Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2015:5373

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
20-07-2015
Datum publicatie
20-07-2015
Zaaknummer
C/16/396718 / KG ZA 15-531
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding. Zelfstandige pakketbezorgers voeren collectieve acties bij Post.Nl. PostNl heeft in kort geding “stakingsleider” gedagvaard. Voorzieningenrechter oordeelt dat het gedaagde in de gegeven omstandigheden niet is toegestaan om collectieve acties te organiseren.

Voor zover gedaagde als zelfstandig ondernemer gelijk te stellen valt met een werknemer en hem een beroep toekomt op het stakingsrecht als neergelegd in artikel 6 aanhef en onder 4 van het ESH geldt dat gedaagde niet aannemelijk heeft gemaakt dat de door hem georganiseerde acties redelijkerwijs kunnen bijdragen tot de doeltreffende uitoefening van het recht op collectief onderhandelen.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 6
Burgerlijk Wetboek Boek 6 162
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2015/1351
AR 2015/1553
RAR 2015/149
JAR 2015/202
AR-Updates.nl 2015-0666 met annotatie van J.H. Even
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Civiel recht

handelskamer

locatie Utrecht

zaaknummer / rolnummer: C/16/396718 / KG ZA 15-531

Vonnis in kort geding van 20 juli 2015

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

KONINKLIJKE POSTNL B.V.,

hierna te noemen: PostNL,

gevestigd en kantoorhoudende te '-Gravenhage,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
POSTNL PAKKETTEN BENELUX,
gevestigd en kantoorhoudende te Hoofddorp,
hierna te noemen: PostNL Pakketten Benelux,

eiseressen,
hierna gezamenlijk aan te duiden als: PostNL c.s.,

advocaat mr. J.M. van Slooten,

tegen

[gedaagde] ,
hierna te noemen: [gedaagde],

wonende te [woonplaats],

gedaagde,

verschenen in persoon,
bijgestaan door mr. B. Drnogllava.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    de dagvaarding met daaraan gehecht de producties 1 tot en met 9,

  • -

    de mondelinge behandeling van 18 juli 2015.

1.2.

[gedaagde] heeft toegezegd om totdat er vonnis is gewezen, geen collectieve acties (blokkades van de depots van PostNL c.s.) als in dit kort geding aan de orde zijn te zullen organiseren en gewoon aan het werk te gaan.

1.3.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

PostNL is op grond van artikel 84 Postwet 2009 met ingang van 1 april 2009 aangewezen als verlener van universele postdienst in Nederland. Zij is op grond van de Postwet onder meer verplicht pakketvervoer te verzorgen. PostNL Pakketten Benelux is de vennootschap binnen PostNL die daarvoor zorgdraagt.

2.2.

PostNL Pakketten Benelux maakt voor deze pakketverzorging gedeeltelijk gebruik van de diensten van zelfstandige pakketbezorgers (ook wel subcontracters genoemd).
Zij heeft daartoe met deze subcontracters (zelfstandige pakketbezorgers) overeenkomsten gesloten. Deze subcontracters zijn: hetzij zelfstandige zonder personeel (ZZP-er), hetzij zelfstandige met werkend personeel (ZMP-er), hetzij zelfstandige met een zelfstandige (ZMZ-er).
Verder geldt dat er zelfstandige pakketbezorgers zijn die alleen PostNL Pakketten Benelux als opdrachtgever hebben en zelfstandige pakketbezorgers die naast PostNL Pakketten Benelux nog één of meerdere opdrachtgevers hebben.

2.3.

Er heerst al langere tijd onvrede bij de zelfstandige pakketbezorgers over de wijze waarop zij hun werk moeten verrichten en de beloning die zij daarvoor ontvangen.

2.4.

Een belangrijk deel van de zelfstandige pakketbezorgers heeft zich georganiseerd in de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Subco Partners (hierna: Subco).

2.5.

Subco heeft in het verleden afspraken met PostNL c.s. gemaakt die naar haar mening niet correct door PostNL c.s. werden nagekomen.

2.6.

Op enig moment heeft de FNV zich de belangen van de zelfstandige pakketbezorgers aangetrokken. Zij heeft met PostNL c.s. een “akkoord” bereikt over een verbetering van de arbeidsvoorwaarden van de zelfstandige pakketbezorgers.
Eén van de resultaten die daarbij is bereikt is dat PostNL c.s. bereid is alle ZZP’ers een arbeidsovereenkomst aan te bieden en daarbij afspraken te maken met betrekking tot de bedrijfsauto’s die de ZZP’ers in het verleden hebben aangeschaft om de pakketten voor PostNL c.s. te kunnen vervoeren. Met de fiscus zouden verder afspraken zijn gemaakt die maken dat deze ZZP’ers over kunnen stappen op een arbeidsovereenkomst met PostNL c.s. zonder in fiscale problemen terecht te komen.
Dit “akkoord” werd echter niet door de volledige achterban van de FNV gesteund, zodat het uiteindelijk niet de status van “akkoord” heeft gekregen. PostNL c.s. wil dit “akkoord” echter wel ten opzichte van iedere individuele pakketbezorger gestand doen, zij het dat deze pakketbezorger dan wel een ZZP-er dient te zijn.
Voor de ZZP’ers voor wie een arbeidsovereenkomst geen optie is, geldt dat PostNL c.s. hen een toeslag op de overeengekomen tarieven zal betalen van € 60,00 per week en nog eens € 40,00 per week voor hen die (al) beschikken over een Eurovergunning.
De Eurovergunning geldt voor nationaal en internationaal vervoer met voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500 kg.
Overigens geldt dat per 1 januari 2016 alle zelfstandige pakketbezorgers moeten beschikken over een Eurovergunning. Die eis geldt al langer maar op grond van afspraken gemaakt door PostNL c.s. met de daarover gaande instantie hebben de pakketbezorgers uitstel gekregen tot uiterlijk 1 januari 2016 om de verplichte Eurovergunning te verkrijgen.
PostNL c.s. stelt de pakketbezorgers hier ieder schriftelijk op te hebben gewezen.
De kosten die met zo’n vergunning gemoeid zijn bedragen volgens de pakketbezorgers ongeveer € 4.000,00.

2.7.

PostNL c.s. en de FNV hebben volgens [gedaagde] het lot van de ZMZ’ers en ZMP’ers niet bij de onderhandelingen betrokken. PostNL c.s. heeft tijdens de zitting verklaard dat aan ZMZ’ers en ZMP’ers niet een soortgelijk aanbod kan worden gedaan omdat dat, althans volgens PostNL c.s., op fiscale problemen stuit.

2.8.

Het “akkoord” dat PostNL en de FNV hebben bereikt, heeft tot teleurstelling en verdere onvrede geleid bij de zelfstandige pakketbezorgers. Zij hebben om die reden in de afgelopen dagen acties gevoerd waarbij bepaalde toegangen tot de depots van PostNL c.s. gedurende korte of langere tijd zijn geblokkeerd en/of werkwillige pakketbezorgers en derden de toegang tot de depots is belemmerd. De pakketbezorgers hebben daarnaast, zo begrijpt de voorzieningenrechter, hun werkzaamheden uit hoofde van de met hen gesloten overeenkomsten gedurende bepaalde tijd gestaakt.

2.9.

Op dinsdag 14 juli 2015 heeft in verband hiermee een kort geding bij deze voorzieningenrechter plaatsgevonden tussen PostNL c.s. enerzijds en Subco en [gedaagde] anderzijds. Partijen zijn vervolgens ter beëindiging van dit kort geding het volgende overeengekomen:

“ 1. Partijen [gedaagde] en Subco verklaren hierbij dat zij niet achter de blokkades van vandaag staan.
2. PostNL zal aan de deelnemers van de blokkades van vandaag geen strafsanctie opleggen
vanwege de deelname aan die blokkades, met dien verstande dat onder strafsanctie niet valt het
onbetaald laten van de werkzaamheden die als gevolg van de staking van vandaag niet zijn
verricht.
3. PostNL verklaart bereid te zijn tot overleg met Subco en [gedaagde].
4. PostNL laat haar vordering ingesteld in dit kort geding, vallen en partijen verzoeken voor zover
nodig om doorhaling.
5. Partijen dragen de eigen proceskosten.”

2.10.

PostNL c.s. heeft vervolgens Subco en [gedaagde] uitgenodigd voor overleg.
Op 15 juli 2015 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen PostNL c.s. en twee bestuurders van Subco. [gedaagde] is daarbij, hoewel hij daartoe ook uitgenodigd was, niet aanwezig geweest.

2.11.

Op 15 juli 2015 heeft een blokkade plaatsgevonden van het depot in Opmeer.

2.12.

Op 15 juli 2015 heeft [gedaagde] het volgende bericht op de groepsapp van WhatsApp geplaatst:

“Iedereen naar [adres] om 13.00 uur wil ik hier
800 bussen zien nu gaat het pas beginnen en
onze eigen veiligheid door ons zelf garanderen.
Wij gaan never en nooit meer slijmen smeken en
vanaf vandaag lekker slapen.
Het is genoeg geweest onder dwang en dreiging
te werken voor een minimum salaris waar je ook
hoop risico loopt.
Om failliet tegaan.
Overal is plat we hebben gezorgd dat postnl in zijn
eigen leugens verdrinkt gisteren op de nieuws.
Ieder bus is belangrijk.
Uiterlijk om 13.00 uur hier zijn.

Adres:
[adres]
[woonplaats]

[gedaagde]”.

[adres] is het depot van PostNL c.s. in [woonplaats].

2.13.

Op 16 juli 2015 zijn er blokkades geweest bij het depot van PostNL c.s. te Almere.
Op dezelfde dag is [gedaagde] naar het hoofdkantoor van PostNL c.s. in [woonplaats] gegaan.
Nog zo’n honderd andere zelfstandige pakketbezorgers hebben dat ook gedaan. PostNL c.s. heeft [gedaagde] vervolgens voor een gesprek uitgenodigd. [gedaagde] heeft daaraan gevolg gegeven.
Op 17 juli 2015 hebben PostNL c.s. en [gedaagde] hun gesprek om 12.00 uur hervat. Dit gesprek heeft tot ongeveer 21.00 uur geduurd. Ook Subco heeft aan dit gesprek deelgenomen.
In de beleving van PostNL c.s. is toen een onderhandelaarsakkoord gesloten, hetgeen door haar op papier is gezet en ondertekend. Dit “akkoord” luidt als volgt:

“Onderstaande afspraken zullen door [gedaagde] en SubcoPartners aan hun achterban worden voorgelegd.

ZMZ- en ZMP-ondernemers met een Eurovergunning voor al hun contractroutes kunnen per 17 juli kiezen voor:

1. Een VVO voor 3 jaar zonder opzegtermijn met een afkoopvergoeding van € 15.000,- per
volledige contractroute. Deze afkoopvergoeding wordt alleen betaald bij opzegging door
PostNL. Post.NL heeft de intentie om deze VVO te verlengen.
of
2. Een VVO voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 3 maanden (dit staat in de
huidige VVO)

(…)
PostNL zal subcontractors en hun personeel niet sanctioneren vanwege het niet op het werk verschijnen gedurende de afgelopen dagen.

(…).”.

2.14.

Op 18 juli 2015 hebben diverse zelfstandige pakketbezorgers, onder wie [gedaagde], diverse berichtjes op hun groepsapp van WhatsApp geplaatst.

2.14.1.

Voordat [gedaagde] zijn in dit kort geding aan de orde zijnde berichtje plaatste, waren er al onder meer de volgende berichten door andere leden van de groepsapp geplaatst (opmerking voorzieningenrechter: de namen en nummers zijn om privacyredenen geanonimiseerd en vervangen door letters) :

“ (…)
18-07-15 01:22:39: A‬: Morgen gaat alles PLAT!!!‬‬

18-07-15 01:23:26: A‬: Nogmaals onze enige kracht in deze hele situatie is ervoor zorgen dat er geen pakketten worden bezorgd!!‬‬

18-07-15 01:24:26: T: Plat

18-07-15 01:24:28: T: Plat

18-07-15 01:24:29: T: Plat

18-07-15 01:24:33: T: Niemand werkt morgen

18-07-15 01:24:43: T: Geen 1 pakket word bezorgd

(…)

18-07-15 01:24:52: T: Zelfs de eigen chaffeurs gaan er niet uit

(…)

18-07-15 01:25:03: T: Oke die dan weer wel

18-07-15 01:25:19: T: Niet werken

18-07-15 01:25:22: T: Als we gaan werken

18-07-15 01:25:28: T: Zijn we verloren

18-07-15 01:25:37: T: Dan is het over en uit

18-07-15 01:26:13: B‬: OK‬‬‬‬

(…)

18-07-15 01:28:32: A‬: Geef door aan al je matties/collega's die nog niet op de hoogte zijn!!!....morgen is onze laatste kans!!!!ECHT IEDEREEN MOET ER 6 uur staan!!‬‬

18-07-15 01:29:30: A‬: Ramadan is voorbij....feest is voorbij....dus geen excuses meer!ALLES GAAT PLAT!!!!!!!!!!!!!!!!!‬‬

18-07-15 01:30:26: [gedaagde]‬: ‬”‬‬‬

2.14.2.

[gedaagde] heeft om 01.30 uur het volgende bericht op de groepsapp van WhatsApp geplaatst:

DOORGAAN
Beste subcos wat je eenmaal begonnen. Bent moet je ook afmaken anders wordt
je afgemaakt hoe dan ook.
Postnl direktie en medewerkers weten we allemaal dat ze heel onbetrouwbaar
zijn ze zullen je proberen je te overhalen met leugens om je over een jaar
aftemaken.
Waarom moeten we dat hen gunnen nu dat we zeer sterk

Zijn.
Totaal plat gooien blokkeren todat we met een advokaat gaan onderhandelen.”.

2.14.3.

Na dit bericht van [gedaagde] zijn er nog vele berichtjes van verschillende leden van de groepsapp gevolgd, waaronder – onder andere – de volgende berichtjes:

18-07-15 02:04:40: D‬: [gedaagde] morgen 6 uur‬‬

18-07-15 02:04:48: D‬: Aub iedereen om 6 uur‬‬

(…)

18-07-15 02:41:42: E‬: Beste collega s morgen graag niet met bussen maar met mensen blokkeren is jur.beter en kom je meteen in gesprek ....‬‬

18-07-15 02:42:20: F‬: Met bussen ook‬‬

18-07-15 03:00:24: G‬: Broer ik kom terug‬‬

18-07-15 03:01:16: G‬: Ga nu echt niet meer slapen!‬‬

(…)

18-07-15 03:11:10: G‬: Zo ja ‬‬

Vraag of zij n mail naar iedereen kunnen sturen de boel te blokkeren??? Dan kunnen we dat uitprinten en aan depots manager geven

18-07-15 03:11:49: H‬: [X] ga gewoon met een paar man voor de in gang staan of liggen‬‬

18-07-15 03:11:53: H‬: Broeders‬‬

18-07-15 03:21:38: T: Zijn er mensen aanwezig [adres]??

18-07-15 03:22:01: I‬: Ja‬‬

18-07-15 03:22:15: G‬: Ja er staat een Amersfoort er!‬‬

18-07-15 03:23:19: G‬: En die word straks verzelschapt Door nog een.‬‬

18-07-15 03:24:04: J‬: [Z] van [adres] zelf waaronder ik‬‬

18-07-15 03:24:31: G‬: Wel sachtjes doen hij slaapt!‬‬

(…)

18-07-15 03:26:34: T: Dankjewell

(…)

18-07-15 03:49:49: K‬: Om 6'00 uur‬‬

18-07-15 03:50:45: F‬: Straks komen meer naar [adres]‬‬

18-07-15 03:51:14: F‬: X ik laat je niet alleen‬‬

(…)

18-07-15 04:50:02: L‬: Kan iemand mij het adres geven in amersfoort?‬‬

18-07-15 04:54:27: G‬: De Windturbine !‬‬

18-07-15 04:59:09: L‬: Dank je wel broer dan zal k nu gaan gaan vertrekken‬‬

18-07-15 04:59:14: L‬: Sterkte iedereen‬‬

(…)

18-07-15 05:03:49: G‬: Vertrekken naar Amersfoort?‬‬

18-07-15 05:34:55: T: 5 autos

18-07-15 05:35:05: T: We zijn op de ring richting

18-07-15 05:35:06: T: Utrecht

18-07-15 05:35:13: T: Platgooien die handel

18-07-15 05:43:24: G‬: Hoe Laat Zin Jullie In Amersfoort?‬‬

18-07-15 05:51:28: T: Jongens

18-07-15 05:51:36: T: Wie rijd er naar amersfoort

18-07-15 05:51:37: T: ??

18-07-15 05:51:59: T: Er moeten minimaal 7 autos naar amersfoort

18-07-15 05:52:50: I‬: Waar zijn de mensen van [adres]‬‬

18-07-15 05:53:31: I‬: Nu komen uit je bed jongens kom op nou‬‬

18-07-15 05:54:04: T: Als jullie dat kunnen regelen

18-07-15 05:54:15: T: Het is nu of nooit jongens

18-07-15 05:54:24: T: Waar sijn jullie allemaal man

18-07-15 06:00:53: A‬: Ik ben onderweg naar [adres]‬‬

18-07-15 06:03:02: T: [website]/

18-07-15 06:05:55: I‬: Mo bel je collega's van [adres]‬‬

18-07-15 06:10:23: M‬: Gvd niemand in son‬‬

(…)

18-07-15 06:18:38: N‬: Utrecht‬‬

18-07-15 06:20:03: T: Jongens

18-07-15 06:20:08: T: Amersfoort

18-07-15 06:20:13: T: Is er maar 1 wagen

18-07-15 06:20:15: T: [K]

18-07-15 06:20:20: T: Is alleen daarr

18-07-15 06:20:23: T: Hoe dannnn

(…)

18-07-15 06:23:10: L‬: Komt iemand mij bij staan bij amersfoort of sta ik er alleen voor?‬‬

18-07-15 06:23:18: T: Ja hier is ie

18-07-15 06:23:39: O‬: Jongens‬‬

18-07-15 06:23:45: O‬: Waar THE fuck zijn jullie allemaal‬‬

18-07-15 06:23:53: O‬: Utrecht dicht gegooid‬‬

18-07-15 06:24:05: O‬: Jullie zijn maar 1 mans Amersfoort‬‬

18-07-15 06:24:11: O‬: Ipv [adres] en [woonplaats]‬‬

18-07-15 06:24:21: O‬: Rijd een paar auto's daarheen‬‬

18-07-15 06:24:31: O‬: Alles moet dicht jongens‬‬

18-07-15 06:24:35: L‬: Heb maar 1 persoon nodig‬‬

18-07-15 06:24:39: O‬: Absurd man‬‬

18-07-15 06:24:41: O‬: Echt waar‬‬

18-07-15 06:24:53: A‬: Willen alle mietjes van [adres] en Amersfoort uit hun fucking bed komen en voorbeeld nemen aan de MANNEN van Utrecht!!!!!!.‬‬

18-07-15 06:24:57: O‬: Nu moeten we er voor elkaar zijn niet morgen of overmorgen‬‬

18-07-15 06:25:15: N‬: Vandaag of nooit‬‬

18-07-15 06:25:17: N‬: Kom op jongens‬‬

18-07-15 06:25:55: A‬: Utrecht ligt plat en [adres] waar gasten allemaal een grote mond hadden staan we nu met z'n vieren‬‬

18-07-15 06:25:57: L‬: Broers en zussen k heb de Hele nacht niet geslape van [woonplaats] naar amersfoort gereden en nou sta ik alleen thanx man‬‬

18-07-15 06:26:10: N‬: Paar auto's aub‬‬

18-07-15 06:26:18: N‬: Naar Amersfoort‬‬

18-07-15 06:26:36: A‬: Eerste shift gaat zo beginnen!!!!!!....NU OF NOOIT!!!!!!'‬‬

18-07-15 06:26:37: L‬: 1 is genoeg meer vraag k niet‬‬

18-07-15 06:27:04: L‬: Hier rijden ze nu gwn langs mij naar binne‬‬

18-07-15 06:27:25: L‬: Wat is een man waard zonder zijn woord‬‬

18-07-15 06:27:30: P‬: Halfweg‬‬

18-07-15 06:27:44: A‬: Hoe het er in Halfweg voor????????‬‬

18-07-15 06:27:57: A‬: Staat daar überhaupt iemand??!!‬‬

18-07-15 06:28:46: T: Adress van depot

18-07-15 06:29:06: T: Amersfoort

18-07-15 06:29:07: L‬: Amersfoort is de wind turbine‬‬

18-07-15 06:30:15: L‬: Ben zonder flocking tom tom hierheen gereden zoeken omdat gister mannen zeiden dat ze geen steun hier hebben en waar zijn ze nu zelf‬‬

18-07-15 06:31:35: G‬: Ben er zo‬‬

18-07-15 06:31:41: T: Er komt er 1 aaan

18-07-15 06:31:45: T: Vanuit utrecht

18-07-15 06:31:51: T: Heeft geen int

18-07-15 06:31:54: T: Zijn tel is

18-07-15 06:32:00: T: …………

18-07-15 06:32:01: L‬: Heb n ketting en slot hek gaat hier dicht‬‬

18-07-15 06:32:06: T: Genaam [F]

18-07-15 06:32:12: L‬: [bijnaam]‬‬

18-07-15 06:40:26: M‬: [S], [gedaagde], ze laten het in son allemaal afweten‬‬

18-07-15 06:43:25: N‬: Graag foto's van geblokkeerde depo's‬‬

18-07-15 06:43:43: I‬: Hoor net utrecht‬‬

(…)

18-07-15 06:45:07: O‬: Utrecht‬‬

18-07-15 06:45:11: O‬: Plat‬‬

(…)

18-07-15 06:48:08: Q‬: Halfweg‬‬

18-07-15 06:48:10: R‬: Komt er vandaag Politie of andere mensen laat ze met mij bellen [telefoonnummer]‬‬

18-07-15 06:49:35: Adem Tnt: Hoe gaat het in amersfoort ??

18-07-15 06:53:43: F‬: Boys‬‬

18-07-15 06:53:52: F‬: [adres] moet ook plat‬‬

18-07-15 06:53:58: F‬: K kom nu naar daar‬‬

18-07-15 06:54:05: A‬: Met wie?‬‬

18-07-15 06:54:15: A‬: We staan hier met z'n drieën‬‬

18-07-15 06:56:34: A‬: Is Halfweg plat of niet!!!!?????‬‬

18-07-15 06:56:43: [W]: [gedaagde] . It is je opdracht om weg blokkeren ?

18-07-15 06:56:57: T: [website]/

18-07-15 06:57:09: T: Hier staat het

18-07-15 06:57:16: T: Volgens de advocaat mogen we staken

18-07-15 06:57:18: t: En blok

18-07-15 06:57:40: F‬: Fuck hun poppenkast‬‬

(…)

18-07-15 07:03:48: T: Jongens

18-07-15 07:03:53: T: Kijk ff hierheen

18-07-15 07:03:58: T: Ze dreige

18-07-15 07:04:01: T: Met 200.000

18-07-15 07:04:11: T: Als we niet weghalen

(…)

18-07-15 07:09:33: S‬: [M] bus voor de ingang blokeren !!!‬‬

18-07-15 07:10:09: S‬: Nu [adres]‬‬

18-07-15 07:14:03: R‬: Iedereen die iets weg gaat rijden laat de rest in de steek‬‬

18-07-15 07:15:14: L‬: Neem die brief niet aan jongens‬‬

18-07-15 07:15:19: L‬: Lees hem niet‬‬

18-07-15 07:16:12: L‬: Er staat dik gedrukt 15 min na ontvangst dus als je nie aan pakt weet je van nix‬‬

18-07-15 07:16:27: U‬: [Q]‬‬

18-07-15 07:16:31: U‬: Je hebt lol daar he‬‬

18-07-15 07:16:34: U‬: Hahaha‬‬

18-07-15 07:16:59: U‬: Vertel me is wat jullie doen man k ben op vakantie k heb geen pret man‬‬

18-07-15 07:17:16: L‬: Er staat ook binnen 15 minuten je werk hervatten maar wij hebben het recht te staken‬‬

18-07-15 07:17:42: U‬: Ja en anders word de contract met directexpress opgezegd‬‬

18-07-15 07:17:51: U‬: Nou blijf daar maar ff lekker hangen‬‬

18-07-15 07:17:55: L‬: Die handtekening is geprint‬‬

18-07-15 07:18:21: L‬: Wat dus niet rechtsgeldig is‬‬

18-07-15 07:18:40: J‬: Een menselijke muur mag wel in de brief staat bussen ik ben geen bus‬‬

18-07-15 07:18:43: U‬: Jammer man‬‬

18-07-15 07:18:47: U‬: ‬‬

18-07-15 07:18:47: L‬: De datum is met pen aangepast‬‬

18-07-15 07:18:56: U‬: Ja is fraude‬‬

18-07-15 07:21:47: V‬: die brief bulshitt‬‬

18-07-15 07:22:42: W‬: Waar zijn gasten van jarmiiden‬‬

18-07-15 07:23:16: J‬: Ps drie uur landelijke bespreking bij depot Utrecht daar bespreken we onze volgende aanpak hoe we dit gezamenlijk landelijk samen gaan aanpakken denk na hoe‬‬

(…)

18-07-15 07:26:31: T: Kijk even de video

18-07-15 07:26:33: T: Doen we het goed

18-07-15 07:26:36: T: Mischien

18-07-15 07:26:43: T: Doen we iets fout

18-07-15 07:27:04: M‬: en wat is het adres X‬‬

18-07-15 07:29:43: Y‬: [adres]‬‬

18-07-15 07:30:01: Y‬: [adres]‬‬

2.16.

Op zaterdag 20 juli 2015 zijn er blokkades (met bussen en mensen) uitgevoerd bij de depots in Utrecht, Amersfoort, Ridderkerk, Opmeer en Goes.

3
3. Het geschil

3.1.

PostNL c.s. vordert – samengevat – dat [gedaagde] bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad,:
primair, wordt verboden om binnen een half uur na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis door te gaan met het in enigerlei vorm, direct of indirect, organiseren, oproepen tot of verlenen van medewerking of steun aan enige vorm van collectieve actie, dit op straffe van verbeurte van een dwangsom,
subsidiair, wordt verboden om binnen een half uur na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis door te gaan met het in enigerlei vorm, direct of indirect, organiseren, oproepen tot of verlenen van medewerking of steun aan enige vorm van collectieve actie, zolang daarbij niet de in de dagvaarding genoemde spelregels in acht worden genomen, dit op straffe van verbeurte van een dwangsom,
primair en subsidiair,

wordt veroordeeld tot betaling van de proceskosten.
PostNL c.s. verzoekt de voorzieningenrechter om haar verlof te verlenen om het in deze zaak te wijzen vonnis op alle dagen en uren aan [gedaagde] te laten betekenen.
3.2. PostNL c.s. baseert deze vorderingen primair op een onrechtmatige daad van [gedaagde].
heeft volgens PostNL c.s. als zelfstandige ondernemer geen stakingsrecht en heeft door de op 16 en 20 juli 2015 gehouden collectieve acties (zie 2.13 en 2.16.) op te roepen en daaraan deel te nemen onrechtmatig tegenover PostNL c.s. gehandeld. Dit – naar de voorzieningenrechter begrijpt – temeer daar [gedaagde] in het kader van het eerdere kort geding heeft verklaard niet achter de toen uitgevoerde blokkades te staan.

Voor zover [gedaagde] op basis van artikel 6 lid 4 van het Europees Sociaal Handvest (ESH) wel een stakingsrecht zou hebben, geldt dat dit recht op grond van het bepaalde in artikel G ESH dient te worden beperkt, omdat [gedaagde] de bij het voeren van een collectieve actie in acht te nemen spelregels heeft geschonden, aldus het standpunt van PostNL c.s.

3.3.

[gedaagde] voert verweer.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Tussen partijen staat niet ter discussie dat [gedaagde] de in 2.12 en 2.14.2. geciteerde WhatsApp berichten heeft verzonden. De strekking van het eerste bericht is dat iedereen wordt opgeroepen om het depot van PostNL in [adres] te blokkeren. De strekking van het tweede bericht is dat [gedaagde] de deelnemers van de groepsapp (zelfstandige pakketbezorgers) oproept om de toegang tot diverse depots van PostNL c.s. “totaal plat te gooien” of met andere woorden te blokkeren.

4.2.

Vooropgesteld wordt dat het in beginsel onrechtmatig is om de normale bedrijfsvoering van PostNL c.s. te frustreren door bepaalde toegangen tot de depots te blokkeren en (werknemers van) PostNL c.s. en derden te belemmeren in de rechtmatige toegang tot die depots en het uitvoeren van hun werk. Door dergelijke acties wordt immers inbreuk gemaakt op het recht van PostNL c.s. tot ongestoorde bedrijfsvoering en het gebruik daarbij van haar bedrijfsmiddelen.

4.3.

De voorzieningenrechter begrijpt echter dat [gedaagde] zich beroept op een rechtvaardigingsgrond, te weten het stakingsrecht dat is neergelegd in artikel 6 aanhef
en onder 4 ESH.

4.4.

Dit artikel heeft rechtstreekse werking in Nederland (HR 30 mei 1986, ECLI:NL:HR:1986:AC9402, NJ 1986/688). Deze bepaling, erkent, teneinde de doeltreffende uitoefening van het recht op collectief onderhandelen te waarborgen, het recht van werknemers en werkgevers op collectief optreden in gevallen van belangengeschillen, met inbegrip van het stakingsrecht, behoudens verplichtingen uit hoofde van reeds eerder gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten.

4.5.

Uit de tekst van dit artikel en het doel en de strekking van het ESH, volgt dat het in dit verdrag neergelegde recht om collectief actie te voeren, is geschreven voor de verhouding tussen werkgevers en werknemers.

Dit artikel is dus niet bedoeld om groepen zelfstandige ondernemers een middel in handen te geven om gezamenlijk op te trekken en invloed uit te oefenen op de bedrijfsvoering van hun opdrachtgever teneinde voor een grote groep ondernemers een betere tegenprestatie te bedingen. Met andere woorden zelfstandige ondernemers kunnen zich, in beginsel, niet beroepen op het in artikel 6 aanhef en onder 4 ESH neergelegde stakingsrecht.

4.6.

Dit zou echter, zoals impliciet valt op te maken uit de uitspraak van het
Hof van Justitie van de Europese Unie van 4 december 2014 (C-413/13), uitzondering kunnen leiden wanneer de groep zelfstandige ondernemers in werkelijkheid schijnzelfstandigen zijn, dat wil zeggen dienstverleners waarvan de situatie vergelijkbaar is met die van werknemers. Er is, blijkens de hiervoor genoemde uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie, sprake van een schijnzelfstandige wanneer de persoon:
i) handelt onder leiding van zijn ʻwerkgeverʼ wat betreft onder meer de vrijheid om zijn tijdschema en de plaats en de inhoud van zijn werk te kiezen, ii) niet deelt in de commerciële risico’s van die ʻwerkgeverʼ, en iii) tijdens de duur van de arbeidsverhouding opgenomen is in de onderneming van die ʻwerkgeverʼ, waarmee hij een economische eenheid vormt.
4.7. Voorzover in het kader van dit kort geding op basis van de door partijen naar voren gebrachte feiten en omstandigheden al zou kunnen worden aangenomen dat [gedaagde] kan worden aangemerkt als een schijnzelfstandige en dat een belangrijk deel van de zelfstandige pakketbezorgers die hij “vertegenwoordigt” c.q. zich bij hem hebben aangesloten ook als schijnzelfstandigen kunnen worden aangemerkt, geldt dat hem dit niet kan baten, omdat niet kan worden geconcludeerd dat de acties waartoe [gedaagde] heeft opgeroepen onder de reikwijdte vallen van het stakingsrecht zoals neergelegd in artikel 6 aanhef en onder 4 ESH.
Dit wordt als volgt gemotiveerd.

4.7.1.

Uit het arrest van de Hoge Raad (HR) van 19 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1687 volgt – samengevat – het volgende.

Of (nog) sprake is van een collectieve actie in de zin van artikel 6 aanhef en onder 4 ESH wordt vooral bepaald door het antwoord op de vraag of de actie redelijkerwijs kan bijdragen tot de doeltreffende uitoefening van het recht op collectief onderhandelen.
Alleen indien deze vraag bevestigend kan worden beantwoord, valt de collectieve actie onder het bereik van artikel 6, aanhef onder 4 ESH. Het is daarbij aan de organisatoren van de betreffende actie(s) om dit aannemelijk te maken. Wanneer zij daarin slagen dan geldt dat de uitoefening van het recht op collectief optreden slechts kan worden beperkt langs de weg van art. G ESH, overeenkomstig hetgeen op dat punt is aanvaard in de rechtspraak van de Hoge Raad. Het is daarbij aan de werkgever of de derde die eist dat de uitoefening van het recht op collectieve actie in het concrete geval wordt beperkt of uitgesloten, om aannemelijk te maken dat deze beperking of uitsluiting naar de maatstaf van art. G ESH gerechtvaardigd is. Dit laatste is slechts het geval indien beperkingen aan het recht op collectieve actie maatschappelijk gezien dringend noodzakelijk zijn (zie voor dit laatste rov. 4.3 van HR 21 maart 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2309, NJ 1997/437 (Streekvervoer)).

4.7.2.

Het is om de volgende redenen niet aannemelijk dat de acties, waartoe [gedaagde] met zijn WhatsApp berichten van 15 juli 2015 (zie rechtsoverweging 2.12) en 18 juli 2015 om 01.30 uur (zie rechtsoverweging 2.14.2.) heeft opgeroepen redelijkerwijs kunnen bijdragen tot de doeltreffende uitoefening van het recht op collectief onderhandelen.

De acties die zich de afgelopen dagen bij PostNL c.s. hebben voorgedaan, spruiten voort uit groepsgesprekken via WhatsApp. Één of meerdere pakketbezorgers zetten een oproep in een groepsgesprek waarop andere pakketbezorgers inhaken. De acties lijken aldus veel op een flashmob waar geen of nauwelijks grip op is. Zo ook de in 2.16. genoemde acties die zijn gevolgd naar aanleiding van de op 18 juli 2015 gehouden groepsgesprekken op de groepsapp (zie 2.14). Van een duidelijke organisatie van de acties is niet gebleken. Integendeel, de vereniging die de belangen van de pakketbezorgers pleegt te behartigen
– Subco – heeft ter gelegenheid van het eerdere kort geding op dinsdag 14 juli 2015, verklaard dat zij geen enkele grip op haar leden heeft en dat de pakketbezorgers ieder individueel besluiten wel of niet actie te ondernemen en daarover onderling overleg voeren via WhatsApp.
Ook [gedaagde] heeft verklaard geen of slechts beperkte invloed uit te kunnen oefenen op zijn collega’s, hetgeen ter gelegenheid van het kort geding van 14 juli 2015 en ten tijde van de mondelinge behandeling van dit kort geding door de als belangstellenden aanwezige pakketbezorgers is bevestigd. Dat sprake is van wilde, ongecontroleerde stakingen blijkt ook uit het feit dat niet bij ieder depot op dezelfde wijze actie is gevoerd en zich bij die acties geen duidelijke vertegenwoordiger heeft gepresenteerd.

Verder geldt dat er geen aanknopingspunten zijn gebleken die erop wijzen dat het doel van de acties (zoals genoemd in 2.13 en 2.16.) is geweest om te komen tot een doeltreffende manier van onderhandelen. Weliswaar zijn na het kort geding van dinsdag 14 juli 2015 onderhandelaars naar voren geschoven, waaronder Subco en [gedaagde], maar dat die een duidelijk mandaat van een groep van zelfstandige pakketbezorgers hadden, is niet gebleken. Bovendien is niet duidelijk wie Subco en [gedaagde] nu precies vertegenwoordigden tijdens die onderhandelingen. Duidelijk is slechts geworden dat [gedaagde] opkomt voor de belangen van collega’s en wil strijden tegen het onrecht dat hij ziet. Het is niet duidelijk geworden namens wie hij optreedt en of hij dat als (stakings)leider doet. Uit de groepsgesprekken zoals die op 18 juli 2015 op WhatsApp plaatsvonden (zie 2.14) valt op te maken dat er, naast [gedaagde], ook nog andere personen zijn die een prominente rol daarbij hebben vervuld.
Evenmin is duidelijk geworden of er een gemeenschappelijke oplossing voor alle actievoerende pakketbezorgers wordt nagestreefd of kan worden nagestreefd, en zo ja hoe die dan door PostNL c.s. zou moeten worden uitgevoerd gezien de belangen die over en weer spelen.

4.7.3.

Het voorgaande betekent dat de naar aanleiding van het door WhatsApp bericht van [gedaagde] uitgevoerde collectieve acties zoals genoemd in 2.13 en 2.16. niet onder het bereik van artikel 6, aanhef onder 4 ESH vallen.
Aan de beoordeling van de vraag of – zoals door PostNL c.s. betoogt – het recht op deze uitgevoerde collectieve acties gezien het bepaalde in artikel G ESH moet worden beperkt of uitgesloten, omdat dit – kort gezegd – maatschappelijk gezien, dringend noodzakelijk is, wordt hierdoor niet (meer) toegekomen.

4.8.

Voorzover de door [gedaagde] verzonden WhatsApp berichten van 15 juli en 18 juli 2015 (zie 2.12 en 2.14.2.) hebben geleid tot een frustratie van de bedrijfsvoering van
PostNL c.s. kan dat dan ook, gelet op wat hiervoor 4.2. is overwogen, als onrechtmatig handelen worden beschouwd.

4.9.

Het is naar het oordeel van de voorzieningenrechter, gelet op de aard van de reacties van de deelnemers aan het groepsgesprek waarin de oproep van [gedaagde] is gedaan, voldoende aannemelijk dat de oproep van [gedaagde] heeft bijgedragen aan blokkades bij verschillende depots. Ook is de vrees van PostNL c.s. gegrond dat een hernieuwde oproep tot verdere collectieve acties in de vorm van blokkades kan leiden. Dit maakt dat PostNL c.s. belang heeft bij haar primaire vordering.

4.10.

Het voorgaande leidt ertoe dat de primaire vordering op de in de beslissing te noemen manier zal worden toegewezen.
Daarbij wordt in aanmerking genomen dat het in het kader van dit kort geding niet aannemelijk is geworden dat de collectieve acties die tot op heden zijn gevoerd onder de bescherming van artikel 6 aanhef en onder 4 ESH valt.

De in verband met deze vordering gevorderde dwangsom zal ook worden toegewezen, zij het dat deze zal worden beperkt en gemaximeerd. De voorzieningenrechter ziet geen noodzaak te bepalen dat dit vonnis op alle dagen en uren mag worden betekend.

4.11.

Aan de beoordeling van de subsidiaire vordering wordt gezien het voorgaande niet meer toegekomen.

4.12.

[gedaagde] zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van PostNL c.s. worden begroot op:

- dagvaarding € 77,84

- griffierecht 613,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal € 1.506,84

5 De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1.

verbiedt [gedaagde] om collectieve acties als bedoeld in 2.13. en 2.16. of soortgelijke collectieve acties te organiseren (waaronder begrepen het oproepen tot en deelnemen aan), tenzij dit – in tegenstelling tot in dit kort geding aan de orde was – onder het bereik van
artikel 6 aanhef en onder 4 ESH zou vallen,
5.2. veroordeelt [gedaagde] om aan PostNL c.s. een dwangsom te betalen van € 5.000,-- voor iedere keer dat hij niet aan de in 3.1. uitgesproken hoofdveroordeling voldoet te vermeerderen met € 500,-- per dag of gedeelte daarvan dat die overtreding voortduurt, tot een maximum van € 25.000,-- is bereikt,

5.3.

veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, aan de zijde van PostNL c.s. tot op heden begroot op € 1.506,84,

5.4.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.5.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. D.C.P.M. Straver en in het openbaar uitgesproken op 20 juli 2015.1

1 type: BvdG/4374 coll: DS