Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2015:6244

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
28-08-2015
Datum publicatie
18-09-2015
Zaaknummer
C/16/387808 HA RK 15/57
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

Erfrecht. Art. 4:204 lid 1 sub b BW. Verzoek benoeming vereffenaar toegewezen. Benoeming vereffenaar moet wel gepubliceerd worden in de Staatscourant en in een dagblad. Publicatie conform de Aanbeveling van het LOVCK van 1 juni 2015.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ERF-Updates.nl 2015-0317
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Familierecht

locatie Utrecht

zaaknummer / rekestnummer: C/16/387808 HA RK 15/57

Beschikking van 28 augustus 2015

in de zaak van

SNS BANK N.V.,

gevestigd te Utrecht ,

verzoekster,

advocaat: mr. C. Waanders, gevestigd te Zeist.

1 De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  1. het verzoekschrift, ter griffie ingekomen op 3 maart 2015;

  2. de brief van mr. Waanders, ter griffie ingekomen op 29 juni 2015;

  3. de brief van [A] , ter griffie ingekomen op 7 augustus 2015;

  4. de brief van [B] , ter griffie ingekomen op 12 augustus 2015;

  5. de mondelinge behandeling op 21 augustus 2015. Verschenen zijn:

- mr. C. Waanders;

- [C] namens de voorgestelde vereffenaar;

- [gemachtigde] namens zijn echtgenote, [D] ;

- [E] .

Van de mondelinge behandeling is aantekening gehouden.

2 De feiten

2.1.

Op [2012] is te [woonplaats] overleden de heer [F], geboren te [geboorteplaats] op [1956] , laatst wonende te [woonplaats] , gemeente Zeist, hierna ook te noemen: erflater.

Erflater heeft blijkens informatie van het Centraal Testamentenregister over zijn nalatenschap beschikt bij testament, verleden op 11 december 2009. De in het testament benoemde erfgename heeft de nalatenschap verworpen. Erflater heeft zijn kinderen en hun afstammelingen onterfd. De overige familieleden van erflater worden nu geroepen tot de nalatenschap. Dertien personen zijn nu bekend, maar naar eventuele andere erfgenamen wordt in het opgestarte erfgenamenonderzoek nog gezocht. De heer [A] heeft de rechtbank laten weten dat hij, zijn dochter en haar kinderen de nalatenschap hebben verworpen. Een ander familielid van erflater, te weten de heer [B] , heeft de rechtbank laten weten dat hij voornemens is de nalatenschap van erflater te verwerpen.

2.2.

Verzoekster is schuldeiser van de nalatenschap uit hoofde van een hypothecaire vordering, die oorspronkelijk bedroeg € 227.000,-, maar die nu hoger is vanwege een achterstand in de te betalen rente.

2.3.

Volgens een voorlopige opgave van verzoekster is de nalatenschap zeer waarschijnlijk negatief.

2.4.

De nalatenschap van erflater is, voor zover nu bekend, nog niet door iemand aanvaard.

2.5.

Thans wordt verzocht een vereffenaar te noemen. In verband met het voorschrift van artikel 4:206 lid 1 Burgerlijk Wetboek (verder: BW), inhoudende dat op het verzoek tot benoeming van een vereffenaar niet zal worden beslist dan na verhoor of behoorlijke oproeping van de verzoeker, de bekende erfgenamen, de boedelnotaris en de executeur, zijn de verzoekster en de dertien thans bekende erfgenamen opgeroepen voor de mondelinge behandeling van onderhavig verzoek. Erflater heeft geen executeur benoemd en van de aanwezigheid van een boedelnotaris is niet gebleken.

3 De beoordeling

3.1.

Het verzoek strekt tot benoeming van mr. [H] tot vereffenaar in de nalatenschap van erflater op grond van artikel 4:204 lid 1 sub b BW.

3.2.

Op grond van artikel 4:204 lid 1 sub b BW kan de rechtbank op verzoek van een schuldeiser van de nalatenschap een vereffenaar benoemen wanneer voor hem het gevaar bestaat dat hij niet ten volle of niet binnen redelijke tijd zal worden voldaan, omdat hetzij de nalatenschap niet toereikend is of niet behoorlijk wordt beheerd en afgewikkeld.

3.3.

De rechtbank overweegt als volgt. Uit het verzoekschrift blijkt dat erflater met verzoekster een overeenkomst van geldlening heeft gesloten en bij notariële akte, verleden op 11 september 2009, aan verzoekster het recht van eerste hypotheek heeft verleend op een aan hem toebehorend registergoed. Verzoekster is dus schuldeiser van de nalatenschap. Omdat de nalatenschap zeer waarschijnlijk negatief is, meerdere schuldeisers aanwezig zijn en geen sprake is van een executeur of erfgenaam die de nalatenschap beheert, volgt de rechtbank verzoekster in haar stelling dat het gevaar bestaat dat verzoekster niet ten volle of niet binnen redelijke tijd zal worden voldaan. De rechtbank zal dan ook overgaan tot benoeming van een vereffenaar.

De voorgestelde vereffenaar is blijkens de overgelegde verklaring bereid te worden benoemd tot vereffenaar. Daarom zal de rechtbank mr. [H] tot vereffenaar benoemen.

3.4.

Verzoekster verzoekt de rechtbank verder te bepalen dat de benoeming van de vereffenaar alleen dient te worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl en dus niet in de Staatscourant en een regionaal dagblad. Verzoekster acht de dwingende noodzaak voor de kostbare wettelijke bekendmaking niet noodzakelijk, omdat het doel van de bekendmaking ook wordt bereikt door publicatie op de website van de rechtspraak. Verder stelt verzoekster dat vanuit het oogpunt van kostenbesparing publicatie op de genoemde website volstaat.

3.5.

Artikel 4:206 lid 6 BW bepaalt dat de griffier de benoeming van een vereffenaar onverwijld in het boedelregister doet inschrijven en dat de vereffenaar dit bekend maakt in de Staatscourant en in een of meer bij de benoeming voorgeschreven nieuwsbladen. De rechtbank overweegt dat dit artikellid dwingend voorschrijft op welke wijze de benoeming van een vereffenaar bekend gemaakt dient te worden en ziet daarin geen ruimte om anders te bepalen. De rechtbank zal het verzoek omtrent de publicatieverplichtingen dus afwijzen, hetgeen overigens conform de Aanbeveling van het LOVCK over de publicatie van beschikkingen met betrekking tot de benoeming van een vereffenaar van 1 juni 2015 is.

4 De beslissing

De rechtbank

benoemt mr. [H], notaris te Zeist, tot vereffenaar van de nalatenschap van erflater;

draagt de griffier op de benoeming van deze vereffenaar onverwijld in het boedelregister in te schrijven;

draagt de vereffenaar op de benoeming bekend te maken in de Staatscourant en in het AD Utrechts Nieuwsblad;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders verzocht af.

Deze beschikking is gegeven door mr. E.E.M. van Abbe en in het openbaar uitgesproken op 28 augustus 2015.