Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2018:59

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
02-01-2018
Datum publicatie
19-01-2018
Zaaknummer
16/659658-16
Rechtsgebieden
Materieel strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

verwerven en in bezit hebben van kinderporno door een minderjarige. gelet op de bijzondere omstandigheden schuldigverklaring zonder oplegging van straf of maatregel.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Strafrecht

Zittingslocatie Utrecht

Parketnummer: 16/659658-16 (P)

Vonnis van de meervoudige strafkamer van 2 januari 2018

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren op [1997] te [geboorteplaats] ,

wonende te [adres] , [postcode] [woonplaats] .

1 ONDERZOEK TER TERECHTZITTING

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting achter gesloten deuren op 19 december 2017. De verdachte is in persoon verschenen en heeft zich ter terechtzitting laten bijstaan door mr. A.L. Rinsma, advocaat te Utrecht.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie, mr. I.M.F. Graumans, en van wat verdachte en de raadsman naar voren hebben gebracht.

2 TENLASTELEGGING

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

in de periode van 13 februari 2014 tot en met 15 februari 2015 in Utrecht kinderporno heeft verworven en/of in bezit heeft gehad en/of heeft verspreid, van welk misdrijf hij een gewoonte heeft gemaakt.

3 VOORVRAGEN

De dagvaarding is geldig, deze rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het tenlastegelegde feit en de officier van justitie is ontvankelijk. Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 WAARDERING VAN HET BEWIJS

4.1

Het standpunt van het Openbaar Ministerie

De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte op 13 februari 2014 afbeeldingen met kinderporno (te weten: 2 foto’s) heeft verspreid en in de periode van 13 februari 2014 tot en met 15 april 2015 afbeeldingen met kinderporno (te weten: 3 foto’s en 12 films/video’s) in bezit heeft gehad.

4.2

Het standpunt van de verdediging

Volgens de raadsman van verdachte kan wettig en overtuigend bewezen worden verklaard dat verdachte de in de tenlastelegging genoemde afbeeldingen in de periode van 10 februari 2015 tot en met 15 april 2015 heeft verworven en in bezit heeft gehad.

Voor het overige heeft de raadsman vrijspraak bepleit.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

Bewijsmiddelen 1

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte in de periode van 10 februari 2015 tot en met 15 april 2015 afbeeldingen met kinderporno, te weten 3 foto’s en 12 films/video’s, heeft verworven en in bezit heeft gehad.

Verdachte heeft het feit, voor zover bewezen, bekend. De raadsman heeft geen vrijspraak voor dit feit bepleit. De rechtbank volstaat onder deze omstandigheden met toepassing van artikel 359, derde lid, laatste volzin, van het Wetboek van Strafvordering, met een opsomming van de volgende bewijsmiddelen:

- de bekennende verklaring van verdachte ter terechtzitting van 19 december 20172;

- het proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal, met bijlagen.3

Partiële vrijspraak

Uit het dossier en uit de verklaring van verdachte blijkt dat verdachte voorts op 13 februari 2014 twee afbeeldingen met kinderporno heeft verspreid dan wel heeft geprobeerd te verspreiden. Deze afbeeldingen zijn echter niet opgenomen in de tenlastelegging, noch in aantal, noch in de omschrijving.

Van de wel in de tenlastelegging genoemde en omschreven afbeeldingen (die verdachte heeft verworven en in bezit heeft gehad), blijkt niet dat verdachte deze heeft verspreid, aangeboden, tentoongesteld, ingevoerd, doorgevoerd of uitgevoerd. Verdachte zal daarom van deze onderdelen van de tenlastelegging worden vrijgesproken.

De afbeeldingen die op de laptop van verdachte zijn aangetroffen en waarop de bewezenverklaring ziet, zijn blijkens het dossier aangemaakt in de periode van 10 februari 2015 tot en met 2 april 2015. Verdachte zal daarom van de tenlastegelegde periode voorafgaand aan 10 februari 2015 worden vrijgesproken.

Naar het oordeel van de rechtbank is het aantal in de bewezenverklaring opgenomen afbeeldingen niet dusdanig, dat gezegd kan worden dat verdachte van het tenlastegelegde een gewoonte heeft gemaakt. Verdachte zal dan ook van dit onderdeel van de tenlastelegging worden vrijgesproken.

5 BEWEZENVERKLARING

De rechtbank acht op grond van de in rubriek 4. genoemde bewijsmiddelen bewezen dat verdachte:

op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 13 februari 2014 10 februari 2015 tot en met 15 april 2015 te Utrecht, althans in het arrondissement Midden-Nederland, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) afbeeldingen, te weten 3 foto's en/of 12 film('s)/video('s), althans (een) (aantal) foto('s) en/of film(s)/video('s)

en/of (een) gegevensdrager(s), te weten een laptop (merk Lenovo),

bevattende (een) afbeelding(en) van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, heeft verspreid en/of

aangeboden en/of

openlijk tentoongesteld en/of

ingevoerd en/of

doorgevoerd en/of

uitgevoerd en/of

verworven en/of

in bezit gehad en/of

zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het met de penis en/of (een) vinger(s)/hand anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het met de penis en/of de mond/tong anaal en/of oraal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(collectiescan pagina 113 en 114 filmnummer 1 en/of 2 en/of 3 en/of 4 en/of 7 en/of fotonummer 1)

en/of

het met (een) vinger(s)/hand betasten en/of aanraken van het geslachtdeel van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het met (een) vinger(s)/hand betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(collectiescan pagina 113 en 114 filmnummer 1 en/of 2 en/of 3 en/of 5 en/of 6)

en/of

het geheel en/of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt waarbij nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen, althans delen daarvan, van die persoon in beeld gebracht worden, (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbare seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

(collectiescan pagina 113 en 114 filmnummer 1 en/of 5 en/of 6)

en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt;

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten staan, zijn deze verbeterd. Verdachte is hierdoor niet in de verdediging geschaad.

Hetgeen meer of anders is tenlastegelegd is niet bewezen. De verdachte wordt hiervan vrijgesproken.

6 STRAFBAARHEID VAN HET FEIT

Het bewezen geachte feit is volgens de wet strafbaar als:

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, verwerven, meermalen gepleegd en

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd.

Het bestaan van een rechtvaardigingsgrond is niet aannemelijk geworden.

7 STRAFBAARHEID VAN VERDACHTE

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

8 OPLEGGING VAN STRAF

8.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte voor het door haar bewezen geachte feit zal worden schuldig verklaard zonder oplegging van straf of maatregel.

8.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft primair verzocht verdachte schuldig te verklaren zonder oplegging van straf of maatregel en heeft verzocht subsidiair een geldboete op te leggen.

8.3

Het oordeel van de rechtbank

Bij het bepalen van de wijze van afdoening heeft de rechtbank rekening gehouden met de ernst van het bewezenverklaarde, de omstandigheden waaronder het feit is begaan en de persoon van verdachte, zoals ter terechtzitting is gebleken.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het verwerven en het in bezit hebben van kinderporno. Het bezit en de vervaardiging van kinderporno zijn strafbaar gesteld in artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht. De strekking van dit wetsartikel is het tegengaan van seksueel misbruik van jeugdigen en de exploitatie van dat misbruik. Het is een feit van algemene bekendheid dat de minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik nog lange tijd lichamelijke en psychische klachten ondervinden. Verdachte heeft met zijn handelen bijgedragen aan de productie van kinderpornografie en het in stand houden van seksueel misbruik.

Ondanks dit aan verdachte te maken verwijt is de rechtbank van oordeel dat hem geen straf moet worden opgelegd. De rechtbank heeft daarbij allereerst rekening gehouden met het feit dat verdachte ten tijde van het tenlastegelegde zelf minderjarig was. Bezien in het licht van zijn eigen ontluikende seksualiteit heeft hij seksueel getinte foto’s uitgewisseld, hetgeen voor iemand van zijn leeftijd niet geheel onbegrijpelijk is. Bovendien heeft hij vanaf het begin volledige openheid van zaken gegeven en kenbaar gemaakt dat hij spijt heeft dat hij te ver is gegaan. Daarnaast heeft de rechtbank acht geslagen op het lange (niet te verklaren) tijdsverloop in deze zaak en het blanco uittreksel justitiële documentatie van verdachte (d.d. 6 november 2017). Voorts blijkt uit het advies van de Raad voor de Kinderbescherming (d.d. 9 oktober 2017) dat verdachte zijn leven inmiddels goed op orde heeft en in het vrijwillig kader een behandeltraject bij [naam instelling] is aangegaan.

Naar het oordeel van de rechtbank is een schuldigverklaring zonder oplegging van straf of maatregel onder deze bijzondere omstandigheden voldoende effectief om recht te doen aan het gepleegde feit.

9 BESLAG

Onder verdachte is een laptop (Lenovo G500s - goednummer: PL0900-2015008562-141569) in beslag genomen.

9.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd de laptop verbeurd te verklaren.

9.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich, voorzover verdachte nog geen afstand zou hebben gedaan van de laptop, gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

9.3

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank zal de laptop verbeurd verklaren, aangezien met behulp van dit voorwerp het bewezen verklaarde feit is begaan.

10 TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

De beslissing berust op de artikelen 33, 33a, 77a, 77g, 77gg en 240b van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

11 BESLISSING

De rechtbank:

Bewezenverklaring

  1. verklaart het tenlastegelegde bewezen zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld;

  2. verklaart het meer of anders tenlastegelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij;

Strafbaarheid

3. verklaart het bewezen verklaarde strafbaar en kwalificeert dit zoals hiervoor in rubriek 6 is vermeld;

4. verklaart verdachte strafbaar;

Straf

5. bepaalt dat aan de verdachte geen straf of maatregel zal worden opgelegd;

Beslag

6. verklaart verbeurd de laptop (Lenovo G500s - goednummer: PL0900-2015008562-141569).

Dit vonnis is gewezen door:

mr. A.C. van den Boogaard, voorzitter, tevens kinderrechter,

mr. C.A.M. van Straalen en mr. R. Moed, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. M.Z. Schoppink, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 2 januari 2018.

BIJLAGE : De tenlastelegging

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 13 februari 2014 tot en met 15 april 2015 te Utrecht, althans in het arrondissement Midden-Nederland, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) afbeeldingen, te weten 3 foto's en/of 12 film('s)/video('s), althans (een) (aantal) foto('s) en/of film(s)/video('s) en/of (een) gegevensdrager(s), te weten een laptop (merk Lenovo), bevattende (een) afbeelding(en) van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, heeft verspreid en/of

aangeboden en/of

openlijk tentoongesteld en/of

ingevoerd en/of

doorgevoerd en/of

uitgevoerd en/of

verworven en/of

in bezit gehad en/of

zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het met de penis en/of (een) vinger(s)/hand anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het met de penis en/of de mond/tong anaal en/of oraal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(collectiescan pagina 113 en 114 filmnummer 1 en/of 2 en/of 3 en/of 4 en/of 7 en/of fotonummer 1)

en/of

het met (een) vinger(s)/hand betasten en/of aanraken van het geslachtdeel van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het met (een) vinger(s)/hand betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(collectiescan pagina 113 en 114 filmnummer 1 en/of 2 en/of 3 en/of 5 en/of 6)

en/of

het geheel en/of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt waarbij nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen, althans delen daarvan, van die persoon in beeld gebracht worden, (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbare seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

(collectiescan pagina 113 en 114 filmnummer 1 en/of 5 en/of 6)

en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt;

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar paginanummers betreft dit pagina’s van op ambtseed of ambtsbelofte opgemaakte processen-verbaal. Deze processen-verbaal zijn als bijlagen opgenomen bij het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van 28 april 2016, genummerd 2015008562, opgemaakt door Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme Midden-Nederland, doorgenummerd 1 tot en met 198. Tenzij anders vermeld, zijn dit processen-verbaal in de wettelijke vorm opgemaakt door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren.

2 Het proces-verbaal ter terechtzitting d.d. 19 december 2017.

3 Het proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal, met bijlagen, pagina 107-131.