Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2019:3831

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
14-08-2019
Datum publicatie
06-09-2019
Zaaknummer
NL18.22187
Rechtsgebieden
Burgerlijk procesrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Eiseres heeft de vordering aanvankelijk in eigen naam ingesteld, als ware zij de eigenaar van die vordering. Die vordering behoort echter aan een ander. Vast staat dat eiseres in ieder geval op dit moment op grond van lastgeving door de rechthebbende gerechtigd is om de vordering op gedaagde in eigen naam te incasseren in deze procedure. Dat is genoeg. Als eiseres opnieuw een dagvaarding uit zou moeten brengen, leidt dat alleen tot onnodig tijdverlies en dat is in strijd met de goede procesorde.

De Nederlandse rechter heeft rechtsmacht op grond van artikel 7 Herschikte EEX-Verordening. Bij toepassing van dit artikel moet de vraag worden beantwoord of de overeengekomen diensten in Nederland werden verstrekt of moesten worden verstrekt. Het begrip “verstrekken” moet niet zo beperkt worden opgevat, dat daarvoor feitelijk “ontvangen” kan worden gelezen. Er moet worden aangeknoopt bij het autonome begrip “diensten”, waardoor de plaats waar de diensten worden verstrekt, moet worden opgevat als de plaats waar de activiteiten worden verricht. Bij diensten ter ondersteuning van het gebruik van software is dan niet de plaats waar de ondersteuning fysiek wordt ontvangen doorslaggevend, maar de plaats waar de medewerkers de ondersteunende werkzaamheden uitvoeren. De Nederlandse rechter heeft rechtsmacht, omdat eiseres haar diensten in Nederland heeft verricht en deze dus in Nederland werden verstrekt.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

VONNIS

_________________________________________________________________ _

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Civiel recht

Zittingsplaats Utrecht

zaaknummer: NL18.22187

Vonnis in incident van 14 augustus 2019

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
REDWOOD SOFTWARE NEDERLAND B.V.,
gevestigd en kantoorhoudende te Houten,
eiseres in de hoofdzaak,
verweerster in het incident, hierna te noemen: Redwood Software,
advocaat mr. L.F.P. Coehorst te Utrecht,

tegen

de vennootschap naar buitenlands recht
EUROCASH S.A.,
gevestigd en kantoorhoudende te Komorniki (Polen),
verweerster in de hoofdzaak,
eiseres in het incident, hierna te noemen: Eurocash,
advocaat mr. E.D. van der Minne te Amsterdam.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het tussenvonnis in incident van 1 juli 2019

 • -

  de akte overlegging lastgevingsovereenkomst van Redwood Software

 • -

  de antwoordakte van Eurocash.

1.2.

Daarna is vonnis bepaald in het incident.

2 De beoordeling in het incident

Er is sprake van lastgeving

2.1.

Redwood Software zegt dat zij van Redwood Systems de (voorwaardelijke) last heeft gekregen om de vorderingen van Redwood Systems op Eurocash te incasseren. Eurocash heeft dit betwist. In het tussenvonnis van 1 juli 2019 is bepaald dat Redwood Software een akte mag nemen om het bestaan van de door haar gestelde lastgevingsovereenkomst te onderbouwen.

2.2.

Redwood Software heeft bij akte een lastgevingsovereenkomst overgelegd, waarin staat dat Redwood Systems aan Redwood Software de last heeft verstrekt om op eigen naam de vorderingen van Redwood Systems op Eurocash te incasseren – zo nodig in rechte – en om te proberen om via rectificatie Redwood Systems eiser in deze procedure te laten worden en – voor het geval dat niet lukt – om dan in eigen naam voort te procederen. Ook staat daarin dat in deze schriftelijke overeenkomst eerder mondeling gemaakte afspraken worden vastgelegd en dat Redwood Systems alle (rechts)handelingen van Redwood Software met betrekking tot Eurocash heeft bekrachtigd of, voor zover nodig, alsnog bekrachtigt.

2.3.

Eurocash zegt dat uit de lastgevingsovereenkomst niet blijkt dat Redwood Software op basis van lastgeving in deze procedure in eigen naam vorderingen van Redwood Systems mag incasseren. In de kern komt haar verweer er op neer dat de lastgevingsovereenkomst pas op 11 juli 2019 is opgesteld en dat hieruit niet blijkt op welk moment de (mondelinge) last is gegeven. Als dat pas na het uitbrengen van de procesinleiding is gebeurd, komt daaraan volgens Eurocash hier geen betekenis toe. Eurocash zegt ook nog dat de lastgevingsovereenkomst is ondertekend door een bestuurder die pas ver ná de overeenkomst met Eurocash is aangetreden. Ook daarom klopt, volgens Eurocash, de stelling van Redwood Software niet dat er al voor het starten van deze procedure sprake was van een lastgevingsovereenkomst.

2.4.

De rechtbank oordeelt dat uit de lastgevingsovereenkomst volgt dat er in ieder geval op dít moment sprake is van lastgeving. Dat de lastgevingsovereenkomst is ondertekend door een bestuurder die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst met Eurocash nog geen bestuurder was, is niet van belang. Een rechtspersoon kan niet zelf handelen. Dat doet zij door middel van haar bestuurders. Wie op welk moment die functie vervult, is niet relevant. Als er maar door een bevoegd bestuurder is gehandeld. Dat is in dit geval zo. Naar de rechtbank begrijpt doet Redwood Software een beroep op bekrachtiging van de door haar verrichte (rechts)handelingen door Redwood Systems in de zin van artikel 3:69 BW. Dit artikel is echter alleen van toepassing in de situatie dat Redwood Software in naam van Redwood Systems handelt en dat doet zij niet. Zij handelt in eigen naam.

Bekrachtiging is hier echter niet nodig, ook niet in het geval Redwood Software pas vanaf 11 juli 2019 op grond van lastgeving handelde. Vast staat namelijk dat Redwood Software op dit moment gerechtigd is om in eigen naam de vorderingen van Redwood Systems op Eurocash in deze procedure te incasseren en dat is genoeg. Vanaf het begin van deze procedure is het Eurocash namelijk duidelijk om welke vordering (van Redwood Systems op haar) het gaat, dat Redwood Software deze vordering incasseert en op welke inhoudelijke gronden zij dat doet. Eurocash is dus, in het eventuele geval dat Redwood Software niet bij aanvang van deze procedure over een last van Redwood Systems beschikte, niet in haar belangen geschaad. De uiterste consequentie van het standpunt van Eurocash, zou zijn dat Redwood Software opnieuw een dagvaarding uit zou moeten brengen (met de in dat geval hoe dan ook van meet af aan bestaande lastgeving door Redwood Systems) om zo deze procedure opnieuw aan te brengen. Dat leidt slechts tot onnodig tijdverlies en dat is in strijd met de goede procesorde.

2.5.

Op grond van de lastgeving is Redwood Software niet alleen gerechtigd de vordering van Redwood Systems op Eurocash te incasseren, maar kan zij ook dezelfde aanspraken jegens Eurocash maken als Redwood Systems. Dat betekent dus dat Redwood Software een beroep kan doen op het (beweerdelijke) forumkeuzebeding. Of dat beding geldt kan in het midden blijven, omdat de bevoegdheid van de rechtbank Midden-Nederland al op een andere grond wordt aangenomen. Hieronder wordt dit toegelicht.

De rechtbank Midden-Nederland is bevoegd

2.6.

Eurocash beroept zich in dit incident op de onbevoegdheid van de rechtbank Midden-Nederland en zegt dat de Poolse rechter bevoegd is. De volgende argumenten van Eurocash zijn nog niet beoordeeld:

 • -

  het is op grond van artikel 25 van de herschikte EEX-Vo mogelijk om een forumkeuze te maken, maar de forumkeuze tussen Redwood Systems en Eurocash voldoet niet aan de daarvoor geldende eisen;

 • -

  er is ook geen sprake van een alternatieve bevoegdheid op grond van artikel 7 herschikte EEX-Vo.

2.7.

De rechtbank oordeelt dat zij bevoegd is op grond van artikel 7 van de herschikte EEX-Vo. In het onderstaande wordt uitgelegd waarom. Daarbij wordt ingegaan op de relevante stellingen van partijen.

2.8.

In deze zaak is de herschikte EEX-Vo van toepassing. In artikel 7 lid 1 van die verordening staat dat in zaken die gaan over verbintenissen uit een overeenkomst tot het verstrekken van diensten, de gedaagde kan worden opgeroepen voor het gerecht van de plaats waar die diensten volgens de overeenkomst werden verstrekt of hadden moeten worden verstrekt. De vraag is dus of Redwood Systems haar diensten in Nederland heeft verstrekt of moest verstrekken.

2.9.

Het antwoord op die vraag is: ja. Beide partijen gaan ervan uit dat de “software license and service agreement” (hierna: “de overeenkomst") tussen Redwood Systems en Eurocash ziet op dienstverlening in de vorm van ondersteuning bij het gebruik van de door Redwood Systems geleverde software en het onderhoud daarvan. Uit de overeenkomst blijkt dat Eurocash een licentie heeft gekocht voor het gebruik van die software en voor de ondersteuning daarbij.

2.10.

Op grond van de licentie is er software aan Eurocash ter beschikking gesteld. Hoe dat is gebeurd, maken partijen niet duidelijk. Het is mogelijk dat Eurocash de software van Redwood Systems heeft mogen downloaden. Omdat aanwijzingen van andere aard ontbreken, moet ervan worden uitgegaan dat de software haar in dat geval in Nederland ter beschikking is gesteld. Het is ook mogelijk dat de software door Redwood Systems aan Eurocash is gezonden. Omdat ook hier aanwijzingen van andere aard ontbreken, moet ervan worden uitgegaan dat in dat geval de software in Nederland door (de in Nederland werkzame medewerkers van) Redwood Systems, met gebruikmaking van haar computeromgeving aldaar, aan Eurocash is verschaft, waarna Eurocash de software zelf in Polen op haar computer heeft geïnstalleerd (zie artikel 3.2 van de overeenkomst). Ook hier ligt het dus het meest voor de hand om Nederland aan te merken als de plaats waar de software is verstrekt. De plaats van ontvangst van de software is namelijk niet doorslaggevend (zie hierna onder 2.11).

2.11.

Het zwaartepunt ligt volgens partijen echter bij de diensten ter ondersteuning bij het gebruik van de software. De rechtbank neemt dit als uitgangspunt over. Bij deze diensten is het niet meteen duidelijk wat de plaats is waar die diensten worden verstrekt en dit staat ook niet met zoveel woorden in de overeenkomst. Dat moet de rechtbank dus bepalen aan de hand van de bedoeling van partijen bij de overeenkomst en de manier waarop daar uitvoering aan is gegeven. De rechtbank is van oordeel dat het begrip “verstrekken”, niet zo beperkt moet worden opgevat dat daarvoor feitelijk “ontvangen” kan worden gelezen, maar dat moet worden aangeknoopt bij het begrip “diensten”. Onder “diensten moet – in de autonome betekenis die daaraan in deze verordening moet worden toegekend – worden begrepen “het verrichten van een activiteit tegen vergoeding” (HvJ EG 23 april 2009, nr. C-533/07, jur. 2009). Als het begrip “diensten” op deze wijze wordt gelezen, is het duidelijk dat de plaats waar de diensten worden verstrekt, moet worden opgevat als de plaats waar die activiteiten worden verricht. Dat maakt in dit geval dat niet de plaats waar de ondersteuning fysiek wordt ontvangen doorslaggevend is, maar veeleer de plaats van waaruit de medewerkers de ondersteunende werkzaamheden uitvoeren.

2.12.

Eurocash zegt dat het om de volgende werkzaamheden ging:

 1. (Telefonische) assistentie en onderhoudswerkzaamheden;

 2. Daarnaast was het mogelijk dat in een voorkomend geval assistentie en training in Polen nodig was;

 3. Het gebruik van een supportwebsite in Polen.

2.13.

Over het eerste punt zegt Eurocash niet waar deze werkzaamheden werden verricht. Daarmee staat de juistheid van de stelling van Redwood Software vast, dat dit was in het Nederlandse kantoor (tijdens de Nederlandse kantooruren waarin dat kantoor geopend was).

2.14.

Uit de bewoordingen van Eurocash blijkt dat het bij de in het tweede punt genoemde werkzaamheden gaat om een incidentele mogelijkheid, niet dat die mogelijkheid zich ook daadwerkelijk heeft voorgedaan. Bovendien: als dat al anders was, dan nog betekende dat incidentele karakter dat die werkzaamheden (in kwantitatieve zin) ondergeschikt waren aan de andere genoemde werkzaamheden, zodat ook dan niet kon worden gezegd dat de diensten krachtens de overeenkomst, als geheel gezien, in Polen werden verstrekt.

2.15.

Eurocash zegt niet dat de onder punt 3 genoemde supportwebsite een Poolse website is. Redwood Software daarentegen zegt dat het om een .eu website gaat die vanuit Nederland wordt geëxploiteerd. Nu geen andersluidende stellingen zijn ingenomen, gaat de rechtbank uit van de juistheid van de stelling van Redwood Software op dit punt. Daarmee staat vast dat het om handelingen gaat die in Nederland worden verricht.

2.16.

Het bovenstaande leidt tot de conclusie dat de overeengekomen activiteiten werden verricht in Nederland en dus dat de diensten in Nederland werden verstrekt. Daarom is de Nederlandse rechter bevoegd.

2.17.

De rechtbank is op grond hiervan al van oordeel dat de incidentele vordering moet worden afgewezen. Het andere argument van Eurocash wordt daarom niet meer besproken.

2.18.

Eurocash zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van het incident worden veroordeeld.

3 De beslissing

De rechtbank

in het incident

3.1.

wijst het gevorderde af,

3.2.

veroordeelt Eurocash in de kosten van het incident, aan de zijde van Redwood Software tot op heden begroot op € 543,00,

3.3.

verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad,

in de hoofdzaak

3.4.

bepaalt dat Eurocash uiterlijk op 25 september 2019 een verweerschrift moet indienen.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.A. Messer en in het openbaar uitgesproken op 14 augustus 2019.