Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2016:1485

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
23-03-2016
Datum publicatie
15-04-2016
Zaaknummer
16/661779-14 (P)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Man wordt veroordeeld voor het plegen van ontuchtige handelingen met minderjarigen in 2013 en 2014 en het bezit van kinder- en dierenporno. De verdachte heeft openheid van zaken gegeven en spijt betuigd. De rechtbank neemt mee in de strafoplegging dat verdachte onder behandeling staat, zich meewerkend opstelt en zich goed aan de afspraken houdt. De rechtbank houdt er rekening mee dat er geen sprake is geweest van dwang of geweld en is van oordeel dat het strafdoel van speciale preventie het zwaarst dient te wegen. De rechtbank veroordeelt de man tot een gevangenisstraf van 2 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk met een reeks bijzondere voorwaarden en een proeftijd van 10 jaar.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Strafrecht

Zittingslocatie Utrecht

Parketnummer: 16/661779-14 (P)

Vonnis van de meervoudige strafkamer van 23 maart 2016.

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [1987] ,

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres [adres] , [woonplaats] .

  1. Het onderzoek ter terechtzitting

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgevonden op 9 maart 2016. De verdachte is in persoon verschenen en heeft zich ter terechtzitting laten bijstaan door mr. C.T.W. van Dijk, advocaat te Utrecht.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van wat verdachte en diens raadsman naar voren hebben gebracht.

2. Tenlastelegging

De tenlastelegging is op de zitting van 11 november 2015 nader omschreven. Deze nadere omschrijving van de tenlastelegging is op de zitting van 9 maart 2016 gewijzigd. De tenlastelegging is, zoals nader omschreven en gewijzigd, als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

Feit 1: Ontucht heeft gepleegd met [slachtoffer 1] die toen nog geen 16 jaar oud was

en/of

pornografische afbeeldingen en/of video’s aan [slachtoffer 1] heeft gestuurd,

en/of

aan [slachtoffer 1] heeft voorgesteld om elkaar te ontmoeten met als doel ontuchtige handelingen met [slachtoffer 1] te plegen.

Feit 2: Seksueel is binnengedrongen in het lichaam van [slachtoffer 2] die toen nog geen 16 jaar oud was

en/of

aan [slachtoffer 2] heeft voorgesteld om elkaar te ontmoeten met als doel ontuchtige handelingen met [slachtoffer 2] te plegen, en/of

een pornografische video aan [slachtoffer 2] heeft gestuurd.

Feit 3: Ontucht heeft gepleegd met [slachtoffer 3] die toen nog geen 16 jaar oud was

en/of

pornografische afbeeldingen en/of video’s aan [slachtoffer 3] heeft gestuurd.

Feit 4: Seksueel is binnengedrongen in het lichaam van [slachtoffer 4] die toen nog geen 16 jaar oud was

en/of

aan [slachtoffer 4] heeft voorgesteld om elkaar te ontmoeten met als doel ontuchtige handelingen met [slachtoffer 4] te plegen, en/of

pornografische afbeeldingen en/of video’s aan [slachtoffer 4] heeft gestuurd.

Feit 5: Dierenpornografie in zijn bezit heeft gehad.

Feit 6: Kinderpornografie in zijn bezit heeft gehad en/of heeft verspreid en/of heeft aangeboden.

Feit 7: Kinderpornografie heeft vervaardigd.

3 Voorvragen

3.1 Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft bepleit dat de dagvaarding ten aanzien van feit 2, derde feit, feit 5 en feit 6 nietig dient te worden verklaard. De wijze waarop het bezit van kinder- en dierenpornografie ten laste is gelegd, is onvoldoende feitelijk in de tenlastelegging omschreven.

Meer specifiek heeft de raadsman met betrekking tot feit 6 aangevoerd dat door te verwijzen naar een grotere hoeveelheid afbeeldingen dan feitelijk in de tenlastelegging is omschreven, niet is voldaan aan de richtlijnen zoals door de Hoge Raad geformuleerd zijn in het arrest van 24 juni 2014. In samenhang bezien met de inhoud van het dossier wordt dit niet anders. Zo is de collectiescan niet aangevuld met bestandsnamen van de kinderpornografische afbeeldingen die zich in de toonmap van het Openbaar Ministerie bevinden. Evenmin is in het dossier beschreven wat op deze afbeeldingen is te zien. Er is geen indeling per categorie gemaakt, er wordt niet verwezen naar nummers in het dossier of een bronproces-verbaal. Het proces-verbaal waarin wel enige afbeeldingen zijn omschreven roept diverse vragen op, zodat ook dit niet voldoende kan worden geacht. Voor de verdediging is het zodoende niet duidelijk waartegen zij zich moet verdedigen. Datzelfde geldt voor het onder 2, derde feit ten laste gelegde.

De tekst van de tenlastelegging behorende bij feit 5 bevat geen verwijzing naar, noch een beschrijving van de afbeeldingen die dierenpornografisch van aard zouden zijn.

Aan de vereisten van artikel 261 van het Wetboek van Strafvordering is volgens de verdediging niet voldaan.

3.2 Het standpunt van het Openbaar Ministerie

De officier van justitie stelt zich op het standpunt dat de dagvaarding geldig is. De proceshouding van verdachte is strijdig met het door de raadsman gevoerde nietigheidsverweer. Immers, uit de proceshouding van verdachte volgt dat hij wel degelijk weet wat hem ten laste is gelegd en waartegen hij zich moet verweren. Daarbij voldoet de tekst van de tenlastelegging aan de eisen die de Hoge Raad daaraan bij zijn arrest van 17 november 2015 heeft gesteld. Uitzondering moet worden gemaakt voor de woorden ‘een groot aantal’, zoals opgenomen onder feit 6. Dit hoeft echter geen nietigheid van de dagvaarding met zich mee te brengen. Volstaan kan worden met het wegstrepen van deze woorden in de bewezenverklaring.

Onder feit 5, betreffende de dierenpornografie, zijn inderdaad geen bestandsnamen in de tekst van de tenlastelegging opgenomen. Reden hiervoor is het geringe aantal ‘accessible’ afbeeldingen en films dat is aangetroffen op de gegevensdragers van verdachte. Hierdoor is het duidelijk om welke bestanden het gaat. Uit de rechtspraak volgt dat bij een geringe hoeveelheid bestanden, niet nader gespecificeerd hoeft te worden.

3.3 Het oordeel van de rechtbank

Ten aanzien van de geldigheid van de dagvaarding overweegt de rechtbank het volgende:

Op grond van artikel 261, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering behelst de dagvaarding een opgave van het ten laste gelegde feit. De tenlastelegging dient een feitelijke omschrijving te bevatten van het strafbare feit dat de verdachte verweten wordt gepleegd te hebben. Achtergrond daarvan is dat alle partijen, dus de verdachte, de officier van justitie en de rechter, op de hoogte zijn van de gronden waarop de vervolging rust. In het verlengde daarvan ligt het doel dat de verdediging de mogelijkheid moet hebben zich concreet voor te bereiden. De tenlastelegging mag en kan in samenhang met het dossier worden gelezen.

Feit 2, derde onderdeel, heeft betrekking op films/video’s waarin (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken. Uit het dossier volgt dat verdachte pornografisch materiaal heeft verstuurd naar [slachtoffer 2] . De rechtbank verwijst in het bijzonder naar pagina 1683 tot en met 1688 van het dossier, waarin een chatgesprek tussen verdachte en [slachtoffer 2] wordt weergegeven. Uit die gesprekken volgen de bestandsnamen van de videofilms die door verdachte naar [slachtoffer 2] zijn verstuurd. Bovendien volgt uit het chatgesprek wat daarop is te zien. Verdachte heeft dit ter terechtzitting ook bevestigd. Hij zocht op verzoek van [slachtoffer 2] welbewust naar kinderpornografisch materiaal binnen zijn verzameling van bestanden. Daar komt bij dat door de officier van justitie ter terechtzitting gelegenheid is geboden de toonmap, met daarin het pornografisch materiaal, in te zien. De verdediging heeft van deze mogelijkheid geen gebruik willen maken. Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat de tenlastelegging op dit punt voldoende feitelijk is omschreven en dat het voor verdachte duidelijk is geweest waartegen hij zich moest verdedigen. Voor de rechtbank is voldoende duidelijk waarover zij moet beslissen.

Ten aanzien van feit 5 komt de rechtbank tot hetzelfde oordeel. De tenlastelegging is in samenhang met het dossier, met name het proces-verbaal ‘beschrijving kinderpornografisch materiaal’, pagina’s 423 en 427, voldoende duidelijk. Aan verdachte is – kort gezegd – ten laste gelegd dat hij 1 foto en/of 20 films/video’s waarop ontuchtige handelingen met dieren zijn te zien, in zijn bezit heeft gehad. In de tenlastelegging wordt –weliswaar zonder vindplaats van de verschillende bestanden– voldoende feitelijk omschreven waar die ontuchtige handelingen uit bestaan. In voornoemd proces-verbaal wordt beschreven dat er 1 foto en 20 films ‘accessible’ waren die als dierenpornografisch zijn beoordeeld. Ook wordt een omschrijving gegeven van de daarop zichtbare handelingen die als dierenpornografisch geclassificeerd zijn. Gelet op de beperkte hoeveelheid bestanden (21) en de omschrijving daarvan in het proces-verbaal moest het naar het oordeel van de rechtbank voor de verdediging voldoende duidelijk zijn op welke concrete bestanden de tenlastelegging ziet en waartegen zij zich concreet diende te verweren. Ook hier geldt dat de verdediging ter terechtzitting niet van de geboden gelegenheid gebruik heeft willen maken om de toonmap in te zien.

Ten aanzien van feit 6 overweegt de rechtbank als volgt. De steller van de tenlastelegging heeft een voldoende feitelijke omschrijving gegeven van de seksuele gedragingen die op de daar genoemde zeven afbeeldingen/films zichtbaar zouden zijn. Voor de verdediging en de rechtbank is het, ten aanzien van die bestanden, voldoende duidelijk waartegen de verdachte zich dient te verweren en waarover de rechtbank dient te beslissen. De rechtbank is dan ook van oordeel dat de tenlastelegging op dit punt voldoende duidelijk is. Wat betreft de aanduiding ‘(groot)’ in de context van ‘een (groot) aantal’ is de rechtbank evenwel een ander oordeel toegedaan. De tenlastelegging is op dit onderdeel te onbepaald. Daarmee voldoet de tenlastelegging van feit 6 naar het oordeel van de rechtbank niet aan de vereisten van artikel 261 Wetboek van Strafvordering. Zij verklaart de tenlastelegging dan ook partieel nietig voor zover het betreft de aanduiding ‘(groot)’.

Voor het overige heeft de rechtbank vastgesteld dat zij bevoegd is tot kennisneming van de ten laste gelegde feiten en dat de officier van justitie ontvankelijk is. Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4. Waardering van het bewijs

4.1 Het standpunt van het Openbaar Ministerie

De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte alle aan hem ten laste gelegde feiten heeft begaan.

4.2 Het standpunt van de verdediging

Ten aanzien van de feiten 1 tot en met 4 en 6 heeft de raadsman zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank. Verdachte heeft deze feiten bekend.

Met betrekking tot feit 5 heeft verdachte ter terechtzitting aangevoerd dat hij niet wist dat er dierenpornografie op zijn gegevensdragers stond. Dit materiaal heeft verdachte, naar eigen zeggen, nooit gezien.

Met betrekking tot feit 7 heeft de raadsman aangevoerd dat het vervaardigen van kinderporno ten aanzien van [slachtoffer 1] niet bewezen kan worden.

4.3 Het oordeel van de rechtbank

4.3.1 Inleiding

In april 2014 werd door de ouders van de toen dertienjarige [slachtoffer 1] aan de politie gemeld dat [slachtoffer 1] op verzoek van ene ' [naam] ' naaktfoto's/films had verstuurd. Zij deden daarvan aangifte. Uit het daaropvolgend onderzoek van de telefoon van [slachtoffer 1] bleek dat hij meerdere seksueel getinte chatgesprekken met deze ' [naam] ' had gevoerd. Het politieonderzoek leidde naar verdachte. Bij doorzoekingen in zijn woning en de woning van verdachtes ouders zijn meerdere gegevensdragers in beslag genomen. Onderzoek wees uit dat verdachte ook met andere minderjarige jongens dergelijke chatgesprekken voerde, met hen (naakt)foto's uitwisselde en aanstuurde op het maken van afspraken voor ontmoetingen. De politie heeft na uitgebreid onderzoek meerdere van deze minderjarige jongens kunnen traceren. Een aantal daarvan heeft vervolgens aangifte gedaan. Uit de verhoren die de politie van enkele jongens heeft afgenomen, komt naar voren dat verdachte ook daadwerkelijk een aantal keer heeft afgesproken en dat tijdens die afspraken seksueel contact met de minderjarigen heeft plaatsgehad. Op enkele gegevensdragers van verdachte trof de politie een grote hoeveel kinderpornografisch materiaal aan. Ook is een geringe hoeveelheid dierenporno aangetroffen. Nader onderzoek van de zich op de gegevensdragers bevindende chatgesprekken wees uit dat verdachte niet alleen kinderporno heeft gedownload, maar ook heeft aangeboden en verspreid. Van een aantal webcamgesprekken met minderjarige jongens heeft verdachte bovendien opnamen gemaakt. Deze opnamen worden door de politie aangemerkt als kinderporno. Verdachte heeft aanvankelijk een beroep gedaan op zijn zwijgrecht. Ter terechtzitting heeft hij de aan hem tenlastegelegde feiten bekend. Van het bezit van dierenporno zegt hij zich echter niet bewust te zijn geweest.

4.3.1 Opsomming van de bewijsmiddelen

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte alle aan hem ten laste gelegde feiten heeft begaan. Verdachte heeft de feiten 1 tot en met 4, 6 en 7 (feit 7 voorzover de rechtbank dit feit bewezen acht) bekend en de verdediging heeft geen vrijspraak bepleit. Onder deze omstandigheden zal de rechtbank met toepassing van artikel 359, derde lid, laatste volzin, van het Wetboek van Strafvordering volstaan met een opsomming van de bewijsmiddelen, te weten[1]:

Ten aanzien van feit 1

- De bekennende verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting d.d. 9 maart 2016;[2]

- Het proces-verbaal van verhoor van [slachtoffer 1] , opgemaakt d.d. 8 juli 2014;[3]

- Het proces-verbaal van bevindingen van [verbalisant 1] , opgemaakt d.d. 22 april 2015;[4]

Ten aanzien van feit 2 en 6

- De bekennende verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting d.d. 9 maart 2016;[5]

- Het proces-verbaal van verhoor van [slachtoffer 2] , opgemaakt d.d. 13 april 2015;[6]

- Het proces-verbaal bevindingen [A] van [verbalisant 1] , opgemaakt d.d. 12 maart 2015;[7]

- Het proces-verbaal digitaal onderzoek van [verbalisant 2] , opgemaakt d.d. 15 juli 2015;[8]

- Het proces-verbaal van bevindingen kinderporno-onderzoek van [verbalisant 3] , opgemaakt d.d. 7 september 2015.[9]

Ten aanzien van feit 3 en 6

- De bekennende verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting d.d. 9 maart 2016;[10]

- Het proces-verbaal informatief gesprek zeden, opgemaakt d.d. 29 april 2015;[11]

- Het proces-verbaal van bevindingen van [verbalisant 1] en [verbalisant 4] , opgemaakt d.d. 2 maart 2015.[12]

Ten aanzien van feit 4

- De bekennende verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting d.d. 9 maart 2016;[13]

- Het proces-verbaal van verhoor van [slachtoffer 4] , opgemaakt d.d. 19 juni 2015;[14]

- Het proces-verbaal van bevindingen van [verbalisant 1] , opgemaakt d.d. 13 april 2015.[15]

Ten aanzien van feit 6 voorts

- De bekennende verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting d.d. 9 maart 2016;[16]

- Het proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal van [verbalisant 3] en [verbalisant 5] , opgemaakt op 2 februari 2016;[17]

- Bijlage V, bij het proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal van [verbalisant 3] en [verbalisant 5] , opgemaakt op 2 februari 2016;[18]

- Het proces-verbaal digitaal onderzoek van [verbalisant 2] , opgemaakt d.d. 15 juli 2015;[19]

- Het proces-verbaal van bevindingen kinderporno-onderzoek van [verbalisant 3] , opgemaakt d.d. 7 september 2015;[20]

- Het proces-verbaal van bevindingen van [verbalisant 6] , opgemaakt d.d. 1 september 2015.[21]

- Het proces-verbaal van bevindingen kinderporno-onderzoek van [verbalisant 3] , opgemaakt d.d. 7 september 2015; [22]

Ten aanzien van feit 7

- De bekennende verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting d.d. 9 maart 2016;[23]

- Het proces-verbaal digitaal onderzoek (videobestanden met schermopnamen) van [verbalisant 2] , opgemaakt d.d. 24 november 2014.[24]

- Het proces-verbaal van bevindingen van [verbalisant 1] en [verbalisant 4] , opgemaakt d.d. 6 januari 2015;[25]

- Het proces-verbaal bevindingen van [verbalisant 6] , opgemaakt d.d. 26 augustus 2015;[26]

- Het proces-verbaal van verhoor van [slachtoffer 5] opgemaakt d.d. 10 februari 2015;[27]

- Het proces-verbaal van verhoor van [slachtoffer 7] , opgemaakt d.d. 16 februari 2015;[28]

- Het proces-verbaal van verhoor van [slachtoffer 6] , opgemaakt d.d. 11 februari 2015;[29]

- Het proces-verbaal van bevindingen van [B] , opgemaakt d.d. 21 oktober 2015.[30]

Partiële vrijspraak feit 7

De rechtbank acht op grond van de stukken van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de in het laatste gedeelte van de onder feit 7 tenlastegelegde afbeeldingen (de “.jpg” bestanden) heeft vervaardigd zodat zij verdachte in zoverre daarvan zal vrijspreken.

De hiervoor weergegeven feiten en omstandigheden worden slechts gebezigd tot het bewijs van dat tenlastegelegde feit waarop deze blijkens de inhoud kennelijk betrekking hebben.

4.3.2 Het bewijs ten aanzien van feit 5

In de rugzak van verdachte, die hij bij zich droeg tijdens zijn aanhouding, werd een externe harde schijf aangetroffen. Deze werd voorzien van SIN-nummer AAHA1722NL.[31] Verdachte werd aangehouden in Zeist.[32] Het beeldmateriaal wat hierop stond werd onderzocht.[33] Op de externe HD Samsung, SIN-nummer AAHA1722NL werd dierenporno aangetroffen.[34] In de films zagen verbalisanten:

- dat de penis van een hond in de mond van een vrouw werd genomen;

- dat een vrouw de penis van een paard tegen haar billen hield en daarna haar mond bij/om de penis hield;

- dat een man op handen en knieën zat en een hond met zijn voorpoten op de rug van de man springt en met zijn onderlichaam heen en weer gaande bewegingen maakte, als zijnde zijn penis in of tegen de billen van de man zat;

- dat een man met zijn penis de anus van een hond penetreerde;

- dat een hond likte aan de billen/anus van een man en aan de penis van een man;

- de penis van een paard in een vrouw.

Verbalisanten zagen dat een foto en 20 films accessible waren. De aanmaakdatum was gelegen tussen 19-09-2013 en 16-02-2014.[35]

Aanvullende bewijsoverweging

Ter terechtzitting heeft verdachte verklaard dat hij niet wist dat er dierenporno op zijn externe harde schijf stond en dat hij dit materiaal nooit heeft gezien. De rechtbank beschouwt dit als een beroep op het ontbreken van opzet op het bezit van de dierenporno.

Uit de verklaring van verdachte, zoals ter terechtzitting afgelegd, volgt dat verdachte via de computerapplicatie [programma] grote hoeveelheden pornografisch materiaal in één keer binnenhaalde. Binnen het programma [programma] zocht verdachte op de onderwerpen die hem interesseerden, waaronder pornografie. Hij klikte de map aan die hij binnen wilde halen, maar wist op dat moment niet exact wat er in die map zat. Blijkens zijn verklaring ter terechtzitting had verdachte wel een idee wat voor type bestanden hij binnenhaalde en dat hier kinderporno tussen zat. Uit de ter terechtzitting voorgehouden weergave van gesprekken die verdachte met andere [programma] gebruikers voerde, volgt dat hij bewust op zoek was naar afbeeldingen van en films met jonge jongens.[36] Uit chatgesprekken met [slachtoffer 2] (feit 2) in samenhang met verdachtes verklaring ter terechtzitting volgt dat verdachte kinderpornografisch materiaal waarop zeer kleine kinderen zichtbaar zijn (zie ook de bewijsmiddelen bij feit 6) bewust voorhanden had en verspreidde. Op verdachtes gegevensdragers zijn ruim 220.000 afbeeldingen (waaronder video’s) aangetroffen waarvan er 5.130 door de politie als kinderpornografisch zijn geclassificeerd.[37] Onder feit 3 wordt verdachte verweten een foto van een naakt persoon vastgebonden aan een stellage te hebben toegezonden aan een minderjarige. Gelet op de grote schaal waarop verdachte (kinder)pornografisch materiaal downloadde, zonder dat hij vooraf exact wist wat de precieze inhoud van de map die hij downloadde was, terwijl hij extreme afbeeldingen en films deelde met anderen en met de inhoud daarvan bekend moet zijn geweest, heeft verdachte bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat er tussen de bestanden ook dierenpornografie zou zitten. Het feit dat verdachte ter terechtzitting heeft verklaard dat hij eigenlijk nooit bestanden die hij gedownload had weggooide, maar er op zijn gegevensdragers wel ‘deleted’ dierenpornografisch materiaal is aangetroffen, draagt aan dit oordeel bij.

Gelet op het voorgaande is wettig en overtuigend bewezen dat verdachte voorwaardelijk opzet heeft gehad op het bezit van het dierenpornografisch materiaal.

5. Bewezenverklaring

De rechtbank acht op grond van de in rubriek 4. genoemde bewijsmiddelen bewezen dat verdachte

1.

op tijdstippen in de periode van 12 april 2014 tot en met 30 april 2014 te Zeist en Nieuwegein, telkens met [slachtoffer 1] , geboren op [2000] , die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd, bestaande hierin dat hij, verdachte,

- via telefoon contact heeft gezocht en onderhouden met die [slachtoffer 1] en

- die [slachtoffer 1] ertoe heeft bewogen om een foto van diens ontblote geslachtsdeel (in erecte staat) en een film/video waarin die [slachtoffer 1] zich aftrekt en ejaculeert,

te maken en vervolgens aan hem, verdachte, te verzenden via telefoon en

- een foto van verdachtes ontblote geslachtsdeel in erecte staat en een film/video waarin verdachte zich aftrekt en ejaculeert, aan die [slachtoffer 1] heeft verzonden via telefoon en

- (ondertussen) een seksueel getint gesprek met die [slachtoffer 1] heeft gevoerd via telefoon;

EN

op tijdstippen in de periode van 12 april 2014 tot en met 30 april 2014 te Zeist en Nieuwegein, aan [slachtoffer 1] , geboren op [2000] , van wie verdachte wist dat deze de leeftijd van 16 jaar nog niet had bereikt,

- een foto van verdachtes ontblote geslachtsdeel in erecte staat en

- een film/video waarin verdachte zich aftrekt en/of ejaculeert,

heeft verstrekt (via internet en/of telefoon).

EN

op tijdstippen in de periode van 12 april 2014 tot en met 30 april 2014 te Zeist en Nieuwegein, telkens door middel van een geautomatiseerd werk en met gebruikmaking

van een communicatiemiddel (te weten een telefoon en chatgesprekken via whatsapp) een persoon van wie hij weet dat deze de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, te weten [slachtoffer 1] , geboren op [2000] , een ontmoeting heeft voorgesteld met het oogmerk ontuchtige handelingen met die [slachtoffer 1] te plegen, terwijl hij enige

handeling heeft ondernomen gericht op het verwezenlijken van die ontmoeting, immers heeft hij

- na overleg over een geschikte plaats en of geschikt tijdstip, een concrete afspraak gemaakt om elkaar te ontmoeten op een specifieke plaats en tijdstip, te weten 14 april 2014 tussen 14.05 uur en 16.30 uur te Cals (College) IJsselstijn en City(plaza) Nieuwegein) en

- die [slachtoffer 1] gevraagd of hij nog ergens stille plekjes kent en

- die [slachtoffer 1] gezegd niet aan diens ouders te vertellen dat hij, [slachtoffer 1] , op 14 april vroeger vrij zou zijn van school en, indien die ouders dit toch zouden vernemen, die [slachtoffer 1] gezegd tegen diens ouders te zeggen dat die [slachtoffer 1] naar Cityplaza was of iets wat in de buurt zit;

2.

op 09 mei 2014 te Hilversum, met [slachtoffer 2] , geboren op [1999] , die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd, die bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 2] , hebbende verdachte,

- met die [slachtoffer 2] getongzoend en

- die [slachtoffer 2] diens mond om zijn, verdachtes, penis doen/laten brengen en vervolgens die [slachtoffer 2] aan zijn penis laten zuigen;

EN

op tijdstippen in de periode van 28 juli 2013 tot en met 09 mei 2014 te Zeist en Hilversum, telkens door middel van een geautomatiseerd werk en met gebruikmaking van een communicatiemiddel (te weten een telefoon en computer en chatgesprekken via whatsapp en skype) een persoon van wie hij weet dat deze de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, te weten [slachtoffer 2] , geboren op [1999] , ontmoetingen heeft voorgesteld met het oogmerk ontuchtige handelingen met die [slachtoffer 2] te plegen, terwijl hij telkens enige handeling heeft ondernomen gericht op het verwezenlijken van die ontmoetingen, immers heeft hij, verdachte, meermalen,

- een concrete afspraak gemaakt op een specifieke plaats en tijdstip, om elkaar te ontmoeten (te weten 02 mei 2014 omstreeks 15.00 uur en 09 mei 2014 omstreeks 17.00 uur nabij de [adres] te [woonplaats] en het skateboardpleintje aan die [adres] ) en

- gevraagd of die [slachtoffer 2] ook Whatsapp had en hem toegevoegd op Whatsapp en het adres gevraagd van die [slachtoffer 2] en die [slachtoffer 2] gevraagd of die een rustig plekje weet waar ze het kunnen doen en

- die [slachtoffer 2] voorgesteld zijn, verdachtes, laptop mee te nemen om porno te kijken en vervolgens, alvast meer kinderpornografische afbeeldingen (film/video) verzonden aan die [slachtoffer 2] en die [slachtoffer 2] aangeboden kinderpornografische afbeeldingen voor hem op een USB te zetten en

- op 9 mei 2014 op genoemde plaats en of tijdstip aanwezig geweest en toen, aldaar die [slachtoffer 2] via whatsapp (richting)aanwijzingen gegeven waar hij, verdachte, precies stond en vervolgens die [slachtoffer 2] daadwerkelijk ontmoet;

EN

op tijdstippen in de periode van 28 juli 2013 tot en met 10 juni 2014 te Zeist en Hilversum, meermalen, aan [slachtoffer 2] , geboren op [1999] , van wie verdachte wist dat deze de leeftijd van 16 jaar nog niet had bereikt,

- een film/video waarin seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen in het geval van het bestand [bestandsnaam] zakelijk weergegeven bestonden uit:

* het met de penis oraal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en

* het door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt met vingers/handen betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen van een ander persoon en

* het houden van een (stijve) penis bij het gezicht van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt,

heeft verstrekt via internet;

3.

op tijdstippen in de periode van 31 mei 2013 tot en met 02 juni 2014 te Zeist en Boxmeer, telkens met [slachtoffer 3] , geboren op [1998] , die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd, bestaande hierin dat hij,

- via internet en telefoon contact heeft gezocht en onderhouden met die [slachtoffer 3] en

- die [slachtoffer 3] ertoe heeft bewogen om een foto van diens ontblote geslachtsdeel

(in erecte staat), te maken en (vervolgens) aan hem, verdachte, te verzenden (via internet en/of telefoon) en

- een foto van verdachtes ontblote geslachtsdeel in erecte staat en een film/video waarin verdachte zich aftrekt en ejaculeert, aan die [slachtoffer 3] heeft verzonden (via internet en/of telefoon) en

- een film waarin een naakt persoon te zien is die vastgebonden op/in een stellage zit, aan die [slachtoffer 3] heeft verzonden (via internet) en

- (ondertussen) een seksueel getint gesprek met die [slachtoffer 3] heeft gevoerd (via

internet en telefoon);

EN

op tijdstippen in de periode van 31 mei 2013 tot en met 02 juni 2014 te Zeist en Boxmeer, aan [slachtoffer 3] , geboren op [1998] , van wie verdachte wist dat deze de leeftijd van 16 jaar nog niet had bereikt,

- een foto van verdachtes ontblote geslachtsdeel in erecte staat toegezonden en

- een film/video waarin verdachte zich aftrekt en ejaculeert, en

- een film waarin een naakt persoon te zien is die vastgebonden op/in een stellage zit,

heeft verstrekt via internet en/of telefoon;

4.

op tijdstippen in de periode van 15 september 2013 tot en met 1 juli 2014 te Woerden, met [slachtoffer 4] , geboren op [1999] , die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd, die bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 4] , hebbende verdachte, meermalen, telkens

- zijn, verdachtes, penis in de mond van die [slachtoffer 4] gebracht en gehouden

EN

op tijdstippen in of omstreeks de periode van 15 september 2013 tot en met 1 juli 2014 te Maarssen en Zeist en Woerden, telkens door middel van een geautomatiseerd werk en met gebruikmaking van een communicatiemiddel (te weten een telefoon en chatgesprekken via whatsapp) een persoon van wie hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, te weten [slachtoffer 4] , geboren op [1999] , ontmoetingen heeft voorgesteld met het oogmerk ontuchtige handelingen met die [slachtoffer 4] te plegen, terwijl hij telkens enige handeling heeft ondernomen gericht op het verwezenlijken van die ontmoetingen, immers heeft hij, verdachte, meermalen, telkens

- een concrete afspraak gemaakt op een specifieke plaats en tijdstip (te weten 19 mei 2014 omstreeks half 3 bij station Woerden en 23 juni 2014 omstreeks half 3 nabij carpool Noord te Woerden)

- beloofd sigaretten voor die [slachtoffer 4] mee te nemen en wanneer [slachtoffer 4] toch niet lijkt te kunnen op afgesproken tijdstip, gezegd dat die [slachtoffer 4] twee pakjes krijgt en/of dat de sigaretten al gekocht zijn en

- die [slachtoffer 4] daadwerkelijk ontmoet;

EN

op tijdstippen in de periode van 15 september 2013 tot en met 1 juli 2014 te Zeist en Woerden, aan [slachtoffer 4] , geboren op [1999] , van wie verdachte wist dat deze de leeftijd van 16 jaar nog niet had bereikt,

- een foto van verdachtes ontblote geslachtsdeel in erecte staat en

- een film/video waarin verdachte zich aftrekt en ejaculeert,

heeft verstrekt via telefoon;

5.

in de periode van 19 september 2013 tot en met 08 september 2014 te Zeist, telkens afbeeldingen, te weten 1 foto en 20 films in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeeldingen ontuchtige handelingen zichtbaar zijn, waarbij telkens een mens en een dier is betrokken welke voornoemde ontuchtige handelingen - zakelijk weergegeven – bestonden uit:

het door een dier oraal en vaginaal en anaal penetreren van het lichaam van een volwassen persoon

en

het door een volwassen persoon anaal penetreren van het lichaam van een dier

en

het door een dier likken van de geslachtsdelen en de billen van een volwassen persoon

en

het door een (volwassen) persoon in de mond nemen en betasten en aanraken van de geslachtsdelen van een dier;

6.

* in de periode van 01 april 2008 tot en met 08 september 2014 te Zeist,

gegevensdragers bevattende afbeeldingen - (te weten harde schijven (merk Seagate en Samsung) en een mobiele telefoon merk Apple en een Mac Book merk Apple en een geheugenkaart merk Sandisk)

- in bezit heeft gehad en

* in of omstreeks de periode van 13 juli 2013 tot en met 08 september 2014 te Maarsen en Zeist, afbeeldingen heeft

- verspreid (door het verzenden via Whatsapp en/of Skype en/of internet en/of

telefoon),

terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt (waaronder [slachtoffer 3] , geboren op [1998] ), was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het met de penis oraal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

( [bestandsnaam] )

en

het door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt met de penis en/of de mond/tong anaal penetreren van het lichaam van een ander persoon

( [ [bestandsnaam] )

en

het met de penis en tong betasten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

( [ [bestandsnaam] .jpg )

en

het door een dier likken en/of betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen van een persoon die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

( [bestandsnaam] bmp )

en

het geheel of gedeeltelijk naakt poseren van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, waarbij deze persoon poseert in een (erotisch getinte) houding en waarna door het camerastandpunt en/of de uitsnede van de afbeelding/film nadrukkelijk de ontblote geslachtsdelen in beeld gebracht worden waarbij de afbeeldingen aldus een onmiskenbaar seksuele strekking hebben en strekken tot seksuele prikkeling

( [ [bestandsnaam] .pdf en

[bestandsnaam] .jpg )

en

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het lichaam van een persoon die

kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en

terwijl op lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is

([ [bestandsnaam] jpg )

waarbij de afbeeldingen aldus een onmiskenbaar seksuele strekking hebben en strekken tot seksuele prikkeling van welke misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

7.

op tijdstippen in de periode van 28 februari 2011 tot en met 31 december 2011 in Nederland, 3 video's/films heeft

- vervaardigd,

terwijl op die video’s/films seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt (te weten [slachtoffer 5] geboren op [1994] , en [slachtoffer 7] , geboren op [1994] , en [slachtoffer 6] , geboren op [1994] ), was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het betasten en aanraken van de geslachtsdelen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

( [bestandsnaam] }.scc en

[bestandsnaam] }.scc en

[bestandsnaam] }.scc ).

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in het bewezen verklaarde deel van de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. De verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad.

6. De strafbaarheid van het feit

De bewezen geachte feiten zijn volgens de wet strafbaar als:

Feit 1: De voortgezette handeling van:

Met iemand beneden de leeftijd van 16 jaren buiten echt ontuchtige handelingen plegen

en

een voorwerp, waarvan de vertoning schadelijk is te achten voor personen beneden de leeftijd van 16 jaar, verstrekken aan een minderjarige van wie de dader weet of redelijkerwijs moet vermoeden, dat deze jonger dan 16 jaar is, meermalen gepleegd

en

door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst een ontmoeting voorstellen aan iemand van wie hij weet, dan wel redelijkerwijs had moeten vermoeden dat deze de leeftijd van 16 jaren nog niet had bereikt met het oogmerk ontuchtige handelingen te plegen met die persoon.

Feit 2: De voortgezette handeling van:

Met iemand die de leeftijd van 12 jaren, maar nog niet die van 16 jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen plegen die bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam en

door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst een ontmoeting voorstellen aan iemand van wie hij weet, dan wel redelijkerwijs had moeten vermoeden dat deze de leeftijd van 16 jaren nog niet had bereikt met het oogmerk ontuchtige handelingen te plegen met die persoon

en

een voorwerp, waarvan de vertoning schadelijk is te achten voor personen beneden de leeftijd van 16 jaar, verstrekken aan een minderjarige van wie de dader weet of redelijkerwijs moet vermoeden, dat deze jonger dan 16 jaar is, meermalen gepleegd.

Feit 3: De voortgezette handeling van:

Met iemand beneden de leeftijd van 16 jaren buiten echt ontuchtige handelingen plegen

en

een voorwerp, waarvan de vertoning schadelijk is te achten voor personen beneden de leeftijd van 16 jaar, verstrekken aan een minderjarige van wie de dader weet of redelijkerwijs moet vermoeden, dat deze jonger dan 16 jaar is, meermalen gepleegd.

Feit 4: De voortgezette handeling van:

Met iemand die de leeftijd van 12 jaren, maar nog niet die van 16 jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen plegen die bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, meermalen gepleegd

en

door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst een ontmoeting voorstellen aan iemand van wie hij weet, dan wel redelijkerwijs had moeten vermoeden dat deze de leeftijd van 16 jaren nog niet had bereikt met het oogmerk ontuchtige handelingen te plegen met die persoon, meermalen gepleegd

en

en voorwerp, waarvan de vertoning schadelijk is te achten voor personen beneden de leeftijd van 16 jaar, verstrekken aan een minderjarige van wie de dader weet of redelijkerwijs moet vermoeden, dat deze jonger dan 16 jaar is, meermalen gepleegd.

Feit 5: Een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij een mens en een dier betrokken zijn, in bezit hebben, meermalen gepleegd.

Feit 6: Een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit heeft gehad en heeft verspreid, terwijl verdachte hiervan een gewoonte heeft gemaakt.

Feit 7: Een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, heeft vervaardigd, meermalen gepleegd.

Het bestaan van een rechtvaardigingsgrond is niet aannemelijk geworden.

Ten aanzien van de feiten 1 tot en met 4 is de rechtbank van oordeel dat alhoewel verdachte zich ten aanzien van elk van deze feiten schuldig heeft gemaakt aan twee ofwel drie op zichzelf staande strafbare feiten (kort gezegd ontucht met een minderjarige, het seksueel corrumperen van een minderjarige dan wel grooming), deze in zodanig verband moeten worden gezien dat zij per feit 1 tot en met 4 als voortgezette handelingen dienen te worden beschouwd. Hiermee zal bij de strafmaat rekening worden gehouden.

7. De strafbaarheid van verdachte

De rechtbank heeft kennis genomen van het psychologisch onderzoek pro justitia van 22 februari 2016 van C. Bosma, GZ-psycholoog. In dit rapport wordt – onder meer – geconstateerd dat bij verdachte sprake is van een ziekelijke stoornis, te weten een parafilie in de zin van pedofilie, niet exclusieve type. Deze was ten tijde van het ten laste gelegde ook aanwezig en beïnvloedde de gedragskeuzes en gedragingen van verdachte ten tijde van het ten laste gelegde. Om die reden dient verdachte verminderd toerekeningsvatbaar te worden geacht voor de aan hem ten laste gelegde feiten.

Ook heeft de rechtbank heeft kennis genomen van het psychiatrisch onderzoek pro justitia van 3 maart 2016 van F.R. Kruisdijk, psychiater. In dit rapport wordt – onder meer – geconstateerd dat verdachte lijdende is aan een pedofiele stoornis van het niet exclusieve type. Deze stoornis staat in direct verband met de ten laste gelegde feiten en beïnvloedde de gedragskeuzes en gedragingen van verdachte ten tijde van de ten laste gelegde feiten. Evenals de psycholoog concludeert de psychiater dat verdachte verminderd toerekeningsvatbaar dient te worden geacht voor de aan hem ten laste gelegde feiten.

De rechtbank neemt voornoemde bevindingen van de psycholoog en de psychiater over en maakt deze tot de hare.

Overeenkomstig de inhoud van voornoemde rapporten kan niet worden gezegd dat verdachte niet strafbaar is. Er zijn voorts ook geen andere omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. Verdachte is dus strafbaar.

8. Motivering van de straffen en maatregelen

8.1 De eis van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte voor de door haar bewezen geachte feiten zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 42 maanden, met aftrek van voorarrest, waarvan 12 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 10 jaren. Voorts heeft de officier van justitie gevorderd de volgende bijzondere voorwaarden aan verdachte op te leggen:

* dat verdachte zich moet laten behandelen bij De Waag;

* dat verdachte zich moet laten begeleiden door de Reclassering;

* dat verdacht zich onthoudt van:

- het op digitale wijze met een seksuele intentie communiceren met kinderen;

- gedragingen binnen een internetomgeving, waardoor kinderpornografisch materiaal kan worden verkregen;

- gedragingen binnen een internetomgeving, waarin over seksuele handelingen met kinderen wordt gecommuniceerd,

terwijl het hierop uitgeoefende toezicht kan bestaan uit de controle van de computer(s) en andere apparatuur van verdachte waar afbeeldingen (kunnen) worden opgeslagen of waarmee het internet kan worden benaderd.

* dat verdachte zich niet mag begeven in Nieuwegein.

8.2 Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft verzocht bij de strafmaat rekening te houden met het feit dat verdachte een first offender is en dat hij zijn baan verloor doordat hij werd gedetineerd. Verdachte hield met moeite zijn hoofd boven water tijdens zijn detentie. Ook is verzocht rekening te houden met de positieve ontwikkeling die verdachte sinds de schorsing van zijn voorlopige hechtenis doormaakt. Hij heeft een nieuwe baan en een relatie. Zijn behandeling bij De Waag verloopt goed en de Reclassering is positief over verdachte. De raadsman heeft er op gewezen dat in veel gevallen geen aangifte tegen verdachte is gedaan. Verdachte moet als verminderdard van de bewezenverklaarde feiten, de lange pleegperiode en de bij verdachte gediagnosticeerde pedofiele stoornis– ernstig rekening mee moet worden gehouden dat verdachte wederom een misdrijf zal begaan dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen zal de rechtbank de proeftijd bepalen op tien jaren. De rechtbank acht met de officier van justitie een flinke stok achter de deur geboden, zodat verdachte gedurende lange tijd gemotiveerd wordt mee te werken aan behandeling en reclasseringstoezicht en ervan wordt weerhouden opnieuw strafbare feiten te plegen

8.3 De rechtbank heeft bij de keuze tot het opleggen van een vrijheidsbenemende straf en bij de Het oordeel van de rechtbank

vaststelling van de duur daarvan in het bijzonder het volgende laten meewegen.

Verdachte –een man van 28 jaar oud– heeft vier minderjarige jongens in de leeftijd van 13 tot 16 jaar op tijdstippen in de periode van mei 2013 tot en met april 2014 seksueel misbruikt. Dit misbruik bestond uit het zoeken (onder meer via internetsites gericht op homoseksuelen) van contact met deze jongens en hen er vervolgens tijdens seksueel getinte chatgesprekken toe aan zetten naaktfoto’s en/of filmpjes van henzelf naar verdachte te sturen, welke bestanden als kinderpornografisch te kwalificeren zijn. Verdachte stuurde op zijn beurt onder meer een foto van zijn stijve geslachtsdeel naar deze jongens en een filmpje waarop te zien is dat hij zichzelf aftrekt. Ook verstuurde verdachte kinderpornografisch materiaal naar minderjarige jongens. Verdachte stelde voor met hen af te spreken. Met twee van de vier jongens is dat ook daadwerkelijk gebeurd. Tijdens deze ontmoetingen heeft verdachte zich door hen laten pijpen. Ten slotte zijn op de diverse gegevensdragers van verdachte in totaal 1.046 kinderpornografische foto’s en 3.336 kinderpornografische films/video’s aangetroffen alsmede een hoeveelheid dierenporno.

Door het plegen van de hiervoor genoemde ontuchtige handelingen heeft verdachte inbreuk gemaakt op de lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit van deze minderjarige slachtoffers. De ervaring leert dat slachtoffers van seksueel misbruik nog langdurig de psychische en emotionele gevolgen daarvan kunnen ondervinden. Ook kunnen dergelijke vormen van seksueel misbruik een ernstige verstoring van de seksuele ontwikkeling van de slachtoffers veroorzaken. Dat de gevolgen van verdachtes gedragingen nog voortduren, blijkt ook uit de schriftelijke slachtofferverklaring van de ouders van [slachtoffer 1] . Hierin wordt beschreven dat [slachtoffer 1] in therapie is bij het Landelijk Psychotraumacentrum voor Kinderen en Jongeren van het Wilhelmina Kinderziekenhuis mede als gevolg van het bewezenverklaarde.

Hoewel het bewezenverklaarde uitgaat van het bezit van 7 kinderpornografische bestanden volgt uit het procesdossier en de verklaring van verdachte ter terechtzitting dat verdachte zich, zoals ook hiervoor is overwogen, schuldig heeft gemaakt aan grootschalig bezit van kinderporno, waaronder bestanden betreffende zeer jonge kinderen die op vergaande wijze door volwassenen seksueel worden misbruikt. De rechtbank weegt dit ten nadele van verdachte mee bij de strafoplegging. Verdachte heeft bovendien kinderporno aangeboden en verspreid. Gedragingen met betrekking tot kinderporno zijn bijzonder ongewenst, met name omdat bij de vervaardiging ervan kinderen seksueel worden misbruikt en geëxploiteerd. Verdachte moet verantwoordelijk worden gehouden voor deze vorm van seksueel misbruik van minderjarigen. Hij heeft hieraan een actieve bijdrage geleverd door er bij de minderjarige jongens op aan te dringen naaktfoto’s van henzelf naar verdachte te sturen en door van enkele webcamgesprekken met minderjarige jongens, waarbij over-en-weer seksuele handelingen werden verricht, zonder dat zij dat wisten op te nemen en te bewaren. Voor een effectieve bestrijding van kinderporno is het noodzakelijk om degenen aan te pakken die kinderporno vervaardigen, maar zeker ook degenen die kinderporno downloaden en verspreiden.

Ten slotte heeft verdachte dierenporno in zijn bezit gehad. Voor de vervaardiging hiervan zijn dieren misbruikt en geëxploiteerd ten behoeve van een onzedelijke behoeftebevrediging van personen. Ook hiervoor geldt dat door de vraag naar dergelijk materiaal de productie ervan en het misbruik waarmee deze gepaard gaat in stand wordt gehouden.

De rechtbank is van oordeel dat de aard en ernst van het bewezenverklaarde een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van aanmerkelijke duur rechtvaardigen. Zij verwijst in dit verband ook naar de oriëntatiepunten voor straftoemeting die alleen al bij het vervaardigen van kinderporno als vertrekpunt van denken uitgaan van een gevangenisstraf van twee jaar. De voorlopige hechtenis van verdachte is in april 2015 geschorst op een moment dat nog onzeker was welke nieuwe feiten door nader politieonderzoek aan het licht zouden komen. Verdachte is daarbij door de rechtbank gewaarschuwd dat de kans aanwezig was dat hij na zijn berechting weer in detentie zou worden genomen. De tenlastelegging is vervolgens door de officier van justitie aanzienlijk uitgebreid.

Ondanks deze omstandigheden ziet de rechtbank aanleiding om van de eis van de officier van justitie naar beneden af te wijken. Zij neemt daarbij het volgende in aanmerking.

Verdachte heeft een blanco strafblad.

Uit de pro justitia rapporten van 22 februari 2016 en 3 maart 2016 volgt dat bij hem sprake is van een pedofiele stoornis van het niet exclusieve type, waarvan ook sprake was ten tijde van de bewezen verklaarde strafbare feiten. Geadviseerd wordt om verdachte –in het kader van bijzondere voorwaarden bij een (deels) voorwaardelijk strafdeel– ambulant te laten behandelen, waarbij het noodzakelijk is dat verdachte meer inzicht verkrijgt in zijn seksuele fantasieën en gedragingen. Er dient aandacht besteed te worden aan het opstellen van een delictscenario en een terugvalpreventieplan.

Door de Reclassering is, in haar rapport van 3 maart 2016, eveneens een ambulante behandeling geadviseerd bij een forensisch psychiatrische instelling. Sinds zijn schorsing uit de voorlopige hechtenis staat verdachte onder behandeling bij De Waag. Hij houdt zich goed aan de afspraken en stelt zich meewerkend op. De Reclassering acht het van belang dat bij een veroordeling meer gericht op de delicten in wordt gegaan tijdens de behandeling. Ter terechtzitting heeft verdachte kenbaar gemaakt graag zijn behandeling bij De Waag voort te zetten.

De rechtbank houdt bij de strafoplegging ten gunste van verdachte rekening met de omstandigheid dat hij ten tijde van het begaan van de bewezen verklaarde feiten als verminderd toerekeningsvatbaar moet worden beschouwd.

Ook houdt de rechtbank, zoals hiervoor reeds weergegeven onder 6, rekening met het feit dat sprake is van voortgezette handelingen als bedoeld in artikel 56 van het Wetboek van Strafrecht.

De navolgende omstandigheden hebben in belangrijke mate de hoogte van de op te leggen straf en het voorwaardelijk strafdeel bepaald. Verdachte heeft ter terechtzitting openheid van zaken gegeven en het hem tenlastegelegde bekend. Ook heeft hij spijt betuigd en zich bereid getoond zich gedurende een lange proeftijd te houden aan voorwaarden, waaronder het volgen van behandeling voor zijn problematiek. De rechtbank houdt er ook rekening mee dat bij het bewezenverklaarde geen sprake is geweest van dwang of geweld. Verdachte kwam in contact met jongens via internetsites of apps die specifiek waren gericht op homoseksuelen. Bij het uitwisselen van foto’s of filmpjes was er geen sprake van enige dwang. Ook de ontmoetingen met de jongens vonden zonder dwang plaats. Voor zover verdachte zelf kinderporno heeft vervaardigd, gaat het om stiekem opgenomen webcamgesprekken die hij met enkele jongens voerde. Ook daarbij was geen sprake van dwang. Dat neemt niet weg dat verdachte –gelet op de nog jeugdige leeftijd van deze jongens en de stand van hun (seksuele) ontwikkeling– beter had moeten weten en anders had moeten handelen.

Vanuit de verschillende strafdoelen geredeneerd, is de rechtbank van oordeel dat er in deze zaak sprake is van een spanningsveld tussen met name het strafdoel vergelding (oftewel het afstraffen van verdachte) en het strafdoel speciale preventie (oftewel de verdachte ervan weerhouden in de toekomst in herhaling te vallen). Uit oogpunt van vergelding en maatschappelijke verontwaardiging is een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van lange duur op zijn plaats. Uit oogpunt van speciale preventie is evenwel behandeling van verdachte met een flinke stok achter de deur geboden. Die behandeling is gebaat bij een stevige basis in de vorm van woning, werk en een sterk sociaal vangnet. Ook de deskundigen concluderen in hun rapportages dat dergelijke protectieve factoren de kans op recidive doen verminderen. De raadsman heeft ter terechtzitting toegelicht dat verdachte na de schorsing van zijn voorlopige hechtenis een positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt. Hij beschikt over een woning, werk, heeft een nieuwe relatie en goed contact met zijn familie. Hij heeft met andere woorden zijn leven weer op orde. Sinds de schorsing houdt hij zich aan de daaraan verbonden voorwaarden en afspraken met de reclassering. Indien verdachte opnieuw langere tijd wordt gedetineerd, is het risico aanzienlijk dat dit positieve patroon wordt doorbroken. Dit zal een succesvolle behandeling en begeleiding van verdachte aanmerkelijk kunnen bemoeilijken en daarmee wordt de kans op herhaling vergroot. Verdachte, maar ook de samenleving zijn daar niet bij gebaat. Verdachte heeft ter terechtzitting aangegeven aan behandeling en toezicht te willen blijven meewerken, zelfs als daaraan een proeftijd van zeer lange duur wordt verbonden.

De rechtbank is al met al van oordeel dat het strafdoel van speciale preventie –vanwege de bijzondere omstandigheden van deze zaak– in dit geval het zwaarst dient te wegen. De rechtbank legt aan verdachte een gevangenisstraf op voor de duur van twee jaar. Zij zal een gedeelte van die straf, te weten een deel van één jaar, voorwaardelijk opleggen. Dat betekent wel dat de verdachte opnieuw wordt gedetineerd, zij het voor minder lange duur dan door de officier van justitie is geëist. De rechtbank meent dat gelet op de ernst van de feiten niet kan worden volstaan met een onvoorwaardelijk deel gelijk aan het inmiddels ondergane voorarrest. Wel brengt zij dat voorarrest in mindering op het onvoorwaardelijke strafdeel.

Aan het voorwaardelijk deel zal zij een reeks bijzondere voorwaarden verbinden, zoals gevorderd door de officier van justitie, met uitzondering van het locatieverbod voor Nieuwegein. Voor een dergelijk verbod bestaat naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende grond. Omdat er –gelet op de aard van de bewezenverklaarde feiten, de lange pleegperiode en de bij verdachte gediagnosticeerde pedofiele stoornis– ernstig rekening mee moet worden gehouden dat verdachte wederom een misdrijf zal begaan dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen zal de rechtbank de proeftijd bepalen op tien jaren. De rechtbank acht met de officier van justitie een flinke stok achter de deur geboden, zodat verdachte gedurende lange tijd gemotiveerd wordt mee te werken aan behandeling en reclasseringstoezicht en ervan wordt weerhouden opnieuw strafbare feiten te plegen.

De rechtbank is van oordeel dat gelet op alle hiervoor genoemde omstandigheden aanleiding bestaat bij de straftoemeting af te wijken van wat de officier van justitie heeft gevorderd.

9. Het beslag

9.1 De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd de goederen die op de beslaglijst zijn genummerd 2, 4, 6 en 10 te retourneren aan verdachte. Alle overige in beslag genomen goederen dienen te worden onttrokken aan het verkeer. Deze goederen zijn gebruikt bij het begaan de van strafbare feiten, aldus de officier van justitie.

9.2 Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft geen uitdrukkelijk onderbouwd standpunt ingenomen ten aanzien van het beslag.

9.3 Het oordeel van de rechtbank

Onder verdachte zijn diverse voorwerpen in beslag genomen. Deze goederen zijn op de beslaglijst genummerd 1 tot en met 14 en 27. Ten aanzien van de goederen met de nummers 1, 3, 7, 8, 9 en 11 tot en met 14 is de rechtbank van oordeel dat deze goederen onttrokken moeten worden aan het verkeer. Met behulp van deze voorwerpen zijn de bewezen geachte feiten immers begaan.

Ten aanzien van de goederen, genummerd op de beslaglijst 2, 4, 5, 6, 10 en 27, gelast de rechtbank de teruggave aan verdachte.

10. Ten aanzien van de benadeelde partijen en de schadevergoedingsmaatregel

10.1 De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft verzocht de vordering van [slachtoffer 1] in zijn geheel toe te wijzen, te weten een bedrag van € 1.809,05, inclusief toekenning van de gevorderde wettelijke rente en met toepassing van de schadevergoedingsmaatregel.

De vordering van [slachtoffer 3] dient volgens de officier van justitie eveneens in zijn geheel toegewezen te worden, te weten een bedrag van € 76,76 en met toepassing van de schadevergoedingsmaatregel.

10.2 Het standpunt van de verdediging

Betreffende de vordering van benadeelde partij [slachtoffer 1] heeft de raadsman primair verzocht deze niet-ontvankelijk te verklaren. De vordering is te gecompliceerd.

Subsidiair heeft de raadsman verzocht de vordering af te wijzen. Het causale verband tussen de gestelde immateriële schade en het strafbare feit is niet aangetoond. Dit werkt door op de schadepost betreffende de kilometervergoeding. De uitspraken die ter onderbouwing van de hoogte van het bedrag betreffende immateriële schade zijn opgevoerd, zijn niet te vergelijken met de onderhavige zaak. Met betrekking tot de iPhone is niet aangetoond dat in het kader van schadebeperking is verzocht om teruggave van deze telefoon.

Ten aanzien van de vordering van [slachtoffer 3] heeft de raadsman verzocht deze niet-ontvankelijk te verklaren, omdat de vordering niet is ondertekend.

10.3 Het oordeel van de rechtbank

Benadeelde partij [slachtoffer 1]

De behandeling van de vordering van [slachtoffer 1] levert niet een onevenredige belasting van het strafgeding op. Het is komen vast te staan dat de benadeelde partij als gevolg van het hiervoor onder 1 en 7 bewezen geachte feiten rechtstreeks schade heeft geleden. De rechtbank waardeert deze op € 1.059,05, waarvan € 309,05 aan materiele schade. De materiële schade komt voor toewijzing in aanmerking. Uit hetgeen namens de benadeelde partij en door de officier van justitie ter terechtzitting naar voren is gebracht, volgt dat de telefoon van [slachtoffer 1] , waarop kinderpornografisch materiaal is aangetroffen, volgens vast beleid niet voor teruggave vatbaar is en dus niet in het kader van schadebeperking van de politie had kunnen worden teruggevorderd. De schadepost betreffende immateriële schade zal de rechtbank schatten op een bedrag van € 750,00. Het te betalen schadebedrag van € 1.059,05 dient te worden vermeerderd met de wettelijke rente berekend vanaf 30 april 2014 tot aan de dag der algehele voldoening. De vordering wordt dan ook tot dat bedrag toegewezen.

Voorts zal verdachte worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog zal maken.

In het belang van de benadeelde partij voornoemd wordt als extra waarborg voor betaling de schadevergoedingsmaatregel (artikel 36f Sr) aan verdachte opgelegd.

Ten aanzien van het restant van de vordering is de benadeelde partij niet-ontvankelijk. De benadeelde partij kan dit bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

Benadeelde partij [slachtoffer 3]

De rechtbank verwerpt het verweer dat de benadeelde partij [slachtoffer 3] niet in de vordering kan worden ontvangen omdat het voegingsformulier niet is ondertekend. Ingevolge artikel 51g Sv geschiedt de voeging als benadeelde partij voor aanvang van de terechtzitting door middel van een door de minister van Veiligheid en Justitie vastgesteld formulier (lid 1). De benadeelde partij heeft daarnaast de mogelijkheid zich ter terechtzitting mondeling te voegen, uiterlijk voor aanvang van het requisitoir van de officier van justitie (lid 3). De wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige benadeelde partij [slachtoffer 3] is ter terechtzitting verschenen. Zij is in de gelegenheid gesteld de vordering toe te lichten. Voor zover er sprake zou zijn van een gebrek in de ondertekening van het formulier, is dit gebrek daarmee gerepareerd.

De behandeling van de vordering van [slachtoffer 3] levert niet een onevenredige belasting van het strafgeding op. Door de benadeelde partij is € 76,76 aan materiële schade gevorderd. De vordering is inhoudelijk niet door de verdediging weersproken en kan tot dat bedrag worden toegewezen.

Voorts zal verdachte worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog zal maken.

In het belang van de benadeelde partij voornoemd wordt als extra waarborg voor betaling de schadevergoedingsmaatregel (artikel 36f Sr) aan verdachte opgelegd.

11. Toepasselijke wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d, 24c, 36b, 36c, 36f, 56, 57, 240a, 240b, 247, 247, 248e en 254a van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde en op de reeds aangehaalde artikelen

De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de volgende beslissing.

12. Beslissing

De rechtbank:

Voorvragen

- verklaart dat dagvaarding ten aanzien van feit 6 partieel nietig zoals hiervoor in rubriek 3.3 is vermeld.

Bewezenverklaring

- Verklaart bewezen dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld.

- Verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Strafbaarheid

- Het bewezen verklaarde levert op:

Feit 1: De voortgezette handeling van:

Met iemand beneden de leeftijd van 16 jaren buiten echt ontuchtige handelingen plegen

en

een voorwerp, waarvan de vertoning schadelijk is te achten voor personen beneden de leeftijd van 16 jaar, verstrekken aan een minderjarige van wie de dader weet of redelijkerwijs moet vermoeden, dat deze jonger dan 16 jaar is, meermalen gepleegd

en

door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst een ontmoeting voorstellen aan iemand van wie hij weet, dan wel redelijkerwijs had moeten vermoeden dat deze de leeftijd van 16 jaren nog niet had bereikt met het oogmerk ontuchtige handelingen te plegen met die persoon.

Feit 2: De voortgezette handeling van:

Met iemand die de leeftijd van 12 jaren, maar nog niet die van 16 jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen plegen die bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam

en

door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst een ontmoeting voorstellen aan iemand van wie hij weet, dan wel redelijkerwijs had moeten vermoeden dat deze de leeftijd van 16 jaren nog niet had bereikt met het oogmerk ontuchtige handelingen te plegen met die persoon

en

een voorwerp, waarvan de vertoning schadelijk is te achten voor personen beneden de leeftijd van 16 jaar, verstrekken aan een minderjarige van wie de dader weet of redelijkerwijs moet vermoeden, dat deze jonger dan 16 jaar is, meermalen gepleegd.

Feit 3: De voortgezette handeling van:

Met iemand beneden de leeftijd van 16 jaren buiten echt ontuchtige handelingen plegen

en

een voorwerp, waarvan de vertoning schadelijk is te achten voor personen beneden de leeftijd van 16 jaar, verstrekken aan een minderjarige van wie de dader redelijkerwijs weet of moet vermoeden, dat deze jonger dan 16 jaar is, meermalen gepleegd.

Feit 4: De voortgezette handeling van:

Met iemand die de leeftijd van 12 jaren, maar nog niet die van 16 jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen plegen die bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, meermalen gepleegd

en

door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst een ontmoeting voorstellen aan iemand van wie hij weet, dan wel redelijkerwijs had moeten vermoeden dat deze de leeftijd van 16 jaren nog niet had bereikt met het oogmerk ontuchtige handelingen te plegen met die persoon, meermalen gepleegd

en

en voorwerp, waarvan de vertoning schadelijk is te achten voor personen beneden de leeftijd van 16 jaar, verstrekken aan een minderjarige van wie de dader redelijkerwijs weet of moet vermoeden, dat deze jonger dan 16 jaar is, meermalen gepleegd.

Feit 5: Een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij een mens en een dier betrokken zijn, in bezit hebben, meermalen gepleegd.

Feit 6: Een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit heeft gehad en heeft verspreid, terwijl verdachte hiervan een gewoonte heeft gemaakt.

Feit 7: Een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, heeft vervaardigd, meermalen gepleegd.

- Verklaart het bewezene strafbaar.

- Verklaart verdachte daarvoor strafbaar.

Strafoplegging

- Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 2 jaren.

- Beveelt dat de tijd die door veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van die straf in mindering gebracht zal worden.

- Bepaalt dat een gedeelte, te weten één jaar, van deze gevangenisstraf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten.

De tenuitvoerlegging kan worden gelast indien de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd van 10 (tien)jaren een of meer van de navolgende voorwaarden niet is nagekomen:

Algemene voorwaarden dat de veroordeelde:

  1. zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

  2. ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt; en

  3. medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14d, tweede lid, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen.

Bijzondere voorwaarden dat de veroordeelde:

4. zich na zijn veroordeling binnen twee dagen meldt bij Reclassering Nederland op het adres Vivaldiplantsoen 200 te Utrecht . Vervolgens moet hij gedurende de proeftijd onder toezicht en leiding van de Reclassering Nederland blijven en zich naar de door of namens die instelling te geven aanwijzingen gedragen, zo vaak en zo lang als deze instelling dat, gedurende de proeftijd, nodig vindt;

5. zich ambulant laat behandelen bij de polikliniek De Waag te Utrecht of een vergelijkbare instelling, ter beoordeling van de reclassering, indien en voor zolang als de reclassering dit noodzakelijk acht. De veroordeelde zal zich dan houden aan de regels die door of namens de leiding van de polikliniek zullen worden gegeven;

6. zich onthoudt van:

- het op digitale wijze met seksueel taalgebruik of anderszins seksueel te communiceren met minderjarigen;

- gedragingen binnen een internetomgeving, waardoor kinder- of dierenpornografisch materiaal kan worden verkregen;

- gedragingen binnen een internetomgeving, waarin over seksuele handelingen met kinderen wordt gecommuniceerd,

Geeft opdracht aan Reclassering Nederland om toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden, wat betreft voorwaarde 3 zo nodig door controle van gegevensdragers en communicatiemiddelen van veroordeelde, en geeft opdracht de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden.

Beslag

- Verklaart onttrokken aan het verkeer de goederen op de beslaglijst genummerd 1, 3, 7, 8, 9 en 11 tot en met 14.

- Gelast de teruggave aan verdachte van de goederen op de beslaglijst genummerd 2, 4, 5, 6, 10 en 27.

Benadeelde partijen

- Veroordeelt verdachte om aan de benadeelde partij [slachtoffer 1] te betalen een bedrag van € 1.059,05 (duizend negenenvijftig euro en vijf eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 30 april 2014 tot de dag van volledige betaling, en de kosten van tenuitvoerlegging, deze laatste tot op heden begroot op nihil.

- Verklaart de benadeelde partij [slachtoffer 1] voor het meerdere niet ontvankelijk in zijn vordering; in zoverre kan de benadeelde partij zijn vordering aanhangig maken bij de burgerlijke rechter.

- Legt verdachte de verplichting op ten behoeve van [slachtoffer 1] voornoemd aan de Staat te betalen een bedrag van € 1.059,05 (duizend negenenvijftig euro en vijf eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 30 april 2014 tot de dag van volledige betaling, bij gebreke van betaling en verhaal aan te vullen met hechtenis van 20 dagen. De toepassing van die hechtenis heft de hiervoor opgelegde verplichting dus niet op.

- Veroordeelt verdachte om aan de benadeelde partij [slachtoffer 3] te betalen een bedrag van € 76,76 (zesenzeventig euro en zesenzeventig), vermeerderd met de kosten van tenuitvoerlegging, deze laatste tot op heden begroot op nihil.

- Legt verdachte de verplichting op ten behoeve van [slachtoffer 3] voornoemd aan de Staat te betalen een bedrag van € 76,76 (zesenzeventig euro en zesenzeventig), bij gebreke van betaling en verhaal aan te vullen met hechtenis van 2 dagen. De toepassing van die hechtenis heft de hiervoor opgelegde verplichting dus niet op.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.A. Bos, voorzitter, mrs. J.W. Frieling en R.G.A. Beaujean, rechters, in tegenwoordigheid van mr. L.P. Stapel, griffier, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 23 maart 2016.

BIJLAGE : De tenlastelegging

1.

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 12 april 2014

tot en met 30 april 2014 te Maarssen en/of Zeist en/of Nieuwegein, in ieder

geval in Nederland,

(telkens) met [slachtoffer 1] , geboren op [2000] , die toen de

leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt,

buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, bestaande

hierin dat hij, verdachte, meermalen, althans éénmaal (telkens) ontuchtig

- via internet en/of telefoon contact heeft gezocht en/of onderhouden met die

[slachtoffer 1] en/of

- die [slachtoffer 1] ertoe heeft bewogen om een foto van diens ontblote

geslachtsdeel (in erecte staat) en/of een film/video waarin die [slachtoffer 1]

zich aftrekt en/of ejaculeert, in ieder geval een seksueel getinte

afbeelding, te maken en/of (vervolgens) aan hem, verdachte, te verzenden (via

internet en/of telefoon) en/of

- een foto van een/verdachtes ontblote geslachtsdeel (in erecte staat) en/of

een film/video waarin verdachte/iemand zich aftrekt en/of ejaculeert, althans

waarop een/verdachtes ontblote geslachtsdeel (in erecte staat) is te zien, in

ieder geval een seksueel getinte afbeelding, aan die [slachtoffer 1] heeft

verzonden (via internet en/of telefoon) en/of

- (ondertussen) een seksueel getint gesprek met die [slachtoffer 1] heeft gevoerd

(via internet en/of telefoon);

Art 247 Wetboek van Strafrecht

EN/OF

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 12 april 2014

tot en met 30 april 2014 te Maarssen en/of Zeist en/of Nieuwegein, in ieder

geval in Nederland,

meermalen, althans éénmaal (telkens) aan [slachtoffer 1] , geboren op [2000]

, van wie verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat

deze de leeftijd van 16 jaar nog niet had bereikt,

- een foto van een/verdachtes ontblote geslachtsdeel (in erecte staat) en/of

- een film/video waarin verdachte/iemand zich aftrekt en/of ejaculeert,

althans waarop een/verdachtes ontblote geslachtsdeel (in erecte staat) is te

zien,

in ieder geval (een) afbeelding(en) welke schadelijk zijn/is te achten voor

personen beneden de leeftijd van 16 jaar,

heeft verstrekt, aangeboden en/of vertoond (via internet en/of telefoon);

Art 240a Wetboek van Strafrecht

EN/OF

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 12 april 2014

tot en met 30 april 2014 te Maarssen en/of Zeist en/of Nieuwegein, in ieder

geval in Nederland,

(telkens) door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking

van een communicatiemiddel (te weten een telefoon en/of computer

en/of(chat)gesprekken via whatsapp en/of internet) een persoon van wie hij

weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd van zestien jaren

nog niet heeft bereikt, te weten [slachtoffer 1] , geboren op [2000]

, een of meer ontmoeting(en) heeft voorgesteld met het oogmerk ontuchtige

handelingen met die [slachtoffer 1] te plegen, terwijl hij (telkens) enige

handeling heeft ondernomen gericht op het verwezenlijken van die

ontmoeting(en),

immers heeft hij en/of is hij, verdachte, meermalen, althans éénmaal (telkens)

- na overleg over een geschikte plaats en of geschikt tijdstip, een concrete

afspraak gemaakt om elkaar te ontmoeten op een specifieke plaats en/of

tijdstip, althans een specifieke plaats en/of tijd voorgesteld (te weten 14

april 2014 tussen 14.05 uur en 16.30 uur te Cals (College) IJsselstijn en/of

City(plaza) Nieuwegein) en/of

- die [slachtoffer 1] gevraagd of hij nog ergens stille plekjes kent en/of

- die [slachtoffer 1] gezegd niet aan diens ouders te vertellen dat hij, [slachtoffer 1]

, op 14 april vroeger vrij zou zijn van school en/of, indien die ouders

dit toch zouden vernemen, die [slachtoffer 1] gezegd tegen diens ouders te zeggen

dat die [slachtoffer 1] naar Cityplaza was of iets wat in de buurt zit;

Art 248e Wetboek van Strafrecht

art 247 Wetboek van Strafrecht

2.

hij op of omstreeks 09 mei 2014, in ieder geval in of omstreeks de periode

van 28 juli 2013 tot en met 10 juni 2014 te Hilversum, in ieder geval in

Nederland,

met [slachtoffer 2] , geboren op [1999] , die de leeftijd van twaalf jaren

maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, een of meer

ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede

bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 2] ,

hebbende verdachte, meermalen, althans eenmaal, (telkens)

- (met) die [slachtoffer 2] ge(tong)zoend en/of

- zijn, verdachtes, penis in de mond van die [slachtoffer 2] gebracht en/of geduwd

en/of gehouden en/of (vervolgens) (heen en weer) bewogen, althans die [slachtoffer 2]

hem, verdachte, doen/laten pijpen, in ieder geval die [slachtoffer 2] diens mond om

zijn, verdachtes, penis doen/laten brengen en/of vervolgens die [slachtoffer 2] aan

zijn penis doen/laten zuigen;

Art 245 Wetboek van Strafrecht

EN/OF

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 28 juli 2013

tot en met 10 juni 2014 te Maarssen en/of Zeist en/of Hilversum, in ieder

geval in Nederland,

(telkens) door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van

een communicatiemiddel (te weten een telefoon en/of computer

en/of(chat)gesprekken via whatsapp en/of skype) een persoon van wie hij weet

of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd van zestien jaren nog

niet heeft bereikt, te weten [slachtoffer 2] , geboren op [1999] ,

een of meer ontmoeting(en) heeft voorgesteld met het oogmerk ontuchtige

handelingen met die [slachtoffer 2] te plegen, terwijl hij (telkens) enige handeling

heeft ondernomen gericht op het verwezenlijken van die ontmoeting(en),

immers heeft hij en/of is hij, verdachte, meermalen, althans éénmaal (telkens)

- een concrete afspraak gemaakt op een specifieke plaats en/of tijdstip,

althans een specifieke plaats en/of tijd voorgesteld om elkaar te ontmoeten(

te weten 02 mei 2014 omstreeks 17.00 uur en/of 15.00 uur en/of 09 mei 2014

omstreeks 17.00 uur nabij de [adres] te [woonplaats] en/of het

skateboardpleintje aan die [adres] ) en/of

- (vervolgens) gevraagd of die [slachtoffer 2] ook Whatsapp had en/of hem toegevoegd

op Whatsapp en/of het adres gevraagd van die [slachtoffer 2] en/of die [slachtoffer 2]

gevraagd of die een rustig plekje weet waar ze het kunnen doen en/of

- die [slachtoffer 2] voorgesteld zijn, verdachtes, laptop mee te nemen om

(kinder)porno te kijken en/of (vervolgens, alvast) één of meer

kinderpornografische afbeeldingen (film/video) verzonden aan die [slachtoffer 2] en/of

die [slachtoffer 2] aangeboden kinderpornografische afbeeldingen voor hem op een USB

te zetten en/of

- op 9 mei 2014 op genoemde plaats en of tijdstip aanwezig geweest en/of

(toen, aldaar) die [slachtoffer 2] (via whatsapp) (richting)aanwijzingen gegeven waar

hij, verdachte, precies stond en/of (vervolgens) die [slachtoffer 2] daadwerkelijk

ontmoet;

Art 248e Wetboek van Strafrecht

EN/OF

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 28 juli 2013

tot en met 10 juni 2014 te Maarssen en/of Zeist en/of Hilversum, in ieder

geval in Nederland, meermalen, althans éénmaal (telkens) aan [slachtoffer 2] ,

geboren op [1999] ,van wie verdachte wist of redelijkerwijs moest

vermoeden dat deze de leeftijd van 16 jaar nog niet had bereikt,

- een film/video waarin (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn,

waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog

niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedraging(en) (zakelijk weergegeven) bestond(en) uit:

* het met de penis oraal en/of anaal en/of vaginaal penetreren van het

lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft

bereikt en/of

* het door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft

bereikt met (een) vinger(s)/hand betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen

van een ander persoon en/of

* het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/ lichaam van een

persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en/of

* het houden van een (stijve) penis bij/naast het lichaam van een persoon die

kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt terwijl op dat

lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is),

in ieder geval (een) afbeelding(en) welke schadelijk zijn/is te achten voor

personen beneden de leeftijd van 16 jaar,

heeft verstrekt, aangeboden en/of vertoond (via internet en/of telefoon);

Art 240a Wetboek van Strafrecht

art 245 Wetboek van Strafrecht

3.

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 31 mei 2013 tot

en met 02 juni 2014 te Maarssen en/of Zeist en/of Boxmeer, in ieder geval in

Nederland,

(telkens) met [slachtoffer 3] , geboren op [1998] , die toen de

leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer

ontuchtige handelingen heeft gepleegd,

bestaande hierin dat hij, verdachte, ontuchtig meermalen, althans éénmaal

(telkens),

- via internet en/of telefoon contact heeft gezocht en/of onderhouden met die

[slachtoffer 3] en/of

- die [slachtoffer 3] ertoe heeft bewogen om een foto van diens ontblote geslachtsdeel

(in erecte staat), in ieder geval een seksueel getinte afbeelding, te maken

en/of (vervolgens) aan hem, verdachte, te verzenden (via internet en/of

telefoon) en/of

- een foto van een/verdachtes ontblote geslachtsdeel (in erecte staat) en/of

een film/video waarin verdachte/iemand zich aftrekt en/of ejaculeert, althans

waarop een/verdachtes ontblote geslachtsdeel (in erecte staat) is te zien, in

ieder geval een seksueel getinte afbeelding, aan die [slachtoffer 3] heeft verzonden

(via internet en/of telefoon) en/of

- een film/video waarin (een) naakt persoon te zien is die vastgebonden op/in

een (SM-)stellage zit, in ieder geval een seksueel getinte afbeelding, aan die

[slachtoffer 3] heeft verzonden (via internet en/of telefoon) en/of

- (ondertussen) een seksueel getint gesprek met die [slachtoffer 3] heeft gevoerd (via

internet en/of telefoon);

Art 247 Wetboek van Strafrecht

EN/OF

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 31 mei 2013 tot

en met 02 juni 2014 te Maarssen en/of Zeist en/of Boxmeer, in ieder geval in

Nederland,

meermalen, althans éénmaal (telkens) aan [slachtoffer 3] , geboren op [1998]

, van wie verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat

deze de leeftijd van 16 jaar nog niet had bereikt,

- een foto van een/verdachtes ontblote geslachtsdeel (in erecte staat)

toegezonden en/of

- een film/video waarin verdachte/iemand zich aftrekt en/of ejaculeert,

althans waarop een/verdachtes ontblote geslachtsdeel (in erecte staat) is te

zien en/of

- een film/video waarin (een) naakt persoon te zien is die vastgebonden op/in

een (SM-)stellage zit,

in ieder geval (een) afbeelding(en) welke schadelijk zijn/is te achten voor

personen beneden de leeftijd van 16 jaar,

heeft verstrekt, aangeboden en/of vertoond (via internet en/of telefoon);

Art 240a Wetboek van Strafrecht

art 247 Wetboek van Strafrecht

4.

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 15 september

2013 tot en met 1 juli 2014 te Woerden, in ieder geval in Nederland,

met [slachtoffer 4] , geboren op [1999] , die de leeftijd van twaalf jaren

maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, een of meer

ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede

bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 4] ,

hebbende verdachte, meermalen, althans eenmaal, (telkens)

- zijn, verdachtes, penis in de mond van die [slachtoffer 4] gebracht en/of geduwd en/of

gehouden en/of (vervolgens) (heen en weer) bewogen, althans die [slachtoffer 4] hem,

verdachte, doen/laten pijpen, in ieder geval die [slachtoffer 4] diens mond om zijn,

verdachtes, penis doen/laten brengen;

Art 245 Wetboek van Strafrecht

EN/OF

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 15 september

2013 tot en met 1 juli 2014 te Maarssen en/of Zeist en/of Woerden, in ieder

geval in Nederland,

(telkens) door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van

een communicatiemiddel (te weten een telefoon en/of computer

en/of(chat)gesprekken via whatsapp en/of internet en/of een telefoon) een

persoon van wie hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd

van zestien jaren nog niet heeft bereikt, te weten [slachtoffer 4] , geboren op [1999]

, een of meer ontmoeting(en) heeft voorgesteld met het oogmerk

ontuchtige handelingen met die [slachtoffer 4] te plegen, terwijl hij (telkens) enige

handeling heeft ondernomen gericht op het verwezenlijken van die

ontmoeting(en),

immers heeft hij en/of is hij, verdachte, meermalen, althans éénmaal (telkens)

- een concrete afspraak gemaakt op een specifieke plaats en/of tijdstip (te

weten 19 mei 2015 omstreeks half 3 nabij station Woerden en/of 23 juni 2014

omstreeks half 3 nabij carpool Noord te Woerden)

- beloofd sigaretten voor die [slachtoffer 4] mee te nemen en/of wanneer [slachtoffer 4] toch niet

lijkt te kunnen op afgesproken tijdstip, gezegd dat die [slachtoffer 4] twee pakjes krijgt

en/of dat de sigaretten al gekocht zijn en/of

- op genoemde plaats en of tijdstip aanwezig geweest, in ieder geval die [slachtoffer 4]

daadwerkelijk ontmoet;

Art 248e Wetboek van Strafrecht

EN/OF

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 15 september

2013 tot en met 1 juli 2014 te Maarssen en/of Zeist en/of Woerden, in ieder

geval in Nederland,

meermalen, althans éénmaal (telkens) aan [slachtoffer 4] , geboren op [1999]

, van wie verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de

leeftijd van 16 jaar nog niet had bereikt,

- een foto van een/verdachtes ontblote geslachtsdeel (in erecte staat) en/of

- een film/video waarin verdachte/iemand zich aftrekt en/of ejaculeert,

althans waarop een/verdachtes ontblote geslachtsdeel (in erecte staat) is te

zien,

in ieder geval (een) afbeelding(en) welke schadelijk zijn/is te achten voor

personen beneden de leeftijd van 16 jaar,

heeft verstrekt, aangeboden en/of vertoond (via internet en/of telefoon);

Art 240a Wetboek van Strafrecht

art 245 Wetboek van Strafrecht

5.

hij in of omstreeks de periode van 19 september 2013 tot en met 08 september

2014 te Maarsen en/of Zeist, in elk geval in Nederland, één of meermalen

(telkens) een (aantal) afbeelding(en), te weten 1 foto en/of 20

film(s)/video('s), en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een)

afbeelding(en), te weten één of meer harde schijven (merk Seagate en/of

Samsung), heeft

- verworven en/of

- in bezit gehad en/of

- zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met

gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft,

terwijl op die afbeelding(en) (een) ontuchtige handeling(en) zichtbaar

is/zijn, waarbij (telkens)een mens en een dier is betrokken of schijnbaar is

betrokken,

welke voornoemde ontuchtige handeling(en) - zakelijk weergegeven - bestonden

uit:

het door een dier oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam

van een volwassen persoon

en/of

het door een volwassen persoon anaal penetreren van het lichaam van een dier

en/of

het door een dier likken van de geslachtsdelen en/of de billen van een

volwassen persoon

en/of

het door een (volwassen) persoon likken en/of in de mond nemen en/of betasten

en/of aanraken van de geslachtsdelen van een dier;

art 254a lid 1 Wetboek van Strafrecht

6.

hij

* in of omstreeks de periode van 01 april 2008 tot en met 08 september 2014

te Maarsen en/of Zeist, in elk geval in Nederland, één of meermalen (telkens)

een (groot aantal) afbeelding(en) en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende

(een) afbeelding(en) - (te weten één of meer harde schijven (merk Seagate

en/of Samsung) en/of een mobiele telefoon (merk Apple) en/of een Mac Book

(merk Apple) en/of een geheugenkaart (merk Sandisk)) heeft

- in bezit gehad en/of

* in of omstreeks de periode van 01 januari 2010 tot en met 08 september 2014

te Maarsen en/of Zeist, in elk geval in Nederland, één of meermalen (telkens)

een (groot aantal) afbeelding(en) en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende

(een) afbeelding(en) - (te weten één of meer harde schijven (merk Seagate

en/of Samsung) en/of een mobiele telefoon (merk Apple) en/of een Mac Book

(merk Apple) en/of een geheugenkaart (merk Sandisk)) heeft

- verworven en/of

- zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met

gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft en/of

* in of omstreeks de periode van 13 juli 2013 tot en met 08 september 2014 te

Maarsen en/of Zeist, in elk geval in Nederland, één of meermalen (telkens)

een (groot aantal) afbeelding(en) en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende

(een) afbeelding(en) - (te weten een USB-stick) heeft

- verspreid (door het verzenden via Whatsapp en/of Skype en/of internet en/of

telefoon en/of door het te kopiëren naar een USB-stick van een ander (te weten

[slachtoffer 2] )) en/of

- aangeboden (door het plaatsen in een openstaande P2Pmap),

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn,

waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog

niet had bereikt (waaronder [slachtoffer 3] , geboren op [1998] ,), was

betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) oraal

en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de

leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

( [bestandsnaam] )

en/of

het door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft

bereikt met de penis en/of de mond/tong oraal en/of anaal penetreren van het

lichaam van een (ander) persoon

( [ [bestandsnaam] )

en/of

het met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de

mond/tong betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen van

een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en/of

het door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft

bereikt met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of

de mond/tong betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen van

een (ander) persoon

( [ [bestandsnaam] .jpg )

en/of

het door een dier likken en/of betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen

en/of de billen en/of de borsten van een persoon die de leeftijd van 18 jaren

nog niet heeft bereikt

( [bestandsnaam] bmp )

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van een persoon die kennelijk

de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, waarbij deze persoon gekleed

is en/of poseert in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) (eventueel

aanvullen met soort voorwerp) en/of in een(erotisch getinte) houding en/of met

(een) sadomasochistische element(en)

(op een wijze) die niet bij zijn/ haar leeftijd past/passen

en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de

wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de

afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten

en/of billen in beeld gebracht worden

(waarbij) de afbeelding(en) (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking

heeft/hebben en/of strekt/strekken tot seksuele prikkeling

( [ [bestandsnaam] .pdf en/of

[bestandsnaam] .jpg )

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het lichaam van een persoon die

kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een

persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een

persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt terwijl

op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is

([ [bestandsnaam] jpg )

(waarbij) de afbeelding(en) (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking

heeft/hebben en/of strekt/strekken tot seksuele prikkeling

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

art 240b lid 1 Wetboek van Strafrecht

7.

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 28 februari

2011 tot en met 29 april 2014 te Maarsen en/of Zeist, in elk geval in

Nederland, één of meermalen (telkens) een (aantal) afbeelding(en), te weten 9

foto('s) en/of 4 video('s)/film(s) heeft

- vervaardigd,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn,

waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog

niet had bereikt (te weten [slachtoffer 1] , geboren op [2000] ,

en/of [slachtoffer 5] geboren op [1994] , en/of [slachtoffer 7] , geboren op [1994]

, en/of [slachtoffer 6] , geboren op [1994] , en/of [slachtoffer 3]

, geboren op [1998] ,), was betrokken of schijnbaar was

betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen van een persoon die

kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

(

[bestandsnaam]

}.scc en/of

[bestandsnaam]

}.scc en/of

[bestandsnaam]

}.scc )

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die

kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij

door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van

kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s)

nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of billen in beeld gebracht

worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft

en/of strekt tot seksuele prikkeling;

[bestandsnaam]

.jpg )

art 240b Wetboek van Strafrecht

art 240b lid 1 Wetboek van Strafrecht

[1] Voor zover niet anders vermeld, wordt in de hierna volgende voetnoten telkens verwezen naar bewijsmiddelen die zich in het aan deze zaak ten grondslag liggende dossier bevinden, volgens de in dat dossier toegepaste nummering. Tenzij anders vermeld, gaat het daarbij om processen-verbaal, in de wettelijke vorm opgemaakt door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren.

Voor zover het gaat om geschriften als bedoeld in artikel 344.1.5° Wetboek van Strafvordering, worden deze alleen gebruikt in verband met de inhoud van andere bewijsmiddelen.

[2] De verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting d.d. 9 maart 2016.

[3] Het proces-verbaal van verhoor van [slachtoffer 1] , p. 83-84, 87 tot en met 91, 93 en 94.

[4] Het proces-verbaal van bevindingen van [verbalisant 4] , p. 44-45. Het proces-verbaal van bevindingen van [verbalisant 1] , inclusief bijlagen, p. 46-50, 53 tot en met 55, 57 en 68. Het proces-verbaal van bevindingen van [verbalisant 1] , p. 1022 en 1025.

[5] De verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting d.d. 9 maart 2016.

[6] Het proces-verbaal van verhoor van [slachtoffer 2] , p. 1769, 1771 tot en met 1776.

[7] Het proces-verbaal van bevindingen van [verbalisant 1] , inclusief bijlagen, p. 1679 tot en met 1684, 1687-1688, 1690 tot en met 1693 en p. 1708.

[8] Het proces-verbaal digitaal onderzoek, p. 458, 459 en 461.

[9] Het proces-verbaal van bevindingen kinderporno-onderzoek, p. 2030 en 2031.

[10] De verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting d.d. 9 maart 2016.

[11] Het proces-verbaal informatief gesprek zeden van [verbalisant 8] en [verbalisant 9] , p. 1872 en 1873.

[12] Het proces-verbaal van bevindingen van [verbalisant 1] en [verbalisant 4] , inclusief bijlagen, p. 1791 tot en met 1795, 1797-1799 en 1801-1806.

[13] De verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting d.d. 9 maart 2016.

[14] Het proces-verbaal van verhoor van [slachtoffer 4] , p. 1925 tot en met 1928.

[15] Het proces-verbaal van bevindingen van [verbalisant 1] , inclusief bijlagen 1183-1884, 1886 tot en met 1892.

[16] De verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting d.d. 9 maart 2016.

[17] Het proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal van [verbalisant 3] en [verbalisant 5] , p. 416, 417, 420, 421-422.

[18] Het proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal van [verbalisant 3] en [verbalisant 5] , p. 441-442 en 446.

[19] Het proces-verbaal digitaal onderzoek, p. 461.

[20] Het proces-verbaal van bevindingen kinderporno-onderzoek, p. 2030 en 2031.

[21] Het proces-verbaal bevindingen van [verbalisant 6] , p. 2019-2020.

[22] Het proces-verbaal van bevindingen kinderporno-onderzoek, p. 2030 en 2031.

[23] De verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting d.d. 9 maart 2016.

[24] Het proces-verbaal digitaal onderzoek (videobestanden met schermopnamen), p. 410.

[25] Het proces-verbaal van bevindingen van [verbalisant 1] en [verbalisant 4] , p. 1384 tot en met 1387.

[26] Het proces-verbaal bevindingen van [verbalisant 6] , p. 2014.

[27] Het proces-verbaal van verhoor van [slachtoffer 5] p. 1395 en 1399.

[28] Het proces-verbaal van verhoor van [slachtoffer 7] , p. 1435 en 1438-1439.

[29] Het proces-verbaal van verhoor van [slachtoffer 6] , p. 1474 en 1478.

[30] Het proces-verbaal van bevindingen opgemaakt d.d. 21 oktober 2015, los ingekomen ten Parkette d.d. 3 november 2015, niet doorgenummerd

[31] Het proces-verbaal van bevindingen van [verbalisant 7] , p. 217.

[32] Het proces-verbaal van aanhouding, p. 101.

[33] Het proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal van [verbalisant 3] en [verbalisant 5] , p. 417.

[34] Het proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal van [verbalisant 3] en [verbalisant 5] , p. 420.

[35] Het proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal van [verbalisant 3] en [verbalisant 5] , p. 423.

[36] Het proces-verbaal van bevindingen [programma] van [B] , opgemaakt op 19 maart 2015, dos. 584-586.

[37] Het proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal van [verbalisant 3] en [verbalisant 5] , opgemaakt op 2 februari 2016, p. 419.