Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2016:3174

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
14-06-2016
Datum publicatie
14-06-2016
Zaaknummer
16/706383-14 (P)
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHARL:2019:5497
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Een 40-jarige man uit Kampen en een 36-jarige man uit Zwolle zijn veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf voor het hebben van een XTC-lab en het produceren van 127.783 pillen eind 2014 in Dronten. Twee mannen van 30 en 61 jaar uit Hoensbroek die de bestellingen plaatsten en 14 kilo aan grondstoffen leverden zijn veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf.

De drugs werd grootschalig in een professioneel XTC-lab geproduceerd. De twee mannen uit Kampen en Zwolle beschikten over de benodigde grondstoffen en machines om de pillen binnen enkele dagen te produceren, zo oordeelt de rechtbank aan de hand van cameraobservaties en informatie uit mobiele telefoons.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Strafrecht

Zittingslocatie Lelystad

Parketnummer: 16/706383-14 (P)

Vonnis van de meervoudige kamer van 14 juni 2016

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren op [1980] te [geboorteplaats] ,

wonende te [woonplaats] , [adres] ,

hierna te noemen: verdachte of: [verdachte] .

1 ONDERZOEK TER TERECHTZITTING

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 15 april, 27 mei en 28 oktober 2015 en 23 maart en 25 mei 2016.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering en standpunten van officier van justitie mr. I.M.F. Graumans en van hetgeen verdachte en mr. V.C. van der Velde, advocaat te Almere, naar voren hebben gebracht.

2 TENLASTELEGGING

De verdachte is, na een nadere omschrijving tenlastelegging, ten laste gelegd dat:

1.

hij op één of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 oktober 2014 tot en met 30 december 2014 in de gemeente Dronten en/of de gemeente Kampen, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk heeft bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd en/of vervaardigd, in elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad, ongeveer 127.783 eenheden/pillen, in elk geval een (zeer grote) hoeveelheid van een materiaal bevattende MDA en/of MDEA en/of MDMA en/of 2 CB en/of amfetamine, zijnde MDA en/of MDEA en/of MDMA en/of 2 CB en/of amfetamine een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I;

2.

op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 oktober 2014 tot en met 30 december 2014 in de gemeente Dronten en/of Kampen, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren en/of aanwezig hebben en/of te vervaardigen van ((een) hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende) MDA en/of MDEA en/of MDMA en/of 2CB en/of amfetamine,

zijnde (telkens) (een) middel(len) vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, en/of (een) hoeveelhe(i)d(en) van (een) materia(a)l(en) bevattende (een) (ander(e)) middel(en) vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, voor te bereiden en/of te bevorderen,

- (telkens) zich en/of een ander gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen tot het plegen van dat/die feit(en) heeft getracht te verschaffen en/of

- (telkens) (een) voorwerp(en) en/of (een) vervoermiddel(en) en/of (een) stof(fen) en/of gelden en/of (een) ander(e) betaalmiddel(en) voorhanden heeft gehad waarvan hij wist, althans ernstige reden had om te vermoeden dat zij bestemd waren tot het plegen van dat/die feit(en),

immers heeft/hebben hij en/of zijn, verdachtes, mededaders (telkens) opzettelijk daartoe:

- (een) (grote) hoeveelhe(e)d(en) (chemische) brok(ken) en/of poeder(s) en/of vloeistoffen en/of kleurstoffen, in elk geval grondstoffen en/of materialen (al dan niet bevattende MDA en/of MDEA en/of MDMA en/of 2CB en/of amfetamine), bestemd voor de productie van (pillen bevattende) MDA en/of MDEA en/of MDMA en/of 2CB en/of amfetamine) vervaardigd en/of voorhanden gehad en/of opgeslagen, en/of

- (een) materia(a)l(en), te weten (onder andere) (een) tabletteermachine(s) en/of (een) vermaler(s) en/of (een) mengmachine(s) en/of (een) droogkast(en) en/of (een) stempels (voorzien van logo's) en/of (een) maatbeker(s) en/of (een) weegscha(a)l(en) en/of (een) speciekuip(en) voorhanden gehad en/of opgeslagen.

3 VOORVRAGEN

De dagvaarding is geldig, de rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het ten laste gelegde en de officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging van verdachte. Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 WAARDERING VAN HET BEWIJS

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht wettig en overtuigend te bewijzen hetgeen verdachte onder 1. en 2. ten laste is gelegd.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft primair verzocht verdachte vrij te spreken van de hem onder 1. en 2. ten laste gelegde feiten wegens het ontbreken van wettig en overtuigend bewijs.

De raadsman heeft betoogd dat sprake is van ernstige en onherstelbare vormverzuimen, waardoor het recht op een eerlijk proces zoals gewaarborgd in artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM) is geschonden, hetgeen dient te leiden tot bewijsuitsluiting. De verweren van de raadsman richten zich op de stelselmatige observatie van het pand aan [adres] in [woonplaats] en tegen de inbeslagname van en het onderzoek aan de BlackBerry’s van de medeverdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] (hierna: [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] ).

De stelselmatige observatie van het bedrijfspand aan [adres] in [woonplaats] is onrechtmatig geweest, omdat het bevel tot de observatie ten onrechte is afgegeven nu geen sprake was van een verdenking van enig strafbaar feit. Een oude TCI-melding is daartoe, ook in combinatie met een nieuwe MMA-melding, onvoldoende. In het licht van artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv.) leidt dit ertoe dat al hetgeen naar aanleiding van de observatie is verkregen van het bewijs dient te worden uitgesloten.

Daarnaast zijn zonder toestemming van de rechthebbenden BlackBerry’s van medeverdachten gekraakt en doorzocht en zijn privacygevoelige gegevens aan het dossier toegevoegd. De inbeslagname van de smartphones, het onderzoek daaraan en het lichten van gegevens door de politie op grond van artikel 94 Sv. vormen een inbreuk op de door artikel 8 EVRM verleende bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Nu het ook gaat om persoonlijke gesprekken die verdachte met de medeverdachten heeft gevoerd, komt ook aan verdachte een beroep op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer toe. De uit de BlackBerry’s verkregen informatie dient daarom van het bewijs te worden uitgesloten. De raadsman heeft in dit kader gewezen op een arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 22 april 2015 (ECLI:NL:GHARL:2015:2954).

4.3

Het oordeel van de rechtbank

Verweer stelselmatige observatie

Op 9 oktober 2014 kwam via Meld Misdaad Anoniem (MMA) de volgende informatie binnen:

”XTC lab in ( [postcode] ) [woonplaats] is aan [adres] het bedrijf [bedrijf] gevestigd. Sinds

ongeveer halverwege 2013 is er geen bedrijvigheid meer waargenomen als zijnde een bouwbedrijf. Sindsdien is er vooral ‘s nachts activiteit en op de zondag. Meestal een Mazda 6 station, een motor en een klein type auto. Er is vernomen dat hier binnen pillen worden gemaakt. Het pand is beveiligd en geblindeerd op de bovenverdieping. Aan de buitenzijde van dit pand staat tegen een hek een container waarin jerrycans met een doodshoofd op de jerrycans.”

Volgens informatie van de afdeling Team Criminele Inlichtingen was in juli 2013 de volgende informatie over het pand aan de [adres] in [woonplaats] verstrekt:

“Vanuit een loods aan de [adres] in [woonplaats] worden alle benodigdheden om XTC pillen te produceren verkocht. Dit bedrijf verkoopt machines om pillen te produceren, verschillende stempels om logo’s in pillen te drukken, MDMA, kleurstoffen, bindmiddel, enz enz. XTC producenten vanuit heel Nederland gaan naar dit bedrijf toe om deze producten te kopen. Ook worden de producten door heel Nederland op bestelling bezorgd. Het bedrijf is van [verdachte] , die woont aan de [adres] in [woonplaats] en [medeverdachte 2] uit [woonplaats] . Ze hebben de beschikking over meerdere loodsen. … Ze verkopen gemiddeld 10 machines van ongeveer 6000,-- euro per maand en leveren volop overige artikelen om XTC te produceren. Daarnaast produceren ze ook zelf XTC pillen. Met deze handel verdienen ze veel geld.”

Van 27 oktober 2014 tot en met 5 november 2014 hebben observaties plaatsgevonden bij het pand aan de [adres] te [woonplaats] . Deze observaties vonden plaats in het kader van een bevel stelselmatige observatie met betrekking tot [medeverdachte 2] . Bij deze observaties is [verdachte] opnieuw in beeld gekomen doordat meermalen een auto op naam van [A] , de partner van [verdachte] , werd waargenomen.

Anders dan de raadsman is de rechtbank van oordeel dat er sprake was van het vereiste redelijke vermoeden van schuld ten aanzien van verdachte voor het afgeven van het bevel tot stelselmatige observatie. In de TCI-informatie van juli 2013 worden [verdachte] en [medeverdachte 2] genoemd en wordt hun bedrijf aan de [adres] in [woonplaats] in verband gebracht met XTC-productie. Na de MMA-melding van 9 oktober 2014 vinden observaties plaats en komt verdachte opnieuw in beeld. Op basis van de beide meldingen in combinatie met de bevindingen van de observaties is ten aanzien van [verdachte] een verdenking ontstaan ter zake van handel in en/of het vervaardigen van verdovende middelen, waarna een bevel tot stelselmatige observatie is afgegeven.

De rechtbank concludeert dat de stelselmatige observatie rechtmatig heeft plaatsgevonden. Het verweer wordt verworpen.

Verweer onderzoek BlackBerry’s

Ingevolge artikel 134, eerste lid, Sv. juncto artikel 94, eerste lid, Sv. zijn alle voorwerpen die kunnen dienen om de waarheid aan de dag te brengen, vatbaar voor inbeslagname. Voor de waarheidsvinding mag onderzoek worden gedaan aan en in die voorwerpen teneinde gegevens voor het strafrechtelijk onderzoek te verkrijgen. In computers opgeslagen gegevens zijn daarvan niet uitgezonderd (HR 20 februari 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ3564, en HR 29 maart 1994, ECLI:NL:HR:1994:AD2076). Naar het oordeel van de rechtbank is er geen reden om over een smartphone anders te oordelen dan over een computer. De BlackBerry’s van [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] zijn dan ook met het oog op de waarheidsvinding rechtmatig in beslag genomen. De rechtbank wijst in dit verband op het arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 17 september 2015 (ECLI:NL:GHAMS:2015:4348).

Anders dan de verdediging en in weerwil van haar beroep op voornoemd arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is de rechtbank van oordeel dat artikel 94 Sv. een voldoende kenbare en voorzienbare wettelijke grondslag biedt voor de inbeslagname van en het onderzoek in de BlackBerry’s van voornoemde medeverdachten, zodat geen sprake is van een vormverzuim. Het verweer wordt verworpen.

Bewijsmiddelen 1 en bewijsoverwegingen feiten 1. en 2.

De bewezenverklaring steunt op de inhoud van de volgende bewijsmiddelen, opleverende evenzoveel tot die beslissing redengevende feiten en omstandigheden, waarbij ieder bewijsmiddel, ook in zijn onderdelen, slechts is gebruikt met betrekking tot het feit of de feiten waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft.

BlackBerry met SIN-nummer [sin nummer]

De BlackBerry met SIN-nummer [sin nummer] is bij de doorzoeking van de woning van [medeverdachte 2] aan de [adres] te [woonplaats] aangetroffen op de eettafel in de woonkamer.2

[B] verklaart dat deze BlackBerry van haar echtgenoot [medeverdachte 2] is.3

Voor het verzenden van berichten met deze BlackBerry werd gebruik gemaakt van de accountnamen [accountnaam] en [accountnaam] . Deze namen zijn gekoppeld aan het nummer/adres [nummer] .4

In de BlackBerry staat een bericht van [accountnaam] aan [accountnaam] van 16 december 2014 om 13.41 uur “Ouwe gek we zijn in egypte nu weer opstijgen naar onze plek5 en een bericht van dezelfde dag om 16.03 uur “We zijn er”.6

[B] verklaart op 21 januari 2015 dat [medeverdachte 2] en zij van 16 december tot 23 december 2014 op vakantie waren naar Egypte.7

Uit het voorgaande leidt de rechtbank af dat [medeverdachte 2] de gebruiker is van de BlackBerry met SIN-nummer [sin nummer] en daarbij gebruik maakte van de accountnamen [accountnaam] en [accountnaam] , welke namen zijn gekoppeld aan het nummer/adres [nummer] . Deze BlackBerry wordt hierna aangeduid als: BlackBerry van [medeverdachte 2] . Met deze BlackBerry verzonden en ontvangen berichten worden hierna aangeduid als berichten van en aan [medeverdachte 2] .

Accountnamen [accountnaam] en [accountnaam] in de BlackBerry van [medeverdachte 2]

Ene ‘ [accountnaam] ’ stuurt op 16 december 2014 het volgende bericht naar de BlackBerry van [medeverdachte 2] : “Ze hebben [A] haar oma 5 uur een prikje gegeven dus is waarschijnlijk snel gebeurt nu”.8 Op 22 december 2014 stuurt ‘ [accountnaam] ’ het bericht: “Ja want dan vieren we kerst bij pa en ma [A] ivm overlijden oma is dat verschoven naar zondag.9

[verdachte] verklaart dat hij de achternaam van zijn vrouw heeft aangenomen; hij heet [verdachte] .10 Zijn vrouw is [A] .11

De naam ‘ [accountnaam] ’ is gekoppeld aan nummer/adres [sin nummer] . De naam ‘ [accountnaam] ’ is eveneens gekoppeld aan dit nummer.12

Uit het voorgaande leidt de rechtbank af dat ‘ [accountnaam] ’ en ‘ [accountnaam] ’ in de BlackBerry van [medeverdachte 2] accountnamen zijn van [verdachte] en dat berichten van en aan deze beide namen berichten van en aan [verdachte] zijn. Deze berichten worden hierna aangeduid als berichten van en aan [verdachte] .

BlackBerry met SIN-nummer [sin nummer]

Deze BlackBerry is bij de aanhouding van [medeverdachte 1] aangetroffen in zijn Toyota met kenteken [kenteken] , onder de klep van de middenarmsteun.13

Op 29 december 2014 wordt met de BlackBerry met SIN-nummer [sin nummer] onder de accountnaam ‘ [accountnaam] ’ het bericht verstuurd: “word wel laat in de avond dat k bij je ben ben na efteling.14 De accountnaam ‘ [accountnaam] ’ is gekoppeld aan nummer/adres [sin nummer] .15

In een bij de aanhouding van [medeverdachte 1] aangetroffen iPhone 5s, bevindt zich een foto die op 29 december 2014 in de Efteling is gemaakt.16

Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat [medeverdachte 1] de afzender is van het met de BlackBerry met SIN-nummer [sin nummer] onder de accountnaam ‘ [accountnaam] ’ verzonden bericht en derhalve dat [medeverdachte 1] de gebruiker is van deze BlackBerry. Deze BlackBerry wordt hierna aangeduid als: BlackBerry van [medeverdachte 1] . Met deze BlackBerry verzonden en ontvangen berichten worden hierna aangeduid als berichten van en aan [medeverdachte 1] .

Accountnamen [sin nummer] en [accountnaam] in de BlackBerry’s van [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] en de accountnaam [accountnaam] in de BlackBerry van [medeverdachte 2]

Uit analyse van de berichten verzonden en ontvangen met de BlackBerry van [medeverdachte 2] blijkt van berichtenverkeer tussen [medeverdachte 2] en ene ‘ [sin nummer] ’. De accountnaam ‘ [sin nummer] ’ is gekoppeld aan nummer/adres [sin nummer] .17

Uit analyse van de berichten verzonden en ontvangen met de BlackBerry van [medeverdachte 1] blijkt van berichtenverkeer tussen [medeverdachte 1] en ene ‘ [accountnaam] ’. Ook de naam ‘ [accountnaam] ’ is gekoppeld aan nummer/adres [sin nummer] .18

Uit het voorgaande leidt de rechtbank af dat ‘ [sin nummer] ’ in de BlackBerry van [medeverdachte 2] en ‘ [accountnaam] ’ in de BlackBerry van [medeverdachte 1] dezelfde persoon betreffen. Berichten van en aan ‘ [sin nummer] ’ en ‘ [accountnaam] ’ worden hierna aangeduid als berichten van en aan [sin nummer] .

Uit analyse van de berichten verzonden en ontvangen met de BlackBerry van [medeverdachte 2] blijkt van berichtenverkeer tussen [medeverdachte 2] en ene ‘ [accountnaam] ’. De accountnaam ‘ [accountnaam] ’ is gekoppeld aan nummer/adres [sin nummer] .19

De onder deze naam verzonden en ontvangen berichten worden hierna aangeduid als berichten van en aan [accountnaam] .

Berichtenverkeer BlackBerry’s [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1]

Na te noemen bewijsmiddelen, bestaande uit berichten uit de BlackBerry’s van [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] of delen van die berichten, zijn aldus weergegeven dat bij ieder bericht zijn opgenomen: de achternaam of de accountnaam van de afzender en de ontvanger, de datum en het tijdstip waarop het bericht is verzonden c.q. ontvangen, de naam van de BlackBerry waaruit het bericht afkomstig is (aangeduid als BB [medeverdachte 2] of BB [medeverdachte 1] ), de paginanummer van het dossier en de inhoud van het bericht.

Uit de inhoud van de berichten van de BlackBerry van [medeverdachte 2] , bezien in onderling verband en samenhang met de berichten en tijdsaanduidingen in de BlackBerry van [medeverdachte 1] en de waarnemingen uit de stelselmatige observaties, volgt dat de tijdsaanduidingen in de BlackBerry van [medeverdachte 2] telkens één uur later aangeven dan het werkelijke tijdstip op dat moment. In onderstaande weergave van het berichtenverkeer uit deze BlackBerry zijn de tijdsaanduidingen opgenomen zoals deze uit de BlackBerry zijn afgelezen. Deze tijdsaanduidingen dienen derhalve gecorrigeerd te worden gelezen in die zin dat het werkelijke tijdstip één uur vroeger is.

Stelselmatige observatie van het pand aan [adres] te [woonplaats]

In de periode 20 november 2014 tot en met 30 december 2014 zijn op grond van een daartoe afgegeven bevel stelselmatige observatie als bedoeld in artikel 126g Sv. camerabeelden gemaakt van het pand aan [adres] te [woonplaats] . Deze camerabeelden zijn uitgekeken en van deze beelden zijn prints gemaakt welke zijn gevoegd bij het in het dossier opgenomen Proces-verbaal bevindingen camerabeelden [adres] te [woonplaats]. Na te noemen bewijsmiddelen betreffen prints gemaakt van de op 30 december 2014 bij het pand aan [adres] gemaakte camerabeelden. Bij ieder bewijsmiddel is opgenomen: het tijdstip waarop het beeld is gemaakt, de korte omschrijving zoals opgenomen in voornoemd proces-verbaal en de paginanummer van het dossier.

Bewijsmiddelen berichtenverkeer BlackBerry’s

[sin nummer] aan [medeverdachte 1] , 12/28/2014, 1:44 PM, BB [medeverdachte 1], pagina 3519:

Vr moeten 15 kg worden wat daar heen moet. en ik hoor nog wanneer, dus niet morgen, dan kan het gelijk mee terug snap je het?

[accountnaam] aan [medeverdachte 2] , 12/28/2014, 1:58 PM, BB [medeverdachte 2] , pagina 3518:

Denk je dat je genoeg hebt om alles te maken? Dan ik iemand opsturen met de mora en dan kan ik alles in 1 transport regelen anders moet ik iemand dubbel opsturen.

[medeverdachte 2] aan [accountnaam] , 12/28/2014, 2:11 PM, BB [medeverdachte 2] , pagina 3518:

Ik denk dat ik niet genoeg heb voor de 50k supers.

De rest is geen probleem nog ff 2000 mits bij maken lukt zeker. Dus zeker krijg je

31000 Goldbar, 96 mg

31000 Hartjes, 96 mg

50000 Mits 125 mg

[accountnaam] aan [medeverdachte 2] , 12/28/2014, 2:13 PM, BB [medeverdachte 2] , pagina 3518:

Ok hoeveel kun je wel maken?

[medeverdachte 2] aan [accountnaam] , 12/28/2014, 2:14 PM, BB [medeverdachte 2] , pagina 3518:

Heb nog niet gekeken hoeveel mora ik nog heb. Ik denk nog 3 kilo.

[accountnaam] aan [medeverdachte 2] , 12/28/2014, 2:19 PM, BB [medeverdachte 2] , pagina 3515:

Oke weet je wat we doen maak 50000 supers van 6 kg dus 120 mg en dan maak je 25000 mitchu van 3 kg dus ook 120 mg lukt dat? Kun je me vertellen wanneer ze dan klaar zijn dan zet ik het transport op en geef die vriend van me die 15 kilo mee die je dan verbruikt hebt en dan neemt hij de pillen weer mee.

[medeverdachte 2] aan [accountnaam] , 12/28/2014, 2:21 PM, BB [medeverdachte 2] , pagina 3515:

Top. Morgen ochtend vroeg laat ik weten of het allemaal lukt. Geef je ook een envollup met muntjes mee aan die vriend voor het drukken. Hebben we alles voor het nieuwe jaar weer glad ook.

[accountnaam] aan [medeverdachte 2] , 12/28/2014, 2:30 PM, BB [medeverdachte 2] , pagina 3512:

Heb je geen 12 kop stempel van spiderman porsche of hulk? Zo niet heb je een model zodat ik ze bestellen kan?

[medeverdachte 2] aan [accountnaam] , 12/28/2014, 2:39 PM, BB [medeverdachte 2] , pagina 3512:

Nee heb ik niet en ook geen voorbeeld nog nooit gezien ook vriend.

[accountnaam] aan [medeverdachte 2] , 12/28/2014, 2:40 PM, BB [medeverdachte 2] , pagina 3512:

Oke dan kijk ik of ik iets ontwerpen kan en geef t ook mee aan chauffeur als ik dat haal voor die tijd.

[medeverdachte 2] aan [verdachte] , 12/28/2014, 5:14 PM, BB [medeverdachte 2] , pagina 3511:

Het moeten 50k supers worden 120 mg nu en de rest van de mora die we nog hebben opslaan in mits 120 mg.

[verdachte] aan [medeverdachte 2] , 12/28/2014, 5:14 PM, BB [medeverdachte 2] , pagina 3511:

Oke maar we hebben toch al wat aangemaakt?

[medeverdachte 2] aan [verdachte] , 12/28/2014, 5:14 PM, BB [medeverdachte 2] , pagina 3511:

Ja moeten er 50k worden op 120 mg we hebben aangemaakt op 125 mg dus of lichter maken of bind erbij.

[medeverdachte 2] aan [accountnaam] , 12/29/2014, 11:44 AM, BB [medeverdachte 2] , pagina 3508:

Bijna 20k mits kan ik maken voor je vriend.

[accountnaam] aan [medeverdachte 2] , 12/29/2014, 11:47 AM, BB [medeverdachte 2] , pagina 3508:

Goedemorgen dus je hebt minder als 3 kg.

[medeverdachte 2] aan [accountnaam] , 12/29/2014, 11:48 AM, BB [medeverdachte 2] , pagina 3508:

Ja 2 kg.

[accountnaam] aan [medeverdachte 2] , 12/29/2014, 11:49 AM, BB [medeverdachte 2] , pagina 3507:

Oke maak maar en reken uit hoeveel kg ik moet terug geven.

Oke dan krijg je 14 terug.

[accountnaam] aan [medeverdachte 2] , 12/29/2014, 11:51 AM, BB [medeverdachte 2] , pagina 3507:

En dan gaan we voor het nieuwe jaar kijken dat we gas gaan geven.

[medeverdachte 2] aan [accountnaam] , 12/29/2014, 11:51 AM, BB [medeverdachte 2] , pagina 3507:

Ja zoiets ik weeg zo ff precies de mora die ik nog heb ik sla hem helemaal op.

[accountnaam] aan [medeverdachte 2] , 12/29/2014, 11:54 AM, BB [medeverdachte 2] , pagina 3506:

Oke kan ik mijn chauffeur inlichten voor morgen of overmorgen?

[medeverdachte 2] aan [accountnaam] , 12/29/2014, 11:55 AM, BB [medeverdachte 2] , pagina 3505:

Morgen vriend overmorgen is he oud jaarsdag vriend.

[sin nummer] aan [medeverdachte 1] , 12/29/2014, 3:25 PM, BB [medeverdachte 1], pagina 3505:

Busje wil het morgen wel doen, zeg maar wat jij liever hebt vr.

[medeverdachte 1] aan [sin nummer] , 12/29/2014, 3:25 PM, BB [medeverdachte 1], pagina 3505:

Zeg jij maar voor mij is geen probleem.

[sin nummer] aan [medeverdachte 1] , 12/29/2014, 3:35 PM, BB [medeverdachte 1], pagina 3501:

Liever jou vr.

Doe jij het maar.

[medeverdachte 1] aan [sin nummer] , 12/29/2014, 3:35 PM, BB [medeverdachte 1], pagina 3501:

Ok moet wel adres hebben voor morgen.

[sin nummer] aan [medeverdachte 1] , 12/29/2014, 3:38 PM, BB [medeverdachte 1], pagina 3500:

En het moet 14 zijn.

[medeverdachte 2] aan [accountnaam] , 12/29/2014, 4:49 PM, BB [medeverdachte 2] , pagina 3499:

Staat klaar.

[accountnaam] aan [medeverdachte 2] , 12/29/2014, 4:51 PM, BB [medeverdachte 2] , pagina 3499:

Ok komt in orde ik overleg met chauffeur.

[accountnaam] aan [medeverdachte 2] , 12/29/2014, 4:55 PM, BB [medeverdachte 2] , pagina 3499:

Wij komen morgen ook mee.

[medeverdachte 2] aan [accountnaam] , 12/29/2014, 5:33 PM, BB [medeverdachte 2] , pagina 3499:

Oke oke hoe laat ben je er vriend.

[accountnaam] aan [medeverdachte 2] , 12/29/2014, 5:44 PM, BB [medeverdachte 2] , pagina 3498:

Ik ben wachten op antwoord k denk rond 12 13.

[medeverdachte 2] aan [accountnaam] , 12/29/2014, 5:59 PM, BB [medeverdachte 2] , pagina 3498:

Je hebt 128833 units.

Is 5153 euro slaan geld.

[accountnaam] aan [medeverdachte 2] , 12/29/2014, 6:02 PM, BB [medeverdachte 2] , pagina 3498:

Klopt plus 53 cent

[sin nummer] aan [medeverdachte 1] , 12/29/2014, 9:11 PM, BB [medeverdachte 1], pagina 3497:

Moet ik het adres sturen of kom je het halen.

[medeverdachte 1] aan [sin nummer] , 12/29/2014, 9:11 PM, BB [medeverdachte 1], pagina 3497:

Ik kom halen ben onderweg terug.

[accountnaam] aan [medeverdachte 2] , 12/29/2014, 9:29 PM, BB [medeverdachte 2] , pagina 3496:

Was het 24 of 64a.

[medeverdachte 2] aan [accountnaam] , 12/29/2014, 9:31 PM, BB [medeverdachte 2] , pagina 3496:

64b.

[medeverdachte 2] aan [accountnaam] , 12/29/2014, 9:34 PM, BB [medeverdachte 2] , pagina 3496:

Hoelaat ben je er.

[accountnaam] aan [medeverdachte 2] , 12/29/2014, 9:35 PM, BB [medeverdachte 2] , pagina 3496:

Tussen 12 en 1.

[medeverdachte 2] aan [accountnaam] , 12/29/2014, 9:35 PM, BB [medeverdachte 2] , pagina 3495:

Oke ben ik er ook dan vriend.

[sin nummer] aan [medeverdachte 1] , 12/30/2014, 11:07 AM, BB [medeverdachte 1], pagina 3495:

Doe rustig vriend stop even mc ofzo zijn 12 daar.

[medeverdachte 1] aan [sin nummer] , 12/30/2014, 11:11 AM, BB [medeverdachte 1], pagina 3495:

Ok nog 14km ben ik daar is goed.

[sin nummer] aan [medeverdachte 1] , 12/30/2014, 11:13 AM, BB [medeverdachte 1], pagina 3495:

Kijk of je wat vind vr, je kan daar niet voor de deur gaan staan, snap je.

[medeverdachte 1] aan [sin nummer] , 12/30/2014, 11:15 AM, BB [medeverdachte 1], pagina 3494:

Ja ben al bij mac drek 12 uur ben ik daar.

[sin nummer] aan [medeverdachte 2] , 12/30/2014, 12:04 PM, BB [medeverdachte 2] , pagina 3493:

Er is rond 11 iemand bij jullie, niet busje, respect voor hem he!! Hij is mijn maat, wij zijn ook onderweg ok, tot later.

[medeverdachte 2] aan [sin nummer] , 12/30/2015, 12:04 PM, BB [medeverdachte 2] , pagina 3493:

Ja ik ben er pas om 12 uur vriendje.

[sin nummer] aan [medeverdachte 2] , 12/30/2014, 12:11 PM, BB [medeverdachte 2] , pagina 3492:

Sjit zei gister nog die jongen komt iets eerder en wij later.

[medeverdachte 2] aan [sin nummer] , 12/30/2015, 12:14 PM, BB [medeverdachte 2] , pagina 3492:

Ja hij 12 uur jullie 13 uur toch vriend.

[sin nummer] aan [medeverdachte 2] , 12/30/2014, 12:15 PM, BB [medeverdachte 2] , pagina 3492:

Hij moet nog 14 km heb gezegt ga wat eten ergens.

[medeverdachte 2] aan [sin nummer] , 12/30/2015, 12:43 PM, BB [medeverdachte 2] , pagina 3487:

Hoe laat ben jij er dan vr.

[sin nummer] aan [medeverdachte 2] , 12/30/2014, 12:45 PM, BB [medeverdachte 2] , pagina 3487:

Half uur, laat hem maar meteen weer gaan ok, beter.

[sin nummer] aan [medeverdachte 2] , 12/30/2014, 1:13 PM, BB [medeverdachte 2] , pagina 3487:

En heeft hij je het envelopje gegeven vriend.

Bewijsmiddelen waarnemingen stelselmatige observatie pand [adres] te [woonplaats]

11:52:52 [verdachte] en [medeverdachte 2] gaan naar binnen, pagina 298

12:08:42 [medeverdachte 1] stapt uit en loopt in de richting van de Amstel, pagina 299

12:10:06 [medeverdachte 1] stapt weer in en rijdt de Toyota met kenteken [kenteken] achteruit de Amstel in, pagina 300

12:13:03 [verdachte] komt naar buiten op het moment dat de Toyota binnen is. Hij stapt in de Fiësta en rijdt naar de weg voor de Amstel, pagina 300.

12:13:15 Een Volkswagen met kenteken [kenteken] komt aanrijden, pagina 300.

12:13:39 [medeverdachte 3] en [medeverdachte 4] stappen uit de Volkswagen. Tegelijk rijdt de Fiësta naar de weg toe, pagina 300.

12:13:42 [medeverdachte 3] en [medeverdachte 4] lopen naar de Fiësta en schudden de hand van [verdachte] , pagina 301.

12:13:53 [medeverdachte 3] gaat de Amstel in, pagina 301.

12:13:56 [medeverdachte 4] gaat de Amstel in, pagina 301.

12:32:21 de Toyota gaat naar buiten, pagina 303.

13:23:25 [verdachte] , [medeverdachte 3] , [medeverdachte 4] en [medeverdachte 2] lopen naar de Volkswagen, pagina 304.

13:23:50 [verdachte] en [medeverdachte 3] omhelzen elkaar, pagina 304.

13:23:59 [verdachte] en [medeverdachte 4] omhelzen elkaar, pagina 304.

13:25:27 [medeverdachte 3] en [medeverdachte 4] stappen in de Volkswagen en ze rijden weg, pagina 305.

Bewijsmiddelen (transport van) 127.783 pillen

Op 30 december 2014 omstreeks 14.15 uur wordt op Rijksweg A73 in de gemeente Roermond de bestuurder van de Toyota Avensis met kenteken [kenteken] aangehouden. De bestuurder van de Toyota is [medeverdachte 1] , geboren op [1988] .20

Bij de doorzoeking van de Toyota Avensis met kenteken [kenteken] worden in een geprepareerde ruimte twee bigshoppers met daarin kleinere doorzichtige plastic zakjes met pillen aangetroffen.21 Het gaat om 34 doorzichtige plastic zakjes met daarin (in totaal) 127.783 pillen.22

Vervolg bewijsmiddelen berichtenverkeer BlackBerry’s

[sin nummer] aan [medeverdachte 1] , 12/30/2014, 3:30 PM, BB [medeverdachte 1], pagina 3486:

Alles good.

[sin nummer] aan [medeverdachte 2] , 12/30/2014, 5:07 PM, BB [medeverdachte 2] , pagina 3486:

Alles ok bij jullie.

[medeverdachte 2] aan [sin nummer] , 12/30/2014, 5:07 PM, BB [medeverdachte 2] , pagina 3486:

Ja bij jullie ook.

[sin nummer] aan [medeverdachte 2] , 12/30/2014, 5:07 PM, BB [medeverdachte 2] , pagina 3486:

Nee mijn driver laat niks horen vr.

[medeverdachte 2] aan [sin nummer] , 12/30/2014, 5:07 PM, BB [medeverdachte 2] , pagina 3486:

Oke oke. Dat is niet goed.

Bewijsoverwegingen accountnamen [sin nummer] en [accountnaam] .

Op grond van voornoemde bewijsmiddelen, bestaande uit de berichten in de BlackBerry’s van [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] in onderling verband en samenhang bezien met de waarnemingen uit de stelselmatige observatie, staat naar het oordeel van de rechtbank vast dat de accountnamen ‘ [accountnaam] ’ en ‘ [sin nummer] ’ toebehoren aan [medeverdachte 3] en [medeverdachte 4] .

[medeverdachte 3] heeft de bijnaam ‘ [bijnaam] ’.23

Uit het berichtenverkeer in de BlackBerry van [medeverdachte 2] blijkt dat [sin nummer] door [medeverdachte 2] en [verdachte] ‘opa’ wordt genoemd. Immers bericht [medeverdachte 2] op 22 december 2014 aan [verdachte] ‘of we voor opa tussen kerst en oud en nieuw nog een ronde willen maken vriend’24 en vraagt hij [verdachte] om met ‘nitro’ een afspraak te maken voor na de kerst.25 Vervolgens bericht [medeverdachte 2] zelf aan [sin nummer] ‘is tussen kerst en oud en nieuw goed vriend’.26

Uit het voorgaande leidt de rechtbank af dat ‘ [accountnaam] ’ in de BlackBerry van [medeverdachte 2] een afkorting is van ‘ [bijnaam] ’ en dat dit de accountnaam is van [medeverdachte 3] . Gelet op het leeftijdsverschil tussen [medeverdachte 4] en [medeverdachte 3] van ruim 30 jaren ( [medeverdachte 4] is geboren in februari 1955 en [medeverdachte 3] in september 1985) gaat de rechtbank er voorts vanuit dat [medeverdachte 4] degene is die ‘opa’ wordt genoemd, hetgeen betekent dat de accountnaam [sin nummer] de accountnaam is van [medeverdachte 4] .

Berichten van en aan de accountnaam ‘ [accountnaam] ’ worden hierna aangeduid als berichten van en aan [medeverdachte 3] . Berichten van en aan de accountnaam ‘ [sin nummer] ’ worden hierna aangeduid als berichten van en aan [medeverdachte 4] .

Overige bewijsmiddelen

De in de Toyota van [medeverdachte 1] aangetroffen pillen worden onderzocht door de Forensische Opsporing. Uit alle zakjes worden monsters getest en alle monsters testen positief op MDMA.27 Het Nederlands Forensisch Instituut (hierna: NFI) test 14 monsters van 20 pillen en de conclusie is dat alle monsters MDMA bevatten.28

Het NFI heeft vergelijkend onderzoek verricht tussen stempels en tabletten van de locaties [adres] te [woonplaats] , [adres] te [woonplaats] en de pillen/tabletten aangetroffen in de Toyota van [medeverdachte 1] .29 De conclusie luidt dat de resultaten van het onderzoek zeer veel waarschijnlijker zijn wanneer de van de inbeslagname uit de Toyota met kenteken [kenteken] afkomstige tabletten zijn vervaardigd in de tabletteerinrichting aangetroffen op 30 december 2014 op de locatie de [adres] te [woonplaats] dan wanneer deze tabletten zijn vervaardigd in een willekeurige andere illegale tabletteerinrichting.30

Aanvullende bewijsmiddelen feit 2.

Bewijsmiddelen berichtenverkeer BlackBerry [medeverdachte 2]

aan onbekende ontvanger (accountnaam ‘Busje Duits’, hierna te noemen: Busje Duits), 12/05/2014, 13:19, pagina 4622:

Ik stuur

500 michelins. 160 bruto 4fmp

500 plusmin. 260 bruto mdma

1000 adidas 265 bruto mdma

Naar je toe.

Busje Duits aan [medeverdachte 2] : 12/05/2014, 13:23, pagina 4622:

Is goed amigo kan het ook morgen of zo komen halen. Zeg jij het maar.

[medeverdachte 2] aan Busje Duits: 12/05/2014, 13:24, pagina’s 4621 en 4622:

Ik ben er niet ik gooi het gewoon op de post.

Je mag ook naar [accountnaam] in Zwolle rijden morgenochtend.

[medeverdachte 2] aan [verdachte] , 12/22/2014, 13:51, pagina 4231:

Of we voor opa tussen kerst en oud en nieuw nog een ronde willen maken vriend.

[verdachte] aan [medeverdachte 2] , 12/22/2014, 14:54, pagina 4231:

Doen we dat toch effe maat zijn toch weer knaken.

[medeverdachte 2] aan [medeverdachte 4] , 12/22/2014, 15:58, pagina 4214:

Oke we maken tussen kerst en oud en nieuw ff tijd voor je wanneer kom je mora brengen. Ik heb volgens mij nog 7 kilo liggen

[medeverdachte 4] aan [medeverdachte 2] , 12/22/2014, 17:00, pagina 4214:

Kom maar thuis, dan brengt bus dat ok.

[medeverdachte 2] aan [verdachte] , 12/22/2014, 16:04, pagina 4200:

Maken eerst gewoon een paar kilo aan met 7 gram kleurstof per kilo.

[verdachte] aan [medeverdachte 2] , 12/22/2014, 16:54, pagina 4221/4222:

Heb 40 blauw in de kast liggen is droog. Effe mixen en nat maken of niet? Dan hebben we hun blauw toch.

Overige bewijsmiddelen

[B] , de echtgenote van [medeverdachte 2] , heeft verklaard over werkzaamheden in het pand aan de Amstel. Zij bestelde kleurstoffen, bio ethanol en gekleurd bindmiddel om met elkaar te mengen. Het mengen daarvan ging met een mixer; een betonmolen waar [medeverdachte 2] een motortje op had gezet. Hij schepte het erin en dat gaf een hoop stof.31 Als het klaar was werd het verkocht.32 [verdachte] liep weleens rond op de Amstel. Zij zag hem boven bij de mixer; hij mengde kleuren.33 In de loods stonden tabletteermachines. Als zo’n machine in werking is dan draait er van alles. Je hoort geluid; tikken. Het kon snel en dan klonk het hard en het kon langzaam en dan klonk het zacht.34 [medeverdachte 2] was ermee aan het werk en [verdachte] liep er omheen.35

Op foto- en camerabeelden die op 24 november 2014 zijn gemaakt bij het pand aan de [adres] in [woonplaats] worden [medeverdachte 2] en [verdachte] waargenomen.36 Uit camerabeelden die in de periode van 12 december 2014 tot en met 30 december 2014 zijn gemaakt bij het pand aan de [adres] in [woonplaats] blijkt dat [medeverdachte 2] en [verdachte] regelmatige bezoekers zijn van dit pand en dat zij over de sleutel van het pand beschikken. In deze periode zijn geen andere personen in/bij deze loods gezien.37

Op 30 december 2014 heeft een doorzoeking ter inbeslagneming plaatsgevonden in het bedrijfsgebouw aan [adres] te [woonplaats] .38 Daarbij zijn onder meer de volgende goederen inbeslaggenomen:39

 • -

  C.K.1 doosje stempels Wifi-logo;

 • -

  C.K.2 doosje stempels;

 • -

  C.K.3 tabletteermachine;

 • -

  C.K.4 crusher;

 • -

  C.K.8 3 stempels met breuklijn;

 • -

  C.M.13 speciekuip ‘paars poeder’13,8 kg netto;

 • -

  C.M.14 speciekuip 60, 25 liter vloeistof;

 • -

  C.M.31 menger;

 • -

  C.W.16 stempels ‘Twitter’;

 • -

  C.W.2 tabletteermachine;

 • -

  C.W.28 doos stempels;

 • -

  C.W.29 doos stempels;

 • -

  C.W.3 tabletteermachine;

 • -

  C.W.49 enkelslags tabletteermachine;

 • -

  C.W.68 diverse pillen, Adidas, Nijntje, Plus-min.

Op 30 december 2014 heeft een doorzoeking ter inbeslagneming plaatsgevonden in het bedrijfsgebouw aan de [adres] te [woonplaats] .40 Daarbij zijn onder meer de volgende goederen inbeslaggenomen:41

 • -

  1.4 40 gram poeder goudkleurig;

 • -

  1.5 witte emmer rood/blauw poeder, 338 gram;

 • -

  1.6 blauwe driehoekige stempel Mitsubishi;

 • -

  1.7 blauwe driehoekige stempel Superman logo;

 • -

  1.11 tabletteermachine;

 • -

  1.13 tabletteermachine op poten;

 • -

  1.14 6x witte emmers met stempels o.a. YouTube, Lampjes, Grote Superman,

Nijntje, TomTom, Goldbar, Gofast, Mitsubishi, Domino, +-, Maple leaf, Whats app, Heineken, Michelin, Grote +-, Like, Shell, Kleine +-, Rollingstones, Philips;

 • -

  1.15 jerrycan van 25 liter met +/- 6 liter vloeistof ruikend naar amfetamine;

 • -

  1.16 betonmolen met frequentieregelaar, in molen zit geel poeder;

 • -

  1.17 diverse pillen van de vloer;

 • -

  1.18 836 gram, logo Nijntje kleur oranje tekst 3265;

885 gram zak rood-blauw poeder opschrift 2cb;

288 gram inc monster rood poeder + oranje Nijntje pillen;

 • -

  1.21 blauwe jerrycan 20 liter, etiket zwavelzuur;

 • -

  1.22 7x jerrycan à 5 liter Methanol (5 stuks gevuld);

 • -

  1.23 circa 30 emmers met restanten van gekleurd poeder;

 • -

  1.24 Grinder – ‘vermaler’;

 • -

  1.27 doos met inhoud: 5x 1 kilo fluro amfetamine;

 • -

  01 droogkast;

 • -

  02 doos poeder;

 • -

  1.2.2 doos wit poeder 7,8 kilo;

 • -

  1.2.3 doos blauw poeder 20 kilo;

 • -

  1.2.4 speciekuip 60 liter met daarin rood/roze poeder 9,9 kilo;

 • -

  1.2.5 doos geel poeder 19,2 kilo;

 • -

  1.30 9 bakken met diverse kleurstoffen – tabletteerstoffen;

 • -

  1.31 3x weegschaal;

 • -

  1.38 droogkast op wielen;

 • -

  1.39 elektronische weegschaal;

Van de in het pand aan de [adres] te [woonplaats] inbeslaggenomen goederen zijn door het NFI onderzocht42:

 • -

  1.6 4 lichtblauwe driehoekige gleuftabletten (à 0,29 gram), Mitsubishi logo;

 • -

  1.7 5 blauwe gleuftabletten (à 0,23 gram), Superman logo;

 • -

  1.17 een gripzakje met daarin 46 diverse tabletten (negen soorten) volgens opgave

afkomstig vanaf de vloer, waarvan zijn onderzocht:

# 1: 14 gele rechthoekige gleuftabletten (à 0,39 gram), goudstaaf;

# 3: 4 rode tabletten (à 0,30 gram), Heartbrand logo (Ola);

# 4: 4 lichtblauwe driehoekige gleuftabletten (à 0,28 gram), Mitsubishi logo;

# 6: 13 blauwe gleuftabletten (à 0,29 gram), Superman logo;

Het resultaat van het identificatieonderzoek luidt ten aanzien van alle voornoemde tabletten: bevat MDMA.

De Landelijke Eenheid van de Politie ‘Landelijke Faciliteit Ontmantelen’ (hierna: LFO) heeft met betrekking tot het pand aan [adres] te [woonplaats] geconcludeerd dat de aangetroffen productieapparatuur geschikt is en gebruikt is ten behoeve van professionele en grootschalige productie van synthetische drugs tabletten.43 Met betrekking tot het pand aan de [adres] te [woonplaats] heeft het LFO geconcludeerd dat de aangetroffen tabletteerplaats geschikt is en gebruikt is ten behoeve van professionele en grootschalige productie van synthetische drugs.44 De in de [adres] aanwezige hoeveelheid MDMA-kristallen, namelijk 13,88 kilo, wijst hier ook op. Met deze hoeveelheid kunnen circa 99.140 tabletten worden geproduceerd met 140 mg werkzame stof per tablet.45

Bewijsoverweging feiten 1. en 2.

Op grond van voornoemde bewijsmiddelen en -overwegingen staat naar het oordeel van de rechtbank vast dat [medeverdachte 2] en [verdachte] in de ten laste gelegde periode synthetische drugs in de vorm van pillen, houdende MDMA, hebben geproduceerd. Zij beschikten daartoe over de benodigde grondstoffen en machines. De aangetroffen tabletteerinrichting was geschikt voor professionele en grootschalige productie van synthetische drugs. Uit de omstandigheid dat [medeverdachte 2] en [verdachte] in staat waren binnen enkele dagen een partij van 127.783 pillen te produceren leidt de rechtbank af dat de productie ook daadwerkelijk professioneel en grootschalig was. [medeverdachte 3] en [medeverdachte 4] hebben eind 2014 bij [medeverdachte 2] en [verdachte] een bestelling geplaatst voor de levering van pillen en daartoe 14 kilo grondstof geleverd en een betaling verricht. Zij hebben een partij van 127.783 pillen afgenomen. Voor het vervoer van de grondstof en de pillen hebben zij een transport opgezet. [medeverdachte 1] heeft als chauffeur het transport uitgevoerd. De pillen waren verborgen in een geprepareerde ruimte in de auto van [medeverdachte 1] . De inbeslaggenomen pillen bevatten MDMA en waren gemaakt in de tabletteerinrichting van [medeverdachte 2] en [verdachte] . De rechtbank acht aldus het aan verdachte onder 1. en 2. ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen zoals hierna is vermeld.

5 BEWEZENVERKLARING

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte:

1.

hij op één of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 oktober 2014 tot en met 30 december 2014 in de gemeente Dronten en/of de gemeente Kampen, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk heeft bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of verkocht en /of afgeleverd en/of verstrekt en /of vervoerd en/of vervaardigd , in elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad, ongeveer 127.783 eenheden/pillen , in elk geval een (zeer grote) hoeveelheid van een materiaal bevattende MDA en/of MDEA en/of MDMA en/of 2 CB en/of amfetamine , zijnde MDA en/of MDEA en/of MDMA en/of 2 CB en/of amfetamine een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I;

2.

op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 oktober 2014 tot en met 30 december 2014 in de gemeente Dronten en/of Kampen , in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken , vervoeren en/of aanwezig hebben en /of te vervaardigen van ((een) hoeveelhe (i) d ( en ) van een materiaal bevattende ) MDA en/of MDEA en/of MDMA en/of 2CB en/of amfetamine, zijnde (telkens) ( een ) middel (len) vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, en/of (een) hoeveelhe(i)d(en) van (een) materia(a)l(en) bevattende (een) (ander(e)) middel(en) vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, voor te bereiden en/of te bevorderen,

- (telkens) zich en/of een ander gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen tot het plegen van dat/die feit(en) heeft getracht te verschaffen en/of

- (telkens) (een) voorwerp ( en ) en /of (een) vervoermiddel(en) en/of (een) stof ( fen ) en/of gelden en/of (een) ander(e) betaalmiddel(en) voorhanden heeft gehad waarvan hij wist , althans ernstige reden had om te vermoeden dat zij bestemd waren tot het plegen van dat /die feit (en) ,

immers heeft/ hebben hij en /of zijn, verdachtes, mededader s (telkens) opzettelijk daartoe:

- (een) (grote) hoeveelhe (e) d ( en ) (chemische) brok(ken) en/of poeder ( s ) en /of vloeistoffen en /of kleurstoffen, in elk geval grondstoffen en /of materialen (al dan niet bevattende MDA en/of MDEA en/of MDMA en/of 2CB en/of amfetamine ), bestemd voor de productie van ( pillen bevattende ) MDA en/of MDEA en/of MDMA en/of 2CB en/of amfetamine ) vervaardigd en/of voorhanden gehad en /of opgeslagen, en /of

- (een) materia (a) l ( en ) , te weten (onder andere) (een) tabletteermachine ( s ) en /of (een) vermaler ( s ) en /of ( een ) mengmachine (s) en /of (een) droogkast ( en ) en /of (een) stempels (voorzien van logo's) en/of (een) maatbeker(s) en /of (een) weegscha (a) l ( en ) en /of (een) speciekuip ( en ) voorhanden gehad en/of opgeslagen.

Voor zover in het bewezen verklaarde deel van de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. De verdachte is daardoor niet in de verdediging geschaad.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte wordt hiervan vrijgesproken.

6 STRAFBAARHEID VAN HET FEIT

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezen verklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.

Het bewezen verklaarde levert volgens de wet de volgende strafbare feiten op:

1.

Medeplegen van het misdrijf: opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder B en D van de Opiumwet gegeven verbod.

2.

Medeplegen van het misdrijf: om een feit, bedoeld in het vierde lid van artikel 10 van de Opiumwet, voor te bereiden of te bevorderen, voorwerpen en stoffen voorhanden hebben waarvan hij weet dat zij bestemd zijn tot het plegen van dat feit.

7 STRAFBAARHEID VAN VERDACHTE

Er is geen omstandigheid gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

8 OPLEGGING VAN STRAF EN/OF MAATREGEL

8.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd verdachte ter zake van het door de officier van justitie bewezen geachte te veroordelen tot een gevangenisstraf van 6 jaren, met aftrek overeenkomstig artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht. Zij heeft tevens gevorderd de schorsing van de voorlopige hechtenis op te heffen.

8.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft verzocht om bij een op te leggen straf rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van verdachte, onder meer inhoudende dat hij een partner heeft die zwanger is en de omstandigheid dat hij een baan heeft. Bovendien is geen sprake van antecedenten. Volgens de richtlijnen zou een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 6 tot 8 maanden passend zijn. De raadsman heeft echter bepleit aan verdachte een werkstraf van lange duur op te leggen, mogelijk zelfs van de maximale duur van 240 uren, en een gevangenisstraf welke niet langer is dan de tijd die verdachte reeds in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht.

De raadsman heeft zich verzet tegen de vordering van de officier van justitie tot opheffing van de schorsing van de voorlopige hechtenis en gevraagd die vordering af te wijzen.

8.3

Het oordeel van de rechtbank

De hierna te noemen strafoplegging is in overeenstemming met de ernst van het bewezen verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals van een en ander ter terechtzitting is gebleken.

De rechtbank heeft bij de keuze tot het opleggen van een vrijheidsbenemende straf en bij de vaststelling van de duur daarvan in het bijzonder het volgende laten meewegen.

[verdachte] heeft zich met [medeverdachte 2] schuldig gemaakt aan de productie en verkoop van synthetische drugs in de vorm van pillen (houdende MDMA) en voorbereidingshandelingen daartoe. In een tweetal loodsen in [woonplaats] zijn machines en andere voorwerpen alsmede een grote hoeveelheid chemische (grond)stoffen aangetroffen, geschikt en gebruikt voor professionele en grootschalige productie van deze drugs. Op 30 december 2014 is een (mede) door verdachte geproduceerde partij van 127.783 pillen verkocht en aan afnemers verstrekt.

Het is een feit van algemene bekendheid dat synthetische drugs een gevaar opleveren voor de gezondheid van de gebruikers ervan. Bovendien gaat de handel in en het gebruik van dergelijke verdovende middelen vaak gepaard met verschillende vormen van (ernstige) criminaliteit waarvan anderen overlast ondervinden en waardoor de samenleving schade wordt berokkend. De productie van synthetische drugs kan bovendien gevaar opleveren voor het milieu, veroorzaakt door illegale lozingen van chemische afvalstoffen. [verdachte] heeft zich met de productie en verkoop van deze drugs ingelaten en is daarbij slechts gericht geweest op eigen financieel gewin, zonder acht te slaan op de mogelijke negatieve gevolgen voor anderen.

De rechtbank is van oordeel dat in verband met een juiste normhandhaving niet kan worden volstaan met het opleggen van een andersoortige of geringere straf dan een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van lange duur.

Bij het bepalen van de strafmaat heeft de rechtbank gelet op het professionele en grootschalige karakter van de productie van de synthetische drugs en op de strafoplegging in soortgelijke gevallen van productie en verkoop van grote hoeveelheden van deze drugs. Voorts is gelet op een de verdachte betreffend uittreksel van het algemeen documentatieregister van de Justitiële Informatiedienst van 31 maart 2016, waaruit blijkt dat hij niet eerder is veroordeeld, en op een reclasseringsadvies van 8 april 2015, uitgebracht door J. Hoekstra, reclasseringswerker van Reclassering Nederland, RN Toezichtunit 4 Midden-Noord te Lelystad.

Op grond van het hiervoor overwogene is de rechtbank van oordeel dat oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van 5 jaren passend en geboden is.

De schorsing van de voorlopige hechtenis van [verdachte] zal worden opgeheven. De rechtbank ziet daartoe aanleiding in de lange duur van de op te leggen onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Hierbij is overwogen dat de gronden van de voorlopige hechtenis nog onverkort aanwezig zijn. De van de zijde van de verdediging naar voren gebrachte persoonlijke omstandigheden van [verdachte] geven de rechtbank geen aanleiding anders te beslissen.

9 TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

De beslissing berust op de artikelen

 • -

  10, 27, 47, 57 en 91 van het Wetboek van Strafrecht en

 • -

  2, 10, 10a en 13 van de Opiumwet;

zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

10 BESLISSING

De rechtbank:

Bewezenverklaring

- verklaart het onder 1. en 2. ten laste gelegde bewezen zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld;

- verklaart het onder 1. en 2. meer of anders ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij;

Strafbaarheid

- verklaart het onder 1. en 2. bewezen verklaarde strafbaar en kwalificeert dit zoals hiervoor in rubriek 6 is vermeld;

- verklaart verdachte strafbaar;

Oplegging straf

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 5 jaren;

- bepaalt dat de tijd, door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht;

- heft op het bevel tot schorsing van de voorlopige hechtenis.

Dit vonnis is gewezen door mr. N.E.M. Kranenbroek, voorzitter, mrs. K.G. van de Streek en H.J. Bos, rechters, in tegenwoordigheid van mr. F.R. Horst, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van 14 juni 2016.

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar paginanummers betreft dit pagina’s van op ambtseed of ambtsbelofte opgemaakte processen-verbaal, als bijlagen opgenomen bij het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van 4 mei 2015, genummerd PL2500-2014356264, opgemaakt door politie Midden-Nederland, doorgenummerd 1 tot en met 4670 (mappen 1 tot en met 8, aangevuld met de 1ste en 2de aanvulling op het einddossier). Tenzij anders vermeld zijn dit processen-verbaal in de wettelijke vorm opgemaakt door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren

2 Proces-verbaal van bevindingen BlackBerry’s [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] , pagina 3462

3 Proces-verbaal van verhoor verdachte, pagina 2702

4 Proces-verbaal van bevindingen BlackBerry’s [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] , pagina 3463

5 Berichtenverkeer (bijlage bij proces-verbaal van bevindingen BlackBerry’s [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] ), pagina 3481

6 Berichtenverkeer (bijlage bij proces-verbaal van bevindingen BlackBerry’s [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] ), pagina 3480

7 Proces-verbaal van verhoor verdachte, pagina 2756

8 Berichtenverkeer (bijlage bij proces-verbaal van bevindingen BlackBerry’s [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] ), pagina 3480

9 Berichtenverkeer (bijlage bij proces-verbaal van bevindingen BlackBerry’s [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] ), pagina 3570

10 Proces-verbaal verhoor verdachte, pagina 2538

11 Proces-verbaal van inverzekeringstelling, pagina 2789

12 Proces-verbaal van bevindingen BlackBerry’s [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] , pagina 3463

13 Proces-verbaal van bevindingen BlackBerry’s [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] , pagina 3462

14 Berichtenverkeer (bijlage bij proces-verbaal van bevindingen BlackBerry’s [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] ), pagina 3499

15 Proces-verbaal van bevindingen BlackBerry’s [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] , pagina 3463

16 Proces-verbaal van bevindingen BlackBerry’s [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] , pagina’s 3463 en 3464

17 Berichtenverkeer (bijlage bij proces-verbaal van bevindingen BlackBerry’s [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] ), o.m. pagina’s 3486 en 3492

18 Berichtenverkeer (bijlage bij proces-verbaal van bevindingen BlackBerry’s [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] ), o.m. pagina’s 3505 en 3519

19 Berichtenverkeer (bijlage bij proces-verbaal van bevindingen BlackBerry’s [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] ), o.m. pagina’s 3496 en 3499

20 Proces-verbaal van aanhouding, pagina’s 2596 en 2597

21 Proces verbaal van bevindingen, pagina’s 429 en 430

22 Proces-verbaal onderzoek verdovende middelen, pagina’s 444 tot en met 448

23 Proces-verbaal verhoor verdachte, pagina 1669

24 Berichtenverkeer BlackBerry [medeverdachte 2] , pagina 3577

25 Berichtenverkeer BlackBerry [medeverdachte 2] , pagina 3576

26 Berichtenverkeer BlackBerry [medeverdachte 2] , pagina 3576

27 Proces-verbaal onderzoek verdovende middelen, pagina’s 448 tot en met 456

28 Rapport identificatie van drugs en precusoren, opgemaakt door NFI-deskundige ing. A.G.A. Sprong, pagina’s 461 tot en met 463

29 Rapport vergelijking van tabletten uit een Toyota personenauto met tabletten, stempels en poeders aangetroffen in een tabletteerinrichting op de [adres] te [woonplaats] , opgemaakt door NFI-deskundige dr. J.W. Hulshof, pagina 3789

30 Rapport vergelijking van tabletten uit een Toyota personenauto met tabletten, stempels en poeders aangetroffen in een tabletteerinrichting op de [adres] te [woonplaats] , opgemaakt door NFI-deskundige dr. J.W. Hulshof, pagina 3803

31 Proces-verbaal verhoor verdachte, pagina 2713

32 Proces-verbaal verhoor verdachte, pagina 2714

33 Proces-verbaal verhoor verdachte, pagina 2749

34 Proces-verbaal verhoor verdachte, pagina 2751

35 Proces-verbaal verhoor verdachte, pagina 2752

36 Proces-verbaal beelden [adres] , pagina’s 366 en 367

37 Proces-verbaal bevindingen camerabeelden [adres] , pagina 373

38 Beslagdossier Deel 1 (Map 9): Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming, pagina’s 157 en 154

39 Beslagdossier Deel 1 (Map 9): bijlage inbeslaggenomen goederen, pagina’s 155 tot en met 163

40 Beslagdossier Deel 1 (Map 9): Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming, pagina’s 285 en 286

41 Beslagdossier Deel 1 (Map 9): bijlage inbeslaggenomen goederen, pagina’s 287 tot en met 291

42 Rapport vergelijking van tabletten uit een Toyota personenauto met tabletten, stempels en poeders aangetroffen in een tabletteerinrichting op de [adres] te [woonplaats] , opgemaakt door NFI-deskundige dr. J.W. Hulshof, pagina 3790

43 Proces-verbaal bevindingen ondersteuning LFO, pagina 3656

44 Proces-verbaal bevindingen ondersteuning LFO, pagina 3671

45 Proces-verbaal bevindingen ondersteuning LFO, pagina 3671