Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2015:6717

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
09-09-2015
Datum publicatie
16-09-2015
Zaaknummer
4003560 / MC EXPL 15-3283
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Op 10 februari 2015 en 15 februari 2015 is de auto de parkeergarage ‘De Bijenkorf’ binnengereden. Beide keren heeft de auto de parkeergarage verlaten, zonder dat er een parkeervergoeding is betaald. Niet de kentekenhouder maar de bestuurder van de auto moet als contractspartij worden aangemerkt. Uit een registratie als kentekenhouder kan wel het vermoeden worden afgeleid dat de eigenaar ook de bestuurder van de auto is. In dit geval is de kentekenhouder erin geslaagd om dit vermoeden te weerleggen. Van belang is dat de kentekenhouder een autoverhuurbedrijf is en vast is komen te staan dat de auto op genoemde data was verhuurd aan een derde.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2015/288
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Civiel recht
kantonrechter

locatie Almere

Vonnis van 9 september 2015

in de zaak met zaaknummer / rolnummer 4003560 / MC EXPL 15-3283 van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Q-PARK BEHEER B.V.

m.h.o.d.n. Q-Park Nederland,
gevestigd te Maastricht,
eiseres, hierna ook te noemen: Q-Park,
gemachtigde J.M.H.C. Haenen,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
AUTORADAM ALMERE OOST B.V.,
gevestigd te Almere,
gedaagde, hierna ook te noemen: Autoradam,
gemachtigde mr. J.W. Koehoorn.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding,

 • -

  de conclusie van antwoord,

 • -

  de conclusie van repliek,

 • -

  de conclusie van dupliek.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Q-Park exploiteert parkeergarage ‘De Bijenkorf’, gelegen te Amsterdam aan het adres Beursplein 15.

2.2.

Autoradam is een autoverhuurbedrijf. Autoradam is eigenaar en kentekenhouder van een Opel Adam met kenteken [kenteken] .

2.3.

Op 13 januari 2015 is tussen Autoradam en de heer [A] een huurovereenkomst gesloten, waarbij voornoemde Opel Adam (hierna: de auto) is verhuurd aan [A] voor de periode 13 januari 2015 tot 13 april 2015.

2.4.

Op 10 februari 2015 en 15 februari 2015 is de auto de parkeergarage ‘De Bijenkorf’ binnengereden. Beide keren heeft de auto de parkeergarage verlaten, zonder dat er een parkeervergoeding is betaald.

3 Het geschil

3.1.

Q-Park vordert samengevat - veroordeling van Autoradam tot betaling van € 655,50 te vermeerderen met de wettelijke rente over € 570,00 vanaf 30 maart 2015 tot de dag van algehele voldoening en de proceskosten van deze procedure.

3.2.

Q-Park voert daartoe onder meer het volgende aan. Q-Park stelt dat zij met Autoradam een overeenkomst is aangegaan waarbij Q-Park aan Autoradam een plaats in parkeergarage ‘De Bijenkorf’ aanbiedt. Door middel van het verzoeken om en ontvangen van het parkeerticket kan de toegang tot de parkeeraccomodatie worden verschaft. Bij de ingang van iedere parkeerfaciliteit worden de tarieven door Q-Park kenbaar gemaakt. Q-Park stelt dat Autoradam met haar auto vrijwillig de parkeergarage is ingereden en dat er met de aanwezige camera’s is geconstateerd dat op 10 februari en 15 februari 2015 is uitgereden zonder dat daarvoor is betaald. De auto heeft de parkeergarage verlaten door vlak achter zijn voorganger aan te rijden, het zogenoemde ‘treintje rijden’. Q-Park stelt dat haar algemene voorwaarden van toepassing zijn. Daaruit volgt dat in deze situatie Autoradam tweemaal het dagtarief van € 50,-- verschuldigd is, te vermeerderen met een door Q-Park berekende boete van tweemaal € 235,--, in verband met de door Q-Park te maken kosten en administratieve handelingen. Daarnaast maakt Q-Park aanspraak op incassokosten à € 85,50. Tot slot vordert zij vergoeding van de aan de RDW betaalde leges. Zij stelt daartoe dat zij Autoradam bij dagvaarding in de gelegenheid heeft gesteld om de vordering binnen 14 dagen zonder bijkomende kosten te voldoen.

3.3.

Autoradam voert verweer. Zij stelt onder andere dat zij uit het niets op 30 maart 2015 een dagvaarding ontving zonder dat zij vooraf op de hoogte is gesteld. Autoradam betwist dat er een overeenkomst tussen haar en Q-Park is ontstaan doordat de haar toebehorende auto gebruik heeft gemaakt van de parkeerfaciliteiten van Q-Park. Zij stelt dat zij op de momenten dat de overeenkomst tot stand moet zijn gekomen de auto niet in gebruik had. Zij had de auto op dat moment verhuurd, en heeft ter onderbouwing van die stelling het huurcontract en de persoonsgegevens van de huurder verstrekt. Autoradam bestrijdt dat zij als kentekenhouder aansprakelijk zou zijn, nu daarvoor geen wettelijke basis is. Autoradam maakt bezwaar tegen de gevorderde vergoeding van de aan de RDW betaalde leges en de buitengerechtelijke kosten.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

In deze procedure moet de vraag worden beantwoord met wie Q-Park de door haar gestelde overeenkomst - waarbij zij een parkeerfaciliteit aanbiedt, en de wederpartij een vergoeding dient te voldoen - is aangegaan.

4.2.

Q-Park beroept zich op de rechtsgevolgen van de door haar gestelde feiten. Nu uit enige bijzondere regel of uit de eisen van redelijkheid of billijkheid geen andere verdeling van de bewijslast voortvloeit, draagt Q-Park op grond van het bepaalde bij artikel 150 Rv de stelplicht en bewijslast van die feiten.

4.3.

Tussen partijen staat vast dat Autoradam de eigenaar en kentekenhouder van de auto is, en Autoradam heeft bij dupliek ook niet langer weersproken dat de auto op

10 februari 2015 en 15 februari 2015 de parkeergarage ‘De Bijenkorf’ heeft betreden. Q-Park stelt dat de overeenkomst tot stand is gekomen bij het inrijden van de parkeergarage. Autoradam betwist niet dat op dat moment een overeenkomst met Q-Park tot stand komt, ze betwist wel dat zij, dat wil zeggen, de kentekenhouder, de contractuele wederpartij van Q-Park is. De kantonrechter stelt vast dat er een overeenkomst met Q-Park tot stand komt op het moment van het passeren van de slagboom bij de ingang van de parkeergarage. De voorwaarden en tarieven van Q-Park waren toen kenbaar en zijn door in te rijden, en de uitrijkaart te accepteren, aanvaard. De kantonrechter is voorts van oordeel dat de acceptatie van het aanbod tot gebruikmaking van de parkeerfaciliteit is aanvaard door degene die daadwerkelijk kennis heeft genomen van dat aanbod en die het ook daadwerkelijk heeft geaccepteerd. De bestuurder van de auto dus.

4.4.

Uit het voorgaande vloeit voort dat de bestuurder van de auto de contractspartij van Q-Park is. Onderzocht dient dan te worden wie als bestuurder van de auto dient te worden aangemerkt, en of die bestuurder handelde namens Autoradam.

4.5.

Zoals Autoradam terecht heeft aangevoerd is er geen wettelijke basis om de kentekenhouder zonder meer als de contractspartij van Q-Park aan te merken. Uit een registratie als kentekenhouder kan wel het vermoeden worden afgeleid dat de eigenaar ook de bestuurder van de auto is. Het ligt dan op de weg van Autoradam om dat vermoeden te weerleggen.

4.6.

De kantonrechter is van oordeel dat Autoradam hierin is geslaagd, en overweegt daartoe het volgende. Autoradam is een rechtspersoon, zodat Autoradam in feitelijke zin de auto niet kan hebben bestuurd. Om Autoradam als wederpartij van Q-Park aan te merken dient de bestuurder van de auto namens Autoradam te hebben gehandeld. Hiervoor is geen enkele aanwijzing. Autoradam is een autoverhuurbedrijf. Zij heeft een huurovereenkomst overgelegd waaruit blijkt dat de betreffende auto op 10 februari 2015 en 15 februari 2015 was verhuurd aan de heer [A] . Het bestaan van die huurovereenkomst is door Q-Park niet betwist. Gelet op die omstandigheden kan er niet vanuit worden gegaan dat in dit geval de kentekenhouder de overeenkomst is aangegaan.

4.7.

Voor zover Q-Park heeft willen betogen dat op Autoradam desalniettemin de verplichting rust een rol te spelen in het incasseren van de vordering van Q-Park bij de huurder van de auto, overweegt de kantonrechter dat ook hiervoor geen (contractuele) basis is.

4.8.

Q-Park heeft nog gesteld dat zij in de onmogelijkheid verkeert om op andere wijze de bestuurder op te sporen dan op basis van kenteken maar dit is een omstandigheid die naar het oordeel van de kantonrechter voor rekening en risico van Q-Park dient te blijven. Ten aanzien van de stelling dat het voor Q-Park niet te achterhalen is wie de auto heeft bestuurd omdat Autoradam haar auto’s aan derden verhuurt constateert de kantonrechter dat dit in dit geval niet opgaat, nu Autoradam op het eerst mogelijke moment alle beschikbare persoonsgegevens van de huurder aan Q-Park heeft overgelegd.

4.9.

Het vorenstaande leidt ertoe dat de gevorderde hoofdsom zal worden afgewezen. Er is dan ook geen grond om Autoradam te veroordelen om leges RDW en buitengerechtelijke incassokosten te betalen.

4.10.

Q-Park zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Autoradam worden begroot op € 200,00 aan salaris gemachtigde.

5 De beslissing

De kantonrechter

5.1.

wijst de vorderingen van Q-Park af,

5.2.

veroordeelt Q-Park in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van Autoradam begroot op € 200,00.

5.3.

verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.C. Hagedoorn en in het openbaar uitgesproken op 9 september 2015.