Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2015:1762

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
11-03-2015
Datum publicatie
31-03-2015
Zaaknummer
3851990 UV EXPL 15-62
Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Rechtsgeldig ontslag op staande voet wegens ongeoorloofd privégebruik van een bedrijfsmiddel door een werknemer met een vertrouwensfunctie.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2015/565
RAR 2015/93
AR-Updates.nl 2015-0330
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Civiel recht

kantonrechter

locatie Utrecht

zaaknummer: 3851990 UV EXPL 15-62 MS/1270

Kort geding vonnis van 11 maart 2015

inzake

[eiser] ,

wonende te [woonplaats],

verder ook te noemen [eiser],

eisende partij,

gemachtigde: mr. A. van Reek,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

KPN B.V.,

statutair gevestigd en kantoorhoudende te Den Haag,

verder ook te noemen KPN,

gedaagde partij,

gemachtigde: mr. E. Wies.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding

 • -

  de mondelinge behandeling van 23 februari 2015

 • -

  de akte vermeerdering eis

 • -

  de pleitnota van [eiser]

 • -

  de pleitnota van KPN.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

[eiser], geboren [1963], is op 1 september 1980 in dienst getreden bij (de rechtsvoorganger van) KPN. [eiser] vervulde laatstelijk de functie van Accountverkoper op de afdeling KNP Event in [woonplaats].

2.2.

[eiser] heeft medio november 2014 bij zijn dochter, die in Eindhoven werkt en studeert, een zogenoemde Mifi-box geïnstalleerd, omdat zijn dochter na het vertrek van haar huisgenoot uit de woning op dat moment geen beschikking had over internet. Deze Mifi-box was afkomstig uit het magazijn van KPN Event. [eiser] heeft op een daartoe bestemde lijst aangegeven dat hij de Mifi-box in gebruik had genomen.

2.3.

Een Mifi-box is een draadloos Wifi-modem. In de Mifi-box zit een SIM-kaart met een data-abonnement, dat is beperkt tot 8 GB per maand.

2.4.

Op 13 januari 2015 werd een collega van [eiser] erop gewezen, dat de abonnementslimiet van 8 GB was overschreden en dat het verbruik van de Mifi-box was opgelopen tot een bedrag van € 3.690,--. Dit is aan de manager van [eiser], de heer [naam] (hierna: [manager van eiser]), en aan [eiser] gemeld.

2.5.

[eiser] heeft die dag navraag gedaan bij zijn dochter, die heeft verklaard dat zij rond de kerstvakantie via de Mifi-box televisieseries had gekeken op Netflix.

2.6.

[eiser] heeft op 14 januari 2015 een gesprek gehad met de manager van [manager van eiser], de heer [B], om opheldering te geven. [eiser] heeft bij die gelegenheid uitgelegd wat er was gebeurd en heeft aangeboden de kosten te vergoeden. [eiser] is direct na afloop van dit gesprek op non-actief gesteld. De op non-actiefstelling is bevestigd bij brief van 14 januari 2015.

2.7.

[eiser] heeft bij e-mail van 14 januari 2015 op deze op non-actiefstelling gereageerd.

2.8.

KPN heeft [eiser] op 15 januari 2015 mondeling meegedeeld dat hij op staande voet was ontslagen. [eiser] heeft hiertegen bij e-mail van 15 januari 2015 bezwaar gemaakt en heeft zich beschikbaar gehouden voor het verrichten van werkzaamheden.

2.9.

KPN heeft het op 15 januari 2015 gegeven ontslag op staande voet bij brief van 20 januari 2015 bevestigd. Blijkens deze brief is de reden voor het ontslag op staande voet gelegen in het feit dat [eiser] zijn verplichtingen ingevolge de arbeidsovereenkomst heeft veronachtzaamd door misbruik te maken van een bedrijfsmiddel dat aan KPN toebehoort. KPN stelt zich op het standpunt dat de gedragingen van [eiser] en de hierdoor ontstane vertrouwensbreuk dusdanig ernstig zijn dat deze zowel op zichzelf als gezamenlijk gezien een dringende reden opleveren.

2.10.

[eiser] heeft een beroep gedaan op de vernietigbaarheid van de opzegging wegens het ontbreken van een dringende reden en/of een ontslagvergunning, zich beschikbaar gehouden voor het verrichten van arbeid en aanspraak gemaakt op doorbetaling van loon.

2.11.

[eiser] heeft feitelijk sinds 15 januari 2015 geen werkzaamheden meer verricht voor KPN.

3 Het geschil

3.1.

[eiser] vordert - na vermeerdering van eis - bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, KPN te veroordelen om:

I. [eiser] de dag na dit vonnis toe te laten om de bedongen arbeid te verrichten en hierbij te bepalen dat KPN voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij hiermee in strijd handelt een dwangsom verbeurt van € 1.000,--, met een maximum van € 100.000,--;

II. het overeengekomen loon te voldoen vanaf 15 januari 2015 tot een rechtsgeldig einde is gekomen aan de arbeidsovereenkomst;

III. binnen twee dagen na betekening van dit vonnis de kosten van deze procedure en de nakosten te voldoen.

3.2.

KPN stelt ter onderbouwing van het gegeven ontslag op staande voet dat [eiser] misbruik heeft gemaakt van de uit zijn functie voortvloeiende kennis en toegang tot bedrijfsmiddelen door medio november 2014 zonder toestemming een Mifi-box inclusief SIM-kaart met abonnement - een bedrijfsmiddel van KPN dat wordt verhuurd aan zakelijke klanten - mee te nemen en voor privégebruik in de woning van zijn dochter te installeren. KPN rekent [eiser] zijn gedragingen extra zwaar aan, omdat hij bij KPN Event een vertrouwensfunctie bekleedt. Hij heeft uit hoofde van zijn functie namelijk toegang tot vele bedrijfsmiddelen, die een grote financiële waarde vertegenwoordigen. KPN mag erop vertrouwen dat medewerkers hiervan geen misbruik maken. KPN stelt dat zij door de handelwijze van [eiser] schade heeft geleden, aangezien de kosten voor het data-abonnement van 8 GB € 60,-- per maand bedragen en de dochter van [eiser] daarbovenop nog additionele kosten heeft gemaakt van € 3.991,84 als gevolg van het buiten-bundel verbruik. KPN stelt dat van haar redelijkerwijs niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren en dat de gedragingen van [eiser] en de hierdoor ontstane vertrouwensbreuk dusdanig ernstig zijn dat deze zowel op zichzelf als gezamenlijk gezien een dringende reden opleveren. Daarbij zijn de persoonlijke omstandigheden van [eiser] en de belangen van KPN betrokken en meegewogen.

3.3.

[eiser] betwist dat sprake is van een dringende reden voor ontslag op staande voet en dat hij niet integer zou hebben gehandeld. Hij wijst erop dat hij destijds netjes op de intekenlijst heeft vermeld dat hij de Mifi-box heeft meegenomen. [eiser] stelt dat beperkt privégebruik van bedrijfsmiddelen op grond van de Bedrijfscode van KPN is toegestaan, dat zijn manager zelf ook privé twee digitennekaarten in gebruik heeft en dat deze meermaals heeft gezegd dat de werknemers van KPN Event bepaalde privileges hebben. Zijn dochter verkeerde medio november 2014 in een zeer lastige situatie omdat zij na het plotselinge vertrek van haar huisgenoot niet meer over internet beschikte en zij dit nodig had voor haar studie. [eiser] stelt dat hij zeer met zijn dochter was begaan en haar graag meteen wilde helpen. Het feit dat hij met burn-out verschijnselen kampte, heeft er wellicht toe bijgedragen dat zijn beoordelingsvermogen in die tijd wat minder goed was. Aangezien zijn dochter haar woning reeds per februari 2015 diende te verlaten en het daarom te duur was om een nieuw internetabonnement voor minimaal een jaar af te sluiten, heeft [eiser] de Mifi-box zolang aan haar ter beschikking gesteld. [eiser] betwist dat KPN deze Mifi-box in die periode aan een klant had kunnen verhuren, omdat er nog zeven andere Mifi-boxen beschikbaar waren die niet zijn verhuurd. [eiser] betwist voorts dat KPN door het gebruik van de Mifi-box schade heeft geleden, omdat de box gebruik maakt van het eigen netwerk van KPN. De kosten die KPN opvoert, zijn de kosten voor commercieel verbruik.

4 De beoordeling

4.1.

De spoedeisendheid volgt uit de aard van de zaak. Het betreft - kort samengevat - een vordering tot wedertewerkstelling en een loonvordering.

4.2.

Vooropgesteld wordt dat voor toewijzing van een voorziening zoals door [eiser] wordt gevorderd, het in hoge mate waarschijnlijk moet zijn dat een gelijkluidende vordering in een te voeren bodemprocedure zal worden toegewezen. Beoordeeld dient dus te worden of al dan niet aannemelijk is dat de bodemrechter tot het oordeel zal komen dat het op 15 januari 2015 verleende ontslag op staande voet vernietigbaar is en - meer in het bijzonder - of er een dringende reden voor dit ontslag aanwezig is.

4.3.

Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van een dringende reden moeten de omstandigheden van het geval, in onderling verband en samenhang, in aanmerking worden genomen, zoals:

a. de aard en de ernst van de dringende reden;

b. de duur van de dienstbetrekking;

c. de wijze waarop de werknemer de functie heeft vervuld, en

d. de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, zoals zijn leeftijd en de gevolgen die een ontslag op staande voet voor hem zou hebben.

4.4.

De kantonrechter overweegt dat tussen partijen niet in geschil is dat [eiser] uit hoofde van zijn functie toegang heeft tot vele bedrijfsmiddelen van KPN, waaronder behalve Mifi-boxen ook computers, laptops en telefoons, die een grote financiële waarde vertegenwoordigen. KPN stelt zich terecht op het standpunt dat [eiser] in dit opzicht een vertrouwensfunctie heeft en dat zij erop mag vertrouwen dat [eiser] geen misbruik maakt van het feit dat hij toegang tot deze bedrijfsmiddelen heeft. Om te kunnen beoordelen of [eiser] al dan niet misbruik heeft gemaakt van zijn vertrouwenspositie, dient de vraag te worden beantwoord of privégebruik van de Mifi-box formeel dan wel informeel was toegestaan en zo niet, of dit [eiser] redelijkerwijs duidelijk was.

4.5.

Tussen partijen is niet in geschil, dat [eiser] vooraf geen toestemming aan zijn manager heeft gevraagd voor het meenemen van de Mifi-box voor privégebruik. Hij heeft weliswaar op een intekenlijst aangegeven dat hij de betreffende Mifi-box had meegenomen, maar niet dat dit voor ander dan zakelijk gebruik was. [eiser] heeft gesteld dat hij het gebruik van de Mifi-box eind november 2014 in een gesprek met [manager van eiser] wel heeft genoemd, maar dit is door KPN betwist. Gelet hierop is niet aannemelijk geworden dat [manager van eiser] van het privégebruik op de hoogte was en dit heeft toegestaan.

4.6.

KPN stelt dat privégebruik van de Mifi-box ingevolge de werkafspraak binnen KPN in het geheel niet is toegestaan en verwijst hiervoor met name naar verklaringen van acht collega’s van [eiser]. Deze collega’s hebben allen verklaard dat zij ervan op de hoogte zijn dat de Mifi-box niet privé mag worden gebruikt, dat zij de Mifi-box alleen voor zakelijke doeleinden gebruiken en dat er ook geen sprake is van een gedoogbeleid ten aanzien van privégebruik van de Mifi-box. [eiser] betwist dat deze verklaringen de werkelijke gang van zaken bij KPN Event goed weergeven en dat de verklaringen in alle vrijheid zijn afgelegd. De kantonrechter acht de overtuigingskracht van deze verklaringen, gelet op de betwisting van [eiser] en gelet op het feit dat zij alle exact gelijkluidend zijn en kennelijk door KPN zijn geformuleerd, onvoldoende om alleen al op grond hiervan aannemelijk te achten dat privégebruik van de Mifi-box niet was toegestaan en dat [eiser] dit ook bekend was.

4.7.

KPN heeft ter ondersteuning van haar stelling dat privégebruik van de Mifi-box niet is toegestaan, voorts een beroep gedaan op de Bedrijfscode van KPN “Hoe wij werken” (hierna: de Bedrijfscode) en de Deelcode Communicatie- en Bedrijfsmiddelen (hierna: de Deelcode).

4.8.

In de Bedrijfscode staat op pagina 5 onder meer:

“KPN-medewerkers mogen daarom van elkaar en van KPN verwachten

(…)

- dat zorgvuldig wordt omgesprongen met andermans eigendommen (waaronder de bedrijfsmiddelen die KPN beschikbaar stelt);”

Op pagina 11 van de Bedrijfscode wordt ervoor gewaarschuwd dat wie zich niet aan de Bedrijfscode en de Deelcodes houdt, een arbeidsrechtelijke disciplinaire maatregel riskeert, waarbij ontslag niet wordt uitgesloten.

In de Deelcode is onder meer het volgende bepaald:

3.1 Algemeen

1. Gebruik communicatie- en bedrijfsmiddelen voor zakelijke doeleinden

Communicatie- en bedrijfsmiddelen die KPN aan de medewerkers ter beschikking stelt, zijn bedoeld voor zakelijk gebruik. Privégebruik is alleen in hoogst uitzonderlijke situaties en op zeer beperkte schaal toegestaan.

2. Ga zorgvuldig om met communicatie- en bedrijfsmiddelen

Wees zuinig op de door KPN ter beschikking gestelde middelen en bescherm ze zo goed mogelijk tegen misbruik, diefstal en schade. Gebruik bestaande beveiligingsmiddelen zoals een laptopkabel, privacy filter, pc-vergrendeling (ctrl-alt-delete) en de pincode van je gsm of smartphone.

Hiermee voorkom je dat anderen de middelen onbevoegd kunnen gebruiken of onbevoegd toegang tot onze systemen en informatie krijgen. Neem bij het verlaten van de werkplek de middelen mee en laat ze niet onbeheerd of onbeveiligd achter in de auto of in openbare gelegenheden. Kijk voor meer informatie op de securitysite op TeamKPN.

(…)

5. Wat gebeurt er als iemand zich niet aan de deelcode houdt?

De regels van de Bedrijfscode en deze deelcode zijn niet vrijblijvend. Houd je je niet aan deze regels, dan neemt KPN disciplinaire maatregelen zoals vermeld in de KPN CAO. Bij fraude, diefstal en/of ernstige of herhaalde overtreding van de regels volgt in principe ontslag.”

4.9.

KPN heeft gesteld dat [eiser] van de Bedrijfscode en de Deelcode op de hoogte is en dat hij op 8 augustus 2014 de verplichte e-learning ‘Bedrijfscode-Get the Code 2014’ heeft afgerond. Dit is door [eiser] niet betwist. De kantonrechter is van oordeel dat de Mifi-box is aan te merken als een bedrijfsmiddel als bedoeld in de Bedrijfscode en de Deelcode en dat dit [eiser] ook redelijkerwijs duidelijk had kunnen zijn. Gelet hierop moet hij ermee bekend worden geacht, dat privégebruik van de Mifi-box - zo dit überhaupt al is geoorloofd - alleen in hoogst uitzonderlijke situaties en op zeer beperkte schaal is toegestaan.

4.10.

In dit geval was echter geen sprake van een hoogst uitzonderlijke situatie. [eiser] heeft niet aannemelijk gemaakt dat medio november 2014 bij zijn dochter sprake was van een noodsituatie en dat het niet meteen beschikken over internet voor haar zeer ernstig gevolgen zou hebben gehad. [eiser] heeft daarnaast onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zijn dochter niet op andere wijze dan door middel van de Mifi-box gebruik had kunnen maken van internet, bijvoorbeeld door het afsluiten van een tijdelijk internetabonnement of door gebruik te maken van de internetverbinding in haar onderwijsinstelling, een openbare bibliotheek of haar ouderlijk huis.

4.11.

Bovendien is geen sprake geweest van privégebruik van de Mifi-box op zeer beperkte schaal. De dochter van [eiser] heeft immers de beschikking gehad over de Mifi-box van medio november 2014 tot medio januari 2015 en heeft deze niet alleen gebruikt voor onderwijsdoeleinden, maar ook om televisieseries op Netflix te bekijken met een zeer groot dataverbruik als gevolg.

4.12.

De kantonrechter is gezien het voorgaande van oordeel dat [eiser] in strijd heeft gehandeld met onder 4.10 geciteerde bepalingen in de Bedrijfscode en de Deelcode en dat het [eiser] redelijkerwijs duidelijk had kunnen zijn dat schending van deze codes tot ontslag zou kunnen leiden.

4.13.

KPN betwist de stelling van [eiser] dat de bedrijfscultuur binnen KPN Event zodanig was, dat [eiser] erop mocht vertrouwen dat het privégebruik van de Mifi-box ondanks het bepaalde in de Bedrijfscode en de Deelcode wel was toegestaan en dat de manager van [eiser] twee digitennekaarten privé in gebruik heeft. KPN stelt in dit verband dat digitennekaarten voor KPN Event geen bedrijfsmiddelen zijn, maar promotiemiddelen die kosteloos of tegen een geringe vergoeding voor de installatie worden ingezet. [eiser] heeft naar aanleiding van deze betwisting niet aannemelijk weten te maken dat er binnen KPN Event sprake is van informeel privégebruik van Mifi-boxen dan wel andere bedrijfsmiddelen die vergelijkbaar zijn met een Mifi-box, en dat dit door de leidinggevenden wordt toegestaan.

4.14.

Gezien de vertrouwensfunctie die [eiser] binnen KPN Event bekleedt, levert de omstandigheid dat [eiser] de Mifi-box gedurende twee maanden kosteloos aan zijn dochter ter beschikking heeft gesteld zonder toestemming van zijn manager, terwijl ook niet aannemelijk is geworden dat hij zijn manager hierover nadien heeft ingelicht, in beginsel een dringende reden voor ontslag op staande voet op. KPN heeft zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat [eiser] misbruik heeft gemaakt van zijn vertrouwenspositie en dat haar vertrouwen in [eiser] hierdoor zwaar is beschadigd. De kantonrechter acht het bovendien aannemelijk dat KPN door de handelwijze van [eiser] schade heeft geleden, doordat haar netwerk door het internetverbruik door de dochter van [eiser] zwaarder belast is geweest en KPN inkomsten heeft misgelopen doordat de dochter van [eiser] niet de commerciële prijs voor haar internetgebruik heeft betaald. De omstandigheid dat [eiser] nadien heeft aangeboden de gemaakte kosten te vergoeden, maakt dit niet anders. [eiser] heeft niet aannemelijk gemaakt dat zijn handelwijze is veroorzaakt door

burn-outverschijnselen. Hij heeft niet voldoende onderbouwd gesteld dat zijn klachten zodanig waren dat hij geen redelijke afweging meer kon maken. Als de stelling van [eiser] dat hij de Mifi-box medio november 2014 onder invloed van deze klachten heeft meegenomen al juist zou zijn, dan had het bovendien op zijn weg gelegen om zijn leidinggevende nadien hiervan op de hoogte te stellen. [eiser] heeft dit echter nagelaten.

4.15.

[eiser] stelt zich op het standpunt dat ontslag op staande voet gezien zijn persoonlijke omstandigheden een te zwaar middel is. Hij stelt in dit verband dat hij al 35 jaar een zeer toegewijde werknemer van KPN is en letterlijk verweven is met de organisatie. Hij heeft zich al die jaren voor de volle 100% ingezet en zijn functioneren is al die jaren dan ook altijd goed beoordeeld. De gevolgen van het ontslag op staande voet zijn gigantisch, omdat hij geen recht heeft op een WW-uitkering en gezien zijn leeftijd en het feit dat hij altijd maar voor één werkgever heeft gewerkt, een moeilijke positie op de arbeidsmarkt heeft. Daar komt nog bij dat hij momenteel met burn-outverschijnselen kampt. [eiser] vreest dat het ontslag op staande voet niet zozeer verband houdt met zijn handelwijze, maar meer met de dreigende burn-out en met de reorganisatieplannen van KPN.

4.16.

KPN stelt dat het ontslag op staande voet na afweging van de wederzijdse belangen gerechtvaardigd is. KPN betwist dat het functioneren van [eiser] altijd smetteloos is geweest. Zij stelt in dit verband dat [eiser] in 2007/2008 al eens is aangesproken op het privégebruik van een fotocamera van KPN Event tijdens zijn vakantie en in 2014 op privégebruik van een Ipad van KPN Event en in die zin als ‘gewaarschuwd man’ was te beschouwen. Voorts was KPN niet tevreden over het functioneren van [eiser] in 2014. KPN betwist dat het ontslag verband houdt met de voorgenomen reorganisatie of met de burn-outverschijnselen van [eiser] en stelt dat er, zoals het er nu naar uit ziet, bij KPN Event geen ontslagen zullen vallen. KPN erkent dat [eiser] reeds lang bij haar werkt en in die zin een eenzijdig dienstverband heeft, maar stelt dat zij hem wel ‘employable’ heeft gehouden. Aan [eiser] is ieder jaar een opleidingsbudget beschikbaar gesteld van

€ 1.000,-- en hij is concreet gewezen op het volgen van opleidingen. In dat verband is [eiser] aangeboden om een opleiding te volgen uit de KPN Academy of een externe opleiding. [eiser] is op dit voorstel echter niet ingegaan.

4.17.

De kantonrechter ziet in de afweging van de wederzijdse belangen van partijen geen aanleiding om te oordelen dat KPN in dit geval met een minder vergaande sanctie dan ontslag op staande voet had moeten volstaan. Aannemelijk is dat de gevolgen van het ontslag op staande voet voor [eiser] ernstig zullen zijn, maar het belang van KPN om geen werknemers in dienst te hebben in wie zij geen vertrouwen meer heeft, weegt in dit geval zwaarder. Daarbij wordt tevens meegewogen dat [eiser] niet heeft betwist dat hij in 2007/2008 en in 2014 al eens op het privégebruik van een fotocamera en een Ipad is aangesproken. Het had hem ook op grond hiervan redelijkerwijs duidelijk kunnen zijn dat privégebruik van bedrijfsmiddelen niet was toegestaan. Dat [eiser] bij die gelegenheden wellicht geen formele waarschuwing heeft gekregen, doet hier niet aan af. [eiser] heeft in deze incidenten kennelijk geen aanleiding gezien om zijn gedrag aan te passen, hoewel dit wel in de rede had gelegen. Gelet hierop kon van KPN redelijkerwijs niet worden verlangd dat zij [eiser] een waarschuwing oplegde in plaats van hem op staande voet te ontslaan. Het feit dat [eiser] reeds 35 jaar bij KPN werkt en hierdoor een eenzijdig dienstverband heeft, maakt dit in de gegeven omstandigheden niet anders. Daarbij wordt tevens in aanmerking genomen dat [eiser] niet heeft betwist dat hij door KPN ieder jaar in de gelegenheid is gesteld om opleidingen te volgen en dat hij van deze mogelijkheid geen gebruik heeft gemaakt. De gevolgen van het feit dat [eiser] een eenzijdig dienstverband heeft, dienen gelet hierop voor zijn rekening te komen. Ten slotte is onvoldoende aannemelijk geworden dat sprake is van een voorgewende reden voor ontslag en dat het ontslag eigenlijk is ingegeven door de burn-outklachten van [eiser] of door de voorgenomen reorganisatie, nu door KPN gemotiveerd is betwist dat dit het geval is en [eiser] zijn stellingen naar aanleiding hiervan onvoldoende nader heeft onderbouwd.

4.18.

De kantonrechter acht het gezien het voorgaande aannemelijk dat de bodemrechter tot het oordeel zal komen dat het op 15 januari 2015 verleende ontslag op staande voet rechtsgeldig is en dat een dringende reden voor dit ontslag aanwezig is. Niet is betwist, dat de dringende reden voor het ontslag op staande voet op 15 januari 2015 onverwijld door KPN aan [eiser] is meegedeeld. De vorderingen van [eiser] zullen daarom worden afgewezen.

4.19.

[eiser] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van KPN worden begroot op € 600,-- voor salaris gemachtigde.

5 De beslissing

De kantonrechter:

5.1.

wijst de vordering af;

5.2.

veroordeelt [eiser] tot betaling van de proceskosten aan de zijde van KPN, tot de uitspraak van dit vonnis begroot op € 600,-- aan salaris gemachtigde;

5.3.

verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P. Krepel, kantonrechter, en is in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 11 maart 2015.