Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2016:7754

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
18-11-2016
Datum publicatie
07-08-2017
Zaaknummer
C/16/425284 / KG ZA 16-802
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Vordering tot betaling van een afkoopsom en om de inbreuk op het non-concurrentiebeding te staken wordt afgewezen. Voorshands is niet onaannemelijk dat de bodemrechter zal oordelen dat de werknemer de overeenkomst rechtsgeldig heeft vernietigd op grond van dwaling.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2017-0985
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Civiel recht

handelskamer

locatie Utrecht

zaaknummer / rolnummer: C/16/425284 / KG ZA 16-802

Vonnis in kort geding van 18 november 2016

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SALES HUT B.V.,

gevestigd te Zeewolde,

eiseres,

advocaat mr. H.C. Sauer te Amersfoort,

tegen

[gedaagde] ,

wonende te [woonplaats] ,

gedaagde,

advocaat mr. T. Meijer te Rotterdam.

Partijen zullen hierna Sales Hut en [gedaagde] genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding met producties

 • -

  de aanvullende producties van Sales Hut

 • -

  de producties van [gedaagde]

 • -

  de mondelinge behandeling

 • -

  de pleitnota van [gedaagde] .

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Sales Hut is franchisegever van de afslankformule Easyslim.nu. De franchisenemers exploiteren afslanksalons waarin klanten met behulp van een afslankapparaat plaatselijk afslanken en spieren opbouwen.

2.2.

Op 21 juli 2015 hebben Sales Hut en [gedaagde] een franchiseovereenkomst (hierna: de overeenkomst) gesloten. Op grond van die overeenkomst heeft [gedaagde] vanaf 1 september 2015 een Easyslim.nu afslanksalon geëxploiteerd in [vestigingsplaats] .

2.3.

Bij brieven van 24 juni 2016, 4 augustus 2016 en 2 september 2016 heeft Sales Hut [gedaagde] verzocht om aan de verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, onder meer op het gebied van communicatie, marketing en opleiding.

2.4.

Bij brief van 7 oktober 2016 heeft [gedaagde] de vernietiging van de overeenkomst ingeroepen. Daarbij heeft zij zich op het standpunt gesteld dat zij heeft gedwaald ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

3 Het geschil

3.1.

Sales Hut vordert samengevat - [gedaagde] :

 • -

  te veroordelen tot betaling van de afkoopsom van € 28.500,00, dan wel een voorschot daarop;

 • -

  te gebieden om iedere inbreuk op het non-concurrentiebeding te staken, op straffe van een dwangsom;

 • -

  te veroordelen tot betaling van een boete van € 12.500,00;

 • -

  te veroordelen in de kosten van de procedure.

3.2.

[gedaagde] voert gemotiveerd verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

[gedaagde] heeft betwist dat er sprake is van een spoedeisend belang aan de zijde van Sales Hut. Dit verweer faalt. Dat Sales Hut een spoedeisend belang heeft bij een vordering tot nakoming van het non-concurrentie beding volgt reeds uit de aard van dat beding en de omstandigheid dat dit beding in tijd beperkt is tot zes maanden.

4.2.

De kern van het geschil tussen partijen in dit kort geding betreft de vraag op welke wijze de overeenkomst tot een einde is gekomen. Voor toewijzing van de vorderingen van Sales Hut in het onderhavige kort geding, dient voldoende aannemelijk te worden dat de bodemrechter zal oordelen dat de overeenkomst is geëindigd door een reguliere opzegging en dat daarmee de contractuele bepalingen die zien op tussentijdse beëindiging van de overeenkomst en waarop de vorderingen zijn gebaseerd, van toepassing zijn.

4.3.

[gedaagde] stelt primair dat zij de overeenkomst bij brief van 7 oktober 2016 rechtsgeldig heeft vernietigd, en subsidiair dat zij de overeenkomst heeft ontbonden wegens toerekenbare tekortkomingen aan de zijde van Sales Hut. Sales Hut stelt op haar beurt dat er geen sprake is van een rechtsgeldige vernietiging of ontbinding en dat [gedaagde] met haar brief van 7 oktober 2016 de overeenkomst tussentijds heeft beëindigd als bedoeld in artikel 19 lid 4 van die overeenkomst.

4.4.

[gedaagde] heeft aan de door haar gestelde dwaling ten grondslag gelegd dat Sales Hut onjuiste inlichtingen heeft verstrekt ten aanzien van het exclusieve gebied, het exclusieve concept van Easyslim.nu en de aard en inhoud van de franchiseformule.

4.5.

Ten aanzien van het exclusieve gebied heeft [gedaagde] aangevoerd dat een deel van haar rayon ook aan een andere franchisenemer was toebedeeld. Sales Hut heeft daarover ter gelegenheid van de mondelinge behandeling gesteld dat dit een verschrijving betrof en dat dit, nadat zij daarop werd attent gemaakt, ook is hersteld. Nu dit door [gedaagde] niet is betwist, zal de voorzieningenrechter daarvan uitgaan.

4.6.

Met de verwijzing naar het gestelde exclusieve concept, doelt [gedaagde] met name op de vermeende exclusiviteit van het binnen de Easyslim.nu-formule gehanteerde afslankapparaat. De bewoordingen van de considerans van de franchiseovereenkomst, waarin enerzijds wordt gesproken over een onderscheidend concept dat gebruikmaakt van het afslankapparaat Divinia en anderzijds wordt vermeld dat Sales Hut importeur van dit apparaat is, wekken de indruk dat het gebruik van dit apparaat exclusief is voorbehouden aan franchisenemers van Easyslim. Uit de door [gedaagde] in het geding gebrachte afdruk van de website van Easyslim blijkt ook dat Sales Hut zich presenteert als de “enige officiële importeur”. Door [gedaagde] is echter gesteld, en door Sales Hut niet dan wel onvoldoende betwist, dat ook een andere franchise (Size Zero) gebruik maakt van hetzelfde apparaat, zij het onder een andere naam. Door Sales Hut is evenmin betwist dat binnen het aan [gedaagde] toegekende rayon een vestiging van Size Zero is gevestigd.

4.7.

Voor zover het de aard en inhoud betreft, heeft [gedaagde] aangevoerd dat de franchiseformule feitelijk uit niet meer bestond dan de aanschaf van afslankapparaten en een Whatsapp-groep met de overige franchisenemers. Sales Hut heeft dit betwist en heeft aangevoerd dat aan alle franchisenemers een handboek wordt verstrekt en dat zij allen een basisopleiding volgen. De meerwaarde van de formule zit in de daar overgedragen kennis. Een en ander is over en weer in deze procedure echter niet nader onderbouwd. Voor een oordeel op dit punt is mogelijk nadere bewijslevering noodzakelijk, waarvoor binnen het kader van dit kort geding geen ruimte is. Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting acht de voorzieningenrechter het standpunt van [gedaagde] niet op voorhand onvoldoende kansrijk.

4.8.

In het licht van het voorgaande acht de voorzieningenrechter het voorshands niet onaannemelijk dat de bodemrechter zal oordelen dat [gedaagde] de overeenkomst rechtsgeldig heeft vernietigd. Daaruit volgt dan ook dat voorshands onvoldoende aannemelijk is dat de vorderingen van Sales Hut in een bodemprocedure worden toegewezen. De vorderingen zullen dan ook worden afgewezen.

4.9.

Sales Hut zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [gedaagde] worden begroot op:

- griffierecht € 885,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal € 1.701,00

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

wijst de vorderingen af,

5.2.

veroordeelt Sales Hut in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagde] tot op heden begroot op € 1.701,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. D.A. van Steenbeek en in het openbaar uitgesproken op 18 november 2016.1

1 type: WL/4392 coll: