Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2019:4923

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
23-10-2019
Datum publicatie
28-10-2019
Zaaknummer
7640788 / MC EXPL 19-2618
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Eerder is tussen partijen op 8 augustus 2018 vonnis gewezen, waarbij het verzoek van eiser (toen gedaagde) tot vernietiging van de koopovereenkomst van een Mercedes CLK 500 is afgewezen en waarbij eiser (toen gedaagde) is veroordeeld tot nakoming van de koopovereenkomst onder meer bestaande uit levering van de inruilauto, een Mercedes CLK 230. Eiser bleek echte de inruilauto al voor eerdergenoemde procedure te hebben verkocht, waardoor volledige nakoming niet meer mogelijk was. Het onderhavig geschil ziet op onder welke (financiele) voorwaarden alsnog zoveel mogelijk uitvoering kan worden gegeven aan de koopovereenkomst.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Civiel recht
kantonrechter

locatie Almere

Vonnis van 23 oktober 2019

toevoeging eiser: 4NI9885 20 december 2018

in de zaak met zaaknummer / rolnummer 7640788 / MC EXPL 19-2618 van

[eiser] ,
wonende te [woonplaats 1] ,
eiser in conventie,
verweerder in reconventie, hierna ook te noemen: [eiser] ,
gemachtigde mr. M. Zentveldt,

tegen

[gedaagde] ,
(mede) h.o.d.n. [handelsnaam 1] ,
wonende te [woonplaats 2] ,
gedaagde in conventie,
eiser in reconventie, hierna ook te noemen: [handelsnaam 1] ,
gemachtigde USG Legal Professionals B.V.,

S.J.A. van Kooten.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding

 • -

  de conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie

 • -

  de conclusie van repliek in conventie en van antwoord in reconventie

 • -

  de conclusie van dupliek in conventie en van repliek in reconventie

 • -

  de conclusie van dupliek in reconventie.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Tussen [gedaagde] h.o.d.n. [handelsnaam 2] , thans [handelsnaam 1] , en [eiser] is in de avond van 15 juni 2017 een koopovereenkomst gesloten, waarbij [eiser] een Mercedes CLK 500 (kenteken: [kenteken 1] , hierna: de Mercedes) van [handelsnaam 2] heeft gekocht, tegen inruil van de auto van [eiser] met het kenteken [kenteken 2] . Op de verkoopnota. is onder “Inhoud” geschreven: “ziet af van bovag garantie”.

In de kantlijn van de verkoopnota is geschreven: “bovag garantie nader te bespreken indien

gewenst”. De verkoopnota vermeldt verder de prijs: “€ 12000 + ( [kenteken 2] ) “, de opmerking “€ 1100 korting verleend” en de bepaling dat [eiser] € 3.000,00 als aanbetaling moet voldoen en het restant “bij afhaal” moet voldoen.

2.2.

Bij brief van 23 juni 2017 heeft [eiser] de koopovereenkomst vernietigd, kort gezegd omdat [gedaagde] onjuiste informatie zou hebben verstrekt. In de brief benoemt [eiser] de onjuiste informatie:

- de kilometerstand van de Mercedes kan niet kloppen,

- de Mercedes beschikt niet over een geldige apk,

- de Mercedes heeft aanzienlijke schade gehad,

- op de site van [handelsnaam 2] staat andere informatie over de Bovag-garantie dan op de factuur

[eiser] heeft toen de aanbetaling niet verricht en heeft de Mercedes niet afgenomen.

2.3.

[eiser] heeft de inruil Mercedes met kenteken [kenteken 2] op 21 juli 2017 verkocht aan een derde.

2.4.

[gedaagde] heeft [eiser] bij dagvaarding van 11 december 2017 in rechte betrokken. Bij vonnis van 8 augustus 2018 (en bij herstelvonnis van 12 september 2018) heeft de kantonrechter in de tussen partijen aanhangig gemaakte procedure als volgt beslist:

“(..) 4.1. verklaart voor recht dat er geen rechtsgeldige grondslag(en) is/zijn om de tussen partijen van kracht zijnde koopovereenkomst voor de Mercedes CLK 500 met het kenteken [kenteken 1] te vernietigen op de door [eiser] aangevoerde grondslagen;

4.2.

verklaart voor recht dat [eiser] gehouden is tot nakoming van zijn verplichtingen

uit die koopovereenkomst, te weten inruilen van de auto met het kenteken [kenteken 2] bij

[handelsnaam 2] en afname van de hiervoor genoemde Mercedes;(..)”

2.5.

[eiser] heeft nadien aan [gedaagde] een bedrag voldaan van € 12.000,00.

3 Het geschil

in conventie

3.1.

[eiser] vordert:

1. Te verklaren voor recht dat [eiser] en [gedaagde] met elkaar “ [handelsnaam 2] -garantie” overeen zijn gekomen, zonder dat daarvoor een aanvullende vergoeding dan wel een onderhoudsbeurt voor verschuldigd was;

2. [gedaagde] te bevelen de koopovereenkomst na te komen;

Althans (subsidiair):

3. Te verklaren voor recht dat [eiser] de koopovereenkomst gerechtigd heeft ontbonden c.q. de koopovereenkomst te ontbinden en te verklaren voor recht dat [gedaagde] niet gerechtigd is tot het verrekenen van enige schade, alsmede te verklaren voor recht dat ten gevolge van de ontbinding terugleveringsverbintenissen ontstaan en dat [gedaagde] verplicht is om uit dien hoofde het door [eiser] reeds betaalde gedeelte van de koopsom ad € 12.000,- aan hem terug te betalen.

Zowel ten aanzien van het primair als het subsidiair gevorderde:

4. [gedaagde] te veroordelen in de kosten van deze procedure, met de bepaling dat [gedaagde] de wettelijke rente over de proceskosten verschuldigd is vanaf acht dagen na dagtekening van het in dezen te wijzen vonnis.

3.2.

[eiser] voert daartoe het volgende aan. Tussen partijen is een koopovereenkomst gesloten,waarbij de Mercedes CLK 500 door [eiser] werd gekocht voor een prijs van totaal € 16.900,--. Op dit bedrag werd een korting verleend van € 1.100,00 en [eiser] zou de Mercedes CLK inruilen voor een prijs ad € 3.800,--. Partijen kwamen daarnaast ‘ [handelsnaam 2] -garantie’ overeen. [eiser] heeft op 21 juli 2017 de Mercedes CLK 230 aan een derde verkocht nadat hij meende de koop met [gedaagde] te kunnen ontbinden. [eiser] was en is hierdoor niet langer in de gelegenheid om de Mercedes CLK 230 in te ruilen. Bij vonnis van de kantonrechter van 8 augustus 2018 is [eiser] bevolen om de koopovereenkomst na te

komen. [eiser] heeft uitvoering willen geven aan voormeld vonnis van de kantonrechter. Omdat [eiser] zich niet langer in de positie bevond dat hij de Mercedes CLK 230 kan inruilen, heeft hij [gedaagde] schadeloos willen stellen door de waarde van de Mercedes CLK 230 ad € 3.800,00, zoals vermeld op de overeenkomst aan [gedaagde] te vergoeden. [gedaagde] heeft daar geen medewerking aan verleend.

3.3.

[handelsnaam 1] voert verweer. Partijen verschillen van mening welke financiële bijdrage [eiser] dient te vergoeden aan [gedaagde] , alvorens [gedaagde] de Mercedes CLK 500 aan [eiser] dient te leveren. Meer specifiek of [eiser] aanvullende vergoeding dient te betalen voor de destijds van toepassing zijnde ‘ [handelsnaam 2] -garantie’ en onderhoudsbeurt c.q. autorijklaar maken van de Mercedes CLK 500. De verkoopprijs van de Mercedes CLK 500 bedroeg € 16.900,00 inclusief ‘ [handelsnaam 2] -garantie’; voor die garantie moest echter een vergoeding worden betaald die pas kon worden vastgesteld na het rijklaar maken van de Mercedes. [eiser] wenste dit bedrag niet (lees: € 16.900,00) voor de Mercedes CLK 500 te betalen, alsook geen garantie op het voertuig te willen — en dus ook geen aflever- c.q. onderhoudsbeurt — reden waarom [gedaagde] een korting heeft verleend van € 1.100,00 op de aanschafprijs. [gedaagde] is nog steeds bereid de Mercedes CLK 500 te leveren aan [eiser] . Dan levert [gedaagde] de Mercedes CLK 500, met inachtneming van de verleende korting ten

belope van € 1.100,00, zonder garantie (en dus zonder afIever- c.q. onderhoudsbeurt) dan wel met een aan ‘ [handelsnaam 2] -garantie’ vergelijkbare garantie die alleen wordt verstrekt in combinatie met rijklaar maken op basis van een nader te bepalen bedrag. [gedaagde] is dus bereid de Mercedes CLK 500 alsnog te leveren, mits [eiser] — naast de inruilwaarde (€ 3.800,00) — ook betaalt voor de onderhoudsbeurt (€ 1.595,00) en de met ‘ [handelsnaam 2] -garantie’ vergelijkbare garantie (€ 350,00).

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.5.

[gedaagde] vordert:

primair

• [eiser] te veroordelen tot betaling over te gaan van € 3.800,00 (inruilwaarde);

• Te verklaren voor recht dat [gedaagde] na ontvangst van € 3.800,00 slechts gehouden is de Mercedes CLK 500 te leveren aan [eiser] zonder enige vorm van contractuele garantie en zonder het hebben uitgevoerd, op kosten van [gedaagde] , van een aflever- c.q. onderhoudsbeurt in het kader van het rijklaar maken van de Mercedes CLK 500.

subsidiair

• [eiser] te veroordelen tot betaling over te gaan van € 3.800,00 (inruilwaarde), €1.100,00 (niet meer van toepassing zijnde korting), € 1.595,00 (onderhoudsbeurt) en € 350,00 ( [handelsnaam 1] Garantie);

• Te verklaren voor recht dat [gedaagde] pas na ontvangst van € 6.845,00 gehouden is de Mercedes CLK 500 te leveren aan [eiser] .

meer subsidiair

• [eiser] te veroordelen tot betaling over te gaan van € 3.800,00, zulks te vermeerderen met een in juiste justitie te bepalen bedrag aan vergoeding terzake het komen te vervallen van de korting, het uitvoeren van een aflever- c.q. onderhoudsbeurt in het kader van het rijklaar maken van de Mercedes CLK 500 en verlenen van een aan ‘ [handelsnaam 2] -garantie vergelijke garantie, met een minimum van € 2.000,00.

• Te verklaren voor recht dat [gedaagde] pas na ontvangst van het nog nader te bepalen meer subsidiair gevorderde bedrag is gehouden de Mercedes CLK 500 te leveren aan [eiser] .

Inzake zowel de primaire, subsidiaire als meer subsidiaire

[eiser] te veroordelen in de kosten van het geding, het salaris gemachtigde van [gedaagde] daaronder begrepen, alsook de nakosten, te vermeerderen met de explootkosten indien het vonnis dient te worden betekend, alsook de wettelijke rente.

3.6.

[gedaagde] legt hetgeen in conventie is gesteld ten grondslag aan de vordering in reconventie.

3.7.

[eiser] voert verweer onder verwijzing naar hetgeen in conventie is gesteld.

3.8.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

in conventie en in reconventie

4.1.

Kern van het geschil is op welke wijze alsnog uitvoering dient te worden gegeven aan de koopovereenkomst Mercedes CLK 500 van 15 juni 2017. De primaire vorderingen van partijen zien daar ook op. Vast staat dat bij vonnis van de kantonrechter van 8 augustus 2018 en het herstelvonnis van 12 september 2018 [eiser] gehouden was de koopovereenkomst na te komen, waaronder de levering van de inruilauto Mercedes CLK 230. Vast staat ook dat [eiser] de inruilauto echter al op 21 juli 2017 heeft verkocht aan een derde partij. Kennelijk heeft [eiser] deze omstandigheid in voornoemde procedure verzwegen. Het gevolg is dat [eiser] niet in staat is (volledig) gevolg te geven aan de in voornoemd vonnis opgelegde nakoming van de overeenkomst. Dit komt dan ook voor rekening en risico van [eiser] .

4.2.

Om bovenstaande vraag te kunnen beantwoorden dient eerst komen vast te staan wat partijen nu precies zijn overeengekomen. Uitgangspunt daarbij is de verkoopnota (productie 4 bij dagvaarding). Daaruit valt het volgende af te leiden:

- [gedaagde] levert de Mercedes zonder Bovag garantie. De verkoopnota vermeldt immers ‘ziet af van Bovag garantie’ en ‘Bovag garantie nader te bespreken indien gewenst’. Niet gesteld noch is gebleken dat [eiser] alsnog een Bovag garantie heeft willen overeenkomen.

- Op de vraagprijs van € 16.900,00 is een korting verstrekt van € 1.100,00.

- De betalingsverplichting van [eiser] bestaat uit € 12.000,00 plus de inruil van de Mercedes 230.

- Hoewel niet expliciet benoemd volgt daaruit dat de inruilprijs is gesteld op € 3.800,00.

4.3.

Uit de verkoopnota valt geenszins af te leiden dat partijen de zogenaamde ‘ [handelsnaam 2] -garantie’ zijn overeengekomen. Desondanks moet worden aangenomen dat partijen die garantie wel zijn overeengekomen. Dit valt af te leiden uit de door partijen in deze procedure ingenomen standpunten. Immers in de inleidende dagvaarding van de hierboven genoemde procedure stelt [gedaagde] dat de ‘reguliere’ garantie is overeengekomen en onder randnummer 14 van die dagvaarding stelt [gedaagde] dat de ‘ [handelsnaam 2] garantie’ is overeengekomen (3 maanden garantie). Ook in het vonnis van de kantonrechter van 8 augustus 2018 wordt vastgesteld dat de overeengekomen prijs exclusief Bovag-garantie is (maar mét [handelsnaam 2] -garantie’). De kantonrechter gaat daar in onderhavige procedure dan ook van uit. In dit licht is het standpunt van [gedaagde] onder randnummer 6 en 7 van de conclusie van antwoord in conventie dat de verkoopprijs € 16.900,00 inclusief ‘ [handelsnaam 2] garantie’ bedroeg, maar [eiser] heeft afgezien van die garantie op grond waarvan [gedaagde] een korting heeft gegeven van € 1.100,00 op die aanschafprijs, onbegrijpelijk en in strijd met het door [gedaagde] eerder, als bovenomschreven, ingenomen standpunt en verder ook niet onderbouwd. Dat de korting thans zou zijn komen te vervallen, is door [gedaagde] weliswaar gesteld maar geenszins onderbouwd. Uitgangspunt is dus een koopovereenkomst met ‘ [handelsnaam 2] garantie’.

4.4.

De ‘ [handelsnaam 2] garantie’ houdt het volgende in:

- 3 maanden garantie op motor en versnellingsbak

- grote onderhoudsbeurt

- minimaal 6 maanden geldig

- km gegarandeerd

- verkoopprijs + €350,-

Daaruit valt naar het oordeel van de kantonrechter niet af te leiden dat [eiser] gehouden is naast de extra betaling van € 350,00 ook nog eens te moeten betalen voor een grote onderhoudsbeurt. Die onderhoudsbeurt zit immers in het aangeboden pakket. Het had op de weg van [gedaagde] gelegen, als professionele partij, om voorafgaande aan de koopovereenkomst helderheid te verschaffen over de inhoud van de verleende garantie en de voorwaarden waaronder de auto zou worden afgeleverd. Dat [gedaagde] dat wel heeft gedaan is de kantonrechter niet, althans onvoldoende, gebleken, zodat de gevolgen daarvan voor rekening en risico van [gedaagde] dienen te komen. [eiser] mocht er onder die omstandigheden vanuit gaan dat de auto zou worden afgeleverd inclusief een grote onderhoudsbeurt en rijklaar maken zonder dat daarvoor nog extra kosten in rekening wordt gebracht.

4.5.

Dat leidt tot de volgende conclusie. [eiser] is op basis van de koopovereenkomst thans nog verschuldigd een bedrag van € 3.800,00 (de inruilprijs) en een bedrag van € 350,00 (de garantieprijs). Aan de stelling van [gedaagde] , dat hij de inruilauto voor een aanzienlijk hoger bedrag had kunnen verkopen en aldus schade lijdt, gaat de kantonrechter voorbij, omdat [gedaagde] daaraan verder geen consequenties verbindt. [gedaagde] is op basis van de koopovereenkomst verplicht na betaling van bovengenoemde bedragen de auto onder ‘ [handelsnaam 2] garantie’ aan [eiser] af te leveren derhalve inclusief een grote onderhoudsbeurt c.q. rijklaar maken. De primaire vordering van [eiser] in conventie zal deels worden toegewezen. De vordering van [gedaagde] in reconventie zal eveneens deels worden toegewezen.

4.6.

Nu partijen over en weer deels in het ongelijk zijn gesteld ziet de kantonrechter aanleiding de proceskosten te compenseren in die zin dat ieder partij de eigen kosten draagt.

5 De beslissing

De kantonrechter

In conventie

verklaart voor recht dat [eiser] en [gedaagde] met elkaar de ‘ [handelsnaam 2] -garantie’ zijn overeengekomen zonder dat daarvoor een onderhoudsbeurt voor verschuldigd was;

beveelt [gedaagde] de koopovereenkomst na te komen;

In reconventie

veroordeelt [eiser] om aan [gedaagde] tegen bewijs van kwijting te betalen € 4.150,00

verklaart voor recht dat [gedaagde] na ontvangst van bovengenoemd bedrag is gehouden de Mercedes CLK 500 te leveren aan [eiser] ;

in conventie en reconventie

compenseert de proceskosten in die zin dat elke partij de eigen kosten draagt;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.M. Berendsen en in het openbaar uitgesproken op 23 oktober 2019.