Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2016:7369

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
28-12-2016
Datum publicatie
03-02-2017
Zaaknummer
C/16/411570 / HA ZA 16-198
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Geschil over vermeende toezeggingen van twee gemeentes. Gemeentes zijn inspanningsverplichting nagekomen. Geen toerekenbare tekortkoming of onrechtmatig handelen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/622
BR 2017/34 met annotatie van N. van Triet
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Civiel recht

handelskamer

locatie Utrecht

zaaknummer / rolnummer: C/16/411570 / HA ZA 16-198

Vonnis van 28 december 2016

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

INFO SUPPORT B.V.,

gevestigd te Veenendaal,

eiseres,

advocaat mr. R. van Biezen te 's-Gravenhage,

tegen

1. de publiekrechtelijke rechtspersoon

GEMEENTE VEENENDAAL,

zetelend te Veenendaal,

gedaagde,

advocaat mr. S.R.A. Lucas te Amsterdam,

2. de publiekrechtelijke rechtspersoon

GEMEENTE EDE,

zetelend te Ede,

gedaagde,

advocaat mr. T.E.P.A. Lam te Nijmegen.

Partijen zullen hierna Info Support B.V., de gemeente Veenendaal en de gemeente Ede worden genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    het tussenvonnis van 15 juni 2016

  • -

    het proces-verbaal van comparitie van 14 november 2016

  • -

    de brief van 14 december 2016 van de gemeente Veenendaal, die is toegevoegd aan het procesdossier.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Info Support is een ict-bedrijf, gevestigd in Nederland en België, dat 400 medewerkers in dienst heeft. Statutair directeur is de heer [A] , hierna [A] . Info Support is sinds 1997 in gesprek met de gemeente Veenendaal en daarna ook met de gemeente Ede over de koop van bouwgrond langs de A12 om daar een nieuw kantoor te bouwen. Daarbij gaat het om twee verschillende terreinen, het terrein “ […] ” gelegen in Veenendaal en het gebied Klomp-Oost gelegen in Ede.

2.2.

Bij brief van 18 juni 1997 heeft Info Support aan de gemeente Veenendaal kenbaar gemaakt dat zij interesse heeft in de aankoop van een perceel grond op het terrein “ […] ”.

2.3.

Bij brief van 31 juli 1997 heeft de gemeente Veenendaal onder meer het volgende aan Info Support bericht:

“Het onderhavige bedrijventerrein is thans nog gelegen op grondgebied van de gemeente Ede. Per 1-1-1998 wordt dit gebied door een grenscorrectie toegevoegd aan het grondgebied van de gemeente Veenendaal. Vooruitlopende op deze grenscorrectie zijn wij begonnen met de ontwikkeling van het gebied. Momenteel wordt gewerkt aan het structuurplan en is begonnen met de grondverwerving.

Een concrete toezegging op uw verzoek om circa 6500 ca. terrein voor de herhuisvesting van uw bedrijf op “ […] ” te mogen kopen kunnen wij gelet op het voorbereidende stadium van dit plan op dit moment niet doen. Wel zijn wij bereid een inspanningsverplichting aan te gaan om u in de gelegenheid te stellen in het tweede kwartaal van 1998 te starten met de verwezenlijking van uw plannen. Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat de te volgen planologische procedure en mogelijke bezwaren alsmede de termijn die nodig is om de onderhavige terreinen te verwerven onzekere factoren vormen in de planning. Ten gevolge hiervan kan vertraging optreden bij de uiteindelijke start van de bouwwerkzaamheden waarvoor de gemeente, in welke vorm of onder welke benaming dan ook, niet verantwoordelijk kan worden gesteld.

Ook ten aanzien van de grondprijs kunnen wij niet concreet zijn. Om u een indicatie te geven verwachten wij dat de uitgifte prijs van de zichtlocaties aan de A12 tussen de f 325,00 en f 350,00/ca excl. b.t.w. komt te liggen.

Om de nodige procedures op te starten verzoeken wij u ons op korte termijn aan te geven of u bereid bent op basis van bovengenoemde uitgangspunten de herhuisvesting van uw bedrijf ter hand te nemen.”

2.4.

Bij brief van 25 augustus 1997 heeft Info Support hierop gereageerd met onder meer de volgende woorden:

“Hierbij delen wij u mede dat wij in willen gaan op basis van de uitgangspunten die gesteld zijn in uw brief van 31 juli 1997, om de herhuisvesting van ons bedrijf ter hand te nemen.”

2.5.

Bij brief van 11 februari 2000 heeft de gemeente Veenendaal aan Info Support laten weten dat zij nog steeds op de lijst van belangstellenden staat ingeschreven voor het vestigen van haar bedrijf op het bedrijventerrein “ […] ”. De familie [familienaam] , die eigenaar was van het perceel grond dat Info Support graag wilde aankopen, heeft de grond in 2001 verkocht aan B.V. [bedrijf] (hierna: [bedrijf] ) met wie de gemeente Veenendaal op 21 december 2000 een intentieovereenkomst had gesloten.

2.6.

[bedrijf] heeft de grond op 4 februari 2002 te koop aangeboden aan Info Support voor bedragen variërend tussen € 614,09 en € 671,65 per m2 voor de betreffende kavels. Info Support is op dit aanbod niet ingegaan.

2.7.

De gemeente Ede en de gemeente Veenendaal zijn in 2001 het zogenaamde ISEV-convenant overeen gekomen, waarbij zij hebben afgesproken dat de gemeenten Veenendaal en Ede samen gaan werken om het ISEV-gebied, waaronder Klomp-Oost, welke grond eigendom is van de gemeente Ede, gezamenlijk te ontwikkelen en uit te geven ten behoeve van het bedrijfsleven uit Ede en Veenendaal. In het convenant staat omtrent het uitgiftebeleid onder meer het volgende vermeld:

“Afgesproken is dat in het kader van het op de eerste plaats op Ede en Veenendaal gericht gemeenschappelijk economisch beleid Ede 60% en Veenendaal 40% aangeven van de jaarlijks op de 3 bedrijvengebieden uit te geven gronden.”

2.8.

Bij brief van 24 juli 2002 heeft de gemeente Veenendaal aan Info Support onder meer het volgende bericht:

“Zoals afgesproken zullen wij met gemeente Ede in overleg treden of uw bedrijf als preferent aangemerkt kan worden voor het ISEV-gebied. Zodra hierover duidelijkheid is zullen wij u dit berichten.”

2.9.

Nadien heeft enige tijd geen contact plaatsgevonden tussen partijen. Info Support heeft de gemeente Veenendaal bij brief van 19 januari 2004 aangeschreven waarin zij de gemeente Veenendaal in gebreke stelt omdat deze volgens haar tekortgeschoten is. Zij verzoekt om het alsnog ter beschikking stellen van een bouwterrein. Op 12 februari 2004 heeft een bespreking tussen Info Support en de gemeente Veenendaal plaats gevonden.

2.10.

De gemeente Veenendaal heeft op de brief van 19 januari 2004 gereageerd bij brief van 8 juli 2004, waarbij zij beschrijft wat zij tot nu toe heeft gedaan, en aangeeft dat zij een inspanningsverplichting heeft, dat zij die is nagekomen en dat zij zich zal blijven inspannen om de herhuisvesting van Info Support in Veenendaal of op het ISEV-bedrijventerrein mogelijk te maken.

2.11.

In de jaren na 2004 is er contact met de gemeente Ede over de verwerving van een perceel grond op het ISEV-bedrijventerrein.

2.12.

Na een rappelbrief van Info Support aan de gemeente Ede van 4 juli 2013 waarin Info Support refereert aan een bespreking van 30 november 2006 waarin door wethouders van de gemeente Ede toezeggingen zouden zijn gedaan, heeft de gemeente Ede bij brief van 26 augustus 2013 laten weten dat zij geen gevolg kan geven aan het verzoek van Info Support om met een stappenplan te komen voor de verwerving. Zij geeft daarbij aan dat binnen het plangebied voor bedrijventerrein Klomp-Oost geen mogelijkheden zijn voor kantoorontwikkeling binnen het bestemmingsplan ISEV 2004. Het bedrijventerrein is bedoeld als gemengd bedrijventerrein, waar geen zelfstandige kantoren mogelijk zijn.

2.13.

In het bestemmingsplan Oost De Klomp van maart 2015 staat als bestemming voor het terrein “Agrarisch” vermeld. Een deel van het terrein viel daarvoor onder het bestemmingsplan ISEV. Dat deel had toen de bestemming ‘bedrijventerrein nader uit te werken”.

3 Het geschil

3.1.

Info Support vordert - samengevat - dat de rechtbank primair een verklaring voor recht zal geven dat een overeenkomst tot stand is gekomen tussen haar en de gemeente Ede, inhoudende de verkoop en levering - inclusief bouwvergunningen - van een perceel grond van 20.000 vierkante meters op het terrein “ [naam] ” aan de A12, en zij vordert veroordeling van de gemeente Ede tot nakoming van deze overeenkomst op verbeurte van een dwangsom. Subsidiair vordert zij een verklaring voor recht dat de gemeente Ede aansprakelijk is voor door haar geleden en te lijden schade van € 9.000.000,-- als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst. Meer subsidiair vordert zij deze schade op basis van onrechtmatige daad.

3.2.

Info Support vordert voorts een verklaring voor recht dat tussen de gemeente Veenendaal en haar overeenkomsten tot stand zijn gekomen in 1997 en 2002 en dat de gemeente Veenendaal aansprakelijk is voor door Info Support geleden en te lijden schade uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming van die overeenkomsten. Zij vordert veroordeling van de gemeente Veenendaal tot levering van een perceel bouwrijpe grond van 20.000 vierkante meter aan de A12 tegen een maximale prijs van € 158,82 per vierkante meter. Voorts vordert zij een verklaring voor recht dat de gemeente Veenendaal aansprakelijk is voor de door haar geleden en te lijden schade uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomsten en vordert zij veroordeling tot betaling van deze schade ad € 9.000.000,--. Subsidiair vordert zij een schadevergoeding op basis van onrechtmatige daad.

3.3.

Info Support legt het volgende aan de vordering jegens de gemeente Veenendaal ten grondslag. Zij stelt zich op het standpunt dat een overeenkomst tot stand is gekomen met de gemeente Veenendaal in 1997 door aanbod en aanvaarding en dat de gemeente Veenendaal is tekortgeschoten in de nakoming van deze overeenkomst. Zij mocht erop vertrouwen dat er een resultaatsverplichting was voor de gemeente tot levering van een perceel grond van ca. 6500 m2 ad circa fl 325-350,00 per vierkante meter op een A12-zicht- locatie op “ […] ”. Daarom vordert zij alsnog nakoming van die overeenkomst. Daarnaast is een inspanningsverplichting overeengekomen tot spoedige levering van de grond. Het prijsverschil tussen de aanbieding van de gemeente Veenendaal en de projectontwikkelaar [bedrijf] , bedraagt voor het beoogde oppervlak gemiddeld € 3.184.480,--. Dit is de schade die Info Support heeft geleden. Dit is ook het positieve contractsbelang, omdat Info Support de grond tegen dezelfde prijs had kunnen verkopen als [bedrijf] . Ook als slechts een inspanningsverplichting op de gemeente Veenendaal rustte, dan is er sprake van wanprestatie, omdat zij zich onvoldoende heeft ingespannen. Het hiervoor beschreven handelen en nalaten kwalificeert ook als onrechtmatig handelen. Later is een nieuwe overeenkomst tot stand gekomen, namelijk in 2002, waarbij de gemeente Veenendaal de verplichting op zich heeft genomen om voor Info Support gebruik te maken van het aanwijsrecht dat de gemeente Veenendaal heeft en waarmee zij op het terrein “Klomp Oost” 40 procent zelf mag invullen. De gemeente Veenendaal heeft zich niet ingespannen om haar aanwijsrecht te gelde te maken en Info Support heeft als gevolg daarvan schade geleden van € 9.000.000,--.

3.4.

Info Support legt het volgende aan de vordering jegens de gemeente Ede ten grondslag. Er zij meerdere gesprekken gevoerd met de gemeente Ede in de maanden maart, april en mei 2004 in het kader van het ISEV-convenant. Ook hebben gesprekken plaats gevonden met de erven van boer [naam] . Bij een bespreking op 23 juni 2004 op het stadhuis van Ede zijn namens de gemeente Ede aanwezig de wethouders [B] en [C] , alsmede projectleider, de heer [D] . De wethouders van Ede zegden toe aan Info Support een concept leveringsakte te sturen dat de gemeente via een ABC-constructie 2 hectare bouwrijpe grond van het terrein van boer [naam] aan Info Support zal verkopen. Er is onvoorwaardelijk toegezegd dat de bouwplannen van Info Support integraal konden en mochten worden gerealiseerd - inclusief bouwvergunningen - op het perceel van boer [naam] . Er is tussen partijen op dat moment een overeenkomst tot stand gekomen. Op 30 november 2006 is er weer een bespreking geweest met de gemeente Ede, waarbij weer heel gedetailleerd is ingegaan op de bouwplannen van Info Support. Na de bespreking van november 2006 heeft de gemeente Ede nergens meer op gereageerd. De gemeente Ede is tekortgeschoten in de nakoming van voornoemde overeenkomsten en Info Support heeft als gevolg daarvan schade geleden en heeft recht op vergoeding van het positieve contractsbelang, een bedrag van € 9.000.000,--.

3.5.

De gemeente Veenendaal en de gemeente Ede voeren verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover hier van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

Vordering jegens gemeente Veenendaal

4.1.

In geschil tussen partijen is de vraag wat exact de verplichtingen zijn die de gemeente Veenendaal is aangegaan jegens Info Support en of zij deze verplichtingen al dan niet is nagekomen.

4.2.

De rechtbank stelt vast dat in de brief van 31 juli 1997 staat vermeld dat de gemeente Veenendaal geen concrete toezegging kan doen op het verzoek van Info Support om circa 6500 m2 terrein voor de herhuisvesting van het kantoor op het terrein “ […] ” te mogen kopen. Wel is zij bereid een inspanningsverplichting aan te gaan. Zij vraag om een reactie van Info Support of zij bereid is op basis van de uitgangspunten zoals genoemd in de brief de herhuisvesting ter hand te nemen. Het feit dat Info Support hier instemmend op heeft gereageerd, betekent niet dat de gemeente Veenendaal hiermee, zoals door Info Support is gesteld, een resultaatsverplichting is aangegaan. Er is wel een overeenkomst tot stand gekomen middels deze brief, maar hieruit volgt naar het oordeel van de rechtbank dat een inspanningsverplichting is overeengekomen. Uit de brief blijkt naar het oordeel van de rechtbank niet - zoals Info Support heeft gesteld - dat er zekerheid is over de levering, maar dat de onzekerheid alleen op de termijn ziet. Er staat immers vermeld dat een concrete toezegging op het verzoek niet gedaan kan worden. Dat dit door latere omstandigheden anders is gelopen dan de gemeente Veenendaal op dat moment zelf had voorzien, kan in dit geval niet aan de gemeente worden tegengeworpen. Het feit dat er uiteindelijk geen grond is aangeboden en geleverd, betekent dus niet dat de gemeente Veenendaal op dat punt is tekortgeschoten.

4.3.

Dan komt vervolgens de vraag aan de orde of de inspanningsverplichting door de gemeente Veenendaal is nagekomen. Dat de grond is verkocht aan [bedrijf] in plaats van aan Info Support heeft de gemeente Veenendaal uitgelegd, en dit kan haar niet worden verweten. De gemeente is niet tekortgeschoten doordat zij de grond niet eerder zelf heeft aangekocht. Zij had weliswaar een voorkeursrecht op grond van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten, maar omdat de eigenaar van de grond deze tegen een veel hogere prijs verkocht aan een projectontwikkelaar kon de gemeente daar niet tegen optreden. Zij kon niet eisen, zoals door Info Support is gesteld, dat de grond apart werd gehouden. Dat zij de onderhandelingen niet goed zou hebben verricht, is naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende door Info Support onderbouwd.

4.4.

De rechtbank stelt vast dat, toen Info Support niet in wilde gaan op het aanbod van [bedrijf] , de gemeente Veenendaal bij brief van 24 juli 2002 heeft aangegeven dat zij Info Support als preferent bij de gemeente Ede voor ging dragen, getuige de brief van de gemeente Veenendaal van 23 juli 2002. Dat het kennelijk niet is gelukt om Info Support een voorrangspositie te geven - door de gemeente Ede is ter zitting verklaard dat alle partijen gelijkelijk werden behandeld - betekent niet dat de gemeente Veenendaal daarmee is tekort- geschoten. Het betekent immers niet dat zij geen inspanning heeft geleverd. Buiten toedoen van de gemeente Veenendaal konden haar inspanningen echter niet gestand worden gedaan. De rechtbank is ten aanzien van de inspanningsverplichting zoals deze voortvloeit uit de brief van 18 juni 1997, van oordeel dat voldoende gebleken is dat de gemeente Veenendaal deze is nagekomen.

4.5.

Vervolgens heeft Info Support gesteld dat een nieuwe overeenkomst is ontstaan in 2002 doordat de gemeente Veenendaal de verplichting op zich heeft genomen om voor Info Support gebruik te maken van het aanwijsrecht dat de gemeente Veenendaal heeft en waarmee zij op het terrein Klomp Oost 40 procent zelf mag invullen. De gemeente zou zich volgens Info Support niet hebben ingespannen om dit aanwijsrecht te gelde te maken. De gemeente Ede heeft hierover echter aangevoerd dat de gemeente Veenendaal geen aanwijsbevoegdheid had. Het convenant zegt hierover slechts dat zich 40 procent Veenendaalse bedrijven op de grond mogen vestigen. Dat de gemeente Veenendaal op dit punt tekort is geschoten, is dan ook niet gebleken. Meer dan het voordragen van Info Support kon zij niet doen. Ook is niet gebleken dat de grond wel aan andere bedrijven is verkocht. De bestemming van de grond is immers inmiddels agrarisch geworden en wordt niet ontwikkeld als bedrijventerrein.

4.6.

De gemeente Veenendaal heeft ook in de brief van 8 juli 2004 nog benadrukt dat zij ook alternatieve locaties heeft aangeboden naast de grond gelegen op het terrein “ […] ”, en heeft ook aangegeven dat zij zich zal blijven inspannen. Info Support heeft niet concreet gemaakt welke inspanningen nog meer op de weg van de gemeente Veenendaal hadden gelegen.

4.7.

Concluderend is de rechtbank van oordeel dat onvoldoende is vast komen te staan dat de gemeente Veenendaal haar inspanningsverplichting niet is nagekomen. De gevorderde verklaring voor recht zal daarom worden afgewezen. Ook de vordering tot levering van een perceel grond zal worden afgewezen, nu geen resultaatsverplichting tussen partijen tot stand is gekomen. De vorderingen tot schadevergoeding op grond van wanprestatie en onrechtmatige daad zullen gelet op het vorenstaande eveneens worden afgewezen.

Vordering jegens gemeente Ede

4.8.

In geschil tussen partijen is de vraag of er een overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen als gevolg van (een) toezegging(en) die door een tweetal wethouders van de gemeente Ede zou(den) zijn gedaan, waarmee de gemeente Ede zich verplicht zou hebben om een perceel grond nog toebehorend aan de heer [naam] aan Info Support te leveren.

4.9.

Info Support beroept zich op een mondelinge toezegging gedaan door de wethouders in gesprekken die hebben plaats gevonden op 18 mei en 23 juni 2004 in het kader van het ISEV-convenant. Zij heeft gespreksverslagen overgelegd van een aantal gesprekken die in die periode zouden zijn gevoerd, waaronder het verslag van 31 oktober 2006 dat een weergave is van het gesprek op 23 juni 2004. In het verslag, dat door de accountant van Info Support is opgesteld, staat onder meer vermeld wat de wensen zijn van Info Support, en dat de gemeente bevestigt dat zij dit mogelijk zal maken, nadat zij met [naam] tot overeenstemming is gekomen.

4.10.

De gemeente Ede betwist dat deze toezeggingen zijn gedaan en kan niet achterhalen of en wanneer er gesprekken hebben plaatsgevonden. Zij benadrukt dat het verslag pas twee jaar na het vermeende gesprek is opgemaakt, en dat zij haar zienswijze er niet op heeft kunnen geven omdat zij het nooit eerder heeft gezien. De heer [D] (destijds als ambtenaar werkzaam bij de gemeente Ede) heeft desgevraagd aangeven dat er in die periode een of meerdere gesprekken zijn gevoerd. Volgens hem is gesproken over een kantoorlocatie op Klomp Oost maar zijn er geen toezeggingen gedaan.

4.11.

Met het beroep op de toezeggingen doet Info Support feitelijk een beroep op het vertrouwensbeginsel. Voor een geslaagd beroep op dit beginsel dient te worden voldaan aan een aantal in de jurisprudentie vastgelegde criteria. Allereerst (1) moet bij de toezeggingen sprake zijn van concrete en individuele mededelingen. Ten tweede (2) moeten de verwachtingen zijn gewekt door een bestuursorgaan dat daartoe bevoegd was. Daarbij is ook van belang of degene die een beroep doet op de gewekte verwachting, redelijkerwijs mocht afgaan op die verwachting. Ten derde (3) is van belang in hoeverre de gewekte verwachtingen gedragsbepalend zijn geweest voor de betrokkenen en in hoeverre het niet nakomen van de verwachtingen heeft geleid tot schade.

4.12.

Dat er sprake is geweest van concrete en individuele mededelingen is naar het oordeel van de rechtbank met alleen de verslagen van 16 juni 2004 en 31 oktober 2006 onvoldoende onderbouwd. Uit het verslag blijkt weliswaar dat er sprake was van besprekingen in een vergaand stadium maar de gemeente Ede betwist dat er concrete toezeggingen zijn gedaan. Dat de toezeggingen zo concreet waren als door Info Support wordt gesteld, blijkt niet uit de verslagen. Wel gebleken is dat de gemeente Ede zich zou inspannen om te bekijken wat de mogelijkheden waren.

4.13.

Nu niet gebleken is bovendien dat de gemeente Ede het verslag heeft ingezien of kunnen inzien en het verslag van 31 oktober 2006 van 2 jaar na de bespreking dateert, is dit verslag alleen niet voldoende om te kunnen spreken van concrete en individuele mededelingen. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat de projectleider, de heer [D] , heeft aangegeven dat de bouw van een kantoorgebouw niet paste in de bestemming en de ontwikkeling van het plangebied Klomp Oost, en ook niet paste in het toentertijd door de provincie gevoerde beleid.

4.14.

Daar komt bij dat, zou er sprake zijn van gedane toezeggingen, deze verwachtingen zouden zijn gewekt door wethouders die hiertoe niet bevoegd zijn en deze toezeggingen daarom de gemeente niet kunnen binden. Op grond van artikel 160 lid 1 onder e Gemeentewet besluit het college van burgemeester en wethouders tot het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen. Van Info Support als professional mocht worden verwacht dat zij hiervan op de hoogte was of in ieder geval op de hoogte kon zijn en/of zich hierover liet adviseren. Info Support heeft immers, zoals ter zitting is gebleken, een eigen bedrijfsjurist in dienst. Info Support heeft een uitdrukkelijk bewijsaanbod gedaan om aan te tonen dat er toezeggingen zijn gedaan, maar dit bewijsaanbod is dus niet terzake dienend, zodat zij niet tot bewijslevering zal worden toegelaten.

4.15.

Info Support heeft weliswaar gesteld dat zij veel schade heeft geleden, maar dat de schade is geleden als gevolg van toezeggingen omtrent de aankoop van het perceel grond, is niet gesteld of gebleken. Gewekte verwachtingen zijn in dat opzicht niet gedragsbepalend geweest voor Info Support, omdat Info Support er in de jaren daarna haar handelen niet door heeft laten beïnvloeden. De rechtbank neemt daarbij mede in aanmerking dat niet gebleken is dat Info Support de gestelde toezeggingen heeft afgedwongen. Weliswaar stelt Info Support dat zij een ingebrekestelling heeft gestuurd op 18 januari 2005, maar die brief kan niet als een ingebrekestelling worden gezien, nu Info Support als consequentie aan het niet reageren binnen 14 dagen verbindt dat zij haar eigen richting gaat kiezen. Er worden dus geen consequenties aan verbonden jegens de gemeente Ede. Bovendien houdt Info Support in deze brief vast aan een geïndiceerde prijs die door de gemeente Veenendaal destijds is genoemd.

4.16.

Thans is het niet meer mogelijk om een kantoor op die locatie te bouwen nu de bestemming agrarisch is en kantoorontwikkeling op die locatie niet in het provinciaal beleid past. Die situatie kan niet meer veranderen. Voldoende gebleken is dat de gemeente Ede zich zou inspannen, maar dat zij ook afhankelijk was van de provincie Gelderland.

4.17.

Dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatig handelen aan de zijde van de gemeente Ede doordat zij de grond niet heeft geleverd, is gelet op het vorenstaande niet gebleken. Er is wel een overeenkomst tussen partijen tot stand gekomen, maar deze overeenkomst hield alleen een inspanningsverplichting in en was geen resultaatsverbintenis. Dat de gemeente Ede tekort zou zijn geschoten of dat er sprake zou zijn van onrechtmatig handelen, omdat zij hierbij niet zorgvuldig heeft gehandeld, is evenmin vast komen te staan. De gemeente Ede heeft zich slechts verbonden om zich in te spannen om haar publiekrechtelijke bevoegdheden zodanig uit te oefenen zodat partijen tot een overeenkomst tot aankoop van de grond zouden kunnen komen. Dat dit uiteindelijk niet is gelukt, kan niet aan de gemeente Ede worden verweten.

4.18.

Gelet op het vorenstaande zullen de vorderingen van Info Support worden afgewezen.

4.19.

Info Support zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten, die aan de zijde van de gemeente Veenendaal en Ede allebei worden begroot op € 6.422,-- (2 punten x € 3.411,--). Aan de zijde van de gemeente Veenendaal zullen, zoals gevorderd, eveneens de wettelijke rente en de nakosten worden toegewezen, zoals in het dictum vermeld.

5 De beslissing

De rechtbank:

5.1.

wijst de vorderingen af;

5.2.

veroordeelt Info Support in de proceskosten, aan de zijde van Gemeente Veenendaal tot op heden begroot op € 6.422,--, te voldoen binnen 14 dagen na de datum van dit vonnis, bij gebreke waarvan voormeld bedrag wordt vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de vijftiende dag na de datum van dit vonnis tot de dag van volledige betaling;

5.3.

veroordeelt Info Support, onder de voorwaarde dat zij niet binnen 14 dagen na aanschrijving door de gemeente Veenendaal volledig aan dit vonnis voldoet, in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op:
- € 131,00 aan salaris advocaat, vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW met ingang van de vijftiende dag na aanschrijving,
- te vermeerderen, indienbetekening van het vonnis heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van het vonnis, vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW met ingang van de vijftiende dag na betekening;

5.4.

veroordeelt Info Support in de proceskosten, aan de zijde van de gemeente Ede tot op heden begroot op € 6.422,--;

5.5.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.J. van Binsbergen en in het openbaar uitgesproken op 28 december 2016.1

1 type: RK (4062) coll: GB (4333)