Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2019:1732

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
28-03-2019
Datum publicatie
24-04-2019
Zaaknummer
7258087 ME VERZ 18-150
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

Verzoek ex artikel 7:243 BW energiebesparende maatregelen afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Civiel recht

kantonrechter

locatie Almere

zaaknummer: 7258087 ME VERZ 18-150

Beschikking van 28 maart 2019

inzake

1 [verzoeker sub 1] ,

2. [verzoekster sub 2],

beiden wonende te [woonplaats] ,

verzoekers, hierna ook tezamen te noemen: [verzoeker sub 1] c.s.,

gemachtigde H.W. de Lange

tegen

de stichting

STICHTING DE ALLIANTIE,

gevestigd te Hilversum,

verweerster, hierna ook te noemen: de Alliantie,

gemachtigde mr. L.F. Birnie.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift van [verzoeker sub 1] c.s.

- het verweerschrift van de Alliantie.

1.2.

De zaak is behandeld op de zitting van 28 februari 2019. Namens [verzoeker sub 1] c.s. is H.W. de Lange verschenen. Namens de Alliantie zijn verschenen mevrouw [A] , de heer [B] en mevrouw [C] , medewerkers van de Alliantie, en gemachtigde mr. Birnie. Deze zaak is op verzoek van de Alliantie en met instemming van [verzoeker sub 1] c.s. gelijktijdig behandeld met een andere zaak waarin H.W. de Lange, namens andere verzoekers, als gemachtigde optreedt tegen de Alliantie (zaaknummer 7226729 ME VERZ 18-144). Van de behandeling heeft de griffier aantekeningen gemaakt.

1.3.

Ten slotte is beschikking bepaald.

2 De feiten

2.1.

De Alliantie verhuurt aan [verzoeker sub 1] c.s. sinds 1 januari 2000 de woning aan de
[adres] te [woonplaats] (hierna: de woning).

2.2.

De woning maakt onderdeel uit van een complex van 37 woningen gebouwd in de jaren ’60 van de vorige eeuw.

2.3.

Bij brief van 3 juli 2018 heeft de gemachtigde van [verzoeker sub 1] c.s. onder meer het volgende geschreven aan de Alliantie:

“(…) Meneer en mevrouw wonen in een, tot dusver, ongeïsoleerde woning met energielabel G. Zij hebben u al eerder verzocht isolerende maatregelen te treffen aan hun woning maar u heeft haar aangegeven dat hun woning pas over drie jaar op de planning staat voor dit soort maatregelen.

(…) zij zijn aan huis gebonden en betalen zeer hoge stookkosten en hebben, toen u indertijd complexgewijze isolatiemaatregelen voorstelde, positief gereageerd. Omdat meer dan 30% van de bewoners afwijzend reageerde, zijn deze maatregelen niet uitgevoerd. Pas over drie jaar, hebben meneer en mevrouw begrepen, bent u voornemens een nieuw voorstel aan de bewoners te doen. Het is dan opnieuw de vraag of meer dan 70% van de bewoners instemt met de maatregelen.

Meneer en mevrouw kunnen hier niet op wachten en verzoeken u derhalve, op basis van artikel 7.243 BW een voorstel te doen tot het treffen van isolerende maatregelen. Meneer en mevrouw zijn bereid een daaraan verbonden huurverhoging, mits redelijk, te betalen.

Ik verzoek u meneer en mevrouw binnen een maand een voorstel te doen waarin u aangeeft tegen welke huurverhoging u bereid bent de gevraagde voorzieningen te treffen. (…)”

2.4.

Bij e-mailbericht van 17 september 2018 heeft de gemachtigde van de Alliantie het standpunt van de Alliantie uiteengezet en geconcludeerd dat van de Alliantie niet kan worden verlangd dat zij gehoor geeft aan de verzoeken tot individuele woningverbetering.

3 Het verzoek en het verweer

3.1.

[verzoeker sub 1] c.s. verzoekt de kantonrechter om de Alliantie te verplichten tot het doen van een aanbod tot het treffen van voorzieningen als bedoeld in artikel 7:243 BW op een redelijke termijn en op straffe van een dwangsom met veroordeling van de Alliantie in de kosten van deze procedure.

3.2.

[verzoeker sub 1] c.s. stelt ter onderbouwing van zijn verzoek dat hij aan de Alliantie heeft verzocht om een voorstel aan [verzoeker sub 1] c.s. te doen tot het treffen van voorzieningen ex artikel 7:243 BW. De Alliantie is echter niet bereid in der minne met een voorstel te komen.

3.3.

De Alliantie voert verweer.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna - voor zover voor de beoordeling van belang - nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Het verzoek van [verzoeker sub 1] c.s. is gegrond op artikel 7:243 BW. Artikel 7:243 BW bepaalt dat de kantonrechter op verzoek van de huurder kan bepalen dat de verhuurder verplicht is om energiebesparende maatregelen (als bedoeld in lid 2 van dat artikel) aan te brengen indien de woonruimte die energiebesparende maatregelen behoeft, mits de huurder zich bereid heeft verklaard tot het betalen van een huurverhoging die in redelijke verhouding staat tot deze kosten. Uit het woord “kan” in deze bepaling volgt dat het gaat om een discretionaire bevoegdheid van de kantonrechter die toelaat dat de belangen van [verzoeker sub 1] c.s. en de Alliantie tegen elkaar worden afgewogen (zie ook Gerechtshof Den Haag 20 oktober 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:3463).

4.2.

Namens [verzoeker sub 1] c.s. is nog aangevoerd dat nu in artikel 7:243 lid 1 laatste volzin BW is opgenomen “Van deze bepaling kan niet ten nadele van de huurder worden afgeweken” het verzoek sowieso moet worden toegewezen. [verzoeker sub 1] c.s. miskent hiermee dat de wetgever met voornoemde volzin de bepaling als semi-dwingend recht heeft bestempeld. Dit betekent dat indien in de huurovereenkomst een met artikel 7:243 BW strijdige bepaling is opgenomen, de huurder een beroep kan doen op vernietigbaarheid daarvan. Het betekent niet, als door [verzoeker sub 1] c.s. voorgestaan, dat een op artikel 7:243 BW gegrond verzoek automatisch moet worden toegewezen.

4.3.

De kantonrechter overweegt ten eerste dat het verzoek van [verzoeker sub 1] c.s. onvoldoende bepaald en onvoldoende gespecificeerd is. [verzoeker sub 1] c.s. verzoekt de Alliantie te verplichten tot het doen van een aanbod tot het treffen van isolerende maatregelen. Ter zitting is gebleken dat het betreft het aanbrengen van dak- en gevelisolatie en hoog-rendementsglas (HR++). Tussen partijen is niet in geschil dat de woning dergelijke maatregelen behoeft. Uit artikel 7:243 BW volgt echter - anders dan [verzoeker sub 1] c.s. meent - geen verplichting voor de Alliantie om een dergelijk aanbod te doen. Reeds hierom kan het verzoek, zoals door [verzoeker sub 1] c.s. geformuleerd, niet worden toegewezen.

4.4.

Bovendien heeft [verzoeker sub 1] c.s. ten aanzien van haar verzoek te weinig gesteld, laat staan met stukken onderbouwd. Ter zitting stelt [verzoeker sub 1] c.s. dat zij een financieel belang heeft bij haar verzoek omdat de isolerende maatregelen een besparing op de stookkosten op zullen leveren van circa € 1.500,00 per jaar. De Alliantie heeft dit betwist bij gebrek aan onderbouwing en bij gebrek aan wetenschap. De kantonrechter stelt vast dat de door
c.s. gestelde besparing uit geen enkel stuk blijkt. [verzoeker sub 1] c.s. heeft geen inzage in zijn huidige stookkosten gegeven en ook niet inzichtelijk gemaakt wat de te verwachten stookkosten van de betreffende woning zullen zijn na het treffen van de door hem gewenste isolerende maatregelen. Ook is niet duidelijk wat de verwachte kosten zijn van de door [verzoeker sub 1] c.s. gewenste isolerende maatregelen en daarmee is niet duidelijk welke huurverhoging in redelijke verhouding zou staan tot deze kosten. Het had op de weg van [verzoeker sub 1] c.s. gelegen zijn verzoek deugdelijk te onderbouwen.

4.5.

Ten slotte is bij de belangenafweging van belang dat ook de Alliantie de woning op korte termijn wil isoleren. De Alliantie heeft onweersproken aangevoerd dat de overheid aan woningcorporaties (zoals de Alliantie) de instructie heeft gegeven om op een (kosten)efficiënte manier verduurzamingsmaatregelen te nemen. De Alliantie gaat in dat kader, hoogstwaarschijnlijk dit jaar nog, aan alle bewoners van het complex een voorstel doen voor een complexgewijze renovatie. Nu er een concreet plan ligt voor een complexgewijze aanpak is de kantonrechter van oordeel dat in dit stadium niet van de Alliantie kan worden gevergd om op individuele basis isolerende maatregelen te nemen. Bovendien is het de vraag of [verzoeker sub 1] c.s. (financieel) belang heeft bij een individuele aanpak. De Alliantie heeft namelijk voldoende aannemelijk gemaakt dat de huurverhoging bij een individuele aanpak substantieel hoger zal zijn dan bij een complexgewijze aanpak.
c.s. heeft nog gesteld dat hij vreest dat minder dan 70% van de bewoners zal instemmen met de complexgewijze aanpak, maar op voorhand kan hier niet van worden uitgegaan. Bovendien heeft de Alliantie tijdens de mondelinge behandeling al aangegeven dat zij het er alsdan niet bij zal laten zitten en een juridische procedure zal starten om de redelijkheid van het voorstel te laten toetsen. Voorts kan de omstandigheid dat de Alliantie in 2017 in een individueel geval wel isolerende maatregelen heeft getroffen, [verzoeker sub 1] c.s. niet baten. Op dat moment waren de plannen van de Alliantie voor een complexgewijze aanpak immers minder concreet en verder weg.

4.6.

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat het verzoek van [verzoeker sub 1] c.s. zal worden afgewezen.

4.7.

[verzoeker sub 1] c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De proceskosten aan de zijde van de Alliantie worden begroot op € 480,00
(2 punten x tarief € 240,00) aan salaris gemachtigde.

5 De beslissing

De kantonrechter:

5.1.

wijst het verzoek van [verzoeker sub 1] c.s. af;

5.2.

veroordeelt [verzoeker sub 1] c.s. in de proceskosten, aan de zijde van de Alliantie begroot op € 480,00 aan salaris gemachtigde;

5.3.

verklaart deze beschikking voor wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. B.C. van Haren en is in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 28 maart 2019.