Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2018:4178

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
29-08-2018
Datum publicatie
31-08-2018
Zaaknummer
466114 / HA RK 18-259
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Wraking
Inhoudsindicatie

wraking

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

WRAKINGSKAMER

Locatie: Utrecht

Zaaknummer/rekestnummer: 466114 / HA RK 18-259

Beslissing van de meervoudige kamer voor de behandeling van wrakingszaken van

29 augustus 2018

op het verzoek in de zin van artikel 36 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (verder: Rv) van:

[verzoeker] ,

wonende te [woonplaats] ,

(verder te noemen: verzoeker),

procederend in persoon.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het wrakingsverzoek van 24 augustus 2018;

- de schriftelijke reactie op het wrakingsverzoek van mr. J.M. van Wegen van 24 augustus 2018.

1.2.

De wrakingskamer heeft, gelet op hetgeen is overwogen in 3.5., afgezien van een mondelinge behandeling.

1.3.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 Het wrakingsverzoek

2.1.

Het verzoek tot wraking is gericht tegen de rechter en eventuele vervangers in de zaak met nummer 6801384 MV EXPL 18-54 (hierna: de bodemprocedure).

2.2.

Verzoeker heeft aan zijn wrakingsverzoek ten grondslag gelegd dat er sprake is van nalatigheid, onzorgvuldigheid en schending van zijn rechten. Er is niet ingegaan op zijn verzoeken, eisen en vragen. De rechtbank legaliseert de misleiding door de gedaagde partij in de bodemprocedure. Het recht van verzoeker wordt geschonden, nu de rechtbank meewerkt aan het niet boven tafel krijgen van de feiten.

2.3.

Het wrakingsverzoek is niet gericht tegen een met name genoemde rechter. Mr. J.M. van Wegen (hierna: de rechter) is aangewezen als behandelend rechter van de zaak met nummer 6801384 MV EXPL 18-54.

2.4.

De rechter heeft niet berust in de wraking. In haar schriftelijke reactie stelt zij zich op het standpunt dat er geen sprake is van nieuwe feiten en/of omstandigheden na de beslissing van de wrakingskamer van 20 juli 2018.

3. De beoordeling

3.1.

Artikel 36 Rv bepaalt dat elk van de rechters die een zaak behandelen op verzoek van een partij kan worden gewraakt op grond van feiten of omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen leiden.

3.2.

De wrakingskamer onderzoekt in een wrakingsprocedure of de onpartijdigheid van de rechter schade lijdt. Een rechter wordt geacht onpartijdig te zijn tot het tegendeel vaststaat. Van dat laatste kan sprake zijn indien uit zijn overtuiging of gedrag persoonlijke vooringenomenheid tegenover een procespartij blijkt. Daarnaast kan een procespartij de indruk krijgen dat de rechter vooringenomen is. Het gezichtspunt van de procespartij is hier van belang maar speelt geen doorslaggevende rol. Beslissend is of de vrees voor partijdigheid objectief gerechtvaardigd is. Komt vooringenomenheid of een gerechtvaardigd vermoeden daarvan vast te staan dan lijdt de rechterlijke onpartijdigheid schade. De wrakingskamer zal het wrakingsverzoek aan de hand van de hiervoor genoemde maatstaven beoordelen.

3.3.

Bij de beoordeling van een beroep op het ontbreken van onpartijdigheid van de rechter in de hiervoor bedoelde zin, dient voorop te staan dat een rechter uit hoofde van zijn aanstelling moet worden vermoed onpartijdig te zijn, tenzij zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen die een zwaarwegende aanwijzing opleveren voor het oordeel dat een rechter jegens een procespartij een vooringenomenheid koestert, althans dat de bij die procespartij bestaande vrees daarvoor objectief gerechtvaardigd is.

3.4.

Het wrakingsverzoek dat thans door verzoeker is ingediend, is zijn tweede wrakingsverzoek in deze zaak. De grondslag van het eerste wrakingsverzoek van verzoeker is dezelfde als in het onderhavige wrakingsverzoek. Ingevolge artikel 37 lid 4 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) wordt een volgend verzoek om wraking van dezelfde rechter slechts in behandeling genomen indien feiten of omstandigheden zijn voorgedragen die pas na het eerdere verzoek aan verzoeker bekend zijn geworden. Dit heeft verzoeker niet gesteld en dit is evenmin gebleken. Dit leidt dan ook tot het oordeel dat het onderhavige wrakingsverzoek buiten behandeling wordt gelaten en dat verzoeker kennelijk niet-ontvankelijk zal worden verklaard in zijn verzoek.

3.5.

Op grond van deze kennelijke niet-ontvankelijkheid kan, overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 9.1, gelezen in samenhang met paragraaf 4 van het wrakingsprotocol van deze rechtbank, een mondelinge behandeling van het wrakingsverzoek achterwege blijven.

3.6.

De wrakingskamer ziet aanleiding toepassing te geven aan artikel 39, vierde lid, Rv.

Een volgend wrakingsverzoek van verzoeker, betrekking hebbend op de procedure met zaaknummer 6801384 MV EXPL 18-54 zal niet in behandeling worden genomen. De reden hiervan is dat in het belang van de voortgang van die procedure voorkomen moet worden dat verzoeker door een hernieuwd wrakingsverzoek misbruik maakt van het wrakingsmiddel.

4 De beslissing

De wrakingskamer:

4.1.

verklaart het verzoek tot wraking kennelijk niet-ontvankelijk;

4.2.

draagt de griffier van de wrakingskamer op deze beslissing toe te zenden aan verzoeker, de gewraakte rechter en andere betrokken partijen, alsmede aan de voorzitter van de afdeling Civiel recht en Bestuursrecht en de president van deze rechtbank;

4.3.

bepaalt dat de procedure van verzoeker met zaaknummer 6801384 MV EXPL 18-54 dient te worden voortgezet in de stand waarin deze zich bevond op het moment van de schorsing vanwege het wrakingsverzoek;

4.4.

bepaalt dat een volgend verzoek om wraking in de zaak met het zaaknummer 6801384 MV EXPL 18-54 niet in behandeling zal worden genomen.

Deze beslissing is gegeven door mr. M.J. Slootweg, voorzitter, en mrs. M.C. Oostendorp en R.M. Berendsen als leden van de wrakingskamer, bijgestaan door mr. L.C.J. van der Heijden, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 24 augustus 2018.

de griffier de voorzitter

Tegen deze beslissing staat geen rechtsmiddel open.