Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2017:57

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
02-01-2017
Datum publicatie
19-01-2017
Zaaknummer
5377977 UM 16-7389
Rechtsgebieden
Strafprocesrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Proces-verbaal
Inhoudsindicatie

Immuniteit consulair kenteken

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJFS 2017/53
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Strafrecht

zittingsplaats Utrecht

zaaknummer: 5377977 UM VERZ 16-7389

CJIB-nummer: 197169718

beslissing van de kantonrechter van 2 januari 2017

inzake

Generalkonsulat Der I.R.IRAN, te 60320 Frankfurt Am Main (Duitsland), Raimundstraße 90,

hierna te noemen: betrokkene.

Procesverloop

Bij inleidende beschikking is betrokkene een administratieve sanctie opgelegd.

De officier van justitie heeft op het door betrokkene ingestelde administratief beroep een beslissing genomen.

Tegen deze beslissing heeft betrokkene beroep ingesteld bij de kantonrechter.

De kantonrechter heeft partijen in de gelegenheid gesteld om op de zitting van 28 november 2016 hun zienswijze nader toe te lichten. Betrokkene is niet verschenen. Namens de officier van justitie is een zittingsvertegenwoordiger verschenen, werkzaam bij de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM).

De kantonrechter heeft, in overleg met de vertegenwoordiger van de officier van justitie de zaak aangehouden voor een periode van drie maanden na verzending van het proces-verbaal d.d. 5 december 2016, teneinde de vertegenwoordiger in de gelegenheid te stellen of er inderdaad sprake is van een consulair kenteken en diplomatieke immuniteit op grond waarvan de beschikking niet zou mogen worden opgelegd.

De bevindingen van de vertegenwoordiger en haar standpunt zijn per mail door de griffier ontvangen op 22 december 2016.

De kantonrechter heeft het onderzoek gesloten en doet schriftelijk uitspraak.

Beoordeling

Bij beslissing op het administratief beroep heeft de officier van justitie de aan betrokkene opgelegde administratieve sanctie gehandhaafd en het beroep ongegrond verklaard.

Aan betrokkene is een sanctie opgelegd van € 48,00. Het gaat om een gedraging, verricht op 8 april 2016 om 20:20 uur te Baambrugge (trajectcontrole A2 links) met de personenauto, kenteken [kenteken] : overschrijding maximum snelheid op autosnelwegen, met 8 km/h (verkeersbord A1).

Betrokkene voert – kort weergegeven – de volgende gronden aan. De bestuurder van het voertuig met kenteken [kenteken] is een werknemer van het consulaat-generaal van Iran in Frankfurt. Hij was op het tijdstip dat is opgegeven in opdracht van consulaat op de weg was.

De officier van justitie heeft het standpunt ingenomen dat het beroep bij de kantonrechter ongegrond is en dat het niet aannemelijk is gemaakt dat betrokkene onderweg was naar de ontvangende Staat (Duitsland).

De kantonrechter komt tot het volgende oordeel:

Ten aanzien van de inleidende beschikking, overweegt de kantonrechter als volgt.

De maximumsnelheid op de A2 Amsterdam-Utrecht en vice versa is 100 km/u. De enige uitzondering daarop is het traject tussen Vinkeveen (hectometerpaal (hmp) 44.0) en Maarssen (hmp 56.8) waar, met ingang van 1 december 2012, tussen 19.00 uur en 6.00 uur een maximumsnelheid geldt van 130 km/u. Per 3 juni 2016 heeft er een wijziging plaatsgevonden in die zin dat ook op het traject Vinkeveen – Holendrecht en vice versa, tussen 19.00 uur en 06.00 uur, 130 km/u is toegestaan (Staatscourant jaargang 2016, Nr. 28389).

Het dossier bevat een ambtsedig opgemaakt zaakoverzicht, waaruit blijkt dat een beëdigd buitengewoon opsporingsambtenaar een snelheidsovertreding heeft geconstateerd, die gemeten is met een voor de meting geteste, geijkte en op de voorgeschreven wijze gebruikte snelheidsmeter.

Ter hoogte van hmp 44.1, afslag 4 Vinkeveen en komend uit de flexibele zone, en ter hoogte van hmp 43.8 staat aan de rechter- en linkerzijde het bord A1 met ‘100’ zonder onderbord, zodat vanaf hier deze snelheid geldt. Nu de trajectcontrole plaatsvindt tussen hmp 42.7 en hmp 39.7, is er voldoende gelegenheid om de snelheid aan te passen tot de aldaar geldende snelheid.

Uit het zaakoverzicht en de foto’s in het dossier blijkt dat het voertuig 112 km/uur heeft gereden op de A2 links, ter hoogte van hmp 39.7, rijrichting van Maarssen naar Abcoude, waar een maximumsnelheid van 100 km/uur geldt. Het zaakoverzicht vermeldt dat deze snelheid is gecorrigeerd naar 108 km/uur.

Gelet op het vorenstaande is naar het oordeel van de kantonrechter komen vast te staan dat de gedraging is verricht.

Ten aanzien van hetgeen betrokkene heeft aangevoerd, dat het voertuig immuniteit geniet vanwege de consulaire kenteken, komt de kantonrechter tot het volgende oordeel.

Volgens internationaal recht geniet het kenteken [kenteken] geen immuniteit. Dit geldt alleen voor de bestuurder van het voertuig. Echter geniet deze alleen immuniteit in de ontvangende Staat (Duitsland). In onderhavige geval is de gedraging in Nederland begaan en geldt de immuniteit – voor zover aanwezig – derhalve niet. De uitzondering op deze regel is wanneer de bestuurder onderweg is van de Zendstaat (Iran) naar de ontvangende Staat (Duitsland).

Alhoewel er een uitzondering is op de regel voor de toepasbaarheid van immuniteit, is het de kantonrechter niet gebleken dat betrokkene van zijn Zendstaat onderweg was naar de ontvangende Staat.

Verder zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die aanleiding geven tot matiging van de opgelegde sanctie, zodat het beroep ongegrond dient te worden verklaard.

In wat betrokkene verder nog heeft aangevoerd, ziet de kantonrechter geen grond voor het oordeel dat de bestreden beslissing van de officier van justitie onrechtmatig is.

Gelet op het voorgaande beslist de kantonrechter als volgt.

Beslissing

De kantonrechter:

- verklaart het beroep ongegrond.

Deze beslissing is genomen door mr. J. Ebbens, kantonrechter, en uitgesproken op de openbare zitting van 2 januari 2017, in tegenwoordigheid van de griffier.

de griffier, de kantonrechter,

J.S. Veenvliet mr. J. Ebbens

Als u het met de beslissing op uw beroep niet eens bent, dan kunt u binnen zes weken na de hieronder vermelde datum van toezending van deze beslissing hoger beroep instellen bij het

gerechtshof Arnhem - Leeuwarden, maar alleen als:

a. de u opgelegde administratieve sanctie meer dan € 70,00 bedraagt, of

b. uw beroep niet-ontvankelijk is verklaard omdat u niet of niet op tijd zekerheid heeft gesteld.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Strafrecht, locatie Utrecht, o.v.v. Mulderzaken, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Let u erop dat u of uw gemachtigde het beroepschrift heeft ondertekend.

De procedure bij het gerechtshof verloopt geheel schriftelijk, tenzij u in uw beroepschrift uitdrukkelijk om een zitting vraagt waarop u uw standpunt mondeling wilt toelichten.

Datum toezending proces-verbaal:

Das Amtsgericht:

- weist den Einspruch als unbegründet ab.

Wenn Sie mit der Entscheidung in Sachen Ihres Einspruchs nicht einverstanden sind, können Sie innerhalb von sechs Wochen nach der Übermittlung dieser Entscheidung die Berufung einlegen: beim Gerichtshof Arnhem - Leeuwarden, jedoch nur, wenn:

  1. die Ihnen auferlegte verwaltungsrechtlichen Sanktion mehr als € 70,00 beträgt, oder

  2. Ihr Einspruch für unzulässig erklärt wurde, da Sie die Sicherheit nicht oder nicht rechtzeitig geleistet haben.

Die Klageschrift schicken Sie an: Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Strafrecht, locatie Utrecht, o.v.v. Mulderzaken, postbus 16005, NL-3500 DA Utrecht.Bitte achten Sie darauf, dass Sie oder die von Ihnen ermächtigte Person die Klageschrift unterschrieben haben/hat. Das Verfahren beim Gerichtshof erfolgt ganz in schriftlicher Form, es sei denn Sie bitten in ihrer Klageschrift ausdrücklich um eine Verhandlung bitten, während der Sie Ihren Standpunkt mündlich erläutern möchten.

Versendet am: