Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2017:3807

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
18-07-2017
Datum publicatie
24-07-2017
Zaaknummer
C/16/439664 / JL RK 17-356
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

afwijzing verzoek vervangende toestemming medische behandeling, geen medische behandeling in het kader van de WGBO

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
PFR-Updates.nl 2017-0216
GZR-Updates.nl 2017-0288
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Familierecht

Zittingsplaats: Lelystad

zaakgegevens : C/16/439664 / JL RK 17-356

datum uitspraak: 18 juli 2017

beschikking vervangende toestemming medische behandeling

in de zaak van

Samen Veilig Midden-Nederland, hierna te noemen de gecertificeerde instelling (GI),

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

betreffende

[minderjarige] , geboren op [2006] te [geboorteplaats] , hierna te noemen [voornaam van minderjarige] .

De kinderrechter merkt als belanghebbende aan:

[de moeder] , hierna te noemen de moeder,

wonende te [woonplaats] .

Het procesverloop


Het procesverloop blijkt uit de volgende stukken:

- het verzoekschrift met bijlagen van de GI van 30 mei 2017, ingekomen bij de griffie op 31 mei 2017.

Op 4 juli 2017 heeft de kinderrechter de zaak ter zitting met gesloten deuren behandeld.

Gehoord zijn:

- de moeder,

- een vertegenwoordiger van de GI, de heer [A] .

De feiten


Het ouderlijk gezag over [voornaam van minderjarige] wordt uitgeoefend door de moeder.

Bij beschikking van 22 september 2016 is de ondertoezichtstelling verlengd tot 6 oktober 2017. De kinderrechter heeft bij deze beschikking tevens een machtiging tot uithuisplaatsing van [voornaam van minderjarige] in een voorziening van pleegzorg verleend, voor de duur van de ondertoezichtstelling.

Het verzoek


De GI heeft verzocht vervangende toestemming te verlenen voor de medische behandeling van [voornaam van minderjarige] . Het betreft een doorverwijzing naar [naam instelling 1] voor een individuele therapie. Daarnaast dient [voornaam van minderjarige] aangemeld te worden bij een jonge groep mantelzorgers bij [naam instelling 2] om zo contacten te hebben met lotgenoten.

De beoordeling

De kinderrechter kan, ingevolge artikel 1:265e, lid 1 Burgerlijk Wetboek (hierna BW), bij de verlening van de machtiging tot uithuisplaatsing en ook nadat deze machtiging is verleend, op verzoek bepalen dat het gezag gedeeltelijk wordt uitgeoefend door de GI die het toezicht uitoefent, voor zover dit noodzakelijk is in verband met de uitvoering van de ondertoezichtstelling. Hij kan dit doen met betrekking tot:

a. de aanmelding van een minderjarige bij een onderwijsinstelling,

b. het geven van toestemming voor een medische behandeling van de minderjarige jonger dan twaalf of van de minderjarige van twaalf jaar of ouder die niet in staat kan worden geacht tot redelijke waardering van zijn belangen terzake, of

c. het doen van een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning ten behoeve van de minderjarige als bedoeld in de artikelen 14 of 28 van de Vreemdelingenwet 2000.

Wanneer een minderjarige medisch moet worden onderzocht of medische behandeling
behoeft of wanneer hij moet worden opgenomen in een ziekenhuis, is in beginsel de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst van toepassing (hierna WGBO). De WGBO (artikelen 7:446 tot en met 7:468 van het BW) bevat bepalingen omtrent de geneeskundige behandelingsovereenkomst.


Ingevolge artikel 7:446, lid 2 BW wordt onder handelingen op het gebied van de geneeskunst (een medische behandeling) verstaan:
a. alle verrichtingen - het onderzoeken en het geven van raad daaronder begrepen -

rechtstreeks betrekking hebbende op een persoon en ertoe strekkende hem van een ziekte te genezen, hem voor het ontstaan van een ziekte te behoeden of zijn gezondheidstoestand te beoordelen, dan wel deze verloskundige bijstand te verlenen;

b. andere dan de onder a bedoelde handelingen, rechtstreeks betrekking hebbende op een persoon, die worden verricht door een arts of tandarts in die hoedanigheid.

De kinderrechter kan slechts de GI belasten met de gedeeltelijk uitoefening van het gezag als er sprake is van een medische behandeling. In onderhavige zaak is naar oordeel van de kinderrechter onvoldoende gebleken dat de door GI bedoelde doorverwijzing naar GGZ voor een individuele therapie kan worden aangemerkt als een medische behandeling in het kader van de WGBO. Ook de aanmelding voor de jonge mantelzorgers groep is geen geneeskundige behandeling in de zin van de WGBO. Noch uit het verzoek noch uit de behandeling van het verzoek ter zitting is naar voren gekomen dat de individuele therapie eb de aanmelding voor de jonge mantelzorgers noodzakelijk is ter behandeling van een somatische of geestelijke aandoening. Gelet hierop zal de kinderrechter het verzoek van de GI afwijzen.

Ten overvloede hecht de kinderrechter er aan op te merken dat dit niet wegneemt dat het ondergaan van deze individuele behandeling bij GGZ in het belang is van [voornaam van minderjarige] en haar verdere ontwikkeling lijkt te zijn. Indien moeder hier geen toestemming voor wil geven kan de jeugdhulpverlener van de GI moeder een (schriftelijke) aanwijzing geven zodat moeder haar toestemming moet geven. Mocht moeder niet meewerken en deze aanwijzing niet opvolgen en naleven dan kan de GI, op basis van artikel 1:263, lid 3 BW, een verzoek indienen tot bekrachtiging van de schriftelijke aanwijzing om alsnog de benodigde behandeling te realiseren.

De beslissing

De kinderrechter:

wijst het verzoek af.

Deze beschikking is gegeven door mr. D.S. Terporten-Hop, kinderrechter, in tegenwoordigheid van J.A.R. Bastiaans als griffier en in het openbaar uitgesproken op 18 juli 2017.

Hoger beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld:

- door de verzoekers en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden, binnen drie maanden na de dag van de uitspraak,

- door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de beschikking aan hen op een andere wijze bekend is geworden.

Het hoger beroep moet, door tussenkomst van een advocaat, worden ingediend ter griffie van het gerechtshof
Arnhem-Leeuwarden