Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2015:9390

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
30-12-2015
Datum publicatie
14-01-2016
Zaaknummer
C/16/383343 / HA ZA 14-978
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

AWBZ-zorg. Zorgkantoor heeft niet alle verrichte thuiszorgwerkzaamheden vergoed. Voor wiens risico komt dat? Uitleg overeenkomst. Inspanningsverplichting, waarschuwingsplicht

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2016/120
GZR-Updates.nl 2016-0071
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Civiel recht

handelskamer

locatie Utrecht

zaaknummer / rolnummer: C/16/383343 / HA ZA 14-978

Vonnis van 30 december 2015

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

THUISZORGINHOLLAND V&V B.V.,

gevestigd te Haarlem,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. R. Vos te Haarlem,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

EXPERTCARE B.V.,

gevestigd te Nieuwegein,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. P.F.C. Heemskerk en mr. M.W. Speksnijder te Utrecht.

Partijen zullen hierna TIH en Expertcare genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het tussenvonnis van 25 februari 2015,

 • -

  de conclusie van antwoord in reconventie,

 • -

  het proces-verbaal van comparitie, gehouden op 16 juni 2015.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

AWBZ-zorg

2.1.

Tot 1 januari 2015 gold de Algemene wet bijzondere ziektekosten (hierna: AWBZ), waarin de verzekering tegen bijzondere ziektekosten was geregeld.

2.2.

Personen die redelijkerwijs op zorg waren aangewezen, gelet op hun behoefte en uit het oogpunt van een doelmatige zorgverlening, ter voorkoming van ziekten en ter voorziening in hun geneeskundige behandeling, verpleging en verzorging, kregen een “indicatie”. Daarmee konden zij hun aanspraak op die zorg tot gelding maken jegens hun zorgverzekeraars. De zorg die, conform die indicatie, door zorgaanbieders werd verleend, werd “rechtmatig verleende zorg” genoemd.

2.3.

De AWBZ-zorg, en de vergoeding van de door zorgverleners rechtmatig verleende zorg aan personen met een indicatie, was tot 1 januari 2015 regionaal geregeld. De zorgverzekeraar met het grootste aantal verzekerden in een bepaalde regio, ook wel “concessiehouder” genoemd, onderhield een “zorgkantoor” in die regio. De overige zorgverzekeraars gaven het zorgkantoor mandaat en volmacht om de AWBZ-zorg in die regio te kunnen uitvoeren en om overeenkomsten te sluiten met door het zorgkantoor geschikt bevonden zorgaanbieders in die regio.

2.4.

Op zorgaanbieders die AWBZ-zorg leverden was de Wet marktordening gezondheidszorg (hierna: Wmg) van toepassing. Op grond van de Wmg stelde de Nederlandse Zorgautoriteit (hierna: NZa) tarieven vast voor de levering van bepaalde soorten zorg. Die tarieven werden jaarlijks bepaald op basis van een voor dat jaar geldend bedrag aan aanvaardbare kosten, het “budget”.

2.5.

Het voor de zorgaanbieders beschikbare deel van dat budget werd jaarlijks berekend aan de hand van de jaarlijkse Beleidsregel Aanvaardbare kosten AWBZ. Met behulp daarvan werden jaarlijks in alle regio’s zogenoemde “productieafspraken” gemaakt tussen het zorgkantoor in een bepaalde regio en de verschillende zorgaanbieders aldaar. Dat waren afspraken over de aard en de omvang van de door die zorgaanbieders te leveren zorg, aan de hand waarvan dan voor een specifieke zorgaanbieder het budget voor dat jaar werd vastgesteld.

2.6.

Het maximale jaarlijkse budget van de zorgkantoren in alle regio’s, dat wil zeggen het totale bedrag waarvoor de zorgkantoren in een jaar productieafspraken konden maken met zorgaanbieders, en op basis waarvan de zorgaanbieders werden betaald voor rechtmatig verleende zorg, werd vastgesteld aan de hand van een andere jaarlijkse Beleidsregel, de Beleidsregel Contracteerruimte.

2.7.

In deze Beleidsregel Contracteerruimte was ook neergelegd dat de productieafspraken voor een bepaald jaar, en daarmee de budgetten, tot stand moesten komen door middel van de indiening van een budgetaanvraag door de zorgaanbieders, en wel vóór 1 november van het daaraan voorafgaande jaar. Gedurende het jaar kon vervolgens nog eventueel een “herschikking” van het toegekende budget plaatsvinden. De aanvraag daarvoor moest vóór 1 november van het lopende jaar zijn ingediend.

2.8.

De zorgaanbieder kon de door hem geleverde zorg aan een persoon met een AWBZ-indicatie declareren bij het zorgkantoor in zijn regio, en wel op basis van de Beleidsregel Declaratievoorschriften AWBZ-zorg, waarna het zorgkantoor vervolgens zorg droeg voor de vergoeding van die declaraties.

2.9.

De definitieve afrekening vond later plaats aan de hand van de jaarlijkse Beleidsregel Nacalculatie. Op grond van die Beleidsregel moesten zorgaanbieders en zorgkantoren jaarlijks uiterlijk op 31 mei van het jaar volgend op dat waarin de zorg was verleend, nacalculatieformulieren indienen bij de NZa, met daarop de totale door hen gerealiseerde productie. Op basis daarvan stelde de NZa vervolgens de definitieve vergoeding per zorgaanbieder vast.

2.10.

In de Beleidsregel Nacalculatie 2013 is het volgende opgenomen:

4.2 Nacalculatie op gerealiseerde productie over 2013

In aanvulling op bovenstaande algemene nacalculatiebepalingen zal de NZa de

nacalculatie op gerealiseerde productie afhandelen met inachtneming van de bepalingen 4.2 a tot en met h:

(…)

b) Bij de nacalculatie op de gerealiseerde productie is het totaalbedrag van de gehonoreerde productieafspraak de bovengrens. Dit betekent dat overproductie niet wordt gehonoreerd.

2.11.

In de toelichting op deze Beleidsregel is het volgende vermeld:

Artikel 4.2 Nacalculatie op gerealiseerde productie over 2013

(…)

b) De door de NZa laatstelijk voor 2013 vastgestelde productieafspraak naar aanleiding van een budgetverzoek, inclusief de capaciteitsmutaties tot en met 2013, is de bovengrens voor hetgeen voor bekostiging over 2013 [in, toevoeging rechtbank] aanmerking komt. Productie die bovenop deze productieafspraak wordt gerealiseerd (overproductie) wordt niet vergoed en komt voor eigen rekening en risico van de betreffende zorgaanbieder.

2.12.

In de Beleidsregel Nacalculatie 2014 en de toelichting daarop is eenzelfde tekst vermeld als geciteerd in de overwegingen 2.10. en 2.11. Alleen het jaartal is aangepast.

Partijen

2.13.

TIH en Expertcare zijn zorgaanbieders. Zij verlenen AWBZ-zorg. (Expertcare is een rechtsopvolgster van Zorg voor Zorg Nederland. In het hierna volgende zal, in citaten, naast de naam Expertcare ook de naam van rechtsvoorgangster Zorg voor Zorg Nederland voorkomen, evenals enkele verkorte vormen daarvan, zoals Zorg voor Zorg, ZvZ en ZvZ NL. TIH zal in citaten ook ThuiszorgInHolland worden genoemd.)

2.14.

TIH heeft enkele jaren voor een derde zorgaanbieder (hierna: Amstelring) thuiszorg verleend aan verzekerden met een AWBZ-indicatie in de regio Amstelland en De Meerlanden (hierna: A&dM) en in de regio Kennemerland.

2.15.

Op 3 juni 2013 heeft TIH een overeenkomst gesloten met Expertcare, op grond waarvan TIH vanaf dat moment voor Expertcare thuiszorg zou gaan verlenen aan een aantal personen met een AWBZ-indicatie in de genoemde regio’s A&dM en Kennemerland. Destijds onderhield zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid (hierna: Z&Z) het zorgkantoor in de regio A&dM. In de regio Kennemerland onderhield zorgverzekeraar Achmea het zorgkantoor.

2.16.

TIH en Expertcare hebben in hun contacten met betrekking tot het sluiten van de overeenkomst ook de mogelijkheid besproken dat op termijn ook andere personen met een AWBZ-indicatie, aan wie TIH op dat moment nog namens Amstelring thuiszorg verleende, zouden overstappen van Amstelring naar Expertcare.

2.17.

In de op briefpapier van Expertcare neergelegde overeenkomst tussen Expertcare en TIH (waarin Expertcare “Opdrachtgever” wordt genoemd en TIH “Partner”) is het volgende opgenomen:

Overwegende dat:

(…)

Opdrachtgever eindverantwoordelijke is richting zorgkantoren, zorgverzekeraars en/of gemeenten en zal ook alle contacten met deze partijen onderhouden. Rechtstreekse contacten van de Partner zonder nadrukkelijke toestemming van de opdrachtgever zijn niet toegestaan. Om de afgeleide verantwoordelijkheden te regelen, hebben Opdrachtgever en Partner onderstaande samenwerkingsovereenkomst gesloten, waarin de verantwoordelijkheden van Partner voor de kwaliteit van de geleverde dienstverlening, aansprakelijkheid en overige volgens wettelijke kaders c.q. overeenkomsten tussen Opdrachtgever en zorgkantoren, zorgverzekeraars en/of gemeenten gestelde eisen, worden beschreven.

(…) Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

(…)

4 Tariefstelling en betaling facturen

4.1.

De tarieven worden jaarlijks voor 31 december door Opdrachtgever vastgesteld.

4.2.

Jaarlijks wordt voor 31 december de productie tussen Opdrachtgever en Partner besproken en vastgesteld. Eventuele overproductie door Partner wordt vergoed indien opdrachtgever deze vergoed krijgt van het zorgkantoor, zorgverzekeraar en/of gemeente. Productie die de Opdrachtgever niet vergoed krijgt van het zorgkantoor, zorgverzekeraar en/of gemeente wordt ook niet aan partner vergoed. Opdrachtgever doet zijn uiterste best om de eventuele overproductie van het zorgkantoor, zorgverzekeraar en/of gemeente vergoed te krijgen.

(…)

4.4.

De urenregistratie en facturen worden door partner volgens de afspraken zoals beschreven in de bijlage “Aanlevering van gegevens” aangeleverd. Indien deze voldoen aan de gestelde eisen, worden de facturen binnen 60 dagen na aanlevering door Opdrachthgever voldaan. Wanneer niet aan de gestelde eisen wordt voldaan wordt de betalingsverplichting van de Opdrachtgever, opgeschort. De partner heeft hierna nog 28 dagen om de tekortkomingen te herstellen.

(…)

6 Kwaliteit en leveringcondities

(…)

6.6.

Opdrachtgever onderhoudt de contacten met de zorgkantoren, zorgverzekeraar en/of gemeenten.

2.18.

In Bijlage 1 bij de overeenkomst tussen Expertcare en TIH is het volgende vermeld:

Bijlage 1: Uitvoering van extramurale V&V en Begeleiding

(…)

3 Uitvoering van zorg binnen de afspraken met zorgkantoor of zorgverzekeraar

De AWBZ productie van Partner wordt volgens de geoffreerde wijze via Opdrachtgever bij het zorgkantoor gedeclareerd. De te hanteren productieomvang, bandbreedtes en productmix zijn bepaald op basis van productieafspraken met zorgkantoor (…).

Partner dient de zorg te leveren binnen een geldige indicatie en de van toepassing zijnde beleidsregels van NZA en de regels van zorgverzekeraars en zorgkantoren (rechtmatig). Tevens dient de zorg geleverd te worden binnen de afgesproken productieomvang. Dreigende overschrijding van afgesproken productieomvang dient tijdig gesignaleerd te worden aan Opdrachtgever. Indien overschrijding van de productie niet aan Opdrachtgever wordt vergoed, worden door Opdrachtgever deze uren niet aan Partner uitbetaald.

(…) De geleverde zorg die door het zorgkantoor an Opdrachtgever wordt vergoed, wordt ook door Opdrachtgever aan Partner vergoedt. Het gaat hierbij alleen om de daadwerkelijk geleverde zorg.

2.19.

In Bijlage 2 bij de overeenkomst tussen Expertcare en TIH is een productiemaximum opgenomen en de voor verschillende werkzaamheden geldende tarieven. Hierbij is nog het volgende vermeld:

In verband met bovengenoemde maximaal aantal uren blijft onverkort van kracht dat, in geval van een korting opgelegd door een van de zorgkantoren in verband met een productieplafond of een productmixcorrectie, er geen uitbetaling van de uren aan Opdrachtgever plaats vindt, de opdrachtnemer de uren niet vergoed zal krijgen.

2.20.

Bij brief van 5 juli 2013 heeft Z&Z, het zorgkantoor in de regio A&dM, het volgende aan Expertcare laten weten met betrekking tot de vaststelling van de herschikking 2013:

Hierbij willen wij u informeren over de procedure ten aanzien van de herschikking 2013, oftewel het vaststellen van de definitieve productieafspraak 2013.

(…)

Gedurende 2013 volgt het zorgkantoor de realisatiecijfers nauwlettend. (…)Zorgaanbieders wordt (…) inzicht gegeven in de besteding van de regionale ruimte. Het risico op overbesteding van de regionale contracteerruimte wordt hiermee inzichtelijk gemaakt, zodat zorgaanbieders de mogelijkheid hebben in de bedrijfsvoering te anticiperen op het risico dat gerealiseerde productie niet betaald kan worden. In geval er sprake is van een onderbesteding op de regionale contracteerruimte kunnen zorgaanbieders ook beslissen om extra cliënten in zorg te nemen.

Het zorgkantoor benadrukt dat door het werken met begrensde regiobudgetten overproductie alleen gefinancierd wordt indien er sprake is van voldoende regiobudget. Uit de extrapolatie van de waarden van de tot nu toe maandelijkse aangeleverde productiemonitoren 2013 blijkt een dat er op alle kavels zorg zonder verblijf een onderschrijding is van de beschikbare contracteerruimte. Daarnaast geldt er voor verschillende kavels zorg met verblijf dat er een overschrijding is van de beschikbare contracteerruimte. (…).

Vaststellen definitieve productieafspraak 2013 (herschikking 2013)

De herschikking 2013 beoogt de regionaal beschikbare gelden zodanig per zorgaanbieder toe te kennen dat de definitieve productieafspraken 2013, welke uiterlijk 1 november bij de NZa moeten zijn aangeleverd, volledig binnen het beschikbare regiobudget kunnen worden gerealiseerd.

(…)

3 Toetsing aan contracteerruimte

(…)

Indien blijkt dat de beschikbare middelen onvoldoende zijn, dan zal het zorgkantoor zich tot het uiterste inspannen om financiële dekking te verkrijgen voor de door u geleverde prestaties.

Blijft er sprake van onvoldoende middelen dan zullen de ingediende voorstellen slechts gedeeltelijk opgenomen kunnen worden in de budgetformulieren. Indien dit aan de orde is, ontvangt u uiterlijk 11 oktober 2013 de berekening van hetgeen wij voor uw instelling kunnen honoreren.

(…)

2.21.

Naar aanleiding van deze brief van zorgkantoor Z&Z heeft Expertcare op 8 juli 2013 het volgende e-mailbericht gezonden aan TIH:

Zorg & Zekerheid heeft afgelopen week een circulaire verspreid waarin zij aangeeft dat het totale regionale budget is overschreden. Dit betekent in de praktijk dat budgetoverschrijdingen niet automatisch worden gehonoreerd.

Het overzetten van cliënten is in principe budget neutraal, want Amstelring declareert de cliënten niet meer als zij worden overgezet. We kunnen echter niet meer om de formele toestemming vooraf van het zorgkantoor heen. Als zorgaanbieder ZvZ NL wil ik de zaak met Z&Z bespreken voordat we het overzetten van de 15-20 indicaties effectueren, anders zijn / raken we mogelijk ongefinancierd.

(…)

2.22.

Bij e-mailbericht van 18 september 2013 zond Expertcare het volgende gespreksverslag aan TIH, met betrekking tot een diezelfde dag gehouden gesprek tussen Expertcare en TIH:

ZorgVoorZorg

(…) Binnen het ZorgEnZekerheid gebied mag ZvZ wel groeien in 2014. (…)

ThuiszorgInHolland Verzorging & Verpleging

(…)

Op dit moment hebben wij (…) 14 cliënten Amselland ondergebracht bij ZvZ.

(…)

Voorlopig kunnen wij in 2013 de twee zorgkantoorgebieden gewoon cliënten onderbrengen bij ZvZ. Dit wordt maandelijks gemonitord. Een toekomstige klantenstop wordt vroegtijdig aangegeven door ZvZ

2.23.

Bij e-mailbericht van 22 januari 2014 schreef Expertcare het volgende aan TIH:

We hebben overproductie bij Zorg & Zekerheid. Het zou kunnen zijn dat niet de volledige productie over 2013 door Z&Z wordt betaald.

Totdat ik weet of het zorgkantoor de productie van de laatste maanden 2013 zal betalen, houd ik de rekeningen van Thuiszorg InHolland vast en worden deze nog niet betaald.

2.24.

TIH reageerde diezelfde dag als volgt:

Ik heb je bericht gelezen. Ik moet zeggen dat ik hier geen rekening mee heb gehouden. Ik kan mij niet herinneren dat er sprake is of zou zijn van overproductie in het Zorg en Zekerheid gebied en dat dit van invloed is op onze samenwerking.

Ik blijf graag op de hoogte.

Voor het komende jaar wil ik graag afspraken maken over het aantal uren dat wij mogen leveren zodat wij in 2014 niet voor verrassingen komen te staan.

2.25.

De volgende dag antwoordde Expertcare het volgende:

Ik heb je vanaf het begin gemeld dat we als nieuwkomer een max budget hadden van Euro 100.000,-. Jullie hebben bij ons ruim over de Euro 150.000,- gedeclareerd. Omdat de toepassing het zogenaamde Z&Z click systeem en de herschikking 2013 nogal onduidelijk zijn, moeten we even afwachten hoe Z&Z het aanpakt. Als zij geen regionaal tekort hebben, dan zal het wel goed komen.

2.26.

Bij e-mailbericht van 31 januari 2014 schreef Expertcare het volgende aan TIH:

Ik heb net Zorg en Zekerheid gebeld. Heb de betreffende inkoper nog niet kunnen spreken. Als ik haar heb gesproken zal ik u erover mailen.

2.27.

Diezelfde dag antwoordde TIH als volgt:

Ik hoor graag wanneer je meer informatie hebt over de betaling van de facturen over periode 11 en 12 (en 13). Per periode gaat het om 30.000 euro, in totaal om 90.000 euro.

Ook wij, willen onze medewerkers graag op tijd betalen. Ik vertrouw er op dat jullie er (mede namens ons) aandacht aan blijven schenken.

2.28.

Later die dag antwoordde Expertcare op haar beurt het volgende:

Zoals je hebt gemerkt zijn we er mee bezig. We kunnen niet forceren, omdat de inkoper de reele mogelijkheid heeft niet te vergoeden. We masseren langs een dun lijntje omdat we uit de zwart/wit benadering willen blijven.

2.29.

Op 5 februari 2014 schreef TIH het volgende aan Expertcare:

Ik schrijf jullie deze brief omdat ik mij zorgen maak over de betalingsachterstand van onze facturen aan ZorgVoorZorg.

Op dit moment factureren wij ronde de 30.000 euro per periode. Op dit moment staan er facturen uit ter waarde van € 90.000 welke nog niet betaald zijn.

Wij hebben begrijpen dat er een issue speelt tussen Zorgkantoor Zorg & Zekerheid en ZorgVoorZorg. Een en ander heeft te maken dat ZorgVoorZorg in 2013 150.000 euro heeft gefactureerd terwijl het startbudget dat het Zorgkantoor ter beschikking heeft gesteld voor 2013 niet meer dan 100.000 euro bedraagt.

In overleg hebben wij in augustus 2013 alle Amstelring cliënten overgezet op jullie AGB code. Wij hebben dit gedaan in het vertrouwen dat jullie overeenstemming zouden krijgen van het Zorgkantoor om te groeien boven het startbudget.

Wellicht zijn wij hierin wat te goed gelovig geweest, noem het naïef, dat wij hier op konden rekenen, wij hebben nooit signalen door gekregen dat wij in augustus te veel uren bij jullie hebben onder gebracht.

(…)

Wij zijn gewend van onze Hoofdaannemers dat zij ons tijdig, waarschuwen om niet verder te groeien door geen klanten meer te mogen accepteren. Deze waarschuwingen komen meestal in augustus.

Wij zijn er vanuit gegaan (wellicht ten onrecht) dat de door ons gefactureerde productie binnen de grenzen zou zijn. Het aantal cliënten en productie is vanaf augustus stabiel geweest, zodat we de betalingsproblemen al in augustus hadden kunnen zien aankomen. Ik neem dat ons zelf kwalijk dat wij geen duidelijke productieafspraken voor 2013 hebben gemaakt.

2014

Voor 2014 wil ik graag wel een productieafspraak hoeveel uren/Euro’s wij maximaal per periode mogen factureren aan ZorgVoor Zorg.

Ik wil dit graag voor 1 maart 2014 weten voor Zorgkantoor Zorg & Zekerheid en voor Zorgkantoor Kennemerland/Achmea.

Verder wil ik graag weten op welke datum jij duidelijkheid hebt van Zorg & Zekerheid over de betaling van de uren uit 2013. Ik stel ook voor om gezamenlijk een afspraak te maken met Zorg & Zekerheid om de gerezen situatie te bespreken.

Ik zal jullie deze week bellen om bovenstaande te bespreken. Ook wij moeten immers onze Medewerkers op tijd en volledig betalen.

2.30.

Expertcare antwoordde diezelfde dag, 5 februari 2014, het volgende:

Ik begrijp je zorg en ben alles in het werk aan het zetten om het op te lossen. We zitten maandag aanstaande met (…) Z&Z om deze kwestie te bespreken.

Met (…) Z&Z was afgesproken dat we in principe op basis van budget volgt client mochten produceren, ook boven het herschikkingsbudget, mits het geld in de regio als totaal niet op zou zijn. Z&Z zou ons informeren als we ergens klem zouden komen te zitten. Dit hebben zij niet gedaan. Nu is het voorlopige standpunt van Z&Z dat zij ons niet boven het herschikkingsbudget hoeven te betalen (…). Uiteraard zijn wij daar niet mee akkoord gegaan. We moeten dit opgelost krijgen (…).

Sowieso doen we geen gezamenlijke afspraak met Z&Z (…). Laten we eerst afwachten wat de uitkomst van maandag is, dan zullen we nader bekijken hoe de vlag er dan voor hangt.

Na maandag zal ik je bijpraten en dan zullen we gelijk een afspraak inplannen om 2014 te bespreken qua budgetten.

2.31.

Bij brief van 21 februari 2014 liet TIH het volgende aan Expertcare weten:

Op 13 februari hebben wij elkaar uitgebreid telefonisch gesproken over het uitblijven van de betaling op onze facturen over de laatste 2 periodes van 2013.

Je hebt op 10 februari overleg gevoerd op het kantoor van Zorgkantoor ZorgenZekerheid. In dit overleg is je verteld dat men op 1 maart uitspraak doet over de betaling van de productie over de laatste maanden van 2013. (…).

(…)

Ons verzoek is om de uren van Achmea uit 2013 voor 7 maart te betalen. Dit lijkt ons een redelijk verzoek.

Verder wil ik graag voor 7 maart op de hoogte worden gebracht over de afspraken die ZorgenZekerheid met jou heeft gemaakt over de betaling van de productie-uren over de laatste perioden 2013 en welke gevolgen die heeft voor de betaling van onze facturen voor de geleverde diensten in het ZorgenZekerheidgebied.

Ook wil ik graag voor 7 maart weten hoeveel euro omzet wij in 2014 totaal mogen factureren op basis van de productieafspraken die jij voor het jaar 2014 hebt kunnen maken met ZorgenZekerheid.

(…)

2.32.

Bij e-mailbericht van 4 maart 2014 schreef TIH het volgende aan Expertcare:

Op dit moment bedienen wij, net als in 2013, een kleine 20 cliënten in het ZorgEnZekerheid gebied Amstelland en Meerlanden.

Ik ben nogal geschrokken van ons telefoongesprek dat wij met elkaar voerden op donderdag 27 februari jl.

(…)

Het komt er voor ons op neer dat wij de komende periodes geen volledige betaling zullen gaan ontvangen op de door ons gefactureerde bedragen. Dit is voor ons geen wenselijke situatie. Dit was je met mij eens, en je hebt aangegeven hier een bezwaar over in te dienen bij ZorgEnZekerheid.

Ik wil je ook graag herinneren aan mijn verzoek, per brief ddv 21 februari, om mij voor a.s. vrijdag 7 maart schriftelijk te laten weten wat ons budget voor 2014 is.

(…)

Verder vragen wij ons welke afspraken wij nu al met jou kunnen maken als blijkt dat wij reeds in april of mei ons ‘jaarproductieplafond’ hebben verbruikt. Zoals je begrijpt kunnen wij daarna geen zorg meer leveren wanneer daar geen betaling tegenover staat.

2.33.

Op 5 maart 2014 antwoordde Expertcare het volgende:

Zodra belend is welke standpunt Z&Z inneemt omtrent 2013, kunnen we het gesprek openen omtrent 2014. In de 1e 3 maanden lopen we nog niet tegen de grens aan.

Er is zeker aanleiding voor een gesprek omtrent het volume dat zij ons willen toestaan in 2014 en dat gesprek gaan we zsm opstarten. Het geeft geen zin nu al bij elkaar te gaan zitten, terwijl Z&Z geen duidelijkheid heeft gegeven.

Wat betreft Kennermerland / Achmea (…). Wat mij betreft kunnen we tot het moment van de herschikking op 1 oktober een voorlopig maximaal budget afspreken voor 2014 van € 60.000,-. De overige bepalingen uit onze overeenkomst blijven gewoon van kracht. Als uren niet declarabel blijken, dan blijft het bestaande contract van toepassing.

2.34.

TIH antwoordde op 6 maart 2014 het volgende:

Ik begrijp in welke lastige situatie je bevindt met Zorgkantoor Zorg & Zekerheid. Anderzijds vraag ik je ook om begrip voor onze situatie. Er staat meer dan 60.000 euro open aan onbetaalde facturen uit 2013.

Daarnaast hebben wij na maart 2014 geen Budget meer om de Zorg & Zekerheid cliënten verzorging en verpleging te leveren. Of wij moeten stoppen met de dienstverlening of jouw jaarbudget moet door het zorgkantoor Zorg & Zekerheid opgehoogd worden in een vroegtijdige herschikking.

Ik zou het zeer op prijsstellen als ik volgende week (…) bij jou op kantoor langs mag komen om de gerezen situatie te bespreken. (…).

2.35.

Een dag later, op 7 maart 2014, reageerde Expertcare als volgt:

Het heeft op dit moment geen zin een afspraak in te plannen, want het definitieve standpunt van Z&Z is nog niet bekend. Pas nadat het standpunt belend is, kunnen we om tafel gaan zitten.

Op dit moment wil ik dus nog geen afspraak inplannen.

2.36.

Expertcare heeft medio maart 2014 de volgende brief gezonden aan personen met een AWBZ-indicatie, aan wie TIH in onderopdrachtneming van Expertcare thuiszorg verleende:

Op dit moment ontvangt u zorg van medewerkers van thuiszorgorganisatie In Holland, die deze zorg namens Zorg voor Zorg Nederland levert.

Thuiszorg in Holland heeft aan het zorgkantoor aangegeven de zorgverlening per 1 april 2014 te zullen stoppen. Zorg voor Zorg Nederland is graag bereid deze zorg per 1 april 2014 over te nemen.

Dit betekent dat binnenkort een onze van zorgcoördinatoren contact met u op zal nemen voor een kennismakingsgesprek en om met u te bespreken welke zorg u wenst en nodig heeft.

Mocht u na deze kennismaking ervoor kiezen om naar een andere zorgaanbieder te gaan dan Zorg voor Zorg Nederland, dan kunt u dat tijdens dit gesprek aangeven.

Tevens is de mogelijkheid om deze wens kenbaar te maken aan de medewerkers van het hoofdkantoor. Deze zijn telefonisch te bereiken op: [telefoonnummer]

Wij kunnen ons voorstellen dat dit een ingrijpende verandering voor u kan betekenen en zullen daarom onze uiterste best ervoor doen om deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.

2.37.

Bij brief van haar toenmalige advocaat van 21 maart 2014 heeft TIH Expertcare het volgende laten weten:

Ondanks herhaalde ingebrekestellingen staat er nog steeds een bedrag van € 116.289,41 bij Thuiszorg In Holland onbetaald open. U weigert in strijd met de samenwerkingsovereenkomst artikel 12, ondanks herhaalde verzoeken hieromtrent niet in overleg te treden. Het is cliënte niet duidelijk waarom u haar niet volledig heeft betaald. U heeft cliënte vanaf juli 2013 immers steeds in de veronderstelling gehouden dat het wel goed zou komen met de betaling van de facturen, en tegelijkertijd onbeperkt van cliëntes diensten gebruik gemaakt. Eén en ander zonder daar blijkbaar voldoende budget voor aan te hebben gevraagd en zonder cliënte daaromtrent te willen informeren. Cliënte zal mogelijk moeten besluiten haar dienstverlening te stoppen, omdat zij zonder betaling geen diensten kan verlenen. Voor zover u alsnog een bespreking met cliënte en mij wil zijn wij daartoe bereid. Indien u geen bespreking wenst tot het bereiken van een minnelijke regeling, sommeer ik u mij binnen 10 dagen na heden te berichten of u wel het overeengekomen mediation-traject wil ingaan. Bij gebreke daarvan zal ik zonder nadere aankondiging rechtsmaatregelen treffen. Ik stel u ook nu reeds aansprakelijk voor alle schade, die cliënte door u heeft geleden en nog zal lijden, waaronder mijn kosten en zeg u hiermee alle wettelijke rentes aan.

2.38.

TIH heeft op 24 maart 2014 de volgende brief gezonden aan personen met een AWBZ-indicatie, aan wie zij voor Expertcare thuiszorg verleende:

U ontvangt momenteel zorg van ThuiszorgInHolland en uw AWBZ-indicatie staat op naam van Zorg voor Zorg.

Met ingang van 24 maart 2014 heeft ThuiszorgInHolland als organisatie een samenwerking afgesproken met Particura ter vervanging van de samenwerking met Zorg voor Zorg. Particura heeft voor de regio Amstelland en De Meerlanden contracten gesloten met het zorgkantoor voor uw regio. Uw indicatie kan dus vanaf 24 maart 2014 worden ondergebracht bij Particura.

Van de verandering zult u overigens helemaal niets merken. ThuiszorgInHolland zal u dezelfde kwaliteit zorg blijven leveren met dezelfde zorgverleners. Echter voor het overhevelen van uw AWBZ-indicatie hebben wij wel uw schriftelijke goedkeuring nodig.

Daarom willen wij u vriendelijk vragen dit schrijven te voorzien van uw naam en handtekening en de brief te overhandigen aan een van onze medewerkers.

Wij vertrouwen erop hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

2.39.

TIH heeft vanaf 1 april 2014 geen zorg meer verleend aan de personen met een AWBZ-indicatie, aan wie zij voorheen voor Expertcare thuiszorg verleende.

3 Het geschil in conventie

3.1.

TIH vordert, nadat zij haar eis bij gelegenheid van de comparitie na antwoord heeft verminderd, dat de rechtbank Expertcare bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, zal veroordelen tot betaling aan TIH van:

- een bedrag van € 129.858,50 aan hoofdsom,

- de wettelijke rente over de factuurbedragen die gezamenlijk de hoofdsom vormen, ex artikel 6:119a BW, dan wel ex artikel 6:119 BW, en wel vanaf de respectieve vervaldata van de onderliggende facturen, dan wel vanaf 10 april 2014, tot de dag van voldoening,

- de buitengerechtelijke kosten, te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW vanaf datum dagvaarding tot de dag van voldoening,

- de proceskosten, waaronder de nakosten, te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW vanaf veertien dagen na de datum van dit vonnis, dan wel twee dagen na de datum van betekening van dit vonnis, tot de dag van voldoening.

3.2.

Het aan hoofdsom gevorderde bedrag van € 129.858,50 bestaat uit de volgende componenten:

 • -

  € 53.369,36 aan onbetaalde facturen met betrekking tot in 2013 verleende zorg in de regio A&dM ,

 • -

  € 59.285,84 aan onbetaalde facturen met betrekking tot in 2014 verleende zorg in de regio A&dM,

 • -

  € 17.203,30 aan onbetaalde facturen met betrekking tot in 2013 en 2014 verleende zorg in de regio Kennemerland.

3.3.

Expertcare voert verweer, met als conclusie dat de rechtbank TIH niet-ontvankelijk zal verklaren in haar vordering, althans dat zij die vordering af zal wijzen, en TIH zal veroordelen in de proceskosten, waaronder de nakosten, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf veertien dagen na de datum van dit vonnis tot de dag van voldoening.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling in conventie

4.1.

Tussen partijen staat vast dat TIH meer zorg heeft verleend dan Expertcare aan haar heeft vergoed. Tussen hen is ook niet in geschil dat TIH in beginsel recht heeft op vergoeding van de nog openstaande facturen met betrekking tot de door haar in de regio Kennemerland verleende zorg. Expertcare heeft die facturen nog niet voldaan, omdat zij die heeft verrekend met bedragen die zij meent nog van TIH tegoed te hebben (zie de reconventionele vordering).

4.2.

Het geschil tussen partijen heeft betrekking op de in de regio A&dM verleende zorg, waar Z&Z het zorgkantoor onderhield. De rechtbank overweegt dat Z&Z in de verhouding tussen Z&Z, Expertcare en TIH is aan te merken als opdrachtgever, Expertcare als opdrachtnemer en TIH als onderopdrachtnemer. Partijen verschillen van mening over de vraag of Expertcare gehouden is om de nog openstaande facturen met betrekking tot de in de regio A&dM door haar onderopdrachtnemer TIH verleende zorg aan TIH te voldoen. Expertcare meent dat zij daar niet toe gehouden is, omdat het overproductie betreft, die door Z&Z niet aan Expertcare wordt vergoed.

4.3.

De rechtbank overweegt in dat verband dat het uitgangspunt is dat overproductie niet wordt vergoed. Dat is immers met zoveel woorden vermeld in de Beleidsregel Nacalculatie. Bovendien hebben partijen in artikel 4.2. van de overeenkomst opgenomen dat Expertcare alleen die overproductie aan TIH vergoedt, die Expertcare vergoed krijgt van het zorgkantoor, en dat productie die door het zorgkantoor níet aan Expertcare wordt vergoed, ook niet door Expertcare aan TIH wordt vergoed. Het voorgaande neemt echter niet weg dat partijen in het vervolg van artikel 4.2. van de overeenkomst nog een nadere afspraak hebben gemaakt, namelijk dat Expertcare haar uiterste best doet om overproductie vergoed te krijgen van het zorgkantoor. Op grond van die nadere afspraak rust op Expertcare de verplichting zich in te spannen om vergoeding van overproductie door het zorgkantoor te bewerkstelligen. Naar het oordeel van de rechtbank dient op grond hiervan daarom eerst te worden beoordeeld of Expertcare aan deze inspanningsverplichting heeft voldaan. Als dat niet het geval blijkt, komt Expertcare namelijk geen beroep toe op de omstandigheid dat het zorgkantoor de overproductie niet aan haar heeft vergoed. De rechtbank overweegt in dit verband dat hoge eisen mogen worden gesteld aan de inspanningsverplichting van Expertcare met betrekking tot het verkrijgen van voldoende budget. Die verplichting vormt immers de kern van haar verplichtingen ingevolge de met TIH gesloten overeenkomst, en TIH was op dit punt geheel van Expertcare afhankelijk, aangezien het TIH contractueel was verboden zelf contact met Z&Z te onderhouden. Daar komt nog bij dat TIH onbetwist heeft aangevoerd dat Expertcare een marge van 18% inhield op het budget dat zijzelf van Z&Z ontving. Ook vanwege deze beloning mogen naar het oordeel van de rechtbank hoge eisen worden gesteld aan de inspanningsverplichting van Expertcare.

4.4.

Expertcare heeft met betrekking tot die inspanningsverplichting gesteld dat zij alles in het werk heeft gesteld om een hogere vergoeding te bewerkstelligen en dat zij daartoe veelvuldig contact heeft gehad met Z&Z, het zorgkantoor in de regio A&dM. Dat contact was volgens Expertcare vooral mondeling, van slechts enkele contacten zijn volgens haar gespreksverslagen opgemaakt. Expertcare heeft hieraan toegevoegd dat zij het betreurt dat haar inspanningen niet tot een afdoende aanvullende vergoeding hebben geleid, maar dat dit haar niet kan worden tegengeworpen, nu zij geen resultaatsverplichting op zich heeft genomen. Expertcare heeft verder uiteengezet dat de kans dat een zorgkantoor daadwerkelijk extra budget verstrekt slechts klein is, en mede afhangt van de vraag of het zorgkantoor de zorgaanbieder extra budget gunt. Voor nieuwkomers is het volgens Expertcare nog moeilijker om extra budget te verkrijgen en het jaar 2013 was het eerste jaar waarin Expertcare een overeenkomst had gesloten met zorgkantoor Z&Z. Expertcare heeft gesteld dat zij daarom veel tijd en energie heeft gestoken in het opbouwen van een goede relatie met Z&Z. Zij heeft ook veel tijd en energie gestoken in het opbouwen van die goede relatie omdat het aan Expertcare toegekende budget was bepaald aan de hand van de nog lage productie op het clickmoment. Toen die productie vervolgens snel opliep, was al snel duidelijk dat extra budget nodig zou zijn. Daar kwam nog bij dat er vele personele wisselingen waren bij Z&Z, en dat de overdracht tussen de opeenvolgende gesprekspartners van Expertcare te wensen overliet. Ook daarom moest Expertcare veel tijd en energie steken in de goede relatie, want een en ander kwam de beslissing over een aanvullende vergoeding natuurlijk niet ten goede, aldus Expertcare. Hoewel al snel duidelijk was dat de productie van TIH te snel opliep in verhouding tot het toegekende budget, heeft Z&Z ondanks alle inspanningen van Expertcare geweigerd om het budget afdoende bij te stellen. Z&Z bleef zich onverhoopt op het standpunt stellen dat een verhoging voor een nieuwkomer als Expertcare in beginsel slechts aan de orde kon zijn ingeval er in de regio budget over was, wat in de regio A&dM niet het geval bleek te zijn. Daarom is slechts een beperkte verhoging akkoord bevonden, en bleef een groot deel van de overproductie niet vergoed.

4.5.

Expertcare heeft geen verifieerbare bescheiden in het geding gebracht ter onderbouwing van haar standpunt dat zij zich voldoende inspanning heeft getroost. Wel heeft zij een opsomming gegeven van enkele (externe) omstandigheden, die aan het bereiken van het gewenste resultaat in de weg zouden hebben gestaan, maar daar gaat de rechtbank aan voorbij. Expertcare heeft namelijk niet gesteld dat zij vooraf niet op de hoogte was van het strenge beleid van zorgkantoren, met name jegens nieuwkomers, en dat is ook niet op een andere manier gebleken. Daarom neemt de rechtbank als vaststaand aan dat Expertcare de gestelde kleine kans op extra budget, met name voor nieuwkomers, heeft verdisconteerd in het opnemen van de inspanningsverplichting in haar huidige vorm in de overeenkomst. Zij had immers de mogelijkheid om die verplichting niet op zich te nemen of om deze anders te formuleren, ook omdat de overeenkomst door Expertcare zelf is geredigeerd en op haar eigen briefpapier is gedrukt. De aangevoerde personele wisselingen aan de zijde van het zorgkantoor zal Expertcare mogelijk niet hebben kunnen voorzien, maar zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt niet in te zien waarom een onverwacht moeilijke communicatie met het zorgkantoor een uitzondering zou rechtvaardigen op de inspanningsverplichting die contractueel aan Expertcare is toebedeeld en waarvoor zij ook een beloning ontving.

4.6.

Nu aan de genoemde omstandigheden, die aan het bereiken van het gewenste resultaat in de weg stonden, voorbij moet worden gegaan, resteert feitelijk slechts de blote stelling van Expertcare dat zij alles in het werk heeft gesteld om een hogere vergoeding te bewerkstelligen. TIH heeft die stelling echter gemotiveerd betwist, zodat die stelling, bij gebreke van enige verifieerbare onderbouwing, onvoldoende is voor het oordeel dat Expertcare aan haar inspanningsverplichting heeft voldaan. Dat geldt temeer, daar uit de in het geding gebrachte correspondentie tussen Expertcare en TIH ook niet blijkt van een eerdere poging van Expertcare tot contact met het zorgkantoor dan 31 januari 2014 (zie overweging 2.30 van dit vonnis). Het moge zo zijn dat het merendeel van de communicatie met het zorgkantoor mondeling is verlopen, zoals Expertcare heeft betoogd, maar gesteld noch gebleken is dat Expertcare de relevante gesprekken met het zorgkantoor niet schriftelijk zou hebben kunnen bevestigen. En voor zover dat al niet van haar zou kunnen worden gevergd, had Expertcare in ieder geval, al dan niet aan de hand van agendanotities, een indicatie kunnen geven van het aantal gesprekken dat zij met het zorgkantoor heeft gevoerd, met welke medewerkers van het zorgkantoor zij heeft gesproken en welke concrete onderwerpen tijdens die gesprekken aan de orde zijn geweest, zoals TIH terecht heeft betoogd. Ook dat heeft Expertcare echter nagelaten. Dat rekent de rechtbank haar aan, nu de inspanningsverplichting van Expertcare de kern vormt van haar verplichtingen en Expertcare TIH contractueel de mogelijkheid had onthouden zelf invloed uit te oefenen op de omvang van het budget. Om die reden mocht TIH er, mede gelet op de door Expertcare ingehouden marge, gerechtvaardigd op vertrouwen dat Expertcare ook haar belangen zou behartigen. Evenzo mocht TIH van Expertcare verwachten dat zij de gestelde werkzaamheden, die zij – mede in het belang van TIH – zou hebben ondernomen ter verkrijging van een hoger budget, zou kunnen onderbouwen. Nu Expertcare heeft nagelaten een verifieerbare onderbouwing te geven, en aldus niet heeft voldaan aan haar stelplicht, ziet de rechtbank geen aanleiding voor een bewijsopdracht. Op basis van hetgeen thans naar voren is gebracht oordeelt de rechtbank dat Expertcare niet heeft voldaan aan de op haar rustende verplichting zich in te spannen voor het verkrijgen van aanvullend budget. Als gevolg daarvan komt Expertcare geen beroep toe op de omstandigheid dat het zorgkantoor de overproductie niet aan haar heeft vergoed, waardoor die productie ingevolge artikel 4.2. van de overeenkomst ook niet door Expertcare aan TIH zou hoeven te worden vergoed.

4.7.

Het voorgaande betekent nog niet dat de vordering van TIH nu zonder meer kan worden toegewezen. Het uit de Beleidsregel Nacalculatie volgende uitgangspunt dat overproductie niet wordt vergoed, geldt immers ook voor TIH en TIH heeft zich bovendien expliciet gecommitteerd aan de in bijlage 2 bij de overeenkomst opgenomen maximale productie – die zij vervolgens ruimschoots heeft overschreden. Vooraleer de vordering kan worden toegewezen, dient daarom eerst beoordeeld te worden of, en zo ja in hoeverre, de gerealiseerde overproductie aan TIH kan worden tegengeworpen. In dat verband acht de rechtbank het volgende van belang.

4.8.

Zoals hiervoor al is overwogen, was het TIH contractueel verboden zelf contact op te nemen met het zorgkantoor, waardoor zij met betrekking tot de verhoging van het budget afhankelijk was van de inspanningen van Expertcare. Vanwege de omstandigheid dat het onder de AWBZ feitelijk mogelijk was om extra budget te verkrijgen, in combinatie met de omstandigheid dat TIH daarvoor afhankelijk was van Expertcare, is de rechtbank van oordeel dat TIH er niet alleen gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat Expertcare in de onderhandelingen met het zorgkantoor ook haar belangen zou behartigen en zorg zou dragen voor voldoende budget voor de door TIH verleende zorg, maar dat TIH er ook gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat Expertcare haar tijdig zou waarschuwen in geval van dreigende onderfinanciering, opdat TIH dan haar productie zou kunnen bijstellen. In dat verband acht de rechtbank mede van belang dat TIH Expertcare voorzag van voldoende informatie om een eventuele onderfinanciering tijdig te signaleren. TIH factureerde de door haar gewerkte uren immers maandelijks aan Expertcare en Expertcare heeft die informatie naar eigen zeggen ook tot zich genomen. Zij heeft immers gesteld dat zij al snel begreep dat het verstrekte lage budget, dat was toegekend aan de hand van de nog lage productie ten tijde van het clickmoment, ontoereikend zou zijn, aangezien de productie sindsdien gestaag steeg, waardoor herziening van het budget wenselijk was (zie pagina 6 van het proces-verbaal van de comparitie, gehouden op 16 juni 2015, onder 15). Onder die omstandigheden, waarin beide partijen ervan op de hoogte waren dat de productie het toegekende budget oversteeg, mocht naar het oordeel van de rechtbank van Expertcare, de enige van beide partijen die de kans had de gewenste verhoging te bewerkstelligen, worden verwacht dat zij TIH, die daarvoor van haar afhankelijk was, tijdig zou waarschuwen voor een dreigend tekort. Van TIH hoefde niet te worden verwacht dat zij uit zichzelf de productie van zorg aan thuiszorgcliënten zou verminderen, voordat zij een daartoe nopend bericht van Expertcare had ontvangen. Het betrof immers rechtmatig verleende zorg in de zin van de AWBZ, aan personen met een zorgindicatie.

4.9.

Expertcare heeft in dat verband gesteld dat zij al vroeg aan TIH heeft laten weten dat er in de regio A&dM geen budget meer was, maar dat TIH haar productie desalniettemin ongewijzigd voortzette. Uit het e-mailbericht van Expertcare aan TIH van 8 juli 2013 blijkt dat het regionale budget toen inderdaad door Expertcare aan de orde is gesteld, maar dat was in de context van de mogelijke overstap van cliënten van Amstelring naar Expertcare. Omdat Expertcare daarbij ook heeft aangegeven dat een dergelijke overstap in beginsel budgetneutraal was, kan uit die correspondentie, wat er verder van die overstap ook zij, niet worden geconcludeerd dat Expertcare TIH tijdig heeft gewaarschuwd voor een dreigende onderfinanciering met betrekking tot de regio A&dM. Dat geldt nog minder, aangezien Expertcare twee maanden later juist aan TIH heeft laten weten dat zij een groei van de productie in deze regio nog wel mogelijk achtte. Dat blijkt immers uit het gespreksverslag van een op 18 september 2013 gehouden bespreking tussen Expertcare en TIH. Van een duidelijke waarschuwing met betrekking tot de kennelijk wel al bekende dreigende onderfinanciering is daarom geen sprake, ook niet omdat Expertcare steeds alle facturen van TIH volledig is blijven voldoen, hetgeen door TIH begrijpelijkerwijs zal zijn opgevat als een akkoord van Expertcare met betrekking tot de gerealiseerde productie.

4.10.

Het is de rechtbank niet gebleken dat Expertcare TIH in 2013 een voldoende duidelijke waarschuwing met betrekking tot dreigende overproductie heeft gegeven. Het eerste in het geding gebrachte bewijs van een dergelijke waarschuwing is het e-mailbericht van Expertcare van 22 januari 2014 (zie overweging 2.23 van dit vonnis). In dat e-mailbericht confronteerde Expertcare TIH met de overproductie over 2013, die op dat moment al een feit was, en zij verbond daaraan direct de consequentie van stopzetting van de voldoening van de facturen van TIH zolang het zorgkantoor geen extra budget toekende over 2013. De maanden november en december 2013 stonden toen nog open. Gelet op dit late bericht kan naar het oordeel van de rechtbank niet aan TIH worden tegengeworpen dat zij in 2013 een overproductie heeft gerealiseerd. Het moet er dan ook voor worden gehouden dat TIH er tot 22 januari 2014 gerechtvaardigd op heeft mogen vertrouwen dat de door haar in 2013 gerealiseerde (over)productie voor vergoeding in aanmerking kwam. Daarom zal de vordering worden toegewezen voor zover die ziet op de onbetaalde facturen met betrekking tot de in 2013 verleende zorg in de regio A&dM.

4.11.

Naar het oordeel van de rechtbank kan TIH evenmin worden tegengeworpen dat zij het eerste kwartaal van 2014 zorg is blijven verlenen, nu uit de uitgebreide correspondentie tussen partijen, gevoerd tussen 22 januari 2014 en eind maart 2014 (zie overweging 2.23 en verder van dit vonnis) volgt dat TIH in deze periode herhaaldelijk haar zorgen heeft geuit over het stopzetten van de vergoeding en het uitblijven van duidelijkheid over de financiering van de overproductie over 2013, alsmede over de financiering van de productie over 2014, terwijl TIH wel geacht werd zorg te blijven leveren aan personen met een zorgindicatie. Zij heeft ook bij herhaling gewaarschuwd dat de tekorten opliepen en dat zij haar medewerkers op enig moment niet meer zou kunnen voldoen. Op 5 maart 2014 heeft Expertcare aan TIH laten weten dat er met betrekking tot 2014 in ieder geval voldoende budget zou zijn voor de eerste drie maanden, welk bericht TIH deed reageren dat zij, nu zij vanaf de maand april 2014 verstoken zou zijn van budget, genoodzaakt was de zorgverlening te stoppen indien het budget niet spoedig zou kunnen worden verhoogd. Toen dat niet leidde tot een verhoging van het budget door toedoen van Expertcare, zelfs niet tot een gesprek met Expertcare over die verhoging, is TIH met ingang van 1 april 2014 gestopt met het verlenen van zorg in de regio A&dM. De rechtbank acht dit een begrijpelijke en onder de gegeven omstandigheden toelaatbare handelwijze van TIH, die immers zowel de belangen van de thuiszorgcliënten in het oog had te houden als de met haar werkzaamheden gemoeide kosten. Aldus zal de rechtbank de vordering ook toewijzen voor zover die ziet op de onbetaalde facturen met betrekking tot de in 2014 verleende zorg in de regio A&dM.

4.12.

Ook het resterende deel van de vordering, ad € 17.203,30, ten aanzien van de onbetaalde facturen met betrekking tot in 2013 en 2014 verleende zorg in de regio Kennemerland zal worden toegewezen. Tussen partijen is immers niet in geschil dat TIH recht heeft op betaling van deze facturen, en – zoals bij de beoordeling van de vordering in reconventie zal blijken – een grond voor verrekening ontbreekt.

4.13.

Partijen hebben in artikel 4.4. van de overeenkomst opgenomen dat facturen binnen zestig dagen worden voldaan. Nu uit het voorgaande blijkt dat Expertcare gehouden was alle facturen van TIH te voldoen, is het verzuim steeds ingetreden op de eenenzestigste dag na de verschillende factuurdata, zodat de gevorderde rente steeds vanaf die eenenzestigste dag toewijsbaar is.

4.14.

Met betrekking tot de vordering inzake de buitengerechtelijke kosten overweegt de rechtbank dat TIH niet heeft gesteld dat buitengerechtelijke incassowerkzaamheden zijn verricht. Daarom is Expertcare in beginsel geen vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. In dit geval is echter sprake van een handelsovereenkomst die op of na 16 maart 2013 is gesloten, waarbij de contractuele betalingstermijn is verstreken, zodat een bedrag van € 40,00 ingevolge het bepaalde in artikel 6:96 lid 4 BW toewijsbaar is, ook als geen incassowerkzaamheden zijn verricht. De rechtbank zal daarom een bedrag van € 40,00 toewijzen als vergoeding voor de buitengerechtelijke kosten. De gevorderde wettelijke rente over deze vergoeding vanaf datum dagvaarding is eveneens toewijsbaar.

4.15.

Expertcare zal als de in het ongelijk gestelde partij in de in conventie verschenen proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van TIH worden begroot op:

- dagvaarding € 80,17

- griffierecht € 3.829,00

- salaris gemachtigde € 2.842,00 (2 punten x tarief € 1.421,00)

Totaal € 6.751,17

4.16.

De nakosten, waarvan TIH betaling heeft gevorderd, zullen op de in het dictum weergegeven wijze worden begroot.

5 Het geschil in reconventie

5.1.

Expertcare vordert dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad,

 • -

  voor recht zal verklaren dat Expertcare een bedrag van € 11.809,56 onverschuldigd aan TIH heeft betaald,

 • -

  voor recht zal verklaren dat TIH toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen ingevolge de tussen partijen gesloten overeenkomst, ten gevolge waarvan zij gehouden is de schade van Expertcare te vergoeden, en de tot op de datum van de conclusie van eis in reconventie geleden schade zal begroten op € 25.315,05,

 • -

  TIH zal veroordelen tot betaling aan Expertcare – na verrekening – van een bedrag van € 19.921,31, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum van de conclusie van eis in reconventie tot de dag van voldoening,

 • -

  TIH zal veroordelen in de proceskosten, waaronder de nakosten, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf veertien dagen na de datum van dit vonnis tot de dag van voldoening.

5.2.

TIH voert verweer, met als conclusie dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, de vordering van Expertcare zal afwijzen en Expertcare zal veroordelen in de proceskosten, waaronder de nakosten, te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW vanaf veertien dagen na de datum van dit vonnis, dan wel twee dagen na de datum van betekening van dit vonnis, tot de dag van voldoening.

5.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

6 De beoordeling in reconventie

6.1.

Expertcare heeft aan haar vordering in reconventie ten grondslag gelegd dat zij met de voldoening van de door haar betaalde facturen meer heeft betaald voor de door TIH in de regio A&dM verleende zorg dan waartoe zij op grond van de overeenkomst kon worden gehouden. Volgens Expertcare heeft zij over 2013 een bedrag van € 5.704,31 onverschuldigd aan TIH betaald, en over (de eerste maanden van) 2014 een bedrag van € 6.105,25, derhalve in totaal € 11.809,56.

6.2.

Voorts heeft Expertcare gesteld dat zij als gevolg van de beëindiging van de samenwerking door TIH schade heeft geleden. De werkzaamheden, die eerder door TIH werden verricht, moesten immers doorgang vinden. Expertcare heeft een aantal personeelsleden moeten belasten met het werven van nieuw personeel en met het inhuren van derden. Die personeelsleden zijn daarmee in totaal zeker 100 uur bezig geweest. Uitgaande van een gemiddeld tarief van € 65,00 per uur bedraagt de schade van Expertcare op dit punt dan ook minstens € 6.500,00. Tot slot heeft Expertcare gesteld schade te hebben geleden omdat TIH heeft geweigerd mee te werken aan een door het zorgkantoor gehouden steekproef, waarmee werd getoetst of verpleegkundigenzorg ook daadwerkelijk werd uitgevoerd door verpleegkundigen. Als gevolg daarvan heeft het zorgkantoor een eerder aan Expertcare toegekend bedrag van € 18.815,05 teruggevorderd. Volgens Expertcare bedraagt haar schade aldus in ieder geval € 6.500,00 + € 18.815,05 = € 25.315,05.

6.3.

Expertcare heeft haar vordering aldus begroot op € 11.809,56 + € 25.315,05 = € 37.124,61. Zoals hiervoor ook al is overwogen, heeft Expertcare een bedrag van € 17.203,30 aan verleende zorg in de regio Kennemerland onbetaald gelaten. Zij heeft dat bedrag verrekend met haar vordering, waarna een bedrag van € 37.124,61 -/- € 17.203,30 = € 19.921,31 resteert.

6.4.

De rechtbank overweegt, verwijzend naar de beoordeling van de vordering in conventie, dat TIH er bij gebreke van een duidelijk andersluidend bericht van Expertcare gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat haar productie, inclusief de gerealiseerde overproductie, voor vergoeding in aanmerking kwam. Als gevolg daarvan kan er geen sprake zijn van een onverschuldigde betaling van Expertcare aan TIH.

6.5.

Met betrekking tot de gevorderde schade overweegt de rechtbank, wederom verwijzend naar de beoordeling van de vordering in conventie, dat TIH begrijpelijk en toelaatbaar heeft gehandeld door de dienstverlening met ingang van 1 april 2014 te staken. Uit de beslissing in conventie volgt immers dat Expertcare in verzuim verkeerde, en zij bovendien had aangegeven niet (langer) te zullen betalen. Van een wanprestatie aan de zijde van TIH is dan ook geen sprake, om welke reden zij ook niet kan worden gehouden tot vergoeding van daardoor geleden schade, waarvan de omvang van € 6.500,00 naar het oordeel van de rechtbank overigens ook onvoldoende is onderbouwd. Ook de gevorderde schade vanwege de gestelde naheffing door het zorgkantoor komt niet voor vergoeding in aanmerking. TIH heeft die naheffing immers gemotiveerd betwist. Zij heeft aangevoerd dat zij, nadat zij aanvankelijk had geweigerd mee te werken aan de steekproef, uiteindelijk toch haar medewerking daaraan heeft verleend, zodat niet valt in te zien dat Expertcare het gestelde bedrag daadwerkelijk aan het zorgkantoor heeft moeten voldoen. Nu Expertcare ter zake geen verifieerbare bescheiden in het geding heeft gebracht, zoals de naheffing of een bankafschrift, moet worden geoordeeld dat zij ook dit deel van haar vordering onvoldoende heeft onderbouwd, waardoor dit moet worden afgewezen.

6.6.

Nu niet is komen vast te staan dat Expertcare enig bedrag onverschuldigd aan TIH heeft voldaan en evenmin is gebleken dat zij schade heeft geleden, die voor vergoeding door TIH in aanmerking komt, moet ook worden geconcludeerd dat Expertcare ten onrechte een bedrag van € 17.203,30, waarop TIH recht heeft wegens verleende zorg in de regio Kennemerland, heeft verrekend.

6.7.

Expertcare zal als de in het ongelijk gestelde partij in de in reconventie verschenen proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van TIH worden begroot op € 1.421,00 aan salaris advocaat (2 x ½ punt x tarief € 1.421,00).

6.8.

De nakosten, waarvan TIH betaling heeft gevorderd, zullen op de in het dictum weergegeven wijze worden begroot.

7 De beslissing

De rechtbank

in conventie

7.1.

veroordeelt Expertcare om aan TIH te betalen een bedrag van € 129.858,50, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW over de onderliggende factuurbedragen, vanaf de respectieve vervaldata van de onderliggende facturen tot aan de dag van voldoening,

7.2.

veroordeelt Expertcare om aan TIH te betalen een bedrag van € 40,00, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf 18 december 2014 tot de dag van voldoening,

7.3.

veroordeelt Expertcare in de proceskosten, aan de zijde van TIH tot op heden begroot op € 6.751,17, te voldoen binnen veertien dagen na de datum van dit vonnis, bij gebreke waarvan voormeld bedrag wordt vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf de vijftiende dag na de datum van dit vonnis,

in reconventie

7.4.

wijst de vordering af,

7.5.

veroordeelt Expertcare in de proceskosten, aan de zijde van TIH tot op heden begroot op € 1.421,00, te voldoen binnen veertien dagen na de datum van dit vonnis, bij gebreke waarvan voormeld bedrag wordt vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf de vijftiende dag na de datum van dit vonnis,

in conventie en in reconventie

7.6.

veroordeelt Expertcare, onder de voorwaarde dat zij niet binnen veertien dagen na aanschrijving door TIH volledig aan dit vonnis voldoet, in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op:

- € 205,00 aan salaris advocaat, vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW met ingang van de vijftiende dag na aanschrijving,

- te vermeerderen, indien betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van het vonnis, vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW met ingang van de vijftiende dag na betekening,

7.7.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P. Krepel en in het openbaar uitgesproken op 30 december 2015.1

1 type: CD4485 coll: