Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2020:4872

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
10-11-2020
Datum publicatie
10-11-2020
Zaaknummer
16-079453-19 (P)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Bewezen is verklaard dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan onder meer mensenhandel, bedreiging en verboden wapenbezit. Aan verdachte is een gevangenisstraf voor de duur van 34 maanden opgelegd, met aftrek van het voorarrest. De vordering van de benadeelde partij is toegewezen tot een bedrag van

€ 5.000,-.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Strafrecht

Zittingsplaats Utrecht

Parketnummer: 16-079453-19 (P)

Vonnis van de meervoudige kamer van 10 november 2020

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren op [2000] te [geboorteplaats] (Egypte),

wonende te [woonplaats] , [adres] ,
thans verblijvende in de PI Krimpen aan den IJssel.

1 ONDERZOEK TER TERECHTZITTING

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen (hierna: zitting(en)) van 18 juni 2019, 3 september 2019, 11 november 2019, 28 januari 2020, 9 april 2020, 7 juli 2020, 29 september 2020, 30 september 2020 en 27 oktober 2020. De inhoudelijke behandeling van de strafzaak heeft plaatsgevonden op 29 en 30 september 2020 en het onderzoek is op de zitting van 27 oktober 2020 gesloten.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering en standpunten van officier van justitie mr. B.S. Schnier en van hetgeen verdachte en mr. A.D. Kloosterman, advocaat te Amsterdam, naar voren hebben gebracht.

Verder heeft de rechtbank kennisgenomen van hetgeen mr. J. Pieters, advocaat te Utrecht, namens de benadeelde partij [slachtoffer 1] naar voren heeft gebracht.

2 TENLASTELEGGING

De tenlastelegging is – op vordering van de officier van justitie – op de zitting van 11 november 2019 aangepast en op de zitting van 29 september 2020 gewijzigd. De uiteindelijke tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

feit 1: in de periode van 1 september 2018 tot en met 4 april 2019 te Houten en/of Bunnik en/of Nieuwegein en/of Amsterdam en/of elders in Nederland zich ten aanzien van [slachtoffer 1] (hierna: [slachtoffer 1] ) schuldig heeft gemaakt aan mensenhandel;

feit 2: op 30 maart 2019 te Amsterdam [slachtoffer 1] heeft bedreigd;

feit 3: op 4 april 2019 te Amsterdam een pistool, munitie en stroomstootwapens voorhanden heeft gehad;

feit 4: op 4 april 2019 te Amsterdam 77 pillen, bevattende MDMA, opzettelijk heeft bereid en/of bewerkt en/of verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd, en elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad;

feit 5: (primair) in de periode van 1 november 2018 tot en met 20 januari 2019 te Amsterdam een smartphone heeft gestolen van [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] dan wel (subsidiair) dat hij die smartphone heeft verduisterd;

feit 6: op 4 april 2019 te Amsterdam ploertendoders, valmessen en boksbeugels voorhanden heeft gehad.

3 VOORVRAGEN

De dagvaarding is geldig, de rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het ten laste gelegde, de officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging van verdachte en er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 WAARDERING VAN HET BEWIJS

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat alle ten laste gelegde feiten wettig en overtuigend bewezen kunnen worden.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat verdachte van het onder 1, 2 en 5 ten laste gelegde vrijgesproken dient te worden. Met betrekking tot het onder 3, 4 en 6 ten laste gelegde heeft de raadsman zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

4.3.1

De bewijsmiddelen

De bewijsmiddelen zijn als bijlage II aan dit vonnis gehecht en worden geacht hier te zijn ingevoegd.

4.3.2

De overwegingen

I Ten aanzien van feit 1

A De betrouwbaarheid van aangeefster [slachtoffer 1]

De rechtbank zal zich ambtshalve allereerst uitlaten over de betrouwbaarheid van de verklaringen van aangeefster [slachtoffer 1] . In dat kader stelt de rechtbank voorop dat in zijn algemeenheid zorgvuldig omgegaan moet worden met verklaringen van aangevers dan wel getuigen in strafzaken. Met name in mensenhandelzaken is bij de beoordeling van de betrouwbaarheid en de waardering van de verklaringen van aangevers behoedzaamheid op zijn plaats. De betrouwbaarheid van zowel belastende als ontlastende verklaringen van vermeende slachtoffers in mensenhandelzaken kan onder druk staan of negatief beïnvloed worden door angst, maar ook door gevoelens van voortdurende verliefdheid en/of loyaliteit.

[slachtoffer 1] heeft op 18 september 2018 tijdens een intakegesprek mensenhandel voor het eerst een verklaring afgelegd. Haar laatste verklaring, afgelegd onder verantwoordelijkheid van de rechter-commissaris, dateert van 31 oktober 2019. In de tussenliggende periode is zij meermalen en in meerdere gevallen langdurig door de politie verhoord. Ook de verdediging heeft de gelegenheid gehad haar te ondervragen.

Met inachtneming van het voorgaande overweegt de rechtbank omtrent de verklaringen van [slachtoffer 1] dat zij wat betreft de kern van het verwijt tegen verdachte consistent en gedetailleerd heeft verklaard.

Voor zover er in de verklaringen van [slachtoffer 1] inconsequenties voorkomen, betreffen deze niet de kern van de verklaringen van [slachtoffer 1] . Indien de verschillende verklaringen van [slachtoffer 1] in hun onderling verband worden bekeken is geenszins sprake van zodanige tegenstrijdigheden dat deze de betrouwbaarheid van de (kern van de) verklaringen aantasten. Daarbij betrekt de rechtbank dat haar verklaring op essentiële onderdelen steun vindt in tal van andere bewijsmiddelen, zoals (whatsapp-)berichten en diverse getuigenverklaringen.

De omstandigheid dat [slachtoffer 1] ook na haar aangiften en contacten met de politie nog veelvuldig contact heeft gezocht met verdachte leidt niet tot een ander oordeel over de betrouwbaarheid van haar verklaringen. Uit haar verklaringen, maar ook uit de chats tussen [slachtoffer 1] en verdachte die zich in het dossier bevinden, volgt dat [slachtoffer 1] verliefd was op verdachte, bij hem wilde zijn en de vriendin van verdachte wilde zijn en zich maar moeilijk van hem los kon maken.

Op grond van het vorenstaande acht de rechtbank de verklaringen van [slachtoffer 1] betrouwbaar en zal de rechtbank deze gebruiken voor het bewijs.

B Het bewijsminimum

In artikel 342, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv) is opgenomen dat het bewijs dat een verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, niet uitsluitend gebaseerd mag worden op de verklaring van één getuige. Dit wordt het bewijsminimum genoemd.

De rechtbank acht onderdelen van de aan verdachte ten laste gelegde mensenhandel, zoals bepaalde feitelijke gedragingen en dwangmiddelen, in deze zaak op grond van de verklaring van één persoon, te weten de aangeefster, bewezen. Het bewijsminimum staat daaraan niet in de weg. Dat bewijsminimum geldt immers voor de tenlastelegging als geheel en niet voor elk onderdeel ervan. De verklaringen van de aangeefster hebben, in samenhang bezien met de overige bewijsmiddelen, voldoende overtuigingskracht om ook aan die onderdelen van deze verklaringen, waarvoor geen verder steunbewijs is, geloof te hechten.

C Juridisch kader en overwegingen ten aanzien van het bewijs

Algemene opmerkingen over artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht

Mensenhandel is strafbaar gesteld in artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht (Sr). Dit wetsartikel staat in titel XVIII van voornoemd wetboek, de titel die ziet op de ‘misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid’. De strafbaarstelling is gericht op het tegengaan van uitbuiting van mensen. Uitbuiting moet daarbij beperkt worden uitgelegd. Het belang van het individu staat voorop; dat belang is het behoud van zijn of haar lichamelijke of geestelijke integriteit en vrijheid. Bij mensenhandel moet altijd uitgegaan worden van de intentie van de dader, niet van het slachtoffer.

De in artikel 273f Sr verboden gedragingen beïnvloeden de wil, waaronder is begrepen de keuzemogelijkheid van het slachtoffer, in die zin dat zij leiden tot het ontbreken van vrijwilligheid, waartoe ook behoort het ontbreken of de vermindering van de mogelijkheid een bewuste keuze te maken. Dit gebrek aan een vrije keuze komt nader tot uitdrukking in de verschillende bestanddelen die deel uitmaken van artikel 273f Sr.

Artikel 273f lid 1, sub 1 van het Wetboek van Strafrecht

Bij de beoordeling van de vraag of kan worden bewezen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan mensenhandel in de zin van artikel 273f, lid 1, sub 1 Sr dient – gelet op wat ten laste is gelegd – te worden vastgesteld of sprake was van (een) middel(en): dwang, (bedreiging met) geweld of een andere feitelijkheid, afpersing, fraude, misleiding, misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of van een kwetsbare positie; (een) handeling(en): werven, vervoeren, overbrengen, huisvesten en/of opnemen; en het oogmerk van uitbuiting.

De middelen

De rechtbank is van oordeel dat er voldoende bewijs voorhanden is om tot een bewezenverklaring te komen van de hieronder te bespreken middelen. Op grond van de bewijsmiddelen trekt de rechtbank de volgende conclusies.

Misleiding

Verdachte heeft de hevig op hem verliefde [slachtoffer 1] voorgespiegeld dat hij van haar hield, dat zij een affectieve relatie met hem had en/of kon krijgen en behouden en dat zij een gezamenlijke toekomst zouden hebben. Verdachte heeft het in berichten naar [slachtoffer 1] zelfs over trouwen en huisje, boompje, beestje. In werkelijkheid hield verdachte haar dat beeld enkel en alleen voor om van haar te kunnen profiteren. Zo had hij hierdoor onder meer zelf seks met [slachtoffer 1] , maar heeft hij haar zo ook weten te misleiden tot seks met zijn vrienden. In het geval zij hier namelijk niet aan zou voldoen zou [slachtoffer 1] onder meer niet zijn ‘wifey’ (vrouw/vriendin) kunnen worden, zou [slachtoffer 1] hem kwijt raken, of zou er iets ergs met verdachte kunnen gebeuren. Wat [slachtoffer 1] echter ook voor verdachte zou doen en hoe ver zij ook voor hem wilde gaan, het was nooit het doel van verdachte om een serieuze affectieve relatie met haar aan te gaan. Het doel van verdachte was er van meet af aan in gelegen om onder meer via misleiding misbruik van haar te (laten) maken, met het uiteindelijke doel haar te prostitueren en zo veel mogelijk geld en voordelen door haar te vergaren.

Dreiging met een feitelijkheid en misbruik kwetsbare positie

Verdachte wist dat [slachtoffer 1] na een gewelddadige relatie met haar ex-vriend in een instelling verbleef en dat zij daardoor afhankelijk en kwetsbaar was. Bovendien wist verdachte dat [slachtoffer 1] niets liever wilde dan een relatie met hem aangaan en hij wist ook dat zij niet in staat was om weerstand te bieden tegen hem en zijn verzoeken. Verdachte heeft van die kwetsbare positie telkens misbruik gemaakt door haar onder meer te dreigen weg te gaan, niet op afspraken te komen, het contact te verbreken en/of de relatie uit te maken wanneer zij niet deed wat hij wilde, zoals het seks hebben met zijn ‘ matties ’ (vrienden). Hij vertelde haar dat zijn vrienden haar eerst moesten goedkeuren, door seks met haar te hebben, en als zij dat niet deed, dat zij niet zijn vriendin kon zijn. Daarnaast wekte hij de indruk dat hij seksvideo’s van haar had en bracht hij haar daarmee in een afhankelijke positie. Ook dreigde verdachte naaktfoto’s naar haar vader te sturen en vertelde verdachte aan [slachtoffer 1] dat een vriend van hem seksvideo’s van haar openbaar zou maken als zij geen seks met die vriend zou hebben.

De handelingen

Uit de bewijsmiddelen kan naar het oordeel van de rechtbank geconcludeerd worden dat sprake is geweest van het werven, vervoeren en overbrengen van [slachtoffer 1] . Verdachte heeft [slachtoffer 1] immers ingepalmd om haar op hem verliefd te laten worden en hij was degene die [slachtoffer 1] zover bracht om seks te hebben met derden. Voor die seksdates regelde hij het vervoer en hij zorgde dat [slachtoffer 1] vervoerd werd naar de plaats waar de seksdates plaatsvonden.

Het oogmerk van uitbuiting

Uit de bewijsmiddelen volgt dat verdachte [slachtoffer 1] heeft gedwongen en bewogen om seks te hebben met zijn vrienden en dat hij ook geld heeft gevraagd en ontvangen voor (sommige van) die met [slachtoffer 1] verrichte seksuele handelingen. Verder blijkt uit die bewijsmiddelen dat het oogmerk van verdachte van meet af aan gericht was op het hebben van financieel gewin uit de seksuele uitbuiting van [slachtoffer 1] . Tekenend hiervoor vindt de rechtbank de whats-app gesprekken die hebben plaatsgevonden tussen verdachte enerzijds en anderzijds medeverdachte [medeverdachte 1] , ene [A] en [B] .

In dit kader wijst de rechtbank erop dat [slachtoffer 1] eerst seks moest hebben met de vrienden van verdachte. Deze handelswijze waarbij slachtoffers eerst seks moeten hebben met bekenden van de verdachte(n) wordt in soortgelijke zaken vaker gezien en aangeduid als zogenaamd ‘inwerken’. Al snel hierna wordt dan ook voor deze seks aan verdachte(n) geld betaald, zoals ook in dit geval. Verdachte heeft daarbij tegen [slachtoffer 1] onder meer gezegd dat als zij een maand seks met zijn vrienden zou hebben zij een huis konden kopen en hij geld zou vragen voor de seks. Ook zei hij dat zij seks moest hebben om het hotel te betalen. Na deze ‘inwerkperiode’ is [slachtoffer 1] door verdachte op Kinky.nl geplaatst en heeft verdachte gevraagd of zij op de wallen wilde werken voor hem. Hieruit volgt hoezeer verdachtes oogmerk was gelegen in de uitbuiting en het behalen van (zo veel mogelijk) financieel voordeel.

Overigens verdiende verdachte naast de geldelijke betaling ook anderszins aan de door [slachtoffer 1] verrichte seksuele handelingen. Zo werden met die handelingen de benzine voor het vervoer en hotelovernachtingen betaald.

Artikel 273f lid 1 sub 4, 6 en 9 van het Wetboek van Strafrecht

Op grond van hetgeen ten aanzien van sub 1 is overwogen, kunnen ook het dwingen/bewegen tot het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van diensten (sub 4), het opzettelijk voordeel trekken uit uitbuiting (sub 6) en het dwingen/bewegen van ander tot het bevoordelen van hem (sub 9) worden bewezen.

Periode

Op grond van de verklaringen van aangeefster, de verstuurde berichten tussen verdachte en aangeefster en de realisatie van de advertentie op Kinky.nl en de verklaring van aangeefster dat zij op 30 maart 2019 nog bij verdachte is geweest en hij haar ook toen nog heeft geprobeerd ertoe te bewegen dat zij voor hem zou gaan werken, acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat het ten laste gelegde plaatsvond in de periode van 1 september 2018 tot en met 30 maart 2019.

II Ten aanzien van feit 2

[slachtoffer 1] heeft aangifte gedaan van bedreiging. Haar aangifte vindt, anders dan de raadsman heeft bepleit, steun in andere bewijsmiddelen, zoals het Whatsappgesprek tussen haar en ene [naam] . Dit gesprek vond kort na de bedreiging plaats. Daarnaast vindt de aangifte ook steun in het feit dat een soortgelijk vuurwapen als omschreven door [slachtoffer 1] is aangetroffen in de buddyseat van verdachtes scooter. Op dit vuurwapen is bovendien het DNA aangetroffen van verdachte. Ook een soortgelijk mes als beschreven door [slachtoffer 1] is bij de huiszoeking aangetroffen. Op grond van deze feiten en omstandigheden acht de rechtbank het onder 2 ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen, zoals dit feit hieronder bewezen is verklaard.

III Ten aanzien van feit 5

Namens [slachtoffer 1] heeft [slachtoffer 2] aangifte gedaan van verduistering van de rode iPhone 8 door verdachte. Uit de verklaring van [slachtoffer 1] en de aangifte blijkt dat [verdachte] de telefoon tijdelijk van haar had gekregen en dat hij deze, ook nadat zij herhaaldelijk om teruggave had gevraagd, niet heeft teruggegeven. In een telefoongesprek met ene [C] van 17 november 2018 geeft verdachte te kennen dat hij deze telefoon in zijn bezit heeft en dat hij deze zal verkopen. In een Whatsappgesprek met [medeverdachte 1] van 20 januari 2019 geeft verdachte aan dat hij de telefoon van [slachtoffer 1] heeft gepakt en verkocht om de kosten van het hotel te betalen. De rechtbank acht op grond van deze feiten en omstandigheden, die weergegeven zijn in de bewijsmiddelen, wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan de onder 5 subsidiair ten laste gelegde verduistering. Verdachte zal van de primair ten laste gelegde diefstal vrijgesproken worden.

IV Ten aanzien van feit 3, 4 en 6

De verdediging heeft zich ten aanzien van deze feiten gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank. De rechtbank acht op grond van de gebruikte bewijsmiddelen wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan de onder 3, 4 en 6 ten laste gelegde feiten, zoals deze hieronder bewezen zijn verklaard.

5 BEWEZENVERKLARING

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte:

1.

in de periode van 01 september 2018 tot en met 30 maart 2019 te Houten en Bunnik en Nieuwegein en Amsterdam en elders in Nederland

A. een ander, te weten [slachtoffer 1] ,

telkens door dreiging met andere feitelijkheden, misleiding en door misbruik van een kwetsbare positie heeft geworven, vervoerd en overgebracht, telkens met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer 1] (sub 1°) en

telkens die [slachtoffer 1]

- heeft gedwongen en bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard dan wel onder die omstandigheden enige handelingen heeft ondernomen waarvan verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [slachtoffer 1] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard en

- telkens die [slachtoffer 1] heeft gedwongen dan wel bewogen hem, verdachte te bevoordelen uit de opbrengst van haar seksuele handelingen met en/of voor een derde en

B. telkens opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de seksuele uitbuiting van die [slachtoffer 1] ,

immers is en/of heeft hij, verdachte

- een (affectieve) relatie met die [slachtoffer 1] aangegaan en

- gezegd dat hij een relatie met haar wilde en dat hij verliefd op haar was, zij ‘de ware’ voor hem was en zij zijn ‘wifey’ zou worden en “tot het eind” met “huisje boompje beestje” bij haar zal blijven en met haar zou trouwen, terwijl dit nooit zijn bedoeling was;

- terwijl hij verdachte wist dat die [slachtoffer 1] in een instelling woonde en gemakkelijk te manipuleren was en misbruik gemaakt van de kwetsbare positie van die [slachtoffer 1] door haar psychische gesteldheid en

- zichzelf als " [bijnaam] " aan die [slachtoffer 1] voorgesteld en

- zichzelf " [bijnaam] " door die [slachtoffer 1] laten noemen en

- tegen die [slachtoffer 1] gezegd dat zij hem, verdachte, 'baas' moest noemen en

- en als gunst voor hem verdachte van die [slachtoffer 1] verlangd dat zij ontuchtige handelingen en seks met die vrienden van, hem verdachte, zou ondergaan

- gezegd dat zij alleen zijn vriendin kon zijn als zij deed wat hij van haar vroeg en/of

- gezegd dat hij respect van de straat zou krijgen en haar ‘per direct’ kon ‘wifen’ als zij seks met zijn vrienden zou hebben en/of

- gezegd dat zij ruzie met hem, verdachte, kon goedmaken door seks met zijn vrienden te hebben en

- gezegd dat zijn vrienden haar eerst moesten testen en/of goedkeuren voordat zij een relatie konden hebben en zij zijn ‘wifey’ kon worden en

- gezegd dat zij door seks met zijn vrienden moest bewijzen dat zij goed genoeg voor hem verdachte was, en

- gezegd dat hij met haar kon afspreken en haar zou ophalen met een auto als zij seks zou hebben met een vriend en/of de bestuurder/eigenaar van de auto en

- gezegd dat zij seks moest hebben met zijn vriend(en) omdat ‘die man met auto’ niet gratis zou rijden en ‘die andere’ ‘de tank’ betaalde en

- gezegd dat hij beeldmateriaal openbaar zou maken als zij geen seks met klant(en) en of vriend(en) zou hebben en

- beeldmateriaal van haar zou verwijderen als zij seks zou hebben met een vriend en

- gedreigd dat hij naaktfoto’s van haar aan haar vader zou sturen en

- gezegd dat als zij geen seks zou hebben met vrienden zij alleen naar huis moest lopen, terwijl het donker was en zij op een voor haar onbekend industrieterrein was en in een voor haar onbekende stad verbleef en

- vrienden, van hem, verdachte, geregeld met wie die [slachtoffer 1] seks moest hebben en

- tegen die [slachtoffer 1] gezegd: "Zij is er nu niet bij, het is dan wel netjes dat jij seks met hem hebt." en nadat een vriendin van die [slachtoffer 1] had geweigerd om mee te gaan met die [slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 1] had gezegd: "Ik wil gewoon naar huis" en "Ik wil teruggebracht worden naar Houten.", vervolgens die [slachtoffer 1] medegedeeld "Ja wij rijden terug naar Houten." en

- vervolgens naar een parkeerplaats en/of een bedrijventerrein gereden en

- nadat die [slachtoffer 1] seks met de vrienden van hem, verdachte, had gehad tegen die [slachtoffer 1] gezegd: "Mijn vrienden vonden het niet goed genoeg." en "Mijn vrienden hebben nog niet goed genoeg gezien." en

- nadat die [slachtoffer 1] seks met zijn vrienden had gehad, gezegd: "Je bent goedgekeurd door de jongens en je bent nu mijn vriendin." en

- tegen die [slachtoffer 1] gezegd: "Als je seks hebt met mijn vrienden, kun je veel geld verdienen.” en "Als je geen seks met mijn vriend(en) hebt, ga ik eraan en raak jij mij kwijt." en "Jij bent lelijk en niemand wil je. Je bent alleen maar mooi als je seks met mijn vrienden hebt." en

- tegen die [slachtoffer 1] gezegd: "Als jij een maand seks met mijn vrienden hebt, kun jij een mooi huis kopen en een toekomst hebben met geld." en "Als jij seks met mijn vrienden hebt, laat ik mijn vrienden hiervoor betalen en kunnen wij samen dat geld gebruiken." en "als je geen seks met mannen wilt hebben, kunnen wij niet meer bij elkaar blijven.", en

- nadat die [slachtoffer 1] met zijn, verdachte's, vrienden, seks had gehad tegen die [slachtoffer 1] gezegd: "Ik kan nu de hotelkamer/het hotel betalen en jij bent weer mijn vriendin.", en

- condooms voor die [slachtoffer 1] geregeld en

- een hotelkamer voor die [slachtoffer 1] gereserveerd op welke kamer die [slachtoffer 1] tegen betaling seks met derden had en die hotelkamer voor die [slachtoffer 1] betaald op welke kamer die [slachtoffer 1] tegen betaling seks met derde(n) had en

- tegen een klant gezegd: "Je hebt dertig minuten." en/of

- een pilletje aan die [slachtoffer 1] beschikbaar gesteld en die [slachtoffer 1] een pilletje laten slikken waarna die [slachtoffer 1] seks met derden had en/of

- seksfilmopname(s) van die [slachtoffer 1] gemaakt en

- naaktfoto('s) en/of filmpje(s) van die [slachtoffer 1] gemaakt en

- tegen die [slachtoffer 1] gezegd: "Ik heb seksfilmpjes van je en die verwijder ik pas als jij seks met vrienden hebt gehad." en

- een advertentie aangemaakt op de website van Kinky;

2.

op of omstreeks 30 maart 2019 te Amsterdam, [slachtoffer 1] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, immers heeft verdachte opzettelijk die [slachtoffer 1] dreigend

- een pistool en vervolgens een mes getoond en

- een pistool en vervolgens een mes in de richting van haar borst gehouden en

- daarbij de woorden toegevoegd :"Wil je nu dood?"

3.

hij op 04 april 2019 te Amsterdam, een wapen van categorie III, onder 1 van de Wet wapens en munitie, te weten een pistool, van het merk Ekol, (model Volga Grizzly, kaliber 9mm) zijnde een vuurwapen in de vorm van een pistool en munitie van categorie III, te weten dertien van origine knalpatronen kaliber 9mm P.A.K. (omgebouwd naar kogelpatroon kaliber 5.35mm stalen kogeltje) en wapens van categorie II te weten vijf stroomstootwapens voorhanden heeft gehad.

4.

op 04 april 2019 te Amsterdam, opzettelijk aanwezig heeft gehad, 77 pillen (kleur groen), bevattende MDMA, zijnde MDMA een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I.

5 subsidiair.

in de periode van 1 november 2018 tot en met 20 januari 2019 in Nederland, opzettelijk een smartphone (Iphone 8, kleur rood), toebehorende aan [slachtoffer 1] , en welk goed verdachte anders dan door misdrijf onder zich had, te weten als houder van die smartphone (Iphone 8, kleur rood), wederrechtelijk zich heeft toegeëigend.

6.

op 4 april 2019 te Amsterdam, twee ploertendoders, twee valmessen, en drie boksbeugels, wapens van categorie I, voorhanden heeft gehad.

Voor zover in het bewezen verklaarde deel van de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet in de verdediging geschaad.

Hetgeen onder 1 tot en met 6 meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. Verdachte wordt hiervan vrijgesproken.

6 STRAFBAARHEID VAN DE FEITEN

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezen verklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.

Het onder 1 bewezen verklaarde levert volgens de wet het volgende strafbare feit op:

mensenhandel.

Het onder 2 bewezen verklaarde levert volgens de wet het volgende strafbare feit op:

bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht.

Het onder 3 bewezen verklaarde levert volgens de wet het volgende strafbare feit op:

handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie

en

handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie

en het feit begaan met betrekking tot een wapen van categorie II meermalen gepleegd

en

handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie

en het feit begaan met betrekking tot een vuurwapen van categorie III

Het onder 4 bewezen verklaarde levert volgens de wet het volgende strafbare feit op:

opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2, onder C, van de Opiumwet

gegeven verbod.

Het onder 5 subsidiair bewezen verklaarde levert volgens de wet het volgende strafbare feit op:

verduistering.

Het onder 6 bewezen verklaarde levert volgens de wet het volgende strafbare feit op:

handelen in strijd met artikel 13, eerste lid, van de Wet wapens en munitie, meermalen gepleegd.

7 STRAFBAARHEID VAN VERDACHTE

Er is geen omstandigheid gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

8 OPLEGGING VAN STRAF

8.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd verdachte ter zake van het door haar onder feit 1, 2, 3, 4 en 5 subsidiair bewezen geachte te veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 40 maanden, met aftrek van het voorarrest. Daarnaast heeft zij gevorderd verdachte ter zake van het door haar onder feit 6 bewezen geachte te veroordelen tot een geldboete van

€ 1.000,-. De geldboete dient bij gebrek van betaling en verhaal vervangen te worden door 20 dagen hechtenis.

8.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich, in geval van bewezenverklaring van feit 1, op het standpunt gesteld dat geen sprake is geweest van brute mensenhandel, waarbij bijvoorbeeld sprake is van geweldsgebruik. Bovendien is het in dit geval maar op een beperkt aantal momenten daadwerkelijk tot seks met derden gekomen. Deze omstandigheden dienen in strafmatigende zin doorwerking te hebben in de eventueel op te leggen straf, aldus de raadsman.

8.3

Het oordeel van de rechtbank

Bij het bepalen van de straffen heeft de rechtbank rekening gehouden met de ernst van het bewezen verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals ter terechtzitting is gebleken.

Verdachte is via het internet met [slachtoffer 1] in contact gekomen. Al snel was zij hevig verliefd op hem en wilde zij niets liever dan een relatie met verdachte. [slachtoffer 1] verbleef op dat moment, na een gewelddadige relatie, in een instelling en was kwetsbaar en afhankelijk van anderen. Verdachte was van de genoemde verliefdheid en haar kwetsbare situatie op de hoogte en heeft daarvan op ernstig wijze misbruik gemaakt. Verdachte hield [slachtoffer 1] in de waan dat hij ook een affectieve liefdesrelatie met haar wilde. Daarnaast misleidde hij haar door onder meer een gezamenlijke toekomst in het vooruitzicht te stellen en manipuleerde/dreigde hij haar door te zeggen dat hij seksbeelden van haar had en deze zouden worden verwijderd als zij seks zou hebben met zijn vrienden. Verdachtes handelen, waarbij hij de kwetsbare [slachtoffer 1] voorhield dat zij zijn vriendin kon zijn als zij seks zou hebben met zijn vrienden, was er steeds op gericht om zijn eigen (financiële) positie te verbeteren en zijn aanzien binnen zijn vriendengroep te vergroten.

De seks met verdachte zijn vrienden vond meermalen plaats op afgelegen (donkere) plekken en op de achterbank van een auto of buiten de auto, hetgeen voor [slachtoffer 1] een angstaanjagende en mensonterende situatie is geweest. Daarnaast vond de seks plaats in hotelkamers, waar meerdere vrienden van verdachte in de rij stonden om met [slachtoffer 1] seks te hebben. Het uiteindelijke streven van verdachte was er in gelegen om [slachtoffer 1] voor hem te laten werken als prostituee, wat in feite ook al is gebeurd met vrienden van verdachte. Verdachte kreeg immers (op sommige momenten) betaald voor de seks die [slachtoffer 1] had met zijn vrienden. Deze geldbedragen had verdachte van tevoren al met zijn vrienden kortgesloten.

Voor het werk als prostituee met onbekende derden had verdachte haar ook al ‘gevraagd’ en onder meer heeft hij daarvoor een advertentie geplaatst op kinky.nl, een website waarop prostituees benaderd kunnen worden en daarbij had verdachte de prijzen bepaald.

Verdachte heeft zich met zijn handelen in de richting van [slachtoffer 1] schuldig gemaakt aan mensenhandel. Hiermee heeft hij een ernstige inbreuk gemaakt op fundamentele rechten als menselijke waardigheid en persoonlijke vrijheid. Bij slachtoffers van mensenhandel kunnen lange tijd gevoelens van angst en onzekerheid blijven bestaan, waardoor zij ernstig kunnen worden belemmerd in hun relaties en hun deelname aan het maatschappelijke verkeer. Uit de ter terechtzitting voorgelezen slachtofferverklaring is ook gebleken hoeveel last [slachtoffer 1] nog steeds heeft van wat verdachte haar heeft aangedaan. Zo geeft zij onder meer aan dat zij haar leven weer probeert op te pakken en te willen werken aan een toekomst, maar dat dit door toedoen van verdachte erg lastig is en wat verdachte haar heeft aangedaan haar altijd zal blijven achtervolgen.

Verdachte heeft bij dit alles kennelijk nooit stilgestaan en de lichamelijke en geestelijke integriteit van [slachtoffer 1] , van wie hij wist dat zij kwetsbaar was, volledig miskend. Verdachte heeft enkel oog gehad voor het verbeteren van zijn (financiële) positie.

De rechtbank weegt in strafverzwarende zin mee dat verdachte niet lijkt in te zien dat hij iets verkeerd heeft gedaan en dat hij geen verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn handelen.

Verdachte heeft zich naast de gepleegde mensenhandel ook nog schuldig gemaakt aan het bedreigen van [slachtoffer 1] en het verduisteren van haar telefoon. Met het plegen van deze feiten heeft verdachte wederom aangetoond geen enkel respect te hebben voor [slachtoffer 1] en evenmin voor haar goederen. Hij zag haar en haar spullen als zijn bezit, waarmee hij kon doen en laten wat hij wilde.

Verder heeft verdachte nog 77 pillen MDMA en meerdere wapens, waaronder een pistool met bijbehorende munitie, messen en stroomstootwapens, in zijn bezit gehad. Het ongecontroleerde bezit van dergelijke wapens brengt risico’s voor de veiligheid van anderen met zich mee en leidt bovendien tot gevoelens van angst en onveiligheid in de maatschappij. Het aanwezig hebben van een dergelijke hoeveelheid pillen MDMA vormt een gevaar voor de volksgezondheid. Dergelijk bezit gaat bovendien vaak gepaard met allerlei andere vormen van criminaliteit, zoals ook in dit geval is gebleken. Ook voor al deze feiten heeft verdachte geen enkele verantwoordelijkheid genomen.

Persoon van verdachte

De rechtbank heeft kennisgenomen van het de verdachte betreffend uittreksel Justitiële Documentatie (strafblad) van 8 juni 2020. Hieruit volgt dat verdachte niet eerder met justitie voor soortgelijke feiten in aanraking is gekomen en dat hij niet eerder is veroordeeld. Het strafblad van verdachte zal dan ook niet in strafverzwarende of strafmatigende zin meewerken.

Op 28 januari 2020 heeft de rechtbank de observatie in het Pieter Baan Centrum (hierna: PBC) bevolen. In verband met de lange wachttijd bij het PBC heeft de observatie, met instemming van de verdediging, plaatsgevonden bij Forensisch Centrum Teylingereind. Uit het rapport van de gedragsdeskundigen van deze instelling van 3 september 2020 blijkt dat verdachte consistent heeft geweigerd om deel te nemen aan het observatieonderzoek. Om die reden kunnen er ook geen diagnostische uitspraken gedaan worden over verdachte. Wel is vastgesteld dat er geen grove psychopathologie en geen ernstige verstoringen van de regulerende functies zijn gezien ten tijde van het onderzoek. Voor de eerdere vermoedens van een verstandelijke beperking dan wel een schizofrenie ontwikkeling, gesteld in het Pro Justitierapport van drs. M. van Heteren, zijn geen aanwijzingen aangetroffen. De waarschijnlijkheid van bewust onderpresteren (malingering) bij het eerdere onderzoek is groot. Vanuit de afwezigheid van diagnostiek kon niet worden gekomen tot een relatie tussen eventueel aanwezige stoornissen en het ten laste gelegde. Om die reden is ook de vraag over de doorwerking daarvan niet te beantwoorden. Er worden vanuit Telylingereind geen aanwijzingen gezien voor toepassing van het jeugdstrafrecht.

De rechtbank zal, gelet op het vorenstaande, verdachte in het kader van de straftoemeting ten aanzien van het bewezen verklaarde als volledig toerekeningsvatbaar beschouwen.

Verder zijn geen persoonlijke omstandigheden gebleken waar de rechtbank in het kader van de strafoplegging rekening mee zal houden.

Strafkader

Om er aan bij te dragen dat in dezelfde soort zaken een zelfde straf wordt opgelegd (rechtseenheid genoemd), heeft het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS) voor verschillende strafbare feiten landelijke uitgangspunten (oriëntatiepunten genoemd) uitgewerkt. Het LOVS-oriëntatiepunt voor bedreiging met een vuurwapen is een gevangenisstraf voor de duur van 4 maanden en voor het bezit van een pistool is het LOVS- oriëntatiepunt een gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden. Daarnaast heeft verdachte zich nog schuldig gemaakt aan meerdere andere feiten, waarbij het zwaartepunt in deze zaak ligt bij de bewezenverklaarde mensenhandel. In verband met het ontbreken van LOVS-oriëntatiepunten op het gebied van mensenhandel heeft de rechtbank bij de strafmaat ten aanzien van dat feit gelet op de ernst van het bewezen verklaarde in verhouding tot andere strafbare feiten, zoals onder meer tot uitdrukking komt in het hiervoor geldende wettelijk strafmaximum, en in de straffen die voor dit soort feiten in soortgelijke situaties worden opgelegd.

Conclusie

Gelet op al hetgeen hiervoor is overgewogen kan in dit geval niet worden volstaan met een andere straf dan oplegging van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor langere duur. De rechtbank acht een gevangenisstraf voor de duur van 34 maanden, met aftrek van het voorarrest, passend en geboden.

In hetgeen de raadsman naar voren heeft gebracht met betrekking tot de strafmaat ziet de rechtbank geen aanleiding tot een andersluidend oordeel te komen.

Nu het onder 6 bewezenverklaarde feit een overtreding betreft dient de rechtbank voor dat feit een afzonderlijke straf op te leggen. Voor dat feit acht de rechtbank overeenkomstig de vordering van de officier van justitie een geldboete van € 1.000,-- subsidiair 20 dagen hechtenis passend en geboden.

9 BESLAG

Onttrekking aan het verkeer

De rechtbank zal de volgende inbeslaggenomen voorwerpen onttrekken aan het verkeer omdat deze voorwerpen van zodanige aard zijn dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet of met het algemeen belang en/of met betrekking tot deze voorwerpen meerdere bewezen verklaarde feiten zijn begaan:

 • -

  3 boksbeugels;

 • -

  5 stroomstootwapens, merk Flashligth;

 • -

  2 ploertendoders;

 • -

  1 valmes met clip, kleur zwart;

 • -

  1 doorgeladen klein zwart handvuurwapen (Grizzly), serienummer weggekrast, doorgeladen (één in de kamer en vier in patroonmagazijn);

 • -

  8 zilverkleurige 6 mm losse patronen in een zakje;

 • -

  79 groene pillen met “M” logo per twee verpakt en één los;

 • -

  1 zwart vouwmes ( [adres] [woonplaats] ) en

 • -

  1 zwart vouwmes ( [adres] [woonplaats] ).

Verbeurdverklaring

De rechtbank zal het hierna te noemen inbeslaggenomen voorwerp verbeurd verklaren.

Met betrekking tot dit voorwerp is het onder 1 bewezen verklaarde feit begaan.

1 Iphone, merk Apple, model 1784, kleur zwart.

Teruggave aan verdachte

De rechtbank zal de teruggave gelasten aan verdachte van de hierna te noemen inbeslaggenomen voorwerpen. Deze voorwerpen behoren toe aan verdachte en zijn niet vatbaar zijn voor verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer. Bovendien verzet ook het belang van strafvordering zich niet tegen teruggave.

 • -

  3 bivakmutsen, apart verpakt;

 • -

  73 blauwe pillen Adidas logo.

10 BENADEELDE PARTIJ

[slachtoffer 1] heeft zich als benadeelde partij in het geding gevoegd en vordert een bedrag van

€ 10.000,--. Dit bedrag bestaat geheel uit immateriële schade, ten gevolge van het aan verdachte onder 1 ten laste gelegde feit. De benadeelde partij heeft gevorderd verdachte en zijn medeverdachten hoofdelijk te veroordelen voor de gevorderde schade en de wettelijke rente en de schadevergoedingsmaatregel op te leggen.

10.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de vordering van de benadeelde partij voldoende is onderbouwd en dat dit rechtstreekse schade betreft. In verband met de door haar bewezen geachte feiten heeft zij gevorderd om in de onderhavige zaak € 5.000,-- aan immateriële schade toe te wijzen, met oplegging van de wettelijke rente en de schadevergoedingsmaatregel. Nu de bewezen verklaarde feiten wezenlijk anders zijn dan die van de medeverdachte(n) heeft de officier van justitie zich op het standpunt gesteld dat het in dit geval niet reëel is het gevorderde bedrag hoofdelijk toe te wijzen.

10.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich allereerst, gelet op het gevoerde pleidooi tot vrijspraak, op het standpunt gesteld dat de benadeelde partij in haar vordering niet-ontvankelijk verklaard dient te worden. Tot diezelfde conclusie dient de rechtbank volgens de raadsman te komen omdat de vordering een te grote belasting vormt voor het strafproces. In het geval de rechtbank wel een inhoudelijke beslissing over de vordering neemt dient volgens de raadsman aan de benadeelde partij maximaal een bedrag van € 1.000,-- te worden toegekend.

10.3

Het oordeel van de rechtbank

Immateriële schade

De rechtbank is van oordeel dat aannemelijk is geworden dat er immateriële schade is geleden en dat deze schade het rechtstreeks gevolg is van het onder feit 1 bewezen verklaarde. In het geval van mensenhandel brengen de aard en de ernst van de normschending mee dat de in dit verband relevante nadelige gevolgen daarvan voor de benadeelde zo voor de hand liggen dat een aantasting in de persoon kan worden aangenomen.

De vordering leent zich – naar maatstaven van billijkheid – voor toewijzing tot een bedrag van € 5.000,--, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 30 maart 2019 tot aan de dag der algehele voldoening.

De rechtbank zal de benadeelde partij in het overige deel van de vordering niet-ontvankelijk verklaren. De benadeelde partij kan haar vordering voor dat deel desgewenst aan de orde stellen in een procedure bij de burgerlijke rechter.

Verdachte zal ook worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog zal maken. Deze kosten worden tot op dit moment begroot op nihil.

Schadevergoedingsmaatregel immateriële schadevergoeding

Als extra waarborg voor betaling zal de rechtbank ten behoeve van [slachtoffer 1] aan verdachte de verplichting opleggen tot betaling aan de Staat van het bedrag van € 5.000,--, te vermeerderen met voornoemde wettelijke rente. Als door verdachte niet wordt betaald, zal deze verplichting worden aangevuld met 60 dagen gijzeling, waarbij toepassing van de hechtenis de betalingsverplichting niet opheft.

Hoofdelijke oplegging

De rechtbank is met de officier van justitie van oordeel dat de bewezen verklaarde feiten van verdachte wezenlijk verschillen met de bewezen verklaarde feiten van de medeverdachte(n). Om die reden acht de rechtbank het niet opportuun te beslissen tot hoofdelijke oplegging van het toegewezen bedrag.

11 TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

De beslissing berust op de artikelen van het Wetboek van Strafrecht, zoals de artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

De beslissing berust op de artikelen:

 • -

  23, 24c, 33, 33a, 36b, 36c, 36f, 57, 62, 273f, 285 en 321 van het Wetboek van Strafrecht;

 • -

  2 en 10 van de Opiumwet;

 • -

  13, 26 en 55 van de Wet wapens en munitie, zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

12 BESLISSING

De rechtbank:

Vrijspraak

- verklaart het onder 5 primair ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij;

Bewezenverklaring

- verklaart het onder 1, 2, 3, 4, 5 subsidiair en 6 ten laste gelegde bewezen zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld;

- verklaart het onder 1, 2, 3, 4, 5 subsidiair en 6 meer of anders ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij;

Strafbaarheid

- verklaart het onder 1, 2, 3, 4, 5 subsidiair en 6 bewezen verklaarde strafbaar en kwalificeert dit zoals hiervoor in rubriek 6 is vermeld;

- verklaart verdachte strafbaar;

Oplegging straf ten aanzien van feit 1, 2, 3, 4 en 5 subsidiair

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 34 maanden;

- bepaalt dat de tijd, door verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht;

Oplegging straf ten aanzien van feit 6

- veroordeelt verdachte tot een geldboete van € 1.000,--, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door hechtenis van 20 dagen;

Beslag

- verklaart de volgende voorwerpen onttrokken aan het verkeer:

 • -

  3 boksbeugels;

 • -

  5 stroomstootwapens, merk Flashligth;

 • -

  2 ploertendoders;

 • -

  1 valmes met clip, kleur zwart;

 • -

  1 doorgeladen klein zwart handvuurwapen (Grizzly), serienummer weggekrast, doorgeladen (één in de kamer en vier in patroonmagazijn);

 • -

  8 zilverkleurige 6 mm losse patronen in een zakje;

 • -

  79 groene pillen met “M” logo per twee verpakt en één los;

 • -

  1 zwart vouwmes ( [adres] [woonplaats] );

 • -

  1 zwart vouwmes ( [adres] [woonplaats] );

- verklaart het volgende voorwerp verbeurd:

1 Iphone, merk Apple, model 1784, kleur zwart;

- gelast de teruggave aan verdachte van de volgende voorwerpen:

 • -

  3 bivakmutsen, apart verpakt;

 • -

  73 blauwe pillen Adidas logo;

Benadeelde partij

- wijst de vordering van [slachtoffer 1] toe tot een bedrag van € 5.000,--;

- veroordeelt verdachte tot betaling aan [slachtoffer 1] van het toegewezen bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 30 maart 2019 tot de dag van volledige betaling;

- verklaart [slachtoffer 1] voor wat betreft het meer gevorderde niet-ontvankelijk in de vordering en bepaalt dat de vordering voor dat deel kan worden aangebracht bij de burgerlijke rechter;

- veroordeelt verdachte ook in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

- legt verdachte de verplichting op ten behoeve van [slachtoffer 1] aan de Staat € 5.000,-- te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 30 maart 2019 tot de dag van volledige betaling, bij niet betaling aan te vullen met 60 dagen gijzeling;

- bepaalt dat verdachte van zijn verplichting tot het vergoeden van schade is bevrijd als hij op een van de hiervoor beschreven manieren de schade aan de benadeelde dan wel aan de Staat heeft vergoed.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.L.M. van Opstal, voorzitter, mrs. E.W.A. Vonk en H.F. Koenis, rechters, in tegenwoordigheid van J.J. Veldhuizen, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van 10 november 2020.

Bijlage I: de tenlastelegging

Aan verdachte wordt ten laste gelegd dat:

1.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 september 2018 tot en met 4 april 2019 te 1 Houten en/of Bunnik en/of Nieuwegein en/of Amsterdam en/of elders in Nederland

A. een ander of anderen, te weten [slachtoffer 1] ,

(telkens) door dwang, geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) of door dreiging met geweld of (een) andere feitlijkhe(i)d(en), door afpersing, fraude, misleiding dan wel

door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon (te weten ) te verkrijgen die zeggenschap over die [slachtoffer 1] had,

heeft geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest of opgenomen, telkens met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer 1] (sub 1°) en/of

telkens die [slachtoffer 1] - heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard dan wel onder die omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte

wist(en) of redelijkerwijs moest vermoeden

dat die [slachtoffer 1] zich daardoor beschikbaar zou(den) stellen tot het verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard (sub 4°) en/of

-telkens die [slachtoffer 1] heeft gedwongen dan wel bewogen hem, verdachte te bevoordelen uit de opbrengst van haar seksuele handelingen met en/of voor een derde (sub 9°) en/of

B. (telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de seksuele uitbuiting van die/een ander, te weten (die) [slachtoffer 1] , (sub 6°),

immers is en/of heeft hij, verdachte

- een (affectieve) relatie met die [slachtoffer 1] aangegaan en/of

- gezegd dat hij een relatie met haar wilde en/of dat hij verliefd op haar was, zij ‘de ware’ voor hem was en/of zij zijn ‘wifey’ zou worden en/of “tot het eind” met “huisje boompje beestje” bij haar zal blijven en/of met haar zou trouwen (terwijl dit nooit zijn bedoeling was);

- terwijl hij verdachte wist dat die [slachtoffer 1] in een instelling woonde en/of gemakkelijk te manipuleren was en/of misbruik gemaakt van de kwetsbare positie van die [slachtoffer 1] door haar psychische gesteldheid en/of

- zichzelf als " [bijnaam] " aan die [slachtoffer 1] voorgesteld en/of

- zichzelf " [bijnaam] " door die [slachtoffer 1] liet noemen en/of

- tegen die [slachtoffer 1] gezegd dat zij hem, verdachte, 'baas' moest noemen en/of

- en/of als gunst voor hem verdachte van die [slachtoffer 1] verlangd dat zij (een) ontuchtige handeling(en) en/of seks met een/die vriend(en) van, hem verdachte, zou ondergaan

- gezegd dat zij alleen zijn vriendin kon zijn als zij deed wat hij van haar vroeg en/of

- gezegd dat hij respect van de straat zou krijgen en haar ‘per direct’ kon ‘wifen’ als zij seks met zijn vriend(en) zou hebben en/of

- gezegd dat zij ruzie met hem, verdachte, kon goedmaken door seks met zijn vrienden/ derden te hebben en/of;

- gezegd dat (zijn) vriend(en) haar eerst moesten testen en/of goedkeuren voordat zij een relatie konden hebben en/of zij zijn ‘wifey’ kon worden en/of

- gezegd dat zij door seks met zijn vriend(en) moest bewijzen dat zij goed genoeg voor hem verdachte was, en/of

- gezegd dat hij met haar kon afspreken en/of haar zou ophalen met een auto als zij seks zou hebben met (een) vriend(en) en/of de bestuurder/ eigenaar van de auto en/of

- Gezegd dat zij seks moest hebben met zijn vriend(en) omdat ‘die man met auto’ niet gratis zou rijden en ‘die andere’ ‘de tank’ betaalde en/of

- gezegd dat hij beeldmateriaal openbaar zou maken als zij geen seks met klant(en) en of vriend(en) zou hebben en/of

- beeldmateriaal van haar zou verwijderen als zij seks zou hebben met een klant(en) en of (een) vriend(en) en/of

- gedreigd dat hij (naakt)foto’s van haar aan haar vader en/of familieleden zou sturen en/of

- gezegd dat hij familieleden zou informeren over seks die zij met klant(en) en/of vriend(en) had gehad en/of

- gezegd dat als zij geen seks zou hebben met (een) klant(en) en/of vriend(en) zij alleen naar huis moest lopen, terwijl het donker was en/of zij op een voor haar onbekend industrieterrein was en/ of in een voor haar onbekend stad verbleef en/of

- ( een) klant(en) en/of (een) vriend(en), althans (een) derde(n) van hem, verdachte, geregeld met wie die [slachtoffer 1] seks moest hebben/had en/of

- tegen die [slachtoffer 1] gezegd: "Zij is er nu niet bij, het is dan wel netjes dat jij seks met hem hebt.", althans woorden van gelijke aard of strekking en/of nadat een vriendin van die [slachtoffer 1] had geweigerd om mee te gaan met die [slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 1] had gezegd: "Ik wil gewoon naar huis" en/of "Ik wil teruggebracht worden naar Houten.", althans woorden van gelijke aard of strekking en/of vervolgens die [slachtoffer 1] medegedeeld/geantwoord: "Ja wij rijden terug naar Houten."

- en/of vervolgens naar een parkeerplaats en/of een bedrijventerrein, althans naar elders, gereden en/of

- nadat die [slachtoffer 1] seks met een/de vriend(en) van hem, verdachte, had gehad tegen die [slachtoffer 1] gezegd: "Mijn vrienden vonden het niet goed genoeg." en/of "Mijn vrienden hebben nog niet goed genoeg gezien." en/of

- nadat die [slachtoffer 1] seks met een/zijn vriend(en), althans (een) derde(n), had gehad: "Je bent goedgekeurd door de jongens en je bent nu mijn vriendin.", althans woorden van gelijke aard of strekking en/of

- tegen die [slachtoffer 1] gezegd: "Als je seks hebt met mijn vrienden, kun je veel geld verdienen.” althans woorden van gelijke aard of strekking en/of "Als je geen seks met mijn vriend(en) hebt, ga ik eraan en raak jij mij kwijt." en/of "Jij bent lelijk en niemand wil je. Je bent alleen maar mooi als je seks met mijn vrienden hebt." en/of

- nadat die [slachtoffer 1] seks met (een) derde(n) gehad tegen die [slachtoffer 1] gezegd: "je bent goedgekeurd door de jongens/mijn vrienden en je bent nu mijn vriendin.", althans woorden van gelijke aard of strekking en/of

- tegen die [slachtoffer 1] gezegd: "Als jij een maand seks met mijn vrienden hebt, kun jij een mooi huis kopen en een toekomst hebben met geld." en/of "Als jij seks met mijn vrienden hebt, laat ik mijn vrienden hiervoor betalen en kunnen wij samen dat geld gebruiken." en/of "als je geen seks met mannen wilt hebben, kunnen wij niet meer bij elkaar blijven.", althans woorden van gelijke aard ofstrekking en/of

- nadat die [slachtoffer 1] met zijn, verdachte's, vriend(en), althans (een) derde(n) seks had gehad tegen die [slachtoffer 1] gezegd: "Ik kan nu de hotelkamer/het hotel betalen en jij bent weer mijn vriendin.", althans woorden van gelijke aard of strekking en/of

- condooms voor die [slachtoffer 1] geregeld en/of gekocht/betaald en/of

- een hotelkamer voor die [slachtoffer 1] gereserveerd op welke kamer die [slachtoffer 1] tegen betaling seks met (een) derde(n) had en/of een/die hotelkamer voor die [slachtoffer 1] betaald op welke kamer die [slachtoffer 1] tegen betaling seks met (een) derde(n) had en/of

- tegen een klant, althans een derde, gezegd: "Je hebt dertig minuten." in

aanwezigheid van die [slachtoffer 1] en/of een vriend, althans een klant, althans een derde, 150,- Euro althans een geldbedrag nadat die vriend, althans die klant, althans die derde, seks met die [slachtoffer 1] had gehad, laten betalen/bijschrijven op de betaalrekening/bankrekening ten name van hem, verdachte, en/of

- een (xtc) pilletje aan die [slachtoffer 1] beschikbaar gesteld en/of die [slachtoffer 1] een (xtc) pilletje laten slikken waarna die [slachtoffer 1] seks met (een) derde(n) had en/of

- een of meer seksfilmopname(s) van die [slachtoffer 1] gemaakt en/of

- een of meer naaktfoto('s) en/of filmpje(s) van die [slachtoffer 1] gemaakt en/of

- een foto van de id-kaart van die [slachtoffer 1] gemaakt en/of

- tegen die [slachtoffer 1] gezegd: "Ik heb seksfilmpjes van je en die verwijder ik pas als jij seks met vrienden hebt gehad.", althans woorden van gelijke aard of strekking en/of

- een advertentie aangemaakt op de website van Kinky;

(Artikel art 273f lid 1 ahf/sub 1° Wetboek van Strafrecht, art 273f lid 1 ahf/sub 4° Wetboek van Strafrecht, art 273f lid 1 ahf/sub 6° Wetboek van Strafrecht, art 273f lid 1 ahf/sub 9° Wetboek van Strafrecht)

2.

hij op of omstreeks 30 maart 2019 te Amsterdam, althans in Nederland, [slachtoffer 1] heeft bedreigd met verkrachting en/of met feitelijke aanranding van de eerbaarheid en/of met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft verdachte opzettelijk die [slachtoffer 1] dreigend

- een pistool, althans een vuurwapen, en/of (vervolgens) een mes getoond en/of

- een pistool, althans een vuurwapen, en/of (vervolgens) een mes ter hoogte van dier borst gericht/getoond/gehouden en/of

- meermalen, althans eenmaal, (daarbij) de woorden toegevoegd :"Wil je nu dood?", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking;

(Artikel art 285 lid 1 Wetboek van Strafrecht)

3.

hij op of omstreeks 04 april 2019 te Amsterdam, althans in Nederland, een wapen van categorie III, onder 1 van de Wet wapens en munitie, te weten een pistool, van het merk Ekol, (model Volga Grizzly, kaliber 9mm) zijnde een vuurwapen in de vorm van een geweer, revolver en/of pistool en/of munitie van categorie III, te weten (ongeveer) dertien van origine

knalpatronen kaliber 9mm P.A.K. (omgebouwd naar kogelpatroon kaliber 5.35mm

stalen kogeltje) en/of (een) wapen(s) van categorie II te weten vijf, althans een of meer, stroomstootwapen(s), voorhanden heeft gehad;

(Artikel art 26 lid 1 Wet wapens en munitie)

4.

hij op of omstreeks 04 april 2019 te Amsterdam, althans in Nederland, opzettelijk heeft geteeld en/of bereid en/of bewerkt en/of verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd, in elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad, (ongeveer) 77 pillen/stuks (kleur groen), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende MDMA, zijnde MDMA een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I;

(Artikel art 10 lid 3 Opiumwet, art 2 ahf/ond C Opiumwet)

5.

hij op een tijdstip in of omstreeks de periode van 1 november 2018 tot en met 20 januari 2019 te Amsterdam, althans in Nederland, een smartphone (Iphone 8, kleur rood), in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander toebehoorde, te weten aan [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] , heeft weggenomen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen;

(Artikel art 310 Wetboek van Strafrecht)

subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op een tijdstip in of omstreeks de periode van 1 november 2018 tot en met 20 januari 2019 te Amsterdam, althans in Nederland, opzettelijk een smartphone (Iphone 8, kleur rood), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, en welk goed verdachte anders dan door misdrijf onder zich had, te weten bezitter en/of houder van die smartphone (Iphone 8, kleur rood), wederrechtelijk zich heeft toegeëigend;

(Artikel art 321 Wetboek van Strafrecht)

6.

hij op of omstreeks 4 april 2019 te Amsterdam, althans in Nederland,

twee, althans een, ploertendoder(s), (een) wapen(s) van categorie I en/of twee althans een, valmes(sen), (een) wapen(s) van categorie I en/of drie, althans een of meer, boksbeugel(s, (een) wapen(s) van categorie I heeft vervaardigd en/of getransformeerd en/of voor derden heeft hersteld en/of heeft overgedragen, heeft voorhanden gehad, heeft gedragen, heeft vervoerd, heeft doen binnenkomen of heeft doen uitgaan;

art 13 Wet wapens en munitie

art 55 lid 1 Wet wapens en munitie

(Artikel art 13 lid 1 Wet wapens en munitie)

Bijlage II: de bewijsmiddelen 1

Feit 1

De verklaring van aangeefster [slachtoffer 1] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

Informatiefgesprek met: [slachtoffer 1]

d.d. 18 september 2018

ook aanwezig: begeleidster/mentor [D]

Wat is er gebeurd:

- [slachtoffer 1] woont op locatie [locatie] van de [stichting 1] wat een opvang adres is voor jonge moeders en jonge meiden

- [slachtoffer 1] is daar terecht gekomen vanwege problemen met haar ex-relatie, waardoor problemen thuis/pleegouders ontstonden

- Bij [slachtoffer 1] bestaat hechtingsproblematiek; ze vindt het belangrijk leuk gevonden te worden, is veel met haar uiterlijk bezig en er is vaak problematiek met jongens/mannen

- [slachtoffer 1] is 21 jaar, maar functioneert als 14 a 15 jarige

- [slachtoffer 1] haar IQ is 2 jaar geleden getest en heeft een score van 72 aangegeven

- [slachtoffer 1] is al eerder bij Pretty Women geweest, o.a. heeft zij daarvoor in Spanje verbleven

(...)

Om 14.54 uur verlaat [D] de ruimte en wordt er gesproken met [slachtoffer 1] .

[slachtoffer 1] werd direct emotioneel toen we vroegen naar haar ex-relatie en zij gaf aan

dat het allemaal te veel was.2

Op de vraag waarom ze nu bij de politie was vertelde zij dat:

- Ze een jongen heeft leren kennen via internet.

- Ze op 1 avond seks moest hebben met die jongen en zijn vriend, omdat haar vriendin niet mee was gekomen.

- Hij smoezen had dat de relatie niet mocht van zijn familie.

- Hij wel 3 namen gebruikte en dat ze dat raar vond.

- Hij heeft gedreigd met de opnames als ze dingen niet deed.

- Ze hem ‘baas’ moest noemen.

- Ze gisteren seks moest hebben met een vriend, omdat ze hem dan niet zou kwijtraken.

- Haar vriendin min of meer uit de auto was gezet en maar terug moest lopen.

- Zij toen seks moest hebben met die 3 vrienden.

- Zij denkt dat [bijnaam] zijn echte naam is.

(...)

- Zij 1 week geleden af had gesproken met [bijnaam] en dat ze het toen gewoon samen gezellig hadden gehad.

- 2 weken geleden (op een dinsdag op woensdag) nam hij een vriend mee en zij een vriendin, maar de vriendin kwam uiteindelijk toch niet.

- Zij moest van [bijnaam] eerst seks met die vriend hebben, omdat die vriendin er nu niet was.

- Ze daarna naar het hotel in Bunnik zijn gegaan en ze daar met [bijnaam] ook seks heeft gehad, maar ze dat goed vond.

- De seks met die vriend was in doggy style tegen de auto.

- Ze moe was en daardoor dan minder kan denken, wel gezegd heeft dat ze het niet wilde, maar uiteindelijk toegestemd heeft.

- Ze is gevingerd en er toen seks is geweest, zijn lul in haar vagina (met condoom), en dat hij aan haar borsten heeft gezeten.

- Ze niet kon weglopen, omdat ze ver weg was van haar groep, ergens bij een

industrieterrein bij Houten.

- Ze maandag met [bijnaam] had afgesproken, nadat er even geen contact was geweest, hij had gezegd dat ze lelijk was en hij een andere vriendin had etc.

- [bijnaam] kwam met 2 vrienden naar haar toe, zij nam haar vriendin [getuige 1] mee, en ze zijn naar de Mc Drive in Nieuwegein gegaan.

- [getuige 1] en zij het niet vertrouwde en aan hebben gegeven naar huis te willen.

- [getuige 1] min of meer uit de auto werd gezet en maar terug moest lopen.

- Zij seks moest hebben met die vrienden, zodat [bijnaam] het filmpje van hun seks zou verwijderen en dan kon ze ook pas zijn vriendin zijn.

- Zij denkt dat hij best een filmpje gemaakt kan hebben toen ze in doggy style seks hadden in het hotel.

- Zíj op de achterbank zat van een 3 deurs auto en dus niet zomaar weg kon.

- Ze seks moest hebben met jongen 1 van wie ze verder niets weet.

- Ze heeft gezegd het niet te willen en zij zich van de jongen afdraaide en op haar telefoon zat te spelen, maar dat hij toch aan haar ging zitten en er werd gezegd dat ze het voor [bijnaam] moest doen.

- Omdat ze, als ze moe is, niet zo goed kan nadenken en ze ook niet weg kon, ze het uiteindelijk heeft toegelaten.

- Hij haar heeft gevingerd en ze toen seks hebben gehad door op hem te gaan zitten en zijn lul in haar vagina ging.3

- Hij haar broek eerst een stukje naar beneden heeft gedaan en zij hem zelf verder heeft uitgedaan.

- Ze na jongen 1 seks moest hebben met jongen 2 en dat dat eigenlijk hetzelfde ging als bij jongen 1.

- Ze weer heeft gezegd het niet te willen, maar dat ze niet is geslagen of zo.

- Beide jongens een condoom gebruikte en ze denkt dat ze klaar zijn gekomen.

- Ze denkt dat [bijnaam] het mogelijk heeft gefilmd, omdat ze zag dat hij van buiten naar binnen scheen met een lamp.

- Ze na jongen 2 seks heeft gehad met [bijnaam] en dat dat oké was en vertrouwd voelde.

- Ze een blauw pilletje heeft moeten slikken, waar ze losser van werd.

- Ze nogmaals seks moest hebben met de jongens, omdat ze niet tevreden waren.

- Dit rond 00.00 uur was.

- Ze jongen 1 toen zonder condoom heeft gepijpt en dat er vervolgens weer seks (op hem zitten) met condoom is geweest.

- Ze ook met jongen 2 weer seks (doggy style) heeft gehad, nadat ze hem met condoom had gepijpt.

- [bijnaam] toen bij haar achterin de auto is gaan zitten en aan heeft gegeven dat ze nu zijn vriendin is, omdat de jongens hun goedkeuring hebben gegeven.

- Ze het allemaal heel raar vond wat er was gebeurd, maar [bijnaam] wel heel lief voor haar was en ook zei dat ze het nooit meer met anderen hoeft te doen.

- Ze het gewoon niet snapt van [bijnaam] , omdat hij wist van de mishandelingen in de vorige relatie.

- Ze [bijnaam] eigenlijk echt niet kwijt wil.

- Het is gebeurd op het terrein achter de Mc Donalds en dat ze de snelweg zag en water, op de kaart komen we uit bij het parkeerterrein van Ordina aan de Ringwade te Nieuwegein, maar ze durft het niet met 100% zekerheid te zeggen of dat ook echt klopt.4

Datum verhoor [slachtoffer 1] : 2 oktober 2018

O = opmerking verbalisant

V = vraag

A = antwoord

V: Tegen wie wil jij aangifte doen?

A: Tegen [bijnaam] en tegen zijn vrienden. (…)

V: Waar is het gebeurd waarvan jij aangifte wilt doen?

A: Eerste twee keer in Houten in de auto en de laatste keer in het hotel in Amsterdam.

V: In de intake heb je ook verteld dat je in een hotel in Bunnik bent geweest.

A: (…) daarvoor had ik nog seks met een vriend van [bijnaam] . Dat was in Houten. Dat was de eerste avond dat ik [bijnaam] zag. (…) Ik denk ongeveer een maand geleden. (…)

V: [slachtoffer 1] , ik heb begrepen dat jij woonachtig bent bij [stichting 1] (…)

A: (…) Ik mocht van mijn ouders niet meer thuis wonen. Ik ging een traject in waarbij ik moest leren om niet afhankelijk van iemand te zijn. (…) Ik bleef eerst nog een tijdje thuis wonen. Toen dat escaleerde ben ik naar [locatie] gegaan wat een onderdeel is van [stichting 1] . (…) Ik heb daar nu mijn eigen plek. Ik heb begeleiding.5

V: Hoe ben je met [bijnaam] in contact gekomen?

A: Via Snapchat, toen gingen we via de chat met elkaar praten. (…) zijn Snappchat naam was [snappchat naam] en mijn naam op Snapchat is [snappchat naam] Zijn nieuwe Snapchatnaam is [snappchat naam] . (…) Overigens noemen zijn vrienden hem [naam] of [naam] .6

(…)

Ik sprak met [bijnaam] af op een dinsdag. (…) Toen ik daarna weer thuiskwam bij [locatie] , kwam [bijnaam] mij ’s avonds om 21.00 uur ophalen. Hij was met een auto van een vriend. (…) Die vriend bestuurde de auto. (…) We gingen naar [woonplaats] om een vriendin van mij op te halen. Toen wij daar waren wilde deze vriendin niet meer mee. Zij heet [getuige 2] . We zouden met zijn vieren gaan chillen. Ik wilde niet alleen met twee jongens afspreken. Voordat [bijnaam] mij ophaalde hadden we dat afgesproken. (…) Toen we in [woonplaats] waren wilde [getuige 2] niet meer mee. We zijn toen teruggereden naar Houten. We zijn naar een industrieterrein gereden. (…) We gingen met zijn drieën chillen. Maar dat werd het dus niet. (…) Voordat [bijnaam] kwam hadden we het samen over de telefoon erover gehad dat we seks zouden hebben. Ik zou dat niet erg vinden om seks te hebben met [bijnaam] . (…) Omdat [getuige 2] niet meeging werd er gezegd dat ik nu ook seks met die vriend moest hebben. Ik kreeg de indruk dat zij van te voren hadden afgesproken dat ze seks met mij zouden hebben omdat [getuige 2] er niet bij was. Ook omdat [bijnaam] tijdens het plassen wel 20 minuten weg bleef.

V: Hoe zei [bijnaam] dat tegen jou?

A: (…) Hij zei: “zij is er nu niet bij, het is dan wel netjes dat jij seks met hem hebt.” Ook omdat hij dat hele eind had gereden. (…) [bijnaam] ging plassen. Hij liep verder weg, ik had geen zicht meer op hem. Ik werd bang. Ik vond het raar en voelde me ongemakkelijk. Ik zat achter in de auto. De bestuurder ging toen ook achterin zitten. Hij ging aan mijn borsten en billen zitten. Ik wilde dit niet maar hij ging maar door. (…)

V: Op welke manier zat hij aan je borsten en billen?

A: Best wel ruw. Eerst boven mijn kleding en later ging hij ook in mijn kleding zitten. (…)

Ik zei tegen hem dat ik dit niet wilde. Ik ging afstandelijk zitten met mijn rug naar hem toe. Ik zei een paar keer dat ik dit niet wilde. Ik werd een beetje wazig in mijn hoofd en weet niet meer wat hij toen zei. Hij ging maar door en ik dacht ik wil naar huis. Ik heb toen seks met hem gehad. We gingen uit de auto, ik ging met mijn gezicht naar de auto staan. Hij ging mij eerst vingeren. Daarna hebben we seks gehad.7 (…)

V: Wat bedoel je met vingeren?

A: Hij stak zijn vinger in mijn vagina.

V: Toen heb je seks gehad. Wat bedoel je daarmee?

A: Zijn piemel met condoom in mijn vagina gedaan. Ik stond gebogen en hij stond achter mij. Hij ging via de achterkant mijn vagina in met zijn piemel. (…)

V: Wat gebeurde er toen?

A: Hij riep [bijnaam] . [bijnaam] kwam terug. (…) [bijnaam] vroeg mij of ik nog seks met hem wilde. Ik zei ja. We hebben geen seks gehad. Het lukte niet. Ik was echt verliefd op [bijnaam] .8 (…) Ik heb aan [bijnaam] heel veel verteld over mijn vorige relatie met [naam] . [naam] maakte mij heel onzeker. Hij maakte dat ik agressief werd tegenover mensen op school en thuis. [bijnaam] was heel lief voor mij. Ik voelde me blij door hem.9 Mijn zus nam contact op met [bijnaam] . (…) Toen hoorde ik van [bijnaam] aan de telefoon dat hij opnames had van mij. Dat waren seksopnames van het [hotel 2] in [woonplaats] . (…) Het deed me pijn dat hij dat zei. Ik kan hem niet meer vertrouwen. Hij zei in vervolggesprekken aan de telefoon dat ik lelijk was. Dat niemand mij wilde. Dat ik alleen mooi was als ik seks zou hebben met zijn vrienden.

Ik had [bijnaam] verteld dat ik door [naam] was mishandeld en ik daardoor zelf heel onzeker ben geworden.10

(…)

A: We spraken af voor 17 september 2018 om 21.00 uur. Ik zou met een vriendin van me, [getuige 1] genaamd, worden opgehaald bij [locatie] . [bijnaam] had gezegd dat hij twee vrienden zou meenemen. (…) Ik ging samen met [getuige 1] achterin zitten. (…) We gingen eerst naar de Mc Donalds Macdrive te Nieuwegein. (…) Daarna gingen we naar een industrieterrein in Nieuwegein.

O: Dat industrieterrein hebben we opgezocht tijdens de intake die we hebben gehad. Het was bij de Mac Donald rechtdoor het industrieterrein op.11

A: [bijnaam] was boos geworden. Hij zei dat [getuige 1] de auto niet meer in kwam en dat ze maar naar huis moest lopen. (…) Uiteindelijk ging [getuige 1] met de bus naar huis. Ze zei tegen mij dat ik ook naar huis moest gaan, anders gaat dit niet goed aflopen. [getuige 1] was bang dat er iets ging gebeuren.

V: Waarom was [bijnaam] boos?

A: [bijnaam] werd geïrriteerd. [getuige 1] zei dat zij een vriend had. Zij zou dit soort dingen niet doen. Ik bedoel dan seks met anderen. [getuige 1] voelde al aan wat er ging gebeuren. (…) Hij was ook boos op mij omdat ik dan een andere vriendin mee had moeten nemen. (…) We reden verder het industrieterrein op. [bijnaam] bood mij een pil aan. Ik wilde die pil niet slikken. Ik moest Redbull drinken. Ik wilde dat ook niet. (…) [bijnaam] drong telkens aan dat ik dat ging opdrinken. (…) Uiteindelijk dronk ik ook van dat blikje en nam ik ook die pil. [bijnaam] drong aan dat ik die pil nam. Ik wilde dit eigenlijk niet. (…) Het was een blauw/paarse pil. (…) Ik was al moe maar toen was mijn hele lichaam ook out. Het was inmiddels 22.30 uur of zoiets. [bijnaam] ging met de jongens praten buiten de auto. (…) Een van de jongens kwam naast me achter in de auto zitten. (…) Hij sloeg gelijk zijn arm om mij heen. Ik ging met mijn rug naar hem toe zitten en ging op mijn telefoon zitten kijken. Hij zei: “Je wilt [bijnaam] toch niet kwijt.” (…) Hij ging overal aan me zitten, aan mijn borsten, billen en benen. Eerst boven op mijn kleding. Daarna onder mijn kleding. Hij trok mijn shirt omhoog. (…) Ik heb 2 keer gezegd dat ik dat niet wilde. Hij bleef aan mij zitten. Hij haalde een condoom uit zijn zak en zei dat als we het snel doen raak je [bijnaam] niet kwijt. Ik heb toen seks met hem gehad. (…) Ik ben op hem gaan zitten. Hij haalde zijn lul uit zijn broek. Hij zei: “kom snel op mij zitten.”. (…) Hij had mijn broek naar beneden gedaan tot aan mijn knieën. (…) Hij stak zijn lul in mijn vagina via de achterzijde. (…) Later heb ik op die avond nog een keer seks met hem gehad.12

V: Is deze seks met je goedvinden gebeurd?

A: Nee, ik vond dit niet goed. [bijnaam] en de jongens stonden buiten. Ik stond in het donker op een industrieterrein. Ik had het idee dat als ik uit de auto stapte [bijnaam] en de jongens mij tegen zouden houden. (…) Ik kon ook niet uit de auto komen. (…)

[bijnaam] kwam naar mij toe en vroeg aan mij of het wel ging. (…) Toen ging [bijnaam] weg, hij loopt van de auto weg en vriend nummer 2 kwam in de auto. (…) Hij ging naast mij op de achterbank zitten. (…) Hij deed hetzelfde als die eerste. Hij zat aan mijn borsten en billen. (…) Hij haalde een condoom uit zijn zak. (…) Ik was gewoon super moe.13 (…) Hij voelde aan mijn borsten en mijn vagina. Hij had een condoom om zijn piemel en stak deze in mijn vagina. Toen het stopte, was hij klaargekomen. Hij stapte uit de auto. (…) Toen het klaar was kwam [bijnaam] weer in de auto. [bijnaam] zei dat zijn vrienden het niet goed genoeg vonden. Hij zei dat zijn vrienden nog niet goed genoeg hadden gezien of ik wel goed genoeg voor [bijnaam] was.

V: Wat deed dat met jou?

A: Ik was heel boos. Ik werd wazig. (…) [bijnaam] stapte uit de auto, die eerste jongen stapte weer in de auto. Ik had weer seks met deze jongen. Die eerste jongen stapte uit de auto en de tweede jongen stapte weer in en ik had ook weer seks met deze jongen. Dat was op dezelfde manier met condoom en ik had vaginale seks. (…) Ik heb jongen 1 ook nog gepijpt. (…) Toen was het klaar. Iedereen kwam in de auto zitten en [bijnaam] zei dat ik was goedgekeurd door de jongens en dat ik nu zijn vriendin was. De jongens gaven hun instemming door te zeggen dat ik een goede vriendin was voor [bijnaam] . (…) Ik zag thuis de nachtwaker en vertelde hem wat er gebeurd was. (…) Ik moest huilen. (…) [bijnaam] zei wel tegen mij in de auto dat als dit niet gebeurde, ik bedoel dan de seks, hij zou worden doodgeschoten. Dit zei hij voordat ik de tweede keer seks had in de auto.14

A: Vrijdag de 21ste (de rechtbank begrijpt: 21 september 2018) (…) was ik in Deventer. Ik had met [bijnaam] afgesproken via de telefoon dat ik hem kon zien. Hij zei dat we samen konden overnachten in een huis van een vriend van hem. Ik dacht: “leuk.” Hij heeft mij toen opgehaald. Hij kwam helemaal uit Amsterdam met drie vrienden. De bestuurder kende ik, want ik had al eens seks met hem gehad, in de auto op het industrieterrein (…). Ze kwamen met dezelfde auto als toen. (…) [bijnaam] was meteen heel lief en ging naast mij zitten in de auto, knuffelen enzo en zei dat ik lief was en hij mij had gemist.

V: Jullie rijden dan naar?

A: Amsterdam-Bijlmer (…) We gingen naar de Mac in de Bijlmer. (…) Daarna ging 1 vriend van [bijnaam] naar huis (…) en ging het eigenlijk gelijk fout. [bijnaam] zei toen: ja, omdat wij ruzie hadden gehad en ik nu zijn vriendin niet meer was, ik eerst weer met 1 vriend seks moest hebben, zodat die hem toestemming kon geven.15

V: Wat zij hij dan precies?

A: Dat die vriend opnieuw goedkeuring moest geven en dat ging over vriend nummer 1, de bestuurder van de auto. (…) Ik was heel verdrietig en hij ging weer heel zielig doen: “Je wilt mij toch niet kwijt?” Toen heb ik het uiteindelijk gedaan. Gewoon in de auto op een afgelegen plek. (…) Die jongen kwam weer achterin zitten. [bijnaam] stapte uit. Ik had toen snel seks met die jongen. (…) Het was voor mij die avond nog moeilijker om nee te zeggen. Ik wilde niet dat mijn familie dit zou weten en ik wilde [bijnaam] niet kwijt. Ik wist ook niet waar ik was in Amsterdam. (…) Gewoon snel seks net als de vorige keer, dat ik op hem ging zitten op de achterbank in de auto.16 (…)

Toen we klaar waren stapten [bijnaam] en die jongen weer in de auto. (…) [bijnaam] zei toen dat hij had afgesproken met zijn vrienden dat als ik een maand seks met hen zou hebben wij een huis konden kopen, hij geld zou vragen voor de seks, wij naar een hotel zouden kunnen en wij een toekomst zouden hebben met geld. Hij zei dat we samen dat geld konden gebruiken en opmaken.17 (…) [bijnaam] zei: “Als je seks hebt met 1 vriend is dat ongeveer

€ 50,00 per vriend, maar oudere mannen zouden wel € 300,00 betalen. Ik zei hem dat ik dat sowieso niet ging doen. [bijnaam] zei dat we dan niet meer bij elkaar konden blijven. (…) Ik zei dat ik dat niet ging doen. (…) [bijnaam] zei om langs zijn huis te rijden. (…) we zijn naar een hotel gegaan. (…) Bij het [hotel 3] zijn we afgezet. [bijnaam] checkte in en betaalde meteen. (…) [bijnaam] zei toen dat er twee vrienden zouden komen. (…) Hij zei dat ik seks met hen moest hebben zodat hij het hotel kon betalen. Dat was nummer 2 van de vorige keer. (…) Dit was één van dezelfde jongens waar ik eerder op industrieterrein seks mee had. Ik wilde dit niet en zei dat tegen [bijnaam] . Ik ging gewoon slapen. (…) [bijnaam] ging met die andere jongens weg, van de kamer af. Volgens mij gingen ze voor de deur staan. Na 20 minuten klopte [bijnaam] weer aan en zei: “ben je klaar?”18

V: Wat zegt jongen nummer 3 tegen jou?

A: [bijnaam] zei tegen hem: “Je hebt 30 minuten.”

Ik werkte gewoon mee. Ik was moe en wilde gewoon gaan slapen. Het lukte gewoon niet met die jongen met de seks. Ik vroeg hem of hij wel betaald had. Hij zei dat hij [bijnaam] zou betalen en hij zou zeggen dat wij wel seks hadden gehad. (…)

V: Hoe lang bleef die jongen nummer 3?

A: 20/25 minuten. [bijnaam] klopte weer op de deur of hij klaar was. Toen kwam die andere jongen binnen, die ik nummer 2 noem, die ik al eerder had gezien en seks mee had gehad. (…) Jongen nummer 2 ging zich uitkleden, naast mij liggen. Ik heb hem toen even met condoom gepijpt en daarna hebben we seks gehad. Ik bedoel neuken (…).

V: Wat zegt [bijnaam] dan?

A: Half uur, hij staat dan half in de gang in de deuropening.

V: Wanneer zegt hij : "dat als je geen seks zou hebben met zijn vrienden hij eraan zou gaan"

A: Dat was al voor die avond en ook via de app en bellen had hij dat mij al gezegd.19

(…) Om 06:30 uur heb ik seks gehad met [bijnaam] .

V: Heeft [bijnaam] nog iets gezegd tegen jou?

A: Alleen dat hij het hotel nu had kunnen betalen.20

V: Wie is [E] ?

A: (…) Met hem heb ik ook een keer seks gehad. (…) Dat was in het [hotel 1] .21

31 oktober 2018

A: Ik heb toen met [E] en [bijnaam] seks gehad. Ik weet nog dat ik toen geen seks wilde hebben met [bijnaam] , toen ik hem niet wilde pijpen waar [F] bij was, dat [bijnaam] toen zei: “Ik regel wel een ander meisje.”

(…)

V: Ben je daarna nog vaker in dit hotel geweest?

A: Toen ik onder drugs was (…) Volgens mij was dat ook het [hotel 1] (…). Dat was een roze pilletje, ik was een soort van verlamd. (…) [bijnaam] heeft mij dat pilletje gegeven. (…) Volgens mij was het de avond van 7 op 8 november. (…) toen vroeg [bijnaam] ga je bij de wallen werken voor mij?22


Datum verhoor [slachtoffer 1] 2 april 2019:23

Ze verklaart dat:
- [slachtoffer 1] afgelopen zaterdag 30 maart met [bijnaam] had afgesproken bij een MC Donalds in Amsterdam;
(...)
- [slachtoffer 1] was boos op [bijnaam] vooral over het feit wat hij haar heeft aangedaan;
-Toen zijn zij naar een studio gegaan;
-Vervolgens belt [bijnaam] met een vriend en spreekt met hem over [slachtoffer 1] en over werken;
-Dat werken hield in dat [slachtoffer 1] seks moest hebben met andere jongens. [bijnaam] bespreekt dit met een vriend terwijl [slachtoffer 1] ernaast zat;
- [bijnaam] benoemt nog dat als [slachtoffer 1] voor hem werkt dat ze dan weg kan bij de instelling en dan krijgt zij het geld zelf.

De verklaring van getuige [getuige 2] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

Bij aanvang van het verhoor deelden wij aan de getuige het volgende mee: Wij willen jou horen over 4 september 2018. (…)24

Via Snapchat vroeg [slachtoffer 1] of we zouden gaan chillen. (…) Met [slachtoffer 1] sprak ik een tijdstip af in de avond. Ik had geen vervoer en zij gaf aan dat ze met twee jongens zou komen. Op het tijdstip dat we hadden afgesproken ben ik naar de afgesproken plek gelopen. (…) [slachtoffer 1] kwam daar met de auto aan. De auto met die twee jongens bleef om de hoek staan. [slachtoffer 1] kwam naar mij toegelopen. Zij vroeg aan mij: “Ga je mee?”. Ik had er geen goed gevoel bij en ben niet met haar meegegaan. (…) [slachtoffer 1] is teruggegaan naar de auto en kwam daarna teruggelopen naar mij. [slachtoffer 1] zei tegen mij hij is wel boos.25

V: Toen jij zei ik ga niet mee. Wat zei [slachtoffer 1] toen?

A: Waarom niet vroeg [slachtoffer 1] . Ik vertrouwde het niet en vond het geen fijne situatie. [slachtoffer 1] liep terug naar de auto en kwam daarna weer teruggelopen naar mij. Ze zei toen: “Hij is echt heel boos.”

V: Je was bang en wilde niet mee. Wat gebeurde er toen?

A: [slachtoffer 1] raakte een beetje in paniek en wist niet wat ze moest doen. Ze vroeg nog een keer aan mij: “Ga je echt niet mee.”26

Met haar eigen vriend wilde ze seks hebben maar niet met de vriend van haar vriend.27

De bevindingen met betrekking tot het onderzoek aan de mobiele telefoon van [medeverdachte 2] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

Op 1 mei werd de verdachte [medeverdachte 2] (…) buiten heterdaad aangehouden. Bij de insluitingsfouillering werd de Apple iPhone X van verdachte [medeverdachte 2] aangetroffen en in beslag genomen. (…) Ik, verbalisant [verbalisant 1] , heb onderzoek verricht aan de veiliggestelde gegevens van de Iphone van [medeverdachte 2] .28

Ik heb via het zoekvenster in het browserscherm van de applicatie Cellebrite Reader gezocht op chatgesprekken die plaats zouden hebben gehad op 4 september 2018. Ik zag in de veiliggestelde gegevens van de telefoon van [medeverdachte 2] , dat op 4 september 2018 een chatgesprek werd gevoerd tussen [telefoonnummer] @s.whatsapp.net te relateren aan [medeverdachte 2] en [telefoonnummer] @s.whatsapp.net te relateren aan [verdachte] . Ik zag dat dit volledige chatgesprek tussen [medeverdachte 2] en [verdachte] was gewist. Ik zag dit omdat deze chat gemarkeerd was met een rood kruisje in de applicatie Cellebrite Reader.

De betreffende chat wordt in de onderstaande tabel gedeeltelijk weergegeven:

Bericht van

Inhoud

Datum/Tijd

[telefoonnummer]

hahaha weetje wie me snapt

4-9-2018; 19:06:12

[telefoonnummer]

Die kehb van Utrecht met waar ben je

4-9-2018; 19:06:19

[telefoonnummer]

Hoe moet ik vragen

4-9-2018; 20:13:00

[telefoonnummer]

Kom neuken

4-9-2018; 20:13:0429

[telefoonnummer]

Ze fixt andere vriendin

4-9-2018; 20:15:25

[telefoonnummer]

Willen ze zeker ja of nee

4-9-2018; 20:20:58

[telefoonnummer]

En neuken?

4-9-2018; 20:21:0430

[telefoonnummer]

Der vriendin wilt ook neueken

4-9-2018; 20:22:34

[telefoonnummer]

Maar is niet zeker

4-9-2018; 20:22:40

[telefoonnummer]

Wat is nie seker der vriendin of zij

4-9-2018; 20:22:55

[telefoonnummer]

[naam] je moet me nu zeggen

4-9-2018; 20:22:55

[telefoonnummer]

Ze zegt ik moet condoom halen

4-9-2018; 20:23:02

[telefoonnummer]

Laat der adres sturen

4-9-2018; 20:23:10

[telefoonnummer]

Zeg der me mattie gaat auto regelen van hem is in garage en dan komen we

4-9-2018; 20:23:3631

[telefoonnummer]

( [coördinaten] )

4-9-2018; 20:2912

Ik zag dat bij bericht (…) 20:29:12 uur, de coördinaten [coördinaten] werden weergegeven. (…) Ik heb de coördinaten ingevoerd op de website van Google maps. Ik zag dat deze coördinaten middels een rode stip een locatie in [woonplaats] weergaven, namelijk de straat [straat] te [woonplaats] . Op het adres [adres] (…) te [woonplaats] , is de afdeling [locatie] gevestigd van de [stichting 1] , waar [slachtoffer 1] op dat moment woonde.32

Ik zag dat op 4 september 2018 het hierboven weergegeven chatgesprek verder werd vervolgd. De betreffende berichten werd in onderstaande tabel weergegeven:

Bericht van

Inhoud

Datum/Tijd

[telefoonnummer]

En zeg der we zijn daar kwart over negen

4-9-2018; 20:24:4033

[telefoonnummer]

Ga jij maar eerst worst je blij van

4-9-2018; 22:25:11

[telefoonnummer]

Hoe gaan we der nat maken of is ze al

4-9-2018; 22:25:39

[telefoonnummer]

Spuug komt goed

4-9-2018; 22:25:51

[telefoonnummer]

Moet ik der niet vongeren achter

4-9-2018; 22:25:53

[telefoonnummer]

vingeren

4-9-2018; 22:25:57

[telefoonnummer]

Ga ik zeggen moet ik naast je zitten

4-9-2018; 22:26:16

[telefoonnummer]

[naam]

4-9-2018; 22:35:37

[telefoonnummer]

Wacht je buiten

4-9-2018; 22:35:3734

Ik zag dat het gesprek tussen [medeverdachte 2] en [verdachte] , van 4 september 2018, vervolgde op 5 september 2018.

Bericht van

Inhoud

Datum/Tijd

[telefoonnummer]

Jaa heb je gebalt?

5-9-2018; 08:42:38

[telefoonnummer]

En ze zei ik bal beter dan jou

5-9-2018; 08:42:5935

De verklaring van verdachte [medeverdachte 2] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

Welk moment ontmoette u haar?

Bij haar thuis bij de instelling.

(…)

Bij de vriendin aangekomen, wat gebeurde er?

Ze stapte uit om haar vriendin te halen. Die vriendin ging niet mee

(…)

We gingen naar een plek om te chillen. Ik had seks met haar (…). (…) [verdachte] is op enig moment uitgestapt. (…) Toen was er seks.36

Waar was [verdachte] toen?

Die was weg, hij ging plassen zei hij. (…) (…) buiten de auto seks.37

Wat had u gehoord van [verdachte] wat jullie gingen doen?

Dat we gingen chillen en seks hebben, dat had [verdachte] geregeld. (…) Hij zei dat [slachtoffer 1] een vriendin mee zou nemen. Ik had toen een auto en hij niet.38 (…) Zij zou een vriendin meenemen, daar zou ik seks mee hebben.39 (…)

Ik houd u voor dat [verdachte] heeft verklaard dat jullie haar gingen ophalen, zij een locatie stuurde en het zichtbaar was dat het een instelling was waar jullie naartoe moesten.

Toen we het adres op internet intoetsten zagen we dat het adres van een instelling was.40

De bevindingen met betrekking tot de inbeslaggenomen Iphone 6 van aangeefster [slachtoffer 1] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

In dit proces-verbaal worden een viertal gespreksopnames letterlijk en woordelijk uitgewerkt tussen de aangeefster [slachtoffer 1] , door haar opgenomen op haar Iphone 6, met de verdachte [verdachte] . (…) In de gesprekken noemt de vrouw de man “ [bijnaam] ” en de man noemt de vrouw “ [slachtoffer 1] ”. (…) De eerste verwerkte opname is opgenomen op woensdag 12 september 2018 om 16:03:43 uur (…)

Vrouw is [slachtoffer 1] , aangeduid met [slachtoffer 1] .

Man is [snappchat naam] , aangeduid met [bijnaam] .

(…)

[slachtoffer 1] : Wat ben ik, wat zei je net dat ik was? Hoer. Denk je dat ik een hoer ben ofzo?

[bijnaam] : Dat ben je toch ook!

[slachtoffer 1] : Waarom ben ik dat dan? Zeg dan?

[bijnaam] : Omdat je twee jongens lekker neukt in de auto, daarom

[slachtoffer 1] : Oh lekker ja, dat was ook niet echt mijn bedoeling of zo hoor41

(…)

Verwerkte opname van 12 september 2018 om 22:38 uur:

[slachtoffer 1] : Dus jij bedoelt dus dat ik moet komen

[bijnaam] : Ja, je kan komen toch?

[slachtoffer 1] : En dat, en dat ik dat dan moet doen anders gaan ze die beelden doorsturen?

[bijnaam] : Ja, dat zeggen ze42

(…)

[bijnaam] : Maar waarom heb je mij überhaupt gefilmd? Ben je mongool of zo? Je gaat dat toch niet filmen?

[bijnaam] : Ik wel!!

(…)

Verwekte opname van 12 september 2018 om 22:40 uur

[slachtoffer 1] : Waarom heb je dat gefilmd? Want ik vind het echt niet normaal hoor.

[bijnaam] : Ja, ik vind het wel normaal hoor.

[slachtoffer 1] : Wat?

[bijnaam] : Allemaal toch, voor mijn vrienden en zo en eh ik kreeg ook te horen van mijn mattie als je hem neukt het gaat verwijderen

[slachtoffer 1] : Nou, dat ga ik dus echt niet doen hoor

[bijnaam] : Oke, doei [slachtoffer 1]

: Wat? Wat gelijk doei?43

De verklaring van verdachte [verdachte] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

V: [slachtoffer 1] heeft verklaard dat zij jou via snapchat heeft leren kennen en dat zij werd toegevoegd aan het account [snappchat naam] . Zij noemde jou [bijnaam] . Wat kan jij hierover verklaren?

A: Daarvoor had ik nog een andere naam, ik vond [bijnaam] geen leuke naam. Vrienden en familie noemden mij gewoon [naam] (…).44

A: De eerste keer dat ik [slachtoffer 1] ontmoette zei ik dat ik geen auto had. Ik zei dat ik met een vriend zou komen om haar te neuken. (…) Er zou ook een andere vriendin van [slachtoffer 1] komen, [getuige 2] , maar die kwam niet. Wij kwamen op een industrieterrein en daar hebben mijn vriend en ik met [slachtoffer 1] geneukt. Het was de eerste ontmoeting die ik met [slachtoffer 1] had.

V: Met welk vervoermiddel was je daar op 4 september?

A: Ik was daar gekomen met een vriend met een auto.45

A: (…) [slachtoffer 1] stuurde een locatie door waar zij woonde. Ik zag dat het een jeugdzorginstelling was.

V: Hoe wist je wat voor instelling het was waar [slachtoffer 1] woonde?46

A: Ik was met een vriend. Hij had het adres ingetikt op Google en toen wij onderweg waren merkte hij op dat het een soort instelling was.47

---

[slachtoffer 1] stuurde een tijdstip en een adres. (…) [getuige 1] en [slachtoffer 1] stapten in en we zijn naar de Mc Drive gereden.48 [getuige 1] vroeg waar gaan we heen en zei ik jullie wouden toch neuken. [getuige 1] zei ik heb een vriend en ik dacht dat jullie mij naar huis zouden brengen.49

(…) we zijn naar een industrieterrein gereden. Daar is [getuige 1] uitgestapt en weggegaan. (…)

V: [slachtoffer 1] verklaarde in haar aangifte dat jij buiten de auto met de twee jongens stond te praten en dat één van de jongens naast haar in de auto kwam zitten. Deze jongen begon haar lichaam te betasten en hij zei tegen haar dat zij [bijnaam] toch niet kwijt wilde. De jongen haalde een condoom uit zijn zak en [slachtoffer 1] had tegen haar zin seks met die jongen. Jij en die andere jongen stonden volgens haar toe te kijken. Wat kan jij hierover verklaren?

A: (…) die jongen neukte eerst, daarna een andere jongen en daarna ik. (…) Eerst de bestuurder, daarna die donkere jongen en daarna ik. (…) Ik vroeg aan mijn vrienden of zij nog een keer konden neuken.

V: Voorts verklaarde [slachtoffer 1] dat toen alles voorbij was jij tegen haar zei dat zij was goedgekeurd door de jongens en dat zij een goede vriendin voor jou zou zijn. (…)

A: Zij was goedgekeurd, mijn vrienden zeiden wanneer ik deze slet als vriendin nam ik een goed seksleven zou hebben.

V: Met hoeveel waren jullie?

A: Ik, met twee vrienden, [slachtoffer 1] en [getuige 1] . (…) Ik zag dat [slachtoffer 1] er een beetje moe uitzag en gaf haar daarom Red-Bull. Een van mijn vrienden had haar een Viagra-pil gegeven zodat ze wilder kon neuken.50 (…) Die vriend van mij neukte haar. Die vriend van mij had een ongeluk gehad hij had een half been. (…) Het is [medeverdachte 1] . (…) Hij wilde alleen maar seks.51

--

[slachtoffer 1] zei dat ze (…) bij haar moeder in Deventer zat. (…) Die jongen wilde [slachtoffer 1] zelf niet ophalen omdat het veel te ver rijden is. Hij zei oké als ik 3 rondes mag neuken (…). We haalden [slachtoffer 1] op en reden richting Amsterdam. Daar heeft [slachtoffer 1] het gedaan met hem.52

V: Jij zegt dat die jongen haar wilde ophalen in Deventer voor drie seksrondes. Maar [slachtoffer 1] zegt: “Ja alleen als het moet.” Wat is moeten? Je hebt toch een keuze, maar kennelijk moet zij?

A: [slachtoffer 1] wou met mij slapen dus als die jongen haar wilde halen uit Deventer en er is geen andere optie voor haar en ze wil niet met de trein, dan moet het wel. Toen zei die jongen het is toch te ver. Toen begon [slachtoffer 1] weer te zeuren. Die jongen zei ik ga alleen naar Deventer als ik drie seksrondes krijg.53

--

We gingen naar het hotel en daar hadden we het gewoon leuk met [slachtoffer 1] . (…) Een jongen had [slachtoffer 1] al eerder geneukt in de auto. Er was ook nog een andere jongen. (…) Het waren gewoon vrienden waarmee ze geneukt heeft. (…) Dat was in het [hotel 3] .54

V: wat bedoelde jij toen jij zei tegen een van de jongens: “Je hebt nog 30 minuten”?

A: Zo van wij willen ook nog neuken.55

V: Wat deed jij in de tussentijd toen zij aan het neuken was met jouw vrienden?

A: Chillen op de gang of buiten op het terrein.

V: Met wie heeft [slachtoffer 1] die nacht allemaal seks gehad?

A: Met twee goede vrienden in het hotel en vooraf het hotel heeft zij seks gehad met [medeverdachte 1] . [medeverdachte 1] had ons afgezet bij het hotel en had haar met de auto opgehaald in Deventer.56

De verklaring van [getuige 1] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

V: Ik wil even naar 17 september 2018. Wat kun je je van deze dag/afspraak herinneren?

A: (…) [slachtoffer 1] had buiten afgesproken met [bijnaam] . In de loop van de avond bleek dat er telkens jongens meer mee zouden komen. (…) Een vriend van [bijnaam] reed.57

Foto’s tonen:

(…)

Foto 03 (opmerking rechtbank: dit betreft in het onderzoek Ammit de foto van [medeverdachte 1] ). Hij was er ook bij. (…) Zijn gedrag was agressief. (…) Hij zei je moet met die donkere jongen seks hebben anders moet je eruit. Ik had het gevoel dat hij mij ging aanvallen. (…) Ik moest een pilletje van ze nemen. Ik wilde dat niet. Hij en [bijnaam] werden boos. Ik moest seks hebben met die jongens. Ik wilde dat niet. Ik moest dat pilletje nemen en seks hebben of anders moest ik weggaan.

Foto 06 (opmerking rechtbank: dit betreft in het onderzoek Ammit de foto van [medeverdachte 3] ). Dit was een donkere jongen. (…)

We gingen eten bij de Mac Donalds. (…) het was de drive van de Mac Donalds. (…) Ik was bang. Mijn gedachten waren dat ze mij en [slachtoffer 1] iets aan gingen doen. (…) In de auto werd [slachtoffer 1] gedwongen een pilletje te nemen. (…) We stonden nog op het parkeerterrein van de Mac Donalds. (…) Ik appte met [slachtoffer 1] en tekste dat ik bang was. [slachtoffer 1] appte terug dat ze ook bang was. Ik wilde weg maar [slachtoffer 1] was bang dat zij alleen zou blijven. [slachtoffer 1] was bang voor [bijnaam] . (…) We reden vanaf de parkeerplaats van de Mac Donalds naar een industrieterrein. (…) Die donkere jongen zei dat ik met hem moest slapen. Ik bedoel dan seks hebben. [bijnaam] zei dat als ik dat niet deed ik naar huis moest lopen.58

V: Wat zei hij tegen [slachtoffer 1] ?

A: [slachtoffer 1] moest haar tablet nemen. Zij wilde dat niet. Hij zei tegen haar: “Je moet doen wat ik zeg.” Ik zei tegen [bijnaam] waarom wil je dat [slachtoffer 1] dat doet. [bijnaam] werd boos. Hij zei jij kanker Afrikaanse. Jij verpest alles. [bijnaam] wilde dat ik ook seks had met die jongens uit de auto. Ik wilde dat niet. Hij wilde ook dat [slachtoffer 1] seks had met die jongens. [slachtoffer 1] vroeg aan mij, alsjeblieft doe dat voor mij. Ga slapen met die Afrikaanse jongen. Maar ik zei ik ga dat niet doen. [slachtoffer 1] vroeg een paar keer aan mij wil je dat alsjeblieft voor mij doen als vriendin. Ik zei dat ik dat ik dat niet ging doen. [slachtoffer 1] was aan het huilen. Zij was echt heel bang. (…) Ik huilde en rende weg. (…) Ik vond het verschrikkelijk voor [slachtoffer 1] . De bedreiging. Ik gun dat niemand. De jongens deden alsof ze geen gevoelens hadden. Ze doen het maar gewoon. Ze behandelden ons als dieren. Ze zeiden tegen ons stelletje hoeren. Kanker Afrikaanse jij hebt alles verpest. (…) ik denk dat het 04.00/05.00 uur was toen appte [slachtoffer 1] . Ze tekste mij: “O, lieve, mijn lichaam doet pijn. Ik heb seks moeten hebben met al deze jongens, ik ben verkracht door al die jongens. Mijn lichaam doet zo’n pijn ik kan niet meer slapen van de pijn.” [slachtoffer 1] vertelde dat ze alles had verteld aan een begeleider van haar (…).59

De verklaring van [getuige 3] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

V: [getuige 3] , wij gaan je horen over [slachtoffer 1] . (…) Ben jij de enige nachtwaker bij deze [locatie] ?

A: Nee, er zijn er meerdere.

V: Welk tijdstip was het op die dag dat ze binnenkwam?

A: Om 00.55 uur op 18 september 2018. (…) Ze was erg verdrietig. Ze was eerlijk, ze gooide alles eruit en vertelde was ze had meegemaakt. (…) Ik had de indruk dat ze zich niet voor kon stellen wat ze had meegemaakt. (…) Zij was overstuur, ze moest huilen en was verward. Ze gaf aan dat ze hoofdpijn had en zich erg moe voelde ook voelde zij zich vies.60 Ik zag een beetje angst, onbegrip en wanhoop. (…) Ze gaf aan dat ze met haar vriendin [getuige 1] mee had moeten gaan. Maar [slachtoffer 1] gaf aan dat ze dat niet durfde.61

De bevindingen met betrekking tot de iPhone 4 van [slachtoffer 1] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

(…) Ik heb onderzoek verricht aan de veiliggestelde gegevens van de iPhone 4 van [slachtoffer 1] .62

Op 15 september 2018, om 15.00 uur, startte onderstaande conversatie.

(…)

[slachtoffer 1] : En dan wil je me neuken

[verdachte] : [naam] ook

[slachtoffer 1] : Hoeveel

[verdachte] : 2

[verdachte] : Maar omstebeurt

[slachtoffer 1] : Dus dan moet k met jou en die 2.:

[verdachte] : Ja

(…)

[verdachte] : Want waggie is van hem

[verdachte] : Hij wilt sws neuken Snapje

(…)63

Op 16 september 2018 (…) om 10.41 uur startte onderstaande conversatie:

[slachtoffer 1] : Wat je gistet zij eh met k wauw je wife misschien meende je dat

[verdachte] : Als je al me [naam] pijpt ens wordt je per direct me wifey

(…)

[verdachte] : Moet je lief zijn en naar me luisteren ja

[slachtoffer 1] : Isgoed

(…)

[verdachte] : Ja miss met een paar neuken ofs maar is toch niet erg

[verdachte] : Want dan krijg ik respect van de straat kan ok je gwn wifen

[slachtoffer 1] : want je wiir me nog wel als je vriendin

[verdachte] : Ja alleen je hebt veel goed te maken nog

[slachtoffer 1] : Hoe bedoel je

[verdachte] : Gwn je was stout laatste tijd

[slachtoffer 1] : Oke

[slachtoffer 1] : Sorry64

(…)

[verdachte] : Je zou me foto sturen

(…)

[slachtoffer 1] : K heb gestuurd mt string lieve schat

[slachtoffer 1] : Dat is toch goed

[verdachte] : Nee je zei zonder

(…)

[verdachte] : Maar me matties zn ook nu teleurgesteld

(…)

[verdachte] : Moet ook goedmaken met hun vind ik

(…)

[slachtoffer 1] : Je wilt me als. Je vriendin toch

[verdachte] : Ja als je doet wat ik van je vraag65

Op 16 september 2018, om 15.35 uur, startte onderstaande conversatie:

[slachtoffer 1] : Schat kan je niet alleen komen

(…)

[verdachte] : Nee man heb geen auto

(…)

[verdachte] : Maar wat is er je wilt niet meer ofs

[slachtoffer 1] : jawel maar k wil niet zo beel

[slachtoffer 1] : veel

[verdachte] : Is maar 366

(…)

[slachtoffer 1] : Ik vind het moeilijk om seks te hwbben met je vrienden

[verdachte] : Nee je moet proberen anders gaan we niet komen

(…)

[verdachte] : die man met auto gaat sws niet gratis rijden naar daar

(…)

[verdachte] : en die andere betaald de tank

(…)

[slachtoffer 1] : K wil je zien maar k wil niet MEY je vrienden

[verdachte] : Heletijd zeur je67

Op 17 september 2018, om 13.31 uur, startte onderstaande conversatie:

[verdachte] : ben wel met 4 dan

[verdachte] : Maar 2 willen niks doen68

(…)

[slachtoffer 1] : Word k daarna eindelijk je vriendin

[verdachte] : Ja als me mattie zegt je bent waard

[verdachte] : Maar ligt aan de sec’s

[verdachte] : Sexs

(…)

Op 17 september 2018, om 19:09 uur, startte onderstaande conversatie:69

[slachtoffer 1] : Maar k ga alleen met jou toch

[verdachte] : Nee je moet ook met een mattie

[verdachte] : Anders kan ik je niet wifen

(…)

[verdachte] : Hij gaat kijken of je goed genoeg bent

[verdachte] : En alst wel zo is mag ik je wifen van hm.

(…)

[slachtoffer 1] : Haal cola voor [getuige 1]

(…)

[slachtoffer 1] : Met hoeveel ben je

[verdachte] : 1 lekkere mattie gwn

[verdachte] : En 1 mattie voor je vriendin70

Op 18 september, om 07:30 uur, startte onderstaande conversatie:

[slachtoffer 1] : Ik hoef niet meer dat te doen van gistet eh71

[verdachte] : Nee Bae

[verdachte] : Sws niet

(...)

[verdachte] : Ja de buurt gaat gwn weten je bent me wifey

[slachtoffer 1] : En dat van gister hoeft echt niet meer eh k vond het niet prettig

[verdachte] : Nee dat hoeft niet meer

[verdachte] : Je bent van mij

Op 18 september 2018, om 11:41 uur, startte onderstaande conversatie:

[verdachte] : Maar van gisteren vond je niet zo erg toch

[slachtoffer 1] : Jawel

(...)

[slachtoffer 1] : heb het echt helemaal voor jou gedaan

(...)

[verdachte] : Je kon ook gwn naar bushalte lopen met je vriendin he

[slachtoffer 1] : Jaa en was k jou kwijt

[verdachte] : Maar je wou me matties ook ballen

[slachtoffer 1] : Nee?

[slachtoffer 1] : Wauw k nier72

Op 19 september 2018, om 17:52 uur, startte onderstaande conversatie:

[verdachte] : Ai maar je bent me wifey niet meer

[slachtoffer 1] : K wil je meisje wel zinn

[verdachte] : Kan niet zmr

(...)

[verdachte] : Me matties moeten goed keuren

[slachtoffer 1] : Alweee

[slachtoffer 1] : Dus bij elke ruzie moet dan

[verdachte] : Nee dit is exht de laatste keer

(...)

[slachtoffer 1] : Ik vond die ene keer al heftig [snappchat naam] ..

[verdachte] : Die donkere komt niet meer

[slachtoffer 1] : Alleen die andere

[verdachte] : Ja

(...)

[verdachte] : En nog een andere

(...)

[verdachte] : En je kan bij me mattie pitten als je nergens kan slapen

[slachtoffer 1] : met jou er bij [snappchat naam]73

(...)

[slachtoffer 1] : Niet zonder jou moet niks van je vrienden

Op 20 september 2018, om 08.29 uur, startte onderstaande conversatie:

(...)
[slachtoffer 1] : Moet dat ene dan ook nog
(...)
: Met je vrienden nog een keer
[verdachte] : Ja man anders kan ik je niet wifen word ik geblaast
: Kijk wat je verpest hebt
(...)
[slachtoffer 1] : Wil je me nog wel anders ga k at niet doen alleen als jij me echt nog wilt
[verdachte] : Tuurlijk wil ik je maar kan je niet zmr wifen
[slachtoffer 1] : Hoe graag wil je me dan
[verdachte] : Gwn met je trouwen later74

Op 21 september 2018, om 08.59 uur, startte onderstaande conversatie:

(...)
[slachtoffer 1] : Maar staat het nog vast
: Dat k me tje vrienden moet
(...)
[verdachte] : Ja anders kan ik je sws niet wifen
(...)
[slachtoffer 1] : Sorry dat k zeg maar vind het wel Kk raar heb daar nog nooit van gehoord ... je wilt toch niet dat je aankomende vriendin met meer matties van jou seks heb gehad dan hou je toch niet echt van me75
(...)
[slachtoffer 1] : En met hoeveel jongens moet k dan
[verdachte] : 2
(...)
: je kan ook gwn thuis bijven en naar Friesland of Almelo gaan
(...)
[slachtoffer 1] : K WIL JE NIET KWIJT
[verdachte] : T kan nie tanders
: Oke dan blijf je bij mij tot het eind
: Begin is sws focht op maar later leven we gelukkig
: Met huisje boompje beestje76

Op 21 september 2018, om 15:22 uur, startte onderstaande conversatie:

(...)
[verdachte] : Kom wel met 4 man
: Voor zekerheid Deventer ken ik niet toch
[slachtoffer 1] : Moet k met hun allemaal
(...)
[verdachte] : 3 ofs
(...)
: nee die neger heb ik gelaten
(...)
[slachtoffer 1] : K vond hem zo raar
(...)
[verdachte] : Alleen zelfde jongenwel
: Hij gaat rijden drm77

Op 21 september 2018, om 16:54 uur, startte onderstaande conversatie:

[slachtoffer 1] : Zit die van de allereerste keer dr bij
(…)
[verdachte] : Ja
: Is zn auto

(...)

[slachtoffer 1] : Heb k ook seks met jou straks
(...)
[verdachte] : ja als je wilt

(...)
[verdachte] : Je hoef tniet bang te zijn schat vertrouw me
(...)
[slachtoffer 1] : K ben bang voor dat met je vrienden dat is het enige
(...)
: Dus 3 met jou er bij
[verdachte] : Ja
[slachtoffer 1] : En met hoeveel kom je
[verdachte] : 378
(...)
[slachtoffer 1] : Vorige keer was ook zo dat ik met 1 moest daarna met nog 1 extra terwijl dat niet de afspraak was
[verdachte] : klopt deze keer niet
: sorry voor laatst
(...)
[slachtoffer 1] : En deze keer maar 1 keer niet 2 keer zoals vorige keer
[verdachte] : Misschien wel
(...)
[slachtoffer 1] : Ik ga miet 2 keer
: En niet in een auto
[verdachte] : Dan op een bed
(...)
: Hou van je
[slachtoffer 1] : [snappchat naam] k ven bang
[verdachte] : Je hoeft niet bang te zijn je bent met mij79
(...)
[verdachte] : Stuur je locatie
[slachtoffer 1] : Locatie gedeeld: [nummer]
Verbalisant: dit betreft de [straat] te [woonplaats] .80

De verklaring van [getuige 4] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

V: Kun je je 21/22 september 2018 nog herinneren (…) O: dat was de dag dat jullie naar Deventer zijn gegaan om een meisje op te halen.

A: Ik ben mee geweest om dat meisje op te halen. We gingen met de auto van [naam] .

O: zoals je weet hebben wij jouw telefoon uitgelezen. Wij willen jou onderstaand gesprek voorleggen. Gesprek met [B] van 21 september 2018 om 22.55 uur..81

A: Wij hebben het hier over [slachtoffer 1] .

V: Ze zijn in waggy wij zijn rev?

A: Letterlijk vertaald: Ze waren in de auto en wij zijn ver. Met ze bedoel ik [slachtoffer 1] en [naam] . Met wij bedoel ik [verdachte] en ik.

V: Wat bedoelt [B] met: die aiso gaat faja gaan, Wellou pitte?

A: Letterlijk betekent dit: [slachtoffer 1] gaat het zwaar hebben ze gaat niet slapen denk ik. Ploppen betekent neuken of seks hebben.82

A: (…) Ik ben gewoon naar huis gegaan. Het was in de avond. (…) [medeverdachte 3] was naar mijn huis gekomen. (…) [medeverdachte 3] kreeg het appje of belletje van: “Kom gezellig langs.”. (…) We zijn naar het [hotel 3] gegaan. (…) [naam] gebeld om te vragen naar de etage en kamer.83 (…) We belden aan. [naam] deed open in zijn onderbroek. (…) [naam] kwam een beetje naar buiten. (…) [naam] zei tegen mij dat ik ook seks kon hebben met [slachtoffer 1] . (…) Er werd gesproken over een prijs. (…) Het was dertig a veertig euro.

V: Wie ging als eerste naar binnen?

A: Ikke (…) Voor zover ik weet was zij naakt onder een deken. (…) [medeverdachte 3] en [naam] waren buiten op de gang. (…) Ik vroeg haar of zij wist dat er moest worden betaald voor de seks. Ik vroeg haar of zij wist dat het geld overgemaakt moest worden naar [naam] . Zij was daar mee bekend. (…) We zouden seks hebben (…) uiteindelijk is dat niet doorgegaan.84

Ze heeft mij een halve minuut gepijpt.(…) Ik ga de kamer uit (…). [medeverdachte 3] is naar binnen gegaan en ik ben met [naam] op de gang gebleven. (…) [slachtoffer 1] noemde [naam] [bijnaam] .85

Proces-verbaal van bevindingen met betrekking tot het horen van de vader van [slachtoffer 1] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

Op 7 januari 2019 hoorden verbalisanten de vader van [slachtoffer 1] genaamd [J] . Hij liet aan verbalisant zien, op zijn telefoon welke WhatsApp gesprekken hij met zijn dochter gehad had. Hij stuurde desgevraagd de gehele WhatsApp gesprekken tussen hem en zijn dochter met het telefoonnummer [telefoonnummer] naar verbalisant. ln deze gesprekken vraagt [slachtoffer 1] aan haar vader of hij het telefoonnummer van [snappchat naam] wil blokkeren. Dit omdat [snappchat naam] dreigt naaktfoto's van [slachtoffer 1] naar haar vader te sturen.86

Proces-verbaal van bevindingen met betrekking tot de Iphone 7 plus van [verdachte] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

(…) de telefoon van [verdachte] werd in beslag genomen. Het betrof een Apple iPhone 7 plus. Op de telefoon werd een whatsapp conversatie aangetroffen tussen [verdachte] en de gebruiker van het telefoonnummer [telefoonnummer] , vermoedelijk David [medeverdachte 1] . Deze conversatie startte op 20 januari 2019 en eindigde op 29 maart 2019.

Op 20 januari 2019, om 19:50 uur, vroeg [medeverdachte 1] of [verdachte] nu alleen woonde. [verdachte]

antwoordde hierop deels. [verdachte] was 'hier' twee keer in de week. [medeverdachte 1] vroeg waarom

[verdachte] er maar twee keer per week was. [verdachte] antwoordde hierop: 'Dit is meer een

werkplek sinds 2019.' [medeverdachte 1] vroeg of [verdachte] al een beetje buit maakte. [verdachte] zei dat

de week daarop de eerste investeringen begonnen. [medeverdachte 1] vroeg wat het ging worden en

vroeg vervolgens 'Hoerenhuis?' [verdachte] antwoordde hierop: 'Vorig jaar wou ik [slachtoffer 1] ik

gooien', gevolgd door: 'Maar nu zn de dingen beetje gewijzigd' en: 'T is doofpot nu tot het

geklaard is.'

Op 20 januari 2019, omstreeks 19:58 uur, zei [medeverdachte 1] dat hij met een rechterlijke machtiging

in een gesloten instelling zat. Om 20:39 uur, startte vervolgens onderstaande conversatie.

[verdachte] : Je begint op [slachtoffer 1] te liiken
Ook 22 en noq opqesloten
[medeverdachte 1] : Was dat die tata chickie
[verdachte] Ja
Die [naam] koud heeft gemaakt

[verdachte] : Ze kon niet voor haar zelf zorgen
: Op der leeftijd [verdachte]
[medeverdachte 1] : Maar ze woonde toch bij ouders
: Dus dan hoeft dat tog niet
[verdachte] : Nee alleen bezoek
: Der ouders hebben der naar die instelling gebracht
: En ze sliep bij die instelling

[medeverdachte 1] : Ben ie haar nog aan t fixen?
[verdachte] : Nee ze bracht politie steeds
: Heb der telefoon afgepakt en verkocht om de hotel kosten te dekken
[medeverdachte 1] : Lol
[verdachte] 350€ verkocht
: iPhone 8 nieuw87

[medeverdachte 1] : Heb ie na die daq hotel haar nog gesproken?
[verdachte] : Ja
: Daarna nog 2x hotel gegaan
[medeverdachte 1] : En toen
[verdachte] : En ze heeft 1 alles betaald
: Ze ging weer ballen
: Wou ze werken had der ma politie gebeld
: Moest ik weer vluchten
: Hield al snel op want op een dag ga je gepakt worden
[medeverdachte 1] : Jaman

[medeverdachte 1] : Werkte ze voor ie?
[verdachte] : Ja man
: Op kinky
[medeverdachte 1] : Hvl had je gepakt
[verdachte] : 0€ ze had 2 klanten maar kwam politie daarvoor heeft [naam] der gebalt en manio
[verdachte] : Voor geld
: lk zou wel veel pakken
Ze wouden 70€ per half uur 2 mensne in 30 min gekregen88
[verdachte] : [naam] zei hij moet alleen en bed plaatsen in ze osso
ls genoeg om te genieten
[medeverdachte 1] Jaa hij heeft gelijk man
[verdachte] : Hij gaat 1 kopen van 2 doezoe want moet stevig zn
:Anders moet tie steeds nieuwe halen
[medeverdachte 1] : hahaha Jaman
: Hij gaat ham gaan toch
: Drm
[verdachte] Ja die waggi zou bijna opvallen van je
ln die hotel hoorde we [slachtoffer 1] schreeuwen helemaal bij die trappen hal
[medeverdachte 1] : Hahaa djaai die chickie man
We kunnen veel betere fixen89

De gegevens met betrekking tot de rekening van [medeverdachte 3] bij de ING Bank N.V. voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

Door de ING Bank N.V. zijn de volgende gegevens vertrekt:

Betaalrekening: [rekeningnummer]

Tenaamstelling: [medeverdachte 3]90

Boekdatum: 24 september 2018

Af: € 30,-

Tegenrekening: [rekeningnummer]

Tr-houder: [verdachte]

Omschrijving: Hotri91

Proces-verbaal van bevindingen met betrekking tot de Iphone 7 plus van [verdachte] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

(…) de telefoon van [verdachte] werd in beslag genomen. Het betrof een Apple iPhone 7 plus.

Conversatie [A] [rekeningnummer]

De Whatsapp conversatie tussen [verdachte] en de gebruiker van het telefoonnummer [rekeningnummer] , vermoedelijk [G] , startte op 19 maart 2019 en eindigde op 2 april 2019:

(…)

[verdachte] : ken je toevallig de drukste plekken van Amsterdam waar de dames de meeste cliënten krijgen

[verdachte] : Heb 1 die het werk graag in wilt maar als proefdag wil ik der 1 dag laten draaien in een hotel en kijken hoe het uitpakt welke omgeving is het beste volgens jou?

(…)

[verdachte] : Sii weet je ook gemiddelde klanten die je min en max pakt wil geen verlies draaien met de kosten die ik ga maken (…)

(…)

[verdachte] : Plaats je ze alleen op kinky fo zn der meer opties

(…)

[verdachte] : Had daarvoor nog een blonde werken die kreeg veel klanten alleen onserieus92

[verdachte] : (stuurt foto)

(verbalisant: de vrouw op bovenstaande foto werd door [verbalisant 2] , brigadier van politie en gecertificeerd mensenhandelrechercheur, herkend als [slachtoffer 1] . [verbalisant 2] is een van de verhoorders van [slachtoffer 1])

(…)

[verdachte] : Vorige ja klopt alleen te veel drama moest die laten liggen nu heb ik een andere daar ben ik mee bezig veel serieuzer 24+93

(…)

[verdachte] : (verbalisant: Foto van google maps uit de plaats Goirle)

[A] : Ai ik zie het is een instelling ofzo

[verdachte] : Ja zitten meeste hoeren, er zn instellingen waar je in komt te zitten als je ouders je niet meer aankunnen, omdat je te veel neukt laat buiten bent worden zd ver weg gebracht en worden ze gek goed beïnvloedbaar

[verdachte] : Laten we ze allemaal goed houden waarschijnlijk als het ze bevalt brengen ze ook hun vriendinnen

(…)

[A] : Je bent er heel behendig in goed bedacht mr. [naam] .

[verdachte] : Hahaha wordt geregeld mr [A]94

Conversatie [telefoonnummer] (Varii)

De Whatsapp conversatie tussen [verdachte] en de gebruiker van het telefoonnummer [telefoonnummer] , vermoedelijk [B] , startte op 28 september 2018 en eindigde op 3 april 2019.

(…)

De conversatie startte op 2 november 2018 om 12.35 uur

[verdachte] : Join je naar Utrecht heb backup nodig

[verdachte] : Als je kan

Varii: Voor?

[verdachte] : [slachtoffer 1] ophalen

[verdachte] : Ze gaat officieel werken voor ke

[verdachte] : Me heb kinky acc alles

Varri: [naam]

[verdachte] : werd gister in 1 uur al 3x gebeld door clannies95

De volgende notities stonden in de iPhone 7 Plus:

Onderstaande een notitie gemaakt op 29 oktober 2018 om 16:44 uur. Hier staat in wat er nog geregeld moet worden voordat de seksadvertentie geplaatst kan worden.

Dingen die nog geregeld moeten worden voor [naam]

Duidelijke foto’s (…)

Verificatie wordt gevraagd sturen naar:

secure@kinky.nl

Advertentie nummer [nummer] .96

De bevindingen met betrekking tot de verstrekte gegevens Midhold B.V. (Kinky) voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

De gebruikersnaam van het account waar de Kinky advertentie met nummer [nummer] aan was gekoppeld betrof [naam] . (…) Het telefoonnummer wat gekoppeld was aan de advertentie betrof [telefoonnummer] . Dit telefoonnummer was ook gekoppeld aan het WhatsApp account van de iPhone 7 van [verdachte] . De advertentie werd op 28 oktober 2018, om 19:11 uur aangemaakt. Aan de advertentie met nummer [nummer] waren drie afbeeldingen gekoppeld. Deze worden hieronder (bewerkt) weergegeven. (afbeelding foto) Bovenstaande foto werd op 1 november 2018, om 15.38 uur, toegevoegd aan de advertentie. Uit de veiliggestelde gegevens van de iPhone 7 van [verdachte] bleek dat hij bovenstaande foto op 20 januari 2019 naar de gebruiker van telefoonnummer [telefoonnummer] verzond. Op de foto die [verdachte] verzond stond geen Kinky logo. De gebruiker met telefoonnummer [telefoonnummer] betrof vermoedelijk David [medeverdachte 1] . Bij de foto stuurde [verdachte] de tekst: ‘Der werk foto.’ [verbalisant 2] , brigadier van politie en één van de verhoorders van [slachtoffer 1] , herkende de persoon op de foto als [slachtoffer 1] . De gebruiker van telefoonnummer [telefoonnummer] vroeg of ‘ze’ voor [verdachte] werkte. [verdachte] bevestigde dit en zei: ‘Op Kinky.’97

De bevindingen met betrekking tot de mobiele telefoon van [slachtoffer 1] (iPhone 8) voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

(…) de gegevens van de iPhone 8 van [slachtoffer 1] werden veiliggesteld.

lk zag dat op 31-03-2019 vanaf 07:36:23 uur in bericht vanaf nummer 70 het volgende werd geschreven:

[slachtoffer 1] : lk heb [snappchat naam] gezien gister en k kan het niet meer.

K: wat kan je niet meer?

[slachtoffer 1] : Elke keer als k jem zie. Ben k weer in de war. En hij vroeg rare dingen

K: Wat vroeg die dan?

[slachtoffer 1] : Of k wauw werken enzo maar k zij nee enzo zij die oke dan ben je me kwijt.98

Feit 2

De verklaring van [slachtoffer 1] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

De aangeefster verklaart dat:

- [slachtoffer 1] gisteravond voor de laatste keer via Snapchat contact had met [bijnaam] ;

- [slachtoffer 1] afgelopen zaterdag 30 maart met [bijnaam] had afgesproken bij een MC Donalds in Amsterdam;

(...)

- [slachtoffer 1] was boos op [bijnaam] vooral over het feit wat hij haar heeft aangedaan;

-Toen zijn zij naar een studio gegaan. [bijnaam] zei dat die studio van een vriend was. Maar [slachtoffer 1] geloofde dit niet. Want de vorige keer dat zij daar was zei [bijnaam] dat het zijn eigen woning was;

(...)

-Toen zij binnenkwam in de studio hadden zij een woordenwisseling met elkaar over het feit dat [slachtoffer 1] in [woonplaats] geplaatst is en dat zij tegen haar zin daar zit;

[bijnaam] reageert hierop met de woorden: 'Dan had je het niet moeten vertellen'.

-Daarmee bedoelt hij dat [slachtoffer 1] aangifte heeft gedaan en de nachtportier haar verhaal destijds heeft verteld;

-Vervolgens bedreigde [bijnaam] [slachtoffer 1] met een pistool;

-Het pistool lag op een tafeltje deze had [slachtoffer 1] niet eerder gezien;

-Deze was klein, ter grootte van haar hand, zwart van kleur en zij weet niet wat voor materiaal het was;

-Hij richtte het pistool op haar borst en op ongeveer 20 cm afstand en zei daarbij: "WlL JE DOOD NU"?;

(…)

- [slachtoffer 1] was geschrokken en bang;

-Hij legde het wapen op een tafeltje in het zicht en pakt vervolgens een mes;

Hiermee bedreigde hij [slachtoffer 1] opnieuw op dezelfde wijze. Hij richtte ook het mes op haar borst.99

De bevindingen met betrekking tot de mobiele telefoon van [slachtoffer 1] (iPhone 8) voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

(…) de gegevens van de iPhone 8 van [slachtoffer 1] werden veiliggesteld.

Ik zag dat op 31-03-2019 een Whatsapp gesprek plaatsvond tussen (…) (owner) en [telefoonnummer] @s.whatsapp.net [naam] . (…) lk zag dat op 3l-03-2019 vanaf 09:25:33 uur in bericht vanaf bericht nummer 420 het volgende werd geschreven:

[slachtoffer 1] : Heb [snappchat naam] weer gwzien.
A: Niet waar. [slachtoffer 1] : Jaaa...
A: Waarom
: K weet t niet
A: Moest je seks hebben.
: Hij hield pistool bij me en zijje moet niet stoer praten en niemand vertellen aub.
[slachtoffer 1] : Nee mop.
: En mes.
A: Waarom ben je niet naar de politie gegaan
[slachtoffer 1] : Weet k niet
: Maar aan niemand zeggen eh..100

Feit 5

De verklaring van [slachtoffer 1] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

Het was de avond voor dat ik naar [stichting 2] in [woonplaats] ging. Volgens mij was het de avond van 7 op 8 november. (…) Ik had mijn telefoon aan [bijnaam] gegeven. (…) Ik wilde mijn telefoon terug, maar hij had hem niet meer.101

V: Wanneer was de telefoon weggenomen?

A: Dat was de avond voor [stichting 2] , dat ik die drugs op had. (…) Ik had hem zelf gegeven.

Ik heb de telefoon heel vaak teruggevraagd. Ik vroeg toen aan hem of ik hem terug mocht. Hij zei toen alleen als je die je nu hebt verkoopt krijg je die rooie terug. 102

De aangifte door namens [slachtoffer 1] door [slachtoffer 2] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

Ik doe namens mijn pleegdochter [slachtoffer 1] aangifte van verduistering en verklaar hierover het volgende. [slachtoffer 1] is op 6 november 2018 na de zoveelste keer weer thuisgebracht door de politie Amsterdam nadat deze haar hadden opgehaald bij het [hotel 1] te Amsterdam. Zij zou daar in het gezelschap zijn geweest van haar vriendje [bijnaam]103 (…) Zij was niet meer in het bezit van haar telefoon. Deze had zij moeten afgeven aan [bijnaam] (…) [slachtoffer 1] is ook op 6 november 2018 door mij weggebracht naar een opvangadres bij [stichting 2] te Limburg. [slachtoffer 1] is op 10 november 2018 naar Amsterdam gereisd om haar spullen op te halen bij [bijnaam] . (…) hij heeft haar telefoon niet teruggegeven. [bijnaam] zou hebben geweigerd deze aan [slachtoffer 1] terug te geven (…)

Betreft: Apple iPhone 8, kleur rood.104

Proces-verbaal van bevindingen met betrekking tot de Iphone 7 plus van [verdachte] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

(…) de telefoon van [verdachte] werd in beslag genomen. Het betrof een Apple iPhone 7 plus. Op de telefoon werd een whatsapp conversatie aangetroffen tussen [verdachte] en de gebruiker van het telefoonnummer [telefoonnummer] , vermoedelijk David [medeverdachte 1] . Deze conversatie startte op 20 januari 2019 en eindigde op 29 maart 2019.

Op 20 januari 2019, omstreeks 19:58 uur, zei [medeverdachte 1] dat hij met een rechterlijke machtiging

in een gesloten instelling zat. Om 20:39 uur startte vervolgens onderstaande conversatie.


[medeverdachte 1] : Ben ie haar nog aan t fixen?
[verdachte] : Nee ze bracht politie steeds
: Heb dertelefoon afgepakt en verkocht om de hotel kosten te dekken
[medeverdachte 1] : Lol
[verdachte] 350€ verkocht
: iPhone 8 nieuw105

Proces-verbaal van bevindingen met betrekking tot de Iphone 7 plus van [verdachte] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

(…) de telefoon van [verdachte] werd in beslag genomen. Het betrof een Apple iPhone 7 plus.

CONVERSATIE [C] ' [telefoonnummer] '
De WhatsApp conversatie tussen [verdachte] en de gebruiker van het telefoonnummer [telefoonnummer] . De conversatie startte op 17 november 2018 en eindigde op 20 januari 2019. Op 17 november 2019, om 16:05 uur, zei [verdachte] dat hij een tellie genakt (verbalisant: telefoon gestolen/gepakt) heeft en dat het rode lPhone 8 is. [C] antwoordde hierop 'Nee, man'. [verdachte] zei dat hij alles heeft gewist en dat hij hem graag wil verkopen. [C] vroeg wat zijn plan is met verkopen. [verdachte] antwoordde hierop: “Wil hem seren bij used product alleeen ze vragen id heb ik tie tel genakt en seer ik hem.” [C] zei dat hij het een te groot risico vindt en dat je makkelijk kan worden gepakt als ze je identiteit hebben. [verdachte] vroeg vervolgens: “maar asl je aangifte doet ze kijken er toch nooit meer na.” [C] antwoordde hierop: “Tuurlijk wel bro, aangifte is direct actief als dat is gedaan.” [verdachte] en [C] spraken af dat ze de lPhone via via gaan verkopen en dat [verdachte] 300 euro krijgt en [C] 50 euro.106

Feit 3, 4 en 6:

De doorzoeking van de [adres] te Amsterdam voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

Op donderdag 4 april 2019 (…) werd besloten de woning van de moeder van de verdachte binnen te treden ter aanhouding van de genoemde verdachte [verdachte] en de doorzoeking van de woning gelegen aan het [adres] te [woonplaats] uit te breiden naar de ruimte waar de verdachte zou worden aangetroffen in de woning gelegen aan de [adres]

te [woonplaats] en de berging van die woning waar eventueel het op naam staande voertuig (bromfiets Vespa voorzien van het kenteken [kenteken] ) van de verdachte aangetroffen zou worden.

In de woning worden verdachte, zijn moeder en zijn zusje aangetroffen.

Tijdens de doorzoeking werd het volgende in beslag genomen:

- l iPhone kleur zwart (op het bed in de kamer waar de verdachte werd aangetroffen)

- 3 boksbeugels (zwarte mand in slaapkamer verdachte),

- 5 tacers (stroomstootwapen) (zwarte mand in slaapkamer verdachte),

- 2 ploertendoders (zwarte mand in slaapkamer verdachte),

- 1 val mes (zwarte mand in slaapkamer verdachte),

- 1 vuurwapen met 13 bijbehorende patronen (buddyseat bromfiets berging)

- 1 verborgen mes (buddyseat bromfiets berging)

- 1 doos met daarop meerdere pillen, vermoedelijk, verdovende middelen (buddyseat bromfiets berging).

Door de verdachte werd een jas aangetrokken toen hij werd aangehouden en overgebracht. Tijdens de fouillering van deze jas werd hierop nog een valmes aangetroffen welke ook in beslag werd genomen.107

Beslaglijst, waaronder genoemde wapens en 79 groene pillen met “M” logo, per 2 verpakt en 1 los.108

Het onderzoek aan de verdovende middelen voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

De aangeboden partij verdovende middelen bestond uit:

SIN: AAMO2373NL

77 groene tabletten verdeeld over meerdere gripzakjes (mogelijk verbalisant bij inbeslagname een telfout gemaakt).109

Sporendrager

SIN: AAMO2373NL

Relatie met SIN: AAAMO3709NL

Gewicht netto: 77,15 gram

Aantal monsters: 3

Rapport Nederlands Forensisch Instituut voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

Vraagstelling: bevat het materiaal cocaïne, heroïne, amfetamine en/of MDMA?

Onderzoeksmateriaal en conclusie:

AAMO03709NL, 77,15 gram tablet, groen, conclusie: bevat MDMA110

De bevindingen met betrekking tot de inbeslaggenomen wapens voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

Naar aanleiding van de onder dit proces aangetroffen- en in beslag genomen voorwerpen, is door mij (…) in het kader van de Wet wapens en munitie (…) het volgende bevonden:

1.

Goednummer: PL0900-20183122144-2390199

SIN: AAIJ1460NL

Wapen: vuurwapen, pistool, merk Ekol, model Volga Grizzly, kaliber 9 mm (…)

Categorie: III sub I

2.

Goednummer: PL0900-2018312144-2390203

SIN: AAIJ1454NL

Munitie: 13, van origine knalpatronen kaliber 9mm P.A.K. (…) vermoedelijk allemaal omgebouwd naar kogelpatroon kaliber 6.35 mm stalen kogeltje.

Categorie: III

3.

Goednummer: PL0900-2018312144-2390222

SIN: AAIJ1461NL

Wapen: 5 x stroomstootwapen

Categorie: II sub 5.

4.

Goednummer: PL0900-2018312144-2390215

SIN: AAIJ1455NL

Wapen: 2 x ploertendoder

Categorie: I sub 3

5.

Goednummer: PL0900-2018312144-2390216

SIN: AAIJ1456NL

Wapen: valmes

Categorie: I sub 1

6.

Goednummer: PL0900-2018312144-2390209

SIN: AAIJ1457NL

Wapen: valmes

Categorie: I sub 1

8.

Goednummer: PL0900-2018312144-2390227

SIN: AAIJ1459

Wapen: 3 x boksbeugel

Categorie: I sub 1.111

De bevindingen met betrekking tot het biologische en dactyloscopisch vooronderzoek voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

(…) door mij, als forensisch onderzoeker, een forensisch onderzoek verricht naar sporen aan onderstaande sporendragers.

SIN: AAIJ1460NL

Object: vuurwapen, 1 stuks, Grizzly Ekol Volga 9mm

SIN: AAIJ1454NL, munitie, 8 stuks, 9 mm P.A.K.

Tijdens het ingestelde onderzoek aan dit vuurwapen werd door mij het navolgende bevonden en waargenomen. Ik zag dat het volgende SVO betrof: Vuurwapen Ekol in een kunststof koffer met een patroonhouder en een patroon.

Ik heb deze sporendragers aan de ruwe delen van het vuurwapen, de voorzijde van de loop en de patroonhouder met vier patronen bemonsterd op mogelijke aanwezigheid van humane biologisch sporen. Ik heb de sporen veiliggesteld, gewaarmerkt met SIN.

Tijdens het ingestelde onderzoek aan dit munitie (patroon) werd door mij het navolgende bevonden en waargenomen:

Ik zag dat dit het volgende SVO betrof: Een boterhamzakje met acht patronen en een los patroon.

(…) Ik heb deze sporendragers van de negen patronen bemonsterd op mogelijke aanwezigheid van humane biologisch sporen. Ik heb het spoor veiliggesteld, gewaarmerkt met SIN AAMN9550NL en verzegeld.

Veiliggestelde sporen:

SIN: AAMN9549NL in relatie met SIN: AAIJ1460NL

Spoortype: biologisch

Spooromschrijving: Epitheel

Wijze veiligstellen: wattenstaafje

Plaats veiligstellen: Vuurwapen "ekol", AAIJ1460NL, patroonhouder en 4 patronen

SIN: AAMN9551NL in relatie met SIN AAIJ1460NL

Plaats veiligstellen: Vuurwapen "ekol" AAIJ1460NL, ruwe delen

SIN: AAMN9552NL in relatie met SIN AAIJ1460NL

Plaats veiligstellen: Vuurwapen "ekol", AAIJ1460NL, voorzijde loop112

Rapport Nederlands Forensisch Instituut voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

SIN omschrijving

Beschrijving DNA-profiel

DNA kan afkomstig zijn van

Bewijskracht

AAMN9549NL#01 (vuurwapen “ekol”, AAIJ1460NL, patroonhouder en 4 patronen

DNA-mengprofiel van minimaal vier personen

Afgeleid DNA-hoofdprofiel

DNA-nevenkenmerken

[verdachte]

Minimaal drie onbekende personen, waarvan minimaal één man

Zie ‘Bewijskracht vergelijkend DNA- onderzoek

AAMND9551NL#01

DNA-mengprofiel van minimaal vier personen

[verdachte] en minimaal drie onbekende personen, waarvan minimaal twee mannen

Niet berekend vanwege resultaat AAMND9549NL#01

AAMN9552NL#01

(vuurwapen “ekol” AAIJ1460NL, voorzijde loop)

DNA-mengprofiel van minimaal drie personen

[verdachte] en minimaal twee onbekende personen

Niet berekend vanwege resultaat AAMND9549NL#01

Bewijskracht van het vergelijkend DNA-onderzoek:

Ten behoeve van het berekenen van de bewijskracht (zie ook het kader 'Bewijskracht van het resultaat van vergelijkend DNA-onderzoek') van de overeenkomsten tussen het DNA-profiel van verdachte [verdachte] en DNA-mengprofiel AAMN9549NL#0l zijn de volgende aannames gedaan:
-bemonstering AAMN9549NL#0l bevat DNA van vier personen;
-de onbekende personen in dit mengsel zijn niet onderling of aan verdachte
verwant.

Onder deze aannames zijn de resultaten van het DNA-onderzoek beschouwd onder het volgende hypothesepaar:

Hypothese 1: De bemonstering bevat DNA van verdachte [verdachte] en drie willekeurige onbekende personen.
Hypothese 2: De bemonstering bevat DNA van vier willekeurige onbekende personen.

Het verkregen DNA-mengprofiel AAMN9549NL#0l is meer dan 1 miljard keer waarschijnlijker wanneer hypothese 1 waar is, dan wanneer hypothese 2 waar is.
113

De verklaring van [verdachte] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

(…) in mijn scooter wordt een vuurwapen aangetroffen (…).114

Proces-verbaal van bevindingen met betrekking tot de Iphone 7 plus van [verdachte] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

(…) de telefoon van [verdachte] werd in beslag genomen. Het betrof een Apple iPhone 7 plus.

Op 23 januari 2019, omstreeks 14:01 uur, spraken [verdachte] en [medeverdachte 1] over ‘ [naam] ’. [verdachte] en [medeverdachte 1] spraken over (…) tasers en een gun:

[verdachte] : Ja ik heb taser ingekocht

[verdachte] : Miss kan je dat kopen van me

(…)

[verdachte] : Als ik die gun voor je fix ga je het kopen bij me

(…)

[verdachte] : Ja maar je hebt 3 kogels er bij115

Proces-verbaal van bevindingen met betrekking tot de Iphone 7 plus van [verdachte] voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven inhoudende:

(…) de telefoon van [verdachte] werd in beslag genomen. Het betrof een Apple iPhone 7 plus.

De Whatsapp conversatie tussen [verdachte] en de gebruiker van het telefoonnummer [telefoonnummer] , vermoedelijk [I] (…) De conversatie startte op 6 maart 2019 (…):

(…)

[verdachte] : (…) De boksbeugels zn binnen helemaal fresh in verpakking en al kan ze zsm mogelijk voor je bezorgen wanneer je wilt!116

De Whatsapp converstatie tussen [verdachte] en de gebruiker van het telefoonnummer [telefoonnummer] (…) startte op 22 februari 2019 (…)

(…)

[verdachte] : [naam] Wnr wil je die knife bezorgd hebben117

De volgende notities stonden in de iPhone 7 Plus:

(…)

20€ knife 27-0216:05 [naam]

25€knife 27-02 20:50 mattie van [naam]

15€ knife 27-02 23:15 [naam] beschadigde knife

20€ knife 01-03- 22:20 [naam]

40€ taser en D2 hoesje [naam] 22:20 hoesje vantevoren betaald

40€ taser 07-03 15:00 afrimasaroep

€ 175 2 fasers, 2 messen, 4 peperspray, 1 boksbeugel 07-03 Manio order voor vriend

30€ taser 20-03 order via insta .marra

25€ knife 01-04 order via insta sbenfroes

50€ /5€ korting lx knife 2x zwarte bivak 1x rode peperspray order via rnsfa sbenfroes118

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar paginanummers betreffen dit pagina’s van processen-verbaal die als bijlagen zijn opgenomen bij het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal, dossiernummer 2018270053, F, G, H, I, J, K (onderzoek AMMIT/einddossier), opgemaakt door politie Midden-Nederland, Dienst Regionale Recherche, doorgenummerd 1 tot en met 1234. Wanneer paginanummers verwijzen naar andere processen-verbaal, dan wordt dit expliciet vermeld. Tenzij anders vermeld, zijn dit processen-verbaal die op ambtseed of ambtsbelofte en in de wettelijke vorm zijn opgemaakt door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren.

2 Proces-verbaal van bevindingen van [verbalisant 3] en [verbalisant 4] ‘informatief gesprek zeden’, pag. 267.

3 Idem, pag. 268.

4 Idem, pag. 269.

5 Proces-verbaal van verhoor aangeefster [slachtoffer 1] , pag. 207.

6 Idem, pag. 209.

7 Idem, pag. 210.

8 Idem, pag. 211.

9 Idem, pag. 212.

10 Idem, pag. 216.

11 Idem, pag. 213.

12 Idem, pag. 214.

13 Idem, pag. 216.

14 Idem, pag. 217.

15 Proces-verbaal van verhoor [slachtoffer 1] , pag. 220.

16 Idem, pag. 221.

17 Idem, pag. 221.

18 Idem, pag. 222.

19 Idem, pag. 223.

20 Idem, pag. 224.

21 Idem, pag. 252.

22 Idem, pag. 253.

23 Proces-verbaal van verhoor [slachtoffer 1] , pag. 242.

24 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 2] , pag. 849.

25 Idem, pag. 850.

26 Idem, pag. 851.

27 Idem, pag. 852.

28 Proces-verbaal van bevindingen van [verbalisant 1] ‘onderzoek mobiele telefoon [medeverdachte 2] ’, pag. 787.

29 Idem, pag. 789.

30 Idem, pag. 790.

31 Idem, pag. 791.

32 Idem, pag. 792.

33 Idem, pag. 793.

34 Idem, pag. 795.

35 Idem, pag. 797.

36 Proces-verbaal van verhoor getuige [medeverdachte 2] bij de rechter-commissaris d.d. 16 september 2020, pag. Dit proces-verbaal is door de officier van justitie aan het dossier van verdachte toegevoegd.

37 Idem, pag. 3.

38 Idem, pag. 5.

39 Idem, pag. 6.

40 Idem, pag. 7.

41 Proces-verbaal van bevindingen van [verbalisant 5] “uitgewerkte gespreksopnames aangeefster en verdachte”, pag. 401.

42 Idem, pag. 402.

43 Idem, pag. 403.

44 Proces-verbaal van verhoor van [verdachte] d.d. 13 mei 2019, pag. 118.

45 Idem, pag. 119.

46 Proces-verbaal van verhoor van [verdachte] d.d. 23 april 2019, pag. 102.

47 Idem, pag. 103.

48 Proces-verbaal van verhoor [verdachte] , pag. 92 (handgeschreven verklaring door [verdachte] )

49 Idem, pag. 93.

50 Proces-verbaal van bevindingen van [verbalisant 2] ‘aanvulling verhoor [verdachte] ’, pag. 105.

51 Idem, pag. 106.

52 Proces-verbaal van verhoor [verdachte] , pag. 95 (handgeschreven verklaring door [verdachte] )

53 Proces-verbaal van verhoor [verdachte] , pag. 108.

54 Idem.

55 Idem, pag. 133.

56 Idem, pag. 134.

57 Proces-verbaal van verhoor [getuige 1] , pg. 839.

58 Idem, pag. 840.

59 Idem, pag. 841.

60 Proces-verbaal van verhoor [getuige 3] , pag. 827.

61 Idem, pag. 828.

62 Proces-verbaal van bevindingen van [verbalisant 6] “m.b.t. onderzoek iPhone 4 [slachtoffer 1] ”, pag. 441.

63 Idem, pag. 447.

64 Idem, pag. 448.

65 Idem, pag. 449.

66 Idem, pag. 451.

67 Idem, pag. 452.

68 Idem, pag. 453.

69 Idem, pag. 454.

70 Idem, pag. 455.

71 Idem, pag. 456.

72 Idem, pag. 457.

73 Idem, pag. 460.

74 Idem, pag. 461.

75 Idem, pag. 463.

76 Idem, pag. 464.

77 Idem, pag. 466.

78 Idem, pag. 468.

79 Idem, pag. 469.

80 Idem, pag. 470

81 Proces-verbaal van verhoor [getuige 4] , pag. 1187.

82 Idem, pag. 1188.

83 Idem, pag. 1085.

84 Idem, pag. 1086

85 Idem, pag. 1087.

86 Proces-verbaal van bevindingen, pag. 835.

87 Proces-verbaal van bevindingen van [verbalisant 9] ‘bevindingen m.b.t. onderzoek iPhone 7 plus [verdachte] Deel 1), pag. 492.

88 Idem, pag. 493.

89 Idem, pag. 494.

90 Proces-verbaal van verbalisant [verbalisant 7] ‘verstrekking gevorderd gegevens’, pag. 114 (financieel dossier)

91 Idem, pag. 121.

92 Proces-verbaal van bevindingen van [verbalisant 8] ‘m.b.t. onderzoek iPhone 7 plus [verdachte] volledig), pag. 759.

93 Idem, pag. 760.

94 Idem, pag. 761.

95 Idem, pag. 775.

96 Idem, pag. 782.

97 Proces-verbaal van bevindingen van [verbalisant 6] ‘m.b.t. verstrekte gegevens Midhold B.V.), pag. 295 en 296.

98 Proces-verbaal van bevindingen van [verbalisant 1] , pag. 481 t/m 483.

99 Proces-verbaal van verhoor van [slachtoffer 1] , pag. 242 t/m 244.

100 Proces-verbaal van bevindingen van [verbalisant 1] , pag. 483 t/m 485.

101 Proces-verbaal van verhoor [slachtoffer 1] , pag. 253.

102 Idem, pag. 254.

103 Proces-verbaal van aangifte namens [slachtoffer 1] , pag. 885.

104 Idem, pag. 886.

105 Proces-verbaal van bevindingen van [verbalisant 9] ‘bevindingen m.b.t. onderzoek iPhone 7 plus [verdachte] Deel 1), pa.g 492.

106 Proces-verbaal van bevindingen van [verbalisant 8] ‘m.b.t. onderzoek iPhone 7 plus [verdachte] volledig, pag. 770.

107 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming, pag. 175 tot en met 177.

108 Bijlage bij voornoemd proces-verbaal, pag. 178 tot en met 182.

109 Proces-verbaal ‘onderzoek verdovende middelen’, pag. 877 en 878.

110 Rapport NFI d.d. 9 april 2019, pag. 881

111 Proces-verbaal van [verbalisant 10] ‘voor-categorisering’, pag. 859 tot en met 862.

112 Proces-verbaal van [verbalisant 11] ‘vooronderzoek lab’, pag. 874 tot en met 876.

113 Losbladig rapport NFI d.d. 25 oktober 2019.

114 Proces-verbaal van verhoor [verdachte] , pag. 141.

115 Proces-verbaal van bevindingen van [verbalisant 9] ‘m.b.t. onderzoek iPhone 7 plus [verdachte] Deel 1, pag. 498 en 499.

116 Proces-verbaal van bevindingen van [verbalisant 8] ‘m.b.t. onderzoek iPhone 7 plus [verdachte] volledig, pag. 765.

117 Idem, pag. 766.

118 Idem, pag. 781.