Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2020:918

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
09-03-2020
Datum publicatie
11-03-2020
Zaaknummer
16/659095-19 (P)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Fraude met betrekking tot de verantwoording van persoonsgebonden budgetten van ambulante cliënten. Veroordeling rechtspersoon tot een geldboete van 10.000 euro voor PGB fraude (valsheid in geschrift).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
GZR-Updates.nl 2020-0119
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Strafrecht

Zittingsplaats Utrecht

Parketnummer: 16/659095-19 (P)

Vonnis van de meervoudige kamer van 9 maart 2020

in de strafzaak tegen

[verdachte] V.O.F. ,

gevestigd te [vestigingsplaats] , [adres] ,

hierna te noemen: [verdachte] .

1 ONDERZOEK TER TERECHTZITTING

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 28 en 29 januari 2020, waarop de zaak inhoudelijk is behandeld.

Namens [verdachte] was ter terechtzitting aanwezig [medeverdachte] , vennoot.

Op 6 november 2019 heeft er een regiezitting plaatsgevonden en het onderzoek is gesloten op de terechtzitting van 9 maart 2020.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering en standpunten van officier van justitie mr. A.M.C.V. Fellinger en van hetgeen door [medeverdachte] en mr. J.W.D. Roozemond, advocaat te Utrecht, naar voren is gebracht.

2 TENLASTELEGGING

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte

Feit 1:

in de periode van 1 januari 2012 tot en met 1 december 2014 in 't Goy en/of Houten en/of Utrecht en/of Leiden en/of Zwolle en/of elders in Nederland, meerdere verantwoordingsformulieren persoons gebonden budget en/of meerdere facturen en/of meerdere levering lijsten functies, telkens met betrekking tot de budgethouders [budgethouder 1] en/of [budgethouder 2] en/of [budgethouder 3] en/of [budgethouder 4] en/of [budgethouder 5] vals heeft opgemaakt en/of laten opmaken en/of deze documenten heeft gebruikt als ware deze echt en onvervalst;

Feit 2:

in of de periode van 1 januari 2012 tot en met 1 december 2014 in 't Goy en/of Houten en/of Utrecht en/of Leiden en/of Zwolle, althans elders in Nederland, al dan niet opzettelijk, als zorgaanbieder niet heeft voldaan aan de verplichting om een administratie te voeren waaruit de overeengekomen en geleverde prestaties blijken, alsmede wanneer, aan wie en tegen welk tarief, die prestaties zijn geleverd.

3 VOORVRAGEN

Bij beslissing van 29 juli 2019 heeft de raadkamer reeds geoordeeld dat de rechtbank onbevoegd is om van het onder feit 2 ten laste gelegde kennis te nemen.

Dit feit zal daarom in dit vonnis buiten beschouwing worden gelaten.

De dagvaarding is geldig, de rechtbank is voor het overige bevoegd tot kennisneming van het ten laste gelegde, de officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging van verdachte en er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 WAARDERING VAN HET BEWIJS

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht het ten laste gelegde wettig en overtuigend te bewijzen en baseert zich daarvoor op de bewijsmiddelen zoals deze zich in het dossier bevinden. [verdachte] heeft als rechtspersoon een cruciale rol gespeeld in de ontstane situatie. [verdachte] was nodig voor het beheer van het geld en het deels verdwijnen daarvan. Het opzet van de rechtspersoon ligt besloten in het bewust aanvaarden van gedrag of het geven van opdrachten en wordt langs die weg aan de rechtspersoon toegerekend. Bij [verdachte] heeft een van de vennoten zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrift. Dan is daarmee volgens de geldende jurisprudentie het daderschap en opzet van de rechtspersoon gegeven.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft vrijspraak bepleit van het ten laste gelegde. De raadsman heeft daartoe aangevoerd dat de lijsten levering functies, de facturen en de verantwoordingsformulieren niet vals zijn. De verantwoordingsformulieren vermelden slechts het totaalbedrag aan ingekochte zorg en de facturen het totaalbedrag van de verleende zorg van die maand. Nergens wordt gesteld dat een bepaald aantal uren zorg is verleend. Bovendien komen de facturen en de verantwoordingsformulieren overeen met hetgeen in de zorgovereenkomst is overeengekomen: namelijk een variabel aantal uren tegen een vast bedrag per maand. Ook de lijsten levering functies zijn niet vals. Deze lijsten betreffen een reconstructie van de vermoedelijk gemaakte uren. Deze lijsten zijn onder grote tijdsdruk tot stand gekomen en blijken achteraf veel fouten te bevatten. Daar is [verdachte] echter nooit mee geconfronteerd door het zorgkantoor en bovendien bevat elke lijst een disclaimer waarop stond dat de lijst een reconstructie betreft.

Subsidiair heeft de raadsman aangevoerd dat het oogmerk tot misleiding ontbreekt, omdat het zorgkantoor wist dat [verdachte] met vaste maandbedragen werkte en daar ook mee akkoord is gegaan. Het zorgkantoor heeft namelijk meermalen intensieve controles uitgevoerd en toen is de administratie telkens akkoord bevonden. Ook het opzet kan niet worden bewezen. Er was een gedoogconstructie met betrekking tot het werken met maandbedragen in wooninitiatieven. Deze gedoogconstructie is nooit gecommuniceerd. Dat deze gedoogconstructie alleen van toepassing was op wooninitiatieven, was bij [verdachte] niet bekend. Dit sluit ook aan bij het feit dat de administratie van [verdachte] bij intensieve controles werd goedgekeurd. [verdachte] wist niet beter dan dat zij een vast maandbedrag in rekening mocht brengen tegen variabele uren.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

Waar in dit vonnis wordt gesproken over verdachte worden zowel [verdachte] als de vennoot van [verdachte] , [medeverdachte] , bedoeld.

4.3.1

Inleiding


Persoons gebonden budget

Het persoonsgebonden budget (PGB) is een regeling die in de ten laste gelegde periode valt onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ, per 1 januari 2015 vervallen). De AWBZ is in Nederland een verplichte, collectieve ziektekostenverzekering voor niet individueel verzekerbare ziektekostenrisico’s. Verzekerd voor de AWBZ zijn alle ingezetenen van Nederland en niet-ingezeten van Nederland die bepaalde inkomsten in Nederland genieten. De AWBZ is één van de zogenoemde volksverzekeringen. De AWBZ kent in het kader van het PGB zogenoemde functiegerichte aanspraken, namelijk verzorging, verpleging, begeleiding en (kortdurend) verblijf.

De zorgaanvrager, in het kader van het PGB budgethouder genoemd, dient een aanvraag in bij het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ oordeelt of de zorgaanvrager de aangevraagde zorg nodig heeft en in welke mate. Hierbij specificeert het CIZ welke typen zorg er nodig zijn, de klasse en het aantal uren. De zorgaanvrager ontvangt de indicatiestelling in de vorm van een schriftelijk besluit en vervolgens wordt het zorgkantoor, de instantie die het PGB uitbetaalt, op de hoogte gesteld van dit besluit. Aan de hand van de indicatiestelling wordt door het zorgkantoor vastgesteld wat het bruto PGB is waar de zorgaanvrager recht op heeft. Het berekende netto PGB (na aftrek van de eigen bijdrage) wordt op een bankrekening op naam van de zorgaanvrager als voorschot overgemaakt.

De zorgaanvrager, inmiddels budgethouder, sluit overeenkomsten met personen of bedrijven die de zorg gaan leveren en betaalt hen vanuit het PGB. Binnen zes weken na de maand waarin de zorg is verleend, moet de zorgverlener een factuur bij de budgethouder indienen die een specificatie bevat van de verleende zorg.

Over de besteding van het PGB moet de budgethouder een administratie bijhouden. De budgethouder moet periodiek verantwoording afleggen aan het zorgkantoor over de besteding van het PGB. De verantwoording gebeurt door het indienen en terugzenden van het verantwoordingsformulier PGB aan het zorgkantoor. Op dit verantwoordingsformulier worden naast de gegevens van de budgethouder de verantwoordingsperiode en het totaal aan de zorgverlener(s) in die periode betaalde bedrag ingevuld. Volgens de PGB-regeling controleert het zorgkantoor achteraf of de verantwoordingsformulieren naar waarheid zijn ingevuld door overlegging van contracten, declaraties en bewijzen van betalingen. Blijkt na controle dat het budget correct is besteed aan zorg, dan wordt het voorschot omgezet in een definitieve vaststelling.

[verdachte] V.O.F. (hierna: [verdachte] )

Verdachte werkte als maatschappelijk medewerker bij de [stichting] , waar hij na een reorganisatie zijn baan is kwijtgeraakt. In verband met deze reorganisatie moesten veel cliënten worden overgedragen aan andere zorgverleners en verdachte mocht zijn caseload behouden. Daarvoor heeft verdachte op 5 januari 2004 [verdachte] opgericht met als activiteiten gehandicapten met indicatie zorg, hulp en lerende ondersteuning te bieden om thuis zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren. In de praktijk richtte [verdachte] zich op ambulante begeleiding van verstandelijk gehandicapte of beperkte cliënten. Deze zorg bestond uit maatschappelijke ondersteuning en begeleiding met als specialisatie begeleiding bij financiën en administratie. In de daaropvolgende jaren groeide de cliëntenpopulatie en leverde [verdachte] ook zorg aan cliënten met complexere problematiek.

[verdachte] Bewind

Vanaf 2009 werd het begeleiden van cliënten bij de financiën en administratie niet meer vanuit de AWBZ vergoed. Volgens verdachte wilden de cliënten echter wel graag dat deze begeleiding zou blijven bestaan. Om dit te kunnen realiseren is door verdachte op 9 juni 2009 [verdachte] Bewindvoering opgericht met als activiteit bewindvoering voor mensen met een handicap. Op die manier konden cliënten door [verdachte] nog worden begeleid bij hun financiële administratie.

[verdachte] Wonen

In 2010 is een wetswijziging aangekondigd. Naar aanleiding van deze wijziging zou individuele begeleiding van ambulante cliënten voortaan via de gemeente worden gefinancierd vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Omdat de cliënten populatie van [verdachte] verspreid was over ongeveer 14 gemeentes zou het volgens verdachte voor [verdachte] financieel niet haalbaar zijn om op de huidige werkwijze zorg te blijven leveren. [verdachte] moest stoppen of doorgroeien. Toen is door verdachte naast [verdachte] en [verdachte] Bewindvoering op 5 november 2010 ook [verdachte] Wonen opgericht met als activiteiten koop van onroerend goed en de verhuur ervan. [verdachte] heeft woningen gekocht en verbouwd en zo kon [verdachte] ook zorg leveren aan cliënten met een indicatie voor 24-uurszorg.

In 2010 is [verdachte] ook begonnen met het professionaliseren van de organisatie. Er is een projectmanager aangenomen om de werkprocessen in kaart te brengen en een kwaliteitsmanagementsysteem op te zetten. Dit met het doel om als zorginstelling een AWBZ-erkenning te krijgen.

De werkwijze van [verdachte]

De zorg die [verdachte] leverde werd gefinancierd uit PGB’s van de cliënten. [verdachte] werkte met maandtarieven. Dit hield -kortgezegd- in dat met cliënten een zorgcontract werd afgesloten waarin werd afgesproken dat een variabel aantal uren zorg werd geleverd, tegen een vast bedrag per maand. Dit vaste bedrag per maand was altijd 1/12e van het aan de cliënt toegekende voorschot PGB. Door op deze manier te werken was het voor de bedrijfsvoering van [verdachte] volgens verdachte niet noodzakelijk om het aantal uren geleverde zorg per cliënt te registreren. De administratie van [verdachte] was hier ook niet op ingericht.

De taak van de budgethouder om een administratie bij te houden over de besteding van het PGB wordt in het geval van budgethouders die onder bewind of curatele staan uitgevoerd door de bewindvoerder of de curator. Veel van de cliënten aan wie [verdachte] zorg leverde stonden ook onder bewind of curatele bij [verdachte] Bewindvoering. Verdachte was in veel gevallen de bewindvoerder of curator van deze cliënten. Dit betekent dat verdachte feitelijk verantwoordelijk was voor de besteding én de verantwoording van de PGB’s aan het zorgkantoor, terwijl hij ook vennoot was van het bedrijf dat de zorg aan deze budgethouders leverde. De rechtbank stelt op basis van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting vast dat het PGB van de cliënten die onder bewind en curatele stonden allemaal op dezelfde bankrekening van [verdachte] Bewindvoering werden gestort en dat vervolgens per cliënt een vast bedrag (1/12e van het netto toegekende voorschot PGB) per maand werd overgemaakt naar de rekening van [verdachte] . Van deze laatste bankrekening werden alle kosten voor de onderneming betaald. Hierdoor kon achteraf niet meer worden vastgesteld waar het PGB van de cliënt aan was besteed.

De verdenking

In oktober 2013 is het zorgkantoor een fraudeonderzoek gestart naar [verdachte] , waarbij door het zorgkantoor de urenverantwoording per budgethouder is opgevraagd bij [verdachte] . Verdachte heeft namens [verdachte] aangegeven niet aan dit verzoek te kunnen voldoen. Binnen [verdachte] werd de urenregistratie immers niet bijgehouden, omdat een vast maandbedrag in rekening werd gebracht, onafhankelijk van het aantal geleverde uren. Daarop heeft het zorgkantoor in 2014 besloten de toegekende PGB’s terug te vorderen. De budgethouders konden het budget dat zij volgens de verantwoordingsformulieren aan zorg hadden besteed immers niet verantwoorden aan het zorgkantoor. Hierop is [verdachte] halverwege 2014 alsnog gaan proberen om de geleverde uren in kaart te brengen. In het dossier wordt dit door medewerkers van [verdachte] ‘de reddingsactie’ genoemd. Met speciaal ontwikkelde software is de urenregistratie op basis van verschillende bronsystemen gegenereerd. Deze urenregistratie is in lijsten levering functies weergegeven en deze heeft verdachte samen met de (op deze lijsten levering functies gebaseerde) facturen aan het zorgkantoor overhandigd.

Bij de controle door het zorgkantoor bleek dat de geleverde uren zoals weergegeven op de lijsten levering functies nooit door [verdachte] konden zijn geleverd, omdat [verdachte] daarvoor niet genoeg personeel in dienst had. Het zorgkantoor heeft op 16 maart 2016 aangifte gedaan van valsheid in geschrifte. Op basis van de verantwoordingsformulieren, facturen, lijsten levering functies en verklaringen van budgethouders en/of hun familieleden, is bij het zorgkantoor het vermoeden ontstaan dat verdachte uren heeft opgevoerd en ten laste heeft gebracht van PGB’s, terwijl die uren in werkelijkheid niet of maar gedeeltelijk zijn gemaakt. Verdachte wordt daarom verweten dat hij heeft gefraudeerd met PGB-gelden, door het innen van deze gelden, terwijl door [verdachte] geen, andere of onvoldoende zorg werd geleverd.

Aan verdachte is onder feit 1 primair ten laste gelegd dat hij, samen met anderen, althans alleen de bij het Zorgkantoor ingediende verantwoordingsformulieren, lijsten levering functies en facturen vals heeft opgemaakt en/of heeft laten opmaken en deze documenten heeft gebruikt als ware deze echt en onvervalst.

Verdachte heeft daarover verklaard dat door de medewerkers van [verdachte] veel uren zorg is verleend, maar dat de administratie van [verdachte] niet was ingericht op het bijhouden van een sluitende urenregistratie per cliënt . Omdat het zorgkantoor voor de verstrekte PGB’s verantwoording van de verleende uren zorg eiste is verdachte toen gestart met de hierboven beschreven reddingsactie.

De rechtbank zal in paragraaf 4.3.1.2 eerst ingaan op delen van de tenlastelegging die de rechtbank niet wettig en overtuigend bewezen vindt. In paragraaf 4.3.1.2 worden vervolgens de bewijsmiddelen weergeven op grond waarvan de rechtbank tot een bewezenverklaring komt van het onder feit 1 primair ten laste gelegde. Tenslotte worden in paragraaf 4.3.1.3 de overwegingen met betrekking tot het bewijs en de door de verdediging gevoerde verweren besproken.

4.3.2

Partiële vrijspraken

Vrijspraak verantwoordingsformulieren PGB
Op de tenlastelegging staat een groot aantal verantwoordingsformulieren. De rechtbank stelt met betrekking tot de verantwoordingsformulieren vast dat het een taak van de budgethouder is om de met het PGB ingekochte zorg aan het zorgkantoor te verantwoorden. Wanneer een budgethouder dit zelf niet kan en onder bewind of curatele staat dan is het de taak van de bewindvoerder of de curator om de besteding van het PGB aan het zorgkantoor te verantwoorden. De op de tenlastelegging genoemde verantwoordingsformulieren betreffen verantwoordingsformulieren van vijf cliënten aan wie [verdachte] zorg heeft geleverd. [verdachte] was echter niet verantwoordelijk voor het verantwoorden van de besteding van het PGB en heeft daar als vennootschap ook geen rol in gespeeld. De rechtbank zal [verdachte] daarom vrij spreken van het vals opmaken en gebruiken van de verantwoordingsformulieren.

Partiele vrijspraak facturen

Op de tenlastelegging staat een groot aantal facturen. Een deel van deze facturen betreft maandfacturen. Deze facturen zijn maandelijks naar de budgethouders gestuurd. Op deze facturen wordt een bedrag voor geleverde zorg, bijvoorbeeld ‘BEG-I’ (begeleiding individueel) in rekening gebracht met daarbij de omschrijving ‘op basis van contract’.

In de zorgovereenkomst staat telkens dat per maand een vast bedrag in rekening wordt gebracht voor een variabel aantal uren. Het bedrag dat op de zorgovereenkomst als vast maandbedrag wordt genoemd is ook het bedrag dat op de maandfactuur staat. De rechtbank komt tot de conclusie dat deze facturen niet vals zijn omdat de facturen in overeenstemming zijn met de inhoud van de zorgovereenkomst. Op de facturen wordt niet verwezen naar een onderliggende uren-administratie om het in rekening gebrachte te verklaren. Met deze facturen wordt dan ook niet de verleende zorg verantwoord. Dit doet echter niet af aan het feit dat de facturen op zichzelf niet als vals of in strijd met de waarheid kunnen worden gekwalificeerd. De rechtbank zal verdachte daarom vrijspreken van het vals (laten) opmaken van deze facturen en het gebruik maken daarvan.

Partiële vrijspraak lijsten levering functies i.o. (in ontwikkeling)

Op de tenlastelegging staat een groot aantal lijsten levering functies. Een deel van die facturen betreffen lijsten ‘levering functie i.o.’, waarbij ‘i.o.’ staat voor ‘in ontwikkeling’. Verdachte heeft hierover verklaard dat deze lijsten aan het zorgkantoor zijn overhandigd om te laten zien dat bij [verdachte] hard werd gewerkt om de urenverantwoording in kaart te brengen, maar dat deze nog niet compleet was. Gelet op de benaming van de lijsten en de uitleg die daarover door verdachte is gegeven is de rechtbank van oordeel dat de lijsten niet dienden ter onderbouwing van de besteding van het PGB en verdachte ook niet de intentie had om deze lijsten als echt en onvervalst te gebruiken. De lijsten waren namelijk nog niet klaar. De rechtbank zal verdachte daarom vrijspreken van het vals (laten) opmaken van de lijsten levering functies i.o. en het gebruik maken daarvan.

4.3.3

Bewijsmiddelen 1


De aangifte door het zorgkantoor

Proces-verbaal van aangifte door [aangeefster] , namens Zilveren Kruis Zorgverzekeringen NV:

Feit: fraude in de zorg

Plaats delict: [adres] , [woonplaats] , gemeente Houten.

[verdachte] ontvangt en beheert op grote schaal PGB-gelden van cliënten. Een PGB mag uitsluitend aangewend worden voor het leveren van AWBZ-verzekerde zorg. [verdachte] gebruikt deze gelden slechts gedeeltelijk (ca. 34%) voor het leveren van diensten aan cliënten. Het resterende deel (66%) vloeit naar [verdachte] . Opvallend is dat bij alle cliënten het volledige PGB wordt gefactureerd en verantwoord aan het zorgkantoor. Omdat op de facturen geen specificatie staat van feitelijk geleverde zorg (wel verplicht), kan worden gesteld dat met het factureren en verantwoorden van het gehele PGB de indruk wordt gewekt dat wel de noodzakelijke zorg wordt geleverd waar cliënten volgens zorgindicatie recht op hebben.2 Op basis van de bij de Belastingdienst aangegeven inkomensgegevens (10.553,07 uur) en de inhuur van onderaanneming 1818,08 uur) is het niet mogelijk dat de gefactureerde zorg(uren) geleverd is (zijn). De door [verdachte] ingediende facturen geven derhalve niet de waarheid aan en zijn valselijk opgemaakt en gebruikt om toegeëigende PGB gelden van de cliënten te verantwoorden. Bestuurder [medeverdachte] functioneerde langere tijd zowel in de rol van bewindvoerder van cliënten als vennoot/bestuurder van de zorginstelling waar de zorg werd ingekocht. Hij had op deze wijze alle regie in handen voor wat betreft besteding van PGB-gelden van cliënten en heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de aanstelling als bewindvoerder hem bood om ten koste van de cliënten financieel voordeel te behalen.

Van de diensten die zijn gefactureerd en verantwoord is vermoedelijk slechts een percentage van 34% feitelijk door de cliënten ontvangen. De diensten die wel zijn geleverd kunnen niet altijd worden aangemerkt als zorg zoals bedoeld in de AWBZ. Aan de hand van de budgetadministratie van cliënten en bedrijfsadministratie van [verdachte] is niet te controleren welke diensten zijn geleverd en op welk moment deze zouden hebben plaatsgevonden.3

De betrokkenheid van verdachte

De verklaring van verdachte als vennoot van [verdachte] ter terechtzitting.

Met betrekking tot de lijsten levering functies en de facturen:

In oktober 2013 heb ik een gesprek gehad met het zorgkantoor, waarin ik heb aangegeven dat ik geen urenregistratie kon overleggen, omdat wij werkten met vaste maandbedragen. De administratie was daar niet op ingericht. Het zorgkantoor dreigde de stekker eruit te trekken als ik de urenregistratie niet kon aanleveren. Op basis van verschillende systemen is toen uiteindelijk geprobeerd de uren in kaart te brengen, wetende dat dit niet 100% sluitend zou zijn, daarom hebben we in de titel ook de term ‘ex-post’ vermeld. Deze lijsten zijn aan het zorgkantoor verstrekt.4

Tussenconclusie

Op basis van de verklaring van de verdachte concludeert de rechtbank dat verdachte zijn

betrokkenheid -als vennoot van [verdachte] - bij de totstandkoming van de lijsten levering

functies niet ontkent. Verdachte heeft de totstandkoming van deze lijsten in gang gezet en

deze lijsten bij het zorgkantoor ingeleverd.

Budgethouder [budgethouder 2]

De facturen met bijlagen lijsten levering functies 5
Factuur– zakelijk weergegeven – inhoudende:

De factuur is geadresseerd aan mevrouw [budgethouder 2] en gedateerd 1 juli 2014 met omschrijving zorgkosten 01-1/31-12-2012. Op de factuur is vermeld dat artikelnummer GEZ2012 met de omschrijving Geleverde zorg, zie bijlage, aan zorg is verleend. Het eindbedrag van de factuur is € 1.500,- bestaande uit € 7.800,32 geleverde zorg waarop in mindering is gebracht € 6.300,32 in verband met maximaal te besteden indicatie. 6

Levering functies 2012 ex post, bijlage factuur – zakelijk weergegeven – inhoudende:

De lijst is gedateerd 25 augustus 2014 en betreft een overzicht van de geleverde diensten aan cliënt [budgethouder 2] in de periode 4 januari 20127 tot en met 18 december 2012. In totaal is er een bedrag van € 7.800,32 opgevoerd.8 De geleverde dienst betreft telkens BIE.9 BIE staat voor Begeleiding extra in uren.10

In totaal worden er 138,5 uren opgevoerd.11 Op de lijst staan (o.a.) de namen [(zorg) begeleidster 1] , [(zorg) begeleidster 2] , [(zorg) begeleidster 3] en [(zorg) begeleidster 4] als begeleider genoemd.12

Factuur– zakelijk weergegeven – inhoudende:

De factuur is geadresseerd aan mevrouw [budgethouder 2] en gedateerd 26 augustus 2014 met omschrijving zorgkosten 01-1/31-12-2013. Op de factuur is vermeld dat artikelnummer GEZ2013 met de omschrijving Geleverde zorg, zie bijlage, aan zorg is verleend. Het eindbedrag van de factuur is € 1.440,- bestaande uit € 6.036,21 geleverde zorg waarop in mindering is gebracht € 4.596,21 in verband met maximaal te besteden indicatie. 13

Levering functies 2013 ex post, bijlage factuur – zakelijk weergegeven – inhoudende:

De lijst is gedateerd 26 augustus 2014 en betreft een overzicht van de geleverde diensten aan cliënt [budgethouder 2] in de periode 3 januari 201314 tot en met 27 december 2013. In totaal is er een bedrag van € 6.036,21 opgevoerd.15 De geleverde dienst betreft telkens BIE.16 Bie staat voor Begeleiding extra in uren.17 In totaal worden er 105,75 uren opgevoerd.18 Op de lijst staat (o.a.) de naam [(zorg) begeleidster 3] als begeleider genoemd.19

Proces-verbaal van bevindingen – vergelijking levering functies met administratie [getuige 1] :

De levering functielijsten van cliënt [budgethouder 2] welke ik in dit proces-verbaal verder ga onderzoeken, betreft de levering functielijsten waarop ik de koptekst zie staan "levering functies ex post, bijlage factuur' . Van het jaar 2013 heeft [getuige 1] vier bestanden aangeleverd met de namen urenstaten model 2013 K1 tot en met K4: Het totaal aantal uren op de urenstaten van [getuige 1] is 11,75. Het totaal aantal uren waarop [getuige 1] voorkomt op de lijst levering functies is 34,25.20

Proces-verbaal van bevindingen [budgethouder 2] :

Op 28 augustus 2013 werd met [budgethouder 2] een gesprek gehouden door medewerkers van het zorgkantoor. Tijdens het gesprek verklaarde zij:

Dat zij de laatste twee tot drie jaar op maandag 0,5 uur zorg ontving van [verdachte] en dat deze zorg door [getuige 2] van [verdachte] werd verzorgd.21

Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 2]22[getuige 2] :

Ik begeleide [A] en [budgethouder 2] samen en als ik daar 1,5 uur zat, dan schreef ik 3 uur voor hen samen. Dus dan schreef ik dubbele uren.23 Ik zie op het formulier levering functies ex post 2012 de namen van [(zorg) begeleidster 3] en [(zorg) begeleidster 1] (de rechtbank begrijpt [(zorg) begeleidster 1] ) staan. Zij zijn sowieso niet op bezoek geweest. [(zorg) begeleidster 1] zat bij [verdachte] Wonen en heeft geen zorg verleend aan [budgethouder 2] .24

Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 1] :

V: sinds wanneer was je de begeleider van [A] en [budgethouder 2] ?

A: weet ik niet. [getuige 2] begeleidde ze eerst, maar zij is met pensioen gegaan. Daarna heb ik cliënten van haar overgenomen.

V: hoe vaak kwam je bij [A] en [budgethouder 2] ?

A: volgens mij 1 keer per week of 1 keer per twee weken.25

Proces-verbaal van verhoor getuige [(zorg) begeleidster 3] :26

Ik was administratief medewerker bij [verdachte] en beantwoorde de telefoon.27

V: begeleidde jij cliënten?

A: nee dat deed ik niet. Ik had telefonisch contact met alle cliënten die [verdachte] belden. Dat ging heel vaak over het feit dat er nog geen leefgeld was gestort. Ik moest mijn gewerkte uren in de telefoon verantwoorden in mijn agenda. Dit is dezelfde agenda als waar de zorgbegeleiders hun afspraken in verwerkten. Wat ik vreemd vond wat dat ik 5 minuten bellen moest verantwoorden als 15 minuten. [medeverdachte] vertelde mij dat ik 15 minuten moest verantwoorden, ongeacht of ik minder had gebeld.28

Ik kan u vertellen dat [getuige 2] de zorgbegeleidster was van [budgethouder 2] . Daarnaast kan ik u bijna met zekerheid zeggen dat de andere vermelde mensen en door mij geen begeleiding in extra uren hebben verleend aan [budgethouder 2] .29

Proces-verbaal van verhoor getuige [(zorg) begeleidster 2] :

O: tonen lijst levering functies 2012 ex post, bijlage factuur van cliënt [budgethouder 2] .

A: ik ken de naam van deze vrouw niet. Ik zie wel mijn naam op de lijst staan. Dit is volgens mij een ambulante cliënt van [getuige 2] . Zoals ik eerder verklaarde heb ik alleen zorg verleend aan cliënten van [verdachte] Wonen. Ik ben nooit bij haar geweest en heb haar nooit zorg geleverd.30

Proces-verbaal van verhoor verdachte [(zorg) begeleidster 4] :

V: We hebben u documenten laten zien met uw naam er op

A: Ik ging niet naar klanten toe. Ik snap niet dat dat is gebeurd want het personeel

hoort dat te weten.31

Tussenconclusie

De rechtbank concludeert dat de lijsten levering functies 2012 en 2013 en de daarop gebaseerde facturen in strijd met de waarheid zijn opgemaakt. Immers volgt uit voorgaande bewijsmiddelen dat op de lijsten meer uren worden opgevoerd dan dat daadwerkelijk aan zorg is geleverd. Ook worden op de lijsten de namen van medewerkers genoemd die geen zorg hebben geleverd.

Budgethouder [budgethouder 3]

De facturen met bijlagen lijsten levering functies

Factuur – zakelijk weergegeven – inhoudende:

De factuur is geadresseerd aan de heer [budgethouder 3] en gedateerd 27 juni 2014 met omschrijving Zorgkosten 2012. Op de factuur is vermeld dat artikelnummer GEZ2012 met de omschrijving Geleverde zorg, zie bijlage 1-1-12 t/m 21-7-12 en artikelnummer VERBLIJF12 met de omschrijving Verblijf per dag (intramuraal) 1 augustus 2012 t/m 21 december 2012 aan zorg is verleend. Het totaalbedrag van de factuur (bestaande uit geleverde zorg € 3.914,24 en verblijf per dag € 18.084,60) is

€ 21.998,84.32

Levering functies 2012 ex post, bijlage factuur – zakelijk weergegeven – inhoudende:

De lijst is gedateerd 12 september 2014 en betreft een overzicht van de geleverde diensten aan cliënt [budgethouder 3] in de periode van 5 januari 201233 tot en met 27 juli 2012.34 In totaal is er een bedrag van 3.914,24 euro opgevoerd.35 De geleverde dienst betreft telkens BIE.36 BIE staat voor Begeleiding extra in uren.37 Op de lijst staan (o.a.) de namen [(zorg) begeleidster 5] , [(zorg) begeleidster 3] en [(zorg) begeleider 1] als begeleider genoemd.38

Levering functies 2012 ex post, bijlage factuur – zakelijk weergegeven – inhoudende:

De lijst is niet gedateerd. De lijst betreft een overzicht van de geleverde diensten aan cliënt [budgethouder 3] in de periode van 20 augustus 201239 tot en met 27 december 2012.40 De geleverde dienst betreft BIE of BG41. BIE staat voor Begeleiding extra en BG staat voor dagactiviteit.42 Op de lijst staan (o.a.) de namen [(zorg) begeleidster 5] en [(zorg) begeleidster 3] als begeleider genoemd.43

Factuur – zakelijk weergegeven – inhoudende:

De factuur is geadresseerd aan de heer [budgethouder 3] en gedateerd 30 juni 2014 met omschrijving Zorgkosten 2013. Op de factuur is vermeld dat VERBLIJF13 met de omschrijving Verblijf per dag (intramuraal) 01-01-2013 t/m 31-08-2013 en GEZ2013 met de omschrijving Geleverde zorg, zie bijlage, aan zorg is verleend. Het totaalbedrag van de factuur (verblijf: € 28.217,16, geleverde zorg:

€ 27.015,36, minderkosten i.v.m. maximaal te besteden indicatie € 26.792,52 is

€ 28.440,00 44

Factuur – zakelijk weergegeven – inhoudende:

De factuur is geadresseerd aan de heer [budgethouder 3] en gedateerd 30 juni 2014 met omschrijving Zorgkosten 2013. Op de factuur is vermeld dat VERBLIJF13 met de omschrijving Verblijf per dag (intramuraal) 01-01-2013 t/m 31-08-2013 aan zorg is verleend. Het bedrag van de factuur is € 28.217,16.45

Levering functies 2013 ex post, bijlage factuur – zakelijk weergegeven – inhoudende:

De lijst is deels gedateerd 11 september 2014 en betreft een overzicht van de geleverde diensten aan cliënt [budgethouder 3] in de periode 2 januari 201346 tot en met 30 augustus 201347 en deels gedateerd 12 september 2014 en betreft een overzicht van de geleverde diensten aan cliënt [budgethouder 3] in de periode 2 september 201348 tot en met 31 december 201349 De geleverde diensten betreffen BIE en BG.50 BIE staat voor Begeleiding extra en BG staat voor dagactiviteit. In totaal is er een bedrag van € 27.015,36 opgevoerd.51 Op de lijsten staan (o.a.) de namen van [(zorg) begeleidster 5] , [(zorg) begeleidster 3] en [(zorg) begeleider 1] als begeleider genoemd.52

Proces-verbaal van bevindingen

Uit de levering functie lijsten is op te maken dat er gemiddeld tussen de 20,5 en 58,5 uur aan zorg gedeclareerd werd in de weken voor en na het overlijden van [budgethouder 3] zijn moeder.53

Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 3] :

Ik zag [budgethouder 3] een uurtje of 3 tot 4 in de week. Later toen de moeder van [budgethouder 3] was overleden, werd dat meer. Ik denk gemiddeld toen 6 uur in de week.54

[(zorg) begeleidster 5] zat samen met [(zorg) begeleidster 3] beneden en die nam de telefoon op. [(zorg) begeleidster 5] hield zich bezig met de financiën van cliënten.55

O: wij tonen getuige het formulier levering functies 2013 ex post.

A: als ik naar dit formulier kijk en dit formulier representatief is voor de declaratie voor [budgethouder 3] , weet ik heel zeker dat het niet klopt.56

V: welke zorg verleende je aan [budgethouder 3] ?

A: begeleiding: toen zijn moeder was overleden ging er veel tijd zitten in begeleiding met zelfstandig wonen en koken.57

Proces-verbaal van verhoor getuige [(zorg) begeleidster 3] 58

Ik was administratief medewerker bij [verdachte] en beantwoordde de telefoon.59

V: begeleidde jij cliënten?

A: nee dat deed ik niet. Ik had telefonisch contact met alle cliënten die [verdachte] belden. Dat ging heel vaak over het feit dat er nog geen leefgeld was gestort. Ik moest mijn gewerkte uren in de telefoon verantwoorden in mijn agenda. Dit is dezelfde agenda als waar de zorgbegeleiders hun afspraken in verwerkten. Wat ik vreemd vond wat dat ik 5 minuten bellen moest verantwoorden als 15 minuten. [medeverdachte] vertelde mij dat ik 15 minuten moest verantwoorden, ongeacht of ik minder had gebeld.60

Proces-verbaal van verhoor getuige [(zorg) begeleider 1] :

O: op de lijst levering functies 2012 van [budgethouder 3] staat jouw naam genoemd. A: dat klopt niet. Ik heb nooit contact gehad met cliënten.61

Proces-verbaal van verhoor getuige [(zorg) begeleidster 5] :

Ik viel onder [verdachte] Bewindvoering. Ik deed geen werkzaamheden voor de andere onderdelen van [verdachte] .62

V: begeleidde jij cliënten?

A: nee63

Tussenconclusie

De rechtbank concludeert dat de lijsten levering functies 2012 en 2013 en de daarop gebaseerde facturen in strijd met de waarheid zijn opgemaakt. Immers volgt uit voorgaande bewijsmiddelen dat op de lijsten meer uren worden opgevoerd dan dat daadwerkelijk aan zorg is geleverd. Ook worden op de lijsten de namen van medewerkers genoemd die geen zorg hebben geleverd. Tevens wordt op de facturen vermeld dat intramuraal verblijf aan budgethouder [budgethouder 3] is verleend, terwijl hij alleen ambulant is begeleid door [verdachte] , zodat ook dit in strijd met de waarheid is.

Budgethouder [budgethouder 4]

De facturen met bijlagen lijsten levering functies

Factuur – zakelijk weergegeven – inhoudende:

De factuur is geadresseerd aan [budgethouder 4] en gedateerd 19 augustus 2014 met omschrijving Zorgkosten 01-01/30-06-2012. Op de factuur is vermeld dat artikelnummer GEZ2012 met de omschrijving Geleverde zorg, zie bijlage, aan zorg is verleend voor een bedrag van € 10.926,08.64

Levering functies 2012 ex post, bijlage factuur – zakelijk weergegeven – inhoudende:

De lijst is gedateerd 20 augustus 2014 en betreft een overzicht van de geleverde diensten aan cliënt [budgethouder 4] in de periode van 30 januari 201265 tot en met 30 juni 2012. In totaal is er een bedrag van € 10.926,08 opgevoerd.66 De geleverde dienst betreft telkens BIE.67 BIE staat voor Begeleiding extra.68 Op de lijst staan (o.a.) de namen [(zorg) begeleidster 5] en [(zorg) begeleidster 3] als begeleider genoemd.69

Factuur – zakelijk weergegeven – inhoudende:

De factuur is geadresseerd aan [budgethouder 4] en gedateerd 19 augustus 2014 met omschrijving Zorgkosten 01-07/31-12-2012. Op de factuur is vermeld dat artikelnummer GEZ2012 met de omschrijving Geleverde zorg, zie bijlage, aan zorg is verleend voor een bedrag van € 16.086,45.70

Levering functies 2012 ex post, bijlage factuur – zakelijk weergegeven – inhoudende:

De lijst is gedateerd 20 augustus 2014 en betreft een overzicht van de geleverde diensten aan cliënt [budgethouder 4] in de periode van 2 juli 201271 tot en met 31 december 2012.72 In totaal is er een bedrag van € 16.086,45 opgevoerd.73 De geleverde diensten betreffen BIE en Extern.74 BIE staat voor Begeleiding extra en Extern voor Direct extern geleverd in indicatie.75 Op de lijst staan (o.a.) de namen [(zorg) begeleidster 5] , [(zorg) begeleidster 3] en [(zorg) begeleidster 6] als begeleider genoemd.76 [(zorg) begeleidster 6] staat onder meer vermeld als begeleider op 29 november 2012 voor 10 uur. Op diezelfde dag staan ook [getuige 1] en verdachte vermeld als begeleider voor achtereenvolgens twee en één uur.77

Factuur – zakelijk weergegeven – inhoudende:

De factuur is geadresseerd aan [budgethouder 4] en gedateerd 21 augustus 2014 met omschrijving Zorgkosten 01-01/30-06-2013. Op de factuur staat vermeld dat artikelnummer GEZ2013 met de omschrijving Geleverde zorg, zie bijlage, aan zorg is verleend voor een bedrag van € 6.543,54.78

Levering functies 2013 ex post, bijlage factuur – zakelijk weergegeven – inhoudende:

De lijst is gedateerd 21 augustus 2014 en betreft een overzicht van de geleverde diensten aan cliënt [budgethouder 4] in de periode van 7 januari 201379 tot en met 30 juni 2013. In totaal is er een bedrag van € 6.543,54 opgevoerd.80 De geleverde diensten betreffen BIE en Extern.81 BIE staat voor Begeleiding extra in uren en Extern voor Direct extern geleverd in indicatie.82 Op de lijst staan (o.a.) de namen [(zorg) begeleidster 5] , [(zorg) begeleidster 3] en [(zorg) begeleidster 6] als begeleider genoemd.83

Factuur – zakelijk weergegeven – inhoudende:

De factuur is geadresseerd aan [budgethouder 4] en gedateerd 21 augustus 2014 met omschrijving Zorgkosten juli t/m december 2013. Op de factuur is vermeld dat artikelnummer GEZ2013 met de omschrijving Geleverde zorg, zie bijlage. Er is voor een bedrag van € 28.368,76 aan zorg verleend waarop een bedrag van € 6.408,76 in mindering is gebracht i.v.m. maximaal te besteden indicatie. Er wordt dan een bedrag van € 21.960,00 in rekening gebracht.84

Levering functies 2013 ex post, bijlage factuur – zakelijk weergegeven – inhoudende:

De lijst is gedateerd 21 augustus 2014 en betreft een overzicht van de geleverde diensten aan cliënt [budgethouder 4] in de periode van 1 juli 201385 tot en met 24 december 2013. In totaal is er een bedrag van € 28.368,76.86 De geleverde diensten betreft telkens BIE.87 BIE staat voor Begeleiding extra in uren.88

Proces-verbaal van bevindingen:

In de administratie zag ik een e-mail met hierop de datum vrijdag 10 februari 2012. Ik zag in deze e-mail afgedrukt staan:

Van: [C]

Aan: [getuige 1]

In deze e-mail werd ingegaan op afspraken met mevrouw [budgethouder 4] . Een gedeelte van de tekst luidt als volgt: vanaf volgende week kom jij 4 uur per week om haar te begeleiden. In principe is dit 2x2 uur.89

Proces-verbaal van bevindingen:

[getuige 1] heeft aan het onderzoeksteam diverse stukken overgedragen.90 De levering functie lijsten van [budgethouder 4] heb ik vergeleken met de urenstaat van [getuige 1] . De levering functie lijsten heb ik tot mijn beschikking van de jaren 2012 en 2013. [getuige 1] heeft urenstaten aangeleverd voor 2013. De periode die ik voor deze vergelijking heb kunnen onderzoeken betrof dus het hele jaar 2013.91 De som van het aantal uren op de urenstaat van [getuige 1] voor cliënt [budgethouder 4] is 246,45. De som van het aantal uren op de levering functie lijsten van [budgethouder 4] waarbij [getuige 1] als begeleider is ingevuld is 561.92

Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 1] :

V: wanneer ben je de begeleider van [budgethouder 4] geworden?

A: Zij is mijn 1e cliënt vanaf dat ik ging werken. Ik was haar enige begeleider. [C] heeft haar overgedragen met de boodschap dat ze een lastige cliënt is.

V: hoeveel uren begeleidde jij [budgethouder 4] ?

O: getuige kijkt op haar urenbriefje

A: hier staat 11,1 uur per week. In het begin haalde ik dat wel. Later kwam ik niet meer bij [budgethouder 4] binnen.93

O: bij de aangifte zijn zogenaamde levering functies documenten toegevoegd. We laten je de lijst zien die [verdachte] heeft opgesteld voor [budgethouder 4] .

V: wat valt je op?

A: er staan allemaal namen bij terwijl ik de enige begeleider was. Ik kan me niet voorstellen dat mensen aan de telefoon 1 uur met [budgethouder 4] praten. [(zorg) begeleidster 5] is van bewindvoering. Dat vind ik knap dat dit staat als begeleiding.94

Proces-verbaal van verhoor getuige [(zorg) begeleidster 3] 95

Ik was administratief medewerker bij [verdachte] en beantwoorde de telefoon.96

V: begeleidde jij cliënten?

A: nee dat deed ik niet. Ik had telefonisch contact met alle cliënten die [verdachte] belden. Dat ging heel vaak over het feit dat er nog geen leefgeld was gestort. Ik moest mijn gewerkte uren in de telefoon verantwoorden in mijn agenda. Dit is dezelfde agenda als waar de zorgbegeleiders hun afspraken in verwerkten. Wat ik vreemd vond wat dat ik 5 minuten bellen moest verantwoorden als 15 minuten. [medeverdachte] vertelde mij dat ik 15 minuten moest verantwoorden, ongeacht of ik minder had gebeld.97

Proces-verbaal van verhoor getuige [(zorg) begeleidster 5] :

Ik viel onder [verdachte] Bewindvoering. Ik deed geen werkzaamheden voor de andere onderdelen van [verdachte] .98

V: begeleidde jij cliënten?

A: nee.99

Proces-verbaal van verhoor getuige [(zorg) begeleidster 6] :

V: In welke periode heb je voor [verdachte] gewerkt?

A: Dat is geweest van 2011 of 2012. En tot de boel knalde, dus dat is 2014 geweest.100

V: Welke functie heb je daar ingevuld?

A: Ik was dus zijn (lees verdachtes) P.A., personal assistent.

V: Heb je wel eens enige vorm van zorg verleend?

A: Ja ik ben wel eens bij cliënten thuis geweest. Dat was vooral in het begin toen ik er werkte. Maar mijn hart lag er niet, dus ik heb dat wat afgehouden.

Ook voerde ik telefoongesprekken. Die telefoontjes werden toen niet geregistreerd. Later is met terugwerkende kracht geregistreerd. Wat het natuurlijk heel lastig maakt om het kloppend te krijgen op papier. Ik zag bijvoorbeeld dat er korte gesprekken naar een uur afgerond waren. Dat zat mij niet lekker en ik heb daar wat van gezegd. Ik weet dat ze daar wat mee gedaan hebben. [B] heeft dat zo in het systeem aangepast waardoor de afronding anders werd, bijvoorbeeld naar een kwartier.101

Tussenconclusie

De rechtbank concludeert dat de lijsten levering functies 2012 en 2013 en de daarop gebaseerde facturen in strijd met de waarheid zijn opgemaakt. Immers volgt uit voorgaande bewijsmiddelen dat op de lijsten meer uren worden opgevoerd dan dat daadwerkelijk aan zorg is geleverd. Ook worden op de lijsten de namen van medewerkers genoemd die geen zorg hebben geleverd. Daarbij geldt voor [(zorg) begeleidster 6] dat zij mogelijk wel eens een thuis is geweest bij betrokkene, maar niet aannemelijk is dat zij op 29 november 2012 10 uur lang als begeleider heeft gewerkt, terwijl die dag ook de vaste begeleider [getuige 1] en verdachte betrokkene hebben begeleid.

Budgethouder [budgethouder 5]

De facturen met bijlagen lijsten levering functies

Factuur – zakelijk weergegeven – inhoudende:

De factuur is geadresseerd aan mevrouw [budgethouder 5] en gedateerd 20 augustus 2014 met omschrijving zorgkosten 01-01/30-06-2012. Op de factuur is vermeld dat artikelnummer GEZ2012 met de omschrijving Geleverde zorg, zie bijlage, aan zorg is verleend voor een bedrag van € 2.407,68.102

Levering functies 2012 ex post, bijlage factuur – zakelijk weergegeven – inhoudende:

De lijst is gedateerd 20 augustus 2014 en betreft een overzicht van de geleverde diensten aan cliënt [budgethouder 5] in de periode van 11 januari 2012103 tot en met 4 juni 2012. In totaal is er een bedrag van € 2.407,68 opgevoerd. De geleverde dienst betreft telkens BIE. BIE staat voor Begeleiding extra.

Op de lijst staat (o.a.) de naam [(zorg) begeleidster 3] als begeleider genoemd.104

Factuur – zakelijk weergegeven – inhoudende:

De factuur is geadresseerd aan mevrouw [budgethouder 5] en gedateerd 20 augustus 2014 met omschrijving zorgkosten 01-07/15-09-2012. Op de factuur is vermeld dat artikelnummer GEZ2012 met de omschrijving Geleverde zorg, zie bijlage, aan zorg is verleend voor een bedrag van € 1.731,84.105

Levering functies 2012 ex post, bijlage factuur – zakelijk weergegeven – inhoudende:

De lijst is gedateerd 20 augustus 2014 en betreft een overzicht van de geleverde diensten aan cliënt [budgethouder 5] in de periode van 4 juli 2012 tot en met12 september 2012. Op de lijst staan (o.a.) de namen [(zorg) begeleidster 3] en [(zorg) begeleidster 5] als begeleider genoemd. De geleverde dienst betreft telkens BIE.106 BIE staat voor Begeleiding extra. In totaal is er een bedrag van € 1.731,84 opgevoerd.107

Factuur – zakelijk weergegeven – inhoudende:

De factuur is geadresseerd aan mevrouw [budgethouder 5] en gedateerd 20 augustus 2014 met omschrijving zorgkosten 16-09/31-12-2012. Op de factuur is vermeld dat artikelnummer GEZ2012 met de omschrijving Geleverde zorg, zie bijlage, aan zorg is verleend voor een bedrag van € 2.595,73.108

Levering functies 2012 ex post, bijlage factuur – zakelijk weergegeven – inhoudende:

De lijst is gedateerd 20 augustus 2014 en betreft een overzicht van de geleverde diensten aan cliënt [budgethouder 5] in de periode van 17 september 2012109 tot en met 24 december 2012. De geleverde dienst betreft telkens BIE. BIE staat voor Begeleiding extra. In totaal is er een bedrag van € 2.595,73 opgevoerd. Op de lijst staan (o.a.) de namen [(zorg) begeleidster 3] en [(zorg) begeleidster 5] als begeleider genoemd.110

Factuur – zakelijk weergegeven – inhoudende:

De factuur is geadresseerd aan mevrouw [budgethouder 5] en gedateerd 21 augustus 2014 met omschrijving zorgkosten 01-01/30-06-2013. Op de factuur is vermeld dat artikelnummer GEZ2013 met de omschrijving Geleverde zorg, zie bijlage, aan zorg is verleend voor een bedrag van € 10.620,00 (bestaande uit

€ 10.853,63 waarvan € 233,63 aan minderkosten in verband met maximaal te besteden indicatie is afgetrokken) .111

Levering functies 2013 ex post, bijlage factuur – zakelijk weergegeven – inhoudende:

De lijst is gedateerd 21 augustus 2014 en betreft een overzicht van de geleverde diensten aan cliënt [budgethouder 5] in de periode van 7 januari 2013112 tot en met 28 juni 2013.113 De geleverde diensten betreffen BIE, Extern, VV en BG.114 BIE staat voor Begeleiding extra in uren, BG voor dagactiviteit (begeleiding), VV voor kosten vervoer en Extern voor Direct extern geleverd in indicatie. In totaal is er een bedrag van € 10.853,63 opgevoerd.115 Op de lijst staan (o.a.) de namen [(zorg) begeleidster 3] en [(zorg) begeleidster 5] als begeleider genoemd.116

Factuur – zakelijk weergegeven – inhoudende:

De factuur is geadresseerd aan mevrouw [budgethouder 5] en gedateerd 21 augustus 2014 met omschrijving zorgkosten 1 juli t/m 31 december 2013. Op de factuur is vermeld dat artikelnummer GEZ2013 met de omschrijving Geleverde zorg, zie bijlage, aan zorg is verleend voor een bedrag van € 10.620,00 (bestaande uit

€ 17.326,56 waarvan € 6.706,56 aan minderkosten in verband met maximaal te besteden indicatie is afgetrokken) .117

Levering functies 2013 ex post, bijlage factuur – zakelijk weergegeven – inhoudende:

De lijst is gedateerd 21 augustus 2014 en betreft een overzicht van de geleverde diensten aan cliënt [budgethouder 5] in de periode van 1 juli 2013118 tot en met 31 december 2013.119 De geleverde diensten betreffen BIE, Extern, VV en BG.120 BIE staat voor Begeleiding extra in uren, BG voor dagactiviteit (begeleiding), VV voor kosten vervoer en Extern voor Direct extern geleverd in indicatie. In totaal is er een bedrag van € 17.326,56 opgevoerd.121 Op de lijst staan (o.a.) de namen [(zorg) begeleidster 3] en [(zorg) begeleidster 5] als begeleider genoemd.122

Proces-verbaal verhoor getuige van verhoor aangever [budgethouder 5] :

A: [(zorg) begeleider 2] kwam elke week bij mij thuis voor ambulante begeleiding en hij nam dan mijn post mee.123

V: Hoe vaak en hoe lang kwam [(zorg) begeleider 2] langs?

A: 1 keer in de week, meestal op vrijdag. Meestal ongeveer een uurtje.

V: Wij tonen je een overzicht van levering functies 2012. Ken je de personen, die op dit overzicht vermeld staan?

A: [(zorg) begeleidster 5] ken ik niet. [(zorg) begeleidster 3] zat altijd op kantoor. Ik heb haar alleen wel eens aan de telefoon gehad.124

V: Wij tonen je een overzicht van levering functies 2013. Ken je de personen, die op dit overzicht vermeld staan?

A: [D] ken ik niet. [E] ken ik ook niet. [F] ken ik ook niet. [G] ken ik niet. [(zorg) begeleider 1] daar heb ik nog nooit van gehoord. [H] ken ik ook niet. [(zorg) begeleidster 2] zat altijd op kantoor.

V: Valt er nog iets op aan de lijsten, die we je laten zien?

A: Ik vraag mij zo langzamerhand af, of ze het ook in rekening brachten als ze me opbelden. Ik heb echt geen begeleiding groep gehad over zoveel dagen.

Ik neem altijd de laatste week van het jaar en de eerste week van het jaar vrij. Dan ga ik nergens heen. Ik ben echt niet op 31-12-2013 naar dagbesteding geweest.125

Proces-verbaal van verhoor getuige [(zorg) begeleidster 3] 126

Ik was administratief medewerker bij [verdachte] en beantwoorde de telefoon.127

V: begeleidde jij cliënten?

A: nee dat deed ik niet. Ik had telefonisch contact met alle cliënten die [verdachte] belden. Dat ging heel vaak over het feit dat er nog geen leefgeld was gestort. Ik moest mijn gewerkte uren in de telefoon verantwoorden in mijn agenda. Dit is dezelfde agenda als waar de zorgbegeleiders hun afspraken in verwerkten. Wat ik vreemd vond wat dat ik 5 minuten bellen moest verantwoorden als 15 minuten. [medeverdachte] vertelde mij dat ik 15 minuten moest verantwoorden, ongeacht of ik minder had gebeld.128

Proces-verbaal van verhoor getuige [(zorg) begeleidster 5] :

Ik viel onder [verdachte] Bewindvoering. Ik deed geen werkzaamheden voor de andere onderdelen van [verdachte] .129

V: begeleidde jij cliënten?

A: nee.130

Tussenconclusie

De rechtbank concludeert dat de lijsten levering functies 2012 en 2013 en de daarop gebaseerde facturen in strijd met de waarheid zijn opgemaakt. Immers volgt uit voorgaande bewijsmiddelen dat op de lijsten meer uren worden opgevoerd dan dat daadwerkelijk aan zorg is geleverd. Ook worden op de lijsten de namen van medewerkers genoemd die geen zorg hebben geleverd.

4.1.3.4 Bewijsoverwegingen

Facturen en lijsten levering functies

Op de tenlastelegging staat een groot aantal lijsten levering functies met de naam ‘levering functies ex post bijlage factuur’, waarbij ook telkens het jaartal 2012 of 2013 is genoemd. Deze lijsten levering functies zijn als bijlage gevoegd bij een jaarfactuur en aan het zorgkantoor overhandigd om het aan uren zorg besteedde PGB – zoals vermeld op het verantwoordingsformulier – te onderbouwen. De rechtbank komt tot de conclusie dat deze lijsten levering functies vals zijn. Op de lijsten levering functies worden meer uren verleende zorg opgevoerd dan daadwerkelijk door [verdachte] aan zorg is verleend. Ook staan op de lijsten levering functies namen van medewerkers die een administratieve functie hadden en geen zorg verleenden. De facturen zijn gebaseerd op de valse lijsten levering functies en daarmee staat de valsheid van deze facturen ook vast.

Oogmerk van misleiding

De rechtbank is van oordeel dat met de hiervoor genoemde handelwijze het oogmerk tot misleiding is gegeven.

Naar aanleiding van een onderzoek door het zorgkantoor heeft [verdachte] facturen met als bijlagen lijsten levering functies opgemaakt om het aan zorg besteedde PGB – zoals weergegeven op de bij het zorgkantoor ingediende verantwoordingsformulieren – (alsnog) te kunnen onderbouwen. De lijsten levering functies zijn samen met de facturen ingediend bij het zorgkantoor. De rechtbank heeft reeds vastgesteld dat deze lijsten levering functies en de daarop gebaseerde facturen vals zijn. Door deze in te dienen bij het zorgkantoor heeft [verdachte] een valse voorstelling van zaken gegeven, wederom met als doel om het – inmiddels door het zorgkantoor ingetrokken – PGB alsnog definitief toegekend te krijgen. Naar het oordeel van de rechtbank is daarmee het oogmerk van misleiding gegeven. Dat verdachte heeft aangegeven dat genoemde lijsten ex post zijn opgesteld en mogelijk onjuistheden bevatten kan hieraan niet afdoen. Immers, het doel was het verantwoorden van uren geleverde zorg en het onderbouwen van de ingediende facturen voor de definitieve toekenning van PGB. Uit de bewijsmiddelen blijkt dat personen die geen zorg verleenden als begeleider zijn opgevoerd en dat het aantal opgevoerde uren verre wordt overschreden als deze worden vergeleken met wel aanwezige urenadministratie. Dit kan niet anders dan als misleiding worden gekwalificeerd.

De verklaring van verdachte dat hij dacht dat hij met vaste maandbedragen mocht werken én dat daarin ook zou zijn ingestemd door het zorgkantoor, zodat het zorgkantoor van deze werkwijze op de hoogte was, acht de rechtbank niet aannemelijk geworden Ook de constatering dat de administratie van [verdachte] bij verschillende intensieve controles door het zorgkantoor akkoord is bevonden, maakt dat niet anders. Dit kan aan de bewezenverklaring van het oogmerk tot gebruik niet in de weg staan.

Opzet

Tenslotte is de rechtbank van oordeel dat verdachte opzet heeft gehad op de valsheid en het gebruik maken van de (valse) lijsten levering functies en de daarop gebaseerde facturen. De drijfveer van verdachte was om hoe dan ook ervoor te zorgen dat de PGB’s van zijn cliënten toegekend zouden worden. De onderbouwing van facturen met lijsten levering functies die onmiskenbaar onjuist zijn kan niet anders dan als opzet gekwalificeerd worden.

Namens verdachte is betoogd dat er onduidelijkheid bestond over het werken met vaste maandbedragen, omdat algemeen bekend was dat het werken met vaste maandbedragen bij wooninitiatieven werd gedoogd, maar dit nooit duidelijk is gecommuniceerd. De zorg die wordt verleend in wooninitiatieven is echter niet gelijk te trekken met het verlenen van zorg aan ambulante cliënten. Bij wooninitiatieven is gebleken dat het lastig is om uren toe te rekenen aan individuele cliënten, terwijl dit wel zou moeten omdat deze zorg wordt gefinancierd met het PGB. Deze situatie doet zich bij ambulante cliënten niet voor, omdat de geïndiceerde zorg wel kan worden gespecificeerd en geïndividualiseerd. Dat er een gedoogconstructie gold voor ambulante cliënten blijkt verder ook nergens uit. Dat verdachte als zorginstelling 24 uur per dag bereikbaar was, doet daar niet aan af. Bovendien waren alle in de tenlastelegging genoemde ambulante cliënten van verdachte niet geïndiceerd voor 24-uurszorg, zodat enige onduidelijkheid over deze gedoogconstructie niet op hen van toepassing was. Het beroep door de verdediging op stukken die zien op 24-uurszorg treffen dan ook geen doel. Dat verdachte, ondanks de regelgeving, toch met maandbedragen heeft gewerkt en geen urenregistratie heeft bijgehouden komt naar het oordeel van de rechtbank voor zijn rekening en risico.

Conclusie

Gelet op voorgaande bewijsmiddelen en hetgeen hiervoor is overwogen vindt de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de lijsten levering functies, bijlage factuur, en de op die lijsten levering functies gebaseerde facturen, vals heeft opgemaakt en heeft gebruikt als ware deze echt en onvervalst.

Toerekening aan rechtspersonen
Voor de in dit vonnis aangehaalde overwegingen is van belang dat een rechtspersoon (in de zin van artikel 51 Sr) kan worden aangemerkt als dader van een strafbaar feit indien de desbetreffende gedraging redelijkerwijs aan hem kan worden toegerekend. gedraging. Een belangrijk oriëntatiepunt bij de toerekening is of de gedraging heeft plaatsgevonden dan wel is verricht in de sfeer van de rechtspersoon (ECLI:NL:HR:2003:AF7938 en ECLI:NL:HR:2016:733).

Omdat de ten laste gelegde gedragingen – gelet op de gebezigde bewijsmiddelen – hebben plaatsgevonden en zijn verricht in de sfeer van de rechtspersoon zijn deze toe te rekenen aan de rechtspersoon. Daarnaast zijn de gedragingen feitelijk ook begaan door één van de vennoten die volledig bevoegd was voor [verdachte] op te treden. Dit betekent dat deze gedragingen (ook) aan de rechtspersoon worden toegerekend.

Conclusie

De rechtbank vindt wettig en overtuigend bewezen dat [verdachte] lijsten levering functies en daarop gebaseerde facturen met betrekking tot de budgethouders [budgethouder 2] , [budgethouder 3] , [budgethouder 4] en [budgethouder 5] valselijk heeft opgemaakt en heeft gebruikt als waren deze echt en onvervalst.

5 BEWEZENVERKLARING

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte:

1

(deel 1: vals (laten) opmaken)

op meer tijdstippen in de periode van 1 januari 2012 tot en met 1 december 2014 te 't Goy en/of elders in Nederland, meermalen, (telkens) opzettelijk,

Zaaksdossier [budgethouder 2]

over de periode van 1 januari 2012 tot en met 26 augustus 2014 ten name van [budgethouder 2] :

- meer facturen (bladzijde 733 en bladzijde 754) en

- levering functies 2012 ex post, bijlage factuur (bladzijden 749 tot en met 753) en

- levering functies 2013 ex post, bijlage factuur (bladzijden 770 tot en met 773)

zijnde telkens geschriften die bestemd waren om tot bewijs van enig feit te dienen, telkens valselijk heeft opgemaakt en/of laten opmaken

immers heeft verdachte telkens valselijk en in strijd met de waarheid - zakelijk weergegeven – in genoemde facturen en bijbehorende levering functies lijsten

vermeld of laten vermelden

- dat op die facturen artikelnummers GEZ2012 en GEZ2013 aan die [budgethouder 2] waren verleend en

- op die levering functies (zorg) diensten BIE (begeleiding extra in uren) met de corresponderende totalen en

- op die levering functies de namen van personen, (te weten [(zorg) begeleidster 1] , [(zorg) begeleidster 2] , [(zorg) begeleidster 3] en [(zorg) begeleidster 4] ) die (zorg) diensten in de zin van BIE (begeleiding extra in uren) hebben verleend met de corresponderende totalen,

zulks telkens met het oogmerk om die geschriften als echt en onvervalst te gebruiken

Zaaksdossier [budgethouder 3]

over de periode van 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2014 ten name van [budgethouder 3] :

- meer facturen (bladzijde 515 en bladzijden 530 tot en met 531) en

- meer levering functies 2012 ex post, bijlage factuur (bladzijden 532 tot en met 534 en 538 tot en met 540) en

- levering functies 2013 ex post, bijlage factuur (bladzijden 541 tot en met 560)

zijnde telkens geschriften die bestemd waren om tot bewijs van enig feit te dienen, telkens valselijk heeft opgemaakt en/of laten opmaken

immers heeft verdachte telkens valselijk en in strijd met de waarheid - zakelijk weergegeven – in die genoemde facturen en bijbehorende levering functies lijsten

vermeld of laten vermelden

- dat op meer facturen artikelnummers GEZ2012 en VERBLIJF12 en VERBLIJF13 en GEZ2013 (als zorgvorm) aan die [budgethouder 3] waren verleend en

- op die levering functies (zorg) dienst(en) BIE (begeleiding extra in uren) en BG (dagactiviteit (begeleiding)) met de corresponderende totalen en

- op die levering functiesde namen van personen (te weten [(zorg) begeleidster 5] , [(zorg) begeleidster 3] en [(zorg) begeleider 1] ) die (zorg) diensten (in de zin van BIE (begeleiding extra in uren) en/of BG (dagactiviteit (begeleiding)) met de corresponderende totalen hebben verleend,

zulks telkens met het oogmerk om die geschriften als echt en onvervalst te gebruiken.

Zaaksdossier [budgethouder 4]

over de periode van 1 januari 2012 tot en met 21 augustus 2014 ten name van [budgethouder 4] :

- meer facturen (bladzijden 600 en 604 en 628) en

- meer levering functies 2012 ex post, bijlage factuur (bladzijden 601 tot en met 603 en bladzijden 605 tot en met 608) en

- meer levering functies 2013 ex post, bijlage factuur (bladzijden 629 tot en met 632 en bladzijden 634 tot en met 639)

zijnde telkens geschriften die bestemd waren om tot bewijs van enig feit te dienen, telkens valselijk heeft opgemaakt en/of laten opmaken,

immers heeft verdachte telkens valselijk en in strijd met de waarheid - zakelijk weergegeven – in die genoemde facturen en bijbehorende levering functies lijsten

vermeld of laten vermelden

- op die facturen artikelnummers GEZ2012 aan die [budgethouder 4] waren verleend, en

- op die levering functies (zorg) diensten BIE (begeleiding extra) en extern en BIE (begeleiding extra in uren) met de corresponderende totalen en

- op die levering functies de namen van personen (te weten [(zorg) begeleidster 3] , [(zorg) begeleidster 5] en [(zorg) begeleidster 6] ) die (zorg) diensten met de corresponderende totalen hebben verleend,

zulks (telkens) met het oogmerk om die geschriften als echt en onvervalst te gebruiken

Zaaksdossier [budgethouder 5]

over de periode van 1 juli 2012 tot en met 21 augustus 2014 ten name van [budgethouder 5] :

- meer facturen (bladzijde 640 en bladzijde 655 en bladzijde 658 en bladzijde 701) en

- meer levering functies 2012 ex post, bijlage factuur (bladzijden 653 en 654 en 656 en 657 en bladzijden 659 en 660) en

- meer levering functies 2013 ex post, bijlage factuur (bladzijden 712 tot en met 716) en bladzijden 718 tot en met 725)

zijnde telkens geschriften die bestemd waren om tot bewijs van enig feit te dienen, telkens valselijk heeft opgemaakt en/of laten opmaken

immers heeft verdachte telkens valselijk en in strijd met de waarheid - zakelijk weergegeven – in die genoemde facturen en bijbehorende levering functie lijsten

vermeld en/of laten vermelden

- op die facturen artikelnummers GEZ2012 en GEZ2013 en

- op die levering functies diensten BIE (begeleiding extra) en VV (kosten van vervoer indien toegestaan in indicatie) BG ((begeleiding groep) aan die [budgethouder 5] waren verleend met de corresponderende totalen en

- op de levering functies de namen van een of meer personen (te weten [(zorg) begeleidster 3] en [(zorg) begeleidster 5] ) welke (zorg)begeleiders (zorg) dienst(en) BIE (begeleiding extra) en VV (kosten van vervoer indien toegestaan in indicatie) en BG ((begeleiding groep) met de corresponderende totalen hebben verleend,

zulks (telkens) met het oogmerk om die geschriften als echt en onvervalst te gebruiken

en

(deel 2: gebruik maken van)

op een of meer tijdstippen in de periode van 1 januari 2012 tot en met 1 december 2014 te 't Goy en/of elders in Nederland, meermalen telkens opzettelijk gebruik heeft gemaakt van

- een of meer bijbehorende facturen en

- een of meer bijbehorende levering functies

Zaaksdossier [budgethouder 2]

- meer facturen (bladzijde 733 en bladzijde 754) en

- levering functies 2012 ex post, bijlage factuur (bladzijden 749 tot en met 753) en

- levering functies 2013 ex post, bijlage factuur (bladzijden 770 tot en met 773)

Zaaksdossier [budgethouder 3]

- meer facturen (bladzijden 515 en bladzijden 530 tot en met 531) en

- meer levering functies 2012 ex post, bijlage factuur (bladzijden 532 tot en met 534 en 538 tot en met 540) en

- levering functies 2013 ex post, bijlage factuur (bladzijden 541 tot en met 560)

Zaaksdossier [budgethouder 4]

- meer facturen (bladzijden 600 en 604 en 628) en

- meer levering functies 2012 ex post, bijlage factuur (bladzijden 601 tot en met 603 en bladzijden 605 tot en met 608) en

- meer levering functies 2013 ex post, bijlage factuur (bladzijden 629 tot en met 632 en bladzijden 634 tot en met 639)

Zaaksdossier [budgethouder 5]

- meer facturen (bladzijde 640 en bladzijde 655 en bladzijde 658 en bladzijde 701) en

- meer levering functies 2012 ex post, bijlage factuur (bladzijden 653 en 654 en 656 en 657 en/of bladzijden 659 en 660) en

- meer levering functies 2013 ex post, bijlage factuur (bladzijden 712 tot en met 716) en bladzijden 718 tot en met 725)

zijnde deze geschriften bestemd om tot bewijs van enig feit te dienen - als ware deze geschriften telkens echt en onvervalst -, bestaande dat gebruikmaken hierin dat

verdachte die valse facturen en (bijbehorende) levering functies heeft ingestuurd/ingediend en verantwoord bij het zorgkantoor Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V.

en bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat in die genoemde facturen en (bijbehorende) levering functies,

heeft vermeld en/of laten vermelden

Zaaksdossier [budgethouder 2]

- dat op die facturen artikelnummers GEZ2012 en GEZ2013 aan die [budgethouder 2] waren verleend en

- op die levering functies (zorg) diensten BIE (begeleiding extra in uren) met de corresponderende totalen en

- op die levering functies de namen van personen, (te weten [(zorg) begeleidster 1] , [(zorg) begeleidster 2] , [(zorg) begeleidster 3] en [(zorg) begeleidster 4] ) die (zorg) diensten in de zin van BIE (begeleiding extra in uren) hebben verleend met de corresponderende totalen,

en

Zaaksdossier [budgethouder 3]

- dat op meer facturen artikelnummer GEZ2012 en VERBLIJF12 en VERBLIJF13 en GEZ2013 (als zorgvorm) aan die [budgethouder 3] waren verleend en

- op die levering functies (zorg) dienst(en) BIE (begeleiding extra in uren) en BG (dagactiviteit (begeleiding)) met de corresponderende totalen en

- op die levering functies) de namen van personen (te weten [(zorg) begeleidster 5] , [(zorg) begeleidster 3] en [(zorg) begeleider 1] ) die (zorg) diensten (in de zin van BIE (begeleiding extra in uren) en BG (dagactiviteit (begeleiding)) met de corresponderende totalen hebben verleend,

en

Zaaksdossier [budgethouder 4]

- op die facturen artikelnummers GEZ2012 aan die [budgethouder 4] waren verleend, en

- op die levering functies (zorg) diensten BIE (begeleiding extra) en extern en BIE (begeleiding extra in uren) met de corresponderende totalen en

- op die levering functies de namen van personen (te weten [(zorg) begeleidster 3] , [(zorg) begeleidster 5] ) die (zorg) diensten met de corresponderende totalen hebben verleend,

Zaaksdossier [budgethouder 5]

- op die facturen artikelnummers GEZ2012 en GEZ2013 en

- op die levering functies diensten BIE (begeleiding extra) en VV (kosten van vervoer indien toegestaan in indicatie) en BG ((begeleiding groep) aan die [budgethouder 5] waren verleend met de corresponderende totalen en

- op de levering functies de namen van een of meer personen (te weten [(zorg) begeleidster 3] en [(zorg) begeleidster 5] ) welke (zorg)begeleiders (zorg) dienst(en) BIE (begeleiding extra) en VV (kosten van vervoer indien toegestaan in indicatie) en BG ((begeleiding groep) met de corresponderende totalen hebben verleend.

Voor zover in het bewezen verklaarde deel van de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet in de verdediging geschaad.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. Verdachte wordt hiervan vrijgesproken.

6 STRAFBAARHEID VAN HET FEIT

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezen verklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.

Het bewezen verklaarde levert volgens de wet de volgende strafbare feiten op:

(feit 1):

valsheid in geschrift, meermalen gepleegd, begaan door een rechtspersoon.

en

opzettelijk gebruik maken van een vervalst geschrift, als bedoeld in artikel 225, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, als ware het echt en onvervalst, meermalen gepleegd, begaan door een rechtspersoon.

7 STRAFBAARHEID VAN VERDACHTE

Er is geen omstandigheid gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

8 OPLEGGING VAN STRAF

8.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd [verdachte] ter zake van het door de officier van justitie bewezen geachte te veroordelen tot:

- een geldboete van € 67.000,-.

8.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft ten aanzien van de op te leggen straf aangevoerd dat bij het bepalen van de hoogte van de boete ook moet worden gekeken naar de draagkracht van [verdachte] . In het kader van de civiele procedure én de aangekondigde ontnemingsvordering is op al het bezit van [verdachte] beslag gelegd. Bovendien is [verdachte] een V.O.F. en dat betekent dat de vennoten persoonlijk aansprakelijk zijn voor de geldboete en de geldboete dus ook feitelijk door de vennoten moet worden betaald. Er moet daarom ook rekening worden gehouden met de draagkracht van de vennoten.

8.3

Het oordeel van de rechtbank

De straf die aan [verdachte] wordt opgelegd, is gegrond op de ernst van het feit, de omstandigheden waaronder het feit is begaan en de draagkracht van de verdachte rechtspersoon. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Als vennoot van de zorginstelling [verdachte] heeft verdachte, die als vennoot volledig bevoegd is, in strijd met de daarvoor geldende regels geen deugdelijke administratie gevoerd. Zodoende kon niet worden verantwoord welke met de PGB’s ingekochte zorg daadwerkelijk is geleverd. Het zorgkantoor is een fraudeonderzoek gestart dat ertoe heeft geleid dat de uitbetaling van de PGB’s werd opgeschort. [verdachte] heeft vervolgens alle oude facturen gecrediteerd en vervangen door nieuwe facturen met als bijlagen achteraf gegenereerde lijsten levering functies en deze bij het zorgkantoor ingediend. Deze achteraf gegenereerde lijsten bleken overduidelijk vals omdat hierop namen van medewerkers worden genoemd die in werkelijkheid geen zorg hebben verleend. Ook worden op de lijsten meer uren aan zorg opgevoerd – en op de facturen meer uren zorg in rekening gebracht – dan daadwerkelijk door [verdachte] aan zorg is geleverd. [verdachte] had onvoldoende mensen in dienst en onvoldoende extern zorg ingekocht om alle overeengekomen zorg te kunnen verlenen.

Daarbij heeft verdachte als vennoot van [verdachte] geheel naar eigen inzicht de aan zijn cliënten toegekende PGB’s besteed. Elke maand stortte hij een twaalfde van de op voorschot verstrekte PGB’s op de rekening van [verdachte] . Dat was de inkomstenbron van [verdachte] . Het geld werd naar bevind van zaken besteed zonder enige relatie met de uren zorg waarvoor de PGB’s waren toegekend. Er werd zorg verleend met als norm: als cliënten maar tevreden zijn. Die tevredenheid werd ook georganiseerd door middel van uitjes bijvoorbeeld naar de Efteling die uit de PGB’s werden betaald. [verdachte] heeft zich niet gehouden aan de verplichting bij de toekenning van het voorschot voor PGB om aan de budgethouder binnen zes weken na afloop van elke maand een gespecificeerde factuur voor de uren verleende zorg te sturen.

Als vennoot van [verdachte] noemt verdachte zijn werkwijze ‘zorg in variabele uren voor een vast bedrag per maand’ een abonnement systeem. Hij heeft geconcludeerd dat dit was toegestaan ook omdat bij intensieve controles door het zorgkantoor niet is gezegd dat het onjuist is om een PGB te verantwoorden met 12 facturen die in totaal het jaarbedrag aan toegekend voorschot PGB bedragen. Uiteraard duidt dit op een niet effectieve controle door het zorgkantoor. Echter, het is verdachte als vennoot van [verdachte] die verplicht is als zorginstelling de daadwerkelijke uren verleende zorg per cliënt in rekening te brengen. . Een zorgkantoor moet er op kunnen vertrouwen dat geleverde informatie op de waarheid bevat. Het is niet zo dat verdachte zich pas aan regels hoeft te houden als hij daarop is gewezen.

Verdachte had als vennoot van [verdachte] , gelet op de verplichtingen die verbonden zijn aan een toegekend PGB, zich er rekenschap van moeten geven dat zijn werkwijze waarin hij geheel naar eigen inzicht algemene middelen besteedt niet geoorloofd was.

Als vennoot van [verdachte] heeft verdachte met zijn handelen het vertrouwen dat in de juistheid van deze geschriften moet kunnen worden gesteld schade toegebracht. De rechtbank rekent het hem daarnaast aan dat hij met zijn handelen misbruik heeft gemaakt van verstandelijk beperkte dan wel anderszins zorgafhankelijke personen die vertrouwen in hem hadden. Deze personen hebben geen of minder zorg ontvangen dan waarop zij volgens de indicatiestelling recht hadden; zorg die ze klaarblijkelijk ook nodig hadden. Verder is zodoende misbruik gemaakt van gemeenschapsgeld waarbij hij geen oog heeft gehad voor de schadelijke gevolgen hiervan voor de regeling van het PBG in het algemeen en voor de betreffende budgethouders in het bijzonder, die met behulp van een PGB op een adequate manier in hun zorgbehoefte hadden kunnen voorzien.

Bij haar beslissing heeft de rechtbank ook rekening gehouden met een uittreksel justitiële documentatie betreffende [verdachte] van 23 september 2019. Hieruit volgt dat [verdachte] niet eerder is veroordeeld.


Bij vonnis van heden is door deze rechtbank ook de vennoot van [verdachte] veroordeeld voor (onder andere) hetzelfde feitencomplex. Het ne bis in idem beginsel staat hier volgens vaste jurisprudentie niet aan in de weg, maar bij de straftoemeting houdt de rechtbank wel rekening met de omstandigheid dat de vennoot door beide vonnissen wordt geraakt.

De rechtbank houdt er ook rekening mee dat de redelijke termijn met 1 jaar en 5 maanden is geschonden, gerekend vanaf de dag dat de vennoten van [verdachte] in verzekering zijn gesteld.

Alles overwegende is de rechtbank van oordeel dat een geldboete van € 10.000,- passend en geboden is.

Deze straf wijk af van de eis van de officier van justitie, omdat de officier van justitie aansluit bij de oriëntatiepunten voor straftoemeting van het LOVS en daarbij uitgaat van het in het dossier berekende benadelingsbedrag. Naar het oordeel van de rechtbank kan op basis van de bewezenverklaarde feiten geen benadelingsbedrag worden vastgesteld. Daarom kan ook geen aansluiting worden gezocht bij de straffen zoals genoemd in de oriëntatiepunten.

9 TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

De beslissing berust op de artikelen 23, 24c, 51, 57 en 225 van het Wetboek van Strafrecht, zoals de artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

10 BESLISSING

De rechtbank:

Bewezenverklaring

- verklaart het ten laste gelegde bewezen zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld;

- verklaart het meer of anders ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij;

Strafbaarheid

- verklaart het bewezen verklaarde strafbaar en kwalificeert dit zoals hiervoor in rubriek 6 is vermeld;

- verklaart verdachte strafbaar;

Oplegging straf

- veroordeelt verdachte tot een geldboete van € 10.000,-.

Dit vonnis is gewezen door mr. J. Ebbens, voorzitter, mrs. E.J.W. Verhaagh en J.G. van Ommeren, rechters, in tegenwoordigheid van mr. L. Antonides, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van 9 maart 2020.

Bijlage: de tenlastelegging

Aan verdachte wordt ten laste gelegd dat:

1.

zij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2012 tot en met 1 december 2014 te 't Goy en/of Houten en/of Utrecht en/of Leiden en/of Zwolle en/of elders in Nederland, meermalen, althans eenmaal (telkens) opzettelijk,

(zaaksdossier [budgethouder 1] )

over de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013 ten name van [budgethouder 1]

- een of meer verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ

(bladzijden 948-949 en/of 975-976 en/of bladzijden 977-978 en/of bladzijden 979-980) en/of

- een of meer factu(u)r(en) (bladzijden 1055 tot en met 1061 en/of bladzijden 1107 tot en met 1112)

en/of

(zaaksdossier [budgethouder 2] )

over de periode van 1 januari 2012 tot en met 26 augustus 2014 ten name van [budgethouder 2] :

- een of meer verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ

(bladzijden 1413 tot en met 1416) en/of

- een of meer factu(u)r(en) (bladzijden 733 tot en met 745 en/of bladzijden 754 tot en met 766) en

- een of meer levering functie(s) 2012 ex post, bijlage factuur (bladzijden 749 tot en met 753) en/of

- een of meer leveringfuncties 2013 ex post, bijlage factuur (bladzijden 770 tot en met 773) en/of

- een of meer levering functies 2012 ex post i.o. (bladzijden 746 tot en met 748) en/of

- een of meer levering functies 2013 ex post i.o. (bladzijden 767 tot en met 769)

en/of

(zaaksdossier [budgethouder 3] )

over de periode van 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2014 ten name van [budgethouder 3] :

- een of meer factu(u)r(en) (bladzijden 492 tot en met 502 en/of bladzijden 515 tot en met 528 en/of bladzijden 530 tot en met 531) en/of

- een of meer levering functies 2012 ex post, bijlage factuur (bladzijden 532 tot en met 540) en/of

- een of meer levering functies 2013 ex post, bijlage factuur (bladzijden 541 tot en met 580) en/of

- een of meer verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ

(bladzijden 1695 tot en met 1702) en/of

en/of

(zaaksdossier [budgethouder 4] )

over de periode van 1 januari 2012 tot en met 21 augustus 2014 ten name van [budgethouder 4] :

- een of meer verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ

(bladzijden 2027 tot en met 2036) en/of

- een of meer factu(u)r(en) (bladzijden 582 tot en met 600 en/of bladzijde 604 en/of bladzijde 610 en/of bladzijde 612 en/of bladzijde 614 en/of bladzijde 616 en/of bladzijde 618 en/of 620 en/of bladzijde 622 tot en met bladzijde 628) en/of

- een of meer levering functies 2012 ex post, bijlage factuur (bladzijden 601 tot en met 603 en/of bladzijden 605 tot en met 608) en/of

- een of meer leveringfuncties 2013 ex post,bijlage factuur (bladzijden 629 tot en met 632 en/of bladzijden 634 tot en met 639)

en/of

(zaaksdossier [budgethouder 5] )

over de periode van 1 juli 2012 tot en met 21 augustus 2014 ten name van [budgethouder 5] :

- een of meer verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ

(bladzijden 2358 tot en met 2363 en/of bladzijden 2364 en 2365 en/of bladzijden 2366 en 2367 en/of bladzijden 2368 en 2369 en/of bladzijden 2370 en 2371 en/of bladzijden 2372 en 2373) en/of

- een of meer factu(u)r(en) (bladzijde 640 en/of bladzijde 655 en bladzijde 658 en/of bladzijden 661 tot en met 672 en/of bladzijden 677 tot en met 688 en/of bladzijde 701 en/of bladzijden 726 tot en met 728) en/of

- een of meer levering functie(s) 2012 ex post, bijlage factuur (bladzijde(n) 653 en 654 en/of 656 en 657 en/of bladzijden 659 en 660) en/of

- een of meer levering functies 2012 ex post, i.o. bladzijden 673 tot en met 676 en/of

- een of meer levering functies 2013 ex post, i.o. (bladzijden 702 tot en met 711) en/of

- een of meer levering functies 2013 ex post, bijlage factuur (bladzijden 712 tot en met 716) en/of bladzijden 718 tot en met 725)

zijnde (telkens) (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, (telkens) valselijk heeft/hebben opgemaakt en/of laten opmaken en/of vervalst en/of laten vervalsen, immers heeft zij verdachte (telkens) valselijk en/of in strijd met de waarheid - zakelijk weergegeven -

in die/dat genoemde verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ en/of (bijbehorende factu(u)r(en) en/of (bijbehorende) levering functie(s) (lijst(en))

(zaaksdossier [budgethouder 1] )

vermeld en/of laten vermelden

- op die factu(u)r(en) artikelnummer(s) BEG-I en/of BEG-IND met corresponderende netto bedrag(en) en/of

- dat op dat/die verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ bij/onder functies/kostensoorten BEG-I met het/de corresponderende bruto uitbetaald(e) bedrag(en) aan die Knopper was/waren verleend

en/of

(zaaksdossier [budgethouder 2] ) vermeld en/of laten vermelden

- dat op dat/die verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ bij/onder functies/kostensoorten BEG-I met het/de corresponderende bruto uitbetaald(e) bedrag(en) aan die [budgethouder 2] was/waren verleend en/of

- dat op die factu(u)r(e)n artikelnummer(s) GEZ2012 en/of BEG-I en/of GEZ2013 en/of BEG-IND (als zorgvorm) aan die [budgethouder 2] was/waren verleend en/of

- op die levering functie(s) (zorg) dienst(en) BI (begeleiding individueel) en/of BIE (begeleiding extra in uren) met het/de corresponderende

tota)a)l(en) en/of

- op die levering functie(s) de na(a)m(en) van een of meer

(zorg)begeleider(s), althans perso(o)n(en), (te weten [(zorg) begeleidster 1] , [(zorg) begeleidster 2] , [(zorg) begeleidster 3] en/of [(zorg) begeleidster 4] ) die (zorg) dienst(en) in de zin van BI (begeleiding individueel) en/of BIE (begeleiding extra in uren) heeft/hebben verleend met het/de corresponderende tota(a)l(en),

en/of

(zaaksdossier [budgethouder 3] )

vermeld en/of laten vermelden

- dat op een of meer factu(u)r(en) artikelnummer(s) BEG-I en/of PV en/of GEZ2012 en/of VERBLIJF12 en/of BEG-IND en/of VERBLIJF13 en/of GEZ2013 (als zorgvorm) aan die [budgethouder 3] was/waren verleend en/of

- op die levering functie(s) (zorg) dienst(en) BIE (begeleiding extra in uren) en/of BG (dagactiviteit (begeleiding)) met het/de corresponderende

tota(a)l(en) en/of

- op die levering functie(s) de na(a)m(en) van een of meer

(zorg)begeleider(s), althans perso(o)n(en) (te weten [(zorg) begeleidster 5] , [(zorg) begeleidster 3] en/of [(zorg) begeleider 1] ) die (zorg) dienst(en) (in de zin van BIE

(begeleiding extra in uren) en/of BG (dagactiviteit (begeleiding)) met het/de corresponderende tota(a)l(en) heeft/hebben verleend, en/of

- op dat/die verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ

bij/onder functies/kostensoorten PV en/of BEG-I en/of KV met het/de corresponderende bruto uitbetaald(e) bedrag(en) aan die [budgethouder 3] was/waren verleend

en/of

(zaaksdossier [budgethouder 4] ) vermeld en/of laten vermelden

- dat op dat/die verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ bij/onder functies/kostensoorten PV en/of BEG-I en/of BEG-GR met het/de corresponderende bruto uitbetaald(e) bedrag(en) aan die [budgethouder 4] was/waren verleend en/of

- op die factu(u)r(en) artikelnummer(s) BEG-I en/of BEG-G en/of PV en/of BEG-GR en/of GEZ2012 en/of geleverde diensten BIJ en/of BD en/of PV aan die [budgethouder 4] was/waren verleend, en/of

- op die levering functie(s) (zorg) dienst(en) BIE (begeleiding extra) en/of extern en/of BIE (begeleiding extra in uren) met het/de corresponderende tota(a)l(en) en/of

- op die levering functie(s) de na(a)m(en) van een of meer

(zorg)begeleider(s), althans perso(o)n(en) (te weten [(zorg) begeleidster 3] , [(zorg) begeleidster 5] en/of [(zorg) begeleidster 6] ) die (zorg) dienst(en) met het/de corresponderende tota(a)l(en) heeft/hebben verleend,

en/of

(zaaksdossier [budgethouder 5] )

vermeld en/of laten vermelden

- dat op dat/die verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ bij/onder functies/kostensoorten BEG-I met het/de corresponderende bruto uitbetaald(e) bedrag(en) aan die [budgethouder 5] was/waren verleend en/of

- dat op dat/die verantwoordingsformulier persoonsgebonden budget AWBZ 2012 en/of 2013 vergoedingsregeling persoonlijke zorg bij/onder soort hulpverlening BEG-I met het/de corresponderend(e) bedrag(en) aan die [budgethouder 5] was/waren verleend en/of

- op die factu(u)r(en) artikelnummer(s) GEZ2012 en/of BEG-IND en/of BEG-I

en/of BEG-GR en/of GEZ2013 en/of

- op die levering functie(s) dienst(en) BIE (begeleiding extra) en/of VV

(kosten van vervoer indien toegestaan in indicatie) en/of BI (begeleiding individueel) en/of BG ((begeleiding groep) aan die [budgethouder 5] was/waren verleend met het/de corresponderende tota(a)l(en) en/of

- op de leveringfunctie(s) de na(a)m(en) van een of meer (zorg)begeleider(s), althans perso(o)n(en) (te weten [(zorg) begeleidster 3] en/of [(zorg) begeleidster 5] ) welke (zorg)begeleider(s) (zorg) dienst(en) BIE (begeleiding extra) en/of VV (kosten van vervoer indien toegestaan in indicatie) en/of BI (begeleiding individueel) en/of BG ((begeleiding groep) met het/de corresponderende tota(a)l(en) heeft/hebben verleend,

zulks (telkens) met het oogmerk om die geschriften als echt en onvervalst te gebruiken en/of door anderen te doen gebruiken;

art 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht

en/of

zij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2012 tot en met 1 december 2014 te 't Goy en/of Houten en/of Utrecht en/of Leiden en/of Zwolle en/of elders in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk gebruik heeft/hebben gemaakt van

- een of meer verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ en/of

- een of meer (bijbehorende) factu(u)r(en) en/of

- een of meer (bijbehorende) levering functies,

(dossier [budgethouder 1] )

- een of meer verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ

(bladzijden 948-949 en/of 975-976 en/of bladzijden 977-978 en/of bladzijden 979-980) en/of

- een of meer factu(u)r(en) (bladzijden 1055 tot en met 1061 en/of bladzijden 1107 tot en met 1112) en/of

(dossier [budgethouder 2] )

- een of meer verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ

(bladzijden 1413 tot en met 1416) en/of

- een of meer factu(u)r(en) (bladzijden 733 tot en met 745 en/of bladzijden 754 tot en met 766) en

- een of meer levering functie(s) 2012 ex post, bijlage factuur (bladzijden 749 tot en met 753) en/of

- een of meer leveringfuncties 2013 ex post, bijlage factuur (bladzijden 770 tot en met 773) en/of

- een of meer levering functies 2012 ex post i.o. (bladzijden 746 tot en met 748) en/of

- een of meer levering functies 2013 ex post i.o. (bladzijden 767 tot en met 769) en/of

(dossier [budgethouder 3] )

- een of meer factu(u)r(en) (bladzijden 492 tot en met 502 en/of bladzijden 515 tot en met 528 en/of bladzijden 530 tot en met 531) en/of

- een of meer levering functies 2012 ex post, bijlage factuur (bladzijden 532 tot en met 540) en/of

- een of meer levering functies 2013 ex post, bijlage factuur (bladzijden 541 tot en met 580) en/of

- een of meer verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ

(bladzijden 1695 tot en met 1702) en/of

(dossier [budgethouder 4] )

- een of meer verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ

(bladzijden 2027 tot en met 2036) en/of

- een of meer factu(u)r(en) (bladzijden 582 tot en met 600 en/of bladzijde 604 en/of bladzijde 610 en/of bladzijde 612 en/of bladzijde 614 en/of bladzijde 616 en/of bladzijde 618 en/of 620 en/of bladzijde 622 tot en met bladzijde 628) en/of

- een of meer levering functies 2012 ex post, bijlage factuur (bladzijden 601 tot en met 603 en/of bladzijden 605 tot en met 608) en/of

- een of meer leveringfuncties 2013 ex post,bijlage factuur (bladzijden 629 tot en met 632 en/of bladzijden 634 tot en met 639) en/of

(dossier [budgethouder 5] )

- een of meer verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ

(bladzijden 2358 tot en met 2363 en/of bladzijden 2364 en 2365 en/of bladzijden 2366 en 2367 en/of bladzijden 2368 en 2369 en/of bladzijden 2370 en 2371 en/of bladzijden 2372 en 2373) en/of

- een of meer factu(u)r(en) (bladzijde 640 en/of bladzijde 655 en bladzijde 658 en/of bladzijden 661 tot en met 672 en/of bladzijden 677 tot en met 688 en/of bladzijde 701 en/of bladzijden 726 tot en met 728) en/of

- een of meer levering functie(s) 2012 ex post, bijlage factuur (bladzijde(n) 653 en 654 en/of 656 en 657 en/of bladzijden 659 en 660) en/of

- een of meer levering functies 2012 ex post, i.o. bladzijden 673 tot en met 676 en/of

- een of meer levering functies 2013 ex post, i.o. (bladzijden 702 tot en met 711) en/of

- een of meer levering functies 2013 ex post, bijlage factuur (bladzijden 712 tot en met 716) en/of bladzijden 718 tot en met 725)

zijnde een of meer van deze geschriften bestemd om tot bewijs van enig feit te dienen - als ware een of meerdere van deze geschriften (telkens) echt en/of onvervalst -,

bestaande dat gebruikmaken hierin dat

zij, verdachte, dat/die valse en/of vervalste verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ en/of (bijbehorende) factu(u)r(en) en/of (bijbehorende) levering functies heeft/hebben ingestuurd/ ingediend en/of verantwoord bij het zorgkantoor Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V.

en bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat in die/dat genoemde verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ en/of (bijbehorende factu(u)r(en) en/of (bijbehorende) levering functies, is/zijn en/of heeft/hebben vermeld en/of laten vermelden

(zaaksdossier [budgethouder 1] )

- op die factu(u)r(en) artikelnummer(s) BEG-I en/of BEG-IND met corresponderende netto bedrag(en) en/of

- dat op dat/die verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ bij/onder functies/kostensoorten BEG-I met het/de corresponderende bruto uitbetaald(e) bedrag(en) aan die Knopper was/waren verleend

en/of

(zaaksdossier [budgethouder 2] )

- dat op dat/die verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ bij/onder functies/kostensoorten BEG-I met het/de corresponderende bruto uitbetaald(e) bedrag(en) aan die [budgethouder 2] was/waren verleend en/of

- dat op die factu(u)r(e)n artikelnummer(s) GEZ2012 en/of BEG-I en/of GEZ2013 en/of BEG-IND (als zorgvorm) aan die [budgethouder 2] was/waren verleend en/of

- op die levering functie(s) (zorg) dienst(en) BI (begeleiding individueel) en/of BIE (begeleiding extra in uren) met het/de corresponderende

tota)a)l(en) en/of

- op die levering functie(s) de na(a)m(en) van een of meer

(zorg)begeleider(s), althans perso(o)n(en), (te weten [(zorg) begeleidster 1] , [(zorg) begeleidster 2] , [(zorg) begeleidster 3] en/of [(zorg) begeleidster 4] ) die (zorg) dienst(en) in de zin van BI (begeleiding individueel) en/of BIE (begeleiding extra in uren) heeft/hebben verleend met het/de corresponderende tota(a)l(en),

en/of

(zaaksdossier [budgethouder 3] )

- dat op een of meer factu(u)r(en) artikelnummer(s) BEG-I en/of PV en/of GEZ2012 en/of VERBLIJF12 en/of BEG-IND en/of VERBLIJF13 en/of GEZ2013 (als zorgvorm) aan die [budgethouder 3] was/waren verleend en/of

- op die levering functie(s) (zorg) dienst(en) BIE (begeleiding extra in uren) en/of BG (dagactiviteit (begeleiding)) met het/de corresponderende

tota(a)l(en) en/of

- op die levering functie(s) de na(a)m(en) van een of meer

(zorg)begeleider(s), althans perso(o)n(en) (te weten [(zorg) begeleidster 5] , [(zorg) begeleidster 3] en/of [(zorg) begeleider 1] ) die (zorg) dienst(en) (in de zin van BIE

(begeleiding extra in uren) en/of BG (dagactiviteit (begeleiding)) met het/de corresponderende tota(a)l(en) heeft/hebben verleend, en/of

- op dat/die verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ

bij/onder functies/kostensoorten PV en/of BEG-I en/of KV met het/de corresponderende bruto uitbetaald(e) bedrag(en) aan die [budgethouder 3] was/waren verleend

en/of

(zaaksdossier [budgethouder 4] )

- dat op dat/die verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ bij/onder functies/kostensoorten PV en/of BEG-I en/of BEG-GR met het/de corresponderende bruto uitbetaald(e) bedrag(en) aan die [budgethouder 4] was/waren verleend en/of

- op die factu(u)r(en) artikelnummer(s) BEG-I en/of BEG-G en/of PV en/of BEG-GR en/of GEZ2012 en/of geleverde diensten BIJ en/of BD en/of PV aan die [budgethouder 4] was/waren verleend, en/of

- op die levering functie(s) (zorg) dienst(en) BIE (begeleiding extra) en/of extern en/of BIE (begeleiding extra in uren) met het/de corresponderende tota(a)l(en) en/of

- op die levering functie(s) de na(a)m(en) van een of meer

(zorg)begeleider(s), althans perso(o)n(en) (te weten [(zorg) begeleidster 3] , [(zorg) begeleidster 5] en/of [(zorg) begeleidster 6] ) die (zorg) dienst(en) met het/de corresponderende tota(a)l(en) heeft/hebben verleend,

en/of

(zaaksdossier [budgethouder 5] )

- dat op dat/die verantwoordingsformulier(en) persoonsgebonden budget AWBZ bij/onder functies/kostensoorten BEG-I met het/de corresponderende bruto uitbetaald(e) bedrag(en) aan die [budgethouder 5] was/waren verleend en/of

- dat op dat/die verantwoordingsformulier persoonsgebonden budget AWBZ 2012 en/of 2013 vergoedingsregeling persoonlijke zorg bij/onder soort hulpverlening BEG-I met het/de corresponderend(e) bedrag(en) aan die [budgethouder 5] was/waren verleend en/of

- op die factu(u)r(en) artikelnummer(s) GEZ2012 en/of BEG-IND en/of BEG-I

en/of BEG-GR en/of GEZ2013 en/of

- op die levering functie(s) dienst(en) BIE (begeleiding extra) en/of VV

(kosten van vervoer indien toegestaan in indicatie) en/of BI (begeleiding individueel) en/of BG ((begeleiding groep) aan die [budgethouder 5] was/waren verleend met het/de corresponderende tota(a)l(en) en/of

- op de leveringfunctie(s) de na(a)m(en) van een of meer (zorg)begeleider(s), althans perso(o)n(en) (te weten [(zorg) begeleidster 3] en/of [(zorg) begeleidster 5] ) welke (zorg)begeleider(s) (zorg) dienst(en) BIE (begeleiding extra) en/of VV (kosten van vervoer indien toegestaan in indicatie) en/of BI (begeleiding individueel) en/of BG ((begeleiding groep) met het/de corresponderende tota(a)l(en) heeft/hebben verleend,

art. 225 lid 2 Wetboek van Strafrecht

art 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht

2.

zij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2012

tot en met 1 december 2014 te 't Goy en/of Houten en/of Utrecht en/of Leiden

en/of Zwolle en/of elders in Nederland,

meermalen, althans eenmaal, (telkens)

al dan niet opzettelijk

als zorgaanbieder onder de naam van

vof [verdachte] dragers in de zorg en/of vof [verdachte] dragers in de zorg wonen

en/of [verdachte] dragers in de zorg plus

in de gevoerde administratie

(de cliëntenadministratie en/of de patiëntenadministratie)

- heeft laten blijken/te laten blijken van de overeengekomen en geleverde

prestaties alsmede wanneer die prestaties zijn geleverd aan welke patiënt

en/of welke verzekerde die prestaties door die zorgaanbieder zijn geleverd

en/of de daarvoor in rekening gebrachte tarieven en/of de in verband daarmee

ontvangen of verrichte betalingen en/of vergoedingen aan derden

door die zorgaanbieder(s) (te weten vof [verdachte] dragers in de zorg en/of vof [verdachte] dragers in de zorg wonen en/of [verdachte] dragers in de zorg plus)

immers heeft zij, verdachte, niet (en/of volledige) de juiste zorgvorm

en/of niet (en/of volledige) de juiste naam van de zorgverlener van voornoemde zorgaanbieder(s)

en/of niet (en/of volledige) de juiste data waarop zorg werd verleend

en/of niet (en/of volledige) het juiste aantal uren of minuten

en/of niet de juiste (en/of volledige) tarieven

en/of niet de juiste (en/of volledige) tijd waarop de zorg werd verleend aan die cliënten en/of die patiënten

onder wie

[budgethouder 1] en/of [budgethouder 2] en/of [budgethouder 3] en/of [budgethouder 4] en/of [budgethouder 5]

in die administratie

(die cliëntenadministratie en/of die patiëntenadministratie) gevoerd en/of vermeld;

art 1 lid 1 ahf en onder 2 Wet op de Economische Delicten

art 2 Wet op de Economische Delicten

art 36 lid 1 Wet marktordening gezondheidszorg

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar paginanummers betreft dit pagina’s van op ambtseed of ambtsbelofte opgemaakte processen-verbaal. Deze processen-verbaal zijn als bijlagen opgenomen bij het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van 17 november 2016, genummerd 160921.1506.DOS (onderzoek Empire) opgemaakt door politie Midden-Nederland, doorgenummerd 1 tot en met 4592. Tenzij anders vermeld, zijn dit processen-verbaal in de wettelijke vorm opgemaakt door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren.

2 Proces-verbaal van aangifte, pagina 168.

3 Proces-verbaal van aangifte, pagina 169.

4 De verklaring van verdachte ter terechtzitting van 28 januari 2020.

5 Voor de leesbaarheid van het vonnis is er voor gekozen de inhoud van de factuur en bijlage lijsten levering functies niet letterlijk op te nemen, maar te volstaan met een zakelijke weergave.

6 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 733.

7 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 749.

8 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 753

9 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 749-753.

10 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 753.

11 Proces-verbaal van bevindingen, pagina 1330.

12 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 749-753.

13 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 754.

14 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 770.

15 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 773.

16 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 770-773.

17 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 773.

18 Proces-verbaal van bevindingen, pagina 1331.

19 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 770 en 771.

20 Proces-verbaal van bevindingen, pagina 1577- 1579.

21 Proces-verbaal van bevindingen, pagina 1325.

22 Proces-verbaal van verhoor getuige, pagina 3202.

23 Proces-verbaal van verhoor getuige, pagina 3206.

24 Proces-verbaal van verhoor getuige, pagina 3208.

25 Proces-verbaal van verhoor getuige, pagina 3388.

26 De getuige [(zorg) begeleidster 3] heet in het dossier op de stukken van [verdachte] : [(zorg) begeleidster 3] .

27 Proces-verbaal van verhoor getuige, pagina 3237.

28 Proces-verbaal van verhoor getuige, pagina 3239.

29 Proces-verbaal van verhoor getuige, pagina 3245.

30 Proces-verbaal van verhoor getuige, pagina 3636.

31 Proces-verbaal van verhoor getuige, pagina 3877.

32 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 515.

33 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 532.

34 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 533.

35 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 534.

36 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 532-533.

37 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 534.

38 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 532-533.

39 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 538.

40 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 540.

41 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 538-540.

42 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 540.

43 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 538-540.

44 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 530.

45 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 531.

46 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 541.

47 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 551.

48 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 553.

49 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 551.

50 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 541-560

51 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 560.

52 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 541-560.

53 Proces-verbaal van bevindingen, pagina 1594.

54 Proces-verbaal van verhoor getuige, pagina 3292.

55 Proces-verbaal van verhoor getuige, pagina 3293.

56 Proces-verbaal van verhoor getuige, pagina 3296.

57 Proces-verbaal van verhoor getuige, pagina 3295.

58 De getuige [(zorg) begeleidster 3] heet in het dossier op de stukken van [verdachte] : [(zorg) begeleidster 3] .

59 Proces-verbaal van verhoor getuige, pagina 3237.

60 Proces-verbaal van verhoor getuige, pagina 3239.

61 Proces-verbaal van verhoor getuige, pagina 3524

62 Proces-verbaal van verhoor getuige, pagina 3544.

63 Proces-verbaal van verhoor getuige, pagina 3545.

64 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 600.

65 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 601.

66 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 603.

67 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 601-603.

68 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 603.

69 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 601-603.

70 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 604.

71 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 605.

72 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 607.

73 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 608.

74 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 605-607

75 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 608.

76 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 605-607

77 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 607.

78 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 628.

79 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 629.

80 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 631.

81 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 629-631.

82 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 632.

83 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 629-631.

84 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 633.

85 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 634.

86 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 639.

87 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 634-639.

88 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 639.

89 Proces-verbaal van bevindingen, pagina 2134.

90 Proces-verbaal van bevindingen, pagina 2229.

91 Proces-verbaal van bevindingen, pagina 2231.

92 Proces-verbaal van bevindingen, pagina 2233

93 Proces-verbaal verhoor getuige, pagina 3390

94 Proces-vervaal verhoor getuige, pagina 3393

95 De getuige [(zorg) begeleidster 3] heet in het dossier op de stukken van [verdachte] : [(zorg) begeleidster 3] .

96 Proces-verbaal van verhoor getuige, pagina 3237.

97 Proces-verbaal van verhoor getuige, pagina 3239.

98 Proces-verbaal van verhoor getuige, pagina 3544.

99 Proces-verbaal van verhoor getuige, pagina 3545.

100 Proces-verbaal van verhoor getuige, pagina 3625.

101 Proces-verbaal van verhoor getuige, pagina 3626.

102 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 640.

103 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 653.

104 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 653-654

105 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 655.

106 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 656.

107 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 657.

108 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 658.

109 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 659.

110 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 659-660.

111 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 701.

112 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 712.

113 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 716.

114 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 712-716

115 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 716.

116 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 712-716.

117 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 717.

118 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 718.

119 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 725.

120 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 718-725.

121 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 725.

122 Een geschrift, gevoegd als bijlage bij een proces-verbaal van bevindingen, pagina 718-725.

123 Proces-verbaal van verhoor aangever, pagina 2296.

124 Proces-verbaal van verhoor aangever, pagina 2297.

125 Proces-verbaal van verhoor aangever, pagina 2298.

126 De getuige [(zorg) begeleidster 3] heet in het dossier op de stukken van [verdachte] : [(zorg) begeleidster 3] .

127 Proces-verbaal van verhoor getuige, pagina 3237.

128 Proces-verbaal van verhoor getuige, pagina 3239.

129 Proces-verbaal van verhoor getuige, pagina 3544.

130 Proces-verbaal van verhoor getuige, pagina 3545.