel 359a Sv.

Ten aanzien van het standpunt van de verdediging dat het Nederlandse onderzoeksteam de gegevens nooit met het Verenigd Koninkrijk had mogen delen overweegt de rechtbank allereerst dat uit het onderzoek niet is gebleken dat het Nederlandse onderzoeksteam de hem gegeven bevoegdheid om onderzoek te doen in de Ennetcomdata heeft overgedragen of overgelaten aan een onderzoeksteam uit het Verenigd Koninkrijk. Voor zover de verdediging meent dat specifieke uit het Nederlandse onderzoek voortkomende informatie in het kader van justitiële samenwerking niet mocht worden gedeeld met de Britse collegae, vindt dat standpunt geen steun in de wet of het recht.

De betrouwbaarheid van PGP-berichten, afkomstig van de servers van Ennetcom

De raadsman heeft ook betoogd dat de in het dossier opgenomen berichten die afkomstig zijn van de servers van Ennetcom in zijn algemeenheid niet voor het bewijs kunnen worden gebruikt, omdat de berichten niet betrouwbaar kunnen worden geacht. De raadsman heeft hiertoe enkel verwezen naar algemene betrouwbaarheidsverweren die zijn gevoerd in de strafzaak met de onderzoeksnaam Bosnië, waarin uiteindelijk vonnis is gewezen door de rechtbank Gelderland op 26 juni 2019.8 De algemene betrouwbaarheidsverweren zijn in dit vonnis verworpen en de rechtbank Gelderland heeft daar een uitgebreide overweging aan gewijd.

Verdachte in de onderhavige zaak heeft geen verklaring willen afleggen over aan hem toegeschreven mailadressen en -berichten en de raadsman heeft de algemene betrouwbaarheidsverweren op geen enkele manier concreet gemaakt of anderszins met feiten of omstandigheden onderbouwd. De rechtbank verwerpt deze verweren dan ook onder verwijzing naar het algemene deel van de overweging van de rechtbank Gelderland in voormeld vonnis onder het kopje ‘De betrouwbaarheid en authenticiteit van de Ennetcom-data’.9De rechtbank neemt deze overweging over en maakt die tot de hare.

De raadsman heeft in het kader van de betrouwbaarheid van PGP-berichten verder nog gesteld dat het in het algemeen zo is dat PGP-mailadressen meerdere keren (na elkaar) konden worden uitgegeven, zodat identificatie en berichten niet bij elkaar hoeven te horen. De rechtbank merkt dienaangaande allereerst op dat verdachte nooit heeft toegegeven op enig moment wel gebruiker te zijn geweest van één van de aan hem toegeschreven adressen. Dat in het geval van verdachte sprake is geweest van onterechte toeschrijving met betrekking tot de mailadressen die (in slechts beperkte periodes) aan verdachte zijn toegeschreven, is niet aannemelijk geworden en is ook anderszins niet gebleken uit het procesdossier. Integendeel, de rechtbank is er – met name op grond van de inhoud van de berichten, bezien in samenhang met de identificerende en andere bewijsmiddelen – van overtuigd dat het verdachte is geweest die de in de bewijsmiddelen opgenomen berichten heeft verstuurd en/of ontvangen.

Het versluierde taalgebruik in de voor het bewijs gebruikte PGP-berichten

Uit de voor het bewijs gebruikte PGP-berichten leidt de rechtbank af dat verdachte, medeverdachten en anderen vaak door middel van versluierde taal communiceerden. Voor de deelnemers aan de gesprekken is duidelijk waarover wordt gesproken, maar op basis van de letterlijke tekst van de gesprekken is dat voor een buitenstaander niet per se het geval.

Om de betekenis en strekking van de in de bewijsmiddelen weergegeven woorden en gesprekken te duiden, heeft de rechtbank de bewijsmiddelen in onderlinge samenhang beschouwd. De rechtbank heeft daarbij onder meer rekening gehouden met de continuïteit waarmee bepaalde woorden of uitdrukkingen voorkomen, de context waarin deze worden gebruikt, gebeurtenissen waarvan is vastgesteld dat deze hebben plaatsgevonden en met de in het onderzoek aangetroffen en/of in beslag genomen goederen.

Ten behoeve van de leesbaarheid van de in de bewijsbijlage opgenomen PGP-berichten en de hierna volgende overwegingen, stelt de rechtbank ten aanzien van een aantal veelgebruikte woorden het volgende vast.

Verdovende middelen

In de bewijsbijlage zijn PGP-berichten opgenomen van verdachte, [medeverdachte 1] en anderen die zijn verzonden in de periode van 24 augustus 2015 tot en met 31 mei 2016. Uit die PGP-berichten blijkt dat in deze periode veelvuldig werd gesproken over het transporteren van goederen naar Groot-Brittannië. De goederen die naar Groot-Brittannië moesten worden getransporteerd werden doorgaans aangeduid met woorden als ‘vieze’, ‘dure’, ‘wit’ en ‘bruin’ en een enkele maal met ‘rolex’, ‘charlie’, ‘goede vrouwen’, ‘aa’ en ‘eagle’. Dat met deze woorden harddrugs werden bedoeld, kan naar het oordeel van de rechtbank onder meer worden afgeleid uit de context waarin de woorden werden gebruikt. Zo werd in gesprekken over het transporteren van (de met voormelde woorden aangeduide) goederen veelvuldig gesproken over aantallen en inkoop- en verkoopprijzen. Daarnaast werd gesproken over junks die ‘vieze’ en/of ‘dure’ hebben getest, over het uitkoken van de handel, over ‘vieze’ die alleen kan worden gespoten, over het opsnuiven van ‘die kkzooi’ en over de kwaliteit, glans en geur van ‘vieze’ en/of ‘dure’.

Dat met de hiervoor genoemde woorden specifiek heroïne en cocaïne werden bedoeld, blijkt naar het oordeel van de rechtbank uit het volgende.

Het zijn feiten van algemene bekendheid dat cocaïne wit van kleur is en heroïne bruin, en dat cocaïne doorgaans wordt gesnoven en heroïne geïnjecteerd (‘gespoten’). In straattaal wordt voor cocaïne doorgaans het woord ‘wit’ gebruikt en voor heroïne het woord ‘bruin’.10 Het staat naar het oordeel van de rechtbank dan ook vast dat verdachte, [medeverdachte 1] en hun gesprekspartners de woorden ‘wit’ en ‘bruin’ gebruikten als zij spraken over cocaïne en heroïne. Dat met ‘dure’, ‘charlie’ en ‘rolex’ ook cocaïne werd bedoeld en met ‘vieze’ heroïne, blijkt naar het oordeel van de rechtbank uit – onder meer – de gesprekken tussen [medeverdachte 1] en [slachtoffer 1] van augustus en september 2015. Uit die gesprekken en de aantallen die daarin worden genoemd kan namelijk worden afgeleid dat de woorden ‘dure’, ‘charlie’ en ‘rolex’ als synoniemen van het woord wit werden gebruikt en dat het woord ‘vieze’ een ander woord was voor ‘bruin’.

Daar komt nog bij dat niet alleen op grond van de (context en inhoud van) de PGP-berichten zelf, maar ook op grond van andere bewijsmiddelen kan worden geconcludeerd dat verdachte, [medeverdachte 1] en hun gesprekspartners spraken over de drugssoorten cocaïne en heroïne. Zo blijkt uit hierna nog te bespreken bewijsmiddelen dat verdachte en een aantal medeverdachten betrokken waren bij het transporteren van drugs naar Groot-Brittannië. De rechtbank gaat verderop in het vonnis nader in op die betrokkenheid. In dit kader is echter van belang dat bij de onderschepping van die transporten enkel heroïne en cocaïne zijn aangetroffen.

Gelet op al het voorgaande staat naar het oordeel van de rechtbank vast dat in de voor het bewijs gebruikte PGP-berichten met de woorden ‘vieze’, ‘dure’, ‘wit’, ‘bruin’, ‘rolex’, ‘charlie’ en ook ‘goede vrouwen’, ‘aa’ en ‘eagle’, cocaïne en/of heroïne werden bedoeld.

Geld

Het woord ‘pap’ komt in veel PGP-gesprekken voor. ‘Pap’ (afkorting van ‘paper’) is straattaal voor geld.11 Dat verdachte en anderen met het woord ‘pap’ ook daadwerkelijk geld bedoelden, kan naar het oordeel van de rechtbank worden afgeleid uit de inhoud en context van de PGP-berichten, bezien in het licht van de overige, hierna nog te bespreken bewijsmiddelen in dit dossier.

[medeverdachte 1] sprak bijvoorbeeld met regelmaat over het wisselen van ‘pap’ bij een wisselaar. In één van die gesprekken vroeg hij of hij de ‘pap’ – zodra het was gestort – moest afgeven bij de wisselaar van zijn gesprekspartner. In een ander gesprek schreef hij dat ze elke paar ‘mil’ wisselen. Medeverdachte [medeverdachte 3] mailde [medeverdachte 1] dat hij het waarschijnlijk wel zou redden met het geld dat hij nog over had. [medeverdachte 1] schreef daarop dat het wel goed zou komen, omdat [medeverdachte 3] de volgende dag waarschijnlijk weer ‘pap’ kon aanpakken.

Vuurwapens

Het woord ‘yzer’ komt in enkele voor het bewijs gebruikte PGP-berichten voor. In straattaal wordt voor de woorden vuurwapen en/of pistool doorgaans het woord ‘yzer’ gebruikt.12 Dat met het woord yzer in de voor het bewijs opgenomen PGP-berichten ook daadwerkelijk een vuurwapen wordt bedoeld, blijkt naar het oordeel van de rechtbank onder meer uit de omstandigheid dat onder de (mede)verdachten die het woord ‘yzer’ in hun PGP-berichten gebruikten, een aanzienlijk aantal wapens en munitie is aangetroffen.

Conclusie

Gelet op het voorgaande zal de rechtbank bij het bespreken van PGP-berichten in de hierna volgende overwegingen de woorden cocaïne, heroïne, geld en (vuur)wapen gebruiken in plaats van de hiervoor besproken verdekte termen.

4.3.3.2 Overwegingen ten aanzien van het bewijs voor feit 1

Aan verdachte is onder feit 1 ten laste gelegd dat hij in de periode van 1 januari 2013 tot en met 8 oktober 2018, in Nederland samen met anderen, opzettelijk grote hoeveelheden cocaïne en heroïne van Nederland naar Groot-Brittannië heeft gebracht en/of heeft verstrekt, verkocht, afgeleverd en vervoerd. Op grond van de inhoud van de bewijsmiddelen komt de rechtbank tot de volgende vaststellingen, overwegingen en conclusies.

De feiten

De feiten met betrekking tot onderzoek Creek (Gravesend)

Op grond van de bewijsmiddelen, opgenomen in de bewijsbijlage onder paragraaf 2.1, kan naar het oordeel van de rechtbank het volgende worden vastgesteld.


Onderschepping

Onderzoek Creek is een drugsonderzoek van de politie te Gravesend, een plaats in het graafschap Kent in Engeland (Groot-Brittannië). Op 5 maart 2015 werd door de politie in Gravesend gezien dat [A] een koffer overhandigde aan een persoon genaamd [B] . In deze koffer zaten – zo bleek later – tien blokken met verdovende middelen. In de auto van [A] werden drie exact dezelfde koffers aangetroffen waarin ook een aantal pakjes met verdovende middelen zat. Uit in Groot-Brittannië verricht laboratoriumonderzoek bleek dat het in totaal ging om ongeveer dertig kilo heroïne en twaalf kilo cocaïne.

Volgens de raadsman kan niet worden bewezen dat het daadwerkelijk ging om heroïne en cocaïne, omdat het Britse laboratoriumonderzoek zelf niet aan het dossier 09Napoles is toegevoegd. De rechtbank gaat op grond van het interstatelijk vertrouwensbeginsel echter uit van de juistheid van de informatie die in het kader van het rechtshulpverzoek is verstrekt door de Britse autoriteiten. De raadsman heeft niet uitgelegd waarom aan die informatie moet worden getwijfeld en de rechtbank ziet daartoe geen aanleiding.

[A] bleek te verblijven in hotel [hotel] in [woonplaats] . Hij verbleef daar samen met [C] . [A] en [C] zijn in Groot-Brittannië uiteindelijk veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen voor de handel in verdovende middelen.

[C] en [A] bleken al zo’n half jaar regelmatig in hotel [hotel] te hebben overnacht. Uit reisgegevens blijkt dat [C] en [A] in de periode van 29 april 2014 tot en met 4 maart 2015 nagenoeg iedere maand één- tot tweemaal voor één of enkele dagen naar Groot-Brittannië zijn gereisd, zowel samen als alleen. Op 29 april, 8 mei en 19 mei 2014 vloog [C] niet samen met [A] , maar met verdachte van Amsterdam naar Londen. Uit bonnen die in de woning van verdachte zijn aangetroffen kan worden afgeleid dat hij kort daarvoor, namelijk op 12 en 13 maart 2014, heeft overnacht in het hiervoor al genoemde hotel [hotel] in Gravesend.


Bedrijven en loodsen

In de hotelkamer van [A] en [C] werd een transportbrief aangetroffen van het bedrijf [bedrijf 1] Ltd. met daarop het adres van een loods in [woonplaats] (ook in het graafschap Kent). Dit bedrijf stond op naam van een persoon genaamd [D] . Hij huurde ook de loods in [woonplaats] . In die loods zijn op 6 maart 2015 – onder meer – ontvangstbewijzen voor zwarte koffers, een vorkheftruck, krimpfolie en een groot aantal dozen van www. [bedrijf 2] .nl aangetroffen. In en naast die dozen lagen jumpstarters/acculaders. Een aantal in de loods aangetroffen jumpstarters/acculaders was hol van binnen. De accu’s waren uit deze jumpstarters/acculaders verwijderd en vervangen door een met lood beklede verpakking. In deze accu’s paste ongeveer een kilo van de verdovende middelen, precies de grootte van een pak.

Tijdens de doorzoeking van de loods in [woonplaats] kwam een chauffeur met een Nederlandse vrachtwagen aan bij de loods, die daar pallets met auto-onderdelen kwam ophalen. Hij had een vrachtbrief bij zich waaruit bleek dat de pallets moesten worden vervoerd naar een bedrijf met een loods aan de [adres] in [woonplaats] (hierna: de loods in [woonplaats] ). Deze loods bleek te zijn gehuurd door [D] , de persoon die ook de loods in [woonplaats] huurde. In de loods in [woonplaats] werden (ook) een vorkheftruck, dozen met krimpfolie en ( [bedrijf 2] dozen met) acculaders aangetroffen. Een aantal acculaders was uitgehold en met lood bekleed, op exact dezelfde manier als de jumpstarters/acculaders in de loods in [woonplaats] . De eigenaar en verhuurder van de loods in [woonplaats] zag wekelijks personen die bij de loods bezig waren pallets met dozen met acculaders te laden en lossen en herkende verdachte als een van de personen die hier wel eens bij was.

Transportbrief in woning van verdachte

Eind juni 2014 is de woning van verdachte in het kader van een ander strafrechtelijk onderzoek doorzocht. In de woning werd een transportbrief aangetroffen die overeenkwam met de transportbrief die de chauffeur bij zich had toen hij op 6 maart 2015 aankwam bij de loods in [woonplaats] . De transportbrief in de woning van verdachte had namelijk betrekking op 31 pallets met auto-onderdelen die op 6 juni 2014 namens het hiervoor al genoemde bedrijf [bedrijf 1] Ltd. vanaf de loods in [woonplaats] moesten worden getransporteerd naar de loods in [woonplaats] . Naast de transportbrief werden in de woning van verdachte ook een (Engelse) aankoop- en transportbon van een vorkheftruck van 4 maart 2014 aangetroffen. Deze vorkheftruck moest worden afgeleverd bij de loods van [bedrijf 1] Ltd. in [woonplaats] .

Transporten

De dagen 6 juni 2014 en 5 maart 2015 blijken niet de enigen te zijn waarop transporten van auto-onderdelen plaatsvonden tussen de loods in [woonplaats] en de loods van het bedrijf [bedrijf 1] Ltd. in [woonplaats] . Uit de bewijsmiddelen blijkt dat het eerste transport tussen beide loodsen plaatsvond op 12 maart 2014, de dag waarop verdachte overnachtte in hotel [hotel] . Het ging om een lading auto-onderdelen van [bedrijf 2] , die in opdracht van een Nederlands bedrijf op naam van [D] naar het Engelse bedrijf op naam van diezelfde [D] ( [bedrijf 1] Ltd.) werd getransporteerd.

Na dat eerste transport vonden tot en met 5 maart 2015 minimaal 17 transporten plaats (nagenoeg één tot tweemaal per maand) van telkens zo’n 28 tot 34 pallets met auto-onderdelen (vaak omschreven als [bedrijf 2] , Nip(p)arts, of car parts). Binnen 2 tot 5 dagen na aankomst van zo’n transport in [woonplaats] ging weer eenzelfde transport retour naar de loods in [woonplaats] . Volgens de eigenaar en verhuurder van de loods in [woonplaats] leek het erop dat iedere keer niet soortgelijke, maar exact dezelfde pallets met acculaders werden gebracht en gehaald: ‘(…) dan kwam bijvoorbeeld een week later weer een doos met een zelfde scheur erin terug’, aldus de eigenaar.

Verklaring verdachte

Verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat hij in 2014 een paar keer met [C] naar Engeland is gevlogen omdat hij in die periode een relatie had met een nichtje van [C] in Engeland. De rechtbank acht deze verklaring volstrekt ongeloofwaardig, gelet op – onder meer – de hiervoor omschreven verklaring van de verhuurder van de loods in [woonplaats] en de documenten die in de woning van verdachte zijn aangetroffen. Daar komt bij dat verdachte deze verklaring op geen enkele manier heeft onderbouwd en ook uit het dossier niets blijkt van een relatie van verdachte met een nichtje van [C] .

De feiten met betrekking tot onderzoek Wheat (Manchester)

Onderzoek Wheat is een drugsonderzoek van de politie te Manchester, Groot-Brittannië. Op 12 november 2015 werd een drugstransport, afkomstig van de Dominicaanse Republiek, in Groot-Brittannië onderschept. Volgens de raadsman moet de rechtbank het dossier Wheat buiten beschouwing laten, omdat het niet is gericht op feiten die hebben plaatsgevonden in Nederland.

De rechtbank verwerpt het verweer van de raadsman en overweegt het volgende.

Het transporteren van verdovende middelen vanuit de Dominicaanse Republiek naar Groot-Brittannië is niet aan verdachte ten laste gelegd. Geen rechtsregel staat echter in de weg aan het gebruik van de resultaten van het onderzoek Wheat als ondersteunend bewijs voor de drugstransporten die wél aan verdachte ten laste zijn gelegd, te weten de transporten die plaatsvonden vanuit Nederland naar Groot-Brittannië.

De rechtbank stelt op grond van de bewijsmiddelen, opgenomen in de bewijsbijlage onder paragraaf 2.2, het volgende vast.

Onderschepping

Op 12 november 2015 werd in Groot-Brittannië een drugstransport onderschept dat afkomstig was van de Dominicaanse Republiek. De onderschepping werd nog even geheim gehouden en het transport werd onder controle van de politie op 23 november 2015 afgeleverd bij een loods in Groot-Brittannië. De container die werd getransporteerd bleek gevuld met dozen waarin jumpstarters/ acculaders van het merk [bedrijf 2] zaten. Vijftig jumpstarters/acculaders waren uitgehold (de accu’s waren verwijderd) en de holle ruimtes waren bekleed met lood, op dezelfde wijze als de jumpstarters/acculaders in het hiervoor besproken onderzoek met de naam Creek. In de holle ruimtes van deze vijftig jumpstarters/acculaders zaten vacuüm verpakte blokken cocaïne. In totaal bleek in de jumpstarters/acculaders 47 kilo cocaïne te zijn verstopt. De dozen waarin de jumpstarters/acculaders met cocaïne zaten, waren gemarkeerd met een zwarte stip.

De rechtbank gaat op grond van het interstatelijk vertrouwensbeginsel ook in dit onderzoek uit van de juistheid van de informatie van de Britse autoriteiten over de in de acculaders aangetroffen verdovende middelen.

Contacten van verdachte en [medeverdachte 1]

De Engelse [E] werd op 23 november 2015 vanuit de hiervoor genoemde loods door de politie gevolgd naar de boerderij waar [F] op dat moment verbleef. [F] , [E] en [G] zijn na de aflevering van het transport op 23 november 2015 aangehouden en uiteindelijk veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen voor de import en handel in verdovende middelen.

Uit de bewijsmiddelen blijkt dat verdachte vanaf augustus 2015 tot en met november 2015 iedere maand in Manchester is geweest. In november, slechts drie dagen voor de aankomst van het hierboven genoemde transport, had hij een ontmoeting met [F] en [E] in [woonplaats] . Een maand eerder, op 13 oktober 2015, bevond verdachte zich ook al in [woonplaats] , zo blijkt uit een PGP-bericht van verdachte aan medeverdachte [medeverdachte 1] .

Uit de onderlinge samenhang tussen voorgaande feiten enerzijds en de inhoud, data en afzenders van de in de bewijsmiddelen opgenomen PGP-berichten anderzijds, blijkt dat verdachte en [medeverdachte 1] in oktober en november 2015 met elkaar én met [F] en [G] spraken over het drugstransport dat op 12 november 2015 is onderschept.

Zo sprak [medeverdachte 1] op 13 oktober 2015 – de dag waarop verdachte in [woonplaats] was – met [G] over ‘Domi’13, het Verenigd Koninkrijk en de prijzen van harddrugs. Met een ander contact sprak [medeverdachte 1] over ‘Domi’ en over het vacumeren en wegleggen van iets (‘ze’) in ‘media’, omdat het voor ‘manch’14 was.

Op 10 november 2015 werden verdachte en [medeverdachte 1] er door [F] van op de hoogte gebracht dat de douane ‘de container’ door middel van röntgenapparatuur zou controleren. Die controle zou volgens [medeverdachte 1] geen problemen opleveren, omdat de lading scanbestendig was. Verdachte en [medeverdachte 1] spraken met elkaar over de controle en verdachte verwachtte dat de douane ook een steekproef zou doen, omdat het zo lang duurde. Op 12 november 2015 schreef een contact aan [medeverdachte 1] dat er niks aan de hand was als de douane tijdens een steekproef ‘een lege’ zou pakken. [F] stelde voor om, als alles goed was gegaan, ‘ [E] ’ te sturen [de rechtbank begrijpt: [E] naar de loods te sturen]: ‘dan weten we of [E] de gevangenis in gaat, hahaha’, aldus [F] .

Op 23 november 2015, de dag waarop [E] en [F] zijn aangehouden, zei [medeverdachte 1] nog tegen [F] dat [E] wat nepwerk moest gaan uitvoeren in de loods. Later die dag werd [medeverdachte 1] er door [F] van op de hoogte gebracht dat [E] vanuit de loods naar de boerderij was gereden en dat de politie hem was gevolgd. De politie zat overal. [F] vroeg of [medeverdachte 1] de telefoons van [E] en [G] direct wilde schoonvegen. Toen [medeverdachte 1] niet reageerde gaf [F] opdracht aan verdachte om de telefoons schoon te vegen.

Verklaring verdachte

Verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat hij in 2015 regelmatig in Manchester was om voetbalwedstrijden en -stadia te bekijken. De rechtbank acht deze verklaring ongeloofwaardig, gelet op zijn contacten met de Engelse veroordeelden en de overige bewijsmiddelen in het dossier. Daar komt bij dat verdachte ter zitting wisselend verklaarde en zijn verklaring op geen enkele manier heeft onderbouwd.

De feiten met betrekking tot onderzoek Cigua ( Rainham )

Op grond van de bewijsmiddelen, opgenomen in de bewijsbijlage onder paragraaf 2.3, kan naar het oordeel van de rechtbank het volgende worden vastgesteld.

Onderschepping

Het onderzoek met de naam Cigua is een onderzoek van de politie te [woonplaats] (Groot-Brittannië). Op 12 oktober 2016 werd door de grenspolitie in Groot-Brittannië een transport gecontroleerd dat uit Nederland was gekomen. Het ging om een oplegger met 28 pallets met accu’s. Op die accu’s zaten etiketten van ‘ [naam] ’. Een aantal accu’s bleek aan de binnenkant met lood bekleed. In de accu’s zaten pakketten met verdovende middelen die vacuüm waren verpakt en gemarkeerd (strepen of stickers in verschillende kleuren). In totaal werd er 55 kilo heroïne en 60 kilo cocaïne aangetroffen.


Bedrijven, loodsen en transporten en de betrokkenheid van medeverdachte [medeverdachte 4]

De onderschepte lading was naar Groot-Brittannië getransporteerd vanaf een loods in [woonplaats] , Nederland. Afzender van de lading was het bedrijf [bedrijf 3] B.V. Dit bedrijf stond op naam van medeverdachte [medeverdachte 4] , die het bedrijf eind december 2015 voor slechts 1 euro had overgenomen. Uit belastingaangiften bleek dat voor de jaren 2015 tot en met 2017 geen inkomsten waren opgegeven. [medeverdachte 4] huurde (namens [bedrijf 3] B.V.) ook de loods in [woonplaats] en had – na de onderschepping van het transport op 12 oktober 2016 – contact met de douane. Na die onderschepping is voor de loods geen huur meer betaald en kreeg de eigenaar van de loods [medeverdachte 4] niet meer te pakken.

Uit de bewijsmiddelen blijkt dat in opdracht van [bedrijf 3] B.V. in de periode van 20 april 2016 tot en met 12 oktober 2016 dertienmaal accu’s en auto-onderdelen vanaf de loods in [woonplaats] naar de loodsen van drie bedrijven in Groot-Brittannië zijn getransporteerd. Na aankomst van een lading bij één van die loodsen werd doorgaans binnen 2 tot 5 dagen eenzelfde lading weer getransporteerd naar de loods in [woonplaats] .

Eén van de hiervoor genoemde Britse bedrijven was [bedrijf 4] Ltd., opgericht in januari 2016. Directeur van het bedrijf was de hiervoor al genoemde [medeverdachte 4] . Uit informatie van de Britse belastingdienst blijkt dat ook dit bedrijf nooit belasting heeft afgedragen. [medeverdachte 4] huurde namens [bedrijf 4] Ltd. ook een loods in [woonplaats] . In deze loods werden onder meer een vorkheftruck, zwarte en doorzichtige folie, verpakkingsdozen van accustarters, pakbonnen van transporten, een rol bubbelfolie en bonnen van (sport)tassen aangetroffen.

De geadresseerde van het op 12 oktober 2016 onderschepte transport was echter niet het bedrijf [bedrijf 4] Ltd., maar het bedrijf [bedrijf 5] Ltd., met een loods in [woonplaats] , Groot-Brittannië. De verhuurder van de loods verklaarde dat om de paar weken bij de loods een vrachtwagen aankwam met accu’s op pallets die waren verpakt in cellofaan. Deze accu’s werden diezelfde dag weer op een andere vrachtwagen geladen en weggereden. Het bedrijf [bedrijf 5] Ltd. stond op naam van een man uit Litouwen, genaamd [H] , en de loods in [woonplaats] werd door diezelfde man gehuurd. Het derde Engelse bedrijf dat accu’s en auto-onderdelen van [bedrijf 3] B.V. ontving was [bedrijf 6] Ltd. Dit bedrijf stond op naam van een andere man uit Litouwen, genaamd [I] , die namens het bedrijf ook een loods huurde. Deze Litouwer verklaarde dat hij was betaald voor het op naam zetten van het bedrijf en het huren van de loods.

Betrokkenheid van verdachte, [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3]

Dat verdachte en medeverdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] betrokken waren bij de transporten van [bedrijf 3] B.V., blijkt naar het oordeel van de rechtbank – onder meer – uit het onderlinge verband tussen de hiervoor besproken bewijsmiddelen en de voor het bewijs gebruikte PGP-berichten.

De rechtbank overweegt daartoe het volgende.

Het eerste transport dat in opdracht van [bedrijf 3] B.V. is uitgevoerd vertrok op 20 april 2016 vanuit [woonplaats] en kwam op 25 april 2016 aan bij de loods in [woonplaats] . Uit de voor het bewijs gebezigde PGP-berichten blijkt dat medeverdachte [medeverdachte 1] in berichten voorafgaand aan dat eerste transport met anderen sprak over het regelen van alle papieren, het betalen van katvangers, het wijzigen/op naam zetten van ‘iets’ bij de Kamer van Koophandel en het betalen van huur voor ‘het pand’. Uit de inhoud van andere berichten van en aan [medeverdachte 1] leidt de rechtbank af dat (namens [medeverdachte 1] ) in die periode contact werd opgenomen met klanten om te vragen of zij – tegen betaling – pakketten met cocaïne en/of heroïne (‘dure en/of vieze’) mee wilden laten transporteren naar Groot-Brittannië. Een deel van de lading was gevuld met ‘eigen’ pakketten van [medeverdachte 1] , maar er was doorgaans ook nog ruimte voor pakketten van anderen. Die pakketten konden een dag voor vertrek, op 19 april 2016, gevacumeerd en gemarkeerd worden aangeleverd. Op 18 april 2016 vroeg NN4k15 aan [medeverdachte 1] of hij en verdachte (‘ [bijnaam] ’ genoemd) de planning voor de volgende dag konden gaan maken. [medeverdachte 1] vond dat goed. NN4k vroeg vervolgens aan [medeverdachte 1] hoe de heroïne moest worden gevacumeerd. [medeverdachte 1] antwoordde daarop dat NN4k dat aan verdachte (‘ [bijnaam] ’) moest vragen. Kort na dat gesprek nam verdachte contact op met NN4k om hem mee te delen hoe de heroïne moest worden verpakt. Verdachte vertelde ook dat hij de drugs de volgende ochtend zou aanpakken.

Voorafgaand aan de transporten van [bedrijf 3] B.V. in mei 2016 werden door [medeverdachte 1] en verdachte soortgelijke berichten gestuurd. [medeverdachte 1] sprak met zijn klanten over de hoeveelheden die nog mee konden op de transporten, over de prijzen daarvan en over de (in- en verkoop)prijzen van cocaïne en heroïne. Ook vertelde hij dat hij met een topsysteem werkte, omdat de te transporteren lading scanbestendig (‘scan proef’) zou zijn. Vragen over het vacumeren van de drugs en het aanpakken daarvan liet hij beantwoorden door verdachte. Verdachte maakte vervolgens afspraken met klanten over het aanpakken of afgeven van de drugs of het geld.

Dat [medeverdachte 1] en verdachte in de in paragraaf 2.3 (van de bewijsbijlage) opgenomen PGP-berichten daadwerkelijk spraken over de transporten van [bedrijf 3] B.V., wordt naar het oordeel van de rechtbank bevestigd door de inhoud van hun contacten met [medeverdachte 3] , die weer direct kan worden gelinkt aan [bedrijf 3] B.V., [bedrijf 4] Ltd. en de loods in [woonplaats] .

Zo werd in die loods – enige tijd na de onderschepping van het transport in oktober 2016 – een flesje in beslag genomen waarop DNA is aangetroffen dat een match heeft opgeleverd met het DNA-profiel van [medeverdachte 3] . Verder bleek dat [medeverdachte 3] op 29 juni 2019 in verband met een ander feit was aangehouden in Groot-Brittannië. Hij was onderweg van Birmingham, een plaats in de buurt van [woonplaats] , naar Londen. In zijn auto lagen allerlei documenten en goederen die betrekking hadden op de transporten van [bedrijf 3] B.V., het bedrijf [bedrijf 4] Ltd. en de loods in [woonplaats] . De PGP-telefoon van [medeverdachte 3] werd ook in zijn auto aangetroffen.

[medeverdachte 3] bleek met zijn PGP-mailadres vanaf april 2016 veel contact te hebben gehad met [medeverdachte 1] en een enkele maal met verdachte. De rechtbank leidt uit die contacten af dat [medeverdachte 3] al vanaf april 2016 in Groot-Brittannië – in opdracht van [medeverdachte 1] – allerlei werkzaamheden verrichtte met betrekking tot de transporten van [bedrijf 3] B.V. Uit reisgegevens blijkt ook dat [medeverdachte 3] zeer vaak in Groot-Brittannië was op en rondom de data van transporten vanuit [woonplaats] naar [woonplaats] en vice versa. Op 21 april 2016, vlak voor de aankomst van het eerste transport in [woonplaats] , kreeg [medeverdachte 3] de opdracht van [medeverdachte 1] om zich tegenover het bedrijf [transportbedrijf 1] voor te doen als [naam] van [bedrijf 4] Ltd. [transportbedrijf 1] is het vervoersbedrijf dat het eerste transport voor [bedrijf 3] B.V. heeft uitgevoerd. Uit een door [transportbedrijf 1] aan de politie overhandigde mail blijkt dat zij over het lossen van de lading op 25 april 2016 in [woonplaats] contact konden opnemen met een persoon genaamd [naam] van [bedrijf 4] Ltd.

Uit andere PGP-berichten blijkt dat de werkzaamheden van [medeverdachte 3] onder meer bestonden uit het in ontvangst nemen van de vorkheftruck, het regelen van een Engelse auto waarin een ‘stash’ (opbergruimte)16 kon worden gemaakt, het laden en lossen van transporten en het vervolgens aanpakken van geld en afgeven van de (door [medeverdachte 1] en diens klanten) verkochte drugs. Dat [medeverdachte 3] hielp bij het laden en lossen van de transporten blijkt onder meer uit een bericht van [medeverdachte 1] van 21 mei 2016 waarin hij [medeverdachte 3] opdroeg om rustiger te werk te gaan met de accu’s, omdat er een paar kapot waren. [medeverdachte 3] had over zijn werkzaamheden ook contact met verdachte. Uit het bericht van [medeverdachte 3] aan verdachte van 26 mei 2016 kan naar het oordeel van de rechtbank worden afgeleid dat [medeverdachte 3] verdachte vroeg of hij zijn werk met betrekking tot een pakket verdovende middelen wel goed heeft gedaan. Volgens verdachte had [medeverdachte 3] alles goed gedaan.

Onderzoek naar de verpakking van de verdovende middelen

De op 12 oktober 2016 in Groot-Brittannië onderschepte heroïne en cocaïne waren vacuüm verpakt. Een aantal verpakkingen is in beslag genomen voor forensisch onderzoek. Op 8 oktober 2018 werden de woningen en loodsen van alle verdachten in onderzoek 09Napoles doorzocht. In de loods van medeverdachte [medeverdachte 2] werden een vacuümmachine en een groot aantal plastic zakken aangetroffen. Op één van die zakken zat een rond stickertje, gelijksoortig aan de stickertjes die op de plastic zakken zaten waarin de in oktober 2016 onderschepte verdovende middelen waren verpakt (gevacumeerd). Er is een vergelijkend onderzoek gedaan naar de in 2016 in beslag genomen vacuümzakken en de in 2018 aangetroffen vacuümmachine. De resultaten van dit vergelijkend onderzoek zijn extreem veel (meer dan een miljoen keer) waarschijnlijker wanneer de vacuümzakken zijn dichtgemaakt met de in de loods van [medeverdachte 2] in beslag genomen vacuümmachine, dan wanneer de vacuümzakken zijn dichtgemaakt met een willekeurige andere vacuümmachine.

De raadsman heeft de betrouwbaarheid van de resultaten van voormeld onderzoek betwist, evenals de deskundigheid van de onderzoeker. De resultaten van het onderzoek mogen volgens de raadsman dan ook niet voor het bewijs worden gebruikt.

De rechtbank verwerpt het verweer van de raadsman. De deskundige is door de rechter-commissaris benoemd en de rechtbank ziet in wat door de raadsman is aangevoerd geen reden om aan zijn deskundigheid te twijfelen. De rechtbank is verder van oordeel dat de resultaten van het onderzoek en de bewijskracht daarvan in het rapport uitgebreid zijn onderbouwd en uitgelegd. De rechtbank ziet in wat de raadsman daarover heeft aangevoerd evenmin aanleiding om aan de onderzoeksresultaten te twijfelen. Dat een sporenonderzoek op zakken in het buitenland niet zou worden uitgevoerd en/of voor het bewijs zou worden gebruikt, dan wel dat de vakbijlage ontbreekt, is daartoe onvoldoende. Daar komt nog bij dat de rechtbank de onderzoeksresultaten heeft beoordeeld in het licht van de overige (ook hierna nog te bespreken) bewijsmiddelen in dit dossier, waaronder de contacten tussen verdachte en medeverdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] en de andere in de loods en woning van [medeverdachte 2] aangetroffen goederen (waarop de rechtbank verderop in het vonnis nader zal ingaan). Op grond van de samenhang tussen die bewijsmiddelen en de onderzoekresultaten komt de rechtbank tot de conclusie dat een aantal van de in Groot-Brittannië onderschepte pakketten met heroïne en/of cocaïne vacuüm waren verpakt met één van de vacuümmachines uit de loods van medeverdachte [medeverdachte 2] .

De feiten met betrekking tot onderzoek Veenendaal

Onderzoek Veenendaal is een onderzoek van de Nederlandse politie dat is gestart omdat op grond van PGP-berichten van verdachte het vermoeden was ontstaan dat in 2016 drugstransporten hadden plaatsgevonden tussen [woonplaats] en Groot-Brittannië. Op grond van de bewijsmiddelen, opgenomen in de bewijsbijlage onder paragraaf 2.4, kan naar het oordeel van de rechtbank het volgende worden vastgesteld.

Bedrijf en loods in [woonplaats]

In PGP-berichten van 5 april 2016 van [medeverdachte 1] en verdachte aan de eerder in dit vonnis al genoemde NN4k werd gesproken over een transport naar ‘de overkant’, over ‘uk tijd’, over pallets en over ‘dure’ die pas in het systeem pasten nadat er wat vacuümzakken waren afgehaald. Verdachte schreef dat ‘het’ moest naar het adres: [adres] in [woonplaats] .

Uit onderzoek bleek dat het pand op dit adres vanaf 1 augustus 2015 tot en met juli 2017 werd gehuurd door het bedrijf [bedrijf 7] B.V, dat vanaf 24 maart 2016 [bedrijf 8] B.V. heette. Een persoon genaamd [D] was vanaf 22 maart 2016 bestuurder van dit bedrijf. Deze [D] kwam ook al voor in het onderzoek Creek, namelijk als huurder van de loodsen in [woonplaats] en [woonplaats] en als bestuurder van het bedrijf [bedrijf 1] Ltd. Uit afschriften van de bankrekening van het bedrijf [bedrijf 7] B.V. bleek dat tussen 2015 en 2017 ruim

€ 93.000,- (contant) op de rekening was gestort, maar dat geen andere inkomsten waren binnengekomen. Verder bleek dat het bedrijf in 2015 een bedrag van bijna € 60.000,- had overgemaakt naar een Pools bedrijf dat accu’s verkocht. Ook heeft het bedrijf in – onder meer – april 2016 een groot aantal stickers besteld. Deze stickers bleken exact overeen te komen met de stickers op de accu’s die op 12 oktober 2016 in het hiervoor besproken onderzoek Cigua zijn onderschept. De stickers waren door het bedrijf [bedrijf 7] besteld met het mailadres van [bedrijf 3] B.V., dat blijkens het onderzoek Cigua op naam stond van medeverdachte [medeverdachte 4] en afzender was van de op 12 oktober 2016 onderschepte lading.

Transporten naar [woonplaats]

Uit de bankafschriften van [bedrijf 7] B.V. bleek ook dat het bedrijf geld had overgemaakt aan de transportbedrijven [transportbedrijf 2] en [transportbedrijf 3] . Uit gegevens van die transportbedrijven bleek dat in de periode van 4 september 2015 tot en met 30 oktober 2015 in totaal vijf transporten waren uitgevoerd in opdracht van [bedrijf 7] B.V. Het ging om transporten van accu’s die moesten worden vervoerd vanuit het pand van [bedrijf 7] B.V. in [woonplaats] naar het bedrijf [bedrijf 9] in [woonplaats] [de rechtbank begrijpt: een stad in het graafschap Greater Manchester, Engeland].

Het bedrijf [bedrijf 9] was op 16 oktober 2015 ingeschreven in het bedrijvenregister in Groot-Brittannië. De directeur van het bedrijf bleek [E] , veroordeelde in het hiervoor besproken onderzoek Wheat en een contact van verdachte en medeverdachte [medeverdachte 1] .

Transport naar [wijk]

Op 11 april 2016 schreef verdachte in een PGP-bericht aan een onbekende dat ‘het transport’ onderweg was. Verder mailde hij deze onbekende het adres van het pand van [bedrijf 7] B.V. in [woonplaats] en het adres van een loods in [wijk] [de rechtbank begrijpt: een wijk in Londen, Groot-Brittannië]. Op [2016] schreef verdachte in een PGP-bericht aan NN4k dat de jongens in de loods moeten wachten en dat ‘onze’ trailer rood is en dat op de zijkant ‘ [vervoersbedrijf 1] ’ staat. Verdachte vroeg vervolgens aan NN4k of de lading al was aangekomen en of ze de Litouwer – een goede werker – wel konden vertrouwen.

Naar aanleiding van voormelde berichten is nader onderzoek verricht. Uit dat onderzoek bleek dat een vervoersbedrijf met de naam [vervoersbedrijf 1] een transport had uitgevoerd in opdracht van het bedrijf [bedrijf 8] . Het ging om het transporteren van een lading ‘truck filters’ vanuit de loods in [woonplaats] naar de hiervoor genoemde loods in [wijk] . Het transport was op 11 april 2016 vertrokken vanuit [woonplaats] en op 13 april 2016 aangekomen bij de loods in [wijk] . De geadresseerde van het transport was het bedrijf [bedrijf 6] Ltd.

Dit bedrijf kwam in onderzoek Cigua ook voor als de geadresseerde van een transport dat in opdracht van [bedrijf 3] B.V. was uitgevoerd. Dit transport moest worden vervoerd naar een loods in [wijk] . Het bedrijf [bedrijf 6] stond op naam van de Litouwer [I] . [I] verklaarde dat hij was betaald voor het op naam zetten van het bedrijf. Hij verklaarde daarnaast dat hij ook nog een pand had gehuurd in [wijk] .

Contacten van verdachte en [medeverdachte 1]

Uit de onderlinge samenhang tussen de hiervoor besproken bewijsmiddelen en de inhoud en data van de in paragraaf 2.4 van de bewijsbijlage opgenomen PGP-berichten van [medeverdachte 1] en verdachte kan naar het oordeel van de rechtbank worden afgeleid dat zij met elkaar en met anderen spraken over het transport van 11 april 2016 dat is uitgevoerd door het bedrijf [vervoersbedrijf 1] . [medeverdachte 1] en verdachte spraken met elkaar en met anderen over de adressen van de loodsen in [woonplaats] en [wijk] , over het inbouwen van de lading, over het insealen van de lading met zwarte en witte folie, over klanten, over prijzen, over het wisselen van geld en over het laten terugkomen van de vrachtwagen met geld (pap).

De rechtbank concludeert op grond van de berichten dat [medeverdachte 1] het transport regelde en de mensen aanstuurde en betaalde die ten aanzien van dat transport werkzaamheden verrichtten in Nederland en Groot-Brittannië. Verder benaderde [medeverdachte 1] klanten om hen mee te delen dat er weer een transport van hem zou vertrekken en hen te vragen of ze ‘spullen’ wilden meegeven. [medeverdachte 1] verwees veel contacten naar verdachte voor informatie over alle praktische zaken rondom het laden en lossen van het transport. Verdachte had met name contact met anderen over het aanpakken van ‘spullen’, de vertrek- en aankomstdata van het transport, het laden en lossen en de manier waarop de ‘spullen’ geseald moesten worden. Uit zijn berichten kan worden afgeleid dat hij – onder meer – hielp met het inbouwen van de lading en het aanpakken van ‘spullen’ voor in de lading. Verder onderhield verdachte contact met ‘het transport’ over het tijdstip waarop het zou aankomen en gaf hij anderen – in opdracht van [medeverdachte 1] – uitleg over de verschillende werkzaamheden. Verdachte werd voor zijn werkzaamheden betaald door [medeverdachte 1] .

Gesprekken van verdachte en [medeverdachte 1] met [slachtoffer 1]

is op 19 september 2015 geliquideerd. Uit onderzoek naar zijn PGP-telefoon bleek dat hij in de weken voor zijn dood veelvuldig contact had met verdachte en met [medeverdachte 1] . De rechtbank leidt uit de onderlinge samenhang tussen (de inhoud en data van) die berichten en de hiervoor besproken bewijsmiddelen af dat [medeverdachte 1] en [slachtoffer 1] bijna dagelijks in versluierde taal met elkaar spraken over drugstransporten, waaronder de transporten die in september 2015 vermoedelijk in opdracht van [bedrijf 7] B.V. waren uitgevoerd. [medeverdachte 1] en [slachtoffer 1] spraken onder meer over het transporteren van heroïne en cocaïne naar Groot-Brittannië, over de kwaliteit van de te transporteren drugs, het vacuüm verpakken en markeren van de pakketten, het wisselen van geld en de prijs van de transporten.

De rechtbank concludeert op grond van die gesprekken dat [medeverdachte 1] en [slachtoffer 1] met elkaar samenwerkten, maar dat [medeverdachte 1] opdrachtgever was van de transporten en nagenoeg alles ten aanzien van die transporten bepaalde. [medeverdachte 1] transporteerde zijn eigen handel en regelde klanten die – tegen betaling – ook een aantal pakketten wilden laten transporteren. [slachtoffer 1] was één van die klanten. [medeverdachte 1] liet de drugs testen en bepaalde of de kwaliteit goed genoeg was voor de verkoop. [medeverdachte 1] schreef [slachtoffer 1] dat hij al vijf jaar met het transport werkte, dat de heroïne en cocaïne werden vervoerd in een ‘machine’ en dat het systeem scanbestendig was.

Verdachte maakte – in opdracht van en in overleg met [medeverdachte 1] – via PGP-berichten afspraken met [slachtoffer 1] over het aanpakken van de te transporteren heroïne en cocaïne. De pakketten die mee moesten op het transport werden door verdachte opgehaald bij [slachtoffer 1] of bij contacten van [slachtoffer 1] . Verdachte hield ook in de gaten of de pakketten op de juiste wijze waren gemarkeerd. [slachtoffer 1] nam contact op met verdachte als hij [medeverdachte 1] niet kon bereiken. [medeverdachte 1] noemde verdachte zijn vaste chauffeur.

Conclusies van de rechtbank ten aanzien van feit 1

Volgens de raadsman kan niet worden bewezen dat in de ladingen die in de periode van 12 maart 2014 tot en met 12 oktober 2016 vanuit de loodsen in [woonplaats] , [woonplaats] en [woonplaats]17 naar de loodsen in Groot-Brittannië zijn getransporteerd, maar die niet zijn onderschept, ook cocaïne en heroïne waren verstopt. Daarnaast heeft de raadsman – kortgezegd – per transportlijn (ofwel: per zaaksdossier) betoogd dat het dossier onvoldoende bewijs bevat voor de betrokkenheid van verdachte bij de via die lijn uitgevoerde drugstransporten.

De rechtbank is het niet eens met de raadsman en overweegt daartoe het volgende.

Ging het telkens om transporten van heroïne en/of cocaïne?

Uit de hiervoor omschreven feiten en omstandigheden blijkt dat in de onderhavige zaak grote hoeveelheden cocaïne en heroïne zijn aangetroffen in ladingen die vanuit de loodsen in [woonplaats] en [woonplaats] naar de loodsen in [woonplaats] en [woonplaats] werden getransporteerd.18 In de vanuit de Dominicaanse Republiek naar Groot-Brittannië getransporteerde lading is eveneens een grote hoeveelheid cocaïne aangetroffen.19 De ladingen die vanuit de loodsen in [woonplaats] en [woonplaats] naar de loodsen in [woonplaats] , [wijk] (zaaksdossier Rainham ), [woonplaats] en [wijk] (zaaksdossier Veenendaal) werden getransporteerd, zijn niet onderschept.

Het hof Amsterdam heeft in één van de zogeheten ‘Pan’ arresten als uitgangspunt genomen dat de opzettelijke in- of uitvoer van verdovende middelen in beginsel pas voor bewezenverklaring in aanmerking komt als tijdens het opsporingsonderzoek ook feitelijk een hoeveelheid verdovende middelen is aangetroffen. Voor gevallen waarin géén verdovende middelen zijn aangetroffen heeft het hof het volgende toetsingskader (voor het gebruik van schakelbewijs) geformuleerd:

‘(…) het hof (is) van oordeel dat ook in die gevallen in beginsel een bewezenverklaring mogelijk is, mits op grond van het samenstel van feiten en omstandigheden geen andere conclusie mogelijk is dan dat sprake is geweest van handelingen met betrekking tot cocaïne. Deze conclusie kan worden getrokken indien blijkt van een patroon van handelingen en gebeurtenissen dat in aanzienlijke mate overeenkomt met het patroon, beschreven in een zaaksdossier waarin wél een hoeveelheid cocaïne is aangetroffen en inbeslaggenomen en dat tot een bewezenverklaring van een de verdachte ten laste gelegd feit heeft geleid. Daarbij is onder meer de combinatie van de betrokken personen, het gebezigde taalgebruik in de afgeluisterde en opgenomen telefoongesprekken en de modus operandi van betekenis’.20

De rechtbank is – anders dan de raadsman – van oordeel dat het, gelet op (a.) de inhoud en het gebezigde taalgebruik in de voor het bewijs gebruikte PGP-berichten, (b.) de combinatie van de bij de verschillende transportlijnen betrokken personen en bedrijven én (c.) de modus operandi die ten aanzien van alle transportlijnen werd gehanteerd, niet anders kan dan dat óók in de niet onderschepte ladingen cocaïne en heroïne waren verstopt.

De PGP-berichten (a.)

De rechtbank wijst allereerst op de reeds besproken en in de bewijsbijlage (hoofdstuk 2) opgenomen PGP-berichten, waarin de bij de verschillende transportlijnen betrokken personen in overeenkomstige versluierde taal spraken over het transporteren van cocaïne en heroïne naar Groot-Brittannië.

De bij de verschillende transportlijnen betrokken personen en bedrijven (b.)

De rechtbank kent daarnaast betekenis toe aan de combinatie van personen en bedrijven die aan alle of aan een aantal van de in deze paragraaf besproken transportlijnen kunnen worden gerelateerd. De rechtbank wijst bijvoorbeeld op de betrokkenheid van:

 • -

  verdachte bij de zaaksdossiers Gravesend (Creek), Manchester (Wheat), Rainham (Cigua) en Veenendaal;

 • -

  medeverdachte [medeverdachte 1] bij de zaaksdossiers Gravesend (Creek), Manchester (Wheat), Rainham (Cigua) en Veenendaal;

 • -

  [E] bij de zaaksdossiers Gravesend (Creek), Manchester (Wheat) en Veenendaal;

 • -

  [C] bij de zaaksdossiers Gravesend (Creek) en Manchester (Wheat);

 • -

  [D] bij de zaaksdossiers Gravesend (Creek) en Veenendaal;

 • -

  [I] bij de zaaksdossiers Rainham (Cigua) en Veenendaal;

 • -

  het bedrijf [bedrijf 1] Ltd. bij de zaaksdossiers Gravesend (Creek) en Manchester (Wheat);

 • -

  het bedrijf [bedrijf 6] Ltd. bij de zaaksdossiers Rainham (Cigua) en

Veenendaal;

- het bedrijf [bedrijf 3] B.V. bij de zaaksdossiers Rainham (Cigua) en

Veenendaal.

De modus operandi (c.)

De rechtbank neemt tot slot in aamerking dat ten aanzien van alle in deze paragraaf besproken transportlijnen een overeenkomstige modus operandi (manier van werken) werd gehanteerd. Zo waren het altijd auto-onderdelen die via de verschillende transportlijnen naar Groot-Brittannië werden vervoerd. In bijna alle gevallen ging het om een transport van accu’s of acculaders/jumpstarters. De pakketten cocaïne en heroïne die in 2015 en 2016 zijn onderschept, waren verstopt in uitgeholde accu’s en/of acculaders/jumpstarters die van binnen waren bekleed met lood. De pakketten waren vacuüm verpakt en gemarkeerd met stickers. De meeste transporten vonden plaats tussen loodsen in Nederland en Groot-Brittannië. In alle loodsen die zijn doorzocht werden vorkheftrucks, (al dan niet uitgeholde en met lood beklede) accu’s of jumpstarters/acculaders, verpakkingsdozen van accu’s of van jumpstarters/ acculaders, verpakkingsfolie en bonnen van koffers of tassen aangetroffen.

Uit de voor het bewijs gebezigde transportbrieven blijkt dat een paar dagen na aankomst van een lading met auto-onderdelen bij een loods in Groot-Brittannië, een overeenkomstige lading met auto-onderdelen vanuit diezelfde loods weer terug naar Nederland werd getransporteerd. De eigenaar van de loods in [woonplaats] verklaarde daarover dat hij had gezien dat een bepaalde doos met een scheur erin naar Groot-Brittannië werd getransporteerd en dat diezelfde doos met scheur een week later weer in de loods in [woonplaats] stond.

De rechtbank concludeert op grond van al het voorgaande dat (letterlijk) dezelfde accu’s of jumpstarters/acculaders – nadat de pakketten met verdovende middelen er in Groot-Brittannië waren uitgehaald – weer terug naar Nederland werden getransporteerd, zodat ze konden worden hergebruikt voor het volgende transport. De rechtbank heeft in het dossier in geen enkel geval een andere, logische en legale verklaring kunnen vinden voor het heen en weer transporteren van auto-onderdelen. Uit niets is bijvoorbeeld gebleken dat de accu’s of acculaders/jumpstaters in Groot-Brittannië werden verkocht. Uit de bewijsmiddelen is wél gebleken dat de verzendende en ontvangende bedrijven in veel gevallen kort voor de start van een reeks transporten waren opgericht of op naam waren gezet en geen inkomsten genereerden, maar wel met contant (gestort) geld voor transporten of daaraan gerelateerde zaken betaalden. Ook werden transporten uitgevoerd tussen bedrijven die op naam stonden van één en dezelfde persoon. [medeverdachte 1] sprak voor de start van een nieuwe transportlijn in PGP-berichten bovendien over het betalen van katvangers en het op naam zetten van bedrijven bij de Kamer van Koophandel.

Conclusie

De rechtbank is op grond van het samenstel van de in deze paragraaf besproken feiten en omstandigheden van oordeel dat geen andere conclusie mogelijk is dan dat in nagenoeg alle ladingen (mogelijke proeftransporten daargelaten) die vanuit de loodsen in [woonplaats] , [woonplaats] en [woonplaats] naar de loodsen in Groot-Brittannië werden getransporteerd, cocaïne en heroïne waren verstopt. De rechtbank kan niet vaststellen om welke hoeveelheden harddrugs het precies ging. Gelet op de hoeveelheid onderschepte drugs, het aantal transporten dat is uitgevoerd, de hiervoor genoemde modus operandi, de aantallen die in de PGP-berichten werden genoemd (‘transporten van 100 en 40’) en de periode waarin de transporten hebben plaatsgevonden, stelt de rechtbank vast dat het in totaal om minstens 2500 kilo moet zijn gegaan.

De rol van verdachte

Voor een bewezenverklaring van het aan verdachte ten laste gelegde transporteren van harddrugs naar Groot-Brittannië moet wettig en overtuigend worden bewezen dat de betrokkenheid van verdachte daarbij zodanig was dat hem daarvan in het kader van medeplegen een verwijt kan worden gemaakt. Van medeplegen is sprake indien verdachte ten aanzien van het ten laste gelegde feit nauw en bewust met een ander of anderen heeft samengewerkt. Niet vereist is dat verdachte zelfstandig alle ten laste gelegde bestanddelen heeft vervuld. Wel is vereist dat de bijdrage van verdachte aan het ten laste gelegde van voldoende gewicht was.

Naar het oordeel van de rechtbank blijkt uit de onderlinge samenhang tussen de PGP-berichten van verdachte en anderen, de reisgegevens van verdachte, zijn aanwezigheid in Groot-Brittannië en [woonplaats] en de in zijn woning aangetroffen goederen, dat hij een significante bijdrage heeft geleverd aan de uitvoering van de drugstransporten vanuit Nederland naar Groot-Brittannië en dat hij daartoe nauw en bewust heeft samengewerkt met medeverdachte [medeverdachte 1] en anderen. [medeverdachte 1] was opdrachtgever en ‘eigenaar’ van de transporten en de werkzaamheden van verdachte bestonden uit het plannen en coördineren van bestaande en nieuw op te starten transporten. Klanten en betrokkenen die vragen hadden over praktische zaken rondom de transporten werden door [medeverdachte 1] met regelmaat verwezen naar verdachte. Als zij [medeverdachte 1] niet konden bereiken, namen zij contact op met verdachte. Verdachte hield zich – in overleg met [medeverdachte 1] – ook bezig met meer praktische werkzaamheden zoals het aanpakken, vervoeren, verpakken en inladen van pakketten met cocaïne en heroïne. In Groot-Brittannië werden soortgelijke werkzaamheden verricht door – onder meer – medeverdachte [medeverdachte 3] . [medeverdachte 3] en verdachte werden voor hun werkzaamheden betaald door [medeverdachte 1] .

Conclusie

Gelet op al het voorgaande acht de rechtbank wettig en overtuigen bewezen dat verdachte in de periode van 1 januari 2014 tot en met 13 oktober 2016, samen met anderen, grote hoeveelheden cocaïne en heroïne buiten het grondgebied van Nederland (naar Groot-Brittannië) heeft gebracht en heeft vervoerd.

De rechtbank merkt ten aanzien van de bewezen verklaarde periode op dat verdachte in de periode van 23 juni 2014 tot 25 september 2014 in het kader van een andere strafzaak in voorlopige hechtenis heeft gezeten. Dat betekent dat niet kan worden bewezen dat verdachte praktische werkzaamheden heeft verricht ten behoeve van de in die periode uitgevoerde transporten vanuit Nederland naar de loods in [woonplaats] (onderzoek Creek). Uit de bewijsmiddelen – en dan met name de reizen van verdachte met [C] en de in zijn woning aangetroffen goederen – kan echter worden afgeleid dat verdachte een significante bijdrage heeft geleverd aan het opstarten van de transportlijn tussen de loods in [woonplaats] en de loods in [woonplaats] . Daar komt bij dat verdachte buiten de periode van zijn voorlopige hechtenis heeft geholpen met het laden en lossen van enkele transporten, zo blijkt uit de verklaring van de eigenaar van de loods in [woonplaats] . Dit alles maakt dat hem in het kader van medeplegen wel degelijk een verwijt kan worden gemaakt van de transporten die zijn uitgevoerd in de periode van zijn detentie.

Partiële vrijspraak

De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich in de periodes van 1 januari 2013 tot 1 januari 2014 en van 14 oktober 2016 tot en met 8 oktober 2018 ook heeft schuldig gemaakt aan het onder 1 ten laste gelegde. De rechtbank spreekt verdachte daarom vrij van die gedeeltes van de ten laste gelegde periode.

4.3.3.3 Overwegingen ten aanzien van het bewijs voor feit 3

Aan verdachte is onder feit 3 ten laste gelegd dat hij wapens en munitie voorhanden heeft gehad.

Juridisch kader

Uit rechtspraak21 volgt dat voor een veroordeling van het voorhanden hebben van wapens en munitie is vereist dat verdachte die wapens en munitie ‘min of meer’ bewust aanwezig had. Verdachte moet zich bewust zijn geweest van de (waarschijnlijke) aanwezigheid van de wapens en munitie, zonder dat die bewustheid zich hoeft uit te strekken tot de specifieke eigenschappen of de exacte locatie daarvan. Voor het bewijs van dergelijke bewustheid geldt dat daarvan ook sprake kan zijn in een geval dat het niet anders kan dan dat de verdachte zulke bewustheid heeft gehad. Verder moet bewezen kunnen worden dat de verdachte feitelijke macht over de wapens en munitie kon uitoefenen in de zin dat hij daarover kon beschikken. Dat betekent niet dat vereist is dat de wapens en munitie in de directe nabijheid van verdachte lagen.

Beoordeling van het ten laste gelegde

Op 8 oktober 2018 is in de woning van verdachte – in een ladekast op zijn slaapkamer – een huurcontract aangetroffen van een garagebox aan de [adres] in [woonplaats] . Het huurcontract stond op naam van medeverdachte [medeverdachte 5] . Ook lagen in de woning twee nota’s van de betaling van de huur van deze garagebox voor de periode januari 2017 tot en met januari 2019. De garagebox is diezelfde dag nog doorzocht. In de garagebox werden tien vuurwapens, tien handgranaten en veel munitie aangetroffen.

Verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat hij niets wist van de garagebox en de wapens en munitie die daarin zijn aangetroffen. Hij had de papieren die in zijn woning zijn aangetroffen, enkel in bewaring gekregen van iemand wiens naam hij niet wil noemen. De rechtbank acht die verklaring niet geloofwaardig, nu deze niet is onderbouwd en niet kan worden geverifieerd, terwijl verdachte ook op andere manieren kan worden gelinkt aan de garagebox.

Zo werd in de woning van verdachte een vuilniszak aangetroffen die was verzwaard met bakstenen. In die vuilniszak zaten lege munitiedozen van het merk Magtech. In de garagebox aan de [adres] in [woonplaats] zijn exact dezelfde munitiedoosjes aangetroffen. Over de aanwezigheid van de munitiedoosjes in zijn woning heeft verdachte een soortgelijke, onverifieerbare verklaring afgelegd waarvoor het dossier geen enkel aanknopingspunt bevat. Daar komt nog bij dat verdachte via PGP-berichten contact had met medeverdachte [medeverdachte 1] over wapens (‘ijzers’ genoemd). Verder waren de handgranaten en een deel van de wapens en munitie vacuüm verpakt, net als de in de vorige paragraaf besproken verdovende middelen. De vacuümzakken zijn in beslag genomen voor een vergelijkend forensisch onderzoek. De sporen op de vacuümzakken zijn vergeleken met de vacuümmachine die in de loods van medeverdachte [medeverdachte 1] is aangetroffen. De resultaten van dit vergelijkend onderzoek zijn extreem veel (meer dan een miljoen keer) waarschijnlijker wanneer de in beslag genomen vacuümzakken zijn dichtgemaakt met de in de loods van [medeverdachte 1] in [woonplaats] in beslag genomen vacuümmachine, dan wanneer de vacuümzakken zijn dichtgemaakt met een willekeurige andere vacuümmachine. Uit de bewijsmiddelen blijkt dat [medeverdachte 1] die loods in [woonplaats] huurde, maar dat verdachte er ook regelmatig gebruik van maakte en dat hij de beschikking had over een sleutel van de loods. De rechtbank is er op grond van de onderlinge samenhang tussen de onderzoeksresultaten en de andere hiervoor omschreven bewijsmiddelen van overtuigd dat de handgranaten en een deel van de wapens en munitie in de garagebox in [woonplaats] vacuüm waren verpakt met de vacuümmachine die in de loods in [woonplaats] is aangetroffen.

Conclusie

De rechtbank is op grond van het samenstel van de hiervoor besproken feiten en omstandigheden, mede bezien in het licht van het onder feit 1 bewezen verklaarde, van oordeel dat het niet anders kan dan dat verdachte zich bewust was van de aanwezigheid van de wapens en munitie in de garagebox en dat hij daarover kon beschikken. De rechtbank acht dan ook wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de wapens, munitie en handgranaten die in de garagebox aan de [adres] in [woonplaats] zijn aangetroffen, voorhanden heeft gehad. Dat verdachte dit feit samen met medeverdachte [medeverdachte 1] heeft gepleegd, blijkt naar het oordeel van de rechtbank onder meer uit de samenhang tussen de hiervoor al genoemde bewijsmiddelen én het feit dat op de in de garagebox aangetroffen auto (BMW) gestolen kentekenplaten zaten die afkomstig waren van dezelfde diefstal als de gestolen kentekenplaten op de Volkswagen Transporter die door [medeverdachte 1] werd gebruikt.

4.3.3.4 Overwegingen ten aanzien van het bewijs voor feit 5

Aan verdachte is onder feit 5 ten laste gelegd dat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan opzetheling van een auto (BMW).

Juridisch kader

Voor een bewezenverklaring van opzetheling is vereist dat verdachte de auto voorhanden had, terwijl hij wist dat de auto van misdrijf afkomstig was. Die wetenschap moet verdachte ten tijde van het voorhanden krijgen van het goed hebben gehad. Onder het voorhanden hebben van een goed valt ook het kunnen beschikken over een goed dat elders is opgeslagen.

Beoordeling van het ten laste gelegde

Tijdens de doorzoeking van de garagebox aan de [adres] in [woonplaats] op 8 oktober 2018 is een gestolen auto van het merk BMW aangetroffen. De auto bleek in mei 2017 te zijn gestolen. Dat verdachte kon beschikken over deze auto blijkt naar het oordeel van de rechtbank uit wat in de vorige paragraaf al over de garagebox is overwogen.

De BMW was zwart gelamineerd, terwijl de originele kleur vermoedelijk grijs was. Verder was de auto voorzien van gestolen – en daarmee valse – kentekenplaten. In de (met bakstenen verzwaarde) vuilniszak met munitiedoosjes die in de woning van verdachte was aangetroffen, zaten ook gestolen kentekenplaten. Daar komt nog bij dat uit camerabeelden blijkt dat verdachte met regelmaat bij de loods van [medeverdachte 1] in [woonplaats] kwam. Bij die loods is een gestolen Volkswagen Transporter aangetroffen met kentekenplaten die uit dezelfde gestolen partij kwamen als de kentekenplaten op de BMW. Gelet op het voorgaande, bezien in het licht van de andere in de garagebox aangetroffen goederen alsmede de werkzaamheden die verdachte in het kader van de onder 1 ten laste gelegde drugstransporten uitvoerde, kan het naar het oordeel van de rechtbank niet anders dan dat verdachte ten tijde van het voorhanden krijgen van de BMW wist dat deze van misdrijf afkomstig was.

Conclusie

De rechtbank acht feit 5 wettig en overtuigend bewezen.

4.3.3.5 Overwegingen ten aanzien van het bewijs voor feit 2

Onder feit 2 is ten laste gelegd dat verdachte heeft leiding gegeven of deelgenomen aan een criminele organisatie die als oogmerk had het plegen van misdrijven als bedoeld in de Opiumwet. Daarnaast is ten laste gelegd dat verdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie met als oogmerk het plegen van misdrijven als het voorhanden hebben van wapens en munitie, (het voorbereiden van) moord en doodslag, het witwassen van geld uit de drugshandel, diefstal en opzetheling.

De raadsman heeft betoogd dat niet wettig en overtuigend kan worden bewezen dat verdachte het onder 2 ten laste gelegde feit heeft gepleegd en hij heeft daartoe – met name – bewijsverweren gevoerd. Een deel van die verweren is al aan de orde gekomen in de voorgaande paragrafen. De andere bewijsverweren worden naar het oordeel van de rechtbank weerlegd door de bewijsmiddelen. De rechtbank overweegt daartoe het volgende.

Juridisch kader

Deelname aan een criminele organisatie is strafbaar gesteld in artikel 140 Sr en in artikel 11b van de Opiumwet. Een organisatie in de zin van voormelde artikelen is een samenwerkingsverband tussen twee of meer personen met een zekere duurzaamheid en structuur. Niet vereist is dat verdachte heeft samengewerkt of bekend was met alle deelnemers aan de organisatie.

Het oogmerk van deze organisatie moet gericht zijn op het plegen van misdrijven. Voor een bewezenverklaring is voldoende dat het plegen van misdrijven door de organisatie wordt beoogd. Dat betekent dat nog geen aanvang hoeft te zijn gemaakt met het daadwerkelijke plegen daarvan.

Om van deelneming te kunnen spreken is vereist dat verdachte tot het samenwerkingsverband behoorde en dat hij een aandeel had in – of ondersteuning gaf aan – gedragingen die strekten tot óf rechtstreeks verband hielden met de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie.

In het bestanddeel deelneming aan een organisatie ligt tevens het opzet van verdachte besloten.

Verdachte moet dus opzettelijk hebben deelgenomen aan een organisatie die het plegen van misdrijven tot oogmerk had. Dat betekent dat hij in zijn algemeenheid moet hebben geweten dat de organisatie het plegen van misdrijven beoogde. Niet vereist is dat het opzet van verdachte zelf was gericht op het plegen van misdrijven of dat hij heeft deelgenomen aan (reeds binnen de organisatie gepleegde) misdrijven.22 Voor een bewezenverklaring is evenmin vereist dat verdachte heeft geweten van alle soorten misdrijven waarop het oogmerk van de organisatie was gericht.23

Beoordeling van het ten laste gelegde

Organisatie

Naar het oordeel van de rechtbank kan op grond van de bewijsmiddelen, in onderlinge samenhang bezien, worden vastgesteld dat verdachte, [medeverdachte 1] , [medeverdachte 3] , [medeverdachte 4] , [medeverdachte 2] en één of meer (onbekende) anderen deel uitmaakten van een samenwerkingsverband met een zekere duurzaamheid en structuur. Uit de duur en inhoud van de contacten van verdachte en [medeverdachte 1] met elkaar en met anderen over de organisatie en werkzaamheden met betrekking tot – met name – de internationale drugshandel, leidt de rechtbank af dat sprake was van een duurzaam samenwerkingsverband. Dat dit samenwerkingsverband naast duurzaamheid ook een zekere structuur kende, blijkt onder meer uit de georganiseerde manier waarop transportlijnen werden opgezet en uit de onderlinge rolverdeling. Zo werden voor de start van een transportlijn bedrijven op naam van medeverdachten en/of (in sommige gevallen) katvangers gezet en werden loodsen gehuurd. Uit de bewijsmiddelen blijkt dat [medeverdachte 1] het binnen het samenwerkingsverband voor het zeggen had. [medeverdachte 1] gaf anderen, waaronder verdachte en [medeverdachte 3] , opdrachten en bepaalde hoeveel zij voor hun werkzaamheden betaald kregen. Verdachte had een coördinerende en uitvoerende rol met betrekking tot de drugstransporten en [medeverdachte 3] , [medeverdachte 4] en [medeverdachte 2] hadden uitvoerende en facilitaire rollen binnen de organisatie.

Het oogmerk van de organisatie

De rechtbank acht – anders dan door de officier van justitie en de raadsman betoogd – wettig en overtuigend bewezen dat het oogmerk van de organisatie was gericht op zowel het plegen van misdrijven als bedoeld in de Opiumwet als op het plegen van andere misdrijven, waaronder het voorhanden hebben van wapens en munitie, moord, opzetheling en het witwassen van het met de drugshandel verdiende geld. De rechtbank overweegt het volgende.

Het plegen van misdrijven als bedoeld in de Opiumwet en de wet Wapens en Munitie

Uit de bewijsmiddelen en voorgaande overwegingen blijkt dat het onder 1 bewezen verklaarde feit is gepleegd in georganiseerd verband. Dat het oogmerk van de organisatie was gericht op het plegen van delicten als bedoeld in artikel 10, vierde en vijfde lid, van de Opiumwet, kan naar het oordeel van de rechtbank dan ook worden afgeleid uit wat reeds in paragraaf 4.3.3.2 is overwogen. Uit het in die paragraaf overwogene blijkt ook dat de drugstransporten van de organisatie plaatsvonden in de periode van 1 januari 2014 (zaaksdossier Gravesend) tot en met 12 oktober 2016 (zaaksdossier Rainham ). Hoewel het procesdossier onvoldoende bewijs bevat voor concrete drugstransporten ná 12 oktober 2016, kan naar het oordeel van de rechtbank zonder meer worden geconcludeerd dat het oogmerk van de organisatie ook ná die datum nog was gericht op het plegen van misdrijven als bedoeld in de Opiumwet. Zo is op 8 oktober 2018 in de Renault Kangoo waarvan verdachte en [medeverdachte 1] gebruikmaakten een soortgelijke jumpstarter aangetroffen als de jumpstarters waarin de verdovende middelen in 2015 in Groot-Brittannië waren verstopt (zaaksdossier Manchester/Wheat). Diezelfde dag werden in de (gestolen) Volkswagen Transporter van [medeverdachte 1] kartonnen dozen aangetroffen die vergelijkbaar waren met de dozen die in 2015 in Groot-Brittannië zijn onderschept. De rechtbank wijst daarnaast op het volgende.

Uit verschillende in de bewijsbijlage opgenomen PGP-berichten uit 2015 en 2016 blijkt dat [medeverdachte 1] met verdachte, [medeverdachte 2] en anderen niet alleen sprak over het transporteren van drugs, maar ook over wapens. Een soortgelijk wapen als waar [medeverdachte 1] over sprak, een machinegeweer, is in november 2018 aangetroffen in een garagebox aan de [adres] in [woonplaats] . [medeverdachte 1] had dit wapen naar het oordeel van de rechtbank voorhanden. Zoals eerder in dit vonnis al geconcludeerd had [medeverdachte 1] samen met verdachte ook een aanzienlijk aantal vuurwapens, handgranaten en munitie voorhanden in een garagebox aan de [adres] in [woonplaats] . In de loods van medeverdachte [medeverdachte 2] in [woonplaats] zijn ook wapens en munitie aangetroffen. Naar het oordeel van de rechtbank kan de wapenvoorraad van de organisatie in direct verband worden gebracht met de georganiseerde handel in drugs(transporten). Het is een feit van algemene bekendheid dat de grootschalige, internationale handel in harddrugs doorgaans gepaard gaat met geweld en levensdelicten, uitgevoerd met wapens zoals aangetroffen in de genoemde garageboxen en loods. Daar komt nog bij dat uit de verschillende bewijsmiddelen (waaronder het vergelijkend sporenonderzoek) blijkt dat een groot deel van de in de verschillende opslagplaatsen aangetroffen wapens, handgranaten en munitie vacuüm was verpakt met vacuümmachines uit de loods van [medeverdachte 1] in [woonplaats] . Zoals onder feit 1 is overwogen, werden ook de te transporteren drugs op een dergelijke manier verpakt.

De rechtbank concludeert op grond van al het voorgaande dat het oogmerk van de organisatie in de periode van 1 januari 2014 tot en met 8 oktober 2018 was gericht op het plegen van misdrijven als bedoeld in de Opiumwet. De rechtbank is daarnaast van oordeel dat het oogmerk van de organisatie in diezelfde periode – in het kader van de internationale handel in drugs (transporten) – óók was gericht op het voorhanden hebben van wapens en munitie.

Het voorbereiden en/of plegen van moord en/of doodslag

Uit PGP-berichten van [medeverdachte 1] leidt de rechtbank af dat hij met verdachte en anderen sprak over het doden van concurrenten en/of mensen die hun (betalings)verplichtingen niet nakwamen. Zo stuurde hij in de periode van oktober 2015 tot en met mei 2016, de periode waarin de organisatie zich bezighield met de grootschalige, internationale handel in drugs – onder meer de volgende berichten aan anderen:24

‘Ja ze hebbe hem allemaal late zitte en nog probere te neuke die kk zwager zoiezo die kk pet ook wie daarvandaan komt maar let op wat ik ga doen ik moet eve me kop erbij houde en me zaakjes op droge zette dan gaat er oorlog plaats vinde bij ons ik leg ze allemaal plat in een maand tijd ga alles in kaart brenge en dan achter elkaar boem boem afgelopen met ze! (…)’

‘(…) heb idee dat [naam] gewoon vanaf begin liever niet wilt opnaam hebben! Maar luister dan heeft die mij aan lijntje gehouide en heeft die een probleem! (…) Maar ik garandeer je bro als die me laat stikke ik hem opknap! En je weet ik dreig niet bro ik doe het!’


‘Ja dat weet ik al een tijdje en papa was town direct erheen gegaan en had hem de kans gegeven of in een kogel regen te sterve of betale toen had ik met 2dagen me geld vriend.’

Verder voerde [medeverdachte 1] op 17 april 2016, de dag waarop [slachtoffer 2] in IJsselstein is geliquideerd, kort na die liquidatie de volgende gesprekken:

Onbekende: ‘Alles goed tijger? Hoorde knalpartij in ijsselstein. Geen bekenden
toch?’

[medeverdachte 1] : ‘Weet al wie het is ouw haha niet van ons.’

[J] : Wat is er ysselstein gebeurt sir?

[medeverdachte 1] : Ja ik weet niet heli cirkelt hele tijd maar nog niks over gehoort 1tje gewond AT is er ook! Wij zijn het niet hahahah en u ook niet anders vraagt u niet hahah.25

Dat in voorgaande berichten daadwerkelijk en serieus werd gesproken over het vermoorden (liquideren) van mensen, blijkt naar het oordeel van de rechtbank uit het volgende.

Op grond van de bewijsmiddelen kan worden vastgesteld dat de organisatie waaraan [medeverdachte 1] leidinggaf gebruik maakte van garageboxen waarin (a.) gestolen (snelle) auto’s met gestolen kentekenplaten stonden die bij het plegen van strafbare feiten niet meteen te traceren waren, en (b.) een aanzienlijke voorraad vuurwapens, munitie en handgranaten is aangetroffen. Daarnaast kan uit PGP-berichten van [medeverdachte 1] worden afgeleid dat de organisatie gebruikmaakte van trackers waarmee auto’s van anderen konden worden gevolgd.

De combinatie van de PGP-berichten van [medeverdachte 1] , zijn rol in de organisatie en de in de garageboxen aangetroffen voorraad wapens, munitie, handgranaten en auto (BMW), brengt de rechtbank tot het oordeel dat het niet anders kan dan dat de organisatie het oogmerk had om vanuit garageboxen liquidaties te (kunnen) plegen. De rechtbank merkt in dit verband nogmaals op dat een feit van algemene bekendheid is dat de internationale, grootschalige handel in harddrugs doorgaans gepaard gaat met geweld en liquidaties, uitgevoerd met wapens zoals aangetroffen in dit onderzoek.

Het ten laste gelegde oogmerk op het voorbereiden van liquidaties komt de rechtbank onlogisch voor.26 Voorbereiding (artikel 46 Sr) komt na artikel 45 Sr (poging) en is in het leven geroepen om niet gerealiseerde misdrijven, die om andere redenen dan een vrijwillige terugtred, nog niet tot een begin van uitvoering zijn gekomen, toch strafbaar te kunnen stellen. Het is moeilijk voorstelbaar dat het oogmerk van een criminele organisatie is gericht op onvoltooide misdrijven.

Opzetheling

In de garagebox aan de [adres] in [woonplaats] is – zoals hiervoor al kort aangestipt – ook een gestolen auto (BMW) aangetroffen. Naar het oordeel van de rechtbank kan uit de bewijsmiddelen worden afgeleid dat verdachte deze auto – in het kader van zijn werkzaamheden voor de organisatie – heeft geheeld. Op die auto zaten gestolen kentekenplaten en op een kluis in de garagebox lagen nog meer gestolen kentekenplaten. Bij de loods in [woonplaats] is een gestolen auto (Volkswagen Transporter) aangetroffen waarvan [medeverdachte 1] gebruikmaakte en die naar het oordeel van de rechtbank door [medeverdachte 1] is geheeld. Op die auto zaten kentekenplaten die jaren geleden zijn gestolen. De kentekenplaten op de gestolen auto in de garagebox in [woonplaats] bleken van dezelfde diefstal afkomstig. Verder zijn in de woning van verdachte ook gestolen kentekenplaten aangetroffen.

De rechtbank concludeert op grond van het voorgaande, in onderling verband bezien met de misdrijven die door de organisatie werden beoogd en zijn gepleegd, dat het oogmerk van de organisatie ook was gericht op het (opzettelijk) helen van auto’s en kentekenplaten.

Het witwassen van het met de handel in drugs verdiende geld

Uit de in bijlage II opgenomen bewijsmiddelen blijkt dat de criminele organisatie geld (‘pap’) verdiende met de internationale handel in drugs(transporten). Zo werd in PGP-berichten veelvuldig gesproken over de prijzen van de in opdracht van [medeverdachte 1] georganiseerde transporten en de prijzen van de te transporteren (en in Groot-Brittannië te verkopen) harddrugs zelf. Dat met de handel aanzienlijke geldbedragen werden verdiend, kan onder meer worden afgeleid uit een gesprek van [medeverdachte 1] met een vast contact van hem en verdachte in april 2016. [medeverdachte 1] besprak met diegene wat ze overhielden na aftrek van de kosten van het drugstransport, waarop [medeverdachte 1] schreef: ‘Ik doe het nog voor de kids, voor mezelf ben ik al lang klaar’. Typerend zijn ook de in de bewijsbijlage opgenomen gesprekken tussen [medeverdachte 1] en [slachtoffer 1] in 2015 waarin onder meer het volgende werd gezegd:

‘ [medeverdachte 1] : (…) als klant ok vind is het goed haha ik hoef het gelukkig niet op te snuive die kk zooi.

[slachtoffer 1] : Klopt klant is koning nee weg met die rotzooi is om centen te maken niet om junk te
worden (…) en

[slachtoffer 1] : Ik heb 3000 euro gezegd voor tp (…) is 16000 met zn 2 en lekker verdient toch?

[medeverdachte 1] : (…) Kijk bro we verdiene (…) aan transport.’27

Om in de onderhavige zaak tot een bewezenverklaring van voormeld oogmerk te komen, is ingevolge artikel 420bis, eerste lid, onder b Sr niet alleen vereist dat het wit te wassen geld afkomstig was uit enig (of eigen) misdrijf, maar ook dat de criminele organisatie beoogde dat geld te verwerven, gebruiken, voorhanden te hebben of om te zetten. Met het omzetten van het geld wordt het wisselen van geld met een andere geldswaarde of met handelsartikelen bedoeld. Van gebruikmaken in de zin van artikel 420bis, eerste lid, onder b Sr is sprake als het geld wordt aangewend ten behoeve van de witwasser zelf of van derden. Uit de bewijsmiddelen kan naar het oordeel van de rechtbank worden afgeleid dat de criminele organisatie het met de handel in harddrugs verdiende geld heeft omgezet en gebruikt. Zo werden op de bankrekeningen van de bedrijven [bedrijf 3] B.V. en [bedrijf 7] B.V. – bedrijven die door de criminele organisatie werden gebruikt voor het uitvoeren van een aantal van de onder 1 bewezen verklaarde drugstransporten – aanzienlijke contante geldbedragen gestort. Daarnaast ontving medeverdachte [medeverdachte 3] tijdens zijn verblijf in Groot-Brittannië met regelmaat contante geldbedragen ten behoeve van zijn werkzaamheden voor de organisatie. Nu de rechtbank in het dossier geen enkele logische en legale verklaring heeft kunnen vinden voor de herkomst van deze contante geldbedragen en hierover in het geheel geen verklaringen zijn afgelegd door verdachte en zijn medeverdachten, kan het naar het oordeel van de rechtbank niet anders dan dat deze bedragen afkomstig zijn van de handel in drugs(transporten). De criminele organisatie heeft deze contante geldbedragen witgewassen door ze op de rekeningen van voormelde bedrijven te storten en vervolgens – ten behoeve van de organisatie zelf – te gebruiken voor het (giraal) betalen van (a.) de huur van de loodsen in Nederland en Groot-Brittannië, (b.) rekeningen van transportbedrijven en (c.) rekeningen van een [webwinkel] en een bedrijf in Polen dat handelt in accu’s en batterijen. Medeverdachte [medeverdachte 3] heeft de door hem ontvangen contante geldbedragen witgewassen door er bijvoorbeeld zijn verblijf in het Engelse hostel van te betalen. [medeverdachte 3] verbleef in dat hostel in het kader van zijn werkzaamheden voor de criminele organisatie.

Gelet op het voorgaande acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat het oogmerk van de criminele organisatie óók was gericht op het witwassen van het met de drugshandel verdiende geld (als bedoeld in artikel 420bis Sr).

Over het in de woning van medeverdachte [medeverdachte 2] aangetroffen geldbedrag overweegt de rechtbank het volgende.

Zoals hierna nog zal blijken, is de rechtbank van oordeel dat medeverdachte [medeverdachte 2] heeft deelgenomen aan de criminele organisatie die was gericht op – onder meer – het plegen van misdrijven als bedoeld in de Opiumwet. Uit de bewijsmiddelen blijkt dat onder hem een contant geldbedrag van € 100.000,- in beslag is genomen. Dit geldbedrag is aangetroffen in een tas, die weer in een Albert Heijn tas zat. Deze Albert Heijn tas zat weer in een koffer, die op de zolder van de woning van [medeverdachte 2] lag. [medeverdachte 2] heeft verklaard dat het verstopte geld inkomsten uit zijn [bijnaam] betrof. De rechtbank acht die verklaring niet geloofwaardig, nu deze op geen enkele manier met stukken is onderbouwd en dus niet kan worden geverifieerd. Daarbij komt dat het geldbedrag vacuüm was verpakt met de vacuümmachine die is aangetroffen in de al meerdere keren genoemde loods van [medeverdachte 1] in [woonplaats] , terwijl [medeverdachte 2] heeft verklaard dat hij voor het vacumeren de vacuümmachine uit zijn eigen loods in Oss heeft gebruikt. De vacuümmachine uit de loods in [woonplaats] is echter gebruikt voor het verpakken van een aantal naar Groot-Brittannië getransporteerde pakketten heroïne en cocaïne.

Gelet op het voorgaande en de betrokkenheid van [medeverdachte 2] bij zowel de criminele organisatie als het onder feit 2 ten laste gelegde, kan het naar het oordeel van de rechtbank niet anders dan dat het in de woning van [medeverdachte 2] aangetroffen geldbedrag ook afkomstig is van de handel in drugs(transporten). Het enkele verstoppen van dit geldbedrag door [medeverdachte 2] op zijn zolder levert nog geen witwassen op in de zin van artikel 420bis Sr, maar voor een bewezenverklaring van het oogmerk van de criminele organisatie is voldoende dat het witwassen van dat geldbedrag door de organisatie werd beoogd. Dat dit laatste het geval is, acht de rechtbank bewezen omdat de organisatie de transporten (deels) financierde met contant geld dat – zoals mag worden aangenomen – afkomstig was uit de opbrengsten van eerdere transporten.

Tussenconclusie over het oogmerk van de organisatie

Gelet op al het voorgaande acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat het oogmerk van de organisatie in de periode van 1 januari 2014 tot en met 8 oktober 2018 was gericht op het plegen van misdrijven als bedoeld in de Opiumwet én op het plegen van moorden, het voorhanden hebben van wapens en munitie, opzetheling en witwassen.

De rol van verdachte

Uit het voorgaande en de bewijsmiddelen en overwegingen ten aanzien van de feiten 1, 3 en 5 blijkt naar het oordeel van de rechtbank dat verdachte gedurende de hiervoor genoemde periode, samen met [medeverdachte 1] , [medeverdachte 3] , [medeverdachte 2] , [medeverdachte 4] en één of meer anderen opzettelijk heeft deelgenomen aan de criminele organisatie. Dat uit de bewijsmiddelen niet kan worden afgeleid dat verdachte met alle hiervoor genoemde personen contact heeft gehad doet daar niet aan af, nu voor een bewezenverklaring niet is vereist dat verdachte met alle deelnemers aan de organisatie heeft samengewerkt. Zowel verdachte als zijn medeverdachten hebben een aandeel gehad in gedragingen die rechtstreeks verband hielden met de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie. Uit wat daarover in de vorige paragrafen is overwogen, blijkt zonder meer dat verdachte er – meer dan in algemene zin – van op de hoogte was dat het plegen van misdrijven het oogmerk van de organisatie was.

Conclusie

Op grond van al het voorgaande acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte in de periode van 1 januari 2014 tot en met 8 oktober 2018 met [medeverdachte 1] , [medeverdachte 3] , [medeverdachte 4] , [medeverdachte 2] en één of meer anderen heeft deelgenomen aan een criminele organisatie met als oogmerk het plegen van misdrijven als bedoeld in artikel 10, vierde en vijfde lid, van de Opiumwet en het plegen van moorden, het voorhanden hebben van wapens en munitie, het plegen van opzetheling en het witwassen van geld dat afkomstig was uit de handel in drugs(transporten).

Partiële vrijspraak

De rechtbank is van oordeel dat niet wettig en overtuigend kan worden bewezen dat verdachte leiding heeft gegeven aan de organisatie, nu uit de bewijsmiddelen is gebleken dat [medeverdachte 1] de leiding had over de organisatie en verdachte hem bijstond in een meer coördinerende en uitvoerende rol. De rechtbank acht evenmin wettig en overtuigend bewezen dat verdachte heeft deelgenomen aan een organisatie die als oogmerk had het voorbereiden van moorden en het plegen van diefstallen. Het procesdossier bevat hiervoor onvoldoende wettig en overtuigend bewijs. Om diezelfde reden kan niet worden bewezen dat de organisatie was gericht op het transporteren van softdrugs. Dat verdachte met medeverdachten [medeverdachte 6] en [medeverdachte 5] heeft deelgenomen aan de organisatie kan naar het oordeel van de rechtbank niet uit de bewijsmiddelen worden afgeleid. De rechtbank zal verdachte daarom vrijspreken van deze onderdelen van het ten laste gelegde. Dat geldt ook voor de onder feit 2 ten laste gelegde periode van 1 januari 2013 tot 1 januari 2014, nu de rechtbank niet bewezen acht dat verdachte in die periode heeft deelgenomen aan een criminele organisatie.

4.3.4

Vrijspraak ten aanzien van feit 4

Aan verdachte is onder feit 4 ten laste gelegd dat hij de wapens en munitie die in de loods van medeverdachte [medeverdachte 2] zijn aangetroffen, samen met anderen, voorhanden heeft gehad. Hoewel verdachte daarvan in het kader van de criminele organisatie een verwijt kan worden gemaakt, bevat het dossier naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende aanknopingspunten voor het bewijs van medeplegen. Voor het bewijs van medeplegen is – zoals eerder al overwogen – vereist dat de bijdrage van verdachte aan het ten laste gelegde van voldoende gewicht was. Dat laatste kan naar het oordeel van de rechtbank niet wettig en overtuigend worden bewezen. De rechtbank spreekt verdachte daarom vrij van het onder feit 4 ten laste gelegde.

5 BEWEZENVERKLARING

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte:

1. in de periode van 1 januari 2014 tot en met 13 oktober 2016 in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, meermalen opzettelijk buiten het grondgebied van Nederland – te weten naar Groot-Brittannië – heeft gebracht en heeft vervoerd, telkens grote hoeveelheden van een materiaal bevattende cocaïne en heroïne, zijnde cocaïne en heroïne middelen vermeld op de bij die wet behorende lijst 1;

2. in de periode van 1 januari 2014 tot en met 8 oktober 2018 te Nieuwegein , Tull en ‘t Waal en elders in Nederland en in Groot-Brittannië heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, te weten
[medeverdachte 1] , [medeverdachte 3] , [medeverdachte 2] , [medeverdachte 4] en één of meer anderen, welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven als bedoeld in artikel 10, vierde en vijfde lid, van de Opiumwet;

en
in de periode van 1 januari 2014 tot en met 8 oktober 2018 te Nieuwegein en Tull en ‘t Waal en elders in Nederland en/of Groot-Brittannië, heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, te weten [medeverdachte 1] , [medeverdachte 3] , [medeverdachte 2] , [medeverdachte 4] en één of meer anderen, welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, te weten:

- het opzettelijk en met voorbedachten rade anderen van het leven te beroven en

- het voorhanden hebben van wapens en van munitie van de categorieën II en III en

- het witwassen van vermogensbestanddelen afkomstig van de handel in drugs zoals bedoeld in artikel 420bis Wetboek van Strafrecht en

- opzetheling;

3. op 8 oktober 2018 te Bilthoven, tezamen en in vereniging met een ander, 10 wapens van categorie III, te weten:

- een vuurwapen Heckler & Koch, 9mm en

- een vuurwapen Star, 9 mm en

- een vuurwapen Taurus, .32 Long) en

- een vuurwapen HS, 9mm en

- een vuurwapen CZ, 9mm en

- een vuurwapen Taurus, .22LR en

- een vuurwapen Astra, 6.35mm en

- een vuurwapen Thompson, 444 Rem Mag en

- een vuurwapen Colt, .222RM en

- een vuurwapen Colt, .223 en

wapens van categorie II, te weten 10 handgranaten en meer stuks munitie (2590) van
categorie III en één stuk munitie van categorie II, voorhanden heeft gehad;

5. op 8 oktober 2018 te Bilthoven, tezamen en in vereniging met een ander, een auto (BMW M5, voorzien van valse kentekenplaten [kenteken] ) voorhanden heeft gehad, terwijl hij en zijn mededader ten tijde van het voorhanden krijgen van dit goed wisten dat het een door misdrijf verkregen goed betrof.

Voor zover in het bewezen verklaarde deel van de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet in de verdediging geschaad. Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. Verdachte wordt hiervan vrijgesproken.

6 STRAFBAARHEID VAN DE FEITEN

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezen verklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.

Het bewezen verklaarde levert volgens de wet de volgende strafbare feiten op:

1. medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder A van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd

en

medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder B van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd;

2. deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van een misdrijven als bedoeld in artikel 10, vierde en vijfde lid van de Opiumwet

en

deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven;

3. medeplegen van handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie, meermalen gepleegd

en

medeplegen van handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie, en het feit begaan met betrekking tot een wapen van categorie II, meermalen gepleegd

en

medeplegen van handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie, en het feit begaan met betrekking tot een wapen van categorie III, meermalen gepleegd;

5. medeplegen van opzetheling.

7 STRAFBAARHEID VAN VERDACHTE

Er is geen omstandigheid gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

8 OPLEGGING VAN STRAF

8.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd verdachte ter zake van het door de officier van justitie bewezen geachte te veroordelen tot een gevangenisstraf van 14 jaren met aftrek van het voorarrest.

8.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft de rechtbank – indien zij tot een bewezenverklaring komt – verzocht om verdachte een substantieel lagere straf op te leggen dan door de officier van justitie gevorderd. De raadsman heeft betoogd dat in strafverminderende zin rekening moet worden gehouden met de beperkte rol van verdachte in de organisatie, zijn persoonlijke omstandigheden en het bepaalde in artikel 63 Sr. De raadsman heeft de rechtbank ook verzocht om bij het bepalen van de straf aansluiting te zoeken bij straffen die in soortgelijke zaken zijn opgelegd.

8.3

Het oordeel van de rechtbank

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de ernst van het bewezen verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals ter terechtzitting is gebleken.

Ernst van de feiten

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan zeer ernstige strafbare feiten. Zo heeft hij minstens vijf jaar deelgenomen aan een criminele organisatie die was gericht op – onder meer – de grootschalige, internationale handel in harddrugs. Verdachte heeft, samen met anderen, een zeer grote hoeveelheid van meer dan 2500 kilo cocaïne en heroïne vanuit Nederland naar Groot-Brittannië getransporteerd. Verdachte is daarmee medeverantwoordelijk voor zowel de problemen van kwetsbare verslaafden als de overlast en gevoelens van onveiligheid die gepaard gaan met de grootschalige handel in harddrugs. Daar komt bij dat achter de grootschalige, internationale handel in harddrugs een wereld van georganiseerde criminaliteit schuilgaat die steeds meer wordt gekenmerkt door ondermijning, intimidatie en geweld. Met name dit laatste baart de rechtbank ernstige zorgen en de rechtbank neemt het verdachte dan ook bijzonder kwalijk dat hij onderdeel uitmaakte van die wereld. De organisatie waaraan verdachte deelnam was namelijk niet alleen gericht op de grootschalige, internationale handel in drugs, maar ook op het plegen van liquidaties, het witwassen van het met de drugshandel verdiende geld, het helen van auto’s en het voorhanden hebben van wapens en munitie.

Verdachte had een aanzienlijk aantal vuurwapens, handgranaten en munitie voorhanden, net als andere leden van de criminele organisatie. Het behoeft naar het oordeel van de rechtbank geen betoog dat verdachte en de organisatie met het ongecontroleerde bezit van die wapens en munitie onaanvaardbare risico’s voor de veiligheid van personen in het leven hebben geroepen. Hoewel in deze zaak geen geweldsfeiten bewezen zijn verklaard, staat naar het oordeel van de rechtbank vast dat de wapenvoorraad en geheelde auto’s en kentekenplaten die in de onderhavige zaak in verschillende garageboxen zijn aangetroffen, direct verband hielden met de grootschalige handel in drugs en het daarmee gepaard gaande oogmerk op het plegen van liquidaties Het witwassen van geld dat afkomstig is van de handel in drugs vormt daarnaast een ernstige bedreiging voor de legale economie. Met dat witgewassen geld wordt bovendien vaak ander strafbaar handelen gefaciliteerd.

Het in georganiseerd verband plegen van de hiervoor omschreven misdrijven werkt ontwrichtend voor de samenleving. Verdachte heeft zich hier niets van aangetrokken. Hij heeft zich enkel en alleen laten leiden door eigen gewin en de rechtbank rekent verdachte dit zeer zwaar aan.

De rechtbank houdt bij het bepalen van de straf in het nadeel van verdachte rekening met de rol die hij gedurende enkele jaren binnen de organisatie heeft vervuld. Hoewel verdachte niet kan worden aangemerkt als leider van de organisatie, vervulde hij een belangrijke en centrale rol. Zo verrichtte verdachte in het kader van de drugstransporten niet alleen belangrijke uitvoerende, maar ook coördinerende en ondersteunende werkzaamheden. Hij had contact met Nederlandse en Britse mededaders en stond in nauw contact met medeverdachte [medeverdachte 1] , de leider van de organisatie. Typerend hiervoor is dat verdachte door contacten van [medeverdachte 1] werd gebeld als zij [medeverdachte 1] zelf niet konden bereiken.

Persoon van verdachte

Verdachte heeft zich op de meeste vragen van politie en justitie over de aan hem ten laste gelegde feiten beroepen op zijn zwijgrecht. Ter terechtzitting heeft verdachte naar het oordeel van de rechtbank enkel ongeloofwaardige verklaringen afgelegd. De rechtbank kan dan ook niet inschatten in hoeverre verdachte zich bewust is van de ernst en het laakbare van zijn handelen. Zonder inzicht in de beweegredenen van verdachte moet worden gevreesd voor herhaling. Die vrees wordt nog extra gevoed door het strafblad van verdachte van 28 oktober 2020. Daaruit blijkt namelijk dat verdachte in 2014 in het kader van een ander opsporingsonderzoek al werd verdacht van de handel in harddrugs. Verdachte heeft in die zaak in voorlopige hechtenis gezeten van 23 juni 2014 tot en met 26 september 2014. Deze voorlopige hechtenis heeft kennelijk geen indruk op verdachte gemaakt, nu uit de bewijsmiddelen in de onderhavige zaak blijkt dat hij zijn criminele werkzaamheden bijna direct na zijn vrijlating weer heeft opgepakt.

Op grond van het voorgaande, in combinatie met de lange periode waarin de bewezen verklaarde feiten zijn gepleegd en het financiële motief van verdachte voor het plegen van die feiten, schat de rechtbank het gevaar voor recidive hoog in. De rechtbank houdt daar in strafverzwarende zin rekening mee.

Verdachte is in de hiervoor aangehaalde zaak uit 2014 uiteindelijk pas in juni 2018 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaren. De rechtbank houdt op grond van het bepaalde in artikel 63 Sr rekening met deze veroordeling.

De raadsman heeft betoogd dat in strafverminderende zin rekening moet worden gehouden met de persoonlijke omstandigheden van verdachte. De raadsman heeft daartoe onder meer gewezen op de jonge leeftijd van de dochter van verdachte en de ernstige ziekte van zijn vader.

De rechtbank ziet geen aanleiding om bij het bepalen van de straf in het voordeel van verdachte rekening te houden met deze persoonlijke omstandigheden, gelet op de aard en de ernst van de bewezen verklaarde feiten. Verdachte was (in ieder geval sinds 2014) een gewaarschuwd mens, maar heeft er welbewust voor gekozen zijn criminele activiteiten voort te zetten. Ook de diagnose van zijn vader, de geboorte van zijn dochter en zijn veroordeling in juni 2018 hebben hem hiervan niet weerhouden.

Strafoplegging

De rechtbank is op grond van de hiervoor besproken ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn gepleegd en de persoon van verdachte van oordeel dat aan verdachte een langdurige, onvoorwaardelijke gevangenisstraf moet worden opgelegd. De rechtbank acht het vanuit het oogpunt van zowel speciale als generale preventie bovendien van groot belang dat in de strafoplegging tot uiting komt dat misdrijven als de onderhavige op de lange termijn niet lonen en dat op het plegen daarvan een zeer stevige reactie van de strafrechter volgt.

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte moet worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 14 jaren. De raadsman heeft betoogd dat de rechtbank – in geval van een bewezenverklaring – een substantieel lagere straf zou moeten opleggen.

De rechtbank overweegt het volgende over de hoogte van de op te leggen gevangenisstraf.

De raadsman heeft de rechtbank verzocht om bij het bepalen van de straf aansluiting te zoeken bij straffen die in soortgelijke zaken zijn opgelegd. De raadsman heeft daartoe gewezen op redelijk recente uitspraken van de rechtbank Rotterdam,28 de rechtbank Amsterdam29 en het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden,30 waarin de verdachten voor de in- of uitvoer van vergelijkbare hoeveelheden harddrugs zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van 7 jaren. De rechtbank vindt echter dat deze zaken niet zonder meer als soortgelijke zaken kunnen worden bestempeld, nu verdachte zich gedurende een veel langere periode aan meer en ernstigere feiten heeft schuldig gemaakt dan de verdachten in de door de raadsman aangehaalde zaken. De rechtbank is daarom van oordeel dat aan verdachte een aanzienlijk langere gevangenisstraf moet worden opgelegd dan een gevangenisstraf voor de duur van 7 jaren.

Om te bevorderden dat landelijk voor dezelfde feiten door rechtbanken ongeveer dezelfde straffen worden opgelegd, zijn binnen de rechtspraak oriëntatiepunten voor de straftoemeting ontwikkeld. De rechtbank heeft bij het bepalen van de hoogte van de aan verdachte op te leggen gevangenisstraf daarom ook rekening gehouden met het volgende.

Voor het in georganiseerd verband uitvoeren van meer dan 20 kilo harddrugs geldt als oriëntatiepunt een gevangenisstraf van tenminste zes jaar. Verdachte heeft samen met anderen meer dan het honderdvoudige, namelijk minstens 2500 kilo harddrugs, uitgevoerd. Als oriëntatiepunt voor het voorhanden hebben van een pistool of revolver geldt een gevangenisstraf voor de duur van drie maanden en het uitgangspunt dat kan worden gehanteerd voor het voorhanden hebben van een handgranaat is een gevangenisstraf van 6 maanden. Verdachte had niet één, maar tien vuurwapens en tien handgranaten in zijn bezit. Voor het deelnemen aan een criminele organisatie of het helen van auto’s zijn geen oriëntatiepunten ontwikkeld.

Conclusie

Gelet op al het voorgaande, is de rechtbank van oordeel dat de door de officier van justitie gevorderde gevangenisstraf passend is. De rechtbank merkt daarbij op dat zij is gebonden aan het strafmaximum zoals neergelegd in artikel 57 Sr – in casu 16 jaren – en dat zij rekening houdt met het bepaalde in artikel 63 Sr. De rechtbank zal verdachte daarom veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 14 jaren, met aftrek van het voorarrest.

9 BESLAG

Op 8 oktober 2018 is een groot aantal goederen onder verdachte en in zijn woning in beslag genomen. Verdachte heeft ter terechtzitting afstand gedaan van een deel van die goederen. De rechtbank hoeft op het beslag van die goederen dan ook geen beslissing meer te nemen.

Over de volgende in beslag genomen goederen dient de rechtbank bij vonnis te beslissen:

 1. Apple iPhone 7 (IBN-code 02.06.01.001);

 2. Apple iPad (IBN-code 02.06.02.003);

 3. Apple iPhone wit (IBN-code 02.06.03.003);

 4. Huawei p 20 telefoon (IBN-code 02.06.04.001);

 5. Alcatel, telecommunicatie, zwart (IBN-code 02.06.06.001);

 6. Sleutelbos (IBN-code 02.09.01.001);

 7. 2 sleutels met metalen labeltje met inscriptie 618 (IBN-code 02.09.02.001);

 8. 1 sleutel (IBN-code 2V1.02.001);

 9. Apple iPod (IBN-code 02.10.01.002);

 10. Acer laptop (IBN-code 02.01.01.002);

 11. Samsung telefoon (IBN-code 02.10.01.003);

 12. Alcatel One Touch telefoon (IBN-code 02.06.03.001).

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de eerste tien goederen aan verdachte kunnen worden geretourneerd. De rechtbank ziet geen aanleiding om een andere beslissing te nemen, nu niet is gebleken dat deze goederen vatbaar zijn voor verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer. De rechtbank zal dan ook gelasten dat deze goederen aan verdachte worden geretourneerd.

De officier van justitie heeft gesteld dat de Samsung en Alcatel One Touch telefoons verbeurd moeten worden verklaard, omdat met behulp van deze telefoons strafbare feiten zijn gepleegd. De verdediging heeft zich ten aanzien van een beslissing op het beslag van deze telefoons gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

De rechtbank is van oordeel dat de Samsung en Alcatel One Touch telefoons niet vatbaar zijn voor verbeurdverklaring, nu uit de stukken in het dossier niet is gebleken dat de bewezen verklaarde feiten met behulp van deze telefoons zijn begaan. De rechtbank zal daarom gelasten dat de telefoons aan verdachte worden teruggegeven.

10 TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

De beslissing berust op de artikelen 47, 57, 63, 140 en 416 van het Wetboek van Strafrecht, de artikelen 2, 10 en 11b van de Opiumwet en de artikelen 26 en 55 van de Wet wapens en munitie, zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

11 BESLISSING

De rechtbank:

Vrijspraak

- verklaart het onder feit 4 ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij;

Bewezenverklaring

- verklaart het onder de feiten 1, 2, 3 en 5 ten laste gelegde bewezen zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld;

- verklaart het meer of anders ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij;

Strafbaarheid

- verklaart het bewezen verklaarde strafbaar en kwalificeert dit zoals hiervoor in rubriek 6 is vermeld;

- verklaart verdachte strafbaar;

Oplegging straf

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 14 jaren;

- bepaalt dat de tijd, door verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht;

Beslag

- gelast de teruggave aan verdachte van de volgende voorwerpen:

 • -

  Apple iPhone 7 (IBN-code 02.06.01.001);

 • -

  Apple iPad (IBN-code 02.06.02.003);

 • -

  Apple iPhone wit (IBN-code 02.06.03.003);

 • -

  Huawei p 20 telefoon (IBN-code 02.06.04.001);

 • -

  Alcatel, telecommunicatie, zwart (IBN-code 02.06.06.001);

 • -

  Sleutelbos (IBN-code 02.09.01.001);

 • -

  2 sleutels met metalen labeltje met inscriptie 618 (IBN-code 02.09.02.001);

 • -

  1 sleutel (IBN-code 2V1.02.001);

 • -

  Apple iPod (IBN-code 02.10.01.002);

 • -

  Acer laptop (IBN-code 02.01.01.002);

 • -

  Samsung telefoon (IBN-code 02.10.01.003);

 • -

  Alcatel One Touch telefoon (IBN-code 02.06.03.001).

Dit vonnis is gewezen door mr. A.J.P. Schotman voorzitter, mrs. E.H.M. Druijf en

E.J.W. Verhaagh, rechters, in tegenwoordigheid van mr. P.M. Lindeman, griffier,

en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van 29 maart 2021.

De voorzitter is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

BIJLAGE 1: DE TENLASTELEGGING

Aan verdachte wordt ten laste gelegd dat:

1. hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2013 tot en met 8 oktober 2018 in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (meermalen) opzettelijk buiten het grondgebied van Nederland - te weten naar Groot-Brittannië – heeft gebracht en/of heeft verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd, althans opzettelijk aanwezig heeft gehad, (telkens) één of meerdere grote hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende cocaïne en/of heroïne, zijnde cocaïne en/of heroïne zijnde (een) middel(en) vermeld op de bij die wet behorende lijst 1, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

art 2 ahf/ond A Opiumwet/ art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht/ art 10 lid 5
Opiumwet

2. hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2013 tot en met 8 oktober 2018 te Nieuwegein en/of Tull in ‘t Waal en/of Oss en/of elders in Nederland en/of in Groot-Brittannië, als oprichter, leider en/of bestuurder, heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, te weten [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 6] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 5] en/of [medeverdachte 4] en/of een of meer anderen, welke organisatie tot oogmerk had het plegen van één of meer misdrijven als bedoeld in artikel 10 derde, vierde, vijfde lid, l0a eerste lid, 11 derde, vijfde lid en/of 1la Opiumwet;

artikel 11a(oud)/ 11b Opiumwet/ artikel 140 lid 3 Wetboek van Strafrecht

en/of

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2013 tot en met 8 oktober 2018 te Nieuwegein en/of Tull in ‘t Waal en/of Oss en/of elders in Nederland en/of in Groot-Brittannië, als oprichter, leider en/of bestuurder, heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, te weten [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 6] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 5] en/of [medeverdachte 4] en/of een of meer anderen, welke organisatie tot oogmerk had het plegen van één of meer misdrijven, te weten (onder meer):

 • -

  het opzettelijk en al dan niet met voorbedachten rade een ander van het leven te beroven (zoals bedoeld in de artikelen 287 en 289 Wetboek van Strafrecht) en/of de voorbereiding daarvan (zoals bedoeld in artikel 46 Wetboek van Strafrecht) door het opzettelijk voorwerpen en/of stoffen en/of informatiedragers en/of ruimten en/of vervoermiddelen, bestemd tot het begaan van dat/die misdrijf/misdrijven, verwerven en/of vervaardigen en/of voorhanden te hebben en/of

 • -

  het voorhanden hebben van één of meer wapens en/of van munitie van de categorieën II en/of III (zoals bedoeld in artikel 26 Wet Wapens en Munitie) en/of

 • -

  het witwassen van vermogensbestanddelen afkomstig van de handel in drugs (zoals bedoeld in artikel 420bis Wetboek van Strafrecht) en/of

 • -

  diefstal (als bedoeld in artikel 310 en 311 Wetboek van Strafrecht en/of

 • -

  opzetheling (als bedoeld in artikel 416 Wetboek van Strafrecht);

art 140 lid 1 en lid 3 Wetboek van Strafrecht/ art 11a lid 1 Opiumwet/ art 10 lid 5
Opiumwet/art 2 ahf/ond A Opiumwet

3. hij op of omstreeks 8 oktober 2018 te Bilthoven , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, één of meerdere (10) wapen(s) van categorie III, te weten:

 • -

  een vuurwapen Heckler & Koch, 9mm en/of

 • -

  een vuurwapen Star, 9 mm en/of

 • -

  een vuurwapen Taurus, .32 Long) en/of

 • -

  een vuurwapen HS, 9mm en/of

 • -

  een vuurwapen CZ, 9mm en/of

 • -

  een vuurwapen Taurus, .22LR en/of

 • -

  een vuurwapen Astra, 6.35mm en/of

 • -

  een vuurwapen Thompson, 444 Rem Mag en/of

 • -

  een vuurwapen Colt, .222RM en/of

 • -

  een vuurwapen Colt, .223

en/of één of meerdere (10) wapen(s) van categorie II, te weten:

- één of meerdere (10) handgrana(a)t(en)

en/of één of meerdere stuk(s) munitie (2590) van categorie III en/of één stuk munitie van categorie II, voorhanden heeft gehad;

art 26 lid 1 Wet wapens en munitie

4. hij op of omstreeks 8 oktober 2018 te Oss, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, één of meerdere (4) wapen(s) (pistolen) van categorie III (met verwijderde en/of ontbrekende wapennummers) te weten:

 • -

  één of meerdere (2) vuurwapen(s) FN Browning 9mm en/of

 • -

  een vuurwapen Beretta, 9mm en/of

 • -

  een vuurwapen Ruger, 9 mm

en/of één of meerdere stuk(s) munitie (743) van categorie II en/of III voorhanden heeft gehad;

art 26 lid 1 Wet wapens en munitie

5. hij op in of omstreeks de periode van 17 mei 2018 tot en met 8 oktober 2018 te Bilthoven , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, een of meer goederen, te weten een auto (BMW M5, voorzien van valse kentekenplaten [kenteken] en voorzien van een vals VIN) heeft verworven, voorhanden gehad en/of overgedragen, terwijl hij en zijn mededader(s) ten tijde van de verwerving of het voorhanden krijgen van dit goed wist dat het een door misdrijf verkregen goed betrof.

art 416 Wetboek van Strafvordering/ art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

BIJLAGE 2: DE BEWIJSMIDDELEN 31

1 De bijnamen en mailadressen van verdachten in het onderzoek 09Napoles

1.1

Mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net

Een getuigenverklaring van [getuige 1] , Engels opsporingsambtenaar, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 29 juni 2016 werd een bestelbus staande gehouden in Camberley (de rechtbank begrijpt: in Surrey, Engeland). De bestelbus had een volledig lekke linkerband. De bestuurder was [medeverdachte 3] ( [1986] ).32 De auto werd doorzocht en er werd – onder meer – een tas met daarin een BlackBerry mobiele telefoon in beslag genomen.33 Het tijdstip van aanhouding van [medeverdachte 3] was 00.30 uur.34

Een proces-verbaal van verhoor van [medeverdachte 3] door de Engelse politie, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

[medeverdachte 3] : Ik was vandaag (29 juni 2016) onderweg van Birmingham naar Londen.35

Verbalisant: Er zijn wat spullen in de auto aangetroffen, waaronder een tas met een
BlackBerry telefoon. Is dit van u?

[medeverdachte 3] : Dat is van mij.36

Een proces-verbaal van identificatie [PGP-mailadres] @pgpsafe.net (documentcode 20180911. 1358), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven

Op 29 juni 2016 werd [medeverdachte 3] door de politie te Surrey (Engeland) gecontroleerd in een auto. In genoemde auto werd een tas aangetroffen met daarin een BlackBerry telefoon. Dit toestel bleek een PGP toestel te zijn.37 Aan de BlackBerry was het e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net gekoppeld.

Uit berichten in de BlackBerry telefoon blijkt dat er op 28 juni 2016 om 22.36 uur met e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net het volgende bericht is verzonden naar een onbekend ander

e-mailadres: ‘Ja net klapband gehad bij Londen’.

In de BlackBerry was te zien dat – onder meer – de volgende contacten in de telefoon waren opgeslagen:

- [PGP-mailadres] @activeshield.net onder de naam ‘ [bijnaam] ’

- [PGP-mailadres] @activeshield.net onder de naam ‘ [bijnaam] ’.38

Een proces-verbaal van bevindingen aanvulling identificatie [PGP-mailadres] @pgpsafe.net (documentcode 20181012.1012), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven

Uit berichten uit de nalevering uit de PGPsafe-server blijkt dat er met het e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net in april 2016 de volgende berichten zijn gestuurd:

(…) [medeverdachte 3] heet ik!39

E-mail per direct verzenden naar [e-mailadres] @gmail.com.

[medeverdachte 3] . [1986] .

De persoonsgegevens in de berichten komen nagenoeg volledig overeen met de persoonsgegevens van [medeverdachte 3] .40

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20180919.0751), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Uit berichten uit de PGPsafe-server blijkt dat tegencontacten de bijnaam ‘ [bijnaam] ’ hebben gekoppeld aan-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net.41

Bewijsoverweging ten aanzien van mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net

Op grond van voormelde bewijsmiddelen, in onderling verband bezien met de hierna volgende bewijsmiddelen onder paragraaf 2.3 (over het onderzoek Cigua, [woonplaats] ), stelt de rechtbank vast dat [medeverdachte 3] in – tenminste – de periode van 9 april 2016 tot en met 29 juni 2016 gebruik heeft gemaakt van PGP-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net. Zijn bijnaam was ‘ [bijnaam] ’.

Ten behoeve van de leesbaarheid van het vonnis zal de rechtbank bij het weergeven van mailberichten in plaats van voormeld mailadres de naam van [medeverdachte 3] vermelden.

1.2

Mailadres [PGP-mailadres] @ennetcom.biz

Een rapportage van de politie Eenheid Midden-Nederland (documentcode 181113.1200), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

In de beschikbare PGP-data is onderzoek gedaan naar e-mailadres [PGP-mailadres] @ennetcom.biz.42 Dit e-mailadres heeft de volgende bijnamen gekregen van tegencontacten: ‘ [bijnaam] ’ en ‘ [bijnaam] ’.

[medeverdachte 2] is woonachtig in [woonplaats] en is eigenaar van het bedrijf [bedrijf 10] . Naast de bijnaam ‘ [bijnaam] ’ kan ook uit de inhoud van de gesprekken worden opgemaakt dat de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @ennetcom.biz eigenaar is van een motorzaak.43

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190725.1008), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Onderstaande berichten zijn afkomstig uit de Ennetcom-server.

De gebruiker van het e-mailadres [PGP-mailadres] @ennetcom.biz stuurt op 17 juni 2015 het volgende bericht: ‘Ik vertrek maandag naar alicante dan heb ik ook meteen pap daar’.

De gebruiker van het e-mailadres [PGP-mailadres] @ennetcom.biz stuurt op 19 november 2015 het volgende bericht: ‘Rustig net terug uit milaan motor beurs’.44

Bij berichten tussen de gebruiker van het e-mailadres [PGP-mailadres] @ennetcom.biz en een onbekende gebruiker wordt als ontvanger de naam ‘ [medeverdachte 2] ’ voorafgegaan aan het PGP-emailadres [PGP-mailadres] @ennetcom.biz.

Uit onderzoek is gebleken dat het PGP e-mailadres [PGP-mailadres] @ennetcom.biz door verschillende tegencontacten is opgeslagen onder – onder meer – de namen:

[medeverdachte 2] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] .45

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 190304.1102), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

In dit onderzoek zijn reisgegevens opgevraagd bij ‘ [reisbureau] ’.46 Daaruit blijkt dat [medeverdachte 2] met [verdachte] en [medeverdachte 1] op 22 juni 2015 van Amsterdam naar Alicante is gevlogen en dat hij met [verdachte] en [medeverdachte 1] op 16 november 2015 van Amsterdam naar

Milaan gevlogen.47

Een proces-verbaal (documentcode 20190416), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Tijdens de doorzoeking in de woning van [medeverdachte 2] op 8 oktober 2018 werd een mobiele telefoon in beslag genomen. In deze telefoon bleek – onder meer – het volgende contact te zijn opgeslagen: ‘ [bijnaam] ’ met telefoonnummer [telefoonnummer] (* [telefoonnummer] ).

Tijdens onderzoek 09Napoles werd vastgesteld dat het telefoonnummer * [telefoonnummer] in gebruik was bij [medeverdachte 1] en dat ‘ [bijnaam] ’ een bijnaam is van [medeverdachte 1] .48

Uit gegevens in de Ennetcom-server blijkt het volgende:

Het PGP-emailadres [PGP-mailadres] @ennetcom.biz heeft de volgende PGP e-mailadressen opgeslagen:

PGP e-mailadres

Naam

Opgeslagen op

[PGP-mailadres] @pgpsafe.net

[bijnaam]

22-09-2015

[PGP-mailadres] @pgpsafe.net

[bijnaam]

09-11-2015

[bijnaam] @pgpsafe.net

[bijnaam]

29-05-201549

Bewijsoverweging ten aanzien van mailadres [PGP-mailadres] @ennetcom.biz

Op grond van voormelde bewijsmiddelen, beoordeeld in het licht van de hierna opgenomen bewijsmiddelen, stelt de rechtbank vast dat [medeverdachte 2] in – tenminste – de periode van 23 januari 2015 tot en met 26 januari 2016 de gebruiker was van mailadres [PGP-mailadres] @ennetcom.biz.

Ten behoeve van de leesbaarheid van het vonnis zal de rechtbank bij het weergeven van

mailberichten in plaats van voormeld mailadres de naam van [medeverdachte 2] vermelden.

1.3

Mailadressen [PGP-mailadres] @pgpsafe.net, [PGP-mailadres] @activeshield.net en [bijnaam] @pgpsafe.net

Een proces-verbaal identificatie [PGP-mailadres] @pgpsafe.net (documentcode 20181012.0949), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Onderstaande berichten zijn afkomstig uit de PGPsafe-server.50

Gesprek tussen de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net en de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.net op 15 april 2016:

[PGP-mailadres] : Eve voor bezoek welke gegevens heb je nodig van me? Dan stuur ik je ze.

[e-mailadres] : Ik heb nodig naam, geb dat, adres van inschrijving (…)

[PGP-mailadres] : [medeverdachte 1] !

[1983]

[adres] [woonplaats]

Geb plaats [geboorteplaats] .

Zo nou geef ik wel heel veel vertrouwelijke info vrij haha.51

Deze persoonsgegevens komen volledig overeen met de persoonsgegevens van verdachte [medeverdachte 1] .52

Een bericht van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net aan [e-mailadres] @no1bc.net op 13 april 2016:

[PGP-mailadres] : He vraagje woude jullie nou ook met kerst en oud en nieuw naar curacao? Ik
wil gaan boeke alvast anders geen plek meer.53

Op 10 november 2015 stuurt de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz het volgende bericht aan de gebruiker van [PGP-mailadres] @pgpsafe.net:

[e-mailadres] : Heb we’ll zin in dubai broer. Moet we’ll een beetje formula 1 kijken voor we gaan ofniet? Heb helemaal geen verstand van die sport broer! Haha maar vind we’ll gezellig.

Op 27 november tot en met 29 november 2015 vond de Formule 1 Grand Prix van Abu Dhabi plaats. Uit financieel onderzoek is gebleken dat er een creditcard op naam van [medeverdachte 1] op 23 november 2015 is gebruikt bij een hotel in Dubai en op 26 november 2015bij een luxe hotel in Abu Dhabi, dat zich op het Formule 1 circuit van Abu Dhabi bevindt.54

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 190220.1547), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

In dit onderzoek zijn reisgegevens opgevraagd bij [reisbureau] van [medeverdachte 1] ( [1983] ).55 Uit die gegevens blijkt dat [medeverdachte 1] op 23 december 2016 met zijn gezin van Amsterdam naar Curaçao is gevlogen en op 8 januari 2017 van Curaçao naar Amsterdam.56 Op 23 november 2015 is [medeverdachte 1] met [verdachte] naar Dubai gevlogen en op 1 december 2015 zijn ze weer teruggevlogen.57

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190628.1428), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Uit gegevens, afkomstig uit Ennetcom-data, blijkt dat het e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net door tegencontacten is opgeslagen onder de volgende namen: [bijnaam] , [bijnaam] (9x), [bijnaam] (2x), [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] (2x), [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] (3x), [bijnaam] , [bijnaam] . 58

Een proces-verbaal van identificatie [PGP-mailadres] @activeshield.net (documentcode 20180911.1312), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Uit informatie uit de Ennetcom-server en de PGPsafe-server blijkt dat afzonderlijke tegencontacten van het e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net dit e-mailadres onder de volgende namen hadden opgeslagen: [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [PGP-mailadres] [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] .

De bijnaam ‘ [bijnaam] ’ betreft zeer vermoedelijk de bijnaam van [medeverdachte 1] .

De bijnamen ‘ [bijnaam] ’ en ‘ [bijnaam] ’ duiden mogelijk op ‘ [bijnaam] ’ en ‘ [bijnaam] ’.

De bijnaam ‘ [bijnaam] ’ duidt mogelijk op de geringe lengte van [medeverdachte 1] en zijn woonplaats [woonplaats] .

De bijnaam [bijnaam] zou kunnen duiden op [naam] , dit is een bekende MotoGP coureur die evenals [medeverdachte 1] een geringe lengte heeft, namelijk 1.58 meter.

De bijnaam ‘ [bijnaam] ’ duidt vermoedelijk op het snoepje van het merk [merknaam] . 59

Een proces-verbaal van aanvulling identificatie [PGP-mailadres] @activeshield.net (documentcode 20181012.0922), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Berichten uit de nalevering PGPsafe-server.

Op [2016] stuurt de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net het volgende bericht:60 Me meisje is over 11 dagen jarig (…).

De geboortedatum van de vriendin van [medeverdachte 1] , genaamd [K] , is [1985] .61

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190514.1223), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Onderstaande berichten zijn afkomstig uit de PGPsafe-server.

Op 23 mei 2016 stuurt de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net de volgende berichten:

[PGP-mailadres] : Moet morge denk naar barca.

Ik ben eve utrecht ticket boeke

Ik vlieg zelf ok eve naar barca morge.62

Op 24 mei 2016 stuurt de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net de volgende berichten:

[PGP-mailadres] : Ik vkieg zo eve naar barca en morge weer terug

Uit onderzoek bij [reisbureau] te [woonplaats] is gebleken dat [medeverdachte 1] op 24 mei 2016 van Eindhoven naar Barcelona is gevlogen en op 25 mei 2016 vanuit Barcelona weer naar Eindhoven. De factuurdatum van de vluchten is 23 mei 2016.63

Een proces-verbaal van bevindingen (20190628.1339), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Uit Ennetcom-data blijkt dat het e-mailadres [bijnaam] @pgpsafe.net in de periode van 29 mei 2015 tot en met 14 maart 2016 is opgeslagen door tegencontacten onder de volgende bijnamen: [bijnaam] (3x), [bijnaam] (5x), [bijnaam] , [bijnaam] (2x), [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] 2x).64

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20180911.1326), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

[medeverdachte 1] heeft een lengte van 1.67 meter. De bijnamen van [medeverdachte 1] ( [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] en [bijnaam] ) duiden allen op een persoon met geringe lengte ( [naam] , [naam] , [naam] [de rechtbank begrijpt: een zanger met een lengte van 1.52 meter]). 65

Bewijsoverweging ten aanzien van mailadressen [PGP-mailadres] @pgpsafe.net en

[PGP-mailadres] @activeshield.net

Op grond van voormelde bewijsmiddelen, in onderling verband bezien met de overige in dit vonnis opgenomen bewijsmiddelen, stelt de rechtbank vast dat [medeverdachte 1] in (tenminste):

- de periode van 22 september 2015 tot en met 19 april 2016 gebruik maakte van mailadres
[PGP-mailadres] @pgpsafe.net;

- de periode van 5 april 2016 tot en met 31 mei 2016 gebruik maakte van mailadres

[PGP-mailadres] @activeshield.net.

- de periode van 29 mei 2015 tot en met 14 maart 2016 gebruik maakte van mailadres

[PGP-mailadres] @pgpsafe.net.

Ten behoeve van de leesbaarheid van het vonnis zal de rechtbank bij het weergeven van mailberichten in plaats van voormelde mailadressen de naam van [medeverdachte 1] vermelden.

1.4

[PGP-mailadres] @pgpsafe.net, [PGP-mailadres] @activeshield.net, [PGP-mailadres] @encromail.ch,
[PGP-mailadres] @pgpsafe.net en [PGP-mailadres] @encromail.ch

De verklaring van verdachte zoals afgelegd ter terechtzitting van 5 november 2020, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Voorzitter: Wat zijn uw bijnamen?

Verdachte: [bijnaam] is wel eens gevallen.

Voorzitter: En [bijnaam] ?

Verdachte: Ja dat ook.66

Een verklaring van getuige [getuige 2] ten overstaan van de rechter-commissaris, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Vraag: Weet u wie in het gesprek wordt bedoeld met [bijnaam] ?

Antwoord: Ja, dat is [verdachte] toch?67

Een proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 3] (documentcode 190415.1349), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Antwoord: Hoe ik [verdachte] ken? Als [bijnaam] .68

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 1607120900), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Binnen het onderzoek met de naam 09Aburg in 2013 werd [verdachte] als getuige gehoord. Drie andere getuigen in dit onderzoek verklaarden afzonderlijk van elkaar dat zij [verdachte] kenden onder de bijnaam ‘ [bijnaam] ’.69

[PGP-mailadres] @pgpsafe.net

Een proces-verbaal van (documentcode 1607120900), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Binnen het onderzoek 09Pole is onder het slachtoffer, [slachtoffer 1] , een BlackBerry PGP aangetroffen en in beslag genomen. Eén van de contacten van [slachtoffer 1] in augustus en september 2015 bleek een persoon met de bijnaam ‘ [bijnaam] ’. In de berichtgeving tussen [slachtoffer 1] en [bijnaam] wordt gesproken over een persoon die wordt aangeduid met ‘die [bijnaam] ’. Verder blijkt uit de berichten in de telefoon van [slachtoffer 1] dat ‘ [bijnaam] ’ chauffeursdiensten verrichtte voor een contact van [slachtoffer 1] met de bijnaam ‘ [bijnaam] ’.70

‘ [bijnaam] ’ gebruikt het volgende PGP-mailadres: [PGP-mailadres] @pgpsafe.net.

Dit e-mailadres is gekoppeld aan pin- en imeinummers. Uit de historische verkeersgegevens over de periode juli 2015 tot en met januari 2016 blijkt dat de meest voorkomende mastlocaties liggen in [woonplaats] . Het woonadres van verdachte [verdachte] tot oktober 2015 lag in het gebied van de meest aangestraalde mastlocaties.

Op basis van historische telecomgegevens van ‘ [bijnaam] ’ als hierboven genoemd is gebleken dat ‘ [bijnaam] ’ op 7 september 2015 en op 9 september 2015 kennelijk op of in de nabijheid van vliegveld Eindhoven was. Tussen deze data waren geen telecomregistraties zichtbaar. Hierop werden vluchtgegevens opgevraagd. Op de vlucht van Eindhoven naar Manchester op 7 september en op de vlucht Manchester naar Eindhoven op 9 september 2015 stond op de passagierslijst: [verdachte] . Geen van de andere inzittenden op de vlucht had een woonadres in [woonplaats] .71

Een samenvatting van ‘operatie Western’ van het Engelse Openbaar Ministerie, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

De Engelse zaak met de naam Western (Manchester) draait om een samenspanning gericht op de levering van 2 kg cocaïne. Aan het hoofd van de samenspanning stond [F] . De verdovende middelen werden namens de samenspanning opgehaald door [L] .72

Een proces-verbaal zaaksdossier Manchester (documentcode 190128.0954), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

In het drugsonderzoek Western van de politie te Manchester, Engeland, werd de (BlackBerry PGP) telefoon van koerier [L] in beslag genomen.73 In die telefoon stond het volgende contact opgeslagen: e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net onder de naam: ‘ [bijnaam] ’.74

[PGP-mailadres] @pgpsafe.net, [PGP-mailadres] @encromail.ch en [PGP-mailadres] @pgpsafe.net

Een proces-verbaal zaaksdossier Manchester (documentcode 190128.0954), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Onderzoek Wheat is een drugsonderzoek van de politie te Manchester, Engeland.75

Op 12 november 2015 werd een drugstransport onderschept van 47 kilo cocaïne met een straatwaarde van ruim 15 miljoen pond. Op 23 november 2015 werd dit transport gecontroleerd afgeleverd. Verdachten [F] en [E] werden in Engeland aangehouden en veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen voor de samenwerking in crimineel verband met betrekking tot de handel in verdovende middelen.76

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20170424.1012.9743), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Binnen het onderzoek Wheat werd door middel van observatie door de politie in Manchester vastgesteld dat een persoon op 9 november 2015 een ontmoeting heeft gehad met [F] en [E] . Deze persoon werd na de ontmoeting gevolgd naar de luchthaven te Manchester. Aan de hand van de identiteitscontrole van het paspoort en vluchtgegevens bleek deze man te zijn: [verdachte] .77

Een samenvatting van ‘operatie Wheat’ van het Engelse Openbaar Ministerie, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Bij de samenvatting is fotobewijs gevoegd. Onder foto 1 staat: Observatie op 9 november 2015; [verdachte] in [wijk] [de rechtbank begrijpt: [wijk] is onderdeel van de stad [woonplaats] , in het graafschap Greater Manchester].78

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190116.1200), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

De PGP-telefoon van [F] is in beslag genomen.79 Het e-mailadres [PGP-mailadres] @encromail.ch stond daarin opgeslagen onder de naam ‘ [bijnaam] ’ en het e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net stond opgeslagen onder de naam ‘ [bijnaam] ’.80

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190530.1223), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Uit onderzoek in de Ennetcom-server blijkt het volgende t.a.v. e-mailadres [PGP-mailadres] @encromail.ch:

 • -

  e-mailadres (…) heeft e-mailadres [PGP-mailadres] @encromail.ch opgeslagen onder de naam: ‘ [bijnaam] ’.

 • -

  e-mailadres (…) heeft e-mailadres [PGP-mailadres] @encromail.ch op 28 oktober 2015 opgeslagen onder de naam: ‘ [bijnaam] ’;

 • -

  e-mailadres [PGP-mailadres] @ennetcom.biz ( [medeverdachte 2] ) heeft e-mailadres [PGP-mailadres] @encromail.ch op 28 oktober 2015 opgeslagen onder de naam: ‘ [bijnaam] ’.

Uit onderzoek in de Ennetcom-server blijkt het volgende t.a.v. e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net:

 • -

  e-mailadres [PGP-mailadres] @ennetcom.biz ( [medeverdachte 2] ) heeft e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net op 28 september 2015 opgeslagen onder de naam ‘ [bijnaam] ’;

 • -

  e-mailadres [PGP-mailadres] ( [F] ) heeft e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net op 28 september 2015 opgeslagen onder de naam ‘ [bijnaam] ’;

 • -

  e-mailadressen (…), (…) en (…) hebben e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net in maart, september en oktober 2015 opgeslagen onder resp. de namen: ‘ [bijnaam] ’, ‘ [bijnaam] ’ en ‘ [bijnaam] ’.81

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190116.1200), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Onderstaande berichten zijn afkomstig uit de PGPsafe-server.

Een gesprek van 13 oktober 2015 tussen de gebruikers van e-mailadressen [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 1] ) en [PGP-mailadres] @pgpsafe.net:

[medeverdachte 1] : Hoe laat vlieg je?

[PGP-mailadres] : 16.10 uk tijd dus land rond 18u amsterdam.

[PGP-mailadres] : Dat [woonplaats] is wel gekke stad (…). Gistere gozer ontmoet (…)

De verdachten uit het onderzoek Wheat kwamen uit [woonplaats] en waren lid van de ‘ [woonplaats] gang’ (de rechtbank begrijpt: [woonplaats] is een plaats in het graafschap Greater Manchester).82


Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 190304.1102), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

In dit onderzoek zijn reisgegevens opgevraagd bij ‘ [reisbureau] ’ van [verdachte] .83 Daaruit blijkt dat [verdachte] op 9 oktober 2015 vanuit Eindhoven naar Manchester is gevlogen.84

[PGP-mailadres] @pgpsafe.net, [PGP-mailadres] @encromail.ch en [PGP-mailadres] @pgpsafe.net en [PGP-mailadres] @activeshield.net

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190628.1421), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Gegevens afkomstig uit de Ennetcom-data waaruit blijkt onder welke namen en op welke datum het e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net door anderen is opgeslagen:

 • -

  op 26 januari 2016 opgeslagen onder de naam ‘ [bijnaam] ’ door e-mailadres [PGP-mailadres] @ennetcom.biz ( [medeverdachte 2] );

 • -

  op 26 januari 2016 opgeslagen onder de naam ‘ [bijnaam] ’ door e-mailadres (…);

 • -

  op 18 februari 2016 opgeslagen onder de naam ‘ [bijnaam] ’ door e-mailadres (…);

 • -

  op 1 maart 2016 opgeslagen onder de naam ‘ [bijnaam] ’ door e-mailadres (...);

 • -

  op 22 maart 2016 opgeslagen onder de naam ‘ [bijnaam] ’ door e-mailadres (...);

 • -

  op 13 april 2016 opgeslagen onder de naam ‘ [bijnaam] ’ door e-mailadres (…).85

Een proces-verbaal identificatie [PGP-mailadres] @activeshield.net (documentcode 20180911.1340), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Aanleiding

Op 29 juni 2016 werd [medeverdachte 3] aangehouden in een personenauto in Engeland. In de auto werd een BlackBerry PGP telefoon aangetroffen. [medeverdachte 3] verklaarde dat deze BlackBerry telefoon zijn eigendom was. In de contactenlijst van de BlackBerry PGP telefoon stond een contact met de naam: ‘ [bijnaam] ’ met e-mailadres: [PGP-mailadres] @activeshield.net.86

[bijnaam] - [bijnaam]

Uit gegevens met betrekking tot e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net blijkt dat tegencontacten onder meer de volgende bijnamen gaven aan de gebruiker van dit e-mailadres:

[bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] en [bijnaam] .

Het is aannemelijk dat ‘ [bijnaam] ’ ook eeen van de bijnamen van [verdachte] is.

Het e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net is in ieder geval in gebruik geweest tot 23 mei 2016.
Uit de gegevens met betrekking tot e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net blijkt dat tegencontacten onder meer de volgende bijnamen gaven aan de gebruiker van dit e-mailadres:87 [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] sky.

Berichten uit de Ennetcom-server

Berichten van [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [medeverdachte 1] ) aan [e-mailadres] @ennetcom.biz op 7 april 2016 tussen 12.51 en 13.51 uur:

[medeverdachte 1] : Ja kater kan [bijnaam] het aanpakke ouwe is nu eve druk ik laat hem jou kontajte

[medeverdachte 1] : Maak eve een stapel van 22800 ouwe dat moet [bijnaam] afgwven ik tex hem als
die reageer en pak zelf eve een rug en restant moet die eve weglegge maar dat stuur ik hem wel.

Bericht van [PGP-mailadres] @activeshield.net aan [e-mailadres] @ennetcom.biz op 7 april 2016 om 13.59 u:

[PGP-mailadres] : Yoo alles goed

Bericht van [PGP-mailadres] @activeshield.net aan [e-mailadres] @ennetcom.biz op 7 april 2016 om 14.15uur:

[medeverdachte 1] : Ja als je wilt dus 22800 apart en rug voor jezelf en wat over is ok aan [bijnaam] geven!88

Bericht van [PGP-mailadres] @activeshield.net aan [e-mailadres] @ennetcom.biz op 7 april 2016 om 14.17 u:

[PGP-mailadres] : Ben je al thuis? Want ik ben zo je buurt maat al. Kan nu? Ik ben daar precies.

Gezien deze berichten lijkt het erop dat in beide berichten over dezelfde persoon wordt gesproken en dat [bijnaam] en [bijnaam] één en dezelfde persoon zijn.89

Berichten van het e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net aan (NN) op 21 mei 2016:

[e-mailadres] : Ik ben met mijn zeer luxuese benz.

Haha ja zwarte.

Uit politiesystemen blijkt dat [verdachte] op 25 oktober 2015 werd aangehouden toen hij reed in een zwarte Mercedes-Benz. Het voertuig stond in de periode van 14 augustus 2015 tot 24 november 2015 op naam van de ex-vriendin van [verdachte] . Op 24 november 2015 werd het voertuig op naam gezet van de huidige vriendin van [verdachte] , [M] .

Berichten van [PGP-mailadres] @activeshield.net aan de gebruiker van e-mailadres

[PGP-mailadres] @pgpsafe.net op 23 mei 2016 tussen 15:57 uur en 16:08 uur:

[PGP-mailadres] : Ben alweer ondw naar huis lief, nog 15 km

Sta in de file bij the wall, hongerrrrrrrrr.

Bijnaaaaaaa ben 2 min. 90

The Wall bevindt zich langs de Rijksweg A2, vanuit Amsterdam gezien vlak voor de Leidsche Rijntunnel bij Utrecht. In deze rijrichting staat op de Rijksweg A2 dagelijks file rond 16.00 uur.

De afstand tussen (toenmalige) woning van [verdachte] en [M] en The Wall bedraagt ongeveer 13 kilometer. Vier minuten voordat de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net zegt dat hij in de file staat bij The Wall stuurt hij dat hij nog 15 kilometer moet.

Bericht van [PGP-mailadres] @activeshield.net aan [PGP-mailadres] @pgpsafe.net op 23 mei 2016:

[PGP-mailadres] : Ja ik ben ook echt dankbaar weet niet aan wie of wat dat jij op me gevallen
bent. Ben zo blij dat je broertje me waterscooter heeft kort gevaren hahaha.

Uit de politiesystemen blijkt dat [verdachte] regelmatig met vrienden op waterscooters vaart bij [woonplaats] . [verdachte] heeft een relatie met [M] . Zij heeft een broertje, genaamd [N] .91

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 201904021300), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

In de woning van [verdachte] werd een iPhone in beslag genomen.92 In deze iPhone stond onder meer de volgende notitie:

Creation time: 29-03-2018

Titel: Blackberry10.

Body: Blackberry10. [bijnaam]

Summary: [bijnaam]

In de telefoon waren ook notities aanwezig met betrekking tot e-mailadressen van [verdachte] en [M] .93

Een proces-verbaal aanvulling identificatie [e-mailadres] @activeshield.net (documentcode 20181012.1451), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Berichten uit de PGPsafe-server van [e-mailadres] @activeshield.net en [PGP-mailadres] @pgpsafe.net op 13 april 2016:

[PGP-mailadres] : Mis je lief! Raar he die ene vis is gewoon weg.

[PGP-mailadres] : Mis jou lieverd! [N] vroeg net, hoest met de vissen.94

Bericht van [e-mailadres] @activeshield aan de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net op 14 april 2016:

[PGP-mailadres] : [woonplaats] , [straat] .95

[verdachte] stond op 14 april 2016 ingeschreven op het adres [adres] in [woonplaats] . Het [straat] is een parkeerplaats direct achter de woning aan de [adres] .96

Een proces-verbaal van extra aanvulling identificatie [e-mailadres] @activeshield.net (documentcode 20190501.1545), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 8 oktober 2018 vond een doorzoeking plaats in de woning van [verdachte] en [M] in [woonplaats] .

Er is een mobiele telefoon in beslag genomen, waarin foto’s stonden van [verdachte] met onder meer [medeverdachte 1] in de Dominicaanse Republiek.97 Het mailadres [e-mailadres] @outlook.com was gekoppeld aan het account van de telefoon. Ik zag de volgende notitie in de telefoon staan:

 • -

  notitie van 28 januari 2016: [PGP-mailadres] ;

 • -

  notitie van 22 februari 2016: [e-mailadres] .

Uit berichten van [PGP-mailadres] @activeshield.net aan [PGP-mailadres] @pgpsafe.net van mei 2016 blijkt dat de gebruikers van deze e-mailadressen vermoedelijk een relatie met elkaar hebben.98

[PGP-mailadres] @pgpsafe.net, [PGP-mailadres] @encromail.ch en [PGP-mailadres] @pgpsafe.net, [PGP-mailadres] @activeshield.net en [PGP-mailadres] @encromail.ch

Een proces-verbaal van bevindingen identificatie [PGP-mailadres] @encromail.ch (documentcode 20190510.1514), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

In de gegevens afkomstig uit de ennetcom-server trof ik een notitie aan in de mailbox van de gebruikersnaam [gebruikersnaam] (identiteit onbekend).99 Ik zag dat de notitie was gemaakt op 16 december 2015 en de volgende tekst bevatte:

[PGP-mailadres] @encromail.ch

Mercedes c klasse van tata die die mails 2x bracht.

[kenteken] .

‘Tata’ is straattaal voor ‘Nederlander’.

Uit onderzoek naar het kenteken [kenteken] blijkt dat dit voertuig, een zwarte Mercedes C220 van 24 november 2015 tot 10 november 2016 op naam stond van [M] , de vriendin van [verdachte] en dat [verdachte] in oktober 2015 in de Mercedes is aangehouden.100

Een proces-verbaal (documentcode 20190416), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Tijdens de doorzoeking in de woning van [medeverdachte 2] op 8 oktober 2018 werd een mobiele telefoon in beslag genomen. In deze telefoon bleek het volgende contact te zijn opgeslagen: ‘ [bijnaam] ’ met telefoonnummer [telefoonnummer] (* [telefoonnummer] ).

Tijdens onderzoek 09Napoles werd vastgesteld dat het telefoonnummer * [telefoonnummer] in gebruik was bij [verdachte] .101

Uit gegevens in de Ennetcom-server blijkt het volgende:

Het PGP-emailadres [PGP-mailadres] @ennetcom.biz ( [medeverdachte 2] ) heeft de volgende PGP e-mailadressen opgeslagen:

PGP-mailadres

Naam

Opgeslagen op

[PGP-mailadres] @activeshield.net

[bijnaam]

26-01-2016

[PGP-mailadres] @pgpsafe.net

[bijnaam]

28-09-2015

[PGP-mailadres] @pgpsafe.net

[bijnaam]

23-12-2015

[PGP-mailadres] @encromail.ch

[bijnaam]

08-12-2015

[PGP-mailadres] @encromail.ch

[bijnaam]

28-10-2015

[PGP-mailadres] @pgpsafe.net

[bijnaam]

07-04-2015102

Bewijsoverwegingen ten aanzien van aan verdachte toegeschreven mailadressen

De raadsman heeft betoogd dat de mailadressen [PGP-mailadres] @pgpsafe.net,

[PGP-mailadres] @encromail.ch, [PGP-mailadres] @pgpsafe.net, [PGP-mailadres] @activeshield.net en

[PGP-mailadres] @encromail.ch niet met overtuiging aan verdachte kunnen worden toegeschreven.

De rechtbank ziet dit anders en stelt op grond van voormelde bewijsmiddelen allereerst het volgende vast.

[bijnaam] / [bijnaam]

Uit meerdere getuigenverklaringen blijkt dat de bijnaam van verdachte [bijnaam] of [bijnaam] is. Verdachte heeft dit ter terechtzitting ook bevestigd. [medeverdachte 2] , een contact van verdachte, heeft alle hierboven aan verdachte toegeschreven mailadressen met zijn eigen PGP-mailadres opgeslagen onder de naam [bijnaam] of [bijnaam] . Het ‘gewone’ telefoonnummer dat in gebruik was bij verdachte is door [medeverdachte 2] in diens ‘gewone’ telefoon ook opgeslagen onder de naam [bijnaam] .

[PGP-mailadres] @pgpsafe.net

PGP-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net stond in de PGP-telefoon van [slachtoffer 1] opgeslagen onder de naam ‘ [bijnaam] ’. Andere tegencontacten hebben voormeld mailadres opgeslagen onder de bijnamen: ‘ [bijnaam] ’, ‘ [bijnaam] ’, ‘ [bijnaam] ’ en ‘ [bijnaam] ’. [bijnaam] en [bijnaam] zijn bijnamen van verdachte en in een in de woning van verdachte aangetroffen telefoon staat een notitie met de woorden ‘ [bijnaam] ’ en ‘Blackberry10’.

Verder straalde de telefoon met mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net in de periode juli 2015 tot en met januari 2016 het meest aan op mastlocaties in [woonplaats] . Verdachte woonde een groot deel van deze periode in het gebied van deze mastlocaties. Uit historische gegevens blijkt ook dat de telefoon met voormeld mailadres zich op 7 en op 9 september 2015 in de nabijheid van vliegveld Eindhoven bevond en dat tussen die momenten geen telecomregistraties zichtbaar waren. Verdachte bleek de enige inwoner van [woonplaats] die op 7 september 2015 van Eindhoven naar Manchester is gevlogen en op 9 september 2015 van Manchester naar Eindhoven.

Twee maanden later, in november 2015, is verdachte door de Engelse politie in Manchester herkend tijdens een ontmoeting met [F] , op dat moment verdachte (en inmiddels veroordeelde) in een Engels drugsonderzoek (Wheat). Onder één van de medeverdachten van deze [F] is een PGP-telefoon in beslag genomen. Mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net bleek in deze telefoon te zijn opgeslagen onder de bijnaam: [bijnaam] .

[PGP-mailadres] @encromail.ch

De PGP-telefoon van [F] zelf is uiteindelijk ook in beslag genomen. In die telefoon stond een contact met de bijnaam ‘ [bijnaam] ’ opgeslagen, gekoppeld aan mailadres [PGP-mailadres] @encromail.ch. Dit mailadres bleek niet alleen door [medeverdachte 2] en [F] , maar ook door andere tegencontacten te zijn opgeslagen onder de bijnamen [bijnaam] en [bijnaam] .

[PGP-mailadres] @pgpsafe.net

Mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net is door zowel [medeverdachte 2] als [F] opgeslagen onder resp. de namen ‘ [bijnaam] ’ en ‘ [bijnaam] ’. Andere gebruikers hebben dit mailadres opgeslagen onder de namen: ‘ [bijnaam] ’, ‘ [bijnaam] ’ en ‘ [bijnaam] ’, dezelfde of soortgelijke bijnamen die ook aan mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net zijn gekoppeld. De gebruiker van mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net schreef op 13 oktober 2015 in een mail aan [medeverdachte 1] dat [woonplaats] een te gekke stad is en dat hij die dag weer naar Nederland komt. [woonplaats] ligt in het graafschap Greater Manchester. De Engelse verdachten uit het onderzoek Wheat, waaronder [F] , komen uit [woonplaats] . Verdachte vloog op 9 oktober 2015 van Eindhoven naar Manchester.

[PGP-mailadres] @encromail.ch
Mailadres [PGP-mailadres] @encromail.ch is op 8 december 2015 in de PGP-telefoon van [medeverdachte 2] opgeslagen onder de bijnaam ‘ [bijnaam] ’. Voormeld mailadres bleek op 16 december 2015 ook te zijn opgenomen in een notitie in de PGP-telefoon van een onbekend gebleven persoon. In de notitie stonden naast het mailadres [PGP-mailadres] @encromail.ch nog het woord ‘ Tata ’, straattaal voor Nederlander, en het kenteken en merk van de auto waar verdachte en zijn vriendin gebruik van maakten.

[PGP-mailadres] @activeshield.net

Mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net is door [medeverdachte 2] opgeslagen onder de naam ‘ [bijnaam] ’. Andere tegencontacten hebben voormeld mailadres opgeslagen onder de bijnamen ‘ [bijnaam] ’, ‘ [bijnaam] ’, ‘ [bijnaam] ’, ‘ [bijnaam] ’ ‘ [bijnaam] ’ en ‘ [bijnaam] ’, opnieuw bijnamen die ook waren gekoppeld aan de mailadressen [PGP-mailadres] @encromail.ch, [PGP-mailadres] @pgpsafe.net en

[PGP-mailadres] @pgpsafe.net.

Verder spreekt de gebruiker van mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net in een bericht over zijn ‘zwarte benz’. Uit onderzoek blijkt dat verdachte en zijn vriendin gebruikmaakten van een zwarte Mercedes Benz. Op een telefoon die in de woning van verdachte en zijn vriendin in beslag is genomen staat de volgende notitie: [PGP-mailadres] . De gebruiker van mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net mailde met de gebruiker van mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net (een geliefde, zo blijkt uit de inhoud van de berichten) over het broertje van deze [PGP-mailadres] . De gebruiker van mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net spreekt in een ander bericht weer over ene [N] . De vriendin van verdachte heeft een broertje met de naam [N] .

[bijnaam]

Dat de bijnamen [bijnaam] en [bijnaam] voor dezelfde persoon worden gebruikt, blijkt onder meer uit de in de bewijsmiddelen opgenomen PGP-mailberichten van 7 april 2016. Op die dag vraagt [medeverdachte 1] in een mailbericht aan een onbekende (1) een stapel van 22.800 te maken en daarvan een rug te pakken. [bijnaam] moet de rest dan even wegleggen. [bijnaam] zal het geld aanpakken. Kort daarop neemt de gebruiker van mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net contact op met deze onbekende (1). Niet veel later mailt [medeverdachte 1] de onbekende (1) weer en herhaalt dat hij 22.800 apart moet doen, een rug voor zichzelf moet pakken en wat over is aan [bijnaam] moet geven. De gebruiker van mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net mailt de onbekende (1) twee minuten later dat hij zo in de buurt is.

Het oordeel van de rechtbank

De raadsman heeft pér mailadres betoogd dat het - op grond van de (specifiek) bij dat mailadres behorende identificerende feiten en omstandigheden – niet met overtuiging aan verdachte kan worden toegeschreven. De rechtbank is echter van oordeel dat de bewijsmiddelen ter identificatie van ieder mailadres niet op zichzelf staan, maar moeten worden beoordeeld in onderlinge samenhang met de andere in deze bijlage opgenomen bewijsmiddelen. Gelet op die onderlinge samenhang tussen a. voormelde feiten en omstandigheden (waaronder de overeenkomstige bijnamen), b. de inhoud van de berichten die in de bewijsmiddelen zijn opgenomen en c. de andere bewijsmiddelen ten aanzien van aangetroffen wapens en munitie en transporten, is de rechtbank van oordeel dat verdachte tenminste:

 • -

  in de periode van ongeveer juli 2015 tot oktober 2015 gebruik heeft gemaakt van mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net;

 • -

  in de periode van 28 oktober 2015 tot en met 23 november 2015 gebruik heeft gemaakt van mailadres [PGP-mailadres] @encromail.ch;

 • -

  in de periode van 28 september 2015 tot eind oktober 2015 gebruik heeft gemaakt van mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net;

 • -

  in de periode van 26 januari 2016 tot en met 23 mei 2016 gebruik heeft gemaakt van mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net;

 • -

  vanaf 8 december 2015 tot en met 26 mei 2016 gebruik heeft gemaakt van mailadres [PGP-mailadres] @encromail.ch.

Ten behoeve van de leesbaarheid van het vonnis zal de rechtbank bij het weergeven van mailberichten in plaats van voormelde mailadressen de achternaam van verdachte ( [verdachte] ) vermelden.

2 Engelse onderzoeken, onderzoek Veenendaal en gesprekken met [slachtoffer 1]

2.1

Onderzoek Creek, Gravesend

Aantreffen verdovende middelen

Een rechtshulpverzoek van de politie te Gravesend, Engeland, aan de Nederlandse politie, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 5 maart 2015 was er operationeel toezicht actief in Gravesend, Kent, om de levering van een grote hoeveelheid verdovende middelen te controleren. [A] overhandigde een zwarte koffer aan [B] , die de koffer in de kofferbak van zijn auto deed. [A] ging vervolgens hotel [hotel] binnen.

De politie heeft [B] een paar minuten later tegengehouden. Diens auto is doorzocht en in de koffer bleken tien blokken van vermoedelijk verdovende middelen te zitten.

[A] is ook aangehouden. In zijn auto zijn drie identieke zwarte koffers gevonden. In alle koffers zaten een aantal pakjes met vermoedelijk verdovende middelen.103

Laboratoriumanalyse van de verdovende middelen heeft bevestigd dat het gaat om ongeveer 30 kilo heroïne van importzuiverheid en sterkte en 12 kilo cocaïne van importzuiverheid en sterkte.

De hotelkamer van [A] in het [hotel] is doorzocht. [A] bleek de kamer te delen met beklaagde [C] , die in het hotel gearresteerd is. Het hotelpersoneel bevestigde dat [A] en [C] de afgelopen zes maanden regelmatig in het hotel hadden overnacht 104

Een proces-verbaal zaaksdossier Gravesend (documentcode 190802.1513), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Tijdens de doorzoeking in de hotelkamer van [A] en [C] werd een transportbrief aangetroffen van [bedrijf 1] ltd. met het adres:

[bedrijventerrein 1]

[straat]

[woonplaats] Kent, [postcode] .105

[A] en [C] zijn in Engeland veroordeeld voor de handel in verdovende middelen tot respectievelijk 14 en 13 jaar gevangenisstraf.106

Bedrijven en loodsen in Nederland en Engeland

Een rechtshulpverzoek van de politie te Gravesend, Engeland aan de Nederlandse politie, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 6 maart 2015 is de unit op bedrijventerrein [bedrijventerrein 1] doorzocht. In de unit zijn ontvangstbewijzen gevonden voor zwarte koffers. In de unit heeft de politie ook een groot aantal pallets gevonden met daarop dozen vol auto batterijladers.107 Een bepaald percentage van die batterijladers was aangepast zodat ze hol waren van binnen en er ongeveer een kilo inpaste van de verdovende middelen, precies de grootte van een pak.108

Een (vanuit het Engels in het Nederlands vertaalde) getuigenverklaring van een Engelse politieagent, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 6 maart 2015 was ik op industrieterrein [bedrijventerrein 1] in [woonplaats] voor onderzoek. Ik zag een Nederlandse vrachtwagen rondrijden. De chauffeur verklaarde dat hij een aantal pallets met auto-onderdelen moest ophalen bij [adres] . De auto-onderdelen moest naar Nederland.109 In de unit zagen wij een vorkheftruck en een stapel bruine kartonnen dozen op pallets. Op elke doos stond ‘WWW. [bedrijf 2] .NL’ en in elke doos zaten twee kleinere dozen waarop stond [bedrijf 2] met in elke doos een jumpstarterset. De dozen die van de pallets afgehaald leken te zijn, stonden op stapels aan de achterkant van de unit. Naast deze dozen stonden 42 jumpstart-sets. Ik zag dat (van) deze jumpstart-sets de accu was verwijderd en vervangen door een rechthoekige met lood beklede verpakking waarin een pak verdovende middelen van een kilo paste. Elders in de unit waren meer dozen met jumpstart-sets die ernaar uitzagen alsof men bezig was ze opnieuw te verpakken en in krimpfolie te wikkelen en er waren ook pallets met andere auto-onderdelen die op dezelfde manier in krimpfolie waren verpakt.110


Een proces-verbaal zaaksdossier Gravesend (documentcode 190802.1513), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Tijdens het onderzoek op het [bedrijventerrein 1] kwam er een chauffeur aan in een Nederlandse vrachtwagen. Hij kwam 29 pallets met jumpstarters ophalen bij [adres] . Hij was in het bezit van een Nederlandse vrachtbrief d.d. 5 maart 2015. De pallets moesten worden vervoerd naar: [bedrijf 11] bv, [adres] te [woonplaats] .111

Een [bedrijf 22] vrachtbrief d.d. 5 maart 2015, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

4 maart 2015 - Afzender: [bedrijf 11] bv, [adres] , [woonplaats]

5 maart 2015 - Ontvanger: [bedrijventerrein 1] , [woonplaats]
Kent [woonplaats]

Vervoerder: [bedrijf 12]

Goederen: 29 pallets [bedrijf 2]112


Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode NAP-AH-050), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Jumpstarters van het merk [bedrijf 2] werden verkocht door het bedrijf [bedrijf 13] B.V. De historische gegevens van deze leverancier werden gevorderd.113 Uit drie facturen bleek dat het bedrijf [bedrijf 11] B.V. in 2014 in totaal 1255 jumpstarters bij [bedrijf 13] B.V. heeft gekocht voor een bedrag van € 38.973,92. Alle jumpstarters zijn contant betaald.114

Een (vanuit het Engels in het Nederlands vertaalde) getuigenverklaring van [getuige 4] , manager commercieel vastgoed, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

De huurder van [adres] , [bedrijventerrein 1] , [woonplaats] Kent, [postcode] is: [D] , met een zakelijk adres op naam van [bedrijf 1] Ltd.115

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode NAP-AH-19), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

[D] was bestuurder van [bedrijf 1] Ltd vanaf 9 januari 2014.

Hij huurde de bedrijfsruimte in [woonplaats] en hij was vanaf november 2013 huurder van de loods aan de [adres] te [woonplaats] .116

Een proces-verbaal van bevindingen (proces-verbaalnummer 374), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

In e-mailcommunicatie is te zien dat er vanaf het emailadres [e-mailadres] @engelandmail.com

wordt gemaild naar een medewerker van [bedrijf 14] . De medewerker van [bedrijf 14] spreekt de medewerker van ‘ [bedrijf 1] ’ aan met: mr. [C] .117

Een (vanuit het Engels in het Nederlands vertaalde) getuigenverklaring van een Engelse politieagent, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 13 mei 2015 is de unit aan de [adres] in [woonplaats] doorzocht. Ik zag in de unit veel (lege) dozen auto-accu’s en ik heb een paar accu-oplaadsets gezien die waren uitgehold en bekleed met een loodplak, groot genoeg voor een pakket drugs van 1 kilo. Ze waren exact hetzelfde als degene die waren aangetroffen op het industrieterrein in [woonplaats] .

Ik heb foto’s gemaakt in de unit (loods):

 • -

  van [bedrijf 2] .nl dozen;

 • -

  van een doos van [bedrijf 1] ;

 • -

  van accuoplader-sets op krimpfolie;118

 • -

  van grote kartonnen dozen met weggegooide krimpfolie;

 • -

  van een vorkheftruck.119

Een proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 5] bij de rechter-commissaris, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Bent u eigenaar van de loods aan de [adres] in [woonplaats] ?

Ja. Ik verhuurde (een deel van) de loods aan een bedrijf.
Hoe vaak zag u mensen bij de loods in de periode november 2013 tot mei 2015?

Twee of drie keer per week. Zij kwamen sowieso zo goed als elke week één keer lossen en één keer laden. Later had ik het gevoel dat ik continu dezelfde pallets terug zag komen.


Wat bedoelt u met ‘dezelfde pallets’?

Hetzelfde type maar ook exact dezelfde spullen, bijvoorbeeld een doos met een scheur erin. Dan kwam bijvoorbeeld een week later weer een doos met een zelfde scheur erin terug.

Vrachtwagens kwamen pallets halen en brengen. Ik zag die dozen, die acculaders, wel regelmatig.120

Een proces-verbaal van fotobewijsconfrontatie (documentcode: 190527.1657), voor zover inhoudende, zakelijk weergeven:

Ik, verbalisant, hield een meervoudige fotobewijsconfrontatie met getuige [getuige 5] . Bij deze confrontatie werden aan de getuige 12 foto’s van personen getoond, waaronder de foto van [verdachte] .121 Deze foto stond op plaats 7.122 De getuige [getuige 5] herkende de persoon op foto nummer 7 als een persoon die er ook wel eens bij was en die hielp met laden en lossen.123

Transporten

Een proces-verbaal van bevindingen (proces-verbaalnummer 336), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Bij transportbedrijf [bedrijf 12] is de administratie opgevraagd.124 Hieruit blijkt dat er in de periode van 12 maart 2014 tot en met 15 maart 2015 elf transporten waren verzorgd van bedrijven:

 • -

  van: [adres] te [woonplaats]

 • -

  naar: [bedrijf 1] Ltd., [bedrijventerrein 1] , [woonplaats] Kent.

Vertrek

Lading

Pallets

Verzender

Ontvanger

12-03-2014

[bedrijf 2]

31 pallets

[bedrijf 15] B.V.

[bedrijf 1] Ltd.

11-06-2014

[bedrijf 2] onderdelen

31 pallets

[bedrijf 16]

[bedrijf 1] Ltd.

09-07-2014

[bedrijf 1] automaterialen

34 pallets

[bedrijf 15] bv

[bedrijf 1] Ltd.

17-09-2014

[bedrijf 1] Parts

33 pallets

[bedrijf 15] bv

[bedrijf 1] Ltd.

08-10-2014

[bedrijf 2]

31 pallets

[bedrijf 15] bv

[bedrijf 1] Ltd.

29-10-2014

[bedrijf 2] / [bedrijf 1]

31 pallets

[bedrijf 15] bv

[bedrijf 1] Ltd.

21-01-2015

[bedrijf 1] onderdelen

31 pallets

[bedrijf 11]

[bedrijf 1] Ltd.

29-01-2015

[bedrijf 2]

30 pallets

[bedrijf 11] bv

[bedrijf 1] Ltd.

05-02-2015

[bedrijf 2]

29 pallets

[bedrijf 11] bv

[bedrijf 1] Ltd.

19-02-2015

[bedrijf 2]

29 pallets

[bedrijf 11] bv

[bedrijf 1] Ltd.

04-03-2015

[bedrijf 2]

29 pallets

[bedrijf 11] bv

[bedrijf 1] Ltd.125

Uit een uittreksel van de Kamer van Koophandel blijkt dat [D] van 8 januari 2014 t/m 13 april 2015 bestuurder en enig aandeelhouder was van [bedrijf 15] B.V.126

Een proces-verbaal van bevindingen (proces-verbaalnummer 1902061515.BOB104A), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Bij transportbedrijf [transportbedrijf 4] is administratie opgevraagd. Daaruit bleek dat in opdracht van [bedrijf 16] (met een rekeningnummer op naam van [D] ), zeven transporten zijn uitgevoerd:127

 • -

  van: [adres] in [woonplaats]

 • -

  naar: [bedrijf 1] Ltd op het adres [adres] [bedrijventerrein 1]
  Kent.

Vertrek

[woonplaats] naar [woonplaats]

Pallets

Verzender

Ontvanger

30-04-2014

[bedrijf 1] (…) [bedrijf 2] automateriaal

31 pallets

[bedrijf 16]

[bedrijf 1] Ltd.

18-06-2014

[bedrijf 1] (…) automaterialen

28 pallets

[bedrijf 16]

[bedrijf 1] Ltd.

20-08-2014

[bedrijf 1] (…) automaterialen

33 pallets

[bedrijf 16]

[bedrijf 1] Ltd.

24-09-2014

[bedrijf 1] (…) automaterialen

33 pallets

[bedrijf 16]

[bedrijf 1] Ltd.

15-10-2014

[bedrijf 1] (…) automaterialen

33 pallets

[bedrijf 16]

[bedrijf 1] Ltd.

05-11-2014

[bedrijf 1] (…) automaterialen

33 pallets

[bedrijf 16]

[bedrijf 1] Ltd.

26-11-2014

[bedrijf 1] (…) automaterialen

31 pallets

[bedrijf 16]

[bedrijf 1] Ltd.

Op de transportdocumenten van 15 oktober 2014 en 26 november 2014 staat als afzender: [bedrijf 15] B.V., [adres] in [woonplaats] .128

Een (vanuit het Engels naar het Nederlands vertaalde) getuigenverklaring van [getuige 6] , voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik ben werkzaam voor internationaal vervoersbedrijf [vervoersbedrijf 2] . Een van de bedrijven waarvoor wij het vervoer regelen is een bedrijf genaamd [bedrijf 1] Ltd. Zij zijn begin 2014 klant bij ons geworden. Het bedrijf gaf als adres van een magazijn op: [bedrijventerrein 1] , [woonplaats] , Kent, [woonplaats] en een bestemmingsadres: [adres] in [woonplaats] .

De vracht bestond altijd uit auto-onderdelen en:

 • -

  het ophaaladres was altijd: [bedrijf 1] Ltd., [bedrijventerrein 1]
  , [woonplaats] in [woonplaats] ;

 • -

  het bestemmingsadres was altijd: [adres] in [woonplaats] .

Ik overleg de volgende bevestigingen voor het ophalen (de rechtbank begrijpt: vrachtbrieven):129

Vertrek

Lading

Verzender

Ontvanger

14-03-2014

31 pallets of car parts (niparts)

[bedrijf 1] Ltd.

[bedrijf 15] B.V.

02-05-2014

31 pallets of car parts

[bedrijf 1] Ltd.

[bedrijf 16]

06-06-2014

31 pallets of car parts

[bedrijf 1] Ltd.

[bedrijf 16]

13-06-2014

31 pallets of car parts

[bedrijf 1] Ltd.

[bedrijf 16]

20-06-2014

31 pallets of car parts

[bedrijf 1] Ltd.

[bedrijf 16]

11-07-2014

28 pallets of car parts

[bedrijf 1] Ltd.

[bedrijf 16]

22-08-2014

Full load pallets of car parts

[bedrijf 1] Ltd.

[bedrijf 16]

19-09-2014

Full load pallets of car parts

[bedrijf 1] Ltd.

[bedrijf 16]

26-09-2014

Full load pallets of car parts

[bedrijf 1] Ltd.

[bedrijf 16]

10-10-2014

Full load pallets of car parts

[bedrijf 1] Ltd.

[bedrijf 16] 130

17-10-2014

Full load pallets of car parts

[bedrijf 1] Ltd.

[bedrijf 16]

31-10-2014

Full load pallets of car parts

[bedrijf 1] Ltd.

[bedrijf 16]

10-11-2014

Full load pallets of car parts

[bedrijf 1] Ltd.

[bedrijf 16]

28-11-2014

Full load pallets of car parts

[bedrijf 1] Ltd.

[bedrijf 16]

23-01-2015

Full load pallets of car parts

[bedrijf 1] Ltd.

[bedrijf 16]

30-01-2015

Full load pallets of car parts

[bedrijf 1] Ltd.

[bedrijf 16]

07-02-2015

Full load pallets of car parts

[bedrijf 1] Ltd.

[bedrijf 16]

23-02-2015

Full load pallets of car parts

[bedrijf 1] Ltd.

[bedrijf 16]

06-03-2015

Full load pallets of car parts

[bedrijf 1] Ltd.

[bedrijf 16]

Met betrekking tot de boeking van 6 maart 2015: toen de chauffeur aankwam was er niemand, dus er is niets opgehaald.131

Een (vanuit het Engels naar het Nederlands vertaalde) getuigenverklaring van [getuige 6] , voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik werk voor [vervoersbedrijf 2] en ik heb ook nog een aanvraagformulier van 13 maart 2014 van [bedrijf 1] Ltd. om (de rechtbank begrijpt: bij [vervoersbedrijf 2] ) een credit rekening te openen. Op de achterkant van het formulier staan gegevens van de directeur, [D] . 132

Reisbewegingen

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 190304.1102), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

In dit onderzoek zijn reisgegevens (de rechtbank begrijpt: vluchtgegevens) opgevraagd bij ‘ [reisbureau] ’ van, onder meer, [verdachte] en [C] .133 Daaruit blijkt het volgende:

Datum

Bestemming

Reizigers

29-04-2014

Amsterdam – Londen Gatwick

[verdachte] en [C]

01-05-2014

Londen Gatwick - Amsterdam

[verdachte] en [C]

08-05-2014

Amsterdam – Londen

[verdachte] en [C]

19-05-2014

Amsterdam – Londen

[verdachte] en [C]134

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 201711281225.17652), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Uit opgevraagde reisgegevens van – onder meer – [C] en [A] blijkt het volgende:

Datum

Bestemming

Reizigers

10-05-2014

Londen – Amsterdam

[C]

23-05-2014

Londen – Amsterdam

[C]

21-08-2014

Calais – Dover

[C] en [A]

22-08-2014

Dover – Calais

[C] en [A]

18-09-2014

Calais – Dover

[C] en [A]

24-09-2014

Amsterdam – Londen

[A]

25-09-2014

Amsterdam – Londen

[C]

26-09-2014

Londen – Amsterdam

[C] en [A]

08-10-2014

Amsterdam – Londen

[C] en [A]

10-10-2014

Londen – Amsterdam

[C] en [A]

29-10-2014

Amsterdam –Londen

[C] en [A]

31-10-2014

Londen – Amsterdam

[C] en [A]

05-11-2014

Amsterdam – Londen

[C] en [A]

07-11-2014

Londen – Amsterdam

[C] en [A]135

26-11-2014

Amsterdam – Londen

[A]

28-11-2014

Londen – Amsterdam

[A]

22-01-2015

Calais – Dover

[C] en [A]

29-01-2015

Amsterdam – Londen

[C] en [A]

31-01-2015

Londen – Amsterdam

[C] en [A]

05-02-2015

Amsterdam – Londen

[C] en [A]

07-02-2015

Londen – Amsterdam

[C] en [A]

19-02-2015

Amsterdam – Londen

[C] en [A]

21-02-2015

Londen – Amsterdam

[C] en [A]

04-03-2015

Amsterdam – Londen

[A] 136

Doorzoeking in de woning van [verdachte]

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20170821.1610.8490), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 23 juni 2014 werd een doorzoeking uitgevoerd in de woning van [verdachte] in [woonplaats] in een onderzoek naar internationale drugshandel, genaamd Alfetta. Binnen dit onderzoek werd [verdachte] als verdachte aangemerkt. .137

In de woning werden aangetroffen:

- Internationale transportbrief d.d. 6-6-2014 van een internationaal transportbedrijf. Het betreft een vrachtbrief van 31 pallets auto onderdelen.

Afzender: [bedrijf 1] ltd. [bedrijventerrein 1] , [adres] , [woonplaats] GB.

Geadresseerde: [bedrijf 16] , [adres] , [woonplaats] , NL;

- Aankoop- en transportbon d.d. 4-3-2014 [bedrijf 17] Ltd. Betreft een bon van een vorkheftruck.

Afleveradres: [bedrijf 1] ltd. [bedrijventerrein 1] , [adres] . [woonplaats] ;

 • -

  Visitekaartje [bedrijf 17] Ltd.;

 • -

  Aankoopbonnen luchthaven Londen Gatwick d.d. 3-3-2014;138

- Boardingpass British Airways vlucht [vluchtnummer] 23 mei Londen naar Amsterdam;139

 • -

  2 bonnen van overnachtingen op naam van [verdachte] , d.d. 12-3-14 en 13-3-14 in [hotel] [woonplaats] , Kent;

 • -

  2 aankoopbonnen Carphone Warehouse d.d. 13-3-14:
  * 2x Prepaid Nokia;
  * 2x Lebararacombi SIM.140

2.2

Manchester, Wheat

Aantreffen verdovende middelen

Een proces-verbaal zaaksdossier Manchester (documentcode 190128.0954), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Onderzoek Wheat is een drugsonderzoek van de politie te Manchester, Engeland. Door het onderzoeksteam Wheat werd contact opgenomen met het onderzoeksteam 09Napoles, omdat verdachte [verdachte] in het onderzoek Wheat naar voren kwam. De Engelse onderzoeksgegevens werden door middel van een rechtshulpverzoek verkregen en zijn overgedragen door de politie van Manchester.141


Op 12 november 2015 werd een drugstransport onderschept van 47 kilo cocaïne met een straatwaarde van ruim 15 miljoen pond.

Op 23 november 2015 werd dit transport gecontroleerd afgeleverd. De container, gevuld met jumpstarters, was afkomstig uit de Dominicaanse Republiek. 50 jumpstarters waren geprepareerd en voorzien van cocaïne. Na aflevering van de container werden meerdere verdachten aangehouden. Onderstaande verdachten zijn in Engeland veroordeeld voor de samenwerking in crimineel verband met betrekking tot het bij zich hebben, verhandelen, importeren van verdovende middelen:

Verdachte

Rol

Veroordeeld tot

[F]

Hoofd organisatie, coördinatie invoer vedomi

16 jaar gevangenisstraf

[E]

Onderhouden contact, regelde huur opslag

14 jaar gevangenisstraf

[G]

Gaf opdrachten [F] door aan rest groep

12 jaar gevangenisstraf

[O]

Hulpje van vader [E]

6 jaar gevangenisstraf


Uit onderzoek bleek dat de jumpstarters die cocaïne bevatten, geprepareerd waren door in de binnenzijde de oorspronkelijke accu’s te verwijderen en een holle ruimte te maken waarin de drugs werden verstopt. Deze holle ruimte was bekleed met lood. Tevens waren de blokken cocaïne vacuüm verpakt. De dozen waarin de jumpstarters met drugs zaten hadden een markering in de vorm van een zwarte stip. De jumpstarters waren van het merk [bedrijf 2] .142

Ontmoeting [verdachte] met [E] en [F] in Manchester

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20170424.1012.9743), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Binnen het onderzoek Wheat werd door middel van observatie door de politie in Manchester vastgesteld dat een persoon op 9 november 2015 een ontmoeting heeft gehad met [F] en [E] . Deze persoon werd na de ontmoeting gevolgd naar de luchthaven te Manchester. Aan de hand van de identiteitscontrole van het paspoort en vluchtgegevens bleek deze man te zijn: [verdachte] .143


Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 190304.1102), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

In dit onderzoek zijn reisgegevens van [verdachte] opgevraagd bij ‘ [reisbureau] ’.144 Daaruit blijkt het volgende:

Datum

Bestemming

Reiziger

23-08-2015

Amsterdam – Manchester

[verdachte]

24-08-2015

Manchester – Amsterdam

[verdachte]

07-09-2015

Eindhoven – Manchester

[verdachte]

17-09-2015

Amsterdam- Manchester

[verdachte]

09-10-2015

Eindhoven – Manchester

[verdachte]

02-11-2015

Amsterdam – Manchester

[verdachte]

09-11-2015

Manchester – Amsterdam

[verdachte] 145

Vrachtbrief in woning [E] met gegevens uit onderzoek Creek, Gravesend

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 180208.0804), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

In de woning van de Engelse verdachte [E] is binnen onderzoek Wheat op 23 november 2015 een vrachtbrief d.d. 4 januari 2015146 aangetroffen met daarop de volgende gegevens:

Lading: 2 pallets, 90 pakketten Jumpstarters

Afzender: [bedrijf 18] , (…..) Santo Domingo, Dominican Republic

Geadresseerde: [bedrijventerrein 1] , [straat] [woonplaats] , England

Transport melden: Zelfde als geadresseerde: [e-mailadres] @englandmail.com

Vervoerder: [bedrijf 14]147

Uit e-mailcorrespondentie tussen [bedrijf 14] en het bedrijf [bedrijf 1] blijkt dat [bedrijf 1] het afleveradres tussentijds, in april 2015148, heeft gewijzigd van [woonplaats] , Kent, naar een adres in [woonplaats] , nabij Manchester. In e-mails van april 2015 is te zien dat een medewerker van [bedrijf 14] zich richt tot meneer [C] van het bedrijf [bedrijf 1] met het emailadres [e-mailadres] @englandmail.com. Door het bedrijf [bedrijf 1] is een invoice verzonden naar het bedrijf [bedrijf 14] . Op die invoice staat het volgende:

Client: [bedrijf 19] LTD.

Rep: [C]

Adres: [bedrijventerrein 1] , Kent, [postcode] [adres] , England

E-mail: [bedrijf 1] @englandmail.com

90 dozen jumpstarters.149

Jumpstarters

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode NAP-AH-050), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Jumpstarters van het merk [bedrijf 2] worden verkocht door het bedrijf [bedrijf 13] B.V. De historische gegevens van deze leverancier werden gevorderd.150 Uit een factuur bleek dat het bedrijf [bedrijf 11] B.V.:

- in 2014 in totaal 1255 jumpstarters bij [bedrijf 13] heeft gekocht voor een bedrag van

€ 38.973,92.

- op 24 augustus 2015 360 jumpstarters heeft gekocht voor een bedrag van € 13.059,29.

Alle jumpstarters zijn contant betaald.151

Een proces-verbaal van doorzoeking (documentcode 20190503.1015), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 8 oktober 2018 werd deel A van de loods aan de [adres] te [woonplaats] doorzocht. Dit deel van de loods werd volgens de eigenaar al ongeveer 5 jaar gehuurd door [medeverdachte 1] .152 Op de binnenplaats waaraan deze loods grenst werd een Volkswagen Transporter aangetroffen. Op de laadvloer van deze auto lagen 4 uiteengevouwen kartonnen dozen met een soortgelijk opschrift als op de dozen die in Engeland werden onderschept in 2015 en waarin Jumpstarters zaten die geprepareerd waren met een partij harddrugs. Het enige verschil met de verpakkingsdozen die in 2015 in Manchester, Engeland in beslag werden genomen was dat er op die dozen ‘Made in Dominican Republic’ stond in plaats van ‘Made in China’.

Door de verhuurder van de loods werd verklaard dat [medeverdachte 1] de gebruiker was van de auto.153


Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode: 20181121.1000), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Wij, verbalisanten, hebben een directielid van het bedrijf [bedrijf 13] foto’s getoond van:

 1. de dozen die zijn aangetroffen in Manchester waarop staat ‘Made in Dominican Republic;

 2. de dozen die zijn aangetroffen in de Volkswagen Transporter in [woonplaats] waarop staat: ‘Made in China’.

Op de dozen op beide foto’s was behalve de naam van het land de overige informatie hetzelfde:

 • -

  Itemnr: [nummer] ;

 • -

  Jumpstarter [nummer] ;

 • -

  Packingunit: 2 – PCS;

 • -

  Barcode: [barcode] ;

 • -

  [website] .com.154

Samengevat en de foto’s bekijkend, wordt duidelijk dat de dozen niet van [bedrijf 13] zijn, maar dat de artikelnummers en de barcodes op de dozen wel overeenkomen met nummers van de jumpstarters in de administratie van [bedrijf 13] .155

Een proces-verbaal van doorzoeking (documentcode 20190425.1100), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 8 oktober 2018 is de woning van [verdachte] in [woonplaats] doorzocht.156 Vlakbij de woning van [verdachte] is een Renault Kangoo (met kenteken [kenteken] ) aangetroffen en in beslag genomen. In de auto werd een verborgen ruimte aangetroffen.157 In de laadruimte werd een zogenaamde Jumpstarter van het merk [bedrijf 2] aangetroffen. Dit betrof een soortgelijke Jumpstarter als de Jumpstarters die in november 2015 in Engeland in het onderzoek Wheat in beslag genomen zijn en waarin harddrugs verstopt zaten.158

In het dashboardkastje van de Renault werd een sleutelbos aangetroffen. Eén van de sleutels paste op het slot van de toegangsdeur van de loods aan de [straat] in [woonplaats] .159

De verklaring van verdachte, zoals afgelegd ter terechtzitting van 5 november 2020, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik reed wel eens in de Renault Kangoo met kenteken ( [kenteken] ). Ik kwam wel eens in de loods aan de [adres] te [woonplaats] .160

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 181218.1048), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

In 2018 zijn camerabeelden opgenomen van activiteiten die plaatsvonden op de binnenplaats waaraan de loods aan de [adres] in [woonplaats] ligt.

Op de beelden is – onder meer – het volgende te zien:

11 augustus 2018: [verdachte] en [medeverdachte 1] komen in de Renault Kangoo de
binnenplaats opgereden.161

30 augustus 2018: [medeverdachte 1] komt met de Kangoo de binnenplaats oprijden. De
roldeur van loods A wordt geopend.

5 september 2018: [verdachte] komt aan met de Volvo, gaat even naar loods A en rijdt
met de Kangoo weer weg. In de avond komt hij de Kangoo weer
ruilen voor de Volvo.

6 september 2018: [medeverdachte 1] pakt wat uit loods A en rijdt weg met de Kangoo.

7 september 2018: [medeverdachte 1] komt met de Kangoo de binnenplaats op. [verdachte] en [medeverdachte 1]
rijden kort hierna weg in de Renault Kangoo.

9 september 2018: [verdachte] komt met zijn Volvo de binnenplaats oprijden. Men
laadt verschillende goederen over van de Volvo naar de Kangoo.
en een onbekende rijden samen in de Kangoo weg.

11 september 2018: [medeverdachte 1] en [verdachte] komen in de Kangoo de binnenplaats
oprijden.162

Versleutelde e-mailberichten

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190116.1200), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Uit het Engelse onderzoek Wheat blijkt dat meerdere Engelse verdachten gebruik maakten van PGP (pretty good privacy) e-mailadressen:

Verdachte

Bijnaam

E-mailadres

[F]

[bijnaam]

[PGP-mailadres] @ennetcom.biz

[G]

[bijnaam]

[PGP-mailadres] @pgpgsafe.net

De PGP-telefoon van [F] is in beslag genomen.163 Het PGP e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net stond in de telefoon van [F] opgeslagen onder de naam ‘ [bijnaam] ’ en e-mailadres [PGP-mailadres] @encromail.ch onder de naam ‘ [bijnaam] ’.164

De in dit proces-verbaal opgenomen e-mailberichten die door en aan Engelse personen zijn gestuurd, zijn vanuit het Engels naar het Nederlands vertaald.

Hieronder volgt een aantal e-mailberichten van oktober 2015:

13 oktober 2015 , bericht van [verdachte] aan [medeverdachte 1]

[verdachte] : Dat [woonplaats] is wel gekke stad g, allemaal kroegenvechters (…). Gistere gozer ontmoet (…)

13 oktober 2015, berichten van [medeverdachte 1] aan onbekenden (ook contacten van [F] )

[medeverdachte 1] : (…) dan pak je van die 130 er 119 vanaf en die betaal je aan die man moet
145e zijn maar die jonge moest mij nog 26e betale dan is dat gelijk verrekent!
Is het duidelijk? En die 5x checke wij dan weer eve dan vacumeren en
weglegge in media die zijn voor manch.

[medeverdachte 1] : (…) dus pak die ton ok165

[medeverdachte 1] : Domi is allemaal duidelijk? Weet jij wanneer ze het versturen en wanneer
het aankomt?

13 oktober 2015, gesprek tussen [medeverdachte 1] en [G]

[medeverdachte 1] : (…) Domi vertrekken de 17e en komt de 30e bij jou aan.

[G] : Is dat definitief, vriend

[medeverdachte 1] : Ja, ze hebben het ook naar [E] gestuurd volgens mij vriend.166

[G] : Ik heb 2 telefoons nodig voor mijn vrienden kun jij dat voor me regelen.

[medeverdachte 1] : En wat vraagt die man voor een rit van mij naar het VK?

[medeverdachte 1] : Ik stuur je tomoz foto’s van de nieuwe vrouwen vriend!! Wat zijn de prijzen?
Want ik krijg ook geen 32,5/33p de prijzen hier stijgen niet veel goede
vrouwen.

[G] : Op dit moment. Ik heb ze voor 31 verkocht. Maar als het leuke vrouwen zijn.
Hopelijk wordt het beter en de prijs ook.

[medeverdachte 1] : 15.000 naar het VK en terug? En wat bedoelt hij met alle papieren
goed/meteen?

[medeverdachte 1] : Ja, zolang het doorgaat vriend, het is ook beter om een bedrijfsnaam te hebben
waar het heen moet met een nr zoals dit maar niet met dezelfde kerel die achter
het bedrijf zit alles moet apart gehouden worden je weet maar nooit dus als er

iets gebeurt dat we niet alles kwijt zijn.167

Op 16 oktober 2015 wordt het bedrijf [bedrijf 9] Ltd door [E] ingeschreven in het bedrijvenregister in Engeland.

Hieronder volgt een aantal e-mailberichten van november 2015:

10 november 2015, gesprek tussen [medeverdachte 1] en [F]

: Lees hieronder.

--------------------

Origineel bericht

Douane doet een totale controle van de container ze heeft gezegd dat het
door röntgen gaat en zo ze heeft gezegd dat dat is vanwege het type vracht.

-------------------

Ik ga nu [E] ontmoeten het is scanbestendig dus wat denk je.168

[medeverdachte 1] : Ja die röntgen is niet het probleem vriend je gaat het zien.

[F] : Okay, nou ja, dat is wat er gaat gebeuren vriend. Zij controleren het maar als
ze bellen en zeggen dat het okay is, dan gaan we [E] sturen om te betalen.
Dus dan weten we of [E] de gevangenis ingaat, hahaha.

10 november 2015, gesprek tussen [verdachte] en [medeverdachte 1]

stuurt het bericht van [F] over de douane controle door naar [verdachte] .

[verdachte] : Oke weten we gelijk waarom het zolang duurt. Hopen op het beste g.169

[medeverdachte 1] : Ja tog en nu weet je of systeem echt top is haha. Maar zoude ze alles gaan
leeghalen of gewoon een scan.

[verdachte] : Ik denk dan toch dat ze paar steekproef nemen ervan als ze zoveel moeite
gaan doen. Want alleen door een scan is zo gebeurt.170


10 november 2015, gesprek tussen [medeverdachte 1] en [PGP-mailadres] @pgpsafe.net

[P] : Ok moet kunnen dus dat die vlekkeloos door de scan gaat hopen dat het goed
komt en hoe weet opa welkes die moet hebben dan heeft die ze gemarkeerd?

Laten we bidden dat het erdoorheenkomt weten ze hoelang ze erover doen
door de scan heen?

11 november 2015, gesprek tussen [verdachte] en [medeverdachte 1]

: Ja vreemd verhaal maar als fout is krijge we dat vanaf domi ook te horen

[verdachte] : Oke g, wie heb je gecontact?

[medeverdachte 1] : Iedereen we’ll confirm behalve [E]

[verdachte] : [E] ze BB is stuk!171

12 november 2015, gesprek tussen [medeverdachte 1] en [PGP-mailadres] @pgpsafe.net

[PGP-mailadres] : (…) maar als ze goed scanproof zyn en mochten ze steekproef doen en 1 per
pallet openmaken en ze pakken elke x een lege dan is er niks aan de hand
maar als ze al wat gevonden haden dan had je het allang gehoord lykt my.172

Processen-verbaal van PGP berichten van [F] (documentcodes 20170210.1700 en 171108.1112), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Onder de verdachte [F] werd een BlackBerry in beslag genomen. Deze werd uitgelezen. Het e-mailadres dat aan de BlackBerry was gekoppeld: [PGP-mailadres] @ennetcom.biz.

Er zijn schermafbeeldingen gemaakt van berichten tussen de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz ( [F] ) en de gebruiker van e-mailadres

[PGP-mailadres] @pgpsafe.net.173 Het betreft berichten van 23 november 2015.174 Deze berichten zijn vanuit het Engels in het Nederlands vertaald:175

[medeverdachte 1] : Ja vriend, hou je ogen open en laat [E] wat nepwerk uitvoeren in de unit.

[F] : Ik heb de man van domi verteld dat het in de unit geplaatst zou worden.176

[medeverdachte 1] : Heeft [E] gekeken of de klanten enige dozen hebben opengemaakt? Of is
alles nog dicht, zoals gewoonlijk?

[F] : Nee, de politie heeft me achterna gezeten; [E] werd gevolgd.

[medeverdachte 1] : Wat bedoel je? Bedoel je dat de politie daar is?177

[F] : De politie zitten overal. Veeg [E] ’s telefoon schoon en reece. We zijn
verneukt. (….)

Nee makker ik struikel over politiemensen.Je moet de telefoons schoonvegen.

Kun jij ons jouw kant uit krijgen? [E] kwam vanaf de unit naar de boerderij. Daarna kwamen hordes gewapende politiemensen. [E] zit nu in de bak.178

[medeverdachte 1] : Dit is klote man. Waarom kwam hij? Ga daar weg, snap je. Ga naar een
veilig plek. Ik ga iets regelen.

[F] : Veeg de telefoons schoon, maat (vertaling van: ‘Wipe the phones m8’)179

[medeverdachte 1] : Welke telefoons? Die van jou?

[F] : Laat de toestellen van mij (….) aan staan. Zorg dat de andere weggegooid
worden.

[medeverdachte 1] : Ja, dat doe ik al/dat heb ik gedaan.

[F] : Deze verwijderen: [PGP-mailadres] @PGPSAFE.NET.180

[medeverdachte 1] : Ja ik geef door aan de mensen vriend. Waarom komt die [E] naar jou. Ik
heb hem gezegd dat hij weg moest blijven. Maar kut, hoe hebben ze het nu al
kunnen pakken? En wat denk je, gaan ze bij jou ook zoeken? En denk je dat
zij niks zullen zeggen? We moeten dit gaan oplossen. Dit is echt klote.181

Een proces-verbaal zaaksdossier Manchester (documentcode 190128.0954), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 23 november 2015 vroeg [F] ook aan [verdachte] om de telefoons van de medeverdachten te (laten) wissen.182

Een proces-verbaal van bevindingen met bijlage 2 (documentcode 20190116.1200), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Het PGP e-mailadres [PGP-mailadres] @encromail.ch stond opgeslagen in de telefoon van [F] onder de naam ‘ [bijnaam] ’.183 In de telefoon staat een e-mail van 23 november 2015, gericht aan ‘ [bijnaam] ’, waarin staat: ‘Wipe the phone [E] and [bijnaam] . Soon as’.184

2.3

[woonplaats] , Cigua

Aantreffen en onderzoek verdovende middelen

Een Engels proces-verbaal van politie in onderzoek Cigua (documentcode CIG-DOC-01), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Onderzoek Cigua is een onderzoek van de NCA (de rechtbank begrijpt: National Crime Agency van het Verenigd Koninkrijk) naar de invoer van verdovende middelen vanuit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk. In de loop van het onderzoek is contact opgenomen met de Dienst Regionale Politie van Utrecht.185

Op 12 oktober 2016 werd door de grenspolitie van Purfleet in Essex (Engeland) een oplegger gecontroleerd met nummer [nummer] die vanuit Rotterdam, Nederland, was aangekomen. Bij het transport ging het om één vracht die was opgegeven als 28 pallets ‘natte accu’s’, zoals gebruikt in motorvoertuigen. Uit onderzoek bleek dat er op elke pallet een aantal namaakaccu’s stonden met daaromheen echte accu’s. In de namaakaccu’s werd een aantal verdachte pakjes aangetroffen. Forensisch onderzoek van een representatief monster van de verborgen pakketjes in de accu’s wees uit dat het bij de totale hoeveelheid aangetroffen verdovende middelen ging om 55 kg heroïne en 60 kg cocaïne.

Op de vervoersdocumenten stond:

De geadresseerde: [bedrijf 5] Ltd, [bedrijventerrein 2] , [straat] ,
[woonplaats] ;

De afzender: [bedrijf 3] BV, [adres] te [woonplaats] , Nederland.186

[bedrijf 3] BV heeft sinds april 2016 zendingen met accu’s en auto-onderdelen vanuit Nederland naar drie adressen in het Verenigd Koninkrijk uitgevoerd:

 • -

  [bedrijf 5] Ltd [bedrijf 5] Ltd, [bedrijventerrein 2] , [woonplaats] ;

 • -

  [bedrijf 6] Ltd, [adres] (….) [wijk] ;

 • -

  [bedrijf 4] Ltd, [bedrijventerrein 3] , [straat] , [woonplaats] .187

Een getuigenverklaring van [getuige 7] , werkzaam bij de Engelse douane, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik ben douanebeambte, in dienst bij de Terminal in Purfleet, Essex. Wij onderzochten op 13 oktober 2016 de lading van de oplegger met nummer [nummer] . De lading bestond uit pallets grote zwarte accu’s van verschillende afmetingen met zwarte en blauwe etiketten erop met daarop de tekst: (…) BT accu, [website] .com.

Een collega verwijderde de bovenkant van een accu waaronder 3 in bruine tape met een rode streep verpakte pakketten zichtbaar werden die in doorzichtig plastic vacuüm getrokken waren. De accuhouder was met lood bekleed en had hout aan beide kanten.188 Een collega verwijderde de bovenkant van een andere accu waaronder 1 in bruine tape met een rode streep verpakt pakket zichtbaar werd dat in doorzichtig plastic vacuüm was getrokken en 6 in bruine tape verpakte pakketten met 2 ronde blauwe stickers erop. De accuhouder was met lood bekleed en had hout aan beide kanten.189

Een getuigenverklaring van [getuige 8] , werkzaam bij de Engelse douane, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 12 oktober 2016 was ik als douane beambte aan het werk in Purfleet Essex. Ik heb een pallet met auto accu’s van de oplegger [nummer] gehaald en deze door de röntgenapparatuur gehaald. Op 13 oktober 2016 hebben wij pallets met accu’s onderzocht.190 Ik heb het aantal en type van de uit elke accu verwijderde pakketten genoteerd. Ik zag dat mijn collega een test uitvoerde op één van de pakketten die uit een accu was verwijderd. De test verkleurde bruin, wat een aanwijzing is voor een opium substantie. Collega [Q] maakte het deksel van een accu open, waarin zes in bruine krimpfolie verpakte pakketten zaten met een rood zegel. De tekst op het zegel bestond uit een nummer, t.w. [nummer] . Er werd een tweede accudeksel verwijderd waarin vijf pakketten zaten en wat papieren. Collega [Q] verwijderde de papieren en ik zag een export [bedrijf 22] alsmede een paklijst voor 28 pallets met accu’s.191

De in tape verpakte pakketten werden in beslag genomen en verzegeld:

 • -

  EA0283464, gewicht +/- 1,25 kg, gemerkt [Q] 0001;

 • -

  EA0328318, gewicht +/- 2,1 kg, gemerkt [Q] 0002;

 • -

  EA0328293, gewicht +/- 2,1 kg, gemerkt [Q] 0003;

 • -

  EA0328302, gewicht +/- 1,25 kg, gemerkt [Q] 0004;

 • -

  EA0328304, gewicht +/- 2,5 kg, gemerkt [Q] 0005;

 • -

  EA0328315, gewicht +/- 1,5 kg, gemerkt [Q] 0006;

 • -

  EA0328316, gewicht +/- 0,5 kg, gemerkt [Q] 0007;

 • -

  EA0328317, gewicht +/- 1,8 kg, gemerkt [Q] 0008;

 • -

  EA0328303, gewicht +/- 2,5 kg, gemerkt [Q] 0009;

 • -

  EA0328305, gewicht +/- 1,1 kg, gemerkt [Q] 0010;

 • -

  (...).192

Een forensisch drugsrapport (kenmerk LGC-16222855-DRG-01), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Onderzochte bewijsmiddelen

Resultaten

[Q] 0001 (EAO283464)

geperst wit poeder

1 kg

cocaïne

[Q] 0002 (EA0328318)

geperst bruin poeder

1,99 kg

heroïne

[Q] 0003 (EA0328293)

geperst wit poeder

1 kg

cocaïne193

[Q] 0001 (EA0328302)194

geperst wit poeder

975 g

cocaïne

[Q] 0005 (EA0328304)

geperst wit poeder

geperst bruin poeder

992 g

993 g

cocaïne

heroïne

[Q] 0006 (EA0328315)

geperst wit poeder

999 g

cocaïne

[Q] 0007 (EA0328316)

geperst bruin poeder

494 g

heroïne

[Q] 0008 (EA0328318)195

geperst bruin poeder

1,48 kg

heroïne

[Q] 0009 (EA0328303)

geperst wit poeder

2 kg

cocaïne196

[Q] 0008 (EA0328305)197

geperst bruin poeder

994 g

heroïne198

Bedrijven

Een Engels proces-verbaal van politie in onderzoek Cigua (documentcode CIG-DOC-01), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

[bedrijf 3] BV heeft sinds april 2016 zendingen met accu’s en auto-onderdelen vanuit Nederland naar drie adressen in het Verenigd Koninkrijk uitgevoerd:

 • -

  [bedrijf 5] Ltd [bedrijf 5] Ltd, [bedrijventerrein 2] , [woonplaats] ;

 • -

  [bedrijf 6] Ltd, [adres] (….) [wijk] ;

 • -

  [bedrijf 4] Ltd, [bedrijventerrein 3] , [straat] , [woonplaats] .199

[bedrijf 3] BV en de huur van de loods in [woonplaats]

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20170110.1400), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

De afzender van de op 12 oktober 2016 onderschepte lading was het bedrijf [bedrijf 3] BV.200 Dit bedrijf is per 31 december 2015 op naam van [medeverdachte 4] gezet na een overname voor € 1,-. In verband met het lage bedrag van één euro en het feit dat [medeverdachte 4] geen duidelijke antwoorden kon geven op verdiepingsvragen die hem gesteld werden tijdens de overname werd door de notaris melding gemaakt van een verdachte overname.201

Een proces-verbaal zaaksdossier [woonplaats] (documentcode 190619.1510), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Uit belastingaangiften van het bedrijf [bedrijf 3] BV blijkt dat in de jaren 2015, 2016 en 2017 door [bedrijf 3] geen omzet was opgegeven.202


Een proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 9] (documentcode 20190130.1035.15395), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik, verbalisant, hoorde de getuige zeggen dat:

 • -

  hij (de rechtbank begrijpt: de loods aan) de [adres] te [woonplaats] tussen april 2016 en december 2016 heeft verhuurd aan [bedrijf 3] , op naam van [medeverdachte 4] ;

 • -

  de betalingen per bank gingen, dit was een maandelijks bedrag €1427,80;

 • -

  dit de betalingen van bankrekeningnummer [rekeningnummer] , op naam van [bedrijf 3]

 • -

  Automotive kwamen;

 • -

  hij in november/december 2016 geen betalingen meer ontving en [medeverdachte 4] niet meer te pakken kreeg;

 • -

  hij [medeverdachte 4] daarvoor kon bereiken via telefoonnummer [telefoonnummer] (hierna * [telefoonnummer] ) en [e-mailadres] @icloud.com;203

- [medeverdachte 4] hem bij het aangaan van het contract had verteld dat hij een bedrijf zou starten in

automaterialen/onderdelen;

- hij weet dat er een uittreksel van de KvK van [bedrijf 3] bij het huurcontract zat.204

Een rapport van de politie inzake historische telecomgegevens van telefoonnummer * [telefoonnummer] , voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Uit de historische telecomgegevens van telefoonnummer * [telefoonnummer] blijkt:

 • -

  dat het nummer op 10 oktober 2016 belt met een nummer dat volgens google hoort bij het bedrijf " [transportbedrijf 5] ' te [woonplaats] . [transportbedrijf 5] blijk de vervoerder te zijn geweest van het onderschepte transport in Engeland op 12 oktober 2016;

 • -

  dat het nummer op 12 en 13 oktober 2016 belt met een Engels nummer dat blijkt te horen bij de ‘United Kingdom Border Force’ (de rechtbank begrijpt: de Britse douane).205

Een getuigenverklaring van [getuige 10] , voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik ben douane beambte en voerde op 12 oktober 2016 controles uit van de unit [nummer] die vanuit Rotterdam naar Purfleet was gekomen. Op 12 oktober 2016 belde de heer [medeverdachte 4] van [bedrijf 3] BV mij (nadat ik hem had gebeld, maar hem niet te pakken kreeg). Ik heb de volgende vragen aan de heer [medeverdachte 4] gesteld:

V: Handelt u vanuit [adres] in [woonplaats]

A: Ja.

V: Verscheept u goederen naar [woonplaats]

A: Ja. Accu’s voor auto’s.

V: Naar welk bedrijf gaan de goederen?

A: [bedrijf 5] Ltd.

V: Wat is uw e-mailadres?

A: [e-mailadres] @icloud.com206

[bedrijf 4] Ltd en de huur van de loods in [woonplaats]

Een getuigenverklaring van [getuige 11] , Engels opsporingsambtenaar, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Uit gegevens van de Kamer van Koophandel over [bedrijf 4] Ltd. blijkt het volgende.

Het bedrijf is op 25 januari 2016 opgericht en de directeur blijkt te zijn: [medeverdachte 4] .

Er staat verder dat het bedrijf [bedrijf 3] BV een aandeel heeft in [bedrijf 4] Ltd.207 Ik heb geen bewijzen aangetroffen die erop wijzen dat [bedrijf 4] Ltd. in het Verenigd Koninkrijk ooit accijnzen of belasting heeft afgedragen.208

Een getuigenverklaring van [getuige 12] , voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik werk voor een bedrijf dat optreedt als agent bij commerciële huurobjecten. Een klant van ons is [bedrijf 20] Ltd. De [bedrijf 20] had een business unit te huur, namelijk [bedrijventerrein 3] , [straat] , [woonplaats] . [medeverdachte 4] nam hierover contact met mij op. Op 2 maart 2016 heb ik met [medeverdachte 4] twee panden bezocht, waaronder voormelde business unit. [medeverdachte 4] zei diezelfde dag nog dat hij de business unit in [woonplaats] wilde huren. Na die dag heb ik contact gehad met [medeverdachte 4] over de mail en de telefoon. Het telefoonnummer dat hij doorgaf was: * [telefoonnummer] . [medeverdachte 4] zei dat hij [bedrijf 4] Ltd. vertegenwoordigde209, een bedrijf dat zich bezighield met het importeren van auto accu’s.210

Het e-mailadres waarmee [medeverdachte 4] mailde: [e-mailadres] @icloud.com.211

Een getuigenverklaring van [getuige 11] , Engels opsporingsambtenaar, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik heb de reisbewegingen van [medeverdachte 4] onderzocht. Uit informatie van afzonderlijke reisorganisaties is het volgende gebleken:

Datum

Reis

Vervoer

Reiziger

01-03-2016

Amsterdam –> Birmingham

Vlucht

[medeverdachte 4]

03-03-2016

Birmingham –> Luton

Vlucht

[medeverdachte 4] 212

Een getuigenverklaring van [getuige 13] , voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik werk bij een bedrijf ( [bedrijf 20] Ltd.) dat zakelijke panden verhuurt. Op 2 maart 2016 werd mij meegedeeld dat een klant, genaamd [medeverdachte 4] , het volgende pand wilde huren:

[bedrijventerrein 3] , [straat] , [woonplaats] .

Ik heb 3 kwartaalbetalingen ontvangen voor de huur van deze unit, die van 1 april 2016, 1 juli 2016 en 1 oktober 2016.213

Een getuigenverklaring van [getuige 14] , voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik werk voor het bedrijf [bedrijf 21] . Op 12 augustus 2016 ontving het bedrijf een mail van het bedrijf [bedrijf 3] Ltd, waarin kenbaar werd gemaakt dat zij interesse hadden in de huur van een business unit op het [bedrijventerrein 4] in [woonplaats] . Ik heb deze e-mail opgepakt en de klant stelde zich uiteindelijk via de e-mail voor als [medeverdachte 4] met telefoonnummer * [telefoonnummer] . Ik heb een bezichtiging voor hem geregeld op 2 september 2016 met een collega van mij.214 Wij spraken daarna per e-mail ( [medeverdachte 4] via [e-mailadres] @icloud.com) af dat [medeverdachte 4] op 20 september 2016 naar Bizzspace in Letchworth zou komen voor de ondertekening van het contract. Op 20 september 2016 verscheen er een man die zich voorstelde als [medeverdachte 4] . Hij overhandigde mij zijn paspoort zodat ik daarvan een kopie kon maken. Ik kan bevestigen dat de man die ik op 20 september 2016 heb ontmoet, naar mijn mening de persoon was die op de foto van het paspoort stond afgebeeld.

Er is een overeenkomst getekend voor de huur voor 6 maanden, maar na de eerste betaling die hij op 20 september 2016 had gedaan, zijn geen betalingen meer ontvangen.215

Een getuigenverklaring van [getuige 11] , Engels opsporingsambtenaar, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik heb de reisbewegingen van [medeverdachte 4] onderzocht. Uit informatie van afzonderlijke reisorganisaties is het volgende gebleken:

Datum

Reis

Vervoer

Reiziger

02-09-2016

Dover, UK –> Duinkerken, Frankrijk

Veerboot

[medeverdachte 4]

20-09-2016

retour Duinkerken, Frankrijk – Dover, UK

Veerboot

[medeverdachte 4] 216

[bedrijf 5] Ltd en [bedrijf 6] Ltd

Een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

[bedrijf 5] Ltd werd op 16 juni 2016 ingeschreven in het Verenigd Koninkrijk op naam van een Litouwer, genaamd [H] . Hij huurde ook [nummer] op het adres: [adres] te [woonplaats] . 217 In de bedrijfsruimte werd een doorzoeking uitgevoerd op 26 oktober 2016. In de ruimte werd onder meer industrieel cellofaanfolie in beslag genomen.218

Een getuigenverklaring van [getuige 15] van 1 november 2016, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik heb de loods [nummer] op het adres [adres] te [woonplaats] in juni 2016 verhuurd aan [H] . Ik herinner me dat er een week of twee nadat de huurperiode was ingegaan een vrachtwagen aankwam bij de unit, beladen met accu’s op pallets. De pallets waren verpakt in cellofaan. Ik heb met mijn vorkheftruck geholpen, omdat de vorkheftruck van [H] niet werkte. Diezelfde dag werden de accu’s weer op een andere vrachtwagen geladen en verwijderd. Twee of drie weken later werd er weer een vrachtwagen met accu’s afgeleverd bij de unit.219 Na de aflevering werden de accu’s twee dagen later op een andere vrachtwagen geladen en verwijderd. Ongeveer een maand geleden zag ik weer dat er een vrachtwachten bij [nummer] kwam. De vracht bestond uit pallets. Ik heb nu zo’n twee weken lang geen activiteit gezien bij de Unit.220

Een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

[bedrijf 6] Ltd werd op 29 januari 2016 ingeschreven in het Verenigd Koninkrijk op naam van een Litouwer, genaamd [I] . Hij heeft verklaard dat hem was gevraagd om te helpen met het op naam zetten van een bedrijf en het huren van een bedrijfsruimte. Hij kreeg hier naar eigen zeggen 2000 Britse ponden voor. Hij verklaarde dat hij ook een pand had gehuurd in een plaats genaamd [wijk] in Engeland.221

Een proces-verbaal van bevindingen (Documentcode 20190301.15.25), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Bericht van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [verdachte] ) aan [e-mailadres] @ennetcom.biz op [2016] :

[verdachte] : Ja die uit litouwen ook goeie werker snapte alles direct zelfde denkwijzen maat das top. Zijn ze te vetrouwen? Is de lading er al?222

Transporten

Een proces-verbaal van verstrekking gevorderde gegevens, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Door de ING Bank zijn de banktransacties verstrekt van de zakelijke rekening op naam van [bedrijf 3] BV. De wettelijke vertegenwoordiger is: [medeverdachte 4] ( [1989] ).

Uit de banktransacties blijkt het volgende.

De voeding van de bankrekening gaat middels 18 contante stortingen die zijn verricht in de periode 17 februari 2016 tot en met 22 september 2016 voor een totaalbedrag van € 65.530.223 In de periode van 17 februari 2016 tot en met 19 oktober 2016 is geld overgemaakt aan de verhuurders van de loodsen in [woonplaats] en [woonplaats] en aan de volgende transportbedrijven:

 • -

  [transportbedrijf 2]

 • -

  [transportbedrijf 1] ;

 • -

  [transportbedrijf 3] ;

 • -

  [transportbedrijf 6] .224

Een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

De transporten die door [transportbedrijf 2] , [transportbedrijf 1] , [transportbedrijf 3] en [transportbedrijf 6] tussen 20 april 2016 en 12 oktober 2016 voor Automotive BV werden verzorgd betroffen – vastgesteld aan de hand van e-mails en vrachtbrieven – accu’s, BT battery ’s en airfilters (de rechtbank begrijpt: luchtfilters).225

Een getuigenverklaring van [getuige 16] , voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik werk voor [transportbedrijf 2] . Op 19 april 2016 werd contact opgenomen met onze afdeling verkoop door [medeverdachte 4] , vertegenwoordiger van [bedrijf 3] BV. [medeverdachte 4] wilde opleggers vervoerd hebben tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk.226

Een getuigenverklaring (met bijlage) van [getuige 16] , voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik overleg een overzicht van de 12 transporten die [transportbedrijf 2] heeft uitgevoerd voor [bedrijf 3] BV:227

Vertrek – Aankomst

Van

Naar

03-05-2016 – 05-05-2016

[bedrijf 3] BV, [woonplaats]

[bedrijf 6] Ltd., [wijk]

13-05-2016 – 17-05-2016

[bedrijf 4] Ltd, [woonplaats]

[bedrijf 3] BV, [woonplaats]

27-05-2016 – 31-05-2016

[bedrijf 4] Ltd, [woonplaats]

[bedrijf 3] BV, [woonplaats]

13-06-2016 – 15-06-2016

[bedrijf 4] Ltd, [woonplaats]

[bedrijf 3] BV, [woonplaats]

16-06-2016 – 17-06-2016

[bedrijf 3] BV, [woonplaats]

[bedrijf 4] Ltd, [woonplaats]

28-06-2016 – 30-06-2016

[bedrijf 4] Ltd, [woonplaats]

[bedrijf 3] BV, [woonplaats]

12-07-2016 – 14-07-2016

[bedrijf 5] Ltd, [woonplaats]

[bedrijf 3] BV, [woonplaats]

22-07-2016 – 26-07-2016

[bedrijf 5] Ltd, [woonplaats]

[bedrijf 3] BV, [woonplaats]

05-08-2016 – 09-08-2016

[bedrijf 4] Ltd, [woonplaats]

[bedrijf 3] BV, [woonplaats]

20-09-2016 – 23-09-2016

[bedrijf 5] Ltd, [woonplaats]

[bedrijf 3] BV, [woonplaats]

27-09-2016 – 29-09-2016

[bedrijf 5] Ltd, [woonplaats]

[bedrijf 3] BV, [woonplaats]

30-09-2016 – 04-10-2016

[bedrijf 5] Ltd, [woonplaats]

[bedrijf 3] BV, [woonplaats]228

Een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Uit vrachtbrieven, mailwisselingen, transporten en facturen blijkt dat [transportbedrijf 1] in totaal 9 transporten voor [bedrijf 3] BV heeft uitgevoerd, waaronder het transport van 12 oktober 2016 dat door de borderforce werd onderschept:

Vertrek – Aankomst

Van

Naar

20-04-2016 – 25-04-2016

[bedrijf 3] BV, [woonplaats]

[bedrijf 4] Ltd, [woonplaats]

13-05-2016 – 18-05-2016

[bedrijf 6] Ltd., [wijk]

[bedrijf 3] BV, [woonplaats]

23-05-2016 – 25-05-2016

[bedrijf 3] BV, [woonplaats]

[bedrijf 4] Ltd, [woonplaats]

06-06-2016 – 08-06-2016

[bedrijf 3] BV, [woonplaats]

[bedrijf 4] Ltd, [woonplaats] 229

20-06-2016 – 23-06-2016

[bedrijf 4] Ltd, [woonplaats]

[bedrijf 3] BV, [woonplaats]

06-07-2016 – 11-07-2016

[bedrijf 3] BV, [woonplaats]

[bedrijf 5] Ltd, [woonplaats]

14-09-2016 – 19-09-2016

[bedrijf 3] BV, [woonplaats]

[bedrijf 5] Ltd, [woonplaats]

21-09-2016 – 23-09-2016

[bedrijf 3] BV, [woonplaats]

[bedrijf 5] Ltd, [woonplaats]

– 12-10-2016

[bedrijf 3] BV, [woonplaats]

[bedrijf 5] Ltd, [woonplaats]230

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20181113), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Uit transportbrieven, factuurgegevens en mailwisselingen die zijn gevorderd van het bedrijf [transportbedrijf 3] blijkt dat zij de volgende transporten hebben verzorgd:

Vertrek – Aankomst

Van

Naar

22-06-2016 – 24-06-2016

[bedrijf 3] BV, [woonplaats]

[bedrijf 4] Ltd, [woonplaats]231

18-07-2016 – 20-07-2016

[bedrijf 3] BV, [woonplaats]

[bedrijf 5] Ltd, [woonplaats]

01-08-2016 –

[bedrijf 3] BV, [woonplaats]

[bedrijf 4] Ltd, [woonplaats]232

Lading op 22 juni 2016:

[medeverdachte 4] van [bedrijf 3] verzoekt per e-mail om 27 pallets accu’s te transporteren.233

Lading op 18 juli 2016:

[medeverdachte 4] van [bedrijf 3] verzoekt per e-mail om 20 europapallets en 5 blokpallets te vervoeren.

Lading op 1 augustus 2016:

[bedrijf 3] verzoekt per e-mail om 28 pallets accu’s te vervoeren.

Uit transportbrieven, factuurgegevens en mailwisselingen die zijn gevorderd van het bedrijf [transportbedrijf 6] blijkt dat zij het volgende transport hebben verzorgd:

Vertrek – Aankomst

Van

Naar

26-09-2016 –

[bedrijf 3] BV, [woonplaats]

[bedrijf 5] Ltd, [woonplaats]

Lading op 26 september 2016:

[medeverdachte 4] / [bedrijf 3] verzoekt per e-mail om 28 pallets accu’s te vervoeren.234

[woonplaats]

Een proces-verbaal zaaksdossier [woonplaats] (documentcode 190619.1510), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 1 december 2016 werd de bedrijfsruimte in [woonplaats] , [bedrijventerrein 3] , [straat] doorzocht. In de ruimte werden schroevendraaiers, diverse soorten zwart en transparant verpakkingsfolie en meerdere goederenlijsten aangetroffen. In de ruimte werden ook etiketten gevonden van onder andere tassen/zakken en verder lag er een grote sporttas. Van de goederen en doorzoeking werden foto’s gemaakt. Op de foto’s is onder meer te zien:

- een hoeveelheid vuilniszakken, gevuld met zwart en transparant verpakkingsfolie;

twee groen gekleurde dozen waarop een accustarter staat afgebeeld. Deze dozen zijn overeenkomstig aan de dozen van de accustarters die in de deelonderzoeken ‘Creek’ en ‘Wheat’ werden aangetroffen;

 • -

  pakbonnen van transporten van [bedrijf 3] ;

 • -

  een rol bubbelfolie;235

- een vorkheftruck.236

Een getuigenverklaring van [getuige 17] , verkoper van de vorkheftruck, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

We hebben de aflevering van de vorkheftruck verzorgd op het volgende adres:

[bedrijf 4] Ltd, [bedrijventerrein 3] , [straat] , [woonplaats] .

Op 11 april 2016 werd contact opgenomen met het bedrijf over de aankoop van de vorkheftruck en de aankoop is op [2016] afgerond. De vorkheftruck kostte 5.820,- pond en is contant betaald.237 De persoon van [bedrijf 4] Ltd stelde zich via de mail voor als: [medeverdachte 4]238 met e-mailadres: [e-mailadres] @icloud.com.239

Een getuigenverklaring van [getuige 18] , Engels opsporingsambtenaar, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 1 december 2016 bracht ik een bezoek aan [bedrijf 4] Ltd, [bedrijventerrein 3] , [straat] , [woonplaats] .240

Tijdens de doorzoeking werd door mij het volgende voorwerp in beslag genomen:

een plastic flesje van ‘KA’ limonade (pineapple), aangetroffen op de trap in de loods (kenmerk bewijsmiddel: JP/16/01/12/16).241

Een rapport van een match van de Nationale Databank (Verenigd Koninkrijk) van 28 december 2016, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Rapport van een match van de Nationale DNA Databank tussen:

 • -

  naam verdachte: [medeverdachte 3]

 • -

  geboortedatum: [1986]

 • -

  type monster: wangslijm verdachte

 • -

  DNA Profiel: volledig

en

 • -

  kenmerk bewijsmiddel: JP/16/01/12/16

 • -

  type monster: speekselvlek

 • -

  DNA profiel: volledig.242

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode: 20190626.1131), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Transportbedrijf [transportbedrijf 1] heeft op 20 april 2016 een transport voor het bedrijf [bedrijf 3]

[bedrijf 4] LTD met als lading starters/battery's uitgevoerd tussen [woonplaats] en [woonplaats] (Engeland).

Ik ontving van [transportbedrijf 1] meerdere mailwisselingen tussen [transportbedrijf 1] en [bedrijf 3] . Alle mails die afkomstig waren vanuit [bedrijf 3] waren ondertekend door [medeverdachte 4] .

In een mail van 21 april 2016 stuurt [transportbedrijf 1] dat de zending is ingeboekt om maandag te gaan lossen. Dat zou dan gaan om maandag 25 april 2016.243


In een gesprek tussen de gebruikers van PGP e-mailadressen [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [medeverdachte 1] ) en [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 3] ) van 21 april 2016 wordt het volgende gezegd:

[medeverdachte 1] : Onder gap

[medeverdachte 1] Kapper (04/21/2016)
[bedrijf 4] zijn eigen naam [naam] doen, bedrijf dat belt is [transportbedrijf 1] .

[medeverdachte 1] : Dit zijn gegevens wie je moet gebruike ok snap je het??

[medeverdachte 3] : Ik ben dus [naam] . Oke.

[medeverdachte 1] : Welke reden gaven ze dat ze niet vandaag of morge konde aflevere gap?

In een e-mail van 21 april 2016 stuurt transportbedrijf [transportbedrijf 1] een e-mail aan [bedrijf 3] met het verzoek om – met betrekking tot de lossing morgen in [woonplaats] – voor een ander nummer te zorgen.

Diezelfde dag stuurt [bedrijf 3] de volgende mail terug:

Contactgegevens afleveradres

[bedrijf 4] Ltd.

[naam]

[telefoonnummer] (hierna * [telefoonnummer] ).244

Een getuigenverklaring van [getuige 13] , voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik werk voor de [bedrijf 20] Ltd, verhuurder van [bedrijventerrein 3] , [straat] , [woonplaats] . Op 9 juli 2016 was ik aanwezig bij de Unit en ik stelde mij voor aan een man die op dat adres aan het werk was. Hij vertelde me dat hij [naam] heette. Hij was op dat moment een levering in ontvangst aan het nemen die met een vrachtwagen werd gebracht.245 De goederen bestonden uit auto-accu’s. [naam] vertelde mij dat hij voor [bedrijf 4] Ltd. werkte. Hij vertelde me dat hij op zoek was naar woonruimte in het Verenigd Koninkrijk. [naam] gaf mij zijn telefoonnummer: * [telefoonnummer] .246

Een tapgesprek (sessienr 5315), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Een gesprek tussen de gebruiker van telefoonnummer * [telefoonnummer] en de gebruiker van telefoonnummer *(….) op 28 juni 2016 om 23.30 uur:

De gebruiker van telefoonnummer * [telefoonnummer] zegt dat hij een keiharde klapband heeft gehad op de snelweg en in de middle of nowhere staat ergens in Londen.247

Een getuigenverklaring van [getuige 1] , Engels opsporingsambtenaar, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 29 juni 2016 werd een witte Opel Combo met kenteken [kenteken] staande gehouden in Camberley (de rechtbank begrijpt: in Surrey, Engeland). De bestelbus had een volledig lekke linkerband. De bestuurder was [medeverdachte 3] ( [1986] ).248 Hij verklaarde dat hij vandaag vanuit Birmingham was gekomen en op weg was naar Londen. De auto werd doorzocht en er werd – onder meer – een tas met daarin een BlackBerry mobiele telefoon in beslag genomen.249 Het tijdstip van aanhouding van [medeverdachte 3] was 00.30 uur.250

Een proces-verbaal van verhoor van [medeverdachte 3] door de Engelse politie, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

[medeverdachte 3] : Ik was vandaag (29 juni 2016) onderweg van Birmingham naar Londen.251

[medeverdachte 3] : Ik verbleef in Birmingham in het [hostel] .252


Verbalisant: Er zijn wat spullen in de auto aangetroffen, waaronder een tas met een
BlackBerry telefoon. Is dit van u?

[medeverdachte 3] : Dat is van mij.253

Een getuigenverklaring van [getuige 19] , Engels opsporingsambtenaar, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik heb de in beslag genomen witte Opel Combo met kenteken [kenteken] onderzocht. In de auto, tussen de bestuurders- en bijrijdersstoel lagen een aantal documenten:

 • -

  een ‘Dangerous Goods Declaration’ met daarop:

 • -

  gegevens verzender: [bedrijf 3] BV, [adres] , [woonplaats] ;254

kenmerk: [nummer] ;

een doos waarop stond vermeld: [bedrijf 4] Ltd [bedrijventerrein 3] [straat] , [woonplaats] ;

een doos waarop stond: ‘aantal en type verpakkingen, beschrijving goederen’ met de volgende inhoud:

‘accu’s nat gevuld met zuur elektrische opslag 988 stuks 28 pallets (….) accu’s zijn op pallets verpakt. Pallets zijn verpakt met krimpfolie.

meerdere dozen van ondergetekende [bedrijf 3] BV, [woonplaats] , 06/06/2016, waaronder:

doos 1, voorzien van de gegevens: [bedrijf 4] Ltd [bedrijventerrein 3] [straat] [woonplaats] , en telefoonnummer * [telefoonnummer] ;

doos 2, voorzien van de gegevens: [adres] , [woonplaats] ;

doos 3, voorzien van de gegevens: [bedrijf 3] BV, [adres] [woonplaats] en telefoonnummer (* [telefoonnummer] );255

doos 6, voorzien van onder meer de volgende informatie:

 BT ACCU ‘STARTER ACCU’ 220AH 3 pallets 2074,20;

 BT ACCU ‘STARTER ACCU 220AH 3 pallets 1653,60;

doos 13, voorzien van handgeschreven tekst: ‘Zegel nr. [nummer] ’;

doos 22, voorzien van de gegevens [bedrijf 4] LTd;

doos 24, waarop stond ’13-06-2016 Rowley’;

een paklijst van [bedrijf 4] Ltd, [adres] , [woonplaats] met als omschrijving:

 BT ACCU STARTER/ACCU 3 pallets;

 BT ACUU STARTER/ACCU (…);256

- een factuur met vervaldatum 18 augustus 2016 van een tapepistool, pakket tape en bubbeltjesplastic.257

Een getuigenverklaring van [getuige 11] , Engels opsporingsambtenaar, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik heb onderzoek gedaan naar de reisbewegingen van [medeverdachte 3] . Uit gegevens van verschillende reisorganisaties blijkt het volgende:

Datum

Reis

Vervoer

Reiziger

15-03-2016

Amsterdam –> Gatwick (VK)

Vlucht

[medeverdachte 3]

09-04-2016

Amsterdam –> Luton (VK)

Vlucht

[medeverdachte 3]

28-05-2016

East Midlands (VK) –> Amsterdam

Vlucht

[medeverdachte 3]

06-06-2016

Groningen –> Southend (VK)

Vlucht

[medeverdachte 3]

14-06-2016

Birmingham (VK) –> Amsterdam

Vlucht

[medeverdachte 3]

16-06-2016

Amsterdam –> Birmingham (VK)

Vlucht

[medeverdachte 3]

30-06-2016

London (VK) –> Amsterdam

Trein

[medeverdachte 3]

30-07-2016

Amsterdam –> Birmingham (VK)

Vlucht

[medeverdachte 3]

06-08-2016

London (VK)–> Amsterdam

Trein

[medeverdachte 3]

26-09-2016

Amsterdam –> Gatwick (VK)

Vlucht

[medeverdachte 3] 258

Een getuigenverklaring van [getuige 20] , voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik ben eigenaar van het [hostel] in [woonplaats] . Ik heb aan de hand van accounts records een ruwe schatting gemaakt van wanneer [medeverdachte 3] bij ons heeft verbleven:

Data

Verblijf

17-04-2016

10 nachten

tussen 11-05-2016 en 31-05-2016

17 nachten

06-06-2016

4 nachten

16-06-2016

11 nachten

30-07-2016

7 nachten verbleven, waaraan op 04-08-2016 nog 2 nachten zijn toegevoegd

[medeverdachte 3] heeft alles contant betaald.259

Transportbrieven

Een proces-verbaal van bevindingen (proces-verbaalnummer: 201906251000), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik heb de transportbrieven die in de onderzoeken 09Napoles, Creek en Cigua in beslag zijn genomen onderzocht.260 Bij meerdere transportbrieven uit 2016 met als opdrachtgever [bedrijf 3] is de contactpersoon van [bedrijf 3] : [medeverdachte 4] . Drie transportbrieven uit onderzoek Cigua uit 2016 zijn ondertekend door [naam] als ontvanger.261

Minimaal 25 van de vrachtbrieven die in de onderzoeken 09Napoles, Creek en Cigua in beslag zijn genomen zijn geleverd door: [bedrijf 22] is onderdeel van [bedrijf 23] .nl. De brieven zijn daar besteld of samengesteld middels een door [bedrijf 22] / [bedrijf 23] aangeleverd softwareprogramma.262

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20181113), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Via de website van [bedrijf 23] is met e-mailadres [e-mailadres] @icloud.nl op naam van [medeverdachte 4] van [bedrijf 3] een software programma gekocht. Een salesmedewerker van het bedrijf [bedrijf 23] verklaarde dat met dit programma [bedrijf 22] formulieren konden worden gegenereerd.263

Een proces-verbaal van doorzoeking (documentcode 20190425.1100), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Tijdens een doorzoeking in de woning van [verdachte] in [woonplaats] op 8 oktober 2018264 is op de vloer van de slaapkamer van [verdachte] een doos aangetroffen met daarin zo’n 50 á 100 originele blanco [bedrijf 22] -vrachtbrieven. Dergelijke vrachtbrieven zijn vrij verkrijgbaar en te bestellen via onder andere [bedrijf 23] .nl.265

De vacuümzakken waarin verdovende middelen waren verpakt

Een rapport van het bureau Analyse en Onderzoek van de politie (documentcode 181113.1200), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 12 november 2015 stuurde de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @ennetcom.biz ( [medeverdachte 2] ) het volgende e-mailbericht aan de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net:

‘Maat kunnen we hase leveren in uk om te beginnen 5 kilo’.

Met "hase" wordt waarschijnlijk "haze" bedoeld, wat een bepaalde wietsoort betreft.266

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 181129.1005), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 8 oktober 2018 vond een doorzoeking plaats in de loods bij de woning van [medeverdachte 2] aan de [adres] in [woonplaats] . In een stalen stelling naast een trap op de begane grond werden twee sealapparaten aangetroffen. Deze zijn op 27 november 2018 in beslag genomen. Op de sealapparaten lagen een sporttas en een kartonnen doos met daarin plastic.267

Een proces-verbaal van vergelijkend werktuigsporenonderzoek (zaaknummer WS 062/2018), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 27 november 2018 ontving ik, verbalisant, een vacuümmachine van het merk Henkelman, type Jumbo 35, voorzien van SIN AAKL7916NL.268 Deze vacuümmachine werd in beslag genomen op 27 november 2018 in de loods achter de woning aan de [adres] te [woonplaats] .269

Een getuigenverklaring van [getuige 11] , opsporingsambtenaar bij de NCA, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Bewijsmiddel [Q] 0020 in zak met het nummer BA01494986 werd geopend. In de zak zaten vijf blokken die in thermisch verzegelde zakken zaten; een aantal was dubbel verzegeld. Op 4 blokken zat een FIFA voetballogo met blauwe stippen. Eén van de blokken was voorzien van zwarte tape met een rode streep. 10 thermisch verzegelde zakken werden apart gehouden en geplaatst in verzegelde zak P05016412 die ik, [getuige 11] , overleg aan de Nederlandse opsporingsambtenaar [verbalisant] .270

Een proces-verbaal van bevindingen (proces-verbaalnummer 2017085110-111), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik, verbalisant [verbalisant] , ontving van [getuige 11] een verzegelde zak met nummer P05016412 met daarin: 10 vacuümzakken, veiliggesteld vanaf 4 blokken voorzien van een FIFA voetbal logo en blauwe plakstippen en 1 blok met zwarte verpakkingstape en rode smalle tape.271 De vacuüm zakken zijn als volgt ingevoerd:

P05016412: SIN AAIX4444NL t/m SINAAIX4453NL.272

Een rapport van het Nederlands Forensisch Instituut ‘Een vergelijkend onderzoek aan sealnaden en vacuüm machines’, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Hypothese 1: De vacuümzak [SIN X] is dichtgemaakt met vacuümsealmachine [SIN Y];

Hypothese 2: De vacuümzak [SIN X] is dichtgemaakt met een willekeurig ander
vacuümsealmachine dan [SIN Y].273

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten en de gestelde hypothesen wordt het volgende geconcludeerd ten aanzien van de vacuüm zakken AAIX4444NL t/m SINAAIX4451 en vacuümsealmachine AAKL7916NL:

De bevindingen van het onderzoek zijn extreem veel waarschijnlijker (meer dan één miljoen keer) wanneer hypothese 1 waar is, dan wanneer hypothese 2 waar is.274

Een proces-verbaal van bevindingen (aantreffen groene sticker), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

In de loods bij de woning van [medeverdachte 2] werden vacuümmachines en een hoeveelheid plastic zakken in beslag genomen, deels verpakt in een kartonnen doos en een zwarte sporttas. Ik zag dat op één van die plastic zakken een groen rond stickertje was geplakt met een doorsnede van 8 mm.275 Soortgelijke ronde stickertjes in de kleuren blauw en geel werden aangetroffen op plastic vacuümzakken, afkomstig van een zending in England onderschepte verdovende middelen. Wij zagen dat deze stickers gelijksoortig waren aan de groene en dezelfde doorsnede bleken te hebben.276

Een proces-verbaal van bevindingen (proces-verbaalnummer 1906120901), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op camerabeelden van de woning met bedrijfsruimte aan de [adres] in [woonplaats] van [medeverdachte 2] is op 13 september 2018 het volgende te zien277:

- [verdachte] rijdt het terrein op, stapt uit en omhelst [medeverdachte 2]278;

 • -

  [verdachte] pakt een tasje van de achterbank en laat de inhoud aan [medeverdachte 2] zien. [verdachte] draagt in zijn handen een doos die hij uit het tasje heeft gehaald. Ze gaan naar binnen.

 • -

  [verdachte] en [medeverdachte 2] komen naar buiten. Het lijkt alsof [medeverdachte 2] een stapeltje briefgeld opvouwt en er een elastiekje omdoet.279

 • -

  [verdachte] tilt een koffer van de achterbank. De koffer wordt naar binnen gebracht.

 • -

  [verdachte] rolt een koffer naar de bedrijfswagen van [medeverdachte 2] . Hij draagt een handschoen.280

Versleutelde e-mailberichten van april 2016

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20181228.0945), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Hieronder volgt een overzicht van berichten in de aanloop naar het transport van woensdag 20 april 2016.

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz

8 april 2016

[medeverdachte 1] : Ik tex jou morge als me man kan geven die is dan in lon of bm.

9 april 2016

[medeverdachte 1] : Hebbe alleen 1 probleempje met onze tp we krijge die jonge wie alles regelt
niet meer te pakke denke dat die vast zit ma [bijnaam] heeft zo afspraak om eve
uit te zoeke hoe en wat.

Ja van 40 bro maar dan is iets vertraging want dan neemt [bijnaam] alles over.

Nee we moete alles eve omzette straks weet ik meer ik ga zoiezo wel probere volgende week eruit te kunne.

Hij tex me net had storing pff tp gaat maandag morge wel eruit broer gelukkig.

Ja je krijgt straks adres bro. Ik ga eve vragen. Code is [PGP-mailadres] .281

------------------------

[bijnaam] (04/09/2016 @ 7:12 pm)

Sorry vd vertraging. Had problemen met die telefoon. Ze kunnen het ophalen bij mij. Pc: [postcode] .

-----------------------

Postcode [postcode] behoort toe aan een adres in Londen.

[medeverdachte 3] is op 9 april 2016 van Amsterdam naar Londen gevlogen.

10 april 2016

[medeverdachte 1] : Volgende week brurr heb je goede klabte die erop wille? Genoeg ruimte bro.

11 april 2016

[medeverdachte 1] : Ok brurr ik heb tp hahah.282

Bro tp gaat next week hoeveel heb je??

Tp 100 gaat next week 40 weet niet of op tojd terug is.

Ja klopt maar ga nu eve die 100 vulle.

Bericht van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net

11 april 2016

[medeverdachte 1] : Volgende week gaat tp uk weer.283

Bericht van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 3] ) aan de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net

11 april 2016

[medeverdachte 3] : Morgen bezichtiging huisje. Alleen even auto regelen. Dan vanaf maandag
aan de bak. Ik ga morgen naar london dan. Moet auto hebben.

Bericht van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net aan de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 3] )

[2016]

[PGP-mailadres] : Pak dan taxi naar adres heftruck. Kijk je zakken zo even na. Of je geen
papiertjes met adres of wat dan ook bij je heb. Voordat je gaat rijden. Is mooi
kunnen we ook een stash inmaken. Een opel of vauxakl is dat toch, met houten
laadvloer?284

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 3] ) aan de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net

[2016]

[medeverdachte 3] : Moet vrijdag die auto hebben. Ben vanuit bham naar london gekomen voor onze vriend (…). Werk start maandag.285

Gesprek tussen de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 3] ) en de

gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpmails.net

[2016]

[medeverdachte 3] : Bro gaat lukken anders zoek ik nu zelf iets? Zo rond de 1200. Not registered to my name. En kan er een schoon iemand op? Thanks. Dan rij ik mee naar london. 286

[PGP-mailadres] : Dat kost geld om op iemand ze naam te zetten. Die kan 1000 pond ervoor vrage is dat goed?

[medeverdachte 3] : Als het een goed iemand is, en jij pakt die verantwoording, kan het.

[PGP-mailadres] : Ik pak geen verantwoording pik. Dat is bij jou.

[medeverdachte 3] : Hoe zeker kan ik zijn dat het geen bekende is van de smeris etc. Dat is niet mijn verantwoording.287

[PGP-mailadres] : je auto staat klaar je hebt pap toch?288

Bericht van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net

[medeverdachte 1] : Morge gap [bijnaam] kan huis huren maar heeft nu te weinig makkelijste is om als
jou mensen klaar zijn hem die pap te geven maar tot eerste tp eve in goedkoop
hotel of hosting te laten slapen wat denk jij?289

Gesprek tussen de gebruiker van e-mailadressen [PGP-mailadres] @activeshield.net en [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 1] ) en de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 3] )

13 april 2016

[medeverdachte 1] : Alles goed gap? Lukt alles een beetje? Had je ook al een mooie tassen zaak
gebonde om af te geven?

[medeverdachte 3] : Ja gaat aardig. Ben nu nog steeds met die auto bezig en dan richting bham
rijden. Daar hotel pakken tot zondag. Tassenzaak vind ik in de buurt.

[medeverdachte 1] : Ok top paj gewoon nette goedkope tasse waar er 20 30 ingaan.

[medeverdachte 3] : Heb hier nu nog 1200p. Hotelletje tot zondag of maandag 320 max, tasjes
100, brandstof en vreten en beltegoed. Red ik wel toch? Vrijdag komt
heftruck op adres. Enige wat ik nu nog moet hebben is woonruimte.

[medeverdachte 1] : Ja klopt dat komt wel goed en denk dat je morge weer pap aan kan pakke.290

Gesprekken tussen de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [medeverdachte 1] ) en de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net

13 april 2016

[medeverdachte 1] : Middag maat vraagje heb je wat voor uk? Volgende weet gaat die.291

14 april 2016

[medeverdachte 1] : Had jij eem richt lijn maat wat je heb v uk?

[PGP-mailadres] : Daarom moet ik jou hebben, weet niet op welke ik kan birmingham of london weet niet wat ik moet betalen?

[medeverdachte 1] : Ok maat word bm en kost 2rug292

[PGP-mailadres] : Oke maat wanneer inleveren en afgeven in birmingham?

[medeverdachte 1] : Inlevere dingsdag/ woe weg dond daar als vroeg is dond afgeven als later is vrijdag ochtebd afgeven.

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz

14 april 2016

[medeverdachte 1] : Morge bro hoe wil jij doen met pap? En wat had jij in gedachte voor jou jonge? Dan gooi ik het straks in de groep.

Nee paal word betaalt omdat paal toen een dure vrouw had en geen geld om te investere broer!

Ik ga overlegge maar 100 pp word te gek denk ik.

En laat me weten ober tp pap of je dt van jou enzo er al af laat hale

Wil iedereen betale vandaag.

En kijk voor tp’s aantallen waar qe opkomen vandaag

Ja dat is het de rest wat overblijft moet naar ons dan kunne we alles weg gaan strepen.

Ja daarom die kat komt erbij alles dus blijft denk weinig over x erop doen we dan restant vd koste wij hebbe de meeste koste broer

Ik doe het nog voor de kids voor mezelf ben ik al lang lang klaar.

Ok vraag [bijnaam] eve ik dacht vanaf 10u ofzo.293

En die wie hier opnaam heeft moet nog kvk wijzige staat op vorige naam en eigenaar ontmoete en huur betale kk katvangers pffff. Elke katvanger is een loser haha.

We gaan nu eerst 100 vulle en deze om de week doen of we moete echt genoeg klante hebbe.

We gaan 100 eerat vulle en als we echt genoeg hebbe doen we 40 maar dat moet eerst op papier alles in orse zijn

Hahaha bro ophale doen we zelf hij moet kvkverandere en eigenaar ziem van pand en huur betale bro.

Elke week waren we zoiezo niet vanplan broer 2 lijne om de week is beter en minder risk ook ivm paal.

Kijk kapper zeg als die 40 onze 100 gaat bijte schiet zoiezo niet op dan verkope we deze hele lijn aan jou

Nee zie je verkeerd om de week verlagen we het risico broer.

Nee kijk we hebben express nu 2 lijnd om dan metbelke lijn om de week te gaan en deze gaan we kometen uitbreide van ons snapje naar 60 of 80 kijk en de bedoeling is dat we beide lijne vulle en niet half weg gaan snapje!294

Dan heb je verkeerd gedacht bro als we om de week gaan spreide we risico en is de kans groter dat we langer lopen broer we kunne hier nog 10 pings aan versturen maar het gaat op onze manier of we stoppe wil er geen ruzie over.

Kijk broer met tp moet je na ons luistere wij weten hoe dit werkt en hebbe ervaring snapje wij gaan niks forcere meer want je ziet hoekang het duurt voordat je weer nieuw systeem heb en alles geregelt. En nee tp blijft zelfde.

Nee broer we gaan om de week. 295

[De rechtbank begrijpt: ‘woe’ = woensdag 20 april 2016].

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net aan de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 3] )

14 april 2016

[PGP-mailadres] : Heftruck komt morgen ochtend. Zorg dat je er dan ben. Maak hem gelijk goed
schoon. Alle stickers en plaatjes eraf.296

Gesprek tussen de gebruiker van e-mailadressen [PGP-mailadres] @activeshield.net en [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 1] ) en de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 3] )

14 april 2016

[medeverdachte 1] : Morge gap hou eve alle koste bij aub wie je maajt goed dan dat als ik erom
vraag je mij eve door kan sture goed

[medeverdachte 1] : Morge neem jij die heftruck in ontvangst tog?

[medeverdachte 3] : Ja heftruck regel ik ontvangst. Daarna komnt een vriendin van me die hier
woont helpen met huisje vinden enzo. Zij denkt dat ik hier fotografie cursus
kom doen.297

Gesprek tussen de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 3] ) en de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net

14 april 2016

[PGP-mailadres] : Je moet zaterdag ook pap bij hem pakken 12300.p

[medeverdachte 3] : Morgen heftruck installeren. Dan komt die chick uit london. Zij kan helpen met woning huren. Dat van cash is onzin. Vragen bijna alemaal bank gegevens. Dus aangezien er niks gaat gebeuren in die osso open ik rekening en huur.

[PGP-mailadres] : Ja precies is gewoon afgeven allemaal en anders moet je checken of ze een stash kunnen maken voor pap ofzo snap je.

[medeverdachte 3] : Is geen pap gelukkig. Stash gaan we maken. Alles doorgenomen. Is geen kattenpis moet ik je bekennen. Maar wie niet waagt wie niet wint.

[PGP-mailadres] : Je krijg je stash in de auto? Of huis? Ok pap hoef je niet te doen?

[medeverdachte 3] : Nee geen pap. Stash in auto. Alles wordt op zelfde dag uitgegeven, de dag ervoor lossen. Allemaal per 10 of meer rijden. Dus 2 dag zijn heel intensief. De rest rust of andere dingen doen.298

[PGP-mailadres] :: Heb je een tom tom?

[medeverdachte 3] : Nee. Alles afgeven in de buurt. Niet ver. Ga morgen plekken kijken zonder cam.299

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz

15 april 2016

[medeverdachte 1] : Mij bevestige ze ook vandaag ik heb er zoiezo 20 en denk komt bij maar laat mijaar weten kan 110 op ligt beetje aan de maten.

Laat me weten als pap geregelt kan worde dan ronde we af.

(…)

Dinsdag ochtend afgeven woe eruit vrijdag daar.

Ok nee hoeft niet te helpen hij kan sleutel aan paal geven dan kan die katvanger met de eigenaar afspreje broer eve alles in orde maken.300

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [medeverdachte 1] ) aan gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net

15 april 2016

[medeverdachte 1] : Middag ik vermoed dinsdag vacuum verpakt aub! Em dan eve een tape erom
wie van wie is.301

Bericht van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 3] ) aan de

gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpmails.net

15 april 2016

[medeverdachte 3] : Kom op man even prioriteiten stellen hier, is geen coffeeshop dit. Ben vanaf vandaag echt aan het werk namelijk, denk aan mijn veiligheid.302

Gesprek tussen de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 3] ) en de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net

16 april 2016

[medeverdachte 3] : Ik rij wel naar london gaat even duren. Waar moet pap afgegeven worden? En is hij klaar?

[PGP-mailadres] : Ja hij is klaar op 1000p na heb [bijnaam] de berekening gegeven spreek met elkaar een punt af.

Gesprek tussen de gebruiker van e-mailadressen [PGP-mailadres] @activeshield.net en [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 1] ) en de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net

16 april 2016

[medeverdachte 1] : Waarom rekene ze niet alles af gelijk? En ja laat ze maar aan [bijnaam] geven en stuur mij eve calculatie!

[PGP-mailadres] : 28500 – 14200 = 14300 – 2000p = 12300. Hij geeft [bijnaam] nu 11300. Dan staat alleen 1000p open die geef die maandag af want wil hem hier snel zien om volgende job te bespreken.

[PGP-mailadres] : Morgen heb die die pap compleet, hij komt morgen pas naar me toe [bijnaam] is al in london dan pakt die pap aan. Wanneer gaan de wielen? Zijn we dan nog wel op tijd voor deze week?303

Gesprek tussen de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 1] ) en de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 3] )

16 april 2016

[medeverdachte 1] : He gap ja hou het geld gewoon bij je en noteer alles ok! Ping me op deze andere heeft eve storing dus die andere kan jou ok niet bereike. Verders alles daar onder controle?

[medeverdachte 3] : Alles onder controle. Wacht nu op pap maar die gasten doen lang. Moet alleen nog even tasjes halen morgen.

[medeverdachte 1] : Ok gap wat voor auto heb je?

[medeverdachte 3] : Combo opel. Oud beestje maar rijdt prima.

[medeverdachte 1] : Ok en dan zoveel geld betale?? Dat zijn geen profesionele gaste wie jou van een oude kk auto voorzien gap dat kan echt niet met dit werk!304

[medeverdachte 1] : Ok gap gaat helemaal goedkome. Geld voor jouw wil je dat we dat aan jou geven of aan die andere??

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz

16 april 2016

[medeverdachte 1] : Nog wat klante gesproke??

Is te duur bro maar ik ga overlegge.

Dat kan toch pas maandag bro wacht tot dan hebbe we zeker dat pand bekeke

Wat is ink en verk bro?305

Delen bro niet zo miereneuke! Weet je ak verkoop boor doe 7vieze??

17 april 2016

[medeverdachte 1] : Die is gek ik zet niet mee broer is weinig winst doe maar tp gewoon extra.

[medeverdachte 1] : Is 3rug winst bro min tp enzo die gozer denkt zeker dat ik vam gistere komt welje mongool gaat er nu16rugge investere voor 3rugge winst??

[e-mailadres] : Heb m doorgestuurd broer. Kijken wat ie zegt, wat is nu de prijs van vies? Inkoop is 15.750.

Wat is de prijs wat we moete hebben? Geef ik t door.

[medeverdachte 1] : Kan je me eve jou aantalle sturen wie zeker mee gaan? Jij had tog 20/35/7??306

[e-mailadres] : Broer hij wil voor ons -8 wisselen als we meedoen zegt 24 procent winst die
jongen van 7 wat denk je broer? Of wil j alleen tp pakken op hem?

[medeverdachte 1] : Vraag is hoeveel winst er over blijft dan??

Ja doe maar broer ik zet wel mee moet die pap hebbe?

[e-mailadres] : Hoe jij wil broer anders doen ik t alleen voor jou dat j tp word gevult.

[medeverdachte 1] : Ja ga vragen nu gelijk wil jij niet meezette dan?

Dinsdagochtend alles aanlevere bro gevacumeerd aub.

[e-mailadres] : Ok broer doen ik dat.

[medeverdachte 1] : Ok broer verder geen meelopers?

[e-mailadres] : Sharkie 1 vies meedoen ook broer zal ik hem details vragen?

[medeverdachte 1] : 5rugge is te weinig bro

[e-mailadres] : Broer j gunt me echt niet he met die tp? Kann misschien nog andere klant 7 duren doen broer, wilt betalen 28 p kann j doorsturen. Pakken we 5000 euro winst. Kann pakken voor 25000.307

[e-mailadres] : 5 rug t weinig? (…) betaal ik jou als eerst uit met die duur.

[medeverdachte 1] : Ok bro maar als jij 25 euro betaakt en 28p terugkrijgt heeft geen zin dan betale ze je onder de markt ik krijg zelf makkelijk 30p bro.

[e-mailadres] : 45 + 7 ga ik nu bevestigen broer en wil naar een klant 7 duur gooiden zitten we op 59.

Die klant wil 28 betalen in brimingham.

We moeten vies inkoop betalen broer. Heb net toevallig voor 7 duur getex wacht op antwoord.

[medeverdachte 1] : Dinsdag bro tijd en locatie hoor je morge goed?308

Gesprek tussen de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 1] ) en de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 3] )

17 april 2016

[medeverdachte 3] : Is het niet een idee dat ik nu terug naar NL kom om er bij te zijn als het erin gaat? Maakt stuk makkelijker.

[medeverdachte 1] : Dat zou misschien wel een idee zijn ja maar dat bevestig ik je vandaag goed?309

Gesprek tussen de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 1] ) en de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net

17 april 2016

[medeverdachte 1] : Ligt aan prijze gap top spulle koste hier nu 25/26 en als je dan maar weinig beurt heeft geen zin. We zitte nu precies in de overgang dat bij ons duurder word en uk eve blijft staan je moest haast wel 32p beure wil he interessant zijn.310

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz

18 april 2016

[e-mailadres] : Zal ik zo de planning maken met [bijnaam] ? Voor morgen ochtend?

[medeverdachte 1] : Ok en nog wat van 7 gehoort?

[e-mailadres] : 7 duur ga ik nogmaals vragen broer, vandaag 100 procent bevestig van jah of nee ga ik ook de planning van morgen daarop aanpassen broer.311

[medeverdachte 1] : Poei moet je [bijnaam] vragen bro

[e-mailadres] : Heb j afmetingen me vriend van vieze vraag of die z half moet laten of 2 opmekaar moet vacumeren??

[medeverdachte 1] : Bro stuur mij eve de inkopen en verkopen aub zodat ik dat netjes bij kan houden.

[e-mailadres] : Top ga ik doen broer, sharkie viezen schijnen echt toptop te zijn licht van kleur en sterk pakken we voor 15.500 broer die andere heb ingekocht voor 15.750 broer. 2 per group broer. Verkoop ga ik vagen stuur ik door, kann jij nix met duren, sharkie pakken we scherp broer.

Onder broer dan weet j dat hij verkoop z minimaal 16 op markt, wij hebben 15,5 gekregen voor die stuk en als j wil kopen is het 15750 onder… En verkoop staat er ook op

[medeverdachte 1] : Ja had geleze bro laat me maar weten wanneer je die pap moet hebbe dan laat ik afgeven bro.

[e-mailadres] : Broer hoe gaan we t werk met afgeven? Denk beste afspraak maken en bij afspraak met tokan afgeven denk dat is het beste of hadden jullie wat anders in gedachten broer?312

[e-mailadres] : Okidoki. Hoeveel totaal zit erop? Van mij kant heb ik

30,5 shark

7

20

Zijn er 57,5 stuks totaal. Hoeveel heb jij er broer?

[e-mailadres] : Komt ie aan jongens dit is de planning voor de ochtend:

-09.00 kale 20 (Opel blauw)

-09.30 golu 7. (volkswagen creme)

-10.00 shark 30.5 (maroc zilvere hyundai)

Totaal 57,5 stuks van 3 groepen.

Die van shark 30.5 zitten 2 duren tussen.

Gesprek tussen de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz en de gebruiker van

e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [verdachte] )

18 april 2016

[verdachte] : Yoo ik stuur je later op de dag adres voor morgenochtend.

Hoeveel klanten heb je maat eerste om 9u sochtends

[e-mailadres] : Maat had alles als doorgenomen met [bijnaam] , 9 uur, 9.30 en 10.00 uur. Op het adres wat hij me heb gegeven makro.

Heb j afmetingen me vriend van vieze vraag of die z half moet laten of 2 opmekaar moet vacumeren ??

[verdachte] : Doe maar half altijd beter.

[e-mailadres] : Heb je de maten voor me? Wie pakt aan morgen maat?

[verdachte] : Ik pak aan. Alle 3 zijn aparte klanten vriend?313

[e-mailadres] : Yes alle 3 aparte klanten. Broer hoe gaan we t werk met afgeven? Denk beste afspraak maken en bij afspraak met tokan afgeven denk dat is het beste of hadden jullie wat anders in gedachten broer?

[e-mailadres] : Komt ie aan jongens dit is de planning voor de ochtend:

-09.00 kale 20 (Opel blauw)

-09.30 golu 7. (volkswagen creme)

-10.00 shark 30.5 (maroc zilvere hyundai)

Totaal 57,5 stuks van 3 groepen.

Die van shark 30.5 zitten 2 duren tussen.

[e-mailadres] : J ken 2 van die group die van 7 ken j alleen niet.

[verdachte] : Ja idd.314

Gesprek tussen de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 1] ) en de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 3] )

18 april 2016

[medeverdachte 1] : Morge gap kan je eve een nr sturen zodat tp je kan bereike als ze komen lossen? Dan moet je wel engels praten he?

[medeverdachte 3] : Ja geen probleem mijn engels is perfect.315

Gesprek tussen de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [verdachte] ) en de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz

19 april 2016

[verdachte] : Ben er.

Is niet die kale he.

Is gelukt.

[e-mailadres] : Nee andere maroc, kale is 10 uur.

Toppie.

[verdachte] : Ik ook over 2 min.

Ben met hem maat

Ook gelukt.

Lekker he als iedereen op tijd is, is top zo.

[e-mailadres] : Top aangepakt?

[verdachte] : Haha ja die moet een dure afstaan.

[e-mailadres] : Top ik vraag als anderen op schema is.

[verdachte] : Is goed.

[e-mailadres] : Jahzeker zo moet t voortaan met alle klanten, wie laat komt krijgt strafpunten! Hahaha. Of alles afpakken en in beslag! Hahah.

Kale maroc is er met 10 minuten maat.

[verdachte] : Ook gelukt. Echt perfect verlopen maat.

[e-mailadres] : Alles keurig op tijd voor tijd afgegeven.316

Hopen dat alles goedkomt. 30.5 was 32 geworden dus zittien op een totaal van 59 van mijn.

[verdachte] : Die 7 waren nirt vacuum verpakt.

[e-mailadres] : Bro die dingen waren niet vacuum getrokken ik laat z aan die jongens doen.

[verdachte] : We hebben ze verpak.

[e-mailadres] : Topper dank je. Welke aantallen gaan erop geef ik het door.

[verdachte] : 79 maat. 317

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz aan de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [medeverdachte 1] )

19 april 2016

[e-mailadres] : Alles keurig op tijd voor tijd afgegeven.

[medeverdachte 1] : Ok top bro.318

Gesprek tussen de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 1] ) en de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz

19 april 2016

[e-mailadres] : Wat voor blokken kan jij regelen?

[medeverdachte 1] : Blokke met 777 erop maar alles is duur maatje nu voor goede spulle en hoor net dat er ook wat vochtigere tusse zitte.

Vrage mij 25.319

Gesprek tussen de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [verdachte] ) en de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net (vertaald vanuit het Engels)

21 april 2016

[PGP-mailadres] : Zien we je morgen of zat?

[verdachte] : Morgen vriend.

[PGP-mailadres] : Waar ben jij zodat ik weet hoe laat ik moet vetrekken.

[verdachte] : Birmingham.320

Gesprek tussen de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [medeverdachte 1] ) en de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 3] )

21 april 2016

[medeverdachte 1] : Onder gap

[medeverdachte 1] Kapper (04/21/2016 @ 11:27 am)

[bedrijf 4] zijn eigen naam [naam] doen, bedrijf dat belt is [transportbedrijf 1] .

[medeverdachte 1] : Dit zijn gegevens wie je moet gebruike ok snap je het??

[medeverdachte 3] : Ik ben dus [naam] . Oke.

[medeverdachte 1] : Welke reden gaven ze dat ze niet vandaag of morge konde aflevere gap?321

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net aan de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 3] )

21 april 2016

[PGP-mailadres] : Waar was truck aangekomen? Bij de boot. Maandagochtend komt tp.

Het transport dat op woensdag 20 april 2016 door [bedrijf 3] BV vanuit Nederland naar Engeland werd verzonden is op maandag 25 april 2016 door transportbedrijf [transportbedrijf 1] afgeleverd bij [bedrijf 4] Ltd te [woonplaats] .322

Versleutelde e-mailberichten van mei 2016

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190614.1616), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

In dit proces-verbaal zijn berichten opgenomen uit de maand mei 2016 die vermoedelijk betrekking hebben op de transporten uit het onderzoek Cigua.

Bericht van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 3] )

13 mei 2016

[medeverdachte 1] : Morge gap zorg je dat die tp telefoon aam heb em dat je bij pand bent tp ging losse dan jou lading ophalen.323

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [verdachte] ) aan de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net

13 mei 2016

[verdachte] : Yoo maat heb pap voor je.

Ja is goed 10 carpool kan je haje komen bij ngein.

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 3] )

14 mei 2016

[medeverdachte 1] : Ok top tog hoeveel geld moet je hebbe?

Ben je in bm nou?

Ok ik geef je mail aam een vroend van die gaat je 1000£ gevem dan.324

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net

15 mei 2016

[medeverdachte 1] : Morge topper die handel is ok ik ga straks eve uitkoke en had foto na klant gestuurt die zij we gaan ervoor dus ga ze kope en als we jou tp kune genruike hooie we ze erop en desnoods doe vieze dr bij.

Ik koop 10 van deze blokke want klant pakt er al 5 en dan hebbe we 6x vies ligge heb je al vaker met ze tp gewerkt? Weet je hoe het gaat en of er meer op gaat?

Ok topper gaat zoiezp goedkome tp van mij gaat domd eruit maar word pas ma afgelevert dan vanwege het weekend dus we gaam zoiezo.

Spulle zijn top koke dikje. Dikke 9 uit geur vind zelf niet super pak ze morge gap.

Weet jij wat tp mee wilt lopen?

(…) dan gooi ik wel op onze tp beter gap.

Doet die klant niet gap is echt een zeiker wou hem er 15 sture maar wilt er maar 10 en pakt helft op crediet em die 6 voeze weet je dat is eve uitprobere.

Nee dan gebruik ik lekker me eige wiele gap ik kan andere top wiele pakke.

Ik gooi die vam ons bij die wiele vam dond erop gap

Gaan er meer op gap maareen serieuze groepe en scan proef lading stage top systeem veel mee gewerkt al.325

Ik paj ze denk v 17,5p gap wat kan jij beure?

Ok spulle ligge lon me jonge in bm maar regel wel eve iets 2 stuks doen?

Kwaliteot gap moete ze zelf checke ik hen er de balle verstand van.

Me chaf heeft pgp gap.

Ja is mijn man komt van hier geneurt niks gap ik heb met ze mail al doorgegeve om aam te pakke gap.

Ik laat mijn man aanpakke morge.

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 3] )

15 mei 2016

[medeverdachte 1] : Avond gap kan jij morge eve tusse iets in regele dus 2x vieze aanpakke em afgebem. Is beide in lon dus wat je doet je pakt aan em laat amdere klant 20 min later in die buurt komen.

Laatij weten aub hoelaat en waar je aanpakt dan ga ik afspraak makem om af te geven.326

16 mei 2016

[medeverdachte 1] : Morge wat heb je afgesproke??327

Ok dam ga ik afspraak maken om af te geven om 14u uk tijd doen?

Ja kan ook gap.328

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net

16 mei 2016

[medeverdachte 1] : Morge gap me man pakt romd 13u aan. Jou man haalt direct op als mij man
heeft gap?329

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 3] )

16 mei 2016

[medeverdachte 1] : Je was 40min te laat krijg ik te horen gap vandaar maar word nu geregelt ga
aub miet mde metro enzo in met die spulle wacht daar in de buurt.

Ze kome met grijze vw golf ophale code is [bijnaam] .

Wat voor klere draag je?

Ok ga doorgevem.

Heb je geld ontvange??

Top gap gas op die lollie hahah.

Is het gelukt? Ik ga eve zegge dan.330

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net

16 mei 2016

[medeverdachte 1] : Is afgegeve gap.

Net die spulle gekicht gap 1x aa en 9x eagle. We gaan nog eve stampe ok.

Uit onderzoek 26Koper is gebleken dat ‘Adelaar’ (Eagle) mogelijk een benaming is voor een kilo cocaïne.331

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20180914.1323), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

In dit proces-verbaal zijn berichten opgenomen, afkomstig uit de PGPsafe-server.

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net

17 mei 2016

[medeverdachte 1] : Je ziet het hoe kut het is he met die vieze die amdere wie heb aamgepakt eerkt er gewoon mee is alleen voor spuite gekoof ik.332

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190614.1616), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

In dit proces-verbaal zijn berichten opgenomen uit de maand mei 2016 die vermoedelijk betrekking hebben op de transporten uit het onderzoek Cigua.

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net

17 mei 2016

[medeverdachte 1] : Wat had je voor uk is zondag inlevere maat ma weg woe daaezp.

18 mei 2016

[medeverdachte 1] : Morge maat nog niks voor uk??

Die is alweer continu gegaan maat we hebne 2systeme gaan om de week is nog ruimte voor rond de 30/40 ligt aan vorm.333

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net

20 mei 2016

[medeverdachte 1] : he gap trouwens er ligge 20 van die bruine wie wij oom gaan sturen die kunne we jou mensen alvast geve als je wil wij krijge er 10 nl projs en 10 krijge we voor leuke prijs.

lk heb nu net gepingd die 10 van ons koste gewoon nl prijs en die 10 van hun dan krojge we 1000p onder de markt maargoed de prijs bepale wij natuurlijk.

Die prijs na hun toe komt goed gap maar dacht dan kunne we direct starte en
wissele doen we niet via neef hoor gap dat duurt echt te lang ik heb andere
wisselaar die is top en smel.

Ok geen probleem gap maar die 6 vieze van ons zelf wel sturen ook naar ze??

Die 6 zijn al bij tp die moet die hoe dan ook wel gaan verkope he gap??334

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net

20 mei 2016

[medeverdachte 1] : Morge maat had jij al eem richtlijn hoeveel jij op tp ging zette

Morge maat had jij toevallig tp voor takke naar uk?

Ja zondagochtend als kan maat maar takke tp heb ik intereesse in wil eve weten wat min aantal is enzo.

Avond maat gooi er maar op maat.

21 mei 2016

[medeverdachte 1] : Ok maat ga ik nu overlegge vavumere ze het zelf dubbel aub?335

Ok top. Die [bijnaam] oor gaat je pinge om af te spreje. Waar ligt het maat?

Nog wat van takke tp gehoort?

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [verdachte] ) aan de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net

21 mei 2016

[verdachte] : Yoo zullen we die 10 bij haje carpool.ngein doen maat om 11u.

Nee zondag is goed als die sporttas heedt.336

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 3] )

21 mei 2016

[medeverdachte 1] : Hey gap je moet rustiger te werk gaan er waren accu’s kapot en lekte accu
zuur als ze dat zien.krijge we gezeik dus aub werk rustig en met beleid ja??

22 mei 2016

[medeverdachte 1] : Hoe is het gap? Heb je alles gereegelt de juiste tasse of koffers auto?? Woe komt die aan maar misschien dinsdag dus alles moet gereegelt zijn aub.

Bericht van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net

22 mei 2016

[medeverdachte 1] : Zitte er incl jou 94 op vieze en dure maat.

Bericht van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net

22 mei 2016

[medeverdachte 1] : Morge topper op tp zitte er 94 incl doe 10 en 6 vieze van.ons alleen blokke en vieze.337 We geven jou jongens gewoon direct die 6 stuks tog?

Bericht van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 3] )

23 mei 2016

[medeverdachte 1] : Ja is goed gap morge of woe is er werk. Je word gebelt dus zorg dat je bereikbaar bent en laat ons direct weten hoekaat ze komen bezorgen ok?? Diezelfde gast komt morge weer pap brenge kan je me postcode sture vlak bij jou? Dan regel ik dat je morge weer grootste gedeekte kan afgeven.338

Gesprek tussen de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @encromail.ch ( [verdachte] ) en de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 3] )

26 mei 2016

[medeverdachte 3] : Dat zou betekene dat hij superman heeft? En dat kan niet!! Die heeft die kerel

in die blauwe audi

[verdachte] : Je hebt ook niet van die 40/verwisselt tog

[medeverdachte 3] : Maar als ze geen rode sticker hebben, wat hebben ze dan??

[verdachte] : Je hebt alles goed gedaan maat! Zijn gewoon debielen.339

Bericht van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 3] ) aan de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net

27 mei 2016

[medeverdachte 3] : Hij zegt dat ik 5 rug krijg en dat is denk voor beide rondes die ik heb gedaan. Aardige aantallen hoor haha.340

Bericht van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net

31 mei 2016

[medeverdachte 1] : Morge maat uk is zondag inleveren maamdag eruit woe daarzo laat me wel eve vantevoren aantalle weten aub.341

2.4

Veenendaal

Aanleiding onderzoek

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190301.15.35), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

In dit proces-verbaal zijn berichten opgenomen die liggen in de periode van 5 april 2016 tot en met 15 april 2016, afkomstig van de Ennetcom-server of de PGPsafe-server.

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz

5 april 2016

[medeverdachte 1] : Goedemorge bro kwam die jonge nog over naar deze kant?

Ok moet weten anders moet ik tp afzegge

Morge bro de tp is wat vertraagt dus kan dat die er pas om 17u is.

Ok is goed bro er passe spulle niet in systeem hoe gaan we dat oplosse??

Ok regel met [bijnaam] broer.

16u uk tijd ongeveer kome ze laden bro

Avond broer is er geladen?

Ok bo dat komt goed want tp kwam pas waarschijnlijk dond aan en dan ben ik bang dat we pas na weekend weer kunne vertsdure en de lading moet er zoiezo eerst zijn omdat [bijnaam] hem alles moet uit legge en katen zien.342

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [verdachte] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz

5 april 2016

[verdachte] : Gm maat, hebben ze [bedrijf 22] gehaald?

Sommige dure passen njet in systeem bro

Had er net 10 gingen er maar 8 van in.

Ga ik probere maar ze zijn te lang snapte ik ga wel proberen.

Ja 20 pallets idd. Verpakking eraf gehaalt

Het moet naar adres: [adres] , [woonplaats]

Hoe gaat het aan de overkant lukt het de jongebs?

En alle 40 waren voor 1 klant tog broer.

Ze passen nu wel maat paar vacuumzakken erafgehaalt.

Is het gelukt aan de overkant??343

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190604.1124), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Nader onderzoek naar het adres [adres] in [woonplaats] leverde op dat dit pand vanaf 1 augustus 2015 – juli 2017 werd verhuurd aan het bedrijf [bedrijf 7] BV.344

[bedrijf 7] BV / [bedrijf 8] BV

Een overzicht van wijzigingen van de Kamer van Koophandel, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

 • -

  Op 24 maart 2016 is de handelsnaam gewijzigd van [bedrijf 7] BV in [bedrijf 8] BV.

 • -

  Op 22 maart 2016 is [naam] uitgetreden als bestuurder en is [D] toegetreden als bestuurder.

 • -

  De activiteitomschrijving van de BV: het handelen in accu’s en andere auto-onderdelen, daaronder begrepen import en export van deze artikelen.345

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190401.0902.10707), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik, verbalisant, bekeek de bankrekening op naam van [bedrijf 7] BV. Hierop zag ik dat in juli, augustus, september en oktober 2015 betalingen zijn geweest naar een bedrijf genaamd [bedrijf 24] . In totaal was er voor € 59.083,54 overgemaakt naar [bedrijf 24] . [bedrijf 24] is een bedrijf in Polen dat handelt in accu’s en batterijen. 346

Op de rekening van [bedrijf 7] BV was ook te zien dat zij drie overschrijvingen hadden gedaan naar [webwinkel] .com. Wij kregen van [webwinkel] .com de mededeling dat het bedrijf [bedrijf 7] BV als e-mailadres had opgegeven: [e-mailadres] @icloud.com.

Het bedrijf had in augustus en oktober 2015 en in april 2016 stickers besteld.347 In totaal heeft [webwinkel] .com 3660 stickers geleverd.

Op 12 oktober 2016 is in Purfleet (Engeland) een drugstransport onderschept met stickers. De stickers die zijn aangetroffen op de accu’s van de onderschepte drugslading zijn dezelfde stickers die [bedrijf 7] BV heeft besteld bij [webwinkel] .com.348

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190408.1600.10707), voor zover inhoudende, zakelijk weergeven:

Uit gegevens van de ING Bank over de rekening op naam van [bedrijf 7] BV blijkt het volgende:

 • -

  In de periode 1 juli 2015 t/m 1 januari 2017 is € 93.200 contant geld gestort in [woonplaats] en Vianen;

 • -

  Verder zijn er geen inkomsten binnengekomen op deze rekening;

 • -

  Er zijn transportbedrijven betaald, waaronder P.O en [transportbedrijf 3] .349

Transporten

[transportbedrijf 2] , [transportbedrijf 3] en [bedrijf 9]

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190403.0903.10707), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Uit gegevens van transportbedrijf [transportbedrijf 2] valt op te maken dat er twee transporten zijn uitgevoerd voor het bedrijf [bedrijf 7] BV tussen [woonplaats] en [woonplaats] (Groot-Brittannië) met als lading accu’s/batteries:

Vertrek Aankomst

Van

Naar

15-09-2015 – 17-09-2015

[bedrijf 7] BV

[woonplaats] , NL, [postcode]

[bedrijf 9]

[woonplaats] , UK, [postcode]

28-10-2015 – 30-10-2015

[bedrijf 7] BV

[woonplaats] , NL, [postcode]

[bedrijf 9]

[woonplaats] , UK, [postcode]350

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190527.1104.), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Uit gegevens van transportbedrijf [transportbedrijf 3] valt op te maken dat er drie transporten zijn uitgevoerd voor het bedrijf [bedrijf 7] BV tussen [woonplaats] en [woonplaats] (Groot-Brittannië) met als lading accu’s.

Vertrek Aankomst

Van

Naar

04-09-2015 – 07-09-2015

[bedrijf 7] BV

[woonplaats] , NL, [postcode]

[bedrijf 9]

[woonplaats] , UK, [postcode]

07-10-2015 – 09-10-2015

[bedrijf 7] BV

[woonplaats] , NL, [postcode]

[bedrijf 9]

[woonplaats] , UK, [postcode]

22-10-2015 – 23-10-2015

[bedrijf 7] BV

[woonplaats] , NL, [postcode]

[bedrijf 9]

[woonplaats] , UK, [postcode]351

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190405.0959), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Het bedrijf [bedrijf 9] werd op 16 oktober 2015 ingeschreven in het bedrijvenregister in Engeland. De directeur van dit bedrijf was [E] . Op 23 november 2015 trad [E] af als directeur en werd zijn zoon [O] aangesteld als directeur.

Zowel [E] als [O] werden voor onderzoek Wheat veroordeeld in Engeland.352

[vervoersbedrijf 1] – [bedrijf 6]

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190301.15.35), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

In dit proces-verbaal zijn berichten opgenomen die liggen in de periode van 5 april 2016 tot en met 15 april 2016 en voornamelijk betrekking hebben op transporten tussen [woonplaats] en [wijk] , afkomstig van de Ennetcom-server of de PGPsafe-server.353

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [verdachte] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz

11 april 2016

[verdachte] : Was even wezeb kijke of de truck er was.

[adres] , [postcode] ,

[adres] , [wijk] , postcode [postcode]

Tp is onderwwg!354

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [verdachte] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz

[2016]

[verdachte] : Ja vast laten kome bro, ja dat is altijd afwachten hoelaat jonge moet in die loods wachten. Ja terug wordt geregelt.

Vraag wat voor kleur trajler en wat er op de zijkant staat bro.

Onze trailer is rood met op de zijkant: [vervoersbedrijf 1] .355

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190513.0934), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Vertrek Aankomst

Van

Naar

11-04-2016 – 13-04-2016

[bedrijf 8]

[woonplaats] , NL, [postcode]

[bedrijf 6]

[wijk] , UK, [postcode] 356

[vervoersbedrijf 1] heeft 1 transport uitgevoerd voor het bedrijf [bedrijf 8] met als lading truck filters tussen [woonplaats] en [wijk] (Groot-Brittanië).

Een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510.DOSS), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

[bedrijf 6] Ltd werd op 29 januari 2016 ingeschreven in het Verenigd Koninkrijk op naam van een Litouwer, genaamd [I] . Hij heeft verklaard dat hem was gevraagd om te helpen met het op naam zetten van een bedrijf en het huren van een bedrijfsruimte. Hij kreeg hier naar eigen zeggen 2000 Britse ponden voor. Hij verklaarde dat hij ook een pand had gehuurd in een plaats genaamd [wijk] in Engeland.357

Een proces-verbaal van bevindingen (Documentcode 20190301.15.25 PVB), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Bericht van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [verdachte] ) aan [e-mailadres] @ennetcom.biz op [2016] :

Ja die uit litouwen ook goeie werker snapte alles direct zelfde denkwijzen maat das top. Zijn ze te vetrouwen? Is de lading er al?358

Versleutelde e-mailberichten van april 2016

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190301.15.35), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

In dit proces-verbaal zijn berichten opgenomen die liggen in de periode van 5 april 2016 tot en met 15 april 2016 2016 en voornamelijk betrekking hebben op transporten tussen [woonplaats] en [wijk] , afkomstig van de Ennetcom-server of de PGPsafe-server.359

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz

6 april 2016

[medeverdachte 1] : Tp is er al bro en heb volgende rit al vol 42 x 2 klanten 5 stuks meelopen ink 24 verk 29p!

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [verdachte] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz

6 april 2016

[verdachte] : Hij gaat pas maandag pffff hoor ik net.

Dat pas dinsdsg daar is.

We gaan wel inbouwen zo maat.360

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [verdachte] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz

6 april 2016

[verdachte] : Yooo maat 9 kunnen er niet mee zijn te lang.

Heb er nog 1 ingekregen.

Heb er nu 8 over. Zoveel mogelijk erin doen wel? Ja alles eraf deze 8 gaan niet.

Bij mij passen ze niet in de stash maat.

Ik laat ze liggen waar ze nu liggen oke? Ik heb zekfde probleem.zonder stash.

Oke wel eigen verantwoording bro bij ons is ook heet. Ja ik weet is ook elke dag controles he.

Tp heeft nog plek voor 8 stuks bro.

Spullen liggen veilig bro.361

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz

7 april 2016

[medeverdachte 1] : Morge bro er kunn er nog 10 mee op tp jij had nog iemand met 10 tog? Dan zitte we vol is zonde om niet vol te gaan.

Ok word naar weekend pas.

We gaan eerst de kistebterug halen hoor broer dan weet je dat.

Dat kan pas morge als het lukt bro zijn druk nu met spulle aanpakke.362

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [verdachte] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz

7 april 2016

[verdachte] : Morgen ruilen die spullen maat?363

8 april 2016

[verdachte] : 8 zijn aan je bro gegeven.

Los kunnen er wel 40 in miss ofzo.

Ik kan die 8 zo wel aanpakkeb en weglegge

Ja dat redt ik niet idd beter morgen aanpakke en inbouwe he.364

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [verdachte] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz

11 april 2016

[verdachte] : Tp komt tussen 11 en 14u maat.

Bedoel aan onze kant.

Ja morgen daar maat.

Tp is er we zijn aan laden.

Kan je nooit zeggen heeft met verkeer te maken met de boot met alles.365

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [verdachte] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz

11 april 2016

[verdachte] : Was even weze kijke of de truck er was

Ja benner bijna

[adres] , [postcode] ,

[adres] , [wijk] , postcode [postcode]

Tp is onderwwg!366

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz

11 april 2016

[medeverdachte 1] : Ok brurr ik heb tp hahah.

Ze zijn tp aan het laden.

Vraag evevaan [bijnaam] bro en hoe bedoelt die over dat systeem???

Ja geen autos meeneme bro voor gps snapej

Maar [bijnaam] legt alles precies uit bro.

Bro wat is de prijs in turkihke voor blokke?

Tp 100 gaat next week 40 weet niet of op tojd terug is.

Ja klopt maar ga nu eve die 100 vulle hahahah 367

[2016]

[medeverdachte 1] : Morge bro laat mebweten als tp er isbok laat jongens er hele dag aanwezig zijn. Enbdie jongens moete nu zelf ook diebtp terug gaan regele goed?

Vraag [bijnaam] eve bro ik weet niet.

Ik was er niet bij met laden [bijnaam] noteert vaak het kenteke vraag hem eventjes.368

Lijkt me stug dat er wat aan de hand is bro.

Niks aan de hand bro is niet die van ons zegt [bijnaam] .

Dat zou kunne ja waren ze al in paniek ghaahahahahahahaha.

Bro laat ze wel die vracgtwagen eve in de gaten houde wat er gebeurt ok???

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [verdachte] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz

[2016]

[verdachte] : Ja vast laten kome bro, ja dat is altijd afwachten hoelaat jonge moet in die loods wachten. Ja terug wordt geregelt.

Gebeurt ook heel vaak dat ze dan zeggen hij is er om 10u en dan komt ie pas om 16u ofzo echt vaak meegemaakt.

Vraag wat voor kleur trajler en wat er op de zijkant staat bro. Onze trailer is rood met op de zijkant: [vervoersbedrijf 1] .369

Nee is hem niet. Tis hem 100% niet.

Ja ben onderweg.

Vraag is of er 1 politie auto bijstaat vriend.

Ik heb alles maar de trailer word op de boot gezet en dan komt een engelse truck hem ophalen bro, dus nl truck kan sws niet.

Nee [vervoersbedrijf 1] trailer is het, de truck weten we nooit.

Ja die uit Litouwen ook goeie werker snapte alles direct zelfde denkwijzen maat das top. Zijn ze te vetrouwen? Is de lading er al?

He tp is net gebelt zd hebben vertraging wordt of einde middag of morgenochtend.

18u redden ze niet dus word morgeochtend.370

Zodra ik morgenochtend wat hoor laat ik je het gelijk weten.371

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz

13 april 2016

[medeverdachte 1] : Morge bro laat me weten aks tp er is en zorg dat je mensen klaar staan.

En als de lading gelost is laat ze eve wachte tot de avond met eruit halenoor de zejerheid snapje!

En broer kan jij is jou afdraaiers vragen of ze van ephidrine naar ice kunne draaie???

En we moete snel meer lijne op gaam zette maar alles gescheide houde.

Ja beste laat ze eve weg gaan en goed oplette of ze gevolgd worden is denk niks maar ik werk altijd veilig broer! Beter handel kwijt als mensen vast! En laat ze kijke of het nog verpajt is zoals we gestuurt hebbe bro of plastic eraf is gehaalt.

Bro tp heeft gebeld dat er in unit 17 gelost moet worden inplv [adres] dat vinde ze vreemd wat hebbe die jongens gedaan?

Weet niet maar dit moeten ze niet doen bro ga je gezeik en argwaan mee krijgen gewoon adres kloppend geven. Ik ga niet me systeem en lijn op spel zette door een paar schijters.372

Morge qord weer opgehaakt he

Vraag [bijnaam] eve

Volgende concentreer ik op die 100 bro als je 40 kan vulle nog better.

We kunne ook om de week gaan bro als we niet aan aantalle komen.373

[medeverdachte 1] : Dus geef die jongens 40x200 en ik laat je weten wat er dan nog open staat ok. Tp’s zitte er weer bij!

Wat geef je jou jongen wie met [bijnaam] werkt

Kijk we zitte met veel mense dus blijft weinig over ik moet dat ok nog ege bespreke omdat de koste eve terug moeten.

40x250 delen wij 40x200 heef je jongens uk de rest gaat vd rekening af wie er open staat.

Ja dat moete we bespreke tog ook voor paal en die kat moet betaalt worde de rest hale we eraf.

En onze gaat op woensdag bro die van 100.374

[medeverdachte 1] spreekt over ‘ephidrine en ‘ice’. ‘Ice’ is een benaming voor methamfetamine. Methamfetamine kan worden gesynthetiseerd uit efedrine.

Gesprek tussen de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [verdachte] ) en de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz

13 april 2016

[verdachte] : Yoo laat ze maar erheen gaan. Hij komt tussen nu en9 uur.

Laat ze het lossen, dan even uurtje laten staanngoed beetje kijken of ze beweging zirn.

En dan eruit.

Laat me gelijk weten als die er is he geef ik het hier door allemaal.

Had je al contact met die klant?375

Zijn je jongens al bij loods.

Truck is er om 10u engelse tijd maat.

Top, ik heb er goed gevoel over!

Ik ook bro gaat goedkomen. Ik loop diegene die tp belt te pushen dus komt goed.

Tp is er elk moment.

Die contact die je mij stuurde is dat die litouwe?

Laat ze scherp zijn voor hun eigen veiligheid.

Ik zou als chauff weg is gelijk beginnen.

En zijn ze al bezig met uithalen?376

Ja zwarte folie allemaal.

Heb alles uitgelegd.

Gewoon afwissel hun, wij doen altijd vanaf nl zwart.

Alles eraf halen en opnieuw insealen, even netjes maken hoeft niet altijd.

[e-mailadres] : Ok maar normaal was witte folie tog vandaar die vraag, moeten z nou met witte folie weer doen of zwart houden want zijn zwart binnen gekomen!

[verdachte] : Ja doe maar. Zijn ze bezig?

Oke laat ons weten direct aub we zitten in spanning hahahha.

[e-mailadres] : Yes bezig met eruit halen gabber. J hoor zo met afgeven als ik tijd heb. Alles onder controle.

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz aan de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 1] )

13 april 2016

[e-mailadres] : Ok maar normaal was witte folie tog vandaar die vraag, moeten z nou met witte folie weer doen of zwart houden want zijn zwart binnen gekomen!

Yes bezig met eruit halen gabber. J hoor zo met afgeven als ik tijd heb. Alles onder controle.377

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [verdachte] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz

13 april 2016

[verdachte] : De klant is iig al in de buurt hahaha.

Ze komen bij hun morge weet laden tusse 10 en 14 dus ze moete alles ook weer in orde maken he.

Laat ze niet bij eigen loods afgeven eh broeder.

Wanneer gaan ze afgeven.

Oke man.

Ik heb ook [bedrijf 22] hier wacht ontvang jij foto?

Op [bedrijf 22] staat [adres] maar de chauff belde op dat ze bij unit 17 aan lossen waren ipv 2.378

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @unbreakablepgp.co aan de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 1] )

13 april 2016

[e-mailadres] : Ja ik laat je gelijk weten gap, ik heb me telefoon bij de hand al sinds
vanmorgen maar ik denk dat okay is gap. Is eerste keer dit inderdaad gap.

Tussen 6 en 9, ik ga ff bellen nu.

Hij praat heel normaal tegen me in ieder geval. Wel spannend man Pff.

Haha gap, over 1 uur, 10 uur engelse tijd, komt ie lossen.

Pfff hij is er gap he. Nu even afwachten wat gaat gebeuren gap..Maar denk dat goed zit.

Ja is kut, want ze bellen mij dat er gelost moet worden in unit 17 maar op papier staat [adres] .

Gap het is [adres] , dat is het adres wat op de [bedrijf 22] staat, wat jij mij gegeven heb. Vorige week was gewoon [adres] gap. Zoals adres die hoort bij [adres] .

(…) anders krijgen ze argwaan.

Gap ik heb een stress gehad hahahhahaha.

Ja weet ik, maar is te duur gap…Die ronde verkopen ze voor 16. Kan ik zo pakken voor je. Wat krijg jij nu in UK dan?

Maar als je 19p krijgt is goed gap. Dan zit er 7 ruggen winst op minus tp kosten natuurlijk.

Want je wisselt ze hirr natuurlijk, niet met wisselaar. Staat nu op 1,26.

Wil klant meelopen gap?

Hahaha nee joh, met deze tp gaat goed gap. We zijn nog nooit gevallen.

Ik wel gap, heb vertrouwen in systeem man. Elke week 40 of 50 gap, tikt aan he...

Hij laat ze pap gewoon met vrachtwagen terug komen.

Laat hem morgen halen bij mij, laat hem testen.379

Wat krijg jij nu voor die dure dan aan overkant?

Donderdag, morgen dus laden tussen 10.00 en 14.00 [wijk] .

Vrijdag lossen tussen tussen 10.30 en 12.00 [woonplaats] .

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @unbreakablepgp.co aan de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @encromail.ch ( [verdachte] )

13 april 2016

[e-mailadres] : Donderdag, morgen dus laden tussen 10.00 en 14.00 [wijk] .

Vrijdag lossen tussen tussen 10.30 en 12.00 [woonplaats] .380

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz

14 april 2016

[medeverdachte 1] : Morge bro hoe wil jij doen met pap? En wat had jij in gedachte voor jou jonge? Dan gooi ik het straks in de groep.

Nee paal word betaalt omdat paal toen een dure vrouw had en geen geld om te investere broer!

Ik ga overlegge maar 100 pp word te gek denk ik.

En laat me weten ober tp pap of je dt van jou enzo er al af laat hale

Wil iedereen betale vandaag.

En kijk voor tp’s aantallen waar qe opkomen vandaag

Ja dat is het de rest wat overblijft moet naar ons dan kunne we alles weg gaan strepen

Ja daarom die kat komt erbij alles dus blijft denk weinig over x erop doen we dan restant vd koste wij hebbe de meeste koste broer

Ik doe het nog voor de kids voor mezelf ben ik al lang lang klaar.

Ok vraag [bijnaam] eve ik dacht vanaf 10u ofzo.381

En die wie hier opnaam heeft moet nog kvk wijzige staat op vorige naam en eigenaar ontmoete en huur betale kk katvangers pffff. Elke katvanger is een loser haha.

We gaan nu eerst 100 vulle en deze om de week doen of we moete echt genoeg klante hebbe.

We gaan 100 eerat vulle en als we echt genoeg hebbe doen we 40 maar dat moet eerst op papier alles in orse zijn

Hahaha bro ophale doen we zelf hij moet kvkverandere en eigenaar ziem van pand en huur betale bro.

Elke week waren we zoiezo niet vanplan broer 2 lijne om de week is beter en minder risk ook ivm paal.

Kijk kapper zeg als die 40 onze 100 gaat bijte schiet zoiezo niet op dan verkope we deze hele lijn aan jou

Nee zie je verkeerd om de week verlagen we het risico broer.

Nee kijk we hebben express nu 2 lijnd om dan metbelke lijn om de week te gaan en deze gaan we kometen uitbreide van ons snapje naar 60 of 80 kijk en de bedoeling is dat we beide lijne vulle en niet half weg gaan snapje!382

Dan heb je verkeerd gedacht bro als we om de week gaan spreide we risico en is de kans groter dat we langer lopen broer we kunne hier nog 10 pings aan versturen maar het gaat op onze manier of we stoppe wil er geen ruzie over.

Kijk broer met tp moet je na ons luistere wij weten hoe dit werkt en hebbe ervaring snapje wij gaan niks forcere meer want je ziet hoekang het duurt voordat je weer nieuw systeem heb en alles geregelt. En nee tp blijft zelfde.

Nee broer we gaan om de week. 383

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [verdachte] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz

14 april 2016

[verdachte] : Lekker he tp goed. Ben blij om (…) veeel werk verricht iig niet voor niks
geweest!!

Tussn 10 en 14 uur vriend. [adres] , [woonplaats] .

Nog niet geladen? Daaro maat.

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [verdachte] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz

14 april 2016

[verdachte] : Yoo bro morgen komt tp losse.

Ja laat ik je zo weten ik ben er zelf niet bii ga je sleutel geven.384

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @unbreakablepgp.co aan de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 1] )

14 april 2016

[e-mailadres] : De facturen krijg je van me gap.

Vorige week reeds betaald:

Heen: 1830

Terug: 1089

Deze week nog niet betaald:

Heen: 1700

Terug: 1400

Gap ik weet niks van het pand. (…)

KvK zal ik vandaag wel heen gaan weer gap..

Gap, stuur ff door naar [bijnaam] , ik kan [bijnaam] niet sturen. Weet niet waarom, hij zegt sleutel niet gevonden ofzo.

Wil je mij even alle gegevens van pand geven, naam eigenaar, tl nr etc etc.. Huur moet betaald worden, maar moeten wel factuur hebben netjes..

Vroeg ik net [bijnaam] ook al.. Hij zou die gasten ff vragen.

Ik ping [bijnaam] , maar hij reageert niet.. Ze hadden geladen toch?385

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz

15 april 2016

[medeverdachte 1] : Bro je heb hun 10p gegeve wij hure voor 10p een heel jaar een pand dit schiet niet op zo kunne koste blijve maken.

Ik ga mij jongens wel eve een pand laten zoeke beter wij weten exact wat goed is broer.

Welke jonge die rus? Die jongens paal en die werker van jou geven we 50 de man broer

En later als we gaan uitbreide gaan ze eer verdiene.

Ok nee hoeft niet te helpe hij kan sleutel aan paal geven dan kan die katvanger met de eigenaar afspreje broer.386

2.5

Berichten van verdachte, [medeverdachte 1] en [slachtoffer 1]

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 1907041530), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

is op 19 september 2015 geliquideerd. Bij hem werd een PGP toestel aangetroffen. Aan dit toestel bleek e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net gekoppeld te zijn.

In dit toestel stonden berichten van en aan de gebruikers van:

e-mailadres: [PGP-mailadres] @pgpsafe.net, opgeslagen onder de naam [bijnaam] ( [medeverdachte 1] );

e-mailadres: [PGP-mailadres] @pgpsafe.net, opgeslagen onder de naam [bijnaam] ( [verdachte] ).387

Gesprek van 24 augustus 2015 tussen [medeverdachte 1] en [slachtoffer 1] om 14.06 uur

[slachtoffer 1] : Bro kan jouw chauffeur straks naar mij rijden bro?

[medeverdachte 1] : Die ene chaf is uk nu maar ik ga wel eve iemand regele.

[medeverdachte 1] : Ik laat ze morgeochtend ophalen broer! Dan is me vaste chaf dr weer!

[slachtoffer 1] : Ja wij sturen ze bro we doen deze x 10.

Gesprek van 24 augustus 2015 tussen [verdachte] en [slachtoffer 1] om 19.11 uur

[verdachte] : Hee vriend, morgen 10 aanpakken?388

[slachtoffer 1] : Je hebt daar nog 2 toch bro 1 was niet mooi breng die mee dan geef ik je nog 9 is totaal 10.

[verdachte] : Oke spreken we af izeist?

[slachtoffer 1] : Heb je stash auto vriend?

[verdachte] : Ja tuurlijk wa denkte gij. Pannekoeke ofzo.389

Gesprek van 25 augustus 2015 tussen [medeverdachte 1] en [slachtoffer 1] van 09.00 tot 09.26 uur

[medeverdachte 1] : Morge bro me chaf had jouw al gekontakt tog?

[slachtoffer 1] : Ja broer ik ga hem zo mailen.

[slachtoffer 1] : Die engelse willen alleen die colombiaanse broer.390

Gesprek van 25 augustus 2015 tussen [verdachte] en [slachtoffer 1] van 10.12 tot 12.32 uur

[verdachte] : Had je al adres en (…) waar ik zo 9 aanpak?391

[slachtoffer 1] : Ik ga je straks sturen vriend heb al in de ochtend met die [bijnaam] overlegd.392

[verdachte] : (..) Hee vriend vanaf 19u kan ik niet meer.

Gesprek van 25 augustus 2015 tussen [medeverdachte 1] en [slachtoffer 1]

: Dan ga ik rijden voor 19u ben ik bij jouw goed?

[medeverdachte 1] : Ok sluit maar kort met chaf waar die moet komen ok broer.

Gesprek van 25 augustus 2015 tussen [verdachte] en [slachtoffer 1]

[verdachte] : Moeten ze nog uit zuid amerika komen?

[slachtoffer 1] : Haahaa nee ik moet even wat afwikkelen vriend heb onze [bijnaam] vriend gezegd 19u heeft ie ze.393

Gesprek van 26 augustus 2015 tussen [medeverdachte 1] en [slachtoffer 1]

[medeverdachte 1] : Ja hoorde dat geur niet goed is.

[slachtoffer 1] : Die geur kan door die folie komen wat eromheen zit.394

[slachtoffer 1] : Iedereen vind ze top broer echt maar smaken verschillen.

[medeverdachte 1] : Ja maar heb zelf gezien tog ook die ene maar goed als klant ok vind is het goed
haha ik hoef het gelukkig niet op te snuive die kk zooi.

[slachtoffer 1] : Klopt klant is koning nee weg met die rotzooi is om centen te maken niet om junk te worden haaahaa.395

Gesprek van 27 augustus 2015 tussen [medeverdachte 1] en [slachtoffer 1]

[medeverdachte 1] : Onder vieze niet goed bro.396

[medeverdachte 1] : Ik heb hier junk laten teste hun sturen dit in uk397

[slachtoffer 1] : Bro (…) is there going tob e a lot loading (…) how we are going to pay them (...) Cause I am thinking to send 10 brown and 6 white.

Heb je ontvangen bro?

[medeverdachte 1] : It goes in a machine is 1 tp! I work whit this for 5 years there go max 3 clients

on and the amount will be between 50 and 100! Only white and brown! And this system take a few days! The other tp goes in a scanproof system but they ask high price there also go between 60 and 100! Also only whit and brown.398

Berichten van 30 augustus 2015 van [medeverdachte 1] aan [slachtoffer 1]

[medeverdachte 1] : Bro ik ga geen centje pakke op wissele ben geen kruimelaar dat weet je

[medeverdachte 1] : Bro ik kan de meeste grote wisselaars wij wissele elke paar mil ga maar zoeke
wij weten de martk prijze.399

Gesprek van 3 september 2015 tussen [medeverdachte 1] en [slachtoffer 1]

[medeverdachte 1] : Morge bro alles goed? Tp word 3u opgehaalt gaat weekend over ma daarzo!

Er zit op 20x bruin

10x wit van ons

En 17x wit!

[medeverdachte 1] : Had jij ook bevestiging van jouw man gehad van 2x vies?400

Berichten van 6 september 2015 van [slachtoffer 1] aan [medeverdachte 1] om 1.55 en 7.11 uur

[slachtoffer 1] : Hoe gaat t bro?

[slachtoffer 1] : Gmorgen bro hoe gaat t?

Gesprek van 6 september 2015 tussen [verdachte] en [slachtoffer 1] van 07.59 tot 08.22 uur

[slachtoffer 1] : Gmorgen vriend hoe gaat t? Alles ok met die [bijnaam] ?

[verdachte] : Ja gaat goed met hem hij kan ff niet reageren.

[slachtoffer 1] : Ligt zn pgp eruit? Ik ga wat aanpakken daar sprak ik m over wat op tp zou gaat 11 vieze 6 dure moet ik ze bij mij stashen (…) kan je hem vragen vriend?

[verdachte] : Hij kan niet reageren dus ik kan ook niet vragen, vanmiddag doet ie t weer.401

Bericht van 6 september 2015 van [medeverdachte 1] aan [slachtoffer 1] om 11.05 uur

[medeverdachte 1] : Goed bro net geland parijs eve tussenstop straks thuis.402

Gesprek van 7 september 2015 tussen [medeverdachte 1] en [slachtoffer 1]

: Ok bro vraagje ik pak nu die vieze aan en 6 dure die laat ik later bij jouw in de buurt afgooien voor die engelse vriend van me wanneer gaat die dan?

[medeverdachte 1] : Ok bro die gaat als deze weer terug zijn denk woe/do eruit bro.

[slachtoffer 1] : Ik heb 3000 euro gezegd voor tp dus is is toch 1000 per stuk is 16000 met zn 2 en lekker verdient toch?

[medeverdachte 1] : Ja ligt eraan een tp kost 2 en die scanproef 2250 daar zitte wij nu ook op.

[medeverdachte 1] : Tp is aangekomen zijn nu aan losse bro halen vanavond uit systeem morgeochtend hebbe de klante het in handen!403

[slachtoffer 1] : Kan ik morgen die 17 stuks afgeven? 11 vieze en 6 dure bro?

[medeverdachte 1] : Ok ja maar geef ze dan alle 2 eve een aparte kleur zodat tp geen foute kan
maken.

[slachtoffer 1] : Ja ga ik doen stikker erop ook. Goed?404

Gesprek van 9 september 2015 tussen [medeverdachte 1] en [slachtoffer 1]

[medeverdachte 1] : Hoe is ie bro? Wou je die spulle nog geven voor tp?

[slachtoffer 1] : Ja heb ze net binnen kan chauffeur ze later ophalen bro?

[slachtoffer 1] : Broer kan jij 6 nog 2 x vacuum laten trekken.

[medeverdachte 1] : Ja kan is geen probleem.

Hoelaat wil je afspreke morge bro?

[slachtoffer 1] : 12 u is dat goed bro?

[medeverdachte 1] : Ok bro waar had je in gedachten?

[slachtoffer 1] : Zeist bro.405

Gesprek van 10 september 2015 tussen [medeverdachte 1] en [slachtoffer 1]

: Als je engelsen snel zijn kunnen we weer sturen dit weekend?

[medeverdachte 1] : Nee ze hebbe moeite met kwaliteit bro uk ligt ook vol. Ze klagen over de geur
glans en hard worde pffffff.

[medeverdachte 1] : Als pap gestort word moet bij jouw wisselaar laten afgeven bro?406

Gesprek van 11 september 2015 tussen [medeverdachte 1] en [slachtoffer 1] van 10.28 tot 15.08 uur

[medeverdachte 1] : Ja liefst zo groot mogelijk en vacuum verpakt met tape eromheen en verpakke in dikte en grote van blokke.

Moest me chaf die spulle nog aanpakke bro vandaag?

[slachtoffer 1] : Ja kan ik ze anders morgen vroeg afgeven om 10 u? In zeist in de morgen?

[medeverdachte 1] : Ja is goed.407

Gesprek van 11 september 2015 tussen [verdachte] en [slachtoffer 1] van 15.58 uur tot 18.09 uur

[verdachte] : Yoo morgen had je wat?

Wel vroeg als kan ben om 11u weg.

[slachtoffer 1] : Om 10 u half 11 zo408

Zeist moet je komen?

[verdachte] : Ik ben daar morgen dan 10u oke man.409

Gesprek van 12 september 2015 tussen [verdachte] en [slachtoffer 1] van 09.09 tot 09.14 uur

[verdachte] : Nog steeds zelfde tijd aanpakken?

[slachtoffer 1] : Ja klopt hij rijd zo bij mij weg neemt die dure nu mee en haalt die vieze op. Dan heb je ze beiden in Zeist.

[verdachte] : oke top man.410

Gesprek van 12 september 2015 tussen [medeverdachte 1] en [slachtoffer 1] van 09.28 tot 09.30 uur

[medeverdachte 1] : Of je heb ze al gemertk he bro

[slachtoffer 1] : Bedoel je een nummer erop zetten bro?

[slachtoffer 1] : Ik heb gele stikkers erop gezet en ik heb een pak stikkers meegegen.411

Gesprek van 12 september 2015 tussen [verdachte] en [slachtoffer 1] van 09.31 tot 10.53 uur

[verdachte] : Ok hoelaat kan k daar terecht

[slachtoffer 1] : Kwart over 10 ong is hij daar.

[verdachte] : Oke man.412

[verdachte] : Tomtom werkt niet goed man pakt geen gps, laat hem anders met spulle naar die flat komen.

[slachtoffer 1] : Hij moet daar die vieze voor je pakken die flat is niet goed daar rijd veel pol. rond.413

[verdachte] : Hij doet t, 10 min rijden, dus kan je man vast alles pakken kan k gelijk door.414

[slachtoffer 1] : Vriend hij staat er hij moest 1 stikkeren van mij

[verdachte] : Ja heb alles man.415

Gesprek van 12 september 2015 tussen [medeverdachte 1] en [slachtoffer 1] van 10.57 tot 11.10 uur

[slachtoffer 1] : Ze hebben mekaar gezien bro je man is aan t rijden. Is er nog plek op tp bro.

[medeverdachte 1] : Ja heb 2 tp,s bro deze week

[slachtoffer 1] : Ok bro allebij scanproef?416

[medeverdachte 1] : Yep die wie je nu gegeven heb is 1klant tog?

[slachtoffer 1] : 1 klant maar daar voor 2 aparte klanten. In uk moet aan 2 mensen gegeven worden wat ik je had doorgegeven.

[medeverdachte 1] : Ok kan 1 klant aanpakke en dat ze onderling regele tp wilt niet aan teveel klante afgeven bro.

[slachtoffer 1] : I ga vragen bro maar had doorgegeven dat t kon omdat je zei je moet ze alleen markeren met sticker ofzo?417

Gesprek van 14 september 2015 tussen [medeverdachte 1] en [slachtoffer 1]

: Ja die rolex gaat allemaal naar uk rolex is top broer

[medeverdachte 1] : Ok ja dan gaan we die sturen want mij mensen zijn altijd heel snel normaal goede spulle verkopen zichzelf dit moet gemixt worde en op straat verkocht worde hun sterkte is groothandel doorwerke. Je gaat zien ik stuur ze nu weer toppers denk heb daar nog eerder me pap van als die andere!

[medeverdachte 1] : Tp van morge zit vol die van jouw gaat donderdag mee.

[slachtoffer 1] : Meen je niet bro die mensen maken me gek.

[medeverdachte 1] : (…) Kijk bro we verdiene alleen aan transport en waar ik zelf opzit gaat voor natuurlijk.418

[medeverdachte 1] : Ze kunne misschien alsnog mee bro!

[slachtoffer 1] : Ok top bro. En gaan wij donderdag dan wat erop zetten samen?

[medeverdachte 1] : Ja ik zet elke x erop bro ik weet vanavond ze gaan nu passe wat erin gaat.

Gesprek van 14 september 2015 tussen [verdachte] en [slachtoffer 1]

[verdachte] : Hee vriend hoe zit t nou met die van jou want die die vriend van je had gestickerd maar de helft is eraf.

[slachtoffer 1] : 1 vieze en 6 dure stikkeren.

[slachtoffer 1] : 6 rolex moet gemarkeerd worden en 1 vieze. Die troep haaha.

[verdachte] : Dus die gaan naar 1 klant? 6 rolex en 1 vieze.

[slachtoffer 1] : Ja klopt. En die andere 10. Naar andere klant.419

Gesprek van 16 september 2015 tussen [medeverdachte 1] en [slachtoffer 1]

: Lees bro.

Bro i have spoken to wayne he is not able to pick it but (…) So 10 brown (…) And I will give you another pgp for the 6 white and one brown.

[De Rechtbank begrijpt dat er wordt gesproken over ’10 bruin’ en ‘6 wit en 1 bruin’].

[medeverdachte 1] : Dan word het lastig bro ik ga eve vragen maar (…) hij wilt zoiezo niet onder
de 10 afgeven.420

[medeverdachte 1] : Spullen vonde ze niet goed geur niet glans niet en koken apart!421

[medeverdachte 1] : Hij moet wel rieel blijve en niet gaan stresse voor kut kwaliteit. Ik zei het jouw al vantevoren wist je nog! Ik wrk al zolang uk bro ik weet echt wat ze wille daarzo hun niet!422

[slachtoffer 1] : Lees bro.

Ok bro [naam] will take evertything… 11 boxes of brown, 6 boxes of charlie..

[De Rechtbank begrijpt dat er wordt gesproken over ‘11 dozen bruin’ en ‘6 dozen charlie’].

Gesprek van 17 september 2015 tussen [medeverdachte 1] en [slachtoffer 1]

: tp gaat wel toch bro?

[medeverdachte 1] : Ja ben aan wachte bro op info.423

[medeverdachte 1] : Ok goed bezig bro hoop dat ze je een beetje goede prijs geven want ik krijg gewoon v 27 bro pak straks weer aan is nieuwe partij binne van me eigen mensen!

[slachtoffer 1] : Jij verkoopt niks hier jij stuurd alles door toch?

[medeverdachte 1] : Ja wij sturen alles bro.

[medeverdachte 1] : Ik geef morgenochjtend af aan tp bro gaan er zoals nu eruit ziet 79 op.424

Gesprek van 18 september 2015 tussen [medeverdachte 1] en [slachtoffer 1]

[medeverdachte 1] : Jou deel is al bij tp broer. Gaan er 79 op! Dure en vieze ik laat je weten als ik weet wanneer over ga ma denk weekend en ma/di geven ze af.425

[medeverdachte 1] : Ja bro zodra die bevestiging heb vd boot

[medeverdachte 1] : Ze hoeve niet te stresse bro komt goed werk al 5j met deze tp.

[slachtoffer 1] : Ok bro dat weet ik van jou. Dat t goed is.

[slachtoffer 1] : Bro ik heb met ze gepraat na deze mogen we 3 a 4 stuks meezetten. Zijn top jongens en sterk. Die jongen heeft in england paar jaar gezeten sterke groep 7 milj pond cash gepakt en veel spullen hele rijke goeie jongens.

[medeverdachte 1] : Ok broer is goed topper ben je.426

3 Wapens, munitie, auto’s en kentekens

3.1

De woning van [verdachte] in [woonplaats]

Een proces-verbaal van doorzoeking (documentcode 20190425.1100), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 8 oktober 2018 werd binnengetreden in een woning aan de [adres] in [woonplaats] . In de woning werd aangehouden: [verdachte] , wonende [adres] te [woonplaats] . In aansluiting daarop werd een doorzoeking in de woning verricht.427 In een ladekast op de slaapkamer van [verdachte] werd het navolgende aangetroffen:

 • -

  Een huurcontract d.d. 24 januari 2017 op naam van [medeverdachte 5] voor de huur van een garagebox aan de [adres] te [woonplaats] .

 • -

  Twee nota’s van de betaling van de huur van deze garagebox voor de periodes januari 2017 t/m januari 2018 en februari 2018 t/m januari 2019.428

Verder werd in de woning aangetroffen een vuilniszak met daarin:

 • -

  2 kentekenplaten met kenteken [kenteken] ;

 • -

  2 lege verpakkingsdozen Magtech 40 S&W voor scherpe patronen van een kaliber van 9 mm (munitie);

 • -

  2 lege verpakkingsdozen Magtech 50 voor scherpe patronen van een kaliber van 9 mm (munitie);

 • -

  1 plastic rekje voor patronen van een kaliber van 9 mm;

 • -

  1 plastic rekje voor patronen van een kaliber groter dan 9 mm.

Het geheel was verzwaard met 2 bakstenen.

De 2 kentekenplaten bleken te zijn afgegeven voor een BMW personenauto. Uit een aangifte blijkt dat de kentekenplaten in de nacht van 31 maart 2014 op 1 april 2014 zijn gestolen.429

Een proces-verbaal van verhoor [medeverdachte 5] (documentcode ) voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Iemand heeft mij gevraagd om een garagebox te huren. Ik heb de huur toen contant betaald.430 Nadat ik de box had gehuurd, ben ik er nooit meer geweest.431

3.2

De garagebox aan de [adres] in [woonplaats]

De BMW en kentekenplaten

Een proces-verbaal van (documentcode 20190506.1010) voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 8 oktober 2018 werd een doorzoeking verricht in de garagebox aan de [adres] in [woonplaats] .432 In deze garagebox werden een kluis, een archiefkast en een ontvreemde personenauto van het merk BMW, type M5 aangetroffen.

De BMW was zwart gelamineerd. Vermoedelijk was de originele kleur grijs.433 De BMW was aan de voor- en achterzijde voorzien van kentekenplaat [kenteken] . Uit onderzoek bleek dat zowel de BMW als de daarop aanwezige kentekenplaten van diefstal afkomstig waren. De BMW was oorspronkelijk voorzien van andere kentekenplaten. Dit is vastgesteld aan de hand van het VIN-nummer, dat bij deze auto niet was vervalst. Uit nader onderzoek (waaronder een aangifte) bleek dat deze BMW in de nacht van 17 mei 2017 was weggenomen.434

De valse kentekenplaten op de BMW waren voorzien van lamineercodes (…) [nummer] en (…) [nummer] . Uit informatie bij de RDW en het LIV bleek het volgende: op 25 april 2001 heeft een inbraak plaatsgevonden bij bedrijf [bedrijf 25] te [woonplaats] . Bij deze inbraak werden 700 blanco kentekenplaten buitgemaakt. Deze platen waren al wel voorzien van een lamineercode, maar nog niet van een cijfer-lettercombinatie. De valse kentekenplaten op de BMW bleken uit deze partij van 700 stuks blanco kentekenplaten te komen. Op een later tijdstip zijn de blanco kentekenplaten kennelijk voorzien van de cijfer- en lettercombinatie [kenteken] . De originele kentekenplaten met die cijfer- en lettercombinatie bleken volgens opgaaf van de RDW te zijn voorzien van andere lamineercodes.435


Op de kluis in de garagebox werd een pakketje aangetroffen wat in een zwarte folie was geseald of gewikkeld. In de archiefkast werd eveneens een pakketje aangetroffen dat in zwarte folie was geseald of gewikkeld.

Het pakket op de kluis bleek 2 sets Nederlandse kentekenplaten te bevatten, voorzien
van de cijfer- en lettercombinaties: [kenteken] en [kenteken] .436

Uit nader onderzoek (aan onder meer de lamineercodes) bleek dat de 4 kentekenplaten afkomstig waren uit een partij van 500 blanco gestolen kentekenplaten bij het bedrijf [bedrijf 26] te [woonplaats] in augustus 2017.437

Wapens en munitie (en de categorisering daarvan)

Een proces-verbaal van doorzoeking (documentcode 20190506.1010) voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 8 oktober 2018 werd een doorzoeking verricht in de garagebox aan de [adres] in [woonplaats] .438 In deze garagebox werden onder meer een kluis en een archiefkast aangetroffen.439 Na inventarisatie bleek dat navolgende goederen in de kluis en archiefkast lagen:

 • -

  pistool, merk Heckler & Koch, kaliber 9x19mm (AAMF6896NL);

 • -

  plastic zak, folie afkomstig van AAMF6896NL (AAMF6895NL);

 • -

  pistool, merk Star, kaliber 9x19 mm (AAMF6897NL);

 • -

  plastic zak, folie afkomstig van AAMF6897NL (AAMF6898NL);

 • -

  revolver, merk Taurus, kaliber .32 Long (AAMF6899NL);

 • -

  pistool, merk HS, kaliber 9x19 mm (AAMF6902NL);

 • -

  plastic zak, folie afkomstig van SIN: AAMF6902NL (AAMF6901NL);

 • -

  pistool, merk CZ, kaliber 9x19 mm (AAMF6866NL);

 • -

  revolver, merk Taurus, kaliber .22LR (AAMF6904NL);

 • -

  pistool, merk Astra, kaliber 6.35 mm;

 • -

  plastic zak, folie afkomstig van SIN: AAMF6906NL (AAMF6905NL);

 • -

  pistool, merk Thompson, kaliber .44 Rem Mag;

 • -

  enkelloops kogelgeweer, merk Colt, kaliber .222RM (AAMF6911NL);440

- enkelloops kogelgeweer, merk Colt, kaliber .223 (AAMF6910NL);

- diverse munitie, waaronder/en:
- doosje patronen geseald (AAMF6882NL);
- drie houders, geseald (AAMF6883NL);
- plastic doosje patronen geseald (AAMF6885NL);
- drie houders geseald (AAMF6886NL);
- drie houders geseald incl. patronen (AAMF6887NL);
- vier doosjes patronen geseald (AAMF6888NL).441

In de archiefkast werden verder aangetroffen442:

- een wapendoos met daarin een dicht gesealde plastic zak met vier handgranaten (AAIN4912NL);443

- een dicht gesealde zak met daarin zes handgranaten (AAIN4913NL).444

Een aantal vuurwapens en de handgranaten zaten verpakt in plastic zakken die vervolgens dicht geseald waren.445

Een proces-verbaal van doorzoeking (documentcode 20190425.1100), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Bij de doorzoeking in de garagebox aan de [adres] in [woonplaats] werden onder meer 2 munitiedoosjes van het merk Magtech aangetroffen. Deze doosjes bleken scherpe patronen te bevatten van het kaliber 9 mm. De 2 lege doosjes Magtech die in de woning van [verdachte] werden aangetroffen bleken identiek te zijn aan de 2 doosjes munitie die op de [adres] in [woonplaats] werden aangetroffen.446


Een rapportage PGP berichten (documentcode 181220.1400), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Een bericht van 13-10-2015 van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [verdachte] ):

[medeverdachte 1] : Hahahaha jij ben maf eve een tp sturen voor ijzers dat gaat m niet worden.

IJzer is een veelgebruikte benaming voor een vuurwapen.

Een bericht van 10-11-2015 van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @encromail.ch447 ( [verdachte] ):

[verdachte] : Die yzer van de jet heb ik in loods liggen.448

Een proces-verbaal van bevindingen – categorisering wapens en munitie (proces-verbaalnummer PL0900-2017085110 -114), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Onderzoek in het kader van de Wet wapens en munitie naar de goederen, aangetroffen op het adres [straat] in [woonplaats] .

Goed

SIN

Wapen/Munitie

Cat. (WWM)

Pistool, Heckler & Koch, 9mm

AAMF6896NL

vuurwapen

III449

Pistool, Star, 9mm

AAMF6897NL

vuurwapen

III450

Revolver, Taurus, .23 Long

AAMF6899NL

vuurwapen

III451

Pistool, HS, 9mm

AAMF6902NL

vuurwapen

III452

Pistool, merk CZ, 9mm

AAMF6866NL

vuurwapen

III453

Revolver, Taurus, .22LR

AAMF6904NL

vuurwapen

III454

Pistool, Astra, 6.35mm,

AAMF6906NL

vuurwapen

III455

Pistool, Thompson, .44 Rem Mag

AAMF6907NL

vuurwapen

III456

Enkelloops kogelgeweer, Colt, .222RM

AAMF6911NL

vuurwapen

III457

Enkelloops kogelgeweer, Colt, .223

AAMF6910NL

vuurwapen

III458

2590 scherpe patronen

munitie

III459

1 scherpe patroon

AAMF6887NL

munitie

II460

Een proces-verbaal van bevindingen – categorisering handgranaten (proces-verbaalnummer PL0900-2017085110-126), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Onderzoek in het kader van de Wet wapens en munitie naar de goederen, aangetroffen op het adres [straat] in [woonplaats] .

Goed: 10 handgranaten

Categorie: II461

De vacuümzakken waarin de wapens en munitie waren verpakt

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190503.1015), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 8 oktober 2018 werd deel A van de loods aan de [adres] te [woonplaats] doorzocht. Dit deel van de loods werd volgens de eigenaar al ongeveer 5 jaar gehuurd door [medeverdachte 1] .462 Tijdens de doorzoeking werden onder meer 2 vacuümmachines in beslag genomen.463

Een proces-verbaal van vergelijkend werktuigsporenonderzoek (zaaknummer WS 062/2018), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik, verbalisant, ontving een vacuümmachine van het merk Henkelman, type Jumbo Plus, voorzien van het SIN: AAKL7913NL. Deze vacuümmachine werd aangetroffen tijdens een doorzoeking in een loods aan de [adres] te [woonplaats] op 8 oktober 2018.464

De verklaring van verdachte, zoals afgelegd ter terechtzitting van 5 november 2020, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik kwam wel eens in de loods aan de [adres] te [woonplaats] .465

Een proces-verbaal camerabeelden [straat] (documentcode 20181212.1100), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Van 20 juni 2018 tot en met 8 oktober 2018 zijn beelden opgenomen van de activiteiten die plaatsvonden op de binnenplaats waaraan de loodsen aan de [adres] in [woonplaats] liggen. Met betrekking tot die beelden kan gesteld worden dat [medeverdachte 1] en [verdachte] regelmatig op de binnenplaats kwamen en bezoeken brachten aan de loodsen.466

Een proces-verbaal van doorzoeking (documentcode 20190425.1100), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 8 oktober 2018 is de woning van [verdachte] in [woonplaats] doorzocht.467 Vlakbij de woning van [verdachte] is een Renault Kangoo (met kenteken [kenteken] ) aangetroffen en in beslag genomen. In het dashboardkastje van de Renault werd een sleutelbos aangetroffen. Eén van de sleutels paste op het slot van de toegangsdeur van de loods aan de [straat] in [woonplaats] .468

Een rapport van het Nederlands Forensisch Instituut ‘Een vergelijkend onderzoek aan sealnaden en vacuüm machines’, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

SIN

Omschrijving

AAIN4912NL

zak plastic (verpakking van 4 handgranaten)

AAIN4913NL

zak plastic (verpakking van 6 handgranaten)

AAKL7928NL

zak plastic (verpakking van 3 magazijnen AAMF6887NL)

AAKL7927NL

zak plastic (verpakking munitie AAMF6885NL)469

AAKL7926NL

zak plastic (verpakking van 3 magazijnen AAMF6883NL)

AAKL7924NL

zak plastic (verpakking 4 ds munitie AAMF6888NL)

AAKL7923NL

zak plastic (verpakking munitie AAMF6882NL)

AAKL7922NL

zak plastic (verpakking munitie AAMF6884NL)470

Conclusie

Hypothese 1: De vacuümzak [SIN X] is dichtgemaakt met vacuümsealmachine [SIN Y];

Hypothese 2: De vacuümzak [SIN X] is dichtgemaakt met een willekeurig ander
vacuümsealmachine dan [SIN Y].

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten en de gestelde hypothesen wordt het volgende geconcludeerd ten aanzien van de vacuümzakken:

SIN AAMF6895NL, SIN AAMF6898NL, SIN AAMF6901NL, SIN AAMF6905NL,

SIN AAIN4912NL, SIN AAIN4913NL, SIN AAKL7928NL, SIN AAKL7927NL,

SIN AAKL7926NL, SIN AAKL7923NL, SIN AAKL7922NL, SIN AAKL7924NL

en de sealmachine SIN AAKL7913NL:

De bevindingen van het onderzoek zijn extreem veel waarschijnlijker (meer dan één miljoen keer) wanneer hypothese 1 waar is, dan wanneer hypothese 2 waar is.471

3.3

De loods aan de [adres] in [woonplaats]

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190503.1015), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 8 oktober 2018 werd deel A van de loods aan de [adres] te [woonplaats] doorzocht. Dit deel van de loods werd volgens de eigenaar al ongeveer 5 jaar gehuurd door [medeverdachte 1] .472 Op de binnenplaats waaraan deze loods grenst is een Volkswagen Transporter aangetroffen. Door de verhuurder van de loods werd verklaard dat [medeverdachte 1] de gebruiker van de Volkswagen Transporter was.

Op de Volkswagen zaten kentekenplaten met kenteken [kenteken] . De lamineercodes die in deze kentekenplaten waren gedrukt zijn (…) [nummer] en (…) [nummer] .

Een lamineercode is een unieke code die in elke kentekenplaat wordt aangebracht. Via de RDW is te achterhalen welke lamineercode bij een bepaald kenteken is uitgegeven.473

Uit onderzoek bleek dat de Volkswagen Transporter van diefstal afkomstig was. Op 3 maart 2016 is aangifte van deze diefstal gedaan. Het oorspronkelijke kenteken dat bij deze Volkswagen hoorde is [kenteken] . De kentekenplaten op de Volkswagen Transporter (met kenteken [kenteken] ) bleken afkomstig van een inbraak uit 2001 bij het bedrijf [bedrijf 25] in [woonplaats] . Op het moment van de inbraak waren de kentekenplaten al wel voorzien van een lamineercode, maar niet van cijfer-lettercombinaties. Op een later tijdstip zijn de blanco kentekenplaten die op de Volkswagen zijn aangetroffen kennelijk voorzien van de combinatie [kenteken] . De originele kentekenplaten met diezelfde combinatie bleken volgens opgaaf van de RDW echter te zijn voorzien van de lamineercodes:

- (…) [nummer] ;

- (…) [nummer] .

Op 8 oktober 2018 vond ook een doorzoeking plaats in de garagebox aan de [adres] in [woonplaats] . De BMW die in die garage werd aangetroffen, was voorzien van kentekenplaten die uit dezelfde (de rechtbank begrijpt: gestolen) partij kwamen als de kentekenplaten die op de Volkswagen Transporter werden aangetroffen.474

Verder werden in de loods aangetroffen:

- plastic vacuüm zakken 20 x 40;

- plastic vacuüm zakken 35 x 25;

- plastic folie doorzichtig op een rol;

- plastic folie zwart op een rol (3x);

- een stickervel met geel/zwarte cijfers.475

Een proces-verbaal van camerabeelden [straat] (documentcode 20181212.1100), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Dit betreft een proces-verbaal van de opgenomen camerabeelden op de binnenplaats van het

perceel aan de [adres] te [woonplaats] .

1 oktober 2018: [medeverdachte 1] komt met de Volkswagen transporter ( [kenteken] ) de
binnenplaats oprijden.476

3.4

De woning en loods aan de [straat] in [woonplaats]

Wapens, munitie en contant geld

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190111.1000), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 8 oktober 2018 werd de woning van [medeverdachte 2] aan de [adres] in Oss doorzocht. Achter de woning van [medeverdachte 2] lag een loods die bij de woning hoorde. Ook deze loods werd doorzocht.477

In de loods achter de woning werden verschillende wapens en munitie aangetroffen die afzonderlijk waren verpakt en in plastic waren geseald:

 • -

  een vuurwapen, pistool, van het merk FN Browning, kaliber 9 mm;

 • -

  een vuurwapen, pistool, van het merk Ruger, kaliber .22lr.;478

 • -

  een vuurwapen, pistool, van het merk Baretta, kaliber 9 mm;

 • -

  een vuurwapen, pistool, van het merk FN Browning, kaliber 9 mm;

 • -

  munitie: 50 scherpe patronen van het kaliber 9mm;

 • -

  munitie: 660 scherpe patronen van het kaliber 7.26 x 39 mm;479

- munitie: 25 scherpe patronen van het kaliber 9 mm.480

Een proces-verbaal van aantreffen wapens en munitie (PL0900 – 2017085110), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 8 oktober 2018 werd de loods aan de [adres] in [woonplaats] doorzocht. Het grootste deel van de loods bleek in gebruik voor stalling van motoren en diverse goederen. Rechts in de loods was over de hele diepte een ruimte afgescheiden door een houten wand. Daarboven bevond zich een verdiepingsvloer. De verdiepingsvloer was vanuit de grote ruimte met motoren te bereiken via een trap. Met een stuk doorzichtig plastic was het voorste deel van de verdiepingsvloer afgescheiden.

Op deze verdiepingsvloer waren diverse goederen zoals gebruikte meubels en lampen, motorkleding en dozen met administratie en fotoboeken opgeslagen.481 Tegen de wand stond een houten kast. Op een T-shirt, een helm en een bruine kartonnen doos na was deze kast leeg.482 In de kartonnen doos bevonden zich een langwerpige metalen verpakking met opschrift en 4 plastic verpakkingen met daarin op pistolen, houders en munitie lijkende voorwerpen.483 De kartonnen doos, waarin deze goederen zich bevonden, was voorzien van een sticker waaruit wordt vermoed dat deze doos voorheen diende als verpakking van een windscherm voor een KTM Super Adventure R 1290.484

Een proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 2] (documentcode 201811071000), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

V: De wapens zijn in een doos gevonden, blijkt een doos met opschrift KTM windscherm 1290 adventure R 2018. Wat betekent dit opschrift?

A: KTM is het merk van een motorfiets. Dus het zal een doos zijn van onderdelen.

A: (…) Wij bestellen onderdelen van KTM.485

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190513.1046), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 8 oktober 2018 werd op de zolder van de woning van [medeverdachte 2] aan de [adres] in [medeverdachte 2] een koffer aangetroffen.486 In de koffer zat een Albert Heijn tas met daarin een andere tas. Vervolgens werden twee gesealde verpakkingen met gelijke stapels gebundeld geld aangetroffen.487 De gesealde verpakkingen met stapeltjes gebundeld geld werden door ons geteld en het bleek € 100.000,- te zijn.488

Een proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 2] (documentcode 201811071000), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

V:Wie heeft dat geld op zolder geborgen?

A: Dat heb ik gedaan.489

Kennisgevingen van inbeslagneming (registratienummer 2017085110-32), voor zover inhoudende, zakelijk weergeven:

Inbeslagneming: 8 oktober 2018

Beslagene: [medeverdachte 2]

Adres: [adres] in [woonplaats]

SIN: AALJ1860NL: vuurwapen Browning;

SIN: AALJ1862NL: vuurwapen Ruger;

SIN: AALJ1863NL: plastic verpakking van wapen AALJ1862NL;

SIN: AALJ1851NL: vuurwapen Beretta;

SIN: AALJ1854NL: plastic verpakking van wapen AALJ1851NL;

SIN: AALJ1856NL: vuurwapen Browning;

SIN: AALJ1855NL: plastic verpakking van wapen AALJ1856NL;

SIN: AALJ1866NL: munitie: 50 patronen

SIN: AALJ1867NL: metalen kist met vermoedelijk munitie;

SIN: AALJ1865NL: munitie, 25 stuks;

SIN: AAKL7908NL: plastic verpakking van partij bankbiljetten.490

Een proces-verbaal van categorisering (proces-verbaalnummer 2017085110-62), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Onderzoek naar wapens en munitie, aangetroffen op het adres [adres] in [woonplaats] .

Goed

SIN

Wapen/Munitie

Cat. (WWM)

Pistool, FN Browning, kaliber 9 mm

AALJ1860NL

vuurwapen

III491

Pistool, Ruger, kaliber .22lr

AALJ1862NL

vuurwapen

III492

Pistool, Beretta, kaliber 9 mm

AALJ1851NL

vuurwapen

III493

Pistool, FN Browning, kaliber 9 mm

AALJ1856NL

vuurwapen

III494

50 scherpe patronen

AALJ1866NL

munitie

III495

660 scherpe patronen

AALJ1867NL

munitie

III496

25 scherpe patronen

AALJ1865NL

munitie

III497

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode: 20190111.1000), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Er zijn 2 pistolen van het merk FN Browning in beslaggenomen. Het enige verschil was dat de ene Browning niet voorzien was van een wapennummer, terwijl de andere Browning oorspronkelijk wel van een wapennummer was voorzien, doch dat dit wapennummer verwijderd was.498

De vacuümzakken waarin de wapens, munitie en het geld waren verpakt

Een proces-verbaal van vergelijkend werktuigsporenonderzoek (zaaknummer WS 062/2018), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 27 november 2018 ontving ik, verbalisant, een vacuümmachine van het merk Henkelman, type Jumbo 35, voorzien van SIN AAKL7916NL.499 Deze vacuümmachine werd in beslag genomen op 27 november 2018 in de loods achter de woning aan de [adres] te [woonplaats] .500

Een proces-verbaal van vergelijkend werktuigsporenonderzoek (zaaknummer WS 062/2018), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik, verbalisant, ontving:

 • -

  een vacuümmachine van het merk Henkelman, type Jumbo Plus, voorzien van het SIN: AAKL7913NL;

 • -

  een vacuümmachine van het merk Henkelman, type Jumbo 42, voorzien van het SIN: AAKL7914NL.

Deze vacuümmachines werden aangetroffen tijdens een doorzoeking in een loods aan de [adres] te [woonplaats] op 8 oktober 2018.501

Een proces-verbaal van vergelijkend werktuigsporenonderzoek (zaaknummer WS 062/2018), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Het volgende werd op 27 november 2018 in beslag genomen in de loods achter de woning aan de [adres] in [woonplaats] :

 • -

  480 lege vacuümzakken, in diverse afmetingen, in een kartonnen doos;

 • -

  711 lege vacuümzakken, in diverse afmetingen, in een zwarte sporttas.502

Een rapport van het Nederlands Forensisch Instituut ‘Een vergelijkend onderzoek aan sealnaden en vacuüm machines’, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Hypothese 1: De vacuümzak [SIN X] is dichtgemaakt met vacuümsealmachine [SIN Y];

Hypothese 2: De vacuümzak [SIN X] is dichtgemaakt met een willekeurig ander
vacuümsealmachine dan [SIN Y].

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten en de gestelde hypothesen wordt het volgende geconcludeerd ten aanzien van de vacuümzakken SIN AALJ1855NL, SIN AALJ1854NL en AAKL7908NL en de sealmachine AAKL7914NL:

De bevindingen van het onderzoek zijn extreem veel waarschijnlijker (meer dan één miljoen keer) wanneer hypothese 1 waar is, dan wanneer hypothese 2 waar is.

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten en de gestelde hypothesen wordt het volgende geconcludeerd ten aanzien van de vacuümzak AALJ1863NL en de sealmachine AAKL7913NL:

De bevindingen van het onderzoek zijn extreem veel waarschijnlijker (meer dan één miljoen keer) wanneer hypothese 1 waar is, dan wanneer hypothese 2 waar is.503

Versleutelde e-mailberichten

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190725.1004), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Gesprek op 23 januari 2015 tussen de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @blackberrysecure.net en de gebruiker van [PGP-mailadres] @ennetcom.biz ( [medeverdachte 2] )

[e-mailadres] : Maatje. Dat klein pistooltje. Wat wou je daar voor geven vriend

[medeverdachte 2] : Jij vraag veel teveel

[e-mailadres] : Wat wou jij geven

[e-mailadres] : Wil jij hem hebben voor 1750. Ik heb net een klein rolletje gekocht504

[medeverdachte 2] , 14:49u: Voor mij is het niks maar kijk wel effe verder.

Een gesprek op 23 januari 2015 tussen de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpgsafe.net ( [medeverdachte 1] ) en [PGP-mailadres] @ennetcom.biz ( [medeverdachte 2] )

[medeverdachte 2] : Dat [bijnaam] pistooltje wat hier laatst lag wat is dat jou waard

[medeverdachte 1] , 14.52u: Wat voor kaliber?

[medeverdachte 2] : Klein volgens mij 6 mm

[medeverdachte 1] : Is veelste duur welk merk?

[medeverdachte 2] : Weet ik niet maar laat maar.505

Een proces-verbaal van beelden [medeverdachte 1] (documentcode 1901211216), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op de beelden van 7 oktober 2018 zag ik, verbalisant, dat er een Renault Kangoo over de openbare weg kwam aanrijden om vervolgens het terrein van [medeverdachte 2] in [woonplaats] op te rijden en daar te parkeren. Ik zag dat een persoon vanaf de bestuurderszijde naar de achterkant van de Renault Kangoo liep. Ik herkende de persoon meteen als [medeverdachte 1] .506

3.5

De garagebox aan de [adres] in [woonplaats]

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 1904301300), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 22 november 2018 vond een doorzoeking plaats in de garagebox aan de [adres] in [woonplaats] .507 In de garagebox werd een Toyota Yaris (kenteken [kenteken] ), aangetroffen. In de kofferbak van dit voertuig werden de volgende goederen aangetroffen:

- een doos met het opschrift ‘Macbook Pro’ met daarin508

90 scherpe patronen, afkomstig uit één van de patroonmagazijnen, behorende bij het hieronder omschreven machinegeweer;

10 doosjes met in totaalvijfhonderd (500) scherpe patronen, kaliber 5.65 x 45 millimeter;

40 scherpe patronen, kaliber 5.65 x 45 millimeter, afkomstig uit een sok;

een machinegeweer van het merk Colt Canada, model C7, geschikt om zowel semi- als volautomatisch te vuren, inclusief vier daarbij behorende patroonmagazijnen, inclusief vizier en opzetstuk handvat met uitschuifbaar voetstuk.509

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode PL0900-2017085110-110), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Naar aanleiding van de onder dit proces, in de kofferbak van een Toyota Yaris, voorzien van het kenteken [kenteken] , aangetroffen en in beslag genomen voorwerpen, is door mij in het kader van de Wet wapens en munitie, een nader onderzoek aan deze voorwerpen ingesteld, waarbij het onderstaande werd bevonden.

Goed

SIN

Wapen/Munitie

Cat. (WWM)

Machinegeweer Colt Canada C7

AAMF9174NL

vuurwapen

II510

630 scherpe patronen

AAMF9169NL

munitie

III511

Kennisgevingen van inbeslagneming (registratienummers 2017085110-96), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

In een ontvreemde personenauto werden de navolgende goederen aangetroffen. De auto werd aangetroffen bij een zoeking in een garagebox:

Object: Doos

Type: Mac Book Pro

SIN: AAMF9169NL

Inhoud: Diverse munitie, houders en textiel512

Een proces-verbaal van dactyloscopisch vooronderzoek (proces-verbaalnummer 2017085110-100), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Sporendrager

SIN: AAMI0979NL

Relatie met SIN: AAMF9169NL

Spoortype: Dacty

Plaats veiligstellen: Binnenzijde plastic tas uit doos laptop513

Een rapport Dactyloscopisch onderzoek (kenmerk 2017085110), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Met de afbeelding van dactyloscopisch spoor AAMI0979NL is een vergelijkend onderzoek uitgevoerd in de verzameling referentieafdrukken in Havank. Dit onderzoek heeft geleid tot individualisatie van het spoor op een persoon geregistreerd in Havank onder de naam [medeverdachte 1] .514

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 181213.1026), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Binnen het onderzoek werd onderzoek gedaan naar berichten in de servers van PGPsafe.net en Ennetcom. Tussen die berichten stond het volgende bericht van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @no1bc.net:

Heb wat super diks gekocht voor me collectie een colt c7 machine geweer met laser erop wie jij alleen ziet een nachtkijker dat mensen oplicht en een handgreep waar je die pootjes uitklapt om neer te zette echt een kanon maat hahaha.515

Een proces-verbaal van verhoor [R] (documentcode 20190221.1125), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

V: Op 22 november 2018 heb jij verklaard dat jij de huurder bent van de garagebox aan de
[adres] in [woonplaats] en dat jij die box al 3 of 4 jaar huurde. Klopt dat?

A: Ja.516

V: Uit onderzoek is gebleken dat jij een Renault Kangoo ( [kenteken] ) op naam hebt staan.
Wie maken er gebruik van dit voertuig?

A: [medeverdachte 1] en [verdachte] .517

4 Overige versleutelde e-mailberichten van [medeverdachte 1]

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 181220.1400), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Bericht van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [verdachte] )

13 oktober 2015

: Ja ze hebbe hem allemaal late zitte en nog probere te neuke die kk zwager
zoiezo die kk pet ook wie daarvandaan komt maar let op wat ik ga doen ik
moet eve me kop erbij houde en me zaakjes op droge zette dan gaat er oorlog

plaats vinde bij ons ik leg ze allemaal plat in een maand tijd ga alles in kaart
brenge en dan achter elkaar boem boem afgelopen met ze! Die gozer wie die
anonieme brief gedaan heeft die ouwe en die zwager allemaal weg.518

Gesprek tussen de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @blackberrysecure.net

13 oktober 2015

[medeverdachte 1] : Is goed die groote bestelling vesten ga nie meer door of wat??

[e-mailadres] : Goeie kopen waar je je er 5 van heb besteld!! En donderdag geleverd krijgt!!
400 Enguarde prijs voor 17 stuks 550. Die politie vesten 850 bij 17 stks.

400 zijn 3a. 550 zijn enguarde voor de 100e keer kan je losse trauma plaat
inzetten voor ak. En die dure zijn zelfde als wie de wouten hebben ook al
allemaal 3x gestuurd.519

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190806.1056), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz

21 januari 2016

[medeverdachte 1] : Avond sir hier eve een kleine update ze hebbe vd week de tussenpersoon vd straat getrokke ivm track gevalletje water als je snapt wat ik bedoel! Dus wees voorzichtig ermee!

[medeverdachte 1] : Nope zitte 2 man tussen maar denk meld het je eve het fijne hoor ik vd week!

[medeverdachte 1] : Onder sir hahaha! Dus geen zorgen!

Doorgestuurd bericht:

‘Alles kan! Niks is waterproof! Maar ik heb niemand niks verkocht en namen weet ik als helemaal nie! Ja [bijnaam] en mr money hahahahha.’520

[medeverdachte 1] : En hou eve rekening sir dat kan dat alle tracks van die man wie gelevert zijn
in de gaten worde gehoude! Ik kan weer nieuwe bestelle iets duurder maar
andere leverancier ik heb er nu zelf ook 1tje ergens onder die ga ik vanavond
eraf halen sir en ga nieuwe bestellen sir! U weet veiligheid boven alles ze zitte
dr bovenop

[medeverdachte 1] : Hou eve rekening met tracks sir!

[medeverdachte 1] : Daarom hahaha die van mij gaat eronder uit vanacht ;-)!521

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 181220.1400), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Bericht van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz

6 april 2016:
[medeverdachte 1] : Ja en weer rug minder als was afgeproke die ouwe die man verdient maar
1ding en dat is de telegraaf en geloof mij daar gaat die in belande.

Bericht van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @pgpvipclub.com

13 april 2016

[medeverdachte 1] : Bro eve over [naam] ik heb nu die auto gekeurt maar heb idee dat [naam] gewoon
vanaf begin liever niet wilt opnaam hebben! Maar luister dan heeft die mij aan
lijntje gehouide en heeft die een probleem! (…) Maar ik garandeer je bro als
die me laat stikke ik hem opknap! En je weet ik dreig niet bro ik doe het!522

Bericht van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net

13 april 2016

[medeverdachte 1] : Ja dat weet ik al een tijdje en papa was town direct erheen gegaan en had hem
de kans gegeven of in een kogel regen te sterve of betale toen had ik met
2dagen me geld vriend.523

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190621.0849), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 17 april 2016 omstreeks 10.00 uur werd [slachtoffer 2] geliquideerd in IJsselstein.


Gesprek tussen de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [medeverdachte 1] ) en de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz

17 april 2016, tussen 10.30 en 12.44 uur
[e-mailadres] : Alles goed tijger? Hoorde knalpartij in ijsselstein. Geen bekenden toch?
[medeverdachte 1] : Weet al wie het is ouw haha niet van ons.

Gesprek tussen de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 1] ) en de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [J] )

17 april 2016 vanaf 11.05 uur

[J] : Wat is er ysselstein gebeurt sir?
[medeverdachte 1] : Ja ik weet niet heli cirkelt hele tijd maar nog niks over gehoort 1tje gewond
AT is er ook! Wij zijn het niet hahahah en u ook niet anders vraagt u niet

hahah.
[J] : Hahaha hoop dat ie slaap sir ! hahaha.
[medeverdachte 1] : Hahah teringlijer vragen naar de bekende weg hahah is het een bekende sir?
Was op afgelegen plek.
[J] : Die kk hakan sir! Hahah
[medeverdachte 1] : Hoop ook dat die slaapt die flikker sir haha pietje stotter
[J] : Sir die kk kk fiest wou niet starten ze zyn524 te voet gevlucht gewoon
ongelooflyk pech! Maar die hak slaapt.
[medeverdachte 1] : Ok dat is top sir maar hoop dat ze weg gekomen zijn sir pff kunne we niet
helpen? Ik hoor dat 1tje is gepakt sir pff hoop niet de juiste kk zooitje.525

1 HR 2 februari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK6328.

2 ECLI:NL:RBAMS:2018:2504 (Tandem II, r.o. 3.1.1.) en ECLI:NL:RBAMS:2018:8698 (Tandem III, r.o. 3.1.)

3 ECLI:NL:RBAMS:2018:8698 (Tandem III, r.o. 4.1.1.).

4 Artikel 126ng Sv luidt, voor zover hier van belang, zakelijk weergegeven: De officier van justitie kan – na machtiging van de rechter-commissaris – gegevens vorderen van de aanbieder
die toegang heeft tot gegevens die zijn opgeslagen in zijn geautomatiseerde werk en niet voor hem bestemd zijn
of van hem afkomstig zijn, voor zover deze gegevens klaarblijkelijk van de verdachte afkomstig zijn, voor hem
bestemd zijn, op hem betrekking hebben of tot het begaan van het strafbare feit hebben gediend, of klaarblijkelijk
met betrekking tot die gegevens het strafbare feit is gepleegd.

5 HR 1 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:1889 en HR 19-2-2013, ECLI:NL:HR:2013:BY5322

6 Een beschikking van de rechter-commissaris in strafzaken van 17 april 2018, pagina’s 1230 en 1231.

7 Een beschikking van de rechter-commissaris in strafzaken van 11 februari 2019, pagina’s 8528 en 8529.

8 ECLI:NL:RBGEL:2019:2830.

9 ECLI:NL:RBGEL:2019:2830, het deel van de overweging onder het kopje ‘De betrouwbaarheid en authenticiteit
van de Ennetcom-data’, vanaf de zin:
De rechtbank stelt voorop (…)’ tot en met de zin ‘(…) en de informatie versleuteld werd bewaard’, met
uitzondering van wat onder het derde gedachtestreepje is overwogen met betrekking tot het onderzoek Marengo.

10 Zie bijvoorbeeld de (voor een ieder te raadplegen) webpagina’s:
https://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/wat-zijn-de-verschillende-straatnamen-van-drugs/;
https://www.vnn.nl/ik-wil-informatie-drugs-meest-gebruikte-drugs/heroine;
https://straatwoordenboek.nl/letter/b/bruin.

11 Zie bijvoorbeeld pagina 7893 van het algemeen dossier 09Napoles en de webpagina’s
https://straatwoordenboek.nl/letter/p/paper en https://www.straattaalwoorden.nl/woorden/paper/.

12 Zie bijvoorbeeld de webpagina: https://www.straattaalwoorden.nl/woorden/yzers/.

13 [de rechtbank begrijpt: de Dominicaanse Republiek]

14 [de rechtbank begrijpt: Manchester]

15 Een vast contact van [medeverdachte 1] en verdachte en gebruiker van mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz, zie ook
pagina 1361 tot en met 1364.

16 De rechtbank leidt uit de inhoud van de berichten én de Nederlandse vertaling van het Engelse werkwoord ‘to
stash’ (opbergen) af dat met een ‘stash’ een opbergruimte wordt bedoeld.

17 De onderzoeken Creek (zaaksdossier Gravesend), Cigua (zaaksdossier Rainham ) en Veenendaal .

18 Zaaksdossier Gravesend en een deel van zaaksdossier Rainham .

19 Zaaksdossier Manchester.

20 Hof Amsterdam 17 september 2012, ECLI:NL:GHAMS:2012:BY0654 (onderzoek ‘Pan’).

21 Zie het arrest van de Hoge Raad van 31 maart 2020, ECLI:NL:HR:2020:504.

22 zie HR 15 mei 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA0502.

23 zie HR 5 september 2006, NJ 2007, 336, r.o. 7.3.

24 Zie hoofdstuk 4 van bijlage II (het eerste van de vier berichten werd verzonden aan verdachte).

25 Zie hoofdstuk 4 van bijlage II.

26 Zie ook rechtbank Amsterdam, 28 november 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:7738.

27 Zie ook paragraaf 2.5 van bijlage II.

28 ECLI:NL:RBROT:2019:8914.

29 ECLI:NL:RBAMS:2019:553.

30 ECLI:NL:GHARL:2020:9104.

31 Wanneer hierna wordt verwezen naar paginanummers betreft dit pagina’s van op ambtseed of ambtsbelofte
opgemaakte processen-verbaal. Deze processen-verbaal zijn als bijlagen opgenomen bij de, door de politie
Midden-Nederland, in de wettelijke vorm opgemaakte processen-verbaal van:
- 10 juli 2019 (algemeen dossier 09Napoles), nr. 190311.1038, doorgenummerd pagina 1 tot en met 7875; - 12 augustus 2019 (aanvullend 1), nr. 20190801.1257, doorgenummerd pagina 7876 tot en met 7947; - 1 november 2019 (aanvullend 2), nr. 190829.1012, doorgenummerd pagina 7948 tot en met 8101; - 15 januari 2020 (aanvullend 3), nr. 200108.1328, doorgenummerd pagina 8102 tot en met 8217; - 29 juni 2020 (aanvullend 4), nr. 20200629.1500.G223, doorgenummerd pagina 8217 tot en met 8397; - 7 september 2020 (aanvullend 5), nr. 200907.1237, doorgenummerd pagina 8398 tot en met 8446; - 22 oktober 2020 (aanvullend 6), nr. 201021.0857, doorgenummerd pagina 8447 tot en met 8524; - 10 juli 2019 (forensisch dossier), nr. 2019143226, doorgenummerd pagina 1 tot en met 861; opgemaakt door de politie Midden-Nederland. Tenzij anders vermeld, zijn dit processen-verbaal in de
wettelijke vorm opgemaakt door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren.

32 Pagina 3776.

33 Pagina 3777.

34 Pagina 3778.

35 Pagina 3822.

36 Pagina 3835.

37 Pagina 1478.

38 Pagina 1479.

39 Pagina 1484.

40 Pagina 1485.

41 Pagina 1488.

42 Pagina 1497.

43 Pagina 1498.

44 Pagina 7879.

45 Pagina 7880.

46 Pagina 689.

47 Pagina 690.

48 Pagina 1500.

49 Pagina 1501.

50 Pagina 1444.

51 Pagina 1445.

52 Pagina 1446.

53 Pagina 1447.

54 Pagina 1448.

55 Pagina 684.

56 Pagina 686.

57 Pagina 685.

58 Pagina’s 1454 en 1455.

59 Pagina 1423.

60 Pagina 1431.

61 Pagina 1432.

62 Pagina 1435.

63 Pagina 1436.

64 Pagina’s 1452 en 1453.

65 Pagina 1439.

66 De verklaring van verdachte zoals afgelegd ter terechtzitting van 5 november 2020.

67 Een proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 2] ten overstaan van de rechter-commissaris van 10 juni
2020.

68 Pagina 671.

69 Pagina 274.

70 Pagina 272.

71 Pagina 273.

72 Pagina 3109.

73 Pagina 2931.

74 Pagina 2932.

75 Pagina 2931.

76 Pagina 2933.

77 Pagina 2944.

78 Pagina 3211.

79 Pagina 1252.

80 Pagina 1253

81 Pagina 1477.

82 Pagina 1254.

83 Pagina 689.

84 Pagina 690.

85 Pagina 1468.

86 Pagina 1458.

87 Pagina 1459.

88 Pagina 1460.

89 Pagina 1461.

90 Pagina 1462.

91 Pagina 1463.

92 Pagina 6905.

93 Pagina 6906.

94 Pagina’s 1465 en 1466.

95 Pagina 1466.

96 Pagina 1467.

97 Pagina 1470.

98 Pagina 1471.

99 Pagina 1474.

100 Pagina 1475.

101 Pagina 1500.

102 Pagina 1501.

103 Een geschrift, te weten een rechtshulpverzoek van Engeland aan Nederland, gevoegd bij zaaksdossier
Gravesend (Documentcode 190802.1513), pagina 2359.

104 Een geschrift, te weten een rechtshulpverzoek van Engeland aan Nederland, gevoegd bij zaaksdossier
Gravesend (Documentcode 190802.1513), pagina 2360.

105 Pagina 2338, in combinatie met een geschrift, te weten het bij het proces-verbaal gevoegde rechtshulpverzoek
van Engeland aan Nederland, pagina 2360.

106 Pagina 2338.

107 Een geschrift, te weten een rechtshulpverzoek van Engeland aan Nederland, gevoegd bij zaaksdossier Gravesend (Documentcode 190802.1513), pagina 2360.

108 Een geschrift, te weten een rechtshulpverzoek van Engeland aan Nederland, gevoegd bij zaaksdossier
Gravesend (Documentcode 190802.1513), pagina 2361.

109 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van Detective Inspector 11125 van 2 juni 2015, gevoegd bij
zaaksdossier Gravesend (Documentcode 190802.1513), pagina 2396.

110 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van Detective Inspector 11125 van 2 juni 2015, gevoegd bij
zaaksdossier Gravesend (Documentcode 190802.1513), pagina 2397.

111 Pagina 2338 in combinatie met een geschrift, te weten het bij het proces-verbaal gevoegde rechtshulpverzoek
van Engeland aan Nederland, pagina 2361.

112 Een geschrift, te weten een vrachtbrief, gevoegd bij het rechtshulpverzoek van Engeland aan Nederland,
pagina 2564.

113 Pagina 2747.

114 Pagina 2750.

115 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 4] van 28 april 2015, opgesteld door de
Engelse politie en gevoegd bij zaaksdossier Gravesend (Documentcode 190802.1513), pagina 2404.

116 Pagina 2661.

117 Pagina 2852.

118 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van Detective Sergeant van 12 juni 2015, gevoegd bij
zaaksdossier Gravesend (Documentcode 190802.1513), pagina 2412.

119 Pagina 2413.

120 Een proces-verbaal van verhoor van getuige [getuige 5] bij de rechter-commissaris van 18 juni 2020.

121 Pagina 2903.

122 Pagina 2904.

123 Pagina 2905.

124 Pagina 2747.

125 Pagina 2748.

126 Pagina 2754.

127 Pagina 2671.

128 Pagina’s 2672 en 2673.

129 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 6] van 23 april 2015, opgesteld door de Engelse
politie en gevoegd bij zaaksdossier Gravesend (Documentcode 190802.1513), pagina 2486, in combinatie met
de bijgevoegde vrachtbrieven op pagina 2572 t/m 2600.

130 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 6] van 23 april 2015, opgesteld door de Engelse
politie en gevoegd bij zaaksdossier Gravesend (Documentcode 190802.1513), pagina 2487, in combinatie met
de bijgevoegde vrachtbrieven op pagina 2585 t/m 2600.

131 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 6] van 23 april 2015, opgesteld door de Engelse
politie en gevoegd bij zaaksdossier Gravesend (Documentcode 190802.1513), pagina 2488, in
combinatie met de bijgevoegde vrachtbrieven op pagina 2572 t/m 2584.

132 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 6] van 30 april 2015, opgesteld door de Engelse politie en gevoegd bij zaaksdossier Gravesend (Documentcode 190802.1513), pagina 2481.

133 Pagina 689.

134 Pagina 690.

135 Pagina 2832.

136 Pagina 2833.

137 Pagina 2874.

138 Pagina 2877.

139 Pagina 2878.

140 Pagina 2880.

141 Pagina 2931.

142 Pagina 2933.

143 Pagina 2944.

144 Pagina 689.

145 Pagina 690.

146 Een geschrift, te weten een vrachtbrief van 4 januari 2015, als bijlage gevoegd bij een proces-verbaal van
bevindingen (documentcode 180208.084), pagina 2954.

147 Pagina 2948.

148 Een geschrift, te weten een mail van 10 april 2015, als bijlage gevoegd bij een proces-verbaal van
bevindingen (documentcode 180208.084), pagina 2958.

149 Pagina 2949.

150 Pagina 2747.

151 Pagina 2750.

152 Pagina’s 6659 en 6660.

153 Pagina’s 6670 en 6672.

154 Pagina 2809.

155 Pagina 2810.

156 Pagina 6850.

157 Pagina 6858.

158 Pagina 6859.

159 Pagina 6856.

160 De verklaring van verdachte zoals afgelegd ter terechtzitting van 5 november 2020.

161 Pagina 453.

162 Pagina 454.

163 Pagina 1252.

164 Pagina 1253.

165 Pagina 1254.

166 Pagina 1255.

167 Pagina 1256.

168 Pagina 1257.

169 Pagina 1258.

170 Pagina 1259.

171 Pagina 1260.

172 Pagina 1262.

173 Pagina 3014.

174 Pagina 3015 t/m 3027.

175 Pagina 3028.

176 Pagina 3029.

177 Pagina 3030.

178 Pagina 3031.

179 Pagina 3032.

180 Pagina 3033.

181 Pagina 3034.

182 Pagina 2935.

183 Pagina 1253.

184 Een geschrift, te weten een schermafbeelding van een mailbericht, als bijlage gevoegd bij een proces-verbaal
van bevindingen (documentcode 20190116.1200), pagina 1282.

185 Een geschrift, te weten een Engels proces-verbaal, als bijlage gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier
Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3304.

186 Een geschrift, te weten een Engels proces-verbaal, als bijlage gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier
Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3305.

187 Een geschrift, te weten een Engels proces-verbaal, als bijlage gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier
Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3306.

188 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 7] , opgesteld door de Engelse politie en als bijlage gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3339.

189 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 7] , opgesteld door de Engelse politie en als
bijlage gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3340.

190 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 8] , opgesteld door de Engelse politie en als bijlage
gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3346.

191 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 8] , opgesteld door de Engelse politie en als bijlage
gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3347.

192 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 8] , opgesteld door de Engelse politie en als bijlage
gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3348.

193 Een geschrift, te weten een Engels forensisch drugsrapport van 28 oktober 2016, gevoegd bij een proces-
verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3410.

194 De rechtbank begrijpt dat sprake is van een typefout en dat hier had moeten staan: [Q] 0004 in plaats van
[Q] 0001, gelet op de pagina’s 3348 en 3406.

195 De rechtbank begrijpt dat sprake is van een typefout en dat hier had moeten staan: (EA0328317) in plaats van
(EA0328318), gelet op de pagina’s 3348 en 3407.

196 Een geschrift, te weten een Engels forensisch drugsrapport van 28 oktober 2016, gevoegd bij een proces-
verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3411.

197 De rechtbank begrijpt dat sprake is van een typefout en dat hier had moeten staan: [Q] 0010 in plaats van
[Q] 0008, gelet op pagina’s 3348 en 3407.

198 Een geschrift, te weten een Engels forensisch drugsrapport van 28 oktober 2016, gevoegd bij een proces-
verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3412.

199 Een geschrift, te weten een Engels proces-verbaal, als bijlage gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier
Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3306.

200 Pagina 4182.

201 Pagina 4183.

202 Pagina 3279.

203 Pagina 4187.

204 Pagina 4188.

205 Een geschrift, te weten een rapportage historische telecomgegevens, opgesteld door de politie Eenheid
Midden-Nederland, pagina 4400.

206 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 10] , opgesteld door de Engelse politie en als bijlage
gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 4088 en 4089.

207 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 11] , opgesteld door de Engelse politie en als
bijlage gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 4136.

208 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 11] , opgesteld door de Engelse politie en als
bijlage gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 4137.

209 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 12] , opgesteld door de Engelse politie en als bijlage
gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3520.

210 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 12] , opgesteld door de Engelse politie en als bijlage
gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3521.

211 Een geschrift, te weten een mailbericht, gevoegd bij de getuigenverklaring van [getuige 12] , pagina 3524.

212 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 11] , opgesteld door de Engelse politie en als
bijlage gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 4077.

213 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 13] , opgesteld door de Engelse politie en als bijlage
gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3559.

214 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 14] , opgesteld door de Engelse politie en als
bijlage gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3682.

215 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 14] , opgesteld door de Engelse politie en als
bijlage gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3683.

216 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 11] , opgesteld door de Engelse politie en als
bijlage gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 4077.

217 Pagina 3271.

218 Pagina 3272.

219 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 15] , opgesteld door de Engelse politie en als
bijlage gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3416.

220 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 15] , opgesteld door de Engelse politie en als
bijlage gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3417.

221 Pagina 3272.

222 Pagina 1391.

223 Pagina 4301.

224 Pagina 4301 tot en met 4303.

225 Pagina 3284.

226 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 16] , opgesteld door de Engelse politie en als
bijlage gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3703.

227 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 16] , opgesteld door de Engelse politie en als
bijlage gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3732.

228 Een geschrift, te weten een overzicht van transportorders, als bijlage gevoegd bij de getuigenverklaring van
[getuige 16] , pagina 3735.

229 Pagina 3282

230 Pagina 3283.

231 Pagina 4324.

232 Pagina 4325.

233 Pagina 4324.

234 Pagina 4325.

235 Pagina 3274.

236 Pagina 3275.

237 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 17] , opgesteld door de Engelse politie en als
bijlage gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3647.

238 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 17] , opgesteld door de Engelse politie en als
bijlage gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3648.

239 Een geschrift, te weten een mailbericht, gevoegd als bijlage bij de getuigenverklaring van [getuige 17] ,
pagina 3649.

240 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring [getuige 18] , opgesteld door de Engelse politie en als bijlage
gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3635.

241 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring [getuige 18] , opgesteld door de Engelse politie en als bijlage
gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3638.

242 Pagina’s 3785 en 3786.

243 Pagina 4403.

244 Pagina 4404.

245 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring [getuige 13] , opgesteld door de Engelse politie en als bijlage
gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3558.

246 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring [getuige 13] , opgesteld door de Engelse politie en als bijlage
gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3557.

247 Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek van 28 juni 2016, sessienummer 5315, pagina 4225.

248 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring [getuige 1] , opgesteld door de Engelse politie en als bijlage
gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3776.

249 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring [getuige 1] , opgesteld door de Engelse politie en als bijlage
gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3777.

250 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring [getuige 1] , opgesteld door de Engelse politie en als bijlage
gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3778.

251 Een geschrift, te weten een proces-verbaal van verhoor, opgesteld door de Engelse politie en als bijlage
gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3822.

252 Een geschrift, te weten een proces-verbaal van verhoor, opgesteld door de Engelse politie en als bijlage
gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3832.

253 Een geschrift, te weten een proces-verbaal van verhoor, opgesteld door de Engelse politie en als bijlage
gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3835.

254 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring [getuige 19] , opgesteld door de Engelse politie en als bijlage gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3852.

255 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring [getuige 19] , opgesteld door de Engelse politie en als bijlage
gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3853.

256 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring [getuige 19] , opgesteld door de Engelse politie en als bijlage
gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3854.

257 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring [getuige 19] , opgesteld door de Engelse politie en als bijlage
gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3855.

258 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 11] , opgesteld door de Engelse politie en als
bijlage gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 4000.

259 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 20] , opgesteld door de Engelse politie en als
bijlage gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3864 (en
zie voor het juiste aantal nachten op 30 juli 2016 de originele Engelstalige verklaring op pagina 3863).

260 Pagina 369.

261 Pagina 370.

262 Pagina 371.

263 Pagina 4325.

264 Pagina 6850.

265 Pagina 6855.

266 Pagina 1497.

267 Pagina 6803.

268 Pagina 718 van het forensisch dossier.

269 Pagina 719 van het forensisch dossier.

270 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 11] , opgesteld door de Engelse politie en als bijlage
gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 4176.

271 Pagina 707 van het forensisch dossier.

272 Pagina’s 710 en 711 van het forensisch dossier.

273 Een geschrift, te weten een rapport van het Nederlands Forensisch Instituut van 9 januari 2020, pagina 8214.

274 Een geschrift, te weten een rapport van het Nederlands Forensisch Instituut van 9 januari 2020, pagina 8215.

275 Pagina 115 van het forensisch dossier.

276 Pagina 116 van het forensisch dossier.

277 Pagina 491.

278 Pagina 492.

279 Pagina 493.

280 Pagina 495.

281 Pagina 1326.

282 Pagina 1327.

283 Pagina 1328.

284 Pagina 1329.

285 Pagina 1330.

286 Pagina 1331.

287 Pagina 1332.

288 Pagina 1333.

289 Pagina 1334.

290 Pagina 1335.

291 Pagina 1336.

292 Pagina 1340.

293 Pagina 1403.

294 Pagina 1404.

295 Pagina 1405.

296 Pagina 1341.

297 Pagina 1342

298 Pagina 1345.

299 Pagina 1346.

300 Pagina 1347.

301 Pagina 1348.

302 Pagina 1349.

303 Pagina 1350.

304 Pagina 1352.

305 Pagina 1353.

306 Pagina 1354.

307 Pagina 1355.

308 Pagina 1356.

309 Pagina 1357.

310 Pagina 1358.

311 Pagina 1361.

312 Pagina 1362

313 Pagina 1363

314 Pagina 1364.

315 Pagina 1365.

316 Pagina 1366.

317 Pagina 1367.

318 Pagina 1366.

319 Pagina 1368.

320 Pagina 1369.

321 Pagina 1370.

322 Pagina 1371.

323 Pagina 1305.

324 Pagina 1306.

325 Pagina 1307.

326 Pagina 1308.

327 Pagina 1309.

328 Pagina 1310

329 Pagina 1309

330 Pagina 1310.

331 Pagina 1309.

332 Pagina 1413.

333 Pagina 1312.

334 Pagina 1313.

335 Pagina 1314.

336 Pagina 1315.

337 Pagina 1316.

338 Pagina 1317.

339 Pagina 1319.

340 Pagina 1320.

341 Pagina 1321.

342 Pagina 1377.

343 Pagina 1378.

344 Pagina 4438.

345 Een geschrift, te weten een overzicht van wijzigingen van de Kamer van Koophandel, als bijlage gevoegd bij
een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190401.1448.10707), pagina 4536.

346 Pagina 4511.

347 Pagina 4514.

348 Pagina 4515.

349 Pagina 4543.

350 Pagina 4537.

351 Pagina’s 4629 en 4630.

352 Pagina 4550.

353 Pagina 1377.

354 Pagina 1387.

355 Pagina 1390.

356 Pagina 4609.

357 Pagina 3272.

358 Pagina 1391.

359 Pagina 1377.

360 Pagina 1380.

361 Pagina 1381.

362 Pagina 1382.

363 Pagina 1383.

364 Pagina 1384.

365 Pagina 1388.

366 Pagina 1387.

367 Pagina 1388.

368 Pagina 1389.

369 Pagina 1390.

370 Pagina 1391.

371 Pagina 1392.

372 Pagina 1393.

373 Pagina 1394.

374 Pagina 1395.

375 Pagina 1396

376 Pagina 1397.

377 Pagina 1398.

378 Pagina 1399.

379 Pagina 1401.

380 Pagina 1402.

381 Pagina 1403.

382 Pagina 1404.

383 Pagina 1405.

384 Pagina 1406.

385 Pagina 1407.

386 Pagina 1408.

387 Pagina 1125.

388 Pagina 1199.

389 Pagina 1198.

390 Pagina 1196.

391 Pagina 1195.

392 Pagina 1196.

393 Pagina 1194.

394 Pagina 1188.

395 Pagina 1187.

396 Pagina 1185.

397 Pagina 1184.

398 Pagina 1183.

399 Pagina 1177.

400 Pagina 1169.

401 Pagina 1167.

402 Pagina 1166.

403 Pagina 1164.

404 Pagina 1163.

405 Pagina 1160.

406 Pagina 1159.

407 Pagina 1158.

408 Pagina 1157.

409 Pagina 1156.

410 Pagina 1155.

411 Pagina 1154.

412 Pagina 1153.

413 Pagina 1152.

414 Pagina 1151.

415 Pagina 1150.

416 Pagina 1149.

417 Pagina 1148.

418 Pagina 1142.

419 Pagina 1141.

420 Pagina 1139.

421 Pagina 1135.

422 Pagina 1134.

423 Pagina 1132

424 Pagina 1131.

425 Pagina 1128.

426 Pagina 1127.

427 Pagina 6850.

428 Pagina 6851.

429 Pagina 6857.

430 Pagina 6356.

431 Pagina 6357.

432 Pagina 7024.

433 Pagina 7025.

434 Pagina 7037.

435 Pagina 7038.

436 Pagina 7039.

437 Pagina 7040.

438 Pagina 7024.

439 Pagina 7025.

440 Pagina 7034 (SIN-nummers wapens op pagina 7027 en SIN-nummers plastic zakken op pagina 7026 en ).

441 Pagina 7035 (en SIN-nummer Colt, kaliber .223 op pagina 7027 en SIN-nummers van verpakkingen
wapens en patronen en houders op pagina 7052 t/m pagina 7056).

442 Pagina 7029.

443 Pagina 7030 (en SIN-nummer in Kennisgeving van inbeslagneming, pagina 7067).

444 Pagina 7031 (en SIN-nummer in Kennisgeving van inbeslagneming, pagina 7067).

445 Pagina 7036.

446 Pagina 6857.

447 Een geschrift, te weten een rapportage van de politie Midden-Nederland van 28 juni 2019, pagina 1515.

448 Een geschrift, te weten een rapportage van de politie Midden-Nederland van 28 juni 2019, pagina 1516.

449 Pagina 225 van het forensisch dossier.

450 Pagina 226 van het forensisch dossier.

451 Pagina 227van het forensisch dossier.

452 Pagina 228 van het forensisch dossier.

453 Pagina 229 van het forensisch dossier.

454 Pagina 230 van het forensisch dossier.

455 Pagina 231 van het forensisch dossier.

456 Pagina 232 van het forensisch dossier.

457 Pagina 233 van het forensisch dossier.

458 Pagina 234 van het forensisch dossier.

459 Pagina 235 tot en met 249 van het forensisch dossier.

460 Pagina 243 van het forensisch dossier.

461 Pagina 419 van het forensisch dossier.

462 Pagina’s 6659 en 6660.

463 Pagina 6666.

464 Pagina 717 van het forensisch dossier.

465 De verklaring van verdachte, zoals afgelegd ter terechtzitting van 5 november 2020.

466 Pagina 743 (uit pagina 742 blijkt dat het gaat om de [adres] in [woonplaats] )..

467 Pagina 6850.

468 Pagina 6856.

469 Een geschrift, te weten een rapport van het Nederlands Forensisch Instituut van 9 januari 2020, pagina 8206.

470 Een geschrift, te weten een rapport van het Nederlands Forensisch Instituut van 9 januari 2020, pagina 8207.

471 Een geschrift, te weten een rapport van het Nederlands Forensisch Instituut van 9 januari 2020, pagina 8214.

472 Pagina’s 6659 en 6660.

473 Pagina 6670.

474 Pagina 6671.

475 Pagina 6678.

476 Pagina 755.

477 Pagina 6767.

478 Pagina 6772.

479 Pagina 6773.

480 Pagina 6774.

481 Pagina 6796.

482 Pagina 6797.

483 Pagina 6798.

484 Pagina 6799.

485 Pagina 6233.

486 Pagina 6806.

487 Pagina 6807.

488 Pagina 6808.

489 Pagina 6231.

490 Een geschrift, te weten een kennisgeving van inbeslagneming van 8 oktober 2018, pagina 6831 t/m 6834.

491 Pagina 120 van het forensisch dossier.

492 Pagina 121 van het forensisch dossier.

493 Pagina 123 van het forensisch dossier.

494 Pagina 125 van het forensisch dossier.

495 Pagina 122 van het forensisch dossier.

496 Pagina 124 van het forensisch dossier.

497 Pagina 126 van het forensisch dossier.

498 Pagina 8507.

499 Pagina 718 van het forensisch dossier.

500 Pagina 719 van het forensisch dossier.

501 Pagina 717 van het forensisch dossier.

502 Pagina 697 van het forensisch dossier.

503 Een geschrift, te weten een rapport van het Nederlands Forensisch Instituut van 9 januari 2020, pagina 8214.

504 Pagina 7885.

505 Pagina 7886.

506 Pagina 489.

507 Pagina 7079.

508 Pagina 7080.

509 Pagina 7081.

510 Pagina 549 van het forensisch dossier.

511 Pagina 551 van het forensisch dossier.

512 Pagina 7105.

513 Pagina 490 van het forensisch dossier.

514 Een geschrift, te weten een rapport dactyloscopisch onderzoek van de Landelijke Eenheid van 6 februari 2019, pagina 509 van het forensisch dossier.

515 Pagina 7089.

516 Pagina 6507.

517 Pagina 6512.

518 Pagina 1513.

519 Pagina 1516.

520 Pagina 7936.

521 Pagina 7937.

522 Pagina 1513.

523 Pagina 1514.

524 Pagina 1525.

525 Pagina 1526.