Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2016:2113

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
07-04-2016
Datum publicatie
30-05-2016
Zaaknummer
4769572 AE VERZ 16-14
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Besluiten VvE - verzoek tijdig ingediend, dus verzoeker is ontvankelijk - niet voldaan aan quorumeis, dus besluiten nietig o.g.v. artikel 2:14 lid 1 BW - punt niet geagendeerd, dus besluit vernietigbaar o.g.v. artikel 2:15 lid 1 onder a BW.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2016/1469
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Civiel recht

kantonrechter

locatie Amersfoort

zaaknummer: 4769572 AE VERZ 16-14 GLK/1126

Beschikking van 7 april 2016

inzake

1 [verzoeker sub 1] ,

2. [verzoekster sub 2],

beiden wonende te [woonplaats] ,

verder ook te noemen [eisers] ,

verzoekers,

gemachtigde: mr. D.N. Reynders,

tegen:

de rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging

[verweerster] ,

gevestigd te [woonplaats] ,

verder ook te noemen de VvE,

verweerster,

gemachtigde: mr. M.J.R. Elbers.

Als belanghebbende wordt aangemerkt:
de publiekrechtelijke rechtspersoon

de gemeente Leusden,

gevestigd te Leusden,

verder ook te noemen de gemeente,

gemachtigde: drs. M.U. ter Bals .

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit de beschikking van de kantonrechter van deze rechtbank van 31 maart 2016. Het daarin genoemde verzoekschrift van 20 januari 2016 van [eisers] bevat zowel een verzoek in de hoofdzaak, als een incidenteel verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ex artikel 223 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

1.2.

Hierna is uitspraak bepaald.

2 De feiten

2.1.

Bij notariële akte van 11 mei 2001 is het pand aan [adres] in [woonplaats]
– bestaande uit twee bedrijfsruimtes op de begane grond en twee bovenwoningen – gesplitst in vier appartementsrechten. Verzoekers zijn sinds 2001 gezamenlijk, ieder voor de onverdeelde helft, eigenaar van twee van de vier appartementsrechten, kadastraal bekend gemeente [gemeente] , sectie [sectie] , nummer [nummer] , met als volgnummers [nummer] en [nummer] . Dit betreffen de twee bovenwoningen. De gemeente is eigenaar van de andere twee appartementsrechten, kadastraal bekend gemeente [gemeente] , sectie [sectie] , nummer [nummer] , met als volgnummers [nummer] en [nummer] . Dit betreffen de twee bedrijfsruimtes op de begane grond. Het appartementengebouw maakt onderdeel uit van een aantal aan elkaar geschakelde appartementengebouwen die gezamenlijk een U-vorm hebben.

2.2.

In deze notariële splitsingsakte is onder meer het volgende opgenomen:

D. Modelreglement

Op deze splitsing is van toepassing als modelreglement, bedoeld in artikel 5:111 van het Burgerlijk Wetboek, het modelreglement bij splitsing in appartementsrechten, vastgesteld door de Koninklijke Notariële Broederschap bij akte op twee januari negentienhonderd twee en negentig verleden, (…), welk modelreglement, voorzover in deze akte niet gewijzigd of aangevuld, bij deze van toepassing wordt, verklaard.

E. Wijzigingen en aanvullingen
Op dit modelreglement worden de navolgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht, waarbij, als daarin artikelen worden vermeld zonder nadere aanduiding, de artikelen van het modelreglement zijn bedoeld, te weten:
(…)
9. Artikel 30 lid 2/Artikel 33 lid 3

a. Bij deze wordt, onder de voorwaarde dat niet alle appartementsrechten aan een of meerdere dezelfde personen in eigendom toebehoren, opgericht een vereniging van eigenaars, als bedoeld in artikel 5:124 van het Burgerlijk Wetboek, onder de naam: V.v.E [VvE] te [woonplaats] .

(…)

10. Artikel 34 lid 2
Het totaal aantal stemmen bedraagt vier.
Het aantal stemmen dat per appartementsrecht kan worden uitgebracht is één.

2.3.

In dit modelreglement is onder meer het volgende bepaald:

II Vergadering van eigenaars

Artikel 33
(…)
8. De oproeping ter vergadering vindt plaats met een termijn van tenminste vijftien

dagen (…); zij bevat de opgave van de punten der agenda alsmede de plaats en het tijdstip van de vergadering.

9. De aanwezigheid ter vergadering blijkt uit de vóór de aanvang van de vergadering

ondertekende presentielijst.

Artikel 34

(…)
2. Het totaal aantal stemmen en het aantal stemmen dat ieder der eigenaars kan

uitbrengen worden in de akte bepaald.
(…)

Artikel 37

1. Alle besluiten waarvoor in dit reglement of krachtens de wet geen afwijkende regeling is voorgeschreven worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

(…)
5. In een vergadering, waarin minder dan de helft van het in artikel 34 tweede lid

bedoelde totaal aantal stemmen kan worden uitgebracht, kan geen geldig besluit worden genomen, (…)

Artikel 38
(…)

5. Besluiten door de vergadering tot het doen van buiten het onderhoud vallende uitgaven die een totaal door de vergadering vast te stellen bedrag te boven gaan, kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin een aantal eigenaars tegenwoordig of vertegenwoordigd is, dat tenminste twee/derde van het totaal aantal stemmen kan uitbrengen. In een vergadering, waarin minder dan twee/derde van het in de vorige zin bedoelde maximum aantal stemmen kan worden uitgebracht, kan geen geldig besluit worden genomen.

(…)
8. Het in het vijfde lid (…) geldt eveneens voor besluiten tot verbouwing (...)

2.4.

De gemeente heeft omstreeks 2005 het plan opgevat om in samenwerking met vastgoedontwikkelaar [C] het volledige U-blok te slopen en er een nieuw gebouw te realiseren. Het nieuwe gebouw zou bestaan uit winkels en een groot aantal luxe appartementen. Hiertoe is een bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad van Leusden. Teneinde de twee appartementsrechten van [eisers] te onteigenen hebben de gemeente en [eisers] tussen 2013 en 2015 geprocedeerd. Bij arrest van 27 november 2015 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de vorderingen van de gemeente om de appartementsrechten van [eisers] te onteigenen niet toewijsbaar zijn.

2.5.

De VvE is lange tijd niet actief geweest. Op een gegeven moment heeft de gemeente mr. [F] (hierna: [F] ), werkzaam bij VvE Belang, ingeschakeld om een vergadering van de VvE bijeen te roepen. In dit verband heeft [F] een brief gestuurd naar [eisers] , gedateerd op 4 december 2015, waarin het volgende is opgenomen:

Hierbij ontvang u de uitnodiging en agenda voor de vergadering van de vereniging van eigenaars VvE [VvE] te [woonplaats] . De vergadering wordt gehouden op 21 december 2015 om 19:30 uur in het gemeentehuis (’t Erf 1 te Leusden).

Zoals u uit de conceptbegroting kunt afleiden zal de periodieke bijdrage ongeveer € 150,- per maand per appartementsrecht bedragen.

De kosten van de renovatie (groot onderhoud) voor de vereniging worden geraamd op € 118.535 exclusief btw (blauwe contour). De kosten van de renovatie van de eerste verdieping worden geraamd om € 32.720,- exclusief btw (rode contour).

Voor de goede orde wens ik nogmaals het belang te benadrukken dat u als eigenaar bij de vergadering persoonlijk aanwezig bent.

2.6.

Als bijlagen bij deze uitnodiging zijn gevoegd een agenda voor de vergadering, een conceptbegroting ten behoeve van de periodieke bijdrage, een globaal bouwkostenoverzicht en een tekening van de gevelbeelden van het U-blok zoals dit er na de door de gemeente geplande renovatie uit moet komen te zien.

2.7.

Bij e-mailbericht van 18 december 2015 heeft de heer [A]
(hierna: [A] ) namens [eisers] het volgende aan [F] laten weten:

De agenda met een aantal bijlagen zijn in goede orde ontvangen. In reactie op toezending van de agenda bericht ik u namens de heer [eisers] en mevrouw [B] als volgt.

[eisers] en [B] kunnen op basis van de door u toegezonden stukken geen voldoende duidelijk beeld van de voorgestelde renovatieplannen vormen. Enerzijds, omdat de stukken pas kort voor de vergadering van eigenaars zijn toegezonden. Anderzijds, omdat de toegezonden stukken te summier zijn om een duidelijk beeld van de renovatie te vormen. Wel maken [eisers] en [B] uit de stukken op dat de renovatieplannen ingrijpend zullen zijn. U begrijpt dat zij daarom dan ook goed geïnformeerd, weloverwogen en niet overhaast een beslissing wensen te nemen alvorens over dit voorstel in de vergadering van eigenaars te stemmen.

[eisers] en [B] stellen daarom nogmaals voor om over de renovatieplannen een informeel overleg te houden alvorens dit in een later te organiseren vergadering van eigenaars ter stemming te brengen.

[eisers] en [B] zijn het wel met de gemeente eens dat de VvE geactiveerd dient te worden. Om deze reden lijkt het [eisers] en [B] dan ook goed om de vergadering van eigenaars van betreft dat punt door te laten gaan.

Het leek mij goed om dit u voorafgaand aan de vergadering van eigenaars kenbaar te maken om verrassingen tijdens komende vergaring van eigenaars te voorkomen.

2.8.

Bij e-mailbericht van 21 december 2015 heeft [F] onder meer het volgende aan [A] laten weten:

Dank voor uw bericht.

Zoals eerder aangegeven staat het onderwerp renovatie ter besluitvorming op de agenda. Uiteraard is er alle ruimte om de renovatieplannen uitgebreid te bespreken om tot een gedegen besluitvorming te komen. Hoe de besluitvorming er uiteindelijk uit komt te zien, zal nog moeten blijken. Als blijkt dat er onvoldoende gegevens zijn, dan kan dit meebrengen dat het besluit is om nadere informatie in te winnen.

Voor de duidelijkheid heb ik hieronder een korte toelichting van [C] opgenomen ten aanzien van de renovatiewerkzaamheden:


(…)

2.9.

In het ‘Verslag overleg oprichting VvE [VvE] ’ is onder meer het volgende opgenomen:

Datum 21 december 2015

Tijdstip 19.30 – 21.30 uur

Locatie Gemeentehuis,’t Erf 1, Leusden, bestuurskamer B&W

Aanwezig [D] en [E] , gemeente [gemeente]
[F] , VvE Belang

[A] , vertegenwoordiger eigenaren appartement
Afwezig

Verslag [G] , MKW secretariaatsservices
Onderwerp Oprichting VvE [VvE]

1 Opening

De vergadering wordt om 19.30 uur geopend. De volmachten worden uitgewisseld. De heer [A] ontvangt de volmacht van de gemeente en de heer [E] ontvangt de volmacht van de heer [A] .

De heer [A] wil alleen met de heer [E] in beslotenheid spreken. Als de overige aanwezigen niet vertrekken, beëindigt hij de vergadering.

De heer [E] heeft de heer [F] gevraagd hem juridisch bij te staan.

De heer [D] geeft aan dat de zaak hiermee niet ten einde is.

De heer [A] verlaat de vergadering omdat hij de heer [E] geen juridische bijstand toestaat.

De aanwezigen besluiten de vergadering voort te zetten.

2 Vaststellen aantal stemmen
Er zijn 4 stemgerechtigde leden aanwezig zodat er rechtsgeldig kan worden vergaderd. Alle aanwezigen, ook de heer [A] , hebben de presentielijst getekend.

(…)

4 Benoeming voorzitter van de vergadering

De heer [F] wordt benoemd als voorzitter van de vergadering.
(…)


(…)

12 Besluitvorming renovatieplannen met toelichting [C]

De toelichting is formeel verstrekt aan de gemeente en de familie [eisers] en er is een kostenoverzicht bij dit agendapunt gevoegd.

De kosten bedragen in totaal € 118.535,- exclusief btw. Er is een bedrag van € 32.720,00 exclusief btw begroot voor het appartement op de eerste verdieping. Dat bedrag moet worden betaald door de familie [eisers] als eenmalige kosten voor groot onderhoud. De bijdrage voor de gemeente wordt vastgesteld op een bedrag van € 85.815,00 exclusief btw.

(…)

Besluit:
De vergadering besluit over te gaan tot een renovatie waarbij de eenmalige bijdrage voor alle partijen is vastgesteld. De heer [A] heeft de vergadering verlaten en stemt daarmee blanco.

(…)

Gezien het optreden van de heer [A] kan het voorkomen dat de familie [eisers] niet meewerkt aan het renovatietraject. Op dat moment zal de VvE moeten beslissen of er wel of geen juridische procedure wordt gestart. Voor het voeren van een procedure is wederom een machtiging van de vergadering nodig.

Besluit:
De vergadering besluit unaniem een algemene machtiging aan het bestuur van de VvE te verlenen om desnoods via een gerechtelijke weg de activering, medewerking en incassering af te dwingen. De heer [A] heeft de vergadering verlaten en stemt daarmee blanco.

(…)

2.10.

Bij beschikking van deze rechtbank van 31 maart 2016 heeft de kantonrechter de besluiten van de VvE van 21 december 2015 geschorst totdat op het verzoekschrift van [eisers] van 20 januari 2016 onherroepelijk is beslist.

3 Het geschil

3.1.

In de hoofdzaak verzoekt [eisers] – na zijn ter zitting uitgebrachte vermindering van verzoek – om bij beschikking, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, de volgende besluiten van de VvE van 21 december 2015 te vernietigen, dan wel nietig te verklaren:

  1. het besluit tot uitvoering van de renovatiewerkzaamheden;

  2. het besluit tot doorbelasting van de kosten van de renovatiewerkzaamheden aan [eisers] ;

  3. het besluit tot vaststelling van een eenmalige bijdrage die [eisers] aan de VvE dient te voldoen;

  4. het besluit waarbij een volmacht wordt verstrekt aan het bestuur van de VvE voor het nemen van rechtsmaatregelen tegen [eisers] ;

met veroordeling van de VvE – met uitzondering van [eisers] – in de proceskosten.

3.2.

In het incident verzoekt [eisers] om bij beschikking, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, de VvE en de gemeente te veroordelen om geen renovatiewerkzaamheden aan het appartementengebouw uit te voeren, overeenkomsten hiertoe te sluiten dan wel kosten te maken totdat in rechte onherroepelijk – hoger beroep daaronder begrepen – is komen vast te staan dat de door de gemeente gestelde besluiten rechtsgeldig zouden zijn genomen en niet is geoordeeld dat de betreffende besluiten nietig dan wel vernietigbaar zijn, op straffe van verbeurte van een dwangsom ineens door de gemeente van € 250.000,- bij overtreding van dit verbod.

3.3.

[eisers] legt aan zijn verzoeken ten grondslag dat de besluiten van de VvE van 21 december 2015 nietig dan wel vernietigbaar zijn. Hij stelt dat hij niet aanwezig was tijdens de vergadering op 21 december 2015 en dat er ook namens hem niemand aanwezig was. Omdat er hierdoor minder dan twee/derde van het maximum aantal stemmen konden worden uitgebracht, konden er gelet op artikel 38 lid 5 en lid 8 van het modelreglement geen geldige besluiten worden genomen over buiten het onderhoud vallende uitgaven en verbouwingen. Als gevolg hiervan zijn de besluiten tot uitvoering van de renovatiewerkzaamheden genomen, tot doorbelasting van de kosten van de renovatiewerkzaamheden aan [eisers] en tot vaststelling van een eenmalige bijdrage die [eisers] aan de VvE dient te voldoen ter hoogte van € 39.591,20 inclusief btw, vernietigbaar op grond van artikel 5:130 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) in samenhang met artikel 2:15 BW. Ten slotte stelt [eisers] dat het punt van het verlenen van een volmacht aan het bestuur van de VvE voor het nemen van rechtsmaatregelen tegen hem vooraf niet op de agenda was geplaatst. Gelet op artikel 33 lid 8 van het modelreglement is dit wel een vereiste. Ook dit besluit is daarom in strijd met de statutaire bepalingen die het tot stand komen van de besluiten regelen en derhalve vernietigbaar op grond van artikel 5:130 BW in samenhang met artikel 2:15 BW.

3.4.

De VvE concludeert tot niet-ontvankelijkverklaring van [eisers] in zijn verzoeken, dan wel tot afwijzing hiervan, met veroordeling van [eisers] in de proceskosten, een en ander voor zover mogelijk met uitvoerbaarverklaring bij voorraad van de beschikking. De VvE betoogt dat [eisers] zijn verzoekschrift te laat heeft ingediend en om die reden niet-ontvankelijk is. Verder betwist de VvE dat de door haar genomen besluiten nietig dan wel vernietigbaar zijn. Hiertoe voert zij aan dat [A] namens [eisers] aanwezig was bij de vergadering op 21 december 2015. Hiermee is zowel voldaan aan het zogenoemde verzwaarde quorum van artikel 38 lid 5 van het modelreglement, als aan het zogenoemde reguliere quorum van artikel 37 lid 5. De VvE betoogt verder dat in dit geval het normale quorum van artikel 37 lid 5 geldt, omdat de VvE in dit geval (nog) geen bedrag als bedoeld in artikel 38 lid 5 heeft vastgesteld. Derhalve kunnen besluiten tot het doen van buiten het onderhoud vallende uitgaven gelet op artikel 37 lid 1 met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen worden genomen. In dit geval was een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen vóór het uitvoeren van de renovatiewerkzaamheden, zodat dit besluit rechtsgeldig is genomen. Hiermee samenhangend zijn ook de besluiten van de VvE tot doorbelasting van de kosten van de renovatiewerkzaamheden aan [eisers] en het besluit tot vaststelling van een eenmalige bijdrage die [eisers] aan de VvE moet voldoen, rechtsgeldig genomen. Daarnaast voert de VvE aan dat artikel 33 lid 8 van het modelreglement niet de verplichting schept dat alle onderwerpen per definitie op de agenda moeten staan. [eisers] moet aanvullend een redelijk belang stellen en bewijzen ter onderbouwing van zijn stelling dat het punt van het verlenen van een volmacht aan het bestuur van de VvE voor het nemen van rechtsmaatregelen tegen hem op de agenda had moeten worden geplaatst. Dit heeft hij echter niet gedaan, zodat het besluit hierover rechtsgeldig is genomen, aldus de VvE. Ten slotte betoogt de VvE – naar de kantonrechter begrijpt – dat indien de VvE in de proceskosten wordt veroordeeld deze kosten voor rekening van de complete VvE – dus inclusief [eisers] – dienen te komen.

4 De beoordeling

Bevoegdheid

4.1.

Een vordering betreffende een verklaring voor recht omtrent de nietigheid van een besluit van een orgaan van een rechtspersoon dient bij de rechtbank te worden ingediend. Dit geldt op grond van artikel 2:15 lid 3 BW ook voor een vordering tot vernietiging van een dergelijk besluit. In afwijking hiervan dient een verzoek tot vernietiging van een besluit van een orgaan van de vereniging van eigenaars gelet op artikel 5:130 lid 1 BW echter te worden ingediend bij de kantonrechter. Gelet op artikel 94 lid 2 Rv zal de kantonrechter in dit geval zowel de verzoeken tot nietigverklaring als de verzoeken tot vernietiging behandelen en beslissen. Naar het oordeel van de kantonrechter verzet de samenhang tussen deze vorderingen zich immers tegen een afzonderlijke behandeling.

Hoofdzaak

Ontvankelijkheid

4.2.

Op grond van artikel 5:130 lid 2 BW moet het verzoek tot vernietiging van een
besluit van een orgaan van de vereniging van eigenaars worden gedaan binnen een maand na de dag waarop de verzoeker van het besluit heeft kennis genomen of heeft kunnen kennis nemen. Ten aanzien van een verzoek tot nietigverklaring geldt een dergelijke termijn niet.

4.3.

De besluiten van de VvE zijn genomen tijdens de vergadering op 21 december 2015. Noch [eisers] noch zijn gemachtigde [A] waren aanwezig op het moment dat de besluiten werden genomen. [eisers] had wel een uitnodiging gekregen voor deze vergadering en hij wist op hoofdlijnen welke onderwerpen er ter beslissing zouden voorliggen. Hij had dus op 21 december 2015 kennis kunnen nemen van de besluiten, zodat de termijn van artikel 5:130 lid 2 BW is gaan lopen op 22 december 2015. [eisers] moest dus uiterlijk op 21 januari 2016 een verzoek doen tot vernietiging van de besluiten. [eisers] heeft als productie 21 bij zijn akte producties van 15 maart 2016 een kopie overgelegd van het voorblad van zijn verzoekschrift. Hierop staat een stempel van de rechtbank waaruit blijkt dat het verzoekschrift op 21 januari 2016 is ingediend. Het verzoek is daarmee tijdig ingediend en [eisers] is ontvankelijk in zijn verzoek.

Aanwezigheid [A]

4.4.

Tussen partijen is in geschil of [A] , namens [eisers] , aanwezig was op de vergadering van de VvE van 21 december 2015. Vaststaat dat [A] op de avond van 21 december 2015 naar het gemeentehuis in Leusden is gegaan voor de vergadering van de VvE. [A] is begonnen met het opschrijven van zijn naam op de presentielijst. Toen hem duidelijk werd dat er namens de gemeente vier mensen bij de vergadering aanwezig zouden zijn heeft hij laten weten dat hij wilde dat enkel de heer [E] van de gemeente bij de vergadering aanwezig zou zijn. Hiermee ging de gemeente niet akkoord. Vervolgens is [A] weggegaan.

4.5.

Artikel 33 lid 9 van het modelreglement bepaalt dat de aanwezigheid ter vergadering blijkt uit de vóór de aanvang van de vergadering ondertekende presentielijst. De VvE heeft als productie 5 bij het verweerschrift een presentielijst overgelegd waarop de naam van [A] staat. Zijn handtekening ontbreekt echter. Er is dan ook geen sprake van een ondertekende presentielijst, zodat de aanwezigheid van [A] ter vergadering niet vaststaat.

Besluiten over (kosten) renovatiewerkzaamheden

4.6.

Vervolgens dient wat betreft de genomen besluiten over de (kosten van de) renovatiewerkzaamheden het quorum te worden bepaald. Partijen verschillen van mening over de hoogte van het quorum. [eisers] stelt dat het verzwaarde quorum van artikel 38 lid 5 van het modelreglement geldt en de VvE betoogt dat het reguliere quorum van artikel 37 lid 5 geldt. Tussen partijen is niet in geschil dat de geplande renovatiewerkzaamheden moeten worden aangemerkt als “buiten het onderhoud vallende uitgaven” als bedoeld in artikel 38 lid 5 van het modelreglement.

4.7.

De kantonrechter volgt de VvE niet in haar stelling dat artikel 38 lid 5 in dit geval desalniettemin niet van toepassing is omdat de VvE (nog) geen bedrag heeft vastgesteld als bedoeld in dat artikel. Hiertoe wordt als volgt overwogen. Dit artikellid bepaalt onder meer dat besluiten tot het doen van buiten het onderhoud vallende uitgaven die een totaal door de vergadering vast te stellen bedrag te boven gaan, slechts kunnen worden aangenomen als een aantal eigenaars tegenwoordig of vertegenwoordigd is, dat tenminste twee/derde van het totaal aantal stemmen kan uitbrengen (het verzwaarde quorum). Dit in afwijking van artikel 37 lid 5, waarin – kort gezegd – is bepaald dat alleen geldige besluiten genomen kunnen worden genomen als minimaal de helft van het totaal aantal stemmen kan worden uitgebracht (het reguliere quorum). Weliswaar heeft de VvE in dit geval een dergelijk bedrag nog niet vastgesteld, maar dit betekent naar het oordeel van de kantonrechter niet dat deze bepaling in dat geval niet van toepassing is op besluiten omtrent het doen van buiten het onderhoud vallende uitgaven. Deze bepaling strekt immers vooral ter bescherming van de belangen van de eigenaren die niet aanwezig zijn tijdens de vergadering wat betreft het doen van grote uitgaven. Hiermee strookt niet de redenering van de VvE dat deze bepaling niet geldt indien een dergelijk bedrag nog niet is vastgesteld. Het quorum moet dus bepaald worden aan de hand van het bepaalde in artikel 38 lid 5.

4.8.

Op grond van artikel 38 lid 5 kunnen alleen rechtsgeldige besluiten worden genomen tot het doen van buiten het onderhoud vallende uitgaven indien tenminste twee/derde van het totaal aantal stemmen kan worden uitgebracht. In dit geval – waarbij er in totaal vier stemmen zijn – moeten hiervoor dus drie stemmen aanwezig zijn. Aangezien, zoals hiervoor is overwogen, [A] niet aanwezig was op de vergadering, waren er slechts twee stemmen aanwezig, te weten de twee stemmen van de gemeente. Daarmee is niet voldaan aan de quorumeis van drie. Zodoende konden er op dit punt geen rechtsgeldige besluiten worden genomen.

4.9.

Artikel 2:14 lid 1 BW bepaalt dat een besluit van een orgaan van een rechtspersoon, dat in strijd is met de wet of de statuten, nietig is, tenzij uit de wet iets anders voortvloeit. Artikel 5:129 lid 1 BW bepaalt dat voor de toepassing van artikel 14 van Boek 2 de akte van splitsing wordt gelijk gesteld met de statuten.

4.10.

Het niet voldoen aan de quorumeis houdt strijdigheid met een fundamenteel totstandkomingsvoorschrift in. Dit heeft tot gevolg dat de besluiten tot uitvoering van de renovatiewerkzaamheden, tot doorbelasting van de kosten van de renovatiewerkzaamheden aan [eisers] en tot vaststelling van een eenmalige bijdrage die [eisers] aan de VvE dient te voldoen op grond van artikel 2:14 lid 1 BW nietig zijn. De kantonrechter zal het verzoek op deze punten dan ook toewijzen.

Besluit over volmacht

4.11.

Artikel 2:15 lid 1 BW bepaalt dat een besluit van een orgaan van een rechtspersoon, onverminderd het elders in de wet omtrent de mogelijkheid van een vernietiging bepaalde, vernietigbaar is:
a. wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van

besluiten regelen;

b. wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid die door artikel 8 worden geëist;

c. wegens strijd met een reglement.
Artikel 5:129 lid 2 BW bepaalt dat voor de toepassing van artikel 15 lid 1 onder c van Boek 2 het reglement dat krachtens artikel 111 onder d deel van de akte van splitsing uitmaakt (het modelreglement, Ktr), niet geldt als een reglement.

4.12.

Tussen partijen is niet in geschil dat het punt van het verstrekken van een volmacht aan het bestuur van de VvE voor het nemen van rechtsmaatregelen tegen [eisers] niet op de agenda stond die voorafgaand aan de vergadering van 21 december 2015 naar [eisers] is gestuurd. Dit is in strijd met artikel 33 lid 8 van het modelreglement, hetgeen strijdigheid oplevert met de statutaire bepalingen die het tot stand komen van besluiten regelen als bedoeld in artikel 2:15 lid 1 onder a BW. Derhalve is dit besluit vernietigbaar. Het betoog van de VvE dat niet per definitie alle onderwerpen op de agenda moeten staan en dat [eisers] een redelijk belang moet stellen ter onderbouwing van zijn stelling dat dit punt op de agenda had moeten worden geplaatst, wordt niet gevolgd, omdat dit feitelijk onjuist is. De kantonrechter zal het verzoek dan ook toewijzen op dit punt.

Proceskosten

4.13.

De VvE zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld, met dien verstande dat [eisers] hieraan niet hoeft bij te dragen. Immers, indien de volledige VvE zou worden veroordeeld in de proceskosten dan zou [eisers] op die manier alsnog (deels) zijn eigen proceskosten dienen te betalen. De kosten aan de zijde van [eisers] worden begroot op € 400,- aan salaris gemachtigde (2 punten x tarief € 200,-).

Incident

4.14.

De kantonrechter zal het incidentele verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ex artikel 223 Rv afwijzen, aangezien met deze uitspraak het geding in deze instantie is geëindigd en bij voornoemde beschikking van 31 maart 2016 de besluiten van de VvE van 21 december 2015 reeds zijn geschorst.

Aanvulling beschikking 31 maart 2016

4.15.

De kantonrechter verstaat dat de schorsing zoals gedaan in de beschikking van 31 maart 2016 alleen werkt ten aanzien van de besluiten tot uitvoering van de renovatiewerkzaamheden, tot doorbelasting van de kosten van de renovatiewerkzaamheden aan [eisers] , tot vaststelling van een eenmalige bijdrage die [eisers] aan de VvE dient te voldoen, en het besluit waarbij een volmacht wordt verstrekt aan het bestuur van de VvE voor het nemen van rechtsmaatregelen tegen [eisers] .

5 De beslissing

De kantonrechter:

in de hoofdzaak

5.1.

verklaart voor recht dat de besluiten van de VvE van 21 december 2015 tot uitvoering van de renovatiewerkzaamheden, tot doorbelasting van de kosten van de renovatiewerkzaamheden aan [eisers] en tot vaststelling van een eenmalige bijdrage die [eisers] aan de VvE dient te voldoen, nietig zijn;

5.2.

vernietigt het besluit van de VvE van 21 december 2015 waarbij een volmacht wordt verstrekt aan het bestuur van de VvE voor het nemen van rechtsmaatregelen tegen [eisers] ;

5.3.

veroordeelt de VvE – [eisers] daarvan uitgezonderd – tot betaling van de proceskosten aan de zijde van [eisers] , tot de uitspraak van deze beschikking begroot op € 400,- aan salaris gemachtigde;

5.4.

verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.5.

wijst af het meer of anders verzochte;

in het incident

5.6.

wijst het verzoek af;

ten aanzien van de beschikking van 31 maart 2016

5.7.

verstaat dat de schorsing zoals gedaan in de beschikking van 31 maart 2016 alleen werkt ten aanzien van de besluiten van de VvE van 21 december 2015 tot uitvoering van de renovatiewerkzaamheden, tot doorbelasting van de kosten van de renovatiewerkzaamheden aan [eisers] , tot vaststelling van een eenmalige bijdrage die [eisers] aan de VvE dient te voldoen, en het besluit waarbij een volmacht wordt verstrekt aan het bestuur van de VvE voor het nemen van rechtsmaatregelen tegen [eisers] .

Deze beschikking is gegeven door mr. D.J. van Maanen, kantonrechter, en is in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 7 april 2016.