Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2016:1118

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
04-03-2016
Datum publicatie
09-03-2016
Zaaknummer
C/16/408096 / KG ZA 16-33
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Civiel recht. Kort geding aangespannen door Tresbizz tegen bol.com. Volgens Tresbizz handelt bol.com in strijd met de tussen hen gesloten overeenkomst door het beëindigen van de verkoop van producten van Tresbizz. De voorzieningenrechter oordeelt dat het handelen van bol.com niet in strijd is met de tussen partijen gesloten overeenkomst en wijst de vorderingen van Tresbizz af.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2016/675
IR 2016/50, UDH:IR/13285 met annotatie van Onder redactie van mr. M. van der Linden – Smit en mr. C.C.M. Kroeks – de Raaij
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Civiel recht

handelskamer

locatie Utrecht

zaaknummer / rolnummer: C/16/408096 / KG ZA 16-33

Vonnis in kort geding van 4 maart 2016

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TRESBIZZ B.V.,

gevestigd te Almere,

eiseres,

advocaat mr. P. Bosma te Almere,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BOL.COM B.V.,

gevestigd te Utrecht,

gedaagde,

advocaat mr. P.J.B. Heemskerk te Rotterdam.

Partijen zullen hierna Tresbizz en bol.com genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding met 7 producties

 • -

  de aanvullende producties 8, 9, 10 en 11 van Tresbizz

 • -

  de producties 1 tot en met 16 van bol.com

 • -

  de mondelinge behandeling

 • -

  de pleitnota van Tresbizz

 • -

  de pleitnota van bol.com.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Bol.com verkoopt haar producten (ongeveer 10 miljoen) via internet. Ook derden, zakelijke verkopers, kunnen via de website bol.com hun producten verkopen. Er zijn ongeveer 9.000 actieve zakelijke verkopers die samen 2,5 miljoen artikelen aanbieden.

Aanvankelijk verkocht bol.com uitsluitend fysieke producten. Sinds medio 2013 experimenteert zij met producten die als ‘download’/’downloadlink met activatiecode’ worden aangeboden, te weten Electronic Software Distribution (hierna te noemen: ESD).

2.2.

Sinds 2 augustus 2013 heeft Tresbizz zich als zakelijke verkoper bij bol.com aangemeld. Tresbizz bood vanaf dat moment zowel fysieke als digitale softwareproducten via (het platform Plaza van) bol.com aan (hierna ook te noemen: het platform).

Op de overeenkomst dienaangaande tussen Tresbizz en bol.com zijn de ‘Gebruikersvoorwaarden Zakelijke Verkopen via bol.com’ van toepassing. In deze voorwaarden is onder meer bepaald:

Artikel 3 - Aanbod

(…)

Bol.com is als enige gerechtigd te bepalen welke productcategorieën en/of subcategorieën, op het Platform mogen worden aangeboden en/of aan het Platform kunnen worden toegevoegd, almede vanaf welk tijdstip zulks mogelijk wordt. Tevens is bol.com gerechtigd om productcategorieën en/of subcategorieën van het aanbod op het Platform te verwijderen, zonder dat de Zakelijke Verkoper enig recht geldend kan maken op bol.com als gevolg daarvan. Bol.com behoudt zich het recht voor om bepaalde Artikelen uit te sluiten van de productcategorieën en/of subcategorieën.

(…)

Het staat bol.com vrij om de Zakelijke Verkoper niet langer toe te staan bepaalde Artikelen op het Platform aan te bieden. De Zakelijke Verkoper zal het aanbod van het betreffende Artikel met onmiddellijke ingang staken en gestaakt houden op verzoek van bol.com.

(…)

Artikel 5 - Klantrelatie

(…)

De zakelijke verkoper erkent dat bol.com zgn. ‘Service levels’, zoals opgenomen in Bijlage 2 hanteert en dat bol.com zich het recht voorbehoud om het Verkoopaccount te blokkeren indien de Zakelijke Verkoper niet aan deze service levels voldoet.

(…)

De zakelijke verkoper is verplicht om zijn aanbod alsmede de uitvoering van de Koopovereenkomst in overeenstemming te laten zijn met van toepassing zijnde wet- en regelgeving

(…)

Artikel 11 - Garanties en verplichtingen

(…)

De Zakelijke Verkoper garandeert dat:

(…) alleen Artikelen zullen worden aangeboden in de productcategorieën die door bol.com zijn opengesteld;

(…) de Artikelen naar behoren functioneren en geen gebrek vertonen;

de door haar aangeboden Artikelen en de door haar verstrekte (product) informatie geen inbreuk maakt op enige rechten(zoals, maar niet beperkt tot, rechten van intellectuele eigendom);

het handelen van de Zakelijke Verkoper en/of Artikelen van de Zakelijke Verkoper de reputatie en/of het imago van bol.com of de Omgeving niet zullen schaden;

zij te allen tijde in overeenstemming handelt met de richtlijnen en instructies van bol.com ter zake van de installatie en het gebruik van het Platform.

(…)

Artikel 13 - Beëindiging bol.com Zakelijk verkopersschap

Bol.com is te allen tijde gerechtigd om, om zonder opgaaf van reden een zakelijke Verkoper geen Verkoopaccount te verlenen, aanvullende eisen te stellen voor het verlenen van een Verkoopaccount, een reeds aangemaakt Verkoopaccount te blokkeren of het Zakelijk Verkopersschap met onmiddellijke ingang te beëindigen. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als bol.com vermoedt dat in strijd wordt gehandeld met één of meer van de toepasselijke voorwaarden, er sprake is van fraude, het gebruik van het Verkoopaccount de goede werking van de Omgeving van bol.com verstoort of naar oordeel van bol.com schadelijk kan zijn voor de goede naam van bol.com of derden.

Bol.com is tevens te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten voor het Zakelijke Verkopersschap niet langer te beschikking te stellen.

Artikel 14 - Gevolgen beëindiging bol.com Zakelijk Verkopersschap

Indien het Zakelijke Verkopersschap, om welke reden dan ook, is beëindigd:

wordt het Verkoopaccount geblokkeerd;

is de Zakelijke Verkoper niet langer gerechtigd om de Content, de Artikelen en de bol.com merken (voor zover dat recht al bestond) te gebruiken.

De Zakelijke Verkoper kan geen aanspraak maken op enige vergoeding door bol.com in verband met de beëindiging van het Zakelijke Verkopersschap door bol.com en de Zakelijke Verkoper doet hierbij afstand van enig recht op enige (schade)vergoeding.

(…)

BIJLAGE 2

Servicelevels Zakelijke Verkopers

(…)

Zakelijk Verkoper committeert zich om een maximale klanttevredenheid te behalen. Dit uit zich in de volgende normen:

1. Op tijd geleverd ≥98% van totaal aantal verzendingen

2. Verkoper annuleringen ≤2% van totaal aantal bestellingen

3. Klantvragen ≤2% van totaal aantal bestellingen

4. Retourzendingen ≤1% van totaal aantal verzendingen*

5. Algemene Reviewcijfer Minimaal een 8 of hoger

(…)”

2.3.

Op 27 augustus 2015 heeft [A] (Senior Market Manager) van bol.com aan [B] (directeur) en [X] van Tresbizz per e-mail het volgende bericht gezonden:

“Hi [B] , [X] ,

Afgelopen dinsdag heb ik je telefonisch gesproken over het feit dat we zullen gaan stoppen met het aanbieden van downloads op de huidige manier. We zullen ESD zelf gaan aanbieden, waarbij deze een aparte plaats in de winkel zullen gaan krijgen, vergelijkbaar met hoe we nu ebooks ontsluiten. Voor externe verkopers is het helaas op dit moment niet mogelijk hiervan gebruik te maken. Hier volgen we overigens dezelfde afweging als eerder bij ebooks gemaakt.

(…)

Voorlopig zullen we gedogen dat er digitale artikelen die we niet zelf via ESD zullen voeren, via de huidige methode kunnen worden aangeboden. (…)”

2.4.

Op 27 november 2015 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen [A] en [C] van bol.com en [B] , [Y] en [X] van Tresbizz. In dit gesprek is wederom van de zijde van bol.com aangegeven dat zij zal gaan stoppen met het (laten) aanbieden van ESD via haar website. Ook is gesproken over de controle die Tresbizz toepast op door haar van verschillende leveranciers ingekochte activatiecodes voor softwareproducten.

2.5.

Op 18 december 2015 is er telefonisch contact geweest tussen [C] van bol.com en [B] van Tresbizz. [C] heeft aangegeven dat bol.com de week erop het besluit zal nemen of zij zal doorgaan met het aanbieden van ESD. Naar aanleiding hiervan heeft [B] op 21 december 2015 per e-mail aanvullende informatie aan [C] verstrekt. Deze e-mail eindigt met de zin:

“Hoop dat bovenstaande samenvatting met aanvullende informatie voldoende is om met de juiste onderbouwingen te praten met de decision makers.”

2.6.

Op 28 december 2015 heeft [A] van bol.com, na eerder telefonisch contact, aan [B] van Tresbizz per e-mail laten weten dat bol.com stopt met het aanbieden van ESD via haar platform/website:

“Hi [B] ,

Zoals net telefonisch besproken, zullen we per direct stoppen met het aanbieden van ESD via Plaza, om de redenen die in de eerder mail hieronder zijn vermeld.

Concreet houdt dat in dat jullie account per vandaag in time-out zal worden gezet, zodat je de ESD artikelen uit je product feed kan verwijderen. Zoals jullie aanbod alleen nog bestaat uit artikelen die fysiek per post worden verzonden, ontvang ik graag een mail (incl. lijst van producten), zodat we deze kunnen checken. Zodra deze door ons is gecheckt en goedgekeurd, zullen we jullie account weer open zetten en kan je de fysieke artikelen weer aanbieden. (…)”

Aan het einde van de dag heeft bol.com (de verkoop van producten van) Tresbizz ‘offline’ gezet.

2.7.

Bij brief van haar advocaat van 5 januari 2016 heeft Tresbizz bol.com verzocht een termijn van zes maanden te gunnen alvorens haar digitale producten ‘offline’ gaan zodat zij haar organisatie kan hervormen en de benodigde technische wijzigingen kan doorvoeren. Daarnaast heeft Tresbizz bol.com verzocht in ieder geval de fysieke producten van Tresbizz weer ‘online’ te zetten zodra Tresbizz aan haar bevestigt dat de digitale producten zijn verwijderd uit haar ‘feed’.

2.8.

Bij brief van 11 januari 2016 heeft [D] (Legal Counsel) van bol.com Tresbizz laten weten dat bol.com niet bereid is Tresbizz nog langer toe te staan om via de website bol.com ESD producten te verkopen. Dit geldt volgens bol.com ‘temeer nu zij daarmee ook zou toestaan dat haar reputatie en imago daar verdere schade door zou leiden’. [D] heeft voorts aangegeven dat zij Tresbizz weer in staat zal stellen fysieke producten via haar website aan te bieden zodra Tresbizz aan bol.com bevestigt dat de digitale producten uit haar ‘feed’ zijn verwijderd.

2.9.

Nadat Tresbizz haar digitale producten uit haar aanbod had verwijderd, heeft bol.com op 22 januari 2016 om 19.00 uur Tresbizz voor de verkoop van fysieke producten weer aangesloten op haar platform, althans haar website.

3 Het geschil

3.1.

Tresbizz vordert samengevat en na wijziging van eis - dat de rechtbank bij vonnis in kort geding, uitvoerbaar bij voorraad:

I. bol.com veroordeelt om Tresbizz binnen 24 uur na dit vonnis weer aan te sluiten op het platform, zodanig dat Tresbizz in de gelegenheid is om digitale producten te verkopen en Tresbizz aangesloten te houden voor een periode van tenminste 6 maanden;

II. (voorheen III) bol.com veroordeelt om binnen 2 dagen na dit vonnis aan Tresbizz te betalen een voorschot op de door Tresbizz te lijden schade tot een bedrag van € 35.000,--, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 2 dagen na dit vonnis tot de dag van betaling;

III. (voorheen IV) bol.com veroordeelt in de proceskosten, te vermeerderen met de nakosten ten bedrage van € 133,-- of ingeval van betekening € 199,--, te voldoen binnen 14 dagen na dagtekening van dit vonnis en voor het geval voldoening van de (na)kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt, te vermeerderen met de wettelijke rente over de (na)kosten berekend vanaf de termijn voor voldoening.

3.2.

Tresbizz legt aan haar vordering ten grondslag dat bol.com in strijd handelt met de tussen hen gesloten overeenkomst, dan wel onrechtmatig handelt jegens Tresbizz. De abrupte beëindiging van de verkoop van de producten van Tresbizz via de website van bol.com op 28 december 2015 is volgens Tresbizz in strijd met de redelijkheid en billijkheid. Op grond daarvan zou een redelijke opzegtermijn in acht moeten worden genomen, zodat Tresbizz haar verkoopmethode zonder onderbreking zou kunnen aanpassen. Van de zijde van bol.com is op 27 november 2016 ook gezegd dat zij pas aan het einde van het eerste kwartaal van 2016 (Q1 2016) zou stoppen met de verkoop van ESD via haar website, in ieder geval als er geen verbetering in de controle van de activatiecodes kwam. Tresbizz is daarmee aan de slag gegaan, maar had daarvoor tijd nodig.

3.3.

Bol.com voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen van Tresbizz.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Met haar vordering (I) om in ieder geval voor een periode van zes maanden weer te worden aangesloten op het platform van bol.com is het spoedeisend belang gegeven. Tresbizz heeft gesteld dat zij aanzienlijke schade lijdt zolang zij de verkoop van haar digitale producten (ESD) niet kan hervatten. Zij behaalt 85% van haar omzet via het platform van bol.com en grotendeels met de verkoop van digitale producten. Bol.com heeft dit als zodanig ook niet weersproken.

4.2.

Tresbizz heeft ter zitting haar vordering met betrekking tot het weer kunnen verkopen van fysieke producten via het platform van bol.com ingetrokken. Sinds 22 januari 2016 heeft Tresbizz dit weer mogelijk gemaakt.

4.3.

Voor toewijzing van vordering I is vereist dat het in hoge mate waarschijnlijk moet zijn dat een gelijkluidende vordering in een te voeren bodemprocedure zal worden toegewezen. Derhalve dient te worden beoordeeld of voldoende aannemelijk is dat de bodemrechter tot het oordeel zal komen dat bol.com het zakelijk verkopersschap van Tresbizz voor wat betreft de verkoop van digitale producten (ESD) ten onrechte per 28 december 2015 (met onmiddellijke ingang) heeft beëindigd en dat zij Tresbizz gedurende een bepaalde periode in de gelegenheid dient te stellen deze verkopen voort te zetten. De rechtbank oordeelt daartoe het volgende.

4.4.

Van de tussen Tresbizz en bol.com gesloten overeenkomst maken deel uit de ‘Gebruikersvoorwaarden zakelijke verkopers’ (hierna: gebruikersvoorwaarden). Uit artikel 3 van deze gebruikersvoorwaarden volgt dat bol.com bepaalt welke producten via het platform worden aangeboden en ook of reeds aangeboden producten van het platform (met onmiddellijke ingang) moeten worden verwijderd. Uit artikel 13 van de gebruikersvoorwaarden volgt de bevoegdheid van bol.com om een verkoopaccount te blokkeren of het zakelijk verkopersschap (met onmiddellijke ingang) te beëindigen (bijvoorbeeld als het gebruik van de verkoopaccount naar haar oordeel schadelijk kan zijn voor haar goede naam of derden). Bol.com heeft van deze bevoegdheden gebruik gemaakt.

4.5.

In de eerste plaats heeft bol.com Tresbizz op 27 augustus 2015 laten weten dat zij zal stoppen met de tot dan toe bestaande manier van aanbieden van digitale producten (ESD) via haar platform. Digitale producten van Tresbizz die nog niet door bol.com (op de nieuwe manier) zouden worden aangeboden zouden volgens deze berichtgeving nog op het platform worden gedoogd. Op 27 november 2015 heeft bol.com dit bericht herhaald. Eind december 2015 heeft zij expliciet besloten niet door te gaan met het aanbieden van digitale producten (ESD) via derden op haar website. Op 28 december 2015 heeft zij dit geëffectueerd door het verkoopaccount van Tresbizz ‘offline’ te zetten, althans te blokkeren.

Hoe nadelig deze beslissing ook is voor de bedrijfsvoering en de bedrijfsresultaten van Tresbizz, in deze procedure is niet aannemelijk geworden dat dit handelen van bol.com in strijd is met de (gebruikersvoorwaarden van de) tussen partijen gesloten overeenkomst of dat het in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat bol.com op de daarin genoemde bevoegdheden een beroep heeft gedaan, althans geen opzegtermijn in acht heeft genomen.

Er is sprake van een zakelijke, commerciële overeenkomst tussen Tresbizz en bol.com die (pas) sinds augustus 2013 loopt. Niet gesteld of gebleken is dat Tresbizz op grond van deze overeenkomst aan bepaalde omzetnormen moet voldoen, dat zij gedurende een bepaalde periode van de diensten van bol.com gebruik moet maken of dat zij haar producten niet via andere kanalen mag verkopen. Dat een groot deel van haar omzet dus afhankelijk is geworden van de verkopen via het platform, via de website van bol.com, is derhalve een situatie die Tresbizz zelf heeft gecreëerd (en waartoe zij niet is gedwongen). Gelet op de bevoegdheden die bol.com had bedongen heeft Tresbizz daarmee (bewust of onbewust) een risico genomen. Zij had zich op de huidige situatie kunnen voorbereiden, in ieder geval vanaf 27 augustus 2015.

4.6.

Hier komt in de tweede plaats bij dat de beslissing van bol.com om op 28 december 2015 direct te stoppen met het aanbieden van ESD via haar platform samenhangt met de problemen die bij de verkoop van die producten steeds hebben bestaan en de negatieve publiciteit die dienaangaande in het najaar van 2015 ontstond. Onder de door Tresbizz aan consumenten geleverde ESD, in het bijzonder de activatiecodes, bevonden zich steeds codes die niet werkten. Tresbizz, zoals ter zitting ook is gebleken, was bekend met dit probleem. Van de lijsten met activatiecodes die zij van verschillende leveranciers ontvangt zit steeds een percentage (3-4%) foute, niet werkende, codes. Tresbizz paste echter niet een controle van 100% toe op de ontvangen codes alvorens zij deze aan consumenten leverde. Ter zitting heeft [B] verklaard dat Tresbizz daartoe bij voldoende mankracht wel in staat zou zijn geweest en dat zij bezig was dat te bereiken in januari 2016. In november 2015 zat Tresbizz echter op een controle van 40% van de activatiecodes, eind december 2015 op een controle van 40-50% van de activatiecodes. De rechtbank stelt vast dat Tresbizz met het niet (eerder) uitvoeren van een controle van 100% van de activatiecodes (bewust) het risico heeft genomen dat een deel van de door haar via het platform van bol.com geleverde producten daarmee ook niet voldeed aan de in artikel 11 van de gebruikersvoorwaarden gestelde kwaliteitseisen. Dat Tresbizz na melding van een geleverde foute code zo snel mogelijk de consument van een juiste code voorzag, maakt dit niet anders.

Het af en toe leveren van foute, niet werkende, activatiecodes droeg ook bij aan het percentage klantcontacten naar aanleiding van de bestellingen (6,43% over 2015 blijkens productie 11 van bol.com in plaats van de toegestane 2% op grond van artikel 5 en bijlage 2 van de gebruikersvoorwaarden, zie ook productie 12 van bol.com). Bol.com heeft Tresbizz meerdere malen op dit te hoge percentage gewezen en (onder meer bij e-mails van 14 maart 2014, 31 december 2014 en 15 augustus 2014 (producties 2, 5 en 6 van bol.com)). In de

e-mail van 14 maart 2014 is er ook op gewezen dat het niet voldoen aan de norm kan leiden tot beëindiging van de overeenkomst.

Bol.com heeft gesteld dat toen de klachten/klantcontacten met betrekking tot ESD ook noemden dat volgens (de producent van de activatiecodes) Microsoft in bepaalde gevallen sprake was illegale codes of van verwijzingen naar illegale programma’s (producties 3 en 4 van bol.com), in andere gevallen van niet voor de verkoop bestemde schoollicenties (productie 7 van bol.com) en er vanaf oktober 2015 dienaangaande ook negatieve meldingen werden gedaan op consumentenwebsites als [website] en op 30 november 2015 een blog en op 24 december 2015 een website met betrekking tot ‘fraude bij bol’ (en haar medewerkers) werden gestart (productie 13, 14 en 15 van bol.com) voor haar eind december 2015 de maat vol was. Ook de naam van Tresbizz kwam voor in deze negatieve berichtgeving, onder meer in productie 13 van bol.com onder het bericht van 9 november 2015 (‘Op mijn vraag of er klachten zijn ontvangen over de nieuwste software wederverkoper TresBizz B.V. gaf Microsoft alleen maar aan: ‘Ook wegblijven’) en in productie 15. Laatstgenoemde productie betreft een print van de website ‘ [website] ’ en begint met de kop ‘Beste lezer koop geen software of andere fraude gevoelige producten bij Bol.com, waarom leest u hieronder terug’.

Tresbizz heeft het bestaan van deze negatieve berichtgeving als zodanig niet weersproken.

4.7.

Voldoende aannemelijk is hiermee geworden dat, los van de bevoegdheid van bol.com om te bepalen welke producten (nog) mogen worden aangeboden, de goede naam van bol.com en aan haar gelieerde bedrijven (derden) in het spel was. Dit wordt in artikel 13 van de gebruikersvoorwaarden ook expliciet als reden genoemd voor het blokkeren van een verkoopaccount van een zakelijk verkoper, evenals het vermoeden van het handelen in strijd met één of meer van de toepasselijke voorwaarden. Hiermee wordt derhalve ook verwezen naar het (niet) voldoen aan de in artikel 11 genoemde kwaliteitseisen voor de geleverde producten alsmede de in artikel 5/bijlage 2 genoemde ‘service levels’, zoals hiervoor besproken.

Dat bol.com gedurende een bepaalde periode de levering door Tresbizz van foute, niet werkende, activatiecodes heeft gedoogd, doet aan bovenstaande situatie onvoldoende af. Ook is niet, althans onvoldoende, aannemelijk geworden dat bol.com andere verkopers met vergelijkbare problemen als Tresbizz nog wel (bewust) in staat stelt via het platform hun digitale producten (ESD) te verkopen, zoals Tresbizz heeft gesteld. Ter zitting is er van de zijde van bol.com op gewezen dat, als er verkopers zijn die daartoe nog in de gelegenheid zijn, dit op een vergissing berust en zij daartegen zo snel mogelijk maatregelen zal nemen.

4.8.

Tot slot is onvoldoende aannemelijk geworden dat in het gesprek van 27 november 2015 van de zijde van bol.com aan Tresbizz is toegezegd dat in ieder geval gedurende het hele eerste kwartaal van 2016 (Q1 2016) nog de mogelijkheid zou bestaan om van het platform van bol.com gebruik te maken en dat Tresbizz daarmee ook de gelegenheid zou krijgen de controle van ESD nog naar het door bol.com gewenste niveau te brengen. Van de zijde van bol.com is deze stelling van Tresbizz weersproken. [A] en [C] hebben beiden schriftelijk verklaard dat gezegd is dat de tot dan toe bestaande manier van het aanbieden van ESD uiterlijk per ‘Q1 2016’ zou eindigen, maar waarschijnlijk eerder. In ieder geval zou volgens hen niet worden gewacht totdat Tresbizz eind januari/februari de controles van de activatiecodes op het door bol.com gewenste niveau zou kunnen hebben gebracht (productie 8 van bol.com). Voor verder onderzoek naar wat er is besproken op 27 november 2015 is in deze procedure in kort geding geen plaats. Overigens is het nog maar de vraag wat een toezegging waard zou zijn in het licht van voornoemde toegenomen negatieve berichtgeving.

4.9.

Op grond van het voorgaande ziet de rechtbank thans geen aanleiding om de vordering (I) van Tresbizz toe te wijzen. Dit leidt er ook toe dat de vordering (II) van Tresbizz met betrekking tot een voorschot op de schadevergoeding niet voor toewijzing in aanmerking komt, nog afgezien van de omstandigheid dat niet, althans onvoldoende, is gebleken van feiten en omstandigheden die maken dat een dergelijke voorziening nodig zou zijn uit hoofde van onverwijlde spoed.

4.10.

Tresbizz zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van bol.com worden begroot op:

- griffierecht € 1.929,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal € 2.745,00

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

wijst de vorderingen af,

5.2.

veroordeelt Tresbizz in de proceskosten, aan de zijde van bol.com tot op heden begroot op € 2.745,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. P. Krepel en in het openbaar uitgesproken op 4 maart 2016.1

1 type: HV/4061 coll: