Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2021:1142

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
24-03-2021
Datum publicatie
25-03-2021
Zaaknummer
518890 HA RK 21-65
Rechtsgebieden
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Wraking
Inhoudsindicatie

Wrakingszaak. Verzoeker is niet ontvankelijk in zijn verzoek omdat het is gedaan nadat de rechter een eindbeslissing heeft genomen. Ook een eerder bericht van verzoeker waarin hij zijn wrakingsverzoek aankondigt is verstuurd na de eindbeslissing.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beslissing

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

WRAKINGSKAMER

Locatie: Lelystad

Zaaknummer/rekestnummer: 518890 HA RK 21-65

Beslissing van de meervoudige kamer voor de behandeling van wrakingszaken van 24 maart 2021

op het verzoek in de zin van artikel 36 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (verder: Rv) van:

de heer [verzoeker],

wonende te [woonplaats] ,

(verder te noemen: verzoeker).

Hierbij is belanghebbende:

de heer [belanghebbende] (curator).

1 De procedure

1.1.

Verzoeker heeft op 12 maart 2021 een verzoek ingediend tot wraking van mr. R.A. Steenbergen (verder: de rechter). Op het verzoek staan de dossiernummers F.16/15/751, F.16/15/752 en F.16/15/753 vermeld. Dit betreffen faillissementsdossiers van verzoeker, wijlen zijn echtgenote en een aan verzoeker toebehorende vennootschap.

1.2.

De wrakingskamer heeft gelet het onderstaande afgezien van een mondelinge behandeling.

2 De ontvankelijkheid van het wrakingsverzoek

2.1.

Op grond van artikel 36 Rv kan elk van de rechters die een zaak behandelen op verzoek van een partij worden gewraakt op grond van feiten of omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen leiden. Het middel van wraking is toegekend aan een partij die wenst te voorkomen dat een rechter die tegenover een partij een vooringenomenheid koestert, althans aan een partij die daarover vrees heeft die objectief gerechtvaardigd is, (nog langer) bemoeienis met de zaak zal hebben. Dat doel kan niet meer worden bereikt als de rechter een einduitspraak heeft gedaan, omdat de behandeling van de zaak daarmee is geƫindigd. De wet voorziet daarom niet in de mogelijkheid om wraking te verzoeken van een rechter nadat er een einduitspraak is gedaan.

2.2.

Uit de inhoud van het wrakingsverzoek van verzoeker leidt de wrakingskamer af dat zijn verzoek alleen ziet op het hiervoor genoemde dossier met nummer F.16/15/752 betreffende het faillissement van verzoeker zelf. Ten aanzien van dat dossier heeft op 15 februari 2021 de zitting plaatsgevonden, waarnaar verzoeker verwijst. De zaak die voorlag, zag op de behandeling van een verzoek van verzoeker tot ontslag van de curator. Op dit verzoek heeft de rechter bij beschikking van 26 februari 2021 beslist. Deze beslissing is een eindbeslissing, waarmee de behandeling van de zaak is geƫindigd. Het wrakingsverzoek is gedaan op 12 maart 2021, dus nadat de rechter zijn eindbeslissing had genomen. Hieruit volgt dat de rechter de zaak niet meer behandelde op het moment dat het onderhavige wrakingsverzoek werd gedaan.

De wrakingskamer heeft eveneens kennis genomen van het bericht dat verzoeker op 4 maart 2021 aan de curator en de insolventiegriffie van de rechtbank heeft gericht. In dit bericht kondigt verzoeker zijn voornemen aan om de rechter te wraken. Voor zover dit bericht al aangemerkt zou kunnen worden als wrakingsverzoek, geldt dat ook dit verzoek dateert van na de eindbeslissing.

2.3.

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat verzoeker niet-ontvankelijk moeten worden verklaard in het wrakingsverzoek.

2.4.

Gelet op deze kennelijke niet-ontvankelijkheid kan, overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 9.1 sub c van het wrakingsprotocol van deze rechtbank, een mondelinge behandeling van het wrakingsverzoek achterwege blijven.

3 De beslissing

De wrakingskamer:

3.1.

verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek tot wraking;

3.2.

draagt de griffier van de wrakingskamer op deze beslissing toe te zenden aan verzoeker, de rechter, andere betrokken partijen, alsmede aan de voorzitter van het team waarin de rechter werkzaam is en de president van deze rechtbank.


Deze beslissing is gegeven door mr. C.A. de Beaufort, voorzitter, en mr. J.G. Nicholson en mr. A.M. Crouwel als leden van de wrakingskamer, bijgestaan door mr. I.S.J. Goeman-Bruijn, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 24 maart 2021.

de griffier de voorzitter

Tegen deze beslissing staat geen rechtsmiddel open.