Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2014:7369

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
22-09-2014
Datum publicatie
12-02-2015
Zaaknummer
16/711662-08 [P]
Rechtsgebieden
Materieel strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan faillissementsfraude. Verdachte heeft daarnaast feitelijk leiding gegeven aan het oplichten van meerdere bedrijven. Alles afwegende zal de rechtbank een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden met een proeftijd van 2 jaren en een onvoorwaardelijke taakstraf voor de duur van 120 uren, te vervangen door hechtenis voor de duur van 60 dagen, aan de verdachte opleggen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Strafrecht

Zittingslocatie Utrecht

Parketnummer: 16/711662-08 [P]

Vonnis van de meervoudige kamer voor strafzaken op tegenspraak gewezen in de zaak tegen

[verdachte],

geboren op [1964] te [geboorteplaats],

wonende te [adres], [postcode] [woonplaats].

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van

14 augustus 2012 (regiezitting), 6 december 2012, 21 maart 2013 en 8 september 2014.


De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van wat verdachte en zijn raadsman, mr. R.A. Kaarls, advocaat te ’s-Gravenhage, naar voren hebben gebracht.

De zaak is gelijktijdig, maar niet gevoegd behandeld met de zaken tegen de medeverdachten [medeverdachte 1] (parketnummer: 16/711663-08) en [medeverdachte 2] (parketnummer: 16/443525-09).

2 Tenlastelegging

De tenlastelegging is op de zitting van 6 december 2012 gewijzigd. De gewijzigde tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht. De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat:

Ten aanzien van feit 1, primair:

verdachte in de periode van 13 juni 2008 tot en met 16 december 2008, als bestuurder van Hannah Klinieken B.V., die op 21 oktober 2008 in staat van faillissement is verklaard, zich schuldig heeft gemaakt aan faillissementsfraude, door de volgende handelingen te verrichten:

A. in de periode van 13 juni 2008 tot en met 16 december 2008, een groot aantal computers, althans één computer, en/of een aantal andere goederen aan de boedel te onttrekken, en/of

B. in de periode van 1 februari 2008 tot en met 16 december 2006 niet te voldoen aan zijn verplichting tot het voeren van een administratie, het bewaren hiervan en het aan de curator ter beschikking stellen van deze administratie.

Ten aanzien van feit 1, subsidiair:

verdachte in de periode van 1 februari 2008 tot en met 16 december 2008, samen met anderen, faillissementsfraude heeft gepleegd doordat hij in het (vooruitzicht van het) faillissement van Hannah Klinieken B.V., een groot aantal computers, althans één computer, en/of een aantal andere goederen aan de boedel heeft onttrokken en/of betalingen betreffende (niet) opeisbare schulden heeft aangenomen, terwijl hij wist dat het faillissement van die rechtspersoon was aangevraagd.

Ten aanzien van feit 2:

Hannah Klinieken B.V. in de periode van 30 juni 2008 tot en met 1 oktober 2008, samen met anderen, Dell B.V. en/of GE Capital B.V. en/of IBM Nederland Financieringen B.V. en/of Touch N’lease door middel van oplichting heeft bewogen tot:

- de afgifte van een (groot) aantal computers (met toebehoren) ter waarde van € 104.298,81, en/of

- het aangaan van een schuld, te weten een/meer leaseovereenkomsten,

terwijl verdachte/zijn mededaders daaraan feitelijk leiding of daartoe opdracht heeft/hebben gegeven.

Ten aanzien van feit 3:

verdachte in de periode van 1 juli 2008 tot en met 15 juli 2008, samen met anderen, Coöperatieve Rabobank Zuid-Holland Midden U.A. door middel van oplichting heeft bewogen tot:

- de afgifte van een geldbedrag (ter waarde van € 28.006,98), althans enig goed, en/of

- het aangaan van een schuld, te weten een tweetal bankrekeningen met kredietfaciliteit.

3 Voorvragen

De dagvaarding is geldig, deze rechtbank is bevoegd tot kennisneming van de ten laste gelegde feiten en de officier van justitie is ontvankelijk. Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 Waardering van het bewijs

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de ten laste gelegde feiten 1 (primair), 2 en 3 heeft begaan en baseert zich daarbij op de zich in het dossier bevindende bewijsmiddelen en de verklaring van verdachte ter terechtzitting.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging is van mening dat de rechtbank niet tot een bewezenverklaring kan komen van de aan verdachte ten laste gelegde feiten. Hiertoe heeft de raadsman verschillende argumenten naar voren gebracht. De rechtbank zal deze in het vonnis - op de plaats waar dat relevant is - bespreken, en daarbij enkel ingaan op die standpunten die deugdelijk zijn onderbouwd en zijn voorzien van een ondubbelzinnige conclusie.

4.3

Het oordeel van de rechtbank1

Vrijspraak ten aanzien van feit 1, primair:

Aan de verdachte is onder 1 primair ten laste gelegd dat hij zich als bestuurder van Hannah Klinieken B.V. in de periode van 13 juni 2008 tot en met 16 december 2008 schuldig heeft gemaakt aan faillissementsfraude.
Gelet op de inhoud van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting kan niet wettig en overtuigend worden bewezen dat verdachte in die periode bestuurder van Hannah Klinieken B.V. is geweest. Verdachte moet dan ook worden vrijgesproken van het onder 1 primair ten laste gelegde feit.

Vrijspraak ten aanzien van feit 3:

Aan de verdachte is onder 3 ten laste gelegd dat hij in de periode van 1 juli 2008 tot en met 15 juli 2008, al dan niet in vereniging, de Rabobank heeft opgelicht.
De oplichtingshandelingen zouden er uit hebben bestaan dat bepaalde stukken aan de Rabobank zijn overgelegd en onjuiste mededelingen zijn gedaan teneinde de Rabobank te bewegen tot de afgifte van een geldbedrag en het aangaan van een schuld in de vorm van het openen van twee bankrekeningen met kredietfaciliteit.

De rechtbank is met de verdediging van oordeel dat het dossier onvoldoende wettig en overtuigend bewijs bevat dat verdachte wist dan wel moest vermoeden dat deze stukken zijn overgelegd en de onjuiste mededelingen zijn gedaan teneinde de Rabobank te bewegen tot het afgeven van een geldbedrag en het openen van de bankrekeningen met kredietfaciliteit. Verdachte dient daarom te worden vrijgesproken van het onder 3 ten laste gelegde.

Ten aanzien van feit 1, subsidiair en feit 2 zijn hieronder eerst de algemene bewijsmiddelen opgenomen, waarna per feit de verder van toepassing zijnde bewijsmiddelen en bewijsoverwegingen zijn weergegeven.

Algemene bewijsmiddelen

Stichting Cozijnsen Beheer B.V.
[verdachte] was vanaf 1 februari 2008 tot en met – in ieder geval – 11 december 2008 bestuurder van Stichting Cozijnsen Beheer B.V.2 Van 24 juni 2008 tot en met – in ieder geval – 11 december 2008 was [medeverdachte 2] (verder: [medeverdachte 2]) tevens bestuurder van Stichting Cozijnsen Beheer B.V.3

Oosten Multi Media B.V.
[verdachte] was in de periode van 1 februari 2008 tot 24 juni 2008 bestuurder van Oosten Multi Media B.V.4 Van 24 juni 2008 tot – in ieder geval – 11 april 2009 was [medeverdachte 2] bestuurder van Oosten Multi Media B.V.5
Hannah Klinieken B.V.
Hannah Klinieken B.V. is begin 2008 verkocht aan Oosten Multi Media B.V.6
Van 16 april 2008 tot 13 juni 2008 was Stichting Cozijnsen Beheer B.V. alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van Hannah Klinieken B.V.7
[medeverdachte 1] (verder: [medeverdachte 1]) was vanaf 13 juni 2008 alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van Hannah Klinieken B.V.8

[verdachte] heeft ter terechtzitting verklaard dat hij vanaf mei 2008 voor Hannah Klinieken B.V. is gaan werken. [medeverdachte 2], [medeverdachte 1] en hijzelf kenden geen hiërarchie in hun onderlinge samenwerking. Het klopt dat zij één keer in de week gezamenlijk overleg voerden. Dat kan een soort managementoverleg worden genoemd.9

[medeverdachte 2] heeft als getuige verklaard dat hij vanaf ongeveer juli 2008 werkzaam is bij Hannah Klinieken B.V. [verdachte] is volgens hem de eigenaar/baas en [medeverdachte 1] de directeur.10

Volgens getuige [getuige 1] (verder: getuige [getuige 1]) werd [verdachte] de eigenaar/baas toen Hannah Klinieken B.V. in 2008 werd overgenomen. Hij gaf feitelijk leiding.11 [medeverdachte 1] was directeur van het bedrijf Hannah Klinieken.12

Hannah Klinieken B.V. werd volgens getuige [getuige 2] (verder: getuige [getuige 2]) geleid door [verdachte], [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1].13

Financiële positie Hannah Klinieken B.V. voor faillissement
Getuige [getuige 3] (verder: getuige [getuige 3]) heeft verklaard dat vanaf mei 2008 de salarissen en overige betalingen niet of nauwelijks meer werden uitgevoerd. Er waren collega’s met een betalingsachterstand van drie maanden.14 Zelf heeft ze na juli 2008 geen salaris meer gekregen.15

Getuige [getuige 2] heeft sinds augustus 2008 geen salaris meer ontvangen.16 Ook werden leveranciers niet meer betaald. Ze kreeg alleen maar boze mensen aan de telefoon die hun geld wilden hebben. Ze heeft die mensen doorverwezen naar [verdachte] en [medeverdachte 1].17

[medeverdachte 2] heeft als getuige verklaard dat hij wist dat er salarisproblemen waren omdat er over werd gepraat en omdat mensen daarover tegen hem gingen aan zeiken. Hij wist ook dat er huurachterstanden waren.18

Omstreeks de jaarwisseling van 2008 betaalde Hannah Klinieken B.V. ineens geen huur meer aan de eigenaar van het pand, de heer [benadeelde 1].19 Blijkens het vonnis van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht van 23 juli 2008 is Hannah Klinieken B.V. hoofdelijk veroordeeld tot ontruiming van het pand voor 23 augustus 2008 en tot betaling van de huurachterstand van € 77.775,00, vermeerderd met de verbeurde boetes ter hoogte van € 13.500,- alsmede de proceskosten van [benadeelde 1] ter hoogte van € 1.155,44.20

Faillissement Hannah Klinieken B.V.

Hannah Klinieken B.V. is bij vonnis van de rechtbank Utrecht van 21 oktober 2008 in staat van faillissement verklaard, met aanstelling van mr. M. Verhoeff als curator.21

Verdere bewijsmiddelen ten aanzien van feit 1, subsidiair:

Bestellingen bij Dell B.V.

Op naam van Hannah Klinieken B.V. is in de periode van 30 juni 2008 tot en met

4 september 2008 een grote hoeveelheid computers met toebehoren besteld bij Dell B.V.22 In totaal is er voor € 104.298,81 aan computers met toebehoren besteld en afgeleverd op de [adres] in [plaats].23

De curator heeft deze computers met toebehoren niet in de boedel van de gefailleerde rechtspersoon aangetroffen.24

Getuige [getuige 3] (verder: getuige [getuige 3]) heeft verklaard dat de computers gebruikt zouden worden in het bedrijf, maar dat ze door [verdachte] zijn meegenomen. Sinds de aflevering van de dozen op de [adres] heeft ze de computers niet meer gezien. Ze vond dit gek omdat Hannah Klinieken er financieel niet sterk voor stond.25

Verbalisant [verbalisant 1] heeft verklaard dat uit afgeluisterde en opgenomen tapgesprekken tussen onder meer verdachten [verdachte], [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] is gebleken dat [verdachte] en [medeverdachte 2] tussen 15 september 2008 en

3 oktober 2008 computers aan derden verkochten.26

[verdachte] heeft ter terechtzitting verklaard dat hij deze afgeluisterde en opgenomen tapgesprekken heeft gevoerd en de daarin beschreven handelingen heeft gepleegd.27


[verdachte] heeft verder ter terechtzitting verklaard dat de 36 dozen met computers en toebehoren - welke dozen op 26 november 2008 in de berging van zijn woning in Nootdorp zijn aangetroffen28 - onderdeel uitmaakten van de bestellingen die op naam van Hannah Klinieken B.V. bij Dell B.V. zijn gedaan.29

Desgevraagd heeft [verdachte] ter terechtzitting nog verklaard dat het klopt dat de opbrengsten van de computerverkopen en de dozen met computers en toebehoren die in zijn berging zijn aangetroffen niet aan de curator in het faillissement zijn aangeboden.30

Aantreffen goederen Bijlage A
Verbalisant [verbalisant 1] heeft verklaard dat er op 15 juli 2009 ter inbeslagneming is binnengetreden in een bedrijfspand te Voorburg. In dat pand werd een grote hoeveelheid goederen aangetroffen die vermoedelijk afkomstig waren van de rechtspersoon Hannah Klinieken B.V. De volgende goederen zijn aangetroffen:
- 3 kasten vol met patiëntendossiers van Hannah Klinieken B.V.;
- 1 ladekast vol met patiëntendossiers van Hannah Klinieken B.V.;
- 1 doos vol met patiëntendossiers en fotorolletjes van Hannah Klinieken B.V.;
- 1 doos vol met tassen van CMC;
- 10 fauteuils, bruin leder;
- 1 behandeltafel;
- 1 behandelstoel;
- 5 werkkrukken wit;
- 1 meubel met reclamebord Hannah (…);
- 9 werktafels (…);
- 1 tafel beuken met zilver op de poten;
- 2 reclamezuilen opschrift ‘CMC Amersfoort Hannah Klinieken’;
- 1 balie van Hannah Klinieken;
- 4 kuipstoeltjes, leer, zwart;
- 14 rieten stoelen;
- 26 dozen met zwarte handdoeken; (…)
- 1 grote tafel met aan de zijkanten houtsnijwerk;
- 1 Nilfisk schoonmaakapparaat
- 2 geisers merk Vaillant;
- 1 geiser merk Remeha;
- 1 kopieermachine merk Toshiba;
- 1 printer HP Laserjet 4100;
- 1 kerkbank;
- barkrukken, Ikeakasten, magnetron, vloerkleden en kranen.

[A] is de eigenaar van het bedrijfspand waar de goederen zijn aangetroffen.31 [A] is werkzaam geweest bij Hannah Klinieken B.V.32

Volgens getuige [getuige 3] zijn in de dagen en weken voorafgaande aan 3 september 2008 alle goederen van Hannah Klinieken door [verdachte], [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] uit het pand gehaald.33

Getuige [getuige 4], wonend aan de [adres] te [plaats]34, zag op 1 september 2008 dat het pand beetje bij beetje helemaal werd leeggehaald. Op een gegeven moment was het hele pand leeg. Hij heeft gezien dat [verdachte], een man genaamd [medeverdachte 2] en nog een derde onbekende man de complete inboedel afvoerden met bestelauto’s.35

Bewijsoverwegingen feit 1, subsidiair:

Door de verdediging is aangevoerd dat niet is komen vast te staan dat de goederen uit Bijlage A van de tenlastelegging tot de boedel van Hannah Klinieken B.V. behoorden.
Door de verdediging is verder aangevoerd dat niet kan worden bewezen dat verdachte opzet heeft gehad op het bedrieglijk verkorten van de rechten van de schuldeisers door de computers met toebehoren en de goederen uit Bijlage A aan de boedel te onttrekken.
Ook zou onvoldoende zijn gebleken dat de rechten van de schuldeisers daadwerkelijk zijn verkort, aangezien niet duidelijk is geworden wat de totale opbrengst van de verkoop van de Dell-computers is geweest.
Bovendien kan niet worden bewezen dat verdachte de boedel heeft benadeeld, terwijl hij wist dat het faillissement in het vooruitzicht lag.

De rechtbank overweegt dat uit de bewijsmiddelen volgt dat de goederen uit Bijlage A van de tenlastelegging op 15 juli 2009 zijn aangetroffen in een bedrijfspand dat in eigendom was van [A]. Gelet op het gezamenlijk aantreffen van deze goederen in één pand, welk pand eigendom is van iemand die werkzaam is geweest bij Hannah Klinieken B.V, en welke goederen naar haar aard en (een aantal) naar haar opschrift passen bij een bedrijf zoals Hannah Klinieken B.V., is de rechtbank van oordeel dat wettig en overtuigend is bewezen dat de goederen uit Bijlage A tot de boedel van Hannah Klinieken B.V. behoorden.

Dat verdachte de goederen uit Bijlage A en de Dell-computers met toebehoren tezamen en in vereniging met anderen aan de boedel heeft onttrokken - in het vooruitzicht alsmede ten tijde van het faillissement - acht de rechtbank bewezen gelet op de slechte financiële omstandigheden waarin Hannah Klinieken B.V. zich vanaf juli 2008 bevond, die zoals uit de bewijsmiddelen volgt voor verdachte en de medeverdachten kenbaar is geweest, het faillissement zoals dat op 21 oktober 2008 is uitgesproken en het door de verdachte en zijn medeverdachten verzwijgen van deze goederen, die aan de boedel toebehoorden, aan de curator in het faillissement.

De onttrekking heeft bovendien plaatsgevonden ter bedrieglijke verkorting van de rechten van de schuldeisers. Uit vaste jurisprudentie van de Hoge Raad volgt dat verdachte minstens voorwaardelijk opzet moet hebben gehad om de rechten van schuldeisers te verkorten en dat niet vereist is dat de rechten van schuldeisers als gevolg van dat handelen ook daadwerkelijk zijn verkort.

De gedragingen van verdachte en zijn medeverdachten hebben de aanmerkelijke kans op verkorting van de rechten van de schuldeisers doen ontstaan, nu de goederen uit Bijlage A en de computers met toebehoren - respectievelijk eventuele opbrengsten van de verkoop van deze computers met toebehoren - anders in de failliete boedel zouden zijn gebleven waaruit de schuldeisers voldaan zouden kunnen worden. Verdachten hebben door zo te handelen deze kans ook bewust aanvaard.

Verdere bewijsmiddelen ten aanzien van feit 2:
Bestelling I bij Dell B.V.

Op 30 juni 2008 is er op naam van Hannah Klinieken B.V. een order voor een grote hoeveelheid computers met toebehoren geplaatst bij Dell B.V. De order met nummer 14312883.5 is op 4 juli 2008 op naam van [medeverdachte 1] ondertekend.36 Hetzelfde geldt voor de bijbehorende lease- en/of financieringsovereenkomst met nummer 103224-0 van G.E. Capital B.V.37

[verdachte] heeft ter terechtzitting verklaard dat hij de order van Dell B.V. en de lease- en/of financieringsovereenkomst van GE Capital B.V. voor [medeverdachte 1] heeft ondertekend, omdat [medeverdachte 1] had aangegeven daarvoor geen tijd te hebben.38

Blijkens de lease- en financieringsovereenkomst heeft Hannah Klinieken B.V. aan GE Capital B.V. een machtiging tot automatische incasso verleend tot het afschrijven van het geld van bankrekeningnummer [nummer].39

Hierna is de bestelling I in gedeelten afgeleverd in de periode van 7 juli 2008 tot en met 25 juli 2008 op de [adres] te [plaats].40

Bestelling II bij Dell B.V.

Op 7 augustus 2008 heeft [verdachte] opnieuw contact met Dell B.V. opgenomen voor nog een order.41


Op 4 september 2008 is vanaf het e-mailadres [e-mailadres] de navolgende e-mail gestuurd aan [e-mailadres]. Touch N’Lease is een tussenpersoon van IBM Nederland Financieringen B.V.42

“Hierbij deel ik u mee, dat de heer [medeverdachte 2] (…) vandaag bij u langs komt om de contracten te tekenen. Hij heeft hierbij volledige volmacht om namens HannaH Klinieken BV (Amersfoort) rechtsgeldig alle handelingen te verrichten die noodzakelijk en gewenst zijn om de continuïteit van onze onderneming te waarborgen en te garanderen.

Hoogachtend,
[medeverdachte 1]
HannaH Klinieken B.V.43

Namens Hannah Klinieken B.V. heeft [medeverdachte 2] op 4 september 2008 de lease- en/of financieringsovereenkomst van IBM Nederland Financieringen B.V. met nummer 15000027 getekend. [medeverdachte 2] geeft daarbij als functie ‘manager’ op.44

Blijkens deze lease- en/of financieringsovereenkomst heeft Hannah Klinieken B.V. aan IBM Nederland Financieringen B.V. een machtiging tot automatische incasso verleend tot het afschrijven van het geld van bankrekeningnummer [nummer].45

Vervolgens heeft de levering van bestelling II plaatsgevonden op de [adres] te [plaats].46

In totaal is er voor € 104.298,81 aan computers met toebehoren besteld en afgeleverd bij Hannah Klinieken B.V.47

Volgens getuige [getuige 3] zouden de computers gebruikt worden in het bedrijf, maar zijn ze door [verdachte] meegenomen. Sinds de aflevering van de dozen op de [adres] heeft ze de computers niet meer gezien. Ze vond dit gek omdat Hannah Klinieken er financieel niet sterk voor stond.48

Uit afgeluisterde en opgenomen tapgesprekken tussen onder meer verdachten [verdachte], [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] is gebleken dat [verdachte] op 11 september 2008 Dell B.V. maant tot het leveren van de computers, omdat hij anders zal stoppen met het afnemen van goederen bij Dell B.V. Daarnaast blijkt uit de afgeluisterde en opgenomen tapgesprekken dat [verdachte] en [medeverdachte 2] tussen 15 september 2008 en 3 oktober 2008 computers aan derden verkochten.49
[verdachte] heeft ter terechtzitting verklaard dat hij deze afgeluisterde en opgenomen tapgesprekken heeft gevoerd en de daarin beschreven handelingen heeft gepleegd.50

[verdachte] heeft ter terechtzitting verder verklaard dat de 36 dozen met computers en toebehoren - welke dozen op 26 november 2008 in de berging van zijn woning in Nootdorp zijn aangetroffen51 - onderdeel uitmaakten van de bestellingen die op naam van Hannah Klinieken B.V. bij Dell B.V. zijn gedaan.52

Uit de afgeluisterde en opgenomen tapgesprekken blijkt daarnaast dat [medeverdachte 1] op 8 oktober 2008 door de heer [benadeelde 2] van Capital Solutions wordt gebeld over de financiering en verzekering van de geleverde Dell apparatuur. [medeverdachte 1] zegt dat hij daarover terug zal bellen.53

Uit de aangifte van [benadeelde 3] namens Dell B.V. en de overige benadeelden blijkt dat Hannah Klinieken B.V. nooit een termijn heeft betaald aan de financierders.54

Bewijsoverwegingen ten aanzien van feit 2:
De verdediging heeft aangevoerd dat niet kan worden bewezen dat verdachte door zijn handelen het oogmerk heeft gehad zichzelf of anderen wederrechtelijk te bevoordelen. Bovendien blijkt niet dat hij of anderen daadwerkelijk wederrechtelijk zijn bevoordeeld.


Uit de bewijsmiddelen volgt dat Hannah Klinieken B.V. door middel van het aannemen van een valse hoedanigheid en een samenweefsel van verdichtsels Dell B.V. heeft bewogen tot de afgifte van goederen, te weten een groot aantal computers met toebehoren ter waarde van € 104.298,81. Daarnaast heeft Hannah Klinieken B.V. de bedrijven GE Capital Lease, IBM Nederland Financieringen en Touch N’Lease door middel van een valse hoedanigheid en een samenweefsel van verdichtsels bewogen tot het aangaan van een schuld in de vorm van leaseovereenkomsten.

Het door Hannah Klinieken B.V. aannemen van een valse hoedanigheid en samenweefsel van verdichtsels heeft er feitelijk uit bestaan dat verdachte en zijn medeverdachten zich hebben voorgedaan als vertegenwoordigers van de betalende klant Hannah Klinieken B.V. ten tijde van het ondertekenen van de offerten en leaseovereenkomsten bij voornoemde bedrijven. Zij hebben dit onder meer gedaan door machtigingen tot automatische incasso af te geven van Hannah Klinieken B.V. dat zich – naar zij wisten – in zeer slechte financiële omstandigheden bevond en niet in staat was aan de afgesproken betalingsverplichtingen te voldoen.

Uit niets is gebleken dat Hannah Klinieken B.V., verdachte en zijn medeverdachten de intentie hebben gehad namens Hannah Klinieken B.V. voor de geleverde computers te betalen. Uit de bewijsmiddelen volgt zelfs dat verdachte en de medeverdachte [medeverdachte 2] direct na de levering van de Dell-computers aan Hannah Klinieken B.V. over zijn gegaan tot het verkopen van deze computers aan derden. Het kan dan ook niet anders zijn dan dat het oogmerk bestond om Dell B.V., GE Capital B.V., IBM Nederland Financieringen B.V. en Touch N’Lease op te lichten.

De rechtbank acht op grond van de bewijsmiddelen en voornoemde overwegingen wettig en overtuigend bewezen dat verdachte en zijn medeverdachten telkens feitelijk leiding hebben gegeven aan die verboden gedraging.

De rechtbank stelt vast dat verdachte en zijn medeverdachten geen maatregelen ter voorkoming van de oplichting hebben getroffen, terwijl zij daartoe wel bevoegd en redelijkerwijs gehouden waren. Het waren verdachte en zijn medeverdachten die de feitelijke oplichtingshandelingen namens de rechtspersoon Hannah Klinieken B.V. hebben gepleegd. Zij hebben dan ook bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat de oplichting zich voor zou doen, waardoor ze die gedraging opzettelijk hebben bevorderd.


De hiervoor weergegeven feiten en omstandigheden worden slechts gebezigd tot het bewijs van dat ten laste gelegde feit waarop deze blijkens de inhoud kennelijk betrekking hebben.

5 Bewezenverklaring

De rechtbank acht op grond van de in rubriek 4. genoemde bewijsmiddelen bewezen dat verdachte

Ten aanzien van feit 1, subsidiair:
op meerdere tijdstippen in de periode van 13 juni 2008 tot en met 16 december 2008 in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, meermalen, telkens, in het vooruitzicht en ten tijde van het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hannah Klinieken B.V., welk faillissement is gevolgd, immers is de

rechtspersoon bij vonnis van de rechtbank Utrecht van 21 oktober 2008 in staat van faillissement verklaard, ter bedrieglijke verkorting van de rechten van de schuldeisers van die rechtspersoon

- een groot aantal computers met toebehoren, merk Dell, en

- een aantal goederen zoals weergegeven in Bijlage A,

aan de (faillissements)boedel van genoemde Hannah Klinieken B.V. heeft onttrokken.

Bijlage A bij tenlastelegging

- 4 kasten met inhoud en

- 27 dozen met inhoud en

- 10 lederen fauteuils en

- 1 behandeltafel en

- 1 behandelstoel en

- 5 werkkrukken en

- 1 meubel met reclamebord Hannah en

- 9 werktafels en

- 1 tafel beuken met zilver op de poten en

- 2 reclamezuilen met opschrift 'CMC Amersfoort Hannah Klinieken' en

- 1 balie van Hannah Klinieken en

- 4 lederen kuipstoeltjes en

- 14 rieten stoelen en

- 1 grote tafel met aan de zijkant houtsnijwerk en

- 1 Nilfisk schoonmaakapparaat en

- 2 geisers merk Vaillant en

- 1 geiser merk Remeha en

- 1 kopieermachine merk Toshiba en

- 1 printer HP laserjet 4100 en

- 1 kerkbank en

- meer barkrukken en

- meer Ikeakasten en

- een magnetron en

- meer vloerkleden en

- meer kranen.

Ten aanzien van feit 2:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hannah Klinieken B.V. op meer tijdstippen in de periode van 30 juni 2008 tot en met 1 oktober 2008, in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, meermalen, telkens, met het oogmerk zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, door het aannemen van een valse hoedanigheid en door een samenweefsel van verdichtsels de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dell B.V. meerdere malen heeft bewogen tot afgifte van een groot aantal computers met toebehoren, ter waarde van in totaal 104.298,81 euro, en GE Capital B.V., IBM Nederland Financieringen B.V. en Touch N’Lease heeft bewogen tot het aangaan van een schuld, te weten het aangaan van een of meer zogeheten leaseovereenkomsten,

hebbende verdachte en/of zijn mededaders telkens met bovenomschreven oogmerk opzettelijk valselijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid telkens

- de hoedanigheid aangenomen van vertegenwoordiger van een betalende klant en
- een offerte van genoemde Dell B.V. met nummer 14312883.5 ondertekend en
- een zogeheten leaseovereenkomst van genoemde GE Capital B.V. met nummer 103114-0 ondertekend en
- een zogeheten leaseovereenkomst van genoemde IBM Nederland Financieringen B.V. met nummer 15000027 ondertekend en
- volmachten tot automatische incasso ten laste van bankrekeningnummers [nummer] en [nummer] verleend en
- op 4 september 2008 een e-mail verzonden aan genoemde Touch N’Lease, inhoudende - zakelijk weergegeven - dat [medeverdachte 2] was gevolmachtigd om namens genoemde Hannah Klinieken B.V. rechtshandelingen te verrichten en
- op 11 september 2008 gemaand tot levering van die computers,

tot welke bovenomschreven verboden gedraging hij, verdachte, en zijn mededaders feitelijk leiding heeft/hebben gegeven.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten staan, zijn deze verbeterd. Verdachte is hierdoor niet in de verdediging geschaad.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. Verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

6 De strafbaarheid van het feit

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezenverklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.

Het bewezenverklaarde levert de navolgende strafbare feiten op.

Ten aanzien van feit 1, subsidiair:

medeplegen van in geval van faillissement, of in het vooruitzicht daarvan, terwijl het faillissement is gevolgd, ter bedrieglijke verkorting van de rechten der schuldeisers, enig goed aan de boedel onttrekken, meermalen gepleegd.

Ten aanzien van feit 2:

oplichting, gepleegd door een rechtspersoon, meermalen gepleegd, terwijl hij feitelijk leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging.

7 De strafbaarheid van verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dus strafbaar.

8 Motivering van de straffen en maatregelen

8.1.

De eis van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte voor de door haar bewezen geachte feiten zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaren, alsmede een taakstraf van 200 uren, met bevel, voor het geval dat verdachte de taakstraf niet naar behoren (heeft) verricht, dat vervangende hechtenis zal worden toegepast van 100 dagen, met aftrek van het voorarrest.
De officier van justitie heeft bij haar strafeis rekening gehouden met de overschrijding van de redelijke termijn en het uittreksel uit het justitieel documentatieregister van de verdachte.

8.2.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft met betrekking tot een eventuele strafoplegging gewezen op de overschrijding van de redelijke termijn en de ernstige gezondheidsproblematiek van de verdachte. De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat volstaan kan worden met een geheel voorwaardelijke straf

8.3.

Het oordeel van de rechtbank

De hierna te noemen strafoplegging is in overeenstemming met de ernst van het bewezen geachte, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals daarvan ter terechtzitting is gebleken.

Wat betreft de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan, heeft de rechtbank in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan faillissementsfraude en oplichting.
Kort voor het faillissement is op naam van Hannah Klinieken B.V. een grote hoeveelheid Dell-computers met toebehoren besteld en afgeleverd. Verdachte heeft deze computers en toebehoren samen met anderen aan de boedel onttrokken door (een deel van) deze computers te verkopen en door niet aan de curator te melden dat deze computers óf de verkoopopbrengsten tot de boedel van Hannah Klinieken B.V. behoorden. Verdachte heeft bovendien samen met anderen een aantal andere goederen aan de boedel van Hannah Klinieken B.V. onttrokken. Door aldus te handelen heeft verdachte de schuldeisers in het faillissement benadeeld. Deze computers met toebehoren en de andere goederen had de curator immers kunnen verkopen en de opbrengst (na aftrek van de kosten) onder de gezamenlijke schuldeisers kunnen verdelen.

Verdachte heeft daarnaast feitelijk leiding gegeven aan het oplichten van de bedrijven Dell B.V., GE Capital Lease, IBM Nederland Financieringen en Touch N’lease door Hannah Klinieken B.V. Voornoemde bedrijven zijn door deze oplichting bewogen tot de afgifte van een groot aantal computers met toebehoren ter waarde van € 104.298,81 en bijbehorende leaseovereenkomsten. Er is nooit voor deze computers met toebehoren betaald.

Daar komt nog bij dat de verdachte geen enkel inzicht heeft getoond in het laakbare van zijn handelen. Hij schuift de schuld in de schoenen van andere natuurlijke personen, alsmede rechtspersonen, terwijl juist hij degene is geweest die een leidende rol heeft gehad bij de gepleegde strafbare feiten.

Wat betreft de persoon van verdachte heeft de rechtbank in het bijzonder gelet op de inhoud van een de verdachte betreffend uittreksel uit de justitiële documentatie van 21 juli 2014, waaruit blijkt dat hij herhaaldelijk eerder is veroordeeld voor het plegen van vermogensdelicten, waaronder op 3 oktober 2006 door de meervoudige kamer te
’s-Gravenhage voor het medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd en bancaire fraude tot een gevangenisstraf van 4 jaren.

De rechtbank betrekt verder bij haar oordeel dat de redelijke termijn waarbinnen de strafzaak moest zijn behandeld is overschreden. Als beginpunt van de redelijke termijn heeft te gelden het moment dat vanwege de Nederlandse Staat jegens de betrokkene een handeling is verricht waaraan deze in redelijkheid de verwachting kan ontlenen dat tegen hem ter zake van een bepaald strafbaar feit door het Openbaar Ministerie een strafvervolging zal worden ingesteld. De rechtbank heeft als aanvangsdatum van de redelijke termijn de datum van de eerste inverzekeringstelling van verdachte genomen, te weten 24 november 2008. Op 27 november 2008 is verdachte weer in vrijheid gesteld.

Het uitgangspunt is dat de behandeling ter terechtzitting van een verdachte, die zich niet in voorlopige hechtenis bevindt, dient te zijn afgerond met een eindvonnis binnen twee jaren.

De zaak is voor het eerst op 6 december 2012 inhoudelijk ter zitting behandeld en eerst vandaag, op 22 september 2014, is onderhavig eindvonnis gewezen.

Naar het oordeel van de rechtbank is geen sprake van een dermate omvangrijk of ingewikkeld dossier dat dit de termijn waarbinnen de zaak in eerste aanleg is afgedaan rechtvaardigt. De redelijke termijn is dan ook overschreden met ruim 3,5 jaar.


Gelet op die aanzienlijke overschrijding van de redelijke termijn ziet de rechtbank reden om - in plaats van een voor voornoemde feiten en omstandigheden op zijn plaats zijnde onvoorwaardelijke gevangenisstraf - een forse taakstraf op te leggen. Daarnaast wordt een voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd die zal dienen als stok achter de deur om verdachte ervan te weerhouden opnieuw de fout in te gaan.

Alles afwegende zal de rechtbank een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden met een proeftijd van 2 jaren en een onvoorwaardelijke taakstraf voor de duur van 120 uren, te vervangen door hechtenis voor de duur van 60 dagen, aan de verdachte opleggen.

De tijd die door verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering is doorgebracht dient bij de uitvoering van deze taakstraf geheel in mindering te worden gebracht naar de maatstaf van 2 uren per dag.

9 Het beslag

De rechtbank gelast de teruggave van alle op de lijst van inbeslaggenomen goederen van
12 augustus 2014 genoemde voorwerpen aan de rechthebbende.

10 Toepasselijke wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 9, 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 47, 51, 57, 63, 326 en 344 van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde en op de reeds aangehaalde artikelen.

De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de volgende beslissing.

11 Beslissing

De rechtbank:

Vrijspraak

- verklaart niet bewezen dat verdachte de onder 1, primair en onder 3 ten laste gelegde feiten heeft begaan en spreekt verdachte daarvan vrij.

Bewezenverklaring:

- verklaart bewezen dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld;

- verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Strafbaarheid:
- het bewezen verklaarde levert op:

- feit 1, subsidiair: medeplegen van in geval van faillissement, of in het vooruitzicht daarvan, terwijl het faillissement is gevolgd, ter bedrieglijke verkorting van de rechten der schuldeisers, enig goed aan de boedel onttrekken, meermalen gepleegd;
- feit 2: oplichting gepleegd door een rechtspersoon, meermalen gepleegd, terwijl hij feitelijk leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging;

- verklaart het bewezene strafbaar;

- verklaart verdachte daarvoor strafbaar.

Strafoplegging:
- veroordeelt verdachte tot een GEVANGENISSTRAF voor de duur van zes maanden;

- bepaalt dat deze gevangenisstraf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij later anders mocht worden gelast;

- stelt daarbij een proeftijd vast van twee jaren en bepaalt dat de tenuitvoerlegging kan worden gelast indien de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd aan een strafbaar feit schuldig maakt;

- veroordeelt verdachte voorts tot een TAAKSTRAF voor de duur van 120 uren, te vervangen door hechtenis voor de duur van 60 dagen indien de veroordeelde deze straf niet naar behoren verricht;

- beveelt dat de tijd die de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering heeft doorgebracht bij de uitvoering van de taakstraf geheel in mindering zal worden gebracht naar de maatstaf van 2 uren taakstraf per dag inverzekeringstelling.

Beslag:
- gelast de teruggave van alle op de lijst van inbeslaggenomen goederen van
12 augustus 2014 genoemde voorwerpen aan de rechthebbende.

Dit vonnis is gewezen door mr. A. van Maanen, voorzitter, mr. N.H.J.M. Veldman-Gielen en mr. A.M. Verhoef, rechters, in tegenwoordigheid van mr. E.E. Borg, griffier, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 22 september 2014.

BIJLAGE : De tenlastelegging

1.

Primair

(zaak 4)

hij op een of meerdere tijdstippen in de periode van 13 juni 2008 tot en met

16 december 2008, te Amersfoort, althans in het arrondissement Utrecht, althans in Nederland, zijnde hij, verdachte, toen (feitelijk) bestuurder van de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hannah Klinieken B.V., welke

rechtspersoon bij vonnis van de rechtbank Utrecht van 21 oktober 2008 in

staat van faillissement is verklaard, (telkens), ter bedrieglijke verkorting

van de rechten van de schuldeisers van die rechtspersoon

A.

in de periode van 13 juni 2008 tot en met 16 december 2008

-een (groot) aantal, althans één, computer(s) (met toebehoren)(merk Dell) en/of

-een aantal goederen zoals weergegeven in Bijlage A,

althans enig goed, aan de (faillissements)boedel van genoemde Hannah Klinieken

B.V. heeft onttrokken

en/of

B.

in de periode van 1 februari 2008 tot en met 16 december 2008 niet heeft

voldaan aan de op hem rustende verplichtingen ten opzichte van het voeren van

een administratie ingevolge artikel 2:10 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek

en/of artikel 3:15i lid 1 van het Burgerlijk Wetboek en het bewaren en te

voorschijn brengen van boeken, bescheiden en andere gegevensdragers in die

artikelen bedoeld;

Artikel 343 ahf/sub 1 van het Wetboek van Strafrecht

Artikel 343 ahf/sub 4 van het Wetboek van Strafrecht

Artikel 47 van het Wetboek van Strafrecht

Subsidiair

hij op een of meerdere tijdstippen in de periode van 13 juni 2008 tot en met

16 december 2008, te Amersfoort, althans in het arrondissement Utrecht, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, meermalen,

althans eenmaal, (telkens), in het vooruitzicht en/of ten tijde van het

faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Hannah Klinieken B.V., welk faillissement is gevolgd (immers is de

rechtspersoon bij vonnis van de rechtbank Utrecht van 21 oktober 2008 in staat

van faillissement verklaard), ter bedrieglijke verkorting van de rechten

van de schuldeisers van die rechtspersoon

-een (groot) aantal, althans één, computer(s) (met toebehoren)(merk Dell) en/of

-een aantal goederen zoals weergegeven in Bijlage A,

althans enig goed aan de (faillissements) boedel van genoemde Hannah Klinieken

B.V. heeft onttrokken en/of een of meer betaling(en) (in natura) betreffende

een of meer opeisbare of niet-opeisbare schuld(en) heeft aangenomen van

genoemde Hannah Klinieken B.V., terwijl hij, verdachte, wist dat het

faillissement van die rechtspersoon reeds was aangevraagd;

Bijlage A bij tenlastelegging voor zaak 4 (pv d.d. 27-08-2009 PL0940/08-012864)

-4 kasten met inhoud en/of

-27 dozen met inhoud en/of

-10 lederen fauteuils en/of

-1 behandeltafel en/of

-1 behandelstoel en/of

-5 werkkrukken en/of

-1 meubel met reclamebord Hannah en/of

-9 werktafels en/of

-1 tafel beuken met zilver op de poten en/of

-2 reclamezuilen met opschrift 'CMC Amersfoort Hannah Klinieken' en/of

-1 balie van Hannah Klinieken en/of

-4 lederen kuipstoeltjes en/of

-14 rieten stoelen en/of

-1 grote tafel met aan de zijkant houtsnijwerk en/of

-1 Nifisk schoonmaakapparaat en/of

-2 geisers merk Vaillant en/of

-1 geiser merk Remeha en/of

-1 kopieermachine merk Toshiba en/of

-1 printer HP laserjet 4100 en/of

-1 kerkbank en/of

-Een of meer barkrukken en/of

-Een of meer Ikeakasten en/of

-Een magnetron en/of

-Een of meer vloerkleden en/of

-Een of meer kranen

art 344 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

2.

(Zaak 5)

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hannah Klinieken B.V.

op een of meer tijdstippen in de periode van 30 juni 2008 tot en met 1

oktober 2008, te Amersfoort, althans in het arrondissement Utrecht, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, meermalen, althans

eenmaal, (telkens), met het oogmerk zich of een ander wederrechtelijk te

bevoordelen, door het aannemen van een valse hoedanigheid en/of door listige

kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels de besloten

vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Dell B.V. en/of GE Capital

B.V. en/of IBM Nederland Financieringen B.V. en/of Touch N’lease een of meerdere ma(a)l(en) heeft bewogen tot afgifte van een (groot) aantal computers (met toebehoren) (ter

waarde van in totaal 104.298,81 euro), althans enig goed

en/of genoemde Dell B.V. en/of GE Capital B.V. en/of IBM Nederland Financieringen

B.V. en/of Touch N’lease heeft bewogen tot het aangaan van een schuld, te weten het aangaan van een of meer zogeheten leaseovereenkomsten,

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) telkens met bovenomschreven

oogmerk opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in

strijd met de waarheid (telkens)

-de hoedanigheid aangenomen van (vertegenwoordiger van) een betalende klant

en/of

-(een) offerte(n) en/of (een) overeenkomst(en) van genoemde Dell B.V. met

nummer(s) 14312883.5 en/of 614840033 ondertekend en/of

-een zogeheten leaseovereenkomst van genoemde GE Capital B.V. met nummer

103114-0 ondertekend en/of

-een zogeheten leaseovereenkomst van (let op: nog niet eerder) genoemde IBM

Nederland Financieringen B.V. en/of Touch N’lease met nummer 15000022 ondertekend en/of

-volmacht(en) tot automatische incasso (ten laste van bankrekeningnummer(s)

[nummer] en/of [nummer]) verleend en/of

-(op 4 september 2008) een e-mail verzonden aan genoemde IBM Nederland

Financieringen B.V. en/of Touch N’lease, inhoudende - zakelijk weergegeven - dat [medeverdachte 2] was gevolmachtigd om namens genoemde Hannah Klinieken B.V. rechtshandelingen te verrichten en/of

-(op 11 september 2008) gemaand tot levering van die computers

tot welk(e) bovenomschreven feit(en) hij, verdachte, en/of zijn mededader(s)

(telkens) opdrachten heeft gegeven en/of aan welke bovenomschreven verboden

gedraging hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) feitelijk leiding

heeft/hebben gegeven;

Artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht

Artikel 51 van het Wetboek van Strafrecht

Artikel 47 van het Wetboek van Strafrecht

3.

(zaak 6)

hij in de periode van 1 juli 2008 tot en met 15 juli 2008 te Delft en/of

Rotterdam en/of Amersfoort, althans in Nederland, tezamen en in vereniging

met (een) ander(en), althans alleen, met het oogmerk zich of een ander

wederrechtelijk te bevoordelen, door het aannemen van een valse hoedanigheid

en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels

de coöperatie met uitsluiting van aansprakelijkheid Coöperatieve Rabobank

Zuid-Holland Midden U.A. heeft bewogen tot afgifte van een geldbedrag (ter

waarde van in totaal 28.006,98 euro), althans enig goed en/of het aangaan van

een schuld (te weten een tweetal bankrekeningen met kredietfaciliteit),

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) telkens met bovenomschreven oogmerk

opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met

de waarheid (telkens)

-zich voorgedaan als klant te goeder trouw en/of

-een balans per 31 december 2007 overgelegd voor de besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid CosMedischCentrum B.V., terwijl die rechtspersoon

in die jaren niet bestond en/of

-een financiële prognose voor de jaren 2008 en 2009 overgelegd van genoemde

CosMedischCentrum Amersfoort B.V. (gedateerd 14 juli 2008), terwijl die

rechtspersoon op het tijdstip van opstellen niet bestond en/of onder de valse

vermelding dat die rechtspersoon op 21 maart 2002 is opgericht en/of

-een zogenaamde 'print voor eigen administratie' betreffende de aangifte

inkomstenbelasting over 2007 van [medeverdachte 2] heeft opgesteld en/of overgelegd

en/of,

-medegedeeld dat de bedoelde schuld/kredietfaciliteit - zakelijk weergegeven -

ten doel had het 'opvangen van incidentele liquiditeitskrapte';

Artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht

Artikel 47 van het Wetboek van Strafrecht

1 Voor zover niet anders vermeld, wordt in de hierna volgende voetnoten telkens verwezen naar bewijsmiddelen die zich in het aan deze zaak ten grondslag liggende dossier bevinden, volgens de in dat dossier toegepaste nummering. Tenzij anders vermeld, gaat het daarbij om het proces-verbaal van de Politie Regio Utrecht, District Eemland-Zuid, met nummer PL0940 / 08-012864, in de wettelijke vorm opgemaakt door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren.

2 Schriftelijk bescheid, zijnde een online inzage uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel, opgenomen op p. 39.

3 Schriftelijk bescheid, zijnde een online inzage uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel, opgenomen op p. 39.

4 Schriftelijk bescheid, zijnde een online inzage uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel, opgenomen op p. 30 en 34.

5 Schriftelijk bescheid, zijnde een online inzage uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel, opgenomen op p. 30; alsmede PV bevindingen [verbalisant 1] d.d. 11 april 2009, opgenomen op p. 13 en 16.

6 Verklaring van verdachte ter terechtzitting van 8 september 2014.

7 Schriftelijk bescheid, zijnde een online inzage uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel, opgenomen op p. 28.

8 Schriftelijk bescheid, zijnde een online inzage uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel, opgenomen op p. 22 en 23.

9 Verklaring van verdachte ter terechtzitting van 8 september 2014.

10 PV verhoor [medeverdachte 2] als getuige, opgenomen op p. 220.

11 PV verhoor getuige [getuige 1] bij de RC op 15 november 2012.

12 PV verhoor getuige [getuige 1], opgenomen op p. 353.

13 PV verhoor getuige [getuige 2] bij de RC d.d. 15 november 2012.

14 PV verhoor getuige [getuige 3], opgenomen op p. 201.

15 PV verhoor getuige [getuige 3], opgenomen op p. 367.

16 PV verhoor getuige [getuige 2], opgenomen op p. 358.

17 PV verhoor getuige [getuige 2], opgenomen op p. 359.

18 PV verhoor [medeverdachte 2] als getuige, opgenomen op p. 221.

19 PV aangifte [B] namens [benadeelde 1], opgenomen op p. 231.

20 Vonnis in kort geding van de Rechtbank Utrecht van 23 juli 2008, opgenomen op p. 447 en 450.

21 Vonnis faillietverklaring van de rechtbank Utrecht van 21 oktober 2008, opgenomen op p. 296-297.

22 PV aangifte Dell B.V. van oplichting, opgenomen op p. 389-390.

23 PV bevindingen [verbalisant 1], opgenomen op p. 384, alsmede PV aangifte Dell B.V. van oplichting, inclusief bijlagen, opgenomen op p. 389, 390, en 393 tot en met 432.

24 PV aangifte curator van bedrieglijke bankbreuk, opgenomen op p. 281 en 282.

25 PV verhoor getuige [getuige 3], opgenomen op p. 370.

26 PV bevindingen [verbalisant 1], opgenomen op p. 385, alsmede proces-verbaal van de Politie Regio Utrecht, District Eemland-Zuid, met nummer PL0940-/08-012864E, in de wettelijke vorm opgemaakt door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren, inhoudende op pagina’s 9 tot en met 81 uitgewerkte tapgesprekken.

27 Verklaring van verdachte ter terechtzitting van 8 september 2014.

28 PV binnentreden/inbeslagneming [verbalisant 2], d.d. 26 november 2008, opgenomen op. 503 tot en met 505.

29 Verklaring van verdachte ter terechtzitting van 8 september 2014.

30 Verklaring van verdachte ter terechtzitting van 8 september 2014.

31 Proces-verbaal van de Politie Regio Utrecht, District Eemland-Zuid, met nummer PL0940-/08-012864, d.d. 27 augustus 2009, in de wettelijke vorm opgemaakt door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren, inhoudende op p. 6, 7, 15 en 16 bevindingen aangaande het aantreffen en in beslag nemen van goederen.

32 PV verhoor verdachte, opgenomen op p. 671.

33 PV verhoor getuige [getuige 3], opgenomen op p. 201.

34 PV verhoor getuige [getuige 4], opgenomen op p. 363.

35 PV verhoor getuige [getuige 4], opgenomen op p. 365.

36 PV aangifte Dell B.V. van oplichting inclusief bijlagen, opgenomen op p. 389-390 en 397-399.

37 PV aangifte Dell B.V. van oplichting inclusief bijlagen, opgenomen op p. 389-390 en 393-396.

38 Verklaring van verdachte ter terechtzitting van 8 september 2014.

39 PV aangifte Dell B.V. van oplichting inclusief bijlagen, opgenomen op p. 389 en p. 393.

40 PV aangifte Dell B.V. van oplichting, opgenomen op p. 389-390.

41 PV aangifte Dell B.V. van oplichting, opgenomen op p. 390.

42 PV aangifte Dell B.V. van oplichting inclusief bijlagen, p. 390 en p. 424.

43 PV aangifte Dell B.V. van oplichting inclusief bijlagen, p. 390 en p. 424.

44 PV aangifte Dell B.V. van oplichting inclusief bijlagen, opgenomen op p. 389 en p. 393.

45 PV aangifte Dell B.V. van oplichting inclusief bijlagen, opgenomen op p. 390 en 420.

46 PV aangifte Dell B.V. van oplichting, opgenomen op p. 389-390, alsmede PV bevindingen [verbalisant 1], opgenomen op p. 384.

47 PV bevindingen [verbalisant 1], opgenomen op p. 384, alsmede PV aangifte Dell B.V. van oplichting, inclusief bijlagen, opgenomen op p. 389, 390, en 393 tot en met 432.

48 PV verhoor getuige [getuige 3], opgenomen op p. 370.

49 PV bevindingen [verbalisant 1], opgenomen op p. 385, alsmede proces-verbaal van de Politie Regio Utrecht, District Eemland-Zuid, met nummer PL0940-/08-012864E, in de wettelijke vorm opgemaakt door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren, inhoudende op pagina’s 9 tot en met 81 uitgewerkte tapgesprekken.

50 Verklaring van verdachte ter terechtzitting van 8 september 2014.

51 PV binnentreden/inbeslagneming [verbalisant 2], d.d. 26 november 2008, opgenomen op. 503 tot en met 505.

52 Verklaring van verdachte ter terechtzitting van 8 september 2014.

53 PV bevindingen [verbalisant 1], opgenomen op p. 385, alsmede proces-verbaal van de Politie Regio Utrecht, District Eemland-Zuid, met nummer PL0940-/08-012864E, in de wettelijke vorm opgemaakt door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren, inhoudende op pagina’s 9 tot en met 81 uitgewerkte tapgesprekken.

54 PV aangifte Dell B.V. van oplichting, opgenomen op p. 390.