Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2014:7701

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
12-09-2014
Datum publicatie
11-02-2020
Zaaknummer
C/16/373403 / KG ZA 14-512 AK/4075
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Naleving relatiebeding.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Civiel recht

handelskamer

locatie Utrecht

zaaknummer / rolnummer: C/16/373403 / KG ZA 14-512 AK/4075

Vonnis in kort geding van 12 september 2014

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

INTERWORK BOUWBEDRIJVEN B.V.,

gevestigd te Eindhoven,

eiseres,

advocaat mr. A.C. Kool te Amsterdam ,

tegen

[gedaagde] ,

wonende te [woonplaats] ,

gedaagde,

advocaat mr. G. Gabrelian te Utrecht.

Partijen zullen hierna Interwork en [gedaagde] worden genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding met productie 1 tot en met 7;

 • -

  de producties 1 tot en met 4 van [gedaagde] ;

 • -

  de mondelinge behandeling van 29 augustus 2014;

 • -

  de pleitnota van Interwork;

 • -

  de pleitnota van [gedaagde] .

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Tussen partijen is op 31 maart 2014 een freelance overeenkomst tot stand gekomen, op grond waarvan [gedaagde] in de periode van 1 april 2014 tot en met 30 juni 2013 bij de gemeente [gemeente] , [stadsdeel] , werkzaamheden heeft verricht inzake de opdracht ‘Zaak coördinatie omgevingsvergunningen Bouw voor de gemeente [gemeente] , [stadsdeel] ’. De inhoud van deze overeenkomst luidt voor zover voor de beoordeling van dit geschil van belang:

‘(…)

In achtnemend dat:

 opdrachtnemer een opdracht heeft aangenomen van opdrachtgever, zijnde; Zelfstandig behandelen van aanvragen voor omgevingsvergunningen die de activiteit bouwen bevatten en behandelen van aanvragen die strijdig zijn met ruimtelijke regelgeving voor de Gemeente [gemeente] , [stadsdeel] ; (…)

Artikel 7

Opdrachtnemer is gerechtigd naast de werkzaamheden voor opdrachtgever tevens activiteiten voor andere opdrachtgevers te verrichten, zolang de werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever hier niet door geschaad worden. Opdrachtnemer zal gedurende de looptijd van de opdracht tot 1 jaar na afloop, zonder schriftelijke toestemming van opdrachtgever geen werkzaamheden verrichten, hetzij direct hetzij indirect, bij de relatie(s) van opdrachtgever welke op deze overeenkomst van toepassing is.(…)

2.2.

Op 24 april 2014 heeft [gedaagde] een freelance overeenkomst gesloten met [stadsdeel] [gemeente] . Naar aanleiding daarvan verricht [gedaagde] vanaf 9 mei 2014 werkzaamheden voor stadsdeel [gemeente] [stadsdeel] .

3 Het geschil

3.1.

Interwork vordert - na vermindering van eis - bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, veroordeling van [gedaagde] om binnen 48 uur na betekening van dit vonnis de overtreding van het relatiebeding te staken en gestaakt te houden, met bevel aan [gedaagde] om zijn werkzaamheden voor de gemeente [gemeente] binnen dezelfde periode te beëindigen en niet te hervatten noch op andere wijze bij de gemeente [gemeente] betrokken te zijn gedurende de looptijd van het relatiebeding, alsmede zich te onthouden van verdere schending van deze bedingen gedurende de looptijd ervan, op straffe van een dwangsom van € 10.000,-- voor iedere overtreding, alsmede van € 1.000,-- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, met veroordeling van [gedaagde] in de proceskosten, te vermeerderen met de wettelijke rente over die kosten vanaf de vierde dag na betekening van dit vonnis tot de voldoening.

3.2.

[gedaagde] heeft gemotiveerd verweer gevoerd.

3.3.

Op de stellingen van partijen zal hierna, voor zover voor de beoordeling van dit geschil van belang, worden ingegaan.

4 De beoordeling van het geschil

4.1.

De spoedeisendheid van de zaak is gegeven met de aard van de vordering.

4.2.

Voor toewijzing van een voorlopige voorziening zoals door Interwork wordt gevorderd, moet het in hoge mate waarschijnlijk zijn dat een gelijkluidende vordering in een te voeren bodemprocedure zal worden toegewezen.

4.3.

Interwork heeft naleving van het op 31 maart 2014 tussen partijen overeengekomen relatiebeding gevorderd en daaraan ten grondslag gelegd dat het beding niet alleen ziet op gemeente [gemeente] , [stadsdeel] , maar op de gehele gemeente [gemeente] . Interwork stelt dat, nu [gedaagde] desondanks sinds mei 2014 werkzaam is voor de gemeente [gemeente] , [stadsdeel] , het relatiebeding door [gedaagde] wordt overtreden. [gedaagde] heeft deze stellingen weersproken en in dat kader aangevoerd dat het relatiebeding duidelijk vermeldt dat het uitsluitend om de in de overeenkomst genoemde relatie gaat, te weten gemeente [gemeente] , [stadsdeel] , zodat hij met het verwerven van een opdracht bij [stadsdeel] geen overtreding van het beding begaat.

4.4.

De kantonrechter overweegt als volgt. De letterlijke tekst van het tussen partijen geldende relatiebeding luidt dat [gedaagde] (zonder schriftelijke toestemming) bij de relatie van Interwork die op de freelance overeenkomst van toepassing is, geen werkzaamheden mag verrichten voor de duur van één jaar. Hieruit volgt dat het relatiebeding uitsluitend ziet op gemeente [gemeente] [stadsdeel] , omdat dit de enige partij is die in de freelance overeenkomst wordt genoemd. Hoewel Interwork heeft aangegeven dat deze zinsnede ruimer dient te worden uitgelegd en daarmee de gehele gemeente [gemeente] uitsluit van het werkgebied van [gedaagde] , is de kantonrechter van oordeel dat niet, zoals door Interwork gesteld, het ontbreken van rechtspersoonlijkheid van [stadsdeel] van doorslaggevend belang is, maar wat [gedaagde] bij het tekenen van de freelance overeenkomst mocht begrijpen. Nu in de gehele overeenkomst duidelijk en uitsluitend wordt gesproken over gemeente [gemeente] , [stadsdeel] , waar Interwork had kunnen volstaan met het benoemen van alleen ‘gemeente [gemeente] ’, mocht [gedaagde] begrijpen dat het beding ook uitsluitend betrekking had op dat specifieke onderdeel van de gemeente [gemeente] .

4.5.

Gelet op het vorenstaande, acht de kantonrechter het voldoende aannemelijk dat het relatiebeding uitsluitend ziet op gemeente [gemeente] , [stadsdeel] , zodat [gedaagde] het relatiebeding door middel van het verrichten van werkzaamheden voor [stadsdeel] , niet overtreedt. Derhalve acht de kantonrechter het voldoende aannemelijk dat een bodemrechter de vordering van Interwork zal afwijzen, zodat de gevorderde staking van de overtreding van het relatiebeding op straffe van een dwangsom zal worden afgewezen.

4.6.

Interwork zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten worden aan de zijde van [gedaagde] tot op heden begroot op:

- griffierecht € 608,00

- salaris advocaat € 527,00

Totaal € 1.135,00

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

wijst de vordering af;

5.2.

veroordeelt Interwork in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagde] tot op heden begroot op € 1.135,00;

5.3.

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.A.M. Pinckaers en in het openbaar uitgesproken op 12 september 2014.