Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2019:2040

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
08-05-2019
Datum publicatie
16-05-2019
Zaaknummer
C/16/410878 / HA ZA 16-170
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

(VERVOLG OP: ECLI:NL:RBMNE:2019:346) Non conformiteit led TL-buizen. Veroordeling tot vergoeding van schade.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Civiel recht

handelskamer

locatie Utrecht

zaaknummer / rolnummer: C/16/410878 / HA ZA 16-170

Vonnis van 8 mei 2019

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

EXCLUPARTS B.V.,

gevestigd te Nijmegen,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. V.V.A. Lipman te Nijmegen,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

LED INTERNATIONAL B.V.,

gevestigd te Leersum,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. I.P. Rietveld te Arnhem.

Partijen zullen hierna Excluparts en Led International worden genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het tussenvonnis van 30 januari 2019

 • -

  de akte na tussenvonnis van Excluparts

 • -

  de akte uitlating van Led International

 • -

  de antwoordakte van Excluparts.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De verdere beoordeling

2.1.

In het tussenvonnis van 30 januari 2019 heeft de rechtbank geoordeeld dat Excluparts recht heeft op vergoeding van de winst die zij is misgelopen doordat zij 3.489 voorradige led TL-buizen niet kan verkopen. Omdat voor het vaststellen van de hoogte van de misgelopen winst nog informatie nodig was over de inkoopkosten van de led TL-buizen , hebben partijen de mogelijkheid gekregen om hierover nog een akte te nemen. Daarnaast heeft de rechtbank partijen in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over de vraag of Led International recht heeft op teruggaaf van de led TL-buizen en of zij die terug wil krijgen.

2.2.

Inmiddels heeft de rechtbank voldoende informatie om tot een eindoordeel te komen. Hierna wordt eerst de omvang van de door Excluparts geleden schade vastgesteld. Daarna wordt ingegaan op de mogelijkheid dat Excluparts de voorradige led TL-buizen aan Led International teruggeeft.

Vaststelling van de schade in conventie

2.3.

In het tussenvonnis van 30 januari 2019 is vast komen te staan dat Excluparts recht heeft op vergoeding door Led International van (1) de gederfde winst en (2) € 1.742,15 aan ombouwkosten. De gederfde winst moet worden berekend door de voor de led TL-buizen betaalde inkoopkosten en de certificeringskosten van de proeflampen (€ 1.480,00) in mindering te brengen op het totaal van de verkoopopbrengst die Excluparts zou hebben gehad in de situatie zonder wanprestatie van Led International (de hypothetische situatie).

2.4.

In haar conclusie na deskundigenbericht van 7 november 2018 stelde Excluparts nog dat de hypothetische verkoopopbrengst € 82.868,35 bedroeg. Led International voerde daartegen geen verweer in haar akte van 5 december 2018. Inmiddels gaat Excluparts ervan uit, zo blijkt uit de door haar opgemaakte tabel, dat de hypothetische verkoopopbrengst € 82.141,65 bedraagt. Deze berekening klopt met de bijgevoegde tabel.

2.5.

Led International voert in haar laatste akte aan dat zij zich niet kan verenigen met de door Excluparts gehanteerde verkoopprijzen. Led International heeft haar stelling onderbouwd met een uitdraai van het internet waaruit volgens haar blijkt dat de led TL-buizen ergens anders goedkoper verkocht worden. De rechtbank begrijpt dat deze uitdraai ziet op de prijzen van led TL-buizen in 2019, terwijl de led TL-buizen waar het hier om gaat op 28 april 2015 aan Excluparts zijn geleverd. Er kan dus niet vanuit worden gegaan dat deze (als ze niet gebrekkig waren geweest) pas in 2019 zouden zijn verkocht. Daar komt bij dat Led International dit verweer al in haar akte van 5 december 2018 had kunnen voeren, zodat een volledig debat over deze stelling gevoerd had kunnen worden. Dat zij dit niet heeft gedaan, komt voor haar risico. Daarom gaat de rechtbank ervan uit dat de door Excluparts genoemde verkoopprijzen in 2015 gangbare prijzen waren en dat die prijzen daarna zijn gedaald, zoals Excluparts stelt in haar laatste akte (van 13 maart 2019). De conclusie is dat ervan wordt uitgegaan dat het totaal van de door Excluparts gestelde hypothetische verkoopprijzen van € 82.141,65 klopt.

2.6.

Alleen de hoogte van de inkoopkosten moet dus nog worden vastgesteld. Volgens Excluparts heeft zij € 30.653,71 aan inkoopkosten gemaakt voor de 3.489 led TL-buizen. Led International heeft hiertegen geen verweer gevoerd, zodat de rechtbank ervan uitgaat dat dit bedrag klopt. Daarmee staat vast dat de inkoopkosten € 30.653,71 bedragen.

2.7.

De conclusie is dat de door Excluparts geleden schade moet worden begroot op € 51.750,09, bestaande uit € 50.007,94 aan gederfde winst (€ 82.141,65 -/- € 30.653,71 -/- € 1.480,00) en € 1.742,15 aan ombouwkosten. De gevorderde schadevergoeding (na eisvermeerdering: € 61.633,85) wordt dus toegewezen tot dit bedrag en wordt voor het overige afgewezen.

2.8.

Excluparts heeft wettelijke rente (artikel 6:119 BW) over dit bedrag gevorderd vanaf 30 oktober 2015. Op grond van de aanmaning van 19 oktober 2015 (zie 2.26 van het tussenvonnis van 29 maart 2017) verkeert Led International vanaf 30 oktober 2015 in verzuim. De gevorderde wettelijke rente vanaf die dag wordt daarom toegewezen.

2.9.

Excluparts heeft ook nog een bedrag van € 1.282,46 aan incassokosten gevorderd. Voor toewijzing daarvan is nodig dat Excluparts incassokosten heeft gemaakt en dat dit redelijke kosten zijn die Excluparts in redelijkheid heeft kunnen maken. Excluparts heeft voldoende gesteld en onderbouwd dat aan dit vereiste is voldaan. De gevorderde kosten worden daarom toegewezen.

Tussenconclusie

2.10.

Led International zal worden veroordeeld tot betaling van € 53.032,55 (€ 51.750.09 + € 1.282,46), vermeerderd met wettelijke rente.

Teruggave van de led TL-buizen

2.11.

In het tussenvonnis van 30 januari 2019 heeft de rechtbank partijen verzocht zich uit te laten over de vraag of de redelijkheid en billijkheid meebrengen dat Excluparts, als Led International dat wenst, de led TL-buizen op kosten van Led International teruggeeft aan Led International, zodat zij deze kan verkopen na uitvoering van herstelwerkzaamheden.

2.12.

Led International verzoekt de rechtbank Excluparts te veroordelen tot afgifte van de zich nog onder Excluparts bevindende led TL-buizen en te bepalen dat het Led International vrijstaat deze led TL-buizen te verkopen ondanks het feit dat daarop de tekst ‘Excluled’ vermeld staat. Ook als dit verzoek kan worden aangemerkt als een eisvermeerdering van de vordering in reconventie (dat dit zo is blijkt niet uit de akte van Led International), komt deze niet voor toewijzing in aanmerking. Led International baseert haar verzoek op artikel 6:271 BW. Dit artikel is van toepassing bij ontbonden overeenkomsten. De overeenkomst tussen Excluparts en Led International is echter niet ontbonden. Op deze grond heeft Led International dus geen recht op teruggave.

2.13.

De rechtbank zal Excluparts niet veroordelen tot teruggaaf van de bij haar in voorraad staande led TL-buizen die zij van Led International heeft gekocht. Voor zover Led International uit de redelijkheid en billijkheid afleidt dat Excluparts de led TL-buizen aan Led International moet teruggeven en dat Led International deze mag verkopen onder vermelding van de handelsnaam van Excluparts, onderbouwt zij dit niet. Excluparts brengt daar bovendien tegenin dat het gebruik van de naam Excluled bij het verkopen van de led TL-buizen schade kan toebrengen aan de naam Excluled. Dat is een gerechtvaardigd belang van Excluparts.

2.14.

Excluparts heeft aangevoerd dat zij er geen bezwaar tegen heeft om de led TL-buizen (op kosten van Led International) terug te geven aan Led International en dat het Led International vrijstaat om deze te verkopen, op voorwaarde dat Led International de naam ‘Excluled’ verwijdert. Hoewel de rechtbank hierover in dit vonnis geen voor tenuitvoerlegging vatbare beslissing zal geven, staat het Led International dus vrij om de led TL-buizen op haar kosten bij Excluparts op te halen en deze na verwijdering van de vermelding Exluled te verkopen.

Kosten in conventie

2.15.

Led International heeft grotendeels ongelijk gekregen en zal daarom in de proceskosten van Excluparts in conventie worden veroordeeld. Ook de vordering tot vergoeding van de beslagkosten is toewijsbaar. Die proceskosten en de beslagkosten worden gezamenlijk als volgt begroot (inclusief 1 punt voor salaris advocaat voor het leggen van beslag):

- dagvaarding € 83,96

- griffierecht 1.929,00

- explootkosten beslag 392,71

- deskundige 4.598,00

- salaris advocaat 7.518,00 (7 punten × tarief € 1.074,00)

Totaal € 14.521,67

2.16.

De gevorderde nakosten worden toegewezen op de wijze die in de beslissing is bepaald. De gevorderde wettelijke rente over de proces- en nakosten wordt toegewezen op de hierna bepaalde termijn.

Kosten in reconventie

2.17.

Zoals is geoordeeld in het tussenvonnis van 30 januari 2019, zullen de vorderingen in reconventie worden afgewezen.

2.18.

Led International zal worden veroordeeld in de kosten van Excluparts in reconventie. Die kosten worden begroot op € 1.074,00 (2 punten x factor 0,5 x tarief € 1.074,00).

3 De beslissing

De rechtbank

In conventie

3.1.

veroordeelt Led International om € 53.032,55 aan Excluparts te betalen, te vermeerderen met de wettelijke rente (artikel 6:119 BW) over € 51.750,09 vanaf 30 oktober 2015 tot de voldoening,

3.2.

veroordeelt Led International in de proceskosten en beslagkosten van Excluparts, tot op heden begroot op € 14.521,67, te voldoen binnen 14 dagen na de datum van dit vonnis, bij gebreke waarvan voormeld bedrag wordt vermeerderd met de wettelijke rente met ingang van de vijftiende dag na de datum van dit vonnis,

3.3.

veroordeelt Led International, onder de voorwaarde dat zij niet binnen 14 dagen na aanschrijving door Excluparts volledig aan dit vonnis voldoet, in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op:

- € 157,00 aan salaris advocaat,

- te vermeerderen, indien betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 82,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van het vonnis, vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW met ingang van de vijftiende dag na betekening,

3.4.

verklaart dit vonnis in conventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

3.5.

wijst het meer of anders gevorderde af,

In reconventie

3.6.

wijst de vorderingen af,

3.7.

veroordeelt Led International in de proceskosten van Excluparts, tot op heden begroot op € 1.074,00 en verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.K.J. van den Boom en in het openbaar uitgesproken op 8 mei 2019.1

1 type: RV (4877)