Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2020:2580

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
08-07-2020
Datum publicatie
03-08-2020
Zaaknummer
C/16/499161 / KG ZA 20-130
Rechtsgebieden
Aanbestedingsrecht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Geen aanleiding om winnende inschrijving buiten beschouwing te laten. De realiteitswaarde van het aangeboden SROI-percentage is conform artikel 2:113a Aw door de aanbestedende dienst voldoende onderzocht en onderbouwd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Module Aanbesteding 2020/1468
JAAN 2020/131
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Civiel recht

handelskamer

locatie Utrecht

zaaknummer / rolnummer: C/16/499161 / KG ZA 20-130

Vonnis in kort geding van 8 juli 2020

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[eiseres sub 1] B.V.,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[eiseres sub 2] B.V.,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[eiseres sub 3] B.V.,

alle gevestigd te [vestigingsplaats] ,

eiseressen,

advocaat mr. R.J. Roks te Amsterdam,

tegen

de publiekrechtelijke rechtspersoon

GEMEENTE ALMERE,

zetelend te Almere,

gedaagde,

advocaten mr. F.J.J. Cornelissen en mr. L. Bras te Arnhem,

en

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

START PEOPLE B.V.,

gevestigd te Almere,

tussenkomende partij,

advocaat mr. W.J.W. Engelhart.

Partijen zullen hierna [eiseres sub 1 c.s.] , de Gemeente en Start People genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

In verband met de coronacrisis is er schriftelijk geprocedeerd en heeft er geen mondelinge behandeling plaatsgevonden. Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van met producties;

 • -

  de akte houdende overlegging producties alsmede bezwaar tegen nieuwe gunningsbeslissing d.d. 22 april 2020 van [eiseres sub 1 c.s.] ;

 • -

  de incidentele conclusie tot tussenkomst subsidiair voeging, tevens houdende conclusie van eis in de hoofdzaak van Start People;

 • -

  de conclusie van antwoord in het incident tot tussenkomst subsidiair voeging van [eiseres sub 1 c.s.] ;

 • -

  de conclusie van antwoord met producties van de Gemeente;

 • -

  het incidenteel vonnis in kort geding van 26 mei 2020, waarbij Start People is toegelaten als tussenkomende partij;

 • -

  de conclusie/verweer van Start People;

 • -

  de conclusie van repliek van [eiseres sub 1 c.s.] ;

 • -

  de conclusie van repliek tevens reactie op het verweer in de tussenkomst van [eiseres sub 1 c.s.] ;

 • -

  de conclusie van dupliek tevens houdende antwoord op eis tussenkomende partij van de Gemeente;

 • -

  de conclusie van dupliek van Start People;

 • -

  de conclusie van dupliek inzake de eis van de tussenkomende partij van [eiseres sub 1 c.s.] .

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 Het geschil en de beoordeling daarvan

inleiding

2.1.

Het gaat hier om een Europese openbare aanbestedingsprocedure van de Gemeente voor de inhuur van flexibele arbeidskrachten. De aanbesteding strekt ertoe een raamovereenkomst tot stand te brengen met één opdrachtnemer.

2.2.

Blijkens de door de Gemeente uitgebrachte Offerteaanvraag Europese Aanbesteding Inhuur Flexibele Arbeidskrachten (hierna: de Offerteaanvraag) geldt als gunningscriterium de beste prijs-kwaliteit. Dit gunningscriterium is onderverdeeld in de subgunningscriteria prijs en kwaliteit. De beoordeling van het subgunningscriterium kwaliteit geschiedt aan de hand van vier gunningswensen, die ieder een gewicht hebben van 15% en maximaal 15 punten per stuk (van maximaal 100 te behalen punten) opleveren.

2.3.

Een van de vier gunningswensen is ‘Maatschappelijke verantwoordelijkheid’. Inschrijvers moesten ten aanzien van dit criterium een document indienen waarin onder meer een percentage van de opdrachtwaarde werd opgegeven dat aan SROI (Social Return on Investment) zou worden ingevuld. Dit percentage moest minimaal 5% zijn. Een hoger SROI-percentage zou tot toekenning van meer punten leiden. Op grond van de Bijlage Uitvoeringsvoorwaarden Social Return gemeente Almere (hierna: de Uitvoeringsvoorwaarden), die deel uitmaakt van de aanbestedingsstukken, wordt de Social Return ingevuld via een waardebepaling in de vorm van waardeblokken die in de bijlage ‘Prestatietabel Social Return Gemeente Almere’ zijn opgenomen. Hierin zijn twee tabellen opgenomen, een ‘Prestatietabel arbeid’ en een ‘Prestatietabel overig’. De ‘Prestatietabel arbeid’ vermeldt inspanningswaardes per doelgroep die zijn gebaseerd op de afstand van een kandidaat tot de arbeidsmarkt. De in de tabel genoemde inspanningswaardes zijn gebaseerd op een fulltime (36 uur) jaarcontract. Bij inzet van een deeltijdcontract of een contract met een kortere looptijd dan een jaar wordt de gerealiseerd inspanningswaarde naar rato verrekend.

2.4.

[eiseres sub 1 c.s.] en Start People hebben op de opdracht ingeschreven. [eiseres sub 1 c.s.] heeft in haar inschrijving een SROI-percentage van 10,1% opgenomen. De Gemeente heeft [eiseres sub 1 c.s.] op 27 februari 2020 een voorlopige gunningsbeslissing gestuurd, waarbij zij heeft laten weten dat [eiseres sub 1 c.s.] als tweede in rang is geëindigd en dat zij voornemens is de opdracht aan Start People te gunnen. Uit de gunningsbeslissing blijkt dat [eiseres sub 1 c.s.] voor de gunningswens ‘Maatschappelijke verantwoordelijkheid’ 12 punten heeft gescoord en Start People 15 punten. De Gemeente heeft ten aanzien van het ingediende SROI-percentage vermeld: “Met een SROI van 10,1% heeft u een adequaat aanbod gedaan. De winnende partij heeft een beter aanbod gedaan, bestaande uit een substantieel hogere en tegelijkertijd realistische SROI.”

De Gemeente heeft verder te kennen gegeven dat zij voornemens is [eiseres sub 1 c.s.] een wachtkamerovereenkomst aan te bieden en heeft [eiseres sub 1 c.s.] verzocht hiertoe een aantal bewijsstukken aan te leveren. [eiseres sub 1 c.s.] heeft naar aanleiding van dit verzoek verschillende documenten overgelegd.

2.5.

Op 12 maart 2020 heeft een evaluatiebespreking plaatsgevonden. De Gemeente heeft in dit gesprek toegelicht dat Start People een SROI-percentage van ongeveer 30% heeft aangeboden (de Gemeente heeft later verduidelijkt dat dit percentage 31% is). [eiseres sub 1 c.s.] heeft aan de hand van een aantal voorbeeldberekeningen betoogd dat het door Start People aangeboden SROI-percentage niet reëel kan zijn en dat de inschrijving van Start People om die reden buiten beschouwing dient te blijven.

2.6.

Naar aanleiding van dit evaluatiegesprek heeft de Gemeente [eiseres sub 1 c.s.] bij

e-mail van 16 maart 2020 meegedeeld dat haar SROI-adviseur de onderbouwing van [eiseres sub 1 c.s.] ten aanzien van de SROI-waarde en de offerte van Start People opnieuw heeft bekeken en dat deze heeft bevestigd dat Start People voor de SROI-waarde een realistische inschrijving heeft gedaan. De Gemeente heeft op basis daarvan geen gerede twijfel bij de inschrijving van Start People.

2.7.

[eiseres sub 1 c.s.] heeft vervolgens op 18 maart 2020 dit kort geding aanhangig gemaakt.

2.8.

De Gemeente heeft [eiseres sub 1 c.s.] bij brief van 3 april 2020 meegedeeld dat naar aanleiding van de door haar ingeleverde bewijsstukken op vijf punten vragen zijn gerezen. Zij heeft [eiseres sub 1 c.s.] ten aanzien van deze vijf punten om nadere stukken dan wel toelichtingen verzocht, met de aantekening dat aan deze verzoeken geen vertrouwen kan worden ontleend dat zij herstel van de inschrijving of de bewijsstukken zal toelaten.

2.9.

[eiseres sub 1 c.s.] heeft bij e-mailberichten van 7 en 9 april 2020 toelichtingen gegeven en nadere stukken ingediend.

2.10.

De Gemeente heeft op 22 april 2020 een nieuwe gunningsbeslissing genomen, waarbij de inschrijving van [eiseres sub 1 c.s.] ongeldig is verklaard en [eiseres sub 1 c.s.] wordt uitgesloten van de aanbestedingsprocedure. Als redenen voor de uitsluiting worden genoemd:

1. onjuist uittreksel handelsregister Kamer van Koophandel;

2. onjuiste opgave referentie;

3. onjuist ISO-certificaat;

4. ongeldige ondertekening Uniform Europees Aanbestedingsdocument door ontoereikende volmacht;

5. onjuiste verklaringen Belastingdienst.

de vorderingen van [eiseres sub 1 c.s.]

2.11.

[eiseres sub 1 c.s.] blijft bij haar standpunt dat de inschrijving van Start People ten aanzien van de SROI-waarde irreëel is en om die reden buiten beschouwing dient te blijven en meent bovendien dat de Gemeente haar ten onrechte heeft uitgesloten. Zij vordert in deze procedure:

primair:

1. de Gemeente te gebieden om binnen 48 uur na de datum van dit vonnis, althans binnen een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen termijn, de gunningsbeslissing van de Gemeente van 27 februari 2020 in te trekken en de inschrijving van Start People alsnog terzijde te leggen;

2. de Gemeente te gebieden, voor zover zij de opdracht nog wenst te gunnen, de opdracht aan [eiseres sub 1 c.s.] te gunnen;

subsidiair:

3. de Gemeente te gebieden om (nader) onderzoek te doen als bedoeld in artikel 2.113a van de Aanbestedingswet 2012 (Aw) naar het realiteitsgehalte van het door Start People aangeboden SROI-percentage;

4. de Gemeente te gebieden de aanbestedingsprocedure te staken en gestaakt te houden;

5. te bepalen dat de Gemeente bij overtreding van de onder 1, 2 en 3 genoemde veroordelingen een dwangsom verbeurt van € 100.000,-- per overtreding, en tevens voor elk(e) dag(deel) dat die overtreding voortduurt;

primair en subsidiair:

6. met veroordeling van de Gemeente en Start People in de proceskosten en de nakosten, vermeerderd met wettelijke rente.

2.12.

De Gemeente en Start People concluderen tot afwijzing van de vorderingen van [eiseres sub 1 c.s.] , met veroordeling van [eiseres sub 1 c.s.] in de proceskosten, vermeerderd met wettelijke rente. Start People heeft daarnaast verzocht [eiseres sub 1 c.s.] te veroordelen tot betaling van de nakosten, vermeerderd met wettelijke rente.

spoedeisendheid

2.13.

De spoedeisendheid van de zaak is uit het gestelde en gevorderde voldoende aannemelijk geworden.

de geschilpunten

2.14.

Partijen verschillen in de eerste plaats van mening over de vraag of de Gemeente [eiseres sub 1 c.s.] bij de nieuwe gunningsbeslissing van 22 april 2020 terecht heeft uitgesloten van de aanbestedingsprocedure en of [eiseres sub 1 c.s.] daarom belang heeft bij haar vorderingen.

2.15.

Partijen verschillen verder van mening over de vraag of de Gemeente de inschrijving van Start People als onvoldoende reëel buiten beschouwing had moeten laten en - meer in het bijzonder - of de bezwaren van [eiseres sub 1 c.s.] de Gemeente aanleiding hadden moeten geven tot gerede twijfel over de realiteitswaarde van het door Start People aangeboden SROI-percentage, of de Gemeente vervolgens hiernaar voldoende onderzoek heeft gedaan en of zij haar conclusie dat dit percentage reëel is voldoende heeft gemotiveerd.

de vorderingen van [eiseres sub 1 c.s.] kunnen op inhoudelijke gronden niet worden toegewezen

2.16.

De vraag of [eiseres sub 1 c.s.] belang heeft bij haar vorderingen zal in het midden worden gelaten laten, omdat de voorzieningenrechter van oordeel is dat de Gemeente - zelfs als moet worden aangenomen dat de bezwaren van [eiseres sub 1 c.s.] aanleiding gaven tot gerede twijfel over het realiteitsgehalte van de inschrijving van Start People - voldoende onderzoek heeft gedaan naar de realiteitswaarde van het door Start People aangeboden SROI-percentage van 31% en haar conclusie dat dit percentage reëel is voldoende heeft onderbouwd. De vorderingen van [eiseres sub 1 c.s.] kunnen om die reden op inhoudelijke gronden al niet worden toegewezen. De voorzieningenrechter licht dit oordeel hieronder toe.

toetsingskader

2.17.

Artikel 2:113a Aw bepaalt dat gunningscriteria de mogelijkheid van daadwerkelijke mededinging waarborgen en vergezeld gaan van specificaties aan de hand waarvan de door de inschrijvers verstrekte informatie daadwerkelijk kan worden getoetst om te beoordelen hoe goed de inschrijvingen aan de gunningscriteria voldoen. Verder bepaalt dit artikel dat een aanbestedende dienst in geval van twijfel effectief de juistheid van de door de inschrijvers verstrekte informatie en bewijsmiddelen controleert.

2.18.

Een aanbestedende dienst mag in beginsel uitgaan van de juistheid van inhoud van de ontvangen inschrijving. In geval van gerede twijfel of een inschrijving reëel is, is de aanbestedende dienst echter wel gehouden daar nader onderzoek naar te verrichten.

Aanbestedende diensten die tot controle van een inschrijving overgaan, zullen de uitkomst van die controle op grond van artikel 2.56 lid 1 Aw bij de motivering van hun besluiten moeten betrekken.

de Gemeente heeft voldoende onderzoek gedaan

2.19.

De Gemeente heeft toegelicht dat Start People in haar inschrijving het aangeboden SROI-percentage van 31% uitgebreid heeft onderbouwd en dat de beoordelingscommissie op grond daarvan heeft geoordeeld dat het percentage realistisch is. Op 9 maart 2020 heeft een verificatiebespreking met Start People plaatsgevonden, waarbij de Gemeente heeft geverifieerd of Start People haar inschrijving op het punt van het aangeboden SROI-percentage gestand doet en in staat is om met de Gemeente afspraken te maken die ertoe leiden dat zij de aangeboden SROI-inzet daadwerkelijk behaalt. De Gemeente heeft ook naar aanleiding van deze verificatie geconcludeerd dat het aangeboden percentage realistisch is.

2.20.

Naar aanleiding van het evaluatiegesprek met [eiseres sub 1 c.s.] op 12 maart 2020, waarin [eiseres sub 1 c.s.] aan de hand van voorbeeldberekeningen twijfels heeft geuit over de realiteit van het door Start People aangeboden SROI-percentage, heeft de Gemeente overleg gehad met haar SROI-adviseur. De conclusie was dat er geen gerede twijfel was ten aanzien van het realiteitsgehalte van de inschrijving van Start People op dit punt. Nadat [eiseres sub 1 c.s.] dit kort geding aanhangig had gemaakt heeft de Gemeente de inschrijving van Start People nogmaals geverifieerd en heeft zij Start People verzocht om een nadere schriftelijke toelichting op de totstandkoming en de haalbaarheid van het aangeboden SROI-percentage van 31%. Start People heeft bij brief van 22 april 2020 een uitgebreide nadere toelichting gegeven. De Gemeente is er op basis van deze toelichting nog steeds van overtuigd dat het aangeboden percentage van 31% realistisch is.

2.21.

[eiseres sub 1 c.s.] stelt zich op het standpunt dat de Gemeente geen deugdelijk en effectief onderzoek naar de realiteitswaarde van het door Start People aangeboden SROI-percentage heeft gedaan, maar heeft niet gemotiveerd betwist dat de Gemeente de door haar genoemde onderzoeksactiviteiten heeft verricht. De voorzieningenrechter gaat er daarom van uit dat dit onderzoek ook inderdaad zo heeft plaatsgevonden en dat de Gemeente het door Start People aangeboden SROI-percentage tot vier keer toe serieus heeft onderzocht en beoordeeld. Hiermee heeft de Gemeente naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldoende invulling heeft gegeven aan haar onderzoeksplicht.

de Gemeente heeft haar conclusie dat het aangeboden SROI-percentage reëel is, voldoende gemotiveerd

het standpunt van [eiseres sub 1 c.s.]

2.22.

stelt zich op het standpunt dat het door haarzelf aangeboden SROI-percentage van 10,1% fors maar realistisch is. Het door Start People aangeboden substantieel hogere percentage van 31% is dit volgens [eiseres sub 1 c.s.] niet, gelet op de kaders waaraan de SROI-invulling moet voldoen, namelijk:

 • -

  invulling met kandidaten vanuit de SROI-doelgroep, te weten kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt en vanuit een uitkeringssituatie (WW, WWB, WIA, Wajong, WSW);

 • -

  invulling met uitsluitend kandidaten uit Almere, waarvan minimaal 50% vanuit de Participatiewet;

 • -

  wanneer het vanwege de hoogte van de opdracht, specifieke werkzaamheden of economische omstandigheden niet mogelijk is om arbeidsplekken te creëren voor deze doelgroepen volgens de ’Prestatietabel arbeid’, dan mag de opdrachtnemer voor de invulling van de Social Return verplichting gebruik maken van meer creatieve mogelijkheden genoemd in de ‘Prestatietabel overig’ tot een maximum van € 20.000,-- per jaar;

2.23.

[eiseres sub 1 c.s.] heeft ter onderbouwing van haar stelling dat het door Start People aangeboden SROI-percentage niet haalbaar is, een “Memo Analyse en argumentatie SROI Gemeente Almere” opgesteld. Dit memo bevat een inventarisatie bij vijf gemeenten en vijf arbeidsmarktregio’s van de wijze waarop SROI wordt vormgegeven en een overzicht van 24 aanbestedingsprocedure van de afgelopen jaren. Aan de hand hiervan wordt betoogd dat in de markt een SROI-verplichting gangbaar is van 5%, die bovendien niet - zoals in deze aanbestedingsprocedure - is gerelateerd aan uitsluitend kandidaten uit de eigen stad en voor 50% uit de Participatiewet dienen te komen.

2.24.

[eiseres sub 1 c.s.] wijst er verder op dat de geraamde opdrachtwaarde € 6.000.000 per jaar is en dat de SROI-waarde op basis van 30% daarmee op € 1.800.000 per jaar komt, berekend aan de hand van fulltime (36 uur per week) plaatsingen op basis van een jaarcontract. [eiseres sub 1 c.s.] stelt dat de ervaring leert dat doelgroepkandidaten niet allemaal fulltime willen of kunnen werken en dat ook niet voor langere tijd doen en heeft in haar memo een SROI-percentage van 30% doorgerekend op basis van het - naar haar ervaring - gemiddeld aantal gewerkte uren (19 uur per week) en de gemiddelde duur van een plaatsing van de doelgroepkandidaten (4 maanden). Er zouden volgens deze berekening dan jaarlijks onder meer 288 kandidaten met een UWV-uitkering en 252 kandidaten uit de Participatiewet geplaatst moeten worden. Dit is volgens [eiseres sub 1 c.s.] niet realistisch. In de periode 2020-2023 is bovendien sprake van een stijging in de werkloosheid, waardoor er voor opdrachtgevers meer kandidaten uit de reguliere sector zijn en de noodzaak om SROI-kandidaten aan te nemen minder groot is. Hierdoor vergt het voor een uitzendbureau veel meer inspanningen om SROI-kandidaten te kunnen plaatsen.

het standpunt van de Gemeente

2.25.

De Gemeente heeft toegelicht dat het aangeboden SROI-percentage bij definitieve gunning onderdeel van de overeenkomst tussen de Gemeente en Start People wordt. Het is in zoverre gelijk aan een uitvoeringseis, waarvan de Gemeente nakoming kan en zal verlangen. Op grond van de Uitvoeringsvoorwaarden stellen de opdrachtnemer en het Coördinatiepunt Social Return van de Gemeente (hierna: het Coördinatiepunt) na gunning tezamen een plan van aanpak op om de aangeboden SROI concreet te maken. Dat plan moet duidelijk zijn en waargemaakt kunnen worden.

2.26.

Volgens de Gemeente heeft Start People een helder plan van aanpak ingeleverd waarin zij uitvoerig beschrijft hoe zij een SROI-percentage van 31% kan behalen en haar stellingen met feiten en concrete plannen onderbouwt. De SROI-specialisten van het Coördinatiepunt zijn overtuigd van de haalbaarheid van het door Start People aangeboden percentage. De Gemeente wijst erop dat zij slechts beperkt in staat is te motiveren waarom het door Start People aangeboden SROI-percentage naar haar overtuiging reëel is, omdat het hier gaat om bedrijfsvertrouwelijk informatie die zij niet openbaar mag maken. Met inachtneming van deze beperking noemt de Gemeente de volgende omstandigheden die het door Start People aangeboden SROI-percentage reëel maken.

 • -

  Het landelijk hoofdkantoor van Start People is gevestigd in Almere en zij biedt aan daar arbeidsplaatsen te creëren voor SROI-kandidaten.

 • -

  Start People heeft het Charter Diversiteit ondertekend en committeert zich daarmee aan zelf opgestelde doelen om inclusie op de werkvloer te bevorderen.

 • -

  Start People heeft een groot aantal opdrachtgevers in Almere waarbinnen zij kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt kan plaatsen.

 • -

  Start People heeft een uitgebreid inzicht gegeven in de manier waarop zij de waardeblokkenmethode heeft toegepast. De berekening van Start People is helder en duidt op een slimme en gedegen aanpak, waarbij zij rekening heeft gehouden met het gegeven dat kandidaten niet fulltime inzetbaar zijn en zij zich op verduurzaming van relaties focust.

 • -

  Start People maakt goed gebruik van de mogelijkheid om daadwerkelijke opleidingskosten mee te nemen bij de berekening van het SROI-percentage.

2.27.

De Gemeente betwist de stelling van [eiseres sub 1 c.s.] dat een SROI-percentage van 5% in de markt gangbaar is. Zij stelt dat er geen uniforme norm is om SROI-percentages te berekenen en dat gemeenten SROI in de regel niet als gunningscriterium maar als uitvoeringseis hanteren, in welk geval gekozen wordt voor een lager percentage waaraan een groot aantal inschrijvers kan voldoen. SROI-percentages worden niet alleen bij inhuur van personeel gehanteerd, maar voor allerlei opdrachten. In dit geval bestaat het overgrote deel van de opdracht uit loonkosten, zodat een hogere SROI-inzet kan worden behaald. De Gemeente stelt ten slotte dat de overzichten van [eiseres sub 1 c.s.] van de in aanbestedingsprocedures uitgevraagde SROI-percentages selectief zijn omdat zij kennelijk betrekking hebben op opdrachten die [eiseres sub 1 c.s.] en andere vennootschappen binnen haar concern hebben uitgevoerd. Bovendien blijkt uit het overzicht van [eiseres sub 1 c.s.] dat bij de gemeente Rotterdam SROI-percentages van maximaal 35% voorkomen.

2.28.

De Gemeente stelt verder dat ook de berekeningen aan de hand van de waardeblokkenmethode die [eiseres sub 1 c.s.] in haar memo heeft opgenomen, geen aanleiding geven tot gerede twijfel over de realiteitswaarde van het door Start People aangeboden SROI-percentage. Volgens de Gemeente gaat [eiseres sub 1 c.s.] eraan voorbij dat de waardeblokkenmethode iedere inschrijver de ruimte laat om naar haar eigen inzicht een voor haar zo gunstig mogelijk plan van aanpak te maken en is de keuze van [eiseres sub 1 c.s.] om diverse waardes te combineren slechts één van de vele mogelijkheden. [eiseres sub 1 c.s.] heeft met diverse mogelijkheden geen dan wel zeer beperkt rekening gehouden, zoals de mogelijkheid om SROI-kandidaten in de eigen uitvoeringsorganisatie tewerk te stellen, bij andere opdrachtgevers van de uitvoeringsorganisatie te plaatsen of om opleidingskosten mee te nemen. Zij heeft er bovendien geen rekening mee gehouden dat bij een goede aanpak kandidaten meerdere jaren mee kunnen tellen voor de SROI-invulling. De Gemeente stelt ten slotte dat [eiseres sub 1 c.s.] ten onrechte uitgaat van een plaatsingsduur van vier maanden, omdat de doorlooptijd bij de Gemeente gemiddeld genomen langer is. De vermenigvuldigingsfactor die zij hanteert voor het maken van de berekening van het benodigde aantal kandidaten is daarmee onjuist.

beoordeling

2.29.

De voorzieningenrechter deelt het standpunt van de Gemeente dat de gegevens en de berekeningen waarop Start People het door haar aangeboden SROI-percentage heeft gebaseerd, bedrijfsvertrouwelijke informatie betreft. Dit is door [eiseres sub 1 c.s.] ook niet gemotiveerd betwist. Op grond van artikel 2.57 lid 1 Aw en artikel 2:138 onder c Aw mag de Gemeente deze informatie niet openbaar maken.

2.30.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft de Gemeente, met inachtneming van deze beperking, voldoende gemotiveerd waarom de inschrijving van Start People haar het vertrouwen geeft dat het aangeboden SROI-percentage kan worden waargemaakt. De argumenten die [eiseres sub 1 c.s.] tegen deze motivering naar voren heeft gebracht, doen hier onvoldoende afbreuk aan. Anders dan [eiseres sub 1 c.s.] betoogt, is het niet nodig dat [eiseres sub 1 c.s.] door de motivering van de Gemeente in staat wordt gebracht de realiteitswaarde van de inschrijving van Start People zelf te controleren. Dit is de taak van de Gemeente.

2.31.

De Gemeente heeft ook voldoende gemotiveerd waarom de berekeningen van [eiseres sub 1 c.s.] in haar memo haar geen aanleiding geven om aan de realiteitswaarde van de inschrijving van Start People te twijfelen. De Gemeente heeft voldoende onderbouwd dat de uitgangspunten waarop [eiseres sub 1 c.s.] en Start People hun inschrijvingen hebben gebaseerd van elkaar afwijken en dat de omstandigheid dat [eiseres sub 1 c.s.] een SROI-percentage van 31% zelf niet reëel acht niet betekent dat dit ook voor Start People het geval is. De realiteitswaarde van dit SROI-percentage is in deze procedure ook door Start People gemotiveerd toegelicht. Daarnaast heeft de Gemeente voldoende aannemelijk gemaakt dat een SROI-percentage van 31% weliswaar hoog is, maar niet zodanig afwijkt van wat in de markt gangbaar is dat het daarom automatisch al als irreëel moet worden beschouwd. De argumenten die [eiseres sub 1 c.s.] hiertegen in heeft gebracht, doen niet af aan de deugdelijkheid van deze motivering.

2.32.

Er is voor de Gemeente daarom geen aanleiding om de inschrijving van Start People buiten beschouwing te laten. De vorderingen van [eiseres sub 1 c.s.] kunnen reeds hierom niet worden toegewezen.

de wachtkamerovereenkomst

2.33.

De voorzieningenrechter heeft kennisgenomen van de bezwaren van [eiseres sub 1 c.s.] tegen de tweede gunningsbeslissing van 22 april 2020, waarbij de Gemeente [eiseres sub 1 c.s.] heeft uitgesloten van de aanbestedingsprocedure en haar heeft meegedeeld dat zij niet meer in aanmerking komt voor gunning van de wachtkamerovereenkomst. [eiseres sub 1 c.s.] heeft met betrekking tot deze wachtkamerovereenkomst geen vorderingen geformuleerd en de voorzieningenrechter ziet gelet hierop in deze procedure geen ruimte om een oordeel te geven over de vraag of de Gemeente [eiseres sub 1 c.s.] terecht niet meer in aanmerking laat komen voor de wachtkamerovereenkomst.

2.34.

[eiseres sub 1 c.s.] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van de Gemeente en Start People worden veroordeeld. Deze kosten worden voor elk van deze partijen begroot op:

- griffierecht € 656,00

- salaris advocaat 980,00

Totaal € 1.636,00

2.35.

De door de Gemeente en Start People gevorderde wettelijke rente over de proceskosten, vermeerderd met wettelijke rente, en de door Start People gevorderde nakosten met wettelijke rente zullen worden toegewezen zoals in de beslissing is bepaald.

de vordering van Start People

2.36.

Start People vordert de Gemeente te gebieden om, indien en voor zover zij de opdracht nog wenst te vergeven, deze definitief aan haar te gunnen en hiertoe een overeenkomst met haar te sluiten, met veroordeling van [eiseres sub 1 c.s.] dan wel de Gemeente in de proceskosten en de nakosten, vermeerderd met wettelijke rente.

2.37.

Nu de Gemeente nog steeds voornemens is de opdracht aan Start People te gunnen, zal Start People wegens gebrek aan belang niet-ontvankelijk worden verklaard in haar vordering. De kosten tussen Start People en de Gemeente zullen worden gecompenseerd, in die zin dat elke partij de eigen kosten draagt.

3 De beslissing

De voorzieningenrechter

3.1.

wijst de vorderingen af;

3.2.

veroordeelt [eiseres sub 1 c.s.] in de proceskosten van de Gemeente en Start People, die voor elk van hen tot op heden worden begroot op € 1.636,00, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek (BW) over dit bedrag met ingang van de vijftiende dag na de datum van dit vonnis tot de dag van volledige betaling;

3.3.

veroordeelt [eiseres sub 1 c.s.] , onder de voorwaarde dat zij niet binnen 14 dagen na aanschrijving door Start People volledig aan dit vonnis voldoet, in de na dit vonnis ontstane kosten die worden begroot op:

- € 157,00 aan salaris advocaat, vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW met ingang van de vijftiende dag na aanschrijving,

- te vermeerderen, indien betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 82,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van het vonnis;

3.4.

verklaart Start People niet-ontvankelijk in haar vordering tegen de Gemeente;

3.5.

compenseert de proceskosten tussen Start People en de Gemeente, in die zin dat elke partij de eigen kosten draagt;

3.6.

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.O. Zuurmond en in het openbaar uitgesproken op 8 juli 2020.1

1 type: MS (4185) coll: