Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2018:3629

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
30-07-2018
Datum publicatie
30-07-2018
Zaaknummer
7007768 / LV EXPL 18-27
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Gedaagde niet verschenen, verstek, vorderingen komen niet onrechtmatig of ongegrond voor, vooraanzienlijke huurachterstand, ontruiming bedrijfsruimte toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Civiel recht
kantonrechter

locatie Lelystad

Vonnis in kort geding van 30 juli 2018

in de zaak met zaaknummer / rolnummer 7007768 / LV EXPL 18-27 van

de stichting
STICHTING NEDERLANDSE ALGEMENE KEURINGSDIENST VOOR ZAAIZAAD EN POOTGOED VAN LANDBOUWGEWASSEN,
gevestigd te Emmeloord,
eiseres, hierna tevens te noemen NAK
gemachtigde mr. J.M. Fluitsma,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
TOP DRINKS B.V.,
gevestigd te Emmeloord,
gedaagde, hierna tevens te noemen Top Drinks
niet verschenen.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    het exploot van 26 juni 2018 met producties,

  • -

    de aanvullende productie zijdens NAK van 10 juli 2018.

1.2.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 16 juli 2018 te Lelystad.

Namens NAK zijn de heren [A] en [B] verschenen, bijgestaan door mr. J.M. Fluitsma als gemachtigde. Top Drinks is niet verschenen.

1.3.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Tussen NAK en Top Drinks bestaat sinds 1 februari 2017 een huurovereenkomst met betrekking tot een bedrijfspand met verhard buitenterrein, staande en gelegen te Emmeloord aan de Transportweg 9 (8304 AX). De huurovereenkomst is aangegaan voor de duur van vijf jaar.

2.2.

Per kalendermaand bedraagt de aanvangshuurprijs inclusief BTW
€ 3.025,00. De huurprijs dient bij vooruitbetaling vóór of op de eerste dag van de periode waarop de betalingen betrekking hebben volledig te zijn voldaan.

2.3.

Over de periode van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018 heeft Top Drinks een bedrag van € 49.501,17 onbetaald gelaten, betreffende huur en servicekosten.

3 Het geschil

3.1.

NAK vordert samengevat - dat de kantonrechter bij vonnis in kort geding, uitvoerbaar bij voorraad:

I. Top Drinks veroordeelt de bedrijfsruimte gelegen te (8304 AX) Emmeloord op het adres Transportweg 9, met de hunnen en al het hunne, althans met de zijnen en al het zijne, binnen 24 uur na betekening van dit vonnis, althans een in goede justitie te bepalen termijn, te ontruimen en ontruimd te houden;

II. NAK te machtigen om, zo Top Drinks daarmee in gebreke mochten c.q. mocht blijven, de ontruiming zelf te bewerkstelligen, desnoods met behulp van de sterke arm van justitie en politie;

III. te gelasten dat de kosten ter uitvoering van de onder II genoemde machtiging ten laste komen van Top Drinks;

IV. Top Drinks in de kosten van dit geding te veroordelen, waaronder begrepen het verschuldigde griffierecht en het tot aan deze uitspraak begrote bedrag aan salaris van de gemachtigde, te voldoen binnen 14 dagen na dagtekening van het vonnis, en indien voldoening niet binnen deze termijn plaatsvindt te vermeerderen met de wettelijke rente, te rekenen vanaf de datum van het vonnis, althans van de veertiende dag na de datum van het vonnis tot aan de dag van de algehele voldoening;

V. Top Drinks te veroordelen in de na de uitspraak vallende kosten (nakosten), voor wat betreft het salaris van de gemachtigde (nasalaris) forfaitair berekend op € 131,00 zonder betekening en verhoogd met € 68,00 in geval van betekening, te voldoen binnen 14 dagen na dagtekening van het vonnis, en indien voldoening niet binnen deze termijn plaatsvindt te vermeerderen met de wettelijke rente, te rekenen vanaf de datum van het vonnis, althans van de veertiende dag na de datum van het vonnis tot aan de dag van de algehele voldoening.

3.2.

NAK legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Top Drinks haar verplichtingen uit de huurovereenkomst niet nakomt. Top Drinks blijft in gebreke met de betaling van de bij vooruitbetaling te betalen huurprijs van € 3.025,00 inclusief BTW per maand. De huur over de maanden juli 2017 tot en met juni 2018 (€ 49.501,17) is, ondanks sommatie, tot op heden niet betaald. Op grond van de wet en de huurovereenkomst is Top Drinks in verzuim, zodat een ingebrekestelling niet nodig is. De tekortkoming is ook dermate ernstig dat zij de ontbinding van de huurovereenkomst op grond van artikel 7:231 BW en de gevolgen daarvan rechtvaardigt. Top Drinks heeft het gehuurde ook niet in gebruik en heeft zonder toestemming van NAK een muur aangebracht in het gehuurde, waarmee Top Drinks twee verborgen compartimenten heeft gecreëerd. In die compartimenten heeft NAK grote hoeveelheden potgrond aangetroffen. NAK stelt dat dit niet tot een andere conclusie kan leiden dan dat Top Drinks doende is althans voornemens is illegale activiteiten in het gehuurde te ontplooien. Het geconstateerde gebruik van het gehuurde is in ieder geval niet in lijn met het gebruik dat NAK van Top Drinks mag verwachten.

4 De beoordeling

4.1.

Nu Top Drinks verstek heeft laten gaan, dient de kantonrechter te toetsen of de vorderingen van NAK hem onrechtmatig danwel ongegrond voorkomen.

4.2.

Van een spoedeisend belang van NAK bij haar vorderingen is naar het oordeel van de kantonrechter, gelet op de aard van de vorderingen, genoegzaam gebleken.

4.3.

De vordering tot ontruiming van het gehuurde, komt de kantonrechter, alleen al gelet op de aanzienlijke huurachterstand, niet onrechtmatig of ongegrond voor zodat deze zal worden toegewezen, met dien verstande dat de termijn waarbinnen de ontruiming zal dienen te geschieden naar redelijkheid en billijkheid zal worden vastgesteld op 14 dagen na betekening van dit vonnis en dat de door NAK gevorderde machtiging om de ontruiming zelf uit te voeren zal worden afgewezen. De bevoegdheid tot reële executie van de veroordeling tot ontruiming vloeit reeds voort uit de artikelen 555 e.v. juncto artikel 444 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Gelet op voorgaande wordt eveneens de vordering om Top Drinks te veroordelen in de kosten van de uitvoering van de gevorderde machtiging afgewezen.

4.4.

Top Drinks zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van NAK worden begroot op:

- kosten dagvaarding: € 98,01
- griffierecht: 119,00
- salaris gemachtigde: 400,00
Totaal: € 617,01.

De nakosten, waarvan NAK betaling vordert, zullen op de hierna weergegeven wijze worden begroot.

5 De beslissing

De kantonrechter:

5.1.

verleent verstek tegen de niet verschenen Top Drinks;

5.2.

veroordeelt Top Drinks om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis de onroerende zaak, gelegen aan de Transportweg 9 te Emmeloord, met de hunnen en al het hunne, althans met de zijnen en al het zijne, te ontruimen en ontruimd te houden;

5.3.

veroordeelt Top Drinks in de proceskosten, aan de zijde van NAK tot vandaag vastgesteld op € 617,01, te voldoen binnen 14 dagen na de datum van dit vonnis, bij gebreke waarvan voormeld bedrag wordt vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dat bedrag met ingang van de vijftiende dag na dit vonnis tot de dag van de algehele voldoening;

5.4.

begroot de na dit vonnis ontstane kosten aan de zijde van eiseres op € 100,00 aan salaris gemachtigde indien gedaagde niet binnen 14 dagen na aanschrijving door eiseres volledig aan dit vonnis heeft voldaan, te vermeerderen, indien na aanschrijving betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden, met de explootkosten van die betekening, en te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over de nakosten met ingang van de vijftiende dag na betekening tot aan de dag van de algehele voldoening;

5.5.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.6.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.J.C.M. Manders en in het openbaar uitgesproken op 30 juli 2018.