Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2017:1813

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
17-03-2017
Datum publicatie
18-04-2017
Zaaknummer
C/16/432536 / KG ZA 17-78
Rechtsgebieden
Intellectueel-eigendomsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

verstek, bevoegdheden licentiehouder beeldmerk, verbod ex artikel 5 Hnw toegewezen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Civiel recht

handelskamer

locatie Utrecht

zaaknummer / rolnummer: C/16/432536 / KG ZA 17-78

Vonnis in kort geding van 17 maart 2017

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DUTCH DESIGN NETHERLANDS B.V.,

gevestigd te Veenendaal,

eiseres,

advocaat mr. D.H. Oolbekkink te Naarden,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SENSA VLOEREN B.V.,

gevestigd te Leusden,

gedaagde,

niet verschenen.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    de dagvaarding van 11 februari 2017 met producties 1 tot en met 14,

  • -

    de mondelinge behandeling van 9 maart 2017,

  • -

    de pleitnota van Dutch Design Netherlands B.V.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De vordering

2.1.

Dutch Design Netherlands B.V. vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

I Sensa Vloeren B.V. gebiedt om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik, op internet of anderszins, van de (merk, handels- en domein) naam Sensa Vloeren en/of Sensa, dan wel daarop lijkende/soortgelijke naam/namen, te staken en gestaakt te doen houden, op straffe van verbeurte van een direct opeisbare dwangsom van € 5.000,00 voor iedere gehele of gedeeltelijke overtreding van dit gebod, dan wel voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt,

II Sensa Vloeren B.V. gebiedt om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis schriftelijk aan Senso Vloeren (vzr: bedoeld zal zijn Dutch Design Netherlands B.V.) (via het adres: d.oolbekkink@vorstman.nl) puntsgewijs een opgave te doen op welke producten, materialen en/of documenten en/of websites zij “Sensa” (heeft) gebruikt en daarbij aan te geven dat dit gebruik derhalve is gestaakt en gestaakt zal blijven, op straffe van verbeurte van een direct opeisbare dwangsom van € 5.000,00 voor iedere gehele of gedeeltelijke overtreding van dit gebod, dan wel voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt,

III Sensa Vloeren B.V. gebiedt om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis over te gaan tot verwijdering van de naam Sensa Vloeren in het handelsregister (als handelsnaam en als bedrijfsnaam), op straffe van verbeurte van een direct opeisbare dwangsom van

€ 5.000,00 voor iedere gehele of gedeeltelijke overtreding van dit gebod, dan wel voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt,

IV Sensa Vloeren B.V. gebiedt om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis de domeinnaam sensavloeren.nl of een soortgelijke domeinnaam te staken en gestaakt te houden en daarbij over te gaan tot uitschrijving van deze domeinnaam bij SIDN, op straffe van verbeurte van een direct opeisbare dwangsom van € 5.000,00 voor iedere gehele of gedeeltelijke overtreding van dit gebod, dan wel voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt,

V Sensa Vloeren B.V. ex artikel 1019h Rv veroordeelt in de volledige (proces)kosten, daaronder begrepen alle gemaakte en te maken advocaatkosten, althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag.

3 De beoordeling

3.1.

Bij de dagvaarding zijn de bij de wet voorgeschreven formaliteiten in acht genomen, zodat het gevraagde verstek zal worden verleend.

3.2.

Zoals ter zitting al is medegedeeld, zullen de aan de pleitnota gehechte producties buiten beschouwing worden gelaten. Bij dagvaarding heeft Dutch Design Netherlands B.V. onder meer gevorderd dat Sensa Vloeren B.V. wordt veroordeeld in de volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv. De aangehechte producties betreffen de specificaties van de werkelijk gemaakte proceskosten. Uit artikel 6.2 van het Procesreglement kort gedingen rechtbanken gelezen in samenhang met het bepaalde in uitgangspunt 6 van de circulaire “Indicatietarieven in IE-zaken”, versie 1 september 2014, volgt dat de proceskostenopgave zo spoedig mogelijk en uiterlijk 24 uur (één werkdag) vóór de terechtzitting moet zijn ingediend. De in uitgangspunt 6 genoemde uitzonderingsgevallen doen zich in dit geval niet voor. Nu Dutch Design Netherlands B.V. haar proceskostenspecificatie voor het eerst ter zitting kenbaar heeft gemaakt en daarmee niet tijdig aan Sensa Vloeren B.V. heeft doen toekomen, heeft Sensa Vloeren B.V. daarvan geen kennis kunnen nemen en zich daartegen niet naar behoren kunnen verweren. De voorzieningenrechter acht de overlegging van deze producties ter zitting dan ook in strijd met de eisen van een goede procesorde en laat deze om die reden buiten beschouwing bij de beoordeling.

3.3.

Voor zover Dutch Design Netherlands B.V. aan haar vorderingen ten grondslag heeft gelegd dat Sensa Vloeren B.V. inbreuk maakt op een geregistreerde beeldmerk, overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Uit de als productie 5 overgelegde stukken blijkt dat niet Dutch Design Netherlands B.V., maar Dutch Design (Group) B.V. sinds

22 november 2006 houder is van het betreffende onder nummer 0812708 bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom ingeschreven beeldmerk. Ter zitting heeft mr. Oolbekkink toegelicht dat Dutch Design Netherlands B.V. een dochtermaatschappij is van Dutch Design Group B.V. en dat zij van Dutch Design Group B.V. een eeuwigdurende licentie heeft verkregen op het gebruik van dit beeldmerk. Nu dit niet is weersproken, gaat de voorzieningenrechter voorshands uit van de juistheid van deze stellingen. Uit het voorgaande volgt dat Dutch Design Netherlands B.V. als licentiehouder heeft te gelden.

3.4.

Aan de merkhouder komt op grond van het bepaalde in artikel 5a Hnw en artikel 2.20 lid 1 BVIE een verbodsrecht toe en daarnaast onder meer op grond van het bepaalde in artikel 2.21 lid 4 BVIE het recht om een vordering in te stellen tot het afleggen van rekening en verantwoording over de genoten winst. Nu dit in de Handelsnaamwet respectievelijk in artikel 2.32 BVIE niet expliciet is bepaald, komt aan de licentiehouder niet de bevoegdheid toe om deze rechten uit te oefenen. Dit is slechts anders ingeval de licentiehouder daartoe toestemming heeft verkregen van de merkhouder. In dit geval is niet gesteld of gebleken dat er sprake is van een uitdrukkelijke volmacht van Dutch Design Group B.V. ter zake. Evenmin kan worden aangenomen dat er sprake is van een stilzwijgende volmacht. De vorderingen zijn daarom niet op deze grondslag toewijsbaar.

3.5.

Dutch Design Netherlands B.V. komt wel een beroep toe op het in artikel 5 Hnw opgenomen verbodsrecht. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft Dutch Design Netherlands B.V. terecht een beroep op deze verbodsbepaling gedaan. Op grond van de niet weersproken stellingen is voldoende aannemelijk geworden dat Sensa Vloeren B.V. door het gebruik van de handelsnaam Sensa Vloeren en de domeinnaam www.sensavloeren.nl ter aanduiding van haar onderneming handelsnamen voert die slechts in geringe mate afwijken van de door Dutch Design Netherlands B.V. al eerder gevoerde handelsnaam Senso Vloeren en dat daardoor gevaar voor verwarring is te verwachten bij het publiek, in het bijzonder bij potentiële afnemers van gietvloeren, omdat beide ondernemingen soortgelijke activiteiten ontplooien, zich op dezelfde (landelijke) markt richten en hun klanten met name via internet werven.

3.6.

De onder I en IV gevorderde verbodsbepalingen zullen dan ook worden toegewezen, met dien verstande dat het Sensa Vloeren B.V. alleen zal worden geboden om ieder gebruik van de namen Sensa en Sensa Vloeren ter aanduiding van haar onderneming te staken en gestaakt te houden. Het gevorderde verbod is voor het overige onvoldoende onderbouwd en te vaag en te ruim geformuleerd om voor toewijzing in aanmerking te kunnen komen. Toewijzing van een dergelijk algemeen gebod zou gemakkelijk tot executiegeschillen kunnen leiden, hetgeen zoveel mogelijk moet worden voorkomen.

3.7.

De onder III en IV gevorderde veroordeling van Sensa Vloeren B.V. tot het (doen) verwijderen van de naam Sensa Vloeren in het handelsregister en tot het (doen) uitschrijven van de domeinnaam sensavloeren bij SIDN zullen, als onbetwist en voor toewijzing vatbaar, worden toegewezen. De voorzieningenrechter zal Sensa Vloeren B.V. evenwel een langere termijn gunnen dan is gevorderd.

3.8.

De onder II gevorderde veroordeling tot het verstrekken van informatie op de door Dutch Design Netherlands B.V. voorgestane wijze en de daaraan gekoppelde plicht om te bevestigen dat het verboden gebruik van de naam Sensa en/of Sensa vloeren wordt gestaakt, zal worden afgewezen. Daarvoor is ten eerste redengevend dat de vordering om het gebruik van die handelsnaam te staken en gestaakt te houden al wordt toegewezen. Welk belang Dutch Design Netherlands B.V. in het licht hiervan ook heeft bij de onder II gevorderde bevestiging is door haar niet nader onderbouwd. Wel heeft Dutch Design Netherlands B.V. gesteld dat zij belang heeft bij toewijzing van een voorziening tot verstrekking van de gevraagde gegevens, omdat zij die gegevens nodig heeft om te kunnen controleren of Sensa Vloeren B.V. haar inbreukmakende handelen ook daadwerkelijk heeft gestaakt. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is dit gestelde belang bij het gevorderde gebod thans evenmin voldoende onderbouwd en is het gevorderde gebod te algemeen geformuleerd om voor toewijzing in aanmerking te komen (kan tot executiegeschillen leiden). Voor zover Dutch Design Netherlands B.V. deze vordering met het oog op het bepaalde in artikel 6:104 BW heeft ingesteld ter verkrijging van informatie om de hoogte van eventuele schadevergoeding dan wel winstafdracht te kunnen berekenen, geldt dat ook dit onvoldoende is onderbouwd. Dutch Design Netherlands B.V. heeft immers niet gesteld dat zij schade heeft geleden door het handelen van Sensa Vloeren B.V. Daar komt bij dat ter zitting is gebleken dat Dutch Design Netherlands B.V. ook nog geen aanspraak heeft gemaakt op enige schadevergoeding of winstafdracht. Gelet daarop ontbreekt het spoedeisend belang bij toewijzing van deze voorziening.

3.9.

De gevorderde dwangsom zal worden beperkt en worden toegewezen op de wijze als in het dictum is vermeld.

3.10.

Sensa Vloeren B.V. zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Dutch Design Netherlands B.V. vordert op grond van artikel 1019h Rv een volledige proceskostenveroordeling van Sensa Vloeren B.V. Nu Dutch Design Netherlands B.V. heeft nagelaten haar kostenoverzicht tijdig in te dienen en deze daarom buiten beschouwing is gelaten, is de voorzieningenrechter niet in staat om te beoordelen of sprake is van redelijke en evenredige kosten in de zin van artikel 1019h Rv. De op deze grondslag gevorderde veroordeling in de volledige proceskosten is daarom niet toewijsbaar. De voorzieningenrechter zal toepassing geven aan het liquidatietarievenstelsel. De kosten aan de zijde van Dutch Design Netherlands B.V. worden aldus begroot op:

- dagvaarding € 85,21 (inclusief informatiekosten, exclusief btw)

- griffierecht 618,00

- salaris advocaat 527,00

Totaal € 1.230,21

3.11.

Het gevorderde komt de voorzieningenrechter voor het overige niet onrechtmatig of ongegrond voor en zal als volgt worden toegewezen.

3.12.

Op de voet van het bepaalde in artikel 1019i Rv zal de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak ambtshalve worden bepaald op drie maanden na heden.

4 De beslissing

De voorzieningenrechter

4.1.

verleent verstek tegen de niet verschenen Sensa Vloeren B.V.,

4.2.

gebiedt Sensa Vloeren B.V. om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de namen Sensa en Sensa Vloeren ter aanduiding van haar onderneming te staken en gestaakt te houden,

4.3.

gebiedt Sensa Vloeren B.V. binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis al datgene te doen dat nodig is om de naam Sensa Vloeren als handelsnaam en bedrijfsnaam uit te (doen) schrijven uit het handelsregister,

4.4.

gebiedt Sensa Vloeren B.V. binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis al datgene te doen dat nodig is om de domeinnaam sensavloeren.nl uit te (doen) schrijven bij SIDN,

4.5.

veroordeelt Sensa Vloeren B.V. om aan Dutch Design Netherlands B.V. een dwangsom te betalen van € 250,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan de in 4.2. en/of 4.3., en/of 4.4. uitgesproken hoofdveroordelingen voldoet, tot een maximum van € 25.000 is bereikt,

4.6.

veroordeelt Sensa Vloeren B.V. in de proceskosten, aan de zijde van Dutch Design Netherlands B.V. tot op heden begroot op € 1.230,21,

4.7.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

4.8.

bepaalt de termijn ex artikel 1019i Rv op drie maanden na heden,

4.9.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.P.H. van Driel van Wageningen en in het openbaar uitgesproken op 17 maart 2017.1

1 type: ID/4198 coll: