Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2020:919

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
09-03-2020
Datum publicatie
11-03-2020
Zaaknummer
16/660133-16 (P)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Vrijspraak voor medeplegen en medeplichtigheid aan PGB fraude (valsheid in geschrift). Overwegingen over de rol van verdachte in het bedrijf van haar vader waarbinnen de fraude is gepleegd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Strafrecht

Zittingsplaats Utrecht

Parketnummer: 16/660133-16 (P)

Vonnis van de meervoudige kamer van 9 maart 2020

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren op [1979] te [geboorteplaats] ,
ingeschreven in de Basisregistratie personen op het adres [adres] , [woonplaats] .

1 ONDERZOEK TER TERECHTZITTING

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 28 en 29 januari 2020, waarop de zaak inhoudelijk is behandeld.

Op 6 november 2019 heeft er een regiezitting plaatsgevonden en het onderzoek is gesloten op de terechtzitting van 9 maart 2020.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering en standpunten van officier van justitie mr. A.M.C.V. Fellinger en van hetgeen verdachte en mr. A.R. Maarsingh, advocaat te Deventer, naar voren hebben gebracht.

2 TENLASTELEGGING

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

in de periode van 1 januari 2012 tot en met 1 december 2014 in 't Goy en/of Houten en/of Utrecht en/of Leiden en/of Zwolle en/of elders in Nederland, samen met een of meer anderen, althans alleen, meerdere verantwoordingsformulieren persoonsgebonden budget en/of meerdere facturen en/of meerdere lijsten levering functies, telkens met betrekking tot de budgethouders [budgethouder 1] en/of [budgethouder 2] en/of [budgethouder 3] en/of [budgethouder 4] en/of [budgethouder 5] vals heeft opgemaakt en/of laten opmaken en deze documenten heeft gebruikt als waren deze echt en onvervalst;

subsidiair is aan verdachte ten laste gelegd dat zij medeplichtig (behulpzaam) is geweest bij het plegen van bovengenoemde valsheid in geschrifte en de gebruikmaking daarvan.

3 VOORVRAGEN

De dagvaarding is geldig, de rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het ten laste gelegde, de officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging van verdachte en er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 VRIJSPRAAK

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht het primair ten laste gelegde wettig en overtuigend te bewijzen. Verdachte was als lid van het Management Team (MT) en als Manager Zorg op papier zonder meer verantwoordelijk voor hetgeen zich in de tenlastegelegde periode bij [VOF] (hierna: [VOF] ) heeft afgespeeld. Verdachte heeft immers als MT-lid feitelijk de ‘reddingsoperatie’ uitgevoerd, omdat medeverdachte [medeverdachte] in die periode op vakantie was. Bij deze reddingsoperatie zijn de lijsten levering functies gegenereerd die uiteindelijk zijn ingediend bij het zorgkantoor en vals bleken te zijn.

De werknemers die tijdens het strafrechtelijk onderzoek als getuige zijn gehoord verklaren bovendien dat verdachte in haar rol als Manager Zorg verantwoordelijk was voor de urenregistratie. Wanneer je een bepaalde verantwoordelijkheid draagt dan dien je op de hoogte te zijn van de regelgeving. Op basis van het dossier kan bovendien worden vastgesteld dat verdachte ook op de hoogte had kunnen zijn van de regelgeving. Op toekenningsbesluiten staat namelijk dat het bijhouden van een urenregistratie verplicht is en ook heeft verdachte zorgovereenkomsten ondertekend waarbij de genoemde zorgcategorieën niet overeenkomen met de door [VOF] geleverde zorg.

De bedrijfsopzet van medeverdachte [medeverdachte] – dat er met vaste maandbedragen en variabele uren werd gewerkt – kan niet aan verdachte worden toegeschreven, maar voor de urenregistratie en hetgeen uiteindelijk na de reddingsoperatie is ingediend bij het zorgkantoor is verdachte wel degelijk medeverantwoordelijk, zodat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het primair ten laste gelegde medeplegen van valsheid in geschrifte en het gebruik maken van de valse geschriften.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft integraal vrijspraak bepleit van het ten laste gelegde en heeft daartoe primair aangevoerd dat er in het geheel geen valsheid in geschrifte is gepleegd. Op de aan het zorgkantoor overgelegde lijsten levering functies staat namelijk een disclaimer waaruit volgt dat deze lijsten een reconstructie zijn en fouten kunnen bevatten. Ook de verantwoordingsformulieren en de facturen zijn niet vals, omdat er wordt gedeclareerd en verantwoord op basis van het overeengekomen contract.

Subsidiair heeft de raadsman aangevoerd dat verdachte geen opzet heeft gehad op het (mede)plegen van valsheid in geschrifte en ook geen enkele handeling heeft verricht die tot de kwalificatie van medeplegen van, dan wel medeplichtigheid aan, valsheid in geschrifte zou kunnen leiden. Op basis van het dossier kan geen enkele bijdrage van verdachte worden vastgesteld, laat staan een wezenlijke. Daarbij komt nog dat verdachte sinds 1 april 2014 als zorgverlener is gaan werken bij [naam] en de ‘reddingsoperatie’ pas daarna heeft plaatsgevonden. Van medeplegen kan om die reden geen sprake zijn. Ook de subsidiair verweten medeplichtigheid kan niet worden bewezen. Verdachte was als gedragsdeskundige betrokken bij IQ-testen en indicatieaanvragen. Dit wordt bevestigd door diverse getuigen in het dossier. Hieruit volgt dat zij zich niet met de administratie bezig hield en dus ook niet behulpzaam kan zijn geweest bij de ten laste gelegde valsheid daarvan.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

De verdenking

Verdachte wordt verweten dat zij zich schuldig heeft gemaakt het plegen van valsheid in geschrifte, primair in de rol van medepleger en subsidiair in de rol van medeplichtige.

Deze valsheid in geschrifte zou hebben plaatsgevonden binnen het bedrijf [VOF] . [VOF] is een zorginstelling waar (onder andere) ambulante zorg werd geleverd aan verstandelijk gehandicapten cliënten. Deze zorg bestond in dat geval met name uit maatschappelijke ondersteuning en begeleiding en werd gefinancierd uit de persoonsgebonden budgetten (PGB) van deze cliënten. [VOF] sloot met de cliënten contracten af waarin werd afgesproken dat een variabel aantal uren zorg werd geleverd, tegen een vast bedrag per maand. Door op deze manier te werken was het volgens medeverdachte [medeverdachte] voor de bedrijfsvoering van [VOF] niet noodzakelijk om het aantal uren geleverde zorg per cliënt te registreren.

Wanneer ambulante zorg wordt bekostigd uit een PGB dan moeten de kosten voor de geleverde zorg door de budgethouder echter wel worden verantwoord met facturen én onderliggende urenspecificaties. Deze verantwoording geschiedt aan het zorgkantoor.

In oktober 2013 is het zorgkantoor een fraudeonderzoek gestart naar [VOF] en heeft het zorgkantoor de urenverantwoording opgevraagd bij [VOF] . [VOF] heeft daarop aangegeven niet aan dit verzoek te kunnen voldoen. Binnen [VOF] werd de urenregistratie immers niet bijgehouden, omdat een vast maandbedrag in rekening werd gebracht, onafhankelijk van het aantal geleverde uren. Daarop heeft het zorgkantoor in 2014 besloten de toegekende PGB’s terug te vorderen. De budgethouders konden de zorg die zij met hun PGB hadden ingekocht immers niet verantwoorden aan het zorgkantoor. Hierop is [VOF] halverwege 2014 alsnog gaan proberen om de geleverde uren in kaart te brengen. In het dossier wordt dit door medewerkers van [VOF] ‘de reddingsactie’ genoemd.

Met software is de urenregistratie op basis van verschillende bronsystemen gegenereerd. Deze urenregistratie is in lijsten levering functies weergegeven en samen met de facturen en verantwoordingsformulieren aan het zorgkantoor overhandigd.

Bij de controle door het zorgkantoor bleek dat de geleverde uren zoals weergegeven op de lijsten levering functies nooit door [VOF] konden zijn geleverd, omdat [VOF] daarvoor niet genoeg personeel in dienst had. Het zorgkantoor heeft daarop aangifte gedaan van valsheid in geschrifte.

De uiteindelijke verdenking luidt dat de door [VOF] ingediende lijsten levering functies, verantwoordingsformulieren en facturen vals zijn opgemaakt en zijn gebruikt als echt en onvervalst en dat verdachte hier als medepleger of als medeplichtige een bijdrage aan heeft geleverd.

De rol van verdachte

Verdachte is na het afronden van haar studie Orthopedagogiek in 2006 in dienst gekomen bij [VOF] , het bedrijf van haar vader, medeverdachte [medeverdachte] . Zij ging toen werken als begeleider en gedragsdeskundige. Vanaf 2011 is verdachte naast gedragsdeskundige ook Manager Zorg voor de ambulante cliënten. In haar functie als zorgmanager was zij verantwoordelijk voor de kwalitatieve en gedragsdeskundige kant van het werk, zoals zorgplannen en zorgdoelen. Daarnaast voerde zij gesprekken met begeleiders over hun caseload, stuurde zij de begeleiders aan en hield zij in de gaten of de begeleiders hun tijd goed onder hun cliënten verdeelden. Dit gebeurde op gevoel, want de begeleiders hoefden hun uren niet te registreren. Ten slotte hield verdachte zich als zorgmanager bezig met het verbeteren van bedrijfsprocessen en kwaliteitsmanagement.

Toen het zorgkantoor in oktober 2013 een fraudeonderzoek is gestart naar [VOF] is verdachte in haar rol als Manager Zorg betrokken geweest bij het in kaart brengen van de urenregistratie, maar hiermee heeft zij geen antwoord kunnen geven op de vraag van het zorgkantoor om de geleverde en in rekening gebrachte zorg te verantwoorden.

Op 1 april 2014 zijn cliënten van [VOF] overgedragen aan [naam] en om goede zorg te waarborgen is aan de medewerkers van [VOF] , waaronder verdachte, verzocht om hun werkzaamheden voorlopig onder toezicht van [naam] voort te zetten. Per 1 april 2014 is verdachte dus als zorgverlener gaan werken bij [naam] .

De beoordeling van de ten laste gelegde feiten

De rechtbank stelt met betrekking tot de verantwoordingsformulieren vast dat het een taak van de budgethouder is om de met het PGB ingekochte zorg aan het zorgkantoor te verantwoorden. Wanneer een budgethouder dit zelf niet kan en onder bewind of curatele staat dan is het de taak van de bewindvoerder of de curator om de besteding van het PGB te verantwoorden. De op de tenlastelegging genoemde verantwoordingsformulieren betreffen verantwoordingsformulieren van vijf cliënten van [VOF] , waarvan verdachte geen bewindvoerder of curator was. Dit maakt dat het niet de verantwoordelijkheid van verdachte was om deze formulieren in te vullen en bij het zorgkantoor aan te leveren. Geen van de op de tenlastelegging genoemde verantwoordingsformulieren is door verdachte ondertekend. De rechtbank kan op basis van het dossier ook niet vaststellen dat verdachte op een andere manier bij de totstandkoming van de verantwoordingsformulieren betrokken is geweest.

Met betrekking tot de lijsten levering functies stelt de rechtbank vast dat deze zijn opgemaakt in de tweede helft van 2014 (juni tot en met augustus 2014). Per 1 april 2014 is verdachte echter als zorgverlener gaan werken bij [naam] , zodat verdachte niet betrokken kan zijn geweest bij het opmaken van de lijsten levering functies. Datzelfde geldt voor de facturen die op basis van deze lijsten levering functies zijn opgemaakt. Door het Openbaar Ministerie is aangevoerd dat verdachte de verantwoordelijkheid kreeg om de vragen van het zorgkantoor te beantwoorden. Dit ziet op de vragen die in oktober 2013 door het zorgkantoor zijn gesteld. Zoals hiervoor beschreven kan niet worden vastgesteld dat dit heeft geleid tot het opmaken van de valse facturen en de lijsten levering functie s in 2014.

Met betrekking tot de maandfacturen die op basis van de zorgcontracten zijn verstuurd is de rechtbank van oordeel dat deze niet vals zijn. In de zorgovereenkomsten staat dat per maand een vast bedrag in rekening wordt gebracht voor een variabel aantal uren zorg. Met deze wijze van factureren worden niet de verleende uren zorg verantwoord. Echter dat doet niet af aan het feit dat de facturen op zichzelf wel in overeenstemming zijn met de inhoud van de zorgovereenkomst en niet als vals of in strijd met de waarheid kunnen worden gekwalificeerd .

De conclusie

De rechtbank acht gelet op het voorgaande niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het primair en subsidiair ten laste gelegde heeft begaan en zal verdachte hiervan vrijspreken.

5 BESLISSING

De rechtbank:

Vrijspraak

- verklaart het aan verdachte ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij.

Dit vonnis is gewezen door mr. J. Ebbens, voorzitter, mrs. E.J.W. Verhaagh en

J.G. van Ommeren, rechters, in tegenwoordigheid van mr. L. Antonides, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van 9 maart 2020.

Bijlage: de tenlastelegging

Aan verdachte wordt ten laste gelegd dat:

Primair

zij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2012 tot en met 1 december 2014 te 't Goy en/of Houten en/of Utrecht en/of Leiden en/of Zwolle en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

meermalen, althans eenmaal (telkens) opzettelijk,

(zaaksdossier [budgethouder 1] )

over de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013 ten name van [budgethouder 1]

- een of meer verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ

(bladzijden 948-949 en/of 975-976 en/of bladzijden 977-978 en/of bladzijden 979-980) en/of

- een of meer factu(u)r(en) (bladzijden 1055 tot en met 1061 en/of bladzijden 1107 tot en met 1112)

en/of

(zaaksdossier [budgethouder 2] )

over de periode van 1 januari 2012 tot en met 26 augustus 2014 ten name van [budgethouder 2] :

- een of meer verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ (bladzijden 1413 tot en met 1416) en/of

- een of meer factu(u)r(en) (bladzijden 733 tot en met 745 en/of bladzijden 754 tot en met 766) en

- een of meer levering functie(s) 2012 ex post, bijlage factuur (bladzijden 749 tot en met 753) en/of

- een of meer leveringfuncties 2013 ex post, bijlage factuur (bladzijden 770 tot en met 773) en/of

- een of meer levering functies 2012 ex post i.o. (bladzijden 746 tot en met 748) en/of

- een of meer levering functies 2013 ex post i.o. (bladzijden 767 tot en met 769)

en/of

(zaaksdossier [budgethouder 3] )

over de periode van 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2014 ten name van [budgethouder 3] :

- een of meer factu(u)r(en) (bladzijden 492 tot en met 502 en/of bladzijden 515 tot en met 528 en/of bladzijden 530 tot en met 531) en/of

- een of meer levering functies 2012 ex post, bijlage factuur (bladzijden 532 tot en met 540) en/of

- een of meer levering functies 2013 ex post, bijlage factuur (bladzijden 541 tot en met 580) en/of

- een of meer verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ (bladzijden 1695 tot en met 1702)

en/of

(zaaksdossier [budgethouder 4] )

over de periode van 1 januari 2012 tot en met 21 augustus 2014 ten name van [budgethouder 4] :

- een of meer verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ

(bladzijden 2027 tot en met 2036) en/of

- een of meer factu(u)r(en) (bladzijden 582 tot en met 600 en/of bladzijde 604 en/of bladzijde 610 en/of bladzijde 612 en/of bladzijde 614 en/of bladzijde 616 en/of bladzijde 618 en/of 620 en/of bladzijde 622 tot en met bladzijde 628) en/of

- een of meer levering functies 2012 ex post, bijlage factuur (bladzijden 601 tot en met 603 en/of bladzijden 605 tot en met 608) en/of

- een of meer leveringfuncties 2013 ex post,bijlage factuur (bladzijden 629 tot en met 632 en/of bladzijden 634 tot en met 639)

en/of

(zaaksdossier [budgethouder 5] )

over de periode van 1 juli 2012 tot en met 21 augustus 2014 ten name van [budgethouder 5] :

- een of meer verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ

(bladzijden 2358 tot en met 2363 en/of bladzijden 2364 en 2365 en/of bladzijden 2366 en 2367 en/of bladzijden 2368 en 2369 en/of bladzijden 2370 en 2371 en/of bladzijden 2372 en 2373) en/of

- een of meer factu(u)r(en) (bladzijde 640 en/of bladzijde 655 en bladzijde 658 en/of bladzijden 661 tot en met 672 en/of bladzijden 677 tot en met 688 en/of bladzijde 701 en/of bladzijden 726 tot en met 728) en/of

-een of meer levering functie(s) 2012 ex post, bijlage factuur (bladzijde(n) 653 en 654 en/of 656 en 657 en/of bladzijden 659 en 660) en/of

- een of meer levering functies 2012 ex post, i.o. bladzijden 673 tot en met 676 en/of

- een of meer levering functies 2013 ex post, i.o. (bladzijden 702 tot en met 711) en/of

- een of meer levering functies 2013 ex post, bijlage factuur (bladzijden 712 tot en met 716) en/of bladzijden 718 tot en met 725)

zijnde (telkens) (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, (telkens) valselijk heeft/hebben opgemaakt en/of laten opmaken en/of vervalst en/of laten vervalsen, immers heeft/hebben verdachte en/of haar mededader(s) (telkens) valselijk en/of in strijd met de waarheid - zakelijk weergegeven –

in die/dat genoemde verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ en/of (bijbehorende factu(u)r(en) en/of (bijbehorende) levering functie(s) (lijst(en))

(zaaksdossier [budgethouder 1] )

vermeld en/of laten vermelden

- op die factu(u)r(en) artikelnummer(s) BEG-I en/of BEG-IND met corresponderende netto bedrag(en) en/of

- dat op dat/die verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ bij/onder functies/kostensoorten BEG-I met het/de corresponderende bruto uitbetaald(e) bedrag(en) aan die [budgethouder 1] was/waren verleend

en/of

(zaaksdossier [budgethouder 2] )

vermeld en/of laten vermelden

- dat op dat/die verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ bij/onder functies/kostensoorten BEG-I met het/de corresponderende bruto uitbetaald(e) bedrag(en) aan die [budgethouder 2] was/waren verleend en/of

- dat op die factu(u)r(e)n artikelnummer(s) GEZ2012 en/of BEG-I en/of GEZ2013 en/of BEG-IND (als zorgvorm) aan die [budgethouder 2] was/waren verleend en/of

-op die levering functie(s) (zorg) dienst(en) BI (begeleiding individueel) en/of BIE (begeleiding extra in uren) met het/de corresponderende tota)a)l(en) en/of

- op die levering functie(s) de na(a)m(en) van een of meer

(zorg)begeleider(s), althans perso(o)n(en), (te weten [(zorg) begeleidster 1] , [(zorg) begeleidster 2] ,

[(zorg) begeleidster 3] en/of [(zorg) begeleidster 4] ) die (zorg) dienst(en) in de zin van BI (begeleiding individueel) en/of BIE (begeleiding extra in uren) heeft/hebben verleend met het/de corresponderende tota(a)l(en),

en/of

(zaaksdossier [budgethouder 3] )

vermeld en/of laten vermelden

- dat op een of meer factu(u)r(en) artikelnummer(s) BEG-I en/of PV en/of GEZ2012 en/of VERBLIJF12 en/of BEG-IND en/of VERBLIJF13 en/of GEZ2013 (als zorgvorm) aan die [budgethouder 3] was/waren verleend en/of

- op die levering functie(s) (zorg) dienst(en) BIE (begeleiding extra in uren) en/of BG (dagactiviteit (begeleiding)) met het/de corresponderende tota(a)l(en) en/of

- op die levering functie(s) de na(a)m(en) van een of meer (zorg)begeleider(s), althans perso(o)n(en) (te weten [(zorg) begeleidster 5] , [(zorg) begeleidster 3] en/of [(zorg) begeleider] ) die (zorg) dienst(en) (in de zin van BIE (begeleiding extra in uren) en/of BG (dagactiviteit (begeleiding)) met het/de corresponderende tota(a)l(en) heeft/hebben verleend, en/of

- op dat/die verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ

bij/onder functies/kostensoorten PV en/of BEG-I en/of KV met het/de corresponderende bruto uitbetaald(e) bedrag(en) aan die [budgethouder 3] was/waren verleend

en/of

(zaaksdossier [budgethouder 4] )

vermeld en/of laten vermelden

- dat op dat/die verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ bij/onder functies/kostensoorten PV en/of BEG-I en/of BEG-GR met het/de

corresponderende bruto uitbetaald(e) bedrag(en) aan die [budgethouder 4] was/waren verleend en/of

- op die factu(u)r(en) artikelnummer(s) BEG-I en/of BEG-G en/of PV en/of BEG-GR en/of GEZ2012 en/of geleverde diensten BIJ en/of BD en/of PV aan die [budgethouder 4] was/waren verleend, en/of

- op die levering functie(s) (zorg) dienst(en) BIE (begeleiding extra) en/of extern en/of BIE (begeleiding extra in uren) met het/de corresponderende tota(a)l(en) en/of

- op die levering functie(s) de na(a)m(en) van een of meer (zorg)begeleider(s), althans perso(o)n(en) (te weten [(zorg) begeleidster 3] , [(zorg) begeleidster 5] en/of [(zorg) begeleidster 6] ) die (zorg) dienst(en) met het/de corresponderende tota(a)l(en) heeft/hebben verleend,

en/of

(zaaksdossier [budgethouder 5] )

vermeld en/of laten vermelden

- dat op dat/die verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ bij/onder functies/kostensoorten BEG-I met het/de corresponderende bruto uitbetaald(e) bedrag(en) aan die [budgethouder 5] was/waren verleend en/of

- dat op dat/die verantwoordingsformulier persoonsgebonden budget AWBZ 2012 en/of 2013 vergoedingsregeling persoonlijke zorg bij/onder soort hulpverlening BEG-I met het/de corresponderend(e) bedrag(en) aan die [budgethouder 5] was/waren verleend en/of

- op die factu(u)r(en) artikelnummer(s) GEZ2012 en/of BEG-IND en/of BEG-I

en/of BEG-GR en/of GEZ2013 en/of

- op die levering functie(s) dienst(en) BIE (begeleiding extra) en/of VV

(kosten van vervoer indien toegestaan in indicatie) en/of BI (begeleiding individueel) en/of BG ((begeleiding groep) aan die [budgethouder 5] was/waren verleend met het/de corresponderende tota(a)l{en) en/of

- op de leveringfunctie(s) de na(a)m(en) van een of meer (zorg)begeleider(s), althans perso(o)n(en) (te weten [(zorg) begeleidster 3] en/of [(zorg) begeleidster 5] ) welke (zorg)begeleider(s) (zorg) dienst(en) BIE (begeleiding extra) en/of VV (kosten van vervoer indien toegestaan in indicatie) en/of BI (begeleiding individueel) en/of BG ((begeleiding groep) met het/de corresponderende tota(a)l(en) heeft/hebben verleend,

zulks (telkens) met het oogmerk om die geschriften als echt en onvervalst te gebruiken en/of door anderen te doen gebruiken

art. 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht

art. 47 lid 1 Wetboek van Strafrecht

en/of

zij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2012 tot en met 1 december 2014 te 't Goy en/of Houten en/of Utrecht en/of Leiden en/of Zwolle en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk gebruik heeft/hebben gemaakt van

- een of meer verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ en/of

- een of meer (bijbehorende) factu(u)r{en) en/of

- een of meer (bijbehorende) levering functies,

(dossier [budgethouder 1] )

- een of meer verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ

(bladzijden 948-949 en/of 975-976 en/of bladzijden 977-978 en/of bladzijden 979-980) en/of

- een of meer factu(u)r(en) (bladzijden 1055 tot en met 1061 en/of bladzijden 1107 tot en met 1112) en/of

(dossier [budgethouder 2] )

- een of meer verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ

(bladzijden 1413 tot en met 1416) en/of

- een of meer factu(u)r(en) (bladzijden 733 tot en met 745 en/of bladzijden 754 tot en met 766) en

- een of meer levering functie(s) 2012 ex post, bijlage factuur (bladzijden 749 tot en met 753) en/of

- een of meer leveringfuncties 2013 ex post, bijlage factuur (bladzijden 770 tot en met 773) en/of

- een of meer levering functies 2012 ex post i.o. (bladzijden 746 tot en met 748) en/of

- een of meer levering functies 2013 ex post i.o. (bladzijden 767 tot en met 769) en/of

(dossier [budgethouder 3] )

- een of meer factu(u)r(en) (bladzijden 492 tot en met 502 en/of bladzijden 515 tot en met 528 en/of bladzijden 530 tot en met 531) en/of

- een of meer levering functies 2012 ex post, bijlage factuur (bladzijden 532 tot en met 540) en/of

- een of meer levering functies 2013 ex post, bijlage factuur (bladzijden 541 tot en met 580) en/of

- een of meer verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ (bladzijden 1695 tot en met 1702) en/of

(dossier [budgethouder 4] )

- een of meer verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ

(bladzijden 2027 tot en met 2036) en/of

- een of meer factu(u)r(en) (bladzijden 582 tot en met 600 en/of bladzijde 604 en/of bladzijde 610 en/of bladzijde 612 en/of bladzijde 614 en/of bladzijde 616 en/of bladzijde 618 en/of 620 en/of bladzijde 622 tot en met bladzijde 628) en/of

- een of meer levering functies 2012 ex post, bijlage factuur (bladzijden 601 tot en met 603 en/of bladzijden 605 tot en met 608) en/of

- een of meer leveringfuncties 2013 ex post,bijlage factuur (bladzijden 629 tot en met 632 en/of bladzijden 634 tot en met 639) en/of

(dossier [budgethouder 5] )

- een of meer verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ

(bladzijden 2358 tot en met 2363 en/of bladzijden 2364 en 2365 en/of bladzijden 2366 en 2367 en/of bladzijden 2368 en 2369 en/of bladzijden 2370 en 2371 en/of bladzijden 2372 en 2373) en/of

- een of meer factu(u)r(en) (bladzijde 640 en/of bladzijde 655 en bladzijde 658 en/of bladzijden 661 tot en met 672 en/of bladzijden 677 tot en met 688 en/of bladzijde 701 en/of bladzijden 726 tot en met 728) en/of

- een of meer levering functie(s) 2012 ex post, bijlage factuur (bladzijde(n) 653 en 654 en/of 656 en 657 en/of bladzijden 659 en 660) en/of

- een of meer levering functies 2012 ex post, i.o. bladzijden 673 tot en met 676 en/of

- een of meer levering functies 2013 ex post, i.o. (bladzijden 702 tot en met 711) en/of

- een of meer levering functies 2013 ex post, bijlage factuur (bladzijden 712 tot en met 716) en/of bladzijden 718 tot en met 725)

zijnde een of meer van deze geschriften bestemd om tot bewijs van enig feit te dienen - als ware een of meerdere van deze geschriften (telkens) echt en/of onvervalst -,

bestaande dat gebruikmaken hierin dat zij, verdachte, en/of haar mededader(s) dat/die valse en/of vervalste verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ en/of (bijbehorende) factu(u)r(en) en/of (bijbehorende) levering functies heeft/hebben ingestuurd/ ingediend en/of verantwoord bij het zorgkantoor Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V.

en bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat in die/dat genoemde verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ en/of (bijbehorende factu(u)r(en) en/of (bijbehorende) levering functies,

is/zijn en/of heeft/hebben vermeld en/of laten vermelden

(zaaksdossier [budgethouder 1] )

- op die factu(u)r(en) artikelnummer(s) BEG-I en/of BEG-IND met corresponderende netto bedrag(en) en/of

- dat op dat/die verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ bij/onder functies/kostensoorten BEG-I met het/de corresponderende bruto uitbetaald(e) bedrag(en) aan die [budgethouder 1] was/waren verleend

en/of

(zaaksdossier [budgethouder 2] )

- dat op dat/die verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ bij/onder functies/kostensoorten BEG-I met het/de corresponderende bruto uitbetaald(e) bedrag(en) aan die [budgethouder 2] was/waren verleend en/of

- dat op die factu(u)r(e)n artikelnummer(s) GEZ2012 en/of BEG-I en/of GEZ2013 en/of BEG-IND (als zorgvorm) aan die [budgethouder 2] was/waren verleend en/of

- op die levering functie(s) (zorg) dienst(en) BI (begeleiding individueel) en/of BIE (begeleiding extra in uren) met het/de corresponderende tota)a)l(en) en/of

- op die levering functie(s) de na(a)m(en) van een of meer (zorg)begeleider(s), althans perso(o)n(en), (te weten [(zorg) begeleidster 1] , [(zorg) begeleidster 2] , [(zorg) begeleidster 3] en/of [(zorg) begeleidster 4] ) die (zorg) dienst(en) in de zin van BI (begeleiding individueel) en/of BIE (begeleiding extra in uren) heeft/hebben verleend met het/de corresponderende tota(a)l(en),

en/of

(zaaksdossier [budgethouder 3] )

- dat op een of meer factu(u)r(en) artikelnummer(s) BEG-I en/of PV en/of GEZ2012 en/of VERBLIJF12 en/of BEG-IND en/of VERBLIJF13 en/of GEZ2013 (als zorgvorm) aan die [budgethouder 3] was/waren verleend en/of

- op die levering functie(s) (zorg) dienst(en) BIE (begeleiding extra in uren) en/of BG (dagactiviteit (begeleiding)) met het/de corresponderende

tota(a)l(en) en/of

- op die levering functie(s) de na(a)m(en) van een of meer (zorg)begeleider(s), althans perso(o)n(en) (te weten [(zorg) begeleidster 5] , [(zorg) begeleidster 3] en/of [(zorg) begeleider] ) die (zorg) dienst(en) (in de zin van BIE (begeleiding extra in uren) en/of BG (dagactiviteit (begeleiding)) met het/de corresponderende tota(a)l(en) heeft/hebben verleend, en/of

- op dat/die verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ bij/onder functies/kostensoorten PV en/of BEG-I en/of KV met het/de corresponderende bruto uitbetaald(e) bedrag(en) aan die [budgethouder 3] was/waren verleend

en/of

(zaaksdossier [budgethouder 4] )

- dat op dat/die verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ bij/onder functies/kostensoorten PV en/of BEG-I en/of BEG-GR met het/de

corresponderende bruto uitbetaald(e) bedrag(en) aan die [budgethouder 4] was/waren verleend en/of

- op die factu(u)r(en) artikelnummer(s) BEG-I en/of BEG-G en/of PV en/of BEG-GR en/of GEZ2012 en/of geleverde diensten BIJ en/of BD en/of PV aan die [budgethouder 4] was/waren verleend, en/of

- op die levering functie(s) (zorg) dienst(en) BIE (begeleiding extra) en/of extern en/of BIE (begeleiding extra in uren) met het/de corresponderende tota(a)l(en) en/of

- op die levering functie(s) de na(a)m(en) van een of meer (zorg)begeleider(s), althans perso(o)n(en) (te weten [(zorg) begeleidster 3] , [(zorg) begeleidster 5] en/of [(zorg) begeleidster 6] ) die (zorg) dienst(en) met het/de corresponderende tota(a)l(en) heeft/hebben verleend,

en/of

(zaaksdossier [budgethouder 5] )

- dat op dat/die verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ bij/onder functies/kostensoorten BEG-I met het/de corresponderende bruto uitbetaald(e) bedrag(en) aan die [budgethouder 5] was/waren verleend en/of

- dat op dat/die verantwoordingsformulier persoonsgebonden budget AWBZ 2012 en/of 2013 vergoedingsregeling persoonlijke zorg bij/onder soort hulpverlening BEG-I met het/de corresponderend(e) bedrag(en) aan die [budgethouder 5] was/waren verleend en/of

- op die factu(u)r(en) artikelnummer(s) GEZ2012 en/of BEG-IND en/of BEG-I

en/of BEG-GR en/of GEZ2013 en/of

- op die levering functie(s) dienst(en) BIE (begeleiding extra) en/of VV

(kosten van vervoer indien toegestaan in indicatie) en/of BI (begeleiding individueel) en/of BG ((begeleiding groep) aan die [budgethouder 5] was/waren verleend met het/de corresponderende tota(a)l{en) en/of

- op de leveringfunctie(s) de na(a)m(en) van een of meer (zorg)begeleider(s), althans perso(o)n(en) (te weten [(zorg) begeleidster 3] en/of [(zorg) begeleidster 5] ) welke (zorg)begeleider(s) (zorg) dienst(en) BIE (begeleiding extra) en/of VV (kosten van vervoer indien toegestaan in indicatie) en/of BI (begeleiding individueel) en/of BG ((begeleiding groep) met het/de corresponderende tota(a)l(en) heeft/hebben verleend,

art. 225 lid 2 Wetboek van Strafrecht

art. 47 lid 1 aanhef en onder 1 Wetboek van Strafrecht

art 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair

[medeverdachte] op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2012 tot en met 1 december 2014 te 't Goy en/of Houten en/of Utrecht en/of Leiden en/of Zwolle en/of elders in Nederland, meermalen, althans eenmaal (telkens) opzettelijk,

(zaaksdossier [budgethouder 1] )

over de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013 ten name van [budgethouder 1]

- een of meer verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ

(bladzijden 948-949 en/of 975-976 en/of bladzijden 977-978 en/of bladzijden 979-980) en/of

- een of meer factu(u)r(en) (bladzijden 1055 tot en met 1061 en/of bladzijden 1107 tot en met 1112)

en/of

(zaaksdossier [budgethouder 2] )

over de periode van 1 januari 2012 tot en met 26 augustus 2014 ten name van [budgethouder 2] :

- een of meer verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ

(bladzijden 1413 tot en met 1416) en/of

- een of meer factu(u)r(en) (bladzijden 733 tot en met 745 en/of bladzijden 754 tot en met 766) en

- een of meer levering functie(s) 2012 ex post, bijlage factuur (bladzijden 749 tot en met 753) en/of

- een of meer leveringfuncties 2013 ex post, bijlage factuur (bladzijden 770 tot en met 773) en/of

- een of meer levering functies 2012 ex post i.o. (bladzijden 746 tot en met 748) en/of

- een of meer levering functies 2013 ex post i.o. (bladzijden 767 tot en met 769)

en/of

(zaaksdossier [budgethouder 3] )

over de periode van 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2014 ten name van [budgethouder 3] :

- een of meer factu(u)r(en) (bladzijden 492 tot en met 502 en/of bladzijden 515 tot en met 528 en/of bladzijden 530 tot en met 531) en/of

- een of meer levering functies 2012 ex post, bijlage factuur (bladzijden 532 tot en met 540) en/of

- een of meer levering functies 2013 ex post, bijlage factuur (bladzijden 541 tot en met 580) en/of

- een of meer verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ (bladzijden 1695 tot en met 1702) en/of

en/of

(zaaksdossier [budgethouder 4] )

over de periode van 1 januari 2012 tot en met 21 augustus 2014 ten name van [budgethouder 4] :

- een of meer verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ

(bladzijden 2027 tot en met 2036) en/of

- een of meer factu(u)r(en) (bladzijden 582 tot en met 600 en/of bladzijde 604 en/of bladzijde 610 en/of bladzijde 612 en/of bladzijde 614 en/of bladzijde 616 en/of bladzijde 618 en/of 620 en/of bladzijde 622 tot en met bladzijde 628) en/of

- een of meer levering functies 2012 ex post, bijlage factuur (bladzijden 601 tot en met 603 en/of bladzijden 605 tot en met 608) en/of

- een of meer leveringfuncties 2013 ex post,bijlage factuur (bladzijden 629 tot en met 632 en/of bladzijden 634 tot en met 639)

en/of

(zaaksdossier [budgethouder 5] )

over de periode van 1 juli 2012 tot en met 21 augustus 2014 ten name van [budgethouder 5] :

- een of meer verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ

(bladzijden 2358 tot en met 2363 en/of bladzijden 2364 en 2365 en/of bladzijden 2366 en 2367 en/of bladzijden 2368 en 2369 en/of bladzijden 2370 en 2371 en/of bladzijden 2372 en 2373) en/of

- een of meer factu(u)r(en) (bladzijde 640 en/of bladzijde 655 en bladzijde 658 en/of bladzijden 661 tot en met 672 en/of bladzijden 677 tot en met 688 en/of bladzijde 701 en/of bladzijden 726 tot en met 728) en/of

- een of meer levering functie(s) 2012 ex post, bijlage factuur (bladzijde(n) 653 en 654 en/of 656 en 657 en/of bladzijden 659 en 660) en/of

- een of meer levering functies 2012 ex post, i.o. bladzijden 673 tot en met 676 en/of

- een of meer levering functies 2013 ex post, i.o. (bladzijden 702 tot en met 711) en/of

- een of meer levering functies 2013 ex post, bijlage factuur (bladzijden 712 tot en met 716) en/of bladzijden 718 tot en met 725)

zijnde (telkens) (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, (telkens) valselijk heeft/hebben opgemaakt en/of laten opmaken en/of vervalst en/of laten vervalsen, immers heeft [medeverdachte] (telkens) valselijk en/of in strijd met de waarheid - zakelijk weergegeven -

in die/dat genoemde verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ en/of (bijbehorende factu(u)r(en) en/of (bijbehorende) levering functie(s) (lijst(en))

(zaaksdossier [budgethouder 1] )

vermeld en/of laten vermelden

- op die factu(u)r(en) artikelnummer(s) BEG-I en/of BEG-IND met corresponderende netto bedrag(en) en/of

- dat op dat/die verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ bij/onder functies/kostensoorten BEG-I met het/de corresponderende bruto uitbetaald(e) bedrag(en) aan die [budgethouder 1] was/waren verleend

en/of

(zaaksdossier [budgethouder 2] )

vermeld en/of laten vermelden

- dat op dat/die verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ bij/onder functies/kostensoorten BEG-I met het/de corresponderende bruto uitbetaald(e) bedrag(en) aan die [budgethouder 2] was/waren verleend en/of

- dat op die factu(u)r(e)n artikelnummer(s) GEZ2012 en/of BEG-I en/of GEZ2013 en/of BEG-IND (als zorgvorm) aan die [budgethouder 2] was/waren verleend en/of

-op die levering functie(s) (zorg) dienst(en) BI (begeleiding individueel) en/of BIE (begeleiding extra in uren) met het/de corresponderende tota)a)l(en) en/of

- op die levering functie(s) de na(a)m(en) van een of meer

(zorg)begeleider(s), althans perso(o)n(en), (te weten [(zorg) begeleidster 1] , [(zorg) begeleidster 2] ,

[(zorg) begeleidster 3] en/of [(zorg) begeleidster 4] ) die (zorg) dienst(en) in de zin van BI (begeleiding individueel) en/of BIE (begeleiding extra in uren) heeft/hebben verleend met het/de corresponderende tota(a)l(en),

en/of

(zaaksdossier [budgethouder 3] )

vermeld en/of laten vermelden

- dat op een of meer factu(u)r(en) artikelnummer(s) BEG-I en/of PV en/of GEZ2012 en/of VERBLIJF12 en/of BEG-IND en/of VERBLIJF13 en/of GEZ2013 (als zorgvorm) aan die [budgethouder 3] was/waren verleend en/of

- op die levering functie(s) (zorg) dienst(en) BIE (begeleiding extra in uren) en/of BG (dagactiviteit (begeleiding)) met het/de corresponderende tota(a)l(en) en/of

- op die levering functie(s) de na(a)m(en) van een of meer (zorg)begeleider(s), althans perso(o)n(en) (te weten [(zorg) begeleidster 5] , [(zorg) begeleidster 3] en/of [(zorg) begeleider] ) die (zorg) dienst(en) (in de zin van BIE (begeleiding extra in uren) en/of BG (dagactiviteit (begeleiding)) met het/de corresponderende tota(a)l(en) heeft/hebben verleend, en/of

- op dat/die verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ

bij/onder functies/kostensoorten PV en/of BEG-I en/of KV met het/de corresponderende bruto uitbetaald(e) bedrag(en) aan die [budgethouder 3] was/waren verleend

en/of

(zaaksdossier [budgethouder 4] )

vermeld en/of laten vermelden

- dat op dat/die verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ bij/onder functies/kostensoorten PV en/of BEG-I en/of BEG-GR met het/de

corresponderende bruto uitbetaald(e) bedrag(en) aan die [budgethouder 4] was/waren verleend en/of

- op die factu(u)r(en) artikelnummer(s) BEG-I en/of BEG-G en/of PV en/of BEG-GR en/of GEZ2012 en/of geleverde diensten BIJ en/of BD en/of PV aan die [budgethouder 4] was/waren verleend, en/of

- op die levering functie(s) (zorg) dienst(en) BIE (begeleiding extra) en/of extern en/of BIE (begeleiding extra in uren) met het/de corresponderende tota(a)l(en) en/of

- op die levering functie(s) de na(a)m(en) van een of meer (zorg)begeleider(s), althans perso(o)n(en) (te weten [(zorg) begeleidster 3] , [(zorg) begeleidster 5] en/of [(zorg) begeleidster 6] ) die (zorg) dienst(en) met het/de corresponderende tota(a)l(en) heeft/hebben verleend,

en/of

(zaaksdossier [budgethouder 5] )

vermeld en/of laten vermelden

- dat op dat/die verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ bij/onder functies/kostensoorten BEG-I met het/de corresponderende bruto uitbetaald(e) bedrag(en) aan die [budgethouder 5] was/waren verleend en/of

- dat op dat/die verantwoordingsformulier persoonsgebonden budget AWBZ 2012 en/of 2013 vergoedingsregeling persoonlijke zorg bij/onder soort hulpverlening BEG-I met het/de corresponderend(e) bedrag(en) aan die [budgethouder 5] was/waren verleend en/of

- op die factu(u)r(en) artikelnummer(s) GEZ2012 en/of BEG-IND en/of BEG-I

en/of BEG-GR en/of GEZ2013 en/of

- op die levering functie(s) dienst(en) BIE (begeleiding extra) en/of VV

(kosten van vervoer indien toegestaan in indicatie) en/of BI (begeleiding individueel) en/of BG ((begeleiding groep) aan die [budgethouder 5] was/waren verleend met het/de corresponderende tota(a)l{en) en/of

- op de leveringfunctie(s) de na(a)m(en) van een of meer (zorg)begeleider(s), althans perso(o)n(en) (te weten [(zorg) begeleidster 3] en/of [(zorg) begeleidster 5] ) welke (zorg)begeleider(s) (zorg) dienst(en) BIE (begeleiding extra) en/of VV (kosten van vervoer indien toegestaan in indicatie) en/of BI (begeleiding individueel) en/of BG ((begeleiding groep) met het/de corresponderende tota(a)l(en) heeft/hebben verleend,

zulks (telkens) met het oogmerk om die geschriften als echt en onvervalst te gebruiken en/of door anderen te doen gebruiken bij het plegen van het hiervóór omschreven misdrijf zij verdachte opzettelijk behulpzaam is geweest door als (zorg) begeleider en/of (zorg)/(team)manager, althans medewerkster, van de vof [VOF] waarvan [medeverdachte] vennoot was, de ambulante zorg en/of de pgb administratie en/of de pgb financiële administratie en/of de administratie van de verantwoordingsformulieren persoonsgebonden budget AWBZ en/of de administratie van de factu(ur(en) en/of de administratie van de leveringfuncties van voornoemde [budgethouder 1] en/of [budgethouder 2] en/of [budgethouder 3] en/of [budgethouder 4] en/of [budgethouder 5] en/of andere budgethouder(s)/cliënt(en)

van die vof [VOF] en/of de urenregistratie en/of de urenspecificatie van (zorg)begeleiders werkzaam bij die vof [VOF] van voornoemde [budgethouder 1] en/of [budgethouder 2] en/of [budgethouder 3] en/of [budgethouder 4] en/of [budgethouder 5] en/of andere budgethouder(s)/cliënt(en) van die vof [VOF] te regelen en/of te beheren

en/of

tot het plegen van het hiervóór omschreven misdrijf zij verdachte opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft door als (zorg)begeleider en/of (zorg)/(team)manager, althans medewerkster van de vof [VOF] waarvan [medeverdachte] vennoot was de ambulante zorg en/of de pgb administratie en/of de pgb financiële administratie en/of de administratie van de verantwoordingsformulieren persoonsgebonden budget AWBZ en/of de administratie van de factu(ur(en) en/of de administratie van de leveringfuncties van voornoemde [budgethouder 1] en/of [budgethouder 2] en/of [budgethouder 3] en/of [budgethouder 4] en/of [budgethouder 5] en/of andere budgethouder(s)/cliënt(en)

van die vof [VOF] de urenregistratie en/of de urenspecificatie van (zorg)begeleiders werkzaam bij die vof [VOF] van voornoemde [budgethouder 1] en/of [budgethouder 2] en/of [budgethouder 3] en/of [budgethouder 4] en/of [budgethouder 5] en/of andere budgethouder(s)/cliënt(en) van die vof [VOF] te regelen en/of te beheren;

art. 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht

art. 48 Wetboek van Strafrecht

en/of

[medeverdachte] op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2012 tot en met 1 december 2014 te 't Goy en/of Houten en/of Utrecht en/of Leiden en/of Zwolle en/of elders in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk gebruik heeft/hebben gemaakt van

- een of meer verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ en/of

- een of meer (bijbehorende) factu(u)r{en) en/of

- een of meer (bijbehorende) levering functies,

(dossier [budgethouder 1] )

- een of meer verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ

(bladzijden 948-949 en/of 975-976 en/of bladzijden 977-978 en/of bladzijden 979-980) en/of

- een of meer factu(u)r(en) (bladzijden 1055 tot en met 1061 en/of bladzijden 1107 tot en met 1112) en/of

(dossier [budgethouder 2] )

- een of meer verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ

(bladzijden 1413 tot en met 1416) en/of

- een of meer factu(u)r(en) (bladzijden 733 tot en met 745 en/of bladzijden 754 tot en met 766) en

- een of meer levering functie(s) 2012 ex post, bijlage factuur (bladzijden 749 tot en met 753) en/of

- een of meer leveringfuncties 2013 ex post, bijlage factuur (bladzijden 770 tot en met 773) en/of

- een of meer levering functies 2012 ex post i.o. (bladzijden 746 tot en met 748) en/of

- een of meer levering functies 2013 ex post i.o. (bladzijden 767 tot en met 769) en/of

(dossier [budgethouder 3] )

- een of meer factu(u)r(en) (bladzijden 492 tot en met 502 en/of bladzijden 515 tot en met 528 en/of bladzijden 530 tot en met 531) en/of

- een of meer levering functies 2012 ex post, bijlage factuur (bladzijden 532 tot en met 540) en/of

- een of meer levering functies 2013 ex post, bijlage factuur (bladzijden 541 tot en met 580) en/of

- een of meer verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ (bladzijden 1695 tot en met 1702) en/of

(dossier [budgethouder 4] )

- een of meer verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ

(bladzijden 2027 tot en met 2036) en/of

- een of meer factu(u)r(en) (bladzijden 582 tot en met 600 en/of bladzijde 604 en/of bladzijde 610 en/of bladzijde 612 en/of bladzijde 614 en/of bladzijde 616 en/of bladzijde 618 en/of 620 en/of bladzijde 622 tot en met bladzijde 628) en/of

- een of meer levering functies 2012 ex post, bijlage factuur (bladzijden 601 tot en met 603 en/of bladzijden 605 tot en met 608) en/of

- een of meer leveringfuncties 2013 ex post,bijlage factuur (bladzijden 629 tot en met 632 en/of bladzijden 634 tot en met 639) en/of

(dossier [budgethouder 5] )

- een of meer verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ

(bladzijden 2358 tot en met 2363 en/of bladzijden 2364 en 2365 en/of bladzijden 2366 en 2367 en/of bladzijden 2368 en 2369 en/of bladzijden 2370 en 2371 en/of bladzijden 2372 en 2373) en/of

- een of meer factu(u)r(en) (bladzijde 640 en/of bladzijde 655 en bladzijde 658 en/of bladzijden 661 tot en met 672 en/of bladzijden 677 tot en met 688 en/of bladzijde 701 en/of bladzijden 726 tot en met 728) en/of

- een of meer levering functie(s) 2012 ex post, bijlage factuur (bladzijde(n) 653 en 654 en/of 656 en 657 en/of bladzijden 659 en 660) en/of

- een of meer levering functies 2012 ex post, i.o. bladzijden 673 tot en met 676 en/of

- een of meer levering functies 2013 ex post, i.o. (bladzijden 702 tot en met 711) en/of

- een of meer levering functies 2013 ex post, bijlage factuur (bladzijden 712 tot en met 716) en/of bladzijden 718 tot en met 725)

zijnde een of meer van deze geschriften bestemd om tot bewijs van enig feit te dienen - als ware een of meerdere van deze geschriften {telkens) echt en/of onvervalst -,

bestaande dat gebruikmaken hierin dat [medeverdachte] dat/die valse en/of vervalste verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ en/of (bijbehorende) factu{u)r(en) en/of (bijbehorende) levering functies heeft/hebben ingestuurd/ ingediend en/of verantwoord bij het zorgkantoor Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V.

en bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat in die/dat genoemde verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ en/of (bijbehorende factu(u)r(en) en/of (bijbehorende) levering functies,

is/zijn en/of heeft/hebben vermeld en/of laten vermelden

(zaaksdossier [budgethouder 1] )

- op die factu(u)r(en) artikelnummer(s) BEG-I en/of BEG-IND met corresponderende netto bedrag(en) en/of

- dat op dat/die verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ bij/onder functies/kostensoorten BEG-I met het/de corresponderende bruto uitbetaald(e) bedrag(en) aan die [budgethouder 1] was/waren verleend

en/of

(zaaksdossier [budgethouder 2] )

- dat op dat/die verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ bij/onder functies/kostensoorten BEG-I met het/de corresponderende bruto uitbetaald(e) bedrag(en) aan die [budgethouder 2] was/waren verleend en/of

- dat op die factu(u)r(e)n artikelnummer(s) GEZ2012 en/of BEG-I en/of GEZ2013 en/of BEG-IND (als zorgvorm) aan die [budgethouder 2] was/waren verleend en/of

- op die levering functie(s) (zorg) dienst(en) BI (begeleiding individueel) en/of BIE (begeleiding extra in uren) met het/de corresponderende tota)a)l(en) en/of

- op die levering functie(s) de na(a)m(en) van een of meer (zorg)begeleider(s), althans perso(o)n(en), (te weten [(zorg) begeleidster 1] , [(zorg) begeleidster 2] , [(zorg) begeleidster 3] en/of [(zorg) begeleidster 4] ) die (zorg) dienst(en) in de zin van BI (begeleiding individueel) en/of BIE (begeleiding extra in uren) heeft/hebben verleend met het/de corresponderende tota(a)l(en),

en/of

(zaaksdossier [budgethouder 3] )

- dat op een of meer factu(u)r(en) artikelnummer(s) BEG-I en/of PV en/of GEZ2012 en/of VERBLIJF12 en/of BEG-IND en/of VERBLIJF13 en/of GEZ2013 (als zorgvorm) aan die [budgethouder 3] was/waren verleend en/of

- op die levering functie(s) (zorg) dienst(en) BIE (begeleiding extra in uren) en/of BG (dagactiviteit (begeleiding)) met het/de corresponderende

tota(a)l(en) en/of

- op die levering functie(s) de na(a)m(en) van een of meer (zorg)begeleider(s), althans perso(o)n(en) (te weten [(zorg) begeleidster 5] , [(zorg) begeleidster 3] en/of [(zorg) begeleider] ) die (zorg) dienst(en) (in de zin van BIE (begeleiding extra in uren) en/of BG (dagactiviteit (begeleiding)) met het/de corresponderende tota(a)l(en) heeft/hebben verleend, en/of

- op dat/die verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ bij/onder functies/kostensoorten PV en/of BEG-I en/of KV met het/de corresponderende bruto uitbetaald(e) bedrag(en) aan die [budgethouder 3] was/waren verleend

en/of

(zaaksdossier [budgethouder 4] )

- dat op dat/die verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ bij/onder functies/kostensoorten PV en/of BEG-I en/of BEG-GR met het/de

corresponderende bruto uitbetaald(e) bedrag(en) aan die [budgethouder 4] was/waren verleend en/of

- op die factu(u)r(en) artikelnummer(s) BEG-I en/of BEG-G en/of PV en/of BEG-GR en/of GEZ2012 en/of geleverde diensten BIJ en/of BD en/of PV aan die [budgethouder 4] was/waren verleend, en/of

- op die levering functie(s) (zorg) dienst(en) BIE (begeleiding extra) en/of extern en/of BIE (begeleiding extra in uren) met het/de corresponderende tota(a)l(en) en/of

- op die levering functie(s) de na(a)m(en) van een of meer (zorg)begeleider(s), althans perso(o)n(en) (te weten [(zorg) begeleidster 3] , [(zorg) begeleidster 5] en/of [(zorg) begeleidster 6] ) die (zorg) dienst(en) met het/de corresponderende tota(a)l(en) heeft/hebben verleend,

en/of

(zaaksdossier [budgethouder 5] )

- dat op dat/die verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ bij/onder functies/kostensoorten BEG-I met het/de corresponderende bruto uitbetaald(e) bedrag(en) aan die [budgethouder 5] was/waren verleend en/of

- dat op dat/die verantwoordingsformulier persoonsgebonden budget AWBZ 2012 en/of 2013 vergoedingsregeling persoonlijke zorg bij/onder soort hulpverlening BEG-I met het/de corresponderend(e) bedrag(en) aan die [budgethouder 5] was/waren verleend en/of

- op die factu(u)r(en) artikelnummer(s) GEZ2012 en/of BEG-IND en/of BEG-I

en/of BEG-GR en/of GEZ2013 en/of

- op die levering functie(s) dienst(en) BIE (begeleiding extra) en/of VV

(kosten van vervoer indien toegestaan in indicatie) en/of BI (begeleiding individueel) en/of BG ((begeleiding groep) aan die [budgethouder 5] was/waren verleend met het/de corresponderende tota(a)l{en) en/of

- op de leveringfunctie(s) de na(a)m(en) van een of meer (zorg)begeleider(s), althans perso(o)n(en) (te weten [(zorg) begeleidster 3] en/of [(zorg) begeleidster 5] ) welke (zorg)begeleider(s) (zorg) dienst(en) BIE (begeleiding extra) en/of VV (kosten van vervoer indien toegestaan in indicatie) en/of BI (begeleiding individueel) en/of BG ((begeleiding groep) met het/de corresponderende tota(a)l(en) heeft/hebben verleend,

bij het plegen van het hiervóór omschreven misdrijf zij verdachte opzettelijk behulpzaam is geweest door als (zorg) begeleider en/of (zorg)/(team)manager, althans medewerkster, van de vof [VOF] waarvan [medeverdachte] vennoot was, de ambulante zorg en/of de pgb administratie en/of de pgb financiële administratie en/of de administratie van de verantwoordingsformulieren persoonsgebonden budget AWBZ en/of de administratie van de factu(ur(en) en/of de administratie van de leveringfuncties van voornoemde [budgethouder 1] en/of [budgethouder 2] en/of [budgethouder 3] en/of [budgethouder 4] en/of [budgethouder 5] en/of andere budgethouder(s)/cliënt(en) van die vof [VOF] en/of de urenregistratie en/of de urenspecificatie van (zorg)begeleiders werkzaam bij die vof [VOF] van voornoemde [budgethouder 1] en/of [budgethouder 2] en/of [budgethouder 3] en/of [budgethouder 4] en/of [budgethouder 5] en/of andere budgethouder(s)/cliënt(en)

van die vof [VOF] te regelen en/of te beheren

en/of

tot het plegen van het hiervóór omschreven misdrijf zij verdachte opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft door als (zorg)begeleider en/of (zorg)/(team)manager, althans medewerkster van de vof [VOF] waarvan [medeverdachte] vennoot was de ambulante zorg en/of de pgb administratie en/of de pgb financiële administratie en/of de administratie van de verantwoordingsformulieren persoonsgebonden budget AWBZ en/of de administratie van de factu(ur(en) en/of de administratie van de leveringfuncties van voornoemde [budgethouder 1]

en/of [budgethouder 2] en/of [budgethouder 3] en/of [budgethouder 4] en/of [budgethouder 5] en/of andere budgethouder(s)/cliënt(en) van die vof [VOF] en/of de urenregistratie en/of de urenspecificatie van (zorg)begeleiders werkzaam bij die vof [VOF] van voornoemde [budgethouder 1] en/of [budgethouder 2] en/of [budgethouder 3] en/of [budgethouder 4] en/of [budgethouder 5] en/of andere budgethouder(s)/cliënt(en) van die vof [VOF] te

regelen en/of te beheren;

art. 225 lid 2 Wetboek van Strafrecht

art. 48 Wetboek van Strafrecht

art 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht