Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2017:5427

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
27-10-2017
Datum publicatie
01-11-2017
Zaaknummer
16/800233-12 (P)
Rechtsgebieden
Materieel strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Mensenhandel. Verdachte heeft zich deels samen met anderen schuldig gemaakt aan mensenhandel ten aanzien van zes vrouwen. Hij heeft er door zijn handelwijze aan bijgedragen dat zij tegen betaling seks met anderen hebben gehad. De slachtoffers verkeerden tijdens de prostitutiewerkzaamheden in een uitbuitingssituatie, waarbij zij het door hen verdiende geld of een gedeelte daarvan moesten afstaan aan verdachte en/of zijn medeverdachten.

De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 64 maanden met aftrek van de tijd die verdachte in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht;

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Zittingsplaats Utrecht

Parketnummer: 16/800233-12 (P)

Vonnis van de meervoudige kamer van 27 oktober 2017

in de strafzaak tegen

[verdachte]

geboren op [1987] te [geboorteplaats] (Bulgarije),

wonende te [woonplaats] (Bulgarije), [...] , [adres] .

1 ONDERZOEK TER TERECHTZITTING

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 10 oktober 2013, 7 januari 2014, 27 maart 2014, 21 augustus 2014, 10 oktober 2016, 11 oktober 2016, 18, 19, 21 en 22 september 2017 en 13 oktober 2017.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering en standpunten van officier van justitie mr. drs. M.R.A van IJzendoorn en van hetgeen verdachte en zijn raadsman mr. J. Peters, advocaat te Amersfoort, naar voren hebben gebracht.

2 TENLASTELEGGING

De tenlastelegging is op de zitting van 10 oktober 2016 op vordering van de officier van justitie aangepast. De aangepaste tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

feit 1

op 14 april 2012 en op 15 februari 2013 te Eindhoven, [woonplaats] gemeente Zevenaar, Bulgarije en/of Duitsland samen met (een) ander(en) ten aanzien van [A] (hierna te noemen: “ [A] ”) zich schuldig heeft gemaakt aan mensenhandel, door haar vanuit een ander land mede te nemen om haar in Nederland ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen tegen betaling;

feit 2

in de periode van 14 april 2012 tot en met 13 juli 2013 te Utrecht, Eindhoven, ’s-Gravenhage en/of elders in Nederland, Bulgarije of Duitsland samen met (een) ander(en) ten aanzien van [A] , [B] (hierna te noemen: “ [B] ”), [C] (hierna te noemen: “ [C] ”), [D] (hierna te noemen: “ [D] ”), [E] (hierna te noemen: “ [E] ”) en [F] (hierna te noemen: “ [F] ”) schuldig heeft gemaakt aan mensenhandel door hen seksueel uit te buiten.

3 VOORVRAGEN

De dagvaarding is geldig, de rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het ten laste gelegde, de officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging van verdachte en er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 WAARDERING VAN HET BEWIJS

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht het feit 1 en feit 2 ten laste gelegde wettig en overtuigend te bewijzen, met uitzondering van het bestanddeel medeplegen onder feit 1 en feit 2 ten aanzien van [A] .

4.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft vrijspraak bepleit van het ten laste gelegde. De raadsman heeft daartoe aangevoerd dat de verdediging een andere lezing heeft van het dossier dan de officier van justitie en hij meent dat op grond van dit dossier de rechtbank niet tot een bewezenverklaring van de tenlastegelegde feiten kan komen.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

4.3.1

Wettelijk kader

Aan de rechtbank ligt de vraag voor of bewezen kan worden dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan mensenhandel in de zin van artikel 273f, eerste lid, subonderdelen 1, 3, 4, 6 en 9 van het Wetboek van Strafrecht (hierna te noemen: “Sr”) van de in de tenlastelegging genoemde vrouwen [A] , [B] , [C] , [D] , [E] en [F] .

Bij de beoordeling of sprake is van mensenhandel zoals bedoeld in artikel 273f, eerste lid, Sr wordt gekeken naar drie bestanddelen, te weten (een) dwangmiddel(en), (een) handeling(en) en het oogmerk van uitbuiting. Voor niet alle subonderdelen geldt dat de vaststelling van al deze bestanddelen nodig is om tot een bewezenverklaring te komen.

Wezenlijk bestanddeel van diverse varianten van het delict mensenhandel is dat sprake is van uitbuiting en/of dat het oogmerk van verdachte daarop is gericht. Het bestanddeel ‘(oogmerk van) uitbuiting’ is in de wet niet gedefinieerd, anders dan door de (niet limitatieve) opsomming in artikel 273f, tweede lid, Sr van een aantal vormen van uitbuiting, waaronder uitbuiting van een ander in de prostitutie, andere vormen van seksuele uitbuiting en gedwongen of verplichte arbeid of diensten. De vraag of, en zo ja, wanneer, sprake is van ‘uitbuiting’ in de zin van de onderhavige bepaling, is niet in algemene termen te beantwoorden, maar is sterk verweven met de omstandigheden van het geval. Bij de beantwoording van voornoemde vraag komt in elk geval betekenis toe aan de aard en duur van de tewerkstelling, de beperkingen die zij voor de betrokkene meebrengt, en het economisch voordeel dat daarmee door de tewerksteller wordt behaald.

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat instemming met seksuele uitbuiting niet in de weg hoeft te staan aan bewezenverklaring van die uitbuiting, indien één van de in de wet omschreven dwangmiddelen is gebruikt. De beperking van de keuzevrijheid van het slachtoffer is voldoende om een gedwongen karakter van prostitutie aan te nemen. Er hoeft geen sprake te zijn geweest van een zodanige dwang of druk dat voor het slachtoffer geen andere keuze meer mogelijk was. Tot slot mag de rechter (mede) uit de omstandigheden afleiden dat er sprake is van misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of misbruik van een kwetsbare positie. Daarbij geldt als criterium de "gemiddelde mondige prostituee in Nederland", die zelf bepaalt voor wie, maar ook waar, wanneer, met wie en onder welke omstandigheden zij werkt. Vereist is wel dat de verdachte zich bewust moet zijn geweest van de relevante feitelijke omstandigheden van de betrokkene, waaruit het overwicht voortvloeit.

4.3.2

Vaststeling bijnamen en gebruikers telefoonnummers

In het onderzoek is veel gebruik gemaakt van tapgesprekken tussen de verdachten en de vrouwen genoemd in de tenlastelegging. De rechtbank zal hieronder eerst vaststellen wie de gebruikers van de verschillende telefoonnummers waren en vaststellen onder welke bijnamen de verdachten en de vrouwen bekend stonden.

Stemherkenning en bijnamen verdachte en medeverdachten

[verdachte] (hierna te noemen: “ [verdachte] ”)

Vanaf 21 december 2012 wordt het telefoonnummer [telefoonnummer] , in gebruik bij “ [naam] ” middels een machtiging van de rechter-commissaris getapt.1 Het IMEI-nummer [...] , in gebruik bij “ [naam] ”, wordt vanaf 18 januari 2013 middels een machtiging van de rechter-commissaris getapt.2 Door de Bulgaarse en Turkse tolk en de verbalisant is geluisterd naar tapgesprekken afkomstig van het bovengenoemde telefoonnummer en IMEI-nummer en daarbij zijn zij tot de conclusie gekomen dat het gaat om één en dezelfde manspersoon welke zowel “ [naam] ” als “ [verdachte] ” wordt genoemd. Gezien de grote overeenkomst in klank en toonhoogte van de stemmen alsmede de inhoud van de tapgesprekken concluderen de verbalisanten dat één en dezelfde manspersoon gebruik maakt van het telefoonnummer [telefoonnummer] en IMEI-nummer [...] . Tevens vermelden de verbalisanten dat op basis van de inhoud van de tapgesprekken de manspersoon zowel “ [naam] ” als “ [verdachte] ” wordt genoemd en zowel de Turkse als Bulgaarse taal spreekt. In het bijzonder wordt in het tapgesprek van 20 januari 2013 de naam [verdachte] wordt genoemd.3 Uit bovenstaande kan worden opgemaakt dat het hierbij gaat om [verdachte] , geboren op [1987] te [geboorteplaats] , Bulgarije.4

[G] (hierna te noemen: “ [G] ”)

Zoals hierboven beschreven zijn de nummers die worden toegeschreven aan [verdachte] getapt. Daaruit is gebleken dat diverse afgeluisterde gesprekken zijn gevoerd met de telefoonnummers [telefoonnummer] , [telefoonnummer] , [telefoonnummer] , [telefoonnummer] , [telefoonnummer] , [telefoonnummer] en de IMEI-nummers [...] en [...] . De stem van de manspersoon is één en dezelfde persoon . Deze manspersoon wordt na een uitgevoerde stemvergelijking [naam] genoemd. In de gesprekken wordt deze persoon ook wel genoemd “ [naam] ”, “ [naam] ”, “ [naam] ”, “ [naam] ” en “ [naam] ”.5

[H] (hierna te noemen: “ [H] ”)

In het onderzoek is gebleken dat [verdachte] en [G] veelvuldig telefonisch contact hebben met een man genaamd “ [naam] ” (fonetisch), “ [naam] ” (fonetisch), “ [naam] ” (fonetisch), “ [naam] ” (fonetisch), “ [naam] ” (fonetisch) of “ [naam] ” (fonetisch). Na een stemvergelijking, met gebruikmaking van Bulgaarse en Turkse tolken, blijkt dat deze persoon gebruikt maakt van de Duitse telefoonnummers [telefoonnummer] en [telefoonnummer] , de Bulgaarse telefoonnummers [telefoonnummer] , + [telefoonnummer] , [telefoonnummer] en [telefoonnummer] , het Nederlandse telefoonnummer [telefoonnummer] en het IMEI-nummers [...] .6 Op basis van een BPS-mutatie, een Blueview mutatie en tapgesprek van 11 mei 2013 waarin de naam [H] wordt genoemd, wordt opgemaakt dat het hier voortdurend betreft [H] , geboren op [1989] te [geboorteplaats] (Bulgarije).7

[I] (hierna te noemen: “ [I] ”)

Tijdens het onderzoek zijn telefoonnummers en IMEI-nummers die worden gebruikt door [verdachte] middels een machtiging van de rechter-commissaris getapt. Uit de opgenomen, afgeluisterde en uitgewerkte tapgesprekken blijkt dat [verdachte]8 veelvuldig contact heeft met telefoonnummer [telefoonnummer] , in gebruik bij een man genaamd “ [I] ”(fonetisch). De personen noemen elkaar tijdens de gesprekken “broer”.9 Door verbalisanten, een Bulgaarse tolk en een Turkse tolk is een aantal tapgesprekken van de manspersoon welke gebruikt maakt of heeft gemaakt van het telefoonnummer [telefoonnummer] en de IMEI-nummers [...] en [...] beluisterd. Zij zijn daarbij tot de conclusie gekomen dat het gaat om één en dezelfde manspersoon welke zowel “ [I] ” als “broer” wordt genoemd. Uit informatie afkomstig van Europol blijkt dat [I] de broer is van verdachte [verdachte] . Tijdens een observatie van 15 februari 2013 is [I] samen met [verdachte] aangetroffen in een groene Opel Corsa. Tijdens deze observatie is een IMSI-catcher ingezet waarbij de volgende gegevens naar voren zijn gekomen: IMEI [...] en IMEI [...] . Uit bovenstaande kan worden opgemaakt dat de manspersoon die in de afgeluisterde gesprekken “ [I] ” wordt genoemd de persoon [I] , geboren op [1988] te [geboorteplaats] , Bulgarije, betreft.10

Overweging van de rechtbank

De rechtbank overweegt dat door verdachte en de raadsman niet is betwist dat het verdachte was die in de tapgesprekken te horen is en ook is niet betwist dat genoemde bijnamen namen zijn onder welke de verdachte ook wel bekend stond.

Stemherkenning en bijnamen van de vrouwen

[A]

Het telefoonnummer [telefoonnummer] , in gebruik bij [A] , werd tussen 28 november 2012 en 7 januari 2013, middels een machtiging van de rechter-commissaris, getapt.11

Doordat het vermoeden is gerezen dat [A] gebruik maakt van meerdere telefoonnummers heeft de verbalisant verschillende gesprekken van bovengenoemd telefoonnummer van [A] en van de twee aan [verdachte] gelinkte telefoonnummers opnieuw laten beluisteren door een beëdigde tolk. Na het beluisteren van de gesprekken deelde de tolk de verbalisant mede dat ze grote overeenkomsten hoorde in klank en toonhoogte van de stemmen. Hieruit kan worden opgemaakt dat één en dezelfde persoon, zijnde [A] ofwel “ [naam] ”, gebruik maakt van de telefoonnummers [telefoonnummer] , [telefoonnummer] , [telefoonnummer] en [telefoonnummer] .12

Uit diverse opgenomen en afgeluisterde telefoongesprekken welke zijn gevoerd met de telefoonnummers [telefoonnummer] , [telefoonnummer] , [telefoonnummer] en [telefoonnummer] , is gebleken dat de stem van [A] één en dezelfde persoon is. In de gesprekken wordt [naam] ook wel “ [naam] ” en “ [naam] ” genoemd.13 Uit de bevindingen kan worden opgemaakt dat deze persoon de Bulgaarse taal spreekt, verblijft op het [adres] te [woonplaats] , werkzaam is op het [straatnaam] te [vestigingsplaats] , zich bij het Prostitutie Controle Team op 15 juli 2012 heeft gelegitimeerd met haar paspoort en dat het gaat om [A] , geboren op [1990] te [geboorteplaats] , Bulgarije.14

[B]

Het telefoonnummer [telefoonnummer] , opgegeven door [B] bij de KvK bij het oprichten van haar eenmanszaak15 en in gebruik bij haar, werd sinds 4 juni 2013 middels een machtiging van de rechter-commissaris getapt.16 Gedurende het onderzoek komen behalve het telefoonnummer [telefoonnummer] , ook de nummers [telefoonnummer] en [telefoonnummer] in de telefoontaps naar voren. Op deze telefoonnummers is, door tolken, een stemvergelijking toegepast om te beoordelen of deze telefoonnummers in gebruik zijn bij één en dezelfde persoon. De opgenomen, beluisterde en uitgewerkte tapgesprekken zijn hoofdzakelijk in de Bulgaarse taal gevoerd. Naar aanleiding van de bevindingen en de opgenomen, beluisterde en uitgewerkte tapgesprekken kan worden opgemaakt dat de gebruikster van de telefoonnummers [telefoonnummer] , [telefoonnummer] en [telefoonnummer] één en dezelfde vrouwspersoon is met dezelfde stem.17 Hieruit kan worden opgemaakt dat [B] , geboren op [1984] te [geboorteplaats] in Bulgarije, de gebruikster is van de telefoonnummers [telefoonnummer] , [telefoonnummer] en [telefoonnummer] . Uit opgenomen, beluisterde en verwerkte tapgesprekken is gebleken dat de gebruikster van de telefoonnummers [telefoonnummer] , [telefoonnummer] en [telefoonnummer] zichzelf ‘ [naam] ’ of ‘ [naam] ’ noemt of zo door anderen wordt genoemd.18

[C]

Uit diverse opgenomen en afgeluisterde telefoongesprekken tussen de telefoonnummers [telefoonnummer] , [telefoonnummer] en [telefoonnummer] die met onder andere verdachte [verdachte] zijn gevoerd, is gebleken dat de opgenomen en afgeluisterde telefoongesprekken door één en dezelfde vrouwspersoon worden gevoerd in de Bulgaarse taal. De vrouw noemt zichzelf tijdens de gesprekken “ [naam] ” (fonetisch) en/of “ [naam] ” (fonetisch) en wordt tevens door anderen zo aangesproken.19 Gezien de grote overeenkomst in klank en toonhoogte van de stemmen alsmede de inhoud van de tapgesprekken, kan worden opgemaakt dat de vrouw genaamd “ [naam] ” en/of “ [naam] ” de gebruiker is van de telefoonnummers [telefoonnummer] , [telefoonnummer] en [telefoonnummer] en het IMEI-nummer [...] en één en dezelfde vrouw betreft, namelijk [C] , geboren op [1987] te [geboorteplaats] (Bulgarije).20

[D]

Uit diverse opgenomen en afgeluisterde gesprekken van telefoonnummers in gebruik bij [verdachte] en [G] met de telefoonnummers [telefoonnummer] , [telefoonnummer] , [telefoonnummer] en het IMEI-nummer [...] 21, is gebleken dat de opgenomen en afgeluisterde telefoongesprekken door één en dezelfde vrouwspersoon worden gevoerd in de Bulgaarse taal en dat deze vrouwspersoon zowel “ [naam] ”, “ [naam] ” als “ [naam] ” wordt genoemd. Op 19 maart 2013 wordt [D] gecontroleerd tijdens haar werk op boot [...] - [...] op het [straatnaam] , door het Prostitutie Controle Team. Zij verklaart gebruik te maken van het telefoonnummer [telefoonnummer] .22 Uit de bevindingen kan opgemaakt worden dat de gebruiker van bovengenoemde telefoonnummers en IMEI-nummer [D] , geboren op [1987] te [geboorteplaats] , Bulgarije betreft.23

[E]

Op 3 januari 2012 werd door de politie een auto gecontroleerd waarin [E] één van de inzittenden was. Zij gaf toen het volgende telefoonnummer op: [telefoonnummer] . Op 29 april 2012 is bij een zedencontrole door de Politie Utrecht gesproken met [E] . Zij verklaarde onder andere dat haar werknaam “ [naam] ” is. Op 6 februari 2013 is bij een reguliere controle op de rijksweg [...] de identiteit van [E] middels haar getoonde identiteitskaart vastgesteld.24

In het kader van het onderzoek zijn onder andere [J] en [A] getapt middels een machtiging van de rechter-commissaris.25 In de opgenomen gesprekken is veelal de Bulgaarse taal gebruikt. Een aantal gesprekken is dan ook door een tolk Bulgaars beluisterd en geanalyseerd. Naar aanleiding van de door de Bulgaarse tolk en verbalisanten beluisterde gesprekken kan worden opgemaakt dat de telefoonnummers [telefoonnummer] , [telefoonnummer] , [telefoonnummer] en [telefoonnummer] in gebruik zijn bij één en dezelfde vrouwspersoon met dezelfde stem, namelijk [E] , geboren op [1990] te [geboorteplaats] .26 Door middel van de gespreksnummers [...] en [...] van het getapte telefoonnummer [telefoonnummer] kon een stemherkenning van [E] worden opgemaakt, omdat ze bijna jarig was en over de genoemde telefoonlijn werd gefeliciteerd. Naar aanleiding van de bevindingen en beluisterde tapgesprekken kan worden opgemaakt dat [E] meerdere bijnamen en/of pseudoniemen heeft, waaronder: “ [naam] ” (fonetisch) of “ [naam] ” (fonetisch)27 en [naam]28.

[F]

Vanaf 11 november 2013 werd na een machtiging van de rechter-commissaris de gevoerde telecommunicatie over het IMEI-nummer [...] afgeluisterd. Uit de opgenomen, afgeluisterde en verwerkte tapgesprekken is gebleken dat het IMEI-nummer [...] in combinatie met het telefoonnummer [telefoonnummer] wordt gebruikt, welke in het verleden tevens in gebruik was bij [F] . Middels een tolk heeft er een stemvergelijking van een aantal tapgesprekken plaatsgevonden en is er vastgesteld dat de gebruiker van het IMEI-nummer [...] en telefoonnummer [telefoonnummer] betreft.29

In het onderzoek zijn meerdere telefoonnummers en IMEI-nummers getapt, onder meer het IMEI-nummer [...] , dat in gebruik is bij [verdachte] en [I] . Onder meer is gebleken dat [verdachte] contact onderhoudt met een persoon die [H] wordt genoemd. [verdachte] krijgt van deze [H] instructies met betrekking tot het aansturen van de gebruiker van het nummer [telefoonnummer] . In gesprekken tussen [verdachte] en [H] wordt er gesproken over een prostituee “ [naam] ”, “ [naam] ” en “ [naam] ”.30 Op 28 februari 2013 te 20:06:05 uur wordt het IMEI-nummer [...] , in gebruik bij [verdachte] , gebeld door het Duitse telefoonnummer [telefoonnummer] . Daarin wordt tegen [verdachte] gezegd dat hij het nummer maar naar “ [naam] ” moet sturen. Op 28 februari 2012 te 20:13:08 uur wordt er vanaf IMEI-nummer [...] , in gebruik bij [verdachte] , naar het nummer [telefoonnummer] een sms-bericht gestuurd met de tekst: “ […] : [...] ”.31 De rechtbank leidt hieruit af dat het telefoonnummer [telefoonnummer] wordt gebruikt door de persoon die “ [naam] ” wordt genoemd.

Op 20 april 2013 is er een gesprek, waarbij IMEI-nummer [...] wordt gebeld door telefoonnummer [telefoonnummer] , afgeluisterd. In dat gesprek wordt er door de vrouw gezegd dat zij net is gecontroleerd, dat zij documenten heeft moeten laten zien en dat ze moest zeggen wat ze aan het doen was en waar ze naar toe ging. Uit registratie [...] Amsterdam-Amstelland van 20 april 2014 blijkt dat twee agenten een vrouw zagen lopen op de [straatnaam] in [woonplaats] waarvan zij vermoedden dat het een prostituee was. Zij hebben haar staande gehouden. Het bleek te gaan om [F] , geboren op [1991] te [geboorteplaats] , Bulgarije.32

Uit het bovenstaande leidt de rechtbank af dat [F] degene is die gebruik maakt van het telefoonnummer [telefoonnummer] en door de verdachte(n) ook wel “ [naam] ”, “ [naam] ” en “ [naam] ” wordt genoemd.

4.3.3

Feit 1 en feit 2 [A]

In het geval de rechtbank tot een bewezenverklaring komt, steunt de beslissing dat verdachte de feiten heeft begaan op de inhoud van bewijsmiddelen die als bijlage aan het vonnis zijn gehecht en daarvan op die wijze deel van het vonnis uitmaken. Deze bewijsmiddelen bevatten dan de redengevende feiten en omstandigheden op grond waarvan de rechtbank de overtuiging heeft gekregen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan.

Bewijsoverweging

Het aanwerven of medenemen van iemand, met het oogmerk die ander in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling (artikel 273f lid 1 sub 3 Sr)

Uit de bewijsmiddelen volgt dat [A] op 14 april 2012 op Eindhoven Airport is aangekomen met een vlucht vanuit Sofia, Bulgarije. Zij reisde samen met [verdachte] . Bij de controle werd door [verdachte] verklaard dat [A] zijn vriendin was, dat hij in Haarlem woonde, dat hij bezig was om een schoonmaakbedrijf op te zetten en dat [A] bij hem kwam kijken hoe hij hier in Nederland woonde. [A] verklaarde echter dat zij op vakantiebezoek was, zij nog niet wist voor hoe lang en dat zij al ruim een jaar een relatie had met [verdachte] . Zij hebben dus wisselend verklaard over de reden van het bezoek aan Nederland. Uit de bewijsmiddelen volgt voorts dat [A] kort na aankomst in Nederland haar eenmanszaak heeft ingeschreven in het KvK, dat zij sinds 14 mei 2012 een peeskamer huurde bij [...] en dat zij sinds 27 april 2012 stond ingeschreven op het adres [adres] te [woonplaats] . Vanaf 24 december 2012 stond [A] ingeschreven op het [straatnaam] te [woonplaats] . Bij een controle op het [straatnaam] op 15 mei 2012 door het prostitutie-controleteam wordt geconstateerd dat [A] geen Nederlands en maar een klein beetje Engels spreekt, maar dat zij ondanks dat haar zaken goed geregeld heeft.

Op 15 februari 2013 wordt gezien dat [verdachte] , [G] en [A] aankomen op de luchthaven van Dortmund. Daar worden ze opgewacht door [H] en [I] . Vanaf daar rijden zij in twee verschillende auto’s richting Nederland. Op diezelfde dag wordt een Opel Corsa, met als inzittende [verdachte] en [I] gecontroleerd. Uit een afgeluisterd telefoongesprek tussen [verdachte] en [A] , kort na deze controle, blijkt dat [verdachte] boos is op [A] omdat haar paspoort en kleding in zijn auto liggen en [verdachte] bang is dat dit bij de controle gevonden zou worden.

Uit de bewijsmiddelen volgt dat [A] op 15 februari 2013 alweer aan het werk is op het [straatnaam] .

Tevens is in een afgeluisterd telefoongesprek te horen dat [verdachte] tegen [A] zegt dat hij haar niet op straat zal zetten, maar dat hij haar terug brengt naar waar hij haar vandaan heeft gehaald.

Middelen (artikel 273f lid 1 sub 1, 4 en 9 Sr)

De rechtbank is van oordeel dat op grond van de in bijlage 2 opgenomen bewijsmiddelen, in onderling verband en in nauwe samenhang bezien, blijkt dat verdachte gebruik heeft gemaakt van de middelen dwang, geweld, een andere feitelijkheid, dreiging met geweld, dreiging met een andere feitelijkheid, misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en misbruik van een kwetsbare positie.

Uit de verklaringen van [A] en [verdachte] volgt dat zij ten tijde van de ten laste gelegde periode een liefdesrelatie hadden. Zij was afkomstig uit Bulgarije, een land waar de economische omstandigheden slecht zijn, zij bevond zich in een voor haar onbekend land en niet blijkt dat zij de Nederlandse of Engelse taal voldoende sprak. Daarmee was [A] afhankelijk van [verdachte] en was er sprake van een ongelijkwaardige relatie.

Kort na binnenkomst in Nederland is [A] gaan werken op het [straatnaam] . [verdachte] heeft [A] tijdens haar werkzaamheden als prostituee gecontroleerd en de gang van zaken daaromtrent bepaald. Zo bemoeide hij zich met de wijze waarop [A] zich kleedde terwijl zij haar prostitutiewerkzaamheden uitoefende. [A] had een (door verdachte betaalde) borst vergrotende operatie ondergaan en [verdachte] had haar gezegd dat zij wel dusdanig ondergoed moest dragen waarin dit goed te zien was, omdat zij “die siliconen toch niet voor niets hadden laten zetten”. [A] werd door [verdachte] gecontroleerd op hoeveel beweging er was (de rechtbank begrijpt: hoeveel klanten er waren) en er werd gecontroleerd op de werktijden van [A] .

[verdachte] heeft ook gedreigd om [A] terug te brengen naar waar hij haar vandaan heeft gehaald. Tot slot is de rechtbank van oordeel dat uit de bewijsmiddelen volgt dat [A] niet alleen door [verdachte] werd bedreigd met geweld, maar dat hij ook daadwerkelijk geweld tegen haar heeft gebruikt.

Handelingen (artikel 273 f lid 1 sub 1 Sr)

De rechtbank is van oordeel dat uit de bewijsmiddelen is komen vast te staan dat [verdachte] [A] heeft gehuisvest. In afgeluisterde telefoongesprekken is te horen dat [verdachte] met een onbekende man spreekt over sleutels. [A] heeft later contact met een vrouw genaamd [J] en zegt in dat gesprek dat zij een nieuwe woonruimte heeft.

Tevens is de rechtbank van oordeel dat gelet op de bewijsmiddelen is komen vast te staan dat [verdachte] bemoeienis heeft gehad bij de werkruimte van [A] . Hij heeft met [A] gesproken over een werkruimte in Amsterdam, maar hij wilde niet dat zij op de tweede etage zou gaan werken. Er is ook een gesprek tussen [A] en [verdachte] waarin zij heeft verteld dat zij een nieuwe werkplek had en waarvan [verdachte] heeft gezegd dat dit geen goede plek is omdat dit tegenover de parkeerplaats ligt en hij zich afvraagt of zij dan voldoende werk zal hebben.

Uit de bewijsmiddelen blijkt voorts dat [verdachte] de boekhouding en administratie van [A] regelde of liet regelen. [verdachte] had de beschikking over het KvK-nummer van [A] . In de in beslag genomen administratie bij de boekhouder is te zien dat de naam van [verdachte] achter de naam van [A] genoteerd staat. En uit de verklaring van boekhouder [getuige] volgt dat [verdachte] vrouwen die werkzaam waren als prostituee naar hem mee nam om de boekhouding te laten doen.

De rechtbank acht niet bewezen dat [A] door verdachte naar haar werkplek is gebracht of van haar werkplek is opgehaald, zodat verdachte voor dat gedeelte van de tenlastelegging zal worden vrijgesproken.

Oogmerk van uitbuiting / uitbuiting (artikel 273 f lid 1 sub 1, 6 Sr jo. artikel 273 f lid 2 Sr)

De rechtbank stelt hierbij voorop dat het hebben van een oogmerk ten minste een noodzakelijkheidsbewustzijn ten aanzien van het gevolg veronderstelt. Naar het oordeel van de rechtbank heeft verdachte [A] uitgebuit. De rechtbank heeft daarbij acht geslagen op de aard van de werkzaamheden (prostitutie) en het geldelijke voordeel dat verdachte daardoor heeft behaald.

Uit de tapgesprekken die tussen [verdachte] en [A] zijn gevoerd, maakt de rechtbank op dat verdachte voor ogen had om zoveel mogelijk geld te verkrijgen en te verzamelen uit de door [A] te verrichten prostitutiewerkzaamheden.

Zoals al eerder besproken, blijkt uit tapgesprekken dat [A] werd gecontroleerd op beweging, dus of er klanten waren, en werd zij gecontroleerd op haar werktijden. Daaruit leidt de rechtbank af dat verdachte vooral bezig was met hoeveel geld er op een dag verdiend kon worden.

Dwingen of bewegen zich beschikbaar te stellen (artikel 273 f lid 1 sub 4 Sr)

De rechtbank is gelet op de bewijsmiddelen en gelet op het hiervoor overwogene van oordeel dat verdachte [A] heeft bewogen zich beschikbaar te (blijven) stellen tot het verrichten van prostitutiewerkzaamheden. Zoals hierboven is overwogen, moet uitbuiting worden aangemerkt als een impliciet bestanddeel van artikel 273f, eerste lid aanhef en onder 4º, Sr.

Onder verwijzing naar hetgeen hierboven reeds onder sub 1 is overwogen, is de rechtbank van oordeel dat uitbuiting kan worden bewezen.

Voordeel trekken en dwingen of bewegen hem te bevoordelen (artikel 273 f lid 1 sub 6, 9 Sr)

Op grond van hetgeen de rechtbank hiervoor reeds heeft overwogen, acht de rechtbank tevens wettig en overtuigend bewezen dat verdachte opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van [A] alsmede dat verdachte door genoemde middelen, [A] heeft bewogen hem te bevoordelen uit de opbrengst van [A] ’s seksuele handelingen. Uit de bewijsmiddelen volgt immers dat [verdachte] controleert hoeveel geld [A] op een dag al verdiend had en is door [A] zelf ook gezegd dat zij geld zal verdienen voor een auto. Daarnaast heeft verdachte als hij in Nederland was verbleven in de woning die door [A] werd betaald.

Conclusie

De rechtbank is gelet op het voorgaande van oordeel dat verdachte [A] uit een ander land heeft medegenomen met het oogmerk haar in Nederland ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor (een) derde(n) tegen betaling als bedoeld in artikel 273f, eerste lid, onder 3°, Sr. Tevens acht de rechtbank bewezen de onder 2 ten laste gelegde vorm van mensenhandel als bedoeld in artikel 273f, eerste lid, onder 1°, 4°, 6° en 9° Sr.

Het ten laste gelegde medeplegen ten aanzien van [A] kan op grond van de bewijsmiddelen niet worden bewezen en de rechtbank zal verdachte daar dan ook van vrijspreken.

4.3.4.2 [B]

Bewijsoverwegingen

Middelen (artikel 273f lid 1 sub 1, 4 en 9 Sr)

De rechtbank is van oordeel dat op grond van de in bijlage 2 opgenomen bewijsmiddelen, in onderling verband en in nauwe samenhang bezien, blijkt dat de verdachte en zijn medeverdachte gebruik hebben gemaakt van de middelen dwang, misleiding, misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en misbruik van een kwetsbare positie.

Uit de verklaringen van [G] en [B] volgt dat zij ten tijde van de ten laste gelegde periode een liefdesrelatie hadden. [B] was in de ten laste gelegde periode een vrouw van 29 oud. Zij was afkomstig uit Bulgarije, een land waar de economische omstandigheden slecht zijn, zij bevond zich in een voor haar onbekend land en niet blijkt dat zij de Nederlandse taal sprak. Daarmee was [B] afhankelijk van [G] en er was sprake van een ongelijkwaardige relatie.

Bovendien werd [B] door [G] misleid, nu hij naast de relatie met [B] met nog een andere vrouw, [D] , een relatie had, terwijl [B] daar niet van op de hoogte was. Ook wist zij niet dat [G] in Bulgarije met weer een andere vrouw getrouwd was.

[B] werd tijdens haar werkzaamheden als prostituee gecontroleerd. Zo bemoeide [G] zich met de wijze waarop [B] zich kleedde terwijl zij haar prostitutiewerkzaamheden uitoefende, werd er meerdere malen gecontroleerd of er voldoende beweging was en werd er gecontroleerd of [B] wel aan het werk was en niet te veel met haar telefoon bezig was of met andere dames aan het praten was.

Verdachte en zijn medeverdachte hebben jegens [B] gebruik gemaakt van het dwangmiddel dwang nu de rechtbank uit de tapgesprekken concludeert dat verdachte en zijn medeverdachte in de gaten hielden, zij zich niet vrij kon bewegen, [G] haar vele malen per dag belde om te vragen naar haar verdiensten en de hoeveelheid klanten, zij moest sms-en over haar verdiensten, zij een groot aantal uren per dag en een groot aantal dagen per week als prostituee moest werken en een groot geldbedrag moest verdienen.

Handelingen (artikel 273 f lid 1 sub 1 Sr)

Uit de bewijsmiddelen volgt dat [B] inschreven stond op hetzelfde adres als [A] en uit de huurovereenkomst volgt dat zij de woning van [A] onderhuurde. De rechtbank is van oordeel dat daarmee bewezen is dat zowel [verdachte] , die de huisvesting van [A] heeft geregeld, als [G] betrokken zijn geweest bij de huisvesting van [B] .

Tevens is de rechtbank van oordeel dat uit tapgesprekken blijkt dat [G] zich bemoeide met de kamer waarin [B] werkzaam is en dat hij opdracht geeft een andere kamer te regelen.

De rechtbank acht niet bewezen dat verdachte of zijn medeverdachte de bagage van [B] onder zich hebben gehouden, zodat verdachte van dat deel van de tenlastelegging zal worden vrijgesproken.

Oogmerk van uitbuiting / uitbuiting (artikel 273 f lid 1 sub 1, 6 Sr jo. artikel 273 f lid 2 Sr)

De rechtbank stelt hierbij voorop dat het hebben van een oogmerk ten minste een noodzakelijkheidsbewustzijn ten aanzien van het gevolg veronderstelt. Naar het oordeel van de rechtbank hebben verdachte en de medeverdachte [B] uitgebuit. De rechtbank heeft daarbij acht geslagen op de aard van de werkzaamheden (prostitutie) en het geldelijke voordeel dat verdachte en zijn medeverdachte daardoor hebben behaald.

Uit de tapgesprekken die tussen de [verdachte] en [B] en [G] en [B] zijn gevoerd, maakt de rechtbank op dat verdachte en zijn medeverdachte voor ogen hadden om zoveel mogelijk geld te verkrijgen en te verzamelen uit de door [B] te verrichten prostitutiewerkzaamheden.

Zoals al eerder besproken, blijkt uit tapgesprekken dat [B] werd gecontroleerd op beweging, dus of er klanten waren. Daaruit leidt de rechtbank af dat verdachte en zijn medeverdachte vooral bezig waren met hoeveel geld er op een dag verdiend kon worden.

Niet aannemelijk is geworden dat verdachte of de medeverdachte zelf een bron van inkomsten hadden. Uit de bewijsmiddelen blijkt dat [B] tegen [G] zegt dat zij alleen maar geld verdient zodat hij, zonder haar, naar Bulgarije kan gaan en dat hij een auto kan kopen. Daarnaast verbleef [G] als hij in Nederland was veelvuldig in de (mede) door [B] betaalde woning. De rechtbank stelt, gelet hierop, bovendien vast dat verdachte en zijn medeverdachte niet alleen het oogmerk van uitbuiting hebben gehad, maar ook dat zij [B] daadwerkelijk hebben uitgebuit.

Dwingen of bewegen zich beschikbaar te stellen (artikel 273 f lid 1 sub 4 Sr)

De rechtbank is gelet op de bewijsmiddelen en gelet op het hiervoor overwogene van oordeel dat verdachte en medeverdachte [B] hebben bewogen zich beschikbaar te (blijven) stellen tot het verrichten van prostitutiewerkzaamheden. Zoals hierboven is overwogen, moet uitbuiting worden aangemerkt als een impliciet bestanddeel van artikel 273f, eerste lid aanhef en onder 4º, Sr.

Onder verwijzing naar hetgeen hierboven reeds onder sub 1 is overwogen, is de rechtbank van oordeel dat uitbuiting kan worden bewezen.

Voordeel trekken en dwingen of bewegen hem te bevoordelen (artikel 273 f lid 1 sub 6, 9 Sr)

Op grond van hetgeen de rechtbank hiervoor reeds heeft overwogen, acht de rechtbank tevens wettig en overtuigend bewezen dat verdachte en zijn medeverdachte opzettelijk voordeel hebben getrokken uit de uitbuiting van [B] alsmede dat verdachte en zijn medeverdachte door genoemde middelen, [B] hebben bewogen hen te bevoordelen uit de opbrengst van [B] ’s seksuele handelingen.

Medeplegen

De rechtbank stelt voorop dat de betrokkenheid aan een strafbaar feit als medeplegen kan worden bewezenverklaard indien is komen vast te staan dat bij het begaan daarvan sprake is geweest van een voldoende nauwe en bewuste samenwerking. Bij de beoordeling of daaraan is voldaan, kan rekening worden gehouden met onder meer de intensiteit van de samenwerking en de onderlinge taakverdeling.

Uit de bewijsmiddelen en hetgeen hierboven is overwogen, leidt de rechtbank af dat er een verdeling van taken is tussen [verdachte] en [G] . Zo was [verdachte] betrokken bij de huisvesting van [B] . [G] had een relatie met [B] . [G] had bemoeienis met de manier waarop [B] haar werkzaamheden als prostituee uitvoerde. [B] werd zowel door [G] als door [verdachte] (via [A] ) gecontroleerd.

In zijn algemeenheid wijst de rechtbank ten aanzien van de werkwijze en de bewuste en nauwe samenwerking van verdachten op een tapgesprek dat is gevoerd tussen [I] en zijn oom op 24 mei 2013 (pagina 14252, map 17, bijgevoegd in de lijst van bewijsmiddelen). In dit gesprek zet [I] nauwgezet uiteen het groepsverband (het zijn allemaal vrienden van ons, Turken uit [woonplaats] ), de handelwijze (“tja ze moeten versierd worden begrijp je”),”de misleiding van de vrouwen (“je moet onthouden aan wie je wat gezegd hebt, ze weten het niet van elkaar”), in hoeverre er sprake is van meerdere vrouwen per verdachte (“hij heeft drie geweren, mijn broer heeft 1 geweer”), over het geld dat met de vrouwen wordt verdiend (“joh alles is voor hem joh”), over de controlerende taken (“ik ben een bewaker, dan laten zij mij maar heen en weer rijden oom, ga dit doen, ga dat doen, dit is nodig”) en over de kwetsbare positie van de vrouwen (“het meisje lijdt honger”).

De rechtbank is gelet op het voorgaande van oordeel dat sprake is geweest van een voldoende nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachte en zijn medeverdachte die in de kern bestaat uit een gezamenlijke uitvoering. De rechtbank acht het tenlastegelegde medeplegen dan ook bewezen.

Conclusie

De rechtbank is van oordeel dat de onder 2 ten laste gelegde vorm van mensenhandel als bedoeld in artikel 273f, eerste lid, onder 1° 4°, 6° en 9° Sr kan worden bewezen.

4.3.4.3 [C]

Bewijsoverwegingen

Middelen (artikel 273f lid 1 sub 1,4 en 9 Sr)

De rechtbank is van oordeel dat op grond van de in bijlage 2 opgenomen bewijsmiddelen, in onderling verband en in nauwe samenhang bezien, blijkt dat verdachte en zijn medeverdachte gebruik hebben gemaakt van de middelen dwang, geweld, een andere feitelijkheid, misleiding, dreiging met geweld, misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en misbruik van een kwetsbare positie.

Uit tapgesprekken volgt dat [C] in de veronderstelling was dat [G] haar vriend was. Gebleken is echter dat [G] met meerdere vrouwen tegelijkertijd een (seksuele) relatie, terwijl [C] daarvan niet op de hoogte was, zodat zij in zoverre door [G] werd misleid. [C] was in de ten laste gelegde periode een vijfentwintig jaar jonge vrouw. Zij was afkomstig uit Bulgarije, een land waar de economische omstandigheden slecht zijn, zij bevond zich in een voor haar onbekend land en niet blijkt dat zij de Nederlandse taal sprak. Verdachte en zijn medeverdachte beschikten tevens over het paspoort en de bankpas van [C] . Daarmee was [C] afhankelijk van [G] , was er sprake van een ongelijkwaardige relatie en hebben verdachte en medeverdachte misbruik gemaakt van de kwetsbare positie van [C] . Uit tapgesprekken tussen [C] en [G] volgt dat hij zeer denigrerend tegen haar heeft gesproken en haar heeft uitgescholden.

Uit tapgesprekken tussen [C] en een onbekend gebleven dame blijkt dat [G] zou hebben gedreigd om zoutzuur over [C] te gooien en dat hij haar eens hard heeft geschopt.

Tijdens de doorzoeking van de woning aan het [straatnaam] werd in de kamer waarin [verdachte] sliep een attachekoffer aangetroffen met daarin verzekeringspapieren, brieven van het CJIB en de Belastingdienst, alle op naam van [C] .

Handelingen (artikel 273 f lid 1 sub 1 Sr)

Uit de bewijsmiddelen volgt dat [verdachte] met [C] heeft gesproken over een woonruimte die hij haar voor gevonden heeft. [verdachte] heeft tevens contact gehad met [G] hierover en heeft hem verteld dat hij voor [C] een woning had gevonden. In een gesprek met [C] laat [verdachte] weten dat [C] niet heeft getrakteerd voor hun hulp voor haar woning en de klussen.

Uit de bewijsmiddelen blijkt voorts dat [verdachte] de boekhouding en administratie van [C] regelde of liet regelen. Bij een observatie is gezien dat [verdachte] samen met [C] bij het [...] naar binnen gingen. In de in beslag genomen administratie is te zien dat de naam van [verdachte] achter de naam van [C] genoteerd staat. En uit de verklaring van boekhouder [getuige] volgt dat [verdachte] vrouwen die werkzaam waren als prostituee naar hem mee nam om de boekhouding te laten doen.

Uit tapgesprekken tussen [verdachte] en [C] blijkt dat [verdachte] op enig moment de beschikking had over de bankpas en het paspoort van [C] .

De rechtbank acht niet bewezen dat [C] verboden is gebruik te maken van internet middels haar mobiele telefoon. Het daartoe door de officier aangehaalde tapgesprek is daarvoor onvoldoende. Evenmin bevindt zich in het dossier onvoldoende bewijs dat [C] verantwoording diende af te leggen of werd gecontroleerd of geïnstrueerd. In zoverre zal verdachte worden vrijgesproken.

Oogmerk van uitbuiting / uitbuiting (artikel 273 f lid 1 sub 1, 6 Sr jo. artikel 273 f lid 2 Sr)

De rechtbank stelt hierbij voorop dat het hebben van een oogmerk ten minste een noodzakelijkheidsbewustzijn ten aanzien van het gevolg veronderstelt. Naar het oordeel van de rechtbank hebben verdachte en de medeverdachte [C] uitgebuit. De rechtbank heeft daarbij acht geslagen op de aard van de werkzaamheden (prostitutie) en het geldelijke voordeel dat verdachte en zijn medeverdachte daardoor hebben behaald.

Niet aannemelijk is geworden dat verdachte of zijn medeverdachte zelf enige bron van inkomsten hadden. Bovendien blijkt uit de bewijsmiddelen dat [C] via Western Union geld heeft overgemaakt naar [G] . De rechtbank stelt, gelet hierop, bovendien vast dat verdachte en medeverdachte niet alleen het oogmerk van uitbuiting heeft gehad, maar ook dat [C] daadwerkelijk is uitgebuit.

Dwingen of bewegen zich beschikbaar te stellen (artikel 273 f lid 1 sub 4 Sr)

De rechtbank is gelet op de bewijsmiddelen en gelet op het hiervoor overwogene van oordeel dat verdachte en zijn medeverdachte met de door hen gebruikte middelen [C] hebben bewogen zich beschikbaar te (blijven) stellen tot het verrichten van prostitutiewerkzaamheden. Zoals hierboven is overwogen, moet uitbuiting worden aangemerkt als een impliciet bestanddeel van artikel 273f, eerste lid aanhef en onder 4º, Sr. Onder verwijzing naar hetgeen hierboven reeds onder sub 1 is overwogen, is de rechtbank van oordeel dat uitbuiting kan worden bewezen.

Voordeel trekken en dwingen of bewegen hem te bevoordelen (artikel 273 f lid 1 sub 6, 9 Sr)

Op grond van hetgeen de rechtbank hiervoor reeds heeft overwogen, acht de rechtbank tevens wettig en overtuigend bewezen dat verdachte en zijn medeverdachte opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van [C] alsmede dat verdachte en zijn medeverdachte als gevolg van het door hen gemaakte misbruik, [C] heeft bewogen hen te bevoordelen uit de opbrengst van [C] ’s seksuele handelingen.

Medeplegen

De rechtbank stelt voorop dat de betrokkenheid aan een strafbaar feit als medeplegen kan worden bewezenverklaard indien is komen vast te staan dat bij het begaan daarvan sprake is geweest van een voldoende nauwe en bewuste samenwerking.

Uit de bewijsmiddelen en hetgeen hierboven is overwogen, leidt de rechtbank af dat er een verdeling van taken is onder [verdachte] en [G] . Zo hield [verdachte] zich bezig met het vinden van een woonruimte voor [C] , waar hij overigens ook contact over had met [G] , en was hij betrokken bij haar boekhouding en administratie. [C] was in de veronderstelling dat zij een relatie had met [G] en gebleken is dat [C] ook (een deel van) haar verdiende geld naar [G] in Bulgarije stuurde.

Daarmee is de rechtbank van oordeel dat sprake is geweest van een voldoende nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachte en zijn medeverdachte die in de kern bestaat uit een gezamenlijke uitvoering. De rechtbank wijst daarbij tevens op het hiervoor aangehaalde gesprek tussen [I] en zijn oom. De rechtbank acht het tenlastegelegde medeplegen dan ook wettig en overtuigend bewezen.

Verweren van de verdediging

De verdediging heeft ten eerste aangevoerd dat de tapgesprekken waarin [C] deelnemer is dienen te worden uitgesloten van het bewijs. Daarbij heeft de raadsman zich aangesloten bij de raadsvrouw in de zaak [G] . Zij heeft verwezen naar een arrest van het Europees Hof van de Rechten van de Mens in de zaak Seton tegen het Verenigd Koninkrijk. De verdediging meent dat zij van de rechtbank niet de mogelijkheid heeft gekregen om [C] te horen en dat daarmee de verdediging in haar rechten op een eerlijk proces is geschaad en dit een inbreuk is op artikel 6 van het EVRM.

De rechtbank is van oordeel dat geen sprake is van schending van artikel 6 van het EVRM en overweegt daartoe als volgt. Verdachte is met de tapgesprekken geconfronteerd en heeft herhaaldelijk de kans gehad om zelf een verklaring te geven over hoe de tapgesprekken begrepen zouden moeten worden. De verdachte heeft er echter voor gekozen om geen verklaring hierover af te leggen. Daarnaast dient te gelden dat er ander bewijs is die de tapgesprekken ondersteunen, zoals de observaties en de in beslag genomen administratie. De rechtbank is dan ook van oordeel dat de tapgesprekken niet van het bewijs dienen te worden uitgesloten.

De verdediging heeft vervolgens het voorwaardelijk verzoek gedaan om [C] , indien de rechtbank de tapgesprekken waarin [C] te horen zou zijn wel voor het bewijs zal bezigen, alsnog als getuige te horen om de context van de gesprekken van [C] in kaart te brengen.

De rechtbank is van oordeel dat er nog steeds een belang is voor de verdediging om [C] te horen. Het toewijzen van dit verzoek zou echter betekenen dat de zaak moet worden aangehouden. Bij een beslissing tot aanhouding moet volgens vaste jurisprudentie de rechter een afweging maken tussen alle daarvoor in aanmerking komende belangen, waaronder het belang van verdachte om een getuige te horen en het belang dat niet alleen de verdachte maar ook de samenleving heeft bij een spoedige berechting en het belang van een goede organisatie van de rechtspleging. Bij deze belangenafweging heeft de rechtbank acht geslagen op het feit dat het gaat om een getuige die niet belastend heeft verklaard en dat er vanaf 2013 getracht is deze getuige te horen. Daarnaast is van belang dat deze zaken al vele jaren lopen en vorig jaar al een aanhouding heeft plaatsgehad, waarna bleek dat het zeer lastig was de zaken weer te plannen en er bijna een jaar tussen de laatste zitting en vandaag is verstreken. De rechtbank is daarom van oordeel dat het belang van een spoedige berechting en een doeltreffende rechtspleging zwaarder weegt dan het belang van verdachte [G] en [verdachte] om [C] te horen. De verzoeken zullen dan ook worden afgewezen.

Conclusie

De rechtbank is van oordeel dat de onder 2 ten laste gelegde vorm van mensenhandel als bedoeld in artikel 273f, eerste lid, onder 1°, 4°, 6° en 9° Sr kan worden bewezen.

4.3.4.4 [D]

Bewijsoverwegingen

Middelen (artikel 273f lid 1 sub 1,4 en 9 Sr)

De rechtbank is van oordeel dat op grond van de in bijlage 2 opgenomen bewijsmiddelen, in onderling verband en in nauwe samenhang bezien, blijkt dat verdachte en zijn medeverdachte gebruik hebben gemaakt van de middelen dwang, dreiging met geweld, een andere feitelijkheid, misleiding, misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en misbruik van een kwetsbare positie.

[G] heeft ter terechtzitting van 19 september 2017 verklaard dat hij en [D] seks hadden met elkaar. [D] was in de ten laste gelegde periode een vrouw van 25 jaar oud. Zij was afkomstig uit Bulgarije, een land waar de economische omstandigheden slecht zijn, zij bevond zich in een voor haar onbekend land en niet blijkt dat zij de Nederlandse taal sprak. Daarmee was [D] afhankelijk van [G] en was er sprake van een ongelijkwaardige relatie. Van deze kwetsbare en afhankelijk positie is misbruik gemaakt. [D] werd ook misleid door [G] doordat hij naast haar nog met anderen een relatie had.

[D] werd tijdens haar werkzaamheden als prostituee door [verdachte] en [G] gecontroleerd. Zo vroegen zowel [verdachte] als [G] of er voldoende beweging was en hoeveel zij al verdiend had. Bovendien gingen zij langs haar werkplek om haar te controleren en gaven zij aan hoe lang ze moest blijven werken. Ook moest zij sms-en over haar verdiensten en werd haar aangegeven hoe zij haar haar moest dragen.

Tot slot is de rechtbank van oordeel dat uit de bewijsmiddelen volgt dat [D] door zowel [verdachte] als [G] op een uiterst grove wijze werd beledigd en bedreigd.

Handelingen (artikel 273 f lid 1 sub 1 Sr)

Uit de bewijsmiddelen volgt dat [verdachte] en [G] betrokken zijn geweest bij het huisvesten van [D] . Eerst op de [adres] te [woonplaats] , een adres waar overigens ook [A] gehuisvest is geweest, en later op de [adres] te [woonplaats] .

Uit de bewijsmiddelen blijkt voorts dat de boekhouding en administratie van [D] werd geregeld door [getuige] . In de in beslag genomen administratie bij de boekhouder is te zien dat de naam van [verdachte] achter de naam van [D] genoteerd staat. En uit de verklaring van boekhouder [getuige] volgt dat [verdachte] dames die werkzaam waren als prostituee naar hem toe mee nam om de boekhouding te laten doen. Verder is gebleken dat [D] een aantal keren contact heeft met [G] over een brief van de Belastingdienst waarin staat dat er een bedrag betaald moest worden en waarop door [G] werd gezegd dat hij [naam] (= [verdachte] ) zou sturen.

De rechtbank acht niet bewezen dat voor [D] een werkplek door verdachte(n) is geregeld. Evenmin acht de rechtbank bewezen dat [D] door verdachte(n) gebracht is naar en gehaald is van haar werkplek. Voor dat gedeelte van de tenlastelegging zal verdachte worden vrijgesproken.

Oogmerk van uitbuiting / uitbuiting (artikel 273 f lid 1 sub 1, 6 Sr jo. artikel 273 f lid 2 Sr)

De rechtbank stelt hierbij voorop dat het hebben van een oogmerk ten minste een noodzakelijkheidsbewustzijn ten aanzien van het gevolg veronderstelt. Naar het oordeel van de rechtbank hebben verdachte en de medeverdachte [C] uitgebuit. De rechtbank heeft daarbij acht geslagen op de aard van de werkzaamheden (prostitutie) en het geldelijke voordeel dat verdachte en zijn medeverdachte daardoor hebben behaald.

Uit de tapgesprekken die zijn gevoerd maakt de rechtbank op dat [verdachte] en [G] voor ogen hadden om zoveel mogelijk geld te verkrijgen en te verzamelen uit de door [D] te verrichten prostitutiewerkzaamheden. [D] werd door zowel [verdachte] als [G] gecontroleerd op hoeveel klanten zij had, zo moest zij sms’en zodra zij een klant binnen had. Ook werd er gevraagd naar hoeveel zij al verdiend had op een dag en zijn er vele sms-berichten verstuurd waarin zij aangeeft wat de ‘score’ is.

Niet aannemelijk is geworden dat verdachte of zijn medeverdachte zelf enige bron van inkomsten hadden. Bovendien blijkt uit de bewijsmiddelen dat [G] tegen [D] heeft gezegd, terwijl zij op dat moment aan het werkt was, dat hij langs zou komen en het geld zou komen halen. De rechtbank stelt bovendien vast dat verdachte en zijn medeverdachte niet alleen het oogmerk van uitbuiting heeft gehad, maar ook dat [D] daadwerkelijk is uitgebuit.

Dwingen of bewegen zich beschikbaar te stellen (artikel 273 f lid 1 sub 4 Sr)

De rechtbank is gelet op de bewijsmiddelen en gelet op het hiervoor overwogene van oordeel dat verdachte en zijn medeverdachte [D] hebben bewogen zich beschikbaar te (blijven) stellen tot het verrichten van prostitutiewerkzaamheden. Zoals hierboven is overwogen, moet uitbuiting worden aangemerkt als een impliciet bestanddeel van artikel 273f, eerste lid aanhef en onder 4º, Sr.

Onder verwijzing naar hetgeen hierboven reeds onder sub 1 is overwogen, is de rechtbank van oordeel dat uitbuiting kan worden bewezen.

Voordeel trekken en dwingen of bewegen hem te bevoordelen (artikel 273 f lid 1 sub 6, 9 Sr)

Op grond van hetgeen de rechtbank hiervoor reeds heeft overwogen, acht de rechtbank tevens wettig en overtuigend bewezen dat verdachte en medeverdachte opzettelijk voordeel hebben getrokken uit de uitbuiting van [D] alsmede dat verdachte en medeverdachte door genoemde middelen, [D] hebben bewogen hen te bevoordelen uit de opbrengst van [D] ’s seksuele handelingen.

Medeplegen

De rechtbank stelt voorop dat de betrokkenheid aan een strafbaar feit als medeplegen kan worden bewezenverklaard indien is komen vast te staan dat bij het begaan daarvan sprake is geweest van een voldoende nauwe en bewuste samenwerking.

Uit de bewijsmiddelen en hetgeen hierboven is overwogen, leidt de rechtbank met betrekking tot de betrokkenheid van verdachte en medeverdachte bij het tenlastegelegde af dat zowel [verdachte] als [G] betrokken zijn geweest bij het dwingen of bewegen van [D] zich beschikbaar te stellen als prostituee, bij de uitbuiting van [D] en dat zij dus beiden voordeel hebben getrokken uit de uitbuiting van [D] .

Daarmee is de rechtbank van oordeel dat sprake is geweest van een voldoende nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachte en zijn medeverdachte die in de kern bestaat uit een gezamenlijke uitvoering. De rechtbank acht het tenlastegelegde medeplegen dan ook bewezen. Daarbij wijst de rechtbank wederom ook op het eerder aangehaalde tapgesprek tussen [I] en zijn oom.

Conclusie

De rechtbank is van oordeel dat de onder 2 ten laste gelegde vorm van mensenhandel als bedoeld in artikel 273f, eerste lid, onder 1°, 4°, 6° en 9° Sr kan worden bewezen.

4.3.4.5 [E]

Bewijsoverwegingen

Middelen (artikel 273f lid 1 sub 1,4 en 9 Sr)

De rechtbank is van oordeel dat op grond van de in bijlage 2 opgenomen bewijsmiddelen, in onderling verband en in nauwe samenhang bezien, blijkt dat verdachte en zijn medeverdachten gebruik hebben gemaakt van de middelen dwang, misleiding, misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en misbruik van een kwetsbare positie.

Uit de bewijsmiddelen volgt dat [E] en [H] een relatie hebben, ook ten tijde van de ten laste gelegde periode. [H] had daarnaast een relatie met [F] , terwijl [E] daar niet van op de hoogte was. [E] was in de ten laste gelegde periode een tweeëntwintig jaar jonge vrouw. Zij was afkomstig uit Bulgarije, een land waar de economische omstandigheden slecht zijn, zij bevond zich in een voor haar onbekend land en niet blijkt dat zij de Nederlandse taal sprak. Daarmee was [E] afhankelijk van [H] en was er sprake van een ongelijkwaardige relatie. Verdachte en zijn medeverdachten hebben daarvan misbruik gemaakt. Zo werd [E] door [H] onder druk gezet om te werken als prostituee, ook als zij ongesteld was of zich anderszins niet lekker voelde. [E] werd tijdens haar werkzaamheden als prostituee door [A] , in opdracht van [verdachte] , en door [I] , in opdracht van [H] gecontroleerd op hoe druk het was, hoeveel klanten zij had en hoe zij erbij stond.

Handelingen (artikel 273 f lid 1 sub 1 Sr)

Uit de bewijsmiddelen volgt dat [E] door [verdachte] werd gehuisvest in een woning aan het [straatnaam] te [woonplaats] . Op datzelfde adres woonde ook de vriendin van [verdachte] , [A] .

Uit de bewijsmiddelen blijkt voorts dat de boekhouding en administratie van

[E] werd geregeld door [getuige] . In de in beslag genomen administratie bij de boekhouder is te zien dat de naam van [verdachte] achter de naam van [E] genoteerd staat. En uit de verklaring van boekhouder [getuige] volgt dat [verdachte] de stukken kwam brengen voor [E] .

De rechtbank acht niet bewezen dat [E] van en naar haar werkplek is gebracht door verdachte of zijn medeverdachten, zodat voor dat deel van de tenlastelegging verdachte zal worden vrijgesproken.

Oogmerk van uitbuiting / uitbuiting (artikel 273 f lid 1 sub 1, 6 Sr jo. artikel 273 f lid 2 Sr)

De rechtbank stelt hierbij voorop dat het hebben van een oogmerk ten minste een noodzakelijkheidsbewustzijn ten aanzien van het gevolg veronderstelt. Naar het oordeel van de rechtbank hebben verdachte en de medeverdachten [E] uitgebuit. De rechtbank heeft daarbij acht geslagen op de aard van de werkzaamheden (prostitutie) en het geldelijke voordeel dat verdachte en zijn medeverdachten daardoor hebben behaald.

Uit de tapgesprekken die verdachte en/of zijn medeverdachten hebben gevoerd maakt de rechtbank op dat verdachte en zijn medeverdachten voor ogen hadden om zoveel mogelijk geld te verkrijgen en te verzamelen uit de door [E] te verrichten prostitutiewerkzaamheden. Zoals al eerder besproken, blijkt uit tapgesprekken dat [E] werd gecontroleerd door [verdachte] , via [A] , door [H] en door [I] , in opdracht van [verdachte] , op hoeveel klanten zij had, op hoeveel zij al had verdiend en op hoe zij erbij stond. Daaruit leidt de rechtbank af dat verdachte en zijn medeverdachten vooral bezig waren met hoeveel geld er op een dag verdiend kon worden.

Niet aannemelijk is geworden dat verdachte en zijn medeverdachten zelf enige bron van inkomsten hadden. Uit tapgesprekken blijkt wel dat [H] [verdachte] opdracht geeft om bij [E] geld op te halen en op een ander moment geeft [verdachte] [I] juist weer opdracht om geld bij [E] op te halen. De rechtbank leidt daaruit af dat verdachte en zijn medeverdachten niet alleen het oogmerk van uitbuiting hebben gehad, maar ook dat [E] daadwerkelijk is uitgebuit.

Dwingen of bewegen zich beschikbaar te stellen (artikel 273 f lid 1 sub 4 Sr)

De rechtbank is gelet op de bewijsmiddelen en gelet op het hiervoor overwogene van oordeel dat verdachte en zijn medeverdachten [E] hebben bewogen zich beschikbaar te (blijven) stellen tot het verrichten van prostitutiewerkzaamheden. Zoals hierboven is overwogen, moet uitbuiting worden aangemerkt als een impliciet bestanddeel van artikel 273f, eerste lid aanhef en onder 4º Sr.

Onder verwijzing naar hetgeen hierboven reeds onder sub 1 is overwogen, is de rechtbank van oordeel dat uitbuiting kan worden bewezen.

Voordeel trekken en dwingen of bewegen hem te bevoordelen (artikel 273 f lid 1 sub 6, 9 Sr)

Op grond van hetgeen de rechtbank hiervoor reeds heeft overwogen, acht de rechtbank tevens wettig en overtuigend bewezen dat verdachte en zijn medeverdachten opzettelijk voordeel hebben getrokken uit de uitbuiting van [E] alsmede dat verdachte en zijn medeverdachten door toepassing van de hiervoor genoemde middelen, [E] hebben bewogen hen te bevoordelen uit de opbrengst van [E] ’s seksuele handelingen.

Medeplegen

De rechtbank stelt voorop dat de betrokkenheid aan een strafbaar feit als medeplegen kan worden bewezenverklaard indien is komen vast te staan dat bij het begaan daarvan sprake is geweest van een voldoende nauwe en bewuste samenwerking.

Uit de bewijsmiddelen en hetgeen hierboven is overwogen, leidt de rechtbank met betrekking tot de betrokkenheid van verdachte en zijn medeverdachten bij het tenlastegelegde af dat zowel [H] , [verdachte] als [I] betrokken zijn geweest bij het dwingen of bewegen van [E] zich beschikbaar te stellen als prostituee, bij de uitbuiting van [E] en dat zij dus allen voordeel hebben getrokken uit de uitbuiting van [E] . [H] , [verdachte] en [I] voerden controles uit op het werk van [E] . [I] krijgt daar vaak opdracht toe van [H] maar ook van [verdachte] .

Op grond van het voorgaande oordeelt de rechtbank dat sprake is geweest van een voldoende nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachte en zijn medeverdachten die in de kern bestaat uit een gezamenlijke uitvoering. Wederom verwijst de rechtbank eveneens naar het tapgesprek dat [I] heeft gevoerd met zijn oom. Daarmee acht de rechtbank het tenlastegelegde medeplegen bewezen.

Conclusie

De rechtbank is van oordeel dat de onder 2 ten laste gelegde vorm van mensenhandel als bedoeld in artikel 273f, eerste lid, onder 1°, 4°, 6° en 9° Sr kan worden bewezen.

4.3.4.6 [F]

Bewijsoverwegingen

Middelen (artikel 273f lid 1 sub 1,4 en 9 Sr)

De rechtbank is van oordeel dat op grond van de in bijlage 2 opgenomen bewijsmiddelen, in onderling verband en in nauwe samenhang bezien, blijkt dat verdachte en zijn medeverdachten gebruik hebben gemaakt van de middelen dwang, geweld, misleiding, misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en misbruik van een kwetsbare positie van [F] .

Uit de bewijsmiddelen volgt dat [F] een relatie had met [H] . [F] was in de ten laste gelegde periode een eenentwintig jaar jonge vrouw. Zij was afkomstig uit Bulgarije, een land waar de economische omstandigheden slecht zijn, zij bevond zich in een voor haar onbekend land en niet blijkt dat zij de Nederlandse taal sprak. Daarmee was [F] afhankelijk van [H] en was er sprake van een ongelijkwaardige relatie waarvan misbruik werd gemaakt. Zij werd tevens misleid door [H] doordat deze naast haar ook nog een relatie had met [E] , terwijl zij daarvan niet op de hoogte was.

[F] werd tijdens haar werkzaamheden als prostituee gecontroleerd. Zo werd haar gevraagd naar de hoeveelheid werk, werd bepaald met welke telefoon ze moest bellen, hebben verdachte en zijn medeverdachten de beschikkingsmacht over haar paspoort en bankpasje en is er geweld tegen haar gebruikt.

Handelingen (artikel 273 f lid 1 sub 1 Sr)

Uit de bewijsmiddelen volgt dat [F] vervoerd werd van en naar haar werk. Verdachte en zijn medeverdachten bepaalden ook wánneer zij werd opgehaald van haar werk.

Tevens bemoeide [verdachte] zich met de werkplek van [F] . Zo gaf [verdachte] [F] opdracht contact op te nemen met een bepaald persoon bij wie zij moest vragen naar vrije kamers in [woonplaats] en moest vragen naar wat daarvoor de minimumleeftijd is.

Uit de bewijsmiddelen blijkt voorts dat [verdachte] de boekhouding en administratie van [F] regelde of liet regelen. In de in beslag genomen administratie is te zien dat de naam van [verdachte] achter de naam van [F] genoteerd staat. En uit de verklaring van boekhouder [getuige] volgt dat [verdachte] dames die werkzaam waren als prostituee naar hem mee nam om de boekhouding te laten doen. Uit tapgesprekken tussen [verdachte] en [F] volgt dat zij met [verdachte] spreekt over hoe zij een rekening die ze heeft ontvangen moet betalen. [verdachte] heeft haar gezegd dat zij via internetbankieren moet betalen, maar [F] weet niet of zij dat heeft, aangezien [verdachte] haar bankpasje heeft geregeld.

De rechtbank acht niet bewezen dat [F] door verdachte of zijn medeverdachten in een woning is ondergebracht of dat voor haar woonruimte is geregeld, zodat voor dat deel van de tenlastelegging verdachte zal worden vrijgesproken.

Oogmerk van uitbuiting / uitbuiting (artikel 273 f lid 1 sub 1, 6 Sr jo. artikel 273 f lid 2 Sr)

De rechtbank stelt hierbij voorop dat het hebben van een oogmerk ten minste een noodzakelijkheidsbewustzijn ten aanzien van het gevolg veronderstelt. Naar het oordeel van de rechtbank hebben verdachte en de medeverdachten [F] uitgebuit. De rechtbank heeft daarbij acht geslagen op de aard van de werkzaamheden (prostitutie) en het geldelijke voordeel dat verdachte en zijn medeverdachten daardoor hebben behaald.

Uit de tapgesprekken die verdachte en/of zijn medeverdachten hebben gevoerd maakt de rechtbank op dat verdachte en zijn medeverdachten voor ogen hadden om zoveel mogelijk geld te verkrijgen en te verzamelen uit de door [F] te verrichten prostitutiewerkzaamheden. Zo blijkt uit tapgesprekken dat [H] controleerde hoeveel werk [F] had gehad. In een tapgesprek is te horen dat hij haar zegt dat hij blij is hoe zij de dag ervoor had gewerkt en dat hij hoopt dat het voortaan zo zal zijn. Op een andere dag heeft hij haar juist weer gezegd dat zij het beter moet gaan doen dan de twee dagen ervoor. Tot slot blijkt uit een tapgesprek tussen [H] en [I] dat [I] [F] is gaan controleren op haar werk, een half uur lang, om te checken of zij klanten had.

De rechtbank stelt bovendien vast dat verdachte en zijn medeverdachten niet alleen het oogmerk van uitbuiting hebben gehad, maar ook dat zij [F] daadwerkelijk hebben uitgebuit. Niet aannemelijk is geworden dat verdachte of de medeverdachten zelf enige bron van inkomsten hadden. Uit de bewijsmiddelen blijkt voorts dat [H] [verdachte] opdracht geeft om geld te halen bij [F] . Ook heeft [I] [F] gezegd dat zij klaar moest staan omdat hij geld zou komen halen.

Dwingen of bewegen zich beschikbaar te stellen (artikel 273 f lid 1 sub 4 Sr)

De rechtbank is gelet op de bewijsmiddelen en gelet op het hiervoor overwogene van oordeel dat verdachte en zijn medeverdachten [F] hebben bewogen zich beschikbaar te (blijven) stellen tot het verrichten van prostitutiewerkzaamheden. Zoals hierboven is overwogen, moet uitbuiting worden aangemerkt als een impliciet bestanddeel van artikel 273f, eerste lid aanhef en onder 4º, Sr.

Onder verwijzing naar hetgeen hierboven reeds onder sub 1 is overwogen, is de rechtbank van oordeel dat uitbuiting kan worden bewezen.

Voordeel trekken en dwingen of bewegen hem te bevoordelen (artikel 273 f lid 1 sub 6, 9 Sr)

Op grond van hetgeen de rechtbank hiervoor reeds heeft overwogen, acht de rechtbank tevens wettig en overtuigend bewezen dat verdachte en zijn medeverdachten opzettelijk voordeel hebben getrokken uit de uitbuiting van [F] alsmede dat zij door toepassing van genoemde middelen, [F] hebben bewogen hen te bevoordelen uit de opbrengst van [F] ’s seksuele handelingen.

Medeplegen

De rechtbank stelt voorop dat de betrokkenheid aan een strafbaar feit als medeplegen kan worden bewezenverklaard indien is komen vast te staan dat bij het begaan daarvan sprake is geweest van een voldoende nauwe en bewuste samenwerking.

Uit de bewijsmiddelen en hetgeen hierboven is overwogen, leidt de rechtbank met betrekking tot de betrokkenheid van verdachte en zijn medeverdachten bij het tenlastegelegde af dat zowel [H] , [verdachte] als [I] betrokken zijn geweest bij het dwingen of bewegen van [F] zich beschikbaar te stellen als prostituee, bij de uitbuiting van [F] en dat zij dus allen voordeel hebben getrokken uit de uitbuiting van [F] . [H] , [verdachte] en [I] voerden controles uit op het werk van [F] . [I] krijgt daar vaak opdracht toe van [H] maar ook van [verdachte] .

Op grond van het voorgaande oordeelt de rechtbank dat sprake is geweest van een voldoende nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachte en zijn medeverdachten die in de kern bestaat uit een gezamenlijke uitvoering. Ook verwijst de rechtbank naar het tapgesprek dat [I] met zijn oom heeft gevoerd. Daarmee acht de rechtbank het tenlastegelegde medeplegen bewezen.

Conclusie

De rechtbank is van oordeel dat de onder 2 ten laste gelegde vorm van mensenhandel als bedoeld in artikel 273f, eerste lid, onder 1°, 4°, 6° en 9° Sr kan worden bewezen.

4.3.4.7 Bewijsoverweging over de betrouwbaarheid van de verklaringen van de slachtoffers

De vrouwen in dit onderzoek hebben zowel bij de politie als bij de rechter-commissaris meerdere verklaringen afgelegd. Daarin hebben zij allen verklaard geen slachtoffer te zijn geweest van mensenhandel. De rechtbank is echter van oordeel dat aan deze verklaringen geen waarde kan worden gehecht , nu deze verklaringen aantoonbaar niet juist zijn.

[A] heeft in haar verklaring bij de rechter-commissaris op 2 december 2013 ontkend slachtoffer te zijn van mensenhandel en dat haar man [verdachte] in eerste instantie boos was dat zij als prostituee ging werken. Zij doet bedreigingen van zijn kant af als grapjes en heeft een onduidelijk en niet te verifiëren verhaal over een liedje met cijfers als zij wordt geconfronteerd met de tapgesprekken waarin zij volgens de politie verantwoording aflegt over haar verdiensten. Verder doet zij het voorkomen dat [verdachte] haar op haar verzoek controleert tijdens haar werkzaamheden. Deze verklaring is dusdanig in strijd met de inhoud van de (aan haar voorgehouden) tapgesprekken dat de rechtbank ook haar verklaring als ongeloofwaardig bestempelt.

[B] heeft op 12 december 2013 bij de rechter-commissaris verklaard dat zij niet is gedwongen of gecontroleerd door verdachte en/of zijn medeverdachten, maar naar het oordeel van de rechtbank is deze verklaring, gelet op de inhoud van de tapgesprekken, ongeloofwaardig.

Verder verklaart [C] dat zij zowel [verdachte] als [G] niet kent, terwijl er tapgesprekken tussen hen plaatsvinden en [G] bovendien zelf erkent een seksuele relatie met haar te hebben gehad. [C] zegt zich ook niet te kunnen herinneren geld te hebben overgemaakt naar [G] . Verder zou [C] [verdachte] niet kennen terwijl [verdachte] zelf erkent een auto van [C] te hebben gekocht, haar te hebben geholpen met de woning, documenten van [C] op zijn slaapkamer zijn gevonden en hij erkent met haar naar de boekhouder te zijn geweest.

[E] verklaart bij de rechter-commissaris op vrijwel alle vragen dat zij zich dit niet kan herinneren. Zo kan zij zich niets van de gesprekken herinneren die zij met [H] heeft gevoerd nadat [verdachte] en [G] zijn opgepakt. Zij beweert voorts dat zij niet tegen [B] en [A] heeft gezegd wat zij moesten doen. Verder ontkent zij dat [verdachte] zich bemoeide met haar administratie en kan zij zich niet herinneren dat ze bij [A] en [B] heeft gewoond. Gelet op de tapgesprekken en overige bewijsmiddelen in het dossier is de verklaring van [E] ongeloofwaardig.

[F] heeft bij de rechter-commissaris verklaard dat zij geen van de vier verdachten kent, hetgeen gelet op de bewijsmiddelen aantoonbaar onjuist is. Ook de verklaring van [D] dat zij geen van de vier verdachten kent is gelet op de tapgesprekken, haar eigen verklaring bij een controle dat zij een vriendin was van [G] (pagina 02443, map 5.1) en de erkenning van [G] dat hij een seksuele relatie met haar had, aantoonbaar onjuist. Ook aan deze verklaringen zal de rechtbank, bij gebrek aan geloofwaardigheid, voorbij gaan.

5 BEWEZENVERKLARING

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte:

feit 1

op 14 april 2012 en/of 15 februari 2013 te Eindhoven en [woonplaats] , gemeente Zevenaar en Bulgarije en Duitsland een ander, te weten [A] (geboren op [1990] te [geboorteplaats] , Bulgarije), telkens vanuit Bulgarije en Duitsland heeft medegenomen met het oogmerk die [A] in een ander land (Nederland) ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van (een) seksuele handeling(en) met en/of voor (een) derde(n) tegen betaling;

feit 2

op tijdstippen in de periode van 07 maart 2012 tot en met 13 juli 2013 te Utrecht en/of Eindhoven en/of ‘s-Gravenhage en/of Amsterdam en/of (elders) in Nederland en/of Bulgarije en/of Duitsland tezamen en in vereniging met een of meer anderen (ten aanzien van [F] , [D] , [C] , [E] en [B] ) dan wel alleen (ten aanzien van [A] ), anderen

A. te weten [F] (geboren op [1991] te [geboorteplaats]

, Bulgarije) en [D] (geboren op [1987] te [geboorteplaats] ,

Bulgarije) en [A] (geboren op [1990] te [geboorteplaats] , Bulgarije)

[C] (geboren op [1987] te [geboorteplaats] , Bulgarije) en

[E] (geboren op [1990] te [geboorteplaats] , Bulgarije) en

[B] (geboren op [1984] te [geboorteplaats] , Bulgarije), (telkens)

door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met

geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie;

- heeft vervoerd en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [F] en [D] en [A] en [C] en [E] en [B] (sub 1°) en

- heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid

of diensten (van seksuele aard) dan wel onder die omstandighe(i)d(en) enige

handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s)

wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [F] en [D] en

[A] en [C] en [E] en [B] zich daardoor

beschikbaar zou(den) stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard)

(sub 4°) en

- heeft gedwongen dan wel bewogen verdachte en/of verdachtes mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van hun, [F] ’s en [D] ’s en [A] ’s en [C] ’s en [E] ’s [B] ’s, seksuele handelingen met en/of voor (een) derde(n) (sub 9°) en

(telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van die anderen, te weten [F] (geboren op [1991] te [geboorteplaats]

, Bulgarije) en [D] (geboren op [1987] te [geboorteplaats] ,

Bulgarije) en [A] (geboren op [1990] te [geboorteplaats] , Bulgarije)

en [C] (geboren op [1987] te [geboorteplaats] , Bulgarije) en

[E] (geboren op [1990] te [geboorteplaats] , Bulgarije) en

[B] (geboren op [1984] te [geboorteplaats] , Bulgarije) (sub 6°),

hebbende verdachte en/of verdachtes mededader(s) (telkens)

- met betrekking tot voornoemde [F] (in voornoemde periode):

- met die [F] een liefdesrelatie onderhouden en/of die [F] ingepalmd

en aldus emotioneel van verdachtes mededader,

afhankelijk gemaakt en

- voor die [F] (een) werkplek(ken)/cabine(s) gezocht en/of geregeld en/of laten

zoeken en/of regelen waar zij als prostituee kon werken en/of die [F] naar haar

werkplek(ken)/cabine(s) gebracht en/of laten brengen en/of van haar

werkplek(ken)/cabine(s) opgehaald en/of laten ophalen en

- die [F] als prostituee laten werken en/of verantwoording laten afleggen over

(de) door haar verrichte werkzaamheden en/of haar verdiensten als prostituee en

- toegezien en/of laten toezien op (een minimum aan) (de) werktijd(en) (en daarmede

(aan) (de) inkomsten) van die [F] als prostituee en/of die [F] (verder) in

de gaten gehouden en/of in de gaten laten houden en/of middels bel-/sms-contact

gecontroleerd en/of laten controleren en/of geïnstrueerd en/of laten instrueren en

(aldus) de keuze-/bewegingsvrijheid van die [F] als prostituee ingeperkt en/of

laten inperken en

- de beschikking gehad over de bankpas van die [F] en/of die

[F] begeleid en/of aangestuurd en/of laten begeleiden en/of aansturen bij

bank- en/of administratieve zaken, en/of (het) door die [F] met/in de

prostitutie verdiend geld geheel of gedeeltelijk onder zich genomen/gehouden en/of

door die [F] aan hen, verdachte en verdachtes mededaders, doen

afstaan en/of doen afdragen en die [F] aldus in een (verder) van hen,

verdachte en verdachtes mededaders, afhankelijke positie gebracht/gehouden en

- die [F] geslagen en/of onder druk gezet en/of in (een) positie/situatie(s)

gebracht waarin zij zich niet of (te) weinig kon onttrekken aan de van verdachte en

verdachtes mededaders uitgaande (groeps)dwang

en

- met betrekking tot voornoemde [D] (in de periode van 21 februari 2013 tot en met 13 juli 2013):

- met die [D] een liefdesrelatie onderhouden en/of die [D] ingepalmd en/of

aldus (emotioneel) van hem, verdachtes mededader,

afhankelijk gemaakt en

- voor die [D] woonruimte/onderdak gezocht en/of geregeld en/of laten zoeken en/of

regelen en

- die [D] als prostituee laten werken en verantwoording laten afleggen over

(de) door haar verrichte werkzaamheden en/of haar verdiensten als prostituee en

- toegezien en/of laten toezien op (een minimum aan) (de) werktijd(en) (en daarmede

(aan) (de) inkomsten) van die [D] als prostituee en/of die [D] (verder) in de

gaten gehouden of in de gaten laten houden en/of middels bel-/sms-contact

gecontroleerd en/of laten controleren en/of geïnstrueerd en/of laten instrueren en

aldus de keuze-/bewegingsvrijheid van die [D] als prostituee ingeperkt en/of

laten inperken en

- die [D] begeleid en/of aangestuurd en/of laten begeleiden en/of aansturen

bij bank- en/of administratieve zaken, en (het) door die [D] met/in de

prostitutie verdiend geld geheel of gedeeltelijk onder zich genomen/gehouden en/of

door die [D] aan hen, verdachte en verdachtes mededader, doen

afstaan en/of doen afdragen en/of die [D] aldus in een (verder) van hen,

verdachte en verdachtes mededader, afhankelijke positie gebracht/gehouden en

- die [D] onder druk gezet en/of dreigende/agressieve en/of

beledigende/denigrerende taal jegens die [D] geuit en/of die [D] in (een)

positie/situatie(s) gebracht waarin zij zich niet of (te) weinig kon onttrekken aan de

van verdachte en verdachtes mededader uitgaande (groeps)dwang

en

- met betrekking tot voornoemde [A] (in de periode van 14 april

2012 tot en met 13 juli 2013):

- met die [A] een liefdesrelatie onderhouden en/of die [A] ingepalmd

en aldus (emotioneel) van hem, verdachte,

afhankelijk gemaakt en

- die [A] een borstvergrotende operatie laten ondergaan en

- die [A] in een woning ondergebracht of laten onderbrengen en

- voor die [A] (een) werkplek(ken)/cabine(s) gezocht en/of geregeld en/of laten

zoeken en/of regelen waar zij als prostituee kon werken en

- die [A] als prostituee laten werken en/of verantwoording laten afleggen over

(de) door haar verrichte werkzaamheden en/of haar verdiensten als prostituee en

- toegezien en/of laten toezien op (een minimum aan) (de) werktijd(en) (en daarmede

(aan) (de) inkomsten) van die [A] als prostituee en/of die [A] (verder) in

de gaten gehouden en/of in de gaten laten houden en/of middels bel-/sms-contact

gecontroleerd en/of laten controleren en/of geïnstrueerd en/of laten instrueren en

aldus de keuze-/bewegingsvrijheid van die [A] als prostituee ingeperkt en/of

laten inperken en

- ( de) bank- en/of administratieve zaken van die [A] geregeld en/of laten regelen,

en/of (het) door die [A] met/in

de prostitutie verdiend geld geheel of gedeeltelijk onder zich genomen/gehouden en/of

door die [A] aan hem, verdachte, doen

afstaan en/of doen afdragen en/of die [A] aldus in een (verder) van hem,

verdachte, afhankelijke positie gebracht/gehouden en

- die [A] onder druk gezet en/of dreigende/agressieve taal jegens die [A]

geuit en/of die [A] in (een) positie/situatie(s) gebracht waarin zij zich niet of

(te) weinig kon onttrekken aan de van verdachte uitgaande dwang

en

- met betrekking tot voornoemde [C] (omstreeks de periode van 03 oktober

2012 tot en met 13 juli 2013):

- met die [C] een liefdesrelatie onderhouden en/of die [C] ingepalmd

en/of het paspoort, van die [C]

onder zich gehad/gehouden en die [C] aldus (emotioneel) van

hem, verdachtes mededader afhankelijk gemaakt en

- voor die [C] woonruimte/onderdak gezocht en/of geregeld en/of laten zoeken en/of

regelen en

- die [C] als prostituee laten werken en

- de beschikking gehad over de bankpas van die [C] en/of (de) bank- en/of

administratieve zaken van die [C] geregeld en/of laten regelen, en/of (het) door die [C] met/in de prostitutie verdiend geld geheel of gedeeltelijk onder zich genomen/gehouden en/of door die [C] aan hen, verdachte en verdachtes mededader, doen afstaan en/of doen afdragen en/of doen overmaken en/of die [C] aldus in een (verder) van hen, verdachte en verdachtes mededader, afhankelijke positie gebracht/gehouden en

- die [C] geschopt en/of onder druk gezet en/of gedreigd (zwavel)zuur over haar

heen te gieten/gooien en/of (verder) dreigende/agressieve en

beledigende/denigrerende taal jegens die [C] geuit en/of die [C] in

(een) positie/situatie(s) gebracht waarin zij zich niet of (te) weinig kon onttrekken aan

de van verdachte en verdachtes mededaders uitgaande (groeps)dwang

en

- met betrekking tot voornoemde [E] (in de periode van 08 december

2012 tot en met 13 juli 2013):

- met die [E] een liefdesrelatie onderhouden en/of die [E] ingepalmd

en aldus (emotioneel) van hem, verdachtes mededader,

afhankelijk gemaakt en

- voor die [E] woonruimte/onderdak geregeld of laten regelen, en

- die [E] - ook tijdens ongesteldheid - als prostituee laten werken en/of

verantwoording laten afleggen over (de) door haar verrichte werkzaamheden en/of

haar verdiensten als prostituee en

- toegezien en/of laten toezien op (een minimum aan) (de) werktijd(en) (en daarmede

(aan) (de) inkomsten) van die [E] als prostituee en/of die [E] (verder) in

de gaten gehouden en/of in de gaten laten houden en/of middels bel-/sms-contact

gecontroleerd en/of laten controleren en/of geïnstrueerd en/of laten instrueren en

aldus de keuze-/bewegingsvrijheid van die [E] als prostituee ingeperkt en/of

laten inperken en

- ( de) bank- en/of administratieve zaken van die [E] geregeld en/of laten regelen,

en/of (het) door die [E] met/in

de prostitutie verdiend geld geheel of gedeeltelijk opgehaald en/of laten ophalen en/of

onder zich genomen/gehouden en/of door die [E] aan hen, verdachte en

verdachtes mededaders, doen afstaan en/of doen afdragen en die [E]

aldus in een (verder) van hen, verdachte en verdachtes mededaders,

afhankelijke positie gebracht/gehouden en

- die [E] onder druk gezet en/of in (een) positie/situatie(s) gebracht waarin zij

zich niet of (te) weinig kon onttrekken aan de van verdachte en verdachtes

mededaders uitgaande (groeps)dwang

en

- met betrekking tot voornoemde [B] (in de periode van 26 maart

2013 tot en met 13 juli 2013):

- met die [B] een liefdesrelatie onderhouden en/of die [B] ingepalmd

en aldus (emotioneel) van hem, verdachtes mededader,

afhankelijk gemaakt en

- die [B] in een woning ondergebracht of laten onderbrengen,

en

- voor die [B] (een) werkplek(ken)/cabine(s) gezocht en/of geregeld en/of laten

zoeken en/of regelen waar zij als prostituee kon werken en

- die [B] als prostituee ]aten werken en verantwoording laten afleggen over

(de) door haar verrichte werkzaamheden en/of haar verdiensten als prostituee en

- toegezien en/of laten toezien op (een minimum aan) (de) werktijd(en) (en daarmede

(aan) (de) inkomsten) van die [B] als prostituee en/of die [B] (verder) in

de gaten gehouden en/of in de gaten laten houden en/of middels bel-/sms-contact

en/of laten controleren en/of geïnstrueerd en/of laten instrueren en aldus de keuze-/bewegingsvrijheid van die [B] als prostituee ingeperkt en/of laten inperken en

- ( het) door die [B] met/in de prostitutie verdiend geld geheel of gedeeltelijk

onder zich genomen/gehouden en/of door die [B] aan hen, verdachte en

verdachtes mededader, doen afstaan en/of doen afdragen en die [B]

aldus in een (verder) van hen, verdachte en verdachtes mededader,

afhankelijke positie gebracht/gehouden en

- die [B] onder druk gezet en/of dreigende/agressieve en/of beledigende/denigrerende taal jegens die [B] geuit en die [B] aldus in (een) positie/situatie(s) gebracht waarin zij zich niet of (te) weinig kon onttrekken aan de

van verdachte en verdachtes mededader uitgaande (groeps)dwang.

Voor zover in het bewezen verklaarde deel van de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. De verdachte is daardoor niet in de verdediging geschaad.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte wordt hiervan vrijgesproken.

6 STRAFBAARHEID VAN DE FEITEN

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezen verklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.

Het bewezen verklaarde levert volgens de wet de volgende strafbare feiten op:

feit 1

mensenhandel, meermalen gepleegd;

feit 2

mensenhandel

en

mensenhandel terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen, meermalen gepleegd.

7 STRAFBAARHEID VAN VERDACHTE

Er is geen omstandigheid gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

8 OPLEGGING VAN STRAF

8.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd verdachte ter zake van het door de officier van justitie bewezen geachte te veroordelen tot:

- een gevangenisstraf van 8 jaren, met aftrek van het voorarrest.

8.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft primair vrijspraak bepleit. Subsidiair heeft de raadsman gevraagd, mocht de rechtbank wel tot een bewezenverklaring en een strafoplegging komen, om bij de strafmaat rekening te houden met de fors overschreden redelijke termijn. Tevens heeft de raadsman de rechtbank verzocht rekening ermee te houden dat verdachte thans in Bulgarije werkt om zijn oudere en ziekelijke ouders financiële bijstand te verlenen en te verzorgen.

8.3

Het oordeel van de rechtbank

Strafbepaling

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de ernst van het bewezen verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals ter terechtzitting is gebleken.

De rechtbank acht voor de strafoplegging van mensenhandelzaken de volgende omstandigheden van belang:

 • -

  de periode waarin sprake is geweest van uitbuiting;

 • -

  het aantal slachtoffers dat is uitgebuit;

 • -

  de omstandigheid dat sprake is van een georganiseerd verband;

 • -

  de wijze (zoals de mate van geweld) waarop het slachtoffer is gedwongen/bewogen de prostitutiewerkzaamheden te doen;

 • -

  de leeftijd en/of kwetsbaarheid van het slachtoffer;

 • -

  het aantal dagen per week en het aantal uren per dag waarop er gewerkt moest worden;

 • -

  de werkzaamheden die verricht moesten worden;

 • -

  de werkomstandigheden (werken op straat of binnen, werken tijdens ziekte en zwangerschap, zonder condoom);

 • -

  de hoeveelheid geld die werd afgedragen;

 • -

  het percentage van de verdiensten dat moest worden afgedragen;

 • -

  overige omstandigheden zoals gedwongen abortus, tatoeages en borstvergrotingen;

 • -

  de rol van verdachte met betrekking tot die uitbuiting (vervulde hij een kernrol of was hij ‘slechts’ faciliterend);

 • -

  de houding van de verdachte (heeft hij inzicht getoond in het kwalijke van zijn gedrag);

 • -

  relevante recidive.

Verdachte heeft zich deels samen met anderen schuldig gemaakt aan mensenhandel ten aanzien van zes vrouwen. Hij heeft er door zijn handelwijze aan bijgedragen dat zij tegen betaling seks met anderen hebben gehad. De slachtoffers verkeerden tijdens de prostitutiewerkzaamheden in een uitbuitingssituatie, waarbij zij het door hen verdiende geld of een gedeelte daarvan moesten afstaan aan verdachte en/of zijn medeverdachten. De ervaring leert dat slachtoffers van dergelijke feiten nog gedurende lange tijd de psychische en emotionele schade ondervinden.

Mensenhandel is een zeer vergaande manier van uitbuiting waarbij de lichamelijke en geestelijke integriteit van vrouwen geheel ondergeschikt wordt gemaakt aan geldelijk gewin. Naar het oordeel van de rechtbank verdient mensenhandel een forse bestraffing, gelet op de inbreuk die daarbij wordt gemaakt op fundamentele rechten als de menselijke waardigheid en de persoonlijke vrijheid.

De rechtbank rekent het verdachte zwaar aan dat hij de slachtoffers, die zich in een zeer kwetsbare positie bevonden, gedurende een lange periode vele dagen achter elkaar prostitutiewerkzaamheden heeft laten verrichten. Dit ging zelfs zo ver dat de vrouwen gepusht werden méér uren of zo veel mogelijk uren te blijven werken. Ook betrekt de rechtbank in haar strafoplegging dat verdachte de slachtoffers controleerde of liet controleren. Verdachte bekommerde zich daarbij niet om het welzijn van de slachtoffers. Het is de rechtbank niet gebleken dat verdachte gedurende die periode zelf werkte of inkomsten had.

Voorts heeft de rechtbank meegewogen dat de manier van spreken tegen de slachtoffers commanderend, intimiderend, dreigend en beledigend was.

Tot slot rekent de rechtbank het verdachte aan dat hij op geen enkele wijze inzicht heeft getoond in het kwalijke van zijn gedrag. Verdachte heeft daarentegen een beeld van de gebeurtenissen gepresenteerd dat in schril contrast staat met hetgeen de rechtbank bewezen acht.

Wat betreft de persoon van de verdachte heeft de rechtbank gelet op het uittreksel justitiële documentatie van 20 juli 2017, waaruit blijkt dat verdachte niet eerder in Nederland is veroordeeld.

De rechtbank acht gelet op het bovenstaande een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van lange duur op zijn plaats. De rechtbank ziet evenwel aanleiding om in strafmatigende zin af te wijken van de eis van de officier van justitie gelet op overschrijding van de redelijke termijn en de omstandigheid dat verdachte in het merendeel van de gevallen niet de leidende rol heeft gehad.

Redelijke termijn

Bij de berechting van een zaak, waarbij geen sprake is van bijzondere omstandigheden, heeft als uitgangspunt te gelden dat de behandeling van de zaak ter terechtzitting dient te zijn afgerond met een eindvonnis binnen twee jaar na aanvang van de redelijke termijn. Naar het oordeel van de rechtbank is er in deze zaak sprake van bijzondere omstandigheden, te weten de ingewikkeldheid van de zaak en de omvang van het onderzoek. Het onderzoek zag op vier verdachten en meerdere slachtoffers. Zij hebben de Bulgaarse nationaliteit en zijn niet (meer) in Nederland woonachtig. Het traceren en horen van de verdachten en de slachtoffers zowel in Nederland als in het buitenland heeft tijd gekost. Omdat de zaak vroeg om een gelijktijdige berechting van de vier verdachten heeft dit eveneens aan een snellere afhandeling van de zaak in de weg gestaan. De rechtbank zal derhalve de redelijke termijn vaststellen op drie jaar.

De redelijke termijn vangt aan op het moment dat een verdachte in redelijkheid de verwachting kan hebben dat tegen hem ter zake van een bepaald strafbaar feit door het openbaar ministerie een strafvervolging zal worden ingesteld. De aanhouding van een verdachte kan als een zodanige handeling worden aangemerkt. De verdachte is in de onderhavige zaak op 13 juli 2013 aangehouden. Op deze datum is de redelijke termijn dus aangevangen.

Tussen 13 juli 2013 en de datum van het eindvonnis ligt een periode van ruim 4 jaar. In de onderhavige zaak is er dan ook sprake van een overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM van vijftien maanden. Deze overschrijding dient naar het oordeel van de rechtbank gecompenseerd te worden door vermindering van de op te leggen straf met acht maanden.

In het geval de redelijke termijn niet zou zijn overschreden, zou de rechtbank een gevangenisstraf hebben opgelegd voor de duur van 72 maanden. Gelet op het voorgaande zal de rechtbank de verdachte een gevangenisstraf van 64 maanden opleggen met aftrek van voorarrest.

Voorlopige hechtenis

In lijn met artikel 72, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering heft de rechtbank de schorsing van het bevel tot voorlopige hechtenis op. De rechtbank ziet in de persoonlijke omstandigheden van verdachte geen aanleiding de schorsing van de voorlopige hechtenis te continueren.

9 TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

De beslissing berust op de artikelen 27, 47, 57 en 273f van het Wetboek van Strafrecht, zoals de artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

10 BESLISSING

De rechtbank:

Bewezenverklaring

- verklaart het ten laste gelegde bewezen zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld;

- verklaart het meer of anders ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij;

Strafbaarheid

- verklaart het bewezen verklaarde strafbaar en kwalificeert dit zoals hiervoor in rubriek 6 is vermeld;

- verklaart verdachte strafbaar;

Oplegging straf

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 64 maanden met aftrek van de tijd die verdachte in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht;

Voorlopige hechtenis

- heft op de schorsing van het bevel tot voorlopige hechtenis.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.M. de Stigter, voorzitter, mrs. E. Akkermans en R.L.M. van Opstal, rechters, in tegenwoordigheid van mr. S. Passchier, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van 27 oktober 2017.

Mr. E. Akkermans is buiten staat dit vonnis te ondertekenen.

Bijlage 1: de tenlastelegging

Aan verdachte wordt ten laste gelegd dat:

1.

hij op of omstreeks 14 april 2012 en/of 15 februari 2013 te Eindhoven en/of [woonplaats] ,

gemeente Zevenaar, en/of (elders) in Nederland en/of Bulgarije en/of Duitsland tezamen

en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, een ander, te weten [A]

(geboren op [1990] te [geboorteplaats] , Bulgarije), (telkens) (vanuit Bulgarije en/of

Duitsland) heeft medegenomen met het oogmerk die [A] in een ander land

(Nederland) ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van (een) seksuele

handeling(en) met en/of voor (een) derde(n) tegen betaling;

art 273f lid 1 ahf/sub 3° Wetboek van Strafrecht

art 273f lid 3 ahf/sub 1° Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

2.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 07 maart 2012 tot en met

13 juli 2013 te Utrecht en/of Eindhoven en/of ‘s-Gravenhage en/of Amsterdam en/of

(elders) in Nederland en/of Bulgarije en/of Duitsland tezamen en in vereniging met een of

meer anderen, althans alleen,

A. een ander of anderen, te weten [F] (geboren op [1991] te [geboorteplaats]

, Bulgarije) en/of [D] (geboren op [1987] te [geboorteplaats] ,

Bulgarije) en/of [A] (geboren op [1990] te [geboorteplaats] , Bulgarije)

en/of [C] (geboren op [1987] te [geboorteplaats] , Bulgarije) en/of

[E] (geboren op [1990] te [geboorteplaats] , Bulgarije) en/of

[B] (geboren op [1984] te [geboorteplaats] , Bulgarije), (telkens)

door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met

geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of

misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend

overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of

ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van (een) perso(o)n(en) te

verkrijgen die zeggenschap over die [F] en/of [D] en/of [A] en/of

[C] en/of [E] en/of [B] had/hadden,

- heeft geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen,

met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [F] en/of [D] en/of

[A] en/of [C] en/of [E] en/of [B] (sub 1°) en/of

- heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid

of diensten (van seksuele aard) dan wel onder die omstandighe(i)d(en) enige

handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s)

wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [F] en/of [D] en/of

[A] en/of [C] en/of [E] en/of [B] zich daardoor

beschikbaar zou(den) stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard)

(sub 4°) en/of

- heeft gedwongen dan wel bewogen verdachte en/of verdachtes mededader(s) te

bevoordelen uit de opbrengst van hun/haar, [F] ’s en/of [D] ’s en/of

[A] ’s en/of [C] ’s en/of [E] ’s en/of [B] ’s, seksuele

handelingen met en/of voor (een) derde(n) (sub 9°)

en/of

B. (telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van die/een

ander of anderen, te weten [F] (geboren op [1991] te [geboorteplaats]

, Bulgarije) en/of [D] (geboren op [1987] te [geboorteplaats] ,

Bulgarije) en/of [A] (geboren op [1990] te [geboorteplaats] , Bulgarije)

en/of [C] (geboren op [1987] te [geboorteplaats] , Bulgarije) en/of

[E] (geboren op [1990] te [geboorteplaats] , Bulgarije) en/of

[B] (geboren op [1984] te [geboorteplaats] , Bulgarije) (sub 6°),

hebbende verdachte en/of verdachtes mededader(s) (telkens)

- met betrekking tot voornoemde [F] (in of omstreeks voornoemde periode):

- met die [F] een liefdesrelatie onderhouden en/of die [F] ingepalmd

en/of (aldus) (emotioneel) van hen/hem, verdachte en/of verdachtes mededader(s),

afhankelijk gemaakt en/of

- die [F] in een woning ondergebracht of laten onderbrengen, althans voor die

[F] woonruimte/onderdak geregeld of laten regelen, en/of

- voor die [F] (een) werkplek(ken)/cabine(s) gezocht en/of geregeld en/of laten

zoeken en/of regelen waar zij als prostituee kon werken en/of die [F] naar haar

werkplek(ken)/cabine(s) gebracht en/of laten brengen en/of van haar

werkplek(ken)/cabine(s) opgehaald en/of laten ophalen en/of

- die [F] als prostituee laten werken en/of verantwoording laten afleggen over

(de) door haar verrichtte werkzaamheden en/of haar verdiensten als prostituee en/of

- toegezien en/of laten toezien op (een minimum aan) (de) werktijd(en) (en daarmede

(aan) (de) inkomsten) van die [F] als prostituee en/of die [F] (verder) in

de gaten gehouden en/of in de gaten laten houden en/of middels bel-/sms-contact

gecontroleerd en/of laten controleren en/of geïnstrueerd en/of laten instrueren en/of

(aldus) de keuze-/bewegingsvrijheid van die [F] als prostituee ingeperkt en/of

laten inperken en/of

- de beschikking gehad over de bankpas van die [F] en/of (de) bank- en/of

administratieve zaken van die [F] geregeld en/of laten regelen, althans die

[F] begeleid en/of aangestuurd en/of laten begeleiden en/of aansturen bij

bank- en/of administratieve zaken, en/of (het) door die [F] met/in de

prostitutie verdiend geld geheel of gedeeltelijk onder zich genomen/gehouden en/of

door die [F] aan hen/hem, verdachte en/of verdachtes mededader(s), doen

afstaan en/of doen afdragen en/of die [F] (aldus) in een (verder) van hen/hem,

verdachte en/of verdachtes mededaders, afhankelijke positie gebracht/gehouden en/of

- die [F] geslagen en/of onder druk gezet en/of in (een) positie/situatie(s)

gebracht waarin zij zich niet of (te) weinig kon onttrekken aan de van verdachte en/of

verdachtes mededader(s) uitgaande (groeps)dwang

en/of

- met betrekking tot voornoemde [D] (in of omstreeks voornoemde periode):

- met die [D] een liefdesrelatie onderhouden en/of die [D] ingepalmd en/of

(aldus) (emotioneel) van hen/hem, verdachte en/of verdachtes mededader(s),

afhankelijk gemaakt en/of

- die [D] in een woning ondergebracht of laten onderbrengen, althans voor die

[D] woonruimte/onderdak gezocht en/of geregeld en/of laten zoeken en/of

regelen en/of

- voor die [D] (een) werkplek(ken)/cabine(s) gezocht en/of geregeld en/of laten

zoeken en/of regelen waar zij als prostituee kon werken en/of die [D] naar haar

werkplek(ken)/cabine(s) gebracht en/of laten brengen en/of van haar

werkplek(ken)/cabine(s) opgehaald en/of laten ophalen en/of

- die [D] als prostituee laten werken en/of verantwoording laten afleggen over

(de) door haar verrichtte werkzaamheden en/of haar verdiensten als prostituee en/of

- toegezien en/of laten toezien op (een minimum aan) (de) werktijd(en) (en daarmede

(aan) (de) inkomsten) van die [D] als prostituee en/of die [D] (verder) in de

gaten gehouden of in de gaten laten houden en/of middels bel-/sms-contact

gecontroleerd en/of laten controleren en/of geïnstrueerd en/of laten instrueren en/of

(aldus) de keuze-/bewegingsvrijheid van die [D] als prostituee ingeperkt en/of

laten inperken en/of

- ( de) bank- en/of administratieve zaken van die [D] geregeld en/of laten regelen,

althans die [D] begeleid en/of aangestuurd en/of laten begeleiden en/of aansturen

bij bank- en/of administratieve zaken, en/of (het) door die [D] met/in de

prostitutie verdiend geld geheel of gedeeltelijk onder zich genomen/gehouden en/of

door die [D] aan hen/hem, verdachte en/of verdachtes mededader(s), doen

afstaan en/of doen afdragen en/of die [D] (aldus) in een (verder) van hen/hem,

verdachte en/of verdachtes mededaders, afhankelijke positie gebracht/gehouden en/of

- die [D] onder druk gezet en/of dreigende/agressieve en/of

beledigende/denigrerende taal jegens die [D] geuit en/of die [D] in (een)

positie/situatie(s) gebracht waarin zij zich niet of (te) weinig kon onttrekken aan de

van verdachte en/of verdachtes mededader(s) uitgaande(groeps)dwang

en/of

- met betrekking tot voornoemde [A] (in of omstreeks de periode van 14 april

2012 tot en met 13 juli 2013):

- met die [A] een liefdesrelatie onderhouden en/of die [A] ingepalmd

en/of (aldus) (emotioneel) van hen/hem, verdachte en/of verdachtes mededader(s),

afhankelijk gemaakt en/of

- die [A] een borstvergrotende operatie laten ondergaan en/of

- die [A] in een woning ondergebracht of laten onderbrengen, althans voor die

[A] woonruimte/onderdak geregeld of laten regelen, en/of

- voor die [A] (een) werkplek(ken)/cabine(s) gezocht en/of geregeld en/of laten

zoeken en/of regelen waar zij als prostituee kon werken en/of die [A] naar haar

werkplek(ken)/cabine(s) gebracht en/of laten brengen en/of van haar

werkplek(ken)/cabine(s) opgehaald en/of laten ophalen en/of

- die [A] als prostituee laten werken en/of verantwoording laten afleggen over

(de) door haar verrichtte werkzaamheden en/of haar verdiensten als prostituee en/of

- toegezien en/of laten toezien op (een minimum aan) (de) werktijd(en) (en daarmede

(aan) (de) inkomsten) van die [A] als prostituee en/of die [A] (verder) in

de gaten gehouden en/of in de gaten laten houden en/of middels bel-/sms-contact

gecontroleerd en/of laten controleren en/of geïnstrueerd en/of laten instrueren en/of

(aldus) de keuze-/bewegingsvrijheid van die [A] als prostituee ingeperkt en/of

laten inperken en/of

- ( de) bank- en/of administratieve zaken van die [A] geregeld en/of laten regelen,

althans die [A] begeleid en/of aangestuurd en/of laten begeleiden en/of

aansturen bij bank- en/of administratieve zaken, en/of (het) door die [A] met/in

de prostitutie verdiend geld geheel of gedeeltelijk onder zich genomen/gehouden en/of

door die [A] aan hen/hem, verdachte en/of verdachtes mededader(s), doen

afstaan en/of doen afdragen en/of die [A] (aldus) in een (verder) van hen/hem,

verdachte en/of verdachtes mededaders, afhankelijke positie gebracht/gehouden en/of

- die [A] onder druk gezet en/of dreigende/agressieve taal jegens die [A]

geuit en/of die [A] in (een) positie/situatie(s) gebracht waarin zij zich niet of

(te) weinig kon onttrekken aan de van verdachte en/of verdachtes mededader(s)

uitgaande(groeps)dwang

en/of

- met betrekking tot voornoemde [C] (in of omstreeks de periode van 03 oktober

2012 tot en met 13 juli 2013):

- met die [C] een liefdesrelatie onderhouden en/of die [C] ingepalmd

en/of het paspoort, althans enig(e) (identiteits)document(en), van die [C]

onder zich gehad/gehouden en/of die [C] verboden gebruik te maken van

internet middels haar mobiele telefoon en/of die [C] (aldus) (emotioneel) van

hen/hem, verdachte en/of verdachtes mededader(s) afhankelijk gemaakt en/of

- die [C] in een woning ondergebracht of laten onderbrengen, althans voor die

[C] woonruimte/onderdak gezocht en/of geregeld en/of laten zoeken en/of

regelen en/of

- die [C] als prostituee laten werken en/of verantwoording laten afleggen over

(de) door haar verrichtte werkzaamheden en/of haar verdiensten als prostituee en/of

- toegezien en/of laten toezien op (een minimum aan) (de) werktijd(en) (en daarmede

(aan) (de) inkomsten) van die [C] als prostituee en/of die [C] (verder)

in de gaten gehouden en/of in de gaten laten houden en/of middels bel-/sms-contact

en/of Facebook gecontroleerd en/of laten controleren en/of geïnstrueerd en/of laten

instrueren en/of (aldus) de keuze-/bewegingsvrijheid van die [C] als prostituee

ingeperkt en/of laten inperken en/of

- de beschikking gehad over de bankpas van die [C] en/of (de) bank- en/of

administratieve zaken van die [C] geregeld en/of laten regelen, althans die

[C] begeleid en/of aangestuurd en/of laten begeleiden en/of aansturen bij

bank- en/of administratieve zaken, en/of (het) door die [C] met/in de

prostitutie verdiend geld geheel of gedeeltelijk onder zich genomen/gehouden en/of

door die [C] aan hen/hem, verdachte en/of verdachtes mededader(s), doen

afstaan en/of doen afdragen en/of doen overmaken en/of die [C] (aldus) in een

(verder) van hen/hem, verdachte en/of verdachtes mededaders, afhankelijke positie

gebracht/gehouden en/of

- die [C] geschopt en/of onder druk gezet en/of gedreigd (zwavel)zuur over haar

heen te gieten/gooien en/of (verder) dreigende/agressieve en/of

beledigende/denigrerende taal jegens die [C] geuit en/of die [C] in

(een) positie/situatie(s) gebracht waarin zij zich niet of (te) weinig kon onttrekken aan

de van verdachte en/of verdachtes mededader(s) uitgaande (groeps)dwang

en/of

- met betrekking tot voornoemde [E] (in of omstreeks de periode van 08 december

2012 tot en met 13 juli 2013):

- met die [E] een liefdesrelatie onderhouden en/of die [E] ingepalmd

en/of (aldus) (emotioneel) van hen/hem, verdachte en/of verdachtes mededader(s),

afhankelijk gemaakt en/of

- die [E] in een woning ondergebracht of laten onderbrengen, althans voor die

[E] woonruimte/onderdak geregeld of laten regelen, en/of

- die [E] - ook tijdens ongesteldheid - als prostituee laten werken en/of

verantwoording laten afleggen over (de) door haar verrichtte werkzaamheden en/of

haar verdiensten als prostituee en/of

- die [E] naar haar werkplek(ken)/cabine(s) gebracht en/of laten brengen en/of

van haar werkplek(ken)/cabine(s) opgehaald en/of laten ophalen en/of

- toegezien en/of laten toezien op (een minimum aan) (de) werktijd(en) (en daarmede

(aan) (de) inkomsten) van die [E] als prostituee en/of die [E] (verder) in

de gaten gehouden en/of in de gaten laten houden en/of middels bel-/sms-contact

gecontroleerd en/of laten controleren en/of geïnstrueerd en/of laten instrueren en/of

(aldus) de keuze-/bewegingsvrijheid van die [E] als prostituee ingeperkt en/of

laten inperken en/of

- ( de) bank- en/of administratieve zaken van die [E] geregeld en/of laten regelen,

althans die [E] begeleid en/of aangestuurd en/of laten begeleiden en/of

aansturen bij bank- en/of administratieve zaken, en/of (het) door die [E] met/in

de prostitutie verdiend geld geheel of gedeeltelijk opgehaald en/of laten ophalen en/of

onder zich genomen/gehouden en/of door die [E] aan hen/hem, verdachte en/of

verdachtes mededader(s), doen afstaan en/of doen afdragen en/of die [E]

(aldus) in een (verder) van hen/hem, verdachte en/of verdachtes mededaders,

afhankelijke positie gebracht/gehouden en/of

- die [E] onder druk gezet en/of in (een) positie/situatie(s) gebracht waarin zij

zich niet of (te) weinig kon onttrekken aan de van verdachte en/of verdachtes

mededader(s) uitgaande (groeps)dwang

en/of

- met betrekking tot voornoemde [B] (in of omstreeks de periode van 26 maart

2013 tot en met 13 juli 2013):

- met die [B] een liefdesrelatie onderhouden en/of die [B] ingepalmd

en/of (aldus) (emotioneel) van hen/hem, verdachte en/of verdachtes mededader(s),

afhankelijk gemaakt en/of

- die [B] in een woning ondergebracht of laten onderbrengen, althans voor die

[B] woonruimte/onderdak geregeld of laten regelen, en/of

- voor die [B] (een) werkplek(ken)/cabine(s) gezocht en/of geregeld en/of laten

zoeken en/of regelen waar zij als prostituee kon werken en/of

- die [B] als prostituee ]aten werken en/of verantwoording laten afleggen over

(de) door haar verrichtte werkzaamheden en/of haar verdiensten als prostituee en/of

- toegezien en/of laten toezien op (een minimum aan) (de) werktijd(en) (en daarmede

(aan) (de) inkomsten) van die [B] als prostituee en/of die [B] (verder) in

de gaten gehouden en/of in de gaten laten houden en/of middels bel-/sms-contact en/of

Facebook gecontroleerd en/of laten controleren en/of geïnstrueerd en/of laten

instrueren en/of (aldus) de keuze-/bewegingsvrijheid van die [B] als prostituee

ingeperkt en/of laten inperken en/of

- ( het) door die [B] met/in de prostitutie verdiend geld geheel of gedeeltelijk

onder zich genomen/gehouden en/of door die [B] aan hen/hem, verdachte en/of

verdachtes mededader(s), doen afstaan en/of doen afdragen en/of die [B]

(aldus) in een (verder) van hen/hem, verdachte en/of verdachtes mededaders,

afhankelijke positie gebracht/gehouden en/of

- die [B] onder druk gezet en/of dreigende/agressieve en/of

beledigende/denigrerende taal jegens die [B] geuit en/of bagage van die

[B] onder zich genomen/gehouden en/of die [B] (aldus) in (een)

positie/situatie(s) gebracht waarin zij zich niet of (te) weinig kon onttrekken aan de

van verdachte en/of verdachtes mededader(s) uitgaande (groeps)dwang;

art 273f lid 1 ahf/sub 10 Wetboek van Strafrecht

art 273f lid 1 ahf/sub 4° Wetboek van Strafrecht

art 273f lid 1 ahf/sub 9° Wetboek van Strafrecht

art 273f lid 1 ahf/sub 6° Wetboek van Strafrecht

art 273f lid 3 ahf/sub 10 Wetboek van Strafrecht

Bijlage 2: de bewijsmiddelen

Leeswijzer

Deze bijlage maakt deel uit van het vonnis en bevat de bewijsmiddelen.

Wanneer hierna wordt verwezen naar dossierpagina’s, zijn dit bladzijden uit het procesdossier van de Koninklijke Marechaussee, District Landelijke en Buitenlandse Eenheden, Brigade Recherche, onderzoek [...] . Tenzij hieronder anders wordt vermeld, wordt steeds verwezen naar bladzijden van een in de wettelijke vorm, door daartoe bevoegde personen, opgemaakt proces-verbaal.

De bewijsmiddelen worden, ook in hun onderdelen, gebruikt ter bewijs van de slachtoffers waarop ze gezien hun inhoud betrekking hebben.

Feit 1 en feit 2 met betrekking tot [A]

1. Het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [K] in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van 11 september 2013, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende:

Pagina 01058 (map 4)

“Op zaterdag 14 april 2012 heeft er in het kader van het project [...] op de Luchthaven van Eindhoven een observatie plaatsgevonden op de binnenkomende vlucht vanuit Sofia (Bulgarije). Tijdens deze observatie zijn twee personen waargenomen welke afkomstig waren van voornoemde vlucht. Na controle bleek het te gaan om [verdachte] en [A] . [verdachte] verklaarde in het kort het volgende:

 • -

  dat [A] zijn vriend was;

 • -

  dat hij bezig was om een schoonmaakbedrijf op te zetten;

 • -

  dat [A] bij hem kwam kijken hoe hij hier in Nederland woonde.

[A] verklaarde in het kort het volgende.:

 • -

  dat zij hier op vakantiebezoek was;

 • -

  dat zij nog niet wist voor hoelang;

 • -

  dat zij samen met [verdachte] bij vrienden in Haarlem zou verblijven;

 • -

  dat zij al ruim een jaar een relatie had met [verdachte] .

2. Een geschrift, te weten online inzage uittreksel KvK, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 01239 (map 4)

KvK-nummer [...]

Handelsnaam: [A]

Rechtsvorm: eenmanszaak

Startdatum onderneming: 1 mei 2012

Bezoekadres: [adres] , [postcode] [vestigingsplaats]

Telefoonnummer: [telefoonnummer]

Activiteiten: Overige dienstverlening n.e.g. Persoonlijke dienstverlening

3. Het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [L] in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van bevindingen van 2 september 2013, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende:

Pagina 01249 (map 4)

Uit de van [...] verkregen gegevens kan worden opgemaakt dat [A] vanaf week 20 van het jaar 2012 tot week 28 van het jaar 2013, met uitzondering van 6 weken, een peeskamer heeft gehuurd bij [...] .

4. Het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [Q] in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van bevindingen van 14 mei 2013, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende:

Pagina 01203 (bijlage 3 bij het proces-verbaal, map 4)

GBA-bevraging

[A]

Pagina 01204 (bijlage 3 bij het proces-verbaal, map 4)

Verblijfplaats

Ingangsdatum geldigheid: 24 december 2012

Straatnaam: [adres]

Woonplaats: [vestigingsplaats]

Verblijfplaats (historisch)

Ingangsdatum geldigheid: 27 april 2012

Straatnaam: [adres]

Woonplaats: [woonplaats]

5. Het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [Q] in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van bevindingen van 14 mei 2013, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende:

Pagina 01174 (bijlage 2 bij het proces-verbaal, map 4)

Controle datum 15 mei 2012

Pagina 01175 (bijlage 2 bij het proces-verbaal, map 4)

Ook [A] is erg kwetsbaar, want ze spreekt naast Bulgaars maar een klein beetje Engels.

6. Het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [K] in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van 11 september 2013, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende:

Pagina 01062 (map 4)

Gebleken is dat [verdachte] en [A] op 15 februari 2013 zouden arriveren op de luchthaven te Dortmund in Duitsland komende vanuit Sofia in Bulgarije.

Omstreeks 13:37 uur kwamen [verdachte] , [A] en [G] aan op de luchthaven Dortmund. Waargenomen werd dat het drietal werd opgewacht door [I] , [H] en [T] .

Omstreeks 15:06 uur komen [verdachte] , [I] , [A] en een onbekende vrouw uit café [...] . Vervolgens stappen [verdachte] en [I] in de groene Opel Corsa. [A] en de onbekende vrouw stappen in een goudkleurige Audi A4 met Bulgaars kenteken. Beide voertuigen rijden vervolgens weg in de richting van de Nederlandse grens.

Op 15 februari 2013 werd er omstreeks 16:25 uur een MTV-controle uitgevoerd door de Koninklijke marechaussee op de rijksweg [...] ter hoogte van [woonplaats] , gemeente Zevenaar. Daarbij werd de eerder genoemde groene Opel Corsa gecontroleerd waarin de volgende personen werden aangetroffen:

- [verdachte] , geboren op [1987] te [geboorteplaats] / Bulgarije

- [I] , geboren op [1988] te [geboorteplaats] / Bulgarije

7. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 01272 (map 4)

15 februari 2013, 17:05:04 uur

Beller: [verdachte] (M)

Gebelde: [A] (B)

M: (vloekt) En je paspoort is hier in de auto… Heb je niet gezien dat ze ons hebben gestopt.

M: En als ze nu de bagage gaan doorzoeken, zal je zien wat er gebeurd. Waarom haal je dit paspoort niet uit de auto?

8. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 01274 (map 4)

15 februari 2013, 17:07:39 uur

Beller: [A] (B)

Gebelde: [verdachte] (M)

B: Waar is het paspoort – is het bij je?

M: Als het niet bij je is, is het 100% bij mij, waar anders?

B: Heb e het ergens verborgen?

M: Waar moet ik het verbergen. Ik heb je 100 keer gezegd – in de Amsterdamse tas!!! (schreeuwen)

9. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 01274 (map 4)

15 februari 2013, 17:09:14 uur

Beller: [A] (B)

Gebelde: [verdachte] (M)

M: Baby, ben je debiel, of achterlijk (schreeuwen) – als zij de bagage doorzoeken, zijn ze niet gek om de koffers niet te openen. Dan vragen ze me – wat doe je met deze vrouwenkleren in je koffer.

10. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 01377 (map 4)

4 februari 2013, 14:53:19 uur

Beller: [verdachte] (M)

Gebelde: [A] (B)

Pagina 01378 (map 4)

(…)

B: Bedreig je me nu of wat?

Jij zal me in Bulgarije dumpen of jij laat me hier op straat zoals jullie het normaal doen ... bravo!

M: Ik zal jou niet op straat zetten. Ik breng jou terug daar waar ik jou vandaan heb gehaald.

(...)

Liefdesrelatie / afhankelijke positie

11. Een geschrift, te weten een trouwakte d.d. 28 mei 2013, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 01237 (map 4)

Trouwakte tussen [verdachte] en [A] van 28 mei 2013.

12. Het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [O] en [P] in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van 13 juli 2013, inhoudende de verklaring van [A] , zakelijk weergegeven:

Pagina 01537 (map 4):

Het is mijn man en ik hou van hem.

13. De verklaring verdachte [verdachte] zoals afgelegd ter terechtzitting van 19 september 2017, inhoudende, zakelijk weergegeven:

[A] is mijn echtgenote.

14. Het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [Q] in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van bevindingen van 14 mei 2013, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende:

Pagina 01174 (bijlage 2 bij het proces-verbaal, map 4)

Controle datum 15 mei 2012

Pagina 01175 (bijlage 2 bij het proces-verbaal, map 4)

Ook [A] is erg kwetsbaar, want ze spreekt naast Bulgaars maar een klein beetje Engels.

Borstvergrotende operatie

15. Een geschrift, te weten de uitwerking een patiëntkaart, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 01435 en 01436 (map 4.1)

Eurosilicone patiëntkaart op naam gesteld van [A] , geboren op [1990] . Geïmplanteerd op 13 september 2012 te [vestigingsplaats] in het medisch centrum “ [...] ”.

16. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 01315 (map 4)

24 januari 2013, 23:50:34 uur

Beller: [verdachte] (M)

Gebelde: [A] (B)

M: Ik weet een ding niet... Waarom hebben wij deze silicoon gezet, als die bedekt blijven of überhaupt niet te zien zijn... Ik wil dat je gaat naar die kamer [...] en kijkt met welke ondergoed dat meisje staat daar zodat je leert met wat voor ondergoed je moet aangekleed zijn zodat jouw lichaam te zien is.. En jij bedekt het en alles staat als op een kledingshouder. Ik heb jou gezegd als de ondergoedhandel aankomt dat je alleen een strookje neemt die jouw nippel bedekt ... ik wil dat jouw silicoon te zien is. Daarom heb je geen werk omdat jouw lichaam helemaal niet te zien is, mens!

(…)

Huisvesting

17. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 01283 (map 4)

21 december 2012, 16:08:16 uur

Beller: [...] (A)

Gebelde: [...] (NG)

A vraagt naar het huisnummer van [...] ’s kantoor. [...] zegt [...] , Bij Western Union . A komt eraan.

18. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 01284 (map 4)

21 december 2012, 16:19:32 uur

Beller: [...] (A)

Gebelde: [verdachte] (NG)

[...] : Ha [verdachte] , komt het meisje?

[verdachte] : Ja, over twee-drie minuten ben ik daar.

[...] : Ok, goed, toe, snel, ik ga.

[verdachte] : tot ziens.

19. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 01285 (map 4)

23 december 2012, 13:29:49 uur

Beller: [verdachte] (M)

Gebelde: [...] (A)

M vraagt of A de sleutels heeft. M wil vandaag beginnen.

A zegt dat hij de sleutels morgen wel zal geven aan M.

M zegt dat het morgen te krap wordt

A gaat straks M terugbellen hierover.

20. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 01286 (map 4)

23 december 2012, 20:58:23 uur

Beller: [verdachte] (M)

Gebelde: [...] (A)

A zegt dat hij niet kon komen

M zegt dat hij morgen de minibus nodig heeft.

Desgevraagd zegt a da men morgen om half tien de sleutels komen vervangen.

M vraag hoe hij daarna hierin kan komen.

A zal morgen de sleutel; niet aan [H] , maar aan de chauffeur van het busje meegeeft

A heeft het busje morgen om twee uur weer nodig.

M gaat hier mogen op het busje wachten.

21. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 01287 (map 4)

24 december 2012, 09:37:42 uur

Beller: [verdachte] (M)

Gebelde: [...] (A)

M zegt dat de registratie bij de gemeente niet is gelukt omdat het contract op de eerste van de maand is. A zegt dat hij al had gezegd dat de registratieprocedure op de eerste van de maand gedaan moest worden.

M vraagt of het contract nu gewijzigd kan worden.

A zegt dat het wel kan, maar dat de gemeente er een probleem van zal maken.

A: ze zullen vanaf de eerste van de maand automatisch worden ingeschreven.

M: zal ik vandaag weer bij je komen?

A: Kom maar, dan zullen we het wijzigen.

M: Ok, dan kom ik naar jou toe, dan wijzigen we het. De gemeente is vandaag tot twaalf uur open, dan kunnen ze er weer heen.

A: Ok.

22. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 01288 (map 4)

Sms-bericht

24 december 2012, 20:28:42 uur

Met nummer: [telefoonnummer]

Tenaamstelling: [A]

Vertaling:

“ [...] ik ben in de nieuwe woning als je hier naar toe komt om mij op te halen, bel me.”

23. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 01289 (map 4)

Sms-bericht

26 december 2012, 06:24:11 uur

Met nummer: [telefoonnummer]

Tenaamstelling: [A]

Inhoud:

[adres] .

Werkplek

24. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 01291 (map 4)

3 februari 2013, 01:47:59 uur

Beller: [A] (B)

Gebelde: [verdachte] (M)

(…)

M: Kijk, ik wilde je iets zeggen over Amsterdam. Ik heb de onze gevraagd en ... (onv) gebeld, het is goed, baby, 4 en een half, 5, 7, 8. Als het zo is, wil ik dat we daar naar toe verplaatsten/verhuizen.

B: Mooi, er is een kamer vrij per 15e, voor 2 weken, maar het is van die meid die veel praat, op de 2e verdieping.

M: Nee, ik wil niet op de 2e verdieping. Beneden, 20m van waar je was, daar zijn vrije plaatsen. Ik moet het onderzoeken, moet in de avond daar naar toe gaan.

(...)

25. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 01291 (map 4)

26 februari 2013, 22:24:39 uur

Beller: [A] (B)

Gebelde: [verdachte] (M)

B: Ik ben heel gelukkig!

M: Omdat jouw doctor terug is?

B: Nee, jij kan niet geloven! Ik en [...] ( [...] ) zullen permanent in [...] - [...] verhuizen.

M: [...] - [...] . Waar is dit, mens?

B: Daar was ik toen ik begon overdag te werken, achter de brug.

M: Bij de brug.

(…)

M: Zal jij daar werk hebben?

B wordt geïrriteerd en vraagt waarom hij altijd zo negatief is en waar wil hij dat zij staat.

M: tegenover de parkeerplaats.

B zegt dan men niet altijd krijgt wat men wil.

B: Wat ben jij weer ontevreden.

M: ik hoop dat het werk is.

(…)

Laten werken / verantwoording afleggen / controle

26. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 01313 (map 4)

24 januari 2013 2013, 07:15:09 uur

Beller: [verdachte] (M)

Gebelde: [...] (V)

V zegt dat zij 4 keer heeft gebeld.

M heeft niet gehoord.

V vraagt of hij komt haar ophalen.

M: Ik heb jou gezegd dat ik niet kom. Wat zal ik doen als ik kom. Als het morgen en overmorgen zo doorgaat blijven wij zonder geld.

(…)

M: er is geen beweging daar? Er is niemand meer daar?

V: er waren 2 auto’s die al 100 uren rond rijden.

M: Goed. (Diepe zucht) Kom je naar huis?

V: Ja. Ik heb al gezegd.

M: Vandaag wil ik.. luister goed naar me eh? 8 uur, 8:40, 9 uur dat je op het werk ben omdat ik ben zat dat je pas om 10 uur naar jouw werk gaat... hoor je?

V: Goed.

M: En als het moet met een taxi zal je gaan. En of er werk is of niet.. tot het einde blijven.. Omdat ik geen raad meer weet... en ik begin en jij en wij zien wat gebeurt. Omdat wij zijn begonnen met een aanstellerij ... om 9:30 ga je van huis weg tot je daar bent is 10 uur geworden...

V: ik stel me niet aan... zij komt me zo op deze dagen ophalen omdat zij dan gaat sporten...

M: Luister even! Vanwege haar sportschool moet ik niet naar Bulgarije gaan, is dat goed?

V: Nee (Na een pauze) Maar voor 9 uur kan ik niet met werk starten omdat ik in de

kamer pas om 9:02 mag binnenkomen.

M: Goed 9:02 ... Maar je gaat van huis om 9:30 weg, mens. En als het niet zo is dat je pas om 10 uur de kamer open doet ... kom en spuug in mijn gezicht. Dat voor de mensen goed uitkomt... dat de mensen om 9 uur gaan... en dat wij tot 10 uur nog zitten... en waarom? Omdat het niet anders kan...

V: Goed. Duidelijk. Ik zal bellen.

27. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 01315 (map 4)

24 januari 2013, 23:50:34 uur

Beller: [verdachte] (M)

Gebelde: [A] (B)

M: Ik weet een ding niet... Waarom hebben wij deze silicoon gezet, als die bedekt blijven of überhaupt niet te zien zijn... Ik wil dat je gaat naar die kamer 103 en kijkt met welke ondergoed dat meisje staat daar zodat je leert met wat voor ondergoed je moet aangekleed zijn zodat jouw lichaam te zien is.. En jij bedekt het en alles staat als op een kledingshouder. Ik heb jou gezegd als de ondergoedhandel aankomt dat je alleen een strookje neemt die jouw nippel bedekt ... ik wil dat jouw silicoon te zien is. Daarom heb je geen werk omdat jouw lichaam helemaal niet te zien is, mens! Er ziet eruit alsof jij met een doek bedekt bent en alsof je in een omaslip daar staat.. Ik wil daadwerkelijk als je klaar bent met het werk dat je naar [...] - [...] gaat om te kijken.. ik was net langsgelopen en direct zijn de meisjes gekozen.. een met zwart haar, die is met silicoon, kijk naar haar ondergoed zodat jij snapt waarover

sprake is. Iedereen stopt daar om haar te bekijken...

B: Maar ik heb hetzelfde...

M: Wat hetzelfde... Waar is die dan, mens? Doe het aan en ik zal langskomen om te zien of het dezelfde is.

B: Goed dan... zullen wij zien.

28. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 01316 (map 4)

25 januari 2013, 01:03:49 uur

Beller: [A] (B)

Gebelde: [verdachte] (M)

M vraagt wat B doet, waarom zij hem niet antwoordt. M zegt dat hij gelooft niet dat zij goed voelt. M vraagt of er beweging is en of er geen mensen haar hebben aangesproken.

B: 1 cours. (rit)

M: Goed. Ik wil dat je me zegt 100% dat alles goed is met jou.

B: Alles is goed.

M: Ik wil dat je lacht en niet wanhopig bent.

B: ik ben ook (onv)

M: ik wil dat je lacht een beetje, dat je speels bent, maak niet uit dat er geen... kom terug naar jezelf, hoor je?

B: ik ben goed, er is niets mis met me...

M: jij zal me dwingen om naar jou toe te komen om te kijken hoe je eruitziet... niet met een slechte gezichtsuitdrukking...

B: kom als je wilt.

M: goed

29. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 01317 (map 4)

26 januari 2013, 21:07:15 uur

Beller: [A] (B)

Gebelde: [verdachte] (M)

(…)

M: Welke ondergoed heb je genomen?

B: De zwarte.

M: Neem de witte.

B: Je weet toch dat niet nu kan…

M: Oh, ja

(…)

30. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 01318 (map 4)

27 januari 2013, 05:55:07 uur

Beller: [A] (B)

Gebelde: [verdachte] (M)

(…)

B: Ik sta op 1 en 5.

M: En [E] heeft zij werk?

B: Zij is nu op een rit ingegaan... Net had zij ook een.

M: Tot in de ochtend kan je ook nog werk krijgen. Niet wanhopig worden eh?

B: ja, goed.

M: Je moet alles van jezelf geven en dan zie je wel…

B: ik geef ook alles, katje.

31. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 01320 (map 4)

30 januari 2013, 02:22:18 uur

Beller: [A] (B)

Gebelde: [verdachte] (M)

B: Mag ik naar huis gaan?

M: Goed

32. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 01322 (map 4)

Sms-bericht

30 januari 2013, 01:14:27 uur

Met nummer: [...]

Tenaamstelling: [A]

Inhoud:

Vertaling […] :

Als je op 2 staat kom terug beb

33. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 01331 (map 4)

4 februari 2013, 07:51:26 uur

Beller: [A] (B)

Gebelde: [verdachte] (M)

B zegt dat zij van plan is om naar huis te gaan.

M: Blijf tenminste tot 8:10.

B: Goed.

(…)

M: Goed, blijf tot 8 uur en daarna begin jou klaar te maken voor vertrek.

(....)

34. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 01333 (map 4)

16 februari 2013, 02:36:45 uur

Beller: [verdachte] (M)

Gebelde: [A] (B)

(…)

M: Heeft niemand jou gevraagd?

B: Drie. Twee hebben gezegd - 40 en een 30.

M: Nou, goed, deze twee met 40 - zou je naar binnen moeten halen...Jij zou jouw.. (onv) niet breken

B: Ja bij 40 niet, maar bij 30...

M: Ik heb niet gezegd bij 30.

B: Nee... 40 maar voor 30 minuten...

M: Mmm... nee.

B: Daarom heb ik ze opgezegd.

M: Heb je je omgekleed?

B: ja heb ik me omgekleed. Dit is al het derde keer. Ik heb zelfs ook mijn haar veranderd.

M: Goed.

(…)

35. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 01341 (map 4)

13 maart 2013, 07:02:11 uur

Beller: [A] (B)

Gebelde: [verdachte] (E)

B: Wat ben je aan ‘t doen, poesje?

E: Niets, ik zit hier.

B: Mag ik naar huis komen? Ik ben op 5.

E: Goed, je komt thuis, hoe laat is het nu?

B: 7 uur.

E: Kom dan maar.

B: Ik ben op 5.

E: Ja, goed, kom naar huis.

36. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 01349 (map 4)

15 juni 2013, 19:18:45 uur

Beller: [A] (B)

Gebelde: [verdachte] (E)

E zegt dat B moet opstaan en maakt grapje over het feit dat hij binnenkort komt.

Als B niet gelijk opstaat, gaat E zijn ticket afzeggen.

E wil horen dat B opstaat en naar de badkamer gaat.

Als hij het water hoort lopen, dan pas zal hij ophangen.

(…)

37. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 01351 (map 4)

18 juni 2013, 06:02:10 uur

Beller: [A] (B)

Gebelde: [verdachte] (E)

B: zegt dat zij op 6 staat.

B: Als ik op 7 ben mag ik naar huis?

E:Ja.

S: Tot hoe laat zal ik hier zitten?

E: Tot 7:30 uur jouw tijd...

B: Goed.

E: Of 7 uur jouw tijd.

B: 7 uur. Goed.

Bankzaken en administratie

38. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 01320 (map 4)

29 mei 2013, 10:29:06 uur

Beller: [verdachte] (E)

Gebelde: [...] (N)

N: [verdachte] , zeg het maar..

E: Vriend, bel [N] dan even dat hij het vertelt/doorgeeft… moet de politie mij hier nu een uur ophouden?

N: [N] is bij mij.. samen met mij.. wij zijn nu samen. Wij zijn bij een klant aangekomen. Ik ben niet op de zaak [verdachte] . Jah je moet je documenten bij je houden. Dit is Nederland! Je moet altijd je ID-bewijs bij je hebben!

E: Hij/zij heeft de ID bij zich.. de man vraagt echter om het bedrijfsnummer!

N: Bedrijfsnummer.. jah..

E: Ik neuk zijn moeders kut!

N: [verdachte] .. een uur.. met een uur ben ik daar.. dan kan ik kijken. Hoe moet ik het nu weten..

E: Als hij straks bij mij komt dan zal ik hem aan de telefoon geven zodat jij met hem kunt praten.. Want we moeten zeggen.. ik heb dus gezegd ‘de documenten liggen bij de boekhouder’…

N: Ja natuurlijk.. Laat hem/haar de naam van het bedrijf noemen.. [A] .

E: Dat hebben we genoemd, maar dat haalt niets uit.

N: [kennelijk tegen derde op achtergrond: [A] .. hij vraagt om het nummer..] ehh.. heb je internet bij je? Ga op KvK..

E: Nee ik heb geen internet.. Via de telefoon heeft het geen bereik.

N: Geen internet.. ehh.. ok.. ik zal proberen nu via internet het te vinden., vanaf buiten.. de naam op de KvK en daarna zal het nummer daar aangegeven zijn, weet je…

E: Ok

N: Ik zal het je wel sms’en binnen 5 a 10 minuten.

E: Ok.

N: Ok?

E: Is goed.

N: Ok tot ziens.

39. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 01307 (map 4)

Sms-bericht

29 mei 2013, 10:50:29 uur

Met nummer: [...]

Tenaamstelling: [...]

Inhoud:

[A] KvK nummer is: [...] .

40. Het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [L] en [M] in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van 1 augustus 2013, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende de verklaring van getuige [getuige] :

Pagina 01546 (map 4.1)

V: Hoe bepaalt u de omzetbelasting voor een prostituee?

A: Zij voeren een kasboek op. Zij houden naar eigen zeggen dit dagelijks bij. (…) Zij komen met een kasboek. Dit leveren zij aan in een Tetradca, dit betekent schrift. Dit betreft een Bulgaars woord.

Pagina 01548 (map 4.1)

De naam [verdachte] . Die kwam met [A] mee. Hij kwam met de dames mee. Onder andere met [A] . Dit is de handelsnaam. Ik ken alleen de handelsnaam en met [F] .

Pagina 01549 (map 4.1)

Hij kwam samen met dames [A] en [F] naar mijn kantoor. Ik weet niet wat voor werk hij doet, ik heb er nooit naar gevraagd, volgens mij is hij werkloos. Hij is ’s middags altijd vrij. Hij kwam altijd ‘s middags dossiers afgeven. Ik heb hem een keer gevraagd of hij een firma had en of hij een boekhouder nodig had. Hij had geen firma naar eigen zeggen. Geen idee waar hij woont.

Met [A] sprak ik Engels en Turks. Met [F] Engels en Turks.

Meestal kwam hij met de BTW aangiftes, om de drie maanden.

(…)

V: In dit document “Btw planning 4e kwartaal 2012 en 1e kwartaal 2013” staat de naam [A] met daarachter de naam [verdachte] vermeld.

A: [A] is de handelsnaam. De naam erachter is de contactpersoon.

(…)

Pagina 01550 (map 4.1)

V: In het document “BTW-planning” staat ook de naam [D] met daarachter de naam [verdachte] vermeld.

A: Zij is ook een cliënt van ons. Zij is ook bekende van [verdachte] . [D] was op non actief. In het begin was zij actief daarna 8 maanden heb ik haar niet gezien en 4 maanden geleden is zij weer gestart en ik heb aangegeven om zich KvK te laten inschrijven en bij GGD en zo. Toen was [verdachte] erbij met nog een blonde jongen met blauwe ogen, maar niet Nederlands. [verdachte] wilde [D] helpen met inschrijven. [D] luisterde alleen. Ik weet niet hoe het komt dat [verdachte] erbij was. Mogelijk komen zij uit hetzelfde dorp. De eerste keer heeft [D] zelf stukken aangeleverd en de tweede keer bracht [verdachte] deze stukken.

(…)

V: in het document “BTW-planning” staat ook de naam [C] met daarachter de naam [verdachte] vermeld. Waarom is dit?

A: [C] , dit is een klant. Haar bedrijf heet [C] . Zij is een klant van [N] . Ik kan niet alles doen.

Pagina 01551 (map 4.1)

Haar volledige naam is [C] , dit is een hele dunne slanke meid. De laatste drie, vier kwartalen komt zij de stukken persoonlijk brengen. Daarvoor was het [verdachte] volgens mij.

(…)

Het zijn allemaal dames die bij het [straatnaam] werkte en ik vroeg mij wel af hoe dit zou zitten. Hij heeft geen werk en komt iedere keer met verschillende dames. Ik heb dit ook vorig jaar zomer aan [A] gevraagd. Zij gaf aan dat hij een vriend was en dat hij haar hielp omdat zij de taal niet sprak en de regels niet kende.

Pagina 01552 (map 4.1)

V: Zijn er nog meer dames die te linken zijn aan [verdachte] ?

A: Ja, [E] .

V: In het document “BTW-planning” staat ook de naam [E] met daarachter de naam [verdachte] vermeld.

A: [verdachte] kwam samen met [A] ook de stukken brengen voor [E] . [verdachte] was erbij en [A] overhandigde de documenten.

(…)

V: In heet document “BTW-planning” staat ook de naam [F] met daarachter de naam [verdachte] vermeld.

A: ik heb EU toetsing gedaan. Zij kwam telkens vragen wanneer de uitslag kwam. Zij kwam strikt een keer per kwartaal samen met [verdachte] . De laatste keer heeft [verdachte] alleen het dossier gebracht en hij gaf aan dat zij op vakantie was.

Pagina 01553 (map 4.1)

[F] is een prostituee, een klant van mij. [verdachte] is verbonden aan de dames en contactpersoon van hen. Hij belt mij op en komt in persoon langs met het dossier.

Pagina 01559 (map 4.1)

V: Wat kunt u vertellen over [G] ?

A: Deze was een keer met [verdachte] langsgekomen, dit was een maand of 3 a 4 geleden. Hij heeft alleen in de wachtruimte plaatsgenomen en is niet in mijn kantoor gekomen. [verdachte] gaf aan dat dit een vriend van hem was.

Geld onder zich houden

41. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 01085 (map 4)

5 juli 2013, 11:53:38 uur

Beller: [A] 9B)

Gebelde: [verdachte] (E)

(…)

E: Ik wil dat je deze week werkt want... als ik kom wil ik geld naar Bulgarije opsturen.

(…)

E: Veel geld is opgeraakt, baby. Laten we deze week iets zien te regelen want ik wil geld naar Bulgarije opsturen.

B: Het is 2 en 50.

E: We moeten volgende week wat geld maken.

B: Ik heb zoveel uitgaven gehad. Denk daaraan voordat je schreeuwt.

E: Ik heb niet geschreeuwd. Ik zeg alleen maar. Ik heb niets gezegd. Ik weet hoeveel uitgaven je hebt. Ik heb niets gezegd.

(…)

42. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 01387 (map 4)

5 februari 2013, 02:02:19 uur

Beller: [verdachte] (M)

Gebelde: [A] (B)

(…)

M: Waarom ben je vandaag niet gaan werken?

B: Omdat ik me niet goed voel.

M: (in kindertaal) Wille ik jou slaan nu?

B: Ja.

M: In de kont?

B: Nee, ik jou....

M: Ik heb maar 200 euro, hoe zal ik morgen ticket kopen, weet ik niet, he?

B: Je koop het.

M: (kindertaal) Ik jou nu in bed dood maken....he?

B: Nee

M: Waarom?

B: (kindertaal) Ik jou boos

M: Waarom mij boos? Wat ik jou gedaan?

B: Je maakt ruzie met me, bent gek geworden.

M: Nee, omdat je met de andere spreekt, je moet niet met hem spreken.

B: Goed, jaloers mannetje.

M: Hij wil jou ronselen, om te werken.

B: Ja en ik ben het gaan doen.. .he?

M: Ik kom, ik hang op.

43. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 01388 (map 4)

5 februari 2013, 22:44:20 uur

Beller: [A] (B)

Gebelde: [verdachte] (M)

(…)

B: Ik laat het op zijn beloop.

M: Nee, niet op zijn beloop, baby. Je hebt een belofte gemaakt.

B:1k weet het poesje.

M: Doe niet zo. Want je ontmoedigd me. Op zijn beloop? Laatste dag. Van 2000 heb ik 1400 over.

(…)

44. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 01389 (map 4)

18 februari 2013, 12:04:45 uur

Beller: [A] (B)

Gebelde: [verdachte] (M)

(…)

B: Maar ik heb geen geld. Ik moet op jou wachten.

(…)

45. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 01398 (map 4)

2 maart 2013, 03:12:03 uur

Beller: [A] (B)

Gebelde: [verdachte] (M)

B zegt dat zij op 2 en 5 staat.

M: Goed, mijn vogeltje.

M kijkt naar auto’s.

B: Heb jij iets gekozen?

M: Ik kijk alleen.

B: Hm. Ik beloof om geld te verdienen voor een auto!

M: Rustig aan.

B: Ik ben ja rustig.

M: Er is nog tijd. Jij blijft tot de ochtend, je?

B: Ja.

M: Omdat ik morgen dit zal betalen...

B: Ja. Ik wil niet naar huis, ik heb geen werk, waarom moet ik naar huis.

M: Goed, liefje

Geweld / bedreiging met geweld

46. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 01378 (map 4)

4 februari 2013

Beller: [verdachte] (M)

Gebelde: [A] (B)

(...)

B: Bedreig je me nu of wat? Jij zal me in Bulgarije dumpen of jij laat me hier op straat zoals jullie het normaal doen ... bravo!

M: Ik zal jou niet op straat zetten. Ik breng jou terug daar waar ik jou vandaan heb gehaald. Geen straten en zo. Snap je.

(…)

B: Jij hebt niet geleerd om de meisjes te respecteren, zij moeten leren zwijgen, dat is het, [...] , word boos als je wilt.

M: Ik wil niet meer praten...

B: Goed en dan... waarom praten wij niet. Goed, wij zullen niet praten. Wij zullen niet meet praten.

M: Goed.

B: Zo ben je gewend.

M: Ik ben niet gewend dat een vrouw schreeuwt tegen me.

B: Jij bent niet gewend omdat alle tot nu toe hebben gezwegen...

M: En ik zal niet toestaan dat iemand tegen me schreeuwt...

B: Ik zal ook niet toestaan dat iemand tegen me zegt: je zal een pak slaag krijgen, een pak slaag krijgen, een pak slaag krijgen,

M: Ik heb jou nooit een klap gegeven, begrijp je.

B: Nee, jij hebt me nooit een klap gegeven niet eh...

M: Ik zal niet zeggen.. maar ik zal nooit dat doen wat ik wilde doen...

B: Jij zou nooit me een klap hebben gegeven... Lieg niet! Dat je me nooit een klap hebt gegeven...

47. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 01379 (map 4)

20 februari 2013, 00:21:29 uur

Beller: [A] (B)

Gebelde: [verdachte] (M)

(...)

B: Nee, ik zeg niets meer. Wat jij maar wilt...

M: Goed als jij niets meer zegt. En als jij nog een keer tegen me “Chef” zegt, zal ik jou kop kapot slaan. Hoor jij me?

B: Hoe zal ik jou noemen?

M: Dat jij “Chef” zegt of zo iets als ik jouw chef ben. Dit keer zweer ik jou in nabije toekomst bij zulke omstandigheden zal jij een pak slaag van me krijgen. Ik sla jou niet, maar jij irriteert me en voor zulke woorden, voor zulke dingen, waarvan jij me beschuldigt, dingen, die helemaal niet bestaan, ik zal jouw kop kapotslaan.

48. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 01384 (map 4)

18 juni 2013, 20:04:25 uur

Beller: [verdachte] (E)

Gebelde: [A] (B)

E: Wat wil je? Dat ikje hoofd kapot maak? Als ik kom zal ikje als een hond een pak slag geven. Ik ben drijfnat, de trein is kapot, kan niet vertrekken, ik ben gek geworden hierop op de stations, ik zal je kapot slaan, moet je weten. Als je nog een keer zo tegen me praat, sla ikje kapot. Als ik het niet doe, zal ik mijn kind nooit zien, (in het Bulgaars betekent het - ik zweet het dat ik het doe). Ik zal je kapot maken. Spreek niet zo tegen me, omdat ik drijfnat ben, ik ren als een gek op station, begrijp je? Er is een vertraging van 60 min., ik kan de (perron) halte niet vinden, irriteer me niet, omdat ik je hoofd kapot zal maken, hoor je wat ikje zeg? Hoor je wat ikje zeg? Heb je verstaan wat ik je zeg?

B: Ja, ik ben niet doof.

E: Ik kom niet om mijn moeder plezier te doen, ik ben het zat, ik heb [G] (NG) gelaten, ik ren naar een andere kant met 2 koffers, irriteer me niet. Als ik iets zeg, moet je het uitvoeren, hoorde je wat ik je zeg? Hoorde je het?

B: Ik hoor je, ik ben niet doof.

E: Goed, (onv) cao.

Feit 2

[B]

Liefdesrelatie

49. De verklaring verdachte [G] zoals afgelegd ter terechtzitting van 19 september 2017, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Het klopt dat ik op 13 juli 2013 aanwezig was bij de doorzoeking in de woning. Ik had mijn vriendin opgezocht, [B] .

Voorzitter: Kunt u iets vertellen over uw relatie? U was getrouwd met iemand anders?

Verdachte: Ja, getrouwd en gescheiden. Lang geleden.

Voorzitter: Ik had niet begrepen dat de scheiding al uitgesproken was. Was u nog getrouwd toen u [B] als vriendin had?

Verdachte: Ik was niet samen met de vrouw met wie ik getrouwd was. Ik was uit elkaar met die mevrouw. Toen was de scheiding nog niet uitgesproken.

50. Het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [R] en [K] in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van 16 juli 2013, inhoudende de verklaring van [B] , zakelijk weergegeven:

Pagina 03365 (map 6):

[G] is mijn intieme vriend.

Huisvesting

51. Een geschrift, te weten een huurovereenkomst d.d. 6 maart 2013, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 03299 (map 6)

Naam verhuurder: [A]

Naam Huurder: [B]

Adres: [adres] , [postcode] [woonplaats]

Deze kamer is gelegen op de begane grond van de woning.

Verhuurder verleent:

Gebruik eigen keuken

Gebruik eigen douche/bad

Gebruik eigen wc

De huurovereenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd vanaf 26 maart 2013 tm 26 september 2013. Verlenging is mogelijk in overleg met de verhuurder.

52. De verklaring verdachte [G] zoals afgelegd ter terechtzitting van 19 september 2017, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Als ik in Nederland was, logeerde ik ook wel bij [B] in huis.

Werkplek

53. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 03303 (map 6)

20 juni 2013, 00:09:20 uur

Beller: [B] (S)

Gebelde: [G] (D)

(…)

D vraagt iemand in de achtergrond of de kamer 132 een gunstige plek is. Daarna zegt D tegen S dat er blijkt dat deze kamer tegenover de office niet zo’n goede plek is omdat de auto’s daar met hun lichten vervelend kunnen zijn. D adviseert dat S weer naar de office-mensen gaat en vraagt dat zij toch een andere kamer krijgt als er mogelijk is omdat haar ogen zullen pijn doen van de lichten van de auto’s. D zegt dat zij moet naar de echte baas gaan niet naar de medewerkers om dat te bewerkstelligen.

S gaat akkoord maar zij wil niet echt opdringerig doen.

S zal wel normaal vragen

D: Ga naar de man/de baas als hij komt.

S: Hij is om 11 uur altijd daar.

D: Ga dan…Kleed jij aan en ga direkt daar naar toe.

S: zegt dat zij dat gelijk zal doen.

54. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 03304 (map 6)

20 juni 2013, 00:15:56 uur

Beller: [G] (D)

Gebelde: [B] (S)

(…)

D: Kijk baby, dit wordt shit, luister naar me… omdat alles wat inrijdt komt jouw richting alleen van een klant… geen probleem… praat met de [...] ( [...] ). Dit is geen probleem… als jij een keer dat heeft besproken… als een “nee” is… zal jij de kamer aannemen…

S: Ja ik zal alleen maar vragen…

D: Maar praat met [...] … de anderen zijn kleine muizen… Als er kamers zijn hij zal jouw eentje geven…

S: Ja, geen probleem.

55. Het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [L] in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van bevindingen van 2 september 2013, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende:

Pagina 03361 (map 6)

Uit de van [...] verkregen gegevens kan worden opgemaakt dat [B] vanaf week 17 van het jaar 2013 tot week 28 van het jaar 2013 een peeskamer heeft gehuurd bij [...] .

Laten werken / verantwoording afleggen / controle (ook via Facebook)

56. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 03306 (map 6)

29 april 2013, 11:12:44 uur

Beller: [B] (S)

Gebelde: [G] (K)

(...)

K: Is er beweging?

S: Er zijn auto’s maar sinds ik er ben, sinds 2 uur, stoppen ze niet, zij lopen rond. Maar ik heb de afgelopen dagen gemerkt dat zij het zo doen. Zij lopen uren rond en op het laatst stoppen ze ergens. Het lijkt erop dat ze elkaar steeds afwisselen om de 5 minuten.

K: Zo is het. Ben jij met hetzelfde ondergoed?

S: Ja.

K: Is het licht goed?

S: Eh, ik denk het baby, ik weet het niet. Je ziet het, ik sta een beetje en hup, iemand komt en komt bij mij naar binnen.

K: omdat je nieuw bent. Je bent nu nieuw en je bent interessant, luister naar me.

S: Ja, ja, ja.

K: Je moet je jezelf zo presenteren dat je niet saai wordt. Omdat nu gaat ieder het proeberen en wie tevreden is, zal blijven komen, wie niet tevreden is, komt niet meer, moet je weten, dit is belangrijk, zo zal je vasten klanten creëren.

Pagina 03307 (map 6)

(…)

K: Kijk, op de 30ste zal het grootste gekkenhuis zijn, moet je weten.

S: Omdat het hun feestdag is.

K: Wij moeten tanden op elkaar doen, want wij zullen veel oogst hebben.

S: Ik hoop het. Ik hoop dat ten minste deze dagen goed zullen zijn, zodat we naar voren gaan.

K: Geen probleem. Als het nu eenmaal goed gaat, is het klaar.

57. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 03304 (map 6)

29 april 2013, 11:34:01 uur

Beller: [G] (K)

Gebelde: [...] (V)

(…)

K: is er beweging?

V: Ik weet het niet. Ik was net open, toen eentje kwam, ergens vandaan. Ik zal het nu zien. Er waren niet veel auto’s toen we kwamen.

K: met welk ondergoed ben je nu?

V: Met de ene – rood-oranje met zwart. Het komt goed uit bij de neon verlichting, de zwarte komt mooi naar voren. Ik zal zien hoe het gaat, ik zal me straks verkleden, daarna weer, ik zal hier revue’s doen (lacht).

K: goed, stuur me sms-en zodat ik het weet.

V: ja, ja, ja. Alleen bij binnenkomst, toch, niet bij het naar buiten komen?

K: Ja, alleen bij binnenkomst.

K: (zegt tegen [...] (vermoedelijk [verdachte] )) op de achtergrond: Hoe moet zij het mij berichten, broer? 5 nul, of alleen 1?

V: Ik schrijf alleen 1 en als er meer is…

K: [...] , als het 50 is, schrijf je 1, als het 100 is – 2, als het 150 is – 3, of alleen 1, moet je weten.

V: Ja, ja, goed. En wanneer ze naar buiten gaan?

K: Wacht, joh. Nee, bij naar buiten gaan, wil ik het niet, alleen als er problemen zijn, dan moet je me bellen.

V: Geen probleem.

(op de achtergrond bespreekt K e.e.a met een [...] , (vermoedelijk [verdachte] ) K zegt:…nee, als het 1, 2, 3 is maal 50…)

K: als iemand naar binnen komt voor 3-4 uur, dan schrijf je me gelijk iets.

V: Ja, ja

(…)

58. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 03311 (map 6)

29 april 2013, 23:47:11 uur

Beller: [G] (K)

Gebelde: [B] (S)

K vraagt of daar beweging is. S zegt dat er nog moet komen. K vraagt welke kledingstuk zij aan heeft. Hij zal later komen om haar te zien.

59. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 03318 (map 6)

2 mei 2013, 00:52:56

Beller: [G] (K)

Gebelde: [B] (S)

K: Vrouw, schrijf me dan een sms! Maakt niet uit wat..

60. Een geschrift, te weten de uitwerking van sms gesprekken, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 03104 en 03105 (map 6)

Van nr. * [...] in gebruik bij [B] naar Imei* [...] in gebruik bij [G] .

Datum gesprnr sesnr inhoud

29apr2013 [...]

29apr 2013 [...]

29 apr 2013 [...]

30apr 2013 [...]

30apr 2013 [...]

30apr 2013 [...]

30apr 2013 [...]

30april2013 [...]

30april2013 [...]

30april2013 [...]

30april2013 [...]

30april2013 [...]

30 april 2013 [...]

30 aprl20l3 [...]

30 aprl20l3 [...]

30 april2013 [...]

30 april 2013 [...]

30 april 2013 [...]

1mei2013 [...]

1mei2013 [...]

1. mei2013 [...]

1. mei2013 [...]

1. mei2013 [...]

2mei2013 [...]

2mei2013 [...]

2mei2073 [...]

2mei2073 [...]

2mei2013 [...]

2mei2013 [...]

2mei2013 [...]

2 mei 2013 [...]

2mei2013 [...]

2mei2013 [...]

2mei2013 [...]

Van * [...] [B] naar * [...] in gebruik bij [G]

18juni2013 [...]

18juni2013 [...]

18juni2013 [...]

61. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 03346 (map 6)

4 juli 2013, 19:15:03 uur

Beller: [A] (B)

Gebelde: [verdachte] (E)

E: Luister even aandachtig. Heb je [B] met iemand horen praten via de telefoon? Zijn haar telefoons overgegaan? Heeft zij met iemand gesproken…met meisjes…of met een man bijvoorbeeld? (...) Want zij had tegen [...] gezegd dat zij het niet naar haar zin heeft en dergelijke heb je iets gehoord?

(...)

B: (fluistert) Zij schrijft blijkbaar met vriendinnen via Facebook…zij is voortdurend op Facebook.

E: Uhm. Goed. Als je iets verdachts ziet stuur me een sms. Oke?

B: oke.

(…)

E: want dan kunnen we haar betrappen. Want zij…uit het niets – “Ik heb het niet naar mijn zin, ik heb geen gevoelens voor je” ...zij begon met dat soort dingen. Dit is niet normaal. Snap je?

(…)

62. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 03347 (map 6)

4 juli 2013, 19:15:13 uur

Beller: [A] (B)

Gebelde: [verdachte] (E)

(...)

B: goed. En [B] (NG) zal vrije dagen nemen?

E: Ja, zij zal vrije dagen nemen omdat de betrekkingen daar zijn gespannen, ik heb het je gezegd. Zij kan doen wat ze wil, het interesseert me niet, toch? Zij zal naar beneden gaan om de fix te betalen en daarna gaat ze naar huis.

(..)

B: Zij heeft constant haar telefoon in de hand.

E: [G] (NG) zei dit straks, dat zij face(boek) moet verwijderen.

(…)

63. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 03349 (map 6)

4 juli 2013, 22:18:44 uur

Beller: [A] (B)

Gebelde: [verdachte] (E)

(...)

B: En later zei zij tegen mij dat zij in principe vandaag niet vrij zou zijn…zij zou dus gaan werken en geen vrij hebben…komt op neer dat zij bedoelde dat [...] haar gedwongen heeft om vrij te nemen.

64. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 03350 (map 6)

6 juli 2013, 12:50:44 uur

Beller: [A] (B)

Gebelde: [verdachte] (E)

(...)

E: zeg tegen haar, [B] (NG), wij hebben in de begin ook veel ruzie gehad. Zowel ik als hij, maar alles is voorbij, dat wij ruzie hebben gehad en het weer goed maakten.

B: Ik heb het tegen haar gezegd.

E: zeg: denk weer over na, begrijp je, denk na omdat [G] een goede jongen is…

(...)

B: Ik het tegen haar gezegd, poesje, Zij zegt – ik zeg niet dat hij slecht is, ik zegt niets, ik ben ook niet ideaal, ik heb gewoon geen gevoelens meer, waarom moet ik lijden, zegt ze.

Geld onder zich houden

65. Het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [L] in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van bevindingen van 30 augustus 2013, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende:

Pagina 03358 (map 6)

Op 13 juli 2013 heeft er in het kader van onderzoek [...] een doorzoeking plaatsgevonden in het bedrijfspand [...] , gevestigd aan de [adres] te [vestigingsplaats] .

Tijdens de voornoemde doorzoeking zijn ten aanzien van de in onderzoek [...] voorkomende prostituees diverse administratieve bescheiden in beslag genomen. Onder deze in beslag genomen administratieve bescheiden bevonden zich onder nummer [...] de kasboeken van de prostituee genaamd [B] , geboren op [1984] .

Pagina 03359

Ten aanzien van de onder nummer [...] in beslag genomen kasboeken van [B] kon onder andere het volgende worden waargenomen:

Aantal gewerkte dagen omzet

Apr-13 5 € 850,-

Mei-13 18 € 4.700,-

Jun-13 26 € 4.250,-

66. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 03330 (map 6)

Sms-bericht

10 juli 2013, 03:37:58 uur

Met nummer: [...]

Vertaling:

En hoe zal ik me voelen, baby, als jij wilt dat ik geld heb om alleen maar naar huis te kunnen teruggaan, en nu moet ik hier blijven tot jij een auto koopt en bij deze schaarste armoede hoe zal ik me voelen?

67. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 03341 (map 6)

12 juli 2013, 18:57:17 uur

Beller: [B] (S)

Gebelde: [G] (D)

(...)

S: Is het mijn wens om hier te blijven? Waarom ben ik zo nerveus? Omdat ik wil naar huis en jij zegt me dat een voorwaarde daar aan hangt, dat ik voor jouw auto betaal en dan pas…vanwege dit voel ik zo en ben ik zo en zenuwachtig en ik kan ook helemaal niet rustig zijn. Er is ook geen manier dat jij me rustig maakt.

D: ik zal jou rustiger maken.

S: Niet mogelijk! Jij kan me niet rustiger maken. Als ik jou zie wordt ik geïrriteerd..

(...)

S: Dat is niet belangrijk – hoe jij zal praten maar wat jij me dwingt te doen.

D: wat dwing ik jou te doen, mens?

S: Wat heb jij in het begin gezegd? “geen probleem. Jij hebt me iets beloofd te doen, als jij het hebt uitgevoerd mag jij doen wat jij wilt”.

D: wat is dan het probleem. Waarom raak jij geïrriteerd?

S: Omdat ik heb besloten dat wij geen serieuze relatie kunnen hebben maar jij het als die plannen gemaakt, en volgens jou heb ik jou verraden…en daarom besluit jij dan als het zo is – koop maar een auto voor me en daarna doe maar wat je wilt, ik wil niet meer hier blijven en jij dwingt me om hier te blijven en iets te doen wat ik…

D:…schuldig…Jij bent schuldig. Jij bent schuldig.

(...)

Pagina 03342

S: omdat ik met jou zal praten en ij komt en ik weet niet hoe wij in een huis samen zullen wonen.

D: waarom denk jij dat wij in een huis zullen wonen?

S: Ideaal. Nog beter!

D: Jij zal een nieuw huis voor me kopen en ik zal apart van je wonen.

S: Nu wil jij ook nog een huis! Jij wilde een auto toch! Aub pas op met die eisen die jij stelt! Iemand anders moet voor jou een huis kopen!

D: Ha-ha-ha! Kut! Ik neuk jou en jouw smoesjes!...onv

S: Jij wilt te veel dingen…Een ding was er en nu zijn er vijf! Ook dat ik normaal met jou praat... en goed…dat is ook een eisen…

D: waarom kan ik wel normaal tegen jou doen?

S: Dat komt van binnen bij me. Omdat ik jou niet dwing om iets te doen, jij dwingt mij iets te doen wat ik niet wil!

D: Wat dwing ik jou te doen? Ben jij gek geworden, mens!

S: Ik voel me precies zo… Als of ik 30 jaar terug in de tijd ben beland toen de meisjes gedwongen werden te doen wat anderen van hun wilden…precies zo…omdat op dit moment doe jij precies zo…omdat ik niet wil werken, snap jij?

D: Wil jij echt niet een auto voor me kopen?

S: Ik wil dat niet doen, dat is wat jouw wens is. Ik wil dat niet. Op dit moment wil ik niets. Snap jij?

(..)

S zegt dat D alleen geïnteresseerd is in zijn eigen dinges, zijn voorwaarden, wensen en ultimatums. Zo was het ook altijd en als zij dat inzag….

68. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 03343 (map 6)

12 juli 2013, 19:06:13 uur

Beller: [B] (S)

Gebelde: [G] (D)

(…)

S: wat ben ik op dit moment voor jou? Niemand toch!

D: Schoonmaakster...

S: Duidelijk... iemand die voor jou werk doet..

D: En is het erg om voor zo iemand te koken?

S: Zal jij me daarvoor betalen? Als ik schoonmaakster ben moet jij me tenminste betalen, zodat ik weet waarvoor ik werk.

D: Oh, jij wilt ook geld noch!

S: Hoeft niet…Ik geef jouw het geld…waarom moet ik geld krijgen als ik het weer aan jou moet geven?

(...)

S: voor jou is alleen het uiterlijk belangrijk , wat voor auto jij zal rijden…niet omdat jij deze auto kan veroorloven, maar omdat jij je zo voor de wereld wilt presenteren..

(...)

Pagina 03344

D: wat wil jij? Dat ik in een Opel rijdt, mens! (..) Als ik een mooie auto kan rijden waarom zou ik geen mooie auto rijden.

(..)

S: En jij vraagt waarom ik zenuwachtig ben, waarom ik schreeuw en waarom ik huil…dat is normaal…omdat er is hier iemand, die zegt dat die bezorgt is voor me als mens en me toch laat iets doen dat ik niet wil. Hoe zou ik me moeten voelen? En hoe zou ik jou wil zien, met jou praten of voor jou koken? Dat komt echt niet in me op.

D: Kunnen wij dan met jou niet strikt zakelijke relatie hebben?

S: Nee, dat wil ik ook niet. Omdat jij dat van me vordert/dwingt. Zo voel ik dat…Ik zegt tegen jou dat ik hier niet wil blijven, ik wil geld verdienen voor wat nodig is voor mijn ticket en dat ik naar huis ga… en jij zegt tegen me: “wacht even…” En jij begint weer en schrijft dat met ons beiden goed moet komen…

Dwang

69. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 03328 (map 6)

Sms-bericht

10 juli 2013, 03:37:58 uur

Met nummer: [...]

Vertaling:

In haat in principe niemand, maar de manier waarop jij reageerde toen ik jou heb gezegd dat er geen toekomst voor ons is en vanwege deze eisen om te mogen starten voel ik me als in een soort gevangenis (gaat verder)

Pagina 03329 (map 6)

en onder druk. Ik haat jou niet, maar ik heb geen behoefte jou te zien maar ik heb geen keuze.

70. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 03341 (map 6)

12 juli 2013, 18:57:17 uur

Beller: [B] (S)

Gebelde: [G] (D)

Pagina 03342 (map 6)

(…)

S: Dat komt van binnen bij me. Omdat ik jou niet dwing om iets te doen, jij dwingt mij iets te doen wat ik niet wil!

D: Wat dwing ik jou te doen? Ben jij gek geworden, mens!

S: Ik voel me precies zo… Als of ik 30 jaar terug in de tijd ben beland toen de meisjes gedwongen werden te doen wat anderen van hun wilden…precies zo…omdat op dit moment doe jij precies zo…omdat ik niet wil werken, snap jij?

71. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 03340 (map 6)

12 juli 2013, 18:49:39 uur

Beller: [B] (S)

Gebelde: [G] (D)

S: Ben ik jouw eigendom? Dat je zo tegen mij praat?

D: tegen wie schreeuw jij joh?

S: Waarom praat je zo tegen mij? Ben ik jouw eigendom, ben ik door jou gekocht he?

(…)

S: waarom, wat ben jij voor mij? Zodat ik mij voel als een eigendom van iemand hier? (zeer emotioneel, huilt) Je laat mij op deze manier voelen precies als een eigendom alsof ik een dweil van je ben, zodat je kunt mij spreken zoals je het wilt, wanneer je het wilt, en ik kan nooit iets zeggen.

[C]

Liefdesrelatie

72. De verklaring verdachte [G] zoals afgelegd ter terechtzitting van 19 september 2017, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik had een seksuele relatie met [C] . Ik mag zelf bepalen of ik meerdere vriendinnen tegelijkertijd heb.

73. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 03740 (map 7)

13 april 2013, 16:10:42 uur

Beller: [C] (R)

Gebelde: [...] (M)

R: [...] neukt op een andere plek. [...] neukt mijn vriend.

M: Die van jou?

R: Ja. Maar vertel tegen niemand verder!

M: Wie is hij?

R: [G]

Paspoort onder zich houden

74. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 03705 (map 7)

23 december 2012, 01:27:55 uur

Beller: [C] (B)

Gebelde: [verdachte] (M)

B vraagt M dat zij elkaar zien en dat hij haar de documenten van haar teruggeeft.

M: ik weet niet waar ze zijn.

B: zij zijn bij jou.

M: ik weet niet waar ik ze heb gelaten...

Maar zeg wat is gebeurd?

B: niets. Ik wil dat je me de documenten geeft.

M: hm

B: ik heb met [...] ( [...] ) gesproken... Als je wij kun je

hem bellen.

M: ja.

(…)

75. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

pagina 03707 (map 7)

27 april 2013, 07:33:25

Beller: [verdachte] (E)

Gebelde: [I] (F)

E: Je moet haar paspoort brengen.

F: Hoe laat? Is het morgen?

E: Nee vandaag., vandaag..

(…)

E: Heb je haar nummer?

F: Nee ik heb het nummer van ‘de geit’ niet, maar..

E: Nu..

F: Kom jij nog terug naar huis?

(…)

E: ja bel me dan geef ikje het nummer van ‘de geit’.. dan

kun je haar bellen en afspreken.

76. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 03711 (map 7)

27 april 2013 12:30.35 uur

Beller: [I] (F)

Gebelde: [C] (R)

F: Ik moet je bellen over het adres, je zei dat ikje

vandaag moest bellen.

R: Ja, je moet me een copie geven.

F: Ik moet het je alleen geven, is het zo?

Huisvesting

77. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 03677 (map 7)

18 februari 2013, 21:24:27 uur

Beller: [C] (B)

Gebelde: [verdachte] (M)

B: Ja, ik ben in het hotel. Deze week ga ik zoeken en tot

een of twee weken zal ik waarschijnlijk iets vinden.

M: Goed. Als er iets is zal ik (woning) voor je vinden.

Pagina 03678

(…)

B: En het is...ik wil geen 1000 euro betalen voor een studio… en zonder meubels.

M: Voor 1100 zijn er gemeubileerde bij mijn mannetje...met plasma en alles.

B: Wat?

M: Bij mijn mannetje zijn er gemeubileerde voor 1100.

B: Is het een studio?

M: Nee. Er is een salon, 1 slaapkamer en jouw keuken is apart.

78. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 03684 (map 7)

28 februari 2013, 19:20:57 uur

Beller: [verdachte] (E)

Gebelde: [G] (K)

(…)

E vertelt dat hij gisteren met [...] (= de geit) is gaan eten.

K vraagt of [...] op hem (op K) aan het wachten is.

E zegt ja. E vertelt dat hij [...] een huurwoning heeft laten nemen en hij [...] heeft meegenomen. E vertelt dat [...] een huurwoning voor zich heeft genomen. E vertelt desgevraagd dat hij [...] had gestuurd naar het agentschap van [...] (fon.) en dat [...] het van daar gekregen heeft.

K vraagt of de huurwoning mooi is. E zegt dat het in het centrum ligt.

K zegt dat hij in dat geval morgen komt. E zegt dat het helemaal leeg is/was.

E: We zijn vandaag bij mijn kennissen is gegaan om wat dingen te kopen.

(…)

M: Morgen brengen zij de meubelen, het is een beetje leeg.

Pagina 03685

K: Geen probleem, ik kom morgen en ik zal het regelen...

79. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 03688 (map 7)

15 maart 2013, 18:20:46 uur

Beller: [C] (B)

Gebelde: [verdachte] (E)

(…)

E zegt dat R hun niet heeft getrakteerd voor hun hulp voor haar woning en de klussen voor de

wasmachine e.a. R zegt dat zij alles alleen heeft gedaan. E zegt dat zij geen whisky - niets hebben gedronken en dat zij een vrek (gierige) is. R belooft voor een party te zorgen. Ze zullen met elkaar bellen.

Laten werken

80. Het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [L] in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van bevindingen van 2 september 2013, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende:

Pagina 03979 (map 7)

Uit de van [...] verkregen gegevens kan worden opgemaakt dat [C] met tussenpozen sinds week 22 van het jaar 2011 tot week 28 van het jaar 2013 een peeskamer huurde bij [...] .

81. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 03723 (map 7)

4 maart 2013, 01:27:38 uur

Beller: [C] (R)

Gebelde: [G] (K)

(…)

K zegt dat R verplichtingen heeft, dat ze haar verplichtingen moet doen, i.p.v. met hem telefoneren.

82. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 03728 (map 7)

19 maart 2013, 17:43:05 uur

Beller: [C] (R)

Gebelde: [G] (K)

K: Waar ben jij, joh?

R: In Duitsland.

K: Waarom ben jij niet terug gekomen?

R: Waarom moet ik terug komen?

(…)

K: Als jij niet terugkomt, ga ik naar een collega van jou, beloof ik.

Bankpas

83. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 03693 (map 7)

28 maart 2013, 15:28:52 uur

Beller: [verdachte] (E)

Gebelde: [C] (R)

(…)

R: Ik had gisteren al gewacht. Vandaag is mijn laatste kans om mijn elektriciteit te betalen. Met de kaart.

E: Wat wilde ik je zeggen? Mens... snap je? Ik ben naar de bank gegaan en het is geblokkeerd. Vanwege jouw adres. Vanwege jouw adres is zijn de dingen geblokkeerd.

R: Vanwege het adres?

E: Ja. Ik heb dat ding erin geplaatst. En er kwam een rode tekst in beeld dat ik met de bank moet praten. En hoe moet ik ermee praten als het niet op mijn naam staat?

R: Ik zal kijken. Als ik de kaart heb genomen zal ik naar de

bank gaan. E: Kom hierheen. Ga naar de parkeerplaats om het je te geven.

(…)

Op achtergrond [...] [verdachte] is een man te horen en hij zegt: “secreet” en

E: Uhm.

R: Zeg tegen hem (derde) om niet op mij te vloeken. Ik wil alleen mijn kaart en niets anders.

Man op achtergrond: “De kut van jouw moeder”

E: Kijk daar... we zouden iets regelen maar je hebt me op het helft gelaten.

(…)

Boekhouding en administratie

84. Het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [W] in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van 25 februari 2013, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende:

Pagina 03902 (map 7)

Op maandag 20 februari 2013 werden de navolgende waarnemingen gedaan.

Pagina 03902 (map 7)

16:35 uur: Ik, 197, zag de Corsa rijden op de parkeerplaats in de direct omgeving van de Achteringang, de achteringang van de [adres] , gelegen aan de [straatnaam] te [woonplaats] .Ik hoorde de Corsa tot stilstand komen en ik zag [verdachte] en [C] lopen in de [straatnaam] te [woonplaats] .

16:37 uur: Ik, 197, zag [verdachte] en [C] staan voor de Achteringang. Ik zal [verdachte] kloppen op de Achteringang en gebruik maken van een mobiele telefoon.

(…)

85. Het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [L] en [M] in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van 1 augustus 2013, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende de verklaring van getuige [getuige] :

Pagina 01546 (map 4.1)

V: Hoe bepaalt u de omzetbelasting voor een prostituee?

A: Zij voeren een kasboek op. Zij houden naar eigen zeggen dit dagelijks bij. (…) Zij komen met een kasboek. Dit leveren zij aan in een Tetradca, dit betekent schrift. Dit betreft een Bulgaars woord.

Pagina 01548 (map 4.1)

De naam [verdachte] . Die kwam met [A] mee. Hij kwam met de dames mee. Onder andere met [A] . Dit is de handelsnaam. Ik ken alleen de handelsnaam en met [F] .

Pagina 01549 (map 4.1)

Hij kwam samen met dames [A] en [F] naar mijn kantoor. Ik weet niet wat voor werk hij doet, ik heb er nooit naar gevraagd, volgens mij is hij werkloos. Hij is ’s middags altijd vrij. Hij kwam altijd ‘s middags dossiers afgeven. Ik heb hem een keer gevraagd of hij een firma had en of hij een boekhouder nodig had. Hij had geen firma naar eigen zeggen. Geen idee waar hij woont.

Met [A] sprak ik Engels en Turks. Met [F] Engels en Turks.

Meestal kwam hij met de BTW aangiftes, om de drie maanden.

(…)

V: In dit document “Btw planning 4e kwartaal 2012 en 1e kwartaal 2013” staat de naam [A] met daarachter de naam [verdachte] vermeld.

A: [A] is de handelsnaam. De naam erachter is de contactpersoon.

(…)

Pagina 01550 (map 4.1)

V: In het document “BTW-planning” staat ook de naam [D] met daarachter de naam [verdachte] vermeld.

A: Zij is ook een cliënt van ons. Zij is ook bekende van [verdachte] . [D] was op non actief. In het begin was zij actief daarna 8 maanden heb ik haar niet gezien en 4 maanden geleden is zij weer gestart en ik heb aangegeven om zich KvK te laten inschrijven en bij GGD en zo. Toen was [verdachte] erbij met nog een blonde jongen met blauwe ogen, maar niet Nederlands. [verdachte] wilde [D] helpen met inschrijven. [D] luisterde alleen. Ik weet niet hoe het komt dat [verdachte] erbij was. Mogelijk komen zij uit hetzelfde dorp. De eerste keer heeft [D] zelf stukken aangeleverd en de tweede keer bracht [verdachte] deze stukken.

(…)

V: in het document “BTW-planning” staat ook de naam [C] met daarachter de naam [verdachte] vermeld. Waarom is dit?

A: [C] , dit is een klant. Haar bedrijf heet [C] . Zij is een klant van [N] . Ik kan niet alles doen.

Pagina 01551 (map 4.1)

Haar volledige naam is [C] , dit is een hele dunne slanke meid. De laatste drie, vier kwartalen komt zij de stukken persoonlijk brengen. Daarvoor was het [verdachte] volgens mij.

(…)

Het zijn allemaal dames die bij het [straatnaam] werkte en ik vroeg mij wel af hoe dit zou zitten. Hij heeft geen werk en komt iedere keer met verschillende dames. Ik heb dit ook vorig jaar zomer aan [A] gevraagd. Zij gaf aan dat hij een vriend was en dat hij haar hielp omdat zij de taal niet sprak en de regels niet kende.

Pagina 01552 (map 4.1)

V: Zijn er nog meer dames die te linken zijn aan [verdachte] ?

A: Ja, [E] .

V: In het document “BTW-planning” staat ook de naam [E] met daarachter de naam [verdachte] vermeld.

A: [verdachte] kwam samen met [A] ook de stukken brengen voor [E] . [verdachte] was erbij en [A] overhandigde de documenten.

(…)

V: In heet document “BTW-planning” staat ook de naam [F] met daarachter de naam [verdachte] vermeld.

A: ik heb EU toetsing gedaan. Zij kwam telkens vragen wanneer de uitslag kwam. Zij kwam strikt een keer per kwartaal samen met [verdachte] . De laatste keer heeft [verdachte] alleen het dossier gebracht en hij gaf aan dat zij op vakantie was.

Pagina 01553 (map 4.1)

[F] is een prostituee, een klant van mij. [verdachte] is verbonden aan de dames en contactpersoon van hen. Hij belt mij op en komt in persoon langs met het dossier.

Pagina 01559 (map 4.1)

V: Wat kunt u vertellen over [G] ?

A: Deze was een keer met [verdachte] langsgekomen, dit was een maand of 3 a 4 geleden. Hij heeft alleen in de wachtruimte plaatsgenomen en is niet in mijn kantoor gekomen. [verdachte] gaf aan dat dit een vriend van hem was.

86. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 03690 (map 7)

18 februari 2013, 21:24:27 uur

Beller: [C] (R)

Gebelde: [verdachte] (M)

(…)

B: Goed. Daarom heb ikje vandaag gebeld. En nu belde jouw vriend me op en zei dat ik jou moest bellen. Daarom belde ik je eerder. Om je te vragen of ik moet geven voor de boekhouder ..Ik zal een dezer dagen gaan.. morgen of overmorgen.

M: Ja. Want ik ben vandaag bij hem geweest en hij zei dat je

nog niet gekomen bent. Daarom heb ikje gebeld.

B: Ja. Ja. Je weet toch dat ik met vakantie was?

M: Ik heb het tegen hem gezegd... maar ik wilde je aan herinneren.. .snap je?

B: Ja. Kan je je nog herinneren? Tot welke maand heb ik de verzekeringen betaald? De zorgeverze...

M: (onderbreekt haar) Tot het einde van december. En voor januari en februari niet.

B: Januari en februari dus niet? Aha.

(…)

B: Oke. Ik ben van plan om morgen te gaan... en zo niet ga ik overmorgen.

Geldstromen / geld afgedragen

87. Het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [U] in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van bevindingen van 22 augustus 2013 met bijlage, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende:

Pagina 03967 (map 7):

Op 10 juni 2013 werd op grond van artikel 126nd van het Wetboek van Strafrecht gegevens gevorderd van Western Union International Benelux. Betreffende vordering had betrekking op:

Alle transacties met enige betrokkenheid van onder andere de binnen onderzoek [...] bekende prostituee:

[C] , geboren op [1987] te [geboorteplaats] , Bulgarije.

[C] heeft vanaf 1 januari 2010 t/m 1 juli 2013 naar de volgende (binnen ons onderzoek bekende) personen geld verstuurd:

Naam Totaal bedrag

[G] € 1.300,-

[Z] € 2.150,-

Geweld en/of dreigen met geweld/beledigende taal

88. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 03726 (map 7)

18 maart 2013 15:45.39 uur

Beller: [C] (R)

Gebelde: NN [G] (K)

K zegt dat R moet ophangen.

R vraagt waarom hij zulke sms-jes stuurt.

R: Jij weet toch waar ik naartoe ga.

K: Nee, nee, nee, neuk jouw moeder, straathond! Ik zal jou

kapotmaken! Snap jij!

R: Als ik moet mijn moeder neuken waarom schrijf jij deze

sms-en?

K Mijn lul doet pijn 1

(in de zin van “Kan me niet schelen

‘9 Snap jij/Ik zal jou een lesje leren!

R: Ik weet dat jouw lul doet pijn. (Jou niet kan schelen!)

K: Hang op! Ga daar naartoe waar jij van plan bent te gaan.

Ik heb ook begrepen waar jij zal zijn. En dat is goed ook!

R: Waar ga ik dan naartoe?

K: Nau, nau, Magere slet! Vieze, akkelige, stuk vuil!

R: Hoe praat jij zo tegen me!

K: Stuk vuil dat jij bent! Ik zal jou moeder neuken!

Jij zou naar jouw vriendin gaan

R: Als jij wilt kan ik jou komen ophalen - dat heb ik

gezegd...

K: Jij gaat naar een vriendin. .jouw moeder’s kut!.

Ik weet heel goed waar jij naartoe gaat...

R: Waar ik naar toe ga... ben jij gek!

K. Rustig blijven, jij! Ik zal jouw moeder neuken!

R: Weet jij wat... ik ben niet zoals jij.

K: Dat jij aids krijgt! Uitgedroogde slet!...

Ik zal jou platmaken! Stuk vuil! Ik neuk jouw moeder!

Straathond dat jij bent! Ga weg, jij! Verdwijn!

R probeert smekend: waarom scheld jij zo? Ik ben niet

zoals jij!

K: Ik zal jouw moeder neuken! Dat jij voortdurend liegt!

R: Kom hier dan! Als ik mijn mond open doe..

Gesprek wordt onderbroken.

89. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 03690 (map 7)

10 april 2013, 19:14:41 uur

Beller: [...] (EL)

Gebelde: [C] (R)

(…)

R: Er is hier veel aan de hand.

EL: Waar?

R: Bij mij.

EL: Waarom?

R: Dreigementen.

EL: Waarom? Wacht eens even. Gisteren vertelde je iets maar kijk nu wat er gebeurd.

R: Ja. Vanochtend. Vanochtend hebben we ruzie gehad.. we hebben ruzie gehad. En nu, na het opstaan, heb ik hem een sms gestuurd en geschreven: “Luister even, je kunt niet zomaar in mijn leven opduiken. Als jij maar wilt...net als ikje vergeten ben. ..steeds weer opduiken en met mij spelen. Als je het nog een keer doet za! ik jouw krokodil vinden en je zult haar niet terug herkennen.”

EL: Uhm.

R: Hij schreef terug en vroeg of ik hem aan het bedreigen ben. Ik zei dat ik niet aan het dreigen ben maar dat ik het zeg... zodat hij het begrijpt. Hij zei tegen mij dat ik 1 maand de tijd heb om hier weg te gaan.

EL: Echt waar?

R: Ja. En ik vroeg of hij mij aan het bedreigen was, de ondankbare stuk vuil. Of hij mij aan het dreigen was.

EL: Jeetje.

R: Hij zei: “Nee, ik dreig niet. Je hebt 1 maand de tijd”

Oké, geen probleem.

EL: Tja. Grote baas.

R: Geen probleem. Wat zal hij mij aandoen? Hij is een stuk vuil. Hij is een hoer. Wat zal hij doen? Zal iemand zuur over mij heen gooien?

EL: Wacht even. (loopt op achtergrond en is met iets bezig)

Stilte

EL: Zeg maar.

R: Zal iemand zuur over mij heen gooien?

EL: (hoest) Hoezo? Wie heeft zo iets tegen je gezegd?

R: Hij. Hij heeft het eerder laten vallen.

Pagina 03732

(…)

R: Is het beter dat ik afwacht tot hij iets me aandoet?

EL: Aa, hij zal niets doen. Hoezo zal hij iets doen?

R: Hij zal het wel doen, man! Ha!

EL: Nou, dan doe dat, [...] !

R: Ik denk dat hij dit me zal aandoen. Ook hier in Nederland doen zij dat - zij gooien zuur over de meisjes.

90. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 03738 (map 7)

29 april 2013, 15:35:34 uur

Beller: [...] (EL)

Gebelde: [C] (R)

El vertelt hoe haar man haar heeft geslagen. Zij hadden beiden gedronken en nu heeft haar man wel spijt, maar het is zo erg dat zij niet kan lopen. Beide bovenbenen doen haar zo pijn dat zij niet kan lopen.

R: [G] (NG) heeft me ook wel eens heel hard geschopt. Maar ik kon wel lopen. Hij wil wel proberen maar als hij me slaat dan sla ik voortaan terug.

[...] zegt dat zij haar rustdag heeft maar zij zou niet kunnen werken sowieso niet in deze toestand.

R verwacht haar visite voor een diner.

(…)

[D]

Liefdesrelatie

91. De verklaring van verdachte [G] zoals afgelegd ter terechtzitting van 19 september 2017, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Het klopt wel dat ik haar gezien heb. We zagen elkaar, we hadden seks met elkaar.

Huisvesting

92. Een geschrift, te weten een afschrift uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van 27 mei 2013, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 02675 (map 5.2)

Geslachtsnaam: [D]

Voornamen: [voornaam]

Geboren op: [1987] te [geboorteplaats] Bulgarije

Huidig adres: [adres] (Woonadres)

[postcode] [woonplaats]

93. Een geschrift, te weten een afschrift uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van 1 juli 2013, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 02676 (map 5.2)

Geslachtsnaam: [D]

Voornamen: [voornaam]

Geboren op: [1987] te [geboorteplaats] Bulgarije

Huidig adres: [adres] (Woonadres)

[postcode] [woonplaats]

94. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 02486 (map 5.1)

20 juni 2013, 17:00:48 uur

Beller: [D] (P)

Gebelde: [G] (D)

[G] heeft een huurwoning gevonden. Geeft uitleg waar op nr. 49. D zegt dat P dan een tuin, woonkamer en slaapkamer heeft. De keuken blauw met wit is. D. vindt dat de woning nog geschilderd moet worden. D zegt dat hij wil dat P er maandag intrekt. P aangeeft haar bagage lopend te kunnen verplaatsen aangezien het niet ver weg is. D morgen gelijk telefoon zal kopen en deze komen brengen. P vraagt of zij de stenen mee hier naartoe zal nemen of kom je naar..D zegt dat ze mee moet nemen, want hij moet de aanbetalingen doen.

95. Het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [U] en [Aa] in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van 5 augustus 2013, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende:

Pagina 02471 (map 5.1):

Op 23 juli 2013 bevonden wij ons, verbalisanten, op het woonadres van [D] . De [adres] , [postcode] te [woonplaats] , alwaar [D] GBA-matig staat ingeschreven sedert 01-07-2013. Wij hebben aldaar een getuigenverhoor afgenomen van de huisbaas van [D] genaamd [Y] geboren op [1946] , welke daar aanwezig was.

Hij verklaarde onder andere dat:

- Op 21 juni 2013 [D] samen met een manspersoon bij hem zijn geweest om het huis aan de [adres] te huren.

- Dat deze manspersoon het woord deed, uit Bulgarije kwam en Turks met hem sprak.

- Hij deze manspersoon kon omschrijven als een lange man, ongeveer 180 cm lang, flink en had brede schouders.

- Deze manspersoon zwarte haren had en zijn beide armen onder de tatoeages zaten.

- Deze manspersoon op 23 juni 2013 de huur van 900 euro cash betaald heeft.

- Hij met deze mensen in contact is gekomen via een vriend van hem.

- Hij geen huurcontract heeft opgesteld met deze mensen.

Nadat de door [Y] gegeven omschrijving van de manspersoon, toonden wij, verbalisanten, hem een fotokopie van verdachte [G] . [Y] gaf aan dat dit de manspersoon was welke met [D] het pand heeft gehuurd en betaald.

96. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 03738 (map 5)

SMS-bericht

22 maart 2013, 12:13:12 uur

Met nummer: […]

Tenaamstelling: [D] ( [D] )

Inhoud

[verdachte] (E)

[D] (P)

E wil weten wat P doet. Zij doet niets. E wil dat zij vanavond haar bagage klaar maakt zodat zij kan verhuizen. E vraagt of er beweging is. Zij hoopt dat er vandaag meer van werk komt.

97. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 01844 (map 5)

SMS-bericht

23 maart 2013, 20:35:37 uur

Binnenkomend bericht aan [D] :

[adres] kom daar naar toe.

98. Het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [W] in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van 28 maart 2013, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende:

Pagina 02491 (map 5.1)

Op dinsdag 26 maart 2013 werden de navolgende waarnemingen gedaan.

Pagina 02493 (map 5.1)

20:53 uur: Ik, 173, zag [D] een kantoor gelegen op het [straatnaam] , hierna te noemen het Kantoor, verlaten.

21:00 uur: Ik, 213, zag [D] als bijrijder in een Mercedes-Benz taxi, voorzien van het kenteken [kenteken] , hierna te noemen de Taxi stoppen en wegrijden.

21:08 uur: Ik, 027 zag de Taxi stoppen in de directe omgeving van perceel [adres] te [woonplaats] , hierna te noemen [adres] . Ik zag [D] uit de Taxi stappen en [adres] betreden.

99. Het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [W] in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van 9 april 2013, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende:

Pagina 02515 (map 5.1)

Op maandag 8 april 2013 werden de navolgende waarnemingen gedaan.

Pagina 02516 (map 5.1)

19:02: Wij, 176 en 194, zagen [D] staan achter het raam van perceel [straatnaam] [...] te [vestigingsplaats] .

20:47 uur: Wij, 177 en 208, zagen [D] perceel [straatnaam] [...] te [vestigingsplaats] verlaten.

20:52 uur: Wij, 110 en 165, zagen [D] gebruik maken van een mobiele telefoon.

20:54 uur: Wij, 110 en 165, zagen [D] als bijrijder in een Mercedes-Benz taxi, voorzien van het kenteken [kenteken] , hierna te noemen de Mercedes, stappen en wegrijden.

Pagina 02517 (map 5.1)

21:03 uur: Ik, 176, zag de Mercedes stoppen in de directe omgeving van [adres] .

21:04 uur: Ik, 176, zag [D] uit de Mercedes stappen en [adres] betreden.

Laten werken / verantwoording afleggen / controle

100. Een proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [L] van 5 september 2013 inhoudende dat uit de van [...] ontvangen gegevens kan worden opgemaakt dat [D] in week 10 en week 11 in 2012 en van week 8 tot week 28 in het jaar 2013 een peeskamer bij [...] heeft gehuurd (pagina 02667, map 5.2).

101. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 02243 (map 5)

23 april 2013, 21:30:25 uur

Beller: [G] (K)

Gebelde: [D] (P)

(...)

P: vandaag zijn zij gekomen om te controleren van de politie- geuniformeerden.

K: waar?

P: Bij me. Er er kwam naar voren dat ik een boete van vorig jaar voor de auto moet betalen. 100 en iets.

(...)

K: maar jij hebt niets verteld?

P: Nee, [...] , ik heb niets gezegd. Ik zei dat ik alleen woon.

K: goed […]

P: “en werk jij voor jezelf” “Ja” heb ik gezegd “natuurlijk werk ik voor mezelf”

K: telefoons hebben zij niet gevraagd? Nummers ofzo?

P: Nee, nee. Alleen dit.

102. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 01966 (map 5)

14 maart 2013, 13:49:06 uur

Beller: [D] (P)

Gebelde: [verdachte] (E)

P vraagt wat E aan ‘t doen is. E vraagt met een boze stem waarom P hem geen sms-en stuurt. P zegt dat zij zojuist is binnengekomen.

E: Hou op, [D] , het is altijd dezelfde - vlak vóór ik je opbel, komen de sms-en. Als ik achter kom dat er iets is, ga ik deze keer ruzie met je maken. Het was de vorig keer ook

zo - je was net binnengekomen, toen ik je belde.

P: Ik heb zojuist mijn eerste gehad. Waarom zal ik tegen je

liegen.

E: Waarom heb je me niet ervoor gebeld?

P: Omdat ik dacht dat je slaapt.

E: Je moet me bellen, ik slaap niet.

P: Goed, hoe kan ik dit weten, [verdachte] ?

(…)

103. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 01968 (map 5)

14 maart 2013, 17:07:30 uur

Beller: [verdachte] (E)

Gebelde: [D] (P)

E: [D] , ik weet niet wat je gaat doen, (voor) 30, laat ze binnen, want ik heb een woning gehuurd, er is geld nodig,. Op maandag moet ik betalen.

P: Er is niemand op dit moment, [verdachte] .

E: Het gaat niet over dit moment. Wie dan ook komt, laat hem (duw hem) binnen, omdat ik een voorschot heb gegeven, wij zijn straks onze geld kwijt.

P: Goed, als iemand komt, laat ik hem binnen, zal niemand terugsturen.

E: Doe wat je kunt, omdat ik maandag 2000 euro moet geven aan de man. Kom op, [D] , wij moeten dit doen omdat jij een eigen woning moet hebben, begrijp je?

P zegt dat ze dat weet, zij is gestrest, zij weet dat geld nodig is, er is geen werk, het werk stagneert. P heeft volledig begrip hiervoor, zij zal niemand terugsturen die bij haar komt.

E zegt: Ok, wij bellen.

104. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 01970 (map 5)

16 maart 2013, 13:57:43 uur

Beller: [G] (K)

Gebelde: [D] (P)

K: Je moet ze niet meer binnen laten komen voor 30.

P: Goed.

K: Doe het voor 40, wat is dit - 30, ben je goed (bij je hoofd).

P: Ik wilde niet de eerste terugsturen.

K: Je moet het niet meet voor 30 doen.

P: Goed, ok.

K: Met wie heb je constant door de telefoon gesproken op weg naar je werk?

P: Wat?

K: De hele weg naar je werk, met wie spreek je door de telefoon?

P: Met niemand. De vorige keer heb ik met [C] (NG) gesproken, dat was het.

(…)

K: Is er beweging?

P: Ja.

K: Zet hem op en kijk uit hoe je vandaag thuis komt.

P: Ik probeer iets te doen.

K: Het kan me niet schelen. Waar zijn je haardiademen, die ik voor je heb gekocht?

P: Hier zijn ze.

K: Als het nodig is, doe de diadeem op, zodat je haar van boven en opzij omhoog gaat, maak een staartje.

Pagina 01971 (map 5)

(…)

K: Maak je schoon, kijk uit dat je ondergoed niet met vlekken is, dat je mij voor schut zet.

(…)

K: Laat zien wat je doet dan, bewijs je. Laat zien wat je vandaag gaat doen. Er is beweging, laten we zien hoe het gaat.

105. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 02080 (map 5)

26 april 2013, 21:43:27 uur

Beller: [G] (K)

Gebelde: [D] (P)

P: Goed, mag ik doorgaan met douchen, ik zit helemaal onder de zeep(shampo).

K: Nee, je gaatje niet douchen, je blijft zo staan, ik neuk je in je kont. Als je van me houdt, zal je blijven staan, al zit je onder de zeep. Als het moet, zeep goed ook je kont.

106. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 01977 (map 5)

16 maart 2013, 17:57:10 uur

Beller: [G] (K)

Gebelde: [D] (P)

(…)

K: Is er beweging?

P: Op dit moment – nee.

K Ze hebben me vertelt dat ze daar veel vragen naar “extras”. Waarom zeg jij tegen mij dat niemand je hierover vraagt?

P: Ik zeg je dat een aantal dagen, deze week, kan ik ze niet bij me laten komen. Eerder kwamen ze wel, zonder iets. Ik bij me laten komen. Eerder kwamen ze wel, zonder iets. Ik kan het niet begrijpen. Ik doe hetzelfde elke dag, [G] (NG)

K: Zij hebben me vertelt dat er overdag veel werk is - minimaal 10-15 mensen per dag komen vragen naar “extra’s”.

P: Kom dan zien dat bij mij niemand komt.

K: Goed, ik zal echt komen en zal zitten om te kijken, omdat ik vind je verdacht. Het kan niet zo zijn dat je de ene week werk heb en de andere week niemand binnen komt. Hoe kan dit?

(…)

107. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 01981 (map 5)

18 maart 2013, 13:44:40 uur

Beller: [G] (K)

Gebelde: [D] (P)

(…)

K: Hoe is het daar, is er weer geen beweging?

P: Er is wel beweging?

K: Wat doe jij?

P: Ik probeer iets te doen, iemand naar binnen te krijgen.

K: Je probeert het, hoe dan, je ziet weet op je stoel he?

(…)

K: Is alles in orde bij je, je haar en zo?

P: Ja.

K: Ben je er zeker van?

P: Ik ben er van overtuigd.

K: Je hebt je haar niet op één zij gedaan, toch?

P: Nee, het is niet op één zij, naar achteren.

K: Kam je haar.

P: Ik heb het net gekamd.

K: Goed, komt niemand langs, er is veel beweging en toch komt niemand, is het zo?

P: Niemand. Ik ben niet de enige, de vrouw naast me staat ook alleen maar.

K: De anderen interesseert me niet, mens, ik neuk ze. Ik ben geïnteresseerd in wat jij doet, begrijp je? Er is geld nodig, heb ik je gezegd, er moet geld voor de woning worden gespaard, ik heb het je 1000 keer gezegd.

P: Ik weet het, daarom probeer ik iets te doen, probeer op bepaalde manier iemand naar binnen te laten komen.

K Goed, ik zal zien hoe je het probeert.

P: Goed.

108. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 01987 (map 5)

18 maart 2013, 19:47:33 uur

Beller: [G] (K)

Gebelde: [D] (P)

(…)

K: Omdat ik begin me aan te ergeren, ik zwijg, maar jij neemt rechtstreeks een loopje met me, begrijp je. Ik zal je moeder neuken. Je maakt me echt belachelijk. Het kan niet zo zijn dat de eerste dagen mensen bij je kwamen en dat je nu zegt dat niemand meer komt. Je doet iets, kut. Als ik achter kom dat je geld achterhoudt, zal ikje kapot slaan, moet je weten, ik zeg het je.

P: Ik houd helemaal geen geld achter.

K: Als je iets achterhoudt, zeg ik je, als ik achter de waarheid kom, zal het heel fataal zijn.

P: Ik weet het. Ik zegje dat ik niets achterhoud.

K Mooi, goed, wij zullen straks met elkaar spreken.

P: Goed.

109. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 01994 (map 5)

20 maart 2013, 19:50:17 uur

Beller: [G] (K)

Gebelde: [D] (P)

K: Hoe gaat het [...] (fon)?

P: Best, [...] (Ng). Wat ben jij aan het doen?

K Niets. Ik ben aan het rijden. En jij?

P: Ik probeer er iets van te maken.

K: We hebben geen enkel sms gekregen.

P Ik heb niet zo lang geleden 40 gestuurd.

K: Hoeveel sms heb je vandaag gestuurd

P:. 5 (vijf).

K Hoeveel?

P. 5 (vijf).

K: 5 (vijf)?

P: Ja.

K En wat heb je daarin geschreven?...er was iets gekregen

of niet gekregen... we konden het niet begrijpen.

P:lk heb 2x40 en 3x 50.

K Uhm.

P: Hoeveel hebben jullie gekregen?

K: Ik zal ze nu controleren. Ik krijg het nu pas.

P: Krijg je het nu pas?

K: Ja. Verdomme. Hoe gaat het verder met je? Gaat het goed

met je?

P: Ja .. verdomme (lacht).

K:Kom op zeg...span je kontje aan en probeer een 100’tje of

200’tje te verdienen.., want we hebben geen tijd.

P: Ik weet het. Ik probeer het.

110. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 02055 (map 5)

24 april 2013, 20:40:38 uur

Beller: [G] (K)

Gebelde: [D] (P)

Desgevraagd zegt P dat zij op het bruggetje staat.

K: Wat gebeurt daar? De hele dag sta jij daar en geen lul! Wat is er aan de hand?

P: Ik ben de hele dag op het bruggetje geweest...

K Oh ja? En wat dan? Gisteren heb jij dat geld verdiend en jij bent nu rustiger geworden en vandaag dit geld voor jouw fix en ik loop twee dagen lang zonder een cent in de zak.

P: Ik ben niet rustiger geworden...

K: Wat doe jij dan? Waar zijn die? Zijn er geen mensen? Ik ben vandaag 3-4 keer de straat gelopen...

P: Niemand komt naar me toe, begrijp het. Ik stond buiten...

(…)

111. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 02048 (map 5)

23 april 2013, 20:43:20 uur

Beller: [G] (K)

Gebelde: [D] (P)

(…)

K: Oh, het is 20:40 en je gaat al weg.

P: Hoe zo 20:40, baby? Volgens mijn horloge is het kwart voor 9, of later.

K: Waarom zo? Probeer maximaal te blijven, joh.

P: Ik ben tot 20:40 gebleven.

K: Dus je hebt in 5 min, schoongemaakt, je spullen opgeborgen en ben je weggegaan. Waarom heb je niet om 10 voor 9 dicht gedaan, zodat je om 5 voor weg kunt gaan, he? Omdat je veel geld hebt, daarom?

P: Ik blijf elke dag tot 20 voor.

K: Je moet vanaf vandaag blijven tot 10 voor.

P: Goed, goed.

K: In 10 min, maak je schoon en om 21 uur ga je weg.

P: Ik maak schoon in 5 min.

K: Dan blijf je tot wanneer ik het je zeg.

P: Goed.

K: Wat is dit - om 20 voor? Voor 20 min, kun je een man binnenhalen, joh. Doe je dingen zoals het hoort.

P: Goed.

112. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 02019 (map 5)

19 april 2013, 16:31:26 uur

Beller: [G] (K)

Gebelde: [D] (P)

(…)

P: Ik werk voor niemand na 2 uur.

K: Ik zal jouw moeder neuken en ik zal jou de keel doorsnijden...dit keer zal ik jou lynchen.

P: Ik heb jou gezegd dat ik voor niemand werk na 2 uur.

K: Pas op! Omdat ik jou de benen zal breken! Dat jij het weet!

P: Ik weet het.

K: En dat jij met zo miezerige bedragen niet naar huis komt! Vanavond wil ik 500! Nou wil ik dat zien!

P: Goed.

(…)

113. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 02023 (map 5)

19 april 2013, 21:30:06 uur

Beller: [G] (K)

Gebelde: [D] (P)

(…)

K: Morgen om 10 uur ben jij daar, jij doet jouw nagels, jij roept een taxi 10 minuten voor dat jij klaar bent en jij gaat op de snelste manier naar het werk.

K en [verdachte] praten tegelijk: Zij zeggen dat P om 09:50 uur in de nagelstudio moet zijn en als zij klaar is heel snel naar het werk.

(…)

114. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 02116 (map 5)

2 mei 2013, 16:46:56 uur

Beller: [G] (K)

Gebelde: [D] (P)

K: Allo.

P: Ik ga nu met een klant naar binnen...

K: Waarom stuur jij geen sms daarover?

P: Omdat ik net heb afgesloten.

K Ik hou van jou, Kut.

115. Een geschrift, te weten de uitwerking van sms gesprekken, inhoudende dat in de periode van 24 februari 2013 tot 3 mei 2013 vanaf de telefoonnummers in gebruik bij [D] (meestal vele malen per dag) getallen als 40,50,70, 100, 150 en/of 200 worden gestuurd naar de telefoonnummers in gebruik bij [verdachte] en/of [G] (pagina’s 01880 tot en met 01886, map 5).

Boekhouding en administratie

116. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 02249 (map 5)

19 april 2013, 14:58:08 uur

Beller: [G] (K)

Gebelde: [D] (P)

K vraagt waar alle bonnetjes voor de fixes liggen. P zegt dat zij alles in de woning heeft opgeborgen.

P: Alles is thuis in de kast.

K: Goed. Ik zal langskomen om ze te halen omdat wij die aan de boekhouder moeten geven. Hoe was het gisteren?

P: Ik heb het jou opgeschreven en gestuurd - 490.

(…)

117. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 02249 (map 5)

26 april 2013, 14:13:07

Beller: [verdachte] (E)

Gebelde: [D] (P)

E vraagt wat P aan ‘t doen is. P zegt - Niets en vraagt wat zij aan het doen zijn.

E: Hoe is het gegaan, ben je in de ochtend geweest, is het wat geworden, of niet?

P: Ik ben geweest. Binnen 5 dagen moet ik een brief ontvangen, omdat ik van de ene stad in de andere stad wordt geregistreerd (ingeschreven). Als de brief gekomen is, moet ik daarmee weer naar het gemeentehuis gaan, zij zullen mij dan het grote papier met het adres geven.

E: Aha, aha, aha. Dus, het is 80% voor elkaar.

P: Ja. Ik moet alleen 5 dagen wachten, de vrouw zei dat de brief dan zal komen en daarmee moet ik naar de gemeente om mijn adres op te halen.

E: Ja, en je nieuwe sofinummer, waarschijnlijk.

P: Ik weet het niet, waarschijnlijk.

E: Heeft deze vrouw je iets gezegd?

P: Nee, ik heb lang gewacht, meer dan een uur, er waren veel mensen vanmorgen.

(…)

118. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 02253 (map 5)

29 april 2013, 11:37:06 uur

Beller: [G] (K)

Gebelde: [D] (P)

(…)

K: En doe jouw anus kapot! Luister goed nu! Ik moet voor jou die dinges betalen. Voor de verzekeringen 130 euro, boete is ook omdat jij geen verzekering hebt - 400 euro boete. Morgen

ga ik naar de boekhouder. Ik zal vragen hoeveel geld precies te betalen is. De brieven komen ook.

P: Ja.

K: Hebben wij geen brieven daarover?

P: Nee. Hebben wij niet.

K: Dat jij dan weet - bij elkaar zal het rond 1000 euro worden... de brieven krijgen wij thuis.

P: Hmm. Goed.

K: Ik weet niet, Kut! Ik vertrek over 15 dagen en ik heb geen geld... gespaard.

P: Wij zullen het bij elkaar schrappen.

K: Neuk je moeder! Ik heb geen auto. Ik heb niets.

P: Wij zullen het regelen, rustig aan.

119. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 02256 (map 5)

2 mei 2013, 16:30:34 uur

Beller: [G] (K)

Gebelde: [D] (P)

(…)

P: Nou ... hij zei dat hij geen werk had en had niet meer dan 30. Ik heb gezegd “Sorry, maar wij doen het volgende keer als jij geld hebt... en het kost 50.”lk ben heel geïrriteerd als vaste klanten

willen afdingen... Wat ben jij aan het doen bij de boekhouder?

K: Niets. Met de Kleine zijn wij om dinges te regelen.

120. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 02258 (map 5)

12 juni 2013, 10:34:08 uur

Beller: [D] (P)

Gebelde: [G] (D)

Pagina 02259

(…)

P: Van de Belastingdienst kwam een witte brief met een bedrag van 2 en iets wat te betalen is. En “de Kleine” zei - “Dit is niets”.

D: Staat daar niets daaronder?

P: In de brief van de Belastingdienst?

D: Ja.

P: Nee, er staat niets daaronder. Alleen het bedrag 2400 en nog iets.

D: Heb jij dit aan “de Kleine” doorgegeven?

P: Ja, ik vertelde dit toen ik de brief bij de post beneden zag.

D: 2400 euro.

P: Ja. Van de Belastingdienst.

D: Ben jij serieus?

P:Ja.

D: Shit.

P: Jullie moeten me zeggen wanneer “de Kleine” komt zodat ik hem deze brieven geef om ze naar de boekhouder te brengen. Om te zien. Ik heb tegen “de Kleine “over deze brief verteld en hij heeft gezegd dat ik moet kijken of er cijfers staan. Toen is zag 2400 was ik geschrokken.

D: En wat zei hij toen gezegd?

P: Ik vertelde over beide brieven en hij zei “Er is niets.”

D: Dus hij zei “Geen probleem”? Ik wacht nu dat hij uit het ander land komt en hij komt naar

jou toe of jullie spreken af hoe jullie elkaar ontmoeten, en jij geeft de brieven aan hem.

121. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 02261 (map 5)

1 juli 2013, 15:01:58

Beller: [D] (P)

Gebelde: [G] (D)

(…)

Verder zegt D dat P haar schrift moet invullen en samen met

de bonnetjes voor de betaalde fixen naar de boekhouder moet

brengen.

P: Voor april, mei en juni.

D: Ja. Ciao!

122. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 02263 (map 5)

1 juli 2013, 21:43:02 uur

Beller: [D] (P)

Gebelde: [G] (D)

D: Vul dat ding in vanaf de dag dat jij begonnen bent.

P: Die is door de boekhouder ingevuld. Tot februari is het

afgesloten.

Dus ik moet vanaf maart beginnen.

D: Ja, ja. En schrijf niet te veel in, niet te veel

invullen.

P: Nee ik kijk naar het voorbeeld dat hij heeft gedaan.

D: Goed.

P: Zoals de man het heeft gedaan - voor een dag schrijft hij

350 of 450 - zo zal ik het ook schrijven...

D: Nee, schrijf jij 350 - max 400.

P: Hij schreef 450 - ik zal 350 schrijven

(…)

123. Het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [L] en [M] in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van 1 augustus 2013, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende de verklaring van getuige [getuige] :

Pagina 01546 (map 4.1)

V: Hoe bepaalt u de omzetbelasting voor een prostituee?

A: Zij voeren een kasboek op. Zij houden naar eigen zeggen dit dagelijks bij. (…) Zij komen met een kasboek. Dit leveren zij aan in een Tetradca, dit betekent schrift. Dit betreft een Bulgaars woord.

Pagina 01548 (map 4.1)

De naam [verdachte] . Die kwam met [A] mee. Hij kwam met de dames mee. Onder andere met [A] . Dit is de handelsnaam. Ik ken alleen de handelsnaam en met [F] .

Pagina 01549 (map 4.1)

Hij kwam samen met dames [A] en [F] naar mijn kantoor. Ik weet niet wat voor werk hij doet, ik heb er nooit naar gevraagd, volgens mij is hij werkloos. Hij is ’s middags altijd vrij. Hij kwam altijd ‘s middags dossiers afgeven. Ik heb hem een keer gevraagd of hij een firma had en of hij een boekhouder nodig had. Hij had geen firma naar eigen zeggen. Geen idee waar hij woont.

Met [A] sprak ik Engels en Turks. Met [F] Engels en Turks.

Meestal kwam hij met de BTW aangiftes, om de drie maanden.

(…)

V: In dit document “Btw planning 4e kwartaal 2012 en 1e kwartaal 2013” staat de naam [A] met daarachter de naam [verdachte] vermeld.

A: [A] is de handelsnaam. De naam erachter is de contactpersoon.

(…)

Pagina 01550 (map 4.1)

V: In het document “BTW-planning” staat ook de naam [D] met daarachter de naam [verdachte] vermeld.

A: Zij is ook een cliënt van ons. Zij is ook bekende van [verdachte] . [D] was op non actief. In het begin was zij actief daarna 8 maanden heb ik haar niet gezien en 4 maanden geleden is zij weer gestart en ik heb aangegeven om zich KvK te laten inschrijven en bij GGD en zo. Toen was [verdachte] erbij met nog een blonde jongen met blauwe ogen, maar niet Nederlands. [verdachte] wilde [D] helpen met inschrijven. [D] luisterde alleen. Ik weet niet hoe het komt dat [verdachte] erbij was. Mogelijk komen zij uit hetzelfde dorp. De eerste keer heeft [D] zelf stukken aangeleverd en de tweede keer bracht [verdachte] deze stukken.

(…)

V: in het document “BTW-planning” staat ook de naam [C] met daarachter de naam [verdachte] vermeld. Waarom is dit?

A: [C] , dit is een klant. Haar bedrijf heet [C] . Zij is een klant van [N] . Ik kan niet alles doen.

Pagina 01551 (map 4.1)

Haar volledige naam is [C] , dit is een hele dunne slanke meid. De laatste drie, vier kwartalen komt zij de stukken persoonlijk brengen. Daarvoor was het [verdachte] volgens mij.

(…)

Het zijn allemaal dames die bij het [straatnaam] werkte en ik vroeg mij wel af hoe dit zou zitten. Hij heeft geen werk en komt iedere keer met verschillende dames. Ik heb dit ook vorig jaar zomer aan [A] gevraagd. Zij gaf aan dat hij een vriend was en dat hij haar hielp omdat zij de taal niet sprak en de regels niet kende.

Pagina 01552 (map 4.1)

V: Zijn er nog meer dames die te linken zijn aan [verdachte] ?

A: Ja, [E] .

V: In het document “BTW-planning” staat ook de naam [E] met daarachter de naam [verdachte] vermeld.

A: [verdachte] kwam samen met [A] ook de stukken brengen voor [E] . [verdachte] was erbij en [A] overhandigde de documenten.

(…)

V: In heet document “BTW-planning” staat ook de naam [F] met daarachter de naam [verdachte] vermeld.

A: ik heb EU toetsing gedaan. Zij kwam telkens vragen wanneer de uitslag kwam. Zij kwam strikt een keer per kwartaal samen met [verdachte] . De laatste keer heeft [verdachte] alleen het dossier gebracht en hij gaf aan dat zij op vakantie was.

Pagina 01553 (map 4.1)

[F] is een prostituee, een klant van mij. [verdachte] is verbonden aan de dames en contactpersoon van hen. Hij belt mij op en komt in persoon langs met het dossier.

Pagina 01559 (map 4.1)

V: Wat kunt u vertellen over [G] ?

A: Deze was een keer met [verdachte] langsgekomen, dit was een maand of 3 a 4 geleden. Hij heeft alleen in de wachtruimte plaatsgenomen en is niet in mijn kantoor gekomen. [verdachte] gaf aan dat dit een vriend van hem was.

Geld onder zich houden

124. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 02048 (map 5)

23 april 2013, 20:43:20 uur

Beller: [G] (K)

Gebelde: [D] (P)

(…)

K: Hoeveel geld heb je vandaag?

P: 450.

K: Dus, ik wil dat je van deze 450, 10 euro neemt en de rest thuis laat.

P.: Maar ik heb sigaretten, ik zal niets kopen, alleen als het morgen ochtend regent...

K: Neem 10 euro voor een taxi.

P: Als het mooi weer is, zal ik niets meenemen.

K: De andere 440 laat je staan, maar je vergeet ze, niet voor fix. Je moet niet denken dat ze voor de fix zijn. Ik heb geld nodig, ik moet naar Bulgarije sturen, moet je weten. Morgen doe je je schouders onder en probeer de fix te verdienen, hoor je het?

P: Goed, baby.

K: Omdat ik echt geld moet versturen.

(…)

K: Goed, en alstublieft, ik wil dat je tot het einde blijft, omdat… Als je 600, 700, 800 euro, kan ik het begrijpen – doe dicht en ga weg, maar nu zie je dat we geld nodig hebben.

125. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 02023 (map 5)

19 april 2013, 21:30:06 uur

Beller: [G] (K)

Gebelde: [D] (P)

(…)

K: En laat al het geld thuis achter, neem alleen 50 euro om daar te kunnen betalen...

P: Maar ik laat voor jou al het geld thuis, ik neem het geld niet met me mee...

K: Ja, dat jij het weet.

(…)

126. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 02057 (map 5)

24 april 2013, 20:43:33 uur

Beller: [G] (K)

Gebelde: [D] (P)

K: Jij bent gewoon nu rustig, eh, jij geeft geen gas, ik neuk

jouw vieze moeder, nadat jij gisteren dat geld had verdiend

en vandaag zit jij de hele dag...

P: Ik ben niet rustig gaan zitten, [...] ...

K Wat ben jij niet rustig gaan zitten? Ik zal niet vanwege

jou zonder geld rondlopen... Ik zal niet vanwege jou zonder

geld rondlopen! Of jij zal een strijd voeren om iets te

bereiken of jij zal vertrekken, weg van me! Dat ik als een

Zigeuner zonder 5 euro in mijn zak rondloop! Jij bent kalm nu...

jij eet en drinkt daar... en ik loop als een bedelaar.. . Dat

zal niet gebeuren! Zeg het - als jij niet zal werken - ga

weg! Vertrek van hier! Ga terug naar jouw ellende! Jij zal

niet eten en drinken en geld van me achterhouden Ik neuk

jouw vieze moeder! En dat ik hier in ellende leef...Begrijp jij!

P: Ik houd geen geld achter.

K: Hoezo houd jij geen geld achter! Hoezo houd jij geen geld

achter!

P: Ik houd geen geld achter.

K: Ik neuk jouw moeder! Het kan me niet schelen! Begin te

werken! Zonder geld blijf jij niet met me! Is dat jou

duidelijk!

P: Ja.

K: Is dat jouw duidelijk!!

P:Ja.

K Jij zal gauw naar huis gaan. .zonder.. . onv. . .ik neuk jouw moeder!

127. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 02112 (map 5)

2 mei 2013, 15:27:05 uur

Beller: [G] (K)

Gebelde: [D] (P)

(…)

K. Als ik jou belde, waarom nam jij niet op?

P: Omdat hij nog hier was en wilde langer blijven.., nog 75 minuten. Maar daarover heb ik jouw geschreven.

K: Is dat zo? Jij doet altijd zo als jij niet opneemt... Ik kom zo naar jou toe om jouw geld te pakken en te kijken hoeveel jij hebt

(…)

K: Maar nu ben ik in de buurt en ik kom het geld halen. Dan zien wij hoeveel het is.

(…)

Geweld en/of bedreiging met geweld

128. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 04654 (map 9)

12 maart 2013, 13:26:15 uur

Beller: [verdachte] (E) / [G] (K)

Gebelde: [...] (V)

E: Ik zal de telefoon in je hoofd kapot maken en zal nu

[G] (fon, NG) bellen.

129. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 01973 (map 5)

16 maart 2013, 15:22:22 uur

Beller: [G] (K)

Gebelde: [D] (P)

Pagina 01974 (map 5)

(…)

K: Kut dat je bent, als ik er achter kom dat je iets van plan bent, of iets doet, zal ik je rechtstreeks kapot slaan, ik zeg het je.

(…)

130. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 02004 (map 5)

21 maart 2013, 19:11:53 uur

Beller: [verdachte] (E) / [G] (K)

Gebelde: [D] (P)

(…)

K: Jij zegt: “Ik sta”.

E: Jij irriteert me enorm!

P: Ik ben maar voor een minuutje gaan zitten...

E: Waarom lieg jij dat jij bent gaan zitten...dat jij staat... ik zag jou toch! Ah!?

P: Precies voor een minuut ben ik gaan zitten en ik stond op.

E: Kan me niet schelen wat jij zegt! Ik zal jou platmaken/kapotmaken! Samen met jou moeder en vader! Wat (NTV) trut! Ik heb met mijn ogen gezien... en tot wij omkeerden waren er 5 minuten voorbij! Waarom maak jij dat, gek!

K: Waarom lieg jij zo, mens?

E: Pak jouw spullen en morgen ben jij weg!

Eee, de hele nacht hier… wij zijn de cipiers in de straat.

Pagina 02005 (map 5)

(...)

K: Kut! Dat jij nog eenmaal gaat zitten, zal ik jou doodslaan! Jij blijft staan!

(…)

131. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 02015 (map 5)

18 april 2013, 20:08:30 uur

Beller: [G] (K)

Gebelde: [D] (P)

(…)

K: Je hebt me weer teleurgesteld, ik neuk je in je mond, ik neuk je. Wat voor mens ben je? Het kan niet dat je in 3 uur niet 1 man hebt gehaald. Dit is echt onmogelijk, begrijp je? Het kan niet, het kan niet, begrijp je me? Ik zal je moeder neuken, als je jouw geld aan iemand geeft. Deze keer als ik achter kom, zal ik iets bij je afsnijden, moet je weten.

132. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 01973 (map 5)

19 april 2013, 16:31:26 uur

Beller: [G] (K)

Gebelde: [D] (P)

(…)

K: Ik zal jouw moeder neuken en ik zal jou de keel doorsnijden...dit keer zal ik jou lynchen.

P: Ik heb jou gezegd dat ik voor niemand werk na 2 uur.

K Pas op! Omdat ik jou de benen zal breken! Dat jij het weet!

(…)

[E]

Liefdesrelatie / afhankelijke positie

133. Een geschrift, te weten een proces-verbaal verhoor getuige [E] bij de rechter-commissaris van 20 november 2014, inhoudende, zakelijk weergegeven:

[H] en ik hebben een relatie met elkaar.

134. De verklaring verdachte [H] zoals afgelegd ter terechtzitting van 19 september 2017, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik heb een relatie met [E] en wij hebben samen een kind.

135. Een geschrift, te weten een meldingsformulier signalen mensenhandel, pag. 14839 e.v. (bijlage 12, map 18), inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 27 mei 2013 kwam [E] langs voor verlening van haar registratie. Door opsteller werd volgende bevindingen beschreven/reden signaal:

- [E] zag er uitgeput uit met grote wal/en onder haar ogen.

- [E] zag er mager uit.

- Ongezond vermoeide uitstraling.

- Sprak geen Nederlands ondanks dat zij al een paar jaar hier is

Huisvesting

136. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 14775 (map 18)

16 maart 2013, 07:36:57 uur

Beller: [A] (B)

Gebelde: [verdachte] (E)

B vraagt of E op is. Ja.

B: [E] (NG) zei dat ze met mij naar ons huis gaat.

E: Ja.

B: Is het de bedoeling dat zij bij mij woont, of?

E: Ik weet het niet, wij zullen vandaag zien. Ik ben draaierig, baby.

B: Dus jij weet niet of zij bij ons thuis komt wonen. Wie weet het dan?

E: Waarom, is er een probleem, nu in de ochtend.

B: Nee, ik vraag het gewoon.

E: Ik weet het niet, baby, wij zullen vandaag zien, wij zijn op zoek naar dinges, je weet het.

(...)

137. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 14776 (map 18)

18 maart 2013, 00:16:59 uur

Beller: [A] (B)

Gebelde: [verdachte] (E)

(...)

E zegt dat het niet zo is. B wil iets vragen:

B: Blijft [E] (NG) bij ons thuis?

E:Ja.

B: Blijft ze bij ons wonen, of is het tijdelijk tot ze een woning vindt.

E: Weet ik niet, wij zullen morgen zien.

B: Je bent een kluns, weet je dat?

E: Waarom?

B: Je bent wanhopig.

E: Nee, ik lig hier, ik heb veel gegeten en voel me niet lekker, daarom.

B: Goed.

Zij nemen afscheid.

138. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 14777 (map 18)

SMS-bericht

18 maart 2013, 00:23:11 uur

Met nummer: [...]

Tenaamstelling: [A]

Vertaling:

Baby, ik wil dat jullie met elkaar afspreken wie met wie gaat wonen,

ik wil het weten ,ik raak in de war, omdat thuis een grote chaos is.

139. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 14778 (map 18)

SMS-bericht

18 maart 2013, 00:26:40 uur

Met nummer: [...]

Tenaamstelling: [A]

Vertaling:

Baby, [E] zal bij ons blijven tot ze geld sparen voor een woning.

Begrijp je, mijn liefje.

Laten werken (ook tijdens ongesteldheid) / verantwoording afleggen / controle/ dwang

140. Het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [R] in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van bevindingen van 3 maart 2014, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende:

Pagina 14931 (map 18)

Uit de van [...] verkregen gegevens kan worden opgemaakt dat [E] vanaf 26 mei 2011 tot 17 juli 2013, met uitzondering van 5 weken in 2011 en 11 weken in 2012, een peeskamer heeft gehuurd bij [...] .

141. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 14963 (map 18)

5 juli 2013, 00:50:57 uur

Beller: [E] (M)

Gebelde: [...] (N)

M: Poesje, ik weet het niet, ik voel me niet helemaal lekker.

N: Ik verzoek je, alstublieft, als je van me houdt, [...] . Als je morgen ziek wordt, zal dit een groot verraad tegenover mij zijn, moet je weten. Ik heb jou echt nodig, begrijp me.

142. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 14965 (map 18)

11 juli 2013, 00:50:57 uur

Beller: [E] (M)

Gebelde: [H] (Z)

M vertelt over een vreemde klant met een damestas. Deze man is de hele nacht daar geweest. Z gaat naar bed en vraagt of M hem wil wakker maken. Z vraagt of M is geweest om te protesteren. Z vraagt of M naar het centrum wil gaan om te vragen of zij daar kan werken. M zegt dat deze straat onder dezelfde licentie valt.

(…)

143. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 14974 (map 18)

2 juni 2013, 23:19:05 uur

Beller: [E] (M)

Gebelde: [A] (B)

M klaagt over haar ongesteldheid, het lijkt alsof zij een bloeding heeft, met bloedstolsels. 8 klaagt over de lichten van de auto’s. De dames vragen zich af hoe ze deze nacht zullen doorbrengen. M zegt dat zij morgen 450 euro moet betalen aan rekeningen 170 voor elektriciteit, ongeveer 200 voor de andere dingen, 85 voor de boekhouder.

(…)

144. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 14938 (map 18)

25 januari 2013, 05:07:32 uur

Beller: [A] (B)

Gebelde: [verdachte] (M)

B: [...] is nu bij haar 4-e coursen. Ik sta bij 2.

M: die stommeling...

145. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 14939 (map 18)

27 januari 2013, 05:55:07 uur

Beller: [A] (B)

Gebelde: [verdachte] (M)

M slaapt.

M: verveel je je?

B: ik sta op 1 en 5.

M: en [E] heeft zij werk?

B: zij is nu op een rit ingegaan... Net had zij ook een.

(…)

146. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 14940 (map 18)

30 januari 2013, 01:17:19 uur

Beller: [verdachte] (M)

Gebelde: [A] (B)

(…)

M: [E] … heeft zij in de course geweest?

B: 2 of 3 coursen heeft zij gedaan... ik kan me niet herinneren.

M: Goed. Dus zo komt niemand naar binnen bij jou en jij doe de gordijnen dicht en sluit af.

(…)

147. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 14945 (map 18)

16 februari 2013, 23:24:19 uur

Beller: [verdachte] (M)

Gebelde: [A] (B)

M: Wat doe je?

B: Niets. Wij zitten maar...

M: Fuck... is er niets?

B: Nee. [E] ( [...] ) heeft ook niets.

M: Wat gebeurt het hier, fuck!

B: Wij zitten maar.

M: Is er geen beweging?

B: Wel is er beweging... maar niets. En wat doe je?

M: Niets. Ik zit ook. Wat moet ik doen?

B: Later zal het op gang komen, neem ik aan. Vandaag is het zaterdag. Wij zullen niet wanhopig worden.

(…)

148. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 14947 (map 18)

22 februari 2013, 05:27:21 uur

Beller: [verdachte] (M)

Gebelde: [A] (B)

M: Wat gebeurt daar?

B: 1.

M: Uuuh, Goed.

B: Wat is goed.

M: Heeft [E] ( [...] ) werk?

B: Nee. Zij staat al 4-5 uren lang.

M: Zij heeft misschien 300-400 euro.

B: 300.

(…)

149. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 14951 (map 18)

6 juli 2013, 20:21:31 uur

Beller: [A] (B)

Gebelde: [verdachte] (E)

E: Muisje, kijk wat er is, ik wil iets met je bespreken.

Kijk, bel vandaag die [E] (NG), omdat de mensen nemen mij

kwalijk. Weet je wat ze zeggen? Ik heb vandaag met mijn

broer gesproken, [H] (NG) heeft gezegd dat ik jou verboden zou

hebben met haar te bellen. Hij zei, waarom doen jullie zo,

hij neemt mij kwalijk. Waarom spreek die van jou niet, waarom

heb jij het haat verboden. Zij denken dat ik het verboden

heb. Ik zei: Die van jou neemt niet op, mens, die van mij

heeft sms-en geschreven. Bel haar vandaag, omdat zij denken

dat ik het verbied, terwijl ik jou nooit heb verboden met

haar te spreken, toch?

B:Ja.

E: Kijk daar, bel elkaar vandaag, zodat zij niet denken dat

ik dingesen, begrijp je?

E: zegt dat B [E] moet bellen en vragen wat.de reden is dat zij niet opneemt. Vraag het maar, ik wil alleen het antwoord weten, zeg het dan tegen mij, zodat ik mijn werk weet te doen, zegt E. E vraagt of de Italiaan op is. Ja, zegt B.

(…)

150. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 14952 (map 18)

24 maart 2013, 19:21:19 uur

Beller: [H] (H)

Gebelde: [I] (F)

F: Wat ik je wilde vertellen.. Ik ben gisterenavond op

dinges gegaan... op con trole.. Jouw vriend(in) zat daar en

bij hem/haar zaten nog twee vriend(inn)en.. geklets en al..

H: Is goed broer.

F: Ik zeg het je zodat je het weet.

H: is goed broer, is goed.

F: Ik ben daar een half uur gebleven.. Hij/zij stond niet

op.

H: Is goed broer.. ik kom daarheen. Liepen er mensen langs?

F: Ja joh het was er vol broer, vol!

H: Is goed broer. Is goed.

Einde gesprek.

151. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 14955 (map 18)

10 april 2013, 23:39:49 uur

Beller: [verdachte] (E)

Gebelde: [I] (F)

Desgevraagd zegt F dat hij thuis aan het slapen is.

E: Gaan jullie maar eens ‘ [...] (fon. Bulgaars?) doen bij

die.. [H] heeft namelijk gebeld.. bij zijn ‘ [...] ’.

F: Bij dinges..? Welke? Mijn..

E: Ja

F: Mijn vriend(in)?

E: Niet ‘ [F] ’ maar die andere.

F: die andere?

E: ‘ [E] ’

F: Is goed.

E: Gaan jullie maar kijken hoe zij erbij staat

F: Ok is goed.

E: Ok.

152. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 14956 (map 18)

8 mei 2013, 12:20:14 uur

Beller: [H] (H)

Gebelde: [G] (K)

H: Diens broer schijnt naar dinges te komen.. ehh.. naar

Bulgarije?

K.Ja..

H: Wanneer komt hij op vakantie?

K: Ehh.. 15’de...eehh.. 16’de zullen wij daar zijn...

H:.... (stilte)..

K: Ik wilde jou ook al bellen om te vragen of jij daar wil

kijken wat de prijzen van de tickets zijn..!

H: Ik ga daar naar wel naar kijken maar ik zat zelf te

denken om hem bij [E] achter te laten..!

K Ja dat weet ik niet, diens broer maar die jongen wilde nu

komen..

(…)

K: Dat weet ik niet broer..die jongen wilde dus met ons

meekomen. .met.. ntv..

H: Met wie heeft hij dat overlegd dan?

K: dat weet ik niet.. dat weet ik dus niet. Hij komt straks hier

naar toe, laat hij anders met jou bellen zodat jullie elkaar

kunnen spreken om uit te komen/met elkaar eens worden.

H: Ik zal met hem praten..

(…)

H: Dat is goed.. [E] komt morgen.. Hij/zij moet wel

opgehaald worden. Laat [I] hem/haar gaan ophalen..

K: Waar?

H: Bij het koffiehuis/cafe

K: Dat is goed maar hoe laat?

H: Hij moet om half negen of negen uur daar zijn...!

K: Hij moet dus om negen uur daar zijn?

H: Volgens mij komt hij/zij om acht uur al…. vertrek zes uur

en zal om acht uur al daar zijn..!

K: Vraag er eerst naar

H: Ik laat het wel weten

Einde gesprek.

153. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 14958 (map 18)

8 mei 2013, 12:37:00 uur

Beller: [I] (F)

Gebelde: [H] (Z))

Z: Hallo..

F: Hallo.

Z: Jij/jullie schijnen terug te komen maar tegen mij zeggen

jullie niks.

F: Jouw vriend heeft met jou gesproken toch..!

Z: Ja maar hij heeft mij niks verteld dat je zou komen..!

F: Heeft hij dat niet gezegd?

Z: Nee, want ik had andere gedachten.. dat er nog twee

weken langer daar gebleven zou worden..

F: Oh, wie zou er moeten blijven, de vriend?

Z: Ja.. dinges zou komen.. dinges(Praten door elkaar, wat niet

te verstaan is)..

Z: Ik had toch tegen jou gezegd dat ik Augustus zou komen..!

F: Hij zei tegen mij: Ik heb met hem gesproken zus en zoen

ik dacht dat er al gesproken was en daarom heb ik ook niet

gebeld..!

Z: Zie maar of je nog wil komen dan moet je dat maar doen ik

zal naar een mogelijkheid zoeken/oplossing vinden. Je kunt

komen als je dat wil.. ntv..

F: Ja.ja. .

dinges maar gaat mijn vriend weg of zegje dat hij

moet blijven voor twee weken he..

Z: Nee die/de vriend zal gaan..

F:Ja..ja..

Z: Ja die zal gaan en daarna zal [E] komen..!

F:Ja..ja..

Z: Die is dan alleen [E] is zal dan alleen zijn daar

bij het huurplaats.. daarom

F:Ja..

Z: Begrijp je het?

F:Ja..ja..

Z: Ja daarom zeg ik het! Maar als je wil dan kan [...] (Fon)

gaan, om samen met [E] te zijn

F: Ja..moet ik dan in dat geval blijven..

Z zegt dat F dat zelf moet beslissen en anders moet ik

iemand sturen. Ik wist niet dat je zou komen, zegt Z Daar

wist ik niks van af, zeg Z F:Ja hij zei dat hij met jou

gesproken had en ik dacht daarom dat het al geregeld was,

zegt F. Hij had mij niks daarover gezegd, zegt F. Z vraagt

of F andere plannen heeft, dan moet je dat tegen mij zeggen

zodat ik dat weet, zegt Z. Z zegt dat hij het verder ook

niet weet en dat hij nu buitenspel is (Zegt in het

Bulgaars). Nee dat is het niet, in dat geval zal ik maar

blijven, het is niet anders, zegt F. Z zegt dat zij alleen

zal zijn en dat zij/vrouw bang is om daar alleen te blijven.

Het is oke voor mij is het geen probleem zegt F. Ja zo zal

er getraind worden en jij moet dan alleen in die stad

blijven Ik zal het verder zien hoe ik het verder ga doen,

zegt Z Ik zal jou vanavond bellen om door te geven hoe wij

het gaan doen/regelen zegt H. Dat is goed, F.

Einde gesprek.

154. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 14967 (map 18)

13 juli 2013, 03:53:07 uur

Beller: [E] (M)

Gebelde: [H] (Z)

M vraagt waarom hij haar zo schrijft.

Z vraagt waarom zij niet opneemt.

Z is boos omdat hij aan tafel met veel mensen is. Waarom neemt zij niet op. Hij heeft 10 keer gebeld.

Zij zegt dat zij bezig is.

Hij blijft drammen waarom zij niet opgenomen heeft. Hij wordt woedend:

Z: Waarom kon jij niet opnemen?

M: Ik heb het niet gehoord?

Z: Waarom kon jij niet opnemen? Wat deed jij?

M: Ik zal nu ophangen. Jij wilt ruzie.

155. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 14968 (map 18)

13 juli 2013 om 07:27:10 uur,

Beller: [E] (M)

Gebelde: [H] (Z)

Z had geen slaap. M zit zonder werk.

Z vraagt of zij nog niemand heeft.

M zegt dat zij wel iets heeft maar met 2-3 uren daartussen.

Z zegt dat het zo zal gaan en zij zullen in Bulgarije

uitrusten.

M vraagt of zij niet deugt meer. Zodat hij niets anders kan

verzinnen en haar zal met een andere vervangen.

Boekhouding en administratie

156. Het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [L] en [M] in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van 1 augustus 2013, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende de verklaring van getuige [getuige] :

Pagina 01546 (map 4.1)

V: Hoe bepaalt u de omzetbelasting voor een prostituee?

A: Zij voeren een kasboek op. Zij houden naar eigen zeggen dit dagelijks bij. (…) Zij komen met een kasboek. Dit leveren zij aan in een Tetradca, dit betekent schrift. Dit betreft een Bulgaars woord.

Pagina 01548 (map 4.1)

De naam [verdachte] . Die kwam met [A] mee. Hij kwam met de dames mee. Onder andere met [A] . Dit is de handelsnaam. Ik ken alleen de handelsnaam en met [F] .

Pagina 01549 (map 4.1)

Hij kwam samen met dames [A] en [F] naar mijn kantoor. Ik weet niet wat voor werk hij doet, ik heb er nooit naar gevraagd, volgens mij is hij werkloos. Hij is ’s middags altijd vrij. Hij kwam altijd ‘s middags dossiers afgeven. Ik heb hem een keer gevraagd of hij een firma had en of hij een boekhouder nodig had. Hij had geen firma naar eigen zeggen. Geen idee waar hij woont.

Met [A] sprak ik Engels en Turks. Met [F] Engels en Turks.

Meestal kwam hij met de BTW aangiftes, om de drie maanden.

(…)

V: In dit document “Btw planning 4e kwartaal 2012 en 1e kwartaal 2013” staat de naam [A] met daarachter de naam [verdachte] vermeld.

A: [A] is de handelsnaam. De naam erachter is de contactpersoon.

(…)

Pagina 01550 (map 4.1)

V: In het document “BTW-planning” staat ook de naam [D] met daarachter de naam [verdachte] vermeld.

A: Zij is ook een cliënt van ons. Zij is ook bekende van [verdachte] . [D] was op non actief. In het begin was zij actief daarna 8 maanden heb ik haar niet gezien en 4 maanden geleden is zij weer gestart en ik heb aangegeven om zich KvK te laten inschrijven en bij GGD en zo. Toen was [verdachte] erbij met nog een blonde jongen met blauwe ogen, maar niet Nederlands. [verdachte] wilde [D] helpen met inschrijven. [D] luisterde alleen. Ik weet niet hoe het komt dat [verdachte] erbij was. Mogelijk komen zij uit hetzelfde dorp. De eerste keer heeft [D] zelf stukken aangeleverd en de tweede keer bracht [verdachte] deze stukken.

(…)

V: in het document “BTW-planning” staat ook de naam [C] met daarachter de naam [verdachte] vermeld. Waarom is dit?

A: [C] , dit is een klant. Haar bedrijf heet [C] . Zij is een klant van [N] . Ik kan niet alles doen.

Pagina 01551 (map 4.1)

Haar volledige naam is [C] , dit is een hele dunne slanke meid. De laatste drie, vier kwartalen komt zij de stukken persoonlijk brengen. Daarvoor was het [verdachte] volgens mij.

(…)

Het zijn allemaal dames die bij het [straatnaam] werkte en ik vroeg mij wel af hoe dit zou zitten. Hij heeft geen werk en komt iedere keer met verschillende dames. Ik heb dit ook vorig jaar zomer aan [A] gevraagd. Zij gaf aan dat hij een vriend was en dat hij haar hielp omdat zij de taal niet sprak en de regels niet kende.

Pagina 01552 (map 4.1)

V: Zijn er nog meer dames die te linken zijn aan [verdachte] ?

A: Ja, [E] .

V: In het document “BTW-planning” staat ook de naam [E] met daarachter de naam [verdachte] vermeld.

A: [verdachte] kwam samen met [A] ook de stukken brengen voor [E] . [verdachte] was erbij en [A] overhandigde de documenten.

(…)

V: In heet document “BTW-planning” staat ook de naam [F] met daarachter de naam [verdachte] vermeld.

A: ik heb EU toetsing gedaan. Zij kwam telkens vragen wanneer de uitslag kwam. Zij kwam strikt een keer per kwartaal samen met [verdachte] . De laatste keer heeft [verdachte] alleen het dossier gebracht en hij gaf aan dat zij op vakantie was.

Pagina 01553 (map 4.1)

[F] is een prostituee, een klant van mij. [verdachte] is verbonden aan de dames en contactpersoon van hen. Hij belt mij op en komt in persoon langs met het dossier.

Pagina 01559 (map 4.1)

V: Wat kunt u vertellen over [G] ?

A: Deze was een keer met [verdachte] langsgekomen, dit was een maand of 3 a 4 geleden. Hij heeft alleen in de wachtruimte plaatsgenomen en is niet in mijn kantoor gekomen. [verdachte] gaf aan dat dit een vriend van hem was.

157. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 14975 (map 18)

25 januari 2013 om 22:06:34 uur,

Beller: [A] (B)

Gebelde: [verdachte] (E)

B zegt dat zij een groene brief kreeg van [...] de brief

moet naar de boekhouder gebracht worden. Men moet 160

euro betalen.

M zal morgen de brief zien.

158. Een geschrift, te weten de uitwerking van een sms, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 14979 (map 18)

Door het IMEI-nummer [...] in

gebruik bij [verdachte] wordt op 18 april 2013 om 21:56:35 uur,

een sms-bericht verstuurd naar het telefoonnummer [telefoonnummer] in gebruik bij [E] . Inhoud van deze sms was:

me o6te do kraq na meseca blast±nga trqbva dase plat±

utre 6tetA± ka

Vertaling:

De belasting moet betaald worden tot het eind van de maand,

ik zal het je morgen vertellen

159. Een geschrift, te weten de uitwerking van een sms, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 14980 (map 18)

Door het IMEI-nummer [...] in

gebruik bij [verdachte] wordt op 18 april 2013 om 21:56:44 uur,

een sms-bericht verstuurd naar het telefoonnummer [telefoonnummer] in gebruik bij [E] . Inhoud van deze sms was:

ja kolko trqbva da plat±6 no m± trqbvat tvo±te f±ksove

spe6o za utr

Vertaling:

Zal je vertellen hoeveel je moet betalen, maar ik heb jouw

fix-en nodig met spoed voor morgen

160. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 14982 (map 18)

09 mei 2013 om 16:08:06 uur,

Beller: [verdachte] (E)

Gebelde: [H] (H)

E en H begroeten elkaar.

E: Luister wat ik jou ga zeggen..!

H: Ja..

E: Er zijn daar dinges bij mij..Ik heb daar geld voor de

huur, benzine en voor de boekhouder aan jouw vriend betaald.

moet ik dat van hem terugvragen/nemen of moet ik dat opschrijven en

dat zo aan jou geven.?

(Vanaf hier Bulgaars 00.00.27)

H: Van [F] , broer,

Es Nee, niet van [F] , van [E]

(..)

E: Ik zal morgen de belastingen van [E] betalen

van de dinges, dat jij het weet.

H: Goed, goed, regel alle deze dingen zodat zij rustiger

zijn. En dat wij geen schulden/onbetaalde rekeningen hebben

dat wij niet schuldig zijn aan onbetaalde... .betaal die.

E: Goed, zoals jij wilt... ik heb die van me niet betaald

omdat ... na de vacantie, broer, ik heb nu niet om te

geven.., beter dat ik 50 euro boete betaal dan ... .

wat kan

ik doen?

H: Betaal die van me, dat ik niet verschuldig ben..

E: Goed, ik zal die van jou betalen. Ik zal nu kijken of er

betaald is van [E] en dinges.... [F] .

H: Goed, broer. Praat daar met hun...

E: Ik zal dan opschrijven en aan jou geven...

H: Goed, broer, en wij praten later daarover, maak jij geen

zorgen. Maar kijk als iets te betalen is, wat me kan

schaden/moeilijkheden bezorgen - betaal het, broer.

E: Goed, broer.

H: jij weet wel.

E: Ja.

Afscheid

Einde

Geld onder zich houden

161. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 14948 (map 18)

19 januari 2013, 17:59:28 uur

Beller: [verdachte] (M)

Gebelde: [H] (H)

(...)

M: Maar, wil je dat ik hier iets ophaal bij [E] en zo?

H: Wat zou je kunnen halen?

M: Misschien heb je iets nodig!

(…)

H: [...] . Haal gewoon op wat er is, broer. Ik heb niets meer.

M: Maar moet ik aan [E] vragen? Deze van hier heeft het niet! Ik zou niet weten hoeveel er is. Moet ik vragen?

H: Ja. Doe dat!

M: Moet ik aan de beide vragen?

H: Haal bij [E] 5 stenen.

M: Ik geloof dat [E] 5 stenen heeft.

H: Ja, haal dat op. Voor alle zekerheid, moetje ze bij je hebben. [...] ... [onv]

M: Oke, geen probleem, ik zal wel (op)halen, ik laat haar/hem wel praten.

162. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 14953 (map 18)

6 april 2013

Beller: [verdachte] (E)

Gebelde: [I] (F)

(…)

E: [D] (fon) komt [I] .. ..neem geld van de andere

kant, want deze heeft geen geld, begrijp je, daarom heeft

hij/zij jou gezegd dat hij/zij het geld zal geven.

Neem van [E] het geld.

F: Ja

(…)

E: Ja broer. Ik heb 250 Euro uitgeleend. Gisteren heeft [H] (fon) mij het geld (onv,).

F: Dat weet ik.

E: Omdat hij/zij [H] (fon) boos heeft gemaakt.

Hij/zij heeft in 3 dagen 2000 Lev uitgegeven.

(…)

E: Is goed. En ik zal tegen hem zeggen dat ik hem 50 euro geef en of hij tegen [E] wil zeggen om 70 euro aan mijn broer te geven.

163. Het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [S] in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van bevindingen van 16 april 2013, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende:

Pagina 16201 (map 19.1)

Uit de opgenomen, uitgeluisterde en verwerkte telecommunicatie is gebleken dat [...] spreekt met andere personen over zogenaamde “stenen”.

Uit tapgesprekken is op te maken dat met “stenen” geld wordt bedoeld. Hieronder enkele gesprekken en/of samenvattingen dan wel delen van gesprekken waarin over “stenen” wordt gesproken.

Op 26 december 2012 omstreeks 15:55:41 uur heeft [...] (M), die gebruik maakt van het telefoonnummer [telefoonnummer] een inkomend gesprek met een [...] (N) die gebruik maakt van het telefoonnummer [telefoonnummer] . In dit gesprek zegt de [...] tegen [...] dat hij “zij” een bericht moet sturen dat zij het geld moeten gaan halen thuis. Hierop zegt de [...] dat [...] de telefoon aan een derde persoon moet geven en deze derde persoon dan de opdracht krijgt van [...] : “de stenen te ophalen en deze naar de bank te brengen”.

Pagina 16202 (map 19.1)

Op 4 januari 2013 omstreeks 00:47:22 uur belt [verdachte] (M), die gebruik maakt van het telefoonnummer [telefoonnummer] met een [H] (H), die gebruik maakt van het Duitse telefoonnummer [telefoonnummer] . Hieronder een deel van het tapgesprek waarin [verdachte] zegt dat hij bundels gaat maken en deze gaat opsturen voor de huur.

M: Ja. Weet dat ik voor jou vanaf daar stenen zal sturen naar dinges. Van de huur… (onv), ik zal de huur proberen.

H: De huur?

M: Ja.

H: Krijgen we geld?

M: Je kan het krijgen/nemen. Als we deze maand zouden sturen.

(…)

Op 22 januari 2013 omstreeks 12:48:23 uur wordt [verdachte] (E) gebeld door [X] (S), die gebruik maakt van het telefoonnummer [telefoonnummer] en zegt tegen [verdachte] € dat hij van die 50 stenen moet achterhalen wat zij met het geld / stenen heeft gedaan:

S: k wil dat je iets achterhaalt.

E: Wat zeg je?

S: Ik wil dat je voor mij iets achterhaalt.

E: Wat?

S: Die van mij… Ik had gezegd geef haar / hem geld euh, stenen geven.

E: Ja.

S: Ik zei 50 stenen geven. Die heeft iets met die 50 stenen gedaan, uitgegeven of zo. Weet niet waaraan uitgegeven. Vraag even aan haar / hem … (onv).

(…)

Op 25 februari 2013 omstreeks 20:36:31 uur belt [verdachte] (E) die gebruik maakt van het IMEI-nummer [...] naar [G] (K) die gebruik maakt van het Duitse telefoonnummer [telefoonnummer] en zegt tegen [verdachte] (E) dat hij de controle zal aanscherpen door middel van bedreigen. Tevens zegt [G] dat hij haar 400 stenen heeft gegeven en dat zij dat allemaal heeft uitgegeven.

Pagina 16203 (map 19.1)

K: En trouwens weet je zij is even eruit gaan om wat te gaan kopen… wat ze nodig heeft… Ik heb haar 400 stenen gegeven en ze heeft alles uitgegeven.

E: Godverdomme. Kennelijk heeft ze een gat in haar hand.

K: En wat heb ik gedaan broer, zij heeft mij al mijn geld ’s avonds al gegeven. Ik heb haar het geld gegeven en gezegd dat zij haar geld kon houden…

(…)

E: En hoe… kun je tenminste wat stenen sparen tot zij / hij gaat…

(…)

Pagina 16204 (map 19.1)

Uit de context van bovenstaande tapgesprekken is bij het onderzoeksteam het vermoeden ontstaan dat wanneer in de tapgesprekken wordt gesproken over “stenen” hiermee wordt bedoeld geld c.q. geldbedragen.

[F]

164. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 15861 (map 19)

12 maart 2013, 19:21:03 uur

Beller: [H] (H)

Gebelde: [verdachte] (E)

H vraagt of er nog een bloemist open is.

E zegt dat Albert Heijn er is maar dat die al gesloten zal zijn.

H zegt 100 rozen te willen halen.

E zegt een winkel in gedachten te hebben en daar te zullen kijken.

H zegt al te zijn vertrokken en onderweg te zijn.

E vraagt of H naar ‘ [F] ’ gaat.

H bevestigt dat.

E vraagt of H vanavond al direct naar ‘ [F] ’ zal gaan of ‘hierheen’ (bij E) zal

komen.

H zegt dat hij naar E zal komen.

E zegt dat het goed is.

H zegt dat zij dan om 12 uur vannacht de bloemen zullen gaan afgeven.

E vraagt “Op het werk!?”.

H bevestigt dat.

E vraagt of H helemaal gek is geworden.

H zegt dat hij gewoon verliefd is en wil trouwen.

E lacht hierop.

165. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 15862 (map 19)

12 maart 2013, 23:26:04 uur

Beller: [...] (V)

Gebelde: [I] (F)

F geeft de telefoon aan een andere [...] (N) die V feliciteert met haar verjaardag

en wenst dat zij heel braaf blijft en de beste vrouw en dochter en zus is.

V vraagt waar hij is, N zegt dat hij heeft de [...] ( [...] ) opgehaald en hij vertrekt

naar België om het “geld te krijgen” en hij probeert morgen middag terug te zijn.

Ven N noemen elkaar “eindje” en hij zegt dat hij van haar houdt.

166. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 15863 (map 19)

18 maart 2013, 19:22:06 uur

Beller: [H] (H)

Gebelde: [I] (F) / [...] )

(...)

Hierna komt [...] (V) aan de lijn en praat in het Bulgaars met [H]

(vanaf 00:26)

H vraagt aan de [...] hoe het met haar gaat, hij noemt haar ‘ [...] ” (eendje).

V: Goed, “ [...] ”, maar ik heb vandaag de ding niet meegenomen.

H: Het geeft niet, je neemt het morgen.

V vertelt dat ze het horloge heeft laten repareren.

H vraagt of... (onv) past.

V zegt dat het past en V vindt het mooi. V vertelt dat ze buiten is geweest, gegeten,

koffie gedronken en naar huis gegaan.

H vraagt nogmaals of alles goed gaat met de gezondheid van V.

Desgevraagd zegt H dat hij zal reizen en wilde V spreken, omdat ze geen telefoons

hebben.

V: Heb jij eentje genomen?

H: Ja, ik heb het gehaald, maar wij kunnen niet vanuit hier veranderen/ruilen. Wij

moeten ze op een andere manier veranderen.

V zegt dat als het niet anders kan, wordt het donderdag.

H zegt dat hij niet met V kan praten tot donderdag, maar hij zal iets verzinnen.

V: […] , ik wil in je mond plassen.

H: Eerst ik.

V: Nee, niet jij, ik wil eerst.

H: Ik zal plassen en tevens poepen in je mond.

V: Oh, ik zal hetzelfde bij je doen.

H: Ik zal in je mond poepen en je zal het opeten.

V: Ik zal iets bedorven eten, dan zal je het zien.

Kijk hoe hij tegen me praat (lachen) Mooi, […] , als je iets bedenkt, zeg het.

H zegt dat hij van V houdt, V houdt ook van H.

H zegt dat V heel voorzichtig moet zijn.

V zegt dat ze dat zal doen en noemt H - mijn liefde-.

Werkplek regelen

167. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 15885 (map 19)

28 februari 2013, 20:06:50 uur

Beller: [...] (N)

Gebelde: [verdachte] (E)

(…)

N: Joh [...] wat is de leeftijd voor [woonplaats] ?

E: Daar waren volgens mij geen problemen.. Maar hoe het nu is weet ik niet.

N: Er waren er geen problemen toch?

E: Nee

N: Hmmm..

E: Er is daar een nummer maar iemand moet het vragen..

N: Stuur het nummer dan maar naar dinges..

E: Naar wie?

N: Stuur het nummer maar naar (Bulgaars] [F] ’..

E: Is goed ik zal hem/haar bellen. zodra hij/zij is gekomen vraag ik het.

N: Laat hem/haar naar een dinges vragen voor onze vriend.

E: Wie is dat?

N: Onze vriend joh.. [...] .

E: Ok is goed ik ga het meteen vragen.

168. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 15886 (map 19)

28 februari 2013, 20:14:15 uur

Beller: [verdachte] (E)

Gebelde: [...] (V)

E: Ik heb je een sms gestuurd, heb je het gezien?

V: Nee, ik heb geen sms ontvangen.

E: Je kunt het elk moment ontvangen. Je gaat dit nummer bellen, het is van [woonplaats] .

Je kunt vragen naar vrije kamers, vragen of 21 jaar nodig is etc.

V: Goed, als ik het niet krijg, stuur het me nog een keer.

E: Als ze vragen hoe je heet, zegje [...] , hoor je?

V: Oh, zo, goed, mooi. Ik zal zien, als ik het ontvangen heb, ga ik bellen.

E: Kijk nu, terwijl je met me spreekt, of je het ontvangen hebt.

V heeft het niet ontvangen, E gaat het nog een keer versturen.

169. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 15887 (map 19)

28 februari 2013, 20:21:04 uur

Beller: [...] (V)

Gebelde: [verdachte] (E)

V zegt dat het nummer wat ze ontvangen heeft niet te bereiken is, het staat op dat het

buiten bereik is.

E zegt dat ze misschien het nummer hebben verandert.

V zegt dat ze 6 keer heeft gebeld en het lukt niet.

V: Ik heb hier geprobeerd, maar het lukt niet. Ik heb op 4 verschillende plaatsen gebeld. Het minimumleeftijd is 21 en er zijn geen plaatsen, alleen voor overdag.

E: Dus zij willen 21 jaar, he? Ik moet er naar toe gaan voor het goede nummer.

170. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 15890 (map 19)

17 april 2013, 21:17:40 uur

Beller: [F] (Y)

Gebelde: [verdachte] (E)

E vraagt of bij de werkkamers beneden er vrije kamers zijn. En of Y als zij naar haar werk gaat geen borden met “Kamers te huur” heeft gezien.

Y zegt dat men zulke borden niet ophangt.

E: Toen jij daar werd aangenomen, hebben zij bij jou in de paspoort naar stickers gekeken?

Y: Ik denk van wel maar zij gingen niet controleren. Zij hebben het alleen gekopieerd.

E: Dus het is geen probleem, geen probleem dus... die zal zeggen dat zij de rode

paspoort thuis heeft achtergelaten... zo iets...

Y: De laatste keer dat ik heb gebeld toen jij me hebt gevraagd, toen hadden zij alleen

een kamer voor dagwerk en trouwens hier waar ik zit is ook een kamer voor overdag

en is voor permanent... hier vooraan waar ik ook zit...

E: Wacht even (E herhaalt voor iemand naast hem dat er een kamer voor overdag wel

beschikbaar is) En deze dagkamer van hoe laat tot hoe laat is?

Y: Van 9 tot 7.

E Herhaalt het voor de aanwezige daar naast hem.

E: Heb jij een idee hoe het is daar om overdag te werken?

Y: Er zijn vrouwen die heel tevreden zijn van overdag werken... omdat overdag heel

lelijke monsters werken en de mooie meisjes wel werk hebben.

E: Goed, 0K, [F] ( [...] ). En wat kunnen wij daar doen?

Vervoeren naar en van werkplek

171. Het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [W] in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van 28 maart 2013, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende:

Pagina 16140 (map 19)

Op dinsdag 26 maart 2013 werden de navolgende waarnemingen gedaan.

Pagina 16141

(…)

20.10

uur: Wij, 142 en 208, zagen de Golf stoppen in de directe omgeving van perceel [adres] te [woonplaats] , hierna te noemen [adres] . Wij zagen [F] , vrouw1 en een onbekende vrouw, hierna vrouw2, uit de Golf stappen. Wij zagen de Golf wegrijden.

Pagina 16142

20.11

uur: Ik, 110, zag [F] een deur rechts van [adres] betreden.

(…)

21.04

uur: Wij zagen [F] zitten acht een raam in de directe omgeving van [adres] .

(…)

172. Het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [W] in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van 16 mei 2013, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende:

Pagina 16165 (map 19)

Op maandag 13 mei 2013 werden de navolgende waarnemingen gedaan.

Pagina 16169

(…)

17.35

uur: Ik, 191, zag [I] gebruik maken van een mobiele telefoon en staan voor [adres] . (...) Ik zag [I] de sleutel vangen en met gebruik van de sleutel [adres] betreden.

(…)

18.33

uur: Wij, 158 en 192, zagen [I] als bestuurder in de Xsara stappen.

(…)

18.38

uur: Wij, 158 en 192, zagen [F] als bijrijder in de Xsara stappen en zagen de Xsara wegrijden.

19.27

uur: Wij, 107 en 127, zagen de Xsara stoppen op de [straatnaam] te [woonplaats] . Wij zagen [F] uit de Xsara stappen en weglopen.

19.32

uur: Wij, 061 en 192, zagen [F] perceel [straatnaam] [...] / [...] te [woonplaats] betreden.

173. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 15880 (map 19)

22 januari 2013, 16:00:20

Beller: [verdachte] (M)

Gebelde: [H] (H)

(...)

M: Vraagt wie morgenochtend [F] gaat ophalen.

H: Met dinges, met de auto, wat moeten we anders?

M: Met [...] ? ( [...] )

H:Ja.

M: Hm. Goed, ok. Dan zullen we afspreken/overeenkomen. Als hij/zij wil, kan hij/zij bij

ons blijven. Laat hem/haar dan bij ons blijven.

(...)

Laten werken / verantwoording afleggen / controle

174. Het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [R] in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van bevindingen van 31 januari 2014, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende:

Pagina 16136 (map 19)

Uit de van [...] verkregen gegevens kan worden opgemaakt dat [F] vanaf 3 mei 2012 tot 24 januari 2013, met uitzondering van 5 weken, een peeskamer heeft gehuurd bij [...] .

175. Een geschrift, te weten online inzage uittreksel KvK, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 16029 (map 19)

KvK-nummer [...]

Handelsnaam: [F]

Rechtsvorm: eenmanszaak

Startdatum onderneming: 13 maart 2012

Bezoekadres: [adres] , [postcode] [vestigingsplaats]

Telefoonnummer: [telefoonnummer]

Activiteiten: Overige dienstverlening n.e.g. Prostitutiebedrijif

176. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 15865 (map 19)

16 maart 2013, 01:06:09 uur

Beller: [...] (n)

Gebelde: [...] (V)

N vraagt wat V doet. Zij zit nu ...niet veel werk, mensen vragen haar alleen of zij anaal

doet. N lacht dat daar is al iemand voor. N vraagt of ook geen pijpen waren.

N zegt dat hij gaat slapen en zij nemen afscheid.

177. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 15866 (map 19)

18 maart 2013, 00:01:02 uur

Beller: [...] (V)

Gebelde: [...] (M)

N vraagt hoe het gaat.

V zegt dat het heel vroeg is en nog niets. Morgen gaat zij om haat identiteitskaart in

ontvang te nemen.

N is heel blij hoe zij gewerkt had gisteren. Hij hoopt dat voortaan zo zal zijn.

(…)

178. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 15868 (map 19)

20 april 2013 23:20:12 uur

Beller: [F] (Y)

Gebelde: [verdachte] (E)

F: Alo.

Y: Geef me dinges.

De telefoon wordt overgenomen door [verdachte] (SH,E)

E: Alo.

Y: Hij wil niet naar me luisteren en mijn beltegoed is op. Jullie kunnen vertrekken.

E: Goed, kom dan, hoe laat, kijk...

Y: Nee, gaan jullie maar.

E: Waarom?

Y: Daarom, ik zal hier blijven.

E: Hij heeft gezegd dat je terug moet gaan, joh. Wij wachten op je.

Y: Hij heeft me nu niets dergelijks gezegd.

E: Hij zei dat je terug moet gaan naar de [...] (fon). Heb jij geen beltegoed op het

zakelijke nummer?

Y: Nee, mijn beltegoed is opgegaan, terwijl wij aan het praten waren.

E: Heeft hij tegen jou gezegd - ga maar.

Y: Nee, hij zei dat binnen 1-2 dagen zal hij mijn ticket brengen.

E: Wij wachten hier op je, begrijp je, hij zei dat wij je naar huis moesten brengen in

Den Haag.

Y: Oh, bel hem, spreek even met hem en bel me terug.

E: Goed, maar dat heeft hij gezegd, ik heb hem zojuist gebeld, joh. Hij zei dat je terug

moet.

Y: Waarom doet hij nu zo?

E: Weet ik niet, ga met hem praten als je komt, ik zal je een telefoon geven, ik weet

het niet.

Y: Hij neemt niet op, het wordt niet opgenomen.

E: Hij zei dat je moet komen, ik wacht op je, kom op.

Y: Waarom moet ik nu teruggaan?

E: Doe het maar, kleed je aan, ik wacht op je. Wij wachten op je, waarom begrijp je

het niet, kom op, hoor je het?

Y: (zucht) Maar ik moet hier mijn kamer betalen. Waarvan moet ik geld halen om te

betalen?

E: Heb je nu helemaal geen geld bij je?

Y: Nee, ik betaal de kamer ‘s ochtends.

E: Laat het aan het meisje daar.

Y: Zij dragen geen geld bij zich, ik heb ook geen geld, ik betaal ‘s ochtends, wij

betalen niet ‘s avonds.

E: Heb jij geen geld bij je van gisteren avond?

Y: Nee, niet bij me.

E: (zucht) Wacht maar, ik zal hem bellen.

179. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 15869 (map 19)

20 april 2013 23:31:44 uur

Beller: [verdachte] (E)

Gebelde: [F] (Y)

E: Alo, kom op, ik wacht op je, kom.

Y: Waarom?

E: Wie heeft je gezegd...

Op de achtergrond begint [...] (N), te schreeuwen:

N: Kom sneller hier naar toe, joh!

Y: Deze man moet niet zo schreeuwen tegen me!

N: Hey, kom snel hier!

E: (rustig) Kom maar, ik wacht op je.

Einde gesprek.

180. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 15869 (map 19)

2 mei 2013, 11:07:48 uur

Beller: [G] (K)

Gebelde: [F] (Y)

K vraagt waar haar telefoon is.

Y: Welke telefoon?

K: De telefoon waarmee jij met de dinges praat...?

Y: Ja, ik heb het vergeten maar hij weet het.

K: Waar heb jij het vergeten?

Y: Wat maakt het uit? Hij weet daarover...

K: Hij belt en werd gek... Jij neemt hem in de maling...

Y: Nee, hij weet daarover.

K:Aha... Waar is die...

Y: Allo... wat is het probleem?

In de achtergrond een mannelijke stem: Zeg: Goed, goed.. .hij zal jou (onv)

K Goed, goed, hij zal jou dingesen...

181. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 14277 (map 17)

31 december 2012, 19:10

Beller: [H]

Gebelde: [verdachte]

[H] zegt tegen [verdachte] letterlijk:” [...] , laat hem naar [F] toe gaan”.

zegt hierop dat hij wel bij hem is geweest.

Later in het gesprek zegt [H] dat [verdachte] het moet zeggen als het niet gaat, [verdachte] moet bellen en aan [H] denken. Als [verdachte] niet aan [H] denkt moet [H] iemand anders vinden die daar blijft.

zegt hierop dat hij verontwaardigd is nu [H] dit zegt: “Laat ik een andere persoon vinden” enzo.

[H] zegt hierop letterlijk: ‘Wat zeg je nou..Het is normaal..Jij praat zo zonder dat ik dit denk, dommerd. Het is nodig dat we het aan elkaar zeggen. Je doet alsof ik jou alleen laat dat je gaat en wat je gaat bespreken..We zijn een team, joh.

zegt hierop dat hij het heeft verteld, [verdachte] heeft het hem/haar verteld. [verdachte] zegt dat [H] het dan ook maar moet zeggen.

Hierop zegt [H] dat het niet uit maakt of of [verdachte] het zegt of [H] het zegt.

zegt dat hij zal gaan praten.

In de gaten houden / instructie geven

182. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 15839 (map 19)

20 april 2013, 23:35:44 uur

Beller: [verdachte] (E)

Gebelde: [F] (Y)

Eerst een computerstem die zegt dat de beltegoed 0 is.

E: Jij hebt ook geen beltegoed, broer.

Vervolgens gaat de telefoon, Y neemt op.

E Zegt dat zij verder dan de koffieshop moet lopen.

E is iets verderop, Y zal hem zien.

Y Vraagt of dat het de 2-de zijstraat is.

E legt het uit.

Y Zucht.

Einde gesprek.

183. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 15890 (map 19)

20 april 2013, 23:43:27 uur

Beller: [F] (Y)

Gebelde: [verdachte] (E)

Y: Zij zijn gestopt bij de eerste zijstraat, ik zal even wachten tot ze weggaan, ik kan niet daar langs lopen.

E: Wie zijn daar gestopt, de politie?

Y:Ja.

E: Bij de zijstraat van de koffieshop?

Y: Nee, ervoor, maar ik moet bij ze langslopen.

E: Nee, ga naar beneden, sla bij de koffieshop af.

Y: Maar zij zijn precies hier naast me, op de eerste zijstraat.

E: Goed, je zal me bellen, als zij er zijn, je zal niet in de auto stappen maar doorlopen en 100 meter verderop op me wachten. Je houdt je telefoon, je ziet me, je loopt door en ik zal je verderop ophalen.

Y: Maar zij zijn... ik moet langs ze lopen.

E: Luister nu naar mij. Ik ga uit de auto, jij zult me zien lopen bij de koffieshop en je zal achter mij gaan lopen. Heb je gehoord wat ik tegen je zei? Ga naar de koffieshop, je ziet me en als je ziet dat de politie naar ons komt, loopje de auto voorbij en na 700 m. stop je, je stapt in en wij vertrekken.

Y: Goed.

184. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 15841 (map 19)

20 april 2013, 23:50:44 uur

Beller: [verdachte] (E)

Gebelde: [F] (Y)

E zegt dat Y terug moet lopen en het straatje in moet gaan.

Y vraagt of zij (de politie) zijn gaan lopen.

E zegt dat zij zijn gaan lopen en dat Y om zich heen moet kijken.

Y zal het doen.

185. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 15842 (map 19)

20 april 2013, 23:51:16 uur

Beller: [F] (Y)

Gebelde: [verdachte] (E)

Y zegt dat de politie is gaan rijden, maar zij rijden precies achter haar.

E zegt dat Y moet doorlopen, als de politie in een zijstraatje gaat, moet ze niet daarin

gaan.

E zegt dat Y rechtdoor moet lopen.

E zegt dat zij (E en de andere man) kunnen alleen rechtdoor rijden de rest is afgesloten, dus Y

moet ook rechtdoor lopen.

Y zegt dat zij loopt langs een aantal horeca gelegenheden.

E zegt dat Y iets terug moet lopen.

Y zegt: Hier, zij gaan tegenover mij.

186. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 15843 (map 19)

20 april 2013, 23:59:01 uur

Beller: [F] (Y)

Gebelde: [verdachte] (E)

E: Wat gebeurt er?

Y: Niets, zij hebben me gecontroleerd.

E: Dus, zij hebben je gecontroleerd, he?

Y: Ja, zij hebben gezegd dat ik alles moest laten zien.

E: Wat moest je laten zien?

Y: Documenten, zeggen wat ik aan het doen ben, waar ik naar toe ga, waarom ik naar toe ga. Zij hebben blijkbaar gezien waaruit ik gekomen ben.

E: Vraagt waar Y op dit moment is en zegt tegen haar dat ze terug moet lopen omdat zij (hij en de andere man) nu op een heel andere plek zijn gestopt. Y moet terug naar de zijstraat bij de koffieshop. E wacht op de kruising. Dat zal Y doen.

187. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 15844 (map 19)

21 april 2013, 00:09:43 uur

Beller: [F] (Y)

Gebelde: [verdachte] (E)

Y: Waar ben je?

E: [F] (NG), kijk, hij heeft me gezien, terwijl ik kwam, hij heeft gestopt en is uit de auto gestapt. Hij achtervolgt je, 100%. Ga naar je werk, roep een taxi, ik zal je een adres sturen. Kom op dit adres, omdat anders wij allemaal tegelijk worden opgepakt, hoor je het?

(…)

Goed, ik zal je nu een sms sturen met de naam van een straat. Je zal het tegen de taxi zeggen en je zal daar naar toe komen.

188. Een proces-verbaal inhoudende een mutatierapport waaruit blijkt dat op zaterdag 20 april 2013 om 23:50 een prostituee genaamd [F] is staande gehouden op de [straatnaam] te [woonplaats] (pag 16046, map 19).

189. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 15855 (map 19)

15 maart 2013, 22:03:11 uur

Beller: [...] (vermoedelijk [H] ) N

Gebelde: [...] (V)

N vraagt wat V aan ‘t doen is. V zegt niets. Op de vraag wat N aan ‘t doen is, zegt N

dat V morgen een andere telefoon krijgt. V wist het, het is haar verteld. N zegt dat hij

morgen langs zal komen om spullen aan V te geven. V zegt dat het goed is, omdat ze

het gisteren nodig had.

(…)

190. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 15884 (map 19)

SMS-bericht

23 februari 2013, 10:33:02 uur

Met nummer: [...]

Tenaamstelling: [F]

Vertaling:

Ik ben [verdachte] . Nu ben jij 2 dagen thuis maak overall schoon ok

Bankpas, boekhouding en administratie

191. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 15812 (map 19)

30 maart 2013, 19:45:29

Beller [verdachte] (E)

Gebelde: [H] (H)

H: Je had me gebeld.. wat is er?

E: Ik heb ruzie gemaakt met ‘ [F] ’ joh. Zij heeft mij zeer boos gemaakt [H] . Ik

ga haar niet bellen om iets met haar te bespreken hoor.

H: Wat is er?

E: Ik heb tegen haar gezegd ‘Geef dat ding aan dinges..’, zoals wij het vanochtend

hebben besproken.

H:Ja..

E: Zij zegt tegen mij ‘waarom moet ik het geven?’, Ik zei “Ik zeg je dat je het moet

geven! Iemand heeft gezegd dat je het moet afgeven., laat ik nu niet hier vertellen wie

dat heeft gezegd”. Zegt zij: ‘waarom dan?’. Ik zei “Wat gaat jou dat aan.. de man zei

dat je het moet geven omdat hij iets moet doen “. ‘Waarom dan.. ik geef het niet’ en dat

soort dinges.. ze maakte mij boos!

H: nee joh ..[ntv].. daarom is het.

E: Ja. Ik zei “denk je dat ik een oplichter ben? Wees niet bang, ik doe niets met je

kaart/pasje. “.

H: Ik heb gezegd dat zij samen met [...] moest gaan kijken.

E: Ze schijnen het nu opgenomen te hebben.. 960 stenen..

H: Is er nog meer?

E: Nee er is niet meer.. Hoe moet er nog meer zijn joh. Dat betekent dat ze jou het

geheel hebben gestuurd.

H: Hmm..

E:Ja. O kis goed dan.

H: Laat haar de stenen aan dinges geven., aan [...] .

E: Ja joh.. ja. Ik zal hem morgenochtend zien.

H: Is goed.

E: is goed. Er is trouwens nog iets.. Ik zal dat bespreken als ik er ben.

(...)

192. Het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [L] en [M] in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van 1 augustus 2013, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende de verklaring van getuige [getuige] :

Pagina 01546 (map 4.1)

V: Hoe bepaalt u de omzetbelasting voor een prostituee?

A: Zij voeren een kasboek op. Zij houden naar eigen zeggen dit dagelijks bij. (…) Zij komen met een kasboek. Dit leveren zij aan in een Tetradca, dit betekent schrift. Dit betreft een Bulgaars woord.

Pagina 01548 (map 4.1)

De naam [verdachte] . Die kwam met [A] mee. Hij kwam met de dames mee. Onder andere met [A] . Dit is de handelsnaam. Ik ken alleen de handelsnaam en met [F] .

Pagina 01549 (map 4.1)

Hij kwam samen met dames [A] en [F] naar mijn kantoor. Ik weet niet wat voor werk hij doet, ik heb er nooit naar gevraagd, volgens mij is hij werkloos. Hij is ’s middags altijd vrij. Hij kwam altijd ‘s middags dossiers afgeven. Ik heb hem een keer gevraagd of hij een firma had en of hij een boekhouder nodig had. Hij had geen firma naar eigen zeggen. Geen idee waar hij woont.

Met [A] sprak ik Engels en Turks. Met [F] Engels en Turks.

Meestal kwam hij met de BTW aangiftes, om de drie maanden.

(…)

V: In dit document “Btw planning 4e kwartaal 2012 en 1e kwartaal 2013” staat de naam [A] met daarachter de naam [verdachte] vermeld.

A: [A] is de handelsnaam. De naam erachter is de contactpersoon.

(…)

Pagina 01550 (map 4.1)

V: In het document “BTW-planning” staat ook de naam [D] met daarachter de naam [verdachte] vermeld.

A: Zij is ook een cliënt van ons. Zij is ook bekende van [verdachte] . [D] was op non actief. In het begin was zij actief daarna 8 maanden heb ik haar niet gezien en 4 maanden geleden is zij weer gestart en ik heb aangegeven om zich KvK te laten inschrijven en bij GGD en zo. Toen was [verdachte] erbij met nog een blonde jongen met blauwe ogen, maar niet Nederlands. [verdachte] wilde [D] helpen met inschrijven. [D] luisterde alleen. Ik weet niet hoe het komt dat [verdachte] erbij was. Mogelijk komen zij uit hetzelfde dorp. De eerste keer heeft [D] zelf stukken aangeleverd en de tweede keer bracht [verdachte] deze stukken.

(…)

V: in het document “BTW-planning” staat ook de naam [C] met daarachter de naam [verdachte] vermeld. Waarom is dit?

A: [C] , dit is een klant. Haar bedrijf heet [C] . Zij is een klant van [N] . Ik kan niet alles doen.

Pagina 01551 (map 4.1)

Haar volledige naam is [C] , dit is een hele dunne slanke meid. De laatste drie, vier kwartalen komt zij de stukken persoonlijk brengen. Daarvoor was het [verdachte] volgens mij.

(…)

Het zijn allemaal dames die bij het [straatnaam] werkte en ik vroeg mij wel af hoe dit zou zitten. Hij heeft geen werk en komt iedere keer met verschillende dames. Ik heb dit ook vorig jaar zomer aan [A] gevraagd. Zij gaf aan dat hij een vriend was en dat hij haar hielp omdat zij de taal niet sprak en de regels niet kende.

Pagina 01552 (map 4.1)

V: Zijn er nog meer dames die te linken zijn aan [verdachte] ?

A: Ja, [E] .

V: In het document “BTW-planning” staat ook de naam [E] met daarachter de naam [verdachte] vermeld.

A: [verdachte] kwam samen met [A] ook de stukken brengen voor [E] . [verdachte] was erbij en [A] overhandigde de documenten.

(…)

V: In heet document “BTW-planning” staat ook de naam [F] met daarachter de naam [verdachte] vermeld.

A: ik heb EU toetsing gedaan. Zij kwam telkens vragen wanneer de uitslag kwam. Zij kwam strikt een keer per kwartaal samen met [verdachte] . De laatste keer heeft [verdachte] alleen het dossier gebracht en hij gaf aan dat zij op vakantie was.

Pagina 01553 (map 4.1)

[F] is een prostituee, een klant van mij. [verdachte] is verbonden aan de dames en contactpersoon van hen. Hij belt mij op en komt in persoon langs met het dossier.

Pagina 01559 (map 4.1)

V: Wat kunt u vertellen over [G] ?

A: Deze was een keer met [verdachte] langsgekomen, dit was een maand of 3 a 4 geleden. Hij heeft alleen in de wachtruimte plaatsgenomen en is niet in mijn kantoor gekomen. [verdachte] gaf aan dat dit een vriend van hem was.

193. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 15846 (map 19)

22 februari 2013, 14:28:02 uur

Beller: [verdachte] (M)

Gebelde: [...] (V)

V vraagt welke papieren van de verzekering zij moet meenemen.

M: Waar is die brief, heeft mijn broer dat aan jou gegeven.

V: Ja, maar moet ik met de check of met de twee bonnen, die betaald zijn gaan?

M: Nee, met de check (Acceptgiro) ga, het bedrag staat daarop en de nummer van het

document staat erop en de bank staat daarop beneden.

V zegt dat zij alles heeft gezien en zij gaat nu betalen.

M: Ga betalen, ja.

194. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 15850 (map 19)

28 januari 2013, 21:49:22 uur

Beller: [H] NG (H)

Gebelde: [verdachte] (E)

(…)

E: Ze vragen van alles en nog wat.

H: … ze zijn gisterenavond gekomen, vandaag krijgen ze (identiteitskaart BUL / 21:50:03).

E: Dat is een andere gemeente, dit is een andere gemeente. Er is nu weer een brief gekomen. Ze vragen voor 2012 hoe lang hij/zij gewerkt heeft, ze willen alles.

H: Regelt de (Boekhouder BUL / 21:50:06) niet alles (dat ik hem / haar in de mond neuk

(Bul))

E: Hij doet (regelt?) het wel. Ik ben gisteren nog naar toe gegaan en heb aangedrongen. Ze schrijven alles op en regelen alles.

H: Is dat niet de taak van de boekhouder?

E: Het is zijn taak. Hij doet dat allemaal. Voor vorig jaar zijn weinig dingen betaald. Nu

hebben ze gevraagd om (verrekening Bul: 21:50:36). Mocht er een betaling verricht

worden, dan gaan we dat betalen zodat er (verrekening Bul: 21:50:38) plaatsvindt.

(…)

Pagina 15851

(…)

H: Het is gevaarlijk zonder deze documenten. Als wij die niet hebben…

H: Hoe is het afgelopen met het document, het paspoort van [F] ?

E: [F] heeft het nog maar pas opgestuurd.

H: Hij wacht nu op Paspoort (ntv)?

E: Ja hij wacht daarop. Kijken wat er gaat gebeuren. Hij heeft het pas verstuurd, een

maand of twee geleden heeft hij het opgestuurd.

H: Inkomsten bewijzen van hoeveel jaar?

E: Kijk eens, vorige maand euh, ik heb alle bonnetjes,..... toen deze vriend, [H] (FON)

ermee begon, hebben we altijd betaald 150 stuks, 110 stuks, 200 stuks. Je weet dat

allemaal.

195. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 15857 (map 19)

10 mei 2013, 18:15:54 uur

Beller: [I] (F)

Gebelde: [F] (Y)

Y: Hallo.

F: Hol baby. Ben je al opgestaan?

Y: Ja. Ik ben net opgestaan.

F: Luister. Als je naar beneden gaat zal ik beneden zijn. Als je naar beneden komt

moet je jouw paspoort en lD-kaart meenemen.

Y: De lD- kaart van hier, bedoel je?

F: Ja, de ID-kaart. Ik heb alleen een kopie nodig.

Y: Is goed. Is goed.

F: Oke.

Y: Maar wanneer kom jij?

F: Ik ben beneden. Ik ben aan het tanken bij het benzinestation.

Y:ls goed. (n.t.v)

F: Ik kom zo. Ik ben over 10 min beneden.

Y: Is goed.

Afscheid

196. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 15858 (map 19)

23 juni 2013, 14:09:15 uur

Beller: [verdachte] (E) en [G] (D)

Gebelde: [I] (M) en [H] (Z)

M: Hallo!

E: Wat doe jij?

M: ... (onv)

E: Luister eens, ik moet je wat vragen: hebben we hier de sleutels van Den haag

liggen.

M: Die liggen bij me.

E: Om hoe laat gaat die […] dan huis uit?

M: Ik denk dat zij al vertrokken is. Ze vertrekt meestal rond 77:00 uur.

E: Om 11uur, dus?

M: Ja. Waarom moet je dat weten?

E: Ik moet daarheen gaan om het document van [F] dat daar ligt op te halen en

naar de boekhouder brengen. Bulgaars: Voor de eind van het jaar/aanslag

M:Hmm... Ik snap het.

E: Hoe laat zou zij dan ‘s avonds terugkomen? kan je dat even aan die vragen?

M: Die is nu niet hier.

E: Waar is die dan?

M: Weet ik niet.

E: hmm

M: 11 a 12 (uur)

E: hmm... goed... ik zal kijken... ik moet erheen gaan.

197. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 15849 (map 19)

9 mei 2013, 16:13:47 uur

Beller: [F] (Y)

Gebelde: [verdachte]

E vraagt of Y heeft betaald. Zij zegt dat vandaag alles gesloten is.

E: Wacht even... Waarom heb jij niet betaald?

Y: Omdat gisteren regende en vandaag toen ik naar het centrum ging was alles

gesloten... Morgen ga weer ik omdat ik moet ook voor de elektriciteit betalen...

E: Stuur morgen aan me, ik zal dat regelen...

Y: Maar men wil toch met de identiteitskaart betalen, niet met een giro...

E: Maar ik weet via een andere manier... Jij stuur me dat ding... bij internetbankieren

moet jij via internet betalen...

Y: Goed, maar hoe zal ik de elektriciteit betalen als zij me een giro opsturen.,.

E: Heb jij internet bankieren?

Y: Ik weet niet... Jij had mijn bankkaart/bankpasje geregeld. Heb ik wel?

E: Nee, Jij hebt niet.

Y: Goed.

Geld onder zich houden

198. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 15875 (map 19)

12 januari 2013, 16:54:18 uur

Beller: [H] (H)

Gebelde: [verdachte] (M)

M Zegt desgevraagd dat hij zich aan het aankleden is.

H informeert naar “ [F] ”.

M zegt dat “ [F] ” naar huis zal komen.

H informeert naar stenen (onduidelijke vraag).

M zegt ja.

H: Hoe zijn de stenen?

M: Vijf en half.

H: Nou, wel goed

M: Kralen.. (onv) verzamelen.. (onduidelijk.)

H: Heeft hij/zij je 850 stenen gegeven.

M: Nee, [H] , er is niets wat hij/zij me gegeven heeft.

H: Hoezo, ik heb gezegd dat hij/zij het aan jou geeft.

M: Hij/zij heeft mij niets gegeven. Jij zou gezegd hebben dat jij het daar recht gaat

zetten.

(…)

199. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 15849 (map 19)

15 april 2013

Beller: [I] (F)

Gebelde: [...] (V)

F zegt dat hij beneden is, V moet geld meenemen.

V vraagt waar voor zij geld moet nemen.

F zegt- en voor mij en voor [...] (fon,NG).

V zegt - voor jou, goed maar voor.., goed, mooi tot zo.

200. Het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [S] in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van bevindingen van 16 april 2013, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende:

Pagina 16201 (map 19.1)

Uit de opgenomen, uitgeluisterde en verwerkte telecommunicatie is gebleken dat [...] spreekt met andere personen over zogenaamde “stenen”.

Uit tapgesprekken is op te maken dat met “stenen” geld wordt bedoeld. Hieronder enkele gesprekken en/of samenvattingen dan wel delen van gesprekken waarin over “stenen” wordt gesproken.

Op 26 december 2012 omstreeks 15:55:41 uur heeft [...] (M), die gebruik maakt van het telefoonnummer [telefoonnummer] een inkomend gesprek met een [...] (N) die gebruik maakt van het telefoonnummer [telefoonnummer] . In dit gesprek zegt de [...] tegen [...] dat hij “zij” een bericht moet sturen dat zij het geld moeten gaan halen thuis. Hierop zegt de [...] dat [...] de telefoon aan een derde persoon moet geven en deze derde persoon dan de opdracht krijgt van [...] : “de stenen te ophalen en deze naar de bank te brengen”.

Pagina 16202 (map 19.1)

Op 4 januari 2013 omstreeks 00:47:22 uur belt [verdachte] (M), die gebruik maakt van het telefoonnummer [telefoonnummer] met een [H] (H), die gebruik maakt van het Duitse telefoonnummer [telefoonnummer] . Hieronder een deel van het tapgesprek waarin [verdachte] zegt dat hij bundels gaat maken en deze gaat opsturen voor de huur.

M: Ja. Weet dat ik voor jou vanaf daar stenen zal sturen naar dinges. Van de huur… (onv), ik zal de huur proberen.

H: De huur?

M: Ja.

H: Krijgen we geld?

M: Je kan het krijgen/nemen. Als we deze maand zouden sturen.

(…)

Op 22 januari 2013 omstreeks 12:48:23 uur wordt [verdachte] (E) gebeld door [X] (S), die gebruik maakt van het telefoonnummer [telefoonnummer] en zegt tegen [verdachte] € dat hij van die 50 stenen moet achterhalen wat zij met het geld / stenen heeft gedaan:

S: k wil dat je iets achterhaalt.

E: Wat zeg je?

S: Ik wil dat je voor mij iets achterhaalt.

E: Wat?

S: Die van mij… Ik had gezegd geef haar / hem geld euh, stenen geven.

E: Ja.

S: Ik zei 50 stenen geven. Die heeft iets met die 50 stenen gedaan, uitgegeven of zo. Weet niet waaraan uitgegeven. Vraag even aan haar / hem … (onv).

(…)

Op 25 februari 2013 omstreeks 20:36:31 uur belt [verdachte] (E) die gebruik maakt van het IMEI-nummer [...] naar [G] (K) die gebruik maakt van het Duitse telefoonnummer [telefoonnummer] en zegt tegen [verdachte] (E) dat hij de controle zal aanscherpen door middel van bedreigen. Tevens zegt [G] dat hij haar 400 stenen heeft gegeven en dat zij dat allemaal heeft uitgegeven.

Pagina 16203

K: En trouwens weet je zij is even eruit gaan om wat te gaan kopen… wat ze nodig heeft… Ik heb haar 400 stenen gegeven en ze heeft alles uitgegeven.

E: Godverdomme. Kennelijk heeft ze een gat in haar hand.

K: En wat heb ik gedaan broer, zij heeft mij al mijn geld ’s avonds al gegeven. Ik heb haar het geld gegeven en gezegd dat zij haar geld kon houden…

(…)

E: En hoe… kun je tenminste wat stenen sparen tot zij / hij gaat…

(…)

Geweld

201. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 15878 (map 19)

22 februari 2013, 19:51:56 uur

Beller: [H] (H)

Gebelde: [verdachte] (E) [verdachte] : Ja.. Ik kan wellicht wel komen.. Maar wat ga je met dinges doen.. met ‘de

[F] ’ doen. Zij zou aan het rusten zijn of zo..?

[H] : Laat haar daar maar blijven! Ik neuk haar moeders kut!

[verdachte] : In haar eentje?

[H] : Ja laat haar maar in haar eentje blijven .

.[ntv]

[verdachte] : Rot op.. Jij .

.[ntv]..

[H] : Ja.. ik heb haar gezegd.. Ik heb haar onlangs geslagen..

[verdachte] : Daar heb je goed aan gedaan.

[H] : Ja moet je nu zien hoe zij zich dinges voelt., schuldig.

[verdachte] : 0! Mijn broer heeft het verteld dat je tegen haar schreeuwde.. Zij zou blijven

staan (fon.) als een dinges. .

.[ntv].. Ik zal je morgen zeker bellen joh. Wanneer gaan

zij morgen vertrekken?

[H] : Laat hem/haar (derde persoon) morgen vertrekken en hem/haar (vierde

persoon) ophalen.

[verdachte] : Ja..

(...)

Medeplegen algemeen

202. Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 14253 (map 17)

24 mei 2013, 16:06:38 uur

Beller: [V]

Gebelde: [I]

(M) belt met een oom van moederszijde genaamd “ [V] ” (N)

Oom vraagt of hij heeft gewerkt waarop [I] zegt dat zijn werk thuis is, hij een

bewaker is.

Oom vraagt wanneer hij naar hem zal komen.

zegt wanneer hij wil. Komende week komen ook zijn broer en consorten.

zegt dat zijn chefs ook komen en hij weet niet wat er dan gaat gebeuren, wat ze

willen. Volgens [I] was er twee maanden niemand.

zegt letterlijk: “

Ze zijn nu begonnen met te komen. Eens kijken wat zij gaan

zeggen....

zegt letterlijk:”Ze eten en drinken en willen dan iemand hebben die hen rond

brengt..begrijp je .. En ik ben de chauffeur toch..? Dan begint het van ‘

breng mij hierheen,

breng mij daarheen en zus en zo’. “

Ga mijn vrouw neuken..’Zo dus’.

zegt later in het gesprek dat hij het vervelend vindt dat ze komen job.

Oom vraagt waarom dat is?

antwoordt hierop dat ze hem dan maar heen en weer laten rijden oom.

Letterlijk:” Begrijp je ..zo van ‘ga dit doen..ga dat doen, dit is nodig..dat is nodig’.

Gedeelte uit tapgesprek letterlijk;

“N: Wat voor mensen zijn het?

M:Wat?

N:Wat voor..?

M: Het zijn goede jongens..

N: Zijn het Bulgaren?

M: Het zijn allemaal vrienden van ons.. nee joh.. ze zijn

één van ons.. één van ons!

N:Turken?

M: Ja Turken.. ze zijn allemaal Turken.

Ns ..[ntv]..

M: Ja we kennen ze van jongs af aan, begrijp je?

N: Uit [...] ?

M:Ja.

N: Hmm.. Hoe oud zijn ze?

M: Dezelfde leeftijd als ik en ouder dan ik..

N:Zooudalsik?

M:Jajaja..

N: Zijn er nog oudere?

M: Ja er zijn nog oudere maar die gaan ons niet aan.

N: Is dat zo.

M: ja die horen niet bij ons.

N: Hoeveel verdienen/maken zij ongeveer per maand?

M: Ik weet het niet.. Een van hen, die net zo oud is als ik,

‘schiet met drie geweren’..

N: Wat zeg je?

M: Hij heeft drie geweren.. Hij schiet er bam.. bam.. mee!

N: Ja ik begrijp..

M: Drie stuks.. Begrijp je wat geweren zijn?

N: Oh ja ja ja..

M: Ja.. 2.. 2 a 2,5 euro per dag!

N: Uhmm.. ..[ntv].. werken mijn beste?

M:Wat?

N: Is het werk niet ..[woord valt weg].. dan?

M: Zijn werk is mooi oom.

N: Maar is dat alleen voor hemzelf of moet hij het delen?

M: Joh alles is voor hem joh!

N: Schoon aan de haak bedoel je?

M: Schoon aan de haak.. schoon.. komt het allemaal..

N:Aha..

M: 2.. 2 per dag is zeker schoon aan de haak.

N: Wat zeg je mijn beste?

M:2.

N:Ja..

M: Per dag zeker 2 schoon aan de haak!

N: Hmm.. dus zij verdienen zeker 60 per maand.

M: Ja dat doen ze.. 50 a 60. Maar hij is erg dinges.. hoe

zal ik het zeggen.. Hij houdt het niet vast., hij houdt het

niet vast.. De man houdt van leven..

N: Ik begrijp het.. ik begrijp het. Maar dan nog is het erg

veel.. 50 a 60 per maand is veel joh!

M: Ja ja het is veel., dat zeg ik je toch. Maar ja het zijn

er drie.. die elke dag bam bam schieten.

N: Tja ik ga soms ook naar de kermis om te schieten maar..

M: Wat ik wil zeggen is dus..

N: Wat je wil zeggen is zo dus..[ntv).. Hoeveel haal jij

eruit? Wat geven ze jou dan?

M: ..[ntv].. oom.

N:Watzegje?

M: Ik krijg per week 200 a 250.

N: Hmm. Dat is wel goed.

M: Hij geeft dus 1000 per maand.

N: Dat is wel goed mijn beste.

M: Maar ik heb geen kosten.. noch huur, noch eten..

N: Dat bedoel ik ook.

M: Alles is gratis.. het is dus schoon in mijn handen.

N: Spaar het mijn beste.

M: Dat is zo..

N: Potverdikkeme..

M: Tja.. Ik ben ook alles aan het sparen.. wat moet ik

anders.

N: We zullen wel dingesen als ik daar ben..

M:Ja..

N: Wat ik wil zeggen is ehhh.. als hij het kan.. als zij het

kunnen waarom wij dan niet!?

M:Wat?

N: Waarom kan hij het wel en waarom zouden wij het niet

kunnen.

M: Tja mijn broer doet het ook!

N: Hmm..

M: Maar die doet het met 1 geweer..

N:Wat?

M: Mijn broer doet het met 1 geweer.. met 1 stuk.

N: Ik begrijp het.. ik begrijp het.. De tweede, de derde...

Wanneer komt dat?

M: Tja ze moeten versierd worden begrijp je?

N:Aha..

M: het gebeurt niet zomaaar tjaka..

N: Nee?

M: Nee. Het is moeilijk.. moeilijk., zeer moeilijk! Maar je

moet er tegen kunnen.. het is niet uit te houden.

N: Hoezo? Hoe bedoel je ertegen kunnen’?

M: Ze bellen om de minuut! Zo van ‘Waar ben je, wat doe je..

dit en dat..”. Begrijp je?

N:Wie?

M: Liefde! Liefde!

N: Uhmm.. uhmm..

M: Jouw geliefde belde jou toch ook elke dag?

N: Uhmm..

M: Nou deze zijn precies zo!

Ns Ik begrijp het.

M: Die wil dat, die andere wil dit.. maken ruzie zo van dit

zo, dat zo.. dan wordt het een chaos!

N: Rot toch op.. Wat zegt je broer dan tegen die dinges..

tegen zijn zus?

M: Wat moet ie zeggen?

N: Hij kan zeker niets zeggen..

M: Wat moet zou die moeten zeggen.

N: Dat is zo..

M: Hoofd. .Hoofd/Baas.. baas..

N: Wat ik bedoel als er twee stuks zijn., dan zijn er twee

hoofden.. die shit is moeilijk uit te houden.

M: Bijvoorbeeld tegen de ene zeg je ‘ik ben daar en daar’ en

als de andere vraagt zeg je ‘Ik ben aan de andere kant’. Je

moet onthouden aan wie je wat hebt gezegd, begrijp je? En

zij vragen het je later weer..

N: Meen je niet!

M: Ja. Soms gebeurt het dat het in de war raakt..

N:Tjadatiszo..

M: Dan moeten we .[onbekend woord].. doen? [lacht]

N: Mijn beste ik.. weet je wat.. ehh.. wacht maar tot ik er

ben.

M: ..[Iacht]..

N: We moeten gewoon praten.. er komen nu wat ideeën in mij

op.. Misschien kan ik ehh.. een paar geweren voor je vinden.

M: Ja maar dat gaat zo niet.. Je moet het vinden en

op je eigen hand zetten, begrijp je?

N: Ja maar ik wil het niet voor mijzelf.. Ik wil dat jij

dinges doet.

M: Ja maar zo gaat het niet oom.. kijk ik zal het je

uitleggen.. Je moet het aan jezelf dingesen.. Hoe zal ik

het je zeggen.. Die persoon moet van je houden.. begrijp je?

N: Uhmm..

M: Zodat zij dit wil doen!

N: Uhmm..

M:Begrijpje?

N: Uhmm.. [zucht].. Die van [verdachte] .. weten zij van het bestaan

van die andere?

M:Wie?

N: Die van [verdachte] .

M: Nee joh.. mijn broer heeft enkel die.. er is geen andere!\

N: Ja maar thuis (land van herkomst) heeft ie toch dinges..

Niet dan?

M: Wat heeft hij?

N: Dinges.. is er geen meisje? Hij ging toch met een meisje

uit?

M: Nee joh! Enkel deze is er.

N: o het is dezelfde?

M: Ja, ja deze.. er is geen andere. Die anderen komen en

gaan, begrijp je?

N: uhmm.. Ik dacht dat [verdachte] dinges had.. dat hij een zus of

zo had..

M: Nee nee die is er niet.

N: Nee niet zus.. ik bedoel een vriendin..

M: Nee die is er niet.

N: Aha.. ik dacht dat het zo was.. aha...

M:Waarvandaan..

N: Ik dacht ‘daarom heeft die jongen zorgen aan zijn kop’..

Maar nu begrijp ik het.

M: Nee nee.. Begrijp je nu.. daar waar brood in zit, daar

kijken we naar!

N:Datiszo.

M: Die anderen kunnen ons niets schelen! [lacht]

N: ..[ntvJ..

M:Ja.

N: ..[zucht].. Mijn beste ik kan ..[ntv]..

M: ..[lacht]. Moeilijk.. moeilijk., het is moeilijk.

N:Hmm..

M: Die ..[ntv].. is niet moeilijk., maar het is moeilijk een

vriend(in) te vinden, begrijp je.

N: Hmm.. Hoe heeft die pooier er dan drie stuks kunnen

vinden!?

M: Tja zo gaat dat oom.. het meisje heeft niets (letterlijk:

het meisje lijdt honger).

N: Weten zij het van elkaar trouwens?

M: Nee!

N: [lacht].. Anders wordt het een kermis!

M: ja anders wordt het ..[ntv].. Nee nee..

N: ..[lacht en mompelt]..

M: Zo is het dus oom.. Ik verveel me. Ze hebben mij alleen

achtergelaten..

later in het gesprek wordt er letterlijk tegen elkaar gezegd;

N: We zijn er toen toch een paar in [woonplaats] tegengekomen..

M: Ja ja ja! Zo gaat het dus.. zoals jij toen hebt gedaan!

Jullie zijn toen toch naar dinges gegaan.. naar een hotel en

dergelijke. Dat weet je toch nog wel?

N:Ja

M: Zo gaat het dus.. zo!

N: Dat ..[ntv].. Dat weet ik wel.. ik begrijp het wel..

ehh.. wat ik wil zeggen.. ehh.. Herinner jij je nog dat we

daar liepen, nadat we de auto hadden geparkeerd..

M:Jajaja..

N: Toen kwam er iemand.. herinner jij het je nog.. die moet

je pakken en meenemen..

M: Ja zo gaat dat oom.. zo dus. Je gaat op stap, eet wat

drinkt wat, vrijen., begrijp je? Je gaat haar lekker maken

naar jezelf toe..

N: Ja dat begrijp ik wel maar.. ik heb dinges nodigh..

‘kogels’ nodig.

M: Ja ja dat is zo.. daar heb je gelijk is.. Voor dit soort

zaken heb je dinges nodig.. ja.. Voor dit soort zaken heb je

‘kogels’ nodig joh! Ik ga het nu ook proberen..

1 Proces-verbaal van bevindingen – stemherkenning, stemvergelijking en identificatie [verdachte] van 25 januari 2013, pagina 01114 (map 4).

2 Proces-verbaal van bevindingen – stemherkenning, stemvergelijking en identificatie [verdachte] van 25 januari 2013, pagina 01115 (map 4).

3 Proces-verbaal van bevindingen – stemherkenning, stemvergelijking en identificatie [verdachte] van 25 januari 2013, pagina 01116 (map 4).

4 Proces-verbaal van bevindingen – stemherkenning, stemvergelijking en identificatie [verdachte] van 25 januari 2013, pagina 01120 (map 4).

5 Proces-verbaal van bevindingen – identificatie van [G] van 15 mei 2013, pagina 03119 (map 6).

6 Proces-verbaal van bevindingen – identificatie en stemherkenning [H] is verdachte [H] van 15 mei 2013, pagina 14569 (map 18).

7 Proces-verbaal van bevindingen – identificatie en stemherkenning [H] is verdachte [H] van 15 mei 2013, pagina 14570 en 14571 (map 18).

8 Proces-verbaal van bevindingen – stemherkenning, stemvergelijking en identificatie [I] van 28 maart 2013, pagina 14613 (map 18).

9 Proces-verbaal van bevindingen – stemherkenning, stemvergelijking en identificatie [I] van 28 maart 2013, pagina 14614 (map 18).

10 Proces-verbaal van bevindingen – stemherkenning, stemvergelijking en identificatie [I] van 28 maart 2013, pagina 14619 (map 18).

11 Proces-verbaal van bevindingen stemvergelijking [A] van 30 januari 2013, pagina 01156 (map 4).

12 Proces-verbaal van bevindingen stemvergelijking [A] van 30 januari 2013, pagina 01157 (map 4).

13 Proces-verbaal van bevindingen – stemherkenning, stemvergelijking en identificatie [A] van 14 mei 2013, pagina 01168 (map 4).

14 Proces-verbaal van bevindingen – stemherkenning, stemvergelijking en identificatie [A] van 14 mei 2013, pagina 01171 (map 4).

15 Proces-verbaal van bevindingen – stemherkenning en identificatie [B] van 28 juni 2013, pagina 03238 (map 6).

16 Proces-verbaal van bevindingen – stemherkenning en identificatie [B] van 28 juni 2013, pagina 03239 (map 6).

17 Proces-verbaal van bevindingen – stemherkenning en identificatie [B] van 28 juni 2013, pagina 03240 (map 6).

18 Proces-verbaal van bevindingen – stemherkenning en identificatie [B] van 28 juni 2013, pagina 03241 (map 6).

19 Proces-verbaal van bevindingen – stemherkenning en identificatie [C] van 16 april 2013, pagina 03864 (map 7).

20 Proces-verbaal van bevindingen – stemherkenning en identificatie [C] van 16 april 2013, pagina 03869 (map 7).

21 Proces-verbaal van bevindingen – stemherkenning en identificatie [D] van 14 mei 2013, pagina 02399 (map 5.1).

22 Proces-verbaal van bevindingen – stemherkenning en identificatie [D] van 14 mei 2013, pagina 02403 (map 5.1).

23 Proces-verbaal van bevindingen – stemherkenning en identificatie [D] van 14 mei 2013, pagina 02405 (map 5.1).

24 Proces-verbaal van bevindingen – stemherkenning en identificatie [E] van 28 februari 2013, pagina 14664 (map 18).

25 Proces-verbaal van bevindingen – stemherkenning en identificatie [E] van 28 februari 2013, pagina 14665 (map 18).

26 Proces-verbaal van bevindingen – stemherkenning en identificatie [E] van 28 februari 2013, pagina 14666 (map 18).

27 Proces-verbaal van bevindingen – stemherkenning en identificatie [E] van 28 februari 2013, pagina 14667 (map 18).

28 Proces-verbaal van bevindingen aanvulling – identificatie van [E] = [E] (zich bevindende in het zaaksdossier [H] , niet genummerd).

29 Proces-verbaal van bevindingen stemvergelijking [F] van 15 november 2013, pagina 16009 (map 19).

30 Proces-verbaal van bevindingen identificatie van [F] van 3 mei 2013, pagina 15983 (map 19).

31 Proces-verbaal van bevindingen identificatie van [F] van 3 mei 2013, pagina 15984 (map 19).

32 Proces-verbaal van bevindingen identificatie van [F] van 3 mei 2013, pagina 15986 (map 19).