Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2018:2060

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
14-05-2018
Datum publicatie
14-05-2018
Zaaknummer
16/707215-17 (P)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Een 29-jarige man uit Geldrop is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor het maken en bezitten van kinderporno. Ook is hij veroordeeld voor het bezit van GHB. In ruim twee jaar tijd maakte de man meerdere pornografische foto’s en films van zijn minderjarige stiefdochter en downloadde hij duizenden foto’s en video’s.

De verdachte heeft er een gewoonte van gemaakt om in onder andere Amersfoort, Gilze-Rijen, Delft en België pornografische foto’s en video’s van zijn stiefdochter te maken. De foto’s en video’s hebben onmiskenbaar een seksuele strekking. De man heeft misbruik gemaakt van zijn overwicht als stiefvader en hij heeft het vertrouwen dat zijn stiefdochter in hem had op grove wijze geschonden.

Naast het maken van kinderporno is de man ook veroordeeld voor het downloaden en het in het bezit hebben van kinderporno. Het Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme (TBKK) had aanwijzingen dat de verdachte een grote hoeveelheid kinderporno in zijn bezit had. Bij zijn aanhouding zijn verschillende gegevensdragers van de man in beslag genomen met daarop duizenden afbeeldingen en filmpjes van kinderporno. Door de porno te downloaden heeft hij bijgedragen aan de instandhouding van de vraag ernaar en heeft enkel zijn eigen behoeftebevrediging voorop gesteld.

Hoewel er aanwijzingen zijn dat de man zijn stiefdochter een drogerende drank of vloeistof heeft toegediend, is niet met voldoende zekerheid vast te stellen dat hij zijn stiefdochter ook daadwerkelijk heeft gedrogeerd. De man wordt vrijgesproken van het drogeren van zijn stiefdochter met GHB, wel wordt hij veroordeeld voor het bezit van GHB.

De rechtbank vindt dat enkel een gevangenisstraf van geruime duur passend is. Hij heeft weliswaar spijt betuigd, maar verdachte heeft geen inzicht kunnen geven in zijn drijfveren om foto’s en video’s van zijn stiefdochter te maken. De rechtbank vindt dit zorgelijk en dit is mede de reden dat de man zich verplicht moet laten behandelen. Voor het voorwaardelijke deel van de gevangenisstraf – 1 jaar – legt de rechtbank de man een proeftijd van 5 jaar op. De rechtbank wil hiermee het slachtoffer beschermen totdat zij meerderjarig is omdat het gezin van de man en hijzelf zijn bezig met herstelbemiddeling.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Zittingsplaats Utrecht

Parketnummer: 16/707215-17 (P)

Vonnis van de meervoudige kamer van 14 mei 2018

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren op [1989] te [geboorteplaats] ,

wonende te [woonplaats] , [adres] ,

thans gedetineerd te PI Flevoland, HvB Almere Binnen.

1 ONDERZOEK TER TERECHTZITTING

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 5 februari 2018, 30 maart 2018 en 30 april 2018.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering en standpunten van officier van justitie mr. B.E.M. van de Ven en van hetgeen verdachte en mr. D.J.G.J. Cornelissen, advocaat te 's-Gravenhage, alsmede de benadeelde partij [slachtoffer] en haar raadsvrouw mr. C. Lammers, advocaat te Utrecht, naar voren hebben gebracht.

2 TENLASTELEGGING

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

Onder 1: in of omstreeks de periode van 15 mei 2015 tot en met 12 juli 2017 in Amersfoort, Gilze-Rijen, Goirle en Delft, Ravels en Poppel (België) kinderporno heeft vervaardigd, van welk misdrijf hij een gewoonte heeft gemaakt, terwijl hij dit feit heeft begaan tegen zijn kind, een kind over wie hij het gezag uitoefent, een kind dat hij opvoedt of verzorgt als behorend tot zijn gezin, zijn pupil, een aan zijn zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige;

Onder 2: in of omstreeks de periode van 6 april 2013 tot en met 31 oktober 2017 te Amersfoort of Delft of Ravels (België) kinderpornografische afbeeldingen en/of gegevensdragers met daarop kinderpornografische afbeeldingen heeft verworven, in bezit heeft gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft en hij van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt;

Onder 3: in of omstreeks de periode van 1 oktober 2016 tot en met 31 oktober 2017 te Amersfoort en/of Tilburg en/of in Engeland met voorbedachten rade een kind dat hij verzorgde of opvoedde als behorend tot zijn gezin heeft benadeeld door aan dat kind GHB, althans een bedwelmende of drogerende drank/vloeistof toe te dienen, dan wel te laten opdrinken (waarmee of waardoor) dat kind in een staat bewusteloosheid en/of verminderd bewustzijn en/of (lichamelijke) onmacht werd gebracht;

Onder 4: in of omstreeks de periode van 1 oktober 2016 tot en met 31 oktober 2017 in Amersfoort en/of Tilburg en/of in Engeland opzettelijk GHB heeft verstrekt en/of vervoerd, in elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad.

3 VOORVRAGEN

De dagvaarding is geldig, de rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het ten laste gelegde, de officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging van verdachte en er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 WAARDERING VAN HET BEWIJS

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht het onder 1, 2, 3 en 4 ten laste gelegde wettig en overtuigend te bewijzen.

4.2

Het standpunt van de verdediging

Ten aanzien van feit 1 heeft de raadsman bepleit dat verdachte partieel dient te worden vrijgesproken van de strafverzwarende omstandigheid dat hij een gewoonte zou hebben gemaakt van het vervaardigen van kinderpornografische afbeeldingen van zijn stiefdochter. Uit het dossier valt op te maken dat er op zes dagen in een tijdsbestek van twee jaar foto’s zijn gemaakt. Deze dermate lage frequentie in een tamelijk langdurige periode is onvoldoende om van een gewoonte te spreken.

Ten aanzien van feit 2 heeft de raadsman aangevoerd dat verdachte dient worden vrijgesproken van afbeelding G1, nu de betreffende afbeelding niet is aangetroffen op één van de vier in beslag genomen gegevensdragers en de verbalisant de betreffende foto niet als kinderpornografisch heeft aangemerkt.

Daarnaast voert de verdediging aan dat de tenlastegelegde afbeeldingen die zijn opgenomen in bijlage IV op pagina 229 van het dossier in een back-up map en vervolgens in een afzonderlijke map trash op een Macbook Pro zijn aangetroffen. In het dossier wordt de toegang tot deze mappen als ‘accessible’ aangeduid, maar verdachte betwist dat de afbeeldingen voor hem toegankelijk waren nu hij niet op de hoogte was van het feit dat Apple kennelijk automatisch ‘back-ups’ maakt indien de computer zich niet in het eigen netwerk bevindt. Verdachte was zich aldus niet bewust van de aanwezigheid van kinderpornografische afbeeldingen op zijn Macbook. De raadsman heeft in dat kader verwezen naar het arrest ECLI:NL:GHARL:2013:7852.

Ten aanzien van de overige afbeeldingen, opgenomen in bijlage IV op pagina 276 van het dossier, geldt dat deze allemaal niet toegankelijk waren. Verdachte dient ten aanzien hiervan primair te worden vrijgesproken nu de afbeeldingen ‘deleted’ waren en zonder daarvoor bestemde software niet meer eenvoudig waren te benaderen, waardoor niet gesproken kan worden van het in bezit hebben als bedoeld in artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht. Daarnaast kan niet bewezen worden dat verdachte zich de toegang heeft verschaft tot die betreffende afbeeldingen. Uit de zoekgeschiedenis van de vier gegevensdragers blijkt in zijn geheel niet dat er überhaupt op enig moment is gezocht naar kinderpornografische afbeeldingen. Tevens heeft de raadsman aangevoerd dat verdachte zijn computer in het verleden ter beschikking heeft gesteld aan een ander en dat dit ook het geval is geweest in de zomer van 2017. Verdachte vermoedt dat degene aan wie hij de computer ter beschikking had gesteld naar kinderpornografische afbeeldingen heeft gezocht. Verdachte geeft daarbij aan nooit Firefox te gebruiken, terwijl de betreffende sites wel via Firefox zijn bezocht.

Subsidiair heeft de raadsman bepleit dat de USB-stick niet van verdachte is. Deze lag weliswaar in één van de opslagboxen, maar verdachte was hier niet van op de hoogte. Het tegendeel kan niet worden bewezen, aangezien er drie setjes sleutels in omloop waren en verdachte niet exclusief toegang tot deze boxen heeft gehad.

Meer subsidiair heeft de raadsman aangevoerd dat er bij de tenlastegelegde periode aansluiting is gezocht bij de weergegeven aanmaakdatum van de foto’s en dat dit de datum is waarop de foto daadwerkelijk is genomen. Het is niet duidelijk wanneer de betreffende afbeeldingen op de gegevensdrager van verdachte terecht zijn gekomen. Hoogstens kan bewezen worden verklaard dat verdachte enkel op de twee afzonderlijke data waarop de afzonderlijke gegevensdragers in beslag zijn genomen (17 juli 2017 respectievelijk 31 oktober 2017) de betreffende afbeeldingen in bezit heeft gehad. In deze lezing kan een langdurige periode dus niet bewezen worden verklaard en evenmin de gewoonte.

Ten aanzien van feit 3 heeft de raadsman primair bepleit dat de studioverklaring van [slachtoffer] niet betrouwbaar is gelet op de brief van 20 maart 2018 waarin feitelijk wordt teruggekomen op de belastende passage in de studioverklaring over het toedienen van GHB en dus niet kan worden gebezigd voor het bewijs. Hierdoor blijft er niets over waaruit rechtstreeks de betrokkenheid van verdachte kan volgen en verdachte dient om die reden te worden vrijgesproken van dit feit. Subsidiair heeft de raadsman aangevoerd dat uit Europese jurisprudentie valt af te leiden dat de verdediging steeds in de gelegenheid moet worden gesteld om de getuige die een belastende verklaring heeft afgelegd te ondervragen, alvorens een veroordeling op die verklaring te mogen baseren. Vanwege het ontbreken van die ondervragingsmogelijkheid als bedoeld in artikel 6, derde lid, onder d van het EVRM kan geen veroordeling volgen en dient verdachte vrij te worden gesproken.

Voor wat betreft feit 4 heeft de raadsman aangevoerd dat verdachte moet worden vrijgesproken van het bezit van de fles GHB die in de auto van verdachte is aangetroffen, nu het mogelijk is dat iemand anders na de doorzoeking van de auto de fles daar heeft neer gelegd, omdat de fles tijdens de doorzoeking niet is aangetroffen, maar pas later.

Ten aanzien van de aangetroffen flessen met GHB in de garagebox voert de verdediging aan dat de geregistreerde bewegingen bij opslagbox 102 helemaal niets zeggen over de vraag of in die opslagbox mensen zijn geweest. Hierdoor kan niet met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid worden gezegd dat er in de periode tussen 31 oktober 2017 (aanhouding verdachte) en 10 november 2017 niemand in die opslagbox is geweest. Het alternatieve scenario dat niet verdachte, maar een ander in de opslagbox is geweest kan niet worden tegengesproken. Er zijn per opslagbox drie sleutels aan verdachte overhandigd, waarvan één setje bij verdachte is aangetroffen.

Verdachte had gedurende de periode dat hij de opslagboxen huurde niet de exclusieve toegang tot de opslagboxen. Bovendien is verdachte op 15 juli 2017 met een onbekende man bij de opslagboxen geweest. Het dossier houdt het alternatieve scenario dat iemand anders de flessen GHB in de opslagbox heeft neergelegd open en daarom dient vrijspraak te volgen.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

Ten aanzien van feit 3:

De rechtbank overweegt ten aanzien van feit 3 dat er op grond van het dossier aanwijzingen zijn dat verdachte zijn stiefdochter een drogerende drank of vloeistof heeft toegediend. Uit het dossier valt tevens af te leiden dat dit mogelijk GHB betreft. Echter, er is niet met voldoende zekerheid vast te stellen dat verdachte zijn stiefdochter ook daadwerkelijk heeft gedrogeerd met GHB. Het dossier bevat daartoe onvoldoende wettig en overtuigend bewijs. De rechtbank spreekt verdachte om die reden vrij van het onder 3 ten laste gelegde feit.

Ten aanzien van feit 1, 2 en 4:

Bewijsmiddelen 1

Feit 1

Verdachte heeft het onder 1 ten laste gelegde feit bekend. De raadsman heeft geen vrijspraak voor dit feit bepleit. De rechtbank volstaat onder deze omstandigheden met een opsomming van de volgende bewijsmiddelen:

 • -

  de bekennende verklaring van verdachte ter terechtzitting van 30 april 2018;

 • -

  een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van bevindingen van 2 november 2017, genummerd 20171102.1500.10166BEV, opgemaakt door de politie Eenheid Midden-Nederland, doorgenummerde pagina 210 e.v.;

 • -

  een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal van 12 en 20 februari 2018, genummerd 2017310849/2017218109, opgemaakt door de politie Eenheid Midden-Nederland, doorgenummerde pagina 217 e.v.;

 • -

  een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van aangifte door [aangeefster] namens [slachtoffer] van 8 november 2017, genummerd PL0900-2017339176-1, opgemaakt door de politie Eenheid Midden-Nederland, doorgenummerde pagina 455 e.v.

 • -

  een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van bevindingen van 17 januari 2018, genummerd 20180118.1 400.9509.BEV, opgemaakt door politie Eenheid Midden-Nederland, doorgenummerde pagina 396 e.v.

Gewoonte

Verdachte heeft in een tijdsverloop van ongeveer twee jaar meermalen kinderpornografische foto’s en filmpjes gemaakt van zijn stiefdochter en heeft dit zowel bij de politie als ter terechtzitting erkend. De creatiedata van de afbeeldingen zijn respectievelijk 19 mei 2015, 30 september 2015, 5 juli 2015, 28 januari 2016 en 9 juni 2017. Op deze data zijn er, blijkens het dossier, meerdere kinderpornografische afbeeldingen van [slachtoffer] gemaakt.

Nu hieruit volgt dat verdachte over een langere periode meerdere malen kinderpornografische afbeeldingen heeft vervaardigd en deze op verschillende gegevensdragers heeft opgeslagen, stelt de rechtbank vast dat hij hiervan een gewoonte heeft gemaakt. De rechtbank is daarom, anders dan de raadsman, van oordeel dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan de strafverzwarende omstandigheid dat hij een gewoonte heeft gemaakt van het vervaardigen van kinderpornografische afbeeldingen.

Feit 2

Op 9 oktober 2017 ontving het Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme (verder te noemen: TBKK) Midden-Nederland van het Team Criminele Inlichtingen Midden-Nederland een proces-verbaal waarin vermeld stond: ʺEr zijn aanwijzingen dat de heer [verdachte] in het bezit is van een grote hoeveelheid kinderporno. Deze kinderporno staat op een zilverkleurige laptop van het merk Apple2 Hierop werd verdachte op 31 oktober 2017 aangehouden.3 Verdachte verbleef met zijn gezin op een vakantiepark en de betreffende woning werd doorzocht.

Bij de doorzoeking van de bungalow zijn er vier gegevensdragers in beslag genomen. Op de oprit van de woning stond een auto, merk Ford, kenteken [kenteken] . Deze auto werd ook doorzocht en hierin werden zeven gegevensdragers en een zestal sleutels aangetroffen en in beslag genomen. De echtgenote van verdachte verklaarde dat de drie sleutels met de gele labels hoorden bij de sloten van de opslag bij het bedrijf [bedrijf] in [vestigingsplaats] .4 Met gebruikmaking van de inbeslaggenomen sleutels zijn de sloten van de opslagboxen 0102, 0318 en 0324 geopend. In deze boxen werd onder andere huisraad aangetroffen. In opslagbox 0324 zijn zeven gegevensdragers in beslag genomen.5

Onderzoek 25LANDAL en 031INTER

Op 7 februari 2018 ontving het TBKK Midden-Nederland een aanvullend proces-verbaal van het Team Criminele Inlichtingen Midden-Nederland. In dit proces-verbaal stond dat verdachte op 17 juli 2017 was aangehouden voor heling. In verband met deze aanhouding zijn door collega’s van eenheid Midden-Nederland een aantal gegevensdragers in de auto van verdachte gevonden en in beslag genomen. Dit betrof het onderzoek 25LANDAL. De data uit de gegevensdragers zijn veiliggesteld door het onderzoeksteam van het onderzoek 031INTER. De image van de zilverkleurige laptop is overgedragen aan het TBKK Midden-Nederland.6

De laptop bleek te zijn beveiligd met een wachtwoord. Doordat er van twee onder verdachte in beslag genomen Apple iPhones een geïndexeerd rapport was gemaakt, werd er een lijst met gebruikte wachtwoorden weergegeven. Toen verbalisant deze wachtwoorden probeerde op de laptop, zag hij dat de Apple Macbook ontgrendelde na gebruik van het wachtwoord [wachtwoord] .7

Uit onderzoek aan foto’s op de image van de genoemde laptop kwam naar voren dat hierop naaktfoto’s aanwezig zijn van de 12-jarige stiefdochter van verdachte, [slachtoffer] .8 Naast deze afbeeldingen werden er ook andere kinderpornografische afbeeldingen aangetroffen.9

Op de door het onderzoeksteam 031INTER veiliggestelde gegevensdragers zijn tientallen kinderpornografische foto’s en films aangetroffen, waaronder ook kinderpornografische foto’s en films van [slachtoffer] .10 In totaal zijn er 6554 accessible kinderpornografische afbeeldingen op de Macbook Pro, Apple, de iPhone 6, Apple en de iPhone 6S Apple aangetroffen.11

De aangetroffen kinderpornografische afbeeldingen bevatten de volgende seksuele gedragingen:

- het met een penis, vinger/hand en een voorwerp, oraal, vaginaal en anaal penetreren van het lichaam van minderjarige met als creatiedata respectievelijk 8 februari 2014, 3 augustus 2015, 16 oktober 2015, 22 april 2013 en 30 juni 2017;12

- het met een penis oraal penetreren van het lichaam van een persoon door een

minderjarige met als creatiedatum 19 juni 2015;13

- het bij zichzelf met een voorwerp vaginaal penetreren van het lichaam door een minderjarige met als creatiedatum 22 april 2013;14

- het met een penis en een vinger/hand en de mond/tong betasten en aanraken van het geslachtsdeel en de billen en de borsten van een minderjarige met als creatiedata respectievelijk 27 mei 2015, 16 oktober 2015, 31 juli 2013, 16 oktober 2015, 15 februari 2017 en 6 april 2013;15

- het met een vinger/hand en de mond/tong en voet betasten en aanraken

van het geslachtsdeel of de billen of de borsten van een persoon door minderjarige met als creatiedata respectievelijk 6 april 2013, 22 april 2013, 6 april 2013, 22 april 2013, 27 mei 2015 en 28 juni 2013; 16

- het bij zichzelf met een vinger/hand of een voorwerp betasten en aanraken

van het geslachtsdeel of de billen door een minderjarige met als creatiedata zijn respectievelijk 28 juni 2013, 8 februari 2014 en 10 juli 2014; 17

- het geheel of gedeeltelijk naakt poseren door een minderjarige, waarbij deze persoon gekleed is of poseert in een omgeving of in een erotisch getinte of sadomasochistische houding op een wijze die niet bij zijn/haar leeftijd past

en door het camerastandpunt of de onnatuurlijke pose of de wijze van kleden van deze persoon of de uitsnede van de foto’s en films nadrukkelijk het ontblote geslachtsdeel, de borsten of billen van die persoon in beeld gebracht worden met als creatiedata respectievelijk 30 juli 2006, 8 juli 2013, 8 juli 2013, 15 augustus 2015, 16 oktober 2015, 3 juni 2013, 26 december 2014, 20 juli 2009, 1 augustus 2013 en 12 juni 2013;18

- het zichtbaar maken van sperma en/of ejaculeren op het lichaam van een minderjarige en het masturberen dicht bij het lichaam/gezicht van een minderjarige met als creatiedata respectievelijk 2 mei 2015, 24 mei 2013 en 22 april 2013;19

- het laten plassen door een minderjarige bij een minderjarige met als creatiedatum 27 maart 2014.20

De Macbook Pro werd nader onderzocht met behulp van de software Internet Evidence Finder. Op de Macbook was de gebruiker “ [verdachte] ” aangemaakt.21 Onder de gebruiker “ [verdachte] ” was onder andere het programma TOR geïnstalleerd.22 Het programma TOR wordt gebruikt om het IP-adres van de gebruiker te verhullen. Verbalisant zag in het programma Internet Evidence Finder onder andere zogenaamde “Firefox Cache Records”. TOR maakt gebruik van de Firefox browser. Sites die via TOR te bereiken zijn, zijn te herkennen aan de “.onion” in de URL. Verbalisant zag dat in de Firefox Cache Records veelvuldig verwijzingen stonden naar .onion websites.23 Bij de veel bezochte pagina’s werden ook afbeeldingen getoond. Verbalisant zag dat dit veelal kinderpornografische afbeeldingen waren.24

Bij de politie heeft verdachte verklaard dat hij zijn vrouw in 2014 heeft leren kennen, dat hij op dat moment nog bij zijn ouders in Amersfoort stond ingeschreven en dat zijn vrouw een huurwoning had in Delft. Verdachte verklaarde dat het gezin vanaf augustus 2015 in Ravels (België) woonde.25

De inbeslaggenomen gegevensdragers

Op de inbeslaggenomen gegevensdragers waaronder de Sony SD kaart, de Apple iMac en de USB-stick zijn 9167 kinderpornografische afbeeldingen aangetroffen, waarvan 8701 foto’s en 464 films waaronder ook kinderpornografische afbeeldingen van [slachtoffer] .26

De aangetroffen kinderpornografische afbeeldingen bevatten de volgende seksuele gedragingen:

- het met een penis, oraal en vaginaal penetreren van het lichaam van minderjarige;27

- het bij zichzelf met een vinger/hand vaginaal penetreren van het lichaam door een minderjarige;28

- het met de mond/tong betasten en aanraken van het geslachtsdeel van een minderjarige;29

- het bij zichzelf met een vinger/hand betasten en aanraken van het geslachtsdeel door een minderjarige; 30

- het geheel of gedeeltelijk naakt poseren door een minderjarige, waarbij deze persoon gekleed is op een wijze die niet bij zijn/haar leeftijd past of de onnatuurlijke pose of de wijze van kleden van deze persoon of de uitsnede van de foto’s en films nadrukkelijk het ontblote geslachtsdeel, de borsten of billen van die persoon in beeld gebracht worden;31

- het zichtbaar maken van sperma en/of ejaculeren op het lichaam van een minderjarige.32

Aan de Macbook Pro is onderzoek verricht middels het programma Internet Evidence Finder. Hieruit kwam naar voren dat er is gezocht op: ui_remove_non_cws_extensions, blocked_ads en incognito. De zoekterm “ui_remove_non_cws_extensions” is vermoedelijk gericht op het uitschakelen van browser extensies. De zoekterm “blocked_ads” verwijst vermoedelijk naar het blokkeren van internet advertenties en de zoekterm “incognito” verwijst vermoedelijk naar de mogelijkheid om een incognito functie te gebruiken binnen de internet browser.33

Gewoonte

De rechtbank stelt vast dat de eerste creatiedatum van de kinderpornografische afbeeldingen is vastgesteld op 6 april 2013 en dat de laatste creatiedatum 31 oktober 2017 betreft en dat het tijdsverloop tussen deze beide data meer dan vier jaar betreft. De rechtbank gaat er hierbij vanuit dat deze data de data representeren waarop de bestanden door verdachte gedownload zijn op zijn laptop. De rechtbank stelt vast dat er in totaal bijna 16.000 kinderpornografische bestanden op verschillende gegevensdragers van verdachte zijn aangetroffen. Eén en ander maakt dat de rechtbank van oordeel is dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan de strafverzwarende omstandigheid dat hij een gewoonte heeft gemaakt van het verwerven en het in bezit hebben van de kinderporno.

Verweren verdediging

- Deleted afbeeldingen

De verdediging heeft aangevoerd dat verdachte geen opzet had op het beschikken over de kinderpornografische bestanden, omdat hij toegang zou hebben gehad tot de zogenoemde deleted afbeeldingen. Dit verweer wordt door de rechtbank verworpen. De rechtbank hanteert daarbij als uitgangspunt dat een gebruiker van een gegevensdrager zoals een laptop wetenschap heeft van en verantwoordelijk is voor de bestanden die zich op zijn laptop bevinden.

Uit de processen-verbaal ‘Beschrijving kinderpornografisch materiaal’ (p.219 en p. 269 van het dossier) blijkt dat de toegankelijkheid van kinderporno op gegevensdragers in vier categorieën kan worden verdeeld, waarvan de categorieën ‘accessible’ en ‘deleted’ in de onderhavige zaak van belang zijn. Bestanden die als ‘accessible’ worden benoemd zijn zichtbare bestanden die normaal en zonder speciale software door de gebruiker te benaderen zijn. ‘Deleted’ betekent dat de bestanden niet eenvoudig door de gebruiker te benaderen zijn zonder daarvoor bestemde software.

Uit bijlage IV bij het proces-verbaal (met nummer 2017310849/2017218109) ‘Beschrijving kinderpornografisch materiaal’ blijkt dat alle 6554 aangetroffen kinderpornografische bestanden ‘accessible’ waren. Verdachte had dus toegang tot deze bestanden. De kinderpornobestanden uit bijlage IV bij het proces-verbaal (met nummer PL0900-2017310849) zijn als ‘deleted’ aangemerkt. Ten aanzien van de ‘deleted’ afbeeldingen kan weliswaar worden gezegd dat er sprake is geweest van een zekere beschikkingsmacht, maar op basis van de processen-verbaal van bevindingen kan niet concreet worden vastgesteld wanneer deze zijn verwijderd, zodat ook niet vaststaat wanneer deze afbeeldingen voor verdachte toegankelijk waren en of dit binnen de ten laste gelegde periode viel. Echter, onder de deleted kinderpornografische bestanden bevinden zich ook foto’s en films van [slachtoffer] . Ten aanzien van deze foto’s en films heeft verdachte zowel bij de politie als ter terechtzitting erkend dat hij deze bestanden heeft gemaakt. Van deze bestanden staat aldus vast dat verdachte daarover de beschikking heeft gehad en van een aantal van deze bestanden ook wanneer hij die heeft gehad. Tegen deze achtergrond acht de rechtbank onaannemelijk de verklaring van verdachte dat hij niet de beschikking heeft gehad over de deleted bestanden ten tijde van de tenlastegelegde periode. Anders dan de raadsman is de rechtbank derhalve van oordeel dat verdachte alle tenlastegelegde bestanden in bezit heeft gehad als bedoeld in artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht.

- Niet bewust van bezit

Het door de verdediging in het leven geroepen scenario dat een ander dan verdachte de kinderpornografische afbeeldingen zou hebben opgezocht, is niet aannemelijk gemaakt en acht de rechtbank ongeloofwaardig. De rechtbank betrekt hierbij dat verdachte eerder bij zijn verhoor door de politie een andere mogelijke oorzaak heeft genoemd voor de aanwezigheid van de kinderporno op zijn laptop en pas ter terechtzitting met de mogelijkheid komt dat de betreffende afbeeldingen door iemand anders – waarvan verdachte geen naam heeft willen of kunnen noemen – zouden zijn opgezocht. Ter terechtzitting verklaarde verdachte tevens dat de laptop niet beveiligd zou zijn met een wachtwoord. Uit het dossier blijkt echter dat de laptop van verdachte beveiligd was met een wachtwoord, waarin de naam van zijn vrouw was verwerkt. De rechtbank gaat er dan ook vanuit dat het verdachte is geweest die de kinderpornografische afbeeldingen die op zijn computer zijn aangetroffen heeft gedownload of op zijn computer heeft gezet.

- USB-stick

De rechtbank is van oordeel dat een gebruiker van een opslagbox over het algemeen wetenschap heeft van wat zich in de opslagbox bevindt en derhalve verantwoordelijk kan worden gehouden voor de inhoud daarvan. Blijkens het dossier bevond zich in de opslagboxen voornamelijk de huisraad van verdachte en zijn gezin. Dit heeft verdachte zelf ook verklaard bij de politie. Niet aannemelijk is geworden het scenario dat een ander dan verdachte de betreffende USB-stick in een opslagbox van verdachte zou leggen. De rechtbank heeft hiervoor onvoldoende aanknopingspunten in het dossier aangetroffen en zal het verweer dan ook verwerpen.

Feit 4

Op 9 november 2017 stuurde de vrouw van verdachte verbalisant een WhatsApp bericht dat er een fles met vloeistof was aangetroffen in de huurauto van verdachte met kenteken [kenteken] en dat zij het vermoeden had dat dit GHB betrof. Verbalisant zag dat er een dikke, haast stroperige, transparante vloeistof in het flesje zat en nam waar dat deze vloeistof niet naar water rook.34 Indicatief onderzoek van de inhoud van de fles gaf een positieve uitslag op GHB. Een monster van de geteste vloeistof werd verzonden naar het NFI met als SIN nummer AAJY8502NL.35 Op 10 november 2017 werden de opslagboxen 0102, 0318 en 0324 geopend. In opslagbox 0102 werden drie flessen met daarin een doorzichtige vloeistof aangetroffen en in beslag genomen.36 Eén van deze drie flessen betrof een fles met opschrift “Pers het zelf sinaasappelsap”.37 De inhoud van de flesjes werd indicatief getest en de verkleuring van de test gaf voor alle drie de flessen een positieve uitslag op GHB.38 Van de geteste vloeistoffen is een monster genomen wat naar het NFI werd verzonden met als SIN nummers AAJY8529NL, AAJY8530NL en AAJY8528NL.39 Blijkens het rapport van het NFI bevatten de monsters met SIN nummers AAJY8529NL, AAJY8530NL, AAJY8528NL en AAJY8502NL GHB.40

Bij de politie verklaarde verdachte dat alleen hij en zijn vrouw beschikken over sleutels van de opslagboxen en dat er nog een controlesysteem bij de boxen is waarbij je een code moet invullen. De halfbroer van zijn vrouw is met hem mee geweest naar de boxen, maar verdachte heeft hem geen sleutels gegeven. De halfbroer van de vrouw van verdachte is niet alleen in de box geweest. In de boxen staat de inboedel van verdachte en zijn vrouw.41

De vrouw van verdachte verklaarde dat zij een fles in de opslag had zien staan, waarin normaliter vers geperst sap zit. Het was best een grote fles, met een oranje dop. Ze verklaarde dat verdachte had gezegd dat daar koelvloeistof in zat en dat ze er daarom vanaf moest blijven. Deze fles stond al in de opslag voor 17 juli 2017. Ook verklaarde ze dat ze de opslag niet in kon, omdat verdachte haar niet gemachtigd had. De vrouw van verdachte verklaarde verder dat zij in één opslag niet mocht komen.

In de twee opslagen die bij elkaar zaten, mocht ze weinig komen. De opslag aan de andere kant mocht ze niet komen.42 Uit de huurovereenkomst met [bedrijf] bleek dat verdachte opslagbox 0102 huurde vanaf 25 april 2017.43

Bewijsoverweging

De huurauto van verdachte is door de politie doorzocht op 31 oktober 2017. Op 9 november 2017 meldde de vrouw van verdachte dat zij in de betreffende huurauto een fles met vermoedelijk GHB had aangetroffen. Het enkele gegeven dat verbalisanten tijdens de doorzoeking van de auto het flesje GHB niet hebben aangetroffen, betekent nog niet dat het flesje niet toen al in de auto van verdachte heeft gelegen. Temeer nu verbalisanten op dat moment niet naar drogerende stoffen op zoek waren, laat staan naar vloeistoffen die GHB zouden bevatten. Op het moment van aantreffen van het flesje waren er juist wel aanwijzingen dat verdachte zijn stiefdochter mogelijk had gedrogeerd met GHB.

De rechtbank gaat uit van de verklaring van de vrouw van verdachte dat alleen verdachte toegang had tot de opslagboxen. Verdachte heeft bij de politie verklaard dat alleen hij en zijn vrouw over sleutels van de opslagboxen beschikten, dat er niemand anders in de opslagboxen kwam en als er al iemand anders in de opslagboxen kwam, dan was dit onder begeleiding van verdachte. Het door de verdediging geschetste alternatieve scenario acht de rechtbank derhalve niet aannemelijk en zal worden verworpen.

5 BEWEZENVERKLARING

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte:

Onder 1:

in de periode van 19 mei 2015 tot en met 12 juli 2017 te Amersfoort en Gilze-Rijen en Goirle en Delft en te Ravels in België, meermalen telkens afbeeldingen

van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van

achttien jaar nog niet had bereikt, te weten [slachtoffer] , geboren [2005] ,

is betrokken of schijnbaar is betrokken, heeft vervaardigd,

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven- bestonden uit:

het met de vinger/hand betasten en aanraken van de billen van [slachtoffer] ,

en het openhouden van de billen van [slachtoffer] ,

(afbeeldingsnummer 10, 11 en 16, bijlage IVa blz. 242 e.v.)

en

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) plassen door die [slachtoffer] , terwijl onder haar

benen zichtbaar zijn, zodat (schijnbaar) over een man heen wordt geplast,

(afbeeldingsnummer 19 tot en met 21 bijlage IVa blz. 242 e.v.)

en

het geheel of gedeeltelijk naakt poseren van door die [slachtoffer] ,

waarbij die [slachtoffer] , waarbij door het camerastandpunt of de uitsnede van de foto’s nadrukkelijk de borsten en vagina en billen van die [slachtoffer] , en het plassend in beeld brengen met de nadruk op de geslachtsdelen van die [slachtoffer] ,

waarbij de afbeelding een onmiskenbaar seksuele strekking heeft of strekt tot seksuele prikkeling

(afbeeldingsnummer 1 tot en met 15, 17, 18, 22 tot en met 24, bijlage IVa blz. 242 e.v.)

en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt,

terwijl hij het vorenomschreven feit heeft begaan tegen een kind dat hij verzorgt of opvoedt als behorend tot zijn gezin;

Onder 2:

in de periode van 6 april 2013 tot en met 31 oktober 2017 te Amersfoort en Delft

en te Ravels meermalen, afbeeldingen en gegevensdragers bevattende afbeeldingen, te weten een Macbook Pro, Apple en een iPhone 6, Apple en een iPhone 6s Apple en een Sony SD kaart en een Apple iMac en een USB-stick, van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, heeft verworven, in bezit gehad en zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het met een penis en vinger/hand en een voorwerp, oraal en vaginaal

en anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18

jaar nog niet had bereikt

(afbeeldingsnummer 1, 2, 3, 5 en 6 bijlage IV blz. 229 e.v. en afbeeldingsnummer 14, 15,

18 en 1 bijlage IV blz. 280 e.v.)

en

het met een penis oraal penetreren van het lichaam van een ander persoon door een

persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(afbeeldingsnummer 7 bijlage IV blz. 229 e.v.)

en

het bij zichzelf met een vinger/hand en voorwerp vaginaal penetreren van het

lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(afbeeldingsnummer 10 bijlage IV blz. 229 e.v. en afbeeldingsnummer 10 bijlage IV blz.

280 e.v.)

en

het met een penis en een vinger/hand en de mond/tong betasten en aanraken van het geslachtsdeel en de billen en de borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(afbeeldingsnummer 11 t/m 16 bijlage IV blz. 229 e.v. en afbeeldingsnummer 3 bijlage IV

blz. 280 e.v.)

en

het met een vinger/hand en de mond/tong en voet betasten en aanraken van het geslachtsdeel en de billen en de borsten van een ander persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(afbeeldingsnummer 16 t/m 21 bijlage IV blz. 229 e.v.)

en

het bij zichzelf met een vinger/hand en een voorwerp betasten en aanraken van het geslachtsdeel en de billen door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(afbeeldingsnummer 22 t/m 24 bijlage IV blz. 229 e.v. en afbeeldingsnummer 4, 16,21 en

22 bijlage IV blz. 280 e.v.)

en

het geheel of gedeeltelijk naakt laten poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon

gekleed is en poseert in een omgeving en in een erotisch getinte en

sadomasochistische houding op een wijze die niet bij zijn/haar leeftijd past

en door het camerastandpunt en de onnatuurlijke pose en de

wijze van kleden van deze persoon en de uitsnede van de foto’s en films

nadrukkelijk het ontblote geslachtsdeel, de borsten en billen van die

persoon in beeld gebracht worden, waarbij de afbeelding een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en strekt tot seksuele prikkeling

(afbeeldingsnummer 25 tot en met 33 bijlage IV blz. 229 e.v. en afbeeldingsnummer 2, 5

t/m 9, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 24 en G1 t/m G12)

en

het zichtbaar maken van sperma en ejaculeren op het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en het masturberen bij het lichaam/gezicht van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(afbeeldingsnummer 34, 35 en 36 bijlage IV blz. 229 e.v en afbeeldingsnummer 20 bijlage

IV blz. 280 e.v.)

en

het geheel of gedeeltelijk naakt laten plassen door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar niet had bereikt over een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar niet had bereikt (plasseks)

(afbeeldingsnummer 37 bijlage IV blz. 229 e.v.)

en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt;

Onder 4:

in de periode van 25 april 2017 en met 31 oktober 2017 te Tilburg, opzettelijk heeft aanwezig heeft gehad een hoeveelheid van een materiaal bevattende gammahydroxybutyraat (GHB), zijnde 4-hydroxybutaanzuur (GHE) telkens een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst 1.

Voor zover in het bewezen verklaarde deel van de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet in de verdediging geschaad.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. Verdachte wordt hiervan vrijgesproken.

6 STRAFBAARHEID VAN DE FEITEN

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezen verklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.

Het bewezen verklaarde levert volgens de wet de volgende strafbare feiten op:

Onder 1:

een afbeelding/gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, vervaardigen en in bezit hebben, terwijl van het plegen van dit misdrijf een gewoonte wordt gemaakt, terwijl de schuldige het feit begaat tegen een kind dat hij verzorgt of opvoedt als behorend tot zijn gezin, meermalen gepleegd;

Onder 2:

een afbeelding/gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken in bezit heeft gehad en met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe verschaffen, terwijl van het plegen van dit misdrijf een gewoonte wordt gemaakt, meermalen gepleegd;

Onder 4:

opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder C van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd.

7 STRAFBAARHEID VAN VERDACHTE

Er is geen omstandigheid gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

8 OPLEGGING VAN STRAF

8.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd verdachte ter zake van het door de officier van justitie bewezen geachte te veroordelen tot:

- een gevangenisstraf van vier jaren, met aftrek van het voorarrest, waarvan een gedeelte van één (1) jaar voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren, met als bijzondere voorwaarden reclasseringstoezicht en ambulante behandeling bij De Waag.

8.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft aangevoerd dat een deels voorwaardelijke gevangenisstraf moet worden opgelegd, waarbij de duur van het onvoorwaardelijke deel gelijk is aan de duur van het voorarrest.

8.3

Het oordeel van de rechtbank

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de ernst van het bewezen verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals ter terechtzitting is gebleken.

Verdachte heeft gedurende een periode van meer dan twee jaar meerdere kinderpornografische foto’s en films van zijn minderjarige stiefdochter gemaakt. De verdachte heeft hiermee op ernstige wijze de lichamelijke integriteit van een kind geschonden. Daarbij heeft de verdachte misbruik gemaakt van zijn overwicht als stiefvader en het vertrouwen dat kinderen in hun verzorgers moeten kunnen hebben op grove wijze geschonden. Dit terwijl een kind zich juist veilig en beschermd hoort te voelen in gezinsverband. Verdachte heeft door zijn handelen zijn stiefdochter [slachtoffer] in een ernstig loyaliteitsconflict gebracht. Uit haar slachtofferverklaring blijkt immers dat zij vindt dat haar stiefvader schuldig is en straf verdiend heeft, terwijl zij ook graag wil dat verdachte weer snel naar huis komt en met het gezin herenigd wordt. Daarnaast heeft de verdachte [slachtoffer] de kans ontnomen op een normale seksuele ontwikkeling, die in haar eigen tempo en op haar eigen voorwaarden had moeten plaatsvinden. De ervaring leert dat slachtoffers van dergelijke feiten nog jarenlang ernstige psychische gevolgen kunnen ondervinden van hetgeen hen is overkomen. Dit alles is een rechtstreeks gevolg van het handelen van de verdachte en dit wordt hem ernstig aangerekend.

Daarnaast heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan het verwerven en in bezit hebben van kinderporno door kinderporno te downloaden en op te slaan op zijn computer. Bij de vervaardiging van de afbeeldingen die door de verdachte zijn bekeken, worden kinderen seksueel misbruikt en geëxploiteerd. In veel gevallen lopen de kinderen die hieraan zijn bloot gesteld grote psychische schade op, die ook vele jaren later nog diepe sporen nalaat. Verdachte moet medeverantwoordelijk worden gehouden voor genoemd seksueel misbruik van kinderen, omdat hij, door kinderporno te downloaden, heeft bijgedragen aan de instandhouding van de vraag ernaar. Verdachte heeft hierbij kennelijk nimmer stilgestaan en heeft zijn eigen behoeftebevrediging voorop gesteld. Voor een effectieve bestrijding van kinderporno is het noodzakelijk om niet alleen degenen aan te pakken die kinderporno vervaardigen en verspreiden, maar ook degenen die kinderporno downloaden en bekijken.

Tevens heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan het opzettelijk aanwezig hebben van GHB. Het is een feit van algemene bekendheid dat dit verboden verdovende middel schadelijk is voor de gezondheid.

De rechtbank heeft kennis genomen van het beknopte reclasseringsrapport van 24 januari 2018, opgesteld door mw. M. Vogelpoel, waarin wordt geadviseerd om tot oplegging van een (gedeeltelijk) voorwaardelijke (gevangenis)straf over te gaan. Bijzondere voorwaarden acht de reclassering hierbij niet geïndiceerd, omdat er geen sprake is van een ziekelijke stoornis of van een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens. Ter terechtzitting heeft mw. Vogelpoel aangegeven haar advies op slechts een gedeelte van het dossier gebaseerd te hebben en haar advies te willen wijzigen met dien verstande dat zij oplegging van reclasseringstoezicht en ambulante behandeling door de Waag thans wel geïndiceerd acht.

De rechtbank heeft tevens acht geslagen op het Uittreksel Justitiële Documentatie van verdachte van 15 maart 2018, waaruit blijkt dat verdachte niet eerder voor een soortgelijke feiten is veroordeeld.

De rechtbank heeft daarnaast de verschillende brieven van het slachtoffer, de stiefzoon en de vrouw van de verdachte gelezen. De rechtbank heeft gezien dat zij tevens verzoekschriften tot niet vervolging van verdachte hebben ingediend waarin (onder andere) staat dat verdachte inmiddels voldoende is gestraft.

Anders dan de verdediging is de rechtbank van oordeel dat op de bewezenverklaarde feiten niet anders kan worden gereageerd dan met het opleggen van een gevangenisstraf van geruime duur. Met de officier van justitie is de rechtbank dan ook van oordeel dat een gevangenisstraf voor de duur van vier jaren, waarvan één jaar voorwaardelijk, met oplegging van de bijzondere voorwaarden van een meldplicht en ambulante behandeling bij de Waag, op zijn plaats is. De rechtbank hecht belang aan deze behandeling, daar verdachte mogelijk in de toekomst herenigd zal worden met zijn gezin. Voorts overweegt de rechtbank hierbij in het bijzonder dat verdachte weliswaar spijt heeft betuigd, maar dat hij niet (ook niet ter terechtzitting) in staat is gebleken om enig inzicht te geven in zijn drijfveren ten aanzien van het door hem bekende feit 1 (het maken van kinderpornografische afbeeldingen en films van zijn stiefdochter). De rechtbank acht dit een zorgelijk gegeven en acht dit mede redengevend voor de noodzaak tot behandeling.

De rechtbank zal afwijken van de eis van de officier van justitie voor wat betreft de proeftijd verbonden aan het voorwaardelijke deel. Artikel 14b lid 2 van het Wetboek van Strafrecht biedt de mogelijkheid om een langere proeftijd op te leggen, indien er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat de veroordeelde wederom een misdrijf zal begaan dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen. Gelet op het gegeven dat verdachte en zijn gezin bezig zijn met herstelbemiddeling en het gezin van verdachte de wens heeft om met elkaar herenigd te worden, acht de rechtbank een proeftijd voor de duur van vijf jaren op zijn plaats. Op die manier beoogt de rechtbank het slachtoffer te beschermen tot zij meerderjarig is.

9 BESLAG

9.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat de volgende goederen aan het verkeer zouden moeten worden onttrokken:

 • -

  iPhone met SIN AAJL1983NL;

 • -

  Sony SD kaart met SIN AAJL1978NL;

 • -

  USB-stick met SIN AAJL1971NL;

 • -

  Apple iMac met SIN AAJL1973NL.

Ten aanzien van de volgende goederen heeft de officier van justitie gevorderd om deze goederen verbeurd te verklaren:

 • -

  Apple iPhone met SIN AAJL1981NL;

 • -

  Apple iPhone met SIN AAJL1984NL;

 • -

  Apple iPad met SIN AAJL1987NL;

 • -

  Apple iMac met SIN AAJL1973NL.

9.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich primair op het standpunt gesteld dat alle gegevensdragers waarop geen kinderporno is aangetroffen geretourneerd dienen te worden aan verdachte. Ten aanzien van de vier gegevensdragers die in het onderhavige onderzoek in beslag zijn genomen (te weten de Sony SD kaart AAJL1978NL, Apple iPhone AAJL1983NL, USB-stick AAJL1971NL en Apple iMac AAJL1973NL), dienen drie gegevensdragers, met uitzondering van de USB-stick, aan verdachte te worden geretourneerd, waarbij de raadsman heeft aangevoerd dat eerst alle kinderpornografische bestanden door de politie en/of justitie verwijderd dienen te worden. Subsidiair heeft de raadsman aangevoerd dat de harde schijf van de Apple iMac dient te worden teruggegeven aan verdachte, gelet op de waarde die de iMac vertegenwoordigt.

9.3

Het oordeel van de rechtbank

Onttrekking aan het verkeer

De rechtbank zal de volgende in beslag genomen voorwerpen onttrekken aan het verkeer. Te weten:

 • -

  iPhone met SIN AAJL1983NL;

 • -

  Sony SD kaart met SIN AAJL1978NL;

 • -

  USB-stick met SIN AAJL1971NL;

 • -

  Apple iMac met SIN AAJL1973NL

Met behulp van deze voorwerpen zijn de onder 1 en 2 bewezen verklaarde feiten begaan.

Verbeurdverklaring

De rechtbank zal de volgende in beslag genomen voorwerpen verbeurd verklaren, te weten:

 • -

  Apple iPhone met SIN AAJL1981NL;

 • -

  Apple iPhone met SIN AAJL1984NL;

 • -

  Apple iPad met SIN AAJL1987NL;

 • -

  Apple iMac met SIN AAJL1973NL.

Met behulp van deze voorwerpen is het onder 1 bewezen verklaard feit voorbereid/begaan.

10 BENADEELDE PARTIJ

[slachtoffer] heeft zich als benadeelde partij in het geding gevoegd en vordert een bedrag van € 1.119,70. Dit bedrag bestaat uit € 119,70 materiële schade en € 1.000,- immateriële schade, ten gevolge van het aan verdachte onder 1 ten laste gelegde feit.

10.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de vordering van de benadeelde partij geheel toegewezen dient te worden, met de wettelijke rente en oplegging van de schadevergoedingsmaatregel ex art. 36f van het Wetboek van Strafrecht.

10.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich ten aanzien van de vordering van de benadeelde partij gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

10.3

Het oordeel van de rechtbank

Vaststaat dat de benadeelde partij als gevolg van het hiervoor onder 1 bewezen verklaarde feit rechtstreeks schade heeft geleden.

De rechtbank waardeert deze schade op € 1.119,70 en zal de vordering tot dat bedrag toewijzen, te vermeerderen met de gevorderde wettelijke rente vanaf 19 mei 2015 tot de dag van volledige betaling.

Verdachte zal ook worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog zal maken. Deze kosten worden tot op dit moment begroot op nihil.

Als extra waarborg voor betaling zal de rechtbank ten behoeve van [slachtoffer] aan verdachte de verplichting opleggen tot betaling aan de Staat van het bedrag van € 1.119,70, te vermeerderen met de gevorderde wettelijke rente vanaf 19 mei 2015 tot de dag van volledige betaling. Als door verdachte niet wordt betaald, zal deze verplichting worden aangevuld met 22 dagen hechtenis, waarbij toepassing van de hechtenis de betalingsverplichting niet opheft.

De betaling die is gedaan aan de Staat wordt op de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij [slachtoffer] in mindering gebracht. Dit geldt andersom ook indien betaling is gedaan aan de benadeelde partij.

11 TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

De beslissing berust op de artikelen

 • -

  14a, 14b, 14c, 14d, 33, 33a, 36b, 36c, 36f, 57, 240b, 248 van het Wetboek van Strafrecht en

 • -

  2 en 10 van de Opiumwet,

zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

12 BESLISSING

De rechtbank:

Vrijspraak

- verklaart het onder 3 ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij;

Bewezenverklaring

- verklaart het 1, 2 en 4 ten laste gelegde bewezen zoals hiervoor in rubriek 6 is vermeld;

- verklaart het meer of anders ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij;

Strafbaarheid

- verklaart het onder 1, 2 en 4 bewezen verklaarde strafbaar en kwalificeert dit zoals hiervoor in rubriek 7 is vermeld;

- verklaart verdachte strafbaar;

Oplegging straf

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van vier (4) jaren;

- bepaalt dat de tijd, door verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht;

- bepaalt dat van de gevangenisstraf een gedeelte van één jaar (1), niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders gelast op grond van het feit dat verdachte de hierna te melden algemene en/of bijzondere voorwaarden niet heeft nageleefd;

- stelt daarbij een proeftijd van vijf (5) jaren vast;

- stelt als algemene voorwaarden dat verdachte:

* zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

* ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van één of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt;

* medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen;

- stelt als bijzondere voorwaarden dat verdachte:

* zich binnen een werkdag volgend op de datum van het onherroepelijk worden van dit vonnis bij de reclassering Nederland zal melden op het adres Vivaldiplantsoen 200 te Utrecht en zich daar blijft melden zolang en frequent de reclassering dit noodzakelijk acht;

* meewerkt aan diagnostiek van eventuele problematiek en zich (indien geïndiceerd) onder behandeling zal stellen van De Waag (of een soortgelijke instelling), zulks ter beoordeling van de reclassering, waarbij verdachte zich zal houden aan de aanwijzingen die hem in het kader van die behandeling door of namens de reclassering/behandelinstelling zullen worden gegeven;

- waarbij de reclassering opdracht wordt gegeven toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en verdachte ten behoeve daarvan te begeleiden;

Beslag

- verklaart de volgende voorwerpen verbeurd:

 • -

  Apple iPhone met SIN AAJL1981NL;

 • -

  Apple iPhone met SIN AAJL1984NL;

 • -

  Apple iPad met SIN AAJL1987NL;

 • -

  Apple iMac met SIN AAJL1973NL.

- verklaart de volgende voorwerpen onttrokken aan het verkeer:

 • -

  iPhone met SIN AAJL1983NL;

 • -

  Sony SD kaart met SIN AAJL1978NL;

 • -

  USB-stick met SIN AAJL1971NL;

 • -

  Apple iMac met SIN AAJL1973NL.

Benadeelde partij

 • -

  wijst de vordering van [slachtoffer] toe tot een bedrag van € 1.119,70;

 • -

  veroordeelt verdachte tot betaling aan [slachtoffer] van het toegewezen bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 19 mei 2015 tot de dag van volledige betaling;

 • -

  veroordeelt verdachte ook in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

 • -

  legt verdachte de verplichting op ten behoeve van [slachtoffer] aan de Staat

€ 1.119,70 te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 19 mei 2015 tot de dag van volledige betaling, bij niet betaling aan te vullen met 22 dagen hechtenis;

- bepaalt dat verdachte van zijn verplichting tot het vergoeden van schade is bevrijd als hij op een van de hiervoor beschreven manieren de schade aan de benadeelde dan wel aan de Staat heeft vergoed.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.C. van den Boogaard, voorzitter, mrs. O.P. van Tricht en M.W.V. van Duursen, rechters, in tegenwoordigheid van mr. N. Mikolajczyk, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van 14 mei 2018.

Bijlage: de tenlastelegging

Aan verdachte wordt ten laste gelegd dat:

1.

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 15 mei 2015 tot

en met 12 juli 2017 te Amersfoort en/of Gilze-Rijen en/of Goirle en/of Delft en/of elders in

Nederland en/of te Ravels en/of Poppel en/of elders in België, meermalen, althans eenmaal

telkens afbeeldingen

van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van

achttien jaar nog niet had bereikt, te weten [slachtoffer] , geboren [2005] ,

is betrokken of schijnbaar is betrokken, heeft vervaardigd,

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven- bestonden uit:

het met de vinger(s)/hand betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel en/of de billen

van [slachtoffer] , althans een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had

bereikt en/of het openhouden van het geslachtsdeel en/of de billen van [slachtoffer] ,

althans een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt;

(afbeeldingsnummer 10, 11 en 16, bijlage ÏVa blz. 242 e.v.)

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) plassen door die [slachtoffer] , althans een persoon die

kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, terwijl onder haar en/of tussen haar

benen (mannen)benen zichtbaar zijn, zodat (schijnbaar) over een man heen wordt geplast,

(afbeeldingsnummer 19 tot en met 21 bijlage IVa blz. 242 e.v.)

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van door die [slachtoffer] , althans een

persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij die [slachtoffer] ,

althans deze persoon gekleed is en/of poseert in een omgeving en/of in een (erotisch

getinte) houding (op een wijze) die niet bij haar leeftijd past/passen en/of waarbij door het

camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van die

[slachtoffer] , althans deze persoon en/of de uitsnede van de foto’s nadrukkelijk de borsten

en/of vagina en/of billen van die [slachtoffer] , althans deze persoon in beeld gebracht worden,

en/of het plassend in beeld brengen met de nadruk op de geslachtsdelen van die [slachtoffer] ,

(waarbij) de afbeelding (aldus telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of

strekt tot seksuele prikkeling

(afbeeldingsnummer 1 tot en met 15, 17, 18, 22 tot en met 24, bijlage IVa blz. 242 e.v.)

en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt,

terwijl hij het vorenomschreven feit heeft begaan tegen zijn kind, een kind over wie hij

het gezag uitoefent, een kind dat hij verzorgt of opvoedt als behorend tot zijn gezin, zijn

pupil, een aan zijn zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige

Art. 240b lid 1 en 2 jo. 248 lid 2 Wetboek van strafrecht

2.

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 6 april 2013 tot

en met 31 oktober 2017 te Amersfoort en/of Delft en/of elders in

Nederland en/of te Ravels en/of elders in België, meermalen, althans eenmaal telkens

afbeeldingen en/of gegevensdragers bevattende afbeeldingen (te weten een Macbook Pro,

Apple en/of een iPhone 6, Apple en/of een iPhone 6s Apple en/of een Sony SD kaart en/of

een Apple iMac en/of een USB-stick)

van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van

achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken,

heeft verworven, in bezit gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd

werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het met de/een penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of een voorwerp, oraal en/of vaginaal

en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18

jaar nog niet had bereikt

(afbeeldingsnummer 1, 2, 3, 5 en 6 bijlage IV blz. 229 e.v. en afbeeldingsnummer 14, 15,

18 en 1 bijlage IV blz. 280 e.v.)

en/of

het met de/een penis oraal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een

persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(afbeeldingsnummer 7 bijlage IV blz. 229 e.v.)

en/of

het bij zichzelf met de/een vinger/hand en/of voorwerp vaginaal penetreren van het

lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(afbeeldingsnummer 10 bijlage IV blz. 229 e.v. en afbeeldingsnummer 10 bijlage IV blz.

280 e.v.)

en/of

het met de/een penis en/of de/een vinger/hand en/of de mond/tong betasten en/of

aanraken van het geslachtsdeel en/of de billen en/of de borsten van een persoon die

kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(afbeeldingsnummer 11 t/m 16 bijlage IV blz. 229 e.v. en afbeeldingsnummer 3 bijlage IV

blz. 280 e.v.)

en/of

het met de/een vinger(s)/hand en/of de mond/tong en/of voet betasten en/of aanraken

van het geslachtsdeel en/of de billen en/of de borsten van een (ander) persoon door een

persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(afbeeldingsnummer 16 t/m 21 bijlage IV blz. 229 e.v.)

en/of

het bij zichzelf met de/een vinger(s)/hand en/of een voorwerp betasten en/of aanraken

van het geslachtsdeel en/of de billen door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar

nog niet had bereikt

(afbeeldingsnummer 22 t/m 24 bijlage IV blz. 229 e.v. en afbeeldingsnummer 4, 16,21 en

22 bijlage IV blz. 280 e.v.)

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die

kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon

gekleed is en/of poseert in een omgeving en/of in een (erotisch getinte en/of

sadomasochistische) houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen

en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de

wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto’s en/of films

nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van die

persoon in beeld gebracht worden, (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar

seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

(afbeeldingsnummer 25 tot en met 33 bijlage IV blz. 229 e.v. en afbeeldingsnummer 2, 5

t/m 9, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 24 en Gi t/m G12)

en/of

het zichtbaar maken van sperma en/of ejaculeren op het lichaam van een persoon

die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of het masturberen (dicht) bij

het lichaam/gezicht van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had

bereikt

(afbeeldingsnummer 34, 35 en 36 bijlage IV blz. 229 e.v en afbeeldingsnummer 20 bijlage

IV blz. 280 e.v.)

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt laten plassen door een persoon die kennelijk de leeftijd van

18 jaar niet had bereikt bij/over een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar niet had

bereikt (plasseks)

(afbeeldingsnummer 37 bijlage IV blz. 229 e.v.)

en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt;

Art. 240b wetboek van Strafrecht

3.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 oktober 2016

tot en met 31 oktober 2017 te Amersfoort en/of Tilburg , althans in Nederland

en/of Engeland met voorbedachten rade,

opzettelijk de gezondheid van een persoon, te weten,

een kind dat hij verzorgde of opvoedde als behorend tot zijn gezin, [slachtoffer]

, heeft benadeeld door aan die [slachtoffer] (in een glas/beker chocolademelk, althans

drinkwaren) GHB, althans een bedwelmende en/of drogerende drank/vloeistof, toe te

dienen, dan wel te laten opdrinken (waarmee of waardoor) die [slachtoffer] in een staat van

bewusteloosheid en/of verminderd bewustzijn en/of (lichamelijke) onmacht werd gebracht

Artikel 300, 301 en 304 van het Wetboek van Strafrecht

4.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 oktober 2016

tot en met 31 oktober 2017 te Amersfoort en/of Tilburg, althans in Nederland

en/of in Engeland meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk heeft verstrekt en/of

vervoerd, in elk geval (telkens) opzettelijk aanwezig heeft gehad

een hoeveelheid van een materiaal bevattende gammahydroxybutyraat (GHB),

zijnde 4-hydroxybutaanzuur (GHE) (telkens) een middel als bedoeld in de bij de

Opiumwet behorende lijst 1, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van

artikel 3a van die wet

art 2 ahf/ond B Opiumwet

art 10 lid 4 Opiumwet

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar paginanummers betreft dit pagina’s van op ambtseed of ambtsbelofte opgemaakte processen-verbaal. Deze processen-verbaal zijn als bijlagen opgenomen bij het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van 6 maart 2018, genummerd 2017310849 opgemaakt door Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme Midden-Nederland, doorgenummerd 1 tot en met 474. Tenzij anders vermeld, zijn dit processen-verbaal in de wettelijke vorm opgemaakt door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren.

2 een proces-verbaal door [verbalisant 1] , pagina 176.

3 een proces-verbaal van aanhouding door [verbalisant 2] en [verbalisant 3] , pagina 87.

4 een proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming door [verbalisant 3] , pagina 189.

5 een proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming door [verbalisant 3] , pagina 198.

6 een proces-verbaal van bevindingen door [verbalisant 4] , pagina 204.

7 een proces-verbaal van bevindingen door [verbalisant 5] , pagina 206.

8 een proces-verbaal van bevindingen door [verbalisant 6] en [verbalisant 3] , pagina 211.

9 een proces-verbaal van bevindingen door [verbalisant 7] , pagina 216.

10 een proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal door [verbalisant 8] en [verbalisant 3] , pagina 218.

11 bijlage I bij proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal door [verbalisant 8] en [verbalisant 3] , pagina 225.

12 bijlage IV bij proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal door [verbalisant 8] en [verbalisant 3] , pagina 229.

13 bijlage IV bij proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal door [verbalisant 8] en [verbalisant 3] , pagina 231.

14 bijlage IV bij proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal door [verbalisant 8] en [verbalisant 3] , pagina 232.

15 bijlage IV bij proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal door [verbalisant 8] en [verbalisant 3] , pagina 233 en 234.

16 bijlage IV bij proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal door [verbalisant 8] en [verbalisant 3] , pagina 234 en 235.

17 bijlage IV bij proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal door [verbalisant 8] en [verbalisant 3] , pagina 235 en 236.

18 bijlage IV bij proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal door [verbalisant 8] en [verbalisant 3] , pagina 236 en 237.

19 bijlage IV bij proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal door [verbalisant 8] en [verbalisant 3] , pagina 239.

20 bijlage IV bij proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal door [verbalisant 8] en [verbalisant 3] , pagina 239.

21 een proces-verbaal van bevindingen door [verbalisant 9] , pagina 250.

22 een proces-verbaal van bevindingen door [verbalisant 9] , pagina 251.

23 een proces-verbaal van bevindingen door [verbalisant 9] , pagina 252.

24 een proces-verbaal van bevindingen door [verbalisant 9] , pagina 253.

25 een proces-verbaal van verhoor verdachte, pagina 101.

26 een proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal door [verbalisant 10] , pagina 267.

27 bijlage IV bij proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal door [verbalisant 10] , pagina 284 en 285.

28 bijlage IV bij proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal door [verbalisant 10] , pagina 283.

29 bijlage IV bij proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal door [verbalisant 10] , pagina 280.

30 bijlage IV bij proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal door [verbalisant 10] , pagina’s 281, 285, 286 en 287.

31 bijlage IV bij proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal door [verbalisant 10] , pagina’s 280 tot en met 287 en 288 tot en met 292.

32 bijlage IV bij proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal door [verbalisant 10] , pagina 286.

33 een proces-verbaal van bevindingen door [verbalisant 11] , pagina 303.

34 een proces-verbaal van bevindingen door [verbalisant 2] , pagina 306.

35 een proces-verbaal sporenonderzoek door [verbalisant 12] en [verbalisant 13] , pagina 308.

36 een proces-verbaal van bevindingen door [verbalisant 3] , pagina 309.

37 een kennisgeving van inbeslagneming, pagina 310.

38 een proces-verbaal sporenonderzoek door [verbalisant 12] en [verbalisant 13] , pagina 315.

39 een proces-verbaal sporenonderzoek door [verbalisant 12] en [verbalisant 13] , pagina 316.

40 een rapportage van het NFI opgesteld door ing. A.B.M. van Esch – de Bruin, pagina 320.

41 een proces-verbaal van verhoor verdachte, pagina 133.

42 een proces-verbaal van verhoor getuige [aangeefster] , pagina 464.

43 een schriftelijk bescheid, te weten een huurovereenkomst, pagina 410.