Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2015:6628

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
07-09-2015
Datum publicatie
10-09-2015
Zaaknummer
3798499 UT VERZ 15-1565
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

verzoek tot betaling schadevergoeding

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Familierecht

kantonrechter

locatie Utrecht

zaaknummer: 3798499 UT VERZ 15-1565

bewindnummer: 16553

Beschikking van 7 september 2015

inzake het verzoek van

[verzoekster] ,

wonende te [adres] , [woonplaats] ,

gemachtigde: mr. J.W. Koekebakker, advocaat te Ede,

verzoekster,

tegen

Sociaal.nl,

correspondentieadres: Postbus 769,

1440 AT Purmerend,

verweerster.

1 De procedure

1.1.

De kantonrechter heeft kennisgenomen van:

 • -

  het verzoekschrift met bijlagen dat strekt tot veroordeling van Sociaal.nl tot vergoeding van schade, ter griffie ingekomen op 6 januari 2015,

 • -

  het verweer van 2 juni 2015 van Sociaal.nl,

 • -

  de reactie van 25 juni 2015 namens verzoekster.

1.2.

Het verzoek is behandeld ter zitting van 23 juli 2015. Ter zitting zijn verschenen:

 • -

  [verzoekster] , verzoekster, met haar gemachtigde mr. J.W. Koekebakker,

 • -

  mevrouw [verweerster] , werkzaam bij Sociaal.nl, verweerster.

Van het verhandelde ter zitting is aantekening gehouden.

1.3.

Na de zitting is nog binnengekomen:

- de reactie van de gemachtigde van verzoekster op ter zitting door Sociaal.nl overgelegde stukken ter griffie ontvangen op 4 augustus 2015.

Daarnaast beschikt de kantonrechter als voormalig toezichthoudend kantonrechter over het toezichtdossier.

2 De overwegingen van de kantonrechter

2.1.

Bij beschikking van 16 oktober 2012 is verzoekster onder bewind gesteld. Verweerster is aangesteld als bewindvoerder. Bij beschikking van 19 juni 2014 is het bewind opgeheven.

2.2.

Verzoekster heeft verzocht verweerster te veroordelen tot betaling van schadevergoeding. Verzoekster heeft aanvankelijk € 2.442,13 gevorderd, te vermeerderen met kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand ad € 286,--. Sociaal.nl heeft verweer gevoerd.

2.4.

In artikel 1:444 BW is bepaald dat een bewindvoerder jegens een rechthebbende aansprakelijk is, ‘indien hij in de zorg van een goed bewindvoerder te kort schiet, tenzij de tekortkoming hem niet kan worden toegerekend.’ In het licht van deze bepaling zal de kantonrechter de verschillende posten die verzoekster heeft aangevoerd en het daarop door Sociaal.nl gevoerde verweer beoordelen.

2.5.

De kantonrechter stelt allereerst vast dat uit de behandeling ter zitting is gebleken dat van een aantal punten niet meer in geschil is dat de bewindvoerder juist heeft gehandeld. Het betreft de volgende posten:

 • -

  De door de bewindvoerder in rekening gebrachte kosten zijn conform de door de kantonrechter bij de vaststelling van het salaris van een bewindvoerder gehanteerde Aanbevelingen Meerderjarigenbewind. Nu Sociaal.nl btw-plichtig is, mocht zij btw in rekening brengen. Daarbij is ter zitting voorts gebleken dat Sociaal.nl de eerste bewindvoerder is en dus intakekosten in rekening mocht brengen, nog daargelaten in hoeverre zij dat had niet mogen doen als zij opvolgend bewindvoerder was geweest.

 • -

  De betalingen in het kader van de ziektekosten van verzoekster zijn door de bewindvoerder afdoende onderbouwd.

 • -

  Ten aanzien van de post ‘Diversen’ heeft Sociaal.nl en specificatie overgelegd en naar aanleiding van de reactie namens verzoekster van 25 juni 2015, ter zitting aangevoerd dat een bedrag van € 50,-- in december 2012 is betaald aan ‘Drentse Patrijzen’. Verzoekster heeft dit erkend waarmee Sociaal.nl de post ‘Diversen’ heeft onderbouwd.

2.6.

Ten aanzien van de post ‘Energiekosten’ vordert verzoekster € 60,--, omdat in het door Sociaal.nl overgelegde overzicht bij de betaling van 30 mei 2014 geen tegenrekening of betaalgegevens staan vermeld. Sociaal.nl heeft in dit verband aangevoerd dat deze kosten iedere maand zijn voldaan en dus ook die maand en dat zij zo nodig een bankafschrift kan overleggen waaruit dat blijkt. De kantonrechter oordeelt dat het enkele feit dat in het door Sociaal.nl overgelegde overzicht bij deze boeking geen betaalgegevens staan vermeld, terwijl het een overzicht betreft van betalingen die in het systeem van Sociaal.nl specifiek zijn geboekt als betalingen van kosten van energie en water, onvoldoende is om te oordelen dat Sociaal.nl voor dit bedrag aansprakelijk is. Mede gezien het feit dat elke maand
€ 60,-- werd betaald aan kosten van energie, had het op de weg van verzoekster gelegen om te onderbouwen dat eind mei 2014, toen het bewind nog liep, geen betaling heeft plaatsgevonden, anders dan uit het door Sociaal.nl overgelegde overzicht volgt. De kantonrechter zal dit onderdeel van de vordering afwijzen.

2.7.

Met betrekking tot de post ‘Tele2’ heeft verzoekster zelf € 1.228,42 getraceerd. Uit de door Sociaal.nl overgelegde specificatie volgen nog betalingen, althans boekingen op 29 mei 2013, 2 januari 2014 en 2 juni 2015. Verzoekster maakt nog aanspraak op betaling van de boekingen op 2 januari 2014 en 2 juni 2015, waarbij geen verdere betaalgegevens staan vermeld in het overzicht. Verzoekster voert aan dat deze betalingen niet blijken uit de beheerrekening. De kantonrechter overweegt dat uit de verdere specificatie niet kan worden afgeleid dat deze betalingen zijn gedaan. Immers in januari 2014 is kennelijk ook nog een ander bedrag voldaan in verband met Tele2 en de boeking van 2 juni 2015 dateert van bijna een jaar na de opheffing van het bewind. Het had op de weg van Sociaal.nl gelegen om – gezien de onderbouwde vordering van verzoekster – met een betere onderbouwing te komen van deze posten, althans een nadere toelichting op het gebrek aan gegevens, de boekingsdata, met name voor wat betreft de laatste post, en het kennelijk ontbreken een boeking ten laste van de beheerrekening voor deze posten. Dat betekent dat Sociaal.nl in de zorg van een goed bewindvoerder tekort is geschoten en dat voldoende aannemelijk is dat de schade die verzoekster als gevolg daarvan heeft geleden, moet worden begroot op het bedrag dat Sociaal.nl onvoldoende kan verantwoorden, te weten € 152,05.

2.8.

Ten slotte is ter zitting door verzoekster aangevoerd dat Sociaal.nl ten onrechte het salaris waar zij nog recht op had in mindering heeft gebracht aan wat zij aan verzoekster verschuldigd was uit hoofde van voor verzoekster ontvangen betalingen van derden. De kantonrechter overweegt dat een bewindvoerder in algemene zin gerechtigd is om salaris in mindering te brengen op hetgeen hij bij wijze van afrekening aan de gerechtigde is verschuldigd of hetgeen hij eventueel nadien nog in het kader van het geëindigde bewindvoerderschap ten behoeve van rechthebbende ontvangt.
Sociaal.nl heeft onderbouwd dat zij een vordering had met betrekking tot haar salaris, welke vordering zij heeft verrekend. Niet is gebleken dat er redenen waren voor Sociaal.nl op grond waarvan zij in dit geval niet mocht verrekenen.

2.9.

Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat Sociaal.nl zal worden veroordeeld om aan verzoekster een bedrag te voldoen van € 152,05. Mede gezien veel hogere bedrag dat is gevorderd, is er onvoldoende grond om Sociaal.nl te veroordelen tot vergoeding van enige buitengerechtelijke kosten, nog daargelaten in hoeverre verzoekster daarop aanspraak kan maken.

3 De beslissing

De kantonrechter:

3.1.

veroordeelt Sociaal.nl om aan verzoekster te voldoen te somma van € 152,05,

3.2.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.A.T. van Rens, kantonrechter, en is in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 7 september 2015.

Tegen deze beslissing kan binnen drie maanden na de dag van de uitspraak hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het beroepschrift kan uitsluitend door een advocaat worden ingediend..