Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2020:5160

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
16-10-2020
Datum publicatie
27-11-2020
Zaaknummer
8564926 UE VERZ 20-176 NA/1173
Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Een achteraf betaalde proefdag in de horeca telt mee bij de keten van arbeidsovereenkomsten. Het overeenkomen van een nieuwe arbeidsovereenkomst in het kader van een overgang van onderneming is geen schakel in de ketenregeling. De aanzegging mag in dit geval niet worden opgevat als een opzegging.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2020-1438
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Civiel recht

kantonrechter

locatie Utrecht

zaaknummer: 8564926 UE VERZ 20-176 NA/1173

Beschikking van 16 oktober 2020

inzake

[verzoeker] ,

wonende te [woonplaats] ,

verder ook te noemen [verzoeker] ,

verzoeker, verweerder in het (voorwaardelijk) tegenverzoek,

gemachtigde: mr. B.J. Bongaards,

tegen:

de naamloze vennootschap

Holland Casino N.V. (mede h.o.d.n. [naam] en [naam] ),

gevestigd te Hoofddorp,

verder ook te noemen Holland Casino,

verweerster, verzoekster in het (voorwaardelijk) tegenverzoek,

gemachtigde: mr. E.A.V. van Dam.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift van [verzoeker] , met producties 1 tot en met 23,

- het verweerschrift van Holland Casino, tevens houdende een (voorwaardelijk) tegenverzoek met producties 1 tot en met 40,

- het verweer in het (voorwaardelijk) ontbindingsverzoek van [verzoeker] en de aanvullende producties 24 en 25,

- de aanvullende producties 41 tot en met 44 van Holland Casino,

- de mondelinge behandeling van 28 augustus 2020, waarvan aantekening is gehouden door de griffier,

- de pleitnotities van partijen.

2 De feiten

2.1.

[verzoeker] , geboren op [1980] , heeft in oktober 2015 gesolliciteerd naar de functie van zelfstandig werkend kok bij Holland Casino, vestiging [vestiging] . [verzoeker] stond op dat moment ingeschreven bij JMW Horeca Uitzendbureau (hierna: JMW), dat personeel uitleende aan Compass Group Nederland (hierna: Compass Group).

2.2.

Compass Group had, op basis van een overeenkomst met Holland Casino, de leiding en toezicht over de horeca-activiteiten bij Holland Casino.

2.3.

Op 14 oktober 2015 is met [verzoeker] een sollicitatiegesprek gehouden. [verzoeker] is op 22 oktober 2015 drie uur aanwezig geweest in Holland Casino vestiging [vestiging] en heeft daar enige werkzaamheden verricht.

2.4.

[verzoeker] is op 1 december 2015 op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in dienst getreden bij Compass Group, waarbij hij als zelfstandig werkend kok te werk werd gesteld bij Holland Casino vestiging [vestiging] .

2.5.

[verzoeker] heeft Compass Group in december 2015 verzocht om uitbetaling van zijn gewerkte uren op 22 oktober 2015. JMW heeft, op verzoek van Compass Group, [verzoeker] eind december uitbetaald voor deze uren.

2.6.

De arbeidsovereenkomst tussen Compass Group en [verzoeker] is op 1 juli 2016 verlengd en wel voor de duur van 3 maanden, tot 1 oktober 2016.

2.7.

Holland Casino heeft [verzoeker] bij brief van 11 juli 2016 bericht dat zij de overeenkomst met Compass Group heeft beëindigd en de medewerkers van Compass Group die per 1 oktober 2016 volledig en structureel werkzaam zijn van rechtswege mee overgaan naar Holland Casino, middels een overgang van onderneming. Voorts wijst Holland Casino er op dat de rechten en plichten uit de arbeidsovereenkomst van rechtswege overgaan op Holland Casino, en de medewerkers een passende functie alsmede een nieuwe arbeidsovereenkomst (met behoud van dienstjaren) zal worden aangeboden. In de brief is tenslotte gewezen op een informatiebijeenkomst omtrent de overgang van onderneming.

2.8.

Bij brief van 1 september 2016 heeft Compass Group [verzoeker] het einde van zijn dienstverband bevestigd en gewezen op zijn laatste werkdag, zijnde 30 september 2017.

2.9.

[verzoeker] heeft op 6 september 2016 een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten met Holland Casino, voor de periode 1 oktober 2016 tot 1 maart 2017. Ook deze arbeidsovereenkomst is verlengd en wel voor de duur van zes maanden.

2.10.

[verzoeker] is op 28 juli 2017 medegedeeld dat zijn arbeidsovereenkomst met Holland Casino op 31 augustus 2017 zou eindigen. [verzoeker] heeft een eindafrekening van Holland Casino ontvangen en de bedrijfseigendommen van Holland Casino ingeleverd.

2.11.

Op 1 mei 2018 is [verzoeker] als kok in dienst getreden bij Holland Casino vestiging [vestiging] op basis van een arbeidsovereenkomst voor de duur van acht maanden, welke overeenkomst tweemaal is verlengd met eenzelfde duur, laatstelijk tot 1 mei 2020.

2.12.

Bij brief van 20 maart 2020 is [verzoeker] medegedeeld dat zijn dienstverband bij Holland Casino per 1 mei 2020 eindigt.

2.13.

[verzoeker] heeft Holland Casino bij e-mailbericht van 10 april 2020 medegedeeld dat sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. [verzoeker] heeft daarbij aanspraak gemaakt op loondoorbetaling en zich beschikbaar gesteld voor werk. In reactie daarop heeft Holland Casino bij e-mailbericht van 16 april 2020 betwist dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan.

2.14.

Nadat door Holland Casino een eindafrekening is opgemaakt, is op 28 mei 2020 aan [verzoeker] een transitievergoeding ter hoogte van € 1.991,73 uitgekeerd.

3 Het verzoek van [verzoeker]

3.1.

verzoekt de kantonrechter bij beschikking, uitvoerbaar bij voorraad:

primair:

1. voor recht te verklaren dat tussen partijen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan;

2. voor zover de mededelingen van Holland Casino omtrent de beëindiging van de arbeidsovereenkomst per 1 mei 2020 dienen te worden beschouwd als opzegging, deze opzegging te vernietigen;

3. Holland Casino te veroordelen tot betaling aan [verzoeker] van gebruikelijk salaris per maand vanaf 1 mei 2020 tot het einde van de arbeidsovereenkomst, te vermeerderen met de wettelijke verhoging ex artikel 7:625 BW en de wettelijke rente,

4. Holland Casino te verplichten om [verzoeker] binnen 24 uur vanaf het moment van opening van de horeca in Holland Casino toe te laten tot het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden, tot het moment dat de arbeidsovereenkomst tussen partijen rechtsgeldig is geëindigd, op straffe van een dwangsom van € 500,00 per dag.

subsidiair

5. Holland Casino te veroordelen tot betaling van een (aanvullende) transitievergoeding van € 2.121,31 bruto aan [verzoeker] , althans een door de kantonrechter te bepalen bedrag,

primair en subsidiair

6. Holland Casino te veroordelen tot betaling van de proceskosten, waaronder de nakosten en de wettelijke rente.

3.2.

[verzoeker] legt aan dit verzoek het volgende ten grondslag. Tussen partijen is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tot stand gekomen nu sprake is van meer dan drie opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in de zin van artikel 7:669a lid 1 sub b BW. Zijn werkdag bij Holland Casino op 22 oktober 2015 telt volgens hem mee in de keten van opvolgende arbeidsovereenkomsten nu hij die dag meer dan drie uren als kok heeft gewerkt en voor deze werkzaamheden betaald heeft gekregen. Daarna volgden er twee arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd bij Compass Group, waarbij hij als zelfstandig werkend kok te werk werd gesteld op de locatie [vestiging] van Holland Casino. Op 1 oktober 2016 is [verzoeker] een arbeidsovereenkomst aangegaan met Holland Casino. Deze vierde overeenkomst voor bepaalde tijd geldt als te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, aldus [verzoeker] , die stelt dat deze arbeidsovereenkomst als aparte schakel moet worden beschouwd omdat geen sprake is van overgang van overgang van onderneming van Compass Group naar Holland Casino. Voor zover deze arbeidsovereenkomst niet als aparte schakel in de keten heeft te gelden, is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan vanaf 1 maart 2017. Deze overeenkomst is door Holland Casino niet rechtsgeldig opgezegd. Er is geen sprake van een toestemming van het UWV of van een ontbindingsbeschikking van de kantonrechter.

3.3.

Holland Casino voert gemotiveerd verweer en stelt zich op het standpunt dat sprake is van twee ketens van arbeidsovereenkomsten voor bepaald tijd, met daartussen een onderbreking van acht maanden. Er is geen daarom geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan.

4 Het (voorwaardelijk) tegenverzoek van Holland Casino

4.1.

Holland Casino verzoekt de kantonrechter bij beschikking, uitvoerbaar bij voorraad:

primair:

I. de primaire en subsidiaire verzoeken van [verzoeker] af te wijzen.

subsidiair

II. indien en voor zover het verzoek van [verzoeker] tot vernietiging van de opzegging wordt toegewezen, de arbeidsovereenkomst te ontbinden op de kortst mogelijke termijn, zonder toekenning van de transitievergoeding, de gefixeerde schadevergoeding, noch enige andere vergoeding aan [verzoeker] .

primair en subsidiair

III. [verzoeker] te veroordelen in de kosten van de procedure.

4.2.

Holland Casino Holland Casino baseert haar verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op artikel 7:669, lid 3, onder h BW en stelt dat de omstandigheden zodanig zijn dat van haar in redelijkheid niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Als gevolg van het coronavirus is de restaurantbezetting van Holland Casino drastisch teruggelopen. De verwachting is niet dat dit binnen afzienbare tijd zal verbeteren. Dit betekent dat er voor [verzoeker] als kok geen werk meer is. Ook is binnen het bedrijf geen andere functie voor [verzoeker] beschikbaar is, waardoor de arbeidsovereenkomst inhoudsloos is geworden, aldus Holland Casino.

4.3.

[verzoeker] voert gemotiveerd verweer en verzoekt tot afwijzing van het ontbindingsverzoek, en bij toewijzing van het ontbindingsverzoek: Holland Casino te veroordelen tot betaling van een aanvullende transitievergoeding uitgaande van een indiensttreding per 22 oktober 2015, een billijke vergoeding ter hoogte van € 83.860,00 bruto en de proceskosten.

5 De beoordeling

het verzoek van [verzoeker]

5.1.

De kantonrechter overweegt als volgt. Als sprake is van méér dan drie opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met tussenpozen van ten hoogste zes maanden, geldt de laatste arbeidsovereenkomst als te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd (artikel 7:668a lid 1 onder b BW). Elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten tussen een werknemer en verschillende werkgevers tellen mee, als de werkgevers ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijs als elkaars opvolger moeten worden aangemerkt (artikel 7:668a lid 2 BW).

5.2.

Tussen partijen is allereerst in geschil of de dag van 22 oktober 2015 kwalificeert als een arbeidsovereenkomst. [verzoeker] heeft in dat kader aangevoerd dat sprake was van een werkdag en hij gedurende drie uur in het restaurant aan de zogeheten warme kant (diner) heeft meegedraaid. Dat [verzoeker] die dag als kok heeft gewerkt blijkt zowel uit het bezoekersoverzicht van Holland Casino (waar [verzoeker] als F&B kok vermeld staat) als uit de verklaring van de heer [A] , de bij het diner aanwezige chef-kok. Nu [verzoeker] voor zijn werkzaamheden ook uitbetaald heeft gekregen, is aan alle elementen van een arbeidsovereenkomst voldaan, aldus [verzoeker] . Holland Casino heeft hier tegenin gebracht dat slechts sprake was van een kennismaking met het team en proefdraaien. Uit het overzicht waar [verzoeker] naar verwijst volgt juist dat hij als bezoeker was aangemeld en niet als medewerker. Volgens Holland Casino heeft [verzoeker] niet in ondergeschiktheid werkzaamheden verricht dan wel opdrachten uitgevoerd, waarbij zij wijst naar een verklaring van de heer [B] , chef-kok bij Holland Casino. Een sollicitatieprocedure omvat volgens Holland Casino meerdere rondes om te kijken of een sollicitant geschikt is, aldus Holland Casino. Pas nadat het antecedentenonderzoek was afgerond kon [verzoeker] worden aangenomen onder voorbehoud van afgifte van een VOG. Dat zij [verzoeker] heeft betaald voor de werkzaamheden is enkel omdat hij in december 2015 dienst was getreden bij Compass Group en zij hem ter wille wilden zijn, aldus Holland Casino.

5.3.

De kantonrechter overweegt dat in artikel 7:610 lid 1 BW de definitie is gegeven van een arbeidsovereenkomst. Hierin is bepaald dat een arbeidsovereenkomst een overeenkomst is waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Er zijn aldus drie criteria waaraan voldaan dient te zijn: de verplichting tot het persoonlijk verrichten van arbeid, een gezagsverhouding en een verplichting tot het betalen van loon. Naar het oordeel van de kantonrechter is aan deze criteria voldaan. Vast staat immers dat [verzoeker] op 22 oktober 2015 gedurende ruim drie uur arbeid heeft verricht, nu dat onvoldoende is betwist door Holland Casino. De verklaring van de aanwezige chef-kok, de heer [A] , bevestigt dat hij samen met [verzoeker] aan het diner heeft gewerkt. Dat sprake was van proefdraaien zonder gezagsverhouding is door Holland Casino in het licht van deze verklaring onvoldoende onderbouwd. Niet valt in te zien dat [verzoeker] zonder aanwijzingen van op de werkvloer aanwezige chef-kok werkzaamheden aan het diner heeft uitgevoerd. Aan de verklaring van de heer [B] gaat de kantonrechter voorbij nu [verzoeker] onbetwist heeft gesteld dat hij die dag niet aanwezig was bij het diner.

Voorts staat vast dat [verzoeker] loon heeft ontvangen voor zijn werkzaamheden, hetgeen blijkt uit de door [verzoeker] overgelegde loonspecificatie. Dat dit loon pas is uitbetaald nadat [verzoeker] per 1 december 2015 voor bepaalde tijd bij Compass Group in dienst was getreden doet daaraan niet af. Dat geldt eveneens voor de achteraf opgestelde overeenkomst tussen [verzoeker] en JMW. Het voorgaande betekent dat de door [verzoeker] verrichte arbeid op 22 oktober 2015 moet worden gezien als een eerste arbeidsovereenkomst in de ketenregeling.

5.4.

Niet in geschil is dat [verzoeker] na zijn werkdag op 22 oktober 2015 een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft gesloten met Compass Group voor de duur van zeven maanden, met ingang van 1 december 2015. Deze arbeidsovereenkomst is met ingang van 1 juli 2016 verlengd en wel voor de duur van drie maanden tot 1 oktober 2016. Dit betekent dat daarmee sprake is van drie opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, zonder tussenpozen van meer dan zes maanden.

5.5.

De vraag die voorligt is of de tussen [verzoeker] en Holland Casino gesloten arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met ingang van 1 oktober 2016 is aan te merken als een vierde opvolgende arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:668a lid 1 onder b BW en daarmee een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is geworden. De kantonrechter beantwoordt die vraag ontkennend. Met Holland Casino is de kantonrechter van oordeel dat sprake is van overgang van onderneming en de rechten en plichten die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst die [verzoeker] met Compass Group had van rechtswege zijn overgegaan op Holland Casino. Vast staat dat [verzoeker] bij brief van 11 juli 2016 is medegedeeld dat door beëindiging van het contract met Compass Group alle medewerkers van Compass Group van rechtswege overgaan naar Holland Casino, middels overgang van onderneming. [verzoeker] is daarbij gewezen op de gevolgen voor de werknemers, in die zin dat gezocht zal worden naar een passende functie, een nieuwe arbeidsovereenkomst zal worden aangeboden (met behoud van dienstjaren) en de arbeidsvoorwaarden gelijkwaardig zullen zijn dan wel zullen verbeteren. Voorts is [verzoeker] gewezen op een informatiebijeenkomst omtrent de overgang van onderneming. Het enkele feit dat [verzoeker] bij brief van 1 september 2016 is bericht over het einde van zijn dienstverband en zijn laatste werkdag bij Compass Group en vervolgens met hem is afgerekend brengt nog niet met zich dat de arbeidsovereenkomst zelf is geëindigd: deze arbeidsovereenkomst is immers overgegaan op Holland Casino. Vast staat ook dat werknemers daarbij hun dienstjaren zullen behouden. Bovendien heeft [verzoeker] erkent dat hij inhoudelijk hetzelfde werk is blijven verrichten. Weliswaar volgt uit het eigen overzicht van [verzoeker] (pleitnotitie) dat een aantal arbeidsvoorwaarden zijn gewijzigd, ook valt daaruit af te leiden dat deze voorwaarden bij Holland Casino over het algemeen gunstiger waren dan bij Compass Group.

5.6.

Naar het oordeel van de kantonrechter had [verzoeker] uit deze omstandigheden moeten begrijpen dat de tussen hem en Holland Casino gesloten arbeidsovereenkomst geen nieuwe schakel is in de keten van artikel 7:668a lid 1 onder b BW. De arbeidsovereenkomst is daarmee niet geconverteerd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en eindigde per 28 februari 2017. De arbeidsovereenkomst die echter tussen partijen hierna tot stand is gekomen, kan wél als een vierde opvolgende arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:668a lid 1 onder b BW worden aangemerkt. Deze arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, met ingangsdatum 1 maart 2017, is omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan op initiatief van de werkgever alleen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn en na vooraf gekregen toestemming van het UWV. Partijen twisten over de vraag of de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig is beëindigd op 31 augustus 2017.

5.7.

[verzoeker] stelt zich, onder verwijzing naar jurisprudentie, op het standpunt dat de door Holland Casino gedane aanzegging van 28 juli 2017 over het einde van zijn dienstverband niet moet worden beschouwd als een opzegging van de arbeidsovereenkomst. Hij heeft niet uitdrukkelijk of ondubbelzinnig ingestemd met de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst. Het accepteren van de eindafrekening en het inleveren van eigendommen brengt nog niet met zich dat hij in de beëindiging heeft berust. Integendeel, [verzoeker] wilde juist graag bij Holland Casino blijven werken, hetgeen ook blijkt uit het feit dat hij na acht maanden wederom bij Holland Casino (dit maal vestiging [vestiging] ) heeft gesolliciteerd. Enkel tijdsverloop is onvoldoende, aldus [verzoeker] . Holland Casino kan hem niet tegenwerpen dat hij pas in maart/april 2020 goed is geïnformeerd over de ketenregeling. Zij had [verzoeker] , die onwetend was over zijn rechtspositie, moeten informeren.

Holland Casino stelt, eveneens onder verwijzing naar jurisprudentie, dat haar aanzegging diende te worden gezien als een opzegging: de wil van Holland Casino was onmiskenbaar gericht op beëindiging van de arbeidsovereenkomst per 1 september 2017. Holland Casino mocht uit de handelingen van [verzoeker] afleiden dat hij zich daarbij had neergelegd. Volgens Holland Casino kwam het voor [verzoeker] niet als een verrassing dat zijn dienstverband werd beëindigd wegens slecht functioneren en heeft hij de eindafrekening geaccepteerd onder afgifte van de bedrijfseigendommen. Daarbij komt dat [verzoeker] niet tijdig de nietigheid van de werkgeversopzegging heeft ingeroepen.

5.8.

De kantonrechter overweegt als volgt. Uit het door beide partijen aangehaalde arrest Constar (ECLI:NL:HR:2017:2905) volgt, onder meer, dat bij de vraag of een werknemer de mededeling van zijn werkgever redelijkerwijs mag opvatten als een opzegging van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd alle omstandigheden van het geval van belang zijn. Volgens de Hoge Raad behoren tot die omstandigheden ook de aan de aanzegging verbonden rechtsgevolgen voor de werknemer in het concrete geval. Indien een mededeling van de werkgever niet eenduidig is, omdat aan zijn zijde sprake is van een misvatting over de vraag of het een arbeidsovereenkomst voor bepaalde- of onbepaalde tijd is, mag dit niet zonder meer ten nadele van de werknemer werken.

5.9.

Naar het oordeel van de kantonrechter mag de aanzegging van 28 juli 2017 niet beschouwd worden als een opzegging van het dienstverband voor onbepaalde tijd van [verzoeker] . Daartoe is het volgende redengevend. Vast staat dat zowel werkgever als werknemer zich niet bewust waren van het feit dat de arbeidsovereenkomst op 1 maart 2017 is overgegaan in een dienstverband voor onbepaalde tijd. Holland Casino stelt dat zij [verzoeker] na, in haar ogen drie tijdelijke contracten, geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft aangeboden vanwege disfunctioneren van [verzoeker] . Nu [verzoeker] dat gemotiveerd heeft weersproken en voorts vast staat dat Holland Casino [verzoeker] na een periode van acht maanden wederom in dienst heeft genomen, gaat de kantonrechter daaraan voorbij. Daarmee is niet inzichtelijk gemaakt waarom Holland Casino de arbeidsovereenkomst met [verzoeker] wenste te beëindigen, anders dan dat zij [verzoeker] geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wilde aanbieden. Anders dan in het arrest Constar is geen sprake van bedrijfsbeëindiging. Dat [verzoeker] heeft berust in de beëindiging van zijn dienstverband is naar het oordeel van de kantonrechter evenmin vast komen te staan. Het accepteren van de eindafrekening en het inleveren van de bedrijfseigendommen van Holland Casino rechtvaardigt nog niet die conclusie. Immers, [verzoeker] verkeerde in de onjuiste veronderstelling dat zijn arbeidsovereenkomst van rechtswege afliep. Nadat een periode van acht maanden waren verstreken, heeft [verzoeker] wederom gesolliciteerd bij Holland Casino, waarna driemaal een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussen partijen tot stand is gekomen. Hieruit volgt de wil van [verzoeker] op voortzetting van zijn dienstverband als kok bij Holland Casino. De verkeerde voorstelling van zaken bij [verzoeker] maakt tevens dat hij niet tijdig de nietigheid van de opzegging heeft ingeroepen. Aan [verzoeker] als werknemer kan niet worden tegengeworpen dat hij bedacht had moeten zijn op de mogelijkheid dat de aanzegging van Holland Casino in feite een opzegging van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd was. Het ligt naar het oordeel van de kantonrechter op de weg van Holland Casino als werkgever om [verzoeker] als werknemer tijdig en juist te informeren over de aard van het dienstverband. Het voorgaande maakt dat ook de aanzegging van 20 maart 2020 niet als een opzegging van de arbeidsovereenkomst kwalificeert. Vast staat immers dat [verzoeker] pas ná deze aanzegging juridische bijstand heeft gezocht en Holland Casino bij e-mailbericht van 10 april 2020 bericht dat sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en dat hij niet instemt met de beëindiging daarvan. Dit betekent dat [verzoeker] pas vanaf dit moment niet meer in een onjuiste voorstelling van zaken verkeerde.

5.10.

Uit het voorgaande volgt dat tussen [verzoeker] en Holland Casino een dienstverband voor onbepaalde tijd bestaat en dat dit dienstverband niet is geëindigd op 31 augustus 2017 dan wel op 1 mei 2020. Het primaire verzoek van [verzoeker] wordt daarom toegewezen, met uitzondering van het onderdeel dat ziet op vernietiging van de opzegging in het geval de mededelingen van Holland Casino omtrent de beëindiging van de arbeidsovereenkomst per 1 mei 2020 dienen te worden beschouwd als een opzegging. Holland Casino zal het gebruikelijke salaris van [verzoeker] moeten doorbetalen vanaf 1 mei 2020 tot het moment dat de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig zal zijn geëindigd, te vermeerderen met de wettelijke verhoging ex artikel 7:625 BW. De gevorderde wettelijk rente over deze bedragen wordt toegewezen vanaf de opeisbaarheid van die bedragen tot de voldoening. Voorts zal Holland Casino [verzoeker] binnen 24 uur vanaf het moment van opening van de horeca in Holland Casino in staat moeten stellen zijn werkzaamheden te hervatten, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 500,00 per dag dat Holland Casino in gebreke blijft, tot een maximum van € 10.000,00. Uit deze toewijzing volgt dat het subsidiaire onbesproken kan blijven.

het voorwaardelijk tegenverzoek van Holland Casino

5.11.

Holland Casino verzoekt voorwaardelijk ontbinding van de arbeidsovereenkomst van [verzoeker] voor het geval die niet per 31 augustus 2017 dan wel 1 mei 2020 rechtsgeldig is beëindigd. Uit het voorgaande volgt dat deze voorwaarde is vervuld.

5.12.

De kantonrechter begrijpt het standpunt van Holland Casino aldus dat de reden van het ontslag is gelegen in het gebrek aan werk vanwege de corona-pandemie. Nog daargelaten dat Holland Casino tegenover de betwisting door [verzoeker] dit standpunt niet concreet heeft onderbouwd, is daarmee geen sprake van “andere omstandigheden dan die genoemd onder a tot en met g van dat artikel, die zodanig zijn dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren”. De h-grond is bedoeld voor situaties die niet vallen onder de in artikel 7:669 lid 3 onder a tot en met g genoemde omstandigheden en is blijkens de wetsgeschiedenis niet bedoeld ter reparatie van één van deze gronden. Dit betekent dat het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op de h-grond wordt afgewezen.

beide verzoeken

5.13.

Holland Casino zal, als de in het ongelijk gestelde partij, in de proceskosten worden veroordeeld. Gelet op de samenhang van de verzoeken worden deze kosten begroot op de wijze zoals in het dictum vermeld.

6 De beslissing

De kantonrechter

ten aanzien van het verzoek van [verzoeker]

6.1.

verklaart voor recht dat tussen partijen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan,

6.2.

veroordeelt Holland Casino tot betaling aan [verzoeker] van het gebruikelijk salaris per maand vanaf 1 mei 2020 tot het einde van de arbeidsovereenkomst, te vermeerderen met de wettelijke verhoging ex artikel 7:625 BW en de wettelijke rente vanaf de datum van opeisbaarheid tot aan de voldoening,

6.3.

verplicht Holland Casino om [verzoeker] binnen 24 uur vanaf het moment van opening van de horeca in Holland Casino toe te laten tot het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden, tot het moment dat de arbeidsovereenkomst tussen partijen rechtsgeldig is geëindigd, op straffe van een dwangsom van € 500,00 per dag, met een maximum van

€ 10.000,00,

6.4.

wijst af het meer of anders verzochte,

ten aanzien van het tegenverzoek van Holland Casino

6.5.

wijst het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst af,

ten aanzien van beide verzoeken

6.6.

veroordeelt Holland Casino tot betaling van de proceskosten, aan de zijde van [verzoeker] tot op heden begroot op € 83,00 aan griffierecht en € 960,00 aan salaris gemachtigde,

6.7.

verklaart de beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. S.H. Bokx-Boom, kantonrechter, en is in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 16 oktober 2020.