Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2019:2378

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
01-05-2019
Datum publicatie
29-05-2019
Zaaknummer
7162802 UC FORM 18-9508 - 1111
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Europese procedure voor geringe vorderingen. Huur van scooter door Nederlandse toerist in Pisa, Italië. Schade en inhouding door Italiaanse verhuurder van volledige € 850,- die bij aanvang van de huur als cautie is betaald . Is Nederlandse rechter bevoegd. Is Nederlands of Italiaans recht van toepassing. Oneerlijk beding naar Italiaans recht?

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Civiel recht

kantonrechter

locatie Utrecht

zaaknummer: 7162802 UC FORM 18-9508 - 1111

Beschikking van 1 mei 2019

inzake

[verzoeker] ,

wonende te [woonplaats] ,

verder ook te noemen [verzoeker] ,

verzoekende partij,

procederend in persoon,

tegen:

de rechtspersoon naar buitenlands recht

Multirent Italia srl,

gevestigd te 56121 Pisa,

verder ook te noemen Multirent Italia of kortweg Multirent,

verwerende partij,

verschenen bij [A] , socio e amministratore unico

1 Verloop van de procedure

1.1

Het verzoekschrift van verzoeker is bij de rechtbank Midden-Nederland ontvangen op 22 augustus 2018.

1.2

Multirent Italia heeft gereageerd, met een ingevuld formulier C (answer form) d.d. 16 oktober 2018.

1.3

Op 26 november 2018 heeft de griffier aan partij doen weten dat de processtukken in het Nederlands of in het Engels moeten worden opgesteld, niet later dan 14 december 2018.

1.4

Multirent Italia reageerde op 18 december 2018.

1.5

Op 24 januari 2019 kwam in de in het Engels weergegeven reactie van verzoeker.

Daarna is bepaald dat een beschikking zal worden uitgesproken.

2 Het verzoek en de bevoegde rechter

2.1

Het verzoekschrift van verzoeker bevat een vordering formulier A in de zin van artikel 4 lid 1 van de verordening EG 861/2007, later omgezet in EU-Verordening 2015/2421 en conform de Uitvoeringswet, gepubliceerd in Staatsblad 2017/25 en Staatsblad 2017/76. De vordering betreft niet meer dan € 5000,-.

2.2.1

De bevoegdheid van de Nederlandse rechter is in algemene voorwaarden van Multirent uitgesloten, doordat artikel 9 van deze algemene voorwaarden (general rental conditions) meldt: “JURISDICTION: the two parties agree that jurisdiction only to Pisa.” Multirent Italia heeft daarop geen beroep gedaan en zou zij dat wel hebben gedaan, dan zou de bepaling terzijde zijn gesteld, omdat de Nederlandse kantonrechter, aangewezen als bevoegde rechter in artikel 2 van de Uitvoeringswet Verordening Europese procedure voor geringe vorderingen, ambtshalve oordelend over zijn bevoegdheid, immers bevoegd is. Ingevolge artikel 16 van de EEX verordening wordt de rechtsvordering die door een consument wordt ingesteld tegen de wederpartij bij de overeenkomst gebracht voor het gerecht van de plaats waar de consument woonplaats heeft. Verzoeker woont in [woonplaats] (Nederland). Nodig is dus dat het om een consument in een kort gezegd consumenten-overeenkomst gaat.

2.2.2

Volgens Brussel bis I Verordening is in drie gevallen sprake van een overeenkomst die onder het toepassingsgebied van deze afdeling valt. Ten eerste geldt deze regeling voor overeenkomsten inzake koop en verkoop op afbetaling van roerende lichamelijke zaken. Ten tweede is de regeling van toepassing op leningen op afbetaling of andere krediettransacties ter financiering van verkoop van dergelijke zaken. Tot slot bestrijkt deze regeling elke overeenkomst tussen een ondernemer en een consument indien de ondernemer zijn handelsactiviteiten in de lidstaat ontplooit waar de consument woonplaats heeft, dan wel deze activiteiten op deze lidstaat met ongeacht welke middelen richt, en de overeenkomst onder die activiteiten valt. Indien een overeenkomst onder het toepassingsgebied van deze regeling valt, kan de rechtsmacht alleen op basis van deze regeling worden vastgesteld. Het doel van deze regeling is de consument als zwakke partij bij een overeenkomst met een ondernemer te beschermen.

2.2.3

De vraag luidt dus of Multirent Italia commerciële of beroepsactiviteiten ontplooit in de lidstaat waar de consument woonplaats heeft of dergelijke activiteiten met ongeacht welke middelen richt op die lidstaat of op meerdere staten met inbegrip van die lidstaat en de overeenkomst onder die activiteiten valt. De kantonrechter is van oordeel dat zulks het geval was. Belangrijk is de omstandigheid dat het contract en de algemene voorwaarden, en met name die algemene voorwaarden, in een andere taal dan het Italiaans, namelijk het Engels, zijn gesteld. Verder heeft Multirent een telefoonnummer met een internationaal kengetal gebruikt. Ook gebruikt zij een andere topleveldomeinnaam dan alleen eindigend op.it, te weten info@multirentitalië.com. De kantonrechter acht zich op grond van die omstandigheden bevoegd, nu ingevolge artikel 18 Brussel I bis de rechtsvordering tegen Multirent kan worden gebracht voor de Nederlandse rechter omdat eiser in Nederland woont. Niet doet zich voor een overeenkomst die gesloten is na het ontstaan van het geschil of een van de andere in artikel 19 Brussel I bis genoemde mogelijkheden. Bijgevolg is de Nederlandse rechter bevoegd van de vordering kennis te nemen

3 Beoordeling.

3.1

De zaak gaat over de huur van een scooter tijdens een vakantie in Pisa (Italië) door een in Nederland wonende consument. Aan de scooter is volgens Multirent schade ontstaan tot een bedrag van € 850,-. De vraag is wie deze schade moet dragen. MultiRent Itali heeft op de creditcard van verzoeker een bedrag van € 850,- ingehouden. Verzoeker wil dit bedrag terug hebben.

3.2

Tussen partijen staat vast dat verzoeker op de luchthaven van Pisa een scooter van het model Vespa Piaggio met kentekennummer [kenteken] heeft gehuurd (alsmede twee helmen) en dat hij de scooter terug zou brengen uiterlijk 15 juli 2018 om 1:00 uur ‘s middags. De huurprijs bedroeg € 84,- per dag en eiser gaf ook een cautie van € 900,-. Die is op 12 juli 2018 om 14:46 uur van de Mastercard van verzoeker afgeschreven Het nummer van de creditcard (Mastercard) van verzoeker is in het huurcontract vermeld. Hij heeft in het Italiaans en in het Engels verklaard: “I give my authorisation tot the hirer to charge the amount of damages, fine regarding vehicles and period concerning the present hire contract, fuel and indemnity for delayed drop off, against the above mentioned credit card (….)”.

3.3

Verzoeker sloot geen CDW- of SCDW-verzekering af.

3.4

De scooter is beschadigd geraakt. Op of omstreeks de 13e juli is zij door verzoeker naar het kantoor van verweerder gebracht. (soccorso stradale recupero presso grandhotel continental tirrena piazza belvedere no 26 trasport verso nostra officina piaggio vespa targa [kenteken] in avaria).

Wat er precies gebeurd is, is onduidelijk: de scooter lekte volgens verzoeker tijdens het rijden al olie en brandstof, en is kennelijk op de parkeerplaats voor het hotel omgevallen dan wel aangereden, en heeft langer dan een paar minuten op zijn zij gelegen, waardoor ook olie is weggelopen. Verzoeker heeft verweerder gebeld en heeft dit voorval gemeld, waarna verweerder op 13 juli 2018 de scooter weer heeft ingenomen (opgehaald bij het hotel).

3.5

De heer [A] (volgens de stukken: “amministratore unico”) van Multirent Italia heeft op 15 juli 2018 om 2:00 uur ‘s middags een verklaring opgesteld waarin hij meedeelt dat hij aan verzoeker een in perfecte staat verkerende Vespa heeft verhuurd en dat hij verzoeker erop gewezen heeft dat hij verantwoordelijk is voor schade die aan het voertuig ontstaat. Dat staat, zo schrijft [A] , in het contract.:” as stipulated in our rental contract what happened (even if mr [verzoeker] informs us that he has not had any accidents) is under his responsibility”.

3.6

Voor wat betreft de feitelijke gang van zaken, is de kantonrechter van oordeel dat er voor de schade geen sprake is van verwijtbaar handelen aan de zijde van verzoeker. De vraag of verzoeker die schade (of een gedeelte daarvan) toch moet dragen, moet worden beantwoord door hetgeen partijen daarover zijn overeengekomen. Hierna zal eerst worden bepaald volgens welk recht die beoordeling moet plaatsvinden, en daarna wat is overeengekomen in de algemene voorwaarden (general conditions).

4 Welk recht?

4.1

De volgende te beantwoorden vraag is welk recht toepassing is. En dat wordt bepaald door het verdrag Rome I. Onverminderd de artikelen 5 en 7, wordt de overeenkomst, gesloten door een natuurlijke persoon voor een gebruik dat als niet bedrijfs- of beroepsmatig kan worden beschouwd („de consument”) met een andere persoon die handelt in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep („de verkoper”), beheerst door het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, op voorwaarde dat de verkoper zijn commerciële of beroepsactiviteiten ontplooit in het land waar de consument woonplaats heeft of dergelijke activiteiten met ongeacht welke middelen richt op dat land of op verscheidene landen met inbegrip van dat land en de overeenkomst onder die activiteiten valt. Voor zover van belang voor deze zaak regelt lid 2 dat niettegenstaande lid 1 de partijen overeenkomstig artikel 3 het recht kunnen kiezen dat van toepassing is op een overeenkomst die voldoet aan de voorwaarden van lid 1. Deze keuze mag er evenwel niet toe leiden dat de consument de bescherming verliest welke hij geniet op grond van bepalingen waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken volgens het recht dat overeenkomstig lid 1 toepasselijk zou zijn geweest bij gebreke van rechtskeuze. De leden één en twee zijn evenwel niet van toepassing op overeenkomst tot verstrekking van diensten, wanneer de dienst aan de consument uitsluitend moeten worden verstrekt in een ander land dan dat waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft.

4.2

De onderhavige dienst bestaat uit het huren en verhuren van een scooter in Pisa, Italië, terwijl de eisende partij in Nederland woont. De dienst wordt dus uitsluitend in Italië verstrekt aan de consument. De kantonrechter komt derhalve tot het oordeel dat niet het Nederlandse recht maar het Italiaans recht moeten worden toegepast.

4.3

De volgende stap is dat de algemene voorwaarden van Multi Rent Italia zullen moeten worden uitgelegd, omdat beide partijen twisten over aansprakelijkheid voor de schade aan de scooter. Eiser bestrijdt de uitleg van de algemene voorwaarden zoals door Multirent Italia aan de kantonrechter is gegeven, en eiser beroept zich, zo begrijpt de kantonrechter zijn verweer, op de onredelijke bezwarendheid van het beding dat de aansprakelijkheid voor de schade geheel bij eiser legt.

4.4

Artikel 2 van de general rental conditions van Multirent Italia bepaalt onder de titel: INSURANCE, het navolgende: (…)

“In the event that the client wishes to rent a vehicle, not buying the accessory insurance coverage that reduces the responsibility versus damage, theft, fire , the same will be held fully liable towards the lessor in case of theft and / or fire and / or damage to the rented vehicle, and for all the damages caused and / or suffered to the vehicle and, for the entire rental period, even if employees by accident and or third parties. The accessory insurance coverage versus damage, theft, fire (CDW) reduces the responsability of the customer to the value the franchise request to the lessor by the Insurance-company in case of theft and / or fire and / or damage to the vehicle, and for all the damage caused for and / or suffered to and from the vehicle. In case of the damages caused and / or suffered to and from the vehicle and ranges from € 1,200 00 to € 5,000.00, depending on the type and model of the vehicle. The “Super” accessory insurance coverage versus damage theft , fire (SCDW) reduces the responsibility of the customer to a maximum of 50% of the value the franchise request to the lessor by the Insurance company in case of theft and / or fire and / or damage to the vehicle, and for all the damages caused and / or suffered to and from the vehicle. In case of damages, theft and / or fire will also be charged to the customer the set up fee and practice management until to a maximum of € 150.00 + tax. Even in the case which they are active accessory insurance (CDW or SCDW) if the damage theft and/or fire was caused by negligence, recklessness or negligence of the customer, the same will be liable to compensate the locator to the ‘full amount of damage, without limitation, addition to the detention of the vehicle, the costs to recover, the time to repair and the days of lost rental.”

4.5

Art. 7 van de general rental conditions bepaalt het volgende:

“FAILURES, DAMAGES. In case of failure and / or damage to the vehicle, not due to negligence or willful misconduct of the Customer, or caused by third parties, the customer is required to urgently comrnunicate this to the Courtesy service of the lessor ( + [telefoonnummer] ) and provide you with the utmost care and precision all the data related to the fact, failing which the he will charged for the cost of the damage plus their associated costs, holding back the expense from the deposit. (..) In the case in which the customer due to damage or failure is unable to continue the trip the lessor engages, if possible, to the replacement of the vehicle, or in case of inpossibility of replacement, to refund the portion of canon not be enjoyed. The customer must not make decisions if you do not the instructions and expressed permission of the lessor. Abandonment of the vehicle and/or travel outside of Italy without authorization will result in the loss of anypossibility to use the courtesy service and the customer will be required to refund to the lessor all direct and indirect costs relating to the recovery of the vehicle. The customer is not entitled to reimbursement of the repair costs of the vehicle unless preventively authorised by the lessor. In the case of drillings and/or damage to the tires, the customer must pay their replacement at his own expense. The return of the vehicle with repaired tires is not allowed.

4.6

Het Italiaaanse recht bepaalt met betrekking tot algemene voorwaarden in een overeenkomst dat “le condizioni generali di contratto sono clausole previste unilateralmente da una parte contrattuale, e generalmente dirette a regolare uniformemente i suoi rapporti contrattuali. Trovano disciplina nell'art. 1341 c.c.” De Italiaanse Hoge Raad oordeelde over de onredelijke bezwarendheid/oneerlijkheid van algemene voorwaarden in Cassatione civile, Sez. III, sentenza 109342 (11 mei 2006) en Sez. Lavoro, sentenza 6314 (22 maart 2006) (oneerlijk karakter).

4.7

Ter uitwerking van de mogelijkheden tot beoordeling van al dan niet bezwarende bedingen in de relatie met een consument (zoals eiser) regelt de Codice del consumo [CCon] in art. 33 het navolgende: “Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore Comma 1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.”

Bedoeld zal daar mee zijn dat “”il Codice del Consumo definisce vessatoria una qualunque clausola che determini un significativo squilibrio. Si tratta di una definizione generale, che permette a un giudice di identificare nuove clausole vessatorie, la cui lista è quindi una lista aperta, diversamente da quanto è stabilito dal C.C. 1341 che fornisce un elenco tassativo, chiuso. Il secondo comma elenca comunque 20 clausole già identificate, vessatorie ma accettabili dal consumatore. Vi sono però clausole che non possono essere oggetto di contratto anche se il consumatore le ha accettate. Comma 2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:20 soggetti.”

De kantonrechter wijst veronderstellerderwijze van belang voor deze zaak, op de volgende twee bedingen:

f. imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo

Niet meer van belang is u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore, omdat de kantonrechter daarover al beslist heeft bij de bevoegdheid.

4.8

Van de 20 bedoelde bedingen zijn er 16 waarvan niet zonder meer de onredelijke bezwarendheid wordt aangenomen maar waartegen de weerlegging van het vermoeden nog mogelijk is : delle 20 clausole esplicitate nel secondo comma, 4 sono sempre nulle, e 16 possono essere valide. Le quattro clausole nulle sono: 1. esclusione o limitazione della responsabilità in caso di morte o danni fisici al consumatore (lettera a) 2. esclusione o limitazione delle azioni del consumatore in caso di inadempimento del professionista (lettera b) 3. prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha potuto conoscere (lettera l) Queste 3 clausole sono dichiarate sempre nulle dall'Art. 36. La prossima clausola invece è sempre nulla per una combinazione di norme 4. stabilire come foro competente un foro diverso.

4.9

Verder bepaalt art. 34 Codice del consumo [CCon]: “Accertamento della vessatorietà delle clausole 1. La vessatorietà di una clausola e' valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende. 2. La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, ne' all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile. 3. Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di condizioni generali di contratto P 11/12 legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea. 4. Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale. 5. Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.”

4.10

De “modo chiaro e comprensibile” is in dit geval van belang.

De kantonrechter constateert een onduidelijkheid veroorzakende tegenstelling in de wijze waarop de verhuurder de huurder aansprakelijk kan stellen voor schade zelfs veroorzaakt door derde partijen in artikel 2 enerzijds en in artikel 7 van de algemene voorwaarden (general conditions) anderzijds. In artikel 2, dat gaat over de verzekering, wordt de huurder volledig aansprakelijk gehouden maar in artikel 7, dat specifiek over schade gaat, wordt deze volledige aansprakelijkheid alleen bij de cliënt neergelegd wanneer hij zijn taak als goed huurder verwaarloost dan wel zich moedwillig misdraagt, terwijl ook schade veroorzaakt door derde partijen slechts de verplichting aan de huurder oplegt om bepaalde inlichtingen aan de verhuurder te verschaffen. De kantonrechter spreekt hierboven over een onduidelijkheid veroorzakende tegenstelling. De paragraaf over verzekeringen moet naar het oordeel van de kantonrechter zo worden gelezen dat zij kennelijk in hoofdzaak aangeeft hoe de verdeling van schade zal plaatsvinden als aansprakelijkheid wordt vastgesteld. Omdat in artikel 2 van de algemene voorwaarden onder verzekeringen slechts gesproken wordt over “will be held fully liable” wil dan nog niet zeggen dat de huurder dat ook altijd daadwerkelijk is. Het gaat er dus om te onderzoeken of [verzoeker] schade heeft veroorzaakt en/of hij daar aansprakelijk ingevolge art. 7 van de general conditions voor is.

4.11

De kantonrechter stelt vast dat, gelet op de stellingen van partijen, zich niet het probleem voordoet met schade aan de banden. Evenmin kan door het parkeren voor het hotel gesproken worden van “abandonment of the vehicle”. Partijen strijden ook niet met elkaar over het antwoord op de vraag of, nadat de scooter is teruggebracht naar het kantoor van verweerder, het restant van de periode nog moest worden opgevuld met een andere, vervangende, scooter.

4.12

Het gaat dus per saldo om het antwoord op de vraag of, in een situatie waarin onvoldoende is komen vast te staan dat verlies van de olie ontstaan is doordat verzoeker nalatig is geweest of zich moedwillig heeft misdragen dan wel “negligence” heeft betoond of “recklessness”, Multirent gerechtigd is een bedrag voor geleden schade in te houden op de creditcard van de klant en consument [verzoeker] . De kantonrechter maakt uit de algemene voorwaarden op dat in het geval dat er geen verwijtbaarheid is aan de zijde van de klant, er slechts een verplichting bestaat om de schade door te geven aan de “Courtesy service” van Multirent ( + [telefoonnummer] ) en alle data/ gegevens over het schadebrengende voorval door te geven, met de grootste zorgvuldigheid en precisie. Multi Rent heeft aan verzoeker niet verweten dat [verzoeker] niet de gegevens met betrekking tot het ongeval dan wel de schadeveroorzekende situatie heeft doorgegeven. Bijgevolg kan verzoeker niet worden belast met de kosten van schade en de verdere schadeposten en mocht het bedrag van EUR 850,- ook niet worden afgeschreven van de creditcard van [verzoeker] .

4.13

Wel bestaat ingevolge de algemene voorwaarden de verplichting in geval van schade € 150,- te voldoen ter zake van “the set up fee and practice management”. Dit bedrag is niet buitenproportioneel. Bijgevolg dient € 700,- aan verzoeker te worden terugbetaald.

4.14

Ingevolge het bepaalde in artikel 20 van de Verordening 861/2007 jo de Uitvoeringswet zal de kantonrechter aan eiser een certificaat verschaffen betreffende de beslissing, zonder extra kosten met gebruikmaking van standaardformulieren D van bijlage IV.

De beslissing

De kantonrechter

veroordeelt Multirent Italia s.r.l. om aan [verzoeker] terug te betalen € 700,-;

veroordeelt Multirent Italia s.r.l. in de verletkosten van [verzoeker] , tot op heden begroot op € 50,-;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad;

verstrekt eiser een certificaat ter zake van directe tenuitvoerlegging;

Deze beschikking is gegeven door kantonrechter mr. J.J.M. de Laat en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van 1 mei 2019.