Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2020:3161

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
05-08-2020
Datum publicatie
14-08-2020
Zaaknummer
8101675
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHARL:2022:2588, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vordering tot ontbinding huurovereenkomst en ontruiming woning afgewezen. Hoewel ontmantelde hennepkwekerij in woning is aangetroffen prevaleert in dit geval het belang van de huurder om in de woning te blijven wonen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Civiel recht

kantonrechter

locatie Amersfoort

zaaknummer: 8101675 AC EXPL 19-3689 JD/40888

Vonnis van 5 augustus 2020

in de zaak van

de stichting

Stichting Portaal,

gevestigd in Utrecht,

verder ook te noemen Portaal,

eisende partij,

gemachtigde: mr. A. Kizgin,

tegen:

[gedaagde] ,

wonend in [woonplaats] ,

verder ook te noemen [gedaagde] ,

gedaagde partij,

gemachtigde: mr. C.B. Ernst (ARAG Rechtsbijstand).

1 De procedure

1.1.

Nadat Portaal een vordering had ingediend en [gedaagde] schriftelijk verweer had gevoerd heeft de kantonrechter besloten dat de zaak op een zitting verder besproken moet worden.

1.2.

De zitting is gehouden op 13 februari 2020. Namens Portaal zijn mevrouw [A] en de gemachtigde aanwezig geweest. [gedaagde] is samen met zijn gemachtigde aanwezig geweest. Partijen hebben over en weer op elkaars stellingen kunnen reageren. De griffier heeft aantekeningen gemaakt.

1.3.

Aansluitend aan de zitting hebben partijen gelegenheid gekregen om nog stukken met elkaar uit te wisselen zodat zij op die manier de mogelijkheid hadden om te onderzoeken of een oplossing nog mogelijk zou zijn. Partijen zijn niet tot een oplossing gekomen. Portaal heeft daarom nog een akte ingediend met producties A, B en C. [gedaagde] heeft daarna nog een akte ingediend met producties 20 tot en met 23. Daarna heeft Portaal nog gereageerd op de laatst ingediende stukken van [gedaagde] .

1.4.

Daarna volgt dit vonnis.

2 Het geschil en de beoordeling daarvan

2.1.

[gedaagde] huurt vanaf 3 januari 2003 van Portaal de woning aan de [adres] in [woonplaats] . Op dit moment woont [gedaagde] samen met zijn vriendin en betaalt hij € 676,75 per maand aan huur.

Vordering Portaal

2.2.

Portaal vordert in deze procedure ontbinding van de huurovereenkomst tussen partijen en ontruiming van de woning. Kort gezegd komt het er op neer dat de politie op 22 juli 2019 een ontmantelde hennepkwekerij heeft aangetroffen in de woning. De politie vermoedt dat de hennepkwekerij vanaf halverwege 2016 tot in ieder geval eind mei 2018 actief is geweest. Ook werd geconstateerd dat de installatie van de netbeheerder was gemanipuleerd. Naar aanleiding van deze bevindingen heeft Portaal bij brieven van 24 juli en 21 augustus 2019 aan [gedaagde] de gelegenheid gegeven om de huurovereenkomst op te zeggen. [gedaagde] heeft dit niet gedaan. De gemachtigde van [gedaagde] heeft daarna gevraagd om coulance en om [gedaagde] een laatste kans te geven. Portaal is bij haar standpunt gebleven dat de huurovereenkomst tot een einde dient te komen. Daarom vordert Portaal in deze zaak ontbinding en ontruiming en daarnaast betaling van € 676,75 voor elke maand dat [gedaagde] nog in de woning verblijft tot de ontruiming en de proces- en nakosten.

Verweer [gedaagde]

2.3.

[gedaagde] heeft naar voren gebracht dat hij zich in 2017 heeft laten verleiden een kennis/vriend in zijn woning toe te laten. Deze kennis/vriend had tijdelijk onderdak nodig en verbleef daarom als logé in de woning. [gedaagde] was zelf in april/mei 2017 in het buitenland voor vakantie en familiebezoek. [gedaagde] benadrukt dat er in de woning slechts een ontmantelde hennepkwekerij is aangetroffen, er was dus geen hennep of in werking zijnde hennepkwekerij in de woning. Hij erkent dat er illegale praktijken gaande waren op de zolder, maar toen hij dit ontdekte heeft hij hier meteen een einde aan gemaakt. Dat hij pas laat tot de ontdekking kwam dat dit op zijn zolder was geïnstalleerd heeft te maken met zijn persoonlijkheidsproblematiek. In die periode leefde [gedaagde] voornamelijk op de begane grond van zijn woning en kwam hij niet boven. Mocht er al sprake zijn van een tekortkoming, dan dient het woonbelang van [gedaagde] te prevaleren boven het belang van Portaal bij ontbinding en ontruiming. [gedaagde] kampt namelijk met ernstige persoonlijkheidsproblematiek. Als hij zijn woning moet verlaten zal dat grote gevolgen hebben voor zijn geestelijke gezondheid.

Grond voor ontbinding?

2.4.

De kantonrechter overweegt als volgt. Vooropgesteld wordt dat uit artikel 6:265 lid 1 BW volgt dat iedere tekortkoming van een partij in de nakoming van zijn verbintenissen de wederpartij de bevoegdheid geeft om de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Het staat vast dat in de woning van [gedaagde] een hennepkwekerij is aangetroffen die niet meer in werking was, maar wel in werking is geweest. Uit de door Portaal overgelegde stukken van de politie volgt dat er zeker 94 hennepplanten hebben gestaan en dat er zeker vijf keer is geoogst. Uit artikel 9 lid 9 van de algemene voorwaarden van Portaal volgt dat het de huurder niet is toegestaan om meer dan de wettelijke toegestane hoeveelheid hennep in of bij het gehuurde te kweken of te verbouwen, dan wel op te slaan of te houden voor een ander. Het verweer van [gedaagde] dat niet hij, maar een door hem ongewenste gast de hennepkwekerij heeft opgezet en dat hij lange tijd niet van de hennepkwekerij heeft geweten omdat hij bijna nooit op zolder kwam, maakt niet dat hij niet verantwoordelijk is voor wat een derde in de woning doet. Het aanwezig hebben van een hennepkwekerij is ook in strijd met hetgeen van een goed huurder mag worden verwacht. Dit voorgaande levert daarom al een tekortkoming op in de zin van artikel 6:265 lid 1 BW. Omdat [gedaagde] is tekort geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen, en de tekortkoming ook niet meer ongedaan gemaakt kan worden, is in beginsel de ontbinding van de huurovereenkomst gerechtvaardigd.

Belangenafweging?

2.5.

De volgende vraag is of in deze zaak ontbinding en ontruiming gerechtvaardigd zijn. Hiervoor moet de kantonrechter een belangenafweging maken waarbij het belang van Portaal bij haar zero tolerance-beleid moet worden afgezet tegen het woonbelang van [gedaagde] . De kantonrechter overweegt dat Portaal al lange tijd een zero tolerance-beleid voert en dat dit algemeen bekend is. Voor het maken van een uitzondering op dit beleid is alleen in een zeer bijzondere situatie ruimte. De bewoner zal dan een zwaarwegend belang aannemelijk moeten maken. In dit geval is de kantonrechter van oordeel dat [gedaagde] voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat voor hem sprake is van een bijzondere situatie die maakt dat ontbinding van de huurovereenkomst en een veroordeling tot ontruiming van het gehuurde hem onevenredig zwaar zouden treffen. Uit de brief van de behandelend psychiater van [gedaagde] van 5 maart 2020 blijkt dat [gedaagde] lijdt aan een ongespecificeerde persoonlijkheidsstoornis, somatische symptoomstoornis en een ongespecificeerde schizofreniespectrum of andere psychotische stoornis. [gedaagde] lijdt daarbij aan ernstige hoofdpijnklachten en heeft ook last van achterdochtige ideeën. Hij slikt hiervoor medicatie. De psychiater schrijft dat in het algemeen geldt dat voor mensen met psychiatrische problematiek een veilige en vaste woonomgeving essentieel zijn voor het behouden van psychiatrische stabiliteit. Het standpunt van Portaal dat [gedaagde] in de periode dat de hennepkwekerij in werking was moet hebben geweten van de hennepkwekerij op zolder betekent niet dat [gedaagde] geen zwaarwegend belang kan hebben bij het behoud van de woning. Het gaat er niet zozeer om of [gedaagde] geen benul had van de hennepkwekerij (zoals Portaal stelt), maar of het belang van Portaal bij ontruiming opweegt tegen het belang van [gedaagde] om in verband met zijn geestelijke gezondheidstoestand de woning te behouden. Deze afweging valt in het voordeel van [gedaagde] uit, omdat uit de medische gegevens overtuigend blijkt dat [gedaagde] toestand bij ontruiming ernstig zal verslechteren. Hierbij speelt een rol dat in het politiedossier veel aannamen zijn gedaan en het (nog steeds) niet tot een veroordeling is gekomen. Gelet op het voorgaande is de kantonrechter van oordeel dat sprake is van bijzondere omstandigheden die maken dat ontbinding en ontruiming in dit geval niet gerechtvaardigd zijn. Daarom zal de vordering van Portaal worden afgewezen.

Proceskosten

2.6.

Omdat Portaal ongelijk krijgt moet zij de proceskosten van [gedaagde] betalen. Deze kosten worden begroot op € 360 (2 punten x tarief € 180) aan salaris gemachtigde.

3 De beslissing

De kantonrechter:

3.1.

wijst de vorderingen af;

3.2.

veroordeelt Portaal tot betaling van de proceskosten, die de kantonrechter aan de kant van [gedaagde] tot en met vandaag vaststelt op € 360 aan salaris gemachtigde;

3.3.

verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.S. Penders, kantonrechter, en is in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 5 augustus 2020.