Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2020:5581

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
16-12-2020
Datum publicatie
21-12-2020
Zaaknummer
8543632 AC EXPL 20-1484
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Particulier (gedaagde) verkoopt auto aan bedrijf dat zich professioneel bezig houdt met de handel in auto’s (eiseres). Eiseres stelt dat auto niet voldoet aan de overeenkomst. Vordering wordt afgewezen. Eiseres heeft niet voldaan aan haar onderzoeksplicht.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Civiel recht

kantonrechter

locatie Amersfoort

zaaknummer: 8543632 AC EXPL 20-1484 JH/1050

Vonnis van 16 december 2020

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

AUTO1 European Cars B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

verder ook te noemen Auto1,

eisende partij,

gemachtigde: P.G.C. Wittebrood,

tegen:

[gedaagde] ,

wonende te [woonplaats] ,

verder ook te noemen [gedaagde] ,

gedaagde partij,

procederend in persoon.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit de dagvaarding met producties, de brief van [gedaagde] van 22 juni 2020 die wordt aangemerkt als conclusie van antwoord en de bij brief van 30 oktober 2020 door Auto1 nagezonden productie en een USB stick.

1.2.

Op 16 november 2020 heeft er een zitting plaatsgevonden via Skype voor Bedrijven. Namens Auto1 was de gemachtigde aanwezig. [gedaagde] was ook aanwezig. Beide partijen hebben geantwoord op de door de kantonrechter gestelde vragen en zij hebben op elkaar kunnen reageren. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat er op de zitting is besproken. Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Auto1 drijft een onderneming op het gebied van de handel in en de reparatie van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s. Haar concept bestaat er voornamelijk uit dat particulieren en handelaren hun voertuigen kunnen aanbieden aan Auto1 die het voertuig na inspectie aankoopt en direct (middels een online platform) doorverkoopt aan professionele autohandelaren.

2.2.

[gedaagde] heeft in oktober 2019 zijn auto, een Mercedes-Benz A-klasse uit 2017 met kenteken [kenteken] als particulier aangeboden aan Auto1. Auto1 heeft een inspectie aan de auto uitgevoerd, een proefrit gemaakt en aangegeven dat zij de auto voor € 22.393 van [gedaagde] wilde kopen. [gedaagde] is hiermee akkoord gegaan. Partijen hebben op 29 oktober 2019 een koopovereenkomst gesloten voor dit bedrag. In de door [gedaagde] ondertekende koopovereenkomst is (digitaal) aangekruist dat de verkoper verklaart dat de auto ongevalvrij is, geen verdere schade heeft en is uitgerust met de originele motor. [gedaagde] heeft de auto achtergelaten bij Auto1 en heeft (een paar dagen later) de koopsom ontvangen.

2.3.

Op de koopovereenkomst zijn de algemene inkoopvoorwaarden van Auto1 van toepassing. In de artikelen 2 en 7 van deze voorwaarden is opgenomen dat de verkoper aansprakelijk is voor verborgen gebreken die bestonden voor het moment van levering, ook als Auto1 “het voertuig voor aflevering heeft geïnspecteerd/getaxeerd, hetgeen slechts een oppervlakkig onderzoek betreft”.

2.4.

Auto1 heeft de auto op 1 november 2019 doorverkocht aan Automotions Peugeot Goes. Die constateerde de volgende gebreken:

  1. Er is een andere motor geïnstalleerd (niet voor deze auto).

  2. Er is een andere versnellingsbak geïnstalleerd (niet voor deze auto).

  3. Motor haalt niet hoger dan 4200 tpm.

  4. De automatische versnellingsbak schakelt niet verder dan de 3e versnelling.

  5. De versnellingsbak lekt olie.

  6. Er hangen stekkers los bij de versnellingsbak.

  7. De motor heeft geen vermogen.

Automotions Terneuzen heeft op 12 november 2019 (nader) onderzoek gedaan en heeft de herstelkosten begroot op € 19.179,83.

2.5.

Auto1 heeft de auto teruggekocht van Automotions Peugeot Goes en heeft [gedaagde] bij brief van 28 januari 2020 aansprakelijk gesteld voor de schade. Zij heeft [gedaagde] gesommeerd tot het terugkopen van de auto of het betalen van een schadevergoeding. [gedaagde] heeft hier geen gevolg aan gegeven, waarna Auto1 de koopovereenkomst op 24 februari 2020 buitengerechtelijk heeft ontbonden. Auto1 heeft [gedaagde] meegedeeld dat zij, ter beperking van haar schade, de auto op haar platform te koop zal zetten onder vermelding van de gebreken.

2.6.

Auto1 heeft de auto op 6 april 2020 verkocht voor € 13.600. Bij brief van 14 april 2020 heeft zij [gedaagde] gesommeerd tot betaling van het waardeverlies van de auto van € 8.793 (€ 22.393 – € 13.600), [gedaagde] heeft onder meer bij e-mail van 26 april 2020 aansprakelijkheid voor de schade van de hand gewezen en bezwaar gemaakt tegen de verkoopprijs van de auto.

3 Het geschil

3.1.

Auto1 vordert een verklaring voor recht dat de koopovereenkomst rechtsgeldig buitengerechtelijk is ontbonden, alsmede veroordeling van [gedaagde] tot betaling van € 8.793, te vermeerderen met rente, buitengerechtelijke kosten en proceskosten.

Auto1 legt aan haar vordering primair ten grondslag dat [gedaagde] toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst, door een auto te leveren met ernstige schade c.q. gebreken, zonder deze verborgen gebreken te melden ten tijde van de koop. Auto1 verwijst naar de in de koopovereenkomst opgenomen garanties en beroept zich op haar algemene voorwaarden. Subsidiair beroept Auto1 zich op wederzijdse dwaling. Indien Auto1 op de hoogte was geweest van de aard en ernst van de schade, dan had zij de auto niet gekocht, dan wel dan had zij daarvoor een aanzienlijk lagere prijs betaald.

3.2.

[gedaagde] voert verweer. [gedaagde] heeft de auto op 9 oktober 2019 gekocht van een particulier. Omdat hij gezondheidsproblemen kreeg en geopereerd moest worden. heeft hij de auto kort daarna weer moeten verkopen. In de drie weken dat hij met de auto heeft gereden, heeft hij geen problemen gehad met de auto. Hij was ten tijde van de verkoop niet bekend met de door Auto1 gestelde gebreken, en betwist dan ook dat die gebreken aanwezig waren. Auto1 heeft de auto volgens hem uitgebreid gecontroleerd en getest en alles was prima. Bij de inspectie was het de keurmeester wel opgevallen dat de auto bij invoer uit het buitenland een lage BMP had, wat volgens de keurmeester duidde op een schade-auto.

4 De beoordeling

Toerekenbare tekortkoming

4.1.

Tussen partijen is onder meer in geschil of er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van [gedaagde] op grond waarvan Auto1 de koopovereenkomst buitengerechtelijk kon ontbinden. Voor de beantwoording van die vraag dient vastgesteld te worden of de door [gedaagde] verkochte auto niet die eigenschappen had die Auto1 mocht verwachten.

4.2.

In artikel 7:17 BW is bepaald dat een zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Of er sprake is van non-conformiteit is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Zo kunnen de verwachtingen van de koper door de mededelingen van de verkoper worden beïnvloed. Op de koper rust echter ook een zekere onderzoeksplicht. Een gebrek levert geen non-conformiteit op als de koper op het moment van het sluiten van de koopovereenkomst hiermee bekend was dan wel redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

4.3.

Op grond van de stellingen van partijen en de in het geding gebrachte stukken kan niet worden afgeleid dat [gedaagde] bekend was of had moeten zijn met de gebreken. Anders dan Auto1, leest de kantonrechter in de e-mail van 26 april 2020 van [gedaagde] ook niet dat hij erkent dat er een andere motor in de auto is geplaatst. [gedaagde] geeft in die e-mail slechts aan wat de keurmeester van Auto1 hierover tegen hem heeft gezegd. Dat op [gedaagde] een mededelingsplicht rustte is dan ook niet gebleken.

4.4.

Er is wel sprake van een onderzoeksplicht aan de kant van Auto1. De kantonrechter is van oordeel dat Auto1 niet heeft voldaan aan die onderzoeksplicht en zal uitleggen waarom niet.

4.5.

Auto1 houdt zich, zoals gezegd, professioneel bezig met de handel in auto’s. In de dagvaarding heeft zij uiteengezet dat inspectie voorafgaand aan de inkoop essentieel is om alle eigenschappen, tekortkomingen en alle relevante factoren voor de verkoop(waarde) van het voertuig aan het licht te brengen. Het staat in deze zaak vast dat de inspectie van de auto door Auto1 is uitgevoerd. De auto is gedurende ongeveer 45 minuten onderzocht door Auto1 en er is door Auto1 een proefrit met de auto gemaakt. Nu de aankoop (en snelle doorverkoop) van auto’s haar corebusiness is, gaat de kantonrechter ervan uit dat Auto1 bezit over de noodzakelijke deskundigheid om bij de inspectie van auto’s ten minste zichtbare en merkbare gebreken aan het licht te brengen. De hiervoor onder 2.4 onder c. tot en met g. genoemde gebreken (het lekken van olie, het loshangen van stekkers en problemen met schakelen en motorvermogen) hadden dan ook bij de inspectie opgemerkt kunnen en moeten worden. Deze gebreken, in samenhang bezien met de lage BPM bij invoer van de auto uit het buitenland, hadden voor Auto1 aanleiding moeten zijn om nader onderzoek te doen naar de motor en de verstellingsbak. Als zij dit had gedaan, dan had zij geweten dat er een andere motor en versnellingsbak in de auto waren geïnstalleerd.

4.6.

Anders dan Auto1 heeft betoogd, ontslaat de koopovereenkomst haar niet van haar (nadere) onderzoeksplicht. Door ondertekening van de koopovereenkomst heeft [gedaagde] weliswaar verklaard dat de auto schade- en ongevalvrij was en was uitgerust met de originele motor, maar aan deze schriftelijke verklaring kan in de onderhavige omstandigheden geen waarde worden gehecht. [gedaagde] heeft ter zitting verklaard dat hij een handtekening heeft gezet op een formulier dat door een medewerker van Auto1 op de computer was ingevuld. De medewerker heeft elektronisch afgevinkt dat de auto schade- en ongevalvrij was en was uitgerust met de originele motor. Het formulier is niet puntsgewijs met hem doorgenomen en [gedaagde] was er bij het zetten van zijn handtekening niet van op de hoogte dat deze punten waren afgevinkt. Nu Auto1 tegenover de verklaring van [gedaagde] slechts heeft gesteld dat het formulier wel is doorgenomen met [gedaagde] , maar dit niet heeft onderbouwd en hiervan evenmin concreet bewijs heeft aangeboden, gaat de kantonrechter uit van de juistheid van de stelling van [gedaagde] .

4.7.

Nu Auto1 haar onderzoeksplicht niet is nagekomen, kan zij zich redelijkerwijs niet beroepen op de gestelde tekortkomingen. Het beroep op non-conformiteit van de auto gaat dan ook niet op.

4.8.

Auto1 beroept zich ook op haar algemene inkoopvoorwaarden. Hierin is in de artikelen 2 en 7 bepaald dat de verkoper aansprakelijk is voor verborgen gebreken die bestonden voor het moment van levering, ook als Auto1 het voertuig voor aflevering heeft geïnspecteerd of getaxeerd. De overeenkomst tussen Auto1 en [gedaagde] valt binnen de werkingssfeer van Richtlijn 93/13 EEG betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. Dit heeft tot gevolg dat de Nederlandse rechter verplicht is om ambtshalve te toetsen of een beding in de algemene voorwaarden oneerlijk is. Artikel 6:237 sub h BW bepaalt dat wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn een in de algemene voorwaarden voorkomend beding dat als sanctie op bepaalde gedragingen van de wederpartij, nalaten daaronder begrepen, verval stelt van haar toekomende rechten of van de bevoegdheid bepaalde verweren te voeren, behoudens voor zover deze gedragingen het verval van die rechten of verweren rechtvaardigen. Zowel in artikel 2 als in artikel 7 van de algemene inkoopvoorwaarden is sprake van verval van rechten of verweren als bedoeld in artikel 6:237 sub h BW. De bedingen gaan uit van de aansprakelijkheid van de verkoper voor verborgen gebreken en laten geen ruimte voor verweren, zoals in casu het verweer dat de koper haar onderzoeksplicht niet is nagekomen. Nu Auto1 niet heeft gesteld en evenmin is gebleken dat het verval van die rechten of verweren te rechtvaardigen is, worden de bedingen (ambtshalve) vernietigd. Het beroep van Auto1 op de algemene voorwaarden faalt derhalve eveneens.

4.9.

Op grond van al het voorgaande komt de primaire vordering van Auto1 tot schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van [gedaagde] niet voor toewijzing in aanmerking. De verklaring voor recht wordt afgewezen.

Dwaling

4.10.

Auto1 heeft subsidiair een beroep gedaan op wederzijdse dwaling in de zin van artikel 6:228 BW. Dit beroept faalt. Voor zover Auto1 bij de aankoop van de auto heeft gedwaald, dient dit voor haar rekening te blijven. Als zij had voldaan aan haar onderzoeksplicht, was zij immers bekend geweest met de gebreken aan de auto. De gestelde dwaling levert dus evenmin een grondslag op voor schadevergoeding.

Conclusie en proceskosten

4.11.

De vordering wordt afgewezen.

4.12.

Auto1 wordt als de in het ongelijk gestelde partij, veroordeeld in de kosten van deze procedure. Nu [gedaagde] in persoon procedeert, worden zijn kosten begroot op nihil.

5 De beslissing

De kantonrechter:

5.1.

wijst de vordering af;

5.2.

veroordeelt Auto1 tot betaling van de proceskosten aan de zijde van [gedaagde] , tot de uitspraak van dit vonnis begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. A. Wilken, kantonrechter, en is in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 16 december 2020.