Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2017:6218

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
15-12-2017
Datum publicatie
15-12-2017
Zaaknummer
C/16/449439 / KG ZA 17-825
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding. Taalschool is procedure begonnen vanwege schorsing en intrekking van (aspirant)keurmerk door keurmerkverlenende instantie. Voorzieningenrechter oordeelt dat de motivering van de intrekking van het keurmerk onvoldoende is geweest, de ongedaanmaking daarvan wordt toegewezen. De vordering tot opheffing van de schorsing van het keurmerk wordt afgewezen, nu op dit moment niet kan worden vastgesteld dat door de taalschool aan alle normen wordt voldaan.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Civiel recht

handelskamer

locatie Utrecht

zaaknummer / rolnummer: C/16/449439 / KG ZA 17-825

Vonnis in kort geding van 15 december 2017

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MAXIMAAL TAAL B.V.,

gevestigd te Utrecht,

eiseres,

advocaat mr. J.J. Degenaar te Utrecht,

tegen

de stichting

STICHTING BLIK OP WERK,

gevestigd te Utrecht,

gedaagde,

advocaat mr. V. van Dijken te Harderwijk.

Partijen zullen hierna Maximaal Taal en Blik op Werk genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding;

 • -

  de mondelinge behandeling op 1 december 2017;

 • -

  de pleitnota van Maximaal Taal;

 • -

  de pleitnota van Blik op Werk.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Maximaal Taal, opgericht op 6 januari 2016, exploiteert een taalschool, thans vanuit de vestigingen te Utrecht en Bunschoten. Maximaal Taal geeft onder meer taallessen aan statushouders die verplicht zijn een inburgeringscursus te volgen.

2.2.

Het bestuur van Maximaal Taal werd tot 15 december 2016 gevormd door de heer [A] (hierna: ' [A] ) en de heer [B] (hierna: ' [B] '). Op 15 december 2016 is [A] uitgetreden als bestuurder. Op 1 juli 2017 is [B] uitgetreden als bestuurder. Op 29 augustus 2017 is [A] ingeschreven als bestuurder. Op 23 oktober 2017 is [A] uitgeschreven als bestuurder en op diezelfde dag is [B] ingeschreven als bestuurder van Maximaal Taal.

2.3.

Blik op Werk is een stichting die door middel van het verlenen van een keurmerk inzicht geeft in de kwaliteit van de organisatie en dienstverlening van haar contractspartijen.

2.4.

Een statushouder die in het kader van de inburgering taallessen gaat volgen, kan voor de financiering van de kosten daarvan een overeenkomst van geldlening afsluiten met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De kosten worden alleen vergoed via DUO indien het opleidingsinstituut (in casu de taalschool) beschikt over een Keurmerk (hierna: 'het keurmerk') dat door Blik op Werk wordt verstrekt. DUO betaalt in dat geval aan de taalschool het lesgeld en het examengeld. Het bedrag van de geldlening moet door de statushouder worden terugbetaald, tenzij de cursist op tijd het diploma haalt, een ontheffing of een algehele vrijstelling verkrijgt.

2.5.

Maximaal Taal heeft bij Blik op Werk het keurmerk aangevraagd en heeft op 3 februari 2017 van Blik op Werk bericht gekregen dat zij zich vanaf dat moment mag profileren als 'Aspirant Keurmerkhouder'. Op de overeenkomst tussen partijen zijn de 'Voorwaarden Blik op Werk Keurmerk en Tevredenheidsonderzoek' (hierna: 'de voorwaarden') van toepassing. Daarnaast is de 'Handleiding Blik op Werk Keurmerk' (hierna: 'de handleiding') van toepassing.

2.6.

In de voorwaarden is onder meer het volgende opgenomen:

"(…)

Artikel 9. Toekenning, schorsing, opschorting, intrekking, afwijzing

(…)

2. BOW voorzieningenrechter: Blik op Werk) kent het Keurmerk toe indien dienstverlener voldoet aan alle eisen gesteld in de handleiding/norm en door dienstverlener aan alle betalingsverplichtingen aan BOW is voldaan.

(…)

5. BOW kan besluiten de toekenning van het keurmerk op te schorten of te schorsen indien het gegronde vermoeden bestaat dat zij zal overgaan tot niet-toekennen of intrekken van het keurmerk.

6. BOW kan besluiten om het keurmerk niet toe te kennen of in te trekken en de overeenkomst betreffende het gebruik van het logo niet te verlenen of op te zeggen.

(…)"

2.7.

In de toelichting bij artikel 9 lid 6 is in de voorwaarden opgenomen dat het keurmerk in ieder geval niet zal worden verleend of wordt ingetrokken indien niet aan alle normen zoals beschreven in de handleiding wordt voldaan, indien de audit niet tijdig is uitgevoerd en indien eventuele verbeteracties voortkomend uit een audit niet tijdig zijn geïmplementeerd.

2.8.

Volgens de handleiding wordt het keurmerk toegekend of mag het keurmerk worden behouden indien is voldaan aan de normen 'Organisatie', 'Tevredenheid' en 'Resultaten van de afgeronde en beëindigde trajecten, cursussen of contracten' (hierna: 'de resultatenaudit'). Voor het tevredenheidsonderzoek schakelt Blik op Werk het bedrijf Panteia in. Voor de resultatenaudit schakelt Blik op Werk een certificerende instelling in. Daarnaast is in de handleiding het volgende opgenomen:

"AFWIJZEN/NIET TOEKENNEN KEURMERK

Wanneer de normen niet zijn behaald, wordt het Keurmerk niet toegekend. Indien er sprake is van een afwijzing zal Blik op Werk in eerste instantie telefonische contact met u opnemen. Mocht Blik op Werk geen gehoor krijgen, dan wordt de afwijzing per mail verzonden aan de eerste contactpersoon voor het Keurmerk en aan degene die het contract heeft ondertekend. In deze afwijzingsmail wordt aangegeven wat de reden van afwijzing is.

Bij Keurmerkonwaardig gedrag heeft Blik op Werk ook het recht om het Keurmerk in te trekken."

2.9.

Bij e-mailbericht van 3 juli 2017 heeft Blik op Werk het aan Maximaal Taal verstrekte Aspirant Keurmerk geschorst, onder mededeling van het volgende:

"Afgelopen weken heb ik meermalen contact gehad met uw school. Helaas heeft de inspanning en aanlevering van de documenten ons niet voldoende kunnen overtuigen dat u de school goed op orde heeft. Er zijn te veel klachten. Het eerste dossier was onvolledig. We dachten vorige week een goed stap te kunnen maken, echter er is nu

een klacht binnen gekomen waarbij er sprake is van thuis bij Inburgeraars lesgeven. Het ontbreken van lesmateriaal e.d.

Deze klacht bevestigd eerdere andere anonieme bronnen. U blijkt op meerdere plaatsen les te geven zonder dat u de vestigingen op de site van Blik op Werk heeft vermeld.

Daarnaast heeft u in februari middels ons portal een ander aantal docenten aangegeven dan u nu via de lesroosters aangeeft.

Al met al komen we tot de conclusie dat wij niet anders kunnen dan per direct het aspiranten Keurmerk te schorsen. Daarnaast doen we een melding naar de inspectie SZW omdat er meerdere klachten zijn over het zwart werken van docenten.

Mocht de inspectie SZW tot de conclusie komen dat er inderdaad sprake is van zwart werkende docenten, dan wordt uw aspiranten Keurmerk permanent ingetrokken. U kunt dan geen Blik op Werk keurmerk meer verkrijgen.

Wat betekent dit voor u. U mag vanaf vandaag geen nieuwe cursisten aannemen tot dat de audit is uitgevoerd en de cijfers van het tevredenheidsonderzoek bekent zijn."

2.10.

De auditor 'Lloyd's Register Nederland B.V.' die de resultatenaudit uitvoerde, heeft op 28 augustus 2017 geconstateerd dat Maximaal Taal op dat moment geen ingeschreven bestuurder had. Het auditbezoek is daarom afgebroken en is op 5 september 2017 herhaald. Op dat moment wordt door de auditor geconstateerd dat de contracten die Maximaal Taal sloot met haar cursisten niet voldeden aan de norm. De auditor heeft opnieuw een afspraak gemaakt voor een re-audit op 13 september 2017. De auditor heeft toen een positief advies gegeven. Daarbij is de volgende opmerking geplaatst:

"De organisatie voldoet aantoonbaar aan de gestelde eisen van het keurmerk Blik op Werk en wordt met een positief advies voorgedragen voor herstellen van het (aspirant)keurmerk. Hierbij moet in acht worden genomen dat bij een eerstvolgende audit aan de hand van een steekproef dient te worden onderzocht of alle cursisten die tijdens de audit les volgden ook de aanvulling overeenkomst hebben ondertekend."

2.11.

Bij e-mailbericht van 29 september 2017 heeft Maximaal Taal aan Blik op Werk toestemming verleend om de cliëntenaudit uit te voeren.

2.12.

Bij brief van 11 oktober 2017 heeft Blik op Werk aan Maximaal Taal het volgende meegedeeld:

"Hierbij zend ik u mijn beslissing ten aanzien van de schorsing van Maximaal Taal BV. Op 20 juni 2017 bent u bij ons op kantoor geweest naar aanleiding van klachten die Blik op Werk heeft ontvangen over uw dienstverlening. Deze klachten betroffen verschillende aspecten omtrent Maximaal Taal B.V., waaronder niet gekwalificeerde docenten, cursisten die hun contracten niet mochten beëindigen en te veel cursisten in een klas. Tevens was uw administratie niet op orde. De contracten met cursisten waren bijvoorbeeld niet volledig of incorrect. Wij hebben toen afspraken met u gemaakt om deze zaken te corrigeren.

Blik op Werk ontving in deze herstelperiode echter opnieuw klachten over Maximaal Taal B.V. Deze nieuwe klachten betroffen o.a. het lesgeven thuis bij inburgeraars, het ontbreken van lesmateriaal en het aanbieden van lessen op andere plaatsen dan aangegeven in uw keurmerkaanvraag, zonder dat Blik op Werk van deze wijzigingen op de hoogte was gesteld. Op grond hiervan, handelt Maximaal Taal B.V. in strijd met de richtlijnen uit de Handleiding voor het Keurmerk. Uw taalschool is toen geschorst.

Naar aanleiding van de schorsing is met u afgesproken dat de schorsing zou kunnen worden opgeheven, wanneer zou blijken dat na de audit, schoolinspectie, schoolbezoek en indien mogelijk, de uitkomst van het onderzoek van inspectie van SZW, u uw dienstverlening op orde heeft. In onze mailwisseling is aangeven dat dit op een zo kort mogelijk termijn gerealiseerd zou moeten worden.

Op uw initiatief zijn als gevolg van de schoolvakantie van uw instelling deze onderdelen verschoven naar augustus 2017.

De auditor, namens Blik op Werk, is op 28 augustus bij Maximaal Taal B.V. geweest. Echter, op dat moment was er niet langer voorzien in een bevoegd gezag van Maximaal Taal. In feite functioneerde u als taalaanbieder (be)stuurloos en de audit is daarop ook niet voortgezet. Om dezelfde reden (taalaanbieder zonder aanspreekbaar bevoegd gezag) is tevens het geplande toezicht in de klas afgezegd.

Op 30 augustus heeft Blik op Werk geconstateerd dat het (bevoegde) gezag bij u als aanbieder hersteld was. Vervolgens hebben er twee acties plaatsgevonden. Allereerst is er een audit gepland op 5 september. Na hervatting van de niet voortgezette audit, moest de auditor tot de conclusie komen dat de contracten nog niet op orde waren. Als gevolg hiervan vond er op 12 september vond een re-audit plaats. De auditor gaf een positief advies. Blik op Werk gaat evenwel niet mee met het positieve advies van de auditor.

Een tweede actie was dat er een inspectie van Toezicht in de klas in de laatste week van september heeft plaatsgevonden. De inspecteur werd echter geconfronteerd met plotselinge sluiting van de vestigingen, waar een inspectie zou worden gehouden, namelijk Bunschoten en Houten. Hiermee onttrekt Maximaal Taal B.V. zich aan toezicht in de klas. Op zich is dit al een reden om Maximaal Taal B.V. het verlenen van het aspirant-keurmerk dan wel het definitieve keurmerk te onthouden.

Tegelijkertijd speelt in deze periode een tweede kwestie van belang bij het verlenen van het keurmerk. Over de reguliere meetperiode vond er een tevredenheidsonderzoek plaats. U heeft 28 cursisten kunnen aanleveren, waarvan er maar één gereageerd heeft, met een onvoldoende. Blik op Werk heeft u toen in de gelegenheid gesteld om de deelnemers van het onderzoek opnieuw te laten benaderen door Panteia. U heeft hier uiteindelijk na ons laatste gesprek mee ingestemd, maar u heeft daar noch bij brief, noch bij mail toestemming voor gegeven. Derhalve is dit onderzoek nog niet uitgevoerd. Op zich is dit een reden de schorsing te handhaven tot de uitvoering hiervan is voltooid.

Lopende de onderzoeken kregen wij het signaal dat de statutair bestuurder van Maximaal Taal B.V. als gemeentelijk ambtenaar, belast met de begeleiding van statushouders, ontslagen is wegens belangenverstrengeling inzake uw dienstverlening. Tegen deze bestuurder van uw organisatie zou ook een strafrechtelijk onderzoek lopen. Bij navraag bij de Gemeente Utrecht bleek dit inderdaad het geval te zijn. U bent hierover in ons laatste gesprek (27-09-2017) gehoord en in de gelegenheid gesteld hierop te reageren. U heeft bevestigd dat u ten tijde dat u bestuurder was bij Maximaal Taal ook in dienst was bij de gemeente [gemeente] .

Daarmee heeft u niet voldaan aan artikel 2.1.5. D in juncto met artikel 2.1.5 G in juncto met artikel 2.1.5 N van de Handleiding Blik op Werk. Dit is een gerede grond, waarop wij uw keurmerk met onmiddellijke ingang kunnen intrekken. Dit betekent namelijk keurmerk onwaardig gedrag.

Blik op Werk staat daarmee voor de keuze of het uw keurmerk met onmiddellijke ingang intrekt, dan wel de schorsing handhaaft. Mijn besluit is om de schorsing te handhaven. Dat betekent dat de huidige inburgeraars die uw taalschool een contract hebben, de mogelijkheid behouden om het contract, met financiering van DUO, uit te dienen. Onmiddellijke intrekking van uw keurmerk zou immers betekenen dat cursisten de door hen aangegane verplichtingen met directe ingang, zouden moeten beëindigen.

Als gevolg van mijn besluit kunt u geen nieuwe cursisten meer aannemen die hun cursus via DUO financieren.

Volgens de contractuele verplichtingen die u met Blik op Werk bent aangegaan, bent u ook verplicht om de consequenties van een schorsing of intrekking van het keurmerk aan uw cursisten kenbaar te maken. Dat is van belang voor de rechtspositie van de cliënten, omdat dit hen de mogelijkheid biedt lopende contracten zonder boetes of gerechtelijke procedures te ontbinden. Voor zover wij thans kunnen nagaan, heeft u dat niet bij al uw cursisten gedaan op het moment dat de schorsing van kracht werd. Ook dat is een ernstige omissie ten aanzien van de verplichtingen die u als keurmerkhouder bent aangegaan. Wij vorderen van u, dat u de schriftelijke kennisgeving van uw schorsing aan al uw inburgeringscursisten binnen vijf werkdagen na ontvangst van deze aangetekende brief hebt verzonden in alle talen, waarmee u met uw cursisten schriftelijk, per e-mail of mondeling communiceert.

Cursisten die dat willen, kunnen de cursus bij u afronden. Echter indien cursisten hun traject willen afronden bij een andere aanbieder kunnen zij dat per direct doen, zonder dat u extra kosten in rekening kunt brengen. Dit dient helder gecommuniceerd te worden in de schriftelijke kennisgeving over de schorsing.

Ten slotte wijzen we u erop dat in de kennisgeving een, voor cursisten begrijpelijke, verwijzing dient te zijn opgenomen naar de mogelijkheden om klachten over de dienstverlening in te dienen bij Blik op Werk."

2.13.

Bij brief van 23 oktober 2017 heeft Blik op Werk aan Maximaal Taal het volgende meegedeeld:

"Deze brief is een reactie op uw schrijven d.d. 13 en 18 oktober. (…)

Uw cliënte is geschorst op de volgende 4 gronden:

 1. Het niet voldoen aan het normen van het tevredenheidsonderzoek;

 2. Het niet adequaat melden van openen en sluiten van vestigingen waardoor het toezicht in de klas belemmerd werd;

 3. Belangenverstrengeling van een van de bestuurders;

 4. Het niet op orde hebben van de contracten en het verstrekken van onjuiste gegevens.

Naar aanleiding van verschillende klachten en het niet op orde hebben van de dienstverlening van uw cliënte hebben we Maximaal Taal B.V. uitgenodigd voor een gesprek op 20 juni 2017 om hoor en wederhoor toe te passen. We herkennen ons niet in het beeld dat er niet gecommuniceerd is over de concrete klachten. Blik op Werk heeft inderdaad anonieme klachten ontvangen. Deze klachten zijn anoniem omdat cursisten danwel andere klagers hebben aangegeven angstig zijn voor uw cliënte.

U geeft aan dat uw cliënte van mening is dat zijn schorsing voor het aspirant-keurmerk door Blik op Werk d.d.3 juli 2017 ten onrechte is en dat daar geen bezwaarprocedure voor openstond. Bij een schorsing staat geen bezwaar dan wel beroepsprocedure open voor de dienstverlener. Een schorsing dient normaliter een korte periode te zijn om de dienstverlener in de gelegenheid te stellen zijn zaken op orde te krijgen.

Op 11 oktober was Blik op Werk voornemens om het aspirant keurmerk definitief in te trekken, echter uit zorg voor de inburgeraar heeft Blik op Werk besloten om de schorsing voorlopig te handhaven. Om die reden heeft Blik op Werk nu een bezwaarprocedure opengesteld.

U geeft in uw brief van 13 oktober jl. aan dat Blik op Werk geheel ongemotiveerd het positieve advies van de auditor niet heeft gevolgd. De motivatie om het positieve advies van de auditor niet te volgen, ligt in het feit dat de contracten niet op orde waren. We hebben uw cliënte tot drie maal toe de gelegenheid gegeven om dit te corrigeren. Uit internet research van heden, bleek dat de website en de contracten op de website van uw cliënte nog steeds niet op orde zijn. Bovendien wordt via de site de inburgeraar verkeerd voorgelicht, wegens het feit dat er onder aanmelding staat vermeld dat uw cliënte gecertificeerd is door Blik op Werk. Uw cliënte is door een van onze medewerkers al in juli gewezen op het feit dat schorsing betekent dat de certificering is ingetrokken.

Het feit dat cliënte noodgedwongen vestigingen heeft moeten sluiten, was ons onbekend. Op de site van uw cliënt staan nog steeds de volgende vestigingen. In de vacature voor de N12 docent (dd.23-10-2017) worden genoemd: Utrecht, Rotterdam. Maarssen, Spijkenisse en Houten. Op andere plekken op de site wordt er slechts 1 genoemd. Op 14 oktober ontvingen wij documentatie waaruit blijkt dat uw cliënte een locatie in Bunschoten heeft, welke niet op de site van uw cliënte staat. Kortom, deze tegenstrijdige gegevens laten zien dat uw cliënte incorrecte en verwarrende gegevens verstrekt. We zijn ook benieuwd naar de reden van de noodgedwongen sluiting van de vestigingen.

Wat betreft het tevredenheidsonderzoek, is cliënte wellicht niet te verwijten dat slechts één cursist medewerking heeft verleend, echter Blik op Werk heeft uw cliënte een hersteloptie gegeven. Deze is gegeven op 15 september2017. Ook heeft uw cliënte in het tevredenheidsonderzoek de verkeerde dienst aangeleverd.

Die schriftelijke toestemming, zoals aangegeven in uw brief, kwam pas na het gesprek van 27 september, dit betrof een cliëntenaudit en niet het reguliere tevredenheidsonderzoek. Als een tevredenheidsonderzoek onder de maat is, kan Blik op Werk ook het keurmerk intrekken. Uw cliënte geeft aan dat Blik op Werk dit eerder had kunnen aangeven, Ik verwijs u naar de mail die cliënte op 15 september heeft ontvangen. Ook wil ik cliënte erop wijzen dat volgens de handleiding een dienstverlener zelf verantwoordelijk is voor het tijdig aanleveren van gegevens voor de uitvoering van het Tevredenheidsonderzoek.

In uw brief d.d. 13 oktober vermeld u dat strafrechtelijk onderzoek niet bekend is bij cliënte. Van de gemeente hebben wij vernomen dat er tegen de heer [A] een strafrechtelijke klacht is ingediend. Ik verwijs u nogmaals naar het artikel in de handleiding waarin staat dat bestuurder moet aangeven dat hij uitsluit dat; betrokken werknemers/bestuurders in de uitoefening van zijn/haar bedrijf of beroep een ernstige fout aan andere dan strafrechtelijke aard hebben gemaakt.

Op 30 augustus heeft Maximaal Taal B.V. een nieuw bestuur benoemd. Dit is niet bij ons

aangegeven. Evenmin is gemeld dat de bestuurder werkzaam was bij de gemeente Utrecht en dat hij daar ontslagen was. Belangenverstrengeling is, zoals in de vorige brief aangegeven, een grond voor onkeurmerkwaardig gedrag. Op grond daarvan kan Blik op Werk per ommegaande het keurmerk intrekken. We hebben kennis genomen van het voornemen van de bestuurder om terug te treden. We zijn benieuwd of dit inmiddels is gebeurd en deze bestuurder niet meer werkzaam is en geen belangen meer heeft bij uw cliënte. Indien dit zo is dan vervalt deze grond van schorsing.

Het rapport van de inspecteur is ons hedenmiddag mondeling medegedeeld en blijkt positief te zijn. Hiermee vervalt deze grond van de schorsing. De grond van de schorsing met betrekking tot het tevredenheidsonderzoek kan per ommegaande onderzocht worden. De grond t.a.v. contracten en onjuiste gegevens blijft gehandhaafd. Uw cliënt zal moeten aantonen dat nu echt alles op orde is. De schorsing blijft voorlopig gehandhaafd omdat niet alle gronden vervallen zijn.

Van uw brief van 18 oktober heb ik kennis genomen. Ik reageer nooit op individuele gevallen. Wel worden algemene toelichtingen gegeven betreffende het Keurmerk.

Ter afsluiting, Blik op Werk heeft uw cliënte meerdere malen de mogelijkheid gegeven om zijn bedrijfsvoering op orde te hebben. Dit is niet gebeurd. Uw cliënte is aspirant-keurmerkhouder bij Blik op Werk en zelf verantwoordelijk om zijn zaken op orde te hebben. Blik op werk kan het keurmerk schorsen indien het gegronde vermoeden bestaat dat zij over zal gaan tot het niet-toekennen of intrekken van het keurmerk. Dit hebben wij op bovenstaande gronden dan ook gedaan.

(…)"

2.14.

Omdat de eerste response op het tevredenheidsonderzoek te laag was is, heeft Panteia – na instemming van Maximaal Taal – een cliëntenaudit uitgevoerd. Hierbij worden klanten door Panteia persoonlijk benaderd. Negen cliënten hebben willen meewerken aan de audit. Het onderzoek is door Panteia op 2 november 2017 afgerond. In het rapport is het volgende 'Totaalbeeld' opgenomen:

"Gemiddeld beoordelen de respondenten de dienstverlening van Maximaal Taal met een

4,4. Vier van de negen cliënten beoordelen de dienstverlening van Maximaal Taal met

een voldoende. Het hoogste cijfer is een 7 en het laagste een 1.

Tijdens de audit was er ook ruimte op extra opmerkingen te geven, suggesties te doen

of te beargumenteren waarom zij voor hun rapportcijfer kozen.

De cliënten hebben de onderstaande tips en opmerkingen:

• Het is geen goede school. Jullie willen alleen ons geld en we krijgen niks voor

terug. We hebben niets geleerd en we werden slecht behandeld.

• Ik wil graag een taalcoach, we krijgen huiswerk, maar we krijgen zes uur les per

week en het is weinig, de taal is moeilijk en we hebben geen contact met de

Nederlanders, dus wat we leren in die twee dagen, vergeten we snel!

• We krijgen maar twee dagen les per week en het is niet genoeg.

• Laat de immigranten met rust, want die mensen hebben niks te maken met

onderwijs of inburgering, ze willen alleen ons geld. Het moet Maximaal Geld zijn in

plaats van Maximaal Taal.

Ga iets anders doen dan inburgeringcursus, na 1,5 jaar heb ik niks geleerd. We

zaten 5 maanden zonder boeken.

• Ik wil bekwame leraren hebben, leraren die de cursisten respecteren

• De administratie moet een plan maken om hoe veel tijd duurt om een bepaalde

niveau te halen, meer duidelijkheid dus. Bijvoorbeeld, het duurt ongeveer drie tot

6 maanden om niveau Al te halen en 6 extra maanden om niveau A2 te halen..."

2.15.

Bij brief van 3 november 2017 heeft Blik op Werk aan Maximaal Taal meegedeeld dat de schorsing van het (aspirant)keurmerk wordt omgezet in een intrekking. Blik op Werk bericht hierover als volgt:

"De beoordeling van het al dan niet toekennen van het Blik op Werk Keurmerk is heden afgerond. Helaas moet ik u mededelen dat uw schorsing wordt omgezet in een intrekking van het (aspiranten)keurmerk. Dit omdat u niet voldoet aan de volledige eisen van het Keurmerk. Blik op Werk heeft op 2 november 2017 van het onderzoeksbureau Panteia de uitkomst van de cliëntenaudit ontvangen.

Uit deze cliëntenaudit is gebleken dat u een ruime onvoldoende scoort, namelijk een 4,4. Het tevredenheidsonderzoek behoort tot de normenset om het Keurmerk te verkrijgen. Maximaal Taal BV. voldoet hiermee niet aan alle eisen zoals gesteld in de handleiding.

Zoals in de vorige brief d.d. 11 oktober 2017 reeds vermeld is bent u volgens de contractuele verplichtingen die u met Blik op Werk bent aangegaan, verplicht om de consequenties van een schorsing of intrekking van het keurmerk aan uw cursisten kenbaar te maken. Dat is van belang voor de rechtspositie van de cliënten, omdat dit hen de mogelijkheid biedt lopende contracten zonder boetes of gerechtelijke procedures te ontbinden.

Voor zover wij thans kunnen nagaan, heeft u dat niet bij al uw cursisten gedaan op het moment dat de schorsing van kracht werd. Ook dat is een ernstige omissie ten aanzien van de verplichtingen die u als keurmerkhouder bent aangegaan.

Het niet toekennen van het keurmerk, na de maximale aspiranten periode, betekent voor de cursisten die een DUO-lening hebben, dat zij de cursus niet bij u kunnen afronden. Dit dient uiterlijk aanstaande dinsdag 7 november 2017 vóór 17:00 uur helder gecommuniceerd te worden in de schriftelijke kennisgeving aan uw cursisten. Blik op Werk stelt DUO per ommegaande op de hoogte van de intrekking. Bovendien dient u alle verwijzingen met betrekking tot DUO-leningen van uw website te verwijderen. Dit om misverstanden bij kwetsbare burgers te voorkomen.

Ten slotte verwijs ik u naar de Algemene Voorwaarden waarin staat dat Blik op Werk bij het niet toekennen van het keurmerk, niet gehouden kan worden aan enige vorm van

schadevergoeding.

Het is mogelijk om binnen 6 weken na dagtekening van deze brief schriftelijk een bezwaar in te dienen. Dit kunt u doen ter attentie van mevrouw [C] , directeur/bestuurder. Ook dient u de uitingen van het keurmerklogo op uw website, correspondentie of anderszins te staken. De afwijzing is definitief nadat een eventueel bezwaar is afgewezen. Indien u geen bezwaar maakt, is de dagtekening van deze brief de datum van de definitieve afwijzing.

(…)"

2.16.

Blik op Werk heeft mevrouw [D] (hierna: ' [D] '), werkzaam bij het Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Amsterdam, onderdeel van de Universiteit van Amsterdam, opdracht gegeven om lessen te bezoeken en docenten te inspecteren van Maximaal Taal. In het inspectierapport, dat [D] op 10 november 2017 heeft afgerond, is de conclusie "Goedgekeurd" opgenomen. Bij algemene bevindingen wordt genoemd:

"De docenten geven activerend en stimulerend les. Twijfelachtig is de manier waarop maatwerk wordt vormgegeven. Langzame en snellere leerders zitten bij elkaar in een groep en krijgen hetzelfde aanbod. Docenten hebben inzicht nodig in de gegevens van de intake en het dossier van cursisten. Snellere leerders moeten beter op tempo en einddoel bediend worden. Verder is het aan te raden standaard niet één maar twee docenten op een groep te zetten: zeker in het geval van docenten met een andere moedertaal dan het Nederlands."

3 Het geschil

3.1.

Maximaal Taal vordert, bij vonnis voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, Blik op Werk te veroordelen om binnen vierentwintig uur na betekening van dit vonnis, de intrekking van het aspirant-keurmerk opgenomen in het besluit van Blik op Werk van 3 november 2017, ongedaan te maken en de schorsing van het aspirant-keurmerk, opgenomen in het besluit van 3 juli 2017 en bevestigd in de besluiten van 11 en 23 oktober 2017 op te heffen, op straffe van een dwangsom van € 50.000,00 voor iedere dag dat Blik op Werk in gebreke blijft aan de inhoud van dit vonnis te voldoen en voorts Blik op Werk te veroordelen in de kosten van de procedure.

3.2.

Blik op Werk voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

het spoedeisend belang

4.1.

Maximaal Taal heeft gesteld dat zij, nu zij al vanaf 3 juli 2017 niet meer over het aspirant-keurmerk beschikt, geen nieuwe cursisten kon aannemen. Vanaf het moment dat het keurmerk is ingetrokken, kan Maximaal Taal bovendien de lopende overeenkomsten niet meer afronden. De cursisten kunnen de kosten immers niet langer bij DUO in rekening brengen. Hierdoor komt Maximaal Taal in financiële problemen. Haar spoedeisend belang bij toewijzing van de vordering is daarmee gegeven.

de grondslag van de intrekking van het keurmerk

4.2.

Maximaal Taal vordert veroordeling van Blik op Werk om de intrekking van het keurmerk ongedaan te maken. Maximaal Taal verwijst naar de brief van 3 november 2017 waarin Blik op Werk meedeelt dat het keurmerk wordt ingetrokken. In die brief wordt volgens Maximaal Taal als enige reden voor de intrekking gegeven dat Maximaal Taal op de cliëntenaudit een 4,4 heeft gescoord.

4.3.

Blik op Werk heeft in de onderhavige procedure meer omstandigheden dan de uitslag van de cliëntenaudit aan de beslissing tot intrekking van het keurmerk ten grondslag gelegd. Zo stelt Blik op Werk bijvoorbeeld dat [A] ook als ambtenaar voor de gemeente werkte op de afdeling [afdeling] , dat hij daar in de zomer van 2017 oneervol is ontslagen en dat er een strafrechtelijk onderzoek naar hem zou lopen. Blik op Werk benadrukt daarnaast dat de omstandigheid dat Maximaal Taal niet aan haar cursisten heeft meegedeeld dat Maximaal Taal geschorst is en wat de consequenties daarvan zijn, ook een overweging is geweest voor haar voor het intrekken van het keurmerk.

4.4.

De voorzieningenrechter stelt voorop dat Blik op Werk een maatschappelijke rol heeft, nu zij de enige instantie is die een keurmerk kan verlenen voor de uitvoering van taalcursussen. Dit betekent dat zij zorgvuldig moet zijn in haar afwegingen en goed moet motiveren hoe zij tot conclusies is gekomen. De voorzieningenrechter overweegt dat in de brief van 3 november 2017 als grondslag voor de intrekking van het keurmerk enkel de uitkomst van de cliëntenaudit wordt genoemd en de verplichting voor Maximaal Taal om de consequenties van de schorsing aan haar cursisten mee te delen. Uit deze brief blijkt niet dat eerdere door Blik op Werk gezonden brieven en daarin genoemde gronden meetellen in de beslissing van 3 november 2017. Dat deze eerder genoemde gronden in dit kader nog een rol spelen ligt ook niet zonder meer voor de hand, nu uit de tekst van de brief van 23 oktober 2017 valt op te maken dat diverse gronden voor de schorsing inmiddels zijn vervallen, althans kunnen vervallen. Nu Blik op Werk niet heeft betwist dat de in eerdere brieven genoemde gronden voor schorsing zijn opgelost en zij niet duidelijk heeft gesteld dat deze punten meetellen voor de intrekking van het keurmerk, zal de voorzieningenrechter bij de beoordeling van de intrekking van de schorsing daar geen rekening mee houden. Dit geldt te meer nu Blik op Werk in haar handleiding voorschrijft dat, bij een afwijzing van het keurmerk, in het bericht daarover van Blik op Werk wordt aangegeven wat de reden van afwijzing is. De voorzieningenrechter gaat dus uit van de brief van 3 november 2017 en de daarin genoemde gronden voor intrekking, te weten het resultaat van de cliëntenaudit en de stelling van Blik op Werk dat Maximaal Taal de schorsing niet aan haar cursisten heeft meegedeeld.

het resultaat van de cliëntenaudit

4.5.

In de brief van 3 november 2017 wordt als eerste grond genoemd dat Maximaal Taal een onvoldoende scoort op de cliëntenaudit, uitgevoerd door Panteia, in het kader van het tevredenheidsonderzoek.

4.6.

Maximaal Taal heeft over de cliëntenaudit opgemerkt dat het resultaat van de audit – in afwijking van de handleiding – niet met Maximaal Taal is besproken en dat Maximaal Taal geen conceptrapportage heeft ontvangen. Daarnaast valt haar op dat de audit tegenover elkaar staande antwoorden oplevert: grofweg de ene helft van de respondenten is positief, de andere helft negatief. Een deel van de negatieve beoordelingen heeft betrekking op de vestiging in Spijkenisse en de docente die daar werkzaam was. Die vestiging is inmiddels gesloten en die docente is niet langer werkzaam voor Maximaal Taal. Verder vermoedt Maximaal Taal dat onder de respondenten een aantal is dat noodgedwongen de opleiding bij Maximaal Taal heeft moeten beëindigen, vanwege de sluiting van een aantal vestigingen van Maximaal Taal, waardoor zij wellicht een gekleurd negatief oordeel hebben. De kritiek die uit de cliëntenaudit blijkt is volgens Maximaal Taal dus inmiddels achterhaald. Maximaal Taal heeft Blik op Werk op 2 november 2017 twee lijsten van cursisten toegezonden om een betere selectie te maken voor het uitvoeren van de audit.

Bovendien staat tegenover de cliëntenaudit het onderzoek van het Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Amsterdam, dat juist een positief beeld van Maximaal Taal geeft. Tijdens dit onderzoek zijn lessen bezocht en is met cursisten, docenten, begeleiders en directie gesproken.

4.7.

Blik op Werk stelt hierover dat de omstandigheid dat Maximaal Taal ver beneden de maat scoort op de cliëntenaudit de druppel is geweest. Daarnaast voert zij over de positieve rapportages aan dat zij het niet eens is met de wijze waarop de resultatenaudit en het inspectierapport tot stand zijn gekozen. Zo zagen veel van de klachten die Blik op Werk bereikt hebben met name op leslocaties van Maximaal Taal die – volgens Blik op Werk onder invloed van Maximaal Taal – niet bezocht zijn of konden worden (de locaties Rotterdam, Spijkenisse en Houten).

4.8.

De voorzieningenrechter overweegt als volgt. Zoals in onderdeel 2.6 en 2.8 weergegeven, is in artikel 9 lid 2 van de algemene voorwaarden bepaald dat het keurmerk wordt toegekend indien de dienstverlener voldoet aan alle eisen gesteld in de handleiding (en als de dienstverlener aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan). Daarnaast is in de handleiding opgenomen dat het keurmerk wordt toegekend of behouden indien is voldaan aan de normen 'Organisatie', 'Tevredenheid' en aan de resultatenaudit.

4.9.

Vast staat dat Maximaal Taal wat betreft het onderdeel 'tevredenheid' in de cliëntenaudit met een 4,4 is beoordeeld. De voorzieningenrechter is echter van oordeel dat het intrekken van het keurmerk enkel op grond van die beoordeling niet mocht plaatsvinden, gelet op het volgende. Zo heeft er naar aanleiding van de cliëntenaudit geen gesprek plaatsgevonden met Maximaal Taal, terwijl dit wel de gebruikelijke procedure is (zie pagina 33 van de handleiding). Verder heeft Maximaal Taal aangevoerd dat er op één locatie sprake was van een docente die haar werkzaamheden niet naar behoren verrichtte. Maximaal Taal heeft het dienstverband met die docente daarom beëindigd. Volgens Maximaal Taal hebben juist een aantal cursisten van de locatie waar die docente lesgaf, input geleverd bij de audit. Blik op Werk heeft dit niet betwist. Verder heeft Maximaal Taal gewezen op innerlijk tegenstrijdige opvattingen die blijken uit de cliëntenaudit en heeft zij er ook op gewezen dat de uitkomst van de cliëntenaudit niet te rijmen is met de positieve uitslagen van de resultatenaudit van 13 september 2017 (zie hiervóór onderdeel 2.10) en het inspectierapport van 10 november 2017 (zie hiervóór onderdeel 2.16) staan. Blik op Werk heeft gesteld het met de wijze waarop deze rapporten tot stand zijn gekomen niet eens te zijn. Blik op Werk kan deze uitkomsten echter niet zomaar van de hand wijzen. Dit geldt te meer nu het inspectierapport, waarvoor ook gesprekken met cursisten plaatsvinden, kennelijk is uitgevoerd in het kader van het onderdeel 'Tevredenheid'. In de afweging van Blik op Werk of Maximaal Taal voldoet aan die norm, had zij derhalve ook het positieve inspectierapport en de overige hiervoor weergegeven argumenten van Maximaal Taal moeten meewegen en kon Blik op Werk niet zonder nadere motivering slechts aansluiten bij de cliëntenaudit en concluderen dat de klanttevredenheid niet in orde is. De huidige motivering van Blik op Werk kan de beslissing tot intrekking van het keurmerk daarom niet dragen.

4.10.

Voor zover Blik op Werk aan de intrekking van het keurmerk ook ten grondslag heeft gelegd dat Maximaal Taal niet aan haar cursisten heeft meegedeeld dat het keurmerk geschorst is, overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Door Blik op Werk is niet duidelijk gemaakt dat het gevolg van het niet meedelen van de schorsing zou zijn dat het keurmerk zou worden ingetrokken. Dit is niet opgenomen in de algemene voorwaarden, en is niet door Blik op Werk meegedeeld in haar brieven. Gelet daarop is de enkele omstandigheid dat Maximaal Taal de schorsing niet zou hebben meegedeeld aan haar cursisten – nog daargelaten de stelling van Maximaal Taal dat zij dit wel mondeling heeft gedaan – onvoldoende om de intrekking van het keurmerk te kunnen dragen, zeker gezien het grote belang van Maximaal Taal bij het hebben van het keurmerk.

4.11.

De conclusie is dan ook dat de motivering van Blik op Werk in haar brief van 3 november 2017 onvoldoende is om het besluit tot intrekking van het keurmerk te kunnen dragen. Er zal ofwel nader moeten worden onderzocht hoe de leerlingen van Maximaal Taal oordelen op het onderdeel “Tevredenheid”, ofwel Blik op Werk zal haar beslissing deugdelijk moeten onderbouwen. Nu op dit moment nog niet kan worden vastgesteld dat Maximaal Taal voldoet aan alle normen, zal de schorsing van het keurmerk mogen worden gehandhaafd. Het verzoek om opheffing van de schorsing zal daarom worden afgewezen.

4.12.

De door Maximaal Taal gevorderde dwangsom ten aanzien van het ongedaan maken van de intrekking wordt toegewezen op de wijze als in het dictum bepaald.

4.13.

Blik op Werk wordt als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de kosten van deze procedure, tot de uitspraak van dit vonnis begroot op € 80,42 aan exploitkosten, € 618,00 aan griffierecht en € 816,00 aan salaris gemachtigde.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

veroordeelt Blik op Werk om, binnen vierentwintig uur na betekening van dit vonnis, de intrekking van het aspirant-keurmerk opgenomen in het besluit van Blik op Werk van 3 november 2017, ongedaan te maken, op straffe van een dwangsom van € 500,00 per dag dat Blik op Werk in gebreke blijft aan de inhoud van dit vonnis te voldoen, met een maximum van € 25.000,00;

5.2.

veroordeelt Blik op Werk tot betaling van de proceskosten aan de zijde van Maximaal Taal, tot de uitspraak van dit vonnis begroot op € 1.514,42;

5.3.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

5.4.

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.W. Wagenaar en in het openbaar uitgesproken op 15 december 2017.1

1 type: JS (4072) coll: