Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2016:191

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
13-01-2016
Datum publicatie
04-02-2016
Zaaknummer
C/16/404684 / KG ZA 15-880
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding. Afwikkeling franchiseovereenkomst. Eiseres heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat gedaagden gemaakte afspraken niet nakomen en/of onrechtmatig met haar concurreren.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2016/321
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Civiel recht

handelskamer

locatie Utrecht

zaaknummer / rolnummer: C/16/404684 / KG ZA 15-880

Vonnis in kort geding van 13 januari 2016

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MATCH-MAKE A MOVE B.V.,

gevestigd te Almelo,

eiseres,

advocaat mr. E.J. Loor te Apeldoorn,

tegen

1 [gedaagde sub 1] ,

wonend te [woonplaats] ,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[gedaagde sub 2] .,

gevestigd te [vestigingsplaats] , kantoorhoudende te [vestigingsplaats] ,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[gedaagde sub 3] ,

gevestigd te [vestigingsplaats] , kantoorhoudende te [vestigingsplaats] ,

gedaagden,

advocaat mr. F.C. Schirmeister te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Match-Make a Move, [gedaagde sub 1] , [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] worden genoemd. Gedaagden zullen gezamenlijk ook [gedaagden] worden genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 14 december 2015, met daarbij 11 producties,

 • -

  de brief van Match-Make a Move van 17 december 2015, met daarbij de aanvullende producties 12-16,

 • -

  de brief van [gedaagden] van 18 december 2015, met daarbij 21 producties,

 • -

  de brieven van Match-Make a Move van 21 december 2015, met daarbij de aanvullende producties 17-20 en 21 en de aankondiging van een ter zitting te wijzigen eis,

 • -

  de mondelinge behandeling, gehouden op 22 december 2015,

 • -

  de pleitnota van Match-Make a Move,

 • -

  de pleitnota van [gedaagden]

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1.

Gedaagde sub 1, [gedaagde sub 1] , is directeur/enig aandeelhouder van gedaagde sub 2, [gedaagde sub 2] . [gedaagde sub 2] is op haar beurt directeur/enig aandeelhouder van gedaagde sub 3, [gedaagde sub 3] . [gedaagde sub 3] houdt zich blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel bezig met de handel, huur of verhuur van onroerend goed, met het financieel en technisch (doen) beheren van vastgoedportefeuilles in samenwerking met en ten behoeve van eigenaren van registergoederen.

2.2. @

[gedaagde sub 2] heeft op 9 april 2014 een franchiseovereenkomst gesloten met 123Franchise B.V. (hierna: 123Franchise). 123Franchise trad daarbij op als franchisegever en [gedaagde sub 2] als franchisenemer. [gedaagde sub 2] werd bij het sluiten van deze overeenkomst vertegenwoordigd door [gedaagde sub 1] .

2.3. 123

Franchise heeft een formule ontwikkeld voor de bemiddeling bij onder andere het huren en verhuren van huisvesting, waartoe zij het merk en de handelsnaam “123Wonen” heeft gedeponeerd. In de franchiseovereenkomst is – onder meer – vastgelegd dat [gedaagde sub 2] gebruik kan maken van het merk en de handelsnaam “123Wonen” en het recht heeft om de onderneming en de rechten en plichten, die voortvloeien uit de franchiseovereenkomst, in te brengen in een daartoe op te richten vennootschap. [gedaagde sub 2] heeft daartoe de vennootschap “[bedrijf]” opgericht.

2.4.

Ook zijn in de franchiseovereenkomst bedingen opgenomen ten aanzien van (de gevolgen van) beëindiging van de overeenkomst, geheimhouding, nevenactiviteiten, concurrentie en relatie. Partijen zijn de volgende boete overeengekomen bij overtreding van deze bedingen:

28.1 Wanneer Franchisenemer haar/zijn verplichtingen uit de hiervoor onder artikel 20 tot en met artikel 23 genoemde artikelen of de bepalingen uit het Addendum overtreedt, of enig andere verplichting uit deze overeenkomst overtreedt dan verbeurt zij ten faveure van Franchisegever een direct opeisbare boete van € 25.000,-- (zegge: vijfentwintigduizend euro) per overtreding, alsmede een bedrag van € 2.500,-- (zegge: tweeduizendvijfhonderd euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, zonder dat enige aanmaning, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist en onverlet het recht van Franchisegever om haar volledige schade als gevolg van die niet nakoming in de vorm van die overtreding op Franchisenemer te verhalen.

2.5.

Tussen [gedaagde sub 2] en 123Franchise is op enig moment een geschil ontstaan.

2.6.

Bij brief van 10 mei 2015 heeft de raadsman van [gedaagden] , namens [gedaagde sub 1] als directeur/enig aandeelhouder van [gedaagde sub 2] het volgende aan 123Franchise laten weten:

Cliënt is op 9 april 2014 met u een franchiseovereenkomst aangegaan (…).

De tussen u en cliënt indertijd gemaakte afspraken liggen vast in de e-mail correspondentie.

(…)

Cliënt moet bemerken dat u zich niet houdt aan de gemaakte afspraken en de gedane toezeggingen. (…).

Cliënt is echter niet bereid nog langer te wachten op door u te ondernemen activiteiten ten behoeve van de franchisenemers en wenst tot ontbinding te komen. hij heeft het vertrouwen in uw franchise-organisatie verloren.

Cliënt heeft tot en met maart 2015 aan de 10% afspraak uitvoering gegeven, maar ziet thans gelet op het uitblijven van uw tegenprestatie c.q. uw stilzitten aanleiding om daaraan met ingang van april 2015 geen uitvoering meer te geven.

Kortom, cliënt ontbindt hierbij de tussen u en hem bestaande franchiseovereenkomst van 9 april 2014.

Tot op heden is sprake geweest van een goede persoonlijke verstandhouding tussen u en cliënt. Om die reden is hij graag bereid met u een en ander desgewenst nader te bespreken.

2.7.

In juli 2015 heeft 123Franchise door middel van een activa-passivatransactie al haar bedrijfsactiviteiten verkocht en overgedragen aan eiseres, Match-Make a Move.

2.8.

Match-Make a Move houdt zich blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel sinds haar oprichting op 1 juni 2015 bezig met het (doen) bemiddelen tussen huurders en verhuurders van woningen, met het exploiteren van de franchiseformule “123Wonen” en met het aangaan van franchiseovereenkomsten met franchisenemers. Blijkens het handelsregister maakt zij daarbij gebruik van de handelsnamen “Match-Make a Move B.V.” en “123Wonen Franchise”.

2.9.

Bij e-mailbericht van 8 juli 2015 heeft Match-Make a Move de franchisenemers van 123Franchise het volgende laten weten:

Het afgelopen jaar heeft de onstuimige groei van 123Wonen voor wat hobbels gezorgd.

[A] heeft een andere uitdaging gevonden en samen met 2 investeerders hebben wij de franchiseorganisatie overgenomen. (…).

2.10.

Match-Make a Move heeft [gedaagden] uitgenodigd voor een gesprek, welke uitnodiging hij heeft aangenomen. In juli en augustus 2015 hebben partijen verschillende keren contact met elkaar gehad.

2.11.

Ook op 4 september 2015 hebben partijen elkaar gesproken. Bij e-mailbericht van 5 september 2015 schreef Match-Make a Move in dat verband het volgende aan [gedaagden] :

Zoals gisteren besloten voor de vaststellingsovereenkomst:

- Per direct “uit elkaar” heeft voorkeur voor beide partijen;

- Gesloten beurs is acceptabel voor ieder;

- [gedaagde sub 1] géén concurrentiebeding voor historische rayons Utrecht/Amersfoort/Het Gooi;

- [gedaagde sub 1] wel concurrentiebeding verhuur/beheer woonruimte in rest van NL, voor 12 maanden vanaf heden, muv bestaande klanten (max. 20 objecten specifiek benoemen, zeker géén carte blanche);

- Geen concurrentiebeding [gedaagde sub 1] voor verkoop woonruimte of verhuur bedrijfsruimte;

- Zo-live omgeving + 123Wonen mailbox blijft in tact. We hebben zeker geen nieuwe franchisenemer klaar staan, dus eerste periode geen echte concurrentie te verwachten;

Hierbij is voor ons de rek er volledig uit en lijkt me op alle fronten meer dan redelijk.

Verder willen wij van jou de garantie dat er geen faillissement komt van [bedrijf] voor 12 maanden en dat de statutaire naam direct gewijzigd wordt. En jij per direct niet meer de naam, logo oid van 123Wonen gebruikt. Verder laat jij je niet negatief uit over 123Wonen en wij vanzelfsprekend niet over jou.

Graag jouw akkoord, dan kunnen we het effectueren.

2.12.

Bij e-mailbericht van 6 september 2015 antwoordde [gedaagden] het volgende:

Prima, ik zie de vaststellingsovereenkomst graag tegemoet.

‘ [gedaagde sub 1] wel concurrentiebeding verhuur/beheer woonruimte in rest van NL, voor 12 maanden vanaf heden, m.u.v. bestaande klanten (max. 20 objecten specifiek benoemen, zeker géén carte blanche);’

Echter staat er dat er een concurrentiebeding van toepassing is voor beheer. Het gaat natuurlijk hier alléén over verhuur waarbij 123Wonen ‘last’ van mij zal hebben i.p.v. profijt. Bij beheer is dit niet van toepassing aangezien 123Wonen werkt met externe partijen.

Ik ga er vanuit dat áls 123Wonen vestigingen willen samen werken met [gedaagde sub 3] , dit de 123Wonen franchisenemers alleen maar ten goede zal komen.

Ik neem aan dat jullie daar ook geen problemen mee hebben.

2.13.

Bij e-mailbericht van 8 september 2015 heeft Match-Make a Move het volgende aan [gedaagden] laten weten:

We hebben gemerkt dat alle objecten van 123Wonen.nl verdwenen zijn en dat je verder etaleert dat “ [gedaagde sub 3] ” niet meer samenwerkt met “partner” 123Wonen. We kunnen stellen dat de franchiseovereenkomst hiermee ontbonden is.

Rest nog de afhandeling.

Het gehandhaafde concurrentiebeding buiten jouw rayon ziet op al hetgeen de franchiseovereenkomst ook van toepassing was. Beheer valt ook onder de franchiseovereenkomst en is onlosmakelijk verbonden met verhuur. Zeker als zij gratis gaat verhuren en enkel beheerkosten rekent.

Om jou het werken niet onmogelijk te maken zijn wij onverplicht bereid om het concurrentiebeding binnen jouw historische rayons te laten vallen. Maar wij willen absoluut niet dat jij buiten jouw historische rayons gaat concurreren met andere 123Wonen vestigingen.

Een uitzondering kunnen wij maken voor maximaal 20 specifieke objecten die jij nu al tot jouw portefeuille rekent. Deze dien je gespecificeerd en per adres te benomen.

Mocht jij je hier niet in kunnen vinden, dan zullen wij naleving van de franchiseovereenkomst en het concurrentiebeding in het geheel vorderen. Alsmede boetes die staan op overtreding hiervan. Ook na ontbinding van de franchiseovereenkomst is het concurrentiebeding immers van kracht.

Verder hebben wij geconstateerd dat jij van de mailbox van o.a. [e-mailadres] op 13 augustus een data-export (26 gigabyte!) hebt gemaakt en de volledige inhoud gewist hebt. Ik sommeer je hierbij om deze data aan ons over te dragen. Zeker omdat jij al lang niet meer voor het gebruik van de mail-boxen betaalde heb jij hier geen recht op.

2.14.

Op 14 september 2015 schreef Match-Make a Move het volgende aan [gedaagden] :

- We hebben de door jou ontvreemde databestanden nog niet terug;

- Jij laat je negatief uit over 123Wonen online als zou 123Wonen niet meer bestaan;

- Er staan nog immer huur-objecten buiten jouw historische rayons online.

Dus onze poging op minnelijke en zeer redelijke wijze uit elkaar te gaan is mislukt door jouw toedoen.

Ons aanbod daarin is vervallen en wij zullen jou daarom in rechte betrekken.

2.15.

Bij e-mailbericht van 15 september 2015 reageerde [gedaagden] als volgt:

Hierbij wil ik nogmaals bevestigen dat wij uit elkaar zijn met gesloten beurs en dat jij een vaststellingsovereenkomst zou verzorgen waarin deze afspraken nogmaals worden bevestigd. De afspraken ten aanzien van het concurrentiebeding wil ik mij dan ook aan houden zoals wij hebben besproken in Apeldoorn.

Ik hoop dat hiermee de kou uit de lucht is.

Ik wil je alleen wijzen dat onderstaande afspraak door jullie is geschonden:

- Zo-live omgeving + 123Wonen mailbox blijft in tact. We hebben zeker geen nieuwe franchisenemer klaar staan, dus eerste periode geen echte concurrentie te verwachten;

Maar desondanks het verwijderen van het Zo-live omgeving blijf ik bij onze afspraken.

Ik zie de vaststellingsovereenkomst met vertrouwen tegemoet.

2.16.

Daarop antwoordde Match-Make a Move bij e-mailbericht van 16 september 2015 het volgende:

Het in tact laten van de Zo-live omgeving en de mailboxen was een verplichting van jou naar ons toe.

Als jij vóór vrijdag a.s. om 12.00 u. alle verwijderde/ontvreemde data retour levert kunnen wij er nog op een minnelijke manier uitkomen.

Alleen al voor [e-mailadres] betreft dit bijna 27 gigabite.

2.17.

Op 17 september 2015 schreef [gedaagden] het volgende:

Ik wil je alleen wijzen dat onderstaande afspraak door jullie is geschonden:

- Zo-live omgeving + 123Wonen mailbox blijft in tact. We hebben zeker geen nieuwe franchisenemer klaar staan, dus eerste periode geen echte concurrentie te verwachten;

Bovenstaand hebben jullie de maandagochtend na het vrijdagmiddag gesprek, per direct stop gezet zodat wij niet meer in het relatiesysteem ImmoZo! En ons factuursysteem FactuurZo! Konden en zo ook de email van [e-mailadres]

Telefoonnummers en contactgegevens hebben jullie aangepast op www.123wonen.nl.

Er is door mij (ons) niets ontvreemd, echter hebben jullie de afspraak geschonden.

Alle data van verhuurders en objecten hebben jullie nu in handen d.m.v. het systeem.

Hierdoor zij wij volledig uit elkaar.

De mailgegevens zijn maanden geleden al leeg gehaald omdat wij na opzegging in mei 2015 over zijn gegaan op onze eigen email van [e-mailadres] .

Daarbij heb ik de opdracht gegeven aan de medewerkers om geen gebruik meer te maken van het emailadres: [e-mailadres] .

Ook dit is aangegeven in eerdere gesprekken en was bij jullie bekend,

[bedrijf] zal binnenkort stoppen met bestaan en is al in werking gezet bij de notaris.

Tevens zal de uitschrijving plaats vinden bij de Kamer van Koophandel.

Voor mij is de kous af.

3 Het geschil

3.1.

Match-Make a Move vordert, nadat zij haar eis conform haar voorafgaande aankondiging met akkoord van de voorzieningenrechter ter zitting heeft gewijzigd, dat de voorzieningenrechter bij vonnis in kort geding, uitvoerbaar bij voorraad,

I. [gedaagden] , ieder afzonderlijk en gezamenlijk, zal gebieden om zich per direct, althans per 6 september 2015, voor de duur van één jaar, direct en indirect via derden, waaronder maar niet uitsluitend samenwerkende partners, te onthouden van het verrichten van bemiddelingsactiviteiten met betrekking tot verhuur van woningen buiten het rayon Utrecht/Amersfoort/Het Gooi, zoals weergegeven op pagina 24 van de tussen 123Franchise en [gedaagde sub 2] gesloten franchiseovereenkomst, alsmede [gedaagden] , ieder afzonderlijk en gezamenlijk, zal gebieden per direct de overtredingen van deze afspraak voor de duur van één jaar te staken en gestaakt te houden, alles in de ruimste zin des woords, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000,00 voor iedere dag dat [gedaagden] geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft aan dit vonnis te voldoen, een en ander te vermeerderen met de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW,

II. [gedaagden] hoofdelijk zal veroordelen tot betaling van een bedrag van € 30.000,00 als voorschot op krachtens artikel 28 van de franchiseovereenkomst verschuldigd geworden boetes, vermeerderd met de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW,

III. zal bepalen dat van het onder I. bepaalde is uitgezonderd een aan Match-Make a Move te verstrekken overzicht van maximaal 20 unieke huurobjecten buiten het rayon Utrecht/Amersfoort/Het Gooi, zoals weergegeven op pagina 24 van de franchiseovereenkomst, met een specificatie waaruit voldoende blijkt dat deze huurobjecten op 4 september 2015 onderdeel uitmaakten van de woningportefeuille van [gedaagden] en per die datum afkomstig waren van op 4 september 2015 bestaande klanten van [gedaagden] in dit rayon, waarbij [gedaagden] dit overzicht binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis dient over te leggen, bij gebreke waarvan er geen uitgezonderde objecten zijn,

IV. [gedaagden] ieder afzonderlijk en gezamenlijk zal veroordelen tot nakoming van de op 4 september 2015 gemaakte afspraken, en wel door het verrichten van alle (rechts)handelingen die daarvoor feitelijk nodig blijken te zijn, namelijk:

 1. de statutaire naamswijziging van [bedrijf] door te voeren door middel van een notariële akte en/of de daarvoor noodzakelijk wijzigingen door te voeren in het handelsregister van de Kamer van Koophandel,

 2. Match-Make a Move volledig inzage te geven in en een kopie te verstrekken van het op of omstreeks 13 augustus 2015 gedownloade archief (Google Gegevensarchief, bestaande uit 7 delen) met betrekking tot [e-mailadres] , althans Match-Make a Move afschrift te verstrekken van alle bescheiden/gegevens/(e-mail)correspondentie die zich bevinden/bevindt op de computer en/of andere digitale gegevensdragers op het adres van [gedaagden] aan de [adres] te ( [postcode] ) [vestigingsplaats] , evenals fysieke documenten die zich op genoemde adressen bevinden en die afkomstig zijn van [e-mailadres] , althans op alle (e-mail)correspondentie tussen [gedaagden] en/of afnemers met betrekking tot de franchiseactiviteiten van [gedaagden] binnen het rayon Utrecht/Amersfoort/Het Gooi,

 3. het (doen) verwijderen van alle persberichten waarin wordt verwezen naar de (voormalige) samenwerking met 123Wonen,

 4. 123Wonen volledige inzage verschaffen in de claims van (voormalige) klanten van 123Wonen [vestigingsplaats] die zien op terugvordering bemiddelingskosten en/of claims van klanten in verband met schade door ‘slechte’ huurders over de periode waarin [gedaagden] actief was als franchisenemer,

en deze (rechts)handelingen binnen 5 werkdagen na betekening van dit vonnis uit te voeren, alles onder verbeurte van een hoofdelijk op te leggen dwangsom van € 2.500,00 per dag dat [gedaagden] in gebreke blijkt aan dit vonnis te voldoen, een en ander te vermeerderen met de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW,

V. al die maatregelen zal treffen die de voorzieningenrechter geraden acht,

VI. [gedaagden] hoofdelijk, in die zin dat indien de één betaalt, de ander zal zijn bevrijd, zal veroordelen in de proceskosten, met veroordeling van [gedaagden] ex artikel 1019h Rv in een gedeelte van de advocaatkosten (waaronder het nasalaris) en de beslagkosten, een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 14 dagen na de datum van dit vonnis, indien en voor zover [gedaagden] die kosten niet voordien hebben voldaan.

3.2.

Match-Make a Move legt aan die vorderingen ten grondslag dat [gedaagden] handelt in strijd met de met Match-Make a Move gemaakte afspraken omtrent de beëindiging van hun contractuele relaties en dat [gedaagden] bovendien op onrechtmatige wijze profiteert van het bedrijfsdebiet van Match-Make a Move. [gedaagden] heeft als franchisenemer kennis en informatie vergaard, die hij nu, volgens Match-Make a Move in strijd met de gemaakte afspraken, gebruikt onder eigen labels en ten koste van Match-Make a Move. [gedaagden] heeft de bedrijfsactiviteiten van [bedrijf] voortgezet onder [gedaagde sub 3] . De medewerkers die in dienst waren bij [bedrijf] zijn nu werkzaam bij [gedaagde sub 3] . Bovendien houdt [gedaagde sub 3] kantoor op dezelfde locaties als voorheen [bedrijf] , aldus Match-Make a Move. Verder heeft zij nog gesteld dat [gedaagden] zich ten onrechte ook niet houdt aan de afspraak met betrekking tot het intact laten van de Zo!Live-omgeving en de 123Wonen-mailbox, die beoogde te bereiken dat beide partijen gelijke toegang zouden hebben tot opgebouwde kennis en informatie, teneinde een concurrentievoorsprong van de ene partij ten opzichte van de andere te voorkomen. [gedaagden] is desalniettemin overgegaan tot ontvreemding van alle data uit de inbox van het e-mailadres [e-mailadres] .

3.3.

[gedaagden] voert gemotiveerd verweer, concluderend in afwijzing van de vorderingen, met veroordeling van Match-Make a Move in de proceskosten.

4 De beoordeling

4.1.

De voorzieningenrechter overweegt allereerst dat Match-Make a Move ontvankelijk is in haar vorderingen. Zij heeft, anders dan [gedaagden] heeft aangevoerd, voldoende spoedeisend belang bij toegang tot de voorzieningenrechter. Haar vorderingen zien immers op de beëindiging van de door Match-Make a Move gestelde onrechtmatige concurrentie door [gedaagden]

4.2.

Anders dan [gedaagden] heeft betoogd, is Match-Make a Move naar het oordeel van de voorzieningenrechter ook bevoegd tot het instellen van haar vorderingen, c.q. dat zij daar voldoende procesbelang bij heeft. Die vorderingen hebben weliswaar betrekking op de franchiseovereenkomst, waarbij Match-Make a Move geen partij is, maar wat er verder ook zij van het verweer van [gedaagde sub 1] op dit punt, in ieder geval kan als vaststaand worden aangenomen dat [gedaagden] na de verkoop en overdracht van de activa en passiva door 123Franchise aan Match-Make a Move met Match-Make a Move heeft onderhandeld over de voorwaarden van beëindiging van de franchiseovereenkomst. Om die reden moet het er vooralsnog voor worden gehouden dat Match-make a Move bevoegd is tot c.q. belang heeft bij het instellen van haar vorderingen.

4.3.

Om vervolgens ook tot toewijzing van de vorderingen van Match-Make a Move over te kunnen gaan, moet voldoende vast komen te staan dat [gedaagden] , althans [gedaagde sub 1] , [gedaagde sub 2] en/of [gedaagde sub 3] , handelt in strijd met de gemaakte afspraken, of op onrechtmatige wijze concurreert met Match-Make a Move. Dat is echter, zoals hierna zal worden toegelicht, op alle gestelde punten onvoldoende aannemelijk geworden, om welke reden de vorderingen moeten worden afgewezen. Nu de vorderingen hoe dan ook moeten worden afgewezen, kan het – op zich terecht opgeworpen – verweer van [gedaagden] , dat Match-Make a Move in haar vorderingen ten onrechte geen, althans onvoldoende, onderscheid heeft gemaakt tussen de verschillende gedaagden, onbesproken blijven.

4.4.

Match-Make a Move heeft met betrekking tot de vordering onder I. en onder III. gesteld dat [gedaagden] in strijd met de op 4-6 september 2015 gemaakte afspraken buiten het eigen rayon bemiddelingsactiviteiten verricht met betrekking tot de verhuur van woningen, in een omvang die de overeengekomen 20 toegestane uitgezonderde objecten overstijgt. [gedaagden] heeft die stelling gemotiveerd betwist. Volgens hem is het zeer wel mogelijk dat op de website van [gedaagde sub 3] meer dan 20 panden buiten het eigen rayon worden vermeld, maar dat wil nog niet zeggen dat [gedaagden] de met Match-Make a Move gemaakte afspraken zou schenden. Hij bemiddelt naar eigen zeggen in minder dan 20 woningen buiten zijn eigen rayon. Het merendeel van de op de site van [gedaagde sub 3] vermelde panden is namelijk geen panden die door [gedaagden] zelf worden aangeboden en in de verhuur daarvan wordt door hem evenmin bemiddeld. [gedaagden] heeft in dat verband uiteengezet dat hij, zoals volgens hem gebruikelijk is in de makelaardij, afspraken heeft gemaakt met andere makelaars, om een groter platform te creëren voor de door hen over en weer aangeboden panden. Partners van [gedaagden] kunnen de door hen aangeboden panden nu niet alleen op hun eigen websites tonen, maar ook – gratis – op die van de partners, onder wie [gedaagden] , om zo het aanbod per website, en daarmee ook het bezoekersaantal, te vergroten. Wanneer bezoekers van de website van [gedaagden] klikken op een op die site vermeld pand, worden zij direct doorgelinkt naar de website van de makelaar die in de verhuur van dit pand bemiddelt, met wie dan verdere zaken kunnen worden gedaan. Volgens [gedaagden] had ook Match-Make a Move op deze manier eenvoudig kunnen zien dat het merendeel van de vermelde panden op de site van [gedaagden] wordt aangeboden door andere makelaars, waarna het haar duidelijk had moeten zijn dat [gedaagden] niet bemiddelt in de verhuur van die panden. [gedaagden] heeft hieraan toegevoegd dat er voor hem geen financieel voordeel is verbonden aan deze werkwijze; zijn voordeel is gelegen in het verkrijgen van grotere bezoekersaantallen en een grotere naamsbekendheid. Partijen hebben geen afspraken gemaakt over het aanbieden van woningen van andere makelaars, zodat dit volgens [gedaagden] is geoorloofd. Dat wordt volgens [gedaagden] niet anders doordat [B] , een makelaar in de regio Den Haag, met wie [gedaagden] enige tijd heeft onderhandeld over een partnerschap, zichzelf op enig moment is gaan promoten als [gedaagde sub 3] in de regio Den Haag. Ook met de (bemiddeling tot) verhuur van de panden van [B] heeft [gedaagden] namelijk niets van doen, aldus [gedaagden]

4.5.

Match-Make a Move heeft deze betwisting van haar stellingen op haar beurt niet meer, althans onvoldoende gemotiveerd, weersproken. Daardoor is in deze procedure in kort geding onvoldoende vast komen te staan dat [gedaagden] in strijd met de gemaakte afspraken handelt of onrechtmatig met Match-Make a Move concurreert. Daarom kan de vordering onder I. niet worden toegewezen. Voor bewijslevering is in deze procedure immers geen plaats. Als gevolg van het voorgaande bestaat ook onvoldoende aanleiding voor toewijzing van het onder III. gevorderde, zodat ook dit moet worden afgewezen.

4.6.

Match-Make a Move heeft onder II. gevorderd dat [gedaagden] zal worden veroordeeld tot betaling van een voorschot op de krachtens artikel 28 lid 1 van de franchiseovereenkomst verschuldigd geworden boetes. Volgens haar staat voldoende vast dat partijen de afspraken van 4-6 september 2015, waaronder aanpassing van de in de franchiseovereenkomst opgenomen concurrentie- en relatiebedingen, zouden vastleggen in een vaststellingsovereenkomst. In die vaststellingsovereenkomst zou dan vanzelfsprekend een bepaling zijn opgenomen op overtreding van deze aangepaste concurrentie- en relatiebedingen. Volgens Match-Make a Move is het aannemelijk dat daarbij aansluiting zou zijn gezocht bij het in artikel 28 lid 1 van de franchiseovereenkomst opgenomen boetebeding. Aangezien [gedaagden] buiten het eigen rayon concurrerende activiteiten ontplooit, en daarbij gebruik maakt van de kennis en knowhow van Match-Make a Move, afkomstig uit de inbox van [e-mailadres] , is in optiek van Match-Make a Move in ieder geval sprake van twee overtredingen, waardoor een voorschot van (2 x € 25.000,00 =) € 50.000,00 geïndiceerd is.

4.7.

De voorzieningenrechter is, anders dan Match-Make a Move, van oordeel dat niet vaststaat dat partijen wilsovereenstemming hadden over de opname van een boetebeding in de op te stellen vaststellingsovereenkomst. Een aanknopingspunt voor die stelling ontbreekt, nu in het e-mailbericht van 5 september 2015, zoals [gedaagden] terecht heeft aangevoerd, immers met zoveel woorden is vermeld: “gesloten beurs is acceptabel voor ieder”. Dat is in tegenspraak met de stelling van Match-Make a Move. Daarom moet de vordering onder II., wat er ook zij van de gestelde overtredingen, worden afgewezen.

4.8.

Match-Make a Move heeft onder IV. gevorderd dat [gedaagden] moet worden veroordeeld tot nakoming van de gemaakte afspraken. De voorzieningenrechter is van oordeel dat onvoldoende is komen vast te staan dat [gedaagden] de gemaakte afspraken niet nakomt. Daardoor is onvoldoende aannemelijk geworden dat Match-Make a Move voldoende belang heeft bij toewijzing daarvan. Dat wordt als volgt toegelicht.

4.9.

Onder a. is gevorderd dat [gedaagden] wordt veroordeeld tot het wijzigen van de statutaire naam [bedrijf] . Partijen zijn immers overeengekomen dat [gedaagden] daar direct toe zou overgaan, maar dat heeft hij tot op heden niet gedaan. [gedaagden] heeft hiertegen, onderbouwd met stukken, aangevoerd dat de vennootschap [bedrijf] niet meer operationeel is, al haar werkzaamheden heeft gestaakt en binnenkort zal worden ontbonden. De liquidatie van de vennootschap heeft enige vertraging opgelopen, omdat daarvoor inzage nodig is in stukken, die waren opgeslagen in het Immo!Zo-systeem, waarvan Match-Make a Move [gedaagden] de toegang heeft ontzegd. Die stukken moesten daarom opnieuw worden opgesteld. Dat is door Match-Make a Move niet weersproken. Onder die omstandigheden ziet de voorzieningenrechter onvoldoende aanleiding voor toewijzing van de gevorderde veroordeling.

4.10.

Onder b. heeft Match-Make a Move gevorderd dat zij – kort gezegd – volledige inzage krijgt in al hetgeen [gedaagden] heeft gedownload van de inbox [e-mailadres] , of anderszins alle informatie krijgt met betrekking tot de franchiseactiviteiten van [gedaagden] binnen zijn rayon Utrecht/Amersfoort/Het Gooi. Match-Make a Move is van mening dat zij recht heeft op deze informatie. Onder d. heeft Match-Make a Move gevorderd dat [gedaagden] haar volledige inzage verschaft in de gegevens van (oud-)klanten, in verband met de terugvordering van betaalde courtage in de periode waarin [gedaagden] actief was als franchisenemer. De voorzieningenrechter begrijpt deze vorderingen aldus, dat Match-Make a Move de gevorderde informatie nodig heeft voor haar eigen bedrijfsvoering, omdat de inbox van [e-mailadres] in de praktijk functioneerde als een CRM-systeem. Bij gebreke daarvan kan Match-Make a Move nu, onder andere, geen afdoende antwoord geven op vragen van (oud-)klanten met betrekking tot hun recht op terugbetaling van voldane courtage. Die vragen zijn het gevolg van het arrest van de Hoge Raad van 16 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3099. Eventuele claims zijn mogelijk het gevolg van het handelen van [gedaagden] en dienen voor zijn rekening te komen.

4.11.

[gedaagden] heeft in reactie hierop aangevoerd dat hij niet over de gevorderde informatie beschikt, omdat hij het gevorderde e-mailbestand in mei 2015 heeft gewist. De informatie daarop had hij naar eigen zeggen niet meer nodig na de buitengerechtelijke ontbinding van de franchiseovereenkomst. [gedaagden] heeft er in dit verband op gewezen dat hij Match-Make a Move heeft aangeboden om het e-mailbestand desgewenst zelf te komen inzien, en aldus te constateren dat het is gewist. Match-Make a Move is echter niet op dit aanbod ingegaan, maar heeft in plaats daarvan, zo heeft [gedaagden] begrepen, bewijsbeslag gelegd toen [gedaagde sub 1] in het buitenland verbleef. Voorts heeft [gedaagden] aangevoerd dat de noodzaak van de vordering onder b. en d. hem ontgaat, omdat Match-Make a Move via haar Immo!Zo-systeem kan beschikken over alle voor haar bedrijfsvoering noodzakelijke informatie, ook met betrekking tot de in rekening gebrachte courtage. Volgens hem is sprake van een “fishing expedition”. Overigens is niet aannemelijk geworden dat (oud-)klanten van Match-Make a Move al aanspraak hebben gemaakt op terugbetaling van voldane courtage, zodat ook om die reden geen aanleiding bestaat voor toewijzing van de vordering, aldus [gedaagden]

4.12.

De voorzieningenrechter ziet, met [gedaagden] , geen aanleiding voor toewijzing van deze vordering. Op het verweer van [gedaagden] , dat (oud-)klanten nog niet daadwerkelijk aanspraak maken op terugbetaling van courtage, heeft Match-Make a Move immers niet meer gereageerd, zodat het spoedeisend belang bij toewijzing onvoldoende aannemelijk is geworden. Bovendien is niet voldoende aannemelijk geworden dat Match-Make a Move eventuele verzoeken van (oud-) klanten thans niet afdoende zou kunnen beantwoorden, en dat toewijzing van deze vordering daar verandering in zou brengen.In dat verband is relevant dat [gedaagden] gemotiveerd heeft aangevoerd niet meer over de geclaimde informatie te beschikken, en dat Match-Make a Move ter zitting desgevraagd heeft geantwoord dat het gelegde bewijsbeslag ook geen doel heeft getroffen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is al met al onvoldoende aannemelijk geworden dat is voldaan aan de eisen van artikel 843a Rv.

4.13.

Onder c. heeft Match-Make a Move gevorderd dat alle persberichten, waarin wordt verwezen naar de (voormalige) samenwerking tussen Match-Make a Move en [gedaagde sub 1] wordt verwijderd. Match-Make a Move heeft dit niet of nauwelijks nader toegelicht. Wel heeft zij een persbericht in het geding gebracht van 21 september 2015, waarin [gedaagden] zich volgens Match-Make a Move negatief over Match-Make a Move heeft uitgelaten, in strijd met de daarover tussen partijen gemaakte afspraak. Het overgelegde persbericht is, wat er van de inhoud ook zij, inmiddels bijna vier maanden oud, en gesteld noch aannemelijk is dat [gedaagden] zich recent negatief over Match-Make a Move heeft uitgelaten. Om die reden moet ook dit deel van de vordering worden afgewezen.

4.14.

Match-Make a Move zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [gedaagden] worden begroot op:

- griffierecht € 613,00

- salaris gemachtigde € 816,00 (1 punten x tarief kort geding € 816,00)

Totaal € 1.429,00

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

wijst de vorderingen af,

5.2.

veroordeelt Match-Make a Move in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagden] tot op heden begroot op € 1.429,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.J. van Binsbergen en in het openbaar uitgesproken op 13 januari 2016.1

1 type: CD4485 coll: GB4333