Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2016:4544

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
10-08-2016
Datum publicatie
17-08-2016
Zaaknummer
4797344 UC EXPL 16-2235 JES/1267
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bedrag ingehouden op eindafrekening arbeidsovereenkomst vanwege boete inleveren lease-auto. Toezegging werkgever dat geen kosten verschuldigd zijn indien leasecontract overgenomen wordt door collega. Auto is bij werkgever gebleven en niet door werkgever ingeleverd bij leasemaatschappij. Vordering werknemer tot uitkering ingehouden bedrag wordt toegewezen. Eis in reconventie tot betaling restant boete wordt afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2016/2425
AR-Updates.nl 2016-0927
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Civiel recht

kantonrechter

locatie Utrecht

zaaknummer: 4797344 UC EXPL 16-2235 JES/1267

Vonnis van 10 augustus 2016

inzake

[eiser] ,

wonende te [woonplaats] ,

verder ook te noemen [eiser] ,

eisende partij in conventie,

verwerende partij in reconventie,

gemachtigde: mr. M. Hagenaars,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Cimsolutions B.V.,

gevestigd te Vianen,

verder ook te noemen Cimsolutions,

gedaagde partij in conventie,

eisende partij in reconventie,

gemachtigde: mr. A. Klaassen.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding

 • -

  de conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie

 • -

  de conclusie van repliek in conventie en van antwoord in reconventie

 • -

  de conclusie van dupliek in conventie en van repliek in reconventie

 • -

  de conclusie van dupliek in reconventie.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

[eiser] is op 1 september 2014 bij Cimsolutions in dienst getreden voor onbepaalde tijd, in de functie van [functie] . Het loon van [eiser] bedroeg laatstelijk € 4.250,00 bruto per maand exclusief 8% vakantiebijslag.

2.2.

Op grond van een tussen partijen op 20 november 2014 gesloten overeenkomst is door Cimsolutions aan [eiser] een bedrijfsauto ter beschikking gesteld. In die overeenkomst 'ter beschikkingstelling bedrijfsauto' is onder meer het volgende bepaald:

1.2 (…)

Werknemer verklaart op de hoogte te zijn van de Lease-overeenkomst met Hiltermann Lease Service / Athlon Car service en de bijbehorende voorwaarden en is akkoord met de Lease-overeenkomst.

(…)

6.5

Bij tussentijdse beëindiging van de Lease-overeenkomst, bijvoorbeeld door het uit dienst treden van Werknemer is Werknemer de beëindigingskosten verschuldigd, tenzij de beëindiging aan Werkgever verwijtbaar is of tenzij de lease-auto door Werknemer op eigen risico en kosten meegenomen kan worden naar een nieuwe werkgever.

De beëindigingskosten worden berekend afhankelijk van het gereden aantal maanden. Bij beëindiging van het contract na X aantal maanden wordt het verschil in leasekosten over de gereden X aantal maanden in rekening gebracht. Bij voorbeeld:

- in geval van beëindiging na 12 maanden zullen de kosten € 1.289,58 -/- € 780,05 * 12= € 6.114,36 bedragen.

- In geval van beëindiging na 24 maanden zullen de kosten € 944,48 -/- € 780,05 * 24 = € 3.946,32 bedragen.

- Bij inlevering na 36 maanden zullen de kosten € 835,62 -/- € 780,05 * 36 = € 2.000,52 bedragen.

- Etc.."

2.3.

[eiser] heeft, met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn, de arbeidsovereenkomst met Cimsolutions opgezegd tegen 1 oktober 2015 om in dienst te treden bij [werkgever] (hierna: ' [werkgever] ').

2.4.

Bij brief van 26 augustus 2015 heeft Cimsolutions aan [eiser] het volgende meegedeeld over door [eiser] aan Cimsolutions te betalen vergoedingen, indien hij met ingang van 1 oktober 2015 Cimsolutions zou verlaten:

"De door u aan CIMSOLUTIONS te betalen vergoeding vanwege vroegtijdige teruggave van de lease-auto gedurende het 1ste jaar (conform de reeds tussen u en CIMSOLUTIONS gesloten overeenkomst en uitgaande van inzetdatum auto: 1 december 2014 en teruggavendatum auto: 30 september 2015) is:

1.289,58 – 780,05* 12 € 6.114,36

Het bovengenoemde is van toepassing tenzij de lease-auto door u op eigen risico en kosten meegenomen kan worden of het Leasecontract overgenomen wordt door een collega."

2.5.

Uit de loonstrook van 18 september 2015 volgt dat Cimsolutions op het loon van [eiser] een bedrag heeft ingehouden van € 1.036,58 in verband met 'boete teruggave auto' en op de eindafrekening gedateerd 21 september 2015 een bedrag van € 5.077,78 in verband met 'boete teruggave auto'. Het totaalbedrag van die eindspecificatie is daarmee een negatief bedrag geworden, te weten € -4.572,60.

2.6.

Cimsolutions maakt bij e-mailbericht van 12 november 2015 aanspraak op betaling van voornoemd bedrag van € 4.572,60.

2.7.

Op verzoek van [werkgever] heeft Athlon bij e-mailbericht van 7 oktober 2015 aan [werkgever] meegedeeld dat de lease-auto waar [eiser] in reed, niet bij Athlon terug is gekomen maar bij Cimsolutions is blijven rijden.

3 Het geschil

in conventie

3.1.

[eiser] vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

I. veroordeling van Cimsolutions om aan [eiser] te betalen:

 1. € 1.541,76 netto;

 2. de maximale wettelijke verhoging over het onder a. genoemde bedrag;

 3. de wettelijke rente over de onder a. en b. genoemde bedragen vanaf 24 september 2015 tot de dag van volledige betaling;

II. te verklaren voor recht dat [eiser] aan Cimsolutions geen (beëindigings)kosten en/of boetes en/of vergoedingen en/of anderszins bedragen is verschuldigd in verband met de inlevering van de lease-auto door [eiser] bij Cimsolutions c.q. de leasemaatschappij of anderszins;

III. Cimsolutions te veroordelen in de kosten van deze procedure, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 8 dagen na uitspraakdatum, tot de volledige betaling.

3.2.

[eiser] legt aan zijn vordering ten grondslag dat Cimsolutions onterecht bedragen heeft ingehouden op het loon van [eiser] , vanwege het inleveren van de lease-auto. Uit de loonspecificatie van 18 september 2015 volgt dat Cimsolutions vanwege het inleveren van de lease-auto € 1.036,58 heeft ingehouden op het loon van [eiser] en uit de eindafrekening van 21 september 2015 volgt dat [eiser] nog recht had op een bedrag van € 505,18 (€ 641,18 minus € 136,00 aan eigen risico auto) aan loon, maar dat Cimsolutions dit niet heeft uitgekeerd omdat zij een groter bedrag meende te kunnen verrekenen in verband met het inleveren van de lease-auto. [eiser] vordert daarom betaling van € 1.541,76 (€ 1.036,58 + € 505,18).

[eiser] stelt dat hij geen beëindigingskosten verschuldigd is, vanwege meerdere redenen. [eiser] stelt dat de auto bij Cimsolutions is blijven rijden. De lease-overeenkomst is dus niet tussentijds beëindigd, aldus [eiser] . Bovendien is aan de voorwaarde zoals door Cimsolutions gesteld in de brief van 26 augustus 2015 voldaan.

Als er al beëindigingskosten zouden zijn kunnen ze niet op [eiser] verhaald worden, aangezien dit in strijd zou komen met de redelijkheid en billijkheid, nu de beëindiging van de overeenkomst aan Cimsolutions te wijten valt. [eiser] stelt daarnaast dat de bepaling waarbij de financiële gevolgen van het voortijdig beëindigen van de lease-overeenkomst voor rekening en risico komen van werknemer, in combinatie met het gegeven dat [eiser] gehouden was gebruik te maken van een lease-auto voor zakelijke doeleinden, in strijd is met het recht op vrije arbeidskeuze.

[eiser] maakt tevens aanspraak op de wettelijke rente en de buitengerechtelijke kosten nu Cimsolutions in verzuim is geraakt, respectievelijk [eiser] haar vordering uit handen heeft moeten geven.

3.3.

Cimsolutions voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vordering.

3.4.

Op de (verdere) stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.5.

Cimsolutions vordert veroordeling van [eiser] tot betaling van een bedrag van € 4.572,60, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 19 november 2015 tot de dag van volledige betaling. Daarnaast vordert Cimsolutions veroordeling van [eiser] tot betaling van de proceskosten, waaronder de nakosten.

3.6.

Cimsolutions legt aan haar vordering ten grondslag dat [eiser] op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst nog een bedrag van € 6.114,36 verschuldigd was, vanwege het inleveren van de lease-auto. Een bedrag van € 1.541,76 is hierop reeds in mindering gebracht (door verrekening met het loon van [eiser] ), waardoor € 4.572,60 resteert. Cimsolutions heeft [eiser] bij e-mailbericht van 12 november 2015 gemaand binnen 7 dagen te betalen. [eiser] heeft dat nagelaten, waardoor hij per 19 november 2015 in verzuim is. Cimsolutions vordert dan ook vanaf dat moment de wettelijke rente.

3.7.

[eiser] voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vordering.

3.8.

Op de (nadere) stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

in conventie en in reconventie

4.1.

Gelet op de samenhang tussen de vorderingen in conventie en in reconventie zullen deze vorderingen gezamenlijk behandeld worden.

4.2.

[eiser] stelt dat er geen sprake is van beëindigingskosten, nu de auto, die hij tot zijn beschikking had, bij Cimsolutions is blijven rijden. [eiser] verwijst naar de brief van Cimsolutions van 26 augustus 2015, waarin staat dat [eiser] kosten verschuldigd is bij voortijdige teruggave van de lease-auto, tenzij de lease-auto door hem op eigen risico en kosten meegenomen kan worden of het leasecontract overgenomen wordt door een collega.

4.3.

De kantonrechter overweegt als volgt. Cimsolutions erkent dat de auto waar [eiser] in reed bij Cimsolutions is blijven rijden en dat een collega daar nu gebruik van maakt. Cimsolutions heeft daarvoor gekozen om de schade voor Cimsolutions te beperken. Het inleveren van de auto bij Athlon was namelijk – vanwege een boete bij voortijdige teruggave – nog duurder geweest, aldus Cimsolutions. Cimsolutions heeft de stelling van [eiser] dat het leasecontract is overgenomen door een collega vervolgens onbetwist gelaten. Naar het oordeel van de kantonrechter is dan ook voldoende komen vast te staan dat het leasecontract door een collega is overgenomen en dat daarmee aan de voorwaarde zoals genoemd in de brief van Cimsolutions van 26 augustus 2015 is voldaan en [eiser] geen kosten verschuldigd is voor het voortijdig inleveren van de lease-auto. Cimsolutions heeft immers in de brief van 26 augustus 2015 zelf aan [eiser] aangegeven dat hij geen vergoeding hoeft te betalen bij het inleveren van de lease-auto indien de lease-overeenkomst wordt overgenomen door een collega. Dat de brief anders begrepen moet worden heeft Cimsolutions niet gesteld. Dat Cimsolutions wel kosten maakt, omdat de collega die gebruik maakt van de auto geen bijdrage betaalt en feitelijk in een te dure auto rijdt, maakt het voorgaande overigens niet anders, aangezien dit een keuze van Cimsolutions is geweest die [eiser] niet kan worden tegengeworpen.

4.4.

Gelet op het voorgaande heeft Cimsolutions geen recht op betaling van enig bedrag vanwege de voortijdige inlevering van de leaseauto door [eiser] . De vordering van Cimsolutions (in reconventie) wordt dan ook afgewezen.

4.5.

Nu Cimsolutions onterecht een bedrag heeft ingehouden op het loon van [eiser] , zal de vordering van [eiser] (in conventie) tot betaling van de hoofdsom worden toegewezen.

4.6.

[eiser] heeft betaling van de wettelijke verhoging en wettelijke rente gevorderd. Cimsolutions stelt dat zij geen loon heeft ingehouden, maar dat zij loon heeft verrekend met haar vordering. Nu de kantonrechter oordeelt dat [eiser] geen geld verschuldigd is aan Cimsolutions op grond van de ingeleverde lease-auto, heeft Cimsolutions echter onterecht bedragen verrekend. Het niet tijdig voldoen van het (volledige) loon kan Cimsolutions dan ook worden toegerekend. De wettelijke verhoging en wettelijke rente zullen daarom worden toegewezen.

4.7.

De door [eiser] gevorderde verklaring voor recht (dat [eiser] aan Cimsolutions geen kosten, boetes, vergoedingen of anderszins bedragen is verschuldigd in verband met de inlevering van de lease-auto) ligt, gelet op al het voorgaande, eveneens voor toewijzing gereed.

4.8.

Cimsolutions zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van de procedure in conventie en in reconventie worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [eiser] worden in conventie begroot op:

- dagvaarding € 94,08

- griffierecht € 223,00

- salaris gemachtigde € 300,00 (2 punten x tarief € 150,00)

Totaal € 617,08

In reconventie worden, vanwege de samenhang tussen beide zaken de kosten begroot op € 150,00 (1/2 x 2 punten x € 150,00) aan salaris gemachtigde.

4.9.

De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten zal worden toegewezen met inachtneming van de hierna te bepalen termijn.

5 De beslissing

De kantonrechter:

in conventie

5.1.

veroordeelt Cimsolutions tot betaling aan [eiser] van een bedrag van € 1.541,76 netto, te vermeerderen met de wettelijke verhoging van 50% en te vermeerderen met de wettelijke rente over beide bedragen, van 24 september 2015 tot de dag van volledige betaling;

5.2.

verklaart voor recht dat [eiser] aan Cimsolutions geen (beëindigings)kosten en/of boetes en/of vergoedingen en/of anderszins bedragen is verschuldigd in verband met de inlevering van de lease-auto door [eiser] bij Cimsolutions c.q. de leasemaatschappij of anderszins;

5.3.

veroordeelt Cimsolutions in de kosten van deze procedure aan de zijde van [eiser] , tot de uitspraak van dit vonnis begroot op € 617,08, te voldoen binnen 14 dagen na de datum van dit vonnis, bij gebreke waarvan voormeld bedrag wordt vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de vijftiende dag na de datum van dit vonnis tot de dag van volledige betaling;

5.4.

verklaart dit vonnis wat betreft de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

in reconventie

5.5.

wijst de vordering af;

5.6.

veroordeelt Cimsolutions tot betaling van de proceskosten aan de zijde van [eiser] , tot de uitspraak van dit vonnis begroot op € 150,00 aan salaris gemachtigde, te voldoen binnen 14 dagen na de datum van dit vonnis, bij gebreke waarvan voormeld bedrag wordt vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de vijftiende dag na de datum van dit vonnis tot de dag van volledige betaling.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.J.M. de Laat, kantonrechter, en is in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 10 augustus 2016.