Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2017:1300

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
15-03-2017
Datum publicatie
13-04-2017
Zaaknummer
C/16/417123 / HA ZA 16-425
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verkoop onderneming door vader aan zoon. Onduidelijke afspraken. UItleg van de overeenkomst. Verkekeningsverweren.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/1999
OR-Updates.nl 2017-0126
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Civiel recht

handelskamer

locatie Utrecht

zaaknummer / rolnummer: C/16/417123 / HA ZA 16-425

Vonnis van 29 maart 2017

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[eiseres] ,

gevestigd te [vestigingsplaats 1] ,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. J. Eerbeek te Veenendaal,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CUSTOMIZED EVENTS B.V.,

gevestigd te Veenendaal,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. R.A. van Huussen te Veenendaal.

Partijen zullen hierna [eiseres] en Customized Events genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het tussenvonnis van 10 augustus 2016

 • -

  het proces-verbaal van comparitie van 3 november 2016, en het aanvullend proces-verbaal, dat naderhand is opgemaakt en op 20 februari 2017 aan partijen is gezonden.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Bestuurder van [eiseres] is [B] (hierna: [B] ). Bestuurder van Customized Events is [A] (hierna: [A] . [B] is de vader van [A]

2.2.

[eiseres] heeft een aantal horecaondernemingen gedreven.

2.3.

Bij overeenkomst van 21 november 2011 (door partijen “Intentieverklaring bedrijfsovername” genoemd) hebben [eiseres] en Customized Events enkele afspraken gemaakt om drie vennootschappen van [eiseres] over te doen gaan naar Customized Events. In die overeenkomst wordt [eiseres] partij A genoemd, [B] heet partij B, Customized Events heet partij C en [A] wordt partij D genoemd.

Deze overeenkomst luidt als volgt:

“(…)

Vooraf

 • -

  Partij A houdt alle aandelen in de te Veenendaal gevestigde (…) Hostess Gilde Team B.V. (…), hierna genoemd: HG Team

 • -

  Partij A houdt alle aandelen in (…) De Veenderhoeve B.V.. (…). De vennootschap heeft een 50% belang in de vennootschap onder firma De Veenderhoeve De VOF (…), hierna genoemd: Veenderhoeve

 • -

  Partij A houdt alle aandelen in (…) [bedrijfsnaam 1] (…). De vennootschap heeft een 50% belang in de vennootschap onder firma [bedrijfsnaam 2] (…) hierna genoemd: Partyservice

 • -

  Partij B heeft in eigendom de onroerende zaak gelegen aan de [adres] te [vestigingsplaats 2] , welk object thans verhuurd en in gebruik is

 • -

  Partij C respectievelijk partij D heeft te kennen gegeven de aandelen respectievelijk het aandeel in de diverse vennootschappen HG Team, Veenderhoeve en Partyservice te willen overnemen. Partij A respectievelijk Partij B heeft te kennen gegeven bereid te zijn haar aandelen of het aandeel aan partij C respectievelijk partij D te verkopen.

 • -

  In het kader van deze wederzijdse intenties hebben partijen overleg en onderhandelingen gevoerd. De intentieverklaring dient ter vastlegging van het eindresultaat van dat overleg en die onderhandelingen van partijen.

Op hoofdlijnen is het volgende overeengekomen:

1 Koopobjecten
Het objecten van koop betreffen achtereenvolgens:
- het aandeel in de vennootschap onder firma Veenderhoeve en Partyservice, welke thans middels tussenkomst van een dochtervennootschap in bezit is van partij A;

- alle aandelen in de besloten vennootschap HG Team.
De verkoper is partij A. De koper zal partij C zijn.

2 Overnamesom en overige vergoedingen

Rekening houdende met de waarde van de drietal koopobjecten stellen partijen vast dat de overnamesom bedraagt € 300.000 (…). De uitsplitsing per object zal in overleg met de accountant nader worden bepaald.

De betaling van de overname zal als volgt geschieden:
De overnamesom wordt in 120 maandelijkse termijnen termijn vooraf voldoen. Reeds 3 termijnen worden bij overnamedatum direct betaald. Deze termijnen worden gezien als waarborg en worden verrekend met de laatste 3 termijnen. Partij C heeft de mogelijkheid de overnamesom vervroegd af te lossen. Maandelijks zal er een rentevergoeding berekend worden van 5% over de resterende overnamesom.


(opmerking rechtbank: in de kantlijn bij deze alinea is door [B] met de hand erbij geschreven: “indien mogelijk”).

Omdat de overnamesom in termijnen wordt betaald en deze afhankelijk is van de prestaties van de koopobjecten, worden door partij C de volgende zekerheden gegeven:
- bij verkoop van partij C, dan wel de onderneming Veenderhoeve, Partijservice en/of HG Team voor 31 december 2020, zal de resterende overnamesom direct worden voldaan;
- indien partij C voor de betaling van de laatste termijn in faillissement komt te verkeren, zullen de aandelen van de onderneming Veenderhoeve, Partyservice en/of HG Team weer terug gaan naar partij A, hiervoor zal een nog nader te omschrijven pandrecht op de aandelen en/of aanwezige bedrijfsinventaris worden gevestigd;
- dat partij C en D een bestendig beleid blijven voeren.

3 Overnamedatum en overnamebalans
De economische overnamedatum is 1 januari 2012. De aandelen en daarmee het resultaat van de koopobjecten zijn tot en met 31 december 2011 voor rekening van partij A. De feitelijkje overdracht zal plaats hebben op een later tijdstip. De overdracht heeft tussen partij A en partij C economisch gevolg vanaf 1 januari 2012.
De balans van Host-ess Gilde Team B.V. kent een eigen vermogen van minimaal € 18.151. De onderlinge vorderingen en schulden respectievelijk rekening-couranten worden zoveel mogelijk geëlimineerd. Partijen zijn het erover eens dat de vorderingen over een weer niet wenselijk zijn. De wijze waarop dit moet gebeuren, zal met de accountant worden besproken.

(…)

7. Overige bepalingen

(…)

Overnamebalansen

De overnamesom is mede gebaseerd op de vermogenspositie van de Koopobjecten per 31 december 2010, zoals deze blijkt uit bijlage II . De overgangsdatum zal de overnamebalansen worden samengesteld door VBA Van Braak Accountants te Scherpenzeel.

Op de hiervoor genoemde overnamebalansen staan een drietal rekening-couranten respectievelijk kapitaalrekeningen, ten bedrage van:

€ 9.883 schuld aan Host-ess Gilde Team B.V.

€ 17.333 schuld aan De Veenderhoeve V.o.f.

€ 9.965 schuld aan [bedrijfsnaam 1]

Totaal zijnde € 37.181. Deze vorderingen respectievelijk schulden zullen worden herberekend per 31 december 2011. Partij C zal deze vorderingen respectievelijk schulden omzetten in een geldlening voldoen aan partij A of andersom.

Van deze geldlening wordt een afzonderlijke geldleningsovereenkomst opgemaakt. Daarin wordt bepaald dat aflossing niet eerder geëist kan worden dan na het overlijden van partij B. De verschuldigde rente zal wel jaarlijks opeisbaar zijn en zal gelijk zijn aan het percentage, welke over de koopsom wordt berekend.

Nevenafspraken

Tot slot wensen partijen vast te leggen dat partij B in eigendom zal verkrijgen de thans in het ondernemingsvermogen aanwezige Rolls Royce en de Volvo XC70. Deze auto’s zullen worden gewaardeerd en tegen een redelijke marktwaarde worden overgedragen. De koopsom van de auto’s zal worden verrekend met de rekening-courantvorderingen, welke partij A respectievelijk partij B heeft op de koopobjecten. Beide auto’s maken derhalve dus geen deel uit van het over te nemen koopobject.

(…)”

2.4.

In de loop van 2012 is de overnamesom door partijen teruggebracht tot

€ 200.000,00.

2.5.

Partijen hebben in het kader van de bedrijfsovername geen nadere stukken ondertekend dan de in 2.3 weergegeven intentieverklaring.

2.6.

[eiseres] is sinds medio 2013 houdster van de aandelen in de besloten vennootschap Chalet Waterloo Holding B.V. (hierna: CWH).

2.7.

Customized Events heeft in de periode van 1 januari 2012 tot en met oktober 2013 in totaal € 36.666,74 aan aflossingen op de overnamesom aan [eiseres] betaald.

2.8.

Customized Events heeft tot en met mei 2016 in totaal € 35.781,19 aan rente op de overnamesom betaald.

2.9.

Bij brief van 21 september 2015 heeft (de raadsman van) [eiseres] Customized Events gesommeerd de achterstallige rentevergoedingen en aflossingen te betalen.

3 De geschillen van partijen

In conventie

3.1.

[eiseres] vordert dat de rechtbank bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

I. voor recht zal verklaren dat de lening van [eiseres] aan Customized Events thans nog € 151.249,90 bedraagt,

II. Customized Events te veroordelen om aan [eiseres] € 52.074,89 te betalen, althans een in redelijkheid door de rechtbank te bepalen bedrag,

III. Customized Events te veroordelen om aan [eiseres] te betalen een maandelijks bedrag van € 1.666,67 aan aflossing, te beginnen per 1 juni 2016, steeds uiterlijk op de laatste dag van de betreffende maand,

IV. Customized Events te veroordelen om aan [eiseres] te betalen een maandelijks bedrag ter grootte van 1/12de deel van de jaarrente van 5% over de resterende koopsom (te weten € 163.333,26) te beginnen op 1 juni 2016 steeds uiterlijk op de laatste dag van de betreffende maand,

V. [eiseres] te veroordelen in de kosten van het geding, waaronder een salaris van de advocaat.

3.2.

[eiseres] legt kort gezegd aan haar vordering ten grondslag dat Customized Events haar verplichtingen uit de overnameovereenkomst van partijen niet nakomt.

3.3.

Customized Events voert gemotiveerd verweer.

3.4.

De rechtbank zal hierna voor zover nodig ingaan op hetgeen partijen over en weer hebben aangevoerd.

in voorwaardelijke reconventie

3.5.

Customized Events vordert in voorwaardelijke reconventie, voor het geval de in conventie gevoerde verrekeningsverweren worden afgewezen, dat de rechtbank bij uitvoerbaar bij te verklaren vonnis veroordeling van [eiseres] om aan Customized Events te betalen:

 1. € 78.474,54, vermeerderd met 5% rente per jaar daarover vanaf 1 juli 2016 tot de dag van de betaling,

 2. € 50.000,00 vermeerderd met 5% rente, althans de wettelijke rente, vanaf 29 november 2011, althans vanaf een door de rechtbank vast te stellen datum en

 3. € 116.218,43 vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf 1 mei 2016 tot aan de dag van betaling.

Customized Events vordert voorts veroordeling van Customized Events in de kosten van de procedure in conventie en in voorwaardelijke reconventie, te vermeerderen met kort gezegd de nakosten en de wettelijke rente.

3.6.

Customized Events legt, samengevat, aan haar voorwaardelijke vordering in reconventie ten grondslag dat [eiseres] de genoemde bedragen aan Customized Events moet betalen vanwege niet uitgevoerde onderdelen van de overnameovereenkomst en, met betrekking tot het onderdeel onder c, uit hoofde van door haar geleden schade als gevolg van onrechtmatig handelen door [eiseres] .

3.7.

[eiseres] voert gemotiveerd verweer.

3.8.

De rechtbank zal hierna voor zover nodig op hetgeen partijen over en weer hebben aangevoerd ingaan.

4 De beoordeling

In conventie

De verklaring voor recht
4.1. De rechtbank stelt ten eerste vast dat de door [eiseres] gevraagde verklaring voor recht op zichzelf niet door Customized Events is betwist. Dit onderdeel van de vordering is dan ook toewijsbaar, tenzij het saldo van de schuld als gevolg van de hierna te bespreken verrekeningsverweren naar beneden moet worden bijgesteld. De rechtbank overweegt nu reeds dat daarvan geen sprake zal zijn, zoals hierna zal worden verwoord. De rechtbank zal dan ook voor recht verklaren dat de lening van Customized Events aan [eiseres] € 151.249,90 bedraagt.

De aflossingen

4.2.

Partijen zijn het eens over het volgende. Zij zijn uiteindelijk overeengekomen dat de door Customized Events te betalen koopsom € 200.000,00 bedroeg. Deze koopsom is omgezet in een geldlening van [eiseres] aan Customized Events, af te lossen in 120 termijnen van € 1.666,67. Voorts is Customized Events een rente van 5% per jaar verschuldigd over het openstaande gedeelte van de geldlening. Tijdens de comparitie van partijen hebben partijen verklaard dat Customized Events alleen aflossingen behoefde te betalen als dat mogelijk was. Dit gold alleen de aflossingen, niet de renteverplichting. Dat partijen dit hebben verklaard is niet te lezen in het aanvullend proces-verbaal van de comparitie van partijen. In zoverre vult de rechtbank de verklaring van [eiseres] in het aanvullend proces-verbaal van de comparitie van partijen aan.

4.3.

[eiseres] heeft niet, althans niet voldoende gemotiveerd betwist dat Customized Events in elk geval sinds november 2013 niet in staat is aan haar aflossingsverplichtingen te voldoen. De vanaf november 2013 tot heden niet betaalde aflossingstermijnen zijn dan ook niet opeisbaar. Daarmee vervalt de grondslag van het deel van de vordering dat ziet op betaling van de achterstallige aflossingstermijnen, namelijk €48.750,10. Dit deel van de vordering onder II zal worden afgewezen.

4.4.

Hetzelfde lot ondergaat de vordering onder III, de verplichting om toekomstige aflossingen te voldoen. De toekomstige termijnen zijn immers niet nu reeds opeisbaar. Daar komt bij dat de rechtbank niet kan vaststellen of en zo ja, tot wanneer het voor Customized Events niet mogelijk is haar aflossingsverplichtingen na te komen. Dit deel van de vordering moet dan ook worden afgewezen.

4.5.

De rechtbank stelt vast dat partijen in de toekomst met enige regelmaat met elkaar in overleg zullen moeten treden met het doel gezamenlijk vast te stellen of Customized Events nog steeds in de situatie verkeert dat het haar niet mogelijk is haar aflossingsverplichtingen na te komen. Hoewel het geen onderdeel is van de geschilpunten van partijen geeft de rechtbank partijen in overweging dit te doen aan de hand van bijvoorbeeld accountantsrapporten.

De rente

4.6.

Partijen zijn overeengekomen dat Customized Events 5% rente per jaar aan [eiseres] is verschuldigd over het openstaande deel van de geldlening. Dat betekent dat na iedere aflossing het te betalen rentebedrag lager wordt. Uit productie 2 bij dagvaarding blijkt dat de rentebetalingen van Customized Events aan [eiseres] tot en met mei 2016, in totaal € 35.781,19 bedroegen. De achterstallige rente bedraagt volgens dat overzicht tot en met mei 2016 € 2.041,87.

4.7.

Customized Events voert aan dat zij geen renteachterstand heeft. Zij voert aan dat zij een aantal, hierna te bespreken vorderingen op [eiseres] verrekent, dan wel heeft verrekend, waardoor haar schuld aan [eiseres] verminderd is en daardoor de te betalen rentebedragen kleiner. De rechtbank overweegt dat deze verrekeningsverweren zoals hierna zal blijken, niet zullen slagen. Customized Events heeft dan ook ten onrechte haar maandelijkse rentebetalingsverplichting na oktober 2013 teruggebracht tot lagere, wisselende bedragen dan € 680,56. Dat leidt tot de conclusie dat de vordering onder II toewijsbaar is tot € 2.041,87.

4.8.

[eiseres] vordert voorts onder IV dat Customized Events wordt veroordeeld om de toekomstige rentebetalingen te voldoen. Hoewel die verplichting op zichzelf bestaat, geldt ook hier dat deze betalingsverplichtingen niet nu reeds opeisbaar zijn en in elk geval, betreffende de renteverplichtingen na mei 2016, niet als vervallen zijn opgeëist. Dit deel van de vordering wordt dan ook afgewezen.

Verrekening

4.9.

Voor verrekening van een vordering is blijkens artikel 6:127 van het Burgerlijk Wetboek (BW) onder meer vereist dat de te verrekenen vorderingen tussen dezelfde partijen bestaan, en dat de schuldenaar die wenst te verrekenen de bevoegdheid daartoe heeft. Die bevoegdheid heeft hij onder meer indien de vordering opeisbaar is en daarmee in rechte afdwingbaar is. Ook moeten de schuld en de vordering niet in gescheiden vermogens bestaan. De rechtbank zal hierna de drie verrekeningsverweren behandelen aan de hand van de zojuist verwoorde maatstaf.

a. Verrekening van drie rekeningen-courant

4.10.

De eerste volgens Customized Events te verrekenen post bedraagt € 78.474,54. Het betreft de posten die in paragraaf 7 van de Intentieverklaring zijn vermeld (zie punt 2.3 van dit vonnis). Met betrekking tot die posten is overeengekomen dat deze zouden worden herberekend per 31 december 2011 (en niet per 31 december 2012, zoals Customized Events ten onrechte stelt). Het is onduidelijk of deze herberekening heeft plaatsgevonden. Afgesproken is voorts dat de (herberekende) bedragen zouden worden omgezet in een geldlening van [eiseres] aan Customized Events of andersom. Tot slot is overeengekomen dat deze geldlening eerst na het overlijden van [B] opeisbaar zou worden. Die voorwaarde is niet vervuld, zodat de gestelde vordering van Customized Events op [eiseres] in ieder geval niet opeisbaar is. Daardoor kan deze vordering niet verrekend worden met de overnamesom. Dit verweer faalt dan ook.

4.11.

Customized Events voert nog aan dat de afspraak dat de opeisbaarheid afhangt van het overlijden van [B] slechts geldt indien de herberekening zou leiden tot een schuld van Customized Events aan [eiseres] . Dat verweer kan niet slagen, omdat die bijzondere omstandigheid niet uit de tekst van de intentieverklaring blijkt en er geen andere documenten bestaan waaruit dat kan worden afgeleid, terwijl [eiseres] heeft ontkend dat deze afspraak zou zijn gemaakt.

4.12.

Dat [eiseres] op deze post in totaal € 35.000,00, zoals Customized Events aanvoert maar niet onderbouwt, aan aflossingen heeft betaald doet aan het voorgaande niet af. Immers, [eiseres] is natuurlijk wel bevoegd betalingen te doen op een niet opeisbare vordering.

b. verrekening van de waarde van auto’s

4.13.

De tweede volgens Customized Events te verrekenen post betreft de waarde van de twee auto’s, de Rolls Royce en de Volvo XC70. Volgens de Intentieverklaring (zie punt 2.3 onder ‘Nevenafspraken’) zouden deze auto’s door [eiseres] aan [B] in eigendom tegen een redelijke marktwaarde worden overgedragen. De koopsom van de auto’s zal worden verrekend met de rekening-courantvordering die [eiseres] en [B] hebben op de koopobjecten. Voorts is vermeld dat de beide auto’s geen onderdeel uitmaken van het koopobject.

4.14.

Customized Events stelt de marktwaarde waarde op € 35.000,00 voor de Rolls Royce en op € 15.000,00 voor de Volvo, in totaal € 50.000,00. Zij voert aan deze waarde te verrekenen met haar schuld aan [eiseres] . [eiseres] betwist deze stellingen gemotiveerd.

4.15.

De rechtbank leidt uit de bewoordingen van de hier besproken bepaling af dat de marktwaarde van de auto’s in goed overleg bepaald moet worden en dat die waarde verrekend moet worden in de rekening-courantvorderingen die [eiseres] dan wel [B] heeft op de koopobjecten te weten de drie over te dragen vennootschappen van [eiseres] . De rechtbank zal hierna deze bepaling uitleggen.

4.16.

Door de verkoop en levering van de auto’s door [eiseres] aan [B] is een schuld ontstaan van [B] aan [eiseres] . In de Intentieverklaring is afgesproken dat de nader te bepalen redelijke marktwaarde door [B] zou worden betaald door middel van verrekening met vorderingen van [eiseres] en/of [B] op de aan Customized Events te verkopen onderneming/vennootschappen. In wezen is aldus overeengekomen dat [B] zijn betalingsverplichting aan [eiseres] , dus nadrukkelijk niet aan Customized Events, zal nakomen door zijn schuld te voldoen door betaling of verrekening met vorderingen van een of meer van de over te dragen vennootschappen op [eiseres] . Hiermee ontstaat geen betalingsverplichting van [eiseres] of [B] aan Customized Events, zodat Customized Events haar schuld aan [eiseres] met de waarde van de auto’s niet kan verminderen. Het verweer kan dan ook niet slagen.

c. verrekening met een vordering vanwege CWH

4.17.

De derde verrekening die Customized Events wenst betreft een vordering die zij meent te hebben op CWH, dit doordat [eiseres] , als bestuurder van CWH, onrechtmatig jegens Customized Events handelt door betaling door CWH aan Customized Events tegen te houden, terwijl zij wel betaling van Customized Events vordert. Er is sprake van vereenzelviging van [eiseres] en CWH, aldus Customized Events.

4.18.

De rechtbank begrijpt dat verweer van Customized Events aldus dat zij [eiseres] onrechtmatig handelen verwijt omdat [eiseres] als bestuurder van [eiseres] CWH ervan weerhoudt een vordering van Customized Events uit te betalen. Customized Events stelt dat zij door dat onrechtmatig handelen schade leidt. Die schade is dan gelijk aan het bedrag van haar vordering op CWH. In zoverre wenst zij haar schuld aan [eiseres] met die schade te verrekenen.

4.19.

Om aan te nemen dat [eiseres] de gestelde onrechtmatige daad heeft gepleegd en dat de daaruit voortvloeiende schade door Customized Events is geleden, moet ten eerste het gestelde onrechtmatig handelen van [eiseres] vaststaan en ten tweede moet vaststaan dat de gestelde vordering van Customized Events op CWH bestaat en opeisbaar is, omdat er anders geen sprake van schade is. De rechtbank overweegt het volgende.

4.20.

De rechtbank oordeelt dat het verweer moet worden verworpen. Customized Events heeft onvoldoende gemotiveerd gesteld om aan te nemen dat [eiseres] als bestuurder van CWH jegens Customized Events onrechtmatig heeft gehandeld. De enkele stelling dat dat zo is, is daartoe immers onvoldoende.

De rechtbank kan dan ook niet vaststellen dat [eiseres] en CWH zijn te vereenzelvigen. Om dat aan te nemen moet kort gezegd komen vast te staan dat het beleid dat door de ene vennootschap, de moeder, wordt gevoerd, ervoor zorgt dat de andere vennootschap, de dochter, onrechtmatig handelt. Daartoe had Customized Events feiten en omstandigheden moeten stellen die deze conclusie kunnen rechtvaardigen. Dat heeft zij niet gedaan. De enkele stelling dat [eiseres] ervoor kan zorgen dat de betaling aan Customized Events plaatsvindt en dat het onrechtmatig is als die betaling niet geschiedt, is onvoldoende.

De rechtbank verwerpt de stelling dat [eiseres] jegens Customized Events onrechtmatig heeft gehandeld dan ook. Bovendien is niet onderbouwd dat Customized Events een opeisbare vordering op CWH heeft, zodat ook de gestelde schade niet kan worden aangenomen. Ook dit verweer faalt.

4.21.

[eiseres] maakt aanspraak op de vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. De rechtbank stelt vast dat het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (hierna: het Besluit) van toepassing is nu het verzuim na 1 juli 2012 is ingetreden.

De rechtbank stelt vast dat [eiseres] voldoende heeft gesteld en onderbouwd dat buitengerechtelijke incassowerkzaamheden zijn verricht.

Het gevorderde bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten is hoger dan het in het Besluit bepaalde tarief. De rechtbank zal de buitengerechtelijke kosten toewijzen over de toegewezen vordering en, mede in verband met de te geven verklaring voor recht, uitgaan van het tarief voor zaken met een onbepaalde waarde. De rechtbank zal het bedrag dan ook toewijzen tot het wettelijke tarief, in dit geval € 925,-- exclusief BTW, omdat [eiseres] de BTW kan verrekenen.

4.22.

De slotsom van de procedure in conventie is dat de gevraagde verklaring voor recht zal worden gegeven, dat de achterstallige rente door Customized Events aan [eiseres] moet worden. Ook zullen de gevorderde buitengerechtelijke kosten gedeeltelijk worden toegewezen. Alle andere vorderingen zullen worden afgewezen.

4.23.

Customized Events zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Omdat een aanzienlijk deel van het gevorderde bedrag wordt afgewezen, begroot de rechtbank de proceskosten aan de zijde van [eiseres] op basis van het toegewezen bedrag op:

- dagvaarding € 77,75

- griffierecht 1.929,00

- salaris advocaat 904,00 (2,0 punten × tarief € 452,00)

Totaal € 2.910,75

in voorwaardelijke reconventie

4.24.

Omdat de verrekeningsverweren in conventie zijn verworpen is aan de voorwaarde voldaan om de vordering in reconventie te behandelen.

4.25.

De rechtbank herhaalt en last in hetgeen zij hiervoor onder het kopje verrekening (de punten 4.9 tot en met 4.20) heeft overwogen en beslist. De vordering in reconventie is gegrond op dezelfde feiten en rechtsgronden als het verweer in conventie. De rechtbank komt tot dezelfde conclusies als bij de behandeling van de verweren in conventie. Dat betekent dat de vordering uit hoofde van de nog vast te stellen bedragen uit rekening-courant strandt op het feit dat deze eerst opeisbaar is na het overlijden van [B] Met betrekking tot de verrekening van de auto’s geldt dat Customized Events geen vordering op [eiseres] heeft, omdat de betalingsplicht van [B] jegens [eiseres] is. De vordering op CWH kan niet aan [eiseres] worden ‘toegerekend’, omdat er geen sprake is van onrechtmatig handelen van CWH of [eiseres] en er ook geen sprake is vereenzelviging van [eiseres] en CWH.

4.26.

Customized Events zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [eiseres] worden begroot op:

salaris advocaat € 452,00 (2,0 punten × factor 0,5 × tarief € 452,00)

5.De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1.

verklaart voor recht dat de lening van [eiseres] aan Customized Events thans nog een restantbedrag van € 151.249,90 behelst,

5.2.

veroordeelt Customized Events om aan [eiseres] te betalen een bedrag van € 2.041,87 (tweeduizendéénenveertig euro en zevenentachtig eurocent),

5.3.

veroordeelt Customized Events in de proceskosten, aan de zijde van [eiseres] tot op heden begroot op € 2.910,75,

5.4.

verklaart de punten 5.2 en 5.3 dit vonnis in conventie uitvoerbaar bij voorraad,

5.5.

wijst het meer of anders gevorderde af,

in reconventie

5.6.

wijst de vorderingen af,

5.7.

veroordeelt Customized Events in de proceskosten, aan de zijde van [eiseres] tot op heden begroot op € 452,00,

5.8.

verklaart dit vonnis in reconventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.S. Penders en in het openbaar uitgesproken op 29 maart 2017.1

1 type: LP (4213) coll: MS (4221)