Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2020:772

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
10-02-2020
Datum publicatie
16-03-2020
Zaaknummer
C/16/496815 / FA RK 20-979
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

verzoek voortzetting van de crisismaatregel, betrokkene is bereid om medicatie te nemen, met uitzondering van de slaapmedicatie. Alleen verplicht toedienen slaapmedicatie toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling familierecht

Locatie Utrecht

zaaknummer: C/16/496815 / FA RK 20-979

betrokkenenummer: [betrokkenenummer]

Machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel

Beschikking van 10 februari 2020 van de rechtbank Midden-Nederland naar aanleiding van het door de officier van justitie ingediende verzoek tot verlenging van een crisismaatregel, als bedoeld in artikel 7:7 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), ten aanzien van:

[betrokkene] ,

geboren op [geboortedatum] 1990 te [geboorteplaats] (Syrië),

wonende te [woonplaats] ,

hierna te noemen: betrokkene,

advocaat: mr. C.H. Dijkstra te Amersfoort.

1 Procesverloop

1.1.

Bij verzoekschrift, ingekomen ter griffie op 6 februari 2020, heeft de officier van justitie verzocht om voortzetting van de op 6 februari 2020 opgelegde crisismaatregel.

Bij het verzoekschrift zijn de volgende bijlagen gevoegd:

- een afschrift van de beslissing tot het nemen van de crisismaatregel van

6 februari 2020;

- de medische verklaring van 6 februari 2020.

1.2.

De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op

10 februari 2020, op de locatie [naam instelling] , [naam locatie] te [plaatsnaam] .

1.3.

Daarbij heeft de rechtbank de volgende personen gehoord:

- betrokkene en haar advocaat,

- mevrouw [A] , arts.

1.4.

De officier van justitie heeft van tevoren laten weten dat hij niet voornemens is bij de mondelinge behandeling te verschijnen.

1.5.

De rechtbank heeft na de mondelinge behandeling direct uitspraak gedaan en een kennisgeving mondelinge uitspraak aan de advocaat van betrokkene en aan de vertegenwoordiger van de instelling verstrekt.

2 Beoordeling

2.1.

In de crisismaatregel waarvan de officier van justitie voortzetting vraagt, zijn de volgende vormen van verplichte zorg, als bedoeld in artikel 3:2 Wvggz, opgenomen:

  1. toedienen van vocht, voeding en medicatie, alsmede het verrichten van medische controles of andere medische handelingen en therapeutische maatregelen, ter behandeling van een psychische stoornis, dan wel vanwege die stoornis, ter behandeling van een somatische aandoening;

  2. beperken van de bewegingsvrijheid;

  3. insluiten;

  4. uitoefenen van toezicht op betrokkene;

  5. onderzoek aan kleding of lichaam;

  6. onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op gedrag-beïnvloedende middelen en gevaarlijke voorwerpen;

  7. controleren op de aanwezigheid van gedag-beïnvloedende middelen;

  8. aanbrengen van beperkingen in de vrijheid het eigen leven in te richten, die tot gevolg hebben dat betrokkene iets moet doen of nalaten, waaronder het gebruik van communicatiemiddelen;

opnemen in een accommodatie.

2.2.

Betrokkene heeft verklaard dat zij er geen bezwaar tegen heeft om in de instelling te verblijven, maar dat zij graag meer vrijheden wil. Zij wil bijvoorbeeld naar vrienden kunnen gaan als zij dat wil. De advocaat heeft daaraan toegevoegd dat betrokkene bereid is de nodige medicatie in te nemen, met uitzondering van de slaapmedicatie. Betrokkene heeft een voor haar normaal slaapritme wat maakt dat de medicatie overbodig is. Bovendien wordt betrokkene er draaierig in haar hoofd van.

De arts heeft verklaard dat er bij betrokkene sprake is van een manische episode met psychose kenmerken. Alhoewel de samenwerking beter verloopt, is betrokkene soms nog moeilijk te volgen. Het plan is om betrokkene de komende tijd te behandelen. Een voortzetting van de crisismaatregel is nodig omdat betrokkene de noodzakelijke zorg afwisselend wel en niet accepteert. De komende periode moet ook worden uitgezocht welke vervolgzorg nodig is na de opname. Betrokkene is zwanger en wellicht wordt zij in overleg met de verloskundige aangemeld voor moeder-kindzorg.

Ten aanzien van de vormen van verplichte zorg heeft de arts verklaard dat zij het verplicht toedienen van vocht en voeding, zoals genoemd onder a niet nodig vindt. Ook vindt zij de vormen van verplichte zorg genoemd onder c en e niet noodzakelijk. Het toedienen van slaapmedicatie vindt de arts wel noodzakelijk. Betrokkene slaapt op dit moment ongeveer drie uur per nacht en dat is te weinig. Een goed slaapritme is erg belangrijk voor de (psychische) gezondheid van betrokkene.

2.3.

Uit de overgelegde stukken en de mondelinge behandeling is gebleken dat er ten aanzien van betrokkene sprake is van onmiddellijk dreigend ernstig nadeel, met name gelegen in ernstig lichamelijk letsel. Vermoed wordt dat dit nadeel wordt veroorzaakt door gedrag dat voortvloeit uit een psychische stoornis, in de vorm van schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen. De crisissituatie is zo ernstig dat de procedure voor een zorgmachtiging niet kan worden afgewacht.

2.4.

De rechtbank is van oordeel dat bij de voortzetting van de crisismaatregel de volgende vormen van verplichte zorg, te weten,

a. toedienen van slaapmedicatie, alsmede het verrichten van medische controles of andere medische handelingen en therapeutische maatregelen, ter behandeling van een psychische stoornis;

b. beperken van de bewegingsvrijheid;

c. insluiten;

j. opnemen in een accommodatie.

noodzakelijk zijn om het nadeel af te wenden. Betrokkene verzet zich tegen deze zorg. Er zijn geen minder bezwarende alternatieven die hetzelfde beoogde effect hebben.

Betrokkene heeft op de zitting verteld dat zij bereid is om medicatie in te nemen, met uitzondering van de slaapmedicatie. Gelet op de verklaring van de arts dat de slaapmedicatie belangrijk is omdat betrokkene anders te weinig slaapt, heeft de rechtbank besloten om alleen het verplicht toedienen van slaapmedicatie toe te wijzen.

2.5.

De toegewezen vormen van verplichte zorg zijn evenredig en naar verwachting effectief. Uit de stukken blijkt dat rekening is gehouden met de voorwaarden die noodzakelijk zijn om deelname van betrokkene aan het maatschappelijk leven te bevorderen, alsmede met de veiligheid van betrokkene.

2.6.

Gelet op het voorgaande zal een machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel worden verleend, welke machtiging een geldigheidsduur heeft van drie weken na heden.

3 Beslissing

De rechtbank:

verleent een machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel ten aanzien van [betrokkene] , geboren op [geboortedatum] 1990 te [geboorteplaats] , met voor de duur van de machtiging de volgende vormen van verplichte zorg:

a. toedienen van slaapmedicatie, alsmede het verrichten van medische controles of andere medische handelingen en therapeutische maatregelen, ter behandeling van een psychische stoornis;

b. beperken van de bewegingsvrijheid;

c. insluiten;

j. opnemen in een accommodatie.

bepaalt dat deze machtiging geldt tot en met 2 maart 2020;

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is op 10 februari 2020 mondeling gegeven door mr. E.A.A. van Kalveen, rechter en in het openbaar uitgesproken bijgestaan door H. Meerveld als griffier, en op

28 februari 2020 schriftelijk uitgewerkt en ondertekend.

Tegen deze beschikking staat het rechtsmiddel van cassatie open.